Energy Performance Contracting. En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energy Performance Contracting. En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade"

Transkript

1 Energy Performance Contracting En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade parter

2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: e-post: Statens energimyndighet

3 Förord Energianvändningen inom bebyggelsesektorn står idag för ca 40 procent av Sveriges totala energiomsättning. Ett åldrande fastighetsbestånd med relativt låg andel nybyggnation och ökande energipriser ställer stora krav på både privata och offentliga fastighetsförvaltare avseende uppgradering av beståndet och förbättrade driftnetton. Den offentliga sektorn lever ständigt med frågan om den interna konkurrensen och investeringskapitalet. Det finns dock fungerande marknadslösningar som kan bidra till att råda bot på några av dessa svårigheter. Energy Performance Contracting (EPC) är beteckningen på en sådan metod som även kan gå under samlingsnamnet energitjänst. EPC är benämningen på en upphandlings- och avtalsform där en aktör påtar sig hela ansvaret för att utföra analys, projektgenomförande och ibland även finansiering av kompletta energieffektiviseringsprojekt och samtidigt garanterar fastighetsägaren en energibesparing. Kunskapen om denna tjänsteform har dock varit relativt liten i Sverige varför Energimyndigheten valde att delta i ett IEA annex under 2001 till 2003 för att bygga upp kunskap och ta med erfarenheter från länder som kommit längre på området som till exempel USA, Österrike och Tyskland. Erfarenheterna från IEA projektet sa bland annat att det är viktigt att stärka beställarrollen för att skapa en tjänsteefterfrågan och en balans mellan beställare och entreprenör. Därför beslutade Energimyndigheten 2003 att stödja WSP Environmental som genomförare av projektet Funktionsupphandling med driftansvar och prestandagaranti. Föreliggande rapport är resultatet av ovanstående projekt och projektgenomföraren, WSP Environmental är upphovsman till och ansvariga för innehållet, de kontraktsförslag och övriga förslag till lösningar som innefattas i rapporten. Eskilstuna i september 2006 Thomas Korsfeldt Arne Andersson

4

5 Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Affärsprinciper Affärsprocessen Upphandlingen Finansiering Ekonomi Marknaden Vinnarna i ett EPC-projekt Summary in English Inledning Vad är Energy Performance Contracting? Hur skiljer sig EPC från en konventionell inköpsprocess? Historien bakom EPC Fördelarna med EPC Vilka sorters produkter, system och tjänster kan köpas? Passar EPC alla? Funktionskrav vs tekniska specifikationer Vad garanteras? Affärsprocessen Affärsprocessen i korthet Uppstart av ett projekt Instudering av marknaden Förstudien Upphandlingen Avtal Fas 1 Projektutveckling Fas 2 Projektgenomförande Fas 3 Projektuppföljningen Årsavstämningsmöten Att lyckas med EPC Inledning till att lyckas med EPC Varför lyckas vissa? Vad kan gå fel i ett EPC-projekt? Fällor som fastighetsägare lätt fastnar i Aktörerna i ett EPC-projekt Fastighetsägaren Konsulten Entreprenören Upphandlingen 51

6 6.1 Inledning Upphandlingsstrategier Upphandlingsregler Att genomföra en upphandling Ekonomi Nyckeltal Finansieringsanalys Finansiering Finansieringsformer Jordabalkens regler om tillbehör till fastighet Rättsskydd med hjälp av jordabalken Mätning och verifiering Introduktion Korrigering av yttre faktorer Regressionsekvationens framtagande och användning Stipulerade besparingar Effekt av åtgärderna Rapportering av besparingar Service och underhåll av fastigheter Genomgång av byggnaderna Kompetensutveckling av personal Årsavstämningsmöte Utveckling av marknaden Energideklaration av byggnader Forskning och utbildning Information till marknaden Projekt Projekt 1 Elektrikern Projekt 2 Vingåkers kommun Slutsatser efter EPEC 118

7 1 Sammanfattning 1.1 Inledning Det finns många affärsmodeller att använda för att spara energi, och Energy Performance Contracting (EPC) är en mycket kraftfull sådan affärsmodell. Den kan inte bara användas till att göra fastighetsbeståndet energieffektivare utan används även som plattform för utveckling av personal, drift- och förvaltningsrutiner samt för att kvalitetssäkra inomhusklimatet. Det ska dock betonas att det inte finns ett rätt sätt att göra affärer och genomföra projekt på, och det gäller även hur man kan tillämpa EPC. Denna rapport beskriver en metod att arbeta efter, och om man tillämpar den affärsprocess, de råd, tips och anvisningar som finns här kan man som fastighetsägare komma mycket långt på vägen mot ett kostnadseffektivare fastighetsbestånd. EPC har successivt utvecklats i Sverige de senaste åren och har idag nått en sådan mognad att affärsmodellen borde vara intressant för många fastighetsägare att studera. Som grund för denna rapport har två projekt genomförts, och dessa beskrivs i kapitel 10. Lärdomarna och erfarenheterna från dessa projekt tillsammans med många diskussioner, möten, studier av utländsk litteratur och författarens egen erfarenhet av EPC-projekt ligger till grund för det som presenteras i rapporten. 1.2 Affärsprinciper Det finns några fundamentala principer som styr EPC-affären. Tillämpningen varierar i alla affärer mellan fastighetsägarna och energieffektiviseringsentreprenörerna (ESCO 1 ) utifrån de behov, problem och möjligheter som finns, men varje EPC-projekt bygger oftast på följande grundtankar: Syftet och målsättningen med ett EPC-projekt är att uppgradera en fastighets eller ett fastighetsbestånds drift och förvaltning så att inomhusklimatet blir bättre, energianvändningen minskar kraftfullt, men framför allt så att driftkostnaderna sjunker och driftnettot förbättras. Upphandlingen görs som en förhandlad upphandling. För en offentlig fastighetsägare bör LOUs 3 kap respektive 6 kap tillämpas. Man köper kompetens för att nå ett gott inomhusklimat till bästa ekonomiska resultat. ESCOs åtagande blir en totalentreprenad. Projekteringsinsatsen är stor, och det är därför inte praktiskt att följa ett traditionellt upphandlingsförfarande. Kontraktsstrukturen ger fastighetsägaren en möjlighet att avbryta projektet efter projektutvecklingsfasen. ESCO garanterar att de framräknade effektiviseringarna kommer till stånd. Ansvaret för att nå det ekonomiska resultatet tas av ESCO. För att ESCO ska våga ta detta ansvar och tillika denna risk låter fastighetsägaren ESCO utreda investeringsbehov och kostnader samt besparingar (Fas 1), bygga om byggnaderna efter utredningens resultat (Fas 2) och följa upp resultatet (Fas 3). Lyckade projekt bygger på en väldefinierad process, en helhetssyn på ekonomi, teknik och organisation, stort förtroende mellan parterna och engagerade människor. 1 ESCO = Energy Service Company. Amerikansk term för entreprenadbolag som arbetar med energitjänster. 7(118)

8 1.3 Affärsprocessen Huvudorsaken för att nyttja EPC som en affärsmodell är att sätta fokus på energieffektiviseringsfrågorna så att lönsamma projekt blir genomförda och inte bortprioriterade av beslutsfattarna. Förståelsen för att arbeta med en väldefinierad affärsprocess är A och O om man ska lyckas med ett EPC-projekt. Efter varje steg i processen tas ett beslut om man ska fortsätta till nästa steg eller ej. Den process som rekommenderas ser ut på följande sätt: 1. Uppstart av projekt 2. Instudering av marknaden 3. Förstudie 4. Upphandling 5. Avtal 6. Fas 1 (Projektutveckling) ca 2 10 kr/kvm vid ett större projekt. Resultatet av denna fas varar även mot behoven av en energideklaration som måste göras enligt lagen om energideklaration som troligtvis träder i kraft i oktober Fas 2 (Projektgenomförande) kr/kvm i genomsnitt vid ett större projekt. 8. Fas 3 (Projektuppföljning) 1 3 kr/kvm/år i genomsnitt vid ett större projekt. 9. Årsavstämningsmöten Steg 1, 2 och 3 görs ofta som ett paket för att utreda om det är möjligt att fortsätta med de övriga stegen och hur de fortsatta stegen ska tas. Det är också mycket viktigt att bygga kompetens inom olika områden så att rimliga och riktiga krav kan ställas i upphandlingen samt under projektets genomförande och uppföljning. I de tre första stegen fastställer man bland annat: En styrgrupp som ska vara involverad i olika frågor. Det behövs kompetens inom teknik, ekonomi, juridik, driftfrågor, kontakter med hyresgäster m.m. Omfattningen av och målet för ett projekt, dvs. antal fastigheter som ska ingå i projektet, teknikgränsdragning, ekonomisk ramar, hur driftorganisationer ska utvecklas, hur uppföljning ska ske m.m. Vilken upphandlingsform som ska användas. I steg 4 och 5 handlas en entreprenör upp, och avtal förhandlas fram som gäller för hela projektets livslängd. I steg 6, 7, 8 och 9 tas projektets omfattning fram, genomförs och följs upp. De åtgärder som genomförs ska i huvudsak finansieras av garanterade driftkostnadsreduktioner och samarbetet upphör då projektet är avbetalat. Projektet kan finansieras på flera olika sätt, och finansieringsformen ska inte vara knuten till besparingsgarantin. Vid leasing av projektet skyddas fastighetsägarens egendom av jordabalken vilket är prövat i rättsfallet NJA 1985: Upphandlingen Upphandlingen av ett EPC-projekt sker vid ett tillfälle och omfattar de tre faserna. LOU ska tillämpas för offentliga fastighetsägare, och för att kunna välja det mest fördelaktiga ekonomiska anbudet måste någon form av urvalsupphandling eller förhandlad upphandling med 8(118)

9 föregående prekvalificering göras. Det rekommenderas att även privata fastighetsägare genomför en upphandling eftersom man under upphandlingsprocessen lär sig oerhört mycket om vad EPC-projektet kan erbjuda för värde. Även privata fastighetsägare kan följa den upphandlingsprocess de offentliga fastighetsägarna nyttjar eftersom det ger en struktur som är enkel att följa. 1.5 Finansiering Ofta jämställs EPC med tredjepartsfinansiering. Detta är felaktigt då tredjepartsfinansiering endast är en tjänst som entreprenörerna tillhandahåller. Finansieringsmodellen ska alltid vara frikopplad från den besparingsgaranti man köper. Det går bra att finansiera ett EPC-projekt på vanligt sätt genom banklån, med egna medel eller genom leasing. Huruvida fastighetsägaren ska ta upp ett leasingkontrakt på balansräkningen finns det inga klara svar på, utan det är upp till varje fastighetsägare att rådfråga sin revisor om detta. 1.6 Ekonomi Ett EPC-projekt är alltid lönsamt för fastighetsägaren om den årliga besparingen är större än den årliga kapitalkostnaden. I den årliga kapitalkostnaden bör man räkna in alla kostnader som hänför sig till projektet såsom räntor, avskrivningskostnad, upphandlingskostnad och intern projektledningskostnad. Olika fastighetsägare använder sig av olika avskrivningstider. Den ekonomiska avskrivningstiden kan skilja sig från den tekniska, som bör sättas till 15 till 20 år på utrustningen beroende på vilka produkter och system som väljs i projektet. De interna kostnaderna bör hållas så låga som möjligt, och det förklarar varför det är så lönsamt att paketera ihop ett EPC-projekt till endast en upphandling. Då kostnaden för att handla upp ett EPC-projekt för en enskild fastighet är nästan lika hög som för ett fastighetsbestånd med många fastigheter blir upphandlingskostnaden obetydlig vid en större upphandling. 1.7 Marknaden Det finns idag begränsad akademisk och praktisk forskning i Sverige inom EPC-området, vilket är olyckligt då behovet av utbildade människor inom EPC kommer att stiga kraftigt de närmaste åren. I USA, där de flesta delstater lagstiftat om att EPC ska användas då offentliga fastighetsägare energieffektiviserar sina fastigheter, finns mycket forskning, många rapporter och böcker skrivna, och det finns speciella myndigheter som behandlar EPC-området. Idag finns ett fåtal riktigt duktiga ESCO-företag som har specialiserat sig på att leverera garanterade energibesparingar. Dessa företag har tillsammans genomfört projekt om ca 6 miljoner kvadratmeter, och fler projekt håller på att handlas upp i skrivande stund. Företagen har mycket starka ägare, och de har stor erfarenhet från andra länder där de verkar med samma affärsmodeller. Dessa entreprenörer har tillsammans genomfört projekt hos ca olika fastighetsägare och arbetar kontinuerligt hårt med marknadsföring, vilket kommer att resultera i att många fler kommer att starta upp projekt inom de närmaste åren. 1.8 Vinnarna i ett EPC-projekt Det finns flera viktiga anledningar till att välja EPC som affärsmodell när fastighetsbeståndet ska uppdateras. EPC är samhällsekonomiskt mycket lönsamt även då det finns knappa ekonomiska resurser, eftersom: 9(118)

10 EPC-projekten har en garanterad återbetalningstid. Den ekonomiska risken övertas av privata entreprenadbolag specialiserade på att genomföra energieffektiviseringsprojekt. EPC-affärsmodellen innebär att kraftiga energieffektiviseringar genomförs, vilket medför att energiproduktionsanläggningarna frigör stor kapacitet som kan säljas till andra fastighetsägare. EPC-projekten kräver resurser så att fler människor kommer i arbete. Dock kan det på vissa orter uppstå lokal brist på t.ex. rörmokare, elektriker m.fl. Inomhusklimatet i de byggnader som berörs kommer att kvalitetssäkras genom kontinuerliga mätningar, vilket innebär att de som bor och verkar i lokalerna får en bättre inomhusmiljö. Hyresgästerna får förutom ett bättre inomhusklimat även mindre ökande hyror då en framtida energiprisuppgång inte berör den del av energianvändningen som sparats bort. Energitjänster bör inte enbart ses som en möjlighet till garanterad drift- och energieffektivisering inom olika fastighetsbestånd, även om detta är en bärande del av samverkansmodellen. Ett storskaligt och kvalitetsmedvetet svenskt användande av EPC kan skapa synergieffekter och vinster på flera andra områden, såsom t.ex. att 2 : a) minskade koldioxid och miljöförstörande utsläpp utan ökade kostnader b) frigöra nya genomförarresurser och investeringsmöjligheter inom nuvarande kostnadsramar c) möjliggöra modernisering av offentliga fastighetsbestånd utan att belasta offentliga budgetar d) öka sysselsättning och främja utvecklingen inom fastighetssektorn utan nya statliga bidrag e) understödja ett kostnadseffektivt införande av energi- och byggnadsrelaterade EUdirektiv. De entreprenörer som väljer att utveckla och arbeta med EPC-projekt kommer att få nyttja hela sin kreativitetsförmåga men samtidigt ta fullt ansvar för projektets resultat. Politikerna får ett verktyg för att nå de mål som finns i miljöplaner, förvaltningsplaner etc samtidigt som kostnaderna sjunker. När ett projekt i ett kommunalt fastighetsbestånd är genomfört kommer skattebetalarna att teoretiskt få en lägre skatt på ca 25 kr/månad. Statens bidrag för energieffektivisering får en garanterat bestående effekt (118)

11 1.9 Summary in English Introduction There are many different applicable business arrangements in order to save energy, and Energy Performance Contracting (EPC) is a very powerful one. It can be used to make the buildings more energy efficient, but it can also be used as a platform for the development of personnel and management routines, and to quality guarantee indoor climate. However, it should be emphasized that there is not one specific way of doing business and performing projects, which is true for the application of EPC as well. This report describes one working method, and if the business process, advice, tips and directions included are followed, building owners will be able to reach very far towards more cost-efficient buildings. EPC has developed gradually in Sweden during the last few years, and now the business approach has matured and reached a level when it should be worth looking into more closely for many building owners. This report builds upon two completed projects. They are described in chapter 10. The lessons and experiences from these projects along with several discussions, meetings, studies of foreign literature on this topic and the author s own experience of EPC projects are the foundation of what is presented in this report Business principles There are some fundamental principles governing the EPC business. In general, the application of these principles varies in all business arrangements between building owners and Energy Service Companies (ESCO 3 ) due to the needs, problems and possibilities given, but as a business arrangement the EPC concept usually builds upon the following basic ideas: The purpose and the goal of an EPC project are to upgrade the running and management of a building, or number of buildings, in order to improve the indoor climate, reduce the use of energy considerably but, first and foremost, to reduce the cost for operating and improving the operating net. The procurement is done as a negotiated procurement. For a public building owner, the law of public procurement, chapters 3 and 6 apply. Competence is purchased in order to reach a good indoor climate at the lowest possible cost. The commitment of ESCO will be a complete performance contract. The project achievement is great, and therefore it is not practical to follow traditional purchasing proceedings. The structure of the contract includes a possibility for the building owner to withdraw from the project after the development of the performance contract. ESCO guarantees that the calculated improvements of efficiency will be met. The responsibility for reaching the economic result is taken by the ESCO. In order to make the ESCO dare take this responsibility and this risk, the property owner allows the ESCO to investigate investment needs, costs and savings (Phase 1), rebuild the building after considering the result of the investigation (Phase 2) and evaluate the result (Phase 3). Successful projects comprise a well defined process, an overall view upon economy, technology and organisation as well as great confidence between the different parties and engaged people. 3 ESCO = Energy Service Company. American term for entrepreneurs working with energy services. 11(118)

12 1.9.3 The business process The main reason for using EPC as a business arrangement is that it focuses the issues of energy efficiency, so that profitable projects are performed instead of being ignored by decision makers. The understanding of working with a well defined business process is the most important factor for a successful EPC project. After each stage of the process, a decision is made whether or not to continue the process. The recommended process looks as follows: 1. Start of the project 2. Market studies 3. Feasibility study 4. Procurement 5. Agreements 6. Phase 1 (Project development) 2 10 SEK/square metre for a project of considerable proportions. The outcome of this phase also meets the needs for an energy declaration which will be requested, according to a law of energy declaration that will probably take effect in October Phase 2 (Project performance) SEK/square metre on average for a project of considerable proportions. 8. Phase 3 (Project follow-up) 1 3 kr/square metre/year on average for a project of considerable proportions. 9. Annual project review meetings. Stages 1, 2 and 3 are often bundled into a package of services to investigate whether it is possible to continue to the next stages and how these stages are to be completed. To build up competence within different areas is also of great importance, so that reasonable and correct claims can be put forward in the procurement and during the project performance and followup. In the first three stages, the following is established among other things: A project team that will be involved in different issues. Competence is needed within areas such as technology, economy, law, management, contacts with tenants etc. The proportions and the goals of a project, i.e. the number of buildings that will be included in the project, technology limits, economic frames, management organisation development how the follow-up will be done etc. What kind of procurement to use. In stages 4 and 5, a contractor is purchased and agreements are negotiated for the complete term of the project. In stages 6, 7, 8 and 9 the proportions of the project are decided and the project is performed and evaluated. The measures taken are to be funded mainly by guaranteed management cost reductions, and the cooperation will finish when the project has been paid for. The project can be funded in several different ways, and the way of funding should not be connected to the savings guarantee. When leasing the project the building owner s property is protected by law (Code of Land Laws) which is tried by court in the case NJA 1985: The procurement The procurement of an EPC project is done on one single occasion and comprises the three phases. The law of public procurement (LOU) applies for public building owners, and in 12(118)

13 order to choose the most economic tender, some kind of selection procurement or a negotiated procurement with a prequalification must be done. Private building owners are also recommended to complete the procurement, since a considerable knowledge of the EPC project value is gained during the procurement process Funding EPC is often considered equal to third party funding. This is wrong, since third party funding is nothing but a service offered by the contractors. The funding arrangement should always be kept apart from the savings guarantee that is bought. There is no problem connected to funding an EPC project in the ordinary way by bank loan, private savings or leasing. There is no obvious answer to the question whether leasing contracts should be put down on the balance sheet or not. This is something that each building owner should ask his accountant Economy An EPC project is always profitable for the building owner if the annual savings are greater than the annual capital costs. All the costs connected to the project should be included in the annual capital costs, e.g. interest, costs for write-offs, purchasing and internal project management. Different building owners use different writing off times. The economic writing off time may differ from the technological time, which should be 15 to 20 years for equipment, depending on what products and systems are chosen for the project. The internal costs should be kept as low as possible which explains why bundling an EPC project into a single procurement is so profitable. As the cost for purchasing an EPC project for one single building is almost the same as for 300 buildings, the purchase cost will become negligible for a considerable procurement The market For the time being, there is only limited academic and practical research available concerning the EPC area in Sweden which is unfortunate, since the need for people educated within the EPC area will increase in the near future. In the US, where most states have legislated the use of EPC when public building owners improve the energy efficiency of their buildings, there is considerable research, many books and reports, and there are special authorities to deal with the EPC area. Today there are few really competent ESCOs specialised in producing guaranteed energy savings. These companies have together performed projects of 6 million square metres, and more projects are being purchased at the time of writing. The companies have very strong owners, and they have considerable experience from other countries where they work with the same business arrangements. These contractors have together performed projects for about different building owners, and they continuously work hard with marketing, which will result in many more building owners starting up projects in the next few years The winners in an EPC-project There are several important reasons to choose EPC when buildings are to be upgraded. From a national economical point of view, EPC is very profitable, even when budgets are tight, since: EPC projects have a guaranteed time for refunding. 13(118)

14 The economic risk is taken over by private contractors specialised in performing energy efficiency projects. The business arrangement EPC means that energy efficiency is improved to a great extent, why the energy production facilities produce considerable extra capacity that may be sold to other building owners. EPC projects demand resources, which means more jobs for the unemployed. However, this may cause a lack of e.g. plumbers, electricians etc. on a local basis. The indoor climate in the buildings concerned will be quality guaranteed by continuous measuring, which means that those who live and work on the premises will get a better indoor environment. Energy services should not only be seen as a possible way of rendering more effective management of different buildings, even though this is an important part of the cooperation model. A large-scale and quality conscious use of EPC in Sweden can create synergy effects and profits in several areas such as: 4 rendering more efficient use of energy and diminishing the carbon dioxide emissions without increasing the costs creating new implementing resources and investment possibilities within the current cost frames making modernising of public buildings possible without burdening public budgets increasing employment and gaining development within the building sector with no new governmental funding supporting a cost effective implementing of EU directives concerning energy and building (118)

15 15(118)

16 2 Inledning Energy Performance Contracting (EPC) har diskuterats på många platser och i många tidningar de senaste åren. Bland annat nämns EPC som en intressant metod för att nå de energieffektiviseringsmål staten satt upp. 5 Kunskapen om och erfarenheterna av EPC är dock begränsade bland aktörerna på marknaden vilket fått till följd att det skapats många myter och feltolkningar runt affärsmodellen. Avsikten med denna rapport är att på ett så enkelt sätt som möjligt förklara vad EPC är och hur man som fastighetsägare kan nyttja EPC som metod för att effektivisera och utveckla sitt fastighetsbestånd. I detta kapitel kommer en beskrivning att göras för att klargöra vad EPC är och vad det inte är, samt vilka fördelar och svårigheter det finns med EPC. 2.1 Vad är Energy Performance Contracting? EPC är en affärsmodell som innebär att fastighetsägaren tar ett helhetsgrepp på energi- och drifteffektivisering av en fastighet eller ett fastighetsbestånd, där entreprenörens ersättningsstorlek avgörs av hur pass väl entreprenören uppnår eller överträffar den utlovade leveransen av besparingar. För fastighetsägare eller förvaltare av en fastighet eller ett fastighetsbestånd kan EPC vara ett mycket lönsamt sätt att göra investeringar som energieffektiviserar byggnaderna samtidigt som inomhusklimatkvaliteten säkerställs. För fastighetsägare som behöver göra uppgraderingar nu passar denna affärsmodell utmärkt. Man gör investeringarna nu när de behövs och betalar tillbaka investeringen med de besparingar som uppstår. Vinsterna är direkt märkbara: ny utrustning installeras, experthjälp från energispecialister optimerar fastigheterna, eftersatt underhåll blir gjort och många små och större komplexa projekt blir genomförda på en och samma gång. Allt detta kan genomföras och finansieras med energieffektiviseringar som är garanterade. Det finns några fundamentala principer som styr EPC-affären. Tillämpningen varierar i alla affärer mellan fastighetsägarna och energieffektiviseringsentreprenörerna (ESCO 6 ) utifrån de behov, problem och möjligheter som finns, men varje EPC-projekt bygger oftast på följande grundtankar: Syftet och målsättningen med ett EPC-projekt är att uppgradera en fastighets eller ett fastighetsbestånds drift och förvaltning så att inomhusklimatet blir bättre, energianvändningen minskar kraftfullt, men framför allt så att driftkostnaderna sjunker och driftnettot förbättras. Upphandlingen görs som en förhandlad upphandling. För en offentlig fastighetsägare bör LOUs 3 kap respektive 6 kap tillämpas. Man köper kompetens för att nå ett gott inomhusklimat till bästa ekonomiska resultat. ESCOs åtagande blir en totalentreprenad. Projekteringsinsatsen är stor, och det är därför inte praktiskt att följa ett traditionellt upphandlingsförfarande. Kontraktsstrukturen ger fastighetsägaren en möjlighet att avbryta projektet efter projektutvecklingsfasen. ESCO garanterar att de framräknade effektiviseringarna kommer till stånd. 5 Miljövårdsberedningens promemoria 2004:2, Strategi för energieffektiv bebyggelse. 6 ESCO = Energy Service Company. Amerikansk term för entreprenadbolag som arbetar med energitjänster. 16(118)

17 Ansvaret för att nå det ekonomiska resultatet tas av ESCO. För att ESCO ska våga ta detta ansvar och tillika denna risk låter fastighetsägaren ESCO utreda investeringsbehov och kostnader samt besparingar (Fas 1), bygga om byggnaderna efter utredningens resultat (Fas 2) och följa upp resultatet (Fas 3). Lyckade projekt bygger på en väldefinierad process, en helhetssyn på ekonomi, teknik och organisation, stort förtroende mellan parterna och engagerade människor. De ovan beskrivna principerna kommer att förklaras och motiveras tydligt i denna rapport. Förstår man principerna är man redo att påbörja resan mot ett lyckat EPC-projekt. 2.2 Hur skiljer sig EPC från en konventionell inköpsprocess? En konventionell inköpsprocess inom bygg- och fastighetsbranschen skiljer sig från den inköpsprocess som används vid upphandling av ett EPC-projekt. Att förstå denna skillnad är grundläggande för att kunna genomföra ett EPC-projekt. Det går inte att tillämpa samma traditionella tillvägagångssätt för att nå de mål som sätts upp för ett EPC-projekt Konventionell inköpsprocess En traditionell inköpsprocess vid byggprojekt eller energieffektiviseringsprojekt kräver ofta fyra olika inköpsomgångar och avtal. 1) Först måste fastighetsägaren köpa en energiutredning från ett konsultföretag. Efter att ha läst och granskat energieffektiviseringsrapporten väljer fastighetsägaren vilka åtgärder som ska genomföras. 2) Nu måste fastighetsägaren handla upp en konsultfirma som i detalj fastställer omfattning, specifikationer, tar fram ritningar m.m. innan 3) den tredje upphandlingen startar där en eller flera entreprenör(-er) ska väljas ut för att montera och trimma in utrustningen. 4) När utrustningen sitter på plats görs en fjärde upphandling av en servicefirma som ska ta hand om service och löpande underhåll som inte kan genomföras av den egna personalen. E-utredning Projektering Entreprenad Drift Figur 1: Traditionell upphandling av energieffektiviseringsprojekt Ett konventionellt köp av energieffektivseringsåtgärder eller åtgärder för att kvalitetssäkra inomhusklimatet finansieras ofta via underhållsbudgeten. Besluten ligger ofta på driftchefsnivå och den ekonomiska ramen för investeringarna sätts i budgetarbetet. Detta betyder att endast ett begränsat antal åtgärder kan genomföras per år trots att många fler skulle vara lönsamma. Detta resulterar i att effekterna av åtgärderna ofta blir små och att det inte avsätts tillräckligt med tid för att följa upp investeringens lönsamhet, och därmed blir återbetalningstiden ofta okänd Inköpsprocess för EPC Inköpsprocessen för ett EPC-projekt ersätter alla de traditionella inköpsomgångarna med endast en inköpsomgång som täcker in alla de frågor, behov och krav man kan ha som fastighetsägare. Processen börjar med att man förankrar affärsmodellen i beslutsorganisationen innan en förstudie som fastställer om det är lönsamt eller ej att genomföra ett projekt genomförs. Denna förstudie genomförs på egen hand eller med extern hjälp. Sedan görs en upphandling som täcker alla de behov man har inkluderat analyser, projekteringar, ombyggnader, uppföljning garantier och eventuellt en finansiering. En entreprenör får uppdraget och ansvaret att 17(118)

18 genomföra hela kedjan från behovsanalys, projektering, genomförande och uppföljning samt en eventuell finansiering av projektet. Efter varje delsteg ska det alltid finnas en möjlighet att avbryta projektet. Uppstart Förstudie Upphandling Projekt i tre faser När ESCO blivit utsedd genomför han en detaljerad studie av vilka möjligheter till energieffektiviserande åtgärder som finns i fastigheterna. Denna studie presenteras i en projektutvecklingsrapport (Fas 1). Rapportern gås noggrant igenom av fastighetsägarens personal innan ett slutgiltig åtgärdspaket implementeras. När förhandlingen om omfattning, kostnader, garantier m.m. är klar påbörjas ett projektgenomförande där ESCO ansvarar för att bygga om enligt de planer och överenskommelser som gjorts. Fastighetsägarens personal överser arbetet som om det vore ett stort projekt och deltar i arbetet så att kunskapen om hur fastigheterna ska fungera efter ombyggnaden förs över från ESCO till fastighetsägarens personal (Fas 2). Efter att åtgärderna är genomförda fortsätter arbetet med att övervaka fastigheterna så att inomhusklimatet kvalitetssäkras och att de utlovade energibesparingarna verkligen uppkommer. Inga garantier är villkorslösa; därför måste fastighetsägaren genomföra den service och det underhåll som erfordras för att byggnaderna ska prestera enligt projektuppföljningsavtalet med egen eller extern driftpersonal (Fas 3). I vissa EPC-projekt kan även komplett drift ingå. Ett EPC-projekt som man köper för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder eller åtgärder för att kvalitetssäkra inomhusklimatet finansieras ofta via driftbudgeten eller genom en specialinriktad satsning där projektet särredovisas. Då fastighetsägarens beslutsfattare tar beslutet om projektet vill de se effekterna av åtgärderna, och då måste projektet följas upp. Därmed blir återbetalningstiden alltid känd innan Fas 2 påbörjas. 2.3 Historien bakom EPC Figur 2: Upphandling av ett EPC-projekt Som många andra affärsmodeller kommer EPC från USA. Den har sitt ursprung i sviterna efter oljekriserna på 70-talet och affärsmodellen har utvecklats med tiden då produkterna och systemen utvecklats, erfarenhet skapats och gamla misstag undvikits. T.ex. har flera företag arbetat med energibesparingsincitament under 70-, 80- och 90-talet utan att lyckas och har försvunnit från marknaden. Dagens entreprenörer är dock betydligt starkare ekonomiskt och kunskapsmässigt och bör kunna utveckla en stor marknad i Sverige. Mer om detta senare i kapitel 9: Utveckling av marknaden. Under 70-talets oljekriser fanns det många byggnader med mycket dåliga tekniska lösningar som slukade energi. Då oljepriset sköt i höjden var det nödvändigt att bygga om de energislukande tekniska systemlösningarna för att spara kostnader. Trots ekonomiskt lönsamma projekt var det inte alltid som fastighetsbolagens ledning tillsatte de investeringsmedel som behövdes för att genomföra projekten, vilket medförde att några kreativa drift- och fastighetschefer utvecklade EPC tillsammans med marknadens entreprenörer. Driftchefernas och fastighetschefernas problem var, och är till stor del fortfarande, att skapa utrymme för investeringar för att upprätthålla och förbättra den tekniska standarden som krävs för att minimera driftkostnaderna av fastighetsbeståndet. Genom att skapa stora projekt med stora besparingspotentialer som skulle finansieras av en tredje part, lyckades driftcheferna få beslutsfattarna att intressera sig för energieffektivise- 18(118)

19 ringsprojekten. Det faktum att ESCO dessutom ville ställa ut en besparingsgaranti hjälpte också driftcheferna att driva projekten framåt. Till slut kunde man därför få beslutsfattarna att sätta fokus på frågan så att egna finansiella medel oftast sköts till istället för att projektet skulle bli av. Sammanfattningsvis är alltså EPC ett sätt att få fokus på energieffektiviseringsfrågorna så att lönsamma projekt blir genomförda och inte bortprioriterade av beslutsfattarna. 2.4 Fördelarna med EPC Det finns en uppsjö av fördelar med att genomföra ett EPC-projekt. Den största fördelen är att fastigheterna genomgår en uppgradering som normalt en snäv underhållsbudget inte skulle tillåta. Projektets alla kostnader såsom projektering, utbyte av produkter och system och utbildning av personal finansieras i stället av besparingar över driftbudgeten. De energi- och drifteffektiviseringar som görs ska vara mer värda än de årliga finansiella kostnaderna för att projektet ska vara lönsamt. Det märks direkt på driftnettot att ett projekt genomförs och när projektet är amorterat ökar driftnettot ännu mer markant. Även om det mesta av energieffektiviseringarna åtgår för att betala av för investeringen, får man många andra effekter som kommer fastighetsägaren tillgodo direkt: kvalitetssäkrat inomhusklimat, energideklarerade 7 byggnader, nya moderna system, utbildad och en mer motiverad personal. Dessa icke energieffektiviserande effekter har uppskattas till ca % av de energieffektiviserande kostnadsbesparingarna. 8 För att illustrera de ekonomiska effekterna av ett projekt ritas tre staplar. (Se figur 3 nedan.) Besparingar Projektkostnader Energikostnad Kostnader för UH, AU, Personal, Adm mm 0 Före projektet Under projektet Efter projektet Figur 3. Kostnader för ett EPC-projekt över tiden Den vänstra stapeln illustrerar kostnadsfördelningen av budgeten innan man genomför projektet och består av ett blått fält som innehåller kostnader för underhåll, akutservice, personalkostnader, personal och administration samt ett rött fält som innehåller energi- och media- 7 Lagen om energideklaration omfattar nästan alla byggnader, och lagen träder troligtvis i kraft i oktober Bo Flinkberg, teknisk chef vid Nyköpings kommun, Seminarium om SoR-system vid Energidagarna i Eskilstuna (118)

20 kostnader. Idag kan energikostnaden utgöra upp till % av ett fastighetsbolags kostnader per år och ökar för varje år då energikostnaderna stiger mer än andra kostnader. 9 Under projektets återbetalningstid sänks energi- och energirelaterade driftkostnader markant. Besparingen som skapas används för att betala de investeringar som krävs för att nå besparingarna. Besparingarna är lika med eller mindre än de räntor och amorteringar (det gula fältet) som måste betalas varje år och därmed sägs projektet vara kostnadsneutralt och tas över driftbudgeten. Utöver energibesparingarna bör även besparingar göras på andra kostnadsposter. Det kan röra sig om sänkta sotningsavgifter, mindre akutservice, bättre utnyttjande av personal och mindre underhållsbehov. Efter att projektets kostnader är amorterade nås full effekt på besparingarna. Dessa besparingar är att svåra att nå utan ett snabbt genomförande av projektet. Det är nästintill omöjligt för vanliga fastighetsförvaltare att skapa samma resultat vilket är en av de starkaste anledningarna till att fastighetsägarna bör överväga att genomföra ett EPC-projekt. 10 Förutom att ekonomin förbättras markant, strömlinjeformar EPC inköpsprocessen för energieffektiviserande åtgärder och reducerar kostnaderna och tiden för projektets genomförande. Ett företag ansvarar för hela projektet och kan i sin tur handla upp konsulter och underentreprenörer för att genomföra projektet. Fastighetsägaren har bara en motpart, vilket gör det enklare att förhandla och kontrollera att projektets mål och visioner genomförs. Genom att strömlinjeforma inköpsprocessen samt köpa funktioner och resultat istället för produkter kan fastighetsägaren utnyttja hela skalan av kreativitet hos ESCO. Under projektet involveras fastighetsägarens personal tidigt redan i projektutvecklingen och bidrar med förslag på lösningar. Ofta har driftpersonalen en uppsjö av förslag som de tidigare inte fått genomförda, och ett bra samarbete lockar fram dessa förslag. Detta medför att projektet förankras djupt i organisationen och att personalen får god kontroll på projektets slutprodukt. Att hantera investeringsrisker är viktigt, speciellt då ett EPC-projekt kan bli många miljoner stort. En av grundtankarna i EPC är att förskjuta risken för att energieffekterna uteblir till ESCO. Detta kan göras genom att ESCO får betalt efter hur stor energieffektivisering som uppnås. Denna form bygger på att fastighetsägaren leasar utrustningen under avtalstiden och att utrustningen övergår till fastighetsägaren efter avtalstiden. Ett annat sätt att garantera projektets investering är att det finns en särskild klausul i avtalet om hur energieffektiviseringen beräknas, följs upp och eventuella bonus och viten korrigeras. En energieffektiviseringsgaranti ska inte vara avhängning finansieringsform, och man ska alltid veta att inga garantier är villkorslösa och gratis. Service och underhåll måste genomföras för att garantierna ska falla ut vilket är ett krav från ESCO. Eftersom ESCO tar en stor risk och lämnar en garanti motiveras han att utföra en noggrann projektutveckling och ett noggrant projektgenomförande samt följa upp resultatet under avtalstiden. Ett EPC-projekt innehåller ofta både en morot och en piska, där moroten är en bonus baserad på hur mycket projektet överpresterar. Ju bättre projektet blir desto mer kan ESCO tjäna och fastighetsägaren spara. Piskan är den rätt till kreditering eller annan kompensation som ESCO är skyldiga att ge fastighetsägaren vid eventuell underprestation. 9 Enligt Nils Holgersson-undersökningen har elenergin stigit med mer än 50 % sedan år 2000 och värmeenergikostnaden med mer än 30 % sedan år Intervju med Göran Palmqvist, , förvaltare på AB Gotlandshem 20(118)

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting Att ta investeringsbeslut baserat på kunskap om garanterad återbetalningstid Sammanfattning Många fastighetsägare brottas med att få budgeten att gå ihop. En av de största

Läs mer

Energy Performance Contracting. En affär där alla är vinnare!

Energy Performance Contracting. En affär där alla är vinnare! Energy Performance Contracting En affär där alla är vinnare! 1 Förord Energianvändningen inom bebyggelsesektorn står idag för ca 40 procent av Sveriges totala energiomsättning. Ett åldrande fastighetsbestånd

Läs mer

Energy Performance Contracting utvecklas i Sverige

Energy Performance Contracting utvecklas i Sverige Energy Performance Contracting utvecklas i Sverige Att spara energi sänker kostnad och utsläpp Utdrag ur rapport från Energimyndigheten Det har aldrig varit lönsammare att spara energi än idag och ändå

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

RegionFastigheter en del av Region Skåne

RegionFastigheter en del av Region Skåne RegionFastigheter en del av Region Skåne Hyror: 1 200 Mkr per år Lokalarea: 1,4 miljoner kvm 1 UMAS Kvinnokliniken Investeringar CRC, Malmö P-hus, Helsingborg Hälsa och samhälle, Malmö DC, Malmö 2 Akutmottagning

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om EPC. Project Transparense.

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om EPC. Project Transparense. Utbildningsmodul 1. Grundläggande om EPC Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling III. EPC-processen från kontakt

Läs mer

Förord. Ulf Sandgren och Fredrik Jönsson, Sveriges Kommuner och Landsting har på uppdrag av U.F.O.S. fungerat som projektledare.

Förord. Ulf Sandgren och Fredrik Jönsson, Sveriges Kommuner och Landsting har på uppdrag av U.F.O.S. fungerat som projektledare. Förord Energy Performance Contracting (EPC) är ett sätt att arbeta med energieffektivisering, som håller på att etableras i Sverige. EPC är ett nytt begrepp men också en vidareutveckling av tjänster och

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

- Att tänka på som Beställare -

- Att tänka på som Beställare - Energitjänster med besparingsgaranti - Att tänka på som Beställare - Peter Karlsson, Energikonsult Aktea Energy Vad vill vi uppnå? Fokusera på slutresultatet: - Energi - Miljö - Inneklimat - Underhållsbehov

Läs mer

Funktionsupphandling. att upphandla en funktion inte en specifik vara eller tjänst 2009-10-27

Funktionsupphandling. att upphandla en funktion inte en specifik vara eller tjänst 2009-10-27 Funktionsupphandling att upphandla en funktion inte en specifik vara eller tjänst 2009-10-27 Funktionsupphandling passar tex för Energisparprojekt i byggnader och gatubelysning Nybyggnadsprojekt av tex

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Beskrivning av Energy Perfomance contracting, EPC Energitjänster och traditionell upphandling

Beskrivning av Energy Perfomance contracting, EPC Energitjänster och traditionell upphandling Uppdragsnr: 10089914 1 (6) Bilaga 4 Beskrivning av Energy Perfomance contracting, EPC Energitjänster och traditionell upphandling Olika alternativ Det finns olika arbetsmodeller som kan användas för att

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

1 Introduktion. Minnesanteckningar från: Referensgruppsmöte. Minnesanteckningar. Datum: 2013-10-04 Time: 13-16 Plats: Scandic Hotell, Stockholm

1 Introduktion. Minnesanteckningar från: Referensgruppsmöte. Minnesanteckningar. Datum: 2013-10-04 Time: 13-16 Plats: Scandic Hotell, Stockholm Minnesanteckningar Minnesanteckningar från: Referensgruppsmöte Datum: 2013-10-04 Time: 13-16 Plats: Scandic Hotell, Stockholm Jenny Gode IVL Svenska Miljöinstitutet Box 21060 100 31 stockholm Tel 08-59856318

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Energy Performance Contracting -En kvalitativ jämförelse mellan kommunala EPC-projekt

Energy Performance Contracting -En kvalitativ jämförelse mellan kommunala EPC-projekt Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Energiekonomprogrammet 180hp Energy Performance Contracting -En kvalitativ jämförelse mellan kommunala EPC-projekt Kandidatuppsats 15hp Slutseminarium

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige D6.4 Marknadsplan Frågor och svar Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

The ACES-project. A short presentation

The ACES-project. A short presentation The ACES-project A short presentation 2013 04 11 Aim and objectives This project will focus on early phases of a building project, when decisions about technologies are to be done. In these phases the

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilation units 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. Existing energy potential Innehåll/Contents 2 Inledning/Introduction... 3 Förutsättningar/Conditions...

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer