Vänersborgs kommun Nämdernas verksamhetsberättelser 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vänersborgs kommun Nämdernas verksamhetsberättelser 2006"

Transkript

1 Vänersborgs kommun Nämdernas verksamhetsberättelser 2006

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 1 Kommunfullmäktige 2 Valnämnden 3 Revisionen 4 Överförmyndarnämnden 5 Kommunstyrelsen 6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 28 Samhällsbyggnadsnämnden 35 Byggnadsnämnden 54 Socialnämnden 60 Barn- och ungdomsnämnden 87 Kulturnämnden 117 Gymnasienämnden 128

3 Verksamhetsberättelse 2006 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Vänersborg har lagt fast en vision, en gemensam bild av en önskvärd framtid, som vi kan sträva eller styra mot i alla strategiska beslut. Som en grund för fortsatt utveckling har vi även tagit fram miljömål och en ny översiktsplan. Vänersborg ska utvecklas inom fyra strategiska områden; boende, utbildning, kultur och fritid samt näringsliv och turism. Vägen till framgång är utstakad! År 2015 ska vi vara invånare och för att klara det behöver vi bygga mellan 250 och 300 lägenheter om året påbörjades dock bara 57 lägenheter, men det finns många planer på nya bostäder i program och detaljplaner. Framför allt har vi identifierat ett flertal områden för framtida bostadsbyggande i översiktsplanen. Under 2006 har vi genomfört stora investeringar inom skola och äldreboende. Solängen som färdigställs 2007 får många nya platser för äldreomsorgen. Rånnums skola kommer att återinvigas i början av 2007 och då får också musikskolan i Vargön nya fräscha lokaler. I våras invigde vi Högskolecentrum Vänersborg, vars verksamheter ska fylla tomrummet efter Högskolan Väst. Spännande anslag görs mot flera olika områden såsom regional skolutveckling, sötvattenforskning, centrum för vårdyrkesutbildningar, ledarutbildning och kompetensutveckling och musik från förskola till högskola samt infrastruktur för vuxnas lärande. Centrumutvecklingen har fortsatt och Hamngatan och Sundsgatan har förskönats och handikappanpassats och har fått ge plats åt ett succéartat evenemang som Aqua Blå. Vi fick äntligen regeringens tillstånd att genomföra det riksrekryterande Orkestermusikerprogrammet på Birger Sjöberggymnasiet. Med satsningen på Musikakademi Vänersborg skapar vi förutsättningar för att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på Familjecentralen Sirius har visat sig vara ett lyckokast. Samarbetet har fungerat alldeles utmärkt och tjänsterna är mycket efterfrågade och erkänt bra. Samarbetet med näringslivets aktörer har funnit sina former i partnerskapet för tillväxt: Vänersborg & Co som nu finns etablerat på Sundsgatan och kommer att utgöra porten in i kommunen. En port som lär behövas om man ser till det intresse fastighetsägare och entreprenörer visat för utvecklingen av Vänersborg. Året avslutades på ett fantastiskt sätt med ett gemensamt debattinlägg från alla gruppledarna, där avsikten att bygga en multiarena på Sportcentrum uttalades. Att årets resultat sedan uppgick till rekordsumman 61 miljoner kronor och att (s) och (c) fick förnyat förtroende att styra kommunen förstärkte bara känslan av att ha genomfört ännu ett år med gott resultat. Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till kommunens anställda och förtroendevalda, för alla goda insatser under året. Lars Göran Ljunggren Kommunstyrelsens ordförande 1

4 Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande: Dan Nyberg (s) 1:e vice ordförande: Astrid Karlsson-Björkman (m) 2:e vice ordförande: Annika Larson-Lindlöf (s) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,4 1,3 1,6-0,4 Nettokostnader 1,4 1,3 1,6-0,4 Övergripande beskrivning Kommunfullmäktige har 51 ledamöter och är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. Under kommunfullmäktige finns en valberedning som förbereder kommunfullmäktiges val. Ekonomisk analys Kommunfullmäktige har ett budgetunderskott om -0,4 Mkr, vilket beror på högre omkostnader än budgeterat. 2

5 VALNÄMND Verksamhetsberättelse Valnämnden Ordförande: Annika Larson-Lindlöf (s) vice ordförande: Ann-Christin Lind (kd) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,4 0,4 Summa kostnader 0,5 0,4 1,0-0,7 Nettokostnader 0,5 0,4 0,6-0,3 Övergripande beskrivning Nämnden har fem ledamöter och svarar för genomförandet av allmänna val. Ekonomisk analys De sammanlagda nettokostnaderna för årets val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag överstiger budget med 0,3 Mkr. 3

6 REVISIONEN Ordförande: Torsten Gunnarsson (s) Vice ordförande: Åke Claesson (fp) ÅRETS RESULTAT Verksamhetsberättelse Revisionen Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 0,9 1,0 1,1 0,0 Nettokostnader 0,9 1,0 1,1 0,0 Övergripande beskrivning Kommunens revisorer skall enligt kommunallagen, reglementet och med iakttagande av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. De skall med sin granskning pröva om: verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är tillräcklig kommunstyrelsens och övriga nämnders beslut och verksamhet överensstämmer med de mål och beslut som fastställts av kommunfullmäktige samt följer lagstiftning, avtal och föreskrifter. Årets verksamhet Revisionen har under år 2006 fortsatt att arbeta utifrån den formulerade strategin: förbättra väsentlighets- och riskanalys årligen granska nämndernas ansvarsutövande aktivt verka för bättre intern kontroll aktivt verka för utveckling av metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom nämnderna, stödja alla positiva processer i verksamhet och funktioner öka dialog och samverkan med nämnderna. Inom förvaltningsrevisionen har bl.a. följande delprojekt genomförts: insatser för unga arbetslösa EU-bidrag ekonomiskt bistånd utbetalningsrutiner granskning av upphandlingar granskning av IT-verksamheten Inom redovisningsrevisionen har följande delprojekt genomförts: granskning av intern kontroll inom nämnderna delårsrapporten per årsredovisningen för år Framtiden I december 2004 förändrades kommunallagen. Detta innebär att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I och med förändringen har vårt uppdrag utökats till att bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges beslut och om verksamheten har drivits enligt uppsatta mål. Vid årets granskning konstaterade vi att den budget som kommunfullmäktige beslutade för år 2006 inte innehåller konkreta verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Under 2006 har vi därför inte kunnat granska några sådana mål. Vi ser det som mycket angeläget att mål för god ekonomisk hushållning fastställs enligt lagens intentioner då genomförandet av vårt uppdrag är helt avhängigt av hur omfattande och specifika fullmäktiges mål är. Vi har haft förståelse för komplexiteten att fastställa mål för riktlinjer för verksamheten av betydelse för en god ekonomisk verksamhet. Under kommande år kommer vi att fokusera dialog och granskning kring detta viktiga uppdrag. 4

7 Verksamhetsberättelse Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ordförande: Ann-Sophie Aronsson(s) Vice ordförande: Andreas Vänerlöv (kd) ÅRETS RESULTAT Ekonomiskt utfall Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,3 1,4 1,6 0,0 Nettokostnader 1,3 1,4 1,6 0,0 Övergripande beskrivning Överförmyndarnämnden utser gode män och förvaltare för personer som på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder eller liknande behöver hjälp med att hantera sin ekonomi och bevaka sina rättigheter samt att vid speciella tillfällen bevaka förmyndares förvaltning av underårigas medel. Nämnden godkänner arvode och svarar för tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Årets verksamhet Under året har cirka 500 huvudmän varit registrerade på nämndens kansli, varav tre fjärdedelar har haft god man, och resterande har haft förvaltare eller förmyndare. Årligen sker en redovisning av huvudmannens ekonomi som skall innehålla uppgift om levnadsomkostnader samt huvudmannens tillgångar vid årets början och vid årets slut. Samtliga årsrapporter granskas i nämnden. Framtiden Antalet medborgare som har behov av och önskar god man ökar för varje år. Det blir också årligen fler gamla som endast har förbehållsbeloppet kvar och där kommunen får betala kostnaderna för god man. Genom att fler i dag har livförsäkringar, utfaller förhållandevis stora summor vid den ena förälderns bortgång till efterlevande omyndiga barn. Dessa medel, över en viss storlek, omfattas inte av den fria föräldraförvaltningen utan är underställd överförmyndarnämnden. 5

8 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN Ordförande: Lars-Göran Ljunggren (s) Vice ordförande: Lars G Blomgren (fp) 2:e vice ordförande: Bo Carlsson (c) ORDFÖRANDENS KOMMENTAR Se separat avsnitt ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Budgetdiff.2006 Mkr Summa intäkter 13,4 10,7 19,7 13,5 Personalkostnader 31,7 31,3 35,0 2,8 Omkostnader 78,4 81,5 99,0-12,0 Ränta 1,5 0,4 0,3 0,0 Avskrivning 2,0 1,8 1,9-0,1 Summa kostnader 113,6 115,0 136,2-9,3 Nettokostnader 100,2 104,3 116,5 4,2 Kommentar till resultaträkningen: Kommunfullmäktige har vid olika beslut under 2004 och 2005 flyttat verksamheter från kommunstyrelsen till andra nämnder. I tabellerna för ekonomiskt utfall (per huvudverksamhet) är dessa verksamheter borträknade men i resultaträkningen totalt för kommunstyrelsen är uppgifterna kvar. Det innebär att en summering av verksamheternas ekonomiska utfall inte stämmer överens med resultaträkningen för år 2004 och Övergripande analys Kommunstyrelse/kommunledningskontor Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. De närmare åliggandena för styrelsen finns i kommunallagen och reglemente för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är även arbetslöshetsnämnd, beredskapsnämnd, civilförsvarsnämnd, kristidsnämnd samt personalorgan. Inom kommunstyrelsen verkar ett arbetsutskott, ett förhandlingsutskott samt ett konsumentutskott. Dessutom har en demokrati- och integrationsberedning samt en styrgrupp för drogfrågor verkat under året. Kommunstyrelsens presidium representerar Vänersborgs kommun i Näringslivsrådet, som i övrigt består av företrädare för kommunens näringsliv. Förvaltningsövergripande ledningsgruppen (FÖL), som består av kommunchefen och samtliga förvaltningschefer, ansvarar för ett helhetsperspektiv på kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation består av kommunkansliet, ekonomikontoret, personalkontoret och utvecklingskontoret. Under året har ansvaret för energirådgivning flyttats från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen (kommunkansliet). Agenda 21-arbetet leds av en politisk ledningsgrupp. Ett stort steg framåt i miljömålsarbetets togs den 1 november, när kommunfullmäktige antog Lokala miljömål för Vänersborg. Energi och transporter har ämnesmässigt dominerat årets arbete. Klimatinvesteringspengar, Klimp, har beviljats och ytterligare ansökan är inlämnad. Inom uppdraget miljöledning har samordning skett av miljönätverk för förskola t.o.m. åk 6, projektet minskad energianvändning i kommunhuset samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningens införande av miljöledningssystem. Regionalt har samverkan skett främst inom Fyrbodal, BioGas Väst och Hållbar Utveckling Väst (HUT Väst). 6

9 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Folkhälsoverksamheten styrs av ett hälsopolitiskt råd med representanter för kommunen, regionen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Exempel på utåtriktade aktiviteter under året är ungdomsmässa och äldremässa. Drogförebyggande verksamhet har bedrivits liksom utveckling av hälsopedagogiska inslag i skolan. Vänortssamarbetet med Omaruru i Namibia fortsatte under Företrädare för Vänersborg besökte Omaruru inom de fyra projekten Kvinnors kraft, Kommunalt styre, Idrott och Miljökonsekvens. IT-avdelningen har under året medverkat i utbyggnaden av det nät som ska tillhandahålla bredband åt företag och invånare i Vänersborgs kommun. Antalet dataanvändare i kommunen har ökat under Det är framförallt inom socialförvaltningen, där ytterligare arbetsplatser datoriserats med stöd av IT-avdelningen. Kommunstyrelsen har via näringslivsfunktionen engagerats i olika projekt, som syftar till att stärka näringslivets utveckling. Under 2006 har arbetet med Trollhättans kommun intensifierats, bland annat genom bildandet av Tillväxtallians Trollhättan-Vänersborg. Samarbete och olika aktiviteter bedrivs även med övriga kommuner i Fyrbodal. Ett tiotal projekt inom regional samverkan har genomförts under 2006 eller pågår. I Kvalitetsnätverk Västkust har jämförande studier gjorts av kommunernas förskoleverksamhet. Dessutom har en undersökning om individuella programmet och grundskolan genomförts under året. Högskolecentrum Vänersborg invigdes formellt den 22 maj 2006 och verksamheter har startat inom alla olika delområden. Utredningen om Regionalt Centrum för skolutveckling har genomförts och antagits. Inom området institutionsvård, psykiatri och rättspsykiatri pågår, på uppdrag av Socialstyrelsen, arbetet med utformning av ny nationell grundutbildning, inriktning psykiatri på högskolenivå, 80 poäng. Inom Centrum för Kompetens och Lärande, CKL, har i samarbete med Företagarna påbörjats en förstudie beträffande behov av kunskap och kompetens i småföretag inom handel, tjänst och tillverkning samt inom jord- och skogsbruk. Inom Musikakademin har olika utbildningar genomförts. Måluppfyllelse Kommunstyrelsen arbetar efter de kommunövergripande mål, som fastställs genom kommunfullmäktiges beslut om mål- och resursplan. Under årets inledning har arbetet inriktats mot att förverkliga Vänersborgs vision utifrån kommunfullmäktiges strategiska utvecklingsområden och inriktningsmål. Boendet har varit ett prioriterat område i arbetet med översiktsplanen. Områden, som motsvarar de kriterier som angetts, har identifierats och märkts ut i förslag till översiktsplan. Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att detaljplanera nya bostadsområden för villabebyggelse och andra bostäder och ta fram planprogram för Sanden/Vassbotten. Option för byggande av bostadsrätter vid Hamnkanalen har avtalats med en bostadsentreprenör. För att nå målet att vara invånare 2015 krävs att det tillkommer bostäder om året. Antalet påbörjade bostäder under 2006 var 57 stycken. Satsningen på samarbete med näringslivet har resulterat i en tillväxtallians mellan Vänersborg och Trollhättan och ett partnerskap kallat Vänersborg & Co mellan näringslivet och Vänersborgs kommun. Samverkan sker inom områdena turism, centrumutveckling, företagsetableringar och marknadsföring. Det utökade Näringslivsrådet har haft sitt första sammanträde. Syftet med inriktningen på arbetet inom Vänersborg & Co har fastställts. Nya evenemang såsom Aqua Blå och Göteborgsoperan har genomförts under sommaren. Utredning av skollokalerna i centrala Vänersborg pågår och delrapporter har lämnats. Inom området kultur och fritid utreddes förutsättningarna för att bygga tak över bandyarenan och på olika sätt förbättra Sportcentrum. Diskussionerna kring projektets kostnader och innehåll ledde till en gemensam avsiktsförklaring från samtliga gruppledare att Vänersborgs kommun på egen hand ska bygga en arena för mångsidigt bruk. Musiken har fått en framträdande roll i diskussionen om ett Musikens Hus, där all musikverksamhet kan placeras, inklusive den högskoleutbildning (Musikakademin) som planeras inom ramen för uppbyggnaden av Högskolecentrum Vänersborg. De första utbildningarna har anordnats i höst. Arbetet med att planera Orkesterutbildningsprogrammet (OMP) och Musikakademi Vänersborg intensifierades efter att regeringen beslutat 7

10 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen om ett nationellt program med riksintag. Synergieffekterna i dessa två musikprojekt leder till snabbare mål- uppfyllelse. Inom området utbildning fortsätter arbetet med att utveckla Högskolecentrum Vänersborg. Förslag till nya delområden diskuteras med andra huvudmän. I samarbete med Högskolan Väst har arbetet med ett regionalt centrum för skolutveckling utformats. Det nationella projektet pågår planenligt. Ekonomiska mål för verksamheten Nämnderna skall främja och följa upp att en kontinuerlig kvalitetsutveckling sker inom verksamheten. En kvalitetsgrupp har tillsatts för fortsatt analys av den medborgarundersökning som rapporterades till kommunstyrelsen i december En kvalitetsjämförelse inom ramen för Kvalitetsnätverk Västkust, för bibliotek, musikskola, och förskoleverksamhet, har genomförts under året. En fortsatt utveckling av kommunens styrmodell har skett i anslutning till arbetet med mål- och resursplan för Ett IT-system har införts för kommunens samlade resultat- och aktivitetsplanering. Kommunstyrelsens arbetsutskott har under våren genomfört uppföljningsträffar kring 2006 års verksamhet och ekonomi med företrädare för verksamhetsnämnderna. Verksamheter och kostnader skall kontinuerligt utvärderas och omprövas. Med utgångspunkt i kommunstyrelsens beslut den 28 januari 2006 om införande av elektronisk fakturahantering, har ekonomikontoret under hela 2006 arbetat med uppgradering av ekonomisystemet samt att samordna införande och driftsättning. Ett sätt att kontinuerligt utvärdera och ompröva är, att genom upphandlingar ifrågasätta arbetssätt och val av leverantörer. Under verksamhetsåret har ett nytt system för elektroniska upphandlingar implementerats. I anslutning till budgetarbetet har kommunens mål- och resursplan och kommunstyrelsens verksamhetsplan strukturerats om och anpassats till kommunens styrsystem. Kommunen skall ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning. En översyn av kommunens finanspolicy har påbörjats. Ett förslag till reviderad finanspolicy beräknas kunna föreläggas kommunfullmäktige under första kvartalet Varje nämnd ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån kommunfullmäktiges reglemente och kommunstyrelsens riktlinjer. Ekonomikontoret svarar för kommunstyrelsens arbete med intern kontroll och följer även upp att motsvarande arbete med internkontroll utförs i nämnderna. Under året har internkontrollarbetet inriktats mot granskning av utbetalningsrutiner samt elektroniska fakturor. Personalpolitiska mål Under året har en omarbetning skett av kommunens personalpolicy, pensionspolicy, jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan. Handlingsplanen angående trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier har reviderats. Det har även utarbetats en mångfaldsplan för kommunens anställda. En lönekartläggning utifrån jämställdhetslagen har genomförts och riktlinjer och rutiner för sjukskrivning och rehabilitering har utarbetats. Upphandling med förnyad inriktning av kommunens företagshälsovård var genomförd vid årsskiftet. En kommungemensam personalenkät genomfördes i november Resultatet kommer att presenteras i början av Inom ramen för ledarskapsutvecklingsprogrammet har utbildningar genomförts bland annat i arbetsrätt, orga- samverkan samt medarbetarsamtal har tagits fram. Första nisation mål och vision, samverkan, arbetsmiljö, processledning samt drogutbildning. En övergripande utbildning kring arbetsplatsträffar, utbildningstillfället ägde rum i november. Nya lönepolitiska riktlinjer har tagits fram. Löneöversynen 2006 avslutades under juni månad. 8

11 Ekonomiskt utfall översikt Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Ekonomiskt utfall Netto Budget- Netto Budget- Intäkt Kostnad Netto Budget- Mkr differens differens differens Styrelse 10,5 +5,4 12,4 +1,3 0,1 13,4 13,3 +1,1 Kommunledning 66,4 +18,7 68,5 +8,1 16,3 95,2 78,9 +2,6 Arbetsmarknadsenhet 0,6-0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Räddningstjänst/försäkring 22,7 0,0 23,4 0,0 3,3 27,6 24,3 +0,5 Summa 100,2 +23,5 104,3 +9,4 19,7 136,2 116,5 +4,2 Övergripande ekonomisk analys Kommunstyrelsen visar ett överskott på sammanlagt +4,2 Mkr. Intäkterna visar överskott om +13,5 Mkr och kostnaderna visar underskott om -9,3 Mkr. Det beror bl.a. på att flera projekt finansierats med bidrag från staten och regionen, t.ex. bredbandsutbyggnad, 5 Mkr. Kommunstyrelse, politisk verksamhet Kommunstyrelsens politiska verksamhet redovisar ett överskott mot budget om +1,1 Mkr. Kommunstyrelsen budgeterade ett förfogandeanslag om 7,2 Mkr. Av dessa har 5,9 Mkr fördelats till bl.a. Ungdomscentrum Slussen (1,2 Mkr), Högskolecentrum (1,5 Mkr), arbetsmarknadsprojekt inom arbetsmarknadsenheten (1,1 Mkr), samordningsförbund med Mellerud (0,5 Mkr), projekt Sveriges bästa musikkommun (0,4 Mkr), drogförebyggande verksamhet (0,3 Mkr) och Turistbolaget Dalsland (0,2 Mkr). Kommunledningskontor Kommunledningskontoret redovisar ett överskott mot budget med +2,6 Mkr. Personalkontorets verksamheter visar ett överskott om totalt +3,4 Mkr. Detta fördelar sig på vakanta tjänster på personalkontoret +0,7 Mkr, vakanta tjänster för facklig verksamhet +0,3 Mkr. Löneadministrationens överskott om +0,3 Mkr beror på lägre kostnader för databehandling. Överskottet inom utbildning/utveckling, +0,5 Mkr, beror på utbildningar och projekt som planerats, men som kommer att starta först under 2007 (t.ex. projektet strategisk ledarförsörjning). Inom verksamheten hälsa och arbetsmiljö har hälsofrämjande arbete bedrivits inom förvaltningarna, motsvarande 3,8 Mkr, vilket ger ett överskott om +0,4 Mkr. Anpassningsåtgärder visar +0,8 Mkr och företagshälsovård +0,4 Mkr. Verksamheterna tillväxtalliansen och Vänersborg & Co visar överskott om +0,7 Mkr, då verksamheterna endast varit igång under del av året. IT-enheten redovisar underskott med -3,3 Mkr. Kommunen har beviljats ett bidrag från Västra Götalandsregionen för etablering av telenät på orter och i områden där telenätet är eftersatt. Bidraget, som är på totalt 2,2 Mkr, villkorar att kommunen själv bidrar med motsvarande summa. Kommunstyrelsen konstaterade , att kostnaden kan rymmas inom kommunstyrelsens totala anslag. Vänersborgs kommun har under 2006 expanderat vad gäller antalet dataanvändare, framförallt inom socialförvaltningen, vilket leder till att ITenheten fått ökade kostnader. Kostnaderna överstiger budget med -1,1 Mkr, vilket till största delen är engångskostnader. Ekonomikontoret redovisar överskott om +1,1 Mkr, som avser vakanta tjänster, lägre omkostnader, sänkta kapitalkostnader för ekonomisystemet samt obudgeterade intäkter för inkasso och ekonomisystem. Dessutom visar borgensåtaganden och gemensam kapitaltjänst överskott om sammanlagt +0,4 Mkr. Kostnaderna för högskolan minskar, då hyreskostnaderna för studentbostäder är lägre p.g.a. färre bostäder i Vänersborg. Verksamheten redovisar +0,2 Mkr. Anslagen till Vattenpalatset och Flygplatsbolaget redovisar +0,1 Mkr vardera. Räddningstjänst/försäkringar Räddningstjänsten ingår i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF). Kommunens kostnader för räddningstjänst består av förbundsbidrag och pensionskostnader, vilka genererar ett överskott om +0,4 Mkr. 9

12 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen - politisk verksamhet Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. De närmare åliggandena för styrelsen finns i kommunallagen och reglemente för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är även arbetslöshetsnämnd, beredskapsnämnd, civilförsvarsnämnd, kristidsnämnd samt personalorgan. Kommunstyrelsen arbetar efter de kommunövergripande mål som fastställs genom kommunfullmäktiges beslut om mål- och resursplan. Inom kommunstyrelsen verkar ett arbetsutskott, ett förhandlingsutskott samt ett konsumentutskott. Dessutom har en agenda 21-grupp, en demokrati- och integrationsberedning och en styrgrupp för drogfrågor verkat under året. Kommunstyrelsens presidium representerar Vänersborgs kommun i Näringslivsrådet, som i övrigt består av företrädare för kommunens näringsliv. Ekonomiskt utfall Tkr Utfall Utfall Utfall Budget diff Kommunalt partistöd Kommunstyrelse Fyrbodal kommunalförbund Arbetsmarknadsåtgärder Totalt netto Ekonomisk analys Kommunstyrelsens politiska verksamhet redovisar ett överskott mot budget om Tkr. Kommunstyrelsen budgeterade ett förfogandeanslag om Tkr för år Tkr har fördelats till bl.a. Ungdomscentrum, Slussen (1 155 Tkr), Högskolecentrum (1 505 Tkr), arbetsmarknadsprojekt inom arbetsmarknadsenheten (1 100 Tkr), samordningsförbund med Melleruds kommun (500 Tkr), projekt Sveriges bästa musikkommun (400 Tkr), drogförebyggande verksamhet (305 Tkr) och Turistbolaget Dalsland (216 Tkr). 10

13 Ekonomi och upphandling Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Ekonomikontoret är organiserat i en ekonomistab, en redovisningsavdelning och en upphandlingsavdelning. Ekonomistaben svarar för planering och samordning av kommunens budgetarbete samt upprättar förslag till mål- och resursplan. Ekonomistaben biträder kommunstyrelsens verksamheter med råd och stöd i ekonomifrågor, driver utvecklingsarbete inom ekonomiområdet samt ansvarar för beredning av ekonomiska ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden. Utifrån kommunens finanspolicy ansvarar ekonomistaben för kommunens finansiella verksamhet, vilket inkluderar lång- och kortfristig upplåning, placeringar, kontanthantering och likviditetsplanering. Via kommunens koncernkontosystem sker en finansiell samordning av de kommunala bolagen. Ekonomistaben svarar även för ekonomisk förvaltning av kommunens donationsstiftelser. Redovisningsavdelningen svarar för kommunens redovisning, externa och interna redovisningsprinciper samt koncernredovisning. Redovisningsavdelningen upprättar årsredovisning och delårsrapporter, är systemförvaltare av ekonomisystemet och lämnar råd och anvisningar i system- och redovisningstekniska frågor. Funktionen utför serviceuppgifter åt övriga förvaltningar, såsom betalningsförmedling, kravadministration och viss kundfakturering. Redovisningsavdelningen svarar även för kommunstyrelsens arbete med intern kontroll. Upphandlingsavdelningen har ansvar för förvaltningsövergripande, samt ett flertal specifika, upphandlingar. Upphandlingar genomförs i viss utsträckning åt de kommunala bolagen samt Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Samordnade upphandlingar genomförs också, där det bedöms vara av värde för kommunen, då främst med Uddevalla och Trollhättans kommuner. Årets verksamhet målavstämning Verksamheter och kostnader skall kontinuerligt utvärderas och omprövas Med utgångspunkt i kommunstyrelsens beslut den 28 januari 2006, om införande av elektronisk fakturahantering, har ekonomikontoret under hela 2007 arbetat med uppgradering av ekonomisystemet samt att samordna införande och driftsättning. Under våren har förvaltningarna gått igenom organisation och rutiner kring inöp, beställningar och fakturahantering. Under senvåren och sommaren installerades och driftsattes ett nytt fakturahanteringssystem. Under hösten utbildades ca 450 personer i det nya fakturahanteringssystemet i samverkan med förvaltningarna. En övergång till elektronisk hantering av leverantörsfakturor skedde 1 november, i linje med den övergripande tidsplan som kommunstyrelsen fastställt. Ett sätt att kontinuerligt utvärdera och ompröva är, att genom upphandlingar ifrågasätta arbetssätt och val av leverantörer. Under verksamhetsåret har ett nytt system för elektroniska upphandlingar implementerats. Detta innebär att hela upphandlingar kan ske elektroniskt i vissa fall. Samarbetet mellan Vänersborg och Trollhättan har kraftigt fördjupats. Några av de intressanta upphandlingarna var: Elenergi, elektroniskt beställningssystem, revision, företagshälsovård. En större utbildningsinsats genomfördes under året, vilket innebar att 20 personer blev diplomerade upphandlare. I anslutning till budgetarbetet har kommunens mål- och resursplan och kommunstyrelsens verksamhetsplan strukturerats om och anpassats till kommunens styrsystem. Kommunen skall ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning En översyn av kommunens finanspolicy har påbörjats. Ett förslag till reviderad finanspolicy beräknas kunna föreläggas kommunfullmäktige under första kvartalet Varje nämnd ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån kommunfullmäktiges reglemente och kommunstyrelsens riktlinjer. Ekonomikontoret svarar för kommunstyrelsens arbete med intern kontroll och följer även upp att motsvarande arbete med internkontroll utförs i nämnderna. Under året har internkontrollarbetet inriktats mot granskning av utbetalningsrutiner samt elektroniska fakturor. 11

14 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Ekonomiskt utfall Tkr Utfall Utfall Utfall Budget diff Ekonomistab Redovisningsavdelning Upphandlingsavdelning Borgensåtaganden Summa intäkter Ekonomistab Redovisningsavdelning Extern finansiell verksamhet Upphandlingsavdelning Gemensam kapitaltjänst Borgensåtaganden Summa kostnader Totalt netto Ekonomisk analys Överskottet mot budget avser vakanta tjänster, lägre omkostnader, sänkta kapitalkostnader för ekonomisystemet samt obudgeterade intäkter för inkasso och ekonomisystem. Dessutom visar borgensåtaganden och gemensam kapitaltjänst överskott. 12

15 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Kommunkansli Årets verksamhet målavstämning Kommunkansliets verksamhet består av flera delar, varav säkerhetsverksamheten, försäkringsverksamheten och konsumentverksamheten återfinns under egna rubriker. Kommunkansliet ansvarar utöver dessa verksamheter för kanslifunktionen och kommunens centrala arkiv. Slutligen genomför kommunkansliet borgliga vigsel- och partnerskapsförrättningar. Kansliet Kansliet har under året som gått fått minskad bemanning genom att en heltidsanställning inom kansliet numera delats med utvecklingskontoret (information) i samband med rekrytering efter en pensionsavgång. Samtidigt har det genomförts utvecklingsinriktat arbete för att uppnå effektiviseringar och en förbättrad administration. Diariesystemet som är det viktigaste datastödet för kansliet har tagits i bruk för fler användningsområden än tidigare. Kommunens diarier har börjat publiceras på kommunens intranät, vilket lett till ökad insyn. Vidare har det under året arbetats för att förtroendemannaregistret skulle kunna publiceras på kommunens hemsida, vilket också uppnåtts under första veckan Slutligen har det under året arbetats för att kunna ta i bruk sekreterarmodulen i Winess, vilket skulle leda till en enklare nämndsadministration. Arkivet Under 2006 har stora revideringar av dokumenthanteringsplaner tagits fram i samarbete med och för socialnämndens och gymnasienämndens olika enheter. Vidare har under 2006 inletts motsvarande större revideringar för flera andra nämnder. Under 2006 har också arbetet med att lägga in hela arkivbeståndet i Visual Arkiv, ett arkivförteckningsprogram, slutförts. Detta gör att bland annat återsökning underlättas avsevärt. En större leverans av arkivmaterial från tidig verksamhet från Vänersborgs Stadsmusikkår, med ett flertal föregångare, mottogs och förtecknades under året. Några smärre åtgärder har gjorts under året i Lindgårdens kommunarkiv, för att förbättra värme och luft. Lokalen är inte längre god nog för arkivalier och under 2007 arbetar kommunarkivet för att kunna finna en annan lösning än den nuvarande. I övrigt har året som vanligt präglats av rutinartade uppgifter, såsom förteckningsarbete, information i arkiveringsärenden, återsökning och hjälp åt förvaltningar och allmänhet. Ekonomiskt utfall Tkr Utfall Utfall Utfall Budget diff Kommunkansli Arkiv Summa intäkter Kommunkansli Arkiv Vigslar Summa kostnader Totalt netto Ekonomisk analys Kommunkansliet, med undantag för särskilt avsatta medel för säkerhets-, konsument- och försäkringsverksamhet redovisar ett underskott om -99 Tkr mot budget. Underskottet beror enligt budget på ofinansierade inköp av material, såsom datorutrustning, möbler, kontorsmaterial etc. 13

16 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Personalkontor Personalkontorets ansvarsområde omfattar att under kommunstyrelsen övergripande svara för och samordna nedanstående områden. För kommunens nämnder och förvaltningar fungerar personalkontoret som stöd och rådgivare. personalpolitik lönepolitik löne- och personaladministration arbetsrättsfrågor förhandlingsverksamhet avtals-, pensions- och försäkringsfrågor chefs- och personalutveckling/avveckling medbestämmande och samverkan hälsa och arbetsmiljö jämställdhet företagshälsovård chefsrekrytering övergripande personalplanering personalekonomi personalsociala frågor förtroendemannafrågor enligt lag och avtal arbetsmarknadspolitiska åtgärder Personalpolitisk utveckling Under året har en omarbetning skett av kommunens personalpolicy, pensionspolicy, jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan. Det har även utarbetats en mångfaldsplan för kommunens anställda. En lönekartläggning utifrån jämställdhetslagen har genomförts. Riktlinjer och rutiner för sjukskrivning och rehabilitering har utarbetats. Löne- och PA-administration Lönesystemet ger möjligheten att arbeta decentraliserat med lönehanteringen. Under 2006 har rutinen för självrapportering fortsatt med barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter. Förhandlingsverksamhet Löneöversyn för 2006 genomfördes genom individuell lönesättning med samtliga personalorganisationer. Den fullgjordes genom lönesamtal direkt med den anställde utom för Psykologförbundets och Kommunals medlemmar, vilka förhandlades traditionellt. Tvisteförhandlingar har under året genomförts med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Lärarnas Riksförbund samt med Lärarförbundet. Lokala kollektivavtal har träffats med Svenska kommunalarbetareförbundet och SKTF. Hälsa på arbetsplatsen Det hälsostrategiska personalarbetet, som bygger på ett politiskt utvecklingsmål, syftar till att kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats, där man bedriver en verksamhet med hög kvalitet och där personalen trivs och mår bra. Hälsa på arbetsplatsen är en strategi för att arbeta systematiskt och strategiskt med personalpolitiska frågor. Det handlar bland annat om personalförsörjning och att behålla personalen frisk, att arbeta med tidiga riktade insatser, och för att minska sjukfrånvaron och därmed kostnaderna för dessa. Personalkontorets roll är att samordna och koordinera det hälsostrategiska arbetet utifrån det kommungemensamma ledningssystemet samt att stödja och vidareutveckla förvaltningarnas hälsostrategiska arbete (se exempel under rubriken Stöd till förvaltningarnas hälsostrategiska arbete ) Stöd till förvaltningarnas hälsostrategiska arbete Gruppen för hälsa och arbetsmiljö utgör ett konsultativt stöd i förvaltningarnas hälsostrategiska arbete. Utbildningsinsatser, genomförandet av personalronder samt stöd och samordning av friskvårdare och hälsoinspiratörer är exempel på olika insatser. Samhällsbyggnadsförvaltningen får stöd i projektet KRAFT som riktar sig till kostpersonal och som handlar om förebyggande träning och den fysiska arbetsmiljön. Socialförvaltningens chefer inom vård och omsorg får stöd i sitt utvecklingsarbete och har, genom ett projekt som löper på ett år, fått avlastning i rehabiliteringsarbetet med anställda, som har tidsbegränsad sjukersättning. Därigenom kan cheferna arbeta mer förebyggande. På barn- och ungdomsförvaltningen har förskolepersonalen utbildats inom lyft- och bärteknik. Uppföljning sker under Arbetsplatsbesök, med fokus på fysisk arbetsmiljö och arbetsteknik, har genomförts på flera av förvaltningarna. Personalenkäten Ett av målen med Vänersborgs kommuns personalpolitik är att, personalens hälsa skall förbättras och att sjukfrånvaron minskas genom ökad trivsel, hög delaktighet och andra hälsofrämjande insatser. För att kunna mäta kommunens övergripande mål om detta har en personalenkät genomförts under november månad. Resultatet kommer att presenteras i början av

17 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Sjukfrånvaro och rehabilitering Rehabgruppen, kommunens centrala arbetsgrupp för rehabilitering och arbetsanpassning, har under året arbetat med att utveckla stöd till chefer genom rutiner och riktlinjer. Nu finns bland annat en mall för funktionsutredning samt ett stödmaterial för hantering av sjukersättning. Under hösten har arbetet fokuserats till att utveckla stöd inom områdena omplacering och arbetsträning. Långtidssjukfrånvaron minskade under året. Minskningen är till stor del ett resultat av ett tidigare och tydligare agerande från både arbetsgivaren och försäkringskassan, bland annat genom ökat fokus på korttidsfrånvaro. Företagshälsovården Under 2006 har processen med en ny upphandling av företagshälsovård genomförts. Företagshälsovården arbetar på uppdrag av arbetsgivaren genom att vara stöd och verktyg i det förebyggande arbete och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Företagshälsovården är ett komplement till kommunens interna hälsostrategiska arbete. Kompetensutveckling Kommunens målsättning är att utveckla ledarskapet, så att kommunens chefer/ledare ska kunna få såväl baskunskaper inom olika områden som kunskaper i att vägleda, kommunicera och stimulera sina medarbetare. Samtliga chefer/ledare har under 2006 gått en eller flera utbildningar inom ramen för kommunens ledarutvecklingsprogram. Jämställdhetsarbetet Under året har en ny jämställdhetsplan med tillhörande handlingsplan angående Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier tagits fram. Arbetet med att implementera den nya planen påbörjades i slutet av året och kommer att fortsätta under Ekonomiskt utfall Tkr Utfall Utfall Utfall Budget diff Personalkontor Löneavdelning Utbildning/utveckling Anpassningsåtgärder Hälsa och arbetsmiljö Facklig verksamhet Summa intäkter Personalkontor Löneavdelning Utbildning/utveckling Anpassningsåtgärder Företagshälsovård Hälsa och arbetsmiljö Facklig verksamhet Personalklubben Summa kostnader Totalt netto Ekonomisk analys Personalkontorets verksamheter visar ett överskott om totalt Tkr. Detta fördelar sig på vakanta tjänster på personalkontoret +693 Tkr, vakanta tjänster för facklig verksamhet +322 Tkr. Löneadministration, +305 Tkr, beror på lägre kostnader för databehandling. Överskottet inom utbildning/utveckling beror på utbildningar, som inte påbörjats, men som kommer att påbörjas under 2007 samt projektet Strategisk ledarförsörjning, som kommer att påbörjas under Anpassningsåtgärder visar +817 Tkr. Inom verksamheten hälsa och arbetsmiljö har hälsofrämjande arbete bedrivits inom förvaltningarna motsvarande Tkr. 15

18 Utvecklingskontor Årets verksamhet Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Folkhälsoverksamhet Folkhälsoverksamheten styrs av ett hälsopolitiskt råd med representanter från kommunen och Västra Götalandsregionen. Hälsopolitiska rådet har till uppgift att följa hälsoutvecklingen hos kommuninvånarna, förebygga att ohälsa uppstår och att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande livsmiljö. Rådet prioriterar, initierar och utvärderar folkhälsoinsatser, som riktas till olika befolkningsgrupper. Att motverka ojämlikhet i hälsa är en övergripande inriktning i folkhälsoprogrammet. Inom folkhälsoområdet samarbetar Vänersborgs kommun med hälso- och sjukvården i Trestad. Samarbetet resulterar i ett antal befolkningsinriktade aktiviteter tillsammans med flera kommunala aktörer, hälso- och sjukvård och frivilligorganisationer. Arbetet leds av ett hälsopolitiskt råd som är multisektoriellt sammansatt. De utåtriktade aktiviteterna under 2006 har bland annat bestått av följande: Fortsatt utveckling av familjecentralen Sirius verksamhet i bostadsområdet Torpa med syfte att samla hälsofrämjande/förebyggande samverkan mellan BVC, mödravård, socialtjänst och öppen förskola kring familjer med barn i åldern 0-6 år. Extern utvärderare lämnar slutrapport i mars Denna ligger till beslut för fortsatt verksamhet. Flera satsningar inom området hälsofrämjande skolutveckling har pågått på ett par skolenheter. I dessa satsningar har stor vikt lagts vid livsstilsfrågor, fysisk aktivitet och matvanor, men även kring värdegrund. Föräldrar har förutom barnen varit en av målgrupperna. Samarbete kring folkhälsa i Fyrbodal har innefattat medverkan i Kommunalförbundet Fyrbodal enheten Hälsokällan, som är en hälsopedagogisk resurs för skolorna i området. Under året pågick ett aktivt drogförebyggande arbete i kommunen med målsättning att barn och ungdomar under 18 år ska vara drogfria och att kommunens vuxna tillsammans ska medverka till detta. Det drogpolitiska handlingsprogrammet har spridits i form av en Motbok, som visar på vad som görs i Vänersborg och vad man som förälder och ledare kan bidra med. Ett stort antal aktiviteter har riktats till unga, föräldrar, lärare/personal, ledare, krögare/handel, träningsanläggningar och ideella organisationer. Tjänsten som drogförebyggare är sedan 2006 permanent. En ungdomsmässa för samtliga 570 elever i årskurs 9 (inklusive dövskola och friskola) genomfördes under två dagar i september. Det genomgående temat var att främja goda relationer under uppväxten och syftade till att minska förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar och användandet av droger. Vänersborgs kommun har tillsammans med primärvårdens vårdcentraler i Vänersborg och fem föreningar/träningsanläggningar startat Fysisk aktivitet på Recept, kallat FaR. Detta arbete övergick 2006 i ordinarie verksamhet. Inom FaR har även en satsning på Runda barn ingått. Under 2006 förskrevs närmare 250 recept i Vänersborg. Inom området Insatser för våldsutsatta kvinnor i nära relationer har folkhälsoarbetet genom en särskild arbetsgrupp arrangerat fortbildningstillfällen. Fokus under 2006 har varit att fördjupa kunskaperna kring hedersrelaterat våld. Folkhälsoarbetet i Vänersborgs kommun innefattar även en samverkan med Agenda 21-området, vilket bland annat har resulterat i ett antal praktikplatser under sommaren för kommunens ungdomar, där de getts möjlighet att fördjupa sig på området miljö och hälsa. En uppskattning gör gällande att runt vänersborgare vid minst ett tillfälle tog del av det lokala folkhälsoarbetet. Agenda 21 Agenda 21:s uppgift är att driva miljöstrategiska frågor. Arbetssättet varierar, beroende på hur uppgiften ser ut. Rollen kan vara t.ex. att samordna, driva på, informera, leda projekt eller tillföra fackkunskap. Agenda 21- arbetet leds av en politiskt sammansatt ledningsgrupp. Gruppen har haft sex sammanträden. 16

19 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Lokala miljömål för Vänersborg antogs av kommunfullmäktige den 1 november. Målen kompletteras med en handbok, som bland annat tar upp förslag till åtgärder och, på sikt, beskrivningar för uppföljning. Utöver arbetet med att ta fram lokala miljömål har många av årets insatser kopplats direkt mot de 16 nationella miljömålen. Detta gäller särskilt energi- och transportfrågor med målet Begränsad klimatpåverkan i centrum, t.ex. samordningen av pågående Klimp (klimatinvesteringsbidrag) med åtgärder som stöd till fastighetsägare, som byter till miljögodkänd ved- eller pelletspanna och att bygga närvärme i Vargön och Brålanda. Under året beviljades ytterligare Klimpmedel, denna gång för Vargön Alloys ansökan angående energieffekti- visering. En ny ansökan lämnades in i november med åtgärder kring biogas, stöd för isolering av fastigheters fönster och vindar samt information och utbildning inom energiområdet. Arbetet inom det nationella målet Giftfri miljö har skett ur ett konsumentperspektiv, bland annat har en plan för ett arbete med anknytning till Vänersborgs centrumhandel börjat växa fram. Agenda 21 har fortsatt vara pådrivande i en lokal utveckling av bioenergi med lantbruket som bas. Förstudien angående förutsättningar för biogasproduktion med Brålanda som centrum har slutredovisats. Under hösten startade nästa steg, som innebär en fördjupning med konkretisering av hur en produktion kan organiseras, vilken marknad som finns, tekniska förutsättningar samt organisation för samarbete mellan inblandade parter. Denna fördjupning avslutas i januari Projektledare har varit Hushållningssällskapet Väst. Andra händelser inom biogasområdet var, att Vänersborg äntligen detta år fick en tankstation. Vid invigningen medverkade bland annat kommunalråd från Vänersborgs kommun och regionråd från Västra Götalandsregionen. Tanksta- tionen är placerad inom Br. Brandts område och ägs av Fordonsgas Sverige. I samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och Vägverket Väst inleddes arbetet med projektet Lokal samling för trafik och miljö. Projektet pågår i tre år och är nydanande i att miljöfrågorna och trafikfrågorna uttalat ska integreras i varandra. Agenda 21 ingår i ledningsgruppen och har också ansvaret för några av delprojekten, som handlar om information samt resepolicy. Inom arbetsområdet miljöledning har tre områden dominerat. Dessa var ledning av projektet Energieffektivisering i kommunhuset, ledning av miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete med att införa miljöledningssystem samt fortsatt samordning av miljönätverk för förskolor och skolor upp till och med årskurs 6. Skolmil- jönätverket har träffats fyra gånger. Ämnen har varit Mat, miljö och hälsa, Skogen, Naturhuset i Sikhall samt Utomhuspedagogik. För tionde året i rad har ungdomar, som precis gått ur årskurs nio, fått möjlighet att arbeta med miljö- och folkhälsofrågor. Under fyra veckor deltog de i föreläsningar, diskussioner och studiebesök. De genomförde egna projektarbeten om ekologisk mat, Fairtrade City, samt om hur människans hälsa påverkas av naturen. Deras material har sedan använts i Agenda 21:s löpande informationsverksamhet. Hållbar Utveckling Väst, HUT Väst, är ett samverkansprojekt mellan kommuner i Västra Götaland kring hållbarhetsfrågor. Agenda 21 har varit representerat på samtliga nätverksmöten och politikerträffar. Dessutom har tjänstemän från olika förvaltningar, beroende på sakområden, deltagit i HUT-västs delprojekt: Effekti- vare kommunal energiplanering, Lär av erfarenheter från Uthållig kommun, Barn på väg till skolan samt Bättre kommunala transporter. Information gentemot allmänheten har skett via hemsidan, mejl- och telefonkontakt, genom media och vid möten där Agenda 21 bjudits in. Intensiv information och kunskapsutbyte sker också med andra kommuner och organisationer genom det samarbete, som sker i samverkansgrupper inom kommunen och med organi- t.ex. HUT Väst Fyrbodals Kommunalförbund/energigrupp, Innovatum teknik, Biogas Väst, Länssty- sationer, relsen Västra Götalands Län, Västra Götalandsregionen, Vägverket/Region Väst och Sveriges Kommuner och Landsting/miljö. IT IT-avdelningen förvaltar och utvecklar serverplattformarna för kommunens verksamhetssystem, som till exempel Raindance, Procapita, e-companion, e-postsystem, kommunens intranät och den externa hemsidan. Dessutom driver man kommunens datakommunikationsnät, som knyter samman kommunens enheter. Man tillhandahåller också tjänster i nätet, som till exempel Internetåtkomst och kopplingar mot externa leverantörer. IT-avdelningen hanterar ca 850 PC-datorer och tillhandahåller en servermiljö för fil- och skrivardelning, samt teknik för central backup och datalagring. Avdelningen levererar också dessa tjänster åt flera av de kommu- bolagen. En viktig del i IT-avdelningens verksamhet är, att tillhandahålla IT-stöd åt användarna av kom- nala munens PC-datorer och verksamhetssystem samt vara förvaltningarna behjälpliga med sin kompetens och medverka i deras IT-relaterade projekt. 17

20 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen IT-avdelningen är också ansvarig för att ta fram riktlinjer och policydokument kring användandet av IT. Under 2006 har IT-avdelningen fortsatt arbetet med att förnya och förbättra den centrala servermiljön. Bland annat har man infört teknik för att få ner antalet servrar, samtidigt som dessa blir mer driftsäkra. En utmaning är, att bemöta det ständigt ökande kravet på mer lagringsutrymme. E-postsystemet har kompletterats med teknik för att stoppa oönskad e-post. Kommunens datakommunikationsnät byggs ut fortlöpande, för att nå fler och fler enheter. Under 2006 har utbyggnaden främst gjorts till enheter inom socialförvaltningen, samtidigt som ett stort antal dataförbindelser har uppgraderats till högre överföringskapacitet. IT-avdelningen har under året medverkat i utbyggnaden av det nät, som ska tillhandahålla bredband åt före- tag och invånare i Vänersborgs kommun. Hittills har ca 300 hushåll fått tillgång till bredband, via detta nät. IT-avdelningen har medverkat i flera projekt i samarbete med kommunens övriga förvaltningar. Som nämndes ovan har IT-avdelningen tillsammans med socialförvaltningen arbetat med att datorisera ett stort antal enheter inom vård och omsorg, samt inom omsorg om funktionshindrade. IT-avdelningen har också under hösten genomfört förberedande arbete i samband med en tänkt sammanslagning av kommunens IT-verksamheter till en gemensam IT-avdelning. GIS Kommunstyrelsen beslutade under 2000 att införa ett geografiskt informationssystem (GIS), som ett generellt stöd för kommunens verksamheter. Inriktningsmålet är att efter införandefasen ska GIS vara ett bra verksam- att implementera. Kartan underhålls av hetsstöd. Utbildningar och information har getts till användare i förvaltningarna, dock återstår några funktioner byggnadsförvaltningen. Kvalitetsutveckling I Kvalitetsnätverk Västkust har jämförande studier gjorts av kommunernas förskoleverksamhet. Dessutom har en undersökning om individuella programmet och grundskolan genomförts under året. Levande centrum Levande centrum var från början ett treårigt projekt med startår Projektet är knutet till utvecklingskontoret, näringslivsverksamheten under kommunstyrelsen och har fortsatt även under 2005 och En stödgrupp för kvalitet och ledning har verkat och har analyserat SCB:s medborgarundersökning och läm- nat förslag om bättre tillgänglighet. Gruppen har också genomfört aktiviteter för kommunens ledningssystem. En av dessa var ett pilotprojekt för ett IT-baserat ledningssystem. Samarbetet mellan Fastighetsägarna, Centrumföreningen och enskilda företagare och köpmän har under året ytterligare fördjupats. Projektet har medverkat vid nyetablering av bostäder, företag och affärer i centrum. Av nyetableringarna är Lidl s den enskilt största. Ytterligare ett 20-tal nyetableringar har skett och uppvaktats av projektet under Arbetet med att flytta Systembolaget till sin gamla plats i hörnet av Sundsgatan Residensgatan påbörjades under hösten. Denna förflyttning kommer att friställa en handelsyta i Systembolagets gamla lokaler på m², vilket är positivt för centrum. Nära kontakt med fastighetsägaren har ägt rum och Centrumföreningens representanter och projektledaren har framfört sina önskemål på tänkbara företag för nyetablering. Det negativa för centrum under året har varit var att restaurang Roccad tvingades att lägga ner sin verksamhet. Under året har två stora utredningar presenterats för kommunledningen och allmänheten, dels en uppföljning av centrumutvecklingsinsatser Vänersborgs centrum idag och imorgon, där ett 40-tal personer intervjuades av Ann Palmnäs, Coach & Co och dels en marknadsanalys, gjord av Centrumutveckling, Stockholm, som utmynnade i förslag till åtgärder, för att stärka Vänersborgs centrum som handelsplats. Effekten av denna undersökning blev att Vänersborg erbjöds möjlighet att, tillsammans med Linköping och Handelshögskolan i Göteborg, vara med i ett projekt Cityhandel för utveckling av centrumkärnor. Under sommaren har dels projektet med "Sommarmusikanter" för tredje året varit mycket lyckosamt, där sex elever dagligen under tre veckor konserterat på Gågatan, Hamnkanalens flytande scen och vid Marinan under ledning av en kvalificerad musiklärare som handledare, dels ett projekt med två elever, som under fyra veckor genomförde en besöksenkät i centrum för tredje året. Enkätfrågorna har haft samma innehåll under samtliga år och har haft fokus på båtturisten, hur den upplever Vänersborg. Frågorna har i första hand ställts till båtgästerna vid Marinan. 18

Nämndernas Verksamhetsberättelser 2005 Vänersborgs kommun

Nämndernas Verksamhetsberättelser 2005 Vänersborgs kommun Nämndernas Verksamhetsberättelser 2005 Vänersborgs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 1 Kommunfullmäktige 2 Valnämnden 3 Revisionen 4 Överförmyndarnämnden 5 Kommunstyrelsen 6

Läs mer

Vänersborgs kommun Nämndernas verksamhetsberättelser 2004

Vänersborgs kommun Nämndernas verksamhetsberättelser 2004 Vänersborgs kommun Nämndernas verksamhetsberättelser 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 1 Kommunfullmäktige 2 Valnämnden 3 Revisionen 4 Överförmyndarnämnden 5 Kommunstyrelsen 6

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna SOLNA STAD Revisorerna Solna stad Revisorerna Revisionsplan 2009 Innehållsförteckning REVISIONENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNING OCH ARBETSSÄTT...3 UTGÅNGSPUNKTER...3 REVISIONSUPPGIFTEN...3 REVISIONSPROCESSEN...4

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef Personalstrategi 2008-2011 Inledning Det goda livet är visionen för Falköpings kommun som har höga ambitioner inför framtiden. Den goda boendemiljön är en konkurrensfördel och det finns stora möjligheter

Läs mer

Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014

Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014 Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014 Koncernstabens kansli Beslutad av kommunstyrelsen 2010-12-06 36 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Beredningsrutiner...3 2 Finans- och näringslivsutskottets

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsen Granskningsplan för 2016

Kommunstyrelsen Granskningsplan för 2016 Stadsrevisionen Kommunstyrelsen Granskningsplan för 2016 goteborg.se/stadsrevisionen 2 K O M M U N S T Y R E L S E N Granskningsplan för 2016 Stadsrevisionens uppdrag är att granska och pröva om kommunstyrelsens

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Vänersborgs kommun. Nämndernas verksamhetsberättelser

Vänersborgs kommun. Nämndernas verksamhetsberättelser Vänersborgs kommun 2008 Nämndernas verksamhetsberättelser INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Valnämnden 7 Överförmyndarnämnden 8 Revisionen 9 Kommunstyrelsen

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen 2016-03-17 Bilaga till revisionsberättelsen Redogörelse för revisionen år 2015 Innehåll 1. Redogörelse för revisionen år 2015...2 1.1 Inledning... 2 1.2 Granskningsinriktning... 2 2. Årlig grundläggande

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad Reglemente Folkhälsorådet Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-09-09 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för folkhälsorådet Kommunstyrelsens beslut 128/10. 1 Syfte Folkhälsorådet

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Rapport nr 33/2013 Mars 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Tillfredsställande måluppfyllelse...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 April 2014 FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 Uppföljningsrapport 1 2014 Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter Jan Berge (MP), ordf. Catharina Berghorn (S), vice ordf Eva Agbrant

Läs mer

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun Revisionsrapport Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys Vänersborgs kommun Charlotte Karlsson Håkan Olsson Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE LULEÅ KOMMUN REGLEMENTE 1 (8) Kansliet KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE LULEÅ KOMMUN REGLEMENTE Dnr 2 (8) Kansliet Innehåll 1 Verksamhetsområde 3 2 Insynsplats 7 3 Kommunalrådens uppgifter och ansvarsområde

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 2014-11-19 1 (6) Kommunstyrelsen Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 27 oktober 2014, 231 med tillhörande

Läs mer