SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund (S) Kjell Ivemyr (S) Reijo Tarkka (V) Hans Strandlund (M) Sigge Synnergård (FP) Håkan Johansson (KD) Marianne Avelin (C) Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Ersättarna Rolf Hahre (S), Tommy Claesson (S), Susanne Johansson (S), Örjan Andersson (S), Berit Ulander (S), Göran Lindén (M), Jenny Olsson (M), Anna Lundberg (FP), samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker- Åström, socialchef Lillemor Quist , enhetschef Jonas Boman , områdeschef Sirkka Nilsson 130. Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Tony Frunk (S) och Hans Strandlund (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 13 september 2012 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Catarina Pettersson (S) Tony Frunk (S) Hans Strandlund (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunstyrelsen Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Carina Iwemyr

2 Kommunstyrelsen () KS 126 Redovisning av vidtagna åtgärder av beviljade medel från planeringsreserven avseende åtgärder i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd Dnr 325/11 Kommunfullmäktige beslutade den 19 december att bevilja socialnämnden medel från planeringsreserven för att bryta försörjningsstödsberoende. För 2011 beviljades 2,5 miljoner kronor och att dessa skulle betalas ut utan någon redovisning. För 2012 beviljades 2 miljoner kronor. Socialnämnden ålades också att återkomma med en redovisning halvårsvis av vidtagna åtgärder innan medlen betalas ut. Socialförvaltningen redovisar i skrivelse den 15 augusti 2012 för de vidtagna åtgärderna. Socialnämnden har därefter den 23 augusti beslutat att överlämna socialförvaltningens redovisning till kommunfullmäktige med hemställan om utbetalning av beviljade medel från planeringsreserven. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Håkan Johansson (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag om att 1 miljon kronor ianspråktas från planeringsreserven. Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att, nästa redovisning även skall innehålla effekterna av de olika åtgärder som vidtagits under 2012 för att minska beroendet av försörjningsstöd. Vidare yrkar Pettersson att, i de fall socialnämnden inte har för avsikt att äska om utbetalning av resterande medel från planeringsreserven kommunstyrelsen får en redovisning vid sitt decembersammanträde av effekterna av de olika åtgärder som vidtagits under 2012 för att minska beroendet av försörjningsstöd. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottet förslag avseende godkännande av redovisningen. Härefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag om ianspråktagande av medel mot Håkan Johanssons (KD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Därefter ställer ordföranden Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detsamma. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna redovisningen, att 1 miljon kronor ianspråktas från planeringsreserven för åtgärder i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd, samt

3 Kommunstyrelsen () Forts KS 126 att inför äskande om utbetalning av resterande 1 miljon kronor skall redovisningen även innehålla en beskrivning på effekterna av de olika åtgärder som vidtagits under 2012 för att minska beroendet av försörjningsstöd. Vidare beslutar kommunstyrelsen att, de fall socialnämnden inte har för avsikt att äska om utbetalning av resterande medel från planeringsreserven, hemställa hos socialnämnden om att effekterna av de olika åtgärder som vidtagits under 2012 för att minska beroendet av försörjningsstöd redovisas för kommunstyrelsen under december Mot beslutet reserverar sig Håkan Johansson (KD), Hans Strandlund (M), Marianne Avlin (C) och Sigge Synnergård (FP), biliga 1 126/2011. Exp till: Socialnämnden

4 Kommunstyrelsen () KS 127 Redovisning av vidtagna åtgärder av beviljade medel från planeringsreserven för önskad sysselsättningsgrad inom socialnämnden, vård och omsorg Dnr 324/11 Kommunfullmäktige har den 19 december beslutat att bevilja socialnämnden medel från planeringsreserven om kronor för 2012 för införande av önskad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg, samt att medlen för 2012 betalas ut halvårsvis efter redovisning av vidtagna åtgärder. Socialförvaltningen redovisar vidtagna åtgärder för önskad sysselsättningsgrad i skrivelse den 16 augusti Socialnämnden har därefter den 23 augusti beslutat att överlämna socialförvaltningens redovisning till kommunfullmäktige med hemställan om utbetalning av beviljade medel från planeringsreserven. Mot beslutet reserverade sig Jenny Olsson (M), Birgit Henriksson (M), Marianne Avelin (C) och Carina Byhlin (KD). Arbetsutskottet beslutade den 3 september att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet skall återremitteras då det i redovisningen också bl a bör framgår om de som önskat helt tid har fått detta, hur många som har heltid (om det skett någon ökning av antalet heltidstjänster över tid). Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Exp till: Socialnämnden

5 Kommunstyrelsen () KS 128 Redovisning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, av ej verkställda beslut enligt 9 LSS kvartal Dnr 127/12 Kommunerna och landstinget har, från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS, skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske en gång i kvartalet dels till Socialstyrelsen och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige. Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal visar på att det fanns 3 gynnade beslut enligt 9 LSS som ej verkställts. Samtliga gällde bostad för vuxna. Socialnämnden har den 23 augusti beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal till bl a kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunfullmäktige föreslås besluta att notera redovisningarna som en anmälan.

6 Kommunstyrelsen () KS 129 Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, kvartal Dnr 126/12 Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli Bestämmelserna gäller när socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- och familjomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska ske en gång i kvartalet dels till Socialstyrelsen och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige. Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal visar att det fanns totalt 8 gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som ej verkställts. Av dessa är samtliga inom äldreomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen fanns inga gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som ej verkställts. Socialnämnden har den 23 augusti 2012 beslutat att överlämna redovisningarna av ej verkställda beslut för kvartal till bl a kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige föreslås besluta att notera redovisningarna som en anmälan.

7 Kommunstyrelsen () KS 130 Redovisning av betygsutfall våren 2012 Dnr 193/12 Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni presenterades de åtgärder nämnden ämnade vidta för att förbättra resultaten (fokus på kunskapsresultaten med inriktning på att fler av kommunens elever skall vara behöriga till gymnasiet). Med anledning härav beslutade kommunstyrelsen att betygsutfallen skall redovisas för kommunstyrelsen efter varje terminsavslutning. Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt betygsutfallet efter vårterminen Med anledning av den nya gymnasiereformen redovisas betygsutfallet i andel godkända i alla ämnen fr o m vårterminen Vårterminen 2011 var 70 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 71 % och Tunboskolan 68 %). I årskurs 8 var 67 % godkända i alla ämnen (Lindboskolan 67 % och Tunboskolan 68 %). Vårterminen 2012 var 80 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 80 % och Tunboskolan 79 %). I årskurs 8 var 51 % godkända i alla ämnen (Lindboskolan 48 % och Tunboskolan 62 %). Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunstyrelsen beslutar att notera redovisningen som en anmälan.

8 Kommunstyrelsen () KS 131 Mäns våld mot kvinnor Länsstrategi för yttrande Dnr 171/12 Västmanlands kommuner och landstings styrelse har den 13 juni 2012 beslutat att rekommendera kommunerna och landstinget att godkänna samverkansdokumentet Mäns våld mot kvinnor - Länsstrategi Socialförvaltningen anför i skrivelse den 6 juli 2012 bl a att Länsstyrelsen har under första halvåret 2012 arbetat fram en Länsstrategi avseende Mäns våld mot kvinnor för åren Den tidigare framtagna strategin har reviderats och den nu föreslagna strategin avser ersätta den tidigare. Syftet med strategin är att länets kommuner, landsting och berörda myndigheter, samverkar och samordnar sitt arbete för att utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer kvinnor, barn, män samt att förebygga och avskaffa våldet. Arbetet har bedrivits i delaktighet mellan länets kommuner, kvinnojourer i länet, kriminalvården, Landstinget Västmanland samt polis- och åklagarmyndighet i länet. Avslutningsvis föreslås att dokumentet skall godkännas. Socialnämnden föreslår den 23 augusti att kommunstyrelsen ska godkänna dokumentet Mäns våld mot kvinnor Länsstrategi Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna Länsstrategi , Mäns våld mot kvinnor. Exp till: VKL, Norra Källgatan 22, Västerås Socialnämnden

9 Kommunstyrelsen () KS 132 Ny förbundsordning för Norra Västmanlands samordningsförbund Dnr 160/12 Hallstahammars kommun är sedan november 2010 medlem i Norra Västmanlands samordningsförbund. Övriga medlemmar är Landstinget i Västmanland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Fagersta kommun, Norbergs kommun, Skinnskattebergs kommun, Sala kommun och Surahammars kommun. Förbundet leds av styrelse med en representant från varje medlem i förbundet. Norra Västmanlands samordningsförbund har den 16 mars beslutat att överlämna förslag till ny förbundsordning till samrådsmöte med huvudmännen för beslut. Samrådet har den 12 april 2012 beslutat att tillstyrka förändringarna och föreslår att förbundsordningen kall gälla från den 1 januari 2013 efter beslut hos varje huvudman. Av förslaget framgår ny formulering i 5 - Förbundet ändamål, ny formulering i 14 - Revision avseende tillsättande av revisor samt ersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer, samt ny formulering i 16 - Uppsägning och utträde. Uppsägningstiden föreslås ändras från två till tre år. Socialförvaltningen föreslår i skrivelse den 6 juli 2012 att socialnämnden tillstyrker de föreslagna förändringarna i förbundsordningen för Norra Västmanlands samordningsförbund. Socialnämnden har den 23 augusti 2012 beslutat att rekommendera kommunstyrelsen att tillstyrka de föreslagna förändringarna i förbundsordningen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund

10 Kommunstyrelsen () KS 133 Svar på motion av Jenny Olsson (M) angående möjlighet att inhandla alkohol på respektive äldreboende Dnr 118/12 Jenny Olsson (M) anför i en motion den 23 april 2012: Ett glas vin till söndagssteken eller en snaps till sillen är för många ett helt naturligt inslag i matkulturen. Nyligen röstade riksdagen ja till ett lagförslag som gör det möjligt för kommunerna att erbjuda alkohol till personer som bor på äldreboenden. Man ska kunna köpa sina starkvaror där man bor till den mat man vill äta. Idag får de boende förlita sig på att anhöriga eller vänner köper ut om man vill fira något extra. Det tycker jag är fel, man ska få välja själv vad man vill ha för måltidsdryck. Från och med i sommar har Hallstahammar möjligheten, utan krånglig alkoholtillståndsprövning, att erbjuda alla äldreboende-boende och deras anhöriga att köpa vin, öl och starksprit. Det tycker jag är bra och hoppas att Hallstahammars kommun redan nu har börjat tänka på hur man kan genomföra detta. Därför yrkar jag på: att verksamheten å det snaraste börjar titta på hur ett genomförande skulle kunna ske att det från och med att lagförslaget träder i kraft är möjligt att inhandla alkohol på respektive äldreboende. Socialchefen anför i skrivelse den 6 augusti 2012 Idag finns möjlighet för de boende i våra äldreboenden att förtära alkohol tillsammans med måltid eller i den egna lägenheten/rummet. Dock finns inte möjligheten till att inköpa drycken på boendet. Den nya lagen som hänvisas till i skrivningen kommer att träda i kraft den 1 juni Efter att kommunens alkoholhandläggare fått grundligare kunskap om lagförslaget framkommer att denna lag inte omfattar restauranger som är öppna för allmänheten. För att boendet skall kunna omfattas av lagen krävs att där endast serveras mat till de som bor i boendet. /-/-/ Om vi skulle ha alkoholservering på våra äldreboenden på det traditionella sätter så kan vi heller inte neka andra personer att beställa in alkohol i restaurangen, vilket skulle kunna innebära att vi får gäster som inte har någon anknytning till vår verksamhet och som skulle kunna upplevas som obekvämt för de boende. Istället framhåller socialchefen att då alkoholtillstånd i boendena inte kan ses som möjlig så bör ett arbete ske för att förenkla de boendes möjligheter till konsumtion enligt egna önskemål. Socialnämnden har den 23 augusti beslutat att som sitt yttrande överlämna socialchefens skrivelse varvid motionen om att införa alkoholservering på äldreboenden skall anses besvarad. Mot beslutet reserverade sig Jenny Olsson (M), Birgit Henriksson (M) och Marianne Avelin (C). Arbetsutskottet ansåg vid sitt sammanträde den 3 september 2012 att socialnämnden bl a skall presentera kostnaderna för ett serveringstillstånd och kostnaderna för att utbilda personalen samt försöka finna en lösning till hur motionen om möjligt kan bifallas.

11 Kommunstyrelsen () Forts KS 133 Kommunstyrelsen beslutar att återremitterar motionen för ytterligare beredning. Exp till: Socialnämnden

12 Kommunstyrelsen () KS 134 Tillämpningsföreskrifter och taxa gällande förskoleverksamhet och skolbarnomsorg att fr o m 1 oktober 2012 Dnr 197/12 Kommunfullmäktige beslutade den 26 april att fastställa tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, förskoleklass och fritidshem fr o m den 1 maj Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till nya tillämpningsföreskrifter och taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg (förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och fritidshem). Barn- och utbildningsnämnden har den 28 augusti 2012 beslutat att föreslå fullmäktige att fastställa nya tillämpningsföreskrifter och ny taxa, samt att barnoch utbildningsnämnden bemyndigas att besluta om sådana redaktionella ändringar i innehållet som direkt följer av lag. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunfullmäktige föreslås besluta att med upphävande av sitt beslut den 26 april fastställa nya tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg att gälla fr o m 1 oktober 2012, samt att med upphävande av sitt beslut den 26 april fastställa nya taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg att gälla fr o m 1 oktober 2012, samt att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden att besluta om sådana redaktionella ändringar i innehållet som direkt följer av lag.

13 Kommunstyrelsen () KS 135 Svar på motion av Richard Andersson (V) och Reijo Tarkka (V) gällande tilldelning av reflexvästar till samtliga barn i förskoleklass i Hallstahammars kommun Dnr 288/11 Richard Andersson (V) och Reijo Tarkka (V) anför i en motion den 25 oktober 2011: Som en del i det viktiga arbetet med att öka tryggheten och säkerheten för alla barn i Hallstahammars kommun så vill Vänsterpartiet att kommunen årligen tilldelar samtliga barn i förskoleklass varsin reflexväst. Dessa västar fyller en viktig och bra funktion särskilt under höst och vinter då mörkret gör sitt intrång allt tidigare på mornar och kvällar samtidigt som kommunens barn med eller utan föräldrar till fots eller med cykel tar sig till och från förskola, skola, fritids och kamrater. Med enkla medel kan vi aktivt förebygga trygghet och säkerhet och tillsammans skapa bättre förutsättningar för att minska risker och olyckor för kommunens barn. Detta är en billig och bra investering som både räddar liv och skapar förutsättningar för ett säkrare samhälle i en kommun som har samtliga invånare i fokus, även barnen. Därför yrkar Vänsterpartiet Hallstahammar att: kommunfullmäktige beslutar att uppdra till lämplig förvaltning att utreda möjligheterna till att årligen tilldela barn i förskoleklass i Hallstahammars kommun varsin reflexväst och återkomma med förslag till beslut till ansvarig nämnd under år Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 28 maj 2012 att man i budgetarbetet inför 2013 ska undersöka möjligheten att omfördela medel för att möjliggöra detta. Barn- och utbildningsnämnden har den 12 juni beslutat att avge yttrande i enlighet med vad som anförs i förvaltningens skrivelse den 28 maj Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen skall anses besvarad med hänvisning till vad som anförs av barnoch utbildningsnämnden den 12 juni

14 Kommunstyrelsen () KS 136 Detaljplan för del av Hallstahammar, SÖDRA NIBBLE 1 - för granskning Dnr 11/12 Planområdet är idag ett väldigt outnyttjat område i bra läge och områdets kvaliteter måste tas fram för att öka attraktiviteten till etableringar. Nuvarande detaljplan för Södra Nibble utpekar en stor yta i områdets centrala del som allmän plats för gatuändamål. Detta har gjort att denna yta fungerar som uppställningsplats för diverse fordon. För att ändra markanvändningen från allmän plats till kvartersmark behöver en ny detaljplan upprättas. Syftet med detaljplanen är att skapa nya områden för handel- och industrimark samt möjliggöra en lokalgata genom området för att öka attraktiviteten för nyetableringar. Nuvarande detaljplan pekar även ut ett område för allmän plats, gatuändamål, vilket idag används som uppställningsplats för lastbilar och diverse flygplatsfordon. För att utnyttja hela området ska denna plats tas bort och föreslås bli kvartersmark. Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 10 april 25 maj Därefter har detaljplanen reviderats med hänsyn till inkomna synpunkter vilka har sammanställts i samrådsredogörelsen. Nästa steg i processen är att skicka ut planen på granskning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget sänds ut för granskning. Exp till: Planavdelningen

15 Kommunstyrelsen () KS 137 Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren Dnr 142/12 Försvarsdepartementet har den 30 april 2012 inkommit med förslag till ansvarfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren. Kommunen har för detta ändamål erhållit beslutsunderlag med kostnadsberäkning samt en utredning kring tänkt samhällsnytta. Av förslaget till kostandsfördelning skall Hallstahammars kommun medfinansiera regleringen av Mälaren med kronor. Till handlingarna har även fogats en avsiktsförklaring avseende ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren. Arbetsutskottet beslutade den 3 september 2012 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Förslag till yttrande har upprättats. Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen skall avge yttrande i enlighet med upprättat förslag. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande att avge yttrande över ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren i enlighet med skrivelse den 10 september Exp till: Försvarsdepartementet Stockholm

16 Kommunstyrelsen () KS 138 Ekonomisk rapport Dnr 85/12 Kommunstyrelsen beslutade den 5 december att nämnderna månadsvis skall rapportera alla eventuella budgetavvikelser samt plan för hantering av avvikelsen. Nämnderna har nu inkommit med ekonomisk rapport t o m juli Av redovisningarna framgår bl a att bygg- och miljönämnden har redovisat att utfallet för bostadsanpassningar är betydligt högre än beräknat. Socialnämnden har redovisat att kostnaderna för försörjningsstöd är högre än förväntat. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporterna som en anmälan, samt att hemställa om att dels, bygg- och miljönämnden särskilt redovisar kostnader för beviljade åtgärder för bostadsanpassning, dels socialnämnden främst redovisar ökade kostnader för försörjningsstödet, dels barn- och utbildningsnämnden om avvikelsen för gymnasiet vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. Exp till: Socialnämnden Bygg- och miljönämnden Barn- och utbildningsnämnden

17 Kommunstyrelsen () KS 139 Anmälningar Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad I anslutning till anmälningarna informerar kommunchefen om branden som ägt rum på Stena Recycling natten mellan fredag och lördag. Vidare påminner hon om Workshop nr 1 för stadsmiljöprogrammet som äger rum den 9 oktober Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsens beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-01-24 1 (12) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-08-25 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 115 Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.15 Vissa personuppgifter kan vara radera p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S),

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-23 1 (7) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (45) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 20.00 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-04-10 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 53 Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2016-03-09 1 Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, Hallstahammar, klockan 15.00 17.05 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Thure Andersen (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-12 1 () Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 15.00 16.10. Beslutande Thure Andersen (S) ordf Anna-Karin Folkesson (S) Lennart Ahlström (S) Lennart Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.10. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2017-11-22 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.15-16.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Birgitta Westman (S) Ingvor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-11-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-06-14 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 09.00 12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2018-03-28 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.15-16.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer (S) Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-05-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 51-53 Niklas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Sammanträdesdatum 2011-01-11 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommunhus, kl 13.15-16.20 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-04-24 1 (13) Plats och tid Westerqwarn, Mölntorp, kl. 08.30-12.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Mauritz Lindroth (s) Anne Saaristo, socialchef Cecilia Stewart, adm.

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Mauritz Lindroth (s) Anne Saaristo, socialchef Cecilia Stewart, adm. Socialnämndens arbetsutskott 25 oktober 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M)

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M) o 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret IFO, Malung, kl. 08.00-12.00 Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M) Övriga deltagande Kerstin Perjos, sekreterare Anna-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-03-27 1 (15) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-11-24 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-11.00. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl. 9.00 13.00 Ajournering kl. 12.05-12.35 Saad Benatallah (S) Ewa Ståhl (S) Victor Oskarsson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-23 1 () Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 15.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2019-01-08 1 (8) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15-16.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande Rolf Korsbäck (S)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2019-04-24 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrummet Pråmen, Kommunhuset, kl 13.30 14.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Sigge Synnergård (L)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-29 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-09-11 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 11.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Kjell Ivemyr

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-06-10 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Socialnämnden (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:10 Ajournering kl.

Socialnämnden (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-01-13 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:30-11:55 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2017-03-27 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, kommunstyrelsesalen kl 14.00 15:30 Vissa uppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Christina Aspenryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08:30 10:20 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Plats och tid Hälsön/Bårholmen :30-12:00

Plats och tid Hälsön/Bårholmen :30-12:00 1 Plats och tid Hälsön/Bårholmen 2018-06-12 08:30-12:00 Beslutande Eva Skoglund (S) tjänstgörande Ulla Kedbäck (MP) tjänstgörande Anders Tenghede (V) Ulf Sjölinder (L) Anders Arnell (M) tjä nstgörande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-04-11 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S) ordf 59-60 Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) ej 62 Tony Frunk (S) Mariette

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (S) Marta Pettersson (C) Mari Viberg (C) Lars-Gunnar Andersson (S)

Kjell-Åke Nilsson (S) Marta Pettersson (C) Mari Viberg (C) Lars-Gunnar Andersson (S) Kommunstyrelsens socialutskott 2018-10-15 Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret 2018-10-15 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (S) Marta Pettersson (C) Mari Viberg (C) Lars-Gunnar Andersson (S) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 10.30-12.35 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S) Harriet Berggren (S) Ingvor Regnemer (S) Maria-Helena Larsson (S) Lennart Ahlström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2017-04-27 1 (16) Plats och tid Lövåsens samlingssal, Lövåsen, kl. 13.15-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande 37 Niklas

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-01-16 1(10 ) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 16.10 med ajournering kl 15.10-15.20 Per Aspengren (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M)

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M) {^> o Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.15-12.30 Carina Albertsson (S), ordförande Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M) Övriga deltagande Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-01-27, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00 1(18) Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 20 november 2018 kl. 08:00-14:00, ajournering för lunch kl. 11:30-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-04-29 Sid 35 Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Nilsson (M), ordförande Björn

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 1september 2010, kl

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 1september 2010, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 1september 2010, kl 13.00 15.15 ande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Utbildningsnämnden (12)

Utbildningsnämnden (12) Utbildningsnämnden 2011-12-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 14 december kl. 9.00 12.00 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-21 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal SN

Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal SN Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2017 17 SN 2017.070 189 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-23 7 Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2017

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott fe? Sammanträdesprotokoll.o 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 06,15-10.45 Beslutande Carina Albertssson (3), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Jörgen Norén (S) Övriga deltagande Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid IFO-konferens, Öjersbogården, 16.30-18.45 ande Lennart Skansfors (C), ordförande 100-116 Inga-Stina Hesselius (S), vice ordförande 90-99 Torsten Jansson (S) Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14-30 17.00 Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 29 Kjell Ivemyr Mariette Sjölund (S) Åsa Kfouri (MP) Peter Ristikartano

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-09-21, kl. 08:30-09:44 Sammanträdesdatum s. 1 (22) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-04-23 1 (16) Plats och tid Knytpunkten, Strömsholm kl. 13.30-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-12-13 1 (20) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 09.00 12.00 Vissa personuppgiftekan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-24 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Sammanträdesrummet, Marnäsliden kl. 13:00-14:50 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund (M) Ann-Katrin

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-27 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Peter Ristikartano (MP) ordförande

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2012-01-24 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2012-01-24, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Gun-Britt Andersson (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 49 Kjell Iwemyr 44, 49 Tommy Persson (S) Rolf Hahre 44-55 Lars Jonsson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid Årholmen :30-11:30

Plats och tid Årholmen :30-11:30 1 Plats och tid Årholmen 2018-03-13 08:30-11:30 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Ulf Sjölinder (L) Eva Skoglund (S), tjänstgörande Ulla Kedbäck (MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer