SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt."

Transkript

1 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 1 (14) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas 2 BAT Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

2 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 2 (14) INNEHÅLL 1. BAKGRUND Allmänt Uppdragsgivare och uppdragstagare Projektperiod MÅLUPPFYLLELSE Projektidé och mål Efterkalkyl PROJEKTFÖRLOPP ERFARENHETSÅTERMATNING Organisation, roller och ansvarsfördelning Projektanalys Produktionsmodeller Utbildning i projektet Ändringshantering Utrustning och lokalisering Resultat- och dokumenthantering Leverans, överlämning och godkännande Informationsspridning Sekretess och säkerhet Nyckeltal PROJEKTETS OCH KUNDENS UPPLEVDA KVALITET Styrgruppens kommentarer Projektledningens kommentarer Rekommendation till fortsatt arbete REFERENSLISTA Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

3 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 3 (14) 1. BAKGRUND Här beskriver Du kortfattat bakgrunden till projektet. 1.1Allmänt Denna slutrapport beskriver projektet Basdatorarbetsplatstjänst (BAT) fas 2 och de erfarenheter som projektet och projektmedlemmarna vill förmedla till kommande projekt. Projektet hade till sin uppgift att genomföra en pilottest av basdatorarbetsplatetjänsten som togs fram i fas 1. Testet har genomförts och utvärderats. 1.2Uppdragsgivare och uppdragstagare Uppdragsgivare var Jan-Martin Löwendahl, CIO. Uppdragstagare var Peter Strömberg, Chalmers IT-avdelning. 1.3Projektperiod Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

4 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 4 (14) 2. MÅLUPPFYLLELSE Här redovisar Du måluppfyllelsen för projektet avseende idé och mål, tid och kostnad. 2.1 Projektidé och mål Projektidé - Citat ur projektdefinitionen: Att utföra en pilottest av basdatorarbetsplatstjänsten i skarp miljö för att verifiera/modifiera prototypen ur ett användarperspektiv och ett tekniskt perspektiv. Användarna kommer främst från följande sektioner; Fysik, I-Sektionen och Centrala administrationen. Initialt kommer testet endast att innefatta ett fåtal personer. Efterhand kommer fler användare att kopplas till tjänsten och en förhoppning är att 100-talet personer samtidigt skall testa tjänsten. Pilotanvändare kommer att ingå i en referensgrupp vilken kommer med synpunkter och förslag på hur tjänsten kan förbättras. Mål - Citat ur projektdefinitionen - BAT-projektets mål är att enligt tidplan och budget presentera ett förslag till en utvecklad, stabil och säker basdatorarbetsplatstjänst. - Fas 2 skall testa och utvärdera ett baspaket vilket innefattar både en grunduppsättning applikationer men även support/helpdesk. - Fas 2 skall ge förslag på lösning när det gäller tyngre applikationer tex. Matlab och Mathematica - Projektet skall ta fram en kostnad för tjänsten. Vilken baseras på: o antal användare o serverdrift o licenskostnader o support/helpdesk och närservice o ansvarig för tjänsten o administration av tjänsten - Projektet skall ta fram SLA för tjänsten. - Projektet skall påvisa skillnader med BAT gentemot hur det ser ut idag. - Leverera parkeringslista Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

5 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 5 (14) Måluppfyllelse Krav- och Lösningsbeskrivning Uppfyllda mål Projeket har: - tagit fram och testat en pilotmiljö. - tagit fram en support- och helpdesk-lösning för tjänsten. - tagit fram en kostnadsmatris för tjänsten. - tagit fram en tjänstebeskrivning (SLA) för tjänsten. - Undersökt möjligheten till att köra tunga applikationer såsom mathlab, matematica Ej uppfyllda mål Projektet har inte: - tagit fram ett rättvist jämförande kostnadsunderlag för Chalmers så som datorarbetsplatserna ser ut i dag jämfört med BAT. - Tagit fram en specifik parkeringslista utan parkerade punkter återfinns i bilagan DCEintegration och Tunga applikationer samt i slutrapporten, punkt 3 Projektförlopp. Måluppfyllelse funktion Ej aktuell. Måluppfyllelse beslutsunderlag Beslutsunderlaget presenteras vid styrgruppsmöte den Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

6 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 6 (14) Efterkalkyl Här redovisar Du verkligt utfall jämfört med kalkylen. Aktiviteterna är de som definierades i projektdefinitionen. Utfallet av budgeten syns nedan och kommentarer till detta. Budget / Utfall Resurs A K L M N O P Q R S Budget FAS 2 Budget FAS 2 Budget FAS 2 Budget FAS Budget FAS Utfall FAS 2 Utfall FAS 2 Utfall FAS 2Utfall FAS 2 Ej Ej Timmar i Intern debiterbar Extern Intern debiterbar projektet Extern kostnad kostnad kostnad Saldo total kostnad kostnad kostnad Saldo total Person resurser Projektledning (Peter S) Projektadministration (Henrietta W) Riskseminarium Projektgruppsmedlemmar Styrgruppsmedlemmar Referensgruppsmedlemmar Utvärdering av testperiod Kundstöd/Närservicetekniker Summa resurser Omkostnader Hårdvara Servers 2st 0 Licenser Hub, Skärmswitch 0 0 Lokalkostnad vid möten 0 0 Lokalkostnad riskseminarium 0 0 Reserv Overhead Hårdvara terminaler Summa omkostnader Totalsumma resurser+ omkostnader Totala projektkostnader Budget FAS 2 Utfall FAS 2 Externkostnad Intern kostnad Ej debiterbar kostnad Summa Varav debiterbara kostnader Intäkter Överskott fas Beslut ITB CITR Summa Budgeterat resultat Kostnader Intäkter resultat Kommentarer Projektledning och projektadministratör ingår i de interna kostnaderna. En del av budgeterade pengar från kundstöd användes för närservicetekniker. Projektet behöll :- från fas 1. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

7 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 7 (14) 3. PROJEKTFÖRLOPP Här redovisar Du hur projektet följde uppställda planer i form av tidsplan och bemanningsplan. Du beskriver och vid behov kommenterar risker som blivit verklighet samt andra viktiga händelser och beslut som har påverkat projektets mål. Projektet följde i stort de uppställda planerna. Det har uppkommit önskemål under projekttiden vilka alla har behandlats. Delprojektet gick inte parallellt med fas 2 som var sagt utan har blivit vilande. Finns angivet på parkeringslistan. Pilotprojektet startade upp med ett mindre antal användare. Anledningen till detta var att det i inledningsfasen skulle bli lättare att åtgärda och kartlägga problem och att inte för många skulle drabbas vid eventuella driftstopp eftersom det var en testmiljö. Under testperioden har ytterligare ett antal användare lagts till. Totalt antal användare under testperioden var igenomsnitt ca 20 st. De flesta testanvändarna finns på Centrala administrationen men även personer från IT-avdelningen, Fysik och I-sektionen har deltagit. Några större problem har inte uppstått på applikationssidan. På grund av det låga antalet testpersoner fick projektet göra en punktinsats för att undersöka eventuella belastningsproblem, (se protokoll från styrgruppsmöte 6, ). Fas 2 har utgått från ett baspaket av program och tjänster som främst riktar sig mot den administrativa användaren. Inkomna förslag på ytterligare program/funktioner och grupperingar av användare behandlades utifrån varje önskemål. Vissa program/funktioner har undersökts men ej implementerats och vissa har lagts till i baspaketet, antingen som standardprogram eller som tilläggstjänst. Riskseminarium genomfördes och åtgärder för riskerna 1-3 togs fram samt ansvarig för åtgärden. Se bilaga. En informationsplan togs fram för projektet för att nå ut till alla anställda på Chalmers. Insidan nyttjades i första hand för detta, Arbetsmöten/avstämningsmöten med Kristoffer har genomförts varje vecka. En åtgärdslista har används som arbetsmaterial. Styrgruppsmöten har genomförts med ungefär ett möte i månaden. Protokoll finns att läsa på projektets hemsida: Delprojekt e-post har varit vilande under fas 2. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

8 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 8 (14) Utöver utalade mål har projektet: tagit fram en websida för inloggning vid distansarbete tagit fram en lösning för att kunna använda PDA-utrustning i BAT undersökt möjligheterna till: o DCE/DFS-koppling Projektet har ej: - behandlat förslaget om att undersöka uppbyggnaden av ett mailhotell. - behandlat en lösning för mobila användare. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

9 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 9 (14) 4. ERFARENHETSÅTERMATNING Här redovisar Du rekommendationer och förslag till förbättring i arbetsformerna för kommande projekt. Du följer i stort den rubrikindelning som finns i Din projektdefinition. 4.1 Organisation, roller och ansvarsfördelning Här redovisar Du hur organisationen har förändrats under projektets löptid och hur samarbetet mellan de olika organisatoriska enheterna har fungerat. Styrgrupp Jan-Martin Löwendahl Projektledning Peter Strömberg Projektadministratör Henrietta Wictorsson Teknisk referensgrupp Referensgrupp Delprojekt Kristoffer Johansson Delprojekt ( ) Viktor Fougstedt Bemanning Basdatorarbetsplatstjänst fas 2 Styrgrupp: PL: PA: Teknisk referensgrupp: Jan-Martin Löwendahl (ordförande) Börje Sennung Görgen Olofsson Björn O. Eriksson Paul Waserbrot Michael Morin Peter Strömberg Henrietta Wictorsson Peter Strömberg (ordförande) Stellan Englèn, Ladok Per Andersson, CDG Lars Andersson, ITA Michael Morin, I-sek Stefan Andersson, ITA Användare referensgrupp: Peter Strömberg (ordförande) Pilotanvändare 5-10 stycken Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

10 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 10 (14) Delprojekt Kristoffer Johansson, Fysik Delprojekt (e-post) Viktor Vougstedt (Vilande) 4.2 Projektanalys Projektet har följt projektdefinitionen. Organisationen har förändrats då delprojektet e-post har lyfts ur projektet och skall genomföras separat. Referensgruppen har inte sammankallats utan individuella avstämningar har skett löpande med medlemmarna. 7 protokollförda möten har genomförts med styrgruppen. Projektmöten, både med styrgrupper och projektledning, har fungerat bra genom givande diskussioner och snabba beslut. Nästan 100% deltagande vid styrgruppsmöten. Fungerade bra - att rekommendera: Avstämning mellan delprojektet och projektledaren har genomförts löpande minst en gång i veckan vilket har gjort att problem tidigt har kunnats lösas. Att alla berörda inom projektet använder kalendersystemet har bidragit till möjlig mötesplanering. Delprojektledaren har varit rätt man på rätt plats och bidragit med kunskaper och erfarenheter vilket har givit gott resultat. Information har tidigt skickats ut till styrgruppsmedlemmarna vilket har underlättat beslut vid mötestillfällena. Avstämningsmöten med ordföranden i styrgruppen har genomförts någon gång i månaden vilket har varit bra för att styra projektet åt önskad riktning. Projektet genomförde en riskanalys med hjälp av extern ledning vilket fungerade mycket bra. Resultatet sammanställdes och ansvariga för åtgärder togs fram. Analysen gav en inblick i sårbarheten i projektet vilket då har kunnats elimineras i tid. Fungerade mindre bra - bör förbättras till nästa projekt: Informationsspridning och förankring utanför projektet bör bli bättre inför fas 3. Närservicetekniker saknades stora delar av projektet vilket medförde att övriga projektmedlemmar fick avsätta onödigt mycket tid för närservice till pilotanvändarna. Tid för användaren, användaren måste få utbildning i BAT. Att tänka på till nästa projekt (FAS 3): Gruppsammansättningen till styrgrupp-, referens- och teknikgrupp, bör tänkas igenom till fas 3. Det är viktigt att få med slutanvändare och driftpersonal i grupperingarna. Det är viktigt att varje förändring/beslut dokumenteras, därav bör alla möten protokollföras. Detta skall även gälla avstämningar via telefon eller e-post. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

11 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 11 (14) Förankring inom organisationen innan införandet av tjänsten sker. Förankring hos externa leverantörer, tex. kundstöd. 4.3 Produktionsmodeller Arbetsformen för projektet har varit möten med styrgrupp och projektledning för uppföljning/avstämning och beslutstaganden. Samt avstämningar mot delprojektet via minst ett möte i veckan, e-post och telefonkontakt vilket har fungerat bra och bidragit till ett gott resultat. 4.4 Utbildning i projektet Här redovisar Du dels om den genomförda utbildningen motsvarade uppställda mål, dels om det identifierade utbildningsbehovet var tillräckligt till sin omfattning och innehåll. Ingen utbildning har genomförts. 4.5 Ändringshantering Ej aktuell. 4.6 Utrustning och lokalisering Projektet har hittills nyttjat befintliga lokaler och utrustning. 4.7 Resultat- och dokumenthantering Projektets dokument finns på Livelink och på projektets webbsida 4.8 Leverans, överlämning och godkännande Överlämning och godkännande har skett planenligt vid styrgruppsmöten. 4.9 Informationsspridning Informationsspridning har skett genom utskick av protokollförda möten via e-post till projekt- och styrgruppsmedlemmar samt så har all dokumentation även funnits att tillgå via Livelink och projektets hemsida Sekretess och säkerhet Ej aktuellt Nyckeltal Ej aktuellt. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

12 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 12 (14) 5. PROJEKTETS OCH KUNDENS UPPLEVDA KVALITET Här redovisar styrgruppen och projektledningen sina kommentarer till måluppfyllelsen, erfarenhetsåtermatningen och projektgenomförandet Styrgruppens kommentarer Fungerade bra - att rekommendera: Samarbetet mellan olika enheter på Chalmers har fungerat mycket bra. Styrgruppens sammansättning i denna andra fas har varit bra. Dock kunde en representant för slutanvändarna tagits in redan i denna fas. Införande av beslutsmallen för styrgruppsarbetet fungerar bra. Fungerade mindre bra - bör förbättras till nästa projekt: Förankring och information är ett område som fortfarande kan förbättras. Tid från organisationen var återigen ett visst problem. Att jobba deltid i ett projekt innebär oftast att projektarbetet nedprioriteras till förmån för löpande drift. Vi måste arbeta med att ge bättre förutsättningar för projektarbete. Något måste göras för att säkerställa flera "pilot-testare" i denna typ av projekt. Att tänka på till nästa projekt: Att tidigt klargöra förväntningarna från ledningen. Framförallt vad gäller tidplan och ekonomiskt resultat. Ett sådant här projekt kanske skall stämmas av med HLG? (ITB avgör naturligtvis). Allmänna kommentarer: Med tanke på tidspressen under vilket projektet skapats och körs så är leveranserna helt i enlighet med förväntan Projektledningens kommentarer Projektledningen tycker att projektet i stort har fungerat bra detta har bland annat berott på: Möten med styrgruppen ungefär en gång i månaden med hög närvaro och kunnighet. Att fördela projektledningen mellan en projektledare och en projektadministratör. Nyttja en förbestämd modell för projektdokumentation. Bra delprojektledare som bidragit med kunskap och erfarenhet. En bra projektdefinition togs fram som har underlättat arbetet under projektets gång. En tydlig projektplan togs fram vilket styrde upp projektet bra och gjorde att uppföljning av projektets olika delar var lätta att göra. För att hålla koll på vem som ägde vilket ärende inom projektet fanns en åtgärdslista, både för projektet och för delprojektet som stämdes av regelbundet. Detta underlättade arbetet så att tidsplanen gick att hålla. Fungerade mindre bra - bör förbättras till nästa projekt/fas: Ytterligare projektmedlem skulle behövas för att få en bättre kontakt/förankring med testanvändarna. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

13 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 13 (14) Att tänka på till nästa projekt: Att inte påskynda projektet så att funktionalitet och resultatet påverkas negativt Rekommendation till fortsatt arbete Här redovisar styrgruppen och projektledningen sina rekommendationer avseende dels eventuell fortsättning i form av nya projekt, dels förslag till förbättringar under kommande samarbete. Projektet BAT fas 2 ger följande rekommendationer: Förlänga testfasen för att inte missa viktiga synpunkter från testanvändare som använt tjänsten en kort period. Det är viktigt att testanvändarna är tillfredställda med tjänsten innan den implementeras i större skala. Öka antalet testanvändare. Åtgärda eller bekräfta synpunkter som kommer in från testanvändarna. Att Chalmers väljer extern first-line helpdesk/support. Ärenden som inte löses i first-line går vidare till Chalmers internt. Att projektets önskade resultat förankras inom Chalmers för att säkerställa intresset inom organisationen. Löpande resultat bör redovisas för berörda inom organisationen, tex. genom IT-chefsringen och ledningsgrupper samt andra grupperingar som väntas bli inblandade. Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

14 Slutrapport BAT Basdatorarbetsplatstjänst Peter Strömberg Slutrapport BAT Sidan 14 (14) 5 REFERENSLISTA Här förtecknar Du personer som kan ge ytterligare information om projektet. Namn Hänvisning Filnamn: Slutrapport fas 2 v1.4.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0,

15 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 1 (20) Syftet med den tekniska dokumentationen är att kärnfullt redovisa den för BAT-projektet uppsatta pilotmiljön. TEKNISK DOKUMENTATION Delprojekt Tunn klient Fas 2, fortsätting Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

16 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 2 (20) INNEHÅLL 1. BAKGRUND Allmänt Uppdragsgivare och uppdragstagare Projektperiod SYSTEMÖVERSIKT Beskrivning Hårdvara Mjukvara INFRASTRUKTUR Klustermodell, anslutningsförfarande RDP och ICA, protokoll för tunn klientfunktionalitet Samba, profiler och hemkonton APPLIKATIONSDOKUMENTATION D Client Adobe Acrobat Citrix ICA Client Corporate Time Diodora Endnote Filemaker F-Secure SSH Client H Horisonten Ladok Nouveau Chalmers Ladok Nouveau GU Ladok Nouveau Test/Admin Microsoft Office XP Netscape Communicator Oracle Discoverer Palm Desktop Qlikview Raindance Resax TextPad Vet Antivirus WinZip REFERENSLISTA BILAGOR logon.ksh Systempolicy, jupiter.adm attach.cmd...19 Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

17 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 3 (20) Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

18 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 4 (20) 1. BAKGRUND Här beskriver Du kortfattat bakgrunden till projektet. 1.1 Allmänt Detta dokument beskriver kortfattat de tekniska implementationsdetaljerna av delprojektet Tunn klient. Projektet hade till sin uppgift att ta fram och driftsätta en pilotmiljö för utvärdering i fas 2 i huvudprojektet Basarbetsplatstjänst på Chalmers. 1.2 Uppdragsgivare och uppdragstagare Uppdragsgivare var Jan-Martin Löwendahl genom Peter Strömberg, IT-avdelningen. Uppdragstagare var Fysikdatorn genom Kristoffer Johansson. 1.3 Projektperiod Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

19 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 5 (20) 2. SYSTEMÖVERSIKT Följande avsnitt ger en översiktlig bild av BAT-systemets uppbyggnad. 2.1 Beskrivning BAT-miljön är implementerad som en lastbalanserad, redundant klustermiljö för närvarande bestående av två klusternoder, en filserver och en primärdomänkontrollant. 2.2 Hårdvara Pilotprojektets klusternoder består av två stycken två-processors AMD Athlonmaskiner från Computime AB. Maskinerna har speglade diskar och dubbla nätverkskort, samt 1Gb RAM. Pilotanvändarnas hemkonton samt primärdomänkontrollanten är placerade på för Fysikdatorn befintlig hårdvara, en SUN Enterprise 3000 med två stycken tillhörande A5200 diskpackar. Användarnas diskkvot är för närvarande 200Mb. 2.3 Mjukvara För att kunna tillhandahålla klusterfunktionaliteten och lastbalansering använder noderna Microsoft Windows 2000 Advanced Server och WLBS, Windows Network Load Balancing. Utöver den inbyggda terminalserverkomponenten som levereras med Windows 2000 Advanced Server, använder maskinerna också Citrix Metaframe XPe för att erbjuda en mer funktionalitetsrik tunn klientmiljö. Filservern och primärdomänkontrollanten kör Sun Solaris 8 tillsammans med Samba för att emulera en Windows NT-domän med avseende på fildelning och autentiseringsmodell. Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

20 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 6 (20) 3. INFRASTRUKTUR Här redovisas en beskrivning av BAT-miljöns infrastruktur, främst med avseende på klusterlösning och nätverksprogramvara. 3.1 Klustermodell, anslutningsförfarande De två klusternoderna delar på en klustergemensam MAC-adress på de primära nätverksadaptrarna för inkommande trafik, och använder sig av den sekundära adaptern för utgående trafik. För att undvika flooding av switchen har en 100 Mbit-hub kopplats mellan klusternoderna och switchporten. En klustervid broadcast sänds ut en gång per sekund, och fungerar som heartbeat för klusternoderna. Förfrågningar om anslutning kommer till den klustergemensamma adressen, och enligt en förutbestämd fördelningsmodell bland de tillgängliga klusternoderna väljs vilken av dem som skall ta hand om förfrågan. Två portar är lastbalanserade i klustret, 3389 för RDP-trafik och 1494 för ICA-trafik. För mer information om Microsofts Windows Network Load Balancing, se RDP och ICA, protokoll för tunn klientfunktionalitet Microsofts Remote Desktop Protocol (RDP) skeppas numera som standardkomponent I serverversionerna av Windowsoperativsystemet. Protokollet tillåter anslutningar mot en terminalserver i upplösningar upp till 1280x1024 pixlar med 8 bitars färgdjup (256 samtidiga unika färger). Utöver den grundläggande terminalserverfunktionaliteten som RDP-protokollet ger, har även Citrix Metaframe XPe installerats i klustermiljön. Metaframe använder sig av ett separat protokoll, Independent Computing Architecture (ICA), för att tillhandahålla en tunn klientfunktionalitet. ICA har stöd för upplösningar upp till 65535x65535 pixlar med 32 bitars färgdjup (Truecolor), högre grad av kryptering, vidarebefordring av lokala resurser som diskettstationer, skrivare och serieportar. Protokollet är dessutom starkt adaptivt, och fungerar tillfredsställande på anslutningar med låg eller mycket låg bandbreddskapacitet. Båda teknologierna finns alltså tillgängliga parallellt i BAT-klustret. 3.3 Samba, profiler och hemkonton Sun Enterprise 3000-maskinen agerar både filserver för användarnas hemkonton (BATHOME) och primärdomänkontrollant (BATDC) för NT4-domänen (JUPITER). Båda funktionaliteter är realiserade genom Samba (för närvarande i version 2.2.2), en öppen programvara för emulering av Windowsbaserade fildelningstjänster och autenticeringsmodeller. BAT-miljön använder sig av så kallade roaming profiles, vilket innebär att användarprofildata lagras på en nätverksenhet istället för på den lokala disken, så att inställningar och dokument nås oavsett vilken maskin användarna loggar in på. Eftersom Windows ändå kräver att profildata ligger på den lokala disken under pågående session, måste profildata överföras vid på- och avloggning. För att minimera mängden av överförd data har åtgärder vidtagits för att styra om ett antal kataloger ut ur användarprofilen, för att istället sparas direkt i hemkontot. För mer information om de berörda katalogerna, se bilaga Systempolicy, jupiter.adm. Vid montering av hemkatalogen från BATHOME initieras 1 Microsoft Corporation (2000). Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

21 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 7 (20) grundkonfigurationen för ett antal programvaror, förutsatt att den inte finns där tidigare, genom ett shellskript, se bilaga logon.ksh. Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

22 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 8 (20) 4. APPLIKATIONSDOKUMENTATION Följande avsnitt redovisar en kortfattad teknisk beskrivning på de i miljön installerade applikationerna. Endast konfigurationsändringar specifika för BAT-miljön dokumenteras, och om inget annat anges förutsätts att applikationen installerats enligt grundkonfigurationen D Client För 4D Client har två installationsmodeller testats. Den ena, då programvaran är installerad enligt grundkonfiguration, kräver att respektive användare har 4D Client:s TCP/IP-drivrutin (4DNCTCP.DLL) installerad i %HOMEDRIVE%\Windows\ 4D\Network. Den andra modellen bygger på att applikationen 4DClient.exe registreras med Application Compatibilityflaggan 2 Return Systemroot, not user s WINDOWS directory (0x ) satt. Programmet använder sig då av det systemgemensamma Windowsbiblioteket, och ingen programvara behöver installeras i användarnas hemkataloger. I dagsläget är den förstnämnda modellen i drift. 4.2 Adobe Acrobat 5.05 Adobe Acrobat är installerat enligt grundkonfigurationen, med undantag för ActiveXkomponenterna för direktutskrift och generering i Microsoft Office ( %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office10\XLstart\pdfmaker.xla och %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office10\startup\pdfmaker.dot ) som är avaktiverade och flyttade. 4.3 Citrix ICA Client Citrix ICA-klient är installerad enligt den grundkonfiguration som erbjuds i Metaframe XP Corporate Time 5.1 Corporate Time är installerat enligt grundkonfigurationen. En förkonfigurerad inställningsfil (UNISON.INI) för anslutning till ITA:s kalenderserver läggs på plats i %HOMEDRIVE%\.batnt\Application Data\cst vid montering av hemdelningen. För mer information, se bilaga logon.ksh. 4.5 Diodora Diodora Ärendehantering är installerat enligt grundkonfigurationen. 4.6 Endnote 5.0 Endnote är installerat enligt grundkonfigurationen. 4.7 Filemaker 5.5 Filemaker 5.5 är installerat enligt ursprunglig konfiguration. 2 Microsoft Corporation (1998) Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

23 Teknisk dokumentation Kristoffer Johansson Dok.beteckning Sida 9 (20) 4.8 F-Secure SSH Client 5.5 F-Secure SSH är installerat enligt grundkonfigurationen. 4.9 H97 H97 (QWS3270/IBM ) är installerat enligt grundkonfigurationen. En inställningsfil för anslutning till VHS H97 finns i programkatalogen för QWS Horisonten Horisonten (GU) är realiserat som en Telnetanslutning tunnlad över SSH. En konfigurationsfil för SSH genereras dynamiskt vid montering av hemdelningen, där lokalt portnummer för tunneln bestäms slumpmässigt per användare. För mer information, se bilaga logon.ksh Ladok Nouveau Chalmers För att får Ladok Nouveau (LN) att fungera tillfredsställande i en fleranvändarmiljö har ett antal åtgärder fått vidtagas. LN sparar Stam-användarnamn och hashat lösenord i klartext i filen C:\Ladok_Nouveau\ladok.asn. Förutom att denna fil måste vara läsbar för samtliga LNanvändare, ansluter alltså alla med samma Stam-användarnamn. LN använder sig också av en icke-konfigurerbar katalog för programutskrifter (C:\Ladok_Nouveau\tmp) vilket innebär att om filnamn på utskriften är känt, kan medlemmar i LN-användargruppen se samtliga utskrifter Ladok Nouveau GU Ladok Nouveau GU har installerats enligt standardkonfigurationen, det vill säga en ICAanslutning till airport.gu.se Ladok Nouveau Test/Admin Ladok Nouveau Test/Admin har installerats i enlighet med beskrivningen given för Ladok Nouveau Chalmers ovan Microsoft Office XP Följande applikationer ur Microsoft Office XP-familjen har installerats i BAT-klustret: Microsoft Word 2002 Microsoft Excel 2002 Microsoft Access 2002 Microsoft PowerPoint 2002 Microsoft FrontPage 2002 Microsoft Outlook 2002 Microsoft Photo Editor Utöver ovanstående komponenter har även Office XP Swedish User Interface Pack installerats för att ge tillgång till svenskt användargränssnitt och svenska ordböcker. Eftersom Office XP är ett fleranvändarmiljömedveten applikationspaket, har programvaran installerats enligt grundkonfiguration. Ett antal modifieringar av användargränssnitt och rättigheter har Filnamn: Teknisk_Dokumentation.doc Mall och exempel från PPS: ME03, 2.0.1,

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. Sidan 1 (13) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas

Läs mer

SLUTRAPPORT. Delprojekt tunn klient

SLUTRAPPORT. Delprojekt tunn klient . Bilaga 1 Sida 1 (10) Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till fortsatt utveckling av pilotmiljön. SLUTRAPPORT Delprojekt tunn klient Sida 2 (10) INNEHÅLL

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 15 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet.

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. Sidan: 1 (21) PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. PROJEKTDEFINITION Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas 2 BAT Sidan:

Läs mer

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet.

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. Sidan: 1 (21) PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. PROJEKTDEFINITION Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas 1 BAT Sidan:

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.4 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN Andra Utgåvan Denna enkla Användar-Guide beskriver hur Du ska ställa in din dator för att ansluta den till brf Bränneriets LAN för att kunna använda Internet (eller hur

Läs mer

PROJEKTDEFINITION HELPDESK/ÄRENDEHANTERING Fas 2 Förankring

PROJEKTDEFINITION HELPDESK/ÄRENDEHANTERING Fas 2 Förankring Sidan 1 av 19 PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. PROJEKTDEFINITION HELPDESK/ÄRENDEHANTERING Fas 2 Förankring Sidan 2 av

Läs mer

Teknisk plattform för version 3.7

Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 1 (13) Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 2 (13) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Programsupport... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.1.1 Primära webbläsare... 5 2.1.2 Sekundära webbläsare...

Läs mer

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: fas 3, 1 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Jan-Martin Löwendahl, CIO Inge Svensson, personaladministrationschef (CA) Göran Svensson, IT-ansvarig (K) Börje

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

TTP (Tunn Teknisk Plattform)

TTP (Tunn Teknisk Plattform) prel 2004-06-01 Sida 1 (8) TTP (Tunn Teknisk Plattform) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Serverbaserade lösningar och tunna klienter... 2 Programvara/protokoll... 3 SYSTEMÖVERSIKT... 3 Systemkonstruktion...

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Inställningar (Del av studentmanual, Kap 7) 20080101 1 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera

Läs mer

Inställningar hos klienter som behövs för BankIR 2.0.

Inställningar hos klienter som behövs för BankIR 2.0. X-emulering Inställningar hos klienter som behövs för 2.0. Denna del beskriver vad som skall ställas in och vad som inträffar om man inte utför inställningarna. Därefter följer en kort teknisk beskriv-ning

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0 Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK Version 1.0 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-01-27 Prel. version för initial test Anders Carlberg 0.2 2017-02-14

Läs mer

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel:

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: - Installera en Fortigate ditt nätverk. - Anslut Fortigaten till IPv6 nätverket. - Anslut din PC till Fortigaten. - Så kan du surfa på internet med

Läs mer

Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet

Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet HÄLSOUNIVERSITETET 2001-01-09 IT-rådet Linköpings universitet Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet Detta dokument innehåller standardkrav på hård- och mjukvara vid ny- och, minimikrav på

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $%!& # ' # ( #! " # $ " # " % " Consafe Logistics erbjuder hårdvara och relaterade tjänster enligt nedanstående specifikation. Om MA-Skåne att köpa hårdvara

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Back-up av MyTobii P-10

Back-up av MyTobii P-10 Back-up av MyTobii P-10 Tobii Support Team Den här dokumentationen guidar dig genom alla relevanta steg för att göra en back-up av MyTobii P-10. Överföra data från en P10 till en annan P10 eller PC Göra

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

Konfigurering och driftsättning

Konfigurering och driftsättning 1 (40) Ladok Nouveau Ändringshistorik Av Kommentar Granskare/Godk ännare 2010-03-15 sbm Utkast 2010-04-27 sbm Uppdaterat inför majleveransen 2010-06-10 2010-09-02 sbm sbm Visual C++ Runtime kräver Windows

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6)

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 1(6) LEDNINGSÄGARMODUL Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 2(6) 1. Distributionslista Dokumentet ska distribueras som

Läs mer

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV.

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Kortfattat skall ni lära er följande. - Ni skall lära er att koppla upp er mot den lokala Jasmine databasen - Köra

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Bluetooth för Windows

Bluetooth för Windows Bluetooth för Windows Komma igång Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

MONA-handledning. 1. Inloggning. Version 2 1(5) Användarhandledning - UTKAST MONA-support. 1. Inloggning 2. Användning 3.

MONA-handledning. 1. Inloggning. Version 2 1(5) Användarhandledning - UTKAST MONA-support. 1. Inloggning 2. Användning 3. Version 2 1(5) MON-handledning 1. Inloggning 2. nvändning 3. Utloggning 1. Inloggning För inloggning i MON-systemet krävs ett användarnamn, en PIN-kod och ett lösenord. Dessa hittar du på det användarvillkor

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Helpdesk/ärendehantering

Helpdesk/ärendehantering Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 1 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, IT-Chefsringen Närvarande Ej närvarande Jan-Martin Löwendahl, CIO Carl Hallén, MD Tord Hansson, ED Michael Morin, I Börje

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1 Gäller från och med programversion 2015.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar

Läs mer

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Sida 1 CentOS installation Electronic Purse Sweden AB Electronic Purse Sweden AB Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Gespage -Ta tillbaka kontrollen Datum: Copyright 2014 Electronic Purse Sweden AB

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! PLC8D:1 Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Data Logging, HMI Tools File Transfer Elementär datakommunikation Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging

Läs mer

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F1 SBS 2008 EC Utbildning AB 1 F1 SBS 2008 Dagens föreläsning Den mjuka sidan: Vad är Microsoft Small Business Server 2008? Varför SBS 2008? Den hårda sidan, teknik: Installation, systemkrav Konfiguration

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Systemkrav för Hogia Approval Manager

Systemkrav för Hogia Approval Manager Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2014.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar

Läs mer

Datorintroduktion 2009 Föreläsning 1. Dieter Larsen (IT-chef Matematiska vetenskaper)

Datorintroduktion 2009 Föreläsning 1. Dieter Larsen (IT-chef Matematiska vetenskaper) Datorintroduktion 2009 Föreläsning 1 (IT-chef Matematiska vetenskaper) Inloggning - Linux - CID -> Enter -> Lösenord (skrapkort, rad #1) -> Enter Detta är obekant? - Windows - Logga in med CID+lösenord

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

Att sätta upp en IPsec-förbindelse med NAT (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid

Att sätta upp en IPsec-förbindelse med NAT (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Att sätta upp en IPsec-förbindelse med NAT (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Table of Contents Att konfigurera Ingate Firewall/SIParator för IPsec-uppkopplingar med NAT...3

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA)

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) TDDD80 Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) Internet Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02)

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Thomas Johansson Oktober 1998 Programutveckling med Java Development Kit (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) Umeå universitet 901 87 Umeå.

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer