SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt."

Transkript

1 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 1 (14) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas 2 BAT Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

2 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 2 (14) INNEHÅLL 1. BAKGRUND Allmänt Uppdragsgivare och uppdragstagare Projektperiod MÅLUPPFYLLELSE Projektidé och mål Efterkalkyl PROJEKTFÖRLOPP ERFARENHETSÅTERMATNING Organisation, roller och ansvarsfördelning Projektanalys Produktionsmodeller Utbildning i projektet Ändringshantering Utrustning och lokalisering Resultat- och dokumenthantering Leverans, överlämning och godkännande Informationsspridning Sekretess och säkerhet Nyckeltal PROJEKTETS OCH KUNDENS UPPLEVDA KVALITET Styrgruppens kommentarer Projektledningens kommentarer Rekommendation till fortsatt arbete REFERENSLISTA Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

3 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 3 (14) 1. BAKGRUND Här beskriver Du kortfattat bakgrunden till projektet. 1.1Allmänt Denna slutrapport beskriver projektet Basdatorarbetsplatstjänst (BAT) fas 2 och de erfarenheter som projektet och projektmedlemmarna vill förmedla till kommande projekt. Projektet hade till sin uppgift att genomföra en pilottest av basdatorarbetsplatetjänsten som togs fram i fas 1. Testet har genomförts och utvärderats. 1.2Uppdragsgivare och uppdragstagare Uppdragsgivare var Jan-Martin Löwendahl, CIO. Uppdragstagare var Peter Strömberg, Chalmers IT-avdelning. 1.3Projektperiod Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

4 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 4 (14) 2. MÅLUPPFYLLELSE Här redovisar Du måluppfyllelsen för projektet avseende idé och mål, tid och kostnad. 2.1 Projektidé och mål Projektidé - Citat ur projektdefinitionen: Att utföra en pilottest av basdatorarbetsplatstjänsten i skarp miljö för att verifiera/modifiera prototypen ur ett användarperspektiv och ett tekniskt perspektiv. Användarna kommer främst från följande sektioner; Fysik, I-Sektionen och Centrala administrationen. Initialt kommer testet endast att innefatta ett fåtal personer. Efterhand kommer fler användare att kopplas till tjänsten och en förhoppning är att 100-talet personer samtidigt skall testa tjänsten. Pilotanvändare kommer att ingå i en referensgrupp vilken kommer med synpunkter och förslag på hur tjänsten kan förbättras. Mål - Citat ur projektdefinitionen - BAT-projektets mål är att enligt tidplan och budget presentera ett förslag till en utvecklad, stabil och säker basdatorarbetsplatstjänst. - Fas 2 skall testa och utvärdera ett baspaket vilket innefattar både en grunduppsättning applikationer men även support/helpdesk. - Fas 2 skall ge förslag på lösning när det gäller tyngre applikationer tex. Matlab och Mathematica - Projektet skall ta fram en kostnad för tjänsten. Vilken baseras på: o antal användare o serverdrift o licenskostnader o support/helpdesk och närservice o ansvarig för tjänsten o administration av tjänsten - Projektet skall ta fram SLA för tjänsten. - Projektet skall påvisa skillnader med BAT gentemot hur det ser ut idag. - Leverera parkeringslista Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

5 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 5 (14) Måluppfyllelse Krav- och Lösningsbeskrivning Uppfyllda mål Projeket har: - tagit fram och testat en pilotmiljö. - tagit fram en support- och helpdesk-lösning för tjänsten. - tagit fram en kostnadsmatris för tjänsten. - tagit fram en tjänstebeskrivning (SLA) för tjänsten. - Undersökt möjligheten till att köra tunga applikationer såsom mathlab, matematica Ej uppfyllda mål Projektet har inte: - tagit fram ett rättvist jämförande kostnadsunderlag för Chalmers så som datorarbetsplatserna ser ut i dag jämfört med BAT. - Tagit fram en specifik parkeringslista utan parkerade punkter återfinns i bilagan DCEintegration och Tunga applikationer samt i slutrapporten, punkt 3 Projektförlopp. Måluppfyllelse funktion Ej aktuell. Måluppfyllelse beslutsunderlag Beslutsunderlaget presenteras vid styrgruppsmöte den Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

6 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 6 (14) Efterkalkyl Här redovisar Du verkligt utfall jämfört med kalkylen. Aktiviteterna är de som definierades i projektdefinitionen. Utfallet av budgeten syns nedan och kommentarer till detta. Budget / Utfall Resurs A K L M N O P Q R S Budget FAS 2 Budget FAS 2 Budget FAS 2 Budget FAS Budget FAS Utfall FAS 2 Utfall FAS 2 Utfall FAS 2Utfall FAS 2 Ej Ej Timmar i Intern debiterbar Extern Intern debiterbar projektet Extern kostnad kostnad kostnad Saldo total kostnad kostnad kostnad Saldo total Person resurser Projektledning (Peter S) Projektadministration (Henrietta W) Riskseminarium Projektgruppsmedlemmar Styrgruppsmedlemmar Referensgruppsmedlemmar Utvärdering av testperiod Kundstöd/Närservicetekniker Summa resurser Omkostnader Hårdvara Servers 2st 0 Licenser Hub, Skärmswitch 0 0 Lokalkostnad vid möten 0 0 Lokalkostnad riskseminarium 0 0 Reserv Overhead Hårdvara terminaler Summa omkostnader Totalsumma resurser+ omkostnader Totala projektkostnader Budget FAS 2 Utfall FAS 2 Externkostnad Intern kostnad Ej debiterbar kostnad Summa Varav debiterbara kostnader Intäkter Överskott fas Beslut ITB CITR Summa Budgeterat resultat Kostnader Intäkter resultat Kommentarer Projektledning och projektadministratör ingår i de interna kostnaderna. En del av budgeterade pengar från kundstöd användes för närservicetekniker. Projektet behöll :- från fas 1. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

7 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 7 (14) 3. PROJEKTFÖRLOPP Här redovisar Du hur projektet följde uppställda planer i form av tidsplan och bemanningsplan. Du beskriver och vid behov kommenterar risker som blivit verklighet samt andra viktiga händelser och beslut som har påverkat projektets mål. Projektet följde i stort de uppställda planerna. Det har uppkommit önskemål under projekttiden vilka alla har behandlats. Delprojektet gick inte parallellt med fas 2 som var sagt utan har blivit vilande. Finns angivet på parkeringslistan. Pilotprojektet startade upp med ett mindre antal användare. Anledningen till detta var att det i inledningsfasen skulle bli lättare att åtgärda och kartlägga problem och att inte för många skulle drabbas vid eventuella driftstopp eftersom det var en testmiljö. Under testperioden har ytterligare ett antal användare lagts till. Totalt antal användare under testperioden var igenomsnitt ca 20 st. De flesta testanvändarna finns på Centrala administrationen men även personer från IT-avdelningen, Fysik och I-sektionen har deltagit. Några större problem har inte uppstått på applikationssidan. På grund av det låga antalet testpersoner fick projektet göra en punktinsats för att undersöka eventuella belastningsproblem, (se protokoll från styrgruppsmöte 6, ). Fas 2 har utgått från ett baspaket av program och tjänster som främst riktar sig mot den administrativa användaren. Inkomna förslag på ytterligare program/funktioner och grupperingar av användare behandlades utifrån varje önskemål. Vissa program/funktioner har undersökts men ej implementerats och vissa har lagts till i baspaketet, antingen som standardprogram eller som tilläggstjänst. Riskseminarium genomfördes och åtgärder för riskerna 1-3 togs fram samt ansvarig för åtgärden. Se bilaga. En informationsplan togs fram för projektet för att nå ut till alla anställda på Chalmers. Insidan nyttjades i första hand för detta, Arbetsmöten/avstämningsmöten med Kristoffer har genomförts varje vecka. En åtgärdslista har används som arbetsmaterial. Styrgruppsmöten har genomförts med ungefär ett möte i månaden. Protokoll finns att läsa på projektets hemsida: Delprojekt e-post har varit vilande under fas 2. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

8 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 8 (14) Utöver utalade mål har projektet: tagit fram en websida för inloggning vid distansarbete tagit fram en lösning för att kunna använda PDA-utrustning i BAT undersökt möjligheterna till: o DCE/DFS-koppling Projektet har ej: - behandlat förslaget om att undersöka uppbyggnaden av ett mailhotell. - behandlat en lösning för mobila användare. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

9 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 9 (14) 4. ERFARENHETSÅTERMATNING Här redovisar Du rekommendationer och förslag till förbättring i arbetsformerna för kommande projekt. Du följer i stort den rubrikindelning som finns i Din projektdefinition. 4.1 Organisation, roller och ansvarsfördelning Här redovisar Du hur organisationen har förändrats under projektets löptid och hur samarbetet mellan de olika organisatoriska enheterna har fungerat. Styrgrupp Jan-Martin Löwendahl Projektledning Peter Strömberg Projektadministratör Henrietta Wictorsson Teknisk referensgrupp Referensgrupp Delprojekt Kristoffer Johansson Delprojekt ( ) Viktor Fougstedt Bemanning Basdatorarbetsplatstjänst fas 2 Styrgrupp: PL: PA: Teknisk referensgrupp: Jan-Martin Löwendahl (ordförande) Börje Sennung Görgen Olofsson Björn O. Eriksson Paul Waserbrot Michael Morin Peter Strömberg Henrietta Wictorsson Peter Strömberg (ordförande) Stellan Englèn, Ladok Per Andersson, CDG Lars Andersson, ITA Michael Morin, I-sek Stefan Andersson, ITA Användare referensgrupp: Peter Strömberg (ordförande) Pilotanvändare 5-10 stycken Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

10 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 10 (14) Delprojekt Kristoffer Johansson, Fysik Delprojekt (e-post) Viktor Vougstedt (Vilande) 4.2 Projektanalys Projektet har följt projektdefinitionen. Organisationen har förändrats då delprojektet e-post har lyfts ur projektet och skall genomföras separat. Referensgruppen har inte sammankallats utan individuella avstämningar har skett löpande med medlemmarna. 7 protokollförda möten har genomförts med styrgruppen. Projektmöten, både med styrgrupper och projektledning, har fungerat bra genom givande diskussioner och snabba beslut. Nästan 100% deltagande vid styrgruppsmöten. Fungerade bra - att rekommendera: Avstämning mellan delprojektet och projektledaren har genomförts löpande minst en gång i veckan vilket har gjort att problem tidigt har kunnats lösas. Att alla berörda inom projektet använder kalendersystemet har bidragit till möjlig mötesplanering. Delprojektledaren har varit rätt man på rätt plats och bidragit med kunskaper och erfarenheter vilket har givit gott resultat. Information har tidigt skickats ut till styrgruppsmedlemmarna vilket har underlättat beslut vid mötestillfällena. Avstämningsmöten med ordföranden i styrgruppen har genomförts någon gång i månaden vilket har varit bra för att styra projektet åt önskad riktning. Projektet genomförde en riskanalys med hjälp av extern ledning vilket fungerade mycket bra. Resultatet sammanställdes och ansvariga för åtgärder togs fram. Analysen gav en inblick i sårbarheten i projektet vilket då har kunnats elimineras i tid. Fungerade mindre bra - bör förbättras till nästa projekt: Informationsspridning och förankring utanför projektet bör bli bättre inför fas 3. Närservicetekniker saknades stora delar av projektet vilket medförde att övriga projektmedlemmar fick avsätta onödigt mycket tid för närservice till pilotanvändarna. Tid för användaren, användaren måste få utbildning i BAT. Att tänka på till nästa projekt (FAS 3): Gruppsammansättningen till styrgrupp-, referens- och teknikgrupp, bör tänkas igenom till fas 3. Det är viktigt att få med slutanvändare och driftpersonal i grupperingarna. Det är viktigt att varje förändring/beslut dokumenteras, därav bör alla möten protokollföras. Detta skall även gälla avstämningar via telefon eller e-post. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

11 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 11 (14) Förankring inom organisationen innan införandet av tjänsten sker. Förankring hos externa leverantörer, tex. kundstöd. 4.3 Produktionsmodeller Arbetsformen för projektet har varit möten med styrgrupp och projektledning för uppföljning/avstämning och beslutstaganden. Samt avstämningar mot delprojektet via minst ett möte i veckan, e-post och telefonkontakt vilket har fungerat bra och bidragit till ett gott resultat. 4.4 Utbildning i projektet Här redovisar Du dels om den genomförda utbildningen motsvarade uppställda mål, dels om det identifierade utbildningsbehovet var tillräckligt till sin omfattning och innehåll. Ingen utbildning har genomförts. 4.5 Ändringshantering Ej aktuell. 4.6 Utrustning och lokalisering Projektet har hittills nyttjat befintliga lokaler och utrustning. 4.7 Resultat- och dokumenthantering Projektets dokument finns på Livelink och på projektets webbsida 4.8 Leverans, överlämning och godkännande Överlämning och godkännande har skett planenligt vid styrgruppsmöten. 4.9 Informationsspridning Informationsspridning har skett genom utskick av protokollförda möten via e-post till projekt- och styrgruppsmedlemmar samt så har all dokumentation även funnits att tillgå via Livelink och projektets hemsida Sekretess och säkerhet Ej aktuellt Nyckeltal Ej aktuellt. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

12 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 12 (14) 5. PROJEKTETS OCH KUNDENS UPPLEVDA KVALITET Här redovisar styrgruppen och projektledningen sina kommentarer till måluppfyllelsen, erfarenhetsåtermatningen och projektgenomförandet Styrgruppens kommentarer Fungerade bra - att rekommendera: Samarbetet mellan olika enheter på Chalmers har fungerat mycket bra. Styrgruppens sammansättning i denna andra fas har varit bra. Dock kunde en representant för slutanvändarna tagits in redan i denna fas. Införande av beslutsmallen för styrgruppsarbetet fungerar bra. Fungerade mindre bra - bör förbättras till nästa projekt: Förankring och information är ett område som fortfarande kan förbättras. Tid från organisationen var återigen ett visst problem. Att jobba deltid i ett projekt innebär oftast att projektarbetet nedprioriteras till förmån för löpande drift. Vi måste arbeta med att ge bättre förutsättningar för projektarbete. Något måste göras för att säkerställa flera "pilot-testare" i denna typ av projekt. Att tänka på till nästa projekt: Att tidigt klargöra förväntningarna från ledningen. Framförallt vad gäller tidplan och ekonomiskt resultat. Ett sådant här projekt kanske skall stämmas av med HLG? (ITB avgör naturligtvis). Allmänna kommentarer: Med tanke på tidspressen under vilket projektet skapats och körs så är leveranserna helt i enlighet med förväntan Projektledningens kommentarer Projektledningen tycker att projektet i stort har fungerat bra detta har bland annat berott på: Möten med styrgruppen ungefär en gång i månaden med hög närvaro och kunnighet. Att fördela projektledningen mellan en projektledare och en projektadministratör. Nyttja en förbestämd modell för projektdokumentation. Bra delprojektledare som bidragit med kunskap och erfarenhet. En bra projektdefinition togs fram som har underlättat arbetet under projektets gång. En tydlig projektplan togs fram vilket styrde upp projektet bra och gjorde att uppföljning av projektets olika delar var lätta att göra. För att hålla koll på vem som ägde vilket ärende inom projektet fanns en åtgärdslista, både för projektet och för delprojektet som stämdes av regelbundet. Detta underlättade arbetet så att tidsplanen gick att hålla. Fungerade mindre bra - bör förbättras till nästa projekt/fas: Ytterligare projektmedlem skulle behövas för att få en bättre kontakt/förankring med testanvändarna. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

13 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 13 (14) Att tänka på till nästa projekt: Att inte påskynda projektet så att funktionalitet och resultatet påverkas negativt Rekommendation till fortsatt arbete Här redovisar styrgruppen och projektledningen sina rekommendationer avseende dels eventuell fortsättning i form av nya projekt, dels förslag till förbättringar under kommande samarbete. Projektet BAT fas 2 ger följande rekommendationer: Förlänga testfasen för att inte missa viktiga synpunkter från testanvändare som använt tjänsten en kort period. Det är viktigt att testanvändarna är tillfredställda med tjänsten innan den implementeras i större skala. Öka antalet testanvändare. Åtgärda eller bekräfta synpunkter som kommer in från testanvändarna. Att Chalmers väljer extern first-line helpdesk/support. Ärenden som inte löses i first-line går vidare till Chalmers internt. Att projektets önskade resultat förankras inom Chalmers för att säkerställa intresset inom organisationen. Löpande resultat bör redovisas för berörda inom organisationen, tex. genom IT-chefsringen och ledningsgrupper samt andra grupperingar som väntas bli inblandade. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

14 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 14 (14) 5 REFERENSLISTA Här förtecknar Du personer som kan ge ytterligare information om projektet. Namn Hänvisning Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

15 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 1 (20) Syftet med den tekniska dokumentationen är att kärnfullt redovisa den för BAT-projektet uppsatta pilotmiljön. TEKNISK DOKUMENTATION Delprojekt Tunn klient Fas 2, fortsätting Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

16 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 2 (20) INNEHÅLL 1. BAKGRUND Allmänt Uppdragsgivare och uppdragstagare Projektperiod SYSTEMÖVERSIKT Beskrivning Hårdvara Mjukvara INFRASTRUKTUR Klustermodell, anslutningsförfarande RDP och ICA, protokoll för tunn klientfunktionalitet Samba, profiler och hemkonton APPLIKATIONSDOKUMENTATION D Client Adobe Acrobat Citrix ICA Client Corporate Time Diodora Endnote Filemaker F-Secure SSH Client H Horisonten Ladok Nouveau Chalmers Ladok Nouveau GU Ladok Nouveau Test/Admin Microsoft Office XP Netscape Communicator Oracle Discoverer Palm Desktop Qlikview Raindance Resax TextPad Vet Antivirus WinZip REFERENSLISTA BILAGOR logon.ksh Systempolicy, jupiter.adm attach.cmd...19 Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

17 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 3 (20) Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

18 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 4 (20) 1. BAKGRUND Här beskriver Du kortfattat bakgrunden till projektet. 1.1 Allmänt Detta dokument beskriver kortfattat de tekniska implementationsdetaljerna av delprojektet Tunn klient. Projektet hade till sin uppgift att ta fram och driftsätta en pilotmiljö för utvärdering i fas 2 i huvudprojektet Basarbetsplatstjänst på Chalmers. 1.2 Uppdragsgivare och uppdragstagare Uppdragsgivare var Jan-Martin Löwendahl genom Peter Strömberg, IT-avdelningen. Uppdragstagare var Fysikdatorn genom Kristoffer Johansson. 1.3 Projektperiod Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

19 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 5 (20) 2. SYSTEMÖVERSIKT Följande avsnitt ger en översiktlig bild av BAT-systemets uppbyggnad. 2.1 Beskrivning BAT-miljön är implementerad som en lastbalanserad, redundant klustermiljö för närvarande bestående av två klusternoder, en filserver och en primärdomänkontrollant. 2.2 Hårdvara Pilotprojektets klusternoder består av två stycken två-processors AMD Athlonmaskiner från Computime AB. Maskinerna har speglade diskar och dubbla nätverkskort, samt 1Gb RAM. Pilotanvändarnas hemkonton samt primärdomänkontrollanten är placerade på för Fysikdatorn befintlig hårdvara, en SUN Enterprise 3000 med två stycken tillhörande A5200 diskpackar. Användarnas diskkvot är för närvarande 200Mb. 2.3 Mjukvara För att kunna tillhandahålla klusterfunktionaliteten och lastbalansering använder noderna Microsoft Windows 2000 Advanced Server och WLBS, Windows Network Load Balancing. Utöver den inbyggda terminalserverkomponenten som levereras med Windows 2000 Advanced Server, använder maskinerna också Citrix Metaframe XPe för att erbjuda en mer funktionalitetsrik tunn klientmiljö. Filservern och primärdomänkontrollanten kör Sun Solaris 8 tillsammans med Samba för att emulera en Windows NT-domän med avseende på fildelning och autentiseringsmodell. Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

20 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 6 (20) 3. INFRASTRUKTUR Här redovisas en beskrivning av BAT-miljöns infrastruktur, främst med avseende på klusterlösning och nätverksprogramvara. 3.1 Klustermodell, anslutningsförfarande De två klusternoderna delar på en klustergemensam MAC-adress på de primära nätverksadaptrarna för inkommande trafik, och använder sig av den sekundära adaptern för utgående trafik. För att undvika flooding av switchen har en 100 Mbit-hub kopplats mellan klusternoderna och switchporten. En klustervid broadcast sänds ut en gång per sekund, och fungerar som heartbeat för klusternoderna. Förfrågningar om anslutning kommer till den klustergemensamma adressen, och enligt en förutbestämd fördelningsmodell bland de tillgängliga klusternoderna väljs vilken av dem som skall ta hand om förfrågan. Två portar är lastbalanserade i klustret, 3389 för RDP-trafik och 1494 för ICA-trafik. För mer information om Microsofts Windows Network Load Balancing, se RDP och ICA, protokoll för tunn klientfunktionalitet Microsofts Remote Desktop Protocol (RDP) skeppas numera som standardkomponent I serverversionerna av Windowsoperativsystemet. Protokollet tillåter anslutningar mot en terminalserver i upplösningar upp till 1280x1024 pixlar med 8 bitars färgdjup (256 samtidiga unika färger). Utöver den grundläggande terminalserverfunktionaliteten som RDP-protokollet ger, har även Citrix Metaframe XPe installerats i klustermiljön. Metaframe använder sig av ett separat protokoll, Independent Computing Architecture (ICA), för att tillhandahålla en tunn klientfunktionalitet. ICA har stöd för upplösningar upp till 65535x65535 pixlar med 32 bitars färgdjup (Truecolor), högre grad av kryptering, vidarebefordring av lokala resurser som diskettstationer, skrivare och serieportar. Protokollet är dessutom starkt adaptivt, och fungerar tillfredsställande på anslutningar med låg eller mycket låg bandbreddskapacitet. Båda teknologierna finns alltså tillgängliga parallellt i BAT-klustret. 3.3 Samba, profiler och hemkonton Sun Enterprise 3000-maskinen agerar både filserver för användarnas hemkonton (BATHOME) och primärdomänkontrollant (BATDC) för NT4-domänen (JUPITER). Båda funktionaliteter är realiserade genom Samba (för närvarande i version 2.2.2), en öppen programvara för emulering av Windowsbaserade fildelningstjänster och autenticeringsmodeller. BAT-miljön använder sig av så kallade roaming profiles, vilket innebär att användarprofildata lagras på en nätverksenhet istället för på den lokala disken, så att inställningar och dokument nås oavsett vilken maskin användarna loggar in på. Eftersom Windows ändå kräver att profildata ligger på den lokala disken under pågående session, måste profildata överföras vid på- och avloggning. För att minimera mängden av överförd data har åtgärder vidtagits för att styra om ett antal kataloger ut ur användarprofilen, för att istället sparas direkt i hemkontot. För mer information om de berörda katalogerna, se bilaga Systempolicy, jupiter.adm. Vid montering av hemkatalogen från BATHOME initieras 1 Microsoft Corporation (2000). Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

21 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 7 (20) grundkonfigurationen för ett antal programvaror, förutsatt att den inte finns där tidigare, genom ett shellskript, se bilaga logon.ksh. Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

22 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 8 (20) 4. APPLIKATIONSDOKUMENTATION Följande avsnitt redovisar en kortfattad teknisk beskrivning på de i miljön installerade applikationerna. Endast konfigurationsändringar specifika för BAT-miljön dokumenteras, och om inget annat anges förutsätts att applikationen installerats enligt grundkonfigurationen D Client För 4D Client har två installationsmodeller testats. Den ena, då programvaran är installerad enligt grundkonfiguration, kräver att respektive användare har 4D Client:s TCP/IP-drivrutin (4DNCTCP.DLL) installerad i %HOMEDRIVE%\Windows\ 4D\Network. Den andra modellen bygger på att applikationen 4DClient.exe registreras med Application Compatibilityflaggan 2 Return Systemroot, not user s WINDOWS directory (0x ) satt. Programmet använder sig då av det systemgemensamma Windowsbiblioteket, och ingen programvara behöver installeras i användarnas hemkataloger. I dagsläget är den förstnämnda modellen i drift. 4.2 Adobe Acrobat 5.05 Adobe Acrobat är installerat enligt grundkonfigurationen, med undantag för ActiveXkomponenterna för direktutskrift och generering i Microsoft Office ( %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office10\XLstart\pdfmaker.xla och %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office10\startup\pdfmaker.dot ) som är avaktiverade och flyttade. 4.3 Citrix ICA Client Citrix ICA-klient är installerad enligt den grundkonfiguration som erbjuds i Metaframe XP Corporate Time 5.1 Corporate Time är installerat enligt grundkonfigurationen. En förkonfigurerad inställningsfil (UNISON.INI) för anslutning till ITA:s kalenderserver läggs på plats i %HOMEDRIVE%\.batnt\Application Data\cst vid montering av hemdelningen. För mer information, se bilaga logon.ksh. 4.5 Diodora Diodora Ärendehantering är installerat enligt grundkonfigurationen. 4.6 Endnote 5.0 Endnote är installerat enligt grundkonfigurationen. 4.7 Filemaker 5.5 Filemaker 5.5 är installerat enligt ursprunglig konfiguration. 2 Microsoft Corporation (1998) Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

23 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 9 (20) 4.8 F-Secure SSH Client 5.5 F-Secure SSH är installerat enligt grundkonfigurationen. 4.9 H97 H97 (QWS3270/IBM ) är installerat enligt grundkonfigurationen. En inställningsfil för anslutning till VHS H97 finns i programkatalogen för QWS Horisonten Horisonten (GU) är realiserat som en Telnetanslutning tunnlad över SSH. En konfigurationsfil för SSH genereras dynamiskt vid montering av hemdelningen, där lokalt portnummer för tunneln bestäms slumpmässigt per användare. För mer information, se bilaga logon.ksh Ladok Nouveau Chalmers För att får Ladok Nouveau (LN) att fungera tillfredsställande i en fleranvändarmiljö har ett antal åtgärder fått vidtagas. LN sparar Stam-användarnamn och hashat lösenord i klartext i filen C:\Ladok_Nouveau\ladok.asn. Förutom att denna fil måste vara läsbar för samtliga LNanvändare, ansluter alltså alla med samma Stam-användarnamn. LN använder sig också av en icke-konfigurerbar katalog för programutskrifter (C:\Ladok_Nouveau\tmp) vilket innebär att om filnamn på utskriften är känt, kan medlemmar i LN-användargruppen se samtliga utskrifter Ladok Nouveau GU Ladok Nouveau GU har installerats enligt standardkonfigurationen, det vill säga en ICAanslutning till airport.gu.se Ladok Nouveau Test/Admin Ladok Nouveau Test/Admin har installerats i enlighet med beskrivningen given för Ladok Nouveau Chalmers ovan Microsoft Office XP Följande applikationer ur Microsoft Office XP-familjen har installerats i BAT-klustret: Microsoft Word 2002 Microsoft Excel 2002 Microsoft Access 2002 Microsoft PowerPoint 2002 Microsoft FrontPage 2002 Microsoft Outlook 2002 Microsoft Photo Editor Utöver ovanstående komponenter har även Office XP Swedish User Interface Pack installerats för att ge tillgång till svenskt användargränssnitt och svenska ordböcker. Eftersom Office XP är ett fleranvändarmiljömedveten applikationspaket, har programvaran installerats enligt grundkonfiguration. Ett antal modifieringar av användargränssnitt och rättigheter har Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer

PPP Ethernet gateway RS232 RJ45 network adapter for an Echelon Data Concentrator Master of Science Thesis in the Programme Computer Science 270P

PPP Ethernet gateway RS232 RJ45 network adapter for an Echelon Data Concentrator Master of Science Thesis in the Programme Computer Science 270P PPP Ethernet gateway RS232 RJ45 network adapter for an Echelon Data Concentrator Master of Science Thesis in the Programme Computer Science 270P Department of Computer Science and Engineering CHALMERS

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

KAMP Företagsutveckling

KAMP Företagsutveckling KAMP Företagsutveckling Innehållsförteckning 2 Offertförfrågan 3 Projektdefinition Projekt SBID 5 Offert 15 Avtal 17 Individplan för projektmedarbetare 18 Projekt SBID 18 Individkontrakt för projektmedarbetare

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Mälardalens Högskola School of Innovation Design and Engineering Västerås, Sverige

Mälardalens Högskola School of Innovation Design and Engineering Västerås, Sverige Institution: IDT Datum: 2015-05-27 Kurs: DVA330 Examensarbete i nätverksteknik Kund: TDC Mälardalens Högskola School of Innovation Design and Engineering Västerås, Sverige Avhandling för avläggande av

Läs mer

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 Författare: Martin Andersson JTH DD08 Erik Berggren JTH DD08 Henrik Hagstedt JTH DD08 Henrik Johansson JTH DD08 Björn Lindén JTH DD08 Björn Nygren JTH DD08 Tim Olsson JTH DD08

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System Alexander Brodin Erik Peterson EXAMENSARBETE 2012 DATATEKNIK Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet

Läs mer

Kundens vilja - programmerarens lag? - Om beställning och utveckling av Chalmers studentportal

Kundens vilja - programmerarens lag? - Om beställning och utveckling av Chalmers studentportal Kundens vilja - programmerarens lag? - Om beställning och utveckling av Chalmers studentportal Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik LINNEA FRITZ JOHAN HÖGLUND STEVEN TENG VICTOR KARLSSON HÅKAN

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys och uppbyggnad av ny servermiljö för affärssystemet FAS. Simon Widqvist Erik Ohlsson 2013. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Analys och uppbyggnad av ny servermiljö för affärssystemet FAS. Simon Widqvist Erik Ohlsson 2013. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Analys och uppbyggnad av ny servermiljö för affärssystemet FAS Simon Widqvist Erik Ohlsson 2013 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3 Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3 Närvarande Börje Sennung till 15.00 Michael Morin till 15.00 Henrik Frederiksen till 15.00 Harald Tägnfors Helena Schmidt

Läs mer

Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19. Slutrapport

Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19. Slutrapport Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19 Slutrapport Andreas Frey, Dennis Granath, Joakim Jamte Mikko Niiranen, Mikael Pettersson och Johan Sahlén Uppdragsgivare: Mats Erixon, AMT och Tomas Stephanson, Folkets

Läs mer

Distribuering av Windows Vista

Distribuering av Windows Vista Distribuering av Windows Vista Peter Månsson Martin Nilsson Kalmar, 2008-05-26 C-nivå, 15 poäng Datateknik Handledare: David Sturesson, Högskolan i Kalmar, IKD Institutionen för Kommunikation och Design

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Gustaf Forsman Daniel Hult EXAMENSARBETE 2008 Datateknik Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementation of 802.1x in wired computer networks

Läs mer

Byggserverövervakning

Byggserverövervakning Byggserverövervakning Utveckling av ett system för att synliggöra integrationsproblem Build server monitoring Development of a system visualizing problems with integration Andreas Cider Max Jacobs Fakulteten

Läs mer

Installationshandbok Tillvalsmoduler

Installationshandbok Tillvalsmoduler Installationshandbok Tillvalsmoduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.40A Version 1.1 - (070724) Installationshandbok för tillvalsmoduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Master of Science Thesis [in the Programme Information Engineering] NIKLAS KIHL-FORSBERG Department of Computer Science and Engineering CHALMERS UNIVERSITY

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Fjärrinstallation och IT-administration på distans

Fjärrinstallation och IT-administration på distans Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Fjärrinstallation och IT-administration på distans Jukka Kovalainen Mikael Jansson Juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap

Läs mer

av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag

av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag Datavetenskap Ingela Pettersson Lindqvist Utredning av Server för hantering av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag Examensarbete, C-nivå 2001:28 Investigation concerning a Server to handle Error messages

Läs mer

TEKNISK RAPPORT. Övertorneås översiktsplan på Internet. Christian Lundberg. Teknisk rapport

TEKNISK RAPPORT. Övertorneås översiktsplan på Internet. Christian Lundberg. Teknisk rapport 1999:20 TEKNISK RAPPORT Övertorneås översiktsplan på Internet Christian Lundberg Teknisk rapport Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik Avdelningen för Geografisk informationsteknik 1999:20 ISSN: 1402-1536

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.42A Version 2.0 - (150709) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer