INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006),"

Transkript

1 INNEHÅLL AV TEORETISK KURSPLAN: TEORIMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING 8. INLEDANDE TÄTORT 9. MINDRE LANDSVÄG 10. STADSTRAFIK 11. LANDSVÄG 12. MOTORVÄG OCH MOTORTRAFIKLED 13. MÖRKERKÖRNING 14. HALT VÄGLAG STADSTRAFIK OCH LANDSVÄG

2 MOMENT 1 KÖRSTÄLLNING Syfte: Eleven skall förstå hur man intar rätt körställning, manövrerar fordonet, samt hittar och använder nödvändiga reglage i bilen. Eleven intar korrekt körställning. Eleven kan använda olika manöverorgan. Eleven kan hitta och använda nödvändiga reglage i bilen. Eleven ser till medpassagerare och deras användning av bilbälte. Förarstolen och dess justering. Bilbältets relevans och funktion. Genomgång gällande barn i bilen, samt hur man ökar säkerheten för passagerarna. Grupparbete med inre bilreglage som tema. Pedagogisk genomgång av när reglagen ska användas. Hjälpmedel i undervisning är OH, VHS och böcker. Koppling till kursplan (bil & funktion/reglage under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven kan inta korrekt körställning, samt hittar och använder de nödvändiga reglagen i bilen rätt, kapitel 2: 2. VHS angående körställning. Körhäftet: sidan 15. Körkortsboken: sidorna

3 MOMENT 2 INLEDANDE MANÖVRERING Syfte: Eleven ska inse bilens funktioner vid start och stannande, samt även förstå fordonets styrsystem och hur krypkörning fungerar. Eleven kan starta och stanna bilen. Eleven kan köra igång och stanna bilen mjukt, utan att få motorstopp. Eleven kan krypköra, samt styra bilen rätt. Eleven kan reglera hastighet med både gas och koppling på ett miljövänligt sätt. Eleven uppmärksammar bakomvarande trafik vid start och stopp. Att starta och stanna bilen. Gas och koppling i samverkan med varandra. Genomgång av krypkörning och dragläge. Inledande förberedning för eco-driving. Hjälpmedel i form av OH, VHS och böcker. Koppling till kursplan (manövrering & miljö under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven kan manövrera fordonet på ett korrekt och miljövänligt sätt gällande start, stannande och krypkörning, kapitel 2: 2. VHS angående inledande manövrering. Körhäftet: sidan 19. Körkortsboken: sidorna

4 MOMENT 3 VÄXLING Syfte: Eleven ska inse relevansen av miljövänlig fordonshantering i samband med upp- och nedväxling, samt bromsning. Eleven kan göra både upp- och nedväxlingar. Eleven kan accelerera snabbt och göra en miljövänlig bromsning. Eleven kan växla i olika lägen och situationer. Eleven kan hantera broms- och gaspedal, samt växelspak. Eleven kan göra en motorbromsning. Genomgång av växelteknik och fordonshantering. Vad är effekterna på miljön när man motorbromsar. Diskussion om övriga miljövänliga bromstekniker. Grupp diskussion med tema eco-driving. Hjälpmedel i undervisningen är OH, VHS och böcker. Koppling till kursplan (fordonshantering & miljö under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven på ett miljövänligt sätt kan reglera fordonet korrekt i samband med upp- och ned växlingar, samt bromsning, kapitel 2: 2 och 3. VHS angående fordonshantering/växling. Körhäftet: sidan 25. Körkortsboken: sidorna

5 MOMENT 4 LUTNING Syfte: Eleven ska förstå hur vägens lutning kan innebära komplikationer vid start och stannande, samt även inse relevansen av uppmärksamhet under dessa förhållanden. Eleven kan starta i medlut (nedförsbacke) och motlut (uppförsbacke). Eleven kan starta i motlut med och utan parkeringsbroms. Eleven kan starta i motlut med hjälp av färdbroms och en så kallad uppfångning. Eleven uppmärksammar övriga trafikanter och risker i samband med lutning. Eleven i medlut kan sätta igång bilen både framåt och bakåt. Eleven kan stanna i både med- och motlut. Genomgång av start och stopp i samband med lutning. Innebörden av uppfångning. Komplikationer i förhållande till start och stopp i med- och motlut. Gruppdiskussioner gällande uppmärksamhet. Hjälpmedel i undervisningen är OH och VHS. Koppling till kursplan (lutning & uppmärksamhet under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven kan hantera fordonet oberoende av vägens lutning i samband med start och stopp, samtidigt som full uppmärksamhet riktas mot övrig trafik. VHS angående att starta/stanna i med- och motlut. Körhäftet: sidan 31. Körkortsboken: -

6 MOMENT 5 MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING Syfte: Eleven ska förstå hur man på ett korrekt och miljövänligt sätt manövrerar bilen i samband med backning, vändning och parkering. Eleven ska även inse påverkan av körställningen vid färd. Eleven intar rätt körställning och manövrerar bilen på ett miljövänligt sätt vid backning, vändning och parkering. Eleven kontrollerar bilen både på plan och lutande väg vid backning. Eleven kan bedöma bilens längd och bredd. Eleven kan backa runt gathörn och rätta upp efter sväng. Eleven kan vända vid vägkorsning och återvändsgata. Eleven kontrollerar fordonet vid olika typer av backning, vändning och parkering. Gruppdiskussion om var, hur och när man kan parkera. Vilka regler gäller i kombination med vägmarkeringar. Körställning, manövrering och bilens styrsystem. Backning och vändning på väg med mindre trafik. Backning runt gathörn. Risker som uppstår i samband med backning och vändning. Hur man manövrerar på ett miljövänligt sätt. Vi använder OH, VHS och böcker som hjälpmedel vid föreläsningar. Koppling till kursplan (manövrering & miljö under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven kan inta rätt körställning, samt manövrera bilen korrekt i samband med backning, vändning och parkering, kapitel 2: 1, 2 och 3. VHS angående manövrering av fordon. Körhäftet: sidan 35. Körkortsboken: sidorna

7 MOMENT 6 VÅRD OCH KONTROLL Syfte: Eleven ska förstå hur och varför man utför en säkerhetskontroll. Eleven ska även begripa hur man lastar bilen korrekt, samt inse reglagens funktion i fordonet. Eleven kan utföra en säkerhetskontroll på ett korrekt sätt. Eleven kan anväda alla reglage som finns i bilen. Eleven kan placera last på ett säkert och rätt sätt. Eleven kan byta och kontrollera olje- och vätskenivåer. Genomgång av Rattas säkerhetskontroll (se separat stencil). Diskussion om bilens inre reglage och paneler. Grupparbeten om bilens yttre reglage såsom belysning, torkblad, samt vad som finns under motorhuven. Vilka vätskor och oljor som bilen behöver och kontroll av dessa. Hur bilen ska lastas. Vi använder OH, VHS och böcker i utlärningen. Koppling till kursplan (vård & kontroll under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven identifierar och utför enklare kontroller på fordonet relaterade till dess trafiksäkerhetsmässiga status, kapitel 2: 2. VHS angående bilen (vård och kontroll). Körhäftet: sidan 41. Körkortsboken: sidorna

8 MOMENT 7 SAMORDNING OCH BROMSNING Syfte: Eleven ska använda tidigare kunskap i samband med snabba accelerationer och hårda inbromsningar. Eleven ska även inse de risker som uppkommer under dessa förhållanden. Eleven använder tidigare kunskap från moment 1 till 6 på ett korrekt sätt. Eleven är uppmärksam och hanterar bilen korrekt vid snabba accelerationer och hårda inbromsningar. Eleven kan använda de reglage som finns i bilen. Eleven kan behärska och kontrollera bilen. Eleven kan redogöra de risker/faror som uppstår vid snabba accelerationer och hårda inbromsningar. Naturlagarnas funktion vid olika hastigheter. Den kvadratiska bromssträckan. Återblick och sammankoppling av moment 1 till 6. Genomgång av uppmärksamhet gällande 360 graders synvinkel, dvs. framåt, bakåt och åt sidorna. Hur påverkar väglaget vid inbromsningar. Gruppdiskussion med samordning som nyckelord. Vi använder OH, VHS och böcker som hjälpmedel. Koppling till kursplan (samordning & bromsning under kapitel 2): Målet är uppnått när eleven uppvisar en rutinmässig manövrering av fordonet, använder olika sätt att bromsa en bil, samt identifierar risker kopplade till bilens funktion och manövrering, kapitel 2: 2 och 3. VHS angående samordning/bromsning. Körhäftet: sidan 45. Körkortsboken: sidorna samt

9 MOMENT 8 INLEDANDE TÄTORT Syfte: Eleven ska förstå tillämpningen av de grundläggande och miljövänliga körkunskaper på gator med mindre trafik, samt inse de faror/risker som uppstår i körning under sådana förhållanden. Eleven använder rätt avsökningsmetod i syfte att finna faror/risker. Eleven kan anpassa hastigheten och placera bilen korrekt. Eleven kan tillämpa grundläggande kunskaper på gator med mindre trafik på ett miljövänligt sätt. Eleven kan redogöra regler för väjningsplikt i samband med högerregel, fotgängare, cyklister och fri väg. Eleven uppmärksammar vägkorsningar, vägmärken och andra trafikanter i förrädiska situationer. Redogörelse för trafikregler gällande bilkörning. Hur man förbättrar sina avsökningsrutiner och kör med säkerhetsmarginaler. Grupparbete med tema miljö och defensiv körning. Konsensus, att köra med en låg bränsleförbrukning. Genomgång av högerregel och väjningsplikt gentemot annan trafik såsom fordon, cyklister, mopedister och gående. Hjälpmedel tillhands är OH, VHS och böcker. Koppling till kursplan (säkerhet & miljö under kapitel 3): Målet är uppnått när eleven identifierar risker i olika trafiksituationer och trafikmiljöer, samt kör med tillräckliga säkerhetsmarginaler med en låg bränsleförbrukning, kapitel 3: 1, 2 och 3. VHS angående inledande tätort. Körhäftet: sidan 51. Körkortsboken: sidorna

10 MOMENT 9 MINDRE LANDSVÄG Syfte: Eleven skall lära sig, samt inse de risker som finns i samband med körning på mindre landsväg. Eleven ska kunna värdera sin förmåga att upptäcka risker genom att nyttja säkerhetsmarginaler. Eleven förstår riskerna i samband med körning på mindre landsväg. Placeringen av bilen sker på ett rätt sätt, samt när anpassning av hastighet till sikt, väglag och övrig trafik praktiseras korrekt. Eleven använder en sparsam och miljövänlig körning. Eleven kan passera en järnvägskorsning på ett trafiksäkert sätt. Eleven kan uppmärksamma/avsöka långt fram, samt föra ett samspel med andra trafikanter. Frågan om eleven tidigare kört på mindre landsväg. Pedagogik om var riskerna finns och när de dyker upp. Fakta om mörka- och ljusa kurvor, samt bildexempel på hur dessa situationer kan se ut. VHS om mindre landsväg, samt andra hjälpmedel som t ex. böcker från STR. Koppling till kursplan (självvärdering under kapitel 2 och 3): Målet är uppnått när eleven kan värdera sin egna förmåga att upptäcka risker på mindre landsväg, använder säkerhetsmarginaler och tolkar vägmärken på ett rätt sätt. VHS angående mindre landsväg. Körhäftet: sidan 55. Körkortsboken: sidorna

11 MOMENT 10 STADSTRAFIK Syfte: Eleven måste inse hur man bedömer och uppmärksammar risker i stadstrafiken. Eleven skall förstå hur man planerar, agerar vid högerregel och samspelar med andra trafikanter på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. Eleven förstår riskerna i samband med körning i stadstrafik. Eleven planerar sin körning på ett rätt sätt, som t ex. vid rondeller. Eleven använder en sparsam och miljövänlig körning i stadstrafik. Eleven visar kompetens i situationer där högerregeln förekommer. Eleven uppvisar en bra avsökningsteknik långt fram, samt samspelar med andra trafikanter vid citykörning. Utlärning om anpassad fart, ögonkontakt, placering och planering. Hur trafiken fungerar inom tätbebyggda områden. Agerande i situationer med bussar, gående, cyklister och bilar förekommande i stadstrafik. Hur man kör på ett miljövänligt sätt i stadstrafiken. Vägmarkering och trafiksignaler. Hur man förbättrar uppärksamheten i användande av döda vinkeln. Frågor ställs om stadstrafik och besvaras av elever som jobbar i grupp. Detta skapar olika reflektioner av hur situationen kan se ut. Till hjälp används bildmaterial på OH, böcker och VHS. Koppling till kursplan (planera & bedöma under kapitel 2 och 3): Målet är uppnått när eleven kan planera och bedöma sin körning i stadstrafik, kapitel 2: 1 och 2 och kapitel 3: 2. VHS angående körning i stadstrafik. Körhäftet: sidan 59. Körkortsboken: sidorna

12 MOMENT 11 LANDSVÄG Syfte: Eleven ska genomföra en vänstersväng med tanke på säkerhet. Eleven skall även förmå att vända, göra en omkörning, hålla olika hastigheter, samt inse de risker som existerar vid körning på landsväg. Eleven förstår riskerna i samband med körning på landsväg. Eleven kan göra en vänstersväng utan risk och samtidigt är medveten om den risk som finns i samband med svängen. Eleven kan göra en riskfri vändning. Eleven kan göra en omkörning på ett trafiksäkert sätt. Eleven visar att den kan anpassa hastigheten till vägens förhållande. Frågan om vad eleverna kan om körning på landsväg och om dom tidigare praktiserat vänstersvängar. Var risken finns i samband med landsvägskörning. Fakta om landsvägskörning. Elev grupparbeten där böcker, VHS och bildmaterial finns som hjälpmedel. Återkoppling till fakta och utvärdering av grupparbeten, vilket sker genom öppen diskussion. Koppling till kursplan (risk & miljö under kapitel 3 och 4): Målet är uppnått när eleven kan göra en vänstersväng utan risk. Samtidigt är eleven medveten om den risk som existerar på landsvägar, samt kan göra en säker vändning och omkörning. VHS angående körning på landsväg. Körhäftet: sidan 71. Körkortsboken: sidorna

13 MOMENT 12 MOTORVÄG & MOTORTRAFIKLED Syfte: Eleven ska inse förmågan att tillämpa olika regler och känna till de risker som finns i samband med av- och påfarter. Eleven ska även begripa hur man planerar en omkörning, samt hastighetsanpassar. Eleven på ett trafiksäkert sätt utför en av- och påfart i körning på motorväg eller motortrafikled. Eleven gör en välplanerad omkörning. Eleven har förstått de risker som finns i samband med omkörning och på- och avfarter på motorväg/motortrafikled. Eleven kan anpassa avståndet till framförvarande bilar och undviker höga hastigheter vid avfarter. Eleven har lärt sig att anpassa hastigheten på ett miljövänligt sätt. Kunskaper om hastighet gällande vid körning på motorväg/motortrafikled. Acceleration vid påfart. Kunskaper om regler vid körning på motorväg/motortrafikled. Vägskyltar i samband med motortrafikled och motorväg. Diskussion i grupper angående risker, parkering, bogsering, nödstopp, fartblindhet och backning i samband med motorväg/motortrafikled. Användning av hjälpmedel i form av VHS, OH och böcker. Koppling till kursplan (risk, hastighet & miljö under kapitel 3 och 4): Målet är uppnått när eleven visar färdigheter för körning under högre hastigheter gällande av- och påfarter, omkörningar och uppmärksamhet. VHS angående körning på motorväg/motortrafikled. Körhäftet: sidan 79. Körkortsboken: sidorna

14 MOMENT 13 MÖRKERKÖRNING Syfte: Eleven ska inse de faror och risker som finns i samband med mörker/nedsatt sikt, samt även tillämpa rätt belysning i olika situationer vid körning i mörka förhållanden. Eleven använder rätt körteknik, samt upptäcker de faror/risker som existerar under mörkerkörning. Eleven kan placera, stanna och parkera bilen på ett korrekt sätt under mörka vägförhållanden. Eleven kan bedöma avstånd och siktsträckor under mörker. Eleven kan använda bilens ljusbehandling rätt under möte, kurva och omkörning i mörker. Eleven kan hastighetsanpassa för stannande inom siktsträckan. Föraragerande i samband med körning i mörker. Ljusteknik i samband med omkörning, kurvor och möten. Faror och risker, samt andra problem som uppstår vid mörkerkörning. Grupparbeten med bilens belysning som tema. Vi för sedan en öppen diskussion av gruppernas reflektioner. Siktsträckor, järnvägskorsningar och säkerhet i samband med mörker. Övriga teoretiska hjälpmedel är böcker, OH bilder och VHS filmer. Koppling till kursplan (miljö & mörker under kapitel 2 och 3): Målet är uppnått när eleven förstår vilka faror/risker som existerar under mörka vägförhållanden, samt på ett trafiksäkert sätt använder rätt ljusbehandlingsteknik vid utförande av de praktiska stegen i körlektionerna. VHS angående mörkerkörning. Körhäftet: sidan 83. Körkortsboken: sidorna

15 MOMENT 14 HALT VÄGLAG Syfte: Eleven ska uppleva, samt kunna ta beslut i svåra situationer med hänsyn till vägbanan/väggreppet. Eleven ska även inse de risker som existerar under körning på halt väglag. Eleven kan ta beslut i svåra situationer med hänsyn till vägbanan och väggreppet. Eleven kan anpassa hastigheten till uppdykande hinder på den hala körbanan. Eleven kan välja rätt placering i förhållande till övriga trafikanter efter halka. Eleven kan praktisera bromsteknik på ett korrekt sätt både med och utan ABS-bromsar. Eleven inser de risker som finns i samband med körning på halt väglag. På Ratta och i Ljungby: Redogörelser för de risker och faror som existerar under halt väglag. Diskussioner om bildäckens mönster, hållbarhet/datering och kvalité. Hjälpmedel som används är bildmaterial på OH, VHS och böcker. Grupparbeten där risk, bromssystem och olika former av halka diskuteras. Hur man agerar som förare vid sladd på fordonet. Bromssträckor under hala förhållanden. Hur man som förare/passagerare agerar när bilen fått sladd och slagit runt. Vikter för människan och sakföremål vid körning i olika hastigheter. Gruppdiskussion gällande olyckor och hur de kan undvikas. Även genomgång av ABS-bromsar, airbag och bildäck. Koppling till kursplan (risk & besluta/bedöma under kapitel 2 och 3): Målet är uppnått när eleven kan ta beslut, samt inse vilka risker som existerar under körning på halt väglag. VHS angående körning på halt väglag. Körhäftet: sidan 89. Körkortsboken: sidorna

16 MOMENT 15 & 16 STADSTRAFIK OCH LANDSVÄG Syfte: Eleven ska kunna köra självständigt utan hjälp, både i stadstrafik och på landsväg. Eleven ska även behärska körningen på ett miljövänligt sätt. Eleven kör självständigt utan hjälp. Eleven följer trafikanvisningar korrekt, samt kan köra mot mål. Eleven upptäcker dolda faror/risker, anpassar hastigheten, undviker farliga situationer och har ögonkontakt med övriga trafikanter. Eleven kör defensivt och därmed bidrar till en positiv effekt på miljön. Eleven tar egna beslut, undviker stress och planerar sin körning genom att ta lämpliga beslut. Eleven kan passera en järnvägskorsning och göra en vänstersväng på ett trafiksäkert sätt. Föreläsning om miljövänlig körteknik. Grupparbete med huvudtema risk under stads- och landsvägskörning. Hjälpmedel i form av VHS, OH och litteratur. Hur man planerar, samspelar och undviker stress i trafiken. Gruppdiskussion gällande självständig körning och regler som förekommer i stadstrafik och under landsvägskörning. Koppling till kursplan (kunskap & praktik under kapitel 1 till 4): Målet är uppnått när eleven behärskar den kunskap och praktik som krävs för att kunna köra ett fordon på egen hand utan någon hjälp. VHS angående stadstrafik och landsvägskörning. Körhäftet: sidan 93. Körkortsboken: sidorna , samt

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006),

INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), INNEHÅLL AV PRAKTISK KURSPLAN: KÖRMOMENT 1 16 (mars 2006), 1. KÖRSTÄLLNING 2. INLEDANDE MANÖVRERING 3. VÄXLING 4. LUTNING 5. MANÖVRERING: BACKNING, VÄNDNING OCH PARKERING 6. VÅRD OCH KONTROLL 7. SAMORDNING/BROMSNING

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE ÖVNINGAR

GRUNDLÄGGANDE ÖVNINGAR GRUNDLÄGGANDE ÖVNINGAR Del 1B, från till att planera en sväng Övningsmoment 3, enligt trafikskolans undervisningsplan I denna presentation kan du läsa om hur man kan lära sig grunderna på bästa möjliga

Läs mer

Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B

Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B Förarprovet för behörighet B består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. Genom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov B (personbil) Förarprovet för behörighet B består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. De båda proven ska genomföras nära varandra i tid. Genom den här broschyren vill

Läs mer

U N D E R V I S N I N G S P L A N

U N D E R V I S N I N G S P L A N TSTT 2011/802 U N D E R V I S N I N G S P L A N B Oktober 2012 Syfte Undervisningsplanen för behörighet B har tagits fram för att fungera som en generell beskrivning av hur eleven utbildas när denne tar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NC NUTIDENS TRAFIKSKOLAS UNDERVISNINGSMATERIAL

VÄLKOMMEN TILL NC NUTIDENS TRAFIKSKOLAS UNDERVISNINGSMATERIAL VÄLKOMMEN TILL NC NUTIDENS TRAFIKSKOLAS UNDERVISNINGSMATERIAL Förbered dig väl inför en teorilektion och inför en körlektion. På bild nr 2 kan du se en sammanfattning av de körövningarna som finns upplagda

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D1 och D;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D1 och D; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D1 och D; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning)

Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Transportstyrelsen Sörens Trafikskola Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23 Kursplan Bil Inledning (kvalitetsbeskrivning) Det är viktigt att eleven kan reglerna i trafiken och även kan samverka med andra

Läs mer

Undervisningsplan trafikundervisning behörighet B NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Gäller från och med 2015-08-01

Undervisningsplan trafikundervisning behörighet B NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Gäller från och med 2015-08-01 Undervisningsplan trafikundervisning behörighet B NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Gäller från och med 2015-08-01 Undervisningsplanen: utgår från gällande kursplan för behörighet B enligt TSFS 2011:20 visar hur

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om kursplan, behörighet B; VVFS 2007:227 Utkom från trycket den 29 juni 2007 beslutade den 11 juni 2007. Vägverket föreskriver 1 med stöd av 7 och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:21

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; beslutade den xx 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2 militärtrafikförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor.

Läs mer

SAMMANFATTNING Undervisningsplan för körkortsutbildning behörighet B UNDERVISNINGSPLAN. Jessica Mazuran Utbildningsledare. My Driving Academy

SAMMANFATTNING Undervisningsplan för körkortsutbildning behörighet B UNDERVISNINGSPLAN. Jessica Mazuran Utbildningsledare. My Driving Academy UNDERVISNINGSPLAN SAMMANFATTNING Undervisningsplan för körkortsutbildning behörighet B Jessica Mazuran Utbildningsledare My Driving Academy Innehåll Innehåll... 1 Utbildningsöversikt... 6 Syfte:... 6 Mål:...

Läs mer

NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA TRAFIKLÄRARE: NESTOR CHAVEZ

NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA TRAFIKLÄRARE: NESTOR CHAVEZ SAMMANFATTAD UNDERVISNINGSPLAN NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA. Övningsmoment 0 Övning 0.- Körning på mer trafikerade gator, stadstrafik eller liknande stadstrafik Övning 0a.- Avsökningsteknik och riskbedömning

Läs mer

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte Transportstyrelsen Sörens Trafikskola Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23 Kursplan Bil Inledning (kvalitetsbeskrivning) Det är viktigt att eleven kan reglerna i trafiken och även kan samverka med andra

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov B (personbil) Genom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om vad ett körprov för behörigheten B kan innehålla. Körprovet betraktas som ett stickprov, som kontrollerar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA

UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA Tel växel: 08 514 40 300 Fax: 08 514 40 315 Företrädare: Jan Ledin jan.ledin@gillinge.se Tel. dir: 08 514 40 306 Tillståndshavare:

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov (personbil) örarprovet för behörighet består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. e båda proven ska genomföras nära varandra i tid. enom den här broschyren vill Trafikverket

Läs mer

Presentation av körprov B (personbil)

Presentation av körprov B (personbil) Presentation av körprov (personbil) enom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om vad ett körprov för behörigheten kan innehålla. Körprovet betraktas som ett stickprov, som kontrollerar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, traktorkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, traktorkort; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, traktorkort; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:26

Läs mer

Läroplan för säkerhetsutbildning

Läroplan för säkerhetsutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/188 01.03.2016 Rättsgrund: 15 1 mom. körkortslag (2015:88) för Åland 12 landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Läroplan för säkerhetsutbildning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet BE;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet BE; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet BE; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2 militärtrafikförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A; beslutade den 25 mars 2015. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D1E och DE;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D1E och DE; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D1E och DE; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet DE;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet DE; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet DE; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1 och A;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1 och A; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet 1 och ; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet CE;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet CE; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet CE; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2

Läs mer

2009-06-05 Handbok - kursplan B

2009-06-05 Handbok - kursplan B 2009-06-05 Handbok - kursplan B Förarutbildningens uppgift Sverige är ett land där möjligheten att använda kollektivtrafik varierar. Att ha ett körkort är därför för många grunden till god livskvalitet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A; Körkort 02-02 Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet 1, 2 och ; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980)

Läs mer

Läroplaner för förarutbildning

Läroplaner för förarutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/190 01.03.2016 Rättsgrund: 15 och 16 Körkortslag (2015:88) för Åland Giltighetstid: Tillsvidare Läroplaner för förarutbildning Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Denna undervisningsplan har som mål att vägleda blivande handledare och körkortsaspiranter i förarutbildningen. Både handledare

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

www.kristinehedsbanan.com Med halka året runt Info: ... ... ... ... ... ...

www.kristinehedsbanan.com Med halka året runt Info: ... ... ... ... ... ... www.kristinehedsbanan.com Info: Med halka året runt.................. Utbildningsintyg Vid körkortsprovet måste Din riskutbildning på Kristinehedsbanan vara klar. För att Du ska kunna tillgodogöra Dig

Läs mer

Anvisningar för avläggande av förarexamen, inledande teoriprov och handledarprov

Anvisningar för avläggande av förarexamen, inledande teoriprov och handledarprov Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/191 01.03.2016 Rättsgrund: 16 Landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Genomförd EU-lagstiftning: Europaparlamentets och rådets

Läs mer

1 Grundvärden för trafikmiljön

1 Grundvärden för trafikmiljön 1 Grundvärden för trafikmiljön Trafikmiljöns egenskaper beskrivs i VGU med: friktion hos beläggningsytan siktobjekt i vägrummet. 1.1 Friktion Friktion är ett grundvärde i VGU för att bestämma: största

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA TRAFIKLÄRARE: NESTOR CHAVEZ

NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA TRAFIKLÄRARE: NESTOR CHAVEZ SAMMANFATTAD UNDERVISNINGSPLAN NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA. Från övningsmoment 10a till 10 h Övning 10.- Körning på mer trafikerade gator, stadstrafik eller liknande stadstrafik Övning 10a.- Avsökningsteknik

Läs mer

Cykelpassager och cykelöverfarter

Cykelpassager och cykelöverfarter Cykelpassager och cykelöverfarter 1 Vem är fordonsförare? Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en anordning på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som rider

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM

Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM [dnr] BREV 1(14) Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM Transportstyrelsen inledde våren 2009 arbetet med att ta fram ett nytt kunskapsprov för behörighet AM med ikraftträdande den 1 oktober

Läs mer

Lektionsplanering Moped klass II

Lektionsplanering Moped klass II Lektionsplanering Moped klass II Allmänt Kurslängd: Kurslitteratur: Övrigt material: Kursledarmaterial: Kursort: Kurslokal: Kursledare: Pedagogisk utbildning: Genomförande: 5 sammankomster á 3 studietimmar

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

Fastställande av läroplaner avseende förarutbildning för körkortsklasserna C1 och C

Fastställande av läroplaner avseende förarutbildning för körkortsklasserna C1 och C Fordonsförvaltningscentralen Fabiansgatan 32 PB 120 00101 Helsingfors Telefon: 0100 7800 Fax: (09) 6185 3600 www.ake.fi Finlands Bilskoleförbund Banmästargatan 11 00520 HELSINGFORS Datum 14.5.2009 Dnr

Läs mer

Carlos tar körkort CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Carlos tar körkort CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDLISTA Kapitel 1 inte säkert (sida 5, rad 9) här: han vet inte risker i trafiken (sida 7, rad 11) farliga saker i trafiken Kapitel 2 campa (sida 12, rad 5)

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel LT_jalan_pyoralla_SE_290413.indd 1 Innehåll: Till fots och med cykel... 1 På egna banor.... 2 Cykling på cykelbana... 3 Gågata och gårdsgata... 4 Att korsa en väg... 5 Till fots...

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar; Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar; beslutade den 13 maj 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 16 och 18 fordonsförordningen (2009:211)

Läs mer

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning Inledning Undervisningsplanen har uppgjorts så att den lämpar sig för användning i grundutbildningarna för kategorierna A1, A2

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651).

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Mathilda Hansebacke Elin Pilvi Magave Vargas YHED1508TL. Olyckor på landsväg

Mathilda Hansebacke Elin Pilvi Magave Vargas YHED1508TL. Olyckor på landsväg Olyckor på landsväg 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 4 Varför sker dessa olyckor?...5 Statistik...7 Vilka konsekvenser kan dessa olyckor få...8, 9, 10 Vägsträckor som är mer riskfyllda...11,

Läs mer

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST Miljötänk i bilkörning Miljötänk i bilkörning Lennart Svensson Trafikläraren som coachar företag, kommuner och körkortselever med en körstil som är bra för både miljön

Läs mer

Undervisningsplan. Förarutbildning för klass B. Fordonsförvaltningscentralen MELLANSKEDET...14

Undervisningsplan. Förarutbildning för klass B. Fordonsförvaltningscentralen MELLANSKEDET...14 Undervisningsplan Förarutbildning för klass B Fordonsförvaltningscentralen 1.1.2009 INLEDNING...2 FÖRARUTBILDNINGENS MÅL...2 PRINCIPERNA FÖR UNDERVISNINGEN...3 ALLMÄN BESKRIVNING...4 UTBILDNINGENS FÖRSTA

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1035 Utkom från trycket den 29 juli 2014 utfärdad den 17 juli 2014. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Ny føreropplæring ny retning eller gammelt arvegods i ny innpakning? GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Forum

Läs mer

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen Trafiksäkerhetsinformation i kommunen I Munkfors är en trafiksäkerhetsinformatör anställd. Arbetet med trafiksäkerhet är ett projekt som startade 3 februari 2003 i samverkan med sex andra kommuner och

Läs mer

Vägmärken Trafiksignal

Vägmärken Trafiksignal Vägmärken Trafiksignal Vägmärken Sveriges vägmärken REGLER delas upp i följande huvudgrupper: A Varningsmärken B C Väjningspliktsmärken D Förbudsmärken Utöver de fem huvudgrupperna tillkommer lokaliseringsmärken,

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 Nr 2 LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av bilagan till landskapsförordningen om villkorskoder som får anges på körkort utfärdade på Åland Utfärdad i Mariehamn den 21 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2008:46 Utkom från trycket den 19 februari 2008 utfärdad den 31 januari 2008. Regeringen föreskriver att 3 kap. 17

Läs mer

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp.

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp. CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp...1 Kortfattat...1 Innan vi åker iväg, bensin, karta och så...2 Körning på större vägar...2 Använd din blinkers...2 Omkörningar...3 Körning på småvägar...3

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:240 Utkom från trycket den 4 maj 1999 utfärdad den 15 april 1999. Regeringen föreskriver att 3 kap. 13, 17, 39

Läs mer

bul ltof tabanan Välkommen till en riskupplevelse! Medtag godkänd svensk legitimation och detta häfte.

bul ltof tabanan Välkommen till en riskupplevelse! Medtag godkänd svensk legitimation och detta häfte. bul ltof tabanan Välkommen till en riskupplevelse! Medtag godkänd svensk legitimation och detta häfte. Riskutbildningen B2 Innehållet i häftet beskriver de moment som ska genomföras för att erhålla intyg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Undervisningsplan för förarbevis snöskoter

Undervisningsplan för förarbevis snöskoter 2010-12-16 Undervisningsplan för förarbevis snöskoter Mål för utbildningen Utbildningen syftar till att skapa sådan attityd, kunskap och färdighet om snöskotern och dess användning som krävs för att uppfylla

Läs mer

TRANSPORTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

TRANSPORTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet TRANSPORTTEKNIK Ämnet transportteknik behandlar yrkesmässiga vägtransporter. Det omfattar dels yrkesförarutbildning för de fordon som används i transportverksamheter, dels säker hantering av det som transporteras.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Utbildningsplan Blåljus För vem???? Varför?????

Utbildningsplan Blåljus För vem???? Varför????? Utbildningsplan Blåljus För vem???? Varför????? Utbildningsplanens långsiktiga syfte och målgrupp. Utbildningsplanen syftar till att skapa en bas för utryckningskörning, där på lång sikt en mera avancerad

Läs mer

Undervisningsplan för förarbevis Moped klass II

Undervisningsplan för förarbevis Moped klass II Rev 2011-10-19 Undervisningsplan för förarbevis Moped klass II Mål för utbildningen Utbildningen syftar till att skapa sådan förståelse, kunskap, och färdighet att krav på riktigt uppträdande med moped

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

1. Grunder. 2. Framvagn. Teknik Kurs Karting. UAK Karting

1. Grunder. 2. Framvagn. Teknik Kurs Karting. UAK Karting Teknik Kurs Karting 1. Grunder Även om det finns en del likheter mellan en kart och en bil är de ändå väldigt olika. De två största skillnaderna är att en kart inte har några diffar (differentialer eller

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Hej alla goa entusiaster!

Hej alla goa entusiaster! Hej alla goa entusiaster! Lördag den 23:e Juli. Lägg in detta datum i kalendern! Vi har bokat denna dag till Goodguys medlemsträff. Vi försöker att samla alla medlemmar och motorcyklar på klubben för fotografering

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

Körprov för förarexamen: klasserna M, A1, A och B

Körprov för förarexamen: klasserna M, A1, A och B Anvisning 1 (36) Utfärdad: 11.5.2011 Författningsgrund: Körkortslagen 53 Datum för ikraftträdande: 1.6.2011 Gäller fr.o.m.: 18.1.2013 Ändringsuppgifter: Upphäver anvisningen för körprov för förarexamen:

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Regelverk som påverkar gående

Regelverk som påverkar gående Dainis Ciparsons Transportstyrelsen dainis.ciparsons@transportstyrelsen.se 1 Disposition - Regelverket - generellt - Regler för - Regler för fordon mot - Utformning av trafikmiljöer 2 Trafikförordningen,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; beslutade den X xxxx 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 b körkortsförordningen (1998:980). TSFS 2012:XXX

Läs mer

Undervisningen i ämnet persontransporter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet persontransporter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PERSONTRANSPORTER Ämnet persontransporter behandlar yrkesmässiga vägtransporter med fordon som används för persontransporter. Det omfattar dels förarutbildning på fordon för persontransporter, dels säkerhet

Läs mer

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 1(6) Blomlådor för ökad trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Läs mer

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den.

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. Mobilen i bilen 1 2 Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. 3 4 Kan man köra och prata i mobilen samtidigt? Det är som att försöka läsa en bok samtidigt som man ser på tv. Alla som

Läs mer

Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E

Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E Vid säkerhetskontrollen ska du kontrollera, värdera och motivera att fordonskombinationen kan framföras på ett trafiksäkert, lagligt och miljöanpassat

Läs mer