INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),"

Transkript

1 INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING 8. INLEDANDE TÄTORT 9. MINDRE LANDSVÄG 10. STADSTRAFIK 11. LANDSVÄG 12. MOTORVÄG OCH MOTORTRAFIKLED 13. MÖRKERKÖRNING 14. HALT VÄGLAG STADSTRAFIK OCH LANDSVÄG

2 MOMENT 1 KÖRSTÄLLNING Syfte: Eleven skall förstå hur man intar rätt körställning, manövrerar fordonet, samt hittar och använder nödvändiga reglage i bilen. Eleven intar korrekt körställning. Eleven kan använda olika manöverorgan. Eleven kan hitta och använda nödvändiga reglage i bilen. Eleven ser till medpassagerare och deras användning av bilbälte. Justering av förarstol, ratt, nackstöd, inner- och ytterspeglar, samt bilbälte. Praktisering av bilens pedaler, där högerfoten sköter broms och gaspedal. Skötsel av växelspak och andra nödvändiga reglage. Handplacering på ratten ( kvart i tre eller tio i två ) och förflyttning vid sväng genom hand över hand tekniken. Berättande redogörelse av risker i samband med in- och urstigning av fordonet. Koppling till kursplan (bil & funktion/reglage under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven kan inta korrekt körställning, samt hittar och använder de nödvändiga reglagen i bilen rätt, kapitel 2: 2. Elmia. Rosenlund. VHS angående körställning. Körhäftet: sidan 15. Körkortsboken: sidorna

3 MOMENT 2 INLEDANDE MANÖVRERING Syfte: Eleven ska inse bilens funktioner vid start och stannande, samt även förstå fordonets styrsystem och hur krypkörning fungerar. Eleven kan starta och stanna bilen. Eleven kan köra igång och stanna bilen mjukt, utan att få motorstopp. Eleven kan krypköra, samt styra bilen rätt. Eleven kan reglera hastighet med både gas och koppling på ett miljövänligt sätt. Eleven uppmärksammar bakomvarande trafik vid start och stopp. Att starta och stänga av motorn, samt att starta igång och stanna bilen. Krypkörning av fordonet. Reglering av hastighet med gas och koppling. Att stanna utan att använda bromspedal. Lossning och åtdragning av parkeringsbromsen. Teckengivning vid start. Introduktion av eco-driving/miljövänlig körning. Koppling till kursplan (manövrering & miljö under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven kan manövrera fordonet på ett korrekt och miljövänligt sätt gällande start, stannande och krypkörning, kapitel 2: 2. Elmia. Rosenlund. VHS angående inledande manövrering. Körhäftet: sidan 19. Körkortsboken: sidorna

4 MOMENT 3 VÄXLING Syfte: Eleven ska inse relevansen av miljövänlig fordonshantering i samband med upp- och nedväxling, samt bromsning. Eleven kan göra både upp- och nedväxlingar. Eleven kan accelerera snabbt och göra en miljövänlig bromsning. Eleven kan växla i olika lägen och situationer. Eleven kan hantera broms- och gaspedal, samt växelspak. Eleven kan göra en motorbromsning. Växlarnas olika lägen och när växling ska ske. Val av rätt växel i förhållande till hastighet. Bromsa hårt och mjukt med färdbromsen. Praktisering av motorbromsning och annan eco-driving. Bromsning med stopp vid angivet mål. Pedalhantering, dvs gasa, koppla och bromsa utan att titta när växling sker. Koppling till kursplan (fordonshantering & miljö under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven på ett miljövänligt sätt kan reglera fordonet korrekt i samband med upp- och ned växlingar, samt bromsning, kapitel 2: 2 och 3. Elmia. Rosenlund. VHS angående fordonshantering/växling. Körhäftet: sidan 25. Körkortsboken: sidorna

5 MOMENT 4 LUTNING Syfte: Eleven ska förstå hur vägens lutning kan innebära komplikationer vid start och stannande, samt även inse relevansen av uppmärksamhet under dessa förhållanden. Eleven kan starta i medlut (nedförsbacke) och motlut (uppförsbacke). Eleven kan starta i motlut med och utan parkeringsbroms. Eleven kan starta i motlut med hjälp av färdbroms och en så kallad uppfångning. Eleven uppmärksammar övriga trafikanter och risker i samband med lutning. Eleven i medlut kan sätta igång bilen både framåt och bakåt. Eleven kan stanna i både med- och motlut. Starta i nedförs- och uppförsbacke. Start i uppförsbacke sker på tre sätt: med parkeringsbroms, färdbroms och genom uppfångning. Starta och köra ut bakom ett fordon i med- och motlut. Starta motorn med hjälp av lutning och rätt växelval. Praktisering av uppmärksamhet och kontroll på övrig trafik. Stannande i med- och motlut. Koppling till kursplan (lutning & uppmärksamhet under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven kan hantera fordonet oberoende av vägens lutning i samband med start och stopp, samtidigt som full uppmärksamhet riktas mot övrig trafik. Elmia. VHS angående att starta/stanna i med- och motlut. Körhäftet: sidan 31. Körkortsboken: -

6 MOMENT 5 MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING Syfte: Eleven ska förstå hur man på ett korrekt och miljövänligt sätt manövrerar bilen i samband med backning, vändning och parkering. Eleven ska även inse påverkan av körställningen vid färd. Eleven intar rätt körställning och manövrerar bilen på ett miljövänligt sätt vid backning, vändning och parkering. Eleven kontrollerar bilen både på plan och lutande väg vid backning. Eleven kan bedöma bilens längd och bredd. Eleven kan backa runt gathörn och rätta upp efter sväng. Eleven kan vända vid vägkorsning och återvändsgata. Eleven kontrollerar fordonet vid olika typer av backning, vändning och parkering. Körställningar vid praktiserandet av diverse backningar, vändningar och parkeringar. Rak kontra vinklad backning på plan och lutande väg. Vridningspunkter för hjul, samt igenkännande av bilens längd och bredd. Vändning i vägkorsning och återvändsgata. Olika parkeringsövningar. Koppling till kursplan (manövrering & miljö under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven kan inta rätt körställning, samt manövrera bilen korrekt i samband med backning, vändning och parkering, kapitel 2: 1, 2 och 3. Elmia. Rosenlund. Annat villaområde med ringa trafik. VHS angående manövrering av fordon. Körhäftet: sidan 35. Körkortsboken: sidorna

7 MOMENT 6 VÅRD OCH KONTROLL Syfte: Eleven ska förstå hur och varför man utför en säkerhetskontroll. Eleven ska även begripa hur man lastar bilen korrekt, samt inse reglagens funktion i fordonet. Eleven kan utföra en säkerhetskontroll på ett korrekt sätt. Eleven kan anväda alla reglage som finns i bilen. Eleven kan placera last på ett säkert och rätt sätt. Eleven kan byta och kontrollera olje- och vätskenivåer. Kunskap om utrustning i bilen. Upptäckt av eventuella fel. Kontroll av elsystem, belysning, bromsar, däck och styrning. Kontrollera nivån på broms-, batteri-, spol-, styrservo- och kylvätska, samt motorolja. Påfyllning av rätt vätska. Byta hjul, torkblad, glödlampor och säkringar. En säkerhetskontroll. Koppling till kursplan (vård & kontroll under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven identifierar och utför enklare kontroller på fordonet relaterade till dess trafiksäkerhetsmässiga status, kapitel 2: 2. Utanför Ratta Trafikskola. VHS angående bilen (vård och kontroll). Körhäftet: sidan 41. Körkortsboken: sidorna

8 MOMENT 7 SAMORDNING/BROMSNING Syfte: Eleven ska använda tidigare kunskap i samband med snabba accelerationer och hårda inbromsningar. Eleven ska även inse de risker som uppkommer under dessa förhållanden. Eleven använder tidigare kunskap från moment 1 till 6 på ett korrekt sätt. Eleven är uppmärksam och hanterar bilen korrekt vid snabba accelerationer och hårda inbromsningar. Eleven kan använda de reglage som finns i bilen. Eleven kan behärska och kontrollera bilen. Eleven kan redogöra de risker/faror som uppstår vid snabba accelerationer och hårda inbromsningar. Praktisering av moment 1 till 6. Manövrering och användande av reglage såsom backspeglar i kombination med uppmärksamhet. Start i alla tänkbara situationer där nogrannhet riktas mot kontroll/uppmärksamhet i trafiken. Handlings- och bromsberedskap i olika situationer. Hårda inbromsningar. Berättande körning. Snabba accelerationer. Koppling till kursplan (samordning & bromsning under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven uppvisar en rutinmässig manövrering av fordonet, använder olika sätt att bromsa en bil, samt identifierar risker kopplade till bilens funktion och manövrering, kapitel 2: 2 och 3. Rosenlund. Andra områden med ringa trafik. VHS angående samordning/bromsning. Körhäftet: sidan 45. Körkortsboken: sidorna samt

9 MOMENT 8 INLEDANDE TÄTORT Syfte: Eleven ska förstå tillämpningen av de grundläggande och miljövänliga körkunskaper på gator med mindre trafik, samt inse de faror/risker som uppstår i körning under sådana förhållanden. Eleven använder rätt avsökningsmetod i syfte att finna faror/risker. Eleven kan anpassa hastigheten och placera bilen korrekt. Eleven kan tillämpa grundläggande kunskaper på gator med mindre trafik på ett miljövänligt sätt. Eleven kan redogöra regler för väjningsplikt i samband med högerregel, fotgängare, cyklister och fri väg. Eleven uppmärksammar vägkorsningar, vägmärken och andra trafikanter i förrädiska situationer. Körning på gator med mindre trafik, där grundläggande kunskaper kan tillämpas. Hastighetsanpassning och praktisering av avsökningsteknik i förrädiska situationer. Passering av korsning, övergångsställe och cykelbanor. Fordonsplacering på gator med mindre trafik. Högerregel och andra väjningsplikter. Defensiv/miljövänlig körning med mindre bränsleförbrukning. Koppling till kursplan (säkerhet & miljö under kapitel 3): Målet är uppnått när eleven identifierar risker i olika trafiksituationer och trafikmiljöer, samt kör med tillräckliga säkerhetsmarginaler med en låg bränsleförbrukning, kapitel 3: 1, 2 och 3. Utkanterna av Jönköping City. Utkanterna av Huskvarna City. VHS angående inledande tätort. Körhäftet: sidan 51. Körkortsboken: sidorna

10 MOMENT 9 MINDRE LANDSVÄG Syfte: Eleven skall lära sig, samt inse de risker som finns i samband med körning på mindre landsväg. Eleven ska kunna värdera sin förmåga att upptäcka risker genom att nyttja säkerhetsmarginaler. Eleven förstår riskerna i samband med körning på mindre landsväg. Placeringen av bilen sker på ett rätt sätt, samt när anpassning av hastighet till sikt, väglag och övrig trafik praktiseras korrekt. Eleven använder en sparsam och miljövänlig körning. Eleven kan passera en järnvägskorsning på ett trafiksäkert sätt. Eleven kan uppmärksamma/avsöka långt fram, samt föra ett samspel med andra trafikanter. Körning på vägar med både bra och dålig sikt. Rätt växelval och hastighet i samband med kurva. Hantering av bilens ljus, dvs. rätt användning av ljusteknik. Passering av järnvägskorsningar med och utan bommar. Praktisering av väjningsregler som finns på mindre landsvägar. Körning på skilda och allmänna vägar. Koppling till kursplan (självvärdering under kapitel 2 och 3): Målet är uppnått när eleven kan värdera sin egna förmåga att upptäcka risker på mindre landsväg, använder säkerhetsmarginaler och tolkar vägmärken på ett rätt sätt. Väg 31 mot Nässjö. Väg 47 mot Falköping. VHS angående mindre landsväg. Körhäftet: sidan 55. Körkortsboken: sidorna

11 MOMENT 10 STADSTRAFIK Syfte: Eleven måste inse hur man bedömer och uppmärksammar risker i stadstrafiken. Eleven skall förstå hur man planerar, agerar vid högerregel och samspelar med andra trafikanter på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. Eleven förstår riskerna i samband med körning i stadstrafik. Eleven planerar sin körning på ett rätt sätt, som t ex. vid rondeller. Eleven använder en sparsam och miljövänlig körning i stadstrafik. Eleven visar kompetens i situationer där högerregeln förekommer. Eleven uppvisar en bra avsökningsteknik långt fram, samt samspelar med andra trafikanter vid citykörning. Miljövänlig körteknik gällande växelval och krypkörning. Bedömning av rätt avstånd till bilen framför. Genomförande av vändnings- och parkeringsövningar på ett trafiksäkert sätt. Körning på enkelriktad gata. Körning i stadskärnan där speciella faror och risker kan dyka upp i samband med rondeller, cykelbanor och korsningar. Passering av både bevakat och obevakat övergångsställe. Koppling till kursplan (planera & bedöma under kapitel 2 och 3): Målet är uppnått när eleven kan planera och bedöma sin körning i stadstrafik, kapitel 2: 1 och 2 och kapitel 3: 2. Jönköping centrum. Huskvarna centrum. VHS angående körning i stadstrafik. Körhäftet: sidan 59. Körkortsboken: sidorna

12 MOMENT 11 LANDSVÄG Syfte: Eleven ska genomföra en vänstersväng med tanke på säkerhet. Eleven skall även förmå att vända, göra en omkörning, hålla olika hastigheter, samt inse de risker som existerar vid körning på landsväg. Eleven förstår riskerna i samband med körning på landsväg. Eleven kan göra en vänstersväng utan risk och samtidigt är medveten om den risk som finns i samband med svängen. Eleven kan göra en riskfri vändning. Eleven kan göra en omkörning på ett trafiksäkert sätt. Eleven visar att den kan anpassa hastigheten till vägens förhållande. Vänstersvängar under olika omständigheter på landsväg. Riskfyllda vänstersvängar och dess komplikation. Körning på landsväg med busshållsplats. Utövning av trafiksäkra vändningar på landsväg. Omkörning och hastighetsanpassning på landsväg. Körning under olika trafikmiljöer på landsväg och avfart från landsväg. Koppling till kursplan (risk & miljö under kapitel 3 och 4): Målet är uppnått när eleven kan göra en vänstersväng utan risk. Samtidigt är eleven medveten om den risk som existerar på landsvägar, samt kan göra en säker vändning och omkörning. Väg 31 mot Nässjö. Väg 195 mot Falköping. Väg 40 mot Göteborg (Mariebo). VHS angående körning på landsväg. Körhäftet: sidan 71. Körkortsboken: sidorna

13 MOMENT 12 MOTORVÄG & MOTORTRAFIKLED Syfte: Eleven ska inse förmågan att tillämpa olika regler och känna till de risker som finns i samband med av- och påfarter. Eleven ska även begripa hur man planerar en omkörning, samt hastighetsanpassar. Eleven på ett trafiksäkert sätt utför en av- och påfart i körning på motorväg eller motortrafikled. Eleven gör en välplanerad omkörning. Eleven har förstått de risker som finns i samband med omkörning och på- och avfarter på motorväg/motortrafikled. Eleven kan anpassa avståndet till framförvarande bilar och undviker höga hastigheter vid avfarter. Eleven har lärt sig att anpassa hastigheten på ett miljövänligt sätt. Körning på motorväg/motortrafikled med övning på både av- och påfarter. Tillämpning av regler och färdigheter för körning i hög hastighet. Praktisera avståndsbedömning till framförvarande med hjälp av tresekundersregeln eller genom vägstolpsmarkeringen. Påminna eleven om de risker som finns under körning. Utövning av omkörning på motorväg/motortrafikled. Praktisera elevens uppmärksamhet med hjälp av in- och yttre backspeglar med tanke på körfältsbyte. Koppling till kursplan (risk, hastighet & miljö under kapitel 3 och 4): Målet är uppnått när eleven visar färdigheter för körning under högre hastigheter gällande av- och påfarter, omkörningar och uppmärksamhet. E4 Norr mot Stockholm. E4 Syd mot Helsingborg. Väg 40 mot Göteborg. VHS angående körning på motorväg/motortrafikled. Körhäftet: sidan 79. Körkortsboken: sidorna

14 MOMENT 13 MÖRKERKÖRNING Syfte: Eleven ska inse de faror och risker som finns i samband med mörker/nedsatt sikt, samt även tillämpa rätt belysning i olika situationer vid körning i mörka förhållanden. Eleven använder rätt körteknik, samt upptäcker de faror/risker som existerar under mörkerkörning. Eleven kan placera, stanna och parkera bilen på ett korrekt sätt under mörka vägförhållanden. Eleven kan bedöma avstånd och siktsträckor under mörker. Eleven kan använda bilens ljusbehandling rätt under möte, kurva och omkörning i mörker. Eleven kan hastighetsanpassa för stannande inom siktsträckan. Miljövänlig körning i mörker på landsvägar, enskilda vägar, samt järnvägskorsningar. Ljusbehandlingsteknik i samband med omkörning, järnvägskorsningar, kurvor och möten i mörker. Stannande, parkering och placering av fordonet på vägar under mörker/nedsatt sikt. Avsökningsteknik anpassad för mörka förhållanden. Hastighetsanpassning för bedömning av siktsträckor och avstånd i mörker. Koppling till kursplan (miljö & mörker under kapitel 2 och 3): Målet är uppnått när eleven förstår vilka faror/risker som existerar under mörka vägförhållanden, samt på ett trafiksäkert sätt använder rätt ljusbehandlingsteknik vid utförande av de praktiska stegen i körlektionerna. Väg 31 mot Nässjö. Väg 47 mot Falköping. Andra enskilda landsvägar. Järnvägskorsningar. VHS angående mörkerkörning. Körhäftet: sidan 83. Körkortsboken: sidorna

15 MOMENT 14 HALT VÄGLAG Läraren och eleven ska nu besöka en trafikövningsplats. Övningen där är obligatorisk och ett halkintyg utfärdas vid godkänd körning. Intyget registreras hos Vägverket och eleven får inte avlägga körkortsprovet utan detta. Eleven ska vara i slutet på sin utbildning. Syfte: Eleven ska uppleva, samt kunna ta beslut i svåra situationer med hänsyn till vägbanan/väggreppet. Eleven ska även inse de risker som existerar under körning på halt väglag. Eleven kan ta beslut i svåra situationer med hänsyn till vägbanan och väggreppet. Eleven kan anpassa hastigheten till uppdykande hinder på den hala körbanan. Eleven kan välja rätt placering i förhållande till övriga trafikanter efter halka. Eleven kan praktisera bromsteknik på ett korrekt sätt både med och utan ABS-bromsar. Eleven inser de risker som finns i samband med körning på halt väglag. Praktik: Halk- och körlektionsundervisningen innehåller, Hastighetsanpassning till det rådande väggrepp på körbanan. Fordonsplacering och avståndsbedömning till framförvarande. Utförande av säkerhetskontroll under kalla förhållande. Bromsteknik med och utan ABS-bromsar, samt kontrollerande av bromssträckor. Hastighetsanpassning vid uppdykande hinder. Hastighetsanpassning vid halkkörning i kurva. Koppling till kursplan (risk & besluta/bedöma under kapitel 2 och 3): Målet är uppnått när eleven kan ta beslut, samt inse vilka risker som existerar under körning på halt väglag. Ljungby Trafikövningsplats. VHS angående körning på halt väglag. Körhäftet: sidan 89. Körkortsboken: sidorna

16 MOMENT 15 & 16 STADSTRAFIK OCH LANDSVÄG Syfte: Eleven ska kunna köra självständigt utan hjälp, både i stadstrafik och på landsväg. Eleven ska även behärska körningen på ett miljövänligt sätt. Eleven kör självständigt utan hjälp. Eleven följer trafikanvisningar korrekt, samt kan köra mot mål. Eleven upptäcker dolda faror/risker, anpassar hastigheten, undviker farliga situationer och har ögonkontakt med övriga trafikanter. Eleven kör defensivt och därmed bidrar till en positiv effekt på miljön. Eleven tar egna beslut, undviker stress och planerar sin körning genom att ta lämpliga beslut. Eleven kan passera en järnvägskorsning och göra en vänstersväng på ett trafiksäkert sätt. Självständig körning i stadstrafik och på landsväg. Körning mot mål genom att följa anvisningar. Miljövänlig körteknik, så kallad eco-driving. Citykörning där högerregel, parkering, väjningsplikt, korsning, cykelbana och cirkulationsplats är frekvent förekommande. Landsvägskörning med hastighetsanpassning, vänstersväng, spanska svängen och vändning på väg. Under körning diskuterar vi de risker som finns i trafiken och som kan uppstå i körande stund. Eleven ska vara tillräckligt kunnig i de puntker ovan för att erhålla ett godkänt förarprov. Koppling till kursplan (kunskap & praktik under kapitel 1 till 4): Målet är uppnått när eleven behärskar den kunskap och praktik som krävs för att kunna köra ett fordon på egen hand utan någon hjälp. Jönköping City och Huskvarna City. Väg 40 mot Göteborg (Mariebo). Väg 31 mot Nässjö samt väg 47 mot Falköping VHS angående stadstrafik och landsvägskörning. Körhäftet: sidan 93. Körkortsboken: sidorna , samt

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

BRA TÄNKT. En körstrategisk vägledning

BRA TÄNKT. En körstrategisk vägledning BRA TÄNKT En körstrategisk vägledning Käre motorcyklist! Det räcker inte med att vi motorcyklister måste hantera ett krävande fordon utan en skyddande kaross runt oss är vi så sårbara att vi i stor utsträckning

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10 C2 Hjullastare Riktlinjer för truckförares C3a Containertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C3b Timmertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C4 Sidlastare C5 Grensletruck C7 Teleskoplastare D1 Drag- /flaktruckd2

Läs mer

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61)

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61) RIKTLINJE 1 (61) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Ragnarsson, Gunilla, Sktm TDOK 2011:153 Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson 2011-03-24 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort VTI notat 5-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort En fokusgruppsstudie med cyklister, äldre bilförare och äldre fotgängare Carina

Läs mer

KÖRKORTS. Körkort. Körskolor. Emma, 29 år, utbildningen. som anpassar. Lars Englund. Frågor & svar. tog körkort på körskoleinternat

KÖRKORTS. Körkort. Körskolor. Emma, 29 år, utbildningen. som anpassar. Lars Englund. Frågor & svar. tog körkort på körskoleinternat KÖRKORTS koll Körskolor som anpassar utbildningen Emma, 29 år, tog körkort på körskoleinternat Vad säger doktorn? Frågor & svar med chefsläkare Lars Englund Körkort med ADHD, Asperger eller Tourette? 1

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TRV 2012/12863 TDOK 2012:86 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Apv Publikationsnummer: 2012:072 ISBN: 978-91-7467-270-1 DokumentID: TDOK 2012:86 Utgivningsdatum:

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer I ARBETSMILJÖLAGEN står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Drift och underhåll. Effektsamband för transportsystemet. Kapitel 5 Skydds- och vägledningsanordningar samt sidoområde

Drift och underhåll. Effektsamband för transportsystemet. Kapitel 5 Skydds- och vägledningsanordningar samt sidoområde Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-08-31 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 5 Skydds- och vägledningsanordningar samt sidoområde 1 Dokumenttitel: Kap 5 Skydds- och vägledningsanordningar

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Picanto instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i boken. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida).. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer