VILSELEDNING PÅ INTERNET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILSELEDNING PÅ INTERNET"

Transkript

1 Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR VILSELEDNING PÅ INTERNET Gunnar Sjöstedt Paula Stenström RAPPORT 183

2 VILSELEDNING PÅ INTERNET en analysansats Gunnar Sjöstedt och Paula Stenström Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR Utgiven av Styrelsen för psykologiskt försvar ISSN Stockholm 2002 Omslagsbild: Erica Jacobsson

3 INNEHÅLL SPFs förord... 7 Författarnas förord... 8 Något om språket... 9 DEL I. Vad, varför, hur? Vad? Syfte och avgränsningar Vilseledning Simulering Dissimulering Internet Varför? Hur? Ett holistiskt perspektiv Metod Underlag Kriterier för urval av fall Fyra frågor Upplägg DEL II. Vilseledning på Internet En analysansats Vilseledning på Internet: Några fördelar Vilseledningsoperation: Ett nyckelbegrepp Operationstekniker Blockering Informationsupphämtning Sändning Att lägga agn Kommunikation genom interaktion Analysmodeller

4 DEL III. Fall Fall 1. Pol Pot i Stockholm! Fall 2. SAAB Gripen skyller på dåligt väder! Fall 3. Hacktivism Global Day of Action Fall 4. Ensam, villig och billig! Fall 5. Hej, det är Olle Fall 6. Tokyo Joe Fall 7. Säg nej till nazism och MC-gäng och ja till demokratin! Fall 8. Adolf Hitler en av seklets viktigaste personer! Fall 9. ebay saknar skydd mot intrång! Fall 10. 3:a på Strandvägen lottas ut! Fall Volvobilar lottas ut! Fall 12. Är det någon som har lite barnporr? Fall Fall 14. Hackers kapar webbplats! Fall 15. NATO ljuger! Fall 16. Internetbluff fick börskurs att rasa! DEL IV. Hot Vad är ett hot? Två ståndpunkter Fallen: En summering Sändare Syfte Mottagare Underrättelser Ploj Kommunikation och effekt Typfall och scenarier Hot mot demokratin Typfall 1. Manipulering av opinion Typfall 2. Svartmålning Typfall 3. Begränsning av opinionsbildningen Hot mot den nationella yttre säkerheten

5 Typfall 4. Manipulering av demonstrationer och andra opinionsyttringar Typfall 5. Manipulering av opinionsbildning utanför massmedierna Typfall 6. Påverkan av debatten i massmedierna Typfall 7. Missledande propaganda på webben Typfall 8. Den förvanskande identitetens propaganda Typfall 9. Maskering av förberedd terror- eller sabotageverksamhet Typfall 10. Påverkan genom interaktiv kommunikation Sammanfattning DEL V. Möjliga motåtgärder Att mota Olle i grind Olika perspektiv Informationssäkerhet Ansvar och samarbete Polis Stat och försvar CERT Den enskildes ansvar Källkritik Var och en sin egen gate-keeper Källkritik för nätet en paradox? Sanning sökes! Källkritik för nätet några tips Sammanfattning DEL VI. Sårbarhet På vem regnar det? Betingelser för sårbarheten Underrättelser Ploj Kommunikation Syntes Problemet att generalisera

6 Sårbarhetsfaktorer i avgränsade kontexter Yrkeskontext Beslutskontext Rutinbeslut Krishantering Planering Sammanfattning DEL VII. Finns det som inte syns? Fyra frågor besvaras Att undersöka det som inte syns Likt osynlig skrift? Några droppar citron Deception on the Internet. A Summary Referenser SPFs senaste rapporter SPFs senaste meddelanden

7 SPFs FÖRORD Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) har under senare år ägnat ett betydande forskningsintresse åt frågor som rör samhällets informativa och kommunikativa förmåga främst under störda men också under ostörda, normala, förhållanden. Den snabba utvecklingen på kommunikationsområdet främst ITs och Internets accelererande betydelse på allt fler områden inom samhället har av självklara skäl lett till att SPF vidgat sitt forskningsintresse inom dessa nya inslag i samhällsmiljön. Vilka möjligheter kan den nya informationstekniken ge den som önskar påverka människors tankar, attityder, föreställningar och beteenden i en för sändaren önskad, men eventuellt för mottagaren oönskad riktning? Det är mot den bakgrunden som SPF genomfört ett antal studier, som ur olika aspekter belyser hur IT- och Internetutvecklingen kan påverka samhället och kommunikationen inom detta. Nämnas här kan studierna Hotet från IT (1993), Från löpsedel till webb (1999), Myndigheterna, Internet och integritet (2000) samt Källkritik för Internet (2000). SPF medverkar också sedan länge i årligen återkommande studier rörande medborgarnas bruk av olika medier, bl a Internet. Utvecklingen i vår omvärld har under senare år medfört att de säkerhetspolitiska hoten förändrats och nu också inrymmer hot av icke-militär art. Till dessa senare hot hör bl a den psykologiska krigföring i form av informationsoperationer som, i termer av avsiktlig vilseledning, skulle kunna riktas mot vårt land. Hur sådana operationer faktiskt skulle gestalta sig är inte lätt att föreställa sig och förutse. Det empiriska materialet är knapphändigt varför en analys av problemområdet i långa stycken blir både teoretisk, hypotetisk och kanske spekulativ. En fråga i det sammanhanget är om Internet skulle kunna användas som vapen i operationer riktade mot vårt land i syfte att försöka påverka opinioner eller vilseföra beslutsfattare ytterst med syftet, att påverka vårt demokratiska samhällsskick eller nationella säkerhet? Hur kan vilseledning gestalta sig i det moderna informationssamhället? Det är om detta denna studie handlar. Begreppet vilseledning är inte nytt, men formerna och verktygen förändras. Utgångspunkten i den här studien är demokratiska och säkerhetspolitiska sårbarheter i det IT-beroende samhället. Här ges ett helhetsperspektiv där hot, möjliga motmedel och sårbarheter betraktas i ett sammanhang. Jag vill tacka författarna, docent Gunnar Sjöstedt och fil kand Paula Stenström, för en mycket intressant studie, som ökar förståelsen för vilken kraft Internet skulle kunna ha som ett instrument för makt och inflytande och därmed bidrar till diskussionen om ett framtida svenskt agerande avseende IT-relaterade säkerhetsfrågor. Ett tack också till Överstyrelsen för civil beredskap som ekonomiskt bidragit till att projektet kunnat genomföras. Göran Stütz Forskningschef, SPF 7

8 FÖRFATTARNAS FÖRORD Vi lever i en omvälvning som vi ännu bara har sett början av. Den informationstekniska utvecklingen är i ständig rörelse och förändrar snabbt perspektiven. Det skapas nya former av samarbete som kan bidra till att stärka det demokratiska samtalet och öka förståelsen mellan människor. Bland mycket annat har Internet öppnat dörren för andra än makteliter att få inblick i och ta del av sådan information som behövs för att kunna påverka samhällsviktiga beslut. Informationsteknologin (IT), som till och med kallas för den stora utjämnaren, skulle kunna utvecklas och användas för fredsbevarande syften och diplomati i en värld som präglas av internationalism och ökad jämlikhet. Men den informationstekniska förvandlingen har även inneburit nya sårbarheter som skulle kunna skapa problem i det demokratiska samhället. Med den här studien vill vi bidra till att förbättra kunskaperna inom ett område som det flaggas om, men utan att svartmåla den nya informationsteknologin eller bli flaggbärare för dess kritiker. Som titeln anger handlar det om vilseledning på Internet. Hur vi som har genomfört denna studie ser på Internet påverkar förstås inriktningen på studien. Därför vill vi lägga korten på bordet redan nu: Vi är inga tekniska experter utan intresserade av hur Internet skulle kunna brukas och missbrukas för att påverka människor. Självklart är det tekniken som ytterst betingar vad som kan åstadkommas med Internet. Men om, som är fallet i denna studie, syftet är att undersöka hur Internet kan utnyttjas för någon som vill vilseleda, kan analysen inte avgränsas till själva tekniken. Andra faktorer måste föras in i bilden, så som aktörer och intentioner. Utifrån den ambitionen visade sig Vilseledning på Internet vara ett både komplext och relativt outforskat område. Det är inte minst därför vi tycker att ämnet är intressant. Ett första viktigt steg var att intervjua representanter med stor erfarenhet och kunskap inom området från medier, näringsliv, rättsväsende, försvar och den centrala statsförvaltningen (se referenser). Vi vill tacka Er för att ni ställt upp med både tid och engagemang. Ni har hjälpt oss att hitta fall, ni har låtit oss ta del av er erfarenhet och kunskap och ni har också bekräftat för oss att ämnet för denna studie är angeläget. Vi vill även tacka SPFs forskningschef Göran Stütz och docent Roland Nordlund (tidigare verksam vid SPF), Martin Bennulf (SPF) samt Barbro Malmer (tidigare ÖCB) för det stöd de har givit projektet. Det mesta som sammanhänger med informationssamhället befinner sig i mycket snabb förändring. Detta gäller också förutsättningarna för vilseledning på Internet. Därför finns självklart en risk för att vissa sakuppgifter och bedömningar som presenteras i denna skrift hunnit bli inaktuella sedan vi inledde projektet. Vi tror dock inte att helheten störs alltför mycket av detta. Gunnar Sjöstedt och Paula Stenström Stockholm, februari

9 NÅGOT OM SPRÅKET Internet är det internationella datornät som har den största utbredningen och som bygger på TCP/IP, en standard för datakommunikation. Många av de ord som beskriver Internet saknas i svenska språket. Ibland tas engelska uttryck rakt av, ibland blir det svengelska (t.ex. mailen ) och ibland används svenska översättningar. Eftersom området är så pass nytt kan olika uttryck för samma sak skapa missförstånd. Utan att gå efter några speciella regler har vi i denna skrift försökt att hålla oss till samma begrepp för samma sak. I någon mån har vi också följt Svenska Datatermgruppens rekommendationer (www.nada.kth.se/dataterm). Vissa uttryck är så pass etablerade att risken för missförstånd är förhållandevis liten. Exempelvis använder vi engelskans mail eller för elektronisk post vilket kan definieras som överföring av meddelande med hjälp av datorer där meddelandet kan läsas vid valfri tidpunkt. Här rekommenderar Svenska Datatermgruppen tvärtom det svenska ordet e-post, men vi använder det engelska uttrycket eftersom det är det som används i dagligt tal. Verbet att maila är vanligare (och kortare) än svenskans att skicka e-post eller att e-posta. Substantivet mail är också vanligare och lättare än e-postmeddelande tycker vi. Kortformen nätet är egentligen att uppfatta som en kortform av det internationella datornätet e.d. och inte av Internet. Internet kallas här ibland ändå för nätet. Då avses hela Internet och inte bara www-delen av Internet. Ett annat begrepp som vi valt att använda är webbplats som ersätter annars vanligt förekommande uttryck som engelskans webbsite eller site och de svenska varianterna sajt respektive nätplats. Ordet hemsida har vi undvikit då det allt som oftast används för flera olika betydelser: ingångssida, startsida, webbsida och webbplats. Vi har här följt datatermgruppens råd och använder istället webbsida för enskilda sidor (den mängd information på en webbplats som man kan nå utan att behöva gå vidare via en länk, vilket oftast motsvaras av det man kan se på skärmen samtidigt eller genom att rulla bilden) och webbplats när det är fråga om en sådan. Andra språkligheter handlar om nyckelbegrepp i undersökningen som för en utomstående inte behöver vara självklara. De viktigaste begreppen, t.ex. vad vi avser med vilseledning och Internet definieras i del I. Andra analytiska begrepp förklaras antingen i första eller andra delen. 9

10 DEL I VAD,VARFÖR, HUR? Where is all life we lost in living? Where is all wisdom we lost in knowledge? Where is all knowledge we lost in information? / T S Eliot Vad? Vilseledning har förekommit i alla tider och har återkommande varit ett verkningsfullt politiskt instrument i konflikter där stora värden står på spel. Däremot har formerna och verktygen för vilseledning förändrats under historiens gång. Frågan här är hur vilseledning kan se ut i det moderna informationssamhället? Syfte och avgränsningar Vårt syfte är att diskutera på vilket sätt Internet har förändrat förutsättningarna för vilseledning och hur man skulle kunna motverka sådana aktioner. En underliggande fråga gäller samhällets sårbarhet: skulle vilseledning via Internet kunna få negativa konsekvenser för det demokratiska samhället och, ytterst, för den nationella säkerheten? Vår intention är dock inte att göra en bedömning av hur farligt vilseledning på Internet är. Avsiktlig vilseledning behöver inte vara olaglig och behöver inte heller alltid åtgärdas. Vilseledningens farlighet sammanhänger ytterst med dess konsekvenser och inte med dess metoder. Svenska fall av vilseledning på Internet som haft säkerhetspolitiska konsekvenser saknas dock på det hela taget. Däremot finns en rad uppgifter tillgängliga som visar att individer och organisationer i det normala fredssamhället använder sig av Internet för att med olika motiv, till exempel vinningslystnad eller hämndbegär, försöka lura varandra. En central utgångspunkt för den här studien är att även om det saknas belägg för att det förekommer vilseledning på Internet med relevans för svensk demokrati och säkerhet under normala omständigheter i fredstid, skulle sådan verksamhet kunna förekomma under andra samhällsförhållanden. En annan utgångspunkt är att förbättrad kunskap om harmlös vilseledning som är acceptabel i en demokrati är relevant för förståelsen av vilseledning med mer samhällsfarliga konsekvenser. Vi är såldes ute efter att utveckla en ansats som kan användas för att studera problemområdet och därmed öka förståelsen för vilken potential vilseledning på Internet skulle kunna ha som ett instrument för makt och inflytande. Det handlar genomgående om avsiktlig vilseledning. Vi berör således inte vilseledning som uppstått på grund av missförstånd eller är självförvållad genom misstag eller okunskap. 10

11 Vilseledning Vilseledning är en form av inflytande som en aktör sändaren genom kommunikation uppnår över en annan aktör mottagaren. Vilseledning skulle i och för sig kunna ha ett självändamål men antas i denna undersökning motiveras av ett bakomliggande syfte som kan vara av varjehanda slag (t.ex. beröra privata förhållanden, ekonomiska värden, makt eller säkerhet). 2 Skälen till att man vilseleder någon är detsamma som varför man ibland ljuger. Man vill skydda sig själv eller uppnå något, och man tror att det bekvämaste, mest effektiva eller rent av enda sättet att göra det är att ljuga. Men vilseledning är inte alltid detsamma som att ljuga, eftersom det inte krävs en lögn för att luras. Vilseledning kan även vara att avleda uppmärksamheten eller dölja något. Man kan säga att vilseledning innebär en kalkylerad verklighetsförvanskning. På så sätt har vilseledning i grunden stora likheter med trollkarlens illusionstrick. Sändaren kan i princip vara vem som helst: en privatperson, en organisation, ett företag, en nu eller tidigare anställd, en regering, en brottsorganisation eller en terroristgrupp. Mottagaren kan på samma sätt vara allt ifrån en enskild individ till en stat. Inflytande uppstår genom att sändaren påverkar mottagarens attityder, tankar, känslor och beteende. Framgångsrik vilseledning innebär alltså att mottagaren ges en förvrängd bild av en del av verkligheten och på grund av detta beter sig så som sändaren önskar. Detta beteende kan ha formen av utåtriktade handlingar. Beteendeförändringar kan också vara helt interna i en aktör och bestå av ett nytt sätt att tänka på eller värdera ett visst fenomen. Sådana interna förändringar kan i sin tur så småningom utlösa utåtriktade handlingar. Den som vilseleds behöver inte alltid ta skada bara för att sändaren uppnått sitt mål. Med den här definitionen skulle vilseledning kunna komma till uttryck som PR, lobbying, reklam eller politisk propaganda; alltså fullt lagliga och vanliga verksamheter i det demokratiska samhället. Men vilseledning kan också vara allvarligare: t.ex. att föra en stats beslutsfattare bakom ljuset i en förhandling eller påverka ett annat lands försvarsplanering. Sedan behöver själva mekaniken varken vara särskilt komplicerad eller allvarlig för att få allvarliga konsekvenser. Vilseledning kan åstadkommas på en rad olika sätt. 3 Variationsrikedomen är stor, men i stort kan vilseledning hänföras till två grundformer: simulering respektive dissimulering. Simulering Genom simulering försöker sändaren få mottagaren att uppfatta en skenbild som verklig. Detta kan åstadkommas med hjälp av tre ansatser. En sådan ansats har karaktär av uppfinning. Sändaren skapar att nytt, men falskt, fenomen, vilket genom sina egenskaper kan få en effekt på mottagarens föreställningar eller handlande. Ett exempel är den sovjetiska, gigantiska atomladdade missil domedagsvapnet som uppfanns i slutet av 1950-talet, men i verkligheten inte existerade. Avsikten med domedagsvapnet var att få bedömare i väst att militärt övervärdera Sovjetunionens kärnvapenresurser (Mitalka, 1982). Efterapningen är en nära besläktad simuleringsteknik. Genom att visa falska spår av ett fenomen vill sändaren få mottagaren att dra slutsatsen att det fenomen, som indikatorerna hänför sig till är vid han- 2) Vilseledning som självändamål ska emellertid inte betraktas som en verklighetsfrämmande teoretisk konstruktion. I ett av de fall, som nedan ska refereras till, lades en falsk webbplats ut i form av en nyhetsbyrå med nyheten att Pol Pot var i Sverige. Skälet till detta uppgavs bl.a. vara att man ville pröva ifall medierna på detta sätt kunde föras bakom ljuset. 3) För en grundläggande diskussion om begreppet vilseledning se Sjöstedt, 1988, samt Stenström,

12 den. En tredje ansats för simulering är att sändaren låter genomföra avledande operationer för att mottagaren inte ska upptäcka en viss företeelse. En bra liknelse är matadorens rörelser med den röda muletan för att dra bort tjurens uppmärksamhet från sin egen kropp. Plojen i detta fall är att få tjuren att uppfatta muletan och inte matadoren som ett hot. Ett känt exempel från historien är de avledande aktioner som de västallierade genomförde sommaren 1944 för att dölja förberedelserna för en invasion i Normandie (Haswell, 1979). Dissimulering Den andra grundformen för vilseledning är dissimulering, som innebär att sändaren försöker dölja förekomsten av ett fenomen eller en händelse för mottagaren. Dissimulering kan i princip åstadkommas med hjälp av tre ansatser, vilka utgör spegelbilden till simuleringens tekniker. En metod är att rent fysiskt kamouflera något, till exempel att hålla ett fenomen hemligt med stränga sekretessregler som täckmantel. Fenomenet som ska döljas kan också förklädas så att det inte igenkänns eller göras osynligt genom att det fås att smälta in i sin omgivning omvärldsskuggning. När exempelvis en viss signal ska sändas som sändaren inte vill att mottagaren ska uppfatta skapas samtidigt ett sådant brus runt omkring att andra lyssnare än själva mottagaren uppfattar signalen som en del av bruset (Sjöstedt, 1988). I praktiken bygger vilseledningen ofta på en kombination av simulering och dissimulering. Internet Med Internet avses här de vanligaste tjänster och möjligheter som en uppkoppling till Internet erbjuder idag: sökmotorer, webbplatser, e- mail, filöverföring, diskussionsgrupper, elektroniska anslagstavlor, chat bland många andra. Varför? Ännu en bok om Internet alltså. Behövs verkligen det? Det finns hyllmetrar av litteratur som tar upp olika aspekter av Internet; den tekniska utvecklingen 4, handledning för att använda Internet 5, lag och rätt på Internet 6, etik på Internet 7, demokrati och Internet 8, för att nämna några teman. Tekniska säkerhetsfrågor är ett välbevakat område. Därutöver finns det statliga och andra rapporter och utredningar som särskilt tar upp sårbarheter med hänsyn till IT-utvecklingen. 9 Detta gäller inte minst senare tids totalförsvarsutredningar där IT-relaterade hot givits en betydande plats. 10 Även frågan om miss- 4) T.ex. Tor Nørrestranders Böcker om Internet inleds ofta med en bakgrundsbeskrivning till Internetrevolutionen. Denna handlar vanligtvis om den informationstekniska utvecklingen och expansionen av Internet. Utvecklingen av Internet håller ett högt tempo och böcker av det här slaget blir snabbt inaktuella. Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad om vad som händer torde vara att följa med på nätet. 5) T.ex. Häger & Strömblad 1998, Jakobsson Utöver dessa handböcker finns dessutom ofta interaktiva IT-skolor och nätguider med söktips och instruktioner lättillgängligt på nätet. 6) T.ex. Carlén-Wendels Dessa böcker tar upp frågor som yttrandefrihet, ansvar för brott, integritet, upphovsrätt, varumärken, marknadsföring, elektronisk handel, skatteregler m.m. 7) T.ex. Engström & Sandgren Denna litteratur tar exempelvis upp frågor om vad man får och inte får skriva på en webbplats (rashets, religiös extremism, pornografi etc). 8) T.ex. Åkerström 1999, Truedson Demokratiböckerna tar upp Internets betydelse för demokratin; håller Internet på att skapa förutsättningar för en utveckling med mer direkt demokratiska inslag? Eller kan Internet istället ha en segregerande inverkan genom att det skapar ett 2/3-samhälle? 9) T.ex. PTS utredningar om IT-incidenthantering 2000 och 2001, RRV rapport 1997:33, Küchler 2000, SOU 1997:73, Nydén ) T.ex. regeringens arbetsgrupp om informationskrigföring (AgIW:s) rapporter om åtgärder och skydd mot informationskrigföring 1997 och Andra exempel är Eriksson & Fylkner 1999, Mittermaier & Westrin 1999, Fylkner, Grennert & Mittermaier 2000, Lerdell 2000 samt Sundberg

13 bruk av Internet har belysts i litteraturen. 11 I den senaste försvarspropositionen betonas att samhällets sårbarhet i förhållande till ITrelaterade hot är av stor säkerhetspolitisk betydelse. Det arbete som sker i Sverige för att öka säkerheten för samhällsviktiga IT-system och för att minska riskerna av såväl IT-incidenter som informationsattacker har fått hög prioritet (prop 1999/2000:30). 12 Tyngdpunkten i de försvarsutredningar som hittills gjorts har legat på det tekniska skyddet av IT-beroende verksamheter och kritisk infrastruktur, liksom på hur IT kan, och i en framtid skulle kunna användas, på det militära slagfältet. 13 Även rättsväsendet har fått en ny miljö att agera i och man satsar för fullt för att förbättra förutsättningarna föra att bekämpa IT-relaterad brottslighet. Kunskap om IT-incidenter och IT-relaterade brott är efterfrågad, men än så länge begränsad i många hänseenden. När det gäller missbruk av Internet uppskattas mörkertalet som mycket stort. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kom under 2000 ut med en rapport som bl.a. visar att IT-relaterade brott och incidenter mer än fördubblats sedan 1996 (BRÅ-rapport 2000:20). De vanligaste IT-relaterade brotten i Sverige är enligt samma undersökning datavirus, externa och interna dataintrång, stöld och manipulation av information samt bedrägeri via Internet. BRÅ-rapporten visar att den tekniska säkerheten har ökat markant under senare år, men när det gäller manipulation av data är emellertid både säkerhet och medvetenhet om farorna fortfarande bristfällig. Kampen om våra sinnen är som sagt inget nytt. Det är informationstekniken som har skapat nya möjligheter för att komma åt, hindra och förvanska information. Det är därför inte förvånande att de tekniska aspekterna tenderar att hamna i första rummet oavsett om det handlar om IT-säkerhet, informationskrigföring eller IT-brottslighet. Men frågan är om det räcker med tekniska lösningar för att hantera vissa former av missbruk på Internet t.ex. avsiktlig vilseledning? Vi tror inte det. För även om det börjar med teknik så är tekniken inte fristående från den information som den lagrar och förmedlar. Den färgar av sig på informationens möjligheter och utseende. Den förändrar inte bara hur vi säger saker till varandra, utan även utformningen av innehållet och hur vi uppfattar det. Som vi skall se har Internet inte bara förändrat, utan kanske också förbättrat möjligheterna till vilseledning. I en studie av vilseledning på Internet måste man därför föra in andra faktorer än själva tekniken; så som aktörer, intentioner, strategier och inte minst vilka effekter vilseledningen kan få. Det behövs nya perspektiv. 11) Detta kan vara incidentrapporter och analyser av dessa. Ett bra exempel är John D. Howards avhandling An Analysis of Security Incidents on the Internet ) Det är fortfarande en öppen fråga om en informationsattack skall betecknas som en IT-incident eller inte. Post- & Telestyrelsen har gjort ett förslag till definition där IT-incidenter står för oönskade och oplanerade händelser som drabbar eller påverkar IT-system, eller utnyttjar IT-system, och kan medföra allvarliga negativa konsekvenser för ägare, användare eller andra. I PTSs översikt över IT-incidenter sorterar informationsattacker under civila informationsoperationer och avser avsiktlig desinformation som publiceras eller distribueras över Internet (PTS ). 13) ÖCBs Infrastrukturuppdrag om sårbarheten i den tekniska infrastrukturen (rapporterad till Regeringen 15 mars 2000) är ett exempel på det förra. Försvarsmaktens Ledningskrigföringsstudie (H :8462) från december 1998 är ett exempel på det senare. 13

14 Hur? Ett holistiskt perspektiv Till att börja med ville vi utforska vilseledning på Internet ur ett holistiskt perspektiv, i den meningen att hot, möjliga motåtgärder och sårbarheter i princip betraktas i ett sammanhang. Sårbarhet utgångspunkt för prioritering mellan olika insatser av motåtgärder. Värderingen av hotbilden påverkas av motsvarande sårbarhetsförhållanden. Ju mindre sårbarheten är desto mindre relevant blir hotbilden för säkerhetspolitiska analyser. Sårbarhetsförhållandena påverkas vidare av tidigare genomförda motåtgärder. Antag till exempel att god träning i att bedöma källor på Internet är ett bra motmedel mot vilseledning. I så fall innebär avsaknaden av sådan träning att sårbarheten mot vilseledning är mycket större än om sådana motåtgärder genomförts. Hot Motåtgärder Figur 1. Ett holistiskt perspektiv på vilseledning på Internet Varje sida av den nationella säkerheten kan förstås studeras separat från varandra i särskilda undersökningar. I ensidiga hotanalyser riskerar man emellertid lätt att överdriva enskildheter, medan helhetsbilden förblir otydlig och tvärtom skulle kunna underskattas. 14 Med figur 1 vill vi visa att ingen av den nationella säkerhetens tre sidor kan förstås fullt ut såvida inte vars och ens förhållande till övriga två aspekter beaktas. Sambandet mellan de tre säkerhetsaspekterna kommer till uttryck på olika sätt. Det är hotbilderna som motiverar planering av motåtgärder. Dessas uppläggning och genomförande är betingade av sårbarhetsförhållandena, vilka utgör en Metod IT-hotet i allmänhet, och det som sammanhänger med vilseledning på Internet i synnerhet, är komplext och svårgripbart. Utifrån ovan nämnda ambitioner är vilseledning på Internet därför svåranalyserat. Samtidigt som kunskapsläget är en utmaning innebär det viktiga restriktioner för hur ett projekt kan läggas upp. Enligt vår bedömning är ännu den enda rimliga ambitionsnivån att genomföra en utforskande, explorativ undersökning, d.v.s. att upptäcka och utveckla analysen av problemområdet och därmed bereda marken för fortsatta studier. Underlag Underlag till studien är hämtad från litteratur, sökande efter information på nätet, föredrag, intervjuer, seminarier och workshops. 15 Mate- 14) CSIS gör också denna bedömning i: Critical Infrastructure Protection and Information Warfare från 16 juli ) Ibid. Bakgrundsmaterial som inte refereras i texten: Cordsman 2000, Europas säkerhet Sveriges försvar (Försvarsdepartementet Ds 1999:55), Furustig & Sjöstedt 2000, Haswell 1979, Jakobsson 1998, Nationalencyklopedin 1992, Nydén 2000, Regeringens regleringsbrev för 2000 avseende SPF, prop 1999/2000:86, Rothstein 1995, SOU 2000:55, Stenström 1997,1998, Taylor 2000, material från The Presidents Workinggroup on Unlawful Conduct on the Internet, Thurén 1997, Wik Artiklar från Aftonbladet, Arbetet Nyheterna, Beredskap, Dagens Nyheter, Internet World, Journal of Strategic Studies, Seybold Seminars Panel samt The Bridge News Forum. 14

15 rialets spännvidd från teknik och datasäkerhet till vilseledningens psykologi speglar både det holistiska perspektivet och områdets bredd. I ett första steg tyckte vi att det var viktigt att komma så nära verkligheten som möjligt. Detta har vi försökt uppnå dels genom intervjuer med olika aktörer med stor erfarenhet och kunskap inom relevanta områden (medier, näringsliv, rättsväsende, försvar och den centrala statsförvaltningen) 16, dels genom att samla in konkreta fall av vilseledning på Internet. Fallen har hittats genom litteraturstudier, sökande på nätet och genom uppgifter som kommit fram under intervjuerna. I fantasin kan man lätt föreställa sig många olika sätt att vilseleda med hjälp av Internet. Säkra och fullständiga data om vilseledning på Internet är emellertid mycket begränsade. Framför allt saknas information om enskilda fall, som genomlyser vilseledningens alla faser från planering, över praktiskt genomförande till uppnådda effekter. Tillgängliga uppgifter ger precisa insikter när det gäller vissa enskilda aspekter av vilseledning, särskilt när dessa är teknikrelaterade, men ger i andra hänseenden endast en allmän överblick med stora luckor i (Howard 1997). Det krävdes därför en viss möda att hitta en uppsättning fall. Kriterier för urval av fall De utvalda fallen är exempel på när någon avsiktligt vilselett en bestämd mottagare med hjälp av Internet. Samtliga fall i undersökningen har inträffat i verkligheten, även om mängden uppgifter såväl som källornas tillförlitlighet varierar. Fallens konsekvenser har inte varit avgörande i urvalet. Fallen har alltså inte valts för att de är särskilt allvarliga ur vare sig säkerhetspolitiskt eller demokratiskt hänseende. Det finn skäl att tro att all form av vilseledning har vissa gemensamheter, t.ex. i form av mekanismer. Därför har istället vilseledningens mekanik varit ett viktigt urvalskriterie. Även om fallen sannolikt inte är heltäckande för en tänkt population av faktiska eller möjliga vilseledningsfall, så är de anpassade för att i så stor utsträckning som möjligt spegla variationsrikedomen av möjligheter som Internet ger den som avsiktligt vill vilseleda en mottagare. De sexton fall vi har valt ut är dels exempel på olika former av vilseledning (simulering eller dissimulering), dels på olika operationstekniker som Internet erbjuder den som vill vilseleda (blockering, informationsupphämtning, sändning, att lägga agn eller kommunikation genom interaktion se Del II). Fallen kan vidare betraktas som exempel på mer generella fall; typfall. Utifrån typfallen är det möjligt att utveckla fiktiva fall eller scenarier med säkerhetspolitisk relevans. Sammanlagt presenteras tio typfall med tillhörande scenarier, varav tre hänför sig till hot mot demokratin och sju gäller hot mot den nationella yttre säkerheten (se Del IV). Fyra frågor Syftet är alltså att, utifrån det holistiska perspektivet, diskutera hur Internet kan ha förändrat förutsättningarna för den som avsiktligt vill vilseleda en mottagare, vad man skulle kunna göra för att motverka vilseledning på Internet och vilken sårbarhet som finns. Trots att vi använt oss av empiriskt underlag i form av fall är studien således i första hand teoretisk. Diskussionen har sin utgångspunkt i följande fyra frågor: 16) Se referenser. 15

16 Hur genomförs vilseledning och hur skulle Internet kunna komma till användning i detta sammanhang? (Del I och II) Skulle avsiktlig vilseledning på Internet kunna generera hot, i meningen få negativa konsekvenser för demokratin och den yttre nationella säkerheten? (Del IV) Hur skulle man kunna motverka avsiktlig vilseledning på Internet? (Del V) Vad återstår det för sårbarheter avseende vilseledning på Internet, när hänsyn tas till möjliga motåtgärder? (Del VI) Upplägg Frågorna precis som undersökningen i sin helhet följer det holistiska perspektivet. I nästa del sätts vilseledning på Internet in i ett analytiskt sammanhang. Del III innehåller de fall av vilseledning på Internet. Fjärde delen är en analys av fallen utifrån ett hotperspektiv och handlar huvudsakligen om vilka möjligheter Internet ger den som vill vilseleda en bestämd mottagare. I Del V tar vi mottagarens parti: på vilka sätt kan man undvika att bli vilseledd på Internet? I sjätte delen vägs dessa båda sidor mot varandra och sammanfattas i en diskussion om sårbarhet. Sista delen Del VII är en utvärderande slutkommentar där frågeställningarna besvaras. 16

17 DEL II VILSELEDNING PÅ INTERNET EN ANALYSANSATS Vilseledning på Internet: Några fördelar På Internet sänds nyheter och annan information i realtid över alla gränser tankemässiga såväl som geografiska. Utbudet av källor och kanaler har blivit näst intill obegränsat samtidigt som avstånden har krympt. Det ökade utbytet av information har sannolikt ökat omfattningen av olika aktörers försök att påverka människors uppfattningar och beteende genom ord, ljud och bild. Utvecklingen av Internet innehåller i alla fall några inslag som skulle kunna underlätta för den som vill påverka eller vilseleda sin omgivning. Det kan vara lämpligt att redan från början göra några allmänna observationer: På Internet kan i stort sett vem som helst bli publicist och i jämförelse med andra medier är det väldigt billigt att publicera sig. Förutom att det är billigt blir informationen lätttillgänglig och kan snabbt spridas till en stor publik. Därför trängs allt fler på nätet och det är svårt att få överblick. En växande mängd individers uppkoppling till nätet skulle kunna ge upphov till negativa effekter. Störningar i ett led kan sprida sig som ringar på vattnet och stora delar av samhället riskerar att påverkas. Det finns de som menar att människor är benägna att ta mentala genvägar när pressen blir för stor. Information-overload är sedan länge ett välkänt begrepp. Informationsöverflödet i kombination med ett minskat förtroende för myndigheter och medier, 17 skulle kunna bidra till att allt fler vänder sig till publikfriande informationskanaler och program där de faktiska förhållandena inte alltid sätts i första rummet ( infotainment ). En snygg layout och en proffsigt uppbyggd webbsida är förtroendeingivande och skapar en föreställning om innehållets kvalitet som inte behöver vara riktig. Uppdateras webbplatsen kontinuerligt så ökar förmodligen tilltron till innehållet ytterligare. På Internet finns dessutom möjlighet till spårlös uppdatering. Samtidigt som klimatet ställer högre krav på källkritik är det kanske inte alltid möjligt för journalister och andra förmedlare av information att bedöma källorna i den mån 17) Enligt undersökningar finns det tecken som tyder på att den svenska allmänhetens förtroende för olika institutioner i samhället (inklusive medier) har minskat (t.ex. Österman 1999). 17

18 det är önskvärt. 18 Den hårdnade konkurrensen och tidspressen skapar visserligen större öppenhet, men kan också leda till felbedömningar och förhastade beslut. Att bedöma, jämföra, kontrollera och följa upp information på Internet på ett tillfredsställande sätt är både tidsödande och kräver kännedom om mediet i sig; en kunskap som ännu är ojämnt fördelad i samhället. Rutinmässig källkontroll kan visa sig vara opålitlig. Vilseledande information eller rykten som sprids över Internet förs lätt vidare. Detta kan ge upphov till s.k. rundgång i informationsspridningen: en uppgift bedöms som trovärdig för att den publiceras på flera olika ställen, men kan visa sig ha ett och samma (otillförlitliga) ursprung. Det finns även goda förutsättningar för en sändare att dölja eller förfalska sin identitet. På Internet sparas all information digitalt på en eller flera servrar, men det går också att genom intrång ersätta information eller få det att se ut som om viss information aldrig funnits. Man kan med enkla medel skyla över gamla misstag eller ändra uppgifter på nätet så att de bättre passar för ens egna syften. Alla de här förhållandena skapar fördelar för den som är ute efter att vilseleda sin omgivning. Vilseledningsoperation: Ett nyckelbegrepp För att åstadkomma ett aktörsperspektiv på undersökningen har vi i analysen valt att se på den avsiktliga vilseledningen som en operation en vilseledningsoperation. Detta begrepp står i centrum för denna studie och är en samlingsbeteckning på de handlingar som sändaren utför för att i något hänseende föra mottagaren bakom ljuset. En plan för en vilseledningsoperation kan vara förhållandevis okomplicerad som t.ex. när en aktör genomför en propagandakampanj med hjälp av falska sakuppgifter på sin egen webbplats på Internet. I detta fall kan själva vilseledningsoperationen enkelt delas upp i två led. I det ena utformas propagandans budskap och i det andra förs denna information in på webbplatsen. I övrigt förlitar sig aktören på att de som ingår i målgruppen för operationen själva ska söka sig fram till dess webbplats och ta del av budskapen på denna. Men en vilseledningsoperation kan också tänkas ha betydligt större komplexitet och vara betydligt mer resurskrävande. I princip kan en vilseledningsoperation inbegripa en lång räcka seriekopplade element som till exempel förberedelser, konstruktionen av en mekanism för att åstadkomma påverkan (här kallad ploj), dennas verkställande, samt uppkomsten av vilseledningseffekter som leder till måluppfyllelse för aktören. Enskilda vilseledningsoperationer kan te sig mycket olikartade beroende på hur, och med vilka syften, som de genomförs. Också det valda sättet att föra en aktör bakom ljuset påverkar hur en vilseled- 18) Se Del V. Motåtgärder. Läs mer om källkritik på Internet i Leth och Thuréns Källkritik för Internet (2000). 18

19 ningsoperation kan läggas upp och genomföras. I undersökningen används vilseledningsoperation således som ett analytiskt begrepp. En vilseledningsoperation är helt enkelt en konstruktion som inkluderar olika element i den avsiktliga vilseledningen. Dessa element är: sändare, syfte, underrättelser 19, meddelande, kommunikation, mottagare, effekt. Operationstekniker Hur skulle Internet rent konkret kunna komma till användning i en vilseledningsoperation? Det är rimligt att anta att risken för att en aktör ska utsättas för framgångsrik vilseledning minskar ju säkrare dennes IT-system är mot intrång. Vilseledning på Internet förutsätter emellertid inte olovligt intrång. Ett antagande om att vilseledning förutsätter intrång skulle således kunna utesluta intressanta möjliga fall. Det är exempelvis möjligt för en aktör att manipulera information på en webbplats som denne själv förfogar över och som en tänkt mottagare för vilseledningen besöker helt och hållet på eget initiativ. En analys av vilseledning måste följaktligen läggas upp på ett sådant sätt att intrångsproblemet inte oreflekterat överskuggar andra aspekter. Analysen av fall kräver att vi finner samband mellan vilseledningsoperationens ploj och de verktyg som Internet har för att genomföra dessa. Framgången med en vilseledningsoperation beror på vad plojen (simulering eller dissimulering) kan åstadkomma. Plojen betingas av det konstruerade budskap falskt eller sant med vars hjälp sändaren vill påverka mottagarens föreställningar, attityder eller handlande. Plojen är någonting mer än tillrättalagd eller förvrängd information. Den bygger på en idé om hur en viss önskad reaktion av den tänkta mottagaren ska kunna tvingas eller lockas fram genom att denne får tillgång till tillrättalagd information. Budskapet från sändaren utgör emellertid endast en del av plojen. Den andra komponenten är dess presentation för den tänkta mottagaren, som förutsätter någon slags kommunikation mellan sändare och mottagare. Här antas förstås Internet helt eller delvis kunna utnyttjas för detta ändamål. Kommunikationen mellan sändare och mottagare kan vara upplagd på varjehanda sätt och innebära olika typer av intervention i mottagarens användning av Internet. Sändaren kan exempelvis i vissa fall vilja förhindra att viss information som finns tillgänglig på Internet når fram till mottagaren och på så sätt kommer till dennes kännedom. En variation på detta är att sändaren vill utplåna eller avlägsna information som mottagaren redan förfogar över. Sändaren kan också vilja ge mottagaren tillgång till ny information eller i något hänseende ändra viss för mottagaren redan tillgänglig information. Vilseledning på Internet bygger på att någon, eller några av följande operationstekniker används: Blockering Blockering kan innebära att sändaren gör ett intrång i mottagarens kommunikation med motparter på Internet i syfte att förhindra att viss information som mottagaren efterfrågar når fram till dennes datasystem. Olika tekniker kan användas för att åstadkomma en sådan blockering. Bortkoppling, d.v.s. att koppla bort ett system, ett delnät eller till och med ett helt land från resten av Internet är kanske det tväraste sättet att blockera någon. 19) Underrättelser är ofta svåra att få information om och bedöma i efterhand, men är sannolikt många gånger avgörande för vilseledningens utgång. 19

20 Ett delnät kan även koppla bort ett annat delnät genom att inte acceptera vissa avsändaradresser i den egna accessroutern. En annan möjlig ansats för sändaren är att fånga upp och avleda vissa meddelanden till mottagaren, till exempel från vissa avsändare. Ytterligare en metod kan vara att genom bombning under en viss tid begränsa mottagarens förmåga att ta emot information via Internet. DoS, som står för Denial of Service, kan beskrivas som en attack mot tjänst, system eller nät avsedd att hindra tjänstgöring. För att åstadkomma detta finns det olika metoder, däribland överbelastning av systemen genom bombning eller s.k. SYN Flooding. SYN Flooding är ett verktyg som skickar elektroniska paket upprepade gånger till en mottagare för att fylla dennes lyssnartabell vilket gör att den inte längre kan ta emot någon ny information utifrån. Andra DoS är överbelastning med hjälp av förstärkare. Genom att skicka för stora brev (ping of death) kan man krascha mottagarens system. För inte så länge sen kom en ny sorts DoS; s.k. distribuerade DoS (DDoS). Syftet med distribuerade DoS är att dölja ursprunget till attacken. Exempelvis kan agenter placeras i hackade datorer (som i sin tur kan styras via styragenter) och initiera en attack (uppgifterna kommer från Rikskriminalpolisens konferens om IT-kriminalitet februari 2000). 20 Informationsupphämtning En annan operationsteknik är informationsupphämtning. Sändaren går in i mottagarens datasystem i syfte att i hemlighet föra ut viss information från detta. Om sändaren har ett rent underrättelsesyfte kan han förväntas kopiera de eftersökta uppgifterna. Detta kan också göras genom avlyssning av datanät. Otillåten avlyssning sker oftast genom dataintrång i en nätansluten dator. I denna installeras sedan en programvara för nätavlyssning och lagring av data eller så sänds den avlyssnade trafiken vidare. Syftet kan vara att få tag på datoradresser, användaridentiteter eller lösenord för att ta sig vidare. Om emellertid målet är vilseledning är det möjligt att sändaren vill ändra eller radera viss information helt och hållet. Sändning Detta är en samlingsbeteckning på åtgärder som innebär att sändaren överför, eller låter överföra, viss tillrättalagd information till mottagaren. 21 Sändningen kan organiseras på olika sätt. Den kan vara öppen eller dold och den kan vara direkt eller indirekt mellan sändare och objekt. Kommunikationen är öppen, och således synlig för alla och envar när sändaren inte har anldning att dölja sin identitet. Ett exempel är när en krigförande part använder vilseledande uppgifter i sin öppna propaganda. Ofta får emellertid framgångsrik vilseledning antas förutsätta dold kommunikation från sändaren till mottagaren. Den indirekta kommunikationen är en teknik som kan användas för att uppnå detta syfte. Sändaren ger då intryck av att den utsända informationen kommer från någon annan än sändaren själv, t.ex. aktören B, vilken frivilligt eller ofrivilligt får fungera som mellanhand. Sändaren kan exempelvis manipulera sändaradressen på utsänd till mottagaren så att denne 20) Hackerattackerna mot Yahoo, ebay och Amazon.com är alla exempel på DoS-attacker. Enligt FBI bedömdes dessa DoS som några av de dittills allvarligaste attackerna mot Internet. 21) Det ska erinras om att vilseledning inte nödvändigtvis förutsätter kommunikation av falsk information, vilket traditionellt men oegentligt betecknas som desinformation. Även i sig korrekta sakuppgifter kan vilseleda genom sättet de presenteras på, genom tidpunkten när detta sker eller på grund av det yttre sammanhanget. 20

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Nr 4 Kampen om tanken

Nr 4 Kampen om tanken Framsyn Nr 4 2004 1 Nr 4 Kampen om tanken Skapa förvirring i fiendens huvuden Katten leker med musen. Katten släpper musen som tror att den är fri. Så fångas musen in gång på gång och när inget annat återstår

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Göteborgs Universitet Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen

Göteborgs Universitet Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen ABSTRACT Titel: Författare: Kurs: Svaga signaler & starka system - om omvärldsanalys och krisberedskap Annika Carlsson och Carina Dietmann Göteborgs Universitet Institutionen för Journalistik och Masskommunikation

Läs mer

Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism

Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism - Den organisatoriska bloggens funktioner för svenska turistdestinationer Författare: Ghebaru, Emma Turismekonomprogrammet Henningsson, Diana

Läs mer

Business Intelligence Intern Delgivning

Business Intelligence Intern Delgivning Stockholms Universitet School of Business Magisteruppsats Vårterminen 2000 Handledare : Olof Holm Stig G Johansson Författare: Marianna Paakkanen Ann-Sophie Tegenborg Business Intelligence Intern Delgivning

Läs mer

Till SAITS-projektets referensgrupp,

Till SAITS-projektets referensgrupp, . Kista 2002-08-28 Till SAITS-projektets referensgrupp, Först och främst: hjärtligt välkomna till SICS den 5 september kl. 13 16! Det ska bli spännande att höra era kommentarer på den inriktning vi valt

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 15 högskolepoäng Digital mobbning Att vara barn i det nya mediasamhället Digital bullying - Being a child in the new media society Sabina

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Ingen kris är den andra lik

Ingen kris är den andra lik Ingen kris är den andra lik En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens kriskommunikation Emma Axelsson & Jennifer Hansson Informations- och PR-programmet Höstterminen 2013 I TACK! Vi vill börja

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet 2007 Lägesbedömning 2008 2009 2010 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 1 Inledning... 5 1.1 KBM:s årliga lägesbedömning till regeringen... 5 1.2 Vad är informationssäkerhet?...

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet Sidan 1 av 29 Samhällets informationssäkerhet 2006 Lägesbedömning 2007 2008 2009 Innehållsförteckning Sid 2(29) 1 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 2 Inledning... 5 2.1 KBM:s uppdrag...

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning

Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie-Louise Collin Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning Examensarbete 20 poäng Handledare: Per Ole Träskman

Läs mer

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Kandidatuppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd: 15 juni, 2007 Författare: Handledare: Examinatorer: Engwall, Emma

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Sjuksköterskors uppfattningar om informationssäkerhet en kvalitativ intervjustudie

Sjuksköterskors uppfattningar om informationssäkerhet en kvalitativ intervjustudie Institutionen för kommunikation och information Examensarbete i informationssystemutveckling 10p C-nivå Vårterminen 2007 Sjuksköterskors uppfattningar om informationssäkerhet en kvalitativ intervjustudie

Läs mer

Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR TROVÄRDIGA BILDER. Rune Pettersson RAPPORT 180

Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR TROVÄRDIGA BILDER. Rune Pettersson RAPPORT 180 Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR TROVÄRDIGA BILDER Rune Pettersson RAPPORT 180 Trovärdiga bilder Rune Pettersson Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR Utgiven av styrelsen för psykologiskt försvar ISBN

Läs mer