SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan Beslutande Catarina Pettersson (S) ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) ej 62 Tony Frunk (S) Mariette Sjölund (S) Kjell Ivemyr (S) Anna-Maria Romlid (V) Hans Strandlund (M) Sigge Synnergård (FP) Monica Ridderström (KD) Marianne Avelin (C) Rolf Hahre (S) Göran Lindén (M) Lars Jonsson 62 Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Ersättarna Rolf Hahre (S) 59-60, Lars Jonsson (S) ej 62, 87, 91, Johan Baringson (S), Berit Ulander (S), Reijo Tarkka (V), Anna Lundberg (FP) ej 62, Roy Cederbäck (KD) ej 86, Göran Lindén (M) 59-60, samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström, gymnasiechef Lars Jonsson 59-60, 1:e rektor Lennart Ahlström 59,60, 62-81, Hans Eriksson 61, socialchef Cecilia Wassén 89 Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Joakim Graning (S) och Marianne Avelin (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 14 april 2011 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Catarina Pettersson (S) Anna Maria Romlid Joakim Graning (S) Marianne Avelin (C)

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunstyrelsen Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Carina Iwemyr

3 Kommunstyrelsen (63) KS 59 Intag fr o m höstterminen 2011 vid Kantzowska gymnasiet Dnr 137/11 Kolbäcksådalens gymnasieförbunds förbundsdirektion har den 24 mars 2011 beslutat att överlämna tre alternativa förslag till ägarkommunerna avseende intag inför höstterminen Av beslutet framgår att färre elever än väntat valt Kantzowska gymnasiet. Att färre elever än förväntat valt Kantzowska gymnasiet innebär att alla program som var tänkta att starta kan inte starta. Alternativ 1: Hösten 2011 tar skolan in elever i årskurs 1 enligt modellen att Bygg och anläggningsprogrammet blir ett eget program helt och hållet. Eloch energiprogrammet samläser de gymnasiegemensamma ämnena med VVSoch fastighetsprogrammet. De båda programmen läser sina karaktärsämnen var för sig. Samhällsvetenskapsprogrammet blir ett eget program på samma sätt som Bygg- och anläggningsprogrammet. De fem introduktionsprogrammen kommer att erbjudas eleverna i årskurs 1. Samarbetet med Ridskolan i Strömsholm fortsätter vilket innebär att eleverna i årskurs 1 tas in på den nya inriktningen inom Naturbruksprogrammet. Inga elever kommer i detta alternativ att tas in på Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet eller det Industritekniska programmet. För årskurs 2 och 3 behålls organisationen med program och klasser och då med ambitionen att utnyttja alla realistiska samläsningsmöjligheter. Gymnasiesärskolans verksamhet måste diskuteras ingående både med tanke på att gymnasieförbundet avvecklas kommande årsskifte och att en ny förordning för gymnasiesärskolan är tänkt att gälla från hösten Alternativ 1 innebär att personaldimensioneringen måste anpassas till de förutsättningar som kommer att finnas enligt vad som beskrivits ovan. Alternativ 2: Hösten 2011 tas inga elever in i årskurs 1 på Kantzowska gymnasiet. För årskurs 2 och 3 behålls organisationen vad gäller program och klasser och då med ambitionen att utnyttja alla realistiska samläsningsmöjligheter. Detta alternativ innebär att de elever som sökt Kantzowska gymnasiet i första hand inför hösten 2011 måste söka om. De elever som börjar i årskurs 1 inom Naturbruksgymnasiet med inriktning ridutbildning som Kantzowska gymnasiet bedriver i samarbete med Ridskolan i Strömsholm måste läsa sina gymnasiegemensamma ämnen på någon annan gymnasieskola än Kantzowska gymnasiet. Avtalet mellan Riksidrottsförbundet, Ridsportförbundet och Ridskolan Strömsholm måste därmed omförhandlas. För gymnasiesärskolans del måste hela verksamheten diskuteras ingående under läsåret 2011/2012 på samma sätt som i alternativ 1. Alternativ 2 innebär att Kantzowska gymnasiet läggs ner efter vårterminen Detta innebär i sin tur att all personal sägs upp omgående men enligt de lagar och avtal som gäller för Kantzowska gymnasiets verksamhet.

4 Kommunstyrelsen (63) Forts KS 59 Alternativ 3: Detta alternativ innebär att Kantzowska gymnasiet avvecklas efter vårterminen Inga elever tas in i årskurs 1 och de elever som går i nuvarande årskurs 1 och 2 får söka sig till andra skolor. Västerås stad måste då snarast kontaktas för att diskutera en lösning på den situation som uppstår enligt alternativ 3. Organisationen av gymnasiesärskolan ägnas särskild uppmärksamhet dels med anledning av konsekvenserna av detta alternativ, dels med tanke på den nya förordning som ska komma hösten Avtalet med Riksidrottsförbundet, Ridsportförbundet och Ridskolan Strömsholm måste omgående omförhandlas då planeringen av intagning av elever i årskurs 1 pågår för fullt. Alternativ 3 innebär att all personal sägs upp omgående men enligt de lagar och avtal som gäller för Kantzowska gymnasiets verksamhet. I avvaktan på beslut arbetar skolledningen vidare enligt de förutsättningar som gäller enligt alternativ 1. Arbetsutskottet fann vid sitt sammanträde den 4 april att de ekonomiska konsekvenserna för alternativ 1 behöver kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde varför ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. Gymnasiechefen redogör i skrivelse den 4 och 7 april 2011 för alternativens olika förutsättningar. Gymnasiechefen och 1:e rektor redogör för ärendet. Efter redogörelsen lämnar de sammanträdet. Catarina Pettersson (S) yrkar att Kolbäcksådalens Gymnasieförbund skall rekommenderas att inför höstterminen 2011 erbjuda fyra yrkesprogram; bygg och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet, samt introduktionsprogrammen och ridsportsutbildningen NBFJUVOR (SMR), skall starta fr o m höstterminen 2011 och att Kolbäcksådalens Gymnasieförbund skall rekommenderas att övriga verksamheter avvecklas fr o m höstterminen Hans Strandlund (M) yrkar att ärendet skall återremitteras för ytterligare utredning av alternativ 1 B daterad Sedanpropositionsordningen godkänts ställer ordföranden först yrkandet om återremiss under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå återremissyrkandet. Härefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till Catarina Petterssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detamma.

5 Kommunstyrelsen (63) Forts KS 59 Kommunfullmäktige föreslås således besluta att rekommendera Kolbäcksådalens Gymnasieförbund att inför höstterminen 2011 erbjuda fyra yrkesprogram; bygg och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet, samt introduktionsprogrammen och ridsportsutbildningen NBFJUVOR (SMR), skall starta fr o m höstterminen 2011, samt att rekommendera Kolbäcksådalens Gymnasieförbund att övriga verksamheter avvecklas fr o m höstterminen Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Marianne Avelin (C), Sigge Synnergård (FP) och Monica Ridderström (KD).

6 Kommunstyrelsen (63) KS 60 Gymnasieskola i egen regi inom Hallstahammars kommun fr o m den 1 januari 2012 m m Dnr 144/2011 Surahammars kommun har den 8 december beslutat att omedelbart säga upp sitt medlemskap och begära utträde ur Kolbäcksådalens Gymnasieförbund varför förbundet tillställde ägarkommunernas förfrågan om det fanns intresse att bedriva gymnasial utbildning i egen kommunal regi. Kommunfullmäktige beslutade den 28 september : bl a att som inriktningsbeslut uttala att Hallstahammars kommun har ambitionen att bedriva gymnasieskola och gymnasiesärskola i egenregi under förutsättning av att elevunderlaget motsvarar de angivna ekonomiska ramarna, i enlighet med skrivelse daterad , att SFI och vuxenutbildning anordnas genom Hallstahammars kommun, samt att den ekonomiska ersättningen per elev för den nya gymnasieskolan i Hallstahammars kommun inte får överstiga den s k Riksprislistan. Därefter har fullmäktige den 12 april bl a beslutat att fr o m den 1 januari 2012 bedriva gymnasieskola och gymnasiesärskola i egen regi inom Hallstahammars kommun, att den ekonomiska ramen för verksamheten ligger i nivå med riksprislistan inklusive overheadkostnader, samt att uttala att Hallstahammars kommun förutsätter att Kolbäcksådalens Gymnasieförbund kontinuerligt anpassar omfattningen på verksamheten utifrån den förväntade elevminskningen fram till den 31 december 2010 samt samråder med Hallstaham mars kommun om vilka program som startar höstterminen Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april Gymnasiechefen redogör i utredning den 7 april 2011 för verksamhet och ekonomiska ramar för en gymnasieskola i egen regi. Gymnasiechefen och 1:e rektor redogör för ärendet. Efter redogörelsen lämnar det sammanträdet. Catarina Pettersson (S) yrkar att en ny gymnasieskola i egen regi inom Hallstahammars kommun skall starta fr o m den 1 januari 2012 med verksamhet innefattande fyra yrkesprogram; bygg och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet, samt introduktionsprogrammen och ridsportutbildningen NBFJUVOR (SMR), att verksamheten samt den ekonomiska ramen för den nya gymnasieskolan ska bedrivas i enlighet med utredarens förslag, alternativ 1 B, daterad ,

7 Kommunstyrelsen (63) Forts KS 60 samt att inte bedriva gymnasiesärskola i egen regi. Vidare yrkar Pettersson att en arbetsgrupp skall tillsättas med uppdrag att förbereda starten med nya gymnasieskolan i egen regi bestående av förtroendevalda, ledning, personal och elever. Hans Strandlund (M) yrkar att Kantzowska gymnasiet avvecklas efter vårterminen 2011 och att en ny skola skall starta, enligt alternativ 3 i utredning daterad Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till Catarina Pettersson (S) yrkande och avslag på Hans Strandlund (M) m fl yrkande. Kommunfullmäktige föreslås således besluta att med upphävande av sina beslut i tillämpliga delar den 28 september och den 12 april starta ny gymnasieskola i egen regi inom Hallstahammars kommun fr o m den 1 januari 2012 med verksamhet innefattande fyra yrkesprogram; bygg och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet, samt introduktionsprogrammen och ridsportutbildningen NBFJUVOR (SMR), att verksamheten samt den ekonomiska ramen för den nya gymnasieskolan ska bedrivas i enlighet med utredarens förslag, alternativ 1 B, daterad , samt att inte bedriva gymnasiesärskola i egen regi. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta, under förutsättning av fullmäktiges beslut ovan att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att förbereda starten med nya gymnasieskolan i egen regi bestående av förtroendevalda, ledning, personal och elever. Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Marianne Avelin (C), Sigge Synnergård (FP) och Monica Ridderström (KD). Exp till: Catarina Pettersson Carin Becker-Åström

8 Kommunstyrelsen (63) KS 61 Information om den nya kollektivtrafiklagstiftningen Dnr 36/11 Hans Eriksson informerar om förslaget till ny kollektivtrafiklag och hur den kan komma att påverka kommunens egen kollektivtrafik.

9 Kommunstyrelsen (63) KF 62 Kolbäcksådalens Gymnasieförbunds årsredovisning för 2010 ansvarsfrihet för förbundsdirektionen Dnr 134/11 Christina Aspenryd (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe inträder Lars Jonsson (S). Kolbäcksådalens Gymnasieförbund har den 31 mars 2011 inkommit med årsredovisning för Enligt förbundsordningen 8 skall förbundsdirektionen senast den 1 mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna tillstyrker i berättelse den 29 mars 2011 att resultat- och balansräkningen fastställs samt att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april :e rektor Lennart Ahlström redogör för årsredovisningen. Efter redogörelsen lämnar Ahlström sammanträdet. Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisningen godkänns, samt att förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Härefter återinträder Christina Aspenryd (S).

10 Kommunstyrelsen (63) KS 63 Ansökan från Kroon Consulting om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerås stad (Dnr :518) - för yttrande Dnr 80/11 Kroon Consulting har hos Skolinspektionen ansökt omstatlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolan Amfora Musikalakademin fr o m läsåret 2012/2013. Verksamheten planeras att vara fullt utbyggd Av ansökan framgår att verksamheten är tänkt att omfatta utbildningen; estetiska programmet. Totalt 198 utbildningsplatser. Närliggande kommuner som kan antas bli berörda av en etablering av en skola skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att Skolinspektionen skall få ett underlag för att kunna bedöma om etableringen av den fristående skolan kan medföra påtagliga negativa följer på sikt för skolväsendet i kommunen eller i regionen. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning. Yttrande skall vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Då Skolinspektionen inte remitterar ansökningar till kommunal-/gymnasieförbund har yttrande inhämtats från Kolbäcksådalens gymnasieförbund. Av yttrandet framgår bl a Under de senaste åren har många friskolor etablerat sig i Västerås. En betydande andel av eleverna i dessa skolor kommer från Hallstahammar och Surahammar. De kommande åren kommer elevunderlaget i dessa kommuner, liksom i Västerås och i hela riket, att minska betydligt. Detta innebär en ökande konkurrens om de ungdomar som ska studera på gymnasiet. Ungdomarna ska naturligtvis ha ett omfattande utbud av utbildningar att välja mellan, men det finns en risk att många gymnasieskolor kan få alltför få elever på de program de erbjuder för att ha råd att erbjuda en kvalitativt god utbildning. Redan nu är utbudet av utbildningar för gymnasieungdomar i Västerås mycket stort och Västerås är enligt tillgänglig statistik en av de kommuner i landet som har högst antal friskolor. Konsekvenserna av den verksamhet Kroon Consulting anhåller om att få starta kan för Kantzowska gymnasiets del bli att ett redan litet och krympande elevunderlag minskar ytterligare. Detta skulle i hög grad försvåra för en framtida gymnasieskola i Hallstahammar att överleva med rimliga ekonomiska förutsättningar. Det finns således en mycket allvarlig risk att elevunderlaget för den gymnasieskola i Hallstahammar som kommunfullmäktige enhälligt beslutat att man vill ha kvar inte räcker till. Många ungdomar skulle då inte som de önskar kunna få sin gymnasieutbildning på hemorten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april

11 Kommunstyrelsen (63) Forts KS 63 Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att de av dem framförda synpunkter (bilaga 1 63/2011) skall ingå som kommunens synpunkter över ansökan. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar således att som sitt yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Kroon Consulting om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Västerås kommun överlämna Kolbäcksådalens Gymnasieförbunds synpunkter. Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C), Sigge Synnergård (FP), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M). Exp till: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm Kolbäckådalens Gymnasieförbund

12 Kommunstyrelsen (63) KS 64 Ansökan från Västerås Idrottsgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerås utökning av befintlig verksamt (Dnr ) - för yttrande Dnr 96/11 Västerås Idrottsgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig verksamhet gällande statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolan Västerås Idrottsgymnasium fr o m läsåret 2012/2013. Av ansökan framgår att verksamheten är tänkt att omfatta utbildningen; samhällsvetenskapsprogrammet, samarbete med Västmanlands Innebandyförbund. Totalt 15 utbildningsplatser. Närliggande kommuner som kan antas bli berörda av en etablering av en skola skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att Skolinspektionen skall få ett underlag för att kunna bedöma om etableringen av den fristående skolan kan medföra påtagliga negativa följer på sikt för skolväsendet i kommunen eller i regionen. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning. Yttrande skall vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Då Skolinspektionen inte remitterar ansökningar till kommunal-/gymnasieförbund har yttrande inhämtats från Kolbäcksådalens gymnasieförbund. Av yttrandet framgår bl a Under de senaste åren har många friskolor etablerat sig i Västerås. En betydande andel av eleverna i dessa skolor kommer från Hallstahammar och Surahammar. De kommande åren kommer elevunderlaget i dessa kommuner, liksom i Västerås och i hela riket, att minska betydligt. Detta innebär en ökande konkurrens om de ungdomar som ska studera på gymnasiet. Ungdomarna ska naturligtvis ha ett omfattande utbud av utbildningar att välja mellan, men det finns en risk att många gymnasieskolor kan få alltför få elever på de program de erbjuder för att ha råd att erbjuda en kvalitativt god utbildning. Redan nu är utbudet av utbildningar för gymnasieungdomar i Västerås mycket stort och Västerås är enligt tillgänglig statistik en av de kommuner i landet som har högst antal friskolor. Konsekvenserna av den verksamhet Västerås Idrottsgymnasium AB anhåller om att få starta kan för Kantzowska gymnasiets del bli att ett redan litet och krympande elevunderlag minskar ytterligare. Detta skulle i hög grad försvåra för en framtida gymnasieskola i Hallstahammar att överleva med rimliga ekonomiska förutsättningar. Det finns således en mycket allvarlig risk att elevunderlaget för den gymnasieskola i Hallstahammar som kommunfullmäktige enhälligt beslutat att man vill ha kvar inte räcker till. Många ungdomar skulle då inte som de önskar kunna få sin gymnasieutbildning på hemorten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april

13 Kommunstyrelsen (63) Forts KS 64 Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att de av dem framförda synpunkter (bilaga 1 64/2011) skall ingå som kommunens synpunkter över ansökan. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar således att som sitt yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Västerås Idrottsgymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Västerås kommun överlämna Kolbäcksådalens Gymnasieförbunds synpunkter. Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C), Sigge Synnergård (FP), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M). Exp till: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm Kolbäckådalens Gymnasieförbund

14 Kommunstyrelsen (63) KS 65 Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerås utökning av befintlig verksamt (Dnr ) - för yttrande Dnr 99/11 Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig verksamhet gällande statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet fr o m läsåret 2012/2013. Verksamheten planeras att vara fullt utbyggd Av ansökan framgår att verksamheten är tänkt att omfatta utbildningarna; vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet. Totalt 720 utbildningsplatser. Närliggande kommuner som kan antas bli berörda av en etablering av en skola skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att Skolinspektionen skall få ett underlag för att kunna bedöma om etableringen av den fristående skolan kan medföra påtagliga negativa följer på sikt för skolväsendet i kommunen eller i regionen. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning. Yttrande skall vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Då Skolinspektionen inte remitterar ansökningar till kommunal-/gymnasieförbund har yttrande inhämtats från Kolbäcksådalens gymnasieförbund. Av yttrandet framgår bl a Under de senaste åren har många friskolor etablerat sig i Västerås. En betydande andel av eleverna i dessa skolor kommer från Hallstahammar och Surahammar. De kommande åren kommer elevunderlaget i dessa kommuner, liksom i Västerås och i hela riket, att minska betydligt. Detta innebär en ökande konkurrens om de ungdomar som ska studera på gymnasiet. Ungdomarna ska naturligtvis ha ett omfattande utbud av utbildningar att välja mellan, men det finns en risk att många gymnasieskolor kan få alltför få elever på de program de erbjuder för att ha råd att erbjuda en kvalitativt god utbildning. Redan nu är utbudet av utbildningar för gymnasieungdomar i Västerås mycket stort och Västerås är enligt tillgänglig statistik en av de kommuner i landet som har högst antal friskolor. Konsekvenserna av den verksamhet Plusgymnasiet AB anhåller om att få starta kan för Kantzowska gymnasiets del bli att ett redan litet och krympande elevunderlag minskar ytterligare. Detta skulle i hög grad försvåra för en framtida gymnasieskola i Hallstahammar att överleva med rimliga ekonomiska förutsättningar. Det finns således en mycket allvarlig risk att elevunderlaget för den gymnasieskola i Hallstahammar som kommunfullmäktige enhälligt beslutat att man vill ha kvar inte räcker till. Många ungdomar skulle då inte som de önskar kunna få sin gymnasieutbildning på hemorten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april

15 Kommunstyrelsen (63) Forts KS 65 Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att de av dem framförda synpunkter (bilaga 1 65/2011) skall ingå som kommunens synpunkter över ansökan. Sedan propositionsordningen godkänts kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar således att som sitt yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Plusgymnasiet AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Västerås kommun överlämna Kolbäcksådalens Gymnasieförbunds synpunkter. Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C), Sigge Synnergård (FP), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M). Exp till: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm Kolbäckådalens Gymnasieförbund

16 Kommunstyrelsen (63) KS 66 Ansökan från Interkulturella Spanska Gymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerås utökning av befintlig verksamt (Dnr 2011:1094) - för yttrande Dnr 68/11 Interkulturella Spanska Gymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig verksamhet gällande statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolan Västerås Citygymnasium fr o m läsåret 2012/2013. Verksamheten planeras att vara fullt utbyggd Av ansökan framgår att verksamheten är tänkt att omfatta utbildningarna; humanistiska programmet och ekonomiprogrammet. Totalt 225 utbildningsplatser. Närliggande kommuner som kan antas bli berörda av en etablering av en skola skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att Skolinspektionen skall få ett underlag för att kunna bedöma om etableringen av den fristående skolan kan medföra påtagliga negativa följer på sikt för skolväsendet i kommunen eller i regionen. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning. Yttrande skall vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Då Skolinspektionen inte remitterar ansökningar till kommunal-/gymnasieförbund har yttrande inhämtats från Kolbäcksådalens gymnasieförbund. Av yttrandet framgår bl a Under de senaste åren har många friskolor etablerat sig i Västerås. En betydande andel av eleverna i dessa skolor kommer från Hallstahammar och Surahammar. De kommande åren kommer elevunderlaget i dessa kommuner, liksom i Västerås och i hela riket, att minska betydligt. Detta innebär en ökande konkurrens om de ungdomar som ska studera på gymnasiet. Ungdomarna ska naturligtvis ha ett omfattande utbud av utbildningar att välja mellan, men det finns en risk att många gymnasieskolor kan få alltför få elever på de program de erbjuder för att ha råd att erbjuda en kvalitativt god utbildning. Redan nu är utbudet av utbildningar för gymnasieungdomar i Västerås mycket stort och Västerås är enligt tillgänglig statistik en av de kommuner i landet som har högst antal friskolor. Konsekvenserna av den verksamhet Interkulturella Spanska Gymnasiet AB anhåller om att få starta kan för Kantzowska gymnasiets del bli att ett redan litet och krympande elevunderlag minskar ytterligare. Detta skulle i hög grad försvåra för en framtida gymnasieskola i Hallstahammar att överleva med rimliga ekonomiska förutsättningar. Det finns således en mycket allvarlig risk att elevunderlaget för den gymnasieskola i Hallstahammar som kommunfullmäktige enhälligt beslutat att man vill ha kvar inte räcker till. Många ungdomar skulle då inte som de önskar kunna få sin gymnasieutbildning på hemorten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april

17 Kommunstyrelsen (63) Forts KS 66 Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att de av dem framförda synpunkter (bilaga 1 66/2011) skall ingå som kommunens synpunkter över ansökan. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar således att som sitt yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Interkulturella Spanska Gymnasiet AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Västerås kommun överlämna Kolbäcksådalens Gymnasieförbunds synpunkter. Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C), Sigge Synnergård (FP), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M). Exp till: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm Kolbäckådalens Gymnasieförbund

18 Kommunstyrelsen (63) KS 67 Ansökan från Information och kompetens i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerås utökning av befintlig verksamt (Dnr ) - för yttrande Dnr 79/11 Information och kompetens i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig verksamhet gällande statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolan KLARA Gymnasium fr o m läsåret 2012/2013. Verksamheten planeras att vara fullt utbyggd Av ansökan framgår att verksamheten är tänkt att omfatta utbildningen; humanistiska programmet. Totalt 90 utbildningsplatser. Närliggande kommuner som kan antas bli berörda av en etablering av en skola skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att Skolinspektionen skall få ett underlag för att kunna bedöma om etableringen av den fristående skolan kan medföra påtagliga negativa följer på sikt för skolväsendet i kommunen eller i regionen. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning. Yttrande skall vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Då Skolinspektionen inte remitterar ansökningar till kommunal-/gymnasieförbund har yttrande inhämtats från Kolbäcksådalens gymnasieförbund. Av yttrandet framgår bl a Under de senaste åren har många friskolor etablerat sig i Västerås. En betydande andel av eleverna i dessa skolor kommer från Hallstahammar och Surahammar. De kommande åren kommer elevunderlaget i dessa kommuner, liksom i Västerås och i hela riket, att minska betydligt. Detta innebär en ökande konkurrens om de ungdomar som ska studera på gymnasiet. Ungdomarna ska naturligtvis ha ett omfattande utbud av utbildningar att välja mellan, men det finns en risk att många gymnasieskolor kan få alltför få elever på de program de erbjuder för att ha råd att erbjuda en kvalitativt god utbildning. Redan nu är utbudet av utbildningar för gymnasieungdomar i Västerås mycket stort och Västerås är enligt tillgänglig statistik en av de kommuner i landet som har högst antal friskolor. Konsekvenserna av den verksamhet Information och Kompetens i Sverige AB anhåller om att få starta kan för Kantzowska gymnasiets del bli att ett redan litet och krympande elevunderlag minskar ytterligare. Detta skulle i hög grad försvåra för en framtida gymnasieskola i Hallstahammar att överleva med rimliga ekonomiska förutsättningar. Det finns således en mycket allvarlig risk att elevunderlaget för den gymnasieskola i Hallstahammar som kommunfullmäktige enhälligt beslutat att man vill ha kvar inte räcker till. Många ungdomar skulle då inte som de önskar kunna få sin gymnasieutbildning på hemorten." Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april

19 Kommunstyrelsen (63) Forts KS 67 Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att de av dem framförda synpunkter (bilaga 1 67/2011) skall ingå som kommunens synpunkter över ansökan. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar således att som sitt yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Information och kompetens i Sverige AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Västerås kommun överlämna Kolbäcksådalens Gymnasieförbunds synpunkter. Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C), Sigge Synnergård (FP), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M). Exp till: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm Kolbäckådalens Gymnasieförbund

20 Kommunstyrelsen (63) KS 68 Ansökan från Västerås Idrottsgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerås utökning av befintlig verksamt (Dnr :462 - för yttrande Dnr 81/11 Västerås Idrottsgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig verksamhet gällande statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolan Västerås Idrottsgymnasium fr o m läsåret 2012/2013. Verksamheten planeras att vara fullt utbyggd Av ansökan framgår att verksamheten är tänkt att omfatta utbildningen; samhällsvetenskapsprogrammet. Totalt 150 utbildningsplatser. Närliggande kommuner som kan antas bli berörda av en etablering av en skola skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att Skolinspektionen skall få ett underlag för att kunna bedöma om etableringen av den fristående skolan kan medföra påtagliga negativa följer på sikt för skolväsendet i kommunen eller i regionen. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning. Yttrande skall vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Då Skolinspektionen inte remitterar ansökningar till kommunal-/gymnasieförbund har yttrande inhämtats från Kolbäcksådalens gymnasieförbund. Av yttrandet framgår bl a Under de senaste åren har många friskolor etablerat sig i Västerås. En betydande andel av eleverna i dessa skolor kommer från Hallstahammar och Surahammar. De kommande åren kommer elevunderlaget i dessa kommuner, liksom i Västerås och i hela riket, att minska betydligt. Detta innebär en ökande konkurrens om de ungdomar som ska studera på gymnasiet. Ungdomarna ska naturligtvis ha ett omfattande utbud av utbildningar att välja mellan, men det finns en risk att många gymnasieskolor kan få alltför få elever på de program de erbjuder för att ha råd att erbjuda en kvalitativt god utbildning. Redan nu är utbudet av utbildningar för gymnasieungdomar i Västerås mycket stort och Västerås är enligt tillgänglig statistik en av de kommuner i landet som har högst antal friskolor. Konsekvenserna av den verksamhet Västerås Idrottsgymnasium AB anhåller om att få starta kan för Kantzowska gymnasiets del bli att ett redan litet och krympande elevunderlag minskar ytterligare. Detta skulle i hög grad försvåra för en framtida gymnasieskola i Hallstahammar att överleva med rimliga ekonomiska förutsättningar. Det finns således en mycket allvarlig risk att elevunderlaget för den gymnasieskola i Hallstahammar som kommunfullmäktige enhälligt beslutat att man vill ha kvar inte räcker till. Många ungdomar skulle då inte som de önskar kunna få sin gymnasieutbildning på hemorten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april

21 Kommunstyrelsen (63) Forts KS 68 Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att de av dem framförda synpunkter (bilaga 1 68/2011) skall ingå som kommunens synpunkter över ansökan. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar således att som sitt yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Västerås Idrottsgymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Västerås kommun överlämna Kolbäcksådalens Gymnasieförbunds synpunkter. Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C), Sigge Synnergård (FP), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M). Exp till: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm Kolbäckådalens Gymnasieförbund

22 Kommunstyrelsen (63) KS 69 Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerås utökning av befintlig verksamt (Dnr :538) - för yttrande Dnr 94/11 Baggium Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig verksamhet gällande statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolan Västerås Praktiska Gymnasium fr o m läsåret 2012/2013. Verksamheten planeras att vara fullt utbyggd Av ansökan framgår att verksamheten är tänkt att omfatta utbildningen; fordons- och transportprogrammet. Totalt 24 utbildningsplatser. Närliggande kommuner som kan antas bli berörda av en etablering av en skola skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att Skolinspektionen skall få ett underlag för att kunna bedöma om etableringen av den fristående skolan kan medföra påtagliga negativa följer på sikt för skolväsendet i kommunen eller i regionen. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning. Yttrande skall vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Då Skolinspektionen inte remitterar ansökningar till kommunal-/gymnasieförbund har yttrande inhämtats från Kolbäcksådalens gymnasieförbund. Av yttrandet framgår bl a Under de senaste åren har många friskolor etablerat sig i Västerås. En betydande andel av eleverna i dessa skolor kommer från Hallstahammar och Surahammar. De kommande åren kommer elevunderlaget i dessa kommuner, liksom i Västerås och i hela riket, att minska betydligt. Detta innebär en ökande konkurrens om de ungdomar som ska studera på gymnasiet. Ungdomarna ska naturligtvis ha ett omfattande utbud av utbildningar att välja mellan, men det finns en risk att många gymnasieskolor kan få alltför få elever på de program de erbjuder för att ha råd att erbjuda en kvalitativt god utbildning. Redan nu är utbudet av utbildningar för gymnasieungdomar i Västerås mycket stort och Västerås är enligt tillgänglig statistik en av de kommuner i landet som har högst antal friskolor. Konsekvenserna av den verksamhet Baggium Utbildning AB anhåller om att få starta kan för Kantzowska gymnasiets del bli att ett redan litet och krympande elevunderlag minskar ytterligare. Detta skulle i hög grad försvåra för en framtida gymnasieskola i Hallstahammar att överleva med rimliga ekonomiska förutsättningar. Det finns således en mycket allvarlig risk att elevunderlaget för den gymnasieskola i Hallstahammar som kommunfullmäktige enhälligt beslutat att man vill ha kvar inte räcker till. Många ungdomar skulle då inte som de önskar kunna få sin gymnasieutbildning på hemorten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april

23 Kommunstyrelsen (63) Forts KS 69 Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att de av dem framförda synpunkter (bilaga 1 69/2011) skall ingå som kommunens synpunkter över ansökan. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar således att som sitt yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Baggium Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Västerås kommun överlämna Kolbäcksådalens Gymnasieförbunds synpunkter Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C), Sigge Synnergård (FP), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M). Exp till: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm Kolbäckådalens Gymnasieförbund

24 Kommunstyrelsen (63) KS 70 Ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerås utökning av befintlig verksamt (Dnr :721) - för yttrande Dnr 89/11 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig verksamhet gällande statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolan Framtidsgymnasiet Västerås fr o m läsåret 2012/ Verksamheten planeras att vara fullt utbyggd Av ansökan framgår att verksamheten är tänkt att omfatta utbildningarna; VVS- och fastighetsprogrammet och industritekniska programmet. Totalt 36 utbildningsplatser. Närliggande kommuner som kan antas bli berörda av en etablering av en skola skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att Skolinspektionen skall få ett underlag för att kunna bedöma om etableringen av den fristående skolan kan medföra påtagliga negativa följer på sikt för skolväsendet i kommunen eller i regionen. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning. Yttrande skall vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Då Skolinspektionen inte remitterar ansökningar till kommunal-/gymnasieförbund har yttrande inhämtats från Kolbäcksådalens gymnasieförbund. Av yttrandet framgår bl a Under de senaste åren har många friskolor etablerat sig i Västerås. En betydande andel av eleverna i dessa skolor kommer från Hallstahammar och Surahammar. De kommande åren kommer elevunderlaget i dessa kommuner, liksom i Västerås och i hela riket, att minska betydligt. Detta innebär en ökande konkurrens om de ungdomar som ska studera på gymnasiet. Ungdomarna ska naturligtvis ha ett omfattande utbud av utbildningar att välja mellan, men det finns en risk att många gymnasieskolor kan få alltför få elever på de program de erbjuder för att ha råd att erbjuda en kvalitativt god utbildning. Redan nu är utbudet av utbildningar för gymnasieungdomar i Västerås mycket stort och Västerås är enligt tillgänglig statistik en av de kommuner i landet som har högst antal friskolor. Konsekvenserna av den verksamhet Framtidsgymnasiet i Göteborg AB anhåller om att få starta kan för Kantzowska gymnasiets del bli att ett redan litet och krympande elevunderlag minskar ytterligare. Detta skulle i hög grad försvåra för en framtida gymnasieskola i Hallstahammar att överleva med rimliga ekonomiska förutsättningar. Det finns således en mycket allvarlig risk att elevunderlaget för den gymnasieskola i Hallstahammar som kommunfullmäktige enhälligt beslutat att man vill ha kvar inte räcker till. Många ungdomar skulle då inte som de önskar kunna få sin gymnasieutbildning på hemorten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april

25 Kommunstyrelsen (63) Forts KS 70 Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att de av dem framförda synpunkter (bilaga 1 70/2011) skall ingå som kommunens synpunkter över ansökan. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar således att som sitt yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Västerås kommun överlämna Kolbäcksådalens Gymnasieförbunds synpunkter. Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C), Sigge Synnergård (FP), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M). Exp till: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm Kolbäckådalens Gymnasieförbund

26 Kommunstyrelsen (63) KS 71 Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerås utökning av befintlig verksamt (Dnr ) - för yttrande Dnr 108/11 Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig verksamhet gällande statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolan Design and Construction College fr o m läsåret 2012/2013. Verksamheten planeras att vara fullt utbyggd Av ansökan framgår att verksamheten är tänkt att omfatta utbildningarna, hotell- och turismprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och el- och energiprogrammet. Totalt 180 utbildningsplatser. Närliggande kommuner som kan antas bli berörda av en etablering av en skola skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att Skolinspektionen skall få ett underlag för att kunna bedöma om etableringen av den fristående skolan kan medföra påtagliga negativa följer på sikt för skolväsendet i kommunen eller i regionen. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning. Yttrande skall vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Då Skolinspektionen inte remitterar ansökningar till kommunal-/gymnasieförbund har yttrande inhämtats från Kolbäcksådalens gymnasieförbund. Av yttrandet framgår bl a Under de senaste åren har många friskolor etablerat sig i Västerås. En betydande andel av eleverna i dessa skolor kommer från Hallstahammar och Surahammar. De kommande åren kommer elevunderlaget i dessa kommuner, liksom i Västerås och i hela riket, att minska betydligt. Detta innebär en ökande konkurrens om de ungdomar som ska studera på gymnasiet. Ungdomarna ska naturligtvis ha ett omfattande utbud av utbildningar att välja mellan, men det finns en risk att många gymnasieskolor kan få alltför få elever på de program de erbjuder för att ha råd att erbjuda en kvalitativt god utbildning. Redan nu är utbudet av utbildningar för gymnasieungdomar i Västerås mycket stort och Västerås är enligt tillgänglig statistik en av de kommuner i landet som har högst antal friskolor. Konsekvenserna av den verksamhet Hermods AB anhåller om att få starta kan för Kantzowska gymnasiets del bli att ett redan litet och krympande elevunderlag minskar ytterligare. Detta skulle i hög grad försvåra för en framtida gymnasieskola i Hallstahammar att överleva med rimliga ekonomiska förutsättningar. Det finns således en mycket allvarlig risk att elevunderlaget för den gymnasieskola i Hallstahammar som kommunfullmäklige enhälligt beslutat att man vill ha kvar inte räcker till. Många ungdomar skulle då inte som de önskar kunna få sin gymnasieutbildning på hemorten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april

27 Kommunstyrelsen (63) Forts KS 71 Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att de av dem framförda synpunkter (bilaga 1 71/2011) skall ingå som kommunens synpunkter över ansökan. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar således att som sitt yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Hermods AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Västerås kommun överlämna Kolbäcksådalens Gymnasieförbunds synpunkter. Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C), Sigge Synnergård (FP), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M). Exp till: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm Kolbäckådalens Gymnasieförbund

28 Kommunstyrelsen (63) KS 72 Ansökan från Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerås utökning av befintlig verksamt (Dnr :468) - för yttrande Dnr 95/11 Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig verksamhet gällande statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolan ABB Industrigymnasium fr o m läsåret 2012/2013. Av ansökan framgår att verksamheten är tänkt att omfatta utbildningen; teknikprogrammet. Totalt 100 utbildningsplatser. Närliggande kommuner som kan antas bli berörda av en etablering av en skola skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att Skolinspektionen skall få ett underlag för att kunna bedöma om etableringen av den fristående skolan kan medföra påtagliga negativa följer på sikt för skolväsendet i kommunen eller i regionen. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning. Yttrande skall vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Då Skolinspektionen inte remitterar ansökningar till kommunal-/gymnasieförbund har yttrande inhämtats från Kolbäcksådalens gymnasieförbund. Av yttrandet framgår bl a Under de senaste åren har många friskolor etablerat sig i Västerås. En betydande andel av eleverna i dessa skolor kommer från Hallstahammar och Surahammar. De kommande åren kommer elevunderlaget i dessa kommuner, liksom i Västerås och i hela riket, att minska betydligt. Detta innebär en ökande konkurrens om de ungdomar som ska studera på gymnasiet. Ungdomarna ska naturligtvis ha ett omfattande utbud av utbildningar att välja mellan, men det finns en risk att många gymnasieskolor kan få alltför få elever på de program de erbjuder för att ha råd att erbjuda en kvalitativt god utbildning. Redan nu är utbudet av utbildningar för gymnasieungdomar i Västerås mycket stort och Västerås är enligt tillgänglig statistik en av de kommuner i landet som har högst antal friskolor. Konsekvenserna av den verksamhet Industritekniska Gymnasiet i Bergslagen AB anhåller om att få starta kan för Kantzowska gymnasiets del bli att ett redan litet och krympande elevunderlag minskar ytterligare. Detta skulle i hög grad försvåra för en framtida gymnasieskola i Hallstahammar att överleva med rimliga ekonomiska förutsättningar. Det finns således en mycket allvarlig risk att elevunderlaget för den gymnasieskola i Hallstahammar som kommunfullmäktige enhälligt beslutat att man vill ha kvar inte räcker till. Många ungdomar skulle då inte som de önskar kunna få sin gymnasieutbildning på hemorten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april

29 Kommunstyrelsen (63) Forts KS 72 Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att de av dem framförda synpunkter (bilaga 1 72/2011) skall ingå som kommunens synpunkter över ansökan. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergård (FP), Marianne Avelin (C), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar således att som sitt yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Västerås kommun överlämna Kolbäcksådalens Gymnasieförbunds synpunkter. Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C), Sigge Synnergård (FP), Monica Ridderström (KD) och Göran Lindén (M). Exp till: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm Kolbäckådalens Gymnasieförbund

30 Kommunstyrelsen (63) KS 73 Ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerås utökning av befintlig verksamt (Dnr ) - för yttrande Dnr 70/11 Lärande i Östergötland AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig verksamhet gällande statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Västerås fr o m läsåret 2012/2013. Verksamheten planeras att vara fullt utbyggd Av ansökan framgår att verksamheten är tänkt att omfatta utbildningarna, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, humanistiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet, estetiska programmet, teknikprogrammet, hotell- och turismprogrammet, el- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet. Totalt 300 utbildningsplatser. Närliggande kommuner som kan antas bli berörda av en etablering av en skola skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att Skolinspektionen skall få ett underlag för att kunna bedöma om etableringen av den fristående skolan kan medföra påtagliga negativa följer på sikt för skolväsendet i kommunen eller i regionen. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning. Yttrande skall vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 april Då Skolinspektionen inte remitterar ansökningar till kommunal-/gymnasieförbund har yttrande inhämtats från Kolbäcksådalens gymnasieförbund. Av yttrandet framgår bl a Under de senaste åren har många friskolor etablerat sig i Västerås. En betydande andel av eleverna i dessa skolor kommer från Hallstahammar och Surahammar. De kommande åren kommer elevunderlaget i dessa kommuner, liksom i Västerås och i hela riket, att minska betydligt. Detta innebär en ökande konkurrens om de ungdomar som ska studera på gymnasiet. Ungdomarna ska naturligtvis ha ett omfattande utbud av utbildningar att välja mellan, men det finns en risk att många gymnasieskolor kan få alltför få elever på de program de erbjuder för att ha råd att erbjuda en kvalitativt god utbildning. Redan nu är utbudet av utbildningar för gymnasieungdomar i Västerås mycket stort och Västerås är enligt tillgänglig statistik en av de kommuner i landet som har högst antal friskolor. Konsekvenserna av den verksamhet Lärande i Östergötland AB anhåller om att få starta kan för Kantzowska gymnasiets del bli att ett redan litet och krympande elevunderlag minskar ytterligare. Detta skulle i hög grad försvåra för en framtida gymnasieskola i Hallstahammar att överleva med rimliga ekonomiska förutsättningar. Det finns således en mycket allvarlig risk att elevunderlaget för den gymnasieskola i Hallstahammar som kommunfullmäktige enhälligt beslutat att man vill ha kvar inte räcker till. Många ungdomar skulle då inte som de önskar kunna få sin gymnasieutbildning på hemorten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-11-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-06-07 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 17.40 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, Anna Lundberg (FP) 107-115 Tommy Persson (S) Göran Lindén (M) 112-115

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-08-25 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 115 Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-24 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-21 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1... 3 Sommarlovsentreprenörer 2011... 5 Ansökan från YA Fri

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187 Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 32 (52) 2010-05-10 2010 48 KS.2010.0187 Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 49 Kjell Iwemyr 44, 49 Tommy Persson (S) Rolf Hahre 44-55 Lars Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-03-12 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf ej 43 Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, plan 5, sammanträdesrum Verkstaden klockan 14:30-17:00 Beslutande Matilda Jansson (L) Ordförande Lennart Jonsson (M) Vice ordförande, 14.30 16.20 Fredrik Schandorff

Läs mer

Sammanträdesdatum Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2015-11-11 1

Sammanträdesdatum Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2015-11-11 1 O Malung-Sälens kommun 2015-11-11 1 Plats och tid Kommunhuset, Malung kl. 13:00-15:20 Beslutande Per-Anders Westhed (C), ordförande Kurt Podgorski (S) Stina Munters (C) Sofia Söderström (S) Kristina Bäckman

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Margaretha von Wachenfeldt

Margaretha von Wachenfeldt Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.30 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2013-03-27 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00-15.50 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans Ericsson (V) Lenita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdagen den 5 april 2011, kl18.00 20.15 i Debatten Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Lotta

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 44 (52) 2010-05- 7 0 Yttrande över ansökningar orn statlig tillsyn och rätt till bidrag för 20 fristående gymnasieskolor i Malmö kommun Ärendebeskrivning Eslövs kommun har av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 36 UTN 30/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-28 DNR UN 2013.039 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman-Felth (s) Ers. Olle Engtröm (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.15 Vissa personuppgifter kan vara radera p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S),

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00-14.30 Beslutande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef Ann-Christine Sandell,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Karlbergsskolan, Köping, kl 14.00 16.00 ande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Gordana Jovanovic (S) ersättare Lena Vilhelmsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2010 O520

ESLÖVS KOMMUN 2010 O520 Sammanträdesprotokoll Sida 39 (52) 2010 O520 51 KS.2010.0206 Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för den fristående gymnasieskolan LAER-gymnasiet

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 2012-04-12 Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Huvudman Skolans namn Program Elevtal Lp 1. 4ans gymnasium 4ans

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-04-13 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-04-13 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-04-13 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers. Laila Andrén (S) Hans Andersen (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-05-21 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande, ej 51-53 Niklas

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2010-05-19 1 (33) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 19.45 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.se Kopia till Skolinspektionen Utbildnings-

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Z-yU- Per-Anders Westhed (C)

Z-yU- Per-Anders Westhed (C) feel O [vlalung-sälens~kommun Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2016-09-28 1 Plats och tid Malung-Sälens gymnasieskola, Vansbro kl. 13:00-15:30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-10 1 (9) Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-10 1 (9) Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07 2007-04-10 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.45. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2013-02-26 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 16.15. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden (6)

Utbildningsnämnden (6) Utbildningsnämnden 2016-06-08 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 8 juni kl.8.30 10.05 Beslutande Stefan Jönsson (S), ordförande Håkan Pettersson (S), 1:e vice ordförande Birgitta Nilsson

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-1499/2016 Sida 1 (12) 2015-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon: 08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 15 15 0 177. 240 247. 17 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Torsdagen den 2 maj 2013, kl 13.00-16.10 Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 2007-10-01 1 (11) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina W Jansson (S) Britt-Inger

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-23 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 15.00-16.00. Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag Beslutande Thure Andersen (S),

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-26 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) Anna-Lena Rehnman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-19 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ghjo SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida l Plats och bd Stadshuset, kl. 13: 15-16:45 Beslutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Benkt-Eric Lindh (Fp) Roger Krona (S)

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16 Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Fritidslokalen vid Råda skola (övre våningen i förskolehuset) kl 09:00 11:30 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-07 1 (10) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-07 1 (10) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14. 2009-09-07 1 (10) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14.00 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer