INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),"

Transkript

1 INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING 8. INLEDANDE TÄTORT 9. MINDRE LANDSVÄG 10. STADSTRAFIK 11. LANDSVÄG 12. MOTORVÄG OCH MOTORTRAFIKLED 13. MÖRKERKÖRNING 14. HALT VÄGLAG STADSTRAFIK OCH LANDSVÄG

2 MOMENT 1 KÖRSTÄLLNING Syfte: Eleven skall förstå hur man intar rätt körställning, manövrerar fordonet, samt hittar och använder nödvändiga reglage i bilen. Eleven intar korrekt körställning. Eleven kan använda olika manöverorgan. Eleven kan hitta och använda nödvändiga reglage i bilen. Eleven ser till medpassagerare och deras användning av bilbälte. Justering av förarstol, ratt, nackstöd, inner- och ytterspeglar, samt bilbälte. Praktisering av bilens pedaler, där högerfoten sköter broms och gaspedal. Skötsel av växelspak och andra nödvändiga reglage. Handplacering på ratten ( kvart i tre eller tio i två ) och förflyttning vid sväng genom hand över hand tekniken. Berättande redogörelse av risker i samband med in- och urstigning av fordonet. Koppling till kursplan (bil & funktion/reglage under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven kan inta korrekt körställning, samt hittar och använder de nödvändiga reglagen i bilen rätt, kapitel 2: 2. Elmia. Rosenlund. VHS angående körställning. Körhäftet: sidan 15. Körkortsboken: sidorna

3 MOMENT 2 INLEDANDE MANÖVRERING Syfte: Eleven ska inse bilens funktioner vid start och stannande, samt även förstå fordonets styrsystem och hur krypkörning fungerar. Eleven kan starta och stanna bilen. Eleven kan köra igång och stanna bilen mjukt, utan att få motorstopp. Eleven kan krypköra, samt styra bilen rätt. Eleven kan reglera hastighet med både gas och koppling på ett miljövänligt sätt. Eleven uppmärksammar bakomvarande trafik vid start och stopp. Att starta och stänga av motorn, samt att starta igång och stanna bilen. Krypkörning av fordonet. Reglering av hastighet med gas och koppling. Att stanna utan att använda bromspedal. Lossning och åtdragning av parkeringsbromsen. Teckengivning vid start. Introduktion av eco-driving/miljövänlig körning. Koppling till kursplan (manövrering & miljö under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven kan manövrera fordonet på ett korrekt och miljövänligt sätt gällande start, stannande och krypkörning, kapitel 2: 2. Elmia. Rosenlund. VHS angående inledande manövrering. Körhäftet: sidan 19. Körkortsboken: sidorna

4 MOMENT 3 VÄXLING Syfte: Eleven ska inse relevansen av miljövänlig fordonshantering i samband med upp- och nedväxling, samt bromsning. Eleven kan göra både upp- och nedväxlingar. Eleven kan accelerera snabbt och göra en miljövänlig bromsning. Eleven kan växla i olika lägen och situationer. Eleven kan hantera broms- och gaspedal, samt växelspak. Eleven kan göra en motorbromsning. Växlarnas olika lägen och när växling ska ske. Val av rätt växel i förhållande till hastighet. Bromsa hårt och mjukt med färdbromsen. Praktisering av motorbromsning och annan eco-driving. Bromsning med stopp vid angivet mål. Pedalhantering, dvs gasa, koppla och bromsa utan att titta när växling sker. Koppling till kursplan (fordonshantering & miljö under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven på ett miljövänligt sätt kan reglera fordonet korrekt i samband med upp- och ned växlingar, samt bromsning, kapitel 2: 2 och 3. Elmia. Rosenlund. VHS angående fordonshantering/växling. Körhäftet: sidan 25. Körkortsboken: sidorna

5 MOMENT 4 LUTNING Syfte: Eleven ska förstå hur vägens lutning kan innebära komplikationer vid start och stannande, samt även inse relevansen av uppmärksamhet under dessa förhållanden. Eleven kan starta i medlut (nedförsbacke) och motlut (uppförsbacke). Eleven kan starta i motlut med och utan parkeringsbroms. Eleven kan starta i motlut med hjälp av färdbroms och en så kallad uppfångning. Eleven uppmärksammar övriga trafikanter och risker i samband med lutning. Eleven i medlut kan sätta igång bilen både framåt och bakåt. Eleven kan stanna i både med- och motlut. Starta i nedförs- och uppförsbacke. Start i uppförsbacke sker på tre sätt: med parkeringsbroms, färdbroms och genom uppfångning. Starta och köra ut bakom ett fordon i med- och motlut. Starta motorn med hjälp av lutning och rätt växelval. Praktisering av uppmärksamhet och kontroll på övrig trafik. Stannande i med- och motlut. Koppling till kursplan (lutning & uppmärksamhet under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven kan hantera fordonet oberoende av vägens lutning i samband med start och stopp, samtidigt som full uppmärksamhet riktas mot övrig trafik. Elmia. VHS angående att starta/stanna i med- och motlut. Körhäftet: sidan 31. Körkortsboken: -

6 MOMENT 5 MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING Syfte: Eleven ska förstå hur man på ett korrekt och miljövänligt sätt manövrerar bilen i samband med backning, vändning och parkering. Eleven ska även inse påverkan av körställningen vid färd. Eleven intar rätt körställning och manövrerar bilen på ett miljövänligt sätt vid backning, vändning och parkering. Eleven kontrollerar bilen både på plan och lutande väg vid backning. Eleven kan bedöma bilens längd och bredd. Eleven kan backa runt gathörn och rätta upp efter sväng. Eleven kan vända vid vägkorsning och återvändsgata. Eleven kontrollerar fordonet vid olika typer av backning, vändning och parkering. Körställningar vid praktiserandet av diverse backningar, vändningar och parkeringar. Rak kontra vinklad backning på plan och lutande väg. Vridningspunkter för hjul, samt igenkännande av bilens längd och bredd. Vändning i vägkorsning och återvändsgata. Olika parkeringsövningar. Koppling till kursplan (manövrering & miljö under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven kan inta rätt körställning, samt manövrera bilen korrekt i samband med backning, vändning och parkering, kapitel 2: 1, 2 och 3. Elmia. Rosenlund. Annat villaområde med ringa trafik. VHS angående manövrering av fordon. Körhäftet: sidan 35. Körkortsboken: sidorna

7 MOMENT 6 VÅRD OCH KONTROLL Syfte: Eleven ska förstå hur och varför man utför en säkerhetskontroll. Eleven ska även begripa hur man lastar bilen korrekt, samt inse reglagens funktion i fordonet. Eleven kan utföra en säkerhetskontroll på ett korrekt sätt. Eleven kan anväda alla reglage som finns i bilen. Eleven kan placera last på ett säkert och rätt sätt. Eleven kan byta och kontrollera olje- och vätskenivåer. Kunskap om utrustning i bilen. Upptäckt av eventuella fel. Kontroll av elsystem, belysning, bromsar, däck och styrning. Kontrollera nivån på broms-, batteri-, spol-, styrservo- och kylvätska, samt motorolja. Påfyllning av rätt vätska. Byta hjul, torkblad, glödlampor och säkringar. En säkerhetskontroll. Koppling till kursplan (vård & kontroll under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven identifierar och utför enklare kontroller på fordonet relaterade till dess trafiksäkerhetsmässiga status, kapitel 2: 2. Utanför Ratta Trafikskola. VHS angående bilen (vård och kontroll). Körhäftet: sidan 41. Körkortsboken: sidorna

8 MOMENT 7 SAMORDNING/BROMSNING Syfte: Eleven ska använda tidigare kunskap i samband med snabba accelerationer och hårda inbromsningar. Eleven ska även inse de risker som uppkommer under dessa förhållanden. Eleven använder tidigare kunskap från moment 1 till 6 på ett korrekt sätt. Eleven är uppmärksam och hanterar bilen korrekt vid snabba accelerationer och hårda inbromsningar. Eleven kan använda de reglage som finns i bilen. Eleven kan behärska och kontrollera bilen. Eleven kan redogöra de risker/faror som uppstår vid snabba accelerationer och hårda inbromsningar. Praktisering av moment 1 till 6. Manövrering och användande av reglage såsom backspeglar i kombination med uppmärksamhet. Start i alla tänkbara situationer där nogrannhet riktas mot kontroll/uppmärksamhet i trafiken. Handlings- och bromsberedskap i olika situationer. Hårda inbromsningar. Berättande körning. Snabba accelerationer. Koppling till kursplan (samordning & bromsning under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven uppvisar en rutinmässig manövrering av fordonet, använder olika sätt att bromsa en bil, samt identifierar risker kopplade till bilens funktion och manövrering, kapitel 2: 2 och 3. Rosenlund. Andra områden med ringa trafik. VHS angående samordning/bromsning. Körhäftet: sidan 45. Körkortsboken: sidorna samt

9 MOMENT 8 INLEDANDE TÄTORT Syfte: Eleven ska förstå tillämpningen av de grundläggande och miljövänliga körkunskaper på gator med mindre trafik, samt inse de faror/risker som uppstår i körning under sådana förhållanden. Eleven använder rätt avsökningsmetod i syfte att finna faror/risker. Eleven kan anpassa hastigheten och placera bilen korrekt. Eleven kan tillämpa grundläggande kunskaper på gator med mindre trafik på ett miljövänligt sätt. Eleven kan redogöra regler för väjningsplikt i samband med högerregel, fotgängare, cyklister och fri väg. Eleven uppmärksammar vägkorsningar, vägmärken och andra trafikanter i förrädiska situationer. Körning på gator med mindre trafik, där grundläggande kunskaper kan tillämpas. Hastighetsanpassning och praktisering av avsökningsteknik i förrädiska situationer. Passering av korsning, övergångsställe och cykelbanor. Fordonsplacering på gator med mindre trafik. Högerregel och andra väjningsplikter. Defensiv/miljövänlig körning med mindre bränsleförbrukning. Koppling till kursplan (säkerhet & miljö under kapitel 3): Målet är uppnått när eleven identifierar risker i olika trafiksituationer och trafikmiljöer, samt kör med tillräckliga säkerhetsmarginaler med en låg bränsleförbrukning, kapitel 3: 1, 2 och 3. Utkanterna av Jönköping City. Utkanterna av Huskvarna City. VHS angående inledande tätort. Körhäftet: sidan 51. Körkortsboken: sidorna

10 MOMENT 9 MINDRE LANDSVÄG Syfte: Eleven skall lära sig, samt inse de risker som finns i samband med körning på mindre landsväg. Eleven ska kunna värdera sin förmåga att upptäcka risker genom att nyttja säkerhetsmarginaler. Eleven förstår riskerna i samband med körning på mindre landsväg. Placeringen av bilen sker på ett rätt sätt, samt när anpassning av hastighet till sikt, väglag och övrig trafik praktiseras korrekt. Eleven använder en sparsam och miljövänlig körning. Eleven kan passera en järnvägskorsning på ett trafiksäkert sätt. Eleven kan uppmärksamma/avsöka långt fram, samt föra ett samspel med andra trafikanter. Körning på vägar med både bra och dålig sikt. Rätt växelval och hastighet i samband med kurva. Hantering av bilens ljus, dvs. rätt användning av ljusteknik. Passering av järnvägskorsningar med och utan bommar. Praktisering av väjningsregler som finns på mindre landsvägar. Körning på skilda och allmänna vägar. Koppling till kursplan (självvärdering under kapitel 2 och 3): Målet är uppnått när eleven kan värdera sin egna förmåga att upptäcka risker på mindre landsväg, använder säkerhetsmarginaler och tolkar vägmärken på ett rätt sätt. Väg 31 mot Nässjö. Väg 47 mot Falköping. VHS angående mindre landsväg. Körhäftet: sidan 55. Körkortsboken: sidorna

11 MOMENT 10 STADSTRAFIK Syfte: Eleven måste inse hur man bedömer och uppmärksammar risker i stadstrafiken. Eleven skall förstå hur man planerar, agerar vid högerregel och samspelar med andra trafikanter på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. Eleven förstår riskerna i samband med körning i stadstrafik. Eleven planerar sin körning på ett rätt sätt, som t ex. vid rondeller. Eleven använder en sparsam och miljövänlig körning i stadstrafik. Eleven visar kompetens i situationer där högerregeln förekommer. Eleven uppvisar en bra avsökningsteknik långt fram, samt samspelar med andra trafikanter vid citykörning. Miljövänlig körteknik gällande växelval och krypkörning. Bedömning av rätt avstånd till bilen framför. Genomförande av vändnings- och parkeringsövningar på ett trafiksäkert sätt. Körning på enkelriktad gata. Körning i stadskärnan där speciella faror och risker kan dyka upp i samband med rondeller, cykelbanor och korsningar. Passering av både bevakat och obevakat övergångsställe. Koppling till kursplan (planera & bedöma under kapitel 2 och 3): Målet är uppnått när eleven kan planera och bedöma sin körning i stadstrafik, kapitel 2: 1 och 2 och kapitel 3: 2. Jönköping centrum. Huskvarna centrum. VHS angående körning i stadstrafik. Körhäftet: sidan 59. Körkortsboken: sidorna

12 MOMENT 11 LANDSVÄG Syfte: Eleven ska genomföra en vänstersväng med tanke på säkerhet. Eleven skall även förmå att vända, göra en omkörning, hålla olika hastigheter, samt inse de risker som existerar vid körning på landsväg. Eleven förstår riskerna i samband med körning på landsväg. Eleven kan göra en vänstersväng utan risk och samtidigt är medveten om den risk som finns i samband med svängen. Eleven kan göra en riskfri vändning. Eleven kan göra en omkörning på ett trafiksäkert sätt. Eleven visar att den kan anpassa hastigheten till vägens förhållande. Vänstersvängar under olika omständigheter på landsväg. Riskfyllda vänstersvängar och dess komplikation. Körning på landsväg med busshållsplats. Utövning av trafiksäkra vändningar på landsväg. Omkörning och hastighetsanpassning på landsväg. Körning under olika trafikmiljöer på landsväg och avfart från landsväg. Koppling till kursplan (risk & miljö under kapitel 3 och 4): Målet är uppnått när eleven kan göra en vänstersväng utan risk. Samtidigt är eleven medveten om den risk som existerar på landsvägar, samt kan göra en säker vändning och omkörning. Väg 31 mot Nässjö. Väg 195 mot Falköping. Väg 40 mot Göteborg (Mariebo). VHS angående körning på landsväg. Körhäftet: sidan 71. Körkortsboken: sidorna

13 MOMENT 12 MOTORVÄG & MOTORTRAFIKLED Syfte: Eleven ska inse förmågan att tillämpa olika regler och känna till de risker som finns i samband med av- och påfarter. Eleven ska även begripa hur man planerar en omkörning, samt hastighetsanpassar. Eleven på ett trafiksäkert sätt utför en av- och påfart i körning på motorväg eller motortrafikled. Eleven gör en välplanerad omkörning. Eleven har förstått de risker som finns i samband med omkörning och på- och avfarter på motorväg/motortrafikled. Eleven kan anpassa avståndet till framförvarande bilar och undviker höga hastigheter vid avfarter. Eleven har lärt sig att anpassa hastigheten på ett miljövänligt sätt. Körning på motorväg/motortrafikled med övning på både av- och påfarter. Tillämpning av regler och färdigheter för körning i hög hastighet. Praktisera avståndsbedömning till framförvarande med hjälp av tresekundersregeln eller genom vägstolpsmarkeringen. Påminna eleven om de risker som finns under körning. Utövning av omkörning på motorväg/motortrafikled. Praktisera elevens uppmärksamhet med hjälp av in- och yttre backspeglar med tanke på körfältsbyte. Koppling till kursplan (risk, hastighet & miljö under kapitel 3 och 4): Målet är uppnått när eleven visar färdigheter för körning under högre hastigheter gällande av- och påfarter, omkörningar och uppmärksamhet. E4 Norr mot Stockholm. E4 Syd mot Helsingborg. Väg 40 mot Göteborg. VHS angående körning på motorväg/motortrafikled. Körhäftet: sidan 79. Körkortsboken: sidorna

14 MOMENT 13 MÖRKERKÖRNING Syfte: Eleven ska inse de faror och risker som finns i samband med mörker/nedsatt sikt, samt även tillämpa rätt belysning i olika situationer vid körning i mörka förhållanden. Eleven använder rätt körteknik, samt upptäcker de faror/risker som existerar under mörkerkörning. Eleven kan placera, stanna och parkera bilen på ett korrekt sätt under mörka vägförhållanden. Eleven kan bedöma avstånd och siktsträckor under mörker. Eleven kan använda bilens ljusbehandling rätt under möte, kurva och omkörning i mörker. Eleven kan hastighetsanpassa för stannande inom siktsträckan. Miljövänlig körning i mörker på landsvägar, enskilda vägar, samt järnvägskorsningar. Ljusbehandlingsteknik i samband med omkörning, järnvägskorsningar, kurvor och möten i mörker. Stannande, parkering och placering av fordonet på vägar under mörker/nedsatt sikt. Avsökningsteknik anpassad för mörka förhållanden. Hastighetsanpassning för bedömning av siktsträckor och avstånd i mörker. Koppling till kursplan (miljö & mörker under kapitel 2 och 3): Målet är uppnått när eleven förstår vilka faror/risker som existerar under mörka vägförhållanden, samt på ett trafiksäkert sätt använder rätt ljusbehandlingsteknik vid utförande av de praktiska stegen i körlektionerna. Väg 31 mot Nässjö. Väg 47 mot Falköping. Andra enskilda landsvägar. Järnvägskorsningar. VHS angående mörkerkörning. Körhäftet: sidan 83. Körkortsboken: sidorna

15 MOMENT 14 HALT VÄGLAG Läraren och eleven ska nu besöka en trafikövningsplats. Övningen där är obligatorisk och ett halkintyg utfärdas vid godkänd körning. Intyget registreras hos Vägverket och eleven får inte avlägga körkortsprovet utan detta. Eleven ska vara i slutet på sin utbildning. Syfte: Eleven ska uppleva, samt kunna ta beslut i svåra situationer med hänsyn till vägbanan/väggreppet. Eleven ska även inse de risker som existerar under körning på halt väglag. Eleven kan ta beslut i svåra situationer med hänsyn till vägbanan och väggreppet. Eleven kan anpassa hastigheten till uppdykande hinder på den hala körbanan. Eleven kan välja rätt placering i förhållande till övriga trafikanter efter halka. Eleven kan praktisera bromsteknik på ett korrekt sätt både med och utan ABS-bromsar. Eleven inser de risker som finns i samband med körning på halt väglag. Praktik: Halk- och körlektionsundervisningen innehåller, Hastighetsanpassning till det rådande väggrepp på körbanan. Fordonsplacering och avståndsbedömning till framförvarande. Utförande av säkerhetskontroll under kalla förhållande. Bromsteknik med och utan ABS-bromsar, samt kontrollerande av bromssträckor. Hastighetsanpassning vid uppdykande hinder. Hastighetsanpassning vid halkkörning i kurva. Koppling till kursplan (risk & besluta/bedöma under kapitel 2 och 3): Målet är uppnått när eleven kan ta beslut, samt inse vilka risker som existerar under körning på halt väglag. Ljungby Trafikövningsplats. VHS angående körning på halt väglag. Körhäftet: sidan 89. Körkortsboken: sidorna

16 MOMENT 15 & 16 STADSTRAFIK OCH LANDSVÄG Syfte: Eleven ska kunna köra självständigt utan hjälp, både i stadstrafik och på landsväg. Eleven ska även behärska körningen på ett miljövänligt sätt. Eleven kör självständigt utan hjälp. Eleven följer trafikanvisningar korrekt, samt kan köra mot mål. Eleven upptäcker dolda faror/risker, anpassar hastigheten, undviker farliga situationer och har ögonkontakt med övriga trafikanter. Eleven kör defensivt och därmed bidrar till en positiv effekt på miljön. Eleven tar egna beslut, undviker stress och planerar sin körning genom att ta lämpliga beslut. Eleven kan passera en järnvägskorsning och göra en vänstersväng på ett trafiksäkert sätt. Självständig körning i stadstrafik och på landsväg. Körning mot mål genom att följa anvisningar. Miljövänlig körteknik, så kallad eco-driving. Citykörning där högerregel, parkering, väjningsplikt, korsning, cykelbana och cirkulationsplats är frekvent förekommande. Landsvägskörning med hastighetsanpassning, vänstersväng, spanska svängen och vändning på väg. Under körning diskuterar vi de risker som finns i trafiken och som kan uppstå i körande stund. Eleven ska vara tillräckligt kunnig i de puntker ovan för att erhålla ett godkänt förarprov. Koppling till kursplan (kunskap & praktik under kapitel 1 till 4): Målet är uppnått när eleven behärskar den kunskap och praktik som krävs för att kunna köra ett fordon på egen hand utan någon hjälp. Jönköping City och Huskvarna City. Väg 40 mot Göteborg (Mariebo). Väg 31 mot Nässjö samt väg 47 mot Falköping VHS angående stadstrafik och landsvägskörning. Körhäftet: sidan 93. Körkortsboken: sidorna , samt

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; beslutade den xx 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2 militärtrafikförordningen

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov B (personbil) Genom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om vad ett körprov för behörigheten B kan innehålla. Körprovet betraktas som ett stickprov, som kontrollerar

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov (personbil) örarprovet för behörighet består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. e båda proven ska genomföras nära varandra i tid. enom den här broschyren vill Trafikverket

Läs mer

Undervisningsplan trafikundervisning behörighet B NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Gäller från och med 2015-08-01

Undervisningsplan trafikundervisning behörighet B NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Gäller från och med 2015-08-01 Undervisningsplan trafikundervisning behörighet B NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Gäller från och med 2015-08-01 Undervisningsplanen: utgår från gällande kursplan för behörighet B enligt TSFS 2011:20 visar hur

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte Transportstyrelsen Sörens Trafikskola Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23 Kursplan Bil Inledning (kvalitetsbeskrivning) Det är viktigt att eleven kan reglerna i trafiken och även kan samverka med andra

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Lektionsplanering Moped klass II

Lektionsplanering Moped klass II Lektionsplanering Moped klass II Allmänt Kurslängd: Kurslitteratur: Övrigt material: Kursledarmaterial: Kursort: Kurslokal: Kursledare: Pedagogisk utbildning: Genomförande: 5 sammankomster á 3 studietimmar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

www.kristinehedsbanan.com Med halka året runt Info: ... ... ... ... ... ...

www.kristinehedsbanan.com Med halka året runt Info: ... ... ... ... ... ... www.kristinehedsbanan.com Info: Med halka året runt.................. Utbildningsintyg Vid körkortsprovet måste Din riskutbildning på Kristinehedsbanan vara klar. För att Du ska kunna tillgodogöra Dig

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST Miljötänk i bilkörning Miljötänk i bilkörning Lennart Svensson Trafikläraren som coachar företag, kommuner och körkortselever med en körstil som är bra för både miljön

Läs mer

Fastställande av läroplaner avseende förarutbildning för körkortsklasserna C1 och C

Fastställande av läroplaner avseende förarutbildning för körkortsklasserna C1 och C Fordonsförvaltningscentralen Fabiansgatan 32 PB 120 00101 Helsingfors Telefon: 0100 7800 Fax: (09) 6185 3600 www.ake.fi Finlands Bilskoleförbund Banmästargatan 11 00520 HELSINGFORS Datum 14.5.2009 Dnr

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning Inledning Undervisningsplanen har uppgjorts så att den lämpar sig för användning i grundutbildningarna för kategorierna A1, A2

Läs mer

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass

Läs mer

BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) Kod Gärning Bot

BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) Kod Gärning Bot * Anger att anteckningar på baksidan av föreläggande av ordningsbot (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Bokstavskod: A B C D H - motordrivet fordon utom moped klass II - motordrivet fordon (i vissa

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den xx 2013. TSFS 2013:xx Utkom från trycket den xx 2013 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

TRAFIKSKYDDET. Bilkörning på äldre dagar. Råd åt äldre bilister

TRAFIKSKYDDET. Bilkörning på äldre dagar. Råd åt äldre bilister TRAFIKSKYDDET Bilkörning på äldre dagar Råd åt äldre bilister 2 Innehåll: Äldre bilister sätter värde på säkerheten... 4 Vad för åldern med sig?... 5 Tänk efter hur och när du åker... 9 Ta tid på dig......

Läs mer

Hej alla goa entusiaster!

Hej alla goa entusiaster! Hej alla goa entusiaster! Lördag den 23:e Juli. Lägg in detta datum i kalendern! Vi har bokat denna dag till Goodguys medlemsträff. Vi försöker att samla alla medlemmar och motorcyklar på klubben för fotografering

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Ny føreropplæring ny retning eller gammelt arvegods i ny innpakning? GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Forum

Läs mer

Alla är vi trafikanter. Vi frågade

Alla är vi trafikanter. Vi frågade r a l i b t s a l d e m s å g m u u d r u h m o s p i t h c o d Rå Lika men ändå olika Alla är vi trafikanter. Vi vill komma fram säkert från A till B, oavsett om vi sitter bakom ratten, på en tvåhjuling

Läs mer

Du har varit med i trafiken många år eller hur? Tala om vad du tycker - det är viktigt!

Du har varit med i trafiken många år eller hur? Tala om vad du tycker - det är viktigt! MOPEDBOKEN Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha förarbevis för moped klass 1 (EU- moped). Du ska få lära dig viktiga saker, både om mopeden och den trafik som du ska köra i. Det blir mer trafik

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

BETYDELSEN AV ANVÄNDNING AV BIL MED AUTOMATISK VÄXELLÅDA FÖR ÄLDRE BILFÖRARE

BETYDELSEN AV ANVÄNDNING AV BIL MED AUTOMATISK VÄXELLÅDA FÖR ÄLDRE BILFÖRARE Skyltfonden Vägverket BETYDELSEN AV ANVÄNDNING AV BIL MED AUTOMATISK VÄXELLÅDA FÖR ÄLDRE BILFÖRARE December 2008 Ingrid Bolin INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Syfte 4 Metod 4 Körslinga 4 Körbedömning

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON.

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. VTK_05_24.indd 5 06-06-16 08.04.13 Att ta körkort spännande, ansvarsfullt

Läs mer

Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B

Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B Undervisningsplan och genomförande av undervisningen 1 Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd för körkort för personbil... 1 2 Polis, besiktningsstation

Läs mer

Under de senaste fyra åren har vi tagit fram några studiecirkelmaterial som skall vara ett stöd för Dig som är cirkelledare.

Under de senaste fyra åren har vi tagit fram några studiecirkelmaterial som skall vara ett stöd för Dig som är cirkelledare. Bäste Cirkelledare/användare! Under de senaste fyra åren har vi tagit fram några studiecirkelmaterial som skall vara ett stöd för Dig som är cirkelledare. Det kan finnas något som är oklart och någon tryckfelsnisse

Läs mer

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Cykla i grupp med Gruppcykling Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Kommunikation & regler Tydliga tecken och rop ger förutsägbarhet Vanliga trafikregler gäller Koll på

Läs mer

Så minskar du olycksrisken J

Så minskar du olycksrisken J Så minskar du olycksrisken J 5 10 20 25 50 och så gör du om du blir inblandad i en olycka p N Affärsområde Buss Vissa dagar går allt efter ritningarna. Arbetet löper smidigt och vi hinner med det vi ska.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen Trafiksäkerhetsinformation i kommunen I Munkfors är en trafiksäkerhetsinformatör anställd. Arbetet med trafiksäkerhet är ett projekt som startade 3 februari 2003 i samverkan med sex andra kommuner och

Läs mer

Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS

Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS PRESS info P11Z01SE / Per-Erik Nordström 2 december 2011 Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS Scania blir först med en ny avancerad farthållare som använder GPS för att

Läs mer

Tillsatsbromssystem Scania Retarder

Tillsatsbromssystem Scania Retarder 110 971 110 972 Tillsatsbromssystem Scania Retarder Innehåll Innehåll Allmänt Tillsatsbromssystemet, allmän beskrivning... 4 Höga motorvarvtal ger bästa bromsverkan... 5 Driftekonomi... 5 Avgasbroms...

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling verkets författningssamling verkets föreskrifter om lekar på vägmärken och andra anordningar; VVFS 2008:272 Utkom från trycket den 3 november 2008 beslutade den 13 oktober 2008. verket föreskriver med

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; Utkom från trycket den 26 september 2006 beslutade den 19 september

Läs mer

bul ltof tabanan Välkommen till en riskupplevelse! Medtag godkänd svensk legitimation och detta häfte.

bul ltof tabanan Välkommen till en riskupplevelse! Medtag godkänd svensk legitimation och detta häfte. bul ltof tabanan Välkommen till en riskupplevelse! Medtag godkänd svensk legitimation och detta häfte. Riskutbildningen B2 Innehållet i häftet beskriver de moment som ska genomföras för att erhålla intyg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd.

Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Enligt transportstyrelsens föreskrifter skall en utredningen pröva om diagnosen ger sådana symptom att

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

10 punkter för grönare bilkörning

10 punkter för grönare bilkörning Kampanjen Gör Bilen Grönare syftar till att reducera bilarnas negativa effekt på miljön och hjälpa förarna att tänka och köra grönt. 10 punkter för grönare bilkörning Köp grönt en bil med låga koldioxidutsläpp

Läs mer

10 Utmärkning av korsningar.

10 Utmärkning av korsningar. 10 Utmärkning av korsningar. 10.1 Allmänt Omfattningen av utmärkning i väg- och gatukorsningar är relaterad till korsningstyp, dimensionerande hastighet, trafikmängder m.m. Generellt kan sägas att ju mera

Läs mer

Handbok om förutseende körning

Handbok om förutseende körning Handbok om förutseende körning 1 FÖRUTSE LÄMNA SPELRUM Vad innebär att förutse?... 4 Före du kör iväg... 5 Till situationen anpassad hastighet...7 Bilda dig en helhetsuppfattning... 10 Hur du själv agerar

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som Stanna och parkera Vad är stannande? Med stannande avses annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafi kförhållandena, eller 3. utgör parkering. Vad är parkering?

Läs mer

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran.

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran. Transportstyrelsens föreskrifter om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente; beslutade den 8 juni 2010.

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

STR. Art nr. 20 Lagt 23 Hela. 285 Ändrat texten om. 159 Ändrat text i bild. 238 Lagt. vinterdäckk 309 Lagt. Uppdatering 2013-04-11.

STR. Art nr. 20 Lagt 23 Hela. 285 Ändrat texten om. 159 Ändrat text i bild. 238 Lagt. vinterdäckk 309 Lagt. Uppdatering 2013-04-11. STR Service AB Sidan 1 av 5 Uppdatering 2013-04-11 Du och jag i trafiken Art nr 120 Ändringar från utgåva 30 tilll 31 Sid Ändring Omslag Reklam för eco-appen 20 Lagt till vägmärket Laddplats 23 Hela sidan

Läs mer

LINJEFÖRING 5 Sikt. 5 Sikt

LINJEFÖRING 5 Sikt. 5 Sikt 5 Sikt Med siktlinje avses den räta linjen mellan en fordonsförares öga och ett av föraren observerat föremål, se FIGUR 5-1. Motsvarande vägsträcka kallas siktsträcka. FIGUR 5-1 Sikt vid vertikalkurva

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 Denna manual är upphovskyddad av MonoWheel Sweden AB och får ej i sin helhet eller delar kopieras eller användas i andra samanhang utan tillåtelse. GRATULERAR

Läs mer

IT Termin 5 Vinjetter i reglerteknik

IT Termin 5 Vinjetter i reglerteknik Linköpings universitet Vinjetter Institutionen för systemteknik 4 november 213 Reglerteknik IT Termin 5 IT Termin 5 Vinjetter i reglerteknik 1 P, I och D Man kan reducera utsläppen från en hybridbil med

Läs mer

Kranbilsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Kranbilsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag Kursdelarens A Kranbils ktör på KRANBILSFÖRARE 1(5) Arbetsplatsförlagd del av testmodul, validering eller utbildning Kursdelarens När du dokumenterar den arbetsplatsförlagda delen i nedanstående checklista

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Säkerhetsavstånd i bilköer Rätt hastighet (och rätt förare) räddar liv!

Säkerhetsavstånd i bilköer Rätt hastighet (och rätt förare) räddar liv! Projektarbete åren 008 Sid:1 Säkerhetsastånd i bilköer Rätt hastighet (och rätt förare) räddar li! Linus Karlsson linuskar@kth.se Geir Ynge Paulson gypa@kth.se Jacob Langer jlanger@kth.se Tobias Gunnarsson

Läs mer

Volvo Personvagnar AB

Volvo Personvagnar AB Volvo Personvagnar AB C30 Electric Annelie Gustavsson, Produkt chef Page 1 Drive towards zero Varför elektrifiering C30 Electric Utmaningar Page 2 Drive Towards Zero Vision : Att konstruera bilar som inte

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll;

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll; Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 6 körkortsförordningen (1998:980). TSFS 2012:60

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG PorscheMag17_28-33_Jarlmark.qxp:Layout1 11-03-03 Kör 12.59 Sida 28 ryckigt Vad går all bensin egentligen åt till när vi kör? Dagligen tar ingenjörerna hos Porsche väldigt avancerade beräkningar till hjälp

Läs mer

Seniorernas trafikkalender. Råd och tips till dig som är trafikombud

Seniorernas trafikkalender. Råd och tips till dig som är trafikombud Seniorernas trafikkalender Råd och tips till dig som är trafikombud Sida 2 av 15 Seniorernas trafikkalender Information till dig som är trafikombud Uppdaterad juni 2011 Trafikkalendern har tagits fram

Läs mer

Mötes- och resepolicy

Mötes- och resepolicy 2012 Mötes- och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-18, 55 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Utvärdering och uppföljning... Fel!

Läs mer

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa.

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Är luften verkligen fri? Varje gång dubbarna i dina dubbdäck träffar asfalten slits små partiklar loss. De heter PM 10 och är mikroskopiskt små

Läs mer

Ökad effektivitet tack vare sofistikerade funktioner

Ökad effektivitet tack vare sofistikerade funktioner PRESS info P13X04SE / Örjan Åslund 24 oktober 2013 Ökad effektivitet tack vare sofistikerade funktioner Hösten 2013 introducerar Scania förutom fler Euro 6-motorer också en rad nya och avancerade funktioner

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

medemagruppen Mini Crosser M1 4W Kabin Förskrivarinformation P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011

medemagruppen Mini Crosser M1 4W Kabin Förskrivarinformation P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011 medemagruppen P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011 SE Förskrivarinformation Mini Crosser M1 4W Kabin Här hittar du Minicrosser i Sverige Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: +46 303 245

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

Mopedbok. för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II

Mopedbok. för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II Mopedbok för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II www.mopedbok.se Mopedklass I och II Mopedbil EPA-traktor / A-traktor Traktor Arbetsfordon klass II Rätt & Vett konsult och förlag

Läs mer

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil.

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil. Inledning För att kunna köra fordon i trafiken måste du vara riskmedveten. Vid en olycka är det stor risk att du kan få allvarliga skador. Det är därför viktigt att du kan de regler som gäller i trafiken

Läs mer

Skärpt i trafiken. - Trafik för lärare

Skärpt i trafiken. - Trafik för lärare - Trafik för lärare Målsättning Målsättningen är att åskådliggöra för unga hur viktigt det är att vara uppmärksam i trafiken. Förutom att man behöver känna till och följa trafikregler behöver man även

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

CYKEL LIV om cyklar, hälsa och utrustning

CYKEL LIV om cyklar, hälsa och utrustning CYKEL LIV om cyklar, hälsa och utrustning Du är smart Vilken typ av cyklist är du? Gillar du att ta i så att det känns i hela kroppen eller glider du hellre fram utan brådska, med solen i ansiktet och

Läs mer

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket, förare under förutsättning att denne känt till hindret för att använda

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer