SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund (S) Kjell Ivemyr (S) Reijo Tarkka (V) Hans Strandlund (M) Sigge Synnergård (FP) Håkan Johansson (KD) Marianne Avelin (C) Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Ersättarna Rolf Hahre (S), Tommy Claesson (S), Susanne Johansson (S), Örjan Andersson (S), Berit Ulander (S), Göran Lindén (M), Jenny Olsson (M), Anna Lundberg (FP), samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker- Åström, socialchef Lillemor Quist , enhetschef Jonas Boman , områdeschef Sirkka Nilsson 130. Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Tony Frunk (S) och Hans Strandlund (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 13 september 2012 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Catarina Pettersson (S) Tony Frunk (S) Hans Strandlund (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunstyrelsen Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Carina Iwemyr

2 Kommunstyrelsen () KS 126 Redovisning av vidtagna åtgärder av beviljade medel från planeringsreserven avseende åtgärder i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd Dnr 325/11 Kommunfullmäktige beslutade den 19 december att bevilja socialnämnden medel från planeringsreserven för att bryta försörjningsstödsberoende. För 2011 beviljades 2,5 miljoner kronor och att dessa skulle betalas ut utan någon redovisning. För 2012 beviljades 2 miljoner kronor. Socialnämnden ålades också att återkomma med en redovisning halvårsvis av vidtagna åtgärder innan medlen betalas ut. Socialförvaltningen redovisar i skrivelse den 15 augusti 2012 för de vidtagna åtgärderna. Socialnämnden har därefter den 23 augusti beslutat att överlämna socialförvaltningens redovisning till kommunfullmäktige med hemställan om utbetalning av beviljade medel från planeringsreserven. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Håkan Johansson (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag om att 1 miljon kronor ianspråktas från planeringsreserven. Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att, nästa redovisning även skall innehålla effekterna av de olika åtgärder som vidtagits under 2012 för att minska beroendet av försörjningsstöd. Vidare yrkar Pettersson att, i de fall socialnämnden inte har för avsikt att äska om utbetalning av resterande medel från planeringsreserven kommunstyrelsen får en redovisning vid sitt decembersammanträde av effekterna av de olika åtgärder som vidtagits under 2012 för att minska beroendet av försörjningsstöd. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottet förslag avseende godkännande av redovisningen. Härefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag om ianspråktagande av medel mot Håkan Johanssons (KD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Därefter ställer ordföranden Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detsamma. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna redovisningen, att 1 miljon kronor ianspråktas från planeringsreserven för åtgärder i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd, samt

3 Kommunstyrelsen () Forts KS 126 att inför äskande om utbetalning av resterande 1 miljon kronor skall redovisningen även innehålla en beskrivning på effekterna av de olika åtgärder som vidtagits under 2012 för att minska beroendet av försörjningsstöd. Vidare beslutar kommunstyrelsen att, de fall socialnämnden inte har för avsikt att äska om utbetalning av resterande medel från planeringsreserven, hemställa hos socialnämnden om att effekterna av de olika åtgärder som vidtagits under 2012 för att minska beroendet av försörjningsstöd redovisas för kommunstyrelsen under december Mot beslutet reserverar sig Håkan Johansson (KD), Hans Strandlund (M), Marianne Avlin (C) och Sigge Synnergård (FP), biliga 1 126/2011. Exp till: Socialnämnden

4 Kommunstyrelsen () KS 127 Redovisning av vidtagna åtgärder av beviljade medel från planeringsreserven för önskad sysselsättningsgrad inom socialnämnden, vård och omsorg Dnr 324/11 Kommunfullmäktige har den 19 december beslutat att bevilja socialnämnden medel från planeringsreserven om kronor för 2012 för införande av önskad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg, samt att medlen för 2012 betalas ut halvårsvis efter redovisning av vidtagna åtgärder. Socialförvaltningen redovisar vidtagna åtgärder för önskad sysselsättningsgrad i skrivelse den 16 augusti Socialnämnden har därefter den 23 augusti beslutat att överlämna socialförvaltningens redovisning till kommunfullmäktige med hemställan om utbetalning av beviljade medel från planeringsreserven. Mot beslutet reserverade sig Jenny Olsson (M), Birgit Henriksson (M), Marianne Avelin (C) och Carina Byhlin (KD). Arbetsutskottet beslutade den 3 september att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet skall återremitteras då det i redovisningen också bl a bör framgår om de som önskat helt tid har fått detta, hur många som har heltid (om det skett någon ökning av antalet heltidstjänster över tid). Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Exp till: Socialnämnden

5 Kommunstyrelsen () KS 128 Redovisning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, av ej verkställda beslut enligt 9 LSS kvartal Dnr 127/12 Kommunerna och landstinget har, från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS, skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske en gång i kvartalet dels till Socialstyrelsen och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige. Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal visar på att det fanns 3 gynnade beslut enligt 9 LSS som ej verkställts. Samtliga gällde bostad för vuxna. Socialnämnden har den 23 augusti beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal till bl a kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunfullmäktige föreslås besluta att notera redovisningarna som en anmälan.

6 Kommunstyrelsen () KS 129 Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, kvartal Dnr 126/12 Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli Bestämmelserna gäller när socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- och familjomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska ske en gång i kvartalet dels till Socialstyrelsen och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige. Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal visar att det fanns totalt 8 gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som ej verkställts. Av dessa är samtliga inom äldreomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen fanns inga gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som ej verkställts. Socialnämnden har den 23 augusti 2012 beslutat att överlämna redovisningarna av ej verkställda beslut för kvartal till bl a kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige föreslås besluta att notera redovisningarna som en anmälan.

7 Kommunstyrelsen () KS 130 Redovisning av betygsutfall våren 2012 Dnr 193/12 Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni presenterades de åtgärder nämnden ämnade vidta för att förbättra resultaten (fokus på kunskapsresultaten med inriktning på att fler av kommunens elever skall vara behöriga till gymnasiet). Med anledning härav beslutade kommunstyrelsen att betygsutfallen skall redovisas för kommunstyrelsen efter varje terminsavslutning. Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt betygsutfallet efter vårterminen Med anledning av den nya gymnasiereformen redovisas betygsutfallet i andel godkända i alla ämnen fr o m vårterminen Vårterminen 2011 var 70 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 71 % och Tunboskolan 68 %). I årskurs 8 var 67 % godkända i alla ämnen (Lindboskolan 67 % och Tunboskolan 68 %). Vårterminen 2012 var 80 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 80 % och Tunboskolan 79 %). I årskurs 8 var 51 % godkända i alla ämnen (Lindboskolan 48 % och Tunboskolan 62 %). Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunstyrelsen beslutar att notera redovisningen som en anmälan.

8 Kommunstyrelsen () KS 131 Mäns våld mot kvinnor Länsstrategi för yttrande Dnr 171/12 Västmanlands kommuner och landstings styrelse har den 13 juni 2012 beslutat att rekommendera kommunerna och landstinget att godkänna samverkansdokumentet Mäns våld mot kvinnor - Länsstrategi Socialförvaltningen anför i skrivelse den 6 juli 2012 bl a att Länsstyrelsen har under första halvåret 2012 arbetat fram en Länsstrategi avseende Mäns våld mot kvinnor för åren Den tidigare framtagna strategin har reviderats och den nu föreslagna strategin avser ersätta den tidigare. Syftet med strategin är att länets kommuner, landsting och berörda myndigheter, samverkar och samordnar sitt arbete för att utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer kvinnor, barn, män samt att förebygga och avskaffa våldet. Arbetet har bedrivits i delaktighet mellan länets kommuner, kvinnojourer i länet, kriminalvården, Landstinget Västmanland samt polis- och åklagarmyndighet i länet. Avslutningsvis föreslås att dokumentet skall godkännas. Socialnämnden föreslår den 23 augusti att kommunstyrelsen ska godkänna dokumentet Mäns våld mot kvinnor Länsstrategi Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna Länsstrategi , Mäns våld mot kvinnor. Exp till: VKL, Norra Källgatan 22, Västerås Socialnämnden

9 Kommunstyrelsen () KS 132 Ny förbundsordning för Norra Västmanlands samordningsförbund Dnr 160/12 Hallstahammars kommun är sedan november 2010 medlem i Norra Västmanlands samordningsförbund. Övriga medlemmar är Landstinget i Västmanland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Fagersta kommun, Norbergs kommun, Skinnskattebergs kommun, Sala kommun och Surahammars kommun. Förbundet leds av styrelse med en representant från varje medlem i förbundet. Norra Västmanlands samordningsförbund har den 16 mars beslutat att överlämna förslag till ny förbundsordning till samrådsmöte med huvudmännen för beslut. Samrådet har den 12 april 2012 beslutat att tillstyrka förändringarna och föreslår att förbundsordningen kall gälla från den 1 januari 2013 efter beslut hos varje huvudman. Av förslaget framgår ny formulering i 5 - Förbundet ändamål, ny formulering i 14 - Revision avseende tillsättande av revisor samt ersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer, samt ny formulering i 16 - Uppsägning och utträde. Uppsägningstiden föreslås ändras från två till tre år. Socialförvaltningen föreslår i skrivelse den 6 juli 2012 att socialnämnden tillstyrker de föreslagna förändringarna i förbundsordningen för Norra Västmanlands samordningsförbund. Socialnämnden har den 23 augusti 2012 beslutat att rekommendera kommunstyrelsen att tillstyrka de föreslagna förändringarna i förbundsordningen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund

10 Kommunstyrelsen () KS 133 Svar på motion av Jenny Olsson (M) angående möjlighet att inhandla alkohol på respektive äldreboende Dnr 118/12 Jenny Olsson (M) anför i en motion den 23 april 2012: Ett glas vin till söndagssteken eller en snaps till sillen är för många ett helt naturligt inslag i matkulturen. Nyligen röstade riksdagen ja till ett lagförslag som gör det möjligt för kommunerna att erbjuda alkohol till personer som bor på äldreboenden. Man ska kunna köpa sina starkvaror där man bor till den mat man vill äta. Idag får de boende förlita sig på att anhöriga eller vänner köper ut om man vill fira något extra. Det tycker jag är fel, man ska få välja själv vad man vill ha för måltidsdryck. Från och med i sommar har Hallstahammar möjligheten, utan krånglig alkoholtillståndsprövning, att erbjuda alla äldreboende-boende och deras anhöriga att köpa vin, öl och starksprit. Det tycker jag är bra och hoppas att Hallstahammars kommun redan nu har börjat tänka på hur man kan genomföra detta. Därför yrkar jag på: att verksamheten å det snaraste börjar titta på hur ett genomförande skulle kunna ske att det från och med att lagförslaget träder i kraft är möjligt att inhandla alkohol på respektive äldreboende. Socialchefen anför i skrivelse den 6 augusti 2012 Idag finns möjlighet för de boende i våra äldreboenden att förtära alkohol tillsammans med måltid eller i den egna lägenheten/rummet. Dock finns inte möjligheten till att inköpa drycken på boendet. Den nya lagen som hänvisas till i skrivningen kommer att träda i kraft den 1 juni Efter att kommunens alkoholhandläggare fått grundligare kunskap om lagförslaget framkommer att denna lag inte omfattar restauranger som är öppna för allmänheten. För att boendet skall kunna omfattas av lagen krävs att där endast serveras mat till de som bor i boendet. /-/-/ Om vi skulle ha alkoholservering på våra äldreboenden på det traditionella sätter så kan vi heller inte neka andra personer att beställa in alkohol i restaurangen, vilket skulle kunna innebära att vi får gäster som inte har någon anknytning till vår verksamhet och som skulle kunna upplevas som obekvämt för de boende. Istället framhåller socialchefen att då alkoholtillstånd i boendena inte kan ses som möjlig så bör ett arbete ske för att förenkla de boendes möjligheter till konsumtion enligt egna önskemål. Socialnämnden har den 23 augusti beslutat att som sitt yttrande överlämna socialchefens skrivelse varvid motionen om att införa alkoholservering på äldreboenden skall anses besvarad. Mot beslutet reserverade sig Jenny Olsson (M), Birgit Henriksson (M) och Marianne Avelin (C). Arbetsutskottet ansåg vid sitt sammanträde den 3 september 2012 att socialnämnden bl a skall presentera kostnaderna för ett serveringstillstånd och kostnaderna för att utbilda personalen samt försöka finna en lösning till hur motionen om möjligt kan bifallas.

11 Kommunstyrelsen () Forts KS 133 Kommunstyrelsen beslutar att återremitterar motionen för ytterligare beredning. Exp till: Socialnämnden

12 Kommunstyrelsen () KS 134 Tillämpningsföreskrifter och taxa gällande förskoleverksamhet och skolbarnomsorg att fr o m 1 oktober 2012 Dnr 197/12 Kommunfullmäktige beslutade den 26 april att fastställa tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, förskoleklass och fritidshem fr o m den 1 maj Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till nya tillämpningsföreskrifter och taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg (förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och fritidshem). Barn- och utbildningsnämnden har den 28 augusti 2012 beslutat att föreslå fullmäktige att fastställa nya tillämpningsföreskrifter och ny taxa, samt att barnoch utbildningsnämnden bemyndigas att besluta om sådana redaktionella ändringar i innehållet som direkt följer av lag. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunfullmäktige föreslås besluta att med upphävande av sitt beslut den 26 april fastställa nya tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg att gälla fr o m 1 oktober 2012, samt att med upphävande av sitt beslut den 26 april fastställa nya taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg att gälla fr o m 1 oktober 2012, samt att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden att besluta om sådana redaktionella ändringar i innehållet som direkt följer av lag.

13 Kommunstyrelsen () KS 135 Svar på motion av Richard Andersson (V) och Reijo Tarkka (V) gällande tilldelning av reflexvästar till samtliga barn i förskoleklass i Hallstahammars kommun Dnr 288/11 Richard Andersson (V) och Reijo Tarkka (V) anför i en motion den 25 oktober 2011: Som en del i det viktiga arbetet med att öka tryggheten och säkerheten för alla barn i Hallstahammars kommun så vill Vänsterpartiet att kommunen årligen tilldelar samtliga barn i förskoleklass varsin reflexväst. Dessa västar fyller en viktig och bra funktion särskilt under höst och vinter då mörkret gör sitt intrång allt tidigare på mornar och kvällar samtidigt som kommunens barn med eller utan föräldrar till fots eller med cykel tar sig till och från förskola, skola, fritids och kamrater. Med enkla medel kan vi aktivt förebygga trygghet och säkerhet och tillsammans skapa bättre förutsättningar för att minska risker och olyckor för kommunens barn. Detta är en billig och bra investering som både räddar liv och skapar förutsättningar för ett säkrare samhälle i en kommun som har samtliga invånare i fokus, även barnen. Därför yrkar Vänsterpartiet Hallstahammar att: kommunfullmäktige beslutar att uppdra till lämplig förvaltning att utreda möjligheterna till att årligen tilldela barn i förskoleklass i Hallstahammars kommun varsin reflexväst och återkomma med förslag till beslut till ansvarig nämnd under år Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 28 maj 2012 att man i budgetarbetet inför 2013 ska undersöka möjligheten att omfördela medel för att möjliggöra detta. Barn- och utbildningsnämnden har den 12 juni beslutat att avge yttrande i enlighet med vad som anförs i förvaltningens skrivelse den 28 maj Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen skall anses besvarad med hänvisning till vad som anförs av barnoch utbildningsnämnden den 12 juni

14 Kommunstyrelsen () KS 136 Detaljplan för del av Hallstahammar, SÖDRA NIBBLE 1 - för granskning Dnr 11/12 Planområdet är idag ett väldigt outnyttjat område i bra läge och områdets kvaliteter måste tas fram för att öka attraktiviteten till etableringar. Nuvarande detaljplan för Södra Nibble utpekar en stor yta i områdets centrala del som allmän plats för gatuändamål. Detta har gjort att denna yta fungerar som uppställningsplats för diverse fordon. För att ändra markanvändningen från allmän plats till kvartersmark behöver en ny detaljplan upprättas. Syftet med detaljplanen är att skapa nya områden för handel- och industrimark samt möjliggöra en lokalgata genom området för att öka attraktiviteten för nyetableringar. Nuvarande detaljplan pekar även ut ett område för allmän plats, gatuändamål, vilket idag används som uppställningsplats för lastbilar och diverse flygplatsfordon. För att utnyttja hela området ska denna plats tas bort och föreslås bli kvartersmark. Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 10 april 25 maj Därefter har detaljplanen reviderats med hänsyn till inkomna synpunkter vilka har sammanställts i samrådsredogörelsen. Nästa steg i processen är att skicka ut planen på granskning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget sänds ut för granskning. Exp till: Planavdelningen

15 Kommunstyrelsen () KS 137 Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren Dnr 142/12 Försvarsdepartementet har den 30 april 2012 inkommit med förslag till ansvarfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren. Kommunen har för detta ändamål erhållit beslutsunderlag med kostnadsberäkning samt en utredning kring tänkt samhällsnytta. Av förslaget till kostandsfördelning skall Hallstahammars kommun medfinansiera regleringen av Mälaren med kronor. Till handlingarna har även fogats en avsiktsförklaring avseende ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren. Arbetsutskottet beslutade den 3 september 2012 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Förslag till yttrande har upprättats. Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen skall avge yttrande i enlighet med upprättat förslag. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande att avge yttrande över ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren i enlighet med skrivelse den 10 september Exp till: Försvarsdepartementet Stockholm

16 Kommunstyrelsen () KS 138 Ekonomisk rapport Dnr 85/12 Kommunstyrelsen beslutade den 5 december att nämnderna månadsvis skall rapportera alla eventuella budgetavvikelser samt plan för hantering av avvikelsen. Nämnderna har nu inkommit med ekonomisk rapport t o m juli Av redovisningarna framgår bl a att bygg- och miljönämnden har redovisat att utfallet för bostadsanpassningar är betydligt högre än beräknat. Socialnämnden har redovisat att kostnaderna för försörjningsstöd är högre än förväntat. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporterna som en anmälan, samt att hemställa om att dels, bygg- och miljönämnden särskilt redovisar kostnader för beviljade åtgärder för bostadsanpassning, dels socialnämnden främst redovisar ökade kostnader för försörjningsstödet, dels barn- och utbildningsnämnden om avvikelsen för gymnasiet vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. Exp till: Socialnämnden Bygg- och miljönämnden Barn- och utbildningsnämnden

17 Kommunstyrelsen () KS 139 Anmälningar Följande anmälningar noteras: - allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad I anslutning till anmälningarna informerar kommunchefen om branden som ägt rum på Stena Recycling natten mellan fredag och lördag. Vidare påminner hon om Workshop nr 1 för stadsmiljöprogrammet som äger rum den 9 oktober Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsens beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer