Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26"

Transkript

1 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från Datum: Dnr: /2014 ESV-nr: 2014:26 ISSN: Copyright: ESV Rapportansvarig: Margareta Söderhult

3 FÖRORD Förord Ekonomistyrningsverket överlämnar årligen underlag till årsredovisning för staten till regeringen i enlighet med 27 förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket. Enligt 3 förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten består Ekonomistyrningsverkets underlag av sex olika delar, varav denna rapport innehåller tre: En resultaträkning, en balansräkning, en finansieringsanalys och noter En redovisning av utvecklingen av statsskulden En resultaträkning och en balansräkning avseende EU-medel samt en kassamässig redovisning av anslag och inkomsttitlar avseende in- och utbetalningar till och från Europeiska unionen. Denna rapport innehåller även, mot bakgrund av 23 förordningen om underlag för årsredovisning för staten, en förteckning över de myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen och därmed i de konsoliderade finansiella dokumenten samt en ordlista. I en annan rapport lämnar ESV samtidigt de återstående tre delarna av underlaget i enlighet med förordningen. De är en uppföljning av utgiftstaket för staten, uppgifter om utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt av statens lånebehov och slutligen en redovisning av hur bemyndiganden utnyttjats. I detta ärende har generaldirektör Mats Wikström beslutat. Experten Margareta Söderhult har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har även avdelningschefen Pia Heyman, enhetschefen Kristina Johansson, experterna Ingemar Härneskog, Maria Olsson och Anne-Marie Ögren samt utredarna Christina Bergström, Eva Engdahl Gäfvert, Carina Franzén, Susanne Holmer, Lars Nordkvist och Maria Palm deltagit. 3

4 4

5 INNEHÅLL Innehåll Förord Sammanfattning Inledning... 7 Olika avgränsningar av staten... 8 Kvalitetsgranskning av årsredovisningen för staten Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys Konsoliderad resultaträkning med kommentarer Konsoliderad balansräkning med kommentarer Finansieringsanalys med kommentarer Samband mellan resultaträkningen och utfallet på statens budget Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper, resultat- och balansräkning Redovisningsprinciper, statens budget Skillnader mellan resultaträkningen och statens budget Noter Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen Noter till finansieringsanalysen Utvecklingen av statsskulden Resultaträkning, balansräkning och kassamässig redovisning avseende EUmedel Räkenskapssammanställning av EU-medel Redovisning av samtliga EU-medel Bilaga 1 Ordlista Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m

6 SAMMANFATTNING 1 Sammanfattning Denna del av ESV:s underlag till årsredovisning för staten innehåller konsoliderad resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys med noter för staten. Staten definieras enligt den avgränsning som framgår av förordningen om underlag för årsredovisning för staten samt kompletterande beskrivningar och analys. Förutom huvudkapitlet innefattar detta underlag även en beskrivning av statsskuldens utveckling, en beskrivning över avgifter till och bidrag från EU, en ordlista samt en förteckning över de statliga myndigheter m.m. som ingår i avgränsningen av staten som den tillämpas i resultat- och balansräkningen. Statens resultaträkning visar ett underskott på 26 miljarder kronor, vilket är 27 miljarder kronor sämre än för Skatteintäkterna ökade med 26 miljarder kronor. Inkomstskatter, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt har ökat mest. Kostnaderna för statens verksamhet blev 247 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 miljarder kronor eller 2,3 procent. Lönekostnaden i staten, exklusive tjänstepensionskostnaderna, ökade med 4,2 procent. Transfereringarna exklusive avsättningar till fonder blev 902 miljarder kronor, vilket är en ökning med 45 miljarder kronor. Mest ökade pensioner, bidrag till kommuner och EU-avgiften. Resultatet från andelar i statliga företag försämrades med 37 miljarder kronor. Vattenfalls resultat försämrades med 31 miljarder kronor. Försäljningen av Nordea gav en reavinst på 33 miljarder kronor. Nordeavinsten fyllde på Stabilitetsfonden med 16 miljarder kronor. Den konsoliderade statsskulden var vid årets slut miljarder kronor och har ökat med 124 miljarder kronor under året. Riksgäldskontorets utlåning till Riksbanken ökade med 105 miljarder kronor. Statens nettoförmögenhet, som är negativ, försämrades med 34 miljarder kronor till -350 miljarder kronor. 6

7 INLEDNING 2 Inledning Regeringen ska varje år senast den 15 april året efter budgetåret lämna en årsredovisning för staten till riksdagen. Årsredovisningen för staten upprättas i enlighet med bestämmelserna i budgetlagen (2011:203) och enligt god redovisningssed. Årsredovisningen ska bl.a. innehålla resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys med noter. Ekonomistyrningsverket (ESV) lämnar varje år sedan 1993/94 underlag till årsredovisning för staten till regeringen. Det innehåller underlag till de i budgetlagen nämnda resultat- och balansräkningarna samt finansieringsanalysen. ESV lämnar samtidigt underlag till andra delar av årsredovisningen, främst redovisningen av det slutliga utfallet för statens budget, i en annan skrivelse till regeringen. Hur staten ska avgränsas i den konsoliderade resultat- och balansräkningen framgår i grunden av budgetlagen och har preciserats i förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisningen för staten. Den konsoliderade redovisningen omfattar myndigheterna, inklusive affärsverken, under riksdagen och regeringen. Dessutom ingår Riksbankens grundfond som en tillgång hos staten. Intäkter och kostnader, tillgångar och skulder samt betalningar som redovisas av Riksbanken samt AP-fonderna ingår dock inte. Inte heller ingår premiepensionssystemets tillgångar och skulder med dess avkastning i konsolideringen. Redovisningen omfattar all verksamhet i de ingående organisationerna oavsett finansiering och baseras på information som de statliga myndigheterna och affärsverken lämnar till statsredovisningen och information som presenteras i myndigheternas årsredovisningar. I fall där informationen inte varit tillräcklig har kompletterande information inhämtats. Underlaget har kompletterats med ekonomiska händelser som inte har redovisats av myndigheterna, framför allt beräkningar av skatteintäkter som ännu inte debiterats. Redovisningen utgår från vedertagna redovisnings- och värderingsprinciper som i så stor utsträckning som möjligt hålls oförändrade över tiden. En utveckling av den statliga redovisningen sker dock fortlöpande. Under de 20 år som en årsredovisning för staten tagits fram har redovisningsprinciperna i ökad grad tydliggjorts, bl.a. 7

8 INLEDNING genom att tillgångar i ökad utsträckning invärderats och redovisats samt att redovisning enligt bokföringsmässiga grunder, liksom beskrivningen av principerna för denna, har vidareutvecklats. Gällande principer och förutsättningar beskrivs i avsnittet Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar. Resultaträkningen ger underlag för bedömning av statens samlade inflöde och förbrukning av resurser. Värdet av statens tillgångar och skulder per den 31 december 2013 redovisas i balansräkningen. Finansieringsanalysen visar statens betalningsflöden. I redovisningen jämförs utfallet för 2013 i resultat- och balansräkningarna, finansieringsanalys och noter med utfallet för Utöver dessa finansiella dokument innehåller detta underlag en redovisning av utvecklingen av statsskulden samt en resultaträkning och en balansräkning samt en kassasmässig redovisning av EU-medel i enlighet med den nämnda förordningens bestämmelser. Olika avgränsningar av staten Statens ekonomiska utfall redovisas utifrån olika utgångspunkter beroende på att informationen har olika syften. Avgränsningen av staten kan därmed variera. Ett annat skäl till skillnader mellan olika redovisningar är att olika principer tillämpas i räkenskaperna och i statens budget. Beroende på utgångspunkt kan en enskild ekonomisk händelse få delvis olika konsekvenser och utfallet kan därmed skilja sig åt mellan redovisningarna. Informationen om det ekonomiska utfallet i staten utgör även underlag för nationalräkenskaperna, som är en statistisk sammanställning i kontoform över den samlade svenska ekonomin. Nationalräkenskapernas avgränsning av staten utgår från definitioner etc. som följer rekommendationer från FN samt EU:s förordning (EG nr 2223/96) om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen. Nationalräkenskapernas avgränsning skiljer sig från årsredovisningen bl.a. genom att affärsverken inte ingår i dess avgränsning av staten. Kvalitetsgranskning av årsredovisningen för staten En granskning av kvaliteten i årsredovisningen för staten sker dels genom Riksrevisionens årliga revision av myndigheterna och deras årsredovisningar, vilka ligger till grund för resultat- och balansräkningarna, finansieringsanalysen samt utfallet på statens budget, dels myndighetsledningarnas intygande om att myndighetens årsredovisning ger en rättvisande bild. En kvalitetskontroll sker även genom etablerade kvalitetssäkringsrutiner och arbetsprocesser i Ekonomistyrningsverkets konsolideringsarbete och genom 8

9 INLEDNING Finansdepartementets arbete med att producera skrivelsen till riksdagen. Kvalitetssäkringen innefattar bl.a. kontroller av att myndigheternas rapporterade finansiella information överensstämmer med deras respektive årsredovisningar, formella kontroller, motpartsavstämning av mellanhavanden mellan statliga myndigheter, rimlighetskontroller och analys av poster samt dokumenterade metoder för de beräkningar och förutsättningar som gäller för konsolideringsarbetet. 9

10 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS 3 Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys I resultaträkningen redovisas de totala konsoliderade intäkterna och kostnaderna för de myndigheter som ingår i årsredovisningen. Konsolideringen innebär att transaktioner mellan myndigheter, t.ex. arbetsgivaravgifter för statligt anställda och bidrag mellan myndigheter, tas bort (elimineras) i resultaträkningen och att fordringar och skulder mellan myndigheter elimineras i balansräkningen. På så vis erhålls en konsoliderad redovisning för staten. Gällande principer och förutsättningar beskrivs i avsnitt Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar. 10

11 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS 3.1 Konsoliderad resultaträkning med kommentarer Kraftig försämring av resultatet Resultaträkningen för 2013 visar ett underskott på 26 miljarder kronor, vilket är en försämring med 27 miljarder kronor jämfört med föregående år. Resultaträkning Miljoner kronor Not Intäkter Skatteintäkter Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Summa intäkter Kostnader Transfereringar m.m. Transfereringar till hushåll Transfereringar till företag Transfereringar till kommuner Transfereringar till utlandet Avsättningar till/upplösning av fonder Summa transfereringar m.m Statens egen verksamhet Kostnader för personal Kostnader för lokaler Vissa garanti- och kreditkostnader Övriga driftkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa statens egen verksamhet Summa kostnader Saldo före resultat från andelar och finansiella poster Resultat från andelar i hel- och delägda företag Finansiella intäkter och kostnader Nettokostnad för statsskulden Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Summa finansiella poster ÅRETS ÖVER-/UNDERSKOTT

12 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS Ökade transfereringskostnader och försämrat resultat i statliga företag Försämringen av resultatet beror på flera faktorer. Transfereringskostnaderna ökade med 45 miljarder kronor, medan skatteintäkterna ökade med 26 miljarder kronor och AP-fondernas nettobidrag till staten steg med 12 miljarder kronor. Resultatet från andelar i hel- och delägda företag försämrades med 37 miljarder kronor. Samtidigt gav försäljningen av aktier i Nordea 33 miljarder kronor i reavinst men 16 miljarder kronor av dessa har tillförts Stabilitetsfonden Intäkter Diagram Statens intäkter Finansiella intäkter 4% Intäkter av bidrag 5% Intäkter av avgifter och andra ersättningar 5% Skatteintäkter 86% 26 miljarder kronor mer i skatteintäkter Skatteintäkterna uppgick till 997 miljarder kronor och utgör 86 procent av statens totala intäkter (se diagram Statens intäkter). Statens skatteintäkter ökade med 26 miljarder kronor (3 procent) jämfört med En ökad lönesumma gav högre intäkter av inkomstskatter och arbetsgivaravgifter Direkta skatter på arbete ökade med 20 miljarder kronor jämfört med Förändringen förklaras framför allt av att lönesumman ökat med 2,8 procent. Timlönen ökade med 2,2 procent medan antalet arbetade timmar ökade med 0,6 procent mellan åren. Ökningen av timmarna kan jämföras med sysselsättningen, vilken ökade med 1,0 procent. Skattereduktionerna ökade med 7,4 miljarder kronor 12

13 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS varav hälften förklaras av skattereduktion för den allmänna pensionsavgiften som är direkt kopplad till lönesumman. Resterande del beror på högre jobbskatteavdrag, vilket främst förklaras av fler sysselsatta och högre ROT-avdrag (reparation, underhåll, om- och tillbyggnad) och RUT-avdrag (hemtjänster). Sammantaget uppgick skattereduktionerna för ROT och RUT till drygt 17 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder kronor avsåg RUT-tjänster. Arbetsgivaravgifterna ökade med 12 miljarder kronor eller motsvarande 2,7 procent. Arbetsgivaravgifterna utgörs i princip av avgiftssatsen multiplicerad med lönesumman. De statliga myndigheternas arbetsgivaravgifter är inomstatliga och har eliminerats vid beräkning av skatteintäkterna. Intäkterna från skatt på kapital ökade Jämfört med 2012 ökade skatt på kapital med 2,5 miljarder kronor. Skatt på kapital från hushåll ökade med 8,7 miljarder kronor, 31 procent, bland annat till följd av högre kapitalvinster vid försäljning av fastigheter och aktier. Skatt på företagsvinster minskade med 6,0 miljarder kronor (6,7 procent) och förklaras av minskade vinster. Fastighetsskatt och fastighetsavgift ökade med 2,0 miljarder kronor. Ökningen avser fastighetsskatt. Intäkterna från mervärdesskatt ökade Skatt på konsumtion och insatsvaror ökade med 10,6 miljarder kronor mellan åren. Intäkterna från mervärdesskatt ökade med 11,0 miljarder kronor eller 3,3 procent. Utvecklingen förklaras främst av ökningen av hushållens konsumtion i löpande priser som steg med 2,6 procent under året. Att bostadsinvesteringar steg med över 7 procent under 2013 bidrog till att intäkterna från mervärdesskatt steg snabbare än hushållens konsumtion. Mervärdesskatt redovisas av Skatteverket och Tullverket. I beloppet mervärdesskatt, 342 miljarder kronor, ingår återbetald mervärdesskatt till statliga myndigheter med 29 miljarder kronor. Men intäkter från skatt på alkohol, tobak, energi och miljö minskade Skatt på alkohol och tobak minskade med 0,8 miljarder kronor. Skatt på energi och miljö minskade med 0,6 miljarder kronor. Det beror på att bensinförsäljningen minskade med cirka 5 procent och dieselförsäljningen med cirka 4 procent vilket medförde lägre intäkter från både energi- och koldioxidskatt. Intäkterna från skatt på vägtrafik ökade Skatt på vägtrafik ökade med 0,9 miljarder kronor mellan åren. Ökningen beror främst på införandet av trängselskatt i Göteborg. 13

14 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS Ökade omprövningar Restförda och övriga skatter ökade med 7,9 miljarder kronor. Av beloppet utgör cirka 7 miljarder kronor ändrade skattebesked för äldre skatteår. Intäkterna från AP-fondsmedel ökade Bidragsintäkter har ökat med 12 miljarder kronor. Ökningen förklaras till största delen av att AP-fondernas nettobidrag för utbetalningarna av pensioner under året ökade. För 2013 har utbetalda pensioner som finansieras via AP-fonden ökat med nästan 18 miljarder kronor, medan avgifterna som tillförs AP-fonden ökat med 5,5 miljarder kronor. Det innebär att AP-fondens nettobidrag till staten har ökat med 12 miljarder kronor. Ökade avgiftsintäkter Intäkter av avgifter och andra ersättningar ökade netto med 0,5 miljarder kronor. Ökade gjorde bl.a. reavinster för markaffärer vid Naturvårdverket medan Trafikverkets uppdragsverksamhet minskade Kostnader Diagram Statens kostnader Kostnader för statens egen verksamhet 21% Finansiella kostnader 2% Transfereringar 77% Av statens kostnader var 77 procent transfereringar där den största delen gick till hushåll. Kostnaderna för statens egen verksamhet var 21 procent och nettokostnaden för statsskulden och övriga finansiella kostnader 2 procent. 14

15 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS Transfereringar Diagram Transfereringar per sektor Transfereringar till utlandet 7% Transfereringar till kommuner 23% Transfereringar till företag 5% Transfereringar till hushåll 65% Diagrammet ovan visar transfereringar i form av lämnade bidrag och andra överföringar fördelade på mottagarsektorer enligt nationalräkenskapernas indelning. Diagrammet ovan visar att hushållssektorn är den dominerande mottagaren av statliga transfereringar. Transfereringarna till hushåll är bl.a. ålderspensioner, sjukpenning, föräldrapenning, barnbidrag och arbetslöshetsersättning. Även bidrag till organisationer inom t.ex. utbildningsområdet eller biståndsområdet räknas till hushållssektorn. Kommunerna tar emot 23 procent av transfereringarna i olika former av statsbidrag, företagssektorn 5 procent och utlandet, i form av bistånd och EU-avgifter, tar emot 7 procent av de statliga transfereringarna. Kostnaderna för transfereringar, exklusive avsättningar till fonder, uppgick till 902 miljarder kronor. De ökade därmed med 45 miljarder kronor mellan 2012 och Fler ålderspensionärer och högre pensioner Transfereringar till hushåll inom socialförsäkringen ökade med 23 miljarder kronor netto. Kostnaderna för ålderspensioner vid sidan av statens budget ökade med 18 miljarder kronor till följd av att antalet ålderspensionärer blir fler och att pensionerna ökat med 4,1 procent. Premiepensioner har ökat med 0,9 miljarder kronor. Den ökningen beror på att antalet pensionärer blir fler och att varje ny årskull som går i pension har större andel i det nya pensionssystemet. Ersättning vid 15

16 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS ålderdom, som avser anslagsfinansierade pensioner och stöd, minskade totalt med 1,3 miljarder kronor. Framför allt är det garantipensionerna som minskade. Fler har fått sjukpenning men färre har fått aktivitets- och sjukersättning Kostnaden för sjukpenning ökade med 2,7 miljarder kronor (12 procent). Under 2013 har antalet nya sjukfall fortsatt att öka. Ökningen avser bland annat stressrelaterad och psykisk ohälsa som kräver längre sjukskrivningar. Under december månad 2013 fick personer sjukpenning, vilket är en ökning med 12,6 procent jämfört med december Sjukpenningtalet steg med 0,7 dagar till 8,4 dagar Aktivitets och sjukersättningen minskade med 1,5 miljarder kronor (3,2 procent). Sjuk- eller aktivitetsersättning betalades ut till knappt personer i december 2013 ( fick sjukersättning och fick aktivitetsersättning). Det är en minskning med 3,8 procent jämfört med december föregående år. Minskningen förklaras av antalet nytillkomna är lågt samtidigt som stora grupper övergår till ålderspension. Det låga inflödet är en följd av det nya regelverket som ställer högre krav på stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan. Ökat antal assistanstimmar Stöd till personer med funktionsnedsättning inkluderar kommunernas andel av kostnaden för assistansersättning och ökade med 1,2 miljarder kronor (4,6 procent). I december 2013 hade personer assistansersättning, lika många som i december Det genomsnittliga antalet timmar har dock ökat. Ökade kostnader för föräldraförsäkringen Inom området ekonomisk trygghet för familjer och barn ökade kostnaderna för föräldraförsäkringen med 1,9 miljarder kronor. Kostnaderna för barnbidragen ökade med 0,4 miljarder kronor. Ökningen av föräldrapenning och barnbidrag beror på större barnkullar. Det har fötts fler barn och fler barn har flyttat till Sverige. Den tillfälliga föräldrapenningen har ökat för att det nu finns fler barn i åldrarna 1-6 år, den åldersgrupp där förmånen används mest, och att föräldrarnas löner har höjts och därmed också ersättningsnivån. Grundnivån i föräldraförsäkringen har dessutom höjts från Arbetslöshetsersättning har ökat Bland de övriga transfereringarna till hushåll har kostnaderna för arbetsmarknadsområdet ökat med 3,3 miljarder kronor. Arbetslöshetsersättningen har ökat med 1,0 miljarder kronor och aktivitetsstödet med 0,5 miljarder kronor. I genomsnitt under året uppgick arbetslösheten till 8 procent enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) både 2013 och Det genomsnittliga antalet arbetslösa ökade med personer under 2013 till personer. Antalet 16

17 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS arbetslösa personer med utomnordiskt ursprung har ökat. Kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska program och insatser har ökat 0,8 miljarder kronor. Antalet personer som deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd var i december personer, en ökning med 0,4 procent. Ökningen beror främst på att fler arbetslösa efter en längre tids arbetslöshet har utförsäkrats från arbetslöshetsförsäkringen. De har därmed kvalificerat sig för jobb- och utvecklingsgarantin alternativt jobbgarantin för ungdomar. Ökad ersättning till etableringslotsar Ersättning till etableringslotsar har ökat med 0,5 miljarder kronor. Det ökade antalet kommunplacerade asylsökande gör att fler omfattas av etableringslagen. Lönegarantin har minskat Lönegarantiersättningen har minskat med 0,3 miljarder kronor jämfört med 2012 trots en kraftig ökning av antalet konkurser och rekonstruktioner under året. Det beror på att staten gjorde stora utbetalningar till Saab-anställda i Trollhättan Pensioner till ej statligt anställda Statens tjänstepensionsverk har även kostnader för pensioner till anställda i andra än de statliga myndigheterna vilka har minskat med 1,1 miljarder kronor. Minskningen beror bl.a. på engångskostnader miljarder kronor till premiepensionssystemet Nettoöverföring till premiepensionssystemet redovisas som en transferering till hushåll mot bakgrund av att systemet ses som en del av hushållssektorn i nationalräkenskaperna (se avsnitt Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar). Beloppet avser socialavgifter, allmänna pensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter som överförts till premiepensionssystemet, med avdrag för utbetalda premiepensioner (3,4 miljarder kronor). Premiepensionerna ingår i utbetalda ålderspensioner. Högre nedskrivning av fordringar i CSN:s utlåningsverksamhet Centrala studiestödsnämndens kostnad för förlust i utlåningsverksamheten ökade med 0,5 miljarder kronor. Transfereringar till företag ökade Transfereringar till företag har ökat 2,5 miljarder kronor. Inom området arbetsmarknad ökade kostnaderna för lönebidrag och Samhall samt köp av arbetsmarknadsutbildning med 0,6 miljarder kronor vardera. Transfereringar finansierade med EU-medel avseende gårdsstöd, landsbygdsåtgärder m.m. minskade 17

18 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS med 0,4 miljarder kronor. Tillväxtverkets transfereringar till företag minskade med 0,3 miljarder kronor. Transfereringar till kommuner ökade Efter att ha ökat 2010 och 2011 i samband med finanskrisen minskade bidrag till kommuner Under 2013 har bidragen till kommuner återigen ökat och ökade totalt med 9,3 miljarder kronor. Den kommunalekonomiska utjämningen till kommuner och landsting har ökat med 3,8 respektive 1,0 miljarder kronor. Ökningen beror på att kommunerna kompenseras för beslut som påverkar deras skatteunderlag negativt, främst sänkt skatt för pensionärer. Kommunmomsen har ökat med 1,5 miljarder kronor. Läkemedelsförmånerna minskade Bidrag för läkemedelsförmånerna har minskat med 1,3 miljarder kronor. En orsak till minskningen är att många läkemedelspatent gått ut vilket innebär att billiga kopior av originalläkemedlen introducerats. Staten och Sveriges kommuner och landsting har inte haft någon överenskommelse sedan 2011 om läkemedelsförmånerna. Kostnaderna har därför reglerats i särskilda regeringsbeslut. Det innebär att utgifterna för läkemedelsförmånerna är preliminära. Mer till vuxenutbildning Statligt stöd till vuxenutbildning ökade med 0,8 miljarder kronor. Medlen för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå har tillfälligt ökats. Utgifter under anslaget Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet har också ökat. Ökad kommunersättning för flyktingmottagande Migrationsverkets utgifter för kommunersättningar vid flyktingmottagande ökade 1,7 miljarder kronor. Mest ökade kommunersättningar vid flyktingmottagande för ensamkommande barn. År 2013 sökte sig ensamkommande barn till Sverige, jämfört med år Flest ensamkommande barn kommer fortfarande från Afghanistan men antalet därifrån har minskat. Antalet statslösa, syriska och eritreanska ensamkommande asylsökande barn har däremot ökat. Ersättningar till asylsökande som gick till kommuner ökade 0,4 miljarder kronor. Antalet asylsökande ökade från till drygt , en ökning med 24 procent. Den stora ökningen beror främst på kriget i Syrien och en ökad instabilitet i hela Mellanöstern och Nordafrika. Antalet asylsökande från Syrien var , en ökning med Gruppen statslösa uppgick till 6 500, en ökning med jämfört med

19 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS Under 2013 har drygt personer fått arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. Av dem är tidsbegränsade och permanenta uppehållstillstånd. Årssiffran är den högsta hittills och motsvarar en ökning med 5 % jämfört med Ökningen avser framför allt asylsökande och flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention (konventionsflyktingar) samt anhöriga till dem som fått uppehållstillstånd som konventionsflyktingar, skyddsbehövande, synnerligen ömmande omständigheter eller tidsbegränsat tillstånd. Sett till antalet personer som fick uppehållstillstånd ökade gruppen skyddsbehövande mest under 2013 jämfört med Vid årets slut hade nästan personer beviljats asyl, vilket är en ökning med 67 procent. Mer i bidrag för sjukskrivningsprocessen Kostnader för bidrag till kommuner inom området Ersättning vid sjukdom och handikapp har ökat med 0,6 miljarder kronor. Från det särskilda anslaget Bidrag för sjukskrivningsprocessen, betalades 0,3 miljarder mer till landstingen för företagshälsovård och rehabiliteringsgarantin än föregående år. Även bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård har ökat mellan åren, med 0,2 miljarder. Transfereringar till utlandet ökade Högre EU-avgift Bland transfereringar till utlandet har avgiften till EU ökat med 6,0 miljarder kronor. Ökningen beror på att EU:s budget var högre Avgiften redovisas här periodiserad till skillnad mot redovisningen på statens budget. Kostnaden för bistånd och andra internationella bidrag genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete ökade med 0,9 miljarder kronor. Nordeaförsäljningen har fyllt på Stabilitetsfonden Avsättningen till Stabilitetsfonden ökade med 16 miljarder kronor Den stora avsättningen beror på att staten genom Stabilitetsfonden sålt hela fondens innehav av aktier i Nordea vilket gav en reavinst på 16 miljarder kronor som tillförts fonden. Kostnaderna för statens egen verksamhet ökade Kostnaderna för statens egen verksamhet (exklusive arbetsgivaravgifter för statsanställda) uppgick till 247 miljarder kronor Det är en ökning med 5,5 miljarder kronor jämfört med Statens personalkostnader ökade med 1 miljard kronor. Lönekostnader inklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter ökade med 4,6 miljarder kronor eller 4,2 procent. Övriga driftkostnader ökade med 2,4 miljarder kronor. Bl.a. ökade Försvarets materielverks köp av varor. 19

20 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS Kraftigt försämrat resultat i statliga företag Resultatet från andelar i hel- och delägda företag minskade med 37 miljarder kronor. Det resultat som redovisas baseras främst på bolagens redovisade nettoresultat enligt respektive årsbokslut. Vattenfalls resultat har försämrats med 31 miljarder kronor. Det är framför allt nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar, med en ökning på 20 miljarder kronor, som försämrat resultatet. Stenkols- och gasdrivna anläggningar har skrivits ned med 30 miljarder kronor, varav 14 miljarder kronor avser anläggningar i Nederländerna. Även övriga rörelseintäkter har medfört en försämring med en minskning på 7,4 miljarder kronor. Rensat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 28 miljarder kronor, vilket är oförändrat från föregående år. Ökad produktionsvolym och stigande elpriser har förbättrat resultatet med 2,8 miljarder. Kostnaderna för koldioxidutsläppsrätter och bränsle har ökat med 5,4 miljarder kronor. Resultatet för LKAB har försämrats med 2,8 miljarder kronor. Minskade volymer, lägre priser och lägre dollarkurs har påverkat resultatet negativt. Resultatet inkluderar avsättning för kostnader på 0,6 miljarder kronor relaterade till påverkan av gruvbrytning på samhällena Kiruna och Malmberget, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än föregående år. Resultatandelen från TeliaSonera har minskat med 1,8 miljarder till 5,6 miljarder kronor. Realisationsvinster har minskat med 3,1 miljarder kronor. De höga vinsterna 2012 kom främst från försäljning av andelar i ett intressebolag i Ryssland. Nedskrivningar har minskat med 2,0 miljarder kronor. Det högre beloppet 2012 bestod främst av nedskrivningar på verksamheter i Norge och Litauen. Nettokostnaden för statsskulden minskade Under 2013 uppgick nettokostnaden för statsskulden till 18 miljarder kronor, vilket innebär att nettokostnaden minskat med 2,2 miljarder kronor. Minskningen beror främst på lägre räntekostnader för upplåning i svenska kronor, högre realiserade valutakursvinster och lägre realiserade kursförluster Reavinst från försäljning av Nordea Övriga finansiella intäkter ökade med 34 miljarder kronor. Reavinsten från Riksgäldskontorets försäljning av aktieinnehavet i Nordea i Stabilitetsfonden blev 16 miljarder kronor. Reavinsten från Kammarkollegiets försäljning av aktieinnehav i Nordea blev 17 miljarder kronor. 20

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten ESV 2015:24 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51 Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2015 ESV 2015:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2 Statens budget och de offentliga finanserna Januari 2015 ESV 2015:2 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Statens årsredovisning 2003. En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål

Statens årsredovisning 2003. En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål Statens årsredovisning 2003 En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål 3 Innehåll INLEDNINGSVIS Bosse Ringholm om året som gått MÅLREDOVISNING Målen för den ekonomiska politiken Socialbidragsmålet

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Rapport Förslag till förordningsändringar

Rapport Förslag till förordningsändringar Rapport Förslag till förordningsändringar Redovisning av regeringsuppdrag rörande förslag till förordningsändringar inom området finansiell redovisning ESV 2014:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV. Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26

Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV. Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26 Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

ESV 2005:6. Budgetprognos 2005:1. Analys

ESV 2005:6. Budgetprognos 2005:1. Analys ESV 2005:6 Budgetprognos 2005:1 Analys Budgetprognos Analys innehåller en övergripande analys som tillhandahålls kostnadsfritt i enstaka exemplar eller genom prenumeration. Detaljerade tabeller finns att

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 2015 ESV 2015:26 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595)

Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595) REMISSVAR 2004-04-13 Dnr 2004/163 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595) Sammanfattning

Läs mer

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson Rapport Inkomstliggaren 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 ISBN: 978-91-7249-246-5 FÖRFATTARE: Curt Johansson LAYOUT: Lena Rebeling, ESV EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX 45316 104 30 STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 89 TELEFON:

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan laddas

Läs mer

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter Nationalräkenskaper BESKRIVNING 2014-10-31 1(13) Offentliga förvaltningens budgetuppgifter Beskrivningen av den offentliga förvaltningens budgetuppgifter är uppdelat per delsektor: statlig förvaltning,

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12 Statsupplåning Prognos och analys 2015:2 Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2 Måttlig global tillväxt 2 Stabil tillväxt i svensk ekonomi 3 Något lägre nettolånebehov 5 Prognosförändringar i nettolånebehovet

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Innehåll Den offentliga sektorns finansiella sparande 3 2009 Vad hände då? 4 Statens finansiella sparande 5 Statens inkomster 6

Läs mer

Regeringsuppdrag. Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13

Regeringsuppdrag. Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13 Regeringsuppdrag Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer