BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) Kod Gärning Bot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) Kod Gärning Bot"

Transkript

1 * Anger att anteckningar på baksidan av föreläggande av ordningsbot (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Bokstavskod: A B C D H - motordrivet fordon utom moped klass II - motordrivet fordon (i vissa fall inkl moped klass II) - förare - i övrigt varierande betydelse - cykel/moped klass II/hästfordon - annat/övriga fordon - passagerare - i övrigt varierande betydelse - annat/övriga fordon - minderårig - i övrigt varierande betydelse - hastigheter och vikter - i övrigt varierande betydelse BESTÄMMELSER FÖR ALLA TRAFIKANTER (2 kap) GRUNDBESTÄMMELSER 001A Underlåtenhet av terrängtrafikant att anpassa färdväg/ hastighet/färdsätt :- 002* Fört fordon mot rött ljus A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 1

2 003 Ej följt genom vägmarkering/vägmärke meddelad anvisning för trafiken genom att (gärningen preciseras genom angivande av exempelvis köra till vänster om trafikdelarmärke) 004 Ej följt av vakt som avses i 5 kap 2 Vägmärkesförordningen meddelad anvisning för trafiken Anm: tecken som ges med flagga, lykta eller med arm. A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 005 Underlåtenhet att lyda polismans anvisning för trafiken A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- C annan trafikant :- FRI VÄG M M FÖR VISS TRAFIK 006 Ej lämnat fri väg/stannat för utryckningsfordon/ järnvägståg/spårvagn A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- C annan trafikant :- 007 Utgått (se kod 006) 2

3 008 Brutit/på annat sätt hindrat kolonn/procession C annan trafikant :- TRAFIK I KORSNING MED JÄRNVÄG ELLER SPÅRVÄG 009 Ej iakttagit särskild försiktighet/uppmärksamhet i korsning med järnväg/spårväg C annan trafikant :- 010 Färdats in i korsning med järnväg/spårväg på otillåtet sätt A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- C annan trafikant :- 011 Ej stannat på betryggande avstånd från korsning med järnväg/spårväg C annan trafikant :- ÅLIGGANDEN VID TRAFIKOLYCKOR 012A Vid trafikolycka ej underrättat den som lidit skada/polis :- 3

4 013 Otillåten flyttning av fordon vid trafikolycka RUBBANDE AV TRAFIKANORDNING OCH HINDER PÅ VÄG 014A Otillåtet rubbande av trafikanordning :- 015A Förorsakat hinder på väg (t.ex. kvarlämnat föremål) :- BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED FORDON (3 kap) GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 016* Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon Anm: jmf. kod 171, kört för nära framförvarande fordon. A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 017A Otillåten på/avstigning av fordon/spårvagn i rörelse :- 018A Tolkat/låtit sig dras/skjutits av motorfordon/spårvagn vid åkning på kälke/sparkstötting/liknande fordon eller på skidor/(rull)skridskor eller liknande :- 019 Underlåtenhet att tydligt visa avsikt att iaktta väjningsplikt 4

5 020 Orsakat fara/hinder vid fortsatt färd under väjningsplikt FORDONS PLATS PÅ VÄG 021 Begagnat fel vägbana A motordrivet fordon :- B annat fordon :- 022B Fört tvåhjulig moped klass II utan att använda cykelbana :- 023A Ej använt körfält längst till höger :- 024A Ej fört fordon till höger på vägren/bana som används :- 025A Fört fordon i otillåtet körfält :- Anm: betr. kollektivkörfält, buss m.m. se kod Otillåtet körfältsbyte 027 Fört fordon i körfält som anvisats för annat/andra slag av fordon 028 Överskridit spärrområde A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 5

6 029 Överskridit heldragen linje A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 030A Ej använt vägren :- 031 Otillåtet förande av fordon till vänster om refug HASTIGHET 032A Utan giltigt skäl kört med överdrivet låg hastighet/plötsligt bromsat/på annat sätt hindrat andra förares körning :- KORSANDE TRAFIK 033 Ej iakttagit väjningsplikt (högerregeln) Anm: skyldigheter mot gående mfl. se kod A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 034 Ej stannat på korrekt sätt vid stopplikt/trafiksignal 035 Utgått (se kod 034) 6

7 TRAFIK I EN VÄGKORSNING M M 036 Ej iakttagit väjningsplikt (Infart på huvudled, motorväg, motortrafikled där accelerationsfält saknas, när fordon kommer in på väg, mot fordon inne i cirkulationsplats) Anm: skyldigheter mot gående mfl. se kod A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon : Utgått (se kod 036) 039A Ej anpassat hastigheten i accelerationsfält till trafiken i det körfält som föraren avser att köra in i :- 040A Ej lämnat accelerationsfält så snart det kan ske :- 041A 042A Underlåtenhet att inta det körfält som är bäst lämpat för att lämna vägen :- Underlåtenhet att snarast möjligt kört in i retardationsfält :- 043 Vid sväng i vägkorsning/när körbana ska lämnas/korsas ej förvissat sig om att detta kan ske utan hinder för mötande trafik/trafikanter på den körbana som avses att köras in på 044A Ej följt bestämmelse om fordonsplacering :- Anm: före vägkorsning/ i vägkorsning vid sväng/i vägkorsning efter sväng till flerfältig körbana/ före korsande/lämnande av körbana på annan plats än i vägkorsning Utgått (se kod 044) 7

8 MÖTE OCH OMKÖRNING 049 Ej hållit till höger/lämnat betryggande avstånd i sidled vid möte 051 Ej stannat vid hinder för att låta mötande passera 052 Otillåten omkörning av annat fordon till höger/vänster 053* Orsakat fara vid egen omkörning A* motordrivet fordon utom moped klass II :- 054 Omkörning trots att förare av bakomvarande fordon påbörjat omkörning A motordrivet fordon utom moped klass II :- 055 Omkörning trots att framförvarande givit tecken Anm: för omkörning av annat fordon/som visar att han/hon ämnar föra sitt fordon till vänster. A motordrivet fordon utom moped klass II :- 056 Utgått (se kod 055) 8

9 057 Vid omkörning ej lämnat betryggande avstånd i sidled MÖTE OCH OMKÖRNING PÅ VÄG 058 Otillåten omkörning till vänster av järnvägståg/spårvagn 059* Omkörning trots mötande trafik/annat hinder mot omkörning Anm: använt körfält har inte på en tillräckligt lång sträcka varit fritt från mötande trafik/annat hinder. A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 060 Omkörning utan möjlighet att efter omkörningen föra fordonet tillbaka till höger körfält utan fara för övriga trafikanter A motordrivet fordon utom moped klass II :- B moped klass II :- C övriga fordon :- 061 Efter omkörning till vänster ej hållit till höger så snart det kan ske 9

10 062 Försvårande av omkörning 063 Omkörning strax före/i vägkorsning/plankorsning 064 Utgått (se kod 063) 065 Omkörning i backkrön/kurva med skymd sikt A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 066* Omkörning av fordon/spårvagn strax före/på obevakat övergångsställe/cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- VÄNDNING, BACKNING, KÖRFÄLTSBYTE M M 067 Otillåten förflyttning i sidled 068 Försvårat annans inkörning i eget körfält 10

11 069 Ej saktat ner och givit buss, som givit tecken, möjlighet att lämna hållplats (enbart där högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim eller lägre) 070A Ej iakttagit särskild försiktighet vid start av buss från hållplats :- STANNANDE OCH PARKERING 071A Stannande/parkering utan att vidtaga sådana åtgärder att fordonet hindrats att komma igång av sig självt :- 072 Ej vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra att fordon obehörigen brukas av annan A motordrivet fordon utom mopedklass II :- 073A 074A Öppnande av dörr/annan anordning på fordon så att fara/onödig olägenhet uppstått :- På/avstigning samt på/avlastning så att fara/onödig olägenhet uppstår :- 075 Ej flyttat fordon som blivit stående p g a olyckshändelse/ motorfel eller liknande A motordrivet fordon :- B annat fordon :- STANNANDE OCH PARKERING PÅ VÄG 076A Underlåtenhet att sätta ut varningstriangel :- 077A Felaktig typ/placering av varningstriangel :- 11

12 078 Utgått (se kod 077A) SKYLDIGHETER MOT GÅENDE, CYKLANDE OCH MOPEDFÖRARE 079 Ej iakttagit väjningsplikt mot gående på gångbana/ vägar avsedda för gående/i terräng/vid utfart från fastighet 080 Ej lämnat gående tillräckligt utrymme och tid att vika åt sidan vid möte/omkörning 081 Ej stannat när spårvagn/buss stannat vid hållplats utan refug A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 082 Ej lämnat företräde åt cyklande/förare av moped klass II på cykelbana A motordrivet fordon utom moped klass II :- 083* Ej lämnat gående tillfälle att passera på bevakat övergångsställe A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 12

13 084* Efter sväng i korsning ej kört med låg hastighet och ej iakttagit väjningsplikt mot gående vid bevakat övergångsställe/mot cyklande/förare av moped klass II på bevakad cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 085* Ej lämnat cyklande/förare av moped klass II tillfälle att passera på bevakad cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 086 Utgått (se kod 084) 087* Ej iakttagit väjningsplikt mot gående som gått ut/just skall gå ut på obevakat övergångsställe A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 088* Ej anpassat hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande/mopedförare som är ute på cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 089* Ej iakttagit väjningsplikt efter cirkulationsplats/ vägkorsning mot cyklande/förare av moped klass II som är ute på/skall färdas ut på obevakad cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 090 Utgått (se kod 089) 13

14 091 Ej anpassat körsätt med följd att fordon måste stannas på övergångsställe/cykelöverfart SIGNALER OCH TECKEN 092A Ej använt ljus/ljudsignal för att förebygga/avvärja fara.. 500:- 093A Givit signal längre än nödvändigt :- 094A Ej givit tecken på föreskrivet sätt vid start från vägkant/ vändning/sväng/körfältsbyte/annan icke oväsentlig ändring av fordonets placering i sidled/vid stannande/ hastighetsminskning :- 095 Utgått (Se kod 094) BELYSNING 096 Använt lykta/strålkastare på sådant sätt att annan förare kunnat bländas A motordrivet fordon inkl moped kl II :- B annat fordon :- 14

15 BELYSNING VID FÄRD PÅ VÄG OCH I TERRÄNG 097 Fört fordon utan att ha föreskriven belysning tänd I Under mörker/gryning/skymning eller då sikten är nedsatt p g a väderförhållandena eller liknande omständigheter A bil/motorcykel/moped klass I/traktor/motorredskap/ släpfordon/efterfordon :- B moped klass II :- C cykel/hästfordon (beträffande cykel och sådan moped som framförs med tramp- eller vevanordning och avstängd motor, endast under mörker) :- II I dagsljus och väderförhållanden som medger god sikt D bil/motorcykel/moped klass I/släpfordon :- E traktor/motorredskap (utrustade med strålkastare) :- F 098A 099A 100A moped klass II (gäller ej moped som framförs med trampeller vevanordning och avstängd motor) :- Samtidigt användande av dimljus/halvljus, dimljus/ varselljus eller halvljus/varselljus (gäller ej motorcykel under dagtid) :- Anm: aktuellt fel anges. Använt dimbakljus annat än i dimma/vid kraftig nederbörd/under därmed jämförliga siktförhållanden :- Använt dimbakljus på sådant sätt att förare av bakomvarande fordon kunnat bländas :- 15

16 101 Underlåtenhet att på fordon som inte skall vara utrustat med lykta/strålkastare på föreskrivet sätt använda lykta som visar vitt/gult ljus framåt och/ eller rött ljus bakåt när omständigheterna kräver det 102 Stannande/parkering på ej tillfredsställande belyst väg utan föreskriven belysning tänd Anm: under mörker/skymning/gryning etc (anges) A motordrivet fordon utom moped klass II :- 103A 104A Visat annat än vitt eller gult ljus framåt på fordon under färd :- Otillåtet användande av belysningsanordning med blinkande ljus på fordon :- 105A Visat vitt ljus bakåt på fordon under färd :- 106A Fört fordon i terräng utan att ha föreskriven belysning tänd (under mörker/gryning/skymning/när det är påkallat av väderleken/andra omständigheter) :- FORDONS LAST 107* Fordon lastat på sådant sätt att förarens sikt/möjligheter till manövrering hindrats A* motordrivet fordon utom moped klass II :- 16

17 108 Fordon lastat på sådant sätt att föreskrivna körriktningstecken/stopptecken/lyktor/strålkastare skymts A motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) :- 110* Medfört last på otillåtet sätt Anm: Last medförd på sådant sätt att den kan utgöra fara för person/orsaka skada på egendom/släpa efter eller falla av fordonet/orsaka störande dammbildning eller liknande/försvåra körningen av fordonet/framkalla onödigt buller. A* motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) :- 111* Underlåtenhet att ha lasten fastgjord/övertäckt A* motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) :- FORDONS LAST VID FÄRD PÅ VÄG 112* Underlåtenhet att sätta fast lastanordning på föreskrivet sätt A* motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) :- 17

18 113* Underlåtenhet att utmärka last på föreskrivet sätt Anm: som skjutit utanför fordonet framtill/mer än 100 cm baktill. A* under mörker/gryning/skymning/i övrigt när det är påkallat av väderleken/andra omständigheter :- B annat fall :- 114A* Underlåtenhet att utmärka i sidled utskjutande last på föreskrivet sätt :- BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED MOTORDRIVNA FORDON (4 kap) GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 115 Dragit otillåtet antal fordon (se 4 kap 2 ) A motordrivet fordon utom moped klass II :- B moped klass II :- 116 Dragit fordon med för hög bruttovikt (se 4 kap 2 ) A motordrivet fordon utom moped klass II :- B moped klass II :- 117A 118A Otillfredsställande koppling av fordon som drages av annat fordon :- Ej tydligt utmärkt kopplingsanordning mellan motordrivet fordon och draget fordon när avståndet mellan fordonen överstiger två meter :- 18

19 119 Otillåtet antal passagerare i bil/på motorcykel/cykel/moped eller passagerare ej färdats på avsedd plats i bil/på motorcykel A förare :- B passagerare :- 120A 121A 122A 123A Åstadkommit onödigt buller med motordrivet fordon :- Onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter :- Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse :- Underlåtenhet att vid färd med motordrivet fordon anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte onödigtvis störs :- 124 Underlåtenhet att vid färd med motorcykel/moped använda skyddshjälm/ha skyddshjälmen fastspänd på föreskrivet sätt (gäller ej när moped framförs med avstängd motor) A förare :- B passagerare :- C minderårig (föraransvar) :- 125A Underlåtenhet av cykelförare att se till att passagerare under 15 år använt cykelhjälm/lämpligt huvudskydd :- 19

20 TRAFIK MED MOTORDRIVNA FORDON PÅ VÄG 126 Underlåtenhet att vid färd använda bilbälte/tillse att minderårig använder bilbälte eller motsvarande A förare :- B passagerare :- C minderårig (föraransvar) :- 127A Brukat fordonståg trots att kortast tillåtna avstånd mellan axlarna underskridits :- 128 Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med för bred last Anm: odelbar last upp till 310 cm bredd får transporteras utan tillstånd i varje enskilt fall om vissa villkor är uppfyllda. A motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon utom moped klass II :- B moped klass II :- 129 Överskridit högsta tillåtna fordonslängd A motordrivet fordon/fordonståg utom moped klass II :- B moped klass II :- 130 Fört fordon vars hjul/band/medar kan medföra nämndvärd skada på körbanan (på annan väg än enskild) B moped klass II :- 131A Fordon brukats utan att vara försett med vinterdäck eller likvärdig utrustning :- Anm I: gäller endast personbil, lätt lastbil och buss med totalvikt högst 3,5 ton och släpvagn som dras av sådant fordon. Anm II: gäller under tiden 1 december t o m 31 mars när vinterväglag råder. 20

21 132 Låtit tvåhjulig motorcykel/cykel/moped dras/skjutas av annat fordon (preciseras)/spårvagn A motorcykel :- B cykel/moped :- 133A Utgått (se kod 132A) 134 Vid färd med tvåhjulig motorcykel/moped dragit eller framför sig skjutit annan vägtrafikant A motorcykel :- B moped :- 135 Vid färd med tvåhjulig motorcykel/moped vid sidan fört annat fordon än tillkopplad sidvagn A motorcykel :- B moped :- BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED TERRÄNG- FORDON PÅ VÄG (5 kap) 136A Fört terrängfordon på otillåten väg :- 137A Ej stannat terrängfordon vid färd ut på väg :- 138A 139A Ej lämnat vägtrafikant företräde vid färd ut på väg med terrängfordon :- Medtagit passagerare vid färd med terrängfordon på väg där detta inte är tillåtet :- BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED CYKEL OCH MOPED (6 kap) Utgått (se koderna 119, 125, ) 21

22 BESTÄMMELSER FÖR GÅENDE PÅ VÄG (7 kap) 144A Gående på väg ej använt gångbana/vägren :- 145 Utgått (se kod 144A) 146A Ledare för grupp/procession ej använt lämplig vägren/ körbanans högra sida :- 147 Utgått (se kod 146A) 148A 149A Gående korsat körbana/cykelbana på ej föreskrivet sätt :- Ledare för grupp/procession ej haft föreskrivna lyktor (under annan tid än dagsljus med klar sikt) :- 150 Hastighetsöverträdelse vid begränsning 50 km/tim och lägre, se sid 30 BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK PÅ GÅGATA OCH GÅRDSGATA (8 kap) 151 Fört fordon med högre hastighet än gångfart på gågata/ gårdsgata A motordrivet fordon utom moped klass II :- B övriga fordon :- 152 Ej iakttagit väjningsplikt mot gående på gågata/gårdsgata A motordrivet fordon utom moped klass II :- B övriga fordon :- 153 Fört fordon på gågata utan giltig anledning B övriga fordon :- 22

23 BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK PÅ MOTORVÄG OCH MOTORTRAFIKLED (9 kap) 154A 155A 156A 157A 158A Körning med otillåtet fordon på motorväg/ motortrafikled :- Fört fordon in på/av från motorväg/motortrafikled på otillåten plats :- Fört fordon på skiljeremsa/tvärgående förbindelse mellan motorvägs körbanor :- Backning/vändning på motorväg/motortrafikled/ påfarts- eller avfartsväg :- Stannande/parkering på motorväg/motortrafikled/ påfarts- eller avfartsväg :- 159A Gående på motorväg/motortrafikled :- LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER M M (10 kap) 160 Otillåten fordonstrafik A motordrivet fordon :- B övriga fordon :- 161 Överträdelse av förbud mot/påbud om att svänga/ köra i viss riktning A motordrivet fordon :- B övriga fordon :- 162* Överträdelse av omkörningsförbud A* motordrivet fordon utom moped kl II :- B cykel/moped kl II/hästfordon :- 23

24 163 Ej iakttagit väjningsplikt Anm: skyldigheter mot gående mfl. se kod A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 164* Ej iakttagit stopplikt (gäller även vid järnväg) A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 165 Utgått (se kod 164) 166 Överträdelse av högsta tillåtna fordonsbredd/ fordonslängd (enl lokal föreskrift) A motordrivet fordon utom moped klass II :- 167 Utgått (se kod 166) 168A Otillåtet förande av motordrivet fordon på enskild väg :- Anm: i strid mot tydligt utmärkt förbud. 169 Överträdelse av förbud mot infart A motordrivet fordon :- B övriga fordon :- 170 Hastighetsöverträdelse i övriga fall, se sid Kört för nära framförvarande fordon Anm: jmf. kod 016*, ej anpassat avstånd till framförvarande fordon. A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped kl II/hästfordon :- 24

25 REGLER OM MAXIMILAST OCH AXELTRYCK M M ( 4 kap) Ansvar föreskrivs för fordonets ägare/nyttjanderättshavare, förare om denne känt till/ bort känna till hindret för fordonets brukande och för den som utan lov brukar annans fordon. (14 kap 4 och 11.) SLÄPVAGNSVIKT/MAXIMILAST 172 Fordon med släpvagn brukats trots att maximal tillåtna släpvagnsvikt överskridits med A 1 20 % :- B % :- C % :- D % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 173 Fordon/fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna maximilast överskridits med A 1 20 % :- B % :- C % :- D % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 174 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna maximilast överskridits med A 1 20 % :- B % :- C % :- D % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 25

26 AXELTRYCK 175 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna axeltryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 176 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna axeltryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 26

27 BOGGITRYCK 177 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna boggitryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 178 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna boggitryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 27

28 TRIPPELAXELTRYCK 179 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 180 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 28

29 BRUTTOVIKT 181 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 182 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 183 Fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 29

30 ÖVERSKRIDANDE AV HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHET Anm: vid allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer skall särskilt beaktas om gärningen är att bedöma som vårdslöshet i trafik. 150* Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng - på plats med högsta tillåtna hastighet 50 km/tim eller lägre - med fordon/fordonskombination som får föras med högsta hastighet av 10/20/30/40/50 km/tim A Överträdelse från 1 km/tim till och med 10 km/tim :- B Överträdelse från 11 km/tim till och med 15 km/tim :- C* Överträdelse från 16 km/tim till och med 20 km/tim :- D* Överträdelse från 21 km/tim till och med 25 km/tim :- E* Överträdelse från 26 km/tim till och med 30 km/tim :- F* Överträdelse från 31 km/tim till och med 35 km/tim :- G* Överträdelse från 36 km/tim till och med 40 km/tim :- Anm: vid högre hastighet, rapport till åklagare. 30

31 170* Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng i övriga fall A Överträdelse från 1 km/tim till och med 10 km/tim :- B Överträdelse från 11 km/tim till och med 15 km/tim :- C Överträdelse från 16 km/tim till och med 20 km/tim :- D* Överträdelse från 21 km/tim till och med 25 km/tim :- E* Överträdelse från 26 km/tim till och med 30 km/tim :- F* Överträdelse från 31 km/tim till och med 35 km/tim :- G* Överträdelse från 36 km/tim till och med 40 km/tim :- H* Överträdelse från 41 km/tim till och med 50 km/tim :- Anm: vid högre hastighet, rapport till åklagare. 31

32 32

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61)

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61) RIKTLINJE 1 (61) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Ragnarsson, Gunilla, Sktm TDOK 2011:153 Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson 2011-03-24 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TRV 2012/12863 TDOK 2012:86 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Apv Publikationsnummer: 2012:072 ISBN: 978-91-7467-270-1 DokumentID: TDOK 2012:86 Utgivningsdatum:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:108. TSFS 2010:142 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

FORDONS LAST OCH VIKT

FORDONS LAST OCH VIKT FORDONS LAST OCH VIKT 164 Lastning och fördelning av last Före lastning ska du som förare förvissa dig om att det fordon som skall användas är lämpligt för lasten och att fordonsekipagets lastkapacitet,

Läs mer

Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss)

Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss) 1(55) Handläggare Pauline Sedin Fastställd av Anders Lindström Förvaltningschef TF Informationsägare Jens Plambeck Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss) 2(55) Innehållsförteckning

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

vad lagen säger om din hjullastare

vad lagen säger om din hjullastare vad lagen säger om din hjullastare begrepp och bestämmelser innehåll INNEHÅLL 3 HJULLASTARE PÅ LAGLIGT SÄTT 4 INLEDNING 5 DEFINITIONER 6 UTRUSTNINGSKRAV 7 LAGAR OCH REGLER 9 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄGTRANSPORT

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet.

Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE gällande tyngre och längre fordon på det svenska vägnätet. Datum Vår beteckning 1(7) 2014-10-20 2014-19 Er beteckning N2014/3453/TE N2014/3454/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande om rapporterna N2014/3453/TE och N2014/3454/TE

Läs mer

Sjötrafikföreskrifter m.m.

Sjötrafikföreskrifter m.m. Sjötrafikföreskrifter m.m. Internationella sjövägsreglerna Sjötrafikförordningen och sjötrafikkungörelsen. Utprickning och sjövägmärken. Utmärkning av fiskeredskap. Utbildningskrav för förarintyg och kustskepparintyg,

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort VTI notat 5-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort En fokusgruppsstudie med cyklister, äldre bilförare och äldre fotgängare Carina

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Uppdragsnr: 10028086 1 (13) TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Mall: WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

Spelregler. för bandy

Spelregler. för bandy Spelregler för bandy Spelregler för bandy 1 Spelregler för bandy, upplaga 7, reviderad av RDK och tryckt aug 2013 Sv. Bandyförbundet, Box 78, 641 21 Katrineholm E-post: info@svenskbandy.se www.svenskbandy.se

Läs mer

I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och i baksätet.

I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och i baksätet. Bild 1 Bilbälte Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kollisioner i låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

BRA TÄNKT. En körstrategisk vägledning

BRA TÄNKT. En körstrategisk vägledning BRA TÄNKT En körstrategisk vägledning Käre motorcyklist! Det räcker inte med att vi motorcyklister måste hantera ett krävande fordon utan en skyddande kaross runt oss är vi så sårbara att vi i stor utsträckning

Läs mer

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning.

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning. HFD 2013 ref 30 Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 11

Kommunfullmäktige. Ärende 11 Kommunfullmäktige Ärende 11 Samhällsbyggnad, Gatusektionen Susanna Holmgren, 0571-281 33 susanna.holmgren@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-05-12 1(4) Kommunal parkeringsövervakning i Eda kommun Beredning

Läs mer

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Beställningar Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer