SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt."

Transkript

1 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 1 (14) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas 2 BAT Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

2 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 2 (14) INNEHÅLL 1. BAKGRUND Allmänt Uppdragsgivare och uppdragstagare Projektperiod MÅLUPPFYLLELSE Projektidé och mål Efterkalkyl PROJEKTFÖRLOPP ERFARENHETSÅTERMATNING Organisation, roller och ansvarsfördelning Projektanalys Produktionsmodeller Utbildning i projektet Ändringshantering Utrustning och lokalisering Resultat- och dokumenthantering Leverans, överlämning och godkännande Informationsspridning Sekretess och säkerhet Nyckeltal PROJEKTETS OCH KUNDENS UPPLEVDA KVALITET Styrgruppens kommentarer Projektledningens kommentarer Rekommendation till fortsatt arbete REFERENSLISTA Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

3 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 3 (14) 1. BAKGRUND Här beskriver Du kortfattat bakgrunden till projektet. 1.1Allmänt Denna slutrapport beskriver projektet Basdatorarbetsplatstjänst (BAT) fas 2 och de erfarenheter som projektet och projektmedlemmarna vill förmedla till kommande projekt. Projektet hade till sin uppgift att genomföra en pilottest av basdatorarbetsplatetjänsten som togs fram i fas 1. Testet har genomförts och utvärderats. 1.2Uppdragsgivare och uppdragstagare Uppdragsgivare var Jan-Martin Löwendahl, CIO. Uppdragstagare var Peter Strömberg, Chalmers IT-avdelning. 1.3Projektperiod Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

4 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 4 (14) 2. MÅLUPPFYLLELSE Här redovisar Du måluppfyllelsen för projektet avseende idé och mål, tid och kostnad. 2.1 Projektidé och mål Projektidé - Citat ur projektdefinitionen: Att utföra en pilottest av basdatorarbetsplatstjänsten i skarp miljö för att verifiera/modifiera prototypen ur ett användarperspektiv och ett tekniskt perspektiv. Användarna kommer främst från följande sektioner; Fysik, I-Sektionen och Centrala administrationen. Initialt kommer testet endast att innefatta ett fåtal personer. Efterhand kommer fler användare att kopplas till tjänsten och en förhoppning är att 100-talet personer samtidigt skall testa tjänsten. Pilotanvändare kommer att ingå i en referensgrupp vilken kommer med synpunkter och förslag på hur tjänsten kan förbättras. Mål - Citat ur projektdefinitionen - BAT-projektets mål är att enligt tidplan och budget presentera ett förslag till en utvecklad, stabil och säker basdatorarbetsplatstjänst. - Fas 2 skall testa och utvärdera ett baspaket vilket innefattar både en grunduppsättning applikationer men även support/helpdesk. - Fas 2 skall ge förslag på lösning när det gäller tyngre applikationer tex. Matlab och Mathematica - Projektet skall ta fram en kostnad för tjänsten. Vilken baseras på: o antal användare o serverdrift o licenskostnader o support/helpdesk och närservice o ansvarig för tjänsten o administration av tjänsten - Projektet skall ta fram SLA för tjänsten. - Projektet skall påvisa skillnader med BAT gentemot hur det ser ut idag. - Leverera parkeringslista Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

5 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 5 (14) Måluppfyllelse Krav- och Lösningsbeskrivning Uppfyllda mål Projeket har: - tagit fram och testat en pilotmiljö. - tagit fram en support- och helpdesk-lösning för tjänsten. - tagit fram en kostnadsmatris för tjänsten. - tagit fram en tjänstebeskrivning (SLA) för tjänsten. - Undersökt möjligheten till att köra tunga applikationer såsom mathlab, matematica Ej uppfyllda mål Projektet har inte: - tagit fram ett rättvist jämförande kostnadsunderlag för Chalmers så som datorarbetsplatserna ser ut i dag jämfört med BAT. - Tagit fram en specifik parkeringslista utan parkerade punkter återfinns i bilagan DCEintegration och Tunga applikationer samt i slutrapporten, punkt 3 Projektförlopp. Måluppfyllelse funktion Ej aktuell. Måluppfyllelse beslutsunderlag Beslutsunderlaget presenteras vid styrgruppsmöte den Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

6 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 6 (14) Efterkalkyl Här redovisar Du verkligt utfall jämfört med kalkylen. Aktiviteterna är de som definierades i projektdefinitionen. Utfallet av budgeten syns nedan och kommentarer till detta. Budget / Utfall Resurs A K L M N O P Q R S Budget FAS 2 Budget FAS 2 Budget FAS 2 Budget FAS Budget FAS Utfall FAS 2 Utfall FAS 2 Utfall FAS 2Utfall FAS 2 Ej Ej Timmar i Intern debiterbar Extern Intern debiterbar projektet Extern kostnad kostnad kostnad Saldo total kostnad kostnad kostnad Saldo total Person resurser Projektledning (Peter S) Projektadministration (Henrietta W) Riskseminarium Projektgruppsmedlemmar Styrgruppsmedlemmar Referensgruppsmedlemmar Utvärdering av testperiod Kundstöd/Närservicetekniker Summa resurser Omkostnader Hårdvara Servers 2st 0 Licenser Hub, Skärmswitch 0 0 Lokalkostnad vid möten 0 0 Lokalkostnad riskseminarium 0 0 Reserv Overhead Hårdvara terminaler Summa omkostnader Totalsumma resurser+ omkostnader Totala projektkostnader Budget FAS 2 Utfall FAS 2 Externkostnad Intern kostnad Ej debiterbar kostnad Summa Varav debiterbara kostnader Intäkter Överskott fas Beslut ITB CITR Summa Budgeterat resultat Kostnader Intäkter resultat Kommentarer Projektledning och projektadministratör ingår i de interna kostnaderna. En del av budgeterade pengar från kundstöd användes för närservicetekniker. Projektet behöll :- från fas 1. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

7 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 7 (14) 3. PROJEKTFÖRLOPP Här redovisar Du hur projektet följde uppställda planer i form av tidsplan och bemanningsplan. Du beskriver och vid behov kommenterar risker som blivit verklighet samt andra viktiga händelser och beslut som har påverkat projektets mål. Projektet följde i stort de uppställda planerna. Det har uppkommit önskemål under projekttiden vilka alla har behandlats. Delprojektet gick inte parallellt med fas 2 som var sagt utan har blivit vilande. Finns angivet på parkeringslistan. Pilotprojektet startade upp med ett mindre antal användare. Anledningen till detta var att det i inledningsfasen skulle bli lättare att åtgärda och kartlägga problem och att inte för många skulle drabbas vid eventuella driftstopp eftersom det var en testmiljö. Under testperioden har ytterligare ett antal användare lagts till. Totalt antal användare under testperioden var igenomsnitt ca 20 st. De flesta testanvändarna finns på Centrala administrationen men även personer från IT-avdelningen, Fysik och I-sektionen har deltagit. Några större problem har inte uppstått på applikationssidan. På grund av det låga antalet testpersoner fick projektet göra en punktinsats för att undersöka eventuella belastningsproblem, (se protokoll från styrgruppsmöte 6, ). Fas 2 har utgått från ett baspaket av program och tjänster som främst riktar sig mot den administrativa användaren. Inkomna förslag på ytterligare program/funktioner och grupperingar av användare behandlades utifrån varje önskemål. Vissa program/funktioner har undersökts men ej implementerats och vissa har lagts till i baspaketet, antingen som standardprogram eller som tilläggstjänst. Riskseminarium genomfördes och åtgärder för riskerna 1-3 togs fram samt ansvarig för åtgärden. Se bilaga. En informationsplan togs fram för projektet för att nå ut till alla anställda på Chalmers. Insidan nyttjades i första hand för detta, Arbetsmöten/avstämningsmöten med Kristoffer har genomförts varje vecka. En åtgärdslista har används som arbetsmaterial. Styrgruppsmöten har genomförts med ungefär ett möte i månaden. Protokoll finns att läsa på projektets hemsida: Delprojekt e-post har varit vilande under fas 2. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

8 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 8 (14) Utöver utalade mål har projektet: tagit fram en websida för inloggning vid distansarbete tagit fram en lösning för att kunna använda PDA-utrustning i BAT undersökt möjligheterna till: o DCE/DFS-koppling Projektet har ej: - behandlat förslaget om att undersöka uppbyggnaden av ett mailhotell. - behandlat en lösning för mobila användare. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

9 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 9 (14) 4. ERFARENHETSÅTERMATNING Här redovisar Du rekommendationer och förslag till förbättring i arbetsformerna för kommande projekt. Du följer i stort den rubrikindelning som finns i Din projektdefinition. 4.1 Organisation, roller och ansvarsfördelning Här redovisar Du hur organisationen har förändrats under projektets löptid och hur samarbetet mellan de olika organisatoriska enheterna har fungerat. Styrgrupp Jan-Martin Löwendahl Projektledning Peter Strömberg Projektadministratör Henrietta Wictorsson Teknisk referensgrupp Referensgrupp Delprojekt Kristoffer Johansson Delprojekt ( ) Viktor Fougstedt Bemanning Basdatorarbetsplatstjänst fas 2 Styrgrupp: PL: PA: Teknisk referensgrupp: Jan-Martin Löwendahl (ordförande) Börje Sennung Görgen Olofsson Björn O. Eriksson Paul Waserbrot Michael Morin Peter Strömberg Henrietta Wictorsson Peter Strömberg (ordförande) Stellan Englèn, Ladok Per Andersson, CDG Lars Andersson, ITA Michael Morin, I-sek Stefan Andersson, ITA Användare referensgrupp: Peter Strömberg (ordförande) Pilotanvändare 5-10 stycken Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

10 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 10 (14) Delprojekt Kristoffer Johansson, Fysik Delprojekt (e-post) Viktor Vougstedt (Vilande) 4.2 Projektanalys Projektet har följt projektdefinitionen. Organisationen har förändrats då delprojektet e-post har lyfts ur projektet och skall genomföras separat. Referensgruppen har inte sammankallats utan individuella avstämningar har skett löpande med medlemmarna. 7 protokollförda möten har genomförts med styrgruppen. Projektmöten, både med styrgrupper och projektledning, har fungerat bra genom givande diskussioner och snabba beslut. Nästan 100% deltagande vid styrgruppsmöten. Fungerade bra - att rekommendera: Avstämning mellan delprojektet och projektledaren har genomförts löpande minst en gång i veckan vilket har gjort att problem tidigt har kunnats lösas. Att alla berörda inom projektet använder kalendersystemet har bidragit till möjlig mötesplanering. Delprojektledaren har varit rätt man på rätt plats och bidragit med kunskaper och erfarenheter vilket har givit gott resultat. Information har tidigt skickats ut till styrgruppsmedlemmarna vilket har underlättat beslut vid mötestillfällena. Avstämningsmöten med ordföranden i styrgruppen har genomförts någon gång i månaden vilket har varit bra för att styra projektet åt önskad riktning. Projektet genomförde en riskanalys med hjälp av extern ledning vilket fungerade mycket bra. Resultatet sammanställdes och ansvariga för åtgärder togs fram. Analysen gav en inblick i sårbarheten i projektet vilket då har kunnats elimineras i tid. Fungerade mindre bra - bör förbättras till nästa projekt: Informationsspridning och förankring utanför projektet bör bli bättre inför fas 3. Närservicetekniker saknades stora delar av projektet vilket medförde att övriga projektmedlemmar fick avsätta onödigt mycket tid för närservice till pilotanvändarna. Tid för användaren, användaren måste få utbildning i BAT. Att tänka på till nästa projekt (FAS 3): Gruppsammansättningen till styrgrupp-, referens- och teknikgrupp, bör tänkas igenom till fas 3. Det är viktigt att få med slutanvändare och driftpersonal i grupperingarna. Det är viktigt att varje förändring/beslut dokumenteras, därav bör alla möten protokollföras. Detta skall även gälla avstämningar via telefon eller e-post. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

11 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 11 (14) Förankring inom organisationen innan införandet av tjänsten sker. Förankring hos externa leverantörer, tex. kundstöd. 4.3 Produktionsmodeller Arbetsformen för projektet har varit möten med styrgrupp och projektledning för uppföljning/avstämning och beslutstaganden. Samt avstämningar mot delprojektet via minst ett möte i veckan, e-post och telefonkontakt vilket har fungerat bra och bidragit till ett gott resultat. 4.4 Utbildning i projektet Här redovisar Du dels om den genomförda utbildningen motsvarade uppställda mål, dels om det identifierade utbildningsbehovet var tillräckligt till sin omfattning och innehåll. Ingen utbildning har genomförts. 4.5 Ändringshantering Ej aktuell. 4.6 Utrustning och lokalisering Projektet har hittills nyttjat befintliga lokaler och utrustning. 4.7 Resultat- och dokumenthantering Projektets dokument finns på Livelink och på projektets webbsida 4.8 Leverans, överlämning och godkännande Överlämning och godkännande har skett planenligt vid styrgruppsmöten. 4.9 Informationsspridning Informationsspridning har skett genom utskick av protokollförda möten via e-post till projekt- och styrgruppsmedlemmar samt så har all dokumentation även funnits att tillgå via Livelink och projektets hemsida Sekretess och säkerhet Ej aktuellt Nyckeltal Ej aktuellt. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

12 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 12 (14) 5. PROJEKTETS OCH KUNDENS UPPLEVDA KVALITET Här redovisar styrgruppen och projektledningen sina kommentarer till måluppfyllelsen, erfarenhetsåtermatningen och projektgenomförandet Styrgruppens kommentarer Fungerade bra - att rekommendera: Samarbetet mellan olika enheter på Chalmers har fungerat mycket bra. Styrgruppens sammansättning i denna andra fas har varit bra. Dock kunde en representant för slutanvändarna tagits in redan i denna fas. Införande av beslutsmallen för styrgruppsarbetet fungerar bra. Fungerade mindre bra - bör förbättras till nästa projekt: Förankring och information är ett område som fortfarande kan förbättras. Tid från organisationen var återigen ett visst problem. Att jobba deltid i ett projekt innebär oftast att projektarbetet nedprioriteras till förmån för löpande drift. Vi måste arbeta med att ge bättre förutsättningar för projektarbete. Något måste göras för att säkerställa flera "pilot-testare" i denna typ av projekt. Att tänka på till nästa projekt: Att tidigt klargöra förväntningarna från ledningen. Framförallt vad gäller tidplan och ekonomiskt resultat. Ett sådant här projekt kanske skall stämmas av med HLG? (ITB avgör naturligtvis). Allmänna kommentarer: Med tanke på tidspressen under vilket projektet skapats och körs så är leveranserna helt i enlighet med förväntan Projektledningens kommentarer Projektledningen tycker att projektet i stort har fungerat bra detta har bland annat berott på: Möten med styrgruppen ungefär en gång i månaden med hög närvaro och kunnighet. Att fördela projektledningen mellan en projektledare och en projektadministratör. Nyttja en förbestämd modell för projektdokumentation. Bra delprojektledare som bidragit med kunskap och erfarenhet. En bra projektdefinition togs fram som har underlättat arbetet under projektets gång. En tydlig projektplan togs fram vilket styrde upp projektet bra och gjorde att uppföljning av projektets olika delar var lätta att göra. För att hålla koll på vem som ägde vilket ärende inom projektet fanns en åtgärdslista, både för projektet och för delprojektet som stämdes av regelbundet. Detta underlättade arbetet så att tidsplanen gick att hålla. Fungerade mindre bra - bör förbättras till nästa projekt/fas: Ytterligare projektmedlem skulle behövas för att få en bättre kontakt/förankring med testanvändarna. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

13 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 13 (14) Att tänka på till nästa projekt: Att inte påskynda projektet så att funktionalitet och resultatet påverkas negativt Rekommendation till fortsatt arbete Här redovisar styrgruppen och projektledningen sina rekommendationer avseende dels eventuell fortsättning i form av nya projekt, dels förslag till förbättringar under kommande samarbete. Projektet BAT fas 2 ger följande rekommendationer: Förlänga testfasen för att inte missa viktiga synpunkter från testanvändare som använt tjänsten en kort period. Det är viktigt att testanvändarna är tillfredställda med tjänsten innan den implementeras i större skala. Öka antalet testanvändare. Åtgärda eller bekräfta synpunkter som kommer in från testanvändarna. Att Chalmers väljer extern first-line helpdesk/support. Ärenden som inte löses i first-line går vidare till Chalmers internt. Att projektets önskade resultat förankras inom Chalmers för att säkerställa intresset inom organisationen. Löpande resultat bör redovisas för berörda inom organisationen, tex. genom IT-chefsringen och ledningsgrupper samt andra grupperingar som väntas bli inblandade. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

14 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 14 (14) 5 REFERENSLISTA Här förtecknar Du personer som kan ge ytterligare information om projektet. Namn Hänvisning Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

15 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 1 (20) Syftet med den tekniska dokumentationen är att kärnfullt redovisa den för BAT-projektet uppsatta pilotmiljön. TEKNISK DOKUMENTATION Delprojekt Tunn klient Fas 2, fortsätting Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

16 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 2 (20) INNEHÅLL 1. BAKGRUND Allmänt Uppdragsgivare och uppdragstagare Projektperiod SYSTEMÖVERSIKT Beskrivning Hårdvara Mjukvara INFRASTRUKTUR Klustermodell, anslutningsförfarande RDP och ICA, protokoll för tunn klientfunktionalitet Samba, profiler och hemkonton APPLIKATIONSDOKUMENTATION D Client Adobe Acrobat Citrix ICA Client Corporate Time Diodora Endnote Filemaker F-Secure SSH Client H Horisonten Ladok Nouveau Chalmers Ladok Nouveau GU Ladok Nouveau Test/Admin Microsoft Office XP Netscape Communicator Oracle Discoverer Palm Desktop Qlikview Raindance Resax TextPad Vet Antivirus WinZip REFERENSLISTA BILAGOR logon.ksh Systempolicy, jupiter.adm attach.cmd...19 Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

17 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 3 (20) Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

18 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 4 (20) 1. BAKGRUND Här beskriver Du kortfattat bakgrunden till projektet. 1.1 Allmänt Detta dokument beskriver kortfattat de tekniska implementationsdetaljerna av delprojektet Tunn klient. Projektet hade till sin uppgift att ta fram och driftsätta en pilotmiljö för utvärdering i fas 2 i huvudprojektet Basarbetsplatstjänst på Chalmers. 1.2 Uppdragsgivare och uppdragstagare Uppdragsgivare var Jan-Martin Löwendahl genom Peter Strömberg, IT-avdelningen. Uppdragstagare var Fysikdatorn genom Kristoffer Johansson. 1.3 Projektperiod Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

19 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 5 (20) 2. SYSTEMÖVERSIKT Följande avsnitt ger en översiktlig bild av BAT-systemets uppbyggnad. 2.1 Beskrivning BAT-miljön är implementerad som en lastbalanserad, redundant klustermiljö för närvarande bestående av två klusternoder, en filserver och en primärdomänkontrollant. 2.2 Hårdvara Pilotprojektets klusternoder består av två stycken två-processors AMD Athlonmaskiner från Computime AB. Maskinerna har speglade diskar och dubbla nätverkskort, samt 1Gb RAM. Pilotanvändarnas hemkonton samt primärdomänkontrollanten är placerade på för Fysikdatorn befintlig hårdvara, en SUN Enterprise 3000 med två stycken tillhörande A5200 diskpackar. Användarnas diskkvot är för närvarande 200Mb. 2.3 Mjukvara För att kunna tillhandahålla klusterfunktionaliteten och lastbalansering använder noderna Microsoft Windows 2000 Advanced Server och WLBS, Windows Network Load Balancing. Utöver den inbyggda terminalserverkomponenten som levereras med Windows 2000 Advanced Server, använder maskinerna också Citrix Metaframe XPe för att erbjuda en mer funktionalitetsrik tunn klientmiljö. Filservern och primärdomänkontrollanten kör Sun Solaris 8 tillsammans med Samba för att emulera en Windows NT-domän med avseende på fildelning och autentiseringsmodell. Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

20 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 6 (20) 3. INFRASTRUKTUR Här redovisas en beskrivning av BAT-miljöns infrastruktur, främst med avseende på klusterlösning och nätverksprogramvara. 3.1 Klustermodell, anslutningsförfarande De två klusternoderna delar på en klustergemensam MAC-adress på de primära nätverksadaptrarna för inkommande trafik, och använder sig av den sekundära adaptern för utgående trafik. För att undvika flooding av switchen har en 100 Mbit-hub kopplats mellan klusternoderna och switchporten. En klustervid broadcast sänds ut en gång per sekund, och fungerar som heartbeat för klusternoderna. Förfrågningar om anslutning kommer till den klustergemensamma adressen, och enligt en förutbestämd fördelningsmodell bland de tillgängliga klusternoderna väljs vilken av dem som skall ta hand om förfrågan. Två portar är lastbalanserade i klustret, 3389 för RDP-trafik och 1494 för ICA-trafik. För mer information om Microsofts Windows Network Load Balancing, se RDP och ICA, protokoll för tunn klientfunktionalitet Microsofts Remote Desktop Protocol (RDP) skeppas numera som standardkomponent I serverversionerna av Windowsoperativsystemet. Protokollet tillåter anslutningar mot en terminalserver i upplösningar upp till 1280x1024 pixlar med 8 bitars färgdjup (256 samtidiga unika färger). Utöver den grundläggande terminalserverfunktionaliteten som RDP-protokollet ger, har även Citrix Metaframe XPe installerats i klustermiljön. Metaframe använder sig av ett separat protokoll, Independent Computing Architecture (ICA), för att tillhandahålla en tunn klientfunktionalitet. ICA har stöd för upplösningar upp till 65535x65535 pixlar med 32 bitars färgdjup (Truecolor), högre grad av kryptering, vidarebefordring av lokala resurser som diskettstationer, skrivare och serieportar. Protokollet är dessutom starkt adaptivt, och fungerar tillfredsställande på anslutningar med låg eller mycket låg bandbreddskapacitet. Båda teknologierna finns alltså tillgängliga parallellt i BAT-klustret. 3.3 Samba, profiler och hemkonton Sun Enterprise 3000-maskinen agerar både filserver för användarnas hemkonton (BATHOME) och primärdomänkontrollant (BATDC) för NT4-domänen (JUPITER). Båda funktionaliteter är realiserade genom Samba (för närvarande i version 2.2.2), en öppen programvara för emulering av Windowsbaserade fildelningstjänster och autenticeringsmodeller. BAT-miljön använder sig av så kallade roaming profiles, vilket innebär att användarprofildata lagras på en nätverksenhet istället för på den lokala disken, så att inställningar och dokument nås oavsett vilken maskin användarna loggar in på. Eftersom Windows ändå kräver att profildata ligger på den lokala disken under pågående session, måste profildata överföras vid på- och avloggning. För att minimera mängden av överförd data har åtgärder vidtagits för att styra om ett antal kataloger ut ur användarprofilen, för att istället sparas direkt i hemkontot. För mer information om de berörda katalogerna, se bilaga Systempolicy, jupiter.adm. Vid montering av hemkatalogen från BATHOME initieras 1 Microsoft Corporation (2000). Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

21 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 7 (20) grundkonfigurationen för ett antal programvaror, förutsatt att den inte finns där tidigare, genom ett shellskript, se bilaga logon.ksh. Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

22 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 8 (20) 4. APPLIKATIONSDOKUMENTATION Följande avsnitt redovisar en kortfattad teknisk beskrivning på de i miljön installerade applikationerna. Endast konfigurationsändringar specifika för BAT-miljön dokumenteras, och om inget annat anges förutsätts att applikationen installerats enligt grundkonfigurationen D Client För 4D Client har två installationsmodeller testats. Den ena, då programvaran är installerad enligt grundkonfiguration, kräver att respektive användare har 4D Client:s TCP/IP-drivrutin (4DNCTCP.DLL) installerad i %HOMEDRIVE%\Windows\ 4D\Network. Den andra modellen bygger på att applikationen 4DClient.exe registreras med Application Compatibilityflaggan 2 Return Systemroot, not user s WINDOWS directory (0x ) satt. Programmet använder sig då av det systemgemensamma Windowsbiblioteket, och ingen programvara behöver installeras i användarnas hemkataloger. I dagsläget är den förstnämnda modellen i drift. 4.2 Adobe Acrobat 5.05 Adobe Acrobat är installerat enligt grundkonfigurationen, med undantag för ActiveXkomponenterna för direktutskrift och generering i Microsoft Office ( %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office10\XLstart\pdfmaker.xla och %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office10\startup\pdfmaker.dot ) som är avaktiverade och flyttade. 4.3 Citrix ICA Client Citrix ICA-klient är installerad enligt den grundkonfiguration som erbjuds i Metaframe XP Corporate Time 5.1 Corporate Time är installerat enligt grundkonfigurationen. En förkonfigurerad inställningsfil (UNISON.INI) för anslutning till ITA:s kalenderserver läggs på plats i %HOMEDRIVE%\.batnt\Application Data\cst vid montering av hemdelningen. För mer information, se bilaga logon.ksh. 4.5 Diodora Diodora Ärendehantering är installerat enligt grundkonfigurationen. 4.6 Endnote 5.0 Endnote är installerat enligt grundkonfigurationen. 4.7 Filemaker 5.5 Filemaker 5.5 är installerat enligt ursprunglig konfiguration. 2 Microsoft Corporation (1998) Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

23 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 9 (20) 4.8 F-Secure SSH Client 5.5 F-Secure SSH är installerat enligt grundkonfigurationen. 4.9 H97 H97 (QWS3270/IBM ) är installerat enligt grundkonfigurationen. En inställningsfil för anslutning till VHS H97 finns i programkatalogen för QWS Horisonten Horisonten (GU) är realiserat som en Telnetanslutning tunnlad över SSH. En konfigurationsfil för SSH genereras dynamiskt vid montering av hemdelningen, där lokalt portnummer för tunneln bestäms slumpmässigt per användare. För mer information, se bilaga logon.ksh Ladok Nouveau Chalmers För att får Ladok Nouveau (LN) att fungera tillfredsställande i en fleranvändarmiljö har ett antal åtgärder fått vidtagas. LN sparar Stam-användarnamn och hashat lösenord i klartext i filen C:\Ladok_Nouveau\ladok.asn. Förutom att denna fil måste vara läsbar för samtliga LNanvändare, ansluter alltså alla med samma Stam-användarnamn. LN använder sig också av en icke-konfigurerbar katalog för programutskrifter (C:\Ladok_Nouveau\tmp) vilket innebär att om filnamn på utskriften är känt, kan medlemmar i LN-användargruppen se samtliga utskrifter Ladok Nouveau GU Ladok Nouveau GU har installerats enligt standardkonfigurationen, det vill säga en ICAanslutning till airport.gu.se Ladok Nouveau Test/Admin Ladok Nouveau Test/Admin har installerats i enlighet med beskrivningen given för Ladok Nouveau Chalmers ovan Microsoft Office XP Följande applikationer ur Microsoft Office XP-familjen har installerats i BAT-klustret: Microsoft Word 2002 Microsoft Excel 2002 Microsoft Access 2002 Microsoft PowerPoint 2002 Microsoft FrontPage 2002 Microsoft Outlook 2002 Microsoft Photo Editor Utöver ovanstående komponenter har även Office XP Swedish User Interface Pack installerats för att ge tillgång till svenskt användargränssnitt och svenska ordböcker. Eftersom Office XP är ett fleranvändarmiljömedveten applikationspaket, har programvaran installerats enligt grundkonfiguration. Ett antal modifieringar av användargränssnitt och rättigheter har Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. Sidan 1 (13) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Back-up av MyTobii P-10

Back-up av MyTobii P-10 Back-up av MyTobii P-10 Tobii Support Team Den här dokumentationen guidar dig genom alla relevanta steg för att göra en back-up av MyTobii P-10. Överföra data från en P10 till en annan P10 eller PC Göra

Läs mer

TTP (Tunn Teknisk Plattform)

TTP (Tunn Teknisk Plattform) prel 2004-06-01 Sida 1 (8) TTP (Tunn Teknisk Plattform) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Serverbaserade lösningar och tunna klienter... 2 Programvara/protokoll... 3 SYSTEMÖVERSIKT... 3 Systemkonstruktion...

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4 Styrgruppsmöte/arbetsmöte Utgåva: A Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4 Närvarande Björn Eriksson Hans Lindgren till kl. 15.20 Harald Tägnfors Jan-Martin Löwendahl

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1 Gäller från och med programversion 2015.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar

Läs mer

Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0

Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0 Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0 Innehållsförteckning 1.0 Allmänt...3 2.0 Översikt kontrollpanel...4 2.1 Desktop...5 2.2 Home...6 3.0 Domäninställningar...7 3.1 Ladda upp dina filer information om

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva OBS! Det finns ytterligare filer på Microsoft CD, som tillhör SQL 2000 Administration Self paced, vilka kan

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet

Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet HÄLSOUNIVERSITETET 2001-01-09 IT-rådet Linköpings universitet Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet Detta dokument innehåller standardkrav på hård- och mjukvara vid ny- och, minimikrav på

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40A Version 1.4 - (12082) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40A. För

Läs mer

Helpdesk/ärendehantering

Helpdesk/ärendehantering Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 1 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, IT-Chefsringen Närvarande Ej närvarande Jan-Martin Löwendahl, CIO Carl Hallén, MD Tord Hansson, ED Michael Morin, I Börje

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel:

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: - Installera en Fortigate ditt nätverk. - Anslut Fortigaten till IPv6 nätverket. - Anslut din PC till Fortigaten. - Så kan du surfa på internet med

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: fas 3, 1 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Jan-Martin Löwendahl, CIO Inge Svensson, personaladministrationschef (CA) Göran Svensson, IT-ansvarig (K) Börje

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $%!& # ' # ( #! " # $ " # " % " Consafe Logistics erbjuder hårdvara och relaterade tjänster enligt nedanstående specifikation. Om MA-Skåne att köpa hårdvara

Läs mer

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Laboration: Processautomation och kvalitetssäkring vt 2005 Claes Buckwalter clabu@itn.liu.se 1 Introduktion Den här laborationen handlar om processautomation

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA UNIX-konto, användaridentitet Namn Du har fått ett konto med ett användarnamn bestående av prefixet ip99_ och ytterligare tre bokstäver. Dessa

Läs mer

Konfigurering och driftsättning

Konfigurering och driftsättning 1 (40) Ladok Nouveau Ändringshistorik Av Kommentar Granskare/Godk ännare 2010-03-15 sbm Utkast 2010-04-27 sbm Uppdaterat inför majleveransen 2010-06-10 2010-09-02 sbm sbm Visual C++ Runtime kräver Windows

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.39A Version 1.1 - (071210) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.39A.

Läs mer

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Windows 8 och det nya arbetslivet Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Verkligheten? people Hemma På arbetet Windows 8 Demo Nya mobila lösningar Samma upplevelse på alla datorer* Folder Re-Direct

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Unix-Säkerhet. Övningsprov. Frågorna skall besvaras på ett sådant sätt att en insatt kollega skall känna sig informerad.

Unix-Säkerhet. Övningsprov. Frågorna skall besvaras på ett sådant sätt att en insatt kollega skall känna sig informerad. Övningsprov Tillåtna hjälpmedel; penna, suddgummi, linjal. Lärare: Peter Steen Betygsgränser: KY(IG=17p, VG>=29p) Svar önskas på separat papper! Rita skisser och motivera dina svar! Frågorna skall

Läs mer

Installation av MultiTech RF550VPN

Installation av MultiTech RF550VPN Installation av MultiTech RF550VPN 1. Fysisk installation 1. Anslut en nätverkskabel* mellan WAN-porten på RF550VPN och ADSL-modem (eller router, om du har en fast förbindelse) 2. Anslut en nätverkskabel

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Systemkrav för Hogia Approval Manager

Systemkrav för Hogia Approval Manager Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2014.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar

Läs mer

Manual för Skapa gästkonton för konferens

Manual för Skapa gästkonton för konferens 1(6) Manual för Dokument beskriver hur man som Gästkontoutlämnare använder verktyget för att skapa många gästkonton på en gång genom att importera en.cvs-fil som är skapad med Excel. Obs! Fungerar inte

Läs mer

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Grundläggande konfiguration av lagringslösning ATAboy Installation av Backupserver Konfiguration av Virtuellt bandbibliotek, VTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Manual för Skapa gästkonton för konferens

Manual för Skapa gästkonton för konferens 1(8) Manual för Dokument beskriver hur man som Gästkontoutlämnare använder verktyget för att skapa många gästkonton på en gång genom att importera en.csv-fil som är skapad med Excel. Obs! Verktyget är

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Att sätta upp en IPsec-förbindelse med NAT (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid

Att sätta upp en IPsec-förbindelse med NAT (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Att sätta upp en IPsec-förbindelse med NAT (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Table of Contents Att konfigurera Ingate Firewall/SIParator för IPsec-uppkopplingar med NAT...3

Läs mer

Bilaga C, Nätverksprogram

Bilaga C, Nätverksprogram Bilaga C, Nätverksprogram Välkommen till D I denna bilaga beskrivs flera nätverksprogram som använder sig av TCP/IP, t ex Netscape och Eudora. World Wide Web World Wide Web (för kortas WWW) är den nyaste

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Konfiguration övriga klienter

Konfiguration övriga klienter Konfiguration övriga klienter (ej Outlook) till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 9 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Certifikat i Mac OS X... 3 2.1. SwUPKI Policy

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.4 - (150604) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A.

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Elementär datakommunikation PLC8D:1 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging Data Logging innebär att data samlas

Läs mer

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord 1 (26) Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord Koneo Box 327, Sylveniusgatan 5 751 05 Uppsala Telefon 018-66 01 00 Fax 018-66 01 01 E-post info.uppsala@koneo.se Org nr 556528-0079 2 (26) Innehåll

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Att göra Web-sidor på Macintosh

Att göra Web-sidor på Macintosh Att göra Web-sidor på Macintosh Av Jacob Palme 95-10-30, senast ändrad 96-11-26 21.06. Original filnamn: web-sidor-med-mac.mw6. Detta dokument kan laddas ner från följande URL-er: I Adobe Acrobat format:

Läs mer