RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1968

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1968"

Transkript

1 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1968 * TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1969

2 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1968 * * TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT * HELSINGFORS 1969

3 INNEHÅLL Sid. Finlands Banks verksamhet... 3 Den ekonomiska utvecklingen under Stabiliseringsavtalet och åtgärderna i anslutning därtill... 4 Finlands Banks penningpolitik... 4 Upphävandet av penninginrättningarnas indexbindningar... 4 Utlåningsräntorna... 6 Inlåningsräntorna... 6 Slopandet av indexbindningen för privata obligationer och debenturer... 6 Nya specialkreditarrangemang... 7 övriga åtgärder... 7 Den allmänna utvecklingen av Finlands Banks och penninginrättningarnas ställning 8 Valutakurserna och bankens utländska förhållanden... 9 Förhållandet till staten Förhållandet till privata kunder Förhållandet till penninginrättningarna Sedelstocken Sedelutgivningsrätten och dess användning Bokslutet Helsingfors Statens tryckericentral Sid. Av bankfullmäktige handlagda ärenden Revisionen Granskningen av lånerörelsen och valutahandeln 17 Inventeringen och inspektionen av avdelningskontoren Fonder underställda bankfullmäktiges övervakning Fonden för Finlands självständighets jubileumsår Provision på checkräkning med k r e d it Ändringar i reglementet för Finlands Bank Ändring av 7 i instruktionen för Finlands Bank Ändring av pensionsstadgan för Finlands Bank 18 Tillägg till familjepensionsstadgan för Finlands Bank Tillstånd till ändring av Industrialiseringsfondens bolagsordning Tillstånd till försäljning av jordområde till Rovaniemi stad Ändringar i avlöningsstaten för Finlands Bank 19 Höjning av befattningshavarnas avlöning Utländska agenturbanker Beviljade familjepensioner och understöd samt beviljad begravningshjälp Direktionen Kontrollanterna vid avdelningskontoren Bankfullmäktige Revisorerna Den ekonomiska utvecklingen under 1968 Finlands Banks verksamhet Den ekonomiska tillväxten var alltjämt långsam under 1968 och ett uppsving inträdde först under årets sista månader. Totalproduktionens volym blev 2 % större än under Tack vare att bytesbalansen uppvisade ett överskott, blev utvecklingen av betalningsbalansen betydligt gynnsammare än ett år tidigare. Det i mars ingånga stabiliseringsavtalet och den därtill anslutna s. k. stabiliseringslagen, vilken trädde i kraft i april, tryggade en stabil prisnivå under senare delen av året. Den alltjämt långsamma ökningen i totalproduktionen var inte tillräcklig för att förbättra sysselsättningsläget efter dess försvagning under hela De arbetslösas andel av arbetskraften var i genomsnitt 4.1 % mot 2.8 % år Störst var arbetslösheten inom industrin, husbyggnadsverksamheten och skogshushållningen. Mot slutet av året framträdde dock vissa tecken på en förbättring av läget, isynnerhet inom de två sistnämnda näringarna. De privata investeringarna fortsatte att sjunka under första halvåret för att mot slutet av året börja stiga långsamt. För hela året blev volymen av de privata investeringarna drygt 6 % mindre än ett år tidigare. Kraftigast reducerades investeringarna i bostadsbyggnader, vilkas volym sjönk med nästan 10%. Det förbättrade finansieringsläget och specialarrangemangen för bostadsproduktionens finansiering åstadkom en uppgång inom byggnadsverksamheten först under årets sista månader. Volymen av den offentliga administrationens investeringar växte med c. 1 %. Den privata konsumtionens volym blev 7669/69 ungefär lika stor som ett år tidigare. Hushållens disponibla realinkomster förändrades inte under 1968 och inte heller konsumtionsbenägenheten. Även volymen av detaljhandelsförsäljningen bibehöll i genomsnitt sin nivå från föregående år. Varuexportens volym steg kraftigt redan under första kvartalet och blev för hela året över 10 % större än ett år tidigare. Störst var ökningen för metallindustriprodukterna och vissa s. k. nyexportprodukter. Exporten av träindustriprodukter ökade med c. 13 % och av pappersindustriprodukter med c. 6 %. Varuimportens totalvolym sjönk under Importen av bränslen och smörjmedel växte med c. 5 % och av råmaterial och produk- tionsförnödenheter med c. 1 %. Inom alla andra av importens huvudavdelningar förekom en volymminskning, som emellertid var störst eller omkring en fjärdedel för personbilarna. De internationella priserna för exportvarorna sjönk något under 1968, men då devalveringen höjt exportpriserna i mark mot slutet av 1967, blev dessa i genomsnitt c. 18 % högre för 1968 än för Importvarornas internationella priser hade under redogörelseåret ungefär samma nivå som ett år tidigare, men priserna i mark blev likaså till följd av devalveringen i genomsnitt 20 % högre än under Utrikeshandelns bytesförhållande försämrades sålunda med c. 2 % under året. Värdet av varuexporten blev och av varuimporten Handelsbalansen uppvisade sålunda ett överskott på 181 mot ett underskott på 563 året innan. Då de andra posterna i bytesbalansen dessutom gav ett överskott på 139, blev hela bytesbalansens överskott 320. överskottet i bytesbalansen ledde tillsammans med importen av såväl lång- som kortfristigt kapital till en avsevärd förbättring av den utländska likviditeten. Sedan valutareserven förstärkts, kunde landet under senare halvåret betala tillbaka båda kreditdelama om sammanlagt av föregående års stand by-kredit från Internationella Valutafonden.

4 4 5 Det oaktat fördubblades Finlands Banks guldoch valutareserv under året från 626 till Bankens hela utländska nettotillgodohavande steg under året med Finlands Banks och penninginrättningarnas sammanlagda valutareserv växte med 597. Lönerna höjdes på basen av stegringen i levnadskostnadsindex under januari november 1967 med 2.8 % vid början av Därtill kom en av kollektivavtalen förutsatt höjning med 3 %. Vid början av juni höjdes lönerna med 3.5 %. I genomsnitt blev den nominella förtjänstnivån för 1968 c. 10 % högre än för 1967, men den reella förtjänstnivån steg med endast c. 2 %. Prisnivån steg snabbt under årets första månader beroende på devalveringens efterverkningar, löneförhöjningarna och justeringen av lantbrukspriserna. Levnadskostnadsindex var i april 4 % högre än i december Tack vare det i mars ingångna stabiliseringsavtalet och prisregleringen stabiliserades emellertid prisnivån, så att stegringen i levnadskostnadsindex från april till december blev knappt 2 %. I genomsnitt låg emellertid levnadskostnadsindex 8.5 % högre år 1968 än år Motsvarande uppgång i årsgenomsnittet för partiprisindex blev 10.9 %. Stabiliseringsavtalet och åtgärderna i anslutning därtill De bindningar av inkomster och priser som hade förekommit på olika områden höll efter devalveringen i oktober 1967 på att leda till en kraftig inflationsspiral. Då resultatet härav hade blivit, att de fördelar som uppnåtts genom devalveringen snart hade gått förlorade och att möjligheterna för en aktiv tillväxtpolitik hade försvunnit, inleddes på regeringens initiativ förhandlingar mellan de viktigaste intresseorganisationerna om stabilisering av inkomst- och prisutvecklingen. På basen av dessa förhandlingar slöts den 27 mars det s. k. stabiliseringsavtalet, vilket undertecknades av 12 intresseorganisationer. Enligt avtalet skulle de tidigare indexklausulerna i löneavtalen slopas och den allmänna löneförhöjningen vid ingången av 1969 bli 16 penni per timme. Vidare skulle riktpriserna på lantbruksprodukter höjas med 2 % den 1 juni 1968 och likaså med 2 % den 1 januari Intresseorganisationerna ställde emellertid som villkor för att avtalet skulle vara bindande, att regeringen av riksdagen skulle få fullmakter att reglera priser, hyror, löner och olika avgifter och att avbryta bindningssystemen. Vidare förutsattes bl. a., att regeringen skulle upphöra med försäljningen av indexbundna obligationer. Redan innan avtalet undertecknats hade penninginrättningarna beslutat att inte mera motta depositioner på indexbundna depositionskon ton. Lagen om tryggande av den ekonomiska utvecklingen, vilken var en förutsättning för stabiliseringsavtalet och i det följande kallas stabiliseringslagen, godkändes den 9 april och trädde i kraft följande dag. Genom lagen slopades indexvillkoren i alla förbindelser och avtal till den del de gäller tiden efter lagens ikraftträdande. Vissa undantag från denna allmänna regel stadgades emellertid, och innebörden av dessa har senare preciserats i olika statsrådsbeslut. De viktigaste undantagen var sådana statliga obligationer och skuldförbindelser, som emitterats innan lagen trädde i kraft, försäkringsavtal och pensioner. Indexbundna depositioner samt obligationer och debenturer som emitterats av andra än staten innan lagen trädde i kraft bibehöll indexklausulen till slutet av november Finlands Banks penningpolitik De viktigaste av Finlands Banks penningoch kreditpolitiska åtgärder under redogörelseåret var att bidra till uppkomsten av stabiliseringsavtalet och att därefter fullfölja och övervaka de åtgärder avtalet och stabiliseringslagen förutsatte. Samtidigt vidtog banken flera kreditpolitiska specialarrangemang, som syftade till att stimulera investeringarna inom produktionsområden viktiga för den ekonomiska tillväxten och för sysselsättningen. Upphävandet av penninginrättningarnas indexbindningar Ett av de viktigaste målen för stabiliseringsförhandlingarna var slopandet av indexbindningarna, vilket förutsattes gälla även depositioner och olika former av krediter. Man kunde emellertid konstatera, att även om en nedfrysning av depositionernas indexbindning genomfördes, skulle de penninginrättningar, som hade mottagit indexbundna depositioner, på grund av den redan inträffade stegringen i prisnivån ha blivit tvungna att av sina kredit kunder alltjämt uppbära ett relativt högt indextillägg för att kunna erlägga återstående indexgottgörelser på depositionerna. Den eftersträvade sänkningen av de faktiska kreditkostnaderna skulle alltså i själva verket inte ha uppnåtts. Med hänsyn härtill och i syfte att få i gång de praktiska åtgärder, med vilka indexbindningarna skulle avvecklas och hela stabiliseringsavtalet förverkligas, beslöt direktionen med bankfullmäktiges samtycke den 20 mars, medan förhandlingarna ännu pågick, att Finlands Bank, om penninginrättningarna sänkte det s. k. indirekta indextillägget till 1 procentenhet, utan ränta skulle finansiera hela den skuld, som uppstod i penninginrättningarna på grund av de återstående indexgottgörelserna. Penninginstituten beslöt samma dag att upphöra med att motta depositioner på indexbundna konton. I det egentliga stabiliseringsavtalet, som slöts den 27 mars, konstaterades, att penninginstituten redan upphört att motta indexbundna depositioner, varjämte det förutsattes, att dessa inte skulle tas i bruk ånyo. Samtidigt godkändes det förfarande, enligt vilket penninginstituten skulle uppbära en årlig tilläggsränta om 1 % till dess det på de av Finlands Bank övervakade indexutjämningskontona hade influtit ett belopp motsvarande gottgörelserna på de indexbundna depositionerna. På grund härav beslöt Penninginstitutens delegation den 28 mars, att landets samtliga penninginrättningar den 1 april skulle frångå det dittills tillämpade systemet med indexbindning av krediterna och på dessa krediter börja uppbära en tilläggsränta om 1 % utöver den egentliga räntan; denna tilläggsränta skulle användas till återstående indexgottgörelser. En förutsättning för att det nya systemet fortlöpande skulle tillämpas var, att stabiliseringsprogrammet slutgiltigt förverkligades. På motsvarande sätt och under samma villkor ändrade Finlands Bank genom ett cirkulär av den 30 mars sina tidigare direktiv till penninginrättningarna om indexbindningen och lämnade mera detaljerade anvisningar om indexutjämningssystemet. Samtidigt ändrade banken rediskonteringsvillkoren så, att en penninginrättnings indexutjämningsskuld till Finlands Bank skulle jämställas med dess rediskonteringar, när det gäller beräkningen av utnyttjad rediskonteringskvot och eventuell tilläggsränta. Då stabiliseringslagen fastställdes den 9 april, blev dessa beslut av penninginstituten och Finlands Bank av bestående karaktär. Genom statsrådets beslut av den 27 juni bestämdes, att sista justeringsindex för de indexbundna depositionerna skulle vara index för november Då detta indextal enligt depositionsvillkoren skulle komma att tillämpas på i januari 1969 förfallande depositioner, beslöt penninginstituten å sin sida, att depositioner med förfallodag den 1 februari 1969 eller senare fr. o. m. detta datum genast skulle kunna lyftas. Det återstående beloppet av indexbundna depositioner i penninginrättningarna den sista december 1968 uppgick till Penninginrättningarnas indexutjämningsskuld till Finlands Bank var vid samma tidpunkt 107. Enligt uppskattning skulle penninginrättningarna i de flesta fall komma att debitera den med indexutjämningssystemet förbundna tilläggsräntan om 1 % till slutet av Att de indexbundna depositionerna med stöd av Finlands Banks indexutjämningsarrangemang slopades, innebar för penninginrättningarnas kreditkunder en kännbar minskning av kreditkostnaderna. Då stabiliseringsavtalet ingicks, hade för indexgottgörelserna på de indexbundna depositionerna uppburits ett s. k. indirekt indextillägg om 4 % i andelskassornas och om 3 V2 % i sparbankernas utjämnings- pooler. Affärsbankerna åter hade uppburit ett indextillägg om 2 %. Enligt Finlands Banks tidigare direktiv hade affärsbankerna dessutom tillämpat en s.k. direkt indexklausul om 50 % på en del av kreditbeståndet vid denna tidpunkt på sammanlagt c. 1 miljard mk och denna indexförhöjning uppgick på grund av den kraftiga prisstegringen till 5 6 % per år under våren. Då man vid ingången av april i alla dessa penninginrättningar helt frångick indexbindningen och övergick till en temporär tilläggsränta om 1 % på det nominella kreditkapitalet, sjönk kreditkostnadema sålunda beroende på penninginrättning och kredittyp med 1 5 procentenheter. Det bör här konstateras, att den direkta indexbindningen av krediter beviljade av staten, kommunerna, Folkpensionsanstalten, de privata försäkringsinrättningarna etc., liksom motsvarande indexklausul i kreditavtal mellan enskilda, enligt stabiliseringslagen inte slopades utan endast nedfrystes till index för mars Detta innebar, att kostnaderna för dessa krediter i själva verket inte sjönk utan endast hindrades växa.

5 6 7 Utlåningsräntorna Enligt stabiliseringslagen skulle under lagens giltighetstid för krediter inte få avtalas eller uppbäras högre ränta eller annan gottgörelse än den som tillämpas av penning- och försäkringsinrättningar under offentlig tillsyn. På Finlands Bank skulle ankomma att publicera dessa räntesatser i Officiella tidningen. Avtalstexterna eller lagen berörde inte de räntepolitiska förhållandena mellan Finlands Bank och kreditinrättningarna, men i samband med själva stabiliseringsförhandlingarna framhölls från arbetsmarknadsorganisationernas sida, att slopandet eller nedfrysandet av indexklausulen inte skulle få leda till en höjning av räntan på utlåningen i allmänhet eller bostadskrediterna isynnerhet. Den 11 och 16 april och den 24 juni publicerade Finlands Bank tillkännagivanden om räntesatserna i Officiella tidningen och konstaterade bl. a., att de genomsnittliga utlåningsräntorna i penning- och försäkringsinrättningar under offentlig tillsyn utgjorde 7 Vi 8 V2 % per år och att den högsta tillämpade räntan, som sålunda blev bindande maximiränta i alla avtal slutna utanför dessa inrättningar, utgjorde 10 % per år. Med försäkringsinrättningarna fördes redan i maj särskilda förhandlingar om vilka räntor de skulle tillämpa under stabiliseringsavtalets giltighetstid. Affärsbankernas utlåningsräntor hade redan tidigare i detalj övervakats av Finlands Bank, och det sedan 1965 gällande direktivet, enligt vilket en rediskonterande penninginrättnings vägda genomsnittliga utlåningsränta fick vara högst 7 Vi % per år, bibehölls oförändrat. Det kunde under sommaren och hösten konstateras, att vissa sparbanker och andelskassor hade företagit justeringar av utlåningsräntorna, vilket hade lett till en uppgång i medelräntan. Orsaken var, att överföringen av indexbundna depositioner till depositionskonton med högre ränta just för dessa grupper av penninginrättningar medförde de relativt sett största räntabilitetssvårigheterna. Uppgången i medelräntan befanns emellertid i vartdera fallet ha varit endast 0.2 procentenheter i genomsnitt och ha skett inom de gränser som angivits i bankens tillkännagivanden. Då det tydligen bland såväl sparbankerna som andelskassorna rådde oklarhet om de diskussioner som förts och de principer man enats om i samband med stabiliseringsförhandlingarna, sände Finlands Bank de båda centralförbunden närmare direktiv den 14 december. Enligt dessa skulle medelräntan framdeles inte få höjas utan respektive centralförbunds och Finlands Banks godkännande. I fråga om bostadskrediterna förpliktades penninginrättningarna att i de fall höjningar inträffat sänka sina räntor till den nivå dessa haft vid slutet av mars Inlåningstäntorna Såsom Finlands Bank förutspått redan i samband med stabiliseringsförhandlingarna, kom överföringen av de indexbundna depositionerna till konton med högre ränta att avsevärt försvaga räntabiliteten i penninginrättningarna, och då relativt sett mest i sparbankerna och andelskassorna. Penninginrättningarna inledde därför redan på våren förhandlingar om en justering av inlåningsräntorna. Finlands Bank förutsatte emellertid, att justeringsförslaget skulle föreläggas banken för godkännande. Förhandlingarna hann inte slutföras ännu under redogörelseåret. Slopandet av indexbindningen för privata obligationer och debenturer Genom ett med stöd av stabiliseringslagen givet statsrådsbeslut (2 0 9/6 8) bibehölls indexbindningen temporärt för privata obligationer och debenturer och för utlåningen i de hypoteksinrättningar, som hade anskaffat sina kreditmedel genom emission av indexbundna obligationer eller debenturer. Avsikten var att under en viss övergångsperiod förvandla dessa obligationer och debenturer till värdepapper utan indexklausul. Finlands Bank konstaterade emellertid efter att ha undersökt saken, att de redan upplupna indexförhöjningarna på utelöpande privata indexbundna obligationer och debenturer, vilkas totalbelopp befanns vara 521.5, uppgick till 10.5 % eller Att t. ex. genom utbyte förvandla dessa indexbundna värdepapper till icke indexbundna hade alltså mött betydande svårigheter. Finlands Bank föreslog därför en annan lösning, som godkändes av statsrådet den 14 november. I enlighet därmed nedfrystes indexbindningen för dessa värdepapper och för hypoteksinrättningarnas utlåning till index för november 1968 eller samma nivå som indexbindningen för depositionerna. Emittenterna skulle på obligationerna och debenturerna kunna erlägga en extra ränta för att sålunda hålla dem gång bara. Hypoteksinrättningarna överenskom vid förhandlingar med Finlands Bank, att de skulle erlägga en sådan extra ränta uppgående till 1 V4 % på skuldens nominella kapital och debitera en lika stor extra ränta på sin utlåning. Nya specialkreditarrangemang Banken beslöt den 20 mars i samband med sitt beslut om indexutjämningsarrangemanget, att dessutom befrämja stabiliseringsåtgärderna och de tillväxt- och sysselsättningspolitiska målen genom att med specialåtgärder underlätta finansieringen av bostadsbyggnadsverksamheten och industriinvesteringarna. Banken meddelade sålunda, att den genom förmedling av penninginrättningarna med 60 skulle delta i byggnadskrediter för att bidra till att få i gång bostadsbyggnadsverksamheten under den inkommande höstsäsongen. Beloppet skulle i första hand användas till bostadsbyggen finansierade genom statliga bostadsproduktionslån, speciellt hyresbostadsbyggen. Vidare meddelade banken, att den skulle reservera c. 100 för finansiering av industriinvesteringar, som är ägnade att stärka betalningsbalansen och kan betraktas som lönsamma. Banken höjde senare det för bostadsproduktionen reserverade kreditbeloppet till Dessutom beslöt banken den 20 juni, att detta kreditstöd skulle kunna användas även för att täcka statens andel i finansieringen under byggnadstiden av projekt finansierade genom statliga bostadsproduktionslån och berörda av kreditarrangemanget. Detta tilläggsarrangemang skulle emellertid vara temporärt och upphöra när 1969 års statsanslag för bostadslån kunde disponeras för ifrågavarande byggnadsprojekt. Bankens kreditarrangemang upphjälpte faktiskt läget för kreditfinansieringen av dylika byggnadsprojekt. Då det emellertid av andra orsaker dröjde rätt länge innan de egentliga byggnadsarbetena kunde påbörjas och då penninginrättningarnas finansieringsläge för övrigt lättade avsevärt, hade före utgången av 1968 inte mera än 4.9 av bankens krediter behövt lyftas. Den 20 juni beslöt banken vidare, att penninginrättningarna redan under september december 1968 skulle kunna lyfta det belopp kassareservdepositioner på sammanlagt 45.7, som enligt kassareservavtalet annars hade betalts tillbaka först den 20 februari Banken förutsatte därvid, att penninginrättningarna i första hand skulle använda de så frigjorda medlen till krediter under byggnadstiden enligt kreditarrangemanget för finansiering av bostadsbyggnadsverksamheten samt till finansiering av spannmålshandeln. Finlands Bank utförde under hösten tillsammans med penning- och kreditinrättningarna och industrins organisationer en kartläggning av industriprojekt, som skulle kunna igångsättas snabbt och hinna förbättra vintersäsongens sysselsättningsläge, vilket syntes utveckla sig ogynnsammare än väntat. Om finansieringen av en planerad investering, som väntades bli lönsam, befanns alltför betungande för en enskild finansieringsinrättning, skulle Finlands Bank helt eller delvis dirigera kreditansökan till andra kreditinrättningar, inklusive Postsparbanken och Industrialiseringsfonden (Teollistamisrahasto O y). Samtidigt blev det belopp på 100, som banken beviljat för industriinvesteringar, i sin helhet reserverat. Av detta belopp hade emellertid före slutet av året endast 18 lyfts, då lyftningsplanerna var beroende av i vilken takt byggnadsarbetena för dessa ofta fleråriga investeringar avancerar. Banken förde under höstens lopp även förhandlingar med representanter för statsmakterna och de olika penninginrättningsgrupperna om kommunernas allt trängdare finansieringsläge. Då banken som valutamyndighet inte ansåg sig kunna bevilja kommunerna tillstånd att uppta utländska lån, försökte den skapa ett inhemskt kreditsystem, som skulle hjälpa att sätta i gång kommunala investeringar, som befrämjar näringsverksamheten och sysselsättningen, och alltså även komplettera det ovan nämnda kreditarrangemanget för industrin. Förhandlingarna slutfördes först i januari övriga åtgärder Banken fortsatte under redogörelseåret det i april 1967 skapade finansieringsarrangemanget med inhemska leveranskrediter. Då beloppet av godkända projekt ökade kraftigt och penninginrättningarnas egna finansieringsmöjligheter hela tiden förbättrades tack vare den allmänna lättnaden på penningmarknaden, beslöt banken den 20 november att sänka sin egen finansieringsandel från 50 till 30 % av den kreditfinansierade delen. Affärsbankernas fi-

6 8 9 nansieringsandel växte alltså i gengäld från 50 till 70 % av kreditbehovet. Totalvärdet av varuleveranser, för vilka kreditreserveringar beviljats inom ramen för detta arrangemang, var vid slutet av året sammanlagt mot 78.5 ett år tidigare. Finlands Banks kreditreserveringai* för dessa projekt uppgick till Kreditreserveringarna gällde 39 olika leverantörer och fördelade sig på 59 beställare. Av Finlands Banks kreditreserveringar hade emellertid vid slutet av året inte mera än 17.8 lyfts, eftersom huvudparten av finansieringsbehovet, vilket är beroende av leveransavtalens betalningsschema, infaller år Det tidigare, år 1963 påbörjade kreditarrangemanget med medellånga leveranskrediter till metallindustrin, befinner sig redan i sin helhet i återbetalningsstadiet, och beloppet av dessa krediter sjönk under redogörelseåret från 56.7 till Banken fortsatte under redogörelseåret att bevilja s. k. nyexportkrediter på samma villkor som tidigare, även om banken, då läget på penningmarknaden lättade, efter hand började kräva större finansieringsandel av de egentliga finansieringsbankerna. Det lyfta beloppet av nyexportkrediter uppgick vid slutet av året till 74.4 och fördelade sig på 161 företag. Banken deltog såsom förr i programmet för finansiering av skogshushållningen (det s. k. Meraprogrammet) och tecknade hela det nya statliga skogsförbättringslånet på 20 för att till största delen sälja obligationerna vidare till penninginrättningarna. De krediter som banken föregående år beviljat för finansieringen av spannmålshandeln, betalades tillbaka före slutet av juni. Vid förhandlingar med penninginrättningarna och centralaffärerna om den nya skördeperiodens finansieringsbehov meddelade banken, att den helt avstår från denna finansieringsuppgift, som ursprungligen i själva verket endast var avsedd att vara tillfällig. Banken ansåg, att finansieringen av spannmålshandeln hör till penninginrättningarnas normala säsongfinansieringsuppgifter, vilka genom lättnaden på penningmarknaden inte mera nödvändigtvis kräver Finlands Banks speciella stöd. Såsom tidigare nämndes, kunde penninginrättningarna även använda en del av de i förtid återbetalda kassareservdepositionsmedlen till finansiering av spannmålshandeln. Å andra sidan bör det konstateras, att överskottet av spannmål och mejeriprodukter medförde ett stort kreditbehov i de inrättningar, som å statens vägnar sköter centrallagringen. Finlands Bank måste därför genom olika åtgärder skaffa dem avsevärda kortfristiga krediter. Såsom förutsattes i kassareservavtalet upphörde penninginrättningarnas depositionsskyldighet den 15 juni, då hade influtit på kassareservkontona i Finlands Bank. Den förtidiga återbetalningen av depositionerna sänkte deras belopp, så att det vid slutet av året var Den allmänna utvecklingen av Finlands Banks och penninginrättningarnas ställning Ett utmärkande drag för utvecklingen av Finlands Banks ställning under redogörelseåret var, att valutaläget betydligt förstärktes. Om man utöver ökningen av guld- och valutareserven även beaktar minskningen av valutaskulderna, steg bankens hela utländska nettotillgodohavande med 1 011, vilket till sitt fulla belopp ökade utbudet av centralbankspengar. Alla andra väsentligare förändringar i bankens balans hade emellertid motsatt effekt. Den faktor som framför allt verkade minskande på utbudet av centralbankspengar var de i samband med devalveringen införda exportavgifterna. En del av dessa avgifter användes samtidigt inom ramen för det s. k. tillväxtpaketet för budgetära ändamål, och nettobeloppet på statens exportavgiftskonto växte under året med 346. En krympande effekt hade även statens återbetalning av 100 av det lån som den erhållit av Finlands Bank vid slutet av Även bankens kreditgivning i olika former till det privata näringslivet minskade, vilket egentligen endast berodde på att banken mot slutet av föregående år beviljat rikligt med tillfälliga krediter för att underlätta en säsongmässig åtstramning på penningmarknaden. Om man vidare beaktar, att sedelstocken växte med 108, kan det konstateras, att den ökning i utbudet av centralbankspengar som stegringen i de utländska tillgodohavandena medförde, motsvarades av en lättnad i de privata penninginrättningamas ställning med 258. Detta tal anger då nettot av förändringarna i dessa penninginrättningars checkräkningar, kas- sareservdepositioner och rediskonteringar. I verkligheten var förbättringen ännu större, då penninginrättningarna vid slutet av 1968 inte var i behov av liknande tillfälliga krediter, som Finlands Bank vid slutet av 1967 på grund av den säsongmässiga åtstramningen beviljade mot obligationer och växlar. Vad utvecklingen av penninginrättningarnas ställning beträffar, kan det konstateras, att deras nyutlåning blev betydligt mindre än ett år tidigare. I samtliga penninginrättningar, inklusive hypoteksinrättningarna, växte utlåningen med 776 eller 5.9 %. År 1967 var motsvarande siffror och 8.4 %. Den långsamma ökningen förklaras av den alltjämt lama kreditefterfrågan och av penninginrättningarnas strävan att nedskära sin centralbanksskuld, vilken fortfarande var rätt stor. Vid jämförelsen bör det dessutom observeras, att tillväxtsiffrorna för 1967 innehåller 154 av devalveringen föranledda värdeökningar för lånen i utländskt mynt. ökningen i penninginrättningarnas hela inlåning från allmänheten var däremot betydligt kraftigare än ett år tidigare, dvs eller 12.2 %, mot eller 9.5 % år Dessa siffror omfattar även allmänhetens depositioner i hypoteksinrättningarna och handelslagens sparkassor jämte allmänhetens postgirokonton. Äv inlåningsökningen under 1968 föll på de egentliga depositionerna och 340 på avistadepositionerna. Avistadepositionerna steg betydligt snabbare än de egentliga depositionerna, och deras andel av hela inlåningen ökade från 9.2 till 10.6 %. Allmänhetens egentliga depositioner undergick radikala strukturella förändringar. Sedan penninginrättningarna den 21 mars upphört att motta indexbundna depositioner, började beloppet av dessa sjunka i samma takt som depositionerna förföll. De indexbundna depositionerna minskade därför under året med 2 587, och deras andel av de egentliga depositionerna nedgick från 34.6 till 11.1 %. Största delen av de härvid frigjorda medlen placerades på högräntekonton, så att beloppet av högräntedepositionerna steg med och deras andel av de egentliga depositionerna från 5.3 till 24.2 %. En granskning av utvecklingen i de olika slagen av penninginrättningar visar, att inlåningen från allmänheten i affärsbankerna, exklusive Sparbankernas Central-Aktie-Bank, växte med 323 mera än utlåningen. Å andra sidan ökade placeringarna i övriga tillgångar i balanserna med 92 och i aktier och bankfastigheter 42, medan obligationsinnehavet växte med 97. Affärsbankernas utländska skulder steg med 53. Återbetalningen av kassareservdepositioner sänkte beloppet av affärsbankernas kassareservdepositioner med 13, och av krediten för indexgottgörelser föll 50 på affärsbankerna. Med hjälp av sitt finansiella överskott kunde affärsbankerna minska sin rediskonteringsskuld med 155. I sparbankerna var inlåningsökningen 165 större än utlåningsökningen. Dessutom sjönk sparbankernas kassareservdepositioner med 8. Sparbankernas Central-Aktie-Banks rediskonterings- skuld reducerades med 44. I andelskassorna blev inlåningsöverskottet 111. Andelskassornas Central Ab:s utlåning växte däremot med 12 mera än inlåningen, medan rediskonteringarna i detta fall sjönk med 54. Sparbankernas andel av Finlands Banks räntefria indexutjämningskredit var vid slutet av året 33 och andelskassornas 24. Valutakurserna och bankens utländska förhållanden Valutakurserna på de internationella valutamarknaderna var stabilare under 1968 än ett år tidigare. I Europa höll sig förändringarna inom de av Internationella Valutafondens fördragsartiklar förutsatta gränserna, frånsett den isländska kronan, som devalverades i november De tilltagande störningarna i det internationella valutasystemet under de senaste åren fortsatte emellertid, och endast ett målmedvetet internationellt samarbete kunde rädda systemet från kanske mycket radikala förändringar. Spekulationstrycket mot guldpriset under våren och mot den franska francen under hösten orsakade vissa avbrott i aktiviteten på den internationella valutamarknaden. Följande sammanställning visar Finlands Banks officiella säljkurser vid slutet av 1967 och Som synes var utvecklingstendensen för de rörliga kurserna i allmänhet sjunkande under 1968 beroende på den kraftiga stegringen i valutareserven. Clearingvalutorna vid bilaterala avtal var alltjämt rubel och clearingdollar, vilkas kurser bibehölls oförändrade hela året /69

I^NVd Natoni RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967

I^NVd Natoni RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967 SUOMEN PANKIN K IR JASTO O JLS r H I M I^NVd Natoni 003 5599 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967 * TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1968 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR

Läs mer

«UOMEN PANKIN. Kiri JA STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1962 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1963

«UOMEN PANKIN. Kiri JA STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1962 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1963 t «UOMEN PANKIN Kiri JA STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1962 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1963 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1962 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1966 INNEHÅLL Sid. Finlands Banks

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1959 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H ELSIN GFORS 1960 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1959 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H ELSIN GFORS 1960 INNEHÅLL

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT ;S SUOMEN PANKIN K Ir. JA STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1957 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT * HELSINGFORS 1955 sid. D

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 T ILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S 1950 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1941 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1942 STATSRÅDETS TRYCKERI

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1941 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1942 STATSRÅDETS TRYCKERI RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1941 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1942 STATSRÅDETS TRYCKERI Det ekonomiska livet i Finland år 1941. Innehåll: Sid. Det ekonomilika livet i Finland

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR i 940 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L S IN G F O R S 1941 STATSRÅDETS TRYCKERI D et ekonomiska livet i Finland år 1940... Industrin... Lantbruket... Arbetsmarknaden...

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen. och bevilja Grekland lån

Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen. och bevilja Grekland lån Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet i syfte att sanera Greklands statsskuld och bevilja Grekland

Läs mer

763 526 108,09 1 449 468 567,63 2 212 994 675,72 1 438 458 010,43 51998 701,39 1 490 456 711,82 722 537 963,90 333 072 673,53 363 586 158,02

763 526 108,09 1 449 468 567,63 2 212 994 675,72 1 438 458 010,43 51998 701,39 1 490 456 711,82 722 537 963,90 333 072 673,53 363 586 158,02 18 Ränteintäkter Inhemska (1) Dagslän... Bankcertifikat och statens skuldförbindelselån... Skördeskadekrediter... E xportfinansiering... K T R -krediter... M asskuldebrev... Övriga fordringar... Utländska

Läs mer

Innehåll Mål och vision

Innehåll Mål och vision 2009 Innehåll Vi är statens finansförvaltning 1 Riksgäldsdirektören har ordet 2 Viktiga händelser 4 Statens internbank 6 Statsskuldsförvaltning 10 Garantier och krediter 18 Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2014

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2014 FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 Fortsatt svag ekonomisk utveckling i Finland 2 Mer expansiv penningpolitik och starkare genomslag av penningpolitiken 3 ECB tog över ansvaret för banktillsynen i euroområdet

Läs mer

Finlands Banks årsberättelse 2013

Finlands Banks årsberättelse 2013 F I N L A N D S B A N K S Å R S B E R ÄT T E L S E 2 0 1 3 Finlands Banks årsberättelse 2013 Finlands Banks årsberättelse 2013 På pärmbilden: Finlands uppbyggnad av Ville Tietäväinen. Finlands Bank Grundad

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.7.2003 KOM(2003) 396 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT till den budgetansvariga myndigheten om garantier som berör den allmänna budgeten per den 31 december

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1928 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1929 STATSRÅDETS TRYCKERI Den ekonom iska utvecklingen är 1928. A llm änna d ra s... L an tb ru k et... In d u

Läs mer

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1998 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSAMHETSMILJÖN STRUKTURFÖRÄNDRINGEN PÅ FINANSMARKNADEN KONKURRENSEN OM INLÅNINGS-

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006 Helsingfors 2007 B 10/2007 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2006 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2007 ISSN 1237-4342 (tryct) ISSN 1796-9808 (webbpublikation)

Läs mer

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm ANFÖRANDE DATUM: 2015-01-23 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2003

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2003 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2003 Helsingfors 2004 B 7/2004 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2003 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2004 ISSN 1237-4342 EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2004 INNEHÅLL

Läs mer

Riksgälden Årsredovisning

Riksgälden Årsredovisning 2014 Riksgälden Årsredovisning Innehåll INLEDNING 2 Statens centrala finansförvaltning 3 Viktiga händelser 2014 4 Riksgäldsdirektören har ordet RESULTATREDOVISNING 6 Statens internbank 10 Skuldförvaltning

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT 1999 ÅRSRAPPORT 1999 EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT 1999 Europeiska centralbanken, 2000 Besöksadress Kaiserstrasse

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT Under 2012 kommer alla ECB:s publikationer att ha ett motiv hämtat från 50-eurosedeln. ÅRSRAPPORT Europeiska centralbanken, 2012 Besöksadress Kaiserstrasse

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om fritt finansierade bostadsrättsbostäder och annat utvecklande av bostadsrättssystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag till

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009. Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009. Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1) Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1) EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00.

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00. Innehållsförteckning VD kommentar 1-2 Omvärldsanalys 3-6 Förvaltningsberättelse 7-11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 14 Noter till

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Finlands Banks årsberättelse 2012

Finlands Banks årsberättelse 2012 Finlands Banks årsberättelse 2012 Finlands Banks årsberättelse 2012 På pärmbilden: Finlands uppbyggnad av Ville Tietäväinen. Finlands Bank Grundad 1811 Besöksadress Snellmansplatsen, Helsingfors Postadress

Läs mer