BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) Kod Gärning Bot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) Kod Gärning Bot"

Transkript

1 * Anger att anteckningar på baksidan av föreläggande av ordningsbot (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Bokstavskod: A B C D H - motordrivet fordon utom moped klass II - motordrivet fordon (i vissa fall inkl moped klass II) - förare - i övrigt varierande betydelse - cykel/moped klass II/hästfordon - annat/övriga fordon - passagerare - i övrigt varierande betydelse - annat/övriga fordon - minderårig - i övrigt varierande betydelse - hastigheter och vikter - i övrigt varierande betydelse BESTÄMMELSER FÖR ALLA TRAFIKANTER (2 kap) GRUNDBESTÄMMELSER 001A Underlåtenhet av terrängtrafikant att anpassa färdväg/ hastighet/färdsätt :- 002* Fört fordon mot rött ljus A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 1

2 003 Ej följt genom vägmarkering/vägmärke meddelad anvisning för trafiken genom att (gärningen preciseras genom angivande av exempelvis köra till vänster om trafikdelarmärke) 004 Ej följt av vakt som avses i 5 kap 2 Vägmärkesförordningen meddelad anvisning för trafiken Anm: tecken som ges med flagga, lykta eller med arm. A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 005 Underlåtenhet att lyda polismans anvisning för trafiken A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- C annan trafikant :- FRI VÄG M M FÖR VISS TRAFIK 006 Ej lämnat fri väg/stannat för utryckningsfordon/ järnvägståg/spårvagn A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- C annan trafikant :- 007 Utgått (se kod 006) 2

3 008 Brutit/på annat sätt hindrat kolonn/procession C annan trafikant :- TRAFIK I KORSNING MED JÄRNVÄG ELLER SPÅRVÄG 009 Ej iakttagit särskild försiktighet/uppmärksamhet i korsning med järnväg/spårväg C annan trafikant :- 010 Färdats in i korsning med järnväg/spårväg på otillåtet sätt A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- C annan trafikant :- 011 Ej stannat på betryggande avstånd från korsning med järnväg/spårväg C annan trafikant :- ÅLIGGANDEN VID TRAFIKOLYCKOR 012A Vid trafikolycka ej underrättat den som lidit skada/polis :- 3

4 013 Otillåten flyttning av fordon vid trafikolycka RUBBANDE AV TRAFIKANORDNING OCH HINDER PÅ VÄG 014A Otillåtet rubbande av trafikanordning :- 015A Förorsakat hinder på väg (t.ex. kvarlämnat föremål) :- BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED FORDON (3 kap) GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 016* Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon Anm: jmf. kod 171, kört för nära framförvarande fordon. A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 017A Otillåten på/avstigning av fordon/spårvagn i rörelse :- 018A Tolkat/låtit sig dras/skjutits av motorfordon/spårvagn vid åkning på kälke/sparkstötting/liknande fordon eller på skidor/(rull)skridskor eller liknande :- 019 Underlåtenhet att tydligt visa avsikt att iaktta väjningsplikt 4

5 020 Orsakat fara/hinder vid fortsatt färd under väjningsplikt FORDONS PLATS PÅ VÄG 021 Begagnat fel vägbana A motordrivet fordon :- B annat fordon :- 022B Fört tvåhjulig moped klass II utan att använda cykelbana :- 023A Ej använt körfält längst till höger :- 024A Ej fört fordon till höger på vägren/bana som används :- 025A Fört fordon i otillåtet körfält :- Anm: betr. kollektivkörfält, buss m.m. se kod Otillåtet körfältsbyte 027 Fört fordon i körfält som anvisats för annat/andra slag av fordon 028 Överskridit spärrområde A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 5

6 029 Överskridit heldragen linje A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 030A Ej använt vägren :- 031 Otillåtet förande av fordon till vänster om refug HASTIGHET 032A Utan giltigt skäl kört med överdrivet låg hastighet/plötsligt bromsat/på annat sätt hindrat andra förares körning :- KORSANDE TRAFIK 033 Ej iakttagit väjningsplikt (högerregeln) Anm: skyldigheter mot gående mfl. se kod A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 034 Ej stannat på korrekt sätt vid stopplikt/trafiksignal 035 Utgått (se kod 034) 6

7 TRAFIK I EN VÄGKORSNING M M 036 Ej iakttagit väjningsplikt (Infart på huvudled, motorväg, motortrafikled där accelerationsfält saknas, när fordon kommer in på väg, mot fordon inne i cirkulationsplats) Anm: skyldigheter mot gående mfl. se kod A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon : Utgått (se kod 036) 039A Ej anpassat hastigheten i accelerationsfält till trafiken i det körfält som föraren avser att köra in i :- 040A Ej lämnat accelerationsfält så snart det kan ske :- 041A 042A Underlåtenhet att inta det körfält som är bäst lämpat för att lämna vägen :- Underlåtenhet att snarast möjligt kört in i retardationsfält :- 043 Vid sväng i vägkorsning/när körbana ska lämnas/korsas ej förvissat sig om att detta kan ske utan hinder för mötande trafik/trafikanter på den körbana som avses att köras in på 044A Ej följt bestämmelse om fordonsplacering :- Anm: före vägkorsning/ i vägkorsning vid sväng/i vägkorsning efter sväng till flerfältig körbana/ före korsande/lämnande av körbana på annan plats än i vägkorsning Utgått (se kod 044) 7

8 MÖTE OCH OMKÖRNING 049 Ej hållit till höger/lämnat betryggande avstånd i sidled vid möte 051 Ej stannat vid hinder för att låta mötande passera 052 Otillåten omkörning av annat fordon till höger/vänster 053* Orsakat fara vid egen omkörning A* motordrivet fordon utom moped klass II :- 054 Omkörning trots att förare av bakomvarande fordon påbörjat omkörning A motordrivet fordon utom moped klass II :- 055 Omkörning trots att framförvarande givit tecken Anm: för omkörning av annat fordon/som visar att han/hon ämnar föra sitt fordon till vänster. A motordrivet fordon utom moped klass II :- 056 Utgått (se kod 055) 8

9 057 Vid omkörning ej lämnat betryggande avstånd i sidled MÖTE OCH OMKÖRNING PÅ VÄG 058 Otillåten omkörning till vänster av järnvägståg/spårvagn 059* Omkörning trots mötande trafik/annat hinder mot omkörning Anm: använt körfält har inte på en tillräckligt lång sträcka varit fritt från mötande trafik/annat hinder. A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 060 Omkörning utan möjlighet att efter omkörningen föra fordonet tillbaka till höger körfält utan fara för övriga trafikanter A motordrivet fordon utom moped klass II :- B moped klass II :- C övriga fordon :- 061 Efter omkörning till vänster ej hållit till höger så snart det kan ske 9

10 062 Försvårande av omkörning 063 Omkörning strax före/i vägkorsning/plankorsning 064 Utgått (se kod 063) 065 Omkörning i backkrön/kurva med skymd sikt A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 066* Omkörning av fordon/spårvagn strax före/på obevakat övergångsställe/cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- VÄNDNING, BACKNING, KÖRFÄLTSBYTE M M 067 Otillåten förflyttning i sidled 068 Försvårat annans inkörning i eget körfält 10

11 069 Ej saktat ner och givit buss, som givit tecken, möjlighet att lämna hållplats (enbart där högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim eller lägre) 070A Ej iakttagit särskild försiktighet vid start av buss från hållplats :- STANNANDE OCH PARKERING 071A Stannande/parkering utan att vidtaga sådana åtgärder att fordonet hindrats att komma igång av sig självt :- 072 Ej vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra att fordon obehörigen brukas av annan A motordrivet fordon utom mopedklass II :- 073A 074A Öppnande av dörr/annan anordning på fordon så att fara/onödig olägenhet uppstått :- På/avstigning samt på/avlastning så att fara/onödig olägenhet uppstår :- 075 Ej flyttat fordon som blivit stående p g a olyckshändelse/ motorfel eller liknande A motordrivet fordon :- B annat fordon :- STANNANDE OCH PARKERING PÅ VÄG 076A Underlåtenhet att sätta ut varningstriangel :- 077A Felaktig typ/placering av varningstriangel :- 11

12 078 Utgått (se kod 077A) SKYLDIGHETER MOT GÅENDE, CYKLANDE OCH MOPEDFÖRARE 079 Ej iakttagit väjningsplikt mot gående på gångbana/ vägar avsedda för gående/i terräng/vid utfart från fastighet 080 Ej lämnat gående tillräckligt utrymme och tid att vika åt sidan vid möte/omkörning 081 Ej stannat när spårvagn/buss stannat vid hållplats utan refug A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 082 Ej lämnat företräde åt cyklande/förare av moped klass II på cykelbana A motordrivet fordon utom moped klass II :- 083* Ej lämnat gående tillfälle att passera på bevakat övergångsställe A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 12

13 084* Efter sväng i korsning ej kört med låg hastighet och ej iakttagit väjningsplikt mot gående vid bevakat övergångsställe/mot cyklande/förare av moped klass II på bevakad cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 085* Ej lämnat cyklande/förare av moped klass II tillfälle att passera på bevakad cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 086 Utgått (se kod 084) 087* Ej iakttagit väjningsplikt mot gående som gått ut/just skall gå ut på obevakat övergångsställe A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 088* Ej anpassat hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande/mopedförare som är ute på cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 089* Ej iakttagit väjningsplikt efter cirkulationsplats/ vägkorsning mot cyklande/förare av moped klass II som är ute på/skall färdas ut på obevakad cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 090 Utgått (se kod 089) 13

14 091 Ej anpassat körsätt med följd att fordon måste stannas på övergångsställe/cykelöverfart SIGNALER OCH TECKEN 092A Ej använt ljus/ljudsignal för att förebygga/avvärja fara.. 500:- 093A Givit signal längre än nödvändigt :- 094A Ej givit tecken på föreskrivet sätt vid start från vägkant/ vändning/sväng/körfältsbyte/annan icke oväsentlig ändring av fordonets placering i sidled/vid stannande/ hastighetsminskning :- 095 Utgått (Se kod 094) BELYSNING 096 Använt lykta/strålkastare på sådant sätt att annan förare kunnat bländas A motordrivet fordon inkl moped kl II :- B annat fordon :- 14

15 BELYSNING VID FÄRD PÅ VÄG OCH I TERRÄNG 097 Fört fordon utan att ha föreskriven belysning tänd I Under mörker/gryning/skymning eller då sikten är nedsatt p g a väderförhållandena eller liknande omständigheter A bil/motorcykel/moped klass I/traktor/motorredskap/ släpfordon/efterfordon :- B moped klass II :- C cykel/hästfordon (beträffande cykel och sådan moped som framförs med tramp- eller vevanordning och avstängd motor, endast under mörker) :- II I dagsljus och väderförhållanden som medger god sikt D bil/motorcykel/moped klass I/släpfordon :- E traktor/motorredskap (utrustade med strålkastare) :- F 098A 099A 100A moped klass II (gäller ej moped som framförs med trampeller vevanordning och avstängd motor) :- Samtidigt användande av dimljus/halvljus, dimljus/ varselljus eller halvljus/varselljus (gäller ej motorcykel under dagtid) :- Anm: aktuellt fel anges. Använt dimbakljus annat än i dimma/vid kraftig nederbörd/under därmed jämförliga siktförhållanden :- Använt dimbakljus på sådant sätt att förare av bakomvarande fordon kunnat bländas :- 15

16 101 Underlåtenhet att på fordon som inte skall vara utrustat med lykta/strålkastare på föreskrivet sätt använda lykta som visar vitt/gult ljus framåt och/ eller rött ljus bakåt när omständigheterna kräver det 102 Stannande/parkering på ej tillfredsställande belyst väg utan föreskriven belysning tänd Anm: under mörker/skymning/gryning etc (anges) A motordrivet fordon utom moped klass II :- 103A 104A Visat annat än vitt eller gult ljus framåt på fordon under färd :- Otillåtet användande av belysningsanordning med blinkande ljus på fordon :- 105A Visat vitt ljus bakåt på fordon under färd :- 106A Fört fordon i terräng utan att ha föreskriven belysning tänd (under mörker/gryning/skymning/när det är påkallat av väderleken/andra omständigheter) :- FORDONS LAST 107* Fordon lastat på sådant sätt att förarens sikt/möjligheter till manövrering hindrats A* motordrivet fordon utom moped klass II :- 16

17 108 Fordon lastat på sådant sätt att föreskrivna körriktningstecken/stopptecken/lyktor/strålkastare skymts A motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) :- 110* Medfört last på otillåtet sätt Anm: Last medförd på sådant sätt att den kan utgöra fara för person/orsaka skada på egendom/släpa efter eller falla av fordonet/orsaka störande dammbildning eller liknande/försvåra körningen av fordonet/framkalla onödigt buller. A* motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) :- 111* Underlåtenhet att ha lasten fastgjord/övertäckt A* motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) :- FORDONS LAST VID FÄRD PÅ VÄG 112* Underlåtenhet att sätta fast lastanordning på föreskrivet sätt A* motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) :- 17

18 113* Underlåtenhet att utmärka last på föreskrivet sätt Anm: som skjutit utanför fordonet framtill/mer än 100 cm baktill. A* under mörker/gryning/skymning/i övrigt när det är påkallat av väderleken/andra omständigheter :- B annat fall :- 114A* Underlåtenhet att utmärka i sidled utskjutande last på föreskrivet sätt :- BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED MOTORDRIVNA FORDON (4 kap) GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 115 Dragit otillåtet antal fordon (se 4 kap 2 ) A motordrivet fordon utom moped klass II :- B moped klass II :- 116 Dragit fordon med för hög bruttovikt (se 4 kap 2 ) A motordrivet fordon utom moped klass II :- B moped klass II :- 117A 118A Otillfredsställande koppling av fordon som drages av annat fordon :- Ej tydligt utmärkt kopplingsanordning mellan motordrivet fordon och draget fordon när avståndet mellan fordonen överstiger två meter :- 18

19 119 Otillåtet antal passagerare i bil/på motorcykel/cykel/moped eller passagerare ej färdats på avsedd plats i bil/på motorcykel A förare :- B passagerare :- 120A 121A 122A 123A Åstadkommit onödigt buller med motordrivet fordon :- Onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter :- Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse :- Underlåtenhet att vid färd med motordrivet fordon anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte onödigtvis störs :- 124 Underlåtenhet att vid färd med motorcykel/moped använda skyddshjälm/ha skyddshjälmen fastspänd på föreskrivet sätt (gäller ej när moped framförs med avstängd motor) A förare :- B passagerare :- C minderårig (föraransvar) :- 125A Underlåtenhet av cykelförare att se till att passagerare under 15 år använt cykelhjälm/lämpligt huvudskydd :- 19

20 TRAFIK MED MOTORDRIVNA FORDON PÅ VÄG 126 Underlåtenhet att vid färd använda bilbälte/tillse att minderårig använder bilbälte eller motsvarande A förare :- B passagerare :- C minderårig (föraransvar) :- 127A Brukat fordonståg trots att kortast tillåtna avstånd mellan axlarna underskridits :- 128 Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med för bred last Anm: odelbar last upp till 310 cm bredd får transporteras utan tillstånd i varje enskilt fall om vissa villkor är uppfyllda. A motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon utom moped klass II :- B moped klass II :- 129 Överskridit högsta tillåtna fordonslängd A motordrivet fordon/fordonståg utom moped klass II :- B moped klass II :- 130 Fört fordon vars hjul/band/medar kan medföra nämndvärd skada på körbanan (på annan väg än enskild) B moped klass II :- 131A Fordon brukats utan att vara försett med vinterdäck eller likvärdig utrustning :- Anm I: gäller endast personbil, lätt lastbil och buss med totalvikt högst 3,5 ton och släpvagn som dras av sådant fordon. Anm II: gäller under tiden 1 december t o m 31 mars när vinterväglag råder. 20

21 132 Låtit tvåhjulig motorcykel/cykel/moped dras/skjutas av annat fordon (preciseras)/spårvagn A motorcykel :- B cykel/moped :- 133A Utgått (se kod 132A) 134 Vid färd med tvåhjulig motorcykel/moped dragit eller framför sig skjutit annan vägtrafikant A motorcykel :- B moped :- 135 Vid färd med tvåhjulig motorcykel/moped vid sidan fört annat fordon än tillkopplad sidvagn A motorcykel :- B moped :- BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED TERRÄNG- FORDON PÅ VÄG (5 kap) 136A Fört terrängfordon på otillåten väg :- 137A Ej stannat terrängfordon vid färd ut på väg :- 138A 139A Ej lämnat vägtrafikant företräde vid färd ut på väg med terrängfordon :- Medtagit passagerare vid färd med terrängfordon på väg där detta inte är tillåtet :- BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED CYKEL OCH MOPED (6 kap) Utgått (se koderna 119, 125, ) 21

22 BESTÄMMELSER FÖR GÅENDE PÅ VÄG (7 kap) 144A Gående på väg ej använt gångbana/vägren :- 145 Utgått (se kod 144A) 146A Ledare för grupp/procession ej använt lämplig vägren/ körbanans högra sida :- 147 Utgått (se kod 146A) 148A 149A Gående korsat körbana/cykelbana på ej föreskrivet sätt :- Ledare för grupp/procession ej haft föreskrivna lyktor (under annan tid än dagsljus med klar sikt) :- 150 Hastighetsöverträdelse vid begränsning 50 km/tim och lägre, se sid 30 BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK PÅ GÅGATA OCH GÅRDSGATA (8 kap) 151 Fört fordon med högre hastighet än gångfart på gågata/ gårdsgata A motordrivet fordon utom moped klass II :- B övriga fordon :- 152 Ej iakttagit väjningsplikt mot gående på gågata/gårdsgata A motordrivet fordon utom moped klass II :- B övriga fordon :- 153 Fört fordon på gågata utan giltig anledning B övriga fordon :- 22

23 BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK PÅ MOTORVÄG OCH MOTORTRAFIKLED (9 kap) 154A 155A 156A 157A 158A Körning med otillåtet fordon på motorväg/ motortrafikled :- Fört fordon in på/av från motorväg/motortrafikled på otillåten plats :- Fört fordon på skiljeremsa/tvärgående förbindelse mellan motorvägs körbanor :- Backning/vändning på motorväg/motortrafikled/ påfarts- eller avfartsväg :- Stannande/parkering på motorväg/motortrafikled/ påfarts- eller avfartsväg :- 159A Gående på motorväg/motortrafikled :- LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER M M (10 kap) 160 Otillåten fordonstrafik A motordrivet fordon :- B övriga fordon :- 161 Överträdelse av förbud mot/påbud om att svänga/ köra i viss riktning A motordrivet fordon :- B övriga fordon :- 162* Överträdelse av omkörningsförbud A* motordrivet fordon utom moped kl II :- B cykel/moped kl II/hästfordon :- 23

24 163 Ej iakttagit väjningsplikt Anm: skyldigheter mot gående mfl. se kod A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 164* Ej iakttagit stopplikt (gäller även vid järnväg) A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 165 Utgått (se kod 164) 166 Överträdelse av högsta tillåtna fordonsbredd/ fordonslängd (enl lokal föreskrift) A motordrivet fordon utom moped klass II :- 167 Utgått (se kod 166) 168A Otillåtet förande av motordrivet fordon på enskild väg :- Anm: i strid mot tydligt utmärkt förbud. 169 Överträdelse av förbud mot infart A motordrivet fordon :- B övriga fordon :- 170 Hastighetsöverträdelse i övriga fall, se sid Kört för nära framförvarande fordon Anm: jmf. kod 016*, ej anpassat avstånd till framförvarande fordon. A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped kl II/hästfordon :- 24

25 REGLER OM MAXIMILAST OCH AXELTRYCK M M ( 4 kap) Ansvar föreskrivs för fordonets ägare/nyttjanderättshavare, förare om denne känt till/ bort känna till hindret för fordonets brukande och för den som utan lov brukar annans fordon. (14 kap 4 och 11.) SLÄPVAGNSVIKT/MAXIMILAST 172 Fordon med släpvagn brukats trots att maximal tillåtna släpvagnsvikt överskridits med A 1 20 % :- B % :- C % :- D % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 173 Fordon/fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna maximilast överskridits med A 1 20 % :- B % :- C % :- D % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 174 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna maximilast överskridits med A 1 20 % :- B % :- C % :- D % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 25

26 AXELTRYCK 175 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna axeltryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 176 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna axeltryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 26

27 BOGGITRYCK 177 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna boggitryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 178 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna boggitryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 27

28 TRIPPELAXELTRYCK 179 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 180 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 28

29 BRUTTOVIKT 181 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 182 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 183 Fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 29

30 ÖVERSKRIDANDE AV HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHET Anm: vid allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer skall särskilt beaktas om gärningen är att bedöma som vårdslöshet i trafik. 150* Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng - på plats med högsta tillåtna hastighet 50 km/tim eller lägre - med fordon/fordonskombination som får föras med högsta hastighet av 10/20/30/40/50 km/tim A Överträdelse från 1 km/tim till och med 10 km/tim :- B Överträdelse från 11 km/tim till och med 15 km/tim :- C* Överträdelse från 16 km/tim till och med 20 km/tim :- D* Överträdelse från 21 km/tim till och med 25 km/tim :- E* Överträdelse från 26 km/tim till och med 30 km/tim :- F* Överträdelse från 31 km/tim till och med 35 km/tim :- G* Överträdelse från 36 km/tim till och med 40 km/tim :- Anm: vid högre hastighet, rapport till åklagare. 30

31 170* Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng i övriga fall A Överträdelse från 1 km/tim till och med 10 km/tim :- B Överträdelse från 11 km/tim till och med 15 km/tim :- C Överträdelse från 16 km/tim till och med 20 km/tim :- D* Överträdelse från 21 km/tim till och med 25 km/tim :- E* Överträdelse från 26 km/tim till och med 30 km/tim :- F* Överträdelse från 31 km/tim till och med 35 km/tim :- G* Överträdelse från 36 km/tim till och med 40 km/tim :- H* Överträdelse från 41 km/tim till och med 50 km/tim :- Anm: vid högre hastighet, rapport till åklagare. 31

32 32

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; Utkom från trycket den 26 september 2006 beslutade den 19 september

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket,

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket, förare under förutsättning att denne känt till hindret för att använda

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som Stanna och parkera Vad är stannande? Med stannande avses annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafi kförhållandena, eller 3. utgör parkering. Vad är parkering?

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:108. TSFS 2010:142 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter 2 Informationen i den här broschyren vänder sig till alla som planerar att genomföra en tung, bred, lång eller hög transport på det allmänna vägnätet.

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling verkets författningssamling verkets föreskrifter om lekar på vägmärken och andra anordningar; VVFS 2008:272 Utkom från trycket den 3 november 2008 beslutade den 13 oktober 2008. verket föreskriver med

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Lektionsplanering Moped klass II

Lektionsplanering Moped klass II Lektionsplanering Moped klass II Allmänt Kurslängd: Kurslitteratur: Övrigt material: Kursledarmaterial: Kursort: Kurslokal: Kursledare: Pedagogisk utbildning: Genomförande: 5 sammankomster á 3 studietimmar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2010 Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck...

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; beslutade den xx 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2 militärtrafikförordningen

Läs mer

Dispenstransporter. färdvägar, regler och transportvillkor. Ansökan om dispens från trafikförordningen

Dispenstransporter. färdvägar, regler och transportvillkor. Ansökan om dispens från trafikförordningen 216 Dispenser Det är Trafikverket eller kommunerna som prövar undantag (dispens) från trafikförordningen (TrF) när det gäller breda, långa och tunga transporter. Undantag får medges om det behövs av särskilda

Läs mer

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov B (personbil) Genom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om vad ett körprov för behörigheten B kan innehålla. Körprovet betraktas som ett stickprov, som kontrollerar

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering Vägtrafikolyckor Handledning vid rapportering Titel: Vägtrafikolyckor, handledning vid rapportering Författare: Kristina Mattsson, Anci Ungerbäck, Transportstyrelsen, väg- och järnvägsavdelningen Publikation:

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran.

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran. Transportstyrelsens föreskrifter om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente; beslutade den 8 juni 2010.

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

E./. riksåklagaren angående vårdslöshet i trafik

E./. riksåklagaren angående vårdslöshet i trafik SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-12-05 B 4690-08 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM E./. riksåklagaren angående vårdslöshet i trafik Högsta

Läs mer

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61)

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61) RIKTLINJE 1 (61) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Ragnarsson, Gunilla, Sktm TDOK 2011:153 Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson 2011-03-24 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:31

Regeringens proposition 2015/16:31 Regeringens proposition 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon Prop. 2015/16:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Sven-Erik

Läs mer

M Kommunikationer Radio och television

M Kommunikationer Radio och television M Kommunikationer Radio och television M 1 LL om kabelsändningar till allmänheten 31.8.1993/53 14/1999: rådets direktiv 89/552/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG 1. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Utkom från trycket den 13 mars 2008 beslutade den 10 mars 2008.

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595); utfärdad den 7 december 2000. Utkom från trycket den 15 december 2000 Omtryck Regeringen föreskriver att 2, 7 a, 17, 55

Läs mer

Promemoria. Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet

Promemoria. Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet Promemoria Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll Näringsdepartementet 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Författningsförslag...

Läs mer

CYKEL LIV om cyklar, hälsa och utrustning

CYKEL LIV om cyklar, hälsa och utrustning CYKEL LIV om cyklar, hälsa och utrustning Du är smart Vilken typ av cyklist är du? Gillar du att ta i så att det känns i hela kroppen eller glider du hellre fram utan brådska, med solen i ansiktet och

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

Under de senaste fyra åren har vi tagit fram några studiecirkelmaterial som skall vara ett stöd för Dig som är cirkelledare.

Under de senaste fyra åren har vi tagit fram några studiecirkelmaterial som skall vara ett stöd för Dig som är cirkelledare. Bäste Cirkelledare/användare! Under de senaste fyra åren har vi tagit fram några studiecirkelmaterial som skall vara ett stöd för Dig som är cirkelledare. Det kan finnas något som är oklart och någon tryckfelsnisse

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar PROMEMORIA 1(11) Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar 1. Sammanfattning Transportstyrelsen har efter beslut av regeringen den 18 februari 2010 fått i uppdrag att lämna förslag

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar;

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar; Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar; beslutade den 20 oktober 2010. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Kommunikationer. Radio och television. Landskapslag (1993:53) om kabelsändningar till allmänheten

Kommunikationer. Radio och television. Landskapslag (1993:53) om kabelsändningar till allmänheten 641 Kommunikationer Radio och television 1 Landskapslag (1993:53) om kabelsändningar till allmänheten 1. Lagens tillämpningsområde I denna lag finns bestämmelser om de villkor som gäller för kabelsändningar

Läs mer

Sammankoppling av fordon

Sammankoppling av fordon Sammankoppling av fordon 2005-05-04 38-50302d Den maj 2003 infördes ny fordonslagstiftning med nya villkor för sammankoppling av tunga fordon. I den här broschyren framgår hur olika fordon får sammankopplas

Läs mer

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013 11 08 Reglemente Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun Gäller elever i skolår F 9 och barn med särskilda behov inom särskolan. Antagen av barn och utbildningsnämnden 2013 12 11

Läs mer

Titel: Lasta lagligt 2005 Författare: Vägverket, Sektionen för Kollektiv- och yrkestrafi k Illustratör: Hb Jilg:s rit & idé Utgivningsdatum: 2004-11

Titel: Lasta lagligt 2005 Författare: Vägverket, Sektionen för Kollektiv- och yrkestrafi k Illustratör: Hb Jilg:s rit & idé Utgivningsdatum: 2004-11 Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2005 Titel: Lasta lagligt 2005 Författare: Vägverket, Sektionen för Kollektiv- och yrkestrafi k Illustratör: Hb Jilg:s rit & idé Utgivningsdatum: 2004-11

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN Det går knappast att öppna en tidning eller sätta på teven utan att larmrapporterna strömmar ut vi

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Du har varit med i trafiken många år eller hur? Tala om vad du tycker - det är viktigt!

Du har varit med i trafiken många år eller hur? Tala om vad du tycker - det är viktigt! MOPEDBOKEN Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha förarbevis för moped klass 1 (EU- moped). Du ska få lära dig viktiga saker, både om mopeden och den trafik som du ska köra i. Det blir mer trafik

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning KÖRKORT 206 Övningskörning Vid övningskörning ska den som övningskör ha gällande körkortstillstånd. Även den som har behörigheten A eller B ska ha körkortstillstånd till högre behörighet. Tillståndet ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

Skärpt i trafiken. - Trafik för lärare

Skärpt i trafiken. - Trafik för lärare - Trafik för lärare Målsättning Målsättningen är att åskådliggöra för unga hur viktigt det är att vara uppmärksam i trafiken. Förutom att man behöver känna till och följa trafikregler behöver man även

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil.

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil. Inledning För att kunna köra fordon i trafiken måste du vara riskmedveten. Vid en olycka är det stor risk att du kan få allvarliga skador. Det är därför viktigt att du kan de regler som gäller i trafiken

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov (personbil) örarprovet för behörighet består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. e båda proven ska genomföras nära varandra i tid. enom den här broschyren vill Trafikverket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB si När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 212-11-7 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB SAFER Goals Phase #1 7122 Dödade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet.

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet. Datum Vår beteckning 1(7) 2014-10-20 2014-19 Er beteckning N2014/3453/TE N2014/3454/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente och taxa 2008 nr 4 Reglemente och taxa för gods- och fordonsfärjetrafik mellan Koön och Marstrandsön Antagen av kommunfullmäktige den 6 december 2007 294 Gäller

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2012/2013 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet. Version 5.7

NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet. Version 5.7 NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet Version 5.7 Dokumenttitel: NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på cykelvägnätet Skapat av: Trafikverket, enhet Väg- och järnvägsdata

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2014/2015 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun? Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Trafikbrott - vårdslöshet i trafik och vållandebrott i 3 kap. brottsbalken

Trafikbrott - vårdslöshet i trafik och vållandebrott i 3 kap. brottsbalken Trafikbrott - vårdslöshet i trafik och vållandebrott i 3 kap. brottsbalken Promemoria Bilaga 4 RättsPM 2006:9 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2007 (uppdaterad) 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattande

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass

Läs mer

Säkrare cykelpassager

Säkrare cykelpassager Säkrare cykelpassager - utformning, regler och konsekvenser 1 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Avgränsningar... 4 2 REGLER OCH FÖRESKRIFTER... 5 3 ALLMÄNT

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den xx 2013. TSFS 2013:xx Utkom från trycket den xx 2013 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Alla är vi trafikanter. Vi frågade

Alla är vi trafikanter. Vi frågade r a l i b t s a l d e m s å g m u u d r u h m o s p i t h c o d Rå Lika men ändå olika Alla är vi trafikanter. Vi vill komma fram säkert från A till B, oavsett om vi sitter bakom ratten, på en tvåhjuling

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2009 B 4690-08 KLAGANDE SE Ombud: Förbundsjurist HA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Vårdslöshet i trafik

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Dispenstransporter - en handbok Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Titel: Dispenstransporter (breda, långa och tunga vägtransporter) en handbok Publikationsnummer: 2011:057 ISBN: 978-91-7467-121-6

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer