Avd. 6 FRAMAXEL MED STYRINRATTNTUC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avd. 6 FRAMAXEL MED STYRINRATTNTUC"

Transkript

1 Avd. 6 FRAMAXEL MED STYRINRATTNTUC FRAMAXEL BESKRIVNING Frarnhjulsupphangningen pi p rzoo skiljer sig avsevdrt lren pv 444. spindeltapp och lankarrnsbultar saknas och vridningen sker ishllet kring aivre och nedre kulled. Vid ldnkarmarnas inre fasten sker r6r lsen iiver gummibuss_ ningar. Hjul- och axeuutning justeras,ned mellanltigg. Framaxelpartiets konstruktion framg{r av bild 6-l och 6_2. REPARATIONSAIW ISNINGAR DEMONTERING AV KOMPLETT FRAMVAGN l. Tag bort navkapslarna och lossa hjulmuttrarna. 2 Lyft upp framvagnen se att hjulen h6nger rritt. starl bockar under karossen vid framre domkraftsfastena. 3. Tag bort hjulrnuttrarna och lyfi av hjuten. 4. Underst6d eller h5ng upp rnotorns lriimre del i motorrurnrner. 5. Lossa bromsslangarna fr{n karossen och skydda anslutningalna s6 att ej smuts kan tranga in. 6. Demontera pitrnanarrnen. Anvdnd awdragare SVO ZZ8Z.? Lossa framre motorfdstena. Lossa mellanarrnen och krangdingshairnmaren fr&n karossen. 8. SAtt en domkraft und i fr arnaxe Ib alken. Skruva ur framaxelbalkens fast_ skruwar. Tag vara pe justermellanlaggen. 9. Sank ned fiarnaxeln och drag frarn den. MONTERING AV KOMPLETT FRAMVACN Montering sker i ornvtind ordningsfitljd rnot demonteringen. Kontrollera att

2 Bild 6-1. Franarel. r. Hirr 5. Y.l.rina, tue La.t!?. CuDlD.lLrlils ll. Ytr.ri!!, ile Lar rt. SriDLpIir 38. Nodt kllod 18, OE LrLd 23. Edclr 44. Hjd.plodd 45. f,.lit.lhv 46, gtmv

3 bromsslangarna glr fria vid vridning av hjulen. cylindrarna i frarnhjulen. Hjulvinklarna mates Efter monteringen lu{tas b!oms - och vid behov justeras. BYTE AV ELLER JUSTERING AV FRAMHJULSLACER Se verkstadshandbok pv avd. 6. RENOVERING AV LANKARMSSYSTEM Kullederna J.r ej isdrtagbara eller justerbala, skada bytes ut. varf6! de vid firrslitning eller Byte av atvre kulled l. Tag bort navkapseln och Lossa hjulmuttrarna. 2. Lyft upp flamvagnen och stitt bock under nedre ldnkarmen. 3. Tag bort hjulmuttrarna och lyft av hjulet. 4. Lossa muttrarna och tag bort de tvt skruvarna (46 bild 6_t). Vrid kulledens dvre de1 f/4 varv se att smdrjnippeln (19) gtr fri samt lyft iivre lankarlnen (21). 5. Lossa nuttern och tag bort skruven (45). Dernontera 6vre kulled (t8) rned ttitningsbricka och gurnmiskydd {:iln spindeln. 5. Montering sker i omvdnd oldningsf6ljd. Fyll fett rneuan gulnrniskydd och kuued. Byte av nedre kulled. l-3 Se ovan. 4. Lossa de fyla muttrarna och tag bort skruvarna (3?). 5. Lossa saxpinnen (42) och muttern (41) sarnt demontera kuleden fr.6n spindeln. Anvand avdragare SVO ZZ8l. 6. Montering ske! i omvdnd ordningsfitljd. Fyll fett meuan gummiskydd och kulled. I-3Se under rubr. "Byte av 4. Lossa rnuttrarna (3 bild itvre kulledrr. 6-2) och tag bort krarnporna (1,. 6-2

4 zzor+ Bihl6-2. Oore liinhum.,. So6rhipp.l l. Ultr.r a. Brict 5. Udta 8. El. BA G-3. Denoaqbgaoraau

5 .! 5. Lossa de tve ff,stskluvarna och lyft bort axeln (9)' Tag vara pll iustctnellanldggen (26 bild 6- l). 6. Dertrontela muttrar (5), brickor (4) och bussningar (6) ned hylsor (8)'?. De nya bussningarna ltrontcras i omvf,nd ordningsf6lja' Efter monterittgen kontrolleras hjulvinklarna' Bvte av 6vre ldnkatm l-4 Se ovan. 5.Lossal8stskruvarna(46b d5-l)fdr6vrekulled'vridkulledenl/4vatv och Iyft bort 6vre l8nkarm n' 6. Montering sker i ornv8nd ordningsf6ljd' Bvte av bussninga! t6r Dedre lankarrn l. Lyft upp framvagnen och sttt en bock utrder fr ama'(elbalken ' 2. Lossa rnuttratna (29 bild 6-l) och tag bort krarnporna (31)' D montera dluttiar och brickor vid bussningarna' 3. Placera en domkraft undcr nedre lf,nkaftlrcn innanfdr fjldern och lyft s{ mycket att busaningarna glr flia' Drag av bussningar och hylsor' 4. D nya bussningarna montera6 i omvend ordnings{6ljd' Bvte av nedre lf,ukarttr Vid dernontering av nedre lf,nkarln dernoflt tas f6!st frarnljadern se sida 9-l' Ddrefte! demontelat ltrullralna och kramporna vid inre f63tet och lenkarmen lyftes av. Montering sker i ornvand oldnidgstdljd tnot d monteringen'

6 STYRINRATTNING BESKRIVNING Styrinriittningen dr i princip lika f6r p I200 och pv 444. Strrrsta skillnaden d.r att lattaxeln Ar delad och endast delvis tiickes av rattrtrr. Vidare 6r styrstagens kulleder plaetfodrade vilket 96r smiirjning obeh6vlig. Styrinr8.ftningen har d6rfitr endast en smitrjnippel, ntmligen fttr mellanarmens n&llage, Styrsndckan tir av typ t,skruv och rulle". Vagnen har ea vinddiameter av 9,9 m och antalet rattvarv fr&n stopp tiii stopp utg6i 3 t/4 verv. BYTE AV RATT REPARATIONSAIW ISNINGAR l. Lossa de tv{ fastskruwarna och demontera signalringen. 2. Demontera rattmuttern och mark upp rattens lage. 3. Kontrollera att ktirvi s arornkopplaren star i neutrallaige. Drag av ratten rned avdragare SVO 2263 enligt bild 6_3. 4. Montering sker i ornvand ordningsfdljd. Se till att motsvarande punkter pe rattekrarna kornmer horisontellt dt hjulen air riktade rakt {ram. Drag rattmuttern ned ett rnomert av 3,5 kgrn (25 ftlb). ARBETEN MED STYRSNACKA Denonte!ing_ L Lossa signalledningen vid skarvstycket. 2. Lossa de tvt muttrarna (Z och 4 bild 6_4) sarnt dernontera skruvarna. 3. Demontera pitmatarmen. Anvand avdragare SVO ZZ8Z. 4. L6ssa rnuttrarna och demontera de tre fastskruvarna 16). 5. Lyft upp och vrid styrsnaickan enligt bild 6_5. Drag ur signarredningen {3) Ir{n nedre rattaxeln och styrsnackan. Lyft Irarn styrsdaickan Inen va! f6r_ siktig de medbringaren (Z) fnres {drbi bromsr6ret (l). Ewentuellt rntste rattaxeln vridas. 6-4

7 t. 2, 3. Bitd 6 1. Bild 6 5. Demonterins at stlandcha. BiU 6 6. Justerins e! orellutnins. l. Slduv 3. Sk.uv 2. Justerm lftdiigg 4. SLrlv Bild 6 7. lusterhs.tv hjul- och atellutnins. I Slmr.r 2. LnlLlnt{ J, Jdsrrrm ll.nljss

8 r Isartatning, inspektion och hodsf,ttnino S verkstadshandbok PV avd. 6, Btyrsnacka Z5OOBl. Skatl rn dbringa_ ren (Z bild 5-5) demonteras borttages f6rst kldmskruven. Vid brotschning av styraxelns bussningar anviindes styrninge!! rn d den st6rre styrfl8nsen. Var f6rsiktig n5'! ).attaxelo tr:ides f6rbi tiitningsringen i huset st att ej denna skadas, Montering l. LyIt upp styrsndckan och f6t medbringaren innanfdr brornsr6ret, 2. Drag signalledlringen genom 6tyrsnAckan rned hj8lp av en tunn jd,rntrld e1- ler dylikt. 3. Vrid styrsnackar och fiir den rnot fdstet. Sttt fdstskruvarna (6 bild 6-4) med rnuttrar pa plats. 4. Moatera ihop medbringaren {5) och koppl,ingsskivan (3). cl6in ej stomledningen (l). 5. Justera styrsddckans l6ge st att minsta m6jliga spdlrding erhell s i kopp_ lingsskivan d. v. s. rattaxelns atvre och nedre del bildar rtit linje. fastrnuttrarna (6). Drag tt 6, Montera pitrnanarmen, KONTROLL AV PITMANARMENS INSTALLNING SAMT RENOVERING AV STAG OCH MELLANARM Se verkstadshandbok PV avd. 6. Mellanarrnens ntllager pressas i f6rsiktigt Ined en plan dorn.

9 HJULINSTALLNING BESKRIVNING SAMT ''ATGARDER FORE HJULINSTALLNINC'' Se ve rks tad shandbok PV avd. 6. INSTALLNINC AV AXELLUTNING (CASTER) Axellutningen skall vara 0o+ l/zo. Ar den lika Pl bada sidor men felaktig justeras den Ined ju ste rmellanlag gen (Z bifd 6-5) rnetlan Irarnaxelbalk och sidobalk. Drirvid hdjes lorst framvagnen och bockar s8ttes under karossen. Darefte! Ios_ sas framaxelbalkens fastskruvar (1, 3 och 4 bild 5-6) nlgot, antalet justerrnellanlaigg rninskas etler 6kas beroende p& vinkelfelet, varefter skruvarns ttdrages. Ju ste rmell.anldgg finns hd! i tjocklek 2 och 3 mm och hur rnycket de dndrar axellutningen kan utlaisas ur diagrarnmet bild 5-8. Observeta att lika stor andring mtste gtiras p{ b&da sidor fitr att undvika extra spiinning i frarnaxelbalken. Ar axellutningen ej Iika pt beda sidor justeras detta rned justermellanlaggen (3 bild 6-?) vid ijvre lankarrnens axel. Ddlvid lossas axelns fastskruvar (l) se mycket att j us te rlne Uanlaggen kan lyftas upp. Dessa finns har i tjocklek 0' l5' 0,5 och I lnrn och hur mycket de iindrar axellutningen kan utlasas ur diagrarn_ met bild 5-8. Samrna aindring erh&lles orn ett juste.rnellanlagg borttages wid ena fastskruven eller orn det Uigges till vid den andra. I beda fallen andras hjutlutningen nagot och f6rfalandet blir darfitr delvis beroende pt hur rnan viu ha Andrat denna. Vid ratt hjullutning just ras axellutningen genorn att taga bort jus te rmellanlagg. Fastskruvarna skall {tdragas innan ny rniitning sker. Dl ratt axellutning erhellits lsses fastskruvarna med lesbrickan (Z) INSTALLNING AV HJULLUTNINO (CAMBER) Efter axellutningen install s hjullutningen, sorn skall vara Oo titl + l/zo. Der' justeras rned justerrneltanliiggen (3 bitd 6-?) vid 6vre lankarmens axel. Darvid lossas axelns fastskruvar (l) n{got, antalet just rmeilanlii88 rninskas eller 6kas beroende p& winkelfelet, vare{t r skruvarna ttdrages Ju ste.rne Uanlaggen finns i tjocklek O, I 5, O, 5 och I rnrn och hur rnycket de andrar hjultutningen kan utlasas ur diagrarnrnet bild 6'8. Lika tjocka juste rmell anliig g rn8ste tagas bort el- Ier laggas till vid beda f.istskruvarna da i annat faii axellutningen dndras. De riitt axellutnina e.hallits lsses fastskruvarna rned lasbrickan (2). 6-6

10 4.0 3.s tro es L00 1s ]USTERMEtLANtA66 AXEtrUrt r N 6 lurhrorundcr sidobolk ItluttuTNlN6 UTNI 0"5 '0I q3 00 votrrd 220r9 0t' 02"/4"0,3' 04' 0,6' 0.7'_. (}.E 09' [0' 9j.'!4o VINKELANDRINC Itild o 8. Diosrun lnr iinlri s at hiul. u.h

11 KONTROLL AV SPINDELTAPPSLUTNING Den s.k. spindeltappslutningen som hiir rnotsvalas av lutningen Pa kulledernas centrumlinje skall vara 80 vid hjullutning Oo KONTROLL AV STYRGEOMETRI DE ytterhjulet ar vridet 2Oo skall innerhjufet vara vridet ZZ,50 t lo se verkstadshandbok PV awd. 5. I itv!igt INSTALLNING AV STYRBECRANSNING Hjulen skau kunna vridas maxirnalt 40o utet. Vridningen begransas av stoppskruwar vid pitmanarrn och rn llanarm. lnstauningen sker enligt f6ljande' l. Rikta frarnhjulen rakt fram och kdr upp dem Pa vridplattor' Dessa skall ddrvid vara nollstallda och lesta. 2. Lossa plattornas lasning och vrid venstra hjulet uttt (vanstersvang) se lengt det ger. Avltis vridninssvinkeln. Avviker denna fr&n lossas ttsmuttein fdr stoppsktuven rned excentriskt huvud vid pitrnanarrnen Vrid hjulet tj.ii 40o. Stall in stoppskruven se att den just ligger an rnot Pitrnanarrnen salnt dras 3t Iesmutte rn. 3. Upprepa f6rfarandet med httger hjul och stoppskruven vid mellanarmen' INSTALLNING AV SKRANKNING (TOE IN) Skrankningen skall vara O-4 mm. I ijvrist se v e rkstadshandbok Py 444'445 avd. 6. VERKTYG Fttljande specialverktyg ar nttdvandisa vid reparation av Iramvagn och styrinriittnrng. SVO Avdragare fdr ratt. SVO AvdraSar f6r nedre kulled. SVO Avd!agare for pitrnanarrn. Betrliffande itvrisa specialverktyg' se ve rk stadshandbok PY 444'445 avd 6'

12 I SPECIFIKATIONER FRAMAXEL JusterrnellanlaSg vid framaxelbalk JusterInellanldSg vid 6vre lf,nkarm =2ttrrn = 3lntn = 0, 15 tnrn = 0,5 mm = lmm STYRINRATTNING Rattdiarneter Antal varv (frln stopp tiu stopp) Styrslrdcka, fabrikat och typ utvixlings f 6rhlllande Justerrnellanldgg f6:i srdckskruvens lagcr Bricka mellan justerskruv och styrax.l Srn6rjrnedel till styrsnicka 430 rnm 3l/4 vatv Gernner, "skruv och rullet' 15,5:l tj. = 0, 1rnrn tj. ' 0,2 mrn tj. = 0,25 mrn tj. = 2, I rnrn tj. - 2'Z rrrm tj. = 2'3 mrn Hypoidolja SAE 80 HJULVINKLAR (OBELASTAD VACN) Axellutning (caste!) Hjuffuhing (catnbet) ispindeltappen s " lutning Skrdnkning Styrg ornetri: (toe in) N6! ytterhjulet er vtidet 20o skall innerhjulet vara vridet Max. vridningsvinkel uttt oo tiu l/2o 8o 0-4 rntn 4oo 5-8

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport K081064 (05-02-01) MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport SE VIKTIGT! Läs igenom hela anvisningen innan arbetet påbörjas! Denna garageport är endast avsedd för användning i privat (ej industriellt) bruk.

Läs mer

SPECIELLA REPARATIONSANVISNINGAR Ferguson TE-20

SPECIELLA REPARATIONSANVISNINGAR Ferguson TE-20 SPECIELLA REPARATIONSANVISNINGAR Ferguson TE-20 Ett fel i växellådan kan i de flesta fall lokaliseras genom systematisk felsökning. Om man genom förundersökning kunnat fastställa att ett missljud härrör

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

Stor slip, monteringsanvisningar

Stor slip, monteringsanvisningar Stor slip, monteringsanvisningar Alutrack stor slip 10 25+ m INNEHÅLL AV SLIPPAKET 10 m 15 m 20 m 25 m 5 m skenor 4 6 8 10 Fäströr 6 9 12 15 Fästplattor 4 8 12 16 Skarvstycken 2 4 6 8 10x70 mm bult, mutter

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Instruktion för kabelmontering

Instruktion för kabelmontering 1 TOP LIGHT 2 NAVIGATION LIGHT 3 ANCHORLIGHT 4 WINDEX 5 FLOOD LIGHT 6 AERIAL 7 WINDINSTRUMENT 1 595-557-S 2008-08-13 Instruktion för kabelmontering 1 2 1 2 Eftermontering av kablar Bestäm med hjälp av

Läs mer

RIGG- och SEGELFUNKTION

RIGG- och SEGELFUNKTION ANVÄNDBARA RÅD OCH TIPS FÖR NYA DN- / ISJAKTSSEGLARE RIGG- och SEGELFUNKTION Principen efter vilken en isjaktsrigg skall fungera är i grunden följande: Kraften som får jakten att gå framåt genereras av

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D BRUKSANVISNING SV -D Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 20 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer

RÅD OCH TIPS för riggning och intrimning av din Seldénmast

RÅD OCH TIPS för riggning och intrimning av din Seldénmast RÅ OCH TIP för riggning och intrimning av din eldénmast Riggningsanvisningar och garantiförutsättningar. 2 Introduktion 4 Riggtyper ångskeppsriggning 8 Tvärskeppsriggning 0 öpande rigg 2 Förberedelse av

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Beställningsnummer BMC 1100 54 DIN 73. Hjulspindelben 31 31 1 103 980 BMC 1800 85 DIN 116. Hjulnav fram 31 21 2 634 002 MG Midget 57 DIN 78

Beställningsnummer BMC 1100 54 DIN 73. Hjulspindelben 31 31 1 103 980 BMC 1800 85 DIN 116. Hjulnav fram 31 21 2 634 002 MG Midget 57 DIN 78 BIL TILLÅTNA ÄNDRINGAR Tillåtna ändringar Av Gustaf Ulander Max effekt Max kw Hk vridmoment Fabrikat/modell norm DIN Nm Villkor BMC 850 32 DIN 44 BMC Cooper 65 DIN 88 Tabell A BMC Cooper S 93 DIN 126 Detalj

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 TEKNISK INFORMATION. 2 Identitetsuppgifter Måttuppgifter Kaross Chassi Stödben Däck Stödhjul Koppling Axlar SKÖTSEL OCH SMÖRJNING.. 9 Skötselschema axlar och

Läs mer

IAI VARNING! BRUKSANVISNING ORIGINAL INSTRUCTIONS. FOR ATT MINSKA RISKEN FOR SKADOR MAsTE ANVANDAREN LAsA OCH FORSTA DENNA BRUKSANVISNING.

IAI VARNING! BRUKSANVISNING ORIGINAL INSTRUCTIONS. FOR ATT MINSKA RISKEN FOR SKADOR MAsTE ANVANDAREN LAsA OCH FORSTA DENNA BRUKSANVISNING. D BRUKSANVISNING IAI VARNING! FOR ATT MINSKA RISKEN FOR SKADOR MAsTE ANVANDAREN LAsA OCH FORSTA DENNA BRUKSANVISNING. ORIGINAL INSTRUCTIONS Inkopsdatum:.... SM-G Manual,se 09/2010 SSM ProduktAB FUNKTIONELL

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Instruktion för kabelmontering

Instruktion för kabelmontering 595-966-S 2010-02-03 Instruktion för kabelmontering C- och F-profiler 2 Kablar för eftermontering I denna instruktion ges en beskrivning av hur man monterar nya kablar i C- och F-profiler från 2003. För

Läs mer

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Innehållsförteckning sid Innan Du använder spisen första gången... Fakta om plattor...5

Läs mer

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Bruksanvisning Svenska 7SV160173-03 Produktbeskrivning Liko Originalsele Hög Rygg är en basmodell som är konstruerad för att anpassa sig till brukaren utan individuella

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA

om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. KAPITEL 1: KAPITEL 2: KAPITEL 3: KAPITEL 4: KAPITEL 5: GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA 1 GRAFIK, AKVARELL,

Läs mer

GRP 0. OBS! Använd aldrig detta babyskydd på plats där det finns (Airbag) krockkudde! 0 9 mån 0 10 kg. U10714 rev 01

GRP 0. OBS! Använd aldrig detta babyskydd på plats där det finns (Airbag) krockkudde! 0 9 mån 0 10 kg. U10714 rev 01 GRP 0 0 9 mån 0 10 kg OBS! Använd aldrig detta babyskydd på plats där det finns (Airbag) krockkudde! U10714 rev 01 VARNINGAR 1. Läs bruksanvisningen noggrant före montering. Om babyskyddet inte monteras

Läs mer

Drift och skotsel av konstgras GREENFIELDS KONSTGRASSYSTEM

Drift och skotsel av konstgras GREENFIELDS KONSTGRASSYSTEM Drift och skotsel av konstgras GREENFIELDS KONSTGRASSYSTEM Greenfields konstgrassystem ar konstgras med mycket goda spelegenskaper som paminner om naturgras och som har hog slittalighet. -» Ytan ar specialformad

Läs mer