Literatūrzinātne, folkloristika, māksla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Literatūrzinātne, folkloristika, māksla"

Transkript

1 LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI 799. SĒJUMS Literatūrzinātne, folkloristika, māksla «LITERATŪRA un LIKUMS»: Skandināvijas tautu kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā skatījumā ACTA UNIVERSITATIS LATVIENSIS VOLUME 799 Literature, Folklore, Arts «LITERATURE and LAW»: Culture and Literature of the Scandinavian Nations in International and Interdisciplinary Perspective «LITTERATUR och LAG»: Skandinavisk kultur och litteratur i ett internationellt och tvärvetenskapligt perspektiv

2 SCIENTIFIC PAPERS UNIVERSITY OF LATVIA VOLUME 799 Literature, Folklore, Arts «LITERATURE and LAW»: Culture and Literature of the Scandinavian Nations in International and Interdisciplinary Perspective Articles from the International Association for Scandinavian Studies (IASS) 29th conference in Riga and Daugavpils 2012 «LITTERATUR och LAG»: Skandinavisk kultur och litteratur i ett internationellt och tvärvetenskapligt perspektiv Bidrag från International Association for Scandinavian Studies (IASS) 29:e konferens i Riga och Daugavpils 2012 University of Latvia

3 LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI 799. SĒJUMS Literatūrzinātne, folkloristika, māksla «LITERATŪRA un LIKUMS»: Skandināvijas tautu kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā skatījumā Raksti no Starptautiskās Skandināvistikas studiju asociācijas (IASS) 29. zinātniskās konferences Rīgā un Daugavpilī 2012 Latvijas Universitāte

4 UDK 82.0: (082) Li 848 Raksti no Starptautiskās Skandināvistikas studiju asociācijas (IASS) 29. zinātniskās konferences Rīgā un Daugavpilī 2012 Sērijas galvenā redaktore Dr. philol., prof. Ausma Cimdiņa Krājuma sastādītājs: Dr. philol., asoc. prof. Ivars Orehovs Redkolēģija: Dr. habil. philol., prof. Juris Kastiņš LU Humanitāro zinātņu fakultāte Dr. habil. philol., prof. Sigma Ankrava LU Humanitāro zinātņu fakultāte Dr. habil. philol., prof. Janīna Kursīte LU Humanitāro zinātņu fakultāte Dr. philol., prof. Ilze Rūmniece LU Humanitāro zinātņu fakultāte Dr. philol., prof. Ludmila Sproģe LU Humanitāro zinātņu fakultāte Dr. habil. art. / Dr. philol., prof. Silvija Radzobe LU Humanitāro zinātņu fakultāte Dr. art., asoc. prof. Valdis Muktupāvels LU Humanitāro zinātņu fakultāte Dr. philol., prof. Viktors Freibergs LU Sociālo zinātņu fakultāte Dr. habil. philol. Irina Belobrovceva Tallinas Universitāte (Igaunija) Ph.D., Prof. Kārlis Račevskis Ohaio Universitāte (ASV) Prof. Lalita Muižniece Rietummičiganas Universitāte, Kalamazū (ASV) Prof. Jurate Sprindīte Lietuviešu literatūras un mākslas institūts (Lietuva) Prof. Nijole Laurinkiene Lietuviešu literatūras un mākslas institūts (Lietuva) Dr. habil. philol., prof. Ļubova Kiseļova Tartu Universitāte (Igaunija) Prof. Pāvels Štols Prāgas Universitāte (Čehija) Maketu veidojusi Andra Liepiņa Visi krājumā ievietotie raksti ir recenzēti. Pārpublicēšanas gadījumā nepieciešama Latvijas Universitātes atļauja. Citējot atsauce uz izdevumu obligāta. Latvijas Universitāte, 2014 ISSN ISBN

5 Innehåll / Saturs / Contents FÖRORD / PRIEKŠVĀRDS / PREFACE Cecilia Wargelius, Ivars Orehovs... 9 HISTORISKA TRENDER / VĒSTURISKĀS TENDENCES / HISTORICAL TRENDS Roland Anrup Rätt och orätt i den grekiska tragedin Taisnīgais un netaisnīgais sengrieķu traģēdijās Rightfully and Wrongfully in the Greek Tragedy Gunhild Agger Den historiske krimi: Dorph / Pasternak, Staalesen og Ekman Vēsturiskais kriminālromāns: Kristiāns Dorfs / Simons Pasternaks, Gunnars Stālesens un Kšerstina Ēkmane The Historical Crime Novel: Dorph / Pasternak, Staalesen and Ekman Malan Marnersdóttir Lov og retsvæsen i William Heinesens roman Det gode håb Likums un tiesību sistēma Viljama Heinesena romānā Labā cerība Law and Legal System in William Heinesen s Novel The Good Hope Thomas Seiler Fengselselvbiografier på 1800-tallet Gjest Baardsen og Lasse Maja Cietuma autobiogrāfijas 19. gadsimtā Jests Bordsens un Lasse Maja Prison Autobiographies in the 19 th Century Gjest Baardsen and Lasse Maja Beata Agrell Criminality and Class Struggle. An Issue of Early Swedish Working-Class Narrative (c. 1910). The Example of Martin Koch Noziedzība un šķiru cīņa. Jautājumā par Zviedrijas strādnieku šķiras agrīno vēstītājliteratūru (ap gadu). Martina Koha literārais ieguldījums Anne-Kari Skarðhamar Krimklassikere fra 1930-årene kvalt av krigsforbrytelser Kara noziegumu nosmacētie gadu kriminālstāsti Crime Stories from the 1930s Quelled by War Crime... 69

6 KRITIKER OCH LÄSARE / KRITIĶI UN LASĪTĀJI / CRITICS AND READERS Janet Garton Crime Pays. Om nordisk kriminallitteraturs fenomenale suksess i Storbritannia Noziegums izmaksā. Par Ziemeļvalstu kriminālliteratūras fenomenālajiem panākumiem Lielbritānijā Crime Pays. On the Phenomenal Success of Nordic Crime Fiction in Great Britain Åsa Arping Från domare till medlare? Kritikerrollens förändringar och konstanter No tiesneša par starpnieku? Kritiķa lomas mainīgās un paliekošās vērtības From Judge to Arbitrator? Changes and Constants in the Role of the Literary Critic Leif Søndergaard Krimiens fascinationskraft Kriminālromāna aizrautības spēks The Crime Novel s Ability to Fascinate BROTTETS PSYKOLOGI / NOZIEDZĪBAS PSIHOLOĢIJA / PSYCHOLOGY OF CRIME Krzysztof Bak Aequitas i Thorsten Jonssons novellsamling Fly till vatten och morgon Objektivitātes princips Torštena Junsona noveļu krājumā Bēdz pie ūdens un rīta Aequitas in Thorsten Jonsson s Short Story Collection Flee to Water and Morning Anker Gemzøe Ida Jessens Hvium-bøger gerningssted og forbrydelse Īdas Jessenas Hvium cikla grāmatas nozieguma vieta un noziegums Ida Jessen s Hvium Books: Crime Scene and Crime Ingemar Nilsson Andreas Bjerre och Bidrag till mordets psykologi (1925) Andreāss Bjerre un viņa darbs Par slepkavību psiholoģijas jautājumiem (1925) Andreas Bjerre and The Psychology of Murder (1925)

7 KÖNSPERSPEKTIV / DZIMTES ASPEKTI / GENDER PERSPECTIVE Bibi Jonsson Om nazistiska kvinnors rättsuppfattning Par nacistu sieviešu taisnīguma koncepciju About Nazi Women s Conception of Justice Unni Langås Beholde barnet? Faser i abortens litterære og juridiske historie Saglabāt bērnu? Aborta fāzes literārajā un tiesību vēsturē Keep the Child? Phases in the Literary and Legal History of Abortion Ingrid Nymoen Dag Solstads roman Professor Andersens natt (1996/2011) i pretekstuelt og resepsjonshistorisk, synkront og diakront sjangerperspektiv Dāga Sūlstada romāns Profesora Annešena nakts (1996/2011): žanra izpēte pirmteksta, literārā darba uztveres vēsturiskā, sinhronā un diahronā perspektīvā Dag Solstad s Novel Professor Andersen s Night (1996/2011): A Study of Genre from a Pre-Textual, Synchronic and Diachronic Perspective, Including the History of Reception Sarah Ljungquist Bilden av Salander. Feministisk superhjälte eller offer? Salanderes tēls. Femininstiskā supervarone vai upuris? The image of Salander. Feminist Superhero or Victim? BROTT, LAG OCH STRAFF / NOZIEGUMS, LIKUMS UN SODS / CRIME, LAW AND PUNISHMENT Poul Houe Loven og dens udøvere en farlig forbindelse i Henri Nathansens værk Likums un tā praktizētāji bīstama saistība Henrija Nātansena darbos The Law and Its Servants a liaison dangereux in Henri Nathansen s Work Lars-Erik Johansson Lagar som litteratur: en litteraturhistoriografisk studie Likumi kā literatūra: pētījums literatūras historiogrāfijā Laws as Literature: a Study in Literary Historiography Per Erik Ljung Äktenskap och brott i August Strindbergs Giftas I II Laulība un noziegums Augusta Strindberga noveļu krājumā Precēties I II Marriage and Crime in August Strindberg s Getting Married I II

8 RECEPTIONSASPEKTER / RECEPCIJAS ASPEKTI / ASPECTS OF RECEPTION Petra Broomans En kriminal metaroman enligt författarskapets spelregler: Kerstin Ekmans Mordets praktik Metafikcionāls kriminālromāns saskaņā ar rakstniecības spēles noteikumiem: Kšerstinas Ēkmanes Slepkavības prakse A Meta-Fictional Crime Novel According to Authorship Rules: The Practice of Murder by Kerstin Ekman Jan Dlask Några brokiga iakttagelser kring Stieg Larssons mottagande på det tjeckiska litterära fältet Dažādi vērojumi par Stīga Lāšona triloģijas recepciju Čehijas literārajā vidē Some Manifold Observations of Stieg Larsson s Reception in the Czech Literary Field Ieva Steponavičiūtė Social Fraud as an Aesthetic Game in Dag Solstad s Novel 11, Book 18 Sociālā nodrošinājuma ļaunprātīga izmantošana kā estētiska rotaļa Dāga Sūlstada darbā 11. romāns, 18. grāmata SVENSK KRIMINALLITTERATUR OCH RECEPTIONEN I LETTLAND / ZVIEDRIJAS LITERĀRAIS DETEKTĪVS UN TĀ RECEPCIJA LATVIJĀ / SWEDISH CRIME LITERATURE AND ITS RECEPTION IN LATVIA Ilona Laha Svenska kriminalromaner i Lettland ( ) Zviedru detektīvliteratūra Latvijā ( ) Swedish Detective Literature in Latvia ( ) Ivars Orehovs Gränsöverskridande: lagligt och olagligt i Henning Mankells Hundarna i Riga (roman och film) Robežu šķērsošana: legāli un nelegāli Henninga Mankella darbā Suņi Rīgā (romāns un filma) Cross-Border: Legally and Illegally in Henning Mankell s The Dogs of Riga (Novel and Film)

9 LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI sēj. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla FÖRORD Den 29-nde IASS-studiekonferensen (International Association for Scandinavian Studies) Litteratur och Lag har ägt rum i Lettland från den 7 till den 11 augusti 2012 i Riga, vid Lettlands Universitet och i Daugavpils, vid Daugavpils Universitet. På konferensen deltog 45 representanter från 14 länder och 38 föredrag las fram. Tack vare finansering från Svenska institutet kunde en svensk författare bjudas in. Den svenska författaren Inger Frimansson deltog i ett öppet samtal med sin lettiska översättare Mudīte Treimane. I sju övergripande grupper har konferensvolymens bidrag disponerats. Volymen innehåller sammanlagt 24 artiklar, som bjuder på olika aspekter av temat Litteratur och lag. Temat har granskats tvärvetenskapligt utifrån olika infallsvinklar såsom: relationen litteratur och rättsväsende, deckar- och kriminallitteraturens ställning sett ur en socio-antropologisk synvinkel, enskilda skandinaviska författarskap med särskild inriktning på deckar- och kriminalromanen, mötespunkter mellan den nordiska kriminalgenren och receptionen, översättningsvårigheter som kan råda utanför Norden, vid filmatisering av kriminallitterära verk. Det är ju ingen hemlighet, att de skandinaviska och i synnerhet svenska deckare och kriminalromaner under de senaste decennierna blivit till en framgångssaga (Algulin I Olsson A.//Olsson B Algulin I m.fl. Litteraturens historia i Sverige. Norstedts, Stockholm S. 487.). Litteraturkritiskt och litteraturhistoriskt material kännetecknas just av miljö- och personskildringen, eller mera omfattande samhällsskildringen och samfundskritiken som dominerande genrestrukturerande element gentemot den brottsliga gärningen och utredningsintrigerna i den skandinaviska litteraturen. Artiklarna från den första gruppen behandlar historiska aspekter och belyser relationen mellan litteratur och lag, mellan narrativ och juridik, mellan drama och rätt, och som kommer till uttryck i Roland Anrups artikel om grekiska tragedier. Gunhild Agger presenterar tre grundtyper, där den historiska romanen möter kriminalgenren. Tidstypiska fenomen från olika epoker ända från 1600-talet till och med 1930-talet tas upp i bidrag av Malan Marnersdóttir, Thomas Seiler, Beata Agrell och Anne-Kari Skarðhamar. Den andra infallsvinkeln på temat rör kritikern och läsaren. Janet Garton utvecklar orsaken till den nordiska kriminallitteraturens succé i Storbritannien. Leif Søndergaard förklarar varför kriminallitteraturen utövar sådan fascinationskraft på läsaren. Om litteraturkritikern gått från domare till försvarsadvokat, eller kanske

10 10 Literatūrzinātne, folkloristika, māksla till och med blivit ett slags medlare mellan olika konst- och samhällsintressen, diskuterar Åsa Arping. Brottets psykologi utvecklas i tre artiklar. Krzystztof Bak skriver om Torsten Janssons novellsamling Fly till vatten och morgon. Här kombineras det brottspsykologiska perspektivet med problemställningar formulerade inom det moderna litteraturteoretiska fältet Law and Literature. Anker Gemzøe behandlar i sin artikel Ida Jessens Hviumböcker. Artikeln diskuterar relationen i ödesdramat mellan idyll och brottslighet i den fiktiva orten Hvium. Ingemar Nilsson bidrar med en studie över den svenske kriminalpsykologen och straffrättsteoretikern Andreas Bjerres synsätt på mördarens handlingsmotiv. Könsperpektiv förtydligas i fyra artiklar. Bibi Jonsson utforskar svenska kvinnliga författare, lierade med nazismen på trettiotalet. Unni Langås diskuterar skeden i abortens litterära och juridiska historia på 1900-talet. Ingrid Nymoen visar hur klassiska Oidipus - och Electra -motiv återspeglas i Dag Solstads nutidsroman Professor Andersens natt. Sarah Ljungquist undersöker i sin artikel Stieg Larssons omtalade Lisbeth Salanders olika gestaltningar dels i romanen Män som hatar kvinnor, dels i den svenska och brittiska filmatiseringen. Infallsvinkeln brott, lag och straff innehåller en artikel av Paul Houe om den dansk-judiske författaren Henri Nathansens verk. Temat utvecklas genom att konflikten mellan rättsväsendets transparenta sida och dess delvisa korrupta baksida behandlas. Lars-Erik Johansson fokuserar i sin artikel på vad som ansetts vara av litterärt och /eller stil- och kulturhistoriskt värde i lagtexterna. Per Erik Ljung bjuder in läsaren till en Strindbergsk fallstudie över äktenskapets och kärlekens ideologiska situation i det ännu inte helt överspelade moderna genombrott. Särskilda receptionsaspekter diskuteras i tre artiklar. Petra Broomans gör i sin artikel en narratologisk och intertextuell analys och prövar sin hypotes att Kerstins Ekmans metaroman Mordets praktik inte bara handlar om det perfekta mordet, utan även om läsarens eliminering. Jan Dlask diskuterar i sin artikel receptionen av Stieg Larssons Millenium-serien i tjeckiska media. Bland annat undersöker han om medierna skriver samhällsengagerat för att med hjälp av Larsson kunna påtala den vitt spridda brottsligheten och korruptionen i Tjeckien. Ieva Steponavičiūtė interpreterar huvudhändelsen som litterär allegori i ett av Dag Solstads verk. Allegorin syftar på en ambivalent relation mellan författare och läsare. De två avslutande artiklarna av volymen ägnas åt att de svenska detektivgestalterna såsom Sjöwall Wahlöös Martin Beck och Mankells Kurt Walander kommit att uppfattas som ett lettiskt inhemskt fenomen. Ilona Laha förklarar, varför den svenska kriminalromanen rönt stora framgångar i Lettland under de senaste två decennierna, medan Ivars Orehovs granskar, både i romanen och i den svenska filmatiseringen, tematiskt avgörande textuella och visuella aspekter i Henning Mankells Hundarna i Riga. Med hopp om att alla bidrag i den 29-nde IASS-studiekonferensens volym kommer att bli väl mottagna och inspirera läsarna till fortsatta observationer och forskningsidéer inom temat. Ett särskilt tack till våra kollegor: PhD Ilona Laha (Daugavpils Universitet) och M.A. Agnija Platace (Lettlands Universitet) för hjälpen med att översätta sammanfattningarna till lettiska. Tack även till PhD

11 Priekšvārds 11 Maija Burima, M.A. Aija Jakovele (båda Daugavpils Universitet) och Siss-Heleen Aukan (norsklektor vid Lettlands Universitet ) för deras insatser vid genomförandet av konferensen i Daugavpils och Riga. I samband med det sistnämnda tackar vi även för bidrag från Svenska institutet och Sveriges ambassad i Riga (Bengt Carlsson /Ministerråd till hösten 2012/, Galina Aizvakara /Gaļina Aizvakara informationshandläggare kultur, utbildning, Sverigefrämjande/, Olga Rupeka /ambassadörens sekreterare/). Cecilia Wargelius, Ivars Orehovs PRIEKŠVĀRDS Ir notikusi IASS (Starptautiskās Skandināvistikas studiju asociācijas) 29. zinātniskā konference, kuras tēma šoreiz bija Literatūra un likums. Pētniekus literatūrzinātniekus pasaulē apvienojošās organizācijas vēsturē (kopš gada) šī bija pirmā reize, kad konference notika kādā no Baltijas valstīm, tāpat arī pirmā reize, kad konferenci organizēja divas universitātes dažādās pilsētās. Tātad, norises laiktelpa no gada 7. augusta līdz 11. augustam Rīgā Latvijas Universitātē un Daugavpilī Daugavpils Universitātē. Konferencē piedalījās 45 dalībnieki no 14 valstīm, bija iespēja noklausīties 38 referātus. Pateicoties Zviedrijas Insti tūta atbalstam, bija iespēja uzlūgt zviedru rakstnieci Ingeru Frimansoni (Inger Frimansson), kura kopā ar viņas literāro darbu tulkotāju latviešu valodā Mudīti Treimani konferences darba ievadā uzstājās ar publisku sarunu par tēmas atspoguļojumu daiļliteratūrā. Konferences zinātnisko rakstu krājums aptver septiņas tematiskas vienības, kopumā 24 dažādu autoru rakstus, kuros aplūkoti svarīgi tēmas Literatūra un likums aspekti. Tematika iztirzāta starpdisciplināri, izceļot galvenos virzienus, piemēram: saikni starp literatūru un tiesvedību, kriminālliterārā un detektīvžanra lomu no sociālās antropoloģijas viedokļa, atsevišķu Skandināvijas rakstnieku daiļradi ar specializāciju detektīvu un kriminālromānu rakstniecībā, saskarsmes punktus Ziemeļvalstu kriminālliterāro žanru un tā recepciju, tulkošanas ģeopolitiskās īpatnības ārpus Ziemeļvalstīm, kriminālliterāro darbu ekranizācijas īpatnības. Izsaku cerību, ka IASS 29. zinātniskās konferences krājums ar tajā ievietotiem rakstiem un kopsavilkumiem latviešu, angļu (aiz attiecīgiem rakstiem), kā arī dāņu, norvēģu vai zviedru valodā gūs atsauksmi un varētu iedvesmot lasītājus veikt turpmākus tematiskus novērojumus un pētniecību. Vēlos sirsnīgi pateikties par aktīvu līdzdarbību konferences sarīkošanā un rakstu krājuma izveidē zviedru valodas

12 12 Literatūrzinātne, folkloristika, māksla un kultūras lektorei LU Humanitāro zinātņu fakultātē Cecīlijai Vargeliusai (Cecilia Wargelius), par palīdzību rakstu kopsavilkumu tulkojumā latviešu valodā Dr. philol. Ilonai Ļahai (Daugavpils Universitāte) un Mg. philol. Agnijai Platacei (Latvijas Universitāte, HZF), bet par priekšvārda angļu teksta rediģēšanu Lolitai Kalniņai (A/S Latvijas Finieris ). Par ieguldījumu konferences sarīkošanā Daugavpilī un Rīgā liela pateicība pienākas prof. Dr. philol. Maijai Burimai un Mg. philol. Aijai Jakovelei, Humanitārās fakultātes dekānei līdz gadam, Dr. paed. Valentīnai Liepai (visas no Daugavpils Universitātes), kā arī Mg. art. Ērikai Krautmanei (Latvijas Universitāte) un norvēģu valodas un kultūras lektorei LU Humanitāro zinātņu fakultātē no līdz gadam Sis-Helēnai Aukanei (Siss-Heleen Aukan); palīdzīgu roku sniedza arī brīvprātīgās no Latvijas Universitātes studentu vidus Jūlija Filičeva un Anete Kalniņa, kā arī studentu grupa no Daugavpils Universitātes. Paldies par finansiālu un organizatorisku atbalstu, ko saņēmām no Zviedrijas Institūta un Zviedrijas vēstniecības Latvijā (Bengtam Karlsonam /Bengt Carlsson, vēstniecības padomniekam līdz gadam/, informācijas projektu koordinatorei Gaļinai Aizvakarai, vēstnieka sekretārei Olgai Rupekai). Īpašs paldies par izjusto atsaucību un praktisko atbalstu LU Humanitāro zinātņu fakultātes vadībai dekānei, prof. Dr. philol. Ilzei Rūmniecei, izpilddirektorei Ievai Reinbergai un izpilddirektores vietniecei Jolantai Zālītei. Par atbalstu šī izdevuma tapšanā pateicība LU Akadēmiskajam departamentam, kā arī LU Akadēmiskajam apgādam. Ivars Orehovs PREFACE The 29th Study Conference of the IASS (International Association for Scandinavian Studies) this time with the title Literature and Law has taken place in Riga, at the University of Latvia and in Daugavpils, at Daugavpils University from the 7th August until the 11th August The conference called together 45 participants from 14 countries and 38 articles were presented. During the long history of its existence (since 1956) the unifying organization of researchers literary scholars in the world for first time held the conference in one of the Baltic states and as well as for the first time two universities in different cities with their academic and infrastructural capacity organized it together. Thanks to the support from the Swedish Institute we had opportunity to invite the Swedish writer, Ms. Inger Frimansson, who together with the translator of her literary works into Latvian, Ms. Mudite Treimane (Mudīte Treimane) gave the public talk on reflection of the topic in fiction at the beginning of the conference. The collection of scholarly articles comprises seven thematic units, overall 24 articles by various authors dealing with essential aspects of the topic Literature and Law.

13 Preface 13 The theme has been discussed interdisciplinary, highlighting the main lines, such as: mutual relations between literature and legislation, position of detective and crime fiction from the socio-anthropological viewpoint, individual writings by Scandinavian authors with specializing in crime fiction and crime novels, meeting points between the Nordic crime fiction and its reception, geopolitical peculiarities of translation outside the Nordic countries, characteristics of film versions on base of detective and crime fiction works. I would like to express my hope, that the collection of scholarly articles of the 29 th Study Conference of the IASS with included articles and summaries in Latvian, English (after the respective articles), as well as in Danish, Norwegian or Swedish, will get feedback and might inspire readers to make further thematic observations and research. I would like to express my sincere thanks to the Lecturer of Swedish language and culture at the Faculty of Humanities, University of Latvia, Ms. Cecilia Wargelius for the active participation organizing the conference and assistance in the work to compile this collection of scholarly articles, my gratitude goes also to Dr. Philol. Ilona Laha (Daugavpils University) and M. A. Agnija Platace (University of Latvia, Faculty of Humanities) for the translation into Latvian part of the articles summaries, likewise to Ms. Lolita Kalnina (/Lolita Kalniņa/, A/S «Latvijas Finieris») for the editing the English preface of this articles collection. Great thankfulness for the contribution organizing of the conference in Daugavpils and Riga have earned Dr. Philol., Prof. Maija Burima and M.A. Aija Jakovele, Dr. in Pedagogy, Ms. Valentina Liepa (Valentīna Liepa) Dean of the Faculty of Humanities until 2013 (all from Daugavpils University), as well as M.A. Erika Krautmane (Ērika Krautmane) and Lecturer of Norwegian language and culture at the Faculty of Humanities, Ms. Siss-Heleen Aukan (both from University of Latvia); a helping hand given also by the volunteer students from the University of Latvia Ms. Julia Filicheva (Jūlija Filičeva) and Ms. Anete Kalnina (Anete Kalniņa), as well as the group of students from Daugavpils University. Gratitude for the financial and organizational support received from the Swedish Institute and the Embassy of Sweden in Latvia (Mr. Bengt Carlsson /Minister Counsellor until the autumn 2012/, Ms. Galina Aizvakara /Gaļina Aizvakara Information, Culture Officer/, Ms. Olga Rupeka /Secretary of Ambassador/). Special thanks for the amenability and practical support goes to the leadership of the Faculty of Humanities, University of Latvia to the Dean, Dr. Philol., Prof. Ilze Rumniece (Ilze Rūmniece), the Executive Director Ms. Ieva Reinberga and Executive Vice-Director Ms. Jolanta Zalite (Jolanta Zālīte), as well as to the Academic Publishing House of the University of Latvia for publishing this collection of scholarly articles. Ivars Orehovs

14

15 HISTORISKA TRENDER VĒSTURISKĀS TENDENCES HISTORICAL TRENDS

16 LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI sēj. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla lpp. Rätt och orätt i den grekiska tragedin Taisnīgais un netaisnīgais sengrieķu traģēdijās Rightfully and Wrongfully in the Greek Tragedy Roland Anrup Professor i historia vid Mittuniversitetet I detta inledande konferensbidrag ska vi söka oss tillbaka i historien för att belysa relationen mellan litteratur och lag, mellan narrativ och juridik, mellan drama och rätt. Det finns en grundläggande relation mellan den grekiska tragedin och den offentliga rätten. Sofokles tragedi Kung Oidipus är historien om en undersökning som följer de grekiska rättsliga kunskaperna och praktikerna. Tragedin blir till en tribunal som använder sig av skoningslösa vittnesmål. I en annan av Sofokles dramer, Antigone, finner vi en historisk-juridisk framställning av makten och en skarp konflikt mellan rätt och orätt. Mötet mellan motsatta argument, framväxten av idéer och begrepp, liksom de politiska och juridiska konfrontationerna finner sin plats på scenen. Nyckelord: demos, kratos, polis, nomos, isonomia, dike. Dies strahlende Geschöpf ist keines Tages! Sie hat einmal gesiegt und sieget fort. Da ich sie sehe, kräuselt sich mein Fleisch wie Zunder unter einem Feuerwind: mein Unvergängliches rührt sich in mir: aus den Geschöpfen tritt ihr tiefstes Wesen heraus und kreiset funkelnd um mich her: ich bin der schwesterlichen Seelen nah, ganz nah, die Zeit versank, von den Abgründen des Lebens sind die Schleier weggezogen Hugo von Hofmannstahl, Vorspiel zur Antigone des Sophokles I de klassiska grekiska tragedierna träder figurer oss till mötes som i poetisk form gestaltar avgörande frågeställningar rörande rätt och orätt (Goldhill 1986; Taplin 2003). Scenen blir till det ställe där stadstaten, polis, reflekterar över sig själv och i dramat blir polis till teater (Stocking 2008; Terray 1987). Många verk av Sofokles (ca 497 f.v.t. 406 f.v.t.) är ett slags teatrala ritualiseringar av rättens historia. Den attiska tragedin är samtida med staden och dess lag som den representerar och reflekterar över (Vernant 1972: 278, 288; Vernant 1982; Vernant och Vidal-Naquet 1988). Denna dramatisering av den grekiska rättshistorien innefattade en av den atenska demokratins stora erövringar: historien om den process genom vilken folket,

17 Roland Anrup. Rätt och orätt i den grekiska tragedi 17 demos, tog sig rätten att döma, att ställa sin sanning mot sina herrar, att döma de som härskade över dem (Foucault 1994). Demokrati är när vad Platon (427 f.v.t. 347 f.v.t.) pejorativt kallar den stora massan manifesterar sig, när folket framträder på scenen, när demos kräver sin rätt (Rancière 1995: 34 35). Demokrati är inte ett statsskick utan en antagonistisk arena. Den antika attiska teatern bär på en dynamik av konflikter och motsättningar mellan krafter som kämpar mot varandra. Mötet mellan motsatta argument, framväxten av idéer och begrepp, liksom de avgörande politiska och juridiska konfrontationerna finner sin plats i dramat (Zeitlin 1990a). 1 Dramat växer fram som en form av estetisk konstituering av demos, en kropp som i verkan är åtskiljd från en corpus av statliga lagar och som i sina gester och attityder föregår och före-bildar politiska institutioner. Teatern är en församling i vilken de vanliga medborgarna kommer till insikt om och diskuterar sina intressen (Rancière 2008). Platon angriper det grekiska dramats estetiska regim som bärare av ett demokratiskt syndrom och betraktar vad han kallar teatrokratin som demokratins moder. 2 Teatern och den demokratiska församlingen är två rum som Platon måste avvisa för att bygga sin idé om staten som en organisk gemenskap (Rancière 1983: 74 77; Laks 2012). Tragediförfattarna, säger Platon i Lagarna (817c6-7), talar om samma frågor som lagstiftaren men säger inte detsamma som denne, och i de flesta fall hävdar de till och med det motsatta. Dramer som Kung Oidipus och Antigone förkroppsligar det kollektiva livets konflikter och öppnar upp ett juridiskt-politiskt fält genom sin dramatiska mimesis, genom representation och repetition (Finley 1983: 125). Det finns alltså en grundläggande relation mellan den grekiska tragedin och den offentliga rätten (Foucault 2008a: 163). En historisk-juridisk framställning av makten finner sin plats på scenen och tragedin blir till en tribunal som använder sig av skoningslösa vittnesmål. Sofokles tragedi Kung Oidipus är, som Michel Foucault påpekat, historien om en undersökning som följer de klassiska grekiska rättsliga kunskaperna och praktikerna, vilka kom att inkludera vittnesmål som en form för det juridiska förfarandet. Dramat handlar om ett sökande efter sanning som sker i enlighet med procedurer bland vilka finner reminisenser från äldre tiders seder för rättskipning i vilka sanningen fastställdes genom edgångar uppbyggda av utmaningar och prov. Men den fundamentala undersökningsmetoden i dramat vilar på en retorik där sanningar sökes genom att hälfter sammanfogas. Detta tillvägagångsätt gestaltas 1 The Athenians had not insulated, as we have by a set of institutional devices, the pursuit of political ends from dramatic representation or the asking of philosophical questions from either. Hence we lack, as they did not, any public, generally shared communal mode either for representing political conflict or for putting our politics to the philosophical question (MacIntyre, 1984: ). 2 i stället för en aristokrati fick vi en tarvlig teatrokrati inom musiken. Hade det uppstått en demokrati som enbart bestod av fria män och enbart var begränsad till musiken då hade det inte varit så farligt. Men som det nu var hade föraktet för regler och uppfattningen att alla förstod sig på allt startat inom musiken hos oss för att sedan sprida sig, och i dess släptåg kom friheten [ ] Ur den friheten växer det säkert fram en annan frihet, nämligen oviljan att underordna sig de styrande När denna utveckling närmar sig sin fullbordan försöker man låta bli att lyda lagarna (Platon 2008: 147).

18 18 Literatūrzinātne, folkloristika, māksla genom att sanningen först läggs fram i sin preskriptiva och profetiska form för att i nästa steg retrospektivt undersökas genom vittnesmål. Det visar sig att det gudarna förutsagt överensstämmer med vad herdarnas vittnar om på ett annat språk (Foucault 2008b). Oidipus får iklädda sig rollen av sanningssökande demaskör. Sig själv ovetande etablerar han därigenom en enhet mellan oraklets ord och människornas minne. Myten berättar att oraklet i Delfi siat att Oidipus ska döda sin far och lägra sin mor. Därför lämnas han nyfödd att dö i ödemarken utanför Thebe men räddas av en herde som överlämnar honom till kungaparet i Korint. När han själv får vetskap om den förfärliga förutsägelsen lämnar han Korint där han vuxit upp och tror sig ha sina föräldrar. På vägen dödar han Laios, kungen av Thebe, och efter att han löst sfinxens gåta äktar han änkan Iokaste. När Thebe drabbas av pesten ger oraklet uppmaningen till Oidipus att söka rätt på Laios baneman och utmäta straff. Iokaste som inser den sanning som ännu är dold för Oidipus varnar: Du arme må du ej få veta vem du är. Oidipus oeftergivliga kunskapsökande oavsett vart än det må leda, hans vilja att veta bortom förnuftets och besinningens gräns, då han identifierar kunskap med sin makts obegränsade karaktär, leder tragedin mot hans öde. När han så driver mördarjakten till sin spets ställs han till slut öga mot öga med sig själv; detektiven och mördaren är en och samme. En passion, ett pathos, för kunskap kännetecknar den klassiska grekiska tragedin (Rancière 2003: 114). Vi ställs i Kung Oidipus inför en interaktion mellan Teireisas den blinde siarens vilja att inte säga och ändå säga, och Oidipus vilja att veta och ovilja att höra. I sitt sökande drivs Oidipus mot sanningen av sin blindhet för det uppenbara. Han tvingas till slut rikta blicken mot sig själv och bärga sanningen på vilka djup den än befinner sig. När han slutligen finner den förblindar han sig själv, oförmögen att se sitt dubbla brott sticker han ut sina ögon. Tragedin avtäcker en sanning som ifrågasätter och till slut bryter ner den högste makthavaren. I Sofokles verk representerar Oidipus en typ av ensamt herravälde som inte vill lyssna till folkets röst. Det är av denna anledning som kören anklagar honom för att förakta dike, rättvisan, och så förebådar hans fall från makten. Oidipus strävar dramat igenom efter att bevara sitt envälde, som vilar på ett särskilt vetande (gnóme) och förmåga (téchnè) han insisterar på att vara ensam om. Oidipus maktställning bygger på hans kunskap, han är den som lyckats lösa Sfinxens gåta. När hans dubbla brott till slut är avslöjat berövar folket honom kungavärdigheten. Ödets växlingar är ett kännetecken för tyrannens figur i epokens tragedier. I Oidipus ser vi en gestalt som den grekiska tanken från det femte seklet f.v.t. hade karakteriserat och definierat med all tydlighet: týrannos. Denna beteckning står för en monark som inte erkänner någon gräns för sin suveränitet och ingen annan lag än godtycket, en regent som är beredd att för sin makts skull begå vilka brott som helst (Vernant 1998: 7 12). 3 Týrannos representerar maktens och suveränitetens negativa sida, en monark som är den levande lagen, nomos empsychos, och därför inte underställd denna; som den italienske filosofen Giorgio Agamben påpekat sammanfaller lagen i hans person med 3 En annan tolkning av tyrannos finner vi hos Saxonhouse (1988: 1261): The ruler as tyrant becomes the paradigm of the free individual, the one who self-perceived as unrestrained, able to carry forth thought into deed.

Straffmyter. En undersökning av straffmyter inom grekisk och fornskandinavisk religion. Examensarbete inom lärarprogrammet 180/220p.

Straffmyter. En undersökning av straffmyter inom grekisk och fornskandinavisk religion. Examensarbete inom lärarprogrammet 180/220p. Straffmyter En undersökning av straffmyter inom grekisk och fornskandinavisk religion Examensarbete inom lärarprogrammet 180/220p Henrik Isacsson C-uppsats i religion REL 60 Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Den vinnande formeln. Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor. Helena Åström 2013

EXAMENSARBETE. Den vinnande formeln. Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor. Helena Åström 2013 EXAMENSARBETE Den vinnande formeln Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor Helena Åström 2013 Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330 hp Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen en biblisk och hermeneutisk analys Greger Andersson Abstract How do Christians, who try to understand their lives according to the Christian narrative, cope

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Demokrati ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem?

Demokrati ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem? UTBILDNING & DEMOKRATI 2003, VOL 12, NR 1, S 59 80 Demokrati ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem? Gert Biesta In this paper I argue that we should not only understand democracy as a

Läs mer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Luther and the funeral Traces of Luther in rites of funeral in the Church of Sweden Ann-Cathrine Kroon Termin: VT-13

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00, fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se, www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00, fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se, www.hsv.se 2006:27 R Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00, fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se, www.hsv.se BILDNING OCH filosofi Utgiven av Högskoleverket 2006 Högskoleverkets

Läs mer

Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.

Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom. Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom. Många har skrivit om filosofins historia och hur det blir beror av författarna. Bertrand Russel (1872-1970), välkänd engelsk filosof som isynnerhet

Läs mer

KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN

KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN Södertörns högskola KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN Sex kurdiska killars tankar om sin kultur och omvärldens bild av den. B-uppsats Etnologi fortsättningskurs Vt 04 Maryam Melissa

Läs mer

Hur har vi det här då?

Hur har vi det här då? Hur har vi det här då? -Två berättelser om det som hände utanför EU-toppmötet i Göteborg 14-16 juni 2001 Tillämpade teorier om falsk kommunikation C-uppsats i Utveckling och internationellt samarbete Institutionen

Läs mer

Mördarna i Henning Mankells Kurt Wallanderserie

Mördarna i Henning Mankells Kurt Wallanderserie Mei 2009 Mördarna i Henning Mankells Kurt Wallanderserie En analys Jill Van der Paal Master in de Taal- en Letterkunde: Twee Talen: Engels Scandinavistiek Putsebaan 123 2040 Zandvliet jill.vanderpaal@ugent.be

Läs mer

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson SAMME FADER HAN DOCK BLIVER En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar Natalia Andersson Umeå universitet HT10 Teologi och religionsvetenskap Kandidatuppsats i religionsvetenskap med didaktisk

Läs mer

Demokratiska utmaningar, tillämpningar av Göran Hemberg

Demokratiska utmaningar, tillämpningar av Göran Hemberg Demokratiska utmaningar, tillämpningar av Göran Hemberg Om Demokratiska utmaningar Demokratins ABC 1.1 Demokratins två ansikten 1 1.2 Per & Pål och alternativen 2 1.2.1 Alertnativschemat 4 1.3 Sammanslutningen

Läs mer

Den dominanta rollen i en grupp.

Den dominanta rollen i en grupp. Den dominanta rollen i en grupp. En undersökning om hur den dominanta rollen kan framstå i en barngrupp. Carolina Karlström och Charlotte Svärd Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur

Läs mer

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson SAMMANFATTNING: Kvinnomisshandel har länge varit ett stort problem i samhället men

Läs mer

Men då hade han ju varit kär i en kille!

Men då hade han ju varit kär i en kille! Men då hade han ju varit kär i en kille! - En kvalitativ undersökning om elevers genusskapande i samband med läsning av en skönlitterär text i en årskurs 7. Elin Zetterlund Interdisciplinärt självständigt

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Sida vid sida för rättvisans skull

Sida vid sida för rättvisans skull Examensarbete 15 hp kandidatnivå Journalistik Sida vid sida för rättvisans skull En studie av Sveriges främsta journalister på film ur ett genusperspektiv Camilla Andersson Johanna Gustafsson Journalistik

Läs mer

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska Svenska Libertarianskt Forum Årgång III * Nr 6 www.libertariansktforum.org Mars 2004 * 30 kr Det stulna begreppet Den filosofiska utvecklingen under 1900-talet liknar en nedsläckning i relation till 1600-1700-talens

Läs mer

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift 1 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och

Läs mer

EXAMENSARBETE. En annan betydelse. Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger

EXAMENSARBETE. En annan betydelse. Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger EXAMENSARBETE En annan betydelse Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger min näktergal och Bröderna Lejonhjärta Jonna Persson Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330

Läs mer

Ledarskap och lidelse

Ledarskap och lidelse Ledarskap och lidelse En vänbok till Gunnar Sahlin TEST Ledarskap och lidelse En vänbok till Gunnar Sahlin Ledarskap och lidelse En vänbok till Gunnar Sahlin Författarna och Kungliga biblioteket Redaktör:

Läs mer

Jennie Lindström. Bilden ovan och följande från dansteaterföreställningen Kung Oidipus på Malmö Stadsteater. Fotograf: Peter Westrup.

Jennie Lindström. Bilden ovan och följande från dansteaterföreställningen Kung Oidipus på Malmö Stadsteater. Fotograf: Peter Westrup. Jennie Lindström. Bilden ovan och följande från dansteaterföreställningen Kung Oidipus på Malmö Stadsteater. Fotograf: Peter Westrup. Koreografi, komplexitet och kritisk rörlighet En undersökning av barndomens

Läs mer

Ledarskap och lidelse

Ledarskap och lidelse Ledarskap och lidelse En vänbok till Gunnar Sahlin TEST Ledarskap och lidelse En vänbok till Gunnar Sahlin Ledarskap och lidelse En vänbok till Gunnar Sahlin Författarna och Kungliga biblioteket Redaktör:

Läs mer

Demokrati och utbildning efter det demokratiska ögonblicket

Demokrati och utbildning efter det demokratiska ögonblicket UTBILDNING & DEMOKRATI 2000, VOL 9, NR 1, S 73-86. Demokrati och utbildning efter det demokratiska ögonblicket Bernt Gustavsson Det demokratiska ögonblicket är en benämning på den omvälvning som skedde

Läs mer

Liv Saga Bergdahl. Kärleken utan namn. Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner

Liv Saga Bergdahl. Kärleken utan namn. Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner Liv Saga Bergdahl Kärleken utan namn Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner till Wanja Liv Saga Bergdahl Kärleken utan namn Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner Doktorsavhandling

Läs mer

Änkor i den Tidiga Husförsamlingen En historia i och utanför Nya Testamentet

Änkor i den Tidiga Husförsamlingen En historia i och utanför Nya Testamentet ÖREBRO MISSIONSSKOLA Örebro Teologiska högskola Änkor i den Tidiga Husförsamlingen En historia i och utanför Nya Testamentet Anna Enberg EX 2552 Självständigt arbete Höstterminen 2007 Handledare: Tommy

Läs mer

Mellan reproduktion och reflektion Om reflektionens möjligheter i en postmodern skola. Björn Rosdahl

Mellan reproduktion och reflektion Om reflektionens möjligheter i en postmodern skola. Björn Rosdahl Mellan reproduktion och reflektion Om reflektionens möjligheter i en postmodern skola Björn Rosdahl Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Tromsø

Läs mer