SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Reijo Tarkka (V) ordf Kjell Ivemyr (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Örjan Andersson (S) Joakim Graning (S) Rolf Hahre (S) Hans Strandlund (M) Sigge Synnergård (FP) Håkan Johansson (KD) Marianne Avelin (C) Tommy Claesson (S) Susanne Johansson (S) Ersättarna Tommy Claesson (S) , Susanne Johansson (S) , Örjan Andersson (S), Jenny Olsson (M), Anna Lundberg (FP),Mikael Ovesson (KD), Göran Lindén (M), , samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström, XXX, Svealand 365 AB, 183, näringslivschef Kent Sjöström 185, skolchef Lena Millberg 187, områdeschef Lars Jonsson 187, alkoholhandläggare Anne Hellberg 188, socialchef Lillemor Quist , områdeschef Jona Boman , säkerhetssamordnare Magnus Gustafsson 193, kanslichef Jari Heikkinen 198, jurist Olov Hjerpe Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Tony Frunk (S) och Marianne Avelin (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 6 december 2012klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Reijo Tarkka (V) Tony Frunk (S) Marianne Avelin (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunstyrelsen Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Carina Iwemyr

2 Kommunstyrelsen () KS 183 Information om marknadsbolaget Svealand 365 AB Dnr 235/12 Hallstahammars kommun har fått en inbjudan om delägarskap i marknadsbolaget Svealand 365 AB. Bolagets syfte är att utveckla regionen runt Strömsholms kanal genom att arbeta för att flera besökare kommer till regionen. Bolaget är planerat att vara ett samarbete mellan kommunerna runt kanalen och näringslivet. XXX, representant från Svealand 365 AB redogör närmare för bolagets syfte m m.

3 Kommunstyrelsen () KS 184 Information av kommunchefen Dnr 38/12 Kommunchefen informerar att det akuta behovet som framförts av fackliga organisationer om att flytta verksamhet från kommunhuset till följd av statusen på paviljongen inte längre föreligger.

4 Kommunstyrelsen () KS 185 Ansökan om ekonomiskt stöd för arrangemang av triathlontävlingar 2013 i Hallstahammar - Västerås Triathlonklubb. Dnr 210/12 Västerås Triathlonklubb ansöker i skrivelse inkommen den 2 oktober 2012 om stöd för arrangemang av triathlontävlingar i Hallstahammar Näringslivsenheten anför i skrivelse den 5 november 2012 att klubben tidigare har fått ekonomiskt bidrag, där storleken har varierat beroende på tävlingarnas status. Evenemanget får även praktisk support från olika verksamheter inom kommunen. Som motprestation erbjuder klubben kommunen att, på lämpliga sätt, marknadsföra kommunens Bo hos oss -kampanj under tävlingsdagarna. Tävlingarna innebär avstängning av vissa gator, vilket påverkat affärsverksamheten i området. Avslutningsvis föreslås att Västerås Triathlonklubb beviljas bidrag om kronor för genomförandet av triathlontävlingar 2013 i Hallstahammar och medel utgår från kommunens Bo hos oss -kampanj. Detta under förutsättning att kommunen ges möjlighet till marknadsföring under tävlingarna. Önskvärt är att klubben, i god tid, för en dialog med företag och boende i området, för att underlätta planering för den egna verksamheten under tävlingsdagarna. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november Kommunstyrelsen beslutar att, under förutsättning att kommunen ges möjlighet till marknadsföring under tävlingarna, bevilja Västerås Triathlonklubb ett bidrag om kronor för genomförande av triathlontävlingar 2013 i Hallstahammar, att utgå av medel från kommunens Bo hos oss -kampanj, samt att Västerås Triathlonklubb i god tid för en dialog med företag och boende i området för att underlätta planering för den egna verksamheten under tävlingsdagarna. Exp till: Västerås Triathlonklubb, c/o XXX Näringslivsenheten Ekonomienheten

5 Kommunstyrelsen () KS 186 Anhållan från Strömsholms Golfklubb om fortsatt amorteringsfrihet för lån med kommunal borgen Dnr 229/12 Strömsholms Golfklubb anhåller i skrivelse den 18 oktober 2012 om fortsatt amorteringsfrihet för sina lån i Nordea Bank. Ekonomichefen anför i skrivelse den 22 november 2012: Strömsholms Golfklubb beviljades 1999 kommunal borgen för byggande av en niohålsbana i Mölntorp (KF 94/1999) ändrades borgensförbindelsen genom beslut i kommunfullmäktige (KF107/2002) från en borgen att bygga en niohålsbana till en generell borgen för klubben om kr. Klubben har för närvarande utnyttjat borgen genom att hos Nordea Bank uppta två lån. Klubben har haft amorteringsfrihet för ett av lånen. Tidsperioden för amorteringsfrihet löper nu ut och klubben anhåller därför om kommunens godkännande för fortsatt amorteringsfrihet. Nordea har under hand meddelat att man är villig att medge amorteringsfrihet under förutsättning att borgensmannen godkänner detta. Strömsholms Golfklubb anhåller därför hos Hallstahammars kommun om godkännande att klubben under fem års tid erhåller amorteringsfrihet för lånet. Syftet med anhållen är inte att klubben har svårigheter med sin ekonomi, utan man redovisar per sista september god följsamhet mot sin budget. Klubben har dock behov av att avsätta medel för att själva kunna hantera oförutsedda händelser utan att man tvingas söka korta krediter. Om kommunen medger amorteringsfrihet är det fortfarande möjligt för klubben att om ekonomin så medger amortera ner skulden. För närvarnade har också klubben ett mindre lån utan kommunal borgen som ur räntesynpunkt är dyrare. Detta lån kommer man då att lösa i förtid. Lånet med högre ränta beräknas vara återbetalt vid utgången av år Skulden uppgår för närvarande till kr. På det ena Nordealånet amorterar föreningen kr per år. När lånet utan kommunal borgen är återbetalt, slutet 2013 kan föreningen återkomma med anhållan om en något lägre amorteringstakt på lånen hos Nordea men att motsvarande kr amorteras årligen, dvs i samma takt som föreningen idag amorterar på sina låneskulder. Kommunfullmäktige föreslås besluta att medge amorteringsfrihet under 1 år för Strömsholms Golfklubbs lån i Nordea (skuld kr).

6 Kommunstyrelsen () KS 187 Ianspråktagande av medel ur planeringsreserven avseende avvecklingskostnader för gymnasiet - barn- och utbildningsnämnden Dnr 243/12 Barn- och utbildningsnämnden har den 30 oktober beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige om 2,5 miljoner kronor ur planeringsreserven för gymnasiets avvecklingskostnader. Mot beslutet reserverade sig Rolf Norrman (M), Anna Lundberg (FP), Petra Schmidt (FP) och Håkan Johansson (KD). Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 25 oktober 2012 bl a att kommunfullmäktige har under 2012 reserverat medel i planeringsreserven för bl a gymnasiets avvecklingskostnader med 2,5 miljoner kronor. Medlen behöver nu ianspråktas av barn- och utbildningsnämnden. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. Kommunfullmäktige föreslås således besluta att bevilja barn- och utbildningsnämnden medel från planeringsreserven om 2,5 miljoner kronor för avvecklingskostnader gällande gymnasiet. Mot beslutet reserver sig Håkan Johansson (KD), Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C) och Hans Strandlund (M) bilaga 1 187/2012.

7 Kommunstyrelsen () KS 188 Riktlinjer för serveringstillstånd, detaljhandel/servering folköl och detaljhandel tobak Dnr 233/12 Socialnämnden har den 22 november beslutat föreslå fullmäktige att fastställa nya riktlinjer avseende serveringstillstånd, detaljhandel/servering folköl och detaljhandel tobak. Av beslutet framgår att riktlinjerna står som ett komplement till bestämmelserna i alkohollagen. Riksdagen fattade den 30 mars 2011 beslut om en 5-årig samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik, ANDT. Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och minskat tobaksbruk. Tillsynen över försäljning och servering av alkohol bör enligt denna skärpas. Regeringen nämner bland annat följande om intensifierade åtgärder från kommunens sida: att ha alkoholpolitiska program som omfattar precisering av begreppet alkoholpolitiska olägenheter och kommunens ambitionsnivå för tillsyn. att ha en effektiv tillsyn av företag som serverar eller säljer alkohol. att erbjuda utbildning i ansvarsfull alkoholservering för innehavare av serveringstillstånd. att samarbeta med polismyndigheten för att motverka illegal alkoholhantering. Riktlinjerna består av fyra delar, en allmän del om förutsättningar för tillståndsgivning och kommunens mål med riktlinjerna för serveringstillstånd. En del om ansökan och handläggning, en om riktlinjer vid servering och avslutningsvis en om riktlinjer folköl och tobak. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november Kommunfullmäktige föreslås besluta att med upphävande av sitt beslut den 29 november fastställa nya riktlinjer avseende serveringstillstånd, detaljhandel/servering folköl och detaljhandel tobak, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt att bemyndiga socialnämnden att besluta om smärre justeringar samt redaktionella ändringar i innehållet som direkt följer av lag.

8 Kommunstyrelsen () KS 189 Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, kvartal Dnr 126/12 Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli Bestämmelserna gäller när socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- och familjomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska ske en gång i kvartalet dels till Socialstyrelsen och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige. Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal visar att det fanns totalt 2 gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som ej verkställts. Av dessa är båda inom äldreomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen fanns inga gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som ej verkställts. Socialnämnden har den 22 november beslutat att överlämna redovisningarna av ej verkställda beslut för kvartal till bl a kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november Kommunfullmäktige föreslås besluta att notera redovisningarna som en anmälan.

9 Kommunstyrelsen () KS 190 Redovisning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, av ej verkställda beslut enligt 9 LSS kvartal Dnr 127/12 Kommunerna och landstinget har, från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS, skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske en gång i kvartalet dels till Socialstyrelsen och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige. Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal visar på att det fanns 1 gynnande beslut enligt 9 LSS som ej verkställts, vilket är bostad för vuxna. Socialnämnden har den 22 november beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal till bl a kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november Kommunfullmäktige föreslås besluta att notera redovisningarna som en anmälan.

10 Kommunstyrelsen () KS 191 Redovisning av vidtagna åtgärder av beviljade medel från planeringsreserven för önskad sysselsättningsgrad inom socialnämnden, vård och omsorg Dnr 324/11 Kommunfullmäktige har den 19 december beslutat att bevilja socialnämnden medel från planeringsreserven om kronor för 2012 för införande av önskad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg, samt att medlen för 2012 betalas ut halvårsvis efter redovisning av vidtagna åtgärder. Kommunfullmäktige kommer att behandla socialnämndens hemställan om medel från planeringsreserven om kronor för första halvåret vid sitt sammanträde den 26 november Socialförvaltningen föreslår i skrivelse den 23 november 2012 att socialnämnden skall hemställa hos fullmäktige om att resterande kronor från planeringsreserven får ianspråktas för önskad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg. Av skrivelsen framgår bl a att förvaltningen under de senaste tre åren ökat antalet heltidsanställda med 40 personer och många fler har fått sin önskade sysselsättningsgrad. I september 2012 har 23 medarbetare önskat ökad sysselsättningsgrad med totalt 2,65 årsarbetare, vilket ska verkställas från och med den 1 november Socialnämnden kommer att behandla ärendet den 13 december Arbetsutskottet beslutade den 26 november att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Tony Frunk (S) yrkar att redovisningen skall godkännas och att kronor ianspråktas från planeringsreserven för önskad sysselsättningsgrad inom socialnämnden, vård och omsorg. Hans Strandlund (H) yrkar avslag på Tony Frunks (S) yrkande. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till Tony Frunks (S) yrkande och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. Kommunfullmäktige föreslås besluta, under förutsättning av socialnämndens beslut att godkänna redovisningen, samt att kronor ianspråktas från planeringsreserven för önskad sysselsättningsgrad inom socialnämnden, vård och omsorg. Mot beslutet reserver sig Håkan Johansson (KD), Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C) och Hans Strandlund (M) bilaga 1 191/2012.

11 Kommunstyrelsen () KS 192 Redovisning av vidtagna åtgärder av beviljade medel från planeringsreserven avseende åtgärder i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd Dnr 325/11 Kommunfullmäktige beslutade den 19 december att bevilja socialnämnden medel från planeringsreserven för att bryta försörjningsstödsberoende. För 2011 beviljades 2,5 miljoner kronor och att dessa skulle betalas ut utan någon redovisning. För 2012 beviljades 2 miljoner kronor. Socialnämnden ålades också att återkomma med en redovisning halvårsvis av vidtagna åtgärder innan medlen betalas ut. Därefter har fullmäktige den 24 september beslutat att 1 miljon kronor får ianspråktas från planeringsreserven samt att inför äskande om utbetalning av resterande 1 miljon kronor skall socialnämndens redovisning även innehålla en beskrivning på effekterna av de olika åtgärder som vidtagits under 2012 för att minska beroendet av försörjningsstöd. Socialförvaltningen föreslår i skrivelse den 21 november 2012 att socialnämnden skall hemställa hos fullmäktige om att resterande 1 miljon kronor från planeringsreserven får ianspråktas för åtgärder i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd. I skrivelsen redovisas bl a de åtgärder som vidtagits i arbetet med att bryta bidragsberoendet. Socialnämnden kommer att behandla ärendet den 13 december Arbetsutskottet beslutade den 26 november att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Tony Frunk (S) yrkar att redovisningen skall godkännas och att 1 miljon kronor ianspråktas från planeringsreserven för åtgärder i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd. Hans Strandlund (M) yrkar avslag på Tony Frunks (S) yrkande. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till Tony Frunks (S) yrkande och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. Kommunfullmäktige föreslås besluta under förutsättning av socialnämndens beslut att godkänna redovisningen, samt att 1 miljon kronor ianspråktas från planeringsreserven för åtgärder i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd. Mot beslutet reserver sig Håkan Johansson (KD), Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C) och Hans Strandlund (M), bilaga 1 192/2012.

12 Kommunstyrelsen () KS 193 Risk- och sårbarhetsanalys för Hallstahammars kommun Dnr 199/12 I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ställs krav på kommunerna att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Med extraordinär händelse avses i lagen en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till risk- och sårbarhetsanalys. Detta är den första sammanställda risk- och sårbarhetsanalysen som arbetats fram för Hallstahammars kommun och den bygger till stor del på en sårbarhetsanalys som genomfördes 2008/2009 och som sedan tidigare redovisats till länsstyrelsen. Lite förenklat kan man säga att en risk- och sårbarhetsanalys i grunden ska besvara följande tre frågor: Vad kan hända? Hur sannolikt är det att det inträffar? Vad blir konsekvenserna för samhället? Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att: öka medvetande och kunskap hos beslutsfattare, verksamhetsansvariga och allmänhet om vilka risker och sårbarheter som finns i kommunen, ge underlag för information till kommuninvånare och anställda, ge underlag för planering och genomförande av åtgärderna som minskar risker och sårbarhet och ökar robustheten, stödja den fysiska planeringen, utveckla förmågan att hantera inträffade kriser. Föreliggande risk- och sårbarhetsanalys ska överlag ses som en översiktlig analys (grovanalys) och ska ge en vägledning för vilka större händelser som kan inträffa samt vilka konsekvenser dessa kan medföra. Resultatet av risk- och sårbarhetsanalysen ska utgöra basen för fortsatt arbete och prioritering av vilka risker och sårbarheter som förvaltningarna ska förebygga, minska eller förhindra. På nämndnivå bör man inom vissa områden (samhällsviktiga verksamheter) gå vidare med mera fördjupade analyser som utmynnar i åtgärdsförslag som är förhindrande, skadereducerande och förebyggande.

13 Kommunstyrelsen () Forts KS 193 Risk- och sårbarhetsanalysen ska varje år följas upp utifrån föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vidare ska en större revidering göras under första året på en ny mandatperiod. Dock är det viktigt att påpeka att det ska vara ett levande dokument där själva grundsyftet är att stödja kommunens planering. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa risk- och sårbarhetsanalys för Hallstahammars kommun i enlighet med en till ärendet hörande bilaga.

14 Kommunstyrelsen () KS 194 Taxa för Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar fr o m den 1 januari 2013 (va-taxa) Dnr 254/12 Tekniska nämnden har den 19 november beslutat föreslå fullmäktige att fastställa ny taxa för Hallstahammars kommuns vatten- och avloppsanläggningar fr o m den 1 januari Nu gällande taxa antogs av fullmäktige den 31 januari Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgiftsändringar enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI och entreprenadindex E84, dock inte oftare än en gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige. Tekniska nämnden har därefter den 12 december 2011 indexuppräknat taxan att gälla fr o m den 1 januari I samband med att tekniska nämnden den 15 oktober behandlat ärende om hanteringen av skadeståndsbelopp avseende källaröversvämningar på grund av skyfall under sommaren 2009 beslutades bl a att uppdra åt tekniska förvaltningen att räkna upp va-taxan med 3,1 % utöver årlig indexuppräkning för att täcka VA-kollektivets ökade kostnader. Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till ny taxa där uppräkning gjorts dels med 3,1 % enligt nämndens beslut dels enligt index KPI och E84. Den sammanlagda höjning av taxan blir då 3,5 %. För en normalvilla med en vattenförbrukning om 150 kbm/år blir ökningen 216 kronor/år inklusive moms. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november Kommunfullmäktige föreslås besluta att fr o m den 1 januari 2013 fastställa ny taxa för Hallstahammars kommuns vatten- och avloppsanläggningar med lydelse i dess helhet i enlighet med en till ärendet hörande billaga, samt att debiteringen skall se kvartalsvis.

15 Kommunstyrelsen () KS 195 Detaljplan för del av Hallstahammar, SÖDRA NIBBLE 1 - för antagande Dnr 11/12 Planområdet är idag ett väldigt outnyttjat område i bra läge och områdets kvaliteter måste tas fram för att öka attraktiviteten till etableringar. Nuvarande detaljplan för Södra Nibble utpekar en stor yta i områdets centrala del som allmän plats för gatuändamål. Detta har gjort att denna yta fungerar som uppställningsplats för diverse fordon. För att ändra markanvändningen från allmän plats till kvartersmark behöver en ny detaljplan upprättas. Syftet med detaljplanen är att skapa nya områden för handel- och industrimark samt möjliggöra en lokalgata genom området för att öka attraktiviteten för nyetableringar. Nuvarande detaljplan pekar även ut ett område för allmän plats, gatuändamål, vilket idag används som uppställningsplats för lastbilar och diverse flygplatsfordon. För att utnyttja hela området ska denna plats tas bort och föreslås bli kvartersmark. Detaljplanen har varit ute på granskning mellan den 17 april 29 oktober Inkomna yttranden har sammanställts i granskningsredogörelse. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta detaljplan för del av Hallstahammar Södra Nibble 1, Hallstahammar, samt att detaljplanen för del av Hallstahammar Södra Nibble 1, Hallstahammar bedöms vara förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kap MB.

16 Kommunstyrelsen () KS 196 Revisionsrapporten "Granskning av registerkontroll" - för yttrande Dnr 174/12 De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av PwC, utarbetat rapporten Granskning av registerkontroller, vilken har behandlats och godkänts vid revisorernas sammanträde den 18 juni Rapporten har den 26 juni 2012 inkommit tillsammans med följebrev till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen för yttrande. Av följebrevet framgår bl a att revisorerna har granskat om Hallstahammars kommun i stort säkerställer att lagarna om registerkontroll implementerats och fungerar effektivt inom förskola, skola samt LSS insatser åt barn med funktionshinder. Berörda nämnder för granskningen har varit barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsen. Revisorernas bedömning är att Hallstahammars kommun i stort säkerställer att lagarna om registerkontroll implementerats och fungerar effektivt inom de granskade nämnderna, men rutinerna kan förbättras i olika avseenden. Utifrån vad revisorerna funnit i sin granskning rekommenderas kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att säkerställa att krav på registerkontroll ställs vid upphandling av stödtjänster inom skola, förskola och skolbarnomsorg samt utvecklar former för uppföljning gentemot anlitade entreprenörer. Revisorernas synpunkter kommer att beaktas vid uppdatering av policy och riktlinjer. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november Kommunstyrelsens beslutar att revisorernas synpunkter kommer att beaktas vid uppdatering av policy och riktlinjer Exp till: Revisorerna c/o Per Hedfors, Lidbecksgatan 10, Hallstahammar Kanslichefen

17 Kommunstyrelsen () KS 197 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport om mark, bostadsbyggande och konkurrens - för yttrande Dnr 222/12 Socialdepartement har översänt rubricerad översyn till bl a Hallstahammars kommun för yttrande. Yttrande skall vara Socialdepartementet tillhanda senast den 18 januari Av sammanfattningen framgår bl a att översyn av bostadsförsörjningslagen görs i syfte att förtydliga det kommunala ansvaret och att tydliggöra det regionala perspektivet. Som ett led i en anpassning till förändrade förutsättningar på bostadsmarknaden föreslår Boverket en modernisering av begreppen i lagen. Bostadsförsörjningsplanering föreslås ersättas med boendeplanering och i stället för riktlinjer för bostadsförsörjningen föreslås begreppet boendeprogram för det dokument som ska visa kommunens bostadspolitiska mål och planerade insatser för att nå dessa mål. Boverket föreslår att nuvarande lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar upphävs och ersätts med en ny lag om kommunernas ansvar för boendeplanering. Skillnaderna mellan nu gällande lag och den föreslagna nya lagen gäller i huvudsak hur ansvaret för kommuner och länsstyrelser uttrycks och preciseras. Boverket anser att lagen om kommunernas ansvar för boendeplanering behöver en inledning om lagens syfte och innehåll. Det bör tydligt framgå att boendefrågorna är en kommunal angelägenhet och i övergripande ordalag vad som förväntas av kommunerna. Härigenom knyter man också an till plan- och bygglagen, som har en liknande upptakt. Det behöver uttryckas att när det gäller kommunernas ansvar ligger fokus på planering och på att skapa förutsättningar för önskad utveckling, samt att ansvaret omfattar såväl nyproduktion som utveckling och anpassning av befintliga boendemiljöer. Boverket föreslår att kommunen minst en gång per mandatperiod ska ta fram ett boendeprogram. Boverket har inte bedömt det som lämpligt att detaljreglera vad detta program ska omfatta. Men av lagtexten bör det framgå att programmet ska ange mål för bostadsutvecklingen i alla delar av kommunen och beskriva kommunens planerade insatser för att nå dessa mål samt att programmet ska baseras på en analys av efterfrågan, behov och aktuella marknadsförutsättningar. Behovet av ett regionalt perspektiv understryks på tre sätt: För det första ska kommunen i boendeprogrammet visa på vilket sätt relevanta nationella och regionala mål, planer och program har beaktats. Detta innebär att kommunen

18 Kommunstyrelsen () Forts KS 197 måste förhålla sig till det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet och ta hänsyn till regionala program som RUP och RUFS. För det andra ska kommunen i samband med att boendeprogrammet upprättas samråda med andra kommuner som berörs av planeringen. För det tredje ska länsstyrelsen, regionplaneorgan samt kommunala organ som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering ges tillfälle att yttra sig över förslag till program. Boverket ser det som angeläget att i detta sammanhang försöka förstärka kommunernas verktyg. Avregleringen av bostadsmarknaden har minskat kommunernas möjligheter att styra utvecklingen på bostadsmarknaden och många kommuner upplever en brist på styrmedel för att uppfylla sitt ansvar i boendefrågor. Boverket föreslår därför en ny bestämmelse som ger kommunerna möjlighet att tilldela ett kommunalt eller privat bostadsföretag ett uppdrag att till exempel tillhandahålla hyresbostäder där detta inte kan erbjudas på marknadens villkor. Förslaget tar utgångspunkt i det instrument som erbjuds genom EU:s statsstödsregler för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Avsikten är att skapa en rambestämmelse för att under vissa förutsättningar kunna ge ekonomiskt stöd till åtgärder som krävs för att tillgodose behovet av hyresbostäder och vissa andra bostadsmarknadsåtgärder som har ett starkt allmänintresse. Det blir sedan respektive kommun som själv får avgöra om och hur man vill utnyttja denna möjlighet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ordföranden att avge yttrande över Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport om mark, bostadsbyggande och konkurrens Exp till: Kommunstyrelsens ordförande

19 Kommunstyrelsen () KS 198 Inrättande av social investeringsfond samt riktlinjer för hantering av Hallstahammars kommuns sociala investeringsfond m m Dnr 256/12 Syftet med den sociala investeringsfonden är att genom ett förebyggande arbete för grupper av kommuninvånare bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede, för att exempelvis undvika kostnader för genomgripande insatser i skolan och stora kostnader för placering av barn och ungdomar. På sikt ska det förebyggande arbetet minska risken för långvarig arbetslöshet. Arbetslöshet kan resultera i utsatthet samt negativa konsekvenser för hälsa, välbefinnande och möjlighet att delta i samhället. De förebyggande insatserna ska genomföras med ett nämndövergripande perspektiv och effekten ska vara att kommunens kostnader minskas samtidigt som mänskliga vinster görs. Utgångspunkten är således att identifiera grupper med riskfaktorer, där det genom en kedja av möjliga händelser finns en större risk än för andra grupper att som vuxen hamna i långvarig arbetslöshet. Därför är det viktigt att de investeringar som erhåller medel på vetenskaplig grund minskar den långvariga arbetslösheten. Sedan gäller det att investera i förebyggande verksamhet för att så tidigt som möjligt bryta den möjliga händelsekedjan och stärka friskfaktorerna. För varje investering i förebyggande arbete för definierade grupper ska det finnas en plan för löpande uppföljning. I den ska det framgå hur resultatet ska mätas och vid vilka tidpunkter det ska redovisas. Arbetssättet för insatserna ska dokumenteras så att de kan få en spridning till ett mer generellt genomförande om insatserna är lyckade. Dessutom ska det årligen göras en samlad uppföljning kopplad till det långsiktiga syftet att få ned arbetslösheten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november Kommunfullmäktige föreslås besluta att i samband med årsredovisningen för år 2012 upprätta en social investeringsfond, att omslutningen av fonden fastställs i samband med årsredovisningen 2012, samt att anta riktlinjer för hantering av Hallstahammars sociala investeringsfond i enlighet med en till ärendet hörande bilaga,

20 Kommunstyrelsen () KS 199 Konkurrensverkets granskning av tilldelning av avtal på det kommunala området avseende avfallstjänster Dnr 259/12 Konkurrensverket utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen i Sverige. I skrivelse inkommen den 26 november 2012 anförs att som ett led i Konkurrensverkets tillsynsarbete utreder verket hur upphandlande myndigheter hanterar tilldelning av avtal enligt upphandlingslagstiftningen. Hallstahammars kommun har tidigare svarat på en enkät avseende kommunens avtal på området avfall. Med anledning av de uppgifter som lämnats önskar verket nu kommunens svar på de i skrivelsen framförda frågeställningar senast den 11 december Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ordförande att avge svar till Konkurrensverket avseende avtal på det kommunala området avseende avfallstjänster. Exp till: Kommunstyrelsens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-08-25 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 115 Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-01-24 1 (12) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-11-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.10. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-04-10 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 53 Joakim

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.15 Vissa personuppgifter kan vara radera p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S),

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-11-16 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara Frau-Kallunki (S) Marianne Matuszewski (S) Thure Andersen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-05-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 51-53 Niklas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrummet Rex, klockan 14.15 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 49 Kjell Iwemyr 44, 49 Tommy Persson (S) Rolf Hahre 44-55 Lars Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-04-23 1 (16) Plats och tid Knytpunkten, Strömsholm kl. 13.30-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

2(9) Innehållsförteckning

2(9) Innehållsförteckning 2(9) Innehållsförteckning 1 Justering och fastställande av föredragningslista 3 2 Nya regler om kommunala företag - säkerställande av kommunala principer, förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen samt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 10.30-12.35 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S) Harriet Berggren (S) Ingvor Regnemer (S) Maria-Helena Larsson (S) Lennart Ahlström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-06-14 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 09.00 12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-23 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 15.00-16.00. Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag Beslutande Thure Andersen (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-04-24 1 (13) Plats och tid Westerqwarn, Mölntorp, kl. 08.30-12.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-06-07 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 17.40 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, Anna Lundberg (FP) 107-115 Tommy Persson (S) Göran Lindén (M) 112-115

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Riktlinje för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond

Riktlinje för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond Riktlinje 2010-12-15 Riktlinje för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond KS-605/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 15 december 2012. Syftet med den sociala investeringsfonden är att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-29 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14-30 17.00 Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 29 Kjell Ivemyr Mariette Sjölund (S) Åsa Kfouri (MP) Peter Ristikartano

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

RIKTLINJER. för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond

RIKTLINJER. för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond RIKTLINJER för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond... 15 december 2010 Riktlinjer för hantering av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond Beslutade av kommunstyrelsen den 15

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-06-10 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-04-11 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S) ordf 59-60 Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) ej 62 Tony Frunk (S) Mariette

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-03-27 1 (15) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-24 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.45 15.05 Ajournering: kl. 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30- ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer