BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) Kod Gärning Bot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) Kod Gärning Bot"

Transkript

1 * Anger att anteckningar på baksidan av föreläggande av ordningsbot (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Bokstavskod: A B C D H - motordrivet fordon utom moped klass II - motordrivet fordon (i vissa fall inkl moped klass II) - förare - i övrigt varierande betydelse - cykel/moped klass II/hästfordon - annat/övriga fordon - passagerare - i övrigt varierande betydelse - annat/övriga fordon - minderårig - i övrigt varierande betydelse - hastigheter och vikter - i övrigt varierande betydelse BESTÄMMELSER FÖR ALLA TRAFIKANTER (2 kap) GRUNDBESTÄMMELSER 001A Underlåtenhet av terrängtrafikant att anpassa färdväg/ hastighet/färdsätt :- 002* Fört fordon mot rött ljus A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 1

2 003 Ej följt genom vägmarkering/vägmärke meddelad anvisning för trafiken genom att (gärningen preciseras genom angivande av exempelvis köra till vänster om trafikdelarmärke) 004 Ej följt av vakt som avses i 5 kap 2 Vägmärkesförordningen meddelad anvisning för trafiken Anm: tecken som ges med flagga, lykta eller med arm. A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 005 Underlåtenhet att lyda polismans anvisning för trafiken A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- C annan trafikant :- FRI VÄG M M FÖR VISS TRAFIK 006 Ej lämnat fri väg/stannat för utryckningsfordon/ järnvägståg/spårvagn A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- C annan trafikant :- 007 Utgått (se kod 006) 2

3 008 Brutit/på annat sätt hindrat kolonn/procession C annan trafikant :- TRAFIK I KORSNING MED JÄRNVÄG ELLER SPÅRVÄG 009 Ej iakttagit särskild försiktighet/uppmärksamhet i korsning med järnväg/spårväg C annan trafikant :- 010 Färdats in i korsning med järnväg/spårväg på otillåtet sätt A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- C annan trafikant :- 011 Ej stannat på betryggande avstånd från korsning med järnväg/spårväg C annan trafikant :- ÅLIGGANDEN VID TRAFIKOLYCKOR 012A Vid trafikolycka ej underrättat den som lidit skada/polis :- 3

4 013 Otillåten flyttning av fordon vid trafikolycka RUBBANDE AV TRAFIKANORDNING OCH HINDER PÅ VÄG 014A Otillåtet rubbande av trafikanordning :- 015A Förorsakat hinder på väg (t.ex. kvarlämnat föremål) :- BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED FORDON (3 kap) GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 016* Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon Anm: jmf. kod 171, kört för nära framförvarande fordon. A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 017A Otillåten på/avstigning av fordon/spårvagn i rörelse :- 018A Tolkat/låtit sig dras/skjutits av motorfordon/spårvagn vid åkning på kälke/sparkstötting/liknande fordon eller på skidor/(rull)skridskor eller liknande :- 019 Underlåtenhet att tydligt visa avsikt att iaktta väjningsplikt 4

5 020 Orsakat fara/hinder vid fortsatt färd under väjningsplikt FORDONS PLATS PÅ VÄG 021 Begagnat fel vägbana A motordrivet fordon :- B annat fordon :- 022B Fört tvåhjulig moped klass II utan att använda cykelbana :- 023A Ej använt körfält längst till höger :- 024A Ej fört fordon till höger på vägren/bana som används :- 025A Fört fordon i otillåtet körfält :- Anm: betr. kollektivkörfält, buss m.m. se kod Otillåtet körfältsbyte 027 Fört fordon i körfält som anvisats för annat/andra slag av fordon 028 Överskridit spärrområde A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 5

6 029 Överskridit heldragen linje A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 030A Ej använt vägren :- 031 Otillåtet förande av fordon till vänster om refug HASTIGHET 032A Utan giltigt skäl kört med överdrivet låg hastighet/plötsligt bromsat/på annat sätt hindrat andra förares körning :- KORSANDE TRAFIK 033 Ej iakttagit väjningsplikt (högerregeln) Anm: skyldigheter mot gående mfl. se kod A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 034 Ej stannat på korrekt sätt vid stopplikt/trafiksignal 035 Utgått (se kod 034) 6

7 TRAFIK I EN VÄGKORSNING M M 036 Ej iakttagit väjningsplikt (Infart på huvudled, motorväg, motortrafikled där accelerationsfält saknas, när fordon kommer in på väg, mot fordon inne i cirkulationsplats) Anm: skyldigheter mot gående mfl. se kod A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon : Utgått (se kod 036) 039A Ej anpassat hastigheten i accelerationsfält till trafiken i det körfält som föraren avser att köra in i :- 040A Ej lämnat accelerationsfält så snart det kan ske :- 041A 042A Underlåtenhet att inta det körfält som är bäst lämpat för att lämna vägen :- Underlåtenhet att snarast möjligt kört in i retardationsfält :- 043 Vid sväng i vägkorsning/när körbana ska lämnas/korsas ej förvissat sig om att detta kan ske utan hinder för mötande trafik/trafikanter på den körbana som avses att köras in på 044A Ej följt bestämmelse om fordonsplacering :- Anm: före vägkorsning/ i vägkorsning vid sväng/i vägkorsning efter sväng till flerfältig körbana/ före korsande/lämnande av körbana på annan plats än i vägkorsning Utgått (se kod 044) 7

8 MÖTE OCH OMKÖRNING 049 Ej hållit till höger/lämnat betryggande avstånd i sidled vid möte 051 Ej stannat vid hinder för att låta mötande passera 052 Otillåten omkörning av annat fordon till höger/vänster 053* Orsakat fara vid egen omkörning A* motordrivet fordon utom moped klass II :- 054 Omkörning trots att förare av bakomvarande fordon påbörjat omkörning A motordrivet fordon utom moped klass II :- 055 Omkörning trots att framförvarande givit tecken Anm: för omkörning av annat fordon/som visar att han/hon ämnar föra sitt fordon till vänster. A motordrivet fordon utom moped klass II :- 056 Utgått (se kod 055) 8

9 057 Vid omkörning ej lämnat betryggande avstånd i sidled MÖTE OCH OMKÖRNING PÅ VÄG 058 Otillåten omkörning till vänster av järnvägståg/spårvagn 059* Omkörning trots mötande trafik/annat hinder mot omkörning Anm: använt körfält har inte på en tillräckligt lång sträcka varit fritt från mötande trafik/annat hinder. A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 060 Omkörning utan möjlighet att efter omkörningen föra fordonet tillbaka till höger körfält utan fara för övriga trafikanter A motordrivet fordon utom moped klass II :- B moped klass II :- C övriga fordon :- 061 Efter omkörning till vänster ej hållit till höger så snart det kan ske 9

10 062 Försvårande av omkörning 063 Omkörning strax före/i vägkorsning/plankorsning 064 Utgått (se kod 063) 065 Omkörning i backkrön/kurva med skymd sikt A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 066* Omkörning av fordon/spårvagn strax före/på obevakat övergångsställe/cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- VÄNDNING, BACKNING, KÖRFÄLTSBYTE M M 067 Otillåten förflyttning i sidled 068 Försvårat annans inkörning i eget körfält 10

11 069 Ej saktat ner och givit buss, som givit tecken, möjlighet att lämna hållplats (enbart där högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim eller lägre) 070A Ej iakttagit särskild försiktighet vid start av buss från hållplats :- STANNANDE OCH PARKERING 071A Stannande/parkering utan att vidtaga sådana åtgärder att fordonet hindrats att komma igång av sig självt :- 072 Ej vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra att fordon obehörigen brukas av annan A motordrivet fordon utom mopedklass II :- 073A 074A Öppnande av dörr/annan anordning på fordon så att fara/onödig olägenhet uppstått :- På/avstigning samt på/avlastning så att fara/onödig olägenhet uppstår :- 075 Ej flyttat fordon som blivit stående p g a olyckshändelse/ motorfel eller liknande A motordrivet fordon :- B annat fordon :- STANNANDE OCH PARKERING PÅ VÄG 076A Underlåtenhet att sätta ut varningstriangel :- 077A Felaktig typ/placering av varningstriangel :- 11

12 078 Utgått (se kod 077A) SKYLDIGHETER MOT GÅENDE, CYKLANDE OCH MOPEDFÖRARE 079 Ej iakttagit väjningsplikt mot gående på gångbana/ vägar avsedda för gående/i terräng/vid utfart från fastighet 080 Ej lämnat gående tillräckligt utrymme och tid att vika åt sidan vid möte/omkörning 081 Ej stannat när spårvagn/buss stannat vid hållplats utan refug A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 082 Ej lämnat företräde åt cyklande/förare av moped klass II på cykelbana A motordrivet fordon utom moped klass II :- 083* Ej lämnat gående tillfälle att passera på bevakat övergångsställe A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 12

13 084* Efter sväng i korsning ej kört med låg hastighet och ej iakttagit väjningsplikt mot gående vid bevakat övergångsställe/mot cyklande/förare av moped klass II på bevakad cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 085* Ej lämnat cyklande/förare av moped klass II tillfälle att passera på bevakad cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 086 Utgått (se kod 084) 087* Ej iakttagit väjningsplikt mot gående som gått ut/just skall gå ut på obevakat övergångsställe A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 088* Ej anpassat hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande/mopedförare som är ute på cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 089* Ej iakttagit väjningsplikt efter cirkulationsplats/ vägkorsning mot cyklande/förare av moped klass II som är ute på/skall färdas ut på obevakad cykelöverfart A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 090 Utgått (se kod 089) 13

14 091 Ej anpassat körsätt med följd att fordon måste stannas på övergångsställe/cykelöverfart SIGNALER OCH TECKEN 092A Ej använt ljus/ljudsignal för att förebygga/avvärja fara.. 500:- 093A Givit signal längre än nödvändigt :- 094A Ej givit tecken på föreskrivet sätt vid start från vägkant/ vändning/sväng/körfältsbyte/annan icke oväsentlig ändring av fordonets placering i sidled/vid stannande/ hastighetsminskning :- 095 Utgått (Se kod 094) BELYSNING 096 Använt lykta/strålkastare på sådant sätt att annan förare kunnat bländas A motordrivet fordon inkl moped kl II :- B annat fordon :- 14

15 BELYSNING VID FÄRD PÅ VÄG OCH I TERRÄNG 097 Fört fordon utan att ha föreskriven belysning tänd I Under mörker/gryning/skymning eller då sikten är nedsatt p g a väderförhållandena eller liknande omständigheter A bil/motorcykel/moped klass I/traktor/motorredskap/ släpfordon/efterfordon :- B moped klass II :- C cykel/hästfordon (beträffande cykel och sådan moped som framförs med tramp- eller vevanordning och avstängd motor, endast under mörker) :- II I dagsljus och väderförhållanden som medger god sikt D bil/motorcykel/moped klass I/släpfordon :- E traktor/motorredskap (utrustade med strålkastare) :- F 098A 099A 100A moped klass II (gäller ej moped som framförs med trampeller vevanordning och avstängd motor) :- Samtidigt användande av dimljus/halvljus, dimljus/ varselljus eller halvljus/varselljus (gäller ej motorcykel under dagtid) :- Anm: aktuellt fel anges. Använt dimbakljus annat än i dimma/vid kraftig nederbörd/under därmed jämförliga siktförhållanden :- Använt dimbakljus på sådant sätt att förare av bakomvarande fordon kunnat bländas :- 15

16 101 Underlåtenhet att på fordon som inte skall vara utrustat med lykta/strålkastare på föreskrivet sätt använda lykta som visar vitt/gult ljus framåt och/ eller rött ljus bakåt när omständigheterna kräver det 102 Stannande/parkering på ej tillfredsställande belyst väg utan föreskriven belysning tänd Anm: under mörker/skymning/gryning etc (anges) A motordrivet fordon utom moped klass II :- 103A 104A Visat annat än vitt eller gult ljus framåt på fordon under färd :- Otillåtet användande av belysningsanordning med blinkande ljus på fordon :- 105A Visat vitt ljus bakåt på fordon under färd :- 106A Fört fordon i terräng utan att ha föreskriven belysning tänd (under mörker/gryning/skymning/när det är påkallat av väderleken/andra omständigheter) :- FORDONS LAST 107* Fordon lastat på sådant sätt att förarens sikt/möjligheter till manövrering hindrats A* motordrivet fordon utom moped klass II :- 16

17 108 Fordon lastat på sådant sätt att föreskrivna körriktningstecken/stopptecken/lyktor/strålkastare skymts A motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) :- 110* Medfört last på otillåtet sätt Anm: Last medförd på sådant sätt att den kan utgöra fara för person/orsaka skada på egendom/släpa efter eller falla av fordonet/orsaka störande dammbildning eller liknande/försvåra körningen av fordonet/framkalla onödigt buller. A* motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) :- 111* Underlåtenhet att ha lasten fastgjord/övertäckt A* motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) :- FORDONS LAST VID FÄRD PÅ VÄG 112* Underlåtenhet att sätta fast lastanordning på föreskrivet sätt A* motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) :- 17

18 113* Underlåtenhet att utmärka last på föreskrivet sätt Anm: som skjutit utanför fordonet framtill/mer än 100 cm baktill. A* under mörker/gryning/skymning/i övrigt när det är påkallat av väderleken/andra omständigheter :- B annat fall :- 114A* Underlåtenhet att utmärka i sidled utskjutande last på föreskrivet sätt :- BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED MOTORDRIVNA FORDON (4 kap) GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 115 Dragit otillåtet antal fordon (se 4 kap 2 ) A motordrivet fordon utom moped klass II :- B moped klass II :- 116 Dragit fordon med för hög bruttovikt (se 4 kap 2 ) A motordrivet fordon utom moped klass II :- B moped klass II :- 117A 118A Otillfredsställande koppling av fordon som drages av annat fordon :- Ej tydligt utmärkt kopplingsanordning mellan motordrivet fordon och draget fordon när avståndet mellan fordonen överstiger två meter :- 18

19 119 Otillåtet antal passagerare i bil/på motorcykel/cykel/moped eller passagerare ej färdats på avsedd plats i bil/på motorcykel A förare :- B passagerare :- 120A 121A 122A 123A Åstadkommit onödigt buller med motordrivet fordon :- Onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter :- Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse :- Underlåtenhet att vid färd med motordrivet fordon anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte onödigtvis störs :- 124 Underlåtenhet att vid färd med motorcykel/moped använda skyddshjälm/ha skyddshjälmen fastspänd på föreskrivet sätt (gäller ej när moped framförs med avstängd motor) A förare :- B passagerare :- C minderårig (föraransvar) :- 125A Underlåtenhet av cykelförare att se till att passagerare under 15 år använt cykelhjälm/lämpligt huvudskydd :- 19

20 TRAFIK MED MOTORDRIVNA FORDON PÅ VÄG 126 Underlåtenhet att vid färd använda bilbälte/tillse att minderårig använder bilbälte eller motsvarande A förare :- B passagerare :- C minderårig (föraransvar) :- 127A Brukat fordonståg trots att kortast tillåtna avstånd mellan axlarna underskridits :- 128 Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med för bred last Anm: odelbar last upp till 310 cm bredd får transporteras utan tillstånd i varje enskilt fall om vissa villkor är uppfyllda. A motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon utom moped klass II :- B moped klass II :- 129 Överskridit högsta tillåtna fordonslängd A motordrivet fordon/fordonståg utom moped klass II :- B moped klass II :- 130 Fört fordon vars hjul/band/medar kan medföra nämndvärd skada på körbanan (på annan väg än enskild) B moped klass II :- 131A Fordon brukats utan att vara försett med vinterdäck eller likvärdig utrustning :- Anm I: gäller endast personbil, lätt lastbil och buss med totalvikt högst 3,5 ton och släpvagn som dras av sådant fordon. Anm II: gäller under tiden 1 december t o m 31 mars när vinterväglag råder. 20

21 132 Låtit tvåhjulig motorcykel/cykel/moped dras/skjutas av annat fordon (preciseras)/spårvagn A motorcykel :- B cykel/moped :- 133A Utgått (se kod 132A) 134 Vid färd med tvåhjulig motorcykel/moped dragit eller framför sig skjutit annan vägtrafikant A motorcykel :- B moped :- 135 Vid färd med tvåhjulig motorcykel/moped vid sidan fört annat fordon än tillkopplad sidvagn A motorcykel :- B moped :- BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED TERRÄNG- FORDON PÅ VÄG (5 kap) 136A Fört terrängfordon på otillåten väg :- 137A Ej stannat terrängfordon vid färd ut på väg :- 138A 139A Ej lämnat vägtrafikant företräde vid färd ut på väg med terrängfordon :- Medtagit passagerare vid färd med terrängfordon på väg där detta inte är tillåtet :- BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED CYKEL OCH MOPED (6 kap) Utgått (se koderna 119, 125, ) 21

22 BESTÄMMELSER FÖR GÅENDE PÅ VÄG (7 kap) 144A Gående på väg ej använt gångbana/vägren :- 145 Utgått (se kod 144A) 146A Ledare för grupp/procession ej använt lämplig vägren/ körbanans högra sida :- 147 Utgått (se kod 146A) 148A 149A Gående korsat körbana/cykelbana på ej föreskrivet sätt :- Ledare för grupp/procession ej haft föreskrivna lyktor (under annan tid än dagsljus med klar sikt) :- 150 Hastighetsöverträdelse vid begränsning 50 km/tim och lägre, se sid 30 BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK PÅ GÅGATA OCH GÅRDSGATA (8 kap) 151 Fört fordon med högre hastighet än gångfart på gågata/ gårdsgata A motordrivet fordon utom moped klass II :- B övriga fordon :- 152 Ej iakttagit väjningsplikt mot gående på gågata/gårdsgata A motordrivet fordon utom moped klass II :- B övriga fordon :- 153 Fört fordon på gågata utan giltig anledning B övriga fordon :- 22

23 BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK PÅ MOTORVÄG OCH MOTORTRAFIKLED (9 kap) 154A 155A 156A 157A 158A Körning med otillåtet fordon på motorväg/ motortrafikled :- Fört fordon in på/av från motorväg/motortrafikled på otillåten plats :- Fört fordon på skiljeremsa/tvärgående förbindelse mellan motorvägs körbanor :- Backning/vändning på motorväg/motortrafikled/ påfarts- eller avfartsväg :- Stannande/parkering på motorväg/motortrafikled/ påfarts- eller avfartsväg :- 159A Gående på motorväg/motortrafikled :- LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER M M (10 kap) 160 Otillåten fordonstrafik A motordrivet fordon :- B övriga fordon :- 161 Överträdelse av förbud mot/påbud om att svänga/ köra i viss riktning A motordrivet fordon :- B övriga fordon :- 162* Överträdelse av omkörningsförbud A* motordrivet fordon utom moped kl II :- B cykel/moped kl II/hästfordon :- 23

24 163 Ej iakttagit väjningsplikt Anm: skyldigheter mot gående mfl. se kod A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 164* Ej iakttagit stopplikt (gäller även vid järnväg) A* motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped klass II/hästfordon :- 165 Utgått (se kod 164) 166 Överträdelse av högsta tillåtna fordonsbredd/ fordonslängd (enl lokal föreskrift) A motordrivet fordon utom moped klass II :- 167 Utgått (se kod 166) 168A Otillåtet förande av motordrivet fordon på enskild väg :- Anm: i strid mot tydligt utmärkt förbud. 169 Överträdelse av förbud mot infart A motordrivet fordon :- B övriga fordon :- 170 Hastighetsöverträdelse i övriga fall, se sid Kört för nära framförvarande fordon Anm: jmf. kod 016*, ej anpassat avstånd till framförvarande fordon. A motordrivet fordon utom moped klass II :- B cykel/moped kl II/hästfordon :- 24

25 REGLER OM MAXIMILAST OCH AXELTRYCK M M ( 4 kap) Ansvar föreskrivs för fordonets ägare/nyttjanderättshavare, förare om denne känt till/ bort känna till hindret för fordonets brukande och för den som utan lov brukar annans fordon. (14 kap 4 och 11.) SLÄPVAGNSVIKT/MAXIMILAST 172 Fordon med släpvagn brukats trots att maximal tillåtna släpvagnsvikt överskridits med A 1 20 % :- B % :- C % :- D % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 173 Fordon/fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna maximilast överskridits med A 1 20 % :- B % :- C % :- D % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 174 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna maximilast överskridits med A 1 20 % :- B % :- C % :- D % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 25

26 AXELTRYCK 175 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna axeltryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 176 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna axeltryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 26

27 BOGGITRYCK 177 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna boggitryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 178 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna boggitryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 27

28 TRIPPELAXELTRYCK 179 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 180 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 28

29 BRUTTOVIKT 181 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 182 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 183 Fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med A 1 10 % :- B % :- C % :- D % :- E % :- Anm: 51 % och däröver rapport till åklagare. 29

30 ÖVERSKRIDANDE AV HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHET Anm: vid allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer skall särskilt beaktas om gärningen är att bedöma som vårdslöshet i trafik. 150* Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng - på plats med högsta tillåtna hastighet 50 km/tim eller lägre - med fordon/fordonskombination som får föras med högsta hastighet av 10/20/30/40/50 km/tim A Överträdelse från 1 km/tim till och med 10 km/tim :- B Överträdelse från 11 km/tim till och med 15 km/tim :- C* Överträdelse från 16 km/tim till och med 20 km/tim :- D* Överträdelse från 21 km/tim till och med 25 km/tim :- E* Överträdelse från 26 km/tim till och med 30 km/tim :- F* Överträdelse från 31 km/tim till och med 35 km/tim :- G* Överträdelse från 36 km/tim till och med 40 km/tim :- Anm: vid högre hastighet, rapport till åklagare. 30

31 170* Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng i övriga fall A Överträdelse från 1 km/tim till och med 10 km/tim :- B Överträdelse från 11 km/tim till och med 15 km/tim :- C Överträdelse från 16 km/tim till och med 20 km/tim :- D* Överträdelse från 21 km/tim till och med 25 km/tim :- E* Överträdelse från 26 km/tim till och med 30 km/tim :- F* Överträdelse från 31 km/tim till och med 35 km/tim :- G* Överträdelse från 36 km/tim till och med 40 km/tim :- H* Överträdelse från 41 km/tim till och med 50 km/tim :- Anm: vid högre hastighet, rapport till åklagare. 31

32 32

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:534 Utkom från trycket den 25 augusti 2015 beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1035 Utkom från trycket den 29 juli 2014 utfärdad den 17 juli 2014. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; Utkom från trycket den 26 september 2006 beslutade den 19 september

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Välj rätt fordonsbelysning

Välj rätt fordonsbelysning Välj rätt fordonsbelysning Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651) Transporstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2016:1002 Utkom från trycket den 22 november 2016 beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:240 Utkom från trycket den 4 maj 1999 utfärdad den 15 april 1999. Regeringen föreskriver att 3 kap. 13, 17, 39

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2011:949 Utkom från trycket den 26 juli 2011 beslutade den

Läs mer

SFS 1998:1276 Beteckning Betydelse

SFS 1998:1276 Beteckning Betydelse Svensk författningssamling Trafikförordning; utfärdad den 17 september 1998. SFS 1998:1276 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Välj rätt fordonsbelysning

Välj rätt fordonsbelysning Välj rätt fordonsbelysning Informationen i denna broschyr baseras på Vägverkets föreskrifter (2003:22) Trafi kförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (1978:1001) Förordning om vägtrafi kdefi nitioner

Läs mer

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket,

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2008:46 Utkom från trycket den 19 februari 2008 utfärdad den 31 januari 2008. Regeringen föreskriver att 3 kap. 17

Läs mer

Nya fordon, beteenden och trafikregler i närmiljön. Niclas Nilsson, utredare Transportstyrelsen

Nya fordon, beteenden och trafikregler i närmiljön. Niclas Nilsson, utredare Transportstyrelsen Nya fordon, beteenden och trafikregler i närmiljön Niclas Nilsson, utredare Transportstyrelsen niclas.nilsson@transportstyrelsen.se 010-49 55 731 Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp-

Läs mer

Regelverk som påverkar gående

Regelverk som påverkar gående Dainis Ciparsons Transportstyrelsen dainis.ciparsons@transportstyrelsen.se 1 Disposition - Regelverket - generellt - Regler för - Regler för fordon mot - Utformning av trafikmiljöer 2 Trafikförordningen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603); SFS 1998:1261 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver att 2, 7,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651).

Läs mer

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner Förordning om vägtrafikdefinitioner [8551] Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner 1 [8551] Denna förordning gäller i anslutning till lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner ([8501] o.f.) och

Läs mer

Taxa för felparkeringsavgifter

Taxa för felparkeringsavgifter för felparkeringsavgifter Diarienummer: KS 2015/2132 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/parkeringsansvarig Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:835 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver att 4 kap. 18

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

Cykelpassager och cykelöverfarter

Cykelpassager och cykelöverfarter Cykelpassager och cykelöverfarter 1 Vem är fordonsförare? Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en anordning på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som rider

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vägtrafikdefinitioner; SFS 2001:559 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 De beteckningar som

Läs mer

~ Göteborgs. ~ Hamn AB. vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05

~ Göteborgs. ~ Hamn AB. vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05 ~ Göteborgs ~ Hamn AB Ookumr.nln:'lrnr1 PM Tjansteställe Handlllggare Ankn O;itum Brtt>cknin\J vvd WP.rner StoppenbAch/ET 2501 1990.-02-05 Soda Mottagare Direktion Hamnchefer Skyddskommittens medlemmar

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Trafikförordning (1998:1276)

Trafikförordning (1998:1276) Start Dokument & lagar Trafikförordning (1998:1276) Trafikförordning (1998:1276) Svensk författningssamling 1998:1276 t.o.m. SFS 2016:333 SFS nr: 1998:1276 Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

2004-06. Sveriges vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken.

2004-06. Sveriges vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken. 2004-06 Sveriges vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken. 1 Varningsmärken Farlig kurva, högerkurva. Flera kurvor, den första till höger. Brant lutning, nedförslutning. Avsmalnande

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 6 Nr 6 LANDSKAPSLAG om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 12 januari 2007 Utfärdad i Mariehamn den 25 januari 2007

Läs mer

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket, förare under förutsättning att denne känt till hindret för att använda

Läs mer

Lag. om ordningsbotsförseelser. Tillämpningsområde

Lag. om ordningsbotsförseelser. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordningsbotsförseelser 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på användning av ordningsbot som straff för vissa förseelser, om inte strängare straff

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Läs mer

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken 7 Anvisningsmärken 7.1 Allmänt Anvisningsmärken är, som namnet antyder, märken som ger anvisningar till trafikanterna. Anvisningar som ges med anvisningsmärken har oftast en direkt eller indirekt tvingande

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2003:250 Utkom från trycket den 5 juni 2003 beslutade den 23 maj 2003. Riksåklagarens

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1265 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver att 2 kap.

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafi kförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (1978:1001) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som Stanna och parkera Vad är stannande? Med stannande avses annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafi kförhållandena, eller 3. utgör parkering. Vad är parkering?

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2016:378 Utkom från trycket den 3 maj 2016 beslutade den 11

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:108. TSFS 2010:142 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Vägmärken Trafiksignal

Vägmärken Trafiksignal Vägmärken Trafiksignal Vägmärken Sveriges vägmärken REGLER delas upp i följande huvudgrupper: A Varningsmärken B C Väjningspliktsmärken D Förbudsmärken Utöver de fem huvudgrupperna tillkommer lokaliseringsmärken,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Väghållningsfordon. Utmärkning av fordon i väghållningsarbete. På vägar där Trafikverket är väghållare eller beställare, där

Väghållningsfordon. Utmärkning av fordon i väghållningsarbete. På vägar där Trafikverket är väghållare eller beställare, där Maj 2012 Väghållningsfordon Utmärkning av fordon i väghållningsarbete På vägar där Trafikverket är väghållare eller beställare, där TRVK Apv och TRVR Apv ingår i kontraktet Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2012:262 Utkom från trycket den 23 maj 2012 beslutade den

Läs mer

BUppvidinge ./. Kallelse/underrättelse. ./. Presenteras under sammanträdet ./. ./. ./. TU 13 ./. 2013-10-08. Sammariträde med: Kommunstyrelsen

BUppvidinge ./. Kallelse/underrättelse. ./. Presenteras under sammanträdet ./. ./. ./. TU 13 ./. 2013-10-08. Sammariträde med: Kommunstyrelsen BUppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-10-08 Sammariträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-10-15 Tid: 13.00 Plats: Kommunhuset, sal Storasjö Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Handboken i bestämmande av påföljder vid straffanspråks- och ordningsbotssaker

Handboken i bestämmande av påföljder vid straffanspråks- och ordningsbotssaker Handboken i bestämmande av påföljder vid straffanspråks- och ordningsbotssaker Polisstyrelsen 2010 Arbetsgruppen, som bestod av personer från Helsingfors polisinrättning, Rörande polisen och Polisstyrelsen,

Läs mer

Stanna och parkera 4 1. 1. 5 När du har stannat eller parkerat ska du se till att fordonet inte kan komma i rörelse av sig självt. 1. Du måste se till att ingen av misstag kan använda fordonet. På en

Läs mer

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar enligt 8 kap. 9 Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Vägmärkesförordning (2007:90)

Vägmärkesförordning (2007:90) Sida 1 av 41 SFS 2007:90 Källa: Rixlex Utfärdad: 2007-03-08 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:448 Vägmärkesförordning (2007:90) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för utmärkning av förbudsmärken. Innehållsförteckning RIKTLINJE 1 (82)

Riktlinjer för utmärkning av förbudsmärken. Innehållsförteckning RIKTLINJE 1 (82) RIKTLINJE 1 (82) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Daniel Bjelke TDOK 2013:0207 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Torbjörn Suneson S 2012-12-10 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2011:178 Utkom från trycket den 15 mars 2011 utfärdad den 3 mars 2011. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe

Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe Övergångsställen Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe Du ska ta hänsyn till fordonens hastighet och hur nära de är när du ska gå ut på ett övergångsställe. Korsa körbana eller cykelbana utan

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 [8551] Denna förordning gäller i anslutning till lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner ([8501] o.f.) och innehåller definitioner utöver de som finns i den.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2006:1208 Utkom från trycket den 1 december 2006 utfärdad den 23 november 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Din guide till Sveriges vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken

Din guide till Sveriges vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken Din guide till Sveriges vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken 1 Innehåll Varningsmärken 5 Väjningspliktsmärken 7 Förbudsmärken 7 Påbudsmärken 9 Anvisningsmärken 10 Lokaliseringsmärken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner; SFS 2015:793 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1998:1256 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om vägtrafikdefinitioner; SFS 2001:651 Utkom från trycket den 11 september 2001 utfärdad den 23 augusti 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning gäller

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon;

Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon; Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon; beslutade den 24 juni 2009. Transportstyrelsen beslutar följande allmänna råd. TSFS 2009:64 Utkom från trycket den 2 juli 2009 VÄGTRAFIK

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2

Läs mer

Förslag till nya trafikregler vid cykelöverfarter och på cykelbanor

Förslag till nya trafikregler vid cykelöverfarter och på cykelbanor TSV 2009:2856 PM 1(20) Förslag till nya trafikregler vid cykelöverfarter och på cykelbanor TSV 2009:2856 PM 2(20) Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Bestämmelser vid cykelöverfarter... 6 Beteende vid cykelöverfarter...

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran Bilaga 3 Författningsförslag Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) Härigenom föreskrivs att 4 kap. 17 a och 20 trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse. 4 kap. 17 a En buss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2017:610 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Regeringen föreskriver 1 att 4 kap. 14 och

Läs mer

Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med långa fordon;

Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med långa fordon; Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med långa fordon; beslutade den 24 juni 2009. Transportstyrelsen beslutar följande allmänna råd. TSFS 2009:62 Utkom från trycket den 2 juli 2009 VÄGTRAFIK

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR SOM INFÖRTS I DATAKATALOG VERSION 7 Detta dokument beskriver de förändringar som har införts i version 7 av RDT datakatalog.

FÖRÄNDRINGAR SOM INFÖRTS I DATAKATALOG VERSION 7 Detta dokument beskriver de förändringar som har införts i version 7 av RDT datakatalog. Transportstyrelsen Förändringar i version 7 av datakatalogen Sida 1 av 12 FÖRÄNDRINGAR SOM INFÖRTS I DATAKATALOG VERSION 7 Detta dokument beskriver de förändringar som har införts i version 7 av RDT datakatalog.

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Övergångsställen och cykelöverfarter

Övergångsställen och cykelöverfarter Övergångsställen och cykelöverfarter Vem är gående? Gående är den som går. Bestämmelser om gående gäller bl.a. även för den som åker rullskidor, rullskridskor eller spark leder cykel, moped eller motorcykel

Läs mer

Promemoria. Cykelregler

Promemoria. Cykelregler Promemoria Cykelregler 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Författningsförslag... 5 2.1 Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift... 5 2.2

Läs mer

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter 2 Informationen i den här broschyren vänder sig till alla som planerar att genomföra en tung, bred, lång eller hög transport på det allmänna vägnätet.

Läs mer

Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m

Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m Gällande lokala trafikföreskrifter den 12 januari 2015. I Svensk trafikföreskriftsamling, www.stfs.se, finns

Läs mer

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Kort presentation av vilka möjligheter vägföreningar m fl har och inte har att reglera trafiken på sina vägar. Ytterligare information : malin.klasson@vellinge.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90); SFS 2007:448 Utkom från trycket den 15 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Stanna och parkera 1

Stanna och parkera 1 Stanna och parkera 1 Vad är stannande? Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar 1. för att undvika fara, 2. för att trafikförhållandena kräver det, eller 3. för att parkera

Läs mer

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1 SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1966 Nr 270 Utkom från trycket den 27 juni 1966 Nr 270 KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE om vägmärken m. m.; given Stockholms slott den 27 januari 1966. Kungl. Maj:t har funnit gott

Läs mer

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14.1 Allmänt Olika färger och material i beläggningen kan användas för att framhäva gupp, förskjutningar mm, och för att komplettera utmärkning med vägmärken och

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel LT_jalan_pyoralla_SE_290413.indd 1 Innehåll: Till fots och med cykel... 1 På egna banor.... 2 Cykling på cykelbana... 3 Gågata och gårdsgata... 4 Att korsa en väg... 5 Till fots...

Läs mer

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Vägmärken 2004-05

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Vägmärken 2004-05 Utdrag ur: VV Publikation 2004:80 Vägar och gators utformning Vägmärken 2004-05 Titel: Vägar och gators utformning, VGU Författare: Sektion Utformning av vägar och gator Kontaktpersoner: n Moberg, Vägverket,

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov B (personbil) Förarprovet för behörighet B består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. De båda proven ska genomföras nära varandra i tid. Genom den här broschyren vill

Läs mer

Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen

Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen Niclas Nilsson, utredare sektion vägtrafik, väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen 1 Disposition Lagstiftning Trafikregler, vägmärken Lokala trafikföreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2004:296 Utkom från trycket den 26 maj 2004 utfärdad den 6 maj 2004. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA TRAFIKLÄRARE: NESTOR CHAVEZ

NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA TRAFIKLÄRARE: NESTOR CHAVEZ SAMMANFATTAD UNDERVISNINGSPLAN NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA. Övningsmoment 0 Övning 0.- Körning på mer trafikerade gator, stadstrafik eller liknande stadstrafik Övning 0a.- Avsökningsteknik och riskbedömning

Läs mer

TSFS 2016:54. beslutade den 11 juli 2016.

TSFS 2016:54. beslutade den 11 juli 2016. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och den 1 juli 2010 eller ; TSFS 2016:54 Utkom från trycket den 14 juli

Läs mer