AV FÖRETAG FLYERALARM AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AV FÖRETAG FLYERALARM AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAG"

Transkript

1 AV FÖRETAG FLYERALARM AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAG 1 Giltighet, språk (1) För alla erbjudanden, leveranser och tjänster baserade på beställningar från våra kunder som är företag och som är gjorda inom ramen för deras företags verksamhet (härefter "Kunder") via vår flyeralarm-onlineshop (härefter "Webbshop") gäller dessa allmänna villkor för företag. (2) Kundens villkor gäller inte, även om vi inte motsätter oss deras giltighet separat. (3) Avtalen med kunderna är endast på svenska och/eller engelska. 2 Ingående av avtal, uppdragsgivare, ytterligare överenskommelser (1) Våra erbjudanden i webbshopen är inte bindande och utan förpliktelse och är endast en inbjudan att lämna ett anbud. (2) Genom att göra en beställning i webbshopen (vilket kräver inloggning och godkännande av dessa allmänna villkor), lämnar kunden ett bindande anbud att förvärva den relevanta produkten/de relevanta produkterna. Kunden är bunden till anbudet fram till slutet av den tredje dagen efter den på anbudet följande bankdagen. (3) Vi skickar omedelbart efter mottagning av anbudet en e-postbekräftelse om mottagningen, som innebär en omedelbar accept av anbudet. (4) Vår försäljningspersonal har inte rätt att ingå muntliga avtal med kunden i samband med kontraktet, som avviker från beställningsformuläret eller dessa allmänna villkor. (5) Det avgörande för rättsförhållandet mellan oss och kunden är det skriftliga, via fax eller per e-post slutna avtalet inklusive dessa allmänna villkor. Detta återger alla överenskommelser mellan oss och kunden. Muntliga åtaganden från oss före slutande av detta avtal är inte rättsligt bindande och muntliga överenskommelser ersätts av skriftligt avtal/beställning via Internet i det angivna beställningsformuläret, om det inte framgår uttryckligen att de ska fortsätta gälla. Tillägg och ändringar av det träffade avtalet inklusive dessa allmänna villkor måste vara skriftliga för att gälla. Med undantag för direktörer eller firmatecknare har våra medarbetare inte rätt att ingå härav avvikande muntliga överenskommelser. För säkerställande av skriftlig form räcker det med överföring via fax eller e-post. Andra telekommunikationssätt är inte tillräckliga. (6) Vid avtal med leverans till tredje part gäller beställaren som uppdragsgivare. Om leveransen till tredje part är till deras förmån eller om mottagaren av leveransen genom besittningstagandet och vidare användning av leveransen på annat sätt berikas, så gäller beställaren och mottagaren för leveransen gemensamt som uppdragsgivare. Genom utfärdandet av ett sådant uppdrag försäkrar beställaren konkludent att godkännande föreligger. (7) Oavsett om beställning gjorts för tredje part, vare sig i eget eller annat namn, gäller beställaren och fakturamottagaren gemensamt som uppdragsgivare. En senare faktureringsändring, även efter en redan gjord fakturering, på beställarens önskemål till en annan fakturamottagare innebär tyst övertagande av skulden även genom denna fakturamottagare. Genom utfärdandet av ett sådant uppdrag försäkrar beställaren konkludent att fakturamottagarens godkännande föreligger. (8) Ytterligare överenskommelser, ändringar och tillägg till avtalet är endast giltiga om vi bekräftar dessa skriftligen. 3 Ångerrätt För kunder som är företagare och vid ingående av avtalet handlar inom ramen för företagets verksamhet finns ingen ångerrätt. 4 Pris, betalning, säkerheter (1) Våra priser omfattar förpackning, frakt samt lagstadgad moms. Tull och liknande avgifter bärs av kunden. (2) Om inget annat uttryckligen avtalats skriftligen, levererar vi mot förskottsbetalning eller kreditkort (Master Card, Visa, Visa Electron och Mastercard) (Avgift 2 % av varans nettopris, lägst SEK 46,71 inkl. moms) och i samtliga fall mot faktura (som skickas via e-post och även kan innehålla vår accept). (3) Vid betalning med kreditkort belastas kundens kreditkortskonto när kunden lämnar anbudet. (4) En betalning anses som genomförd först när vi kan förfoga över beloppet. (5) Vid alla kontrakt kan en skälig förskottsbetalning eller säkerställande genom borgen eller kreditkort krävas.

2 5 Uppdragets utförande, godkännande genom kunden (1) Uppgifterna ska levereras i av oss angivna filformat och komprimeringsvärden. Innehållet i informationsblad måste följas. För avvikande filformat kan vi inte garantera en felfri tjänst till kunden, om inte detta format skriftligen har godkänts av oss. Kunden ansvarar fullt ut för riktigheten i uppgifterna, även när dataöverförings- eller diskfel föreligger som vi inte ansvarar för. (2) Leveranser av alla slag från kunden eller genom av denne utsedd tredje part, detta gäller även för diskar och dataöverföringar, är inte föremål för obligatorisk kontroll av oss. Detta gäller inte för uppenbarligen ej redigerade eller oläsliga uppgifter eller vid uttryckligt avtal (professionell datakontroll). Vid dataöverföringar ska kunden före översändandet installera den senaste tekniska versionen av motsvarande skyddsprogram för datavirus. Kunden är ensamt ansvarig för backup av data. Vi har rätt att göra kopior av data. 6 Omotiverad vägran att motta leverans Om mottagning av leverans vägras utan skäl tar vi ut en ersättning till ett fast belopp om 400 SEK. Kunden har dock möjlighet att visa en lägre skada, som då beaktas. Vi har också möjlighet att visa en högre skada, som då beaktas. Det belopp som ska betalas för varan/-orna faktureras oberoende härav. 7 Leverans, leveranstid, delleveranser, force majeure (1) Leverans sker uteslutande inom Sverige. (2) Leveranstiden avser arbetsdagar (måndag fredag) och börjar en dag efter mottagandet av tryckt material eller utskrift inom respektive deadline samt fullständig betalning av varan (inklusive moms). Vid förskottsbetalning gäller som datum för betalning den dag som betalningen kommer in på FLYERALARM AB:s konto. (3) Vi har rätt att göra delleveranser av produkter inom en beställning som kan användas separat, och vi ansvarar för de extra fraktkostnader som uppstår. (4) Vi ansvarar inte för omöjlig leverans eller för leveransförseningar, i den mån dessa beror på force majeure eller andra händelser, som vid tidpunkten för ingåendet av avtalet inte kunde förutses (t.ex. driftstörningar av alla slag, svårigheter att anskaffa material eller energi, transportförseningar, strejker, lagliga lockouter, brist på arbetskraft, energi eller råmaterial, svårigheter att få nödvändiga myndighetstillstånd eller -åtgärder, eller uteblivna, ej korrekta eller försenade leveranser från våra leverantörer), som vi inte är ansvariga för. I den mån sådana händelser väsentligt försvårar eller omöjliggör vår leverans eller tjänst och förhindrandet inte bara är av tillfällig varaktighet har kunden rätt att häva avtalet. Vid hinder av tillfällig varaktighet förlängs leverans- eller färdigställandetiden eller förskjuts leverans- eller färdigställandetiden med perioden för förseningen plus en rimlig startperiod. I den mån kunden till följd av förseningen inte skäligen kan förväntas acceptera leveransen eller tjänsten kan denne genom omedelbart skriftligt meddelande till oss häva avtalet. (5) Om hindret dröjer längre än en månad har kunden, efter utgång av en utsatt skälig tilläggstid, rätt att häva den ännu inte uppfyllda delen av avtalet. Om leveranstiden förlängs eller om vi frias från vår skyldighet har kunden inga skadeståndskrav på grund av detta. Vi får endast åberopa de angivna omständigheterna om vi omedelbart har informerat kunden. 8 Senare ändringar, förarbeten (1) Senare, d.v.s. efter uppdragsbekräftelse, av kunden orsakade ändringar av ordern kommer att faktureras. Som ändring av en order gäller även varje ändring av beställningsuppgifter (fakturamottagare, leveransadress, frakttyp, betalningssätt o. dyl.). För ändringar på kundens önskemål faktureras en avgift om 141,90 SEK (inkl moms), om inget annat skriftligen överenskommits. (2) Ändringar av levererade eller överförda data och liknande förarbeten som orsakats av kunden beräknas separat. (3) Vi har rätt, men är ej skyldiga, att självständigt utföra nödvändiga förarbeten i synnerhet på levererade och överförda data från kunden utan att konsultera denne, om detta ligger i kundens ekonomiska intresse eller bidrar till färdigställande av en order. Om kundens data inte uppfyller våra specifikationer och fel uppstår i slutprodukten genom en motsvarande anpassning av utskriftsdata, ansvara vi inte för dessa. Kunden förklarar uttryckligen att dessa arbeten sker på dennes risk. En reklamation är således utesluten. 9 Avbeställningar (1) Avbeställningar av order kan bara göras vid status "Order tilldelad, Ladda upp data, Filer har inkommit, felaktig data, Datakontroll OK, kommer annulering, kommer nya data, Påminnelse - felaktiga data, Påminnelse - data saknas, Påminnelse - data saknas CD, Tryckfrigivning har meddelats, Tryckfrigivning saknas, Påminnelse - tryckfrigivning saknas, Förskottsbetalning betald" samt " Påminnelse - förskottsbetalning obetald ". Avbeställningar i en senare status är uteslutna.

3 (2) Enskilda beställningar i varukorgen kan inte avbeställas. Varukorgen kan bara avbeställas i sin helhet. Om bara en beställning befinner sig i varukorgen i en senare status än vad som räknas upp i stycke 1 kan inte en avbeställning längre göras, även om en annan beställning fortfarande befinner sig i en tidigare status. (3) Avbeställningar kan endast göras av kunden själv och endast begäras via dennes kundkonto. 10 Frakt, försäkring, riskens övergång och plats för fullgörelse (1) Om inget annat uttryckligen överenskommits bestämmer vi den lämpliga frakttypen och transportföretaget enligt vår rimliga bedömning. (2) Vi kommer att försäkra varorna mot vanliga transportrisker på vår bekostnad. (3) Risken övergår till kunden senast vid överlämnande av leveransobjektet (varvid början av lastningen är avgörande) till speditören, fraktaren eller annan till utförare av försändelsen utsedd tredje part. Detta gäller också när delleveranser sker eller om vi har tagit på oss även andra tjänster. Om försändelsen eller överlämnandet försenas på kundens önskemål eller till följd av omständigheter vars orsak ligger hos kunden, övergår risken med meddelandet om leveransberedskap till kunden. Lagerkostnader efter riskövergång bärs av kunden. Vid lagring hos oss uppgår lagerkostnaderna till en procent av fakturabeloppet för de lagrade leveransobjekten per upplupen vecka. Vi förbehåller oss påstående och bevis om högre eller lägre lagerkostnader 11 Ansvar för fel och brister (1) Kunden ska i varje fall utan dröjsmål kontrollera att varan överensstämmer med avtalet. Risken för eventuella fel övergår med meddelande om tryckklar / produktionsredo över till kunden, i den mån det handlar om fel som först uppkom eller hade kunnat upptäckas i den efterföljande tillverkningsprocessen. Detsamma gäller för alla andra godkännanden från kunden. (2) Kunden ska omedelbart efter leverans till denne eller av denne utsedd tredje part noggrant undersöka den levererade varan. Den levererade varan gäller som godkänd av kunden om vi inte fått en skriftlig reklamation, även per fax eller e-post, avseende uppenbara brister eller andra fel, som hade kunnat upptäckas vid en omedelbar och noggrann undersökning, inom sju arbetsdagar efter leverans av leveransobjektet eller annars inom sju dagar efter upptäckten av felet eller någon tidigare tidpunkt, där bristen för kunden vid normal användning av leveransobjektet hade kunnat upptäckas utan närmare undersökning. (3) Undersökningsplikten gäller även avseende för korrigering översända för- och mellanprodukter. (4) Om den levererade varan är behäftat med fel, kan kunden i första hand begära avhjälpande av felet eller omleverans av en felfri vara. Vi kan välja mellan avhjälpande eller omleverans (förutsättningen för vårt ansvar är att det rör sig om ett inte obetydande fel). Skulle en eller båda av dessa typer av felåtgärd vara omöjlig eller oproportionerlig har vi rätt att vägra dem. Vi kan vägra felåtgärd så länge kunden inte uppfyller sin betalningsplikt gentemot oss som motsvarar den felfria delen av tjänsten. (5) På vår begäran ska den reklamerade produkten returneras fraktfritt till oss. Returnerade varor som ej är kostnadsfria kommer inte att tas emot. Vid berättigad reklamation står vi för kostnaderna för retur. (6) Vi bär de nödvändiga kostnader som uppkommer för felåtgärden, i synnerhet transport-, frakt- (lägsta frakt), arbets- och materialkostnader. Ej inkluderat är merkostnad som uppstår på grund av att föra objektet till en annan ort än fullgörandeorten. (7) Om avhjälpande resp. omleverans enligt stycke 4 misslyckas eller inte skäligen kan begäras av kunden eller om vi vägrar att vidta dem, har kunden i enlighet med gällande lagstiftning rätt att frånträda avtalet, begära prisavdrag eller att begära skadestånd eller ersättning för sina gagnlösa kostnader. Ytterligare anspråk från kunden av vilken rättslig grund det vara må utesluts eller begränsas i enlighet med 13. (8) Garantitiden är tolv månader från leverans, och där godkännande krävs från godkännandet. En med kunden avtalad individuell leverans av begagnade varor sker utan garanti. (9) Ingen av klausulerna ovan avser en ändring av gällande regler om bevisbördans fördelning. 12 Produktionsspecifika specialfunktioner, klagomål 1) I alla tillverkningsförfaranden kan små avvikelser från originalet inte reklameras. Detta gäller i synnerhet vid: små färgvariationer mellan två eller fler beställningar små färgvariationer gentemot en tidigare beställning små färgvariationer mellan enskilda ark inom en beställning små kapnings- och falstoleranser (= variationer från slutformatet), i synnerhet vid tidningar, broschyrer, böcker med saddle- eller loopsömmar, samt vid pocketar upp till 4 mm från det låsta slutformatet, alla övriga broschyrer och böcker upp till 2 mm från det låsta slutformatet, vid servetter upp till 1,5 mm från det låsta slutformatet, reklamtekniska produkter 1-2 % från slutformatet, alla övriga produkter upp till 1 mm från (det låsta) slutformatet

4 små färgvariationer mellan insida och omslag vid tidningar små utlöpare (upp till 0,3 mm) av den partiella UV-lacken på tryckmotivet. Detsamma gäller av tekniska skäl för jämförelse mellan olika förlagor (som t.ex. korrektur, för- och provutskrifter och utskriftsuppgifter, även då de tagits fram av oss) och slutprodukten. (2) Av produktionsskäl kan löpriktningen på pappret inte beaktas vid placeringen. Lätta avbrott på falsarna samt variationer i fasthet eller styvhet på produkten som följd härav måste accepteras och kan inte reklameras. (3) Leveransavvikelser om upp till plus/ minus 5 % av den beställda varan kan inte reklameras. Hit hör även makulerade, startark, inriktningsexemplar för vidarearbetande maskiner, produktionsrelaterat avfall från övre och nedre ark, som sorteras ut. (4) För variationer i beskaffenheten hos det material som används är vi bara ansvariga upp till ett belopp motsvarande priset för uppdraget ifråga. 13 Kundens hävningsrätt och annat ansvar från vår sida (1) Kundens hävningsrätt enligt lag ska förutom i fallen enligt 11 vare sig uteslutas eller begränsas. Likaså ska våra rättigheter och anspråk enligt lag eller avtal varken uteslutas eller begränsas. (2) Vi ansvarar utan inskränkning endast för uppsåt och grov vårdslöshet (även våra företrädare, anställda och underentreprenörer) samt för personskador, som beror på vårdslöshet från vår sida eller uppsåt eller vårdslöshet hos våra företrädare, anställda och underentreprenörer). Lika oinskränkt ansvarar vi för lämnade garantier och utfästelser i det fall en därav omfattad brist aktiverar vårt ansvar. Skadeståndsansvaret i anledning av från farlig verksamhet (särskilt enligt produktansvarslagen) är inte begränsat. (3) Vid annan oaktsamhet avseende väsentliga avtalsskyldigheter (Kardinalplikter) är vårt ansvar begränsat till avtalstypiska, förutsebara skador. (4) I övrigt är vårt ansvar oavsett rättslig grund (i synnerhet anspråk som uppstår ur brott mot primära och sekundära skyldigheter, utomobligatoriskt skadeståndsansvar samt andra skadeståndskrav) uteslutet. (5) Detsamma (uteslutande av ansvar med undantag och begränsningar) gäller för krav i anledning av culpa in contrahendo. (6) Avseende krav på kostnadsersättning gäller denna 13 på motsvarande sätt. (7) En uteslutning eller en begränsning av vårt ansvar gäller också för våra företrädare, anställda och underentreprenörer. (8) Kardinalplikter är väsentliga avtalsskyldigheter, alltså sådana plikter som ger avtalet sin prägel och som avtalspartnerna får förlita sig på. Det handlar därmed om de väsentliga rättigheter och skyldigheter som utgör förutsättningarna för fullgörande av avtalet och som är oumbärliga för kontraktets syfte. (9) Ingen av klausulerna ovan innebär en ändring av gällande regler om bevisbördans fördelning. 14 Kvittning, detentionsrätt och överlåtelse av fordran (1) Kunden får endast kvitta egna anspråk mot våra anspråk om motfordran är obestridd eller fastställt genom lagakraftvunnen titel. Kunden har rätt till detention (att hålla inne sin prestation) också på grund av ett motkrav från samma avtalsförhållande. (2) En överlåtelse av kundens fordringar mot oss är inte tillåten. 15 Elektronisk faktura Kunden samtycker till att fakturor överförs elektroniskt. 16 Äganderättsförbehåll (1) Nedan avtalade äganderättsförbehåll tjänar som säkerhet för alla våra respektive nuvarande och framtida krav mot kunden i samband med från de mellan avtalspartnerna aktuella leveransförhållandena avseende (tryck- )produkter (inklusive balansfordringar avseende ett för detta leveransförhållande avtalat avräkningskonto). (2) Den av oss till kunden levererade varan förblir vår egendom till dess att fullständig betalning av alla säkrade fordringar skett. Varan kallas härefter förbehållsvara. (3) Kunden förvarar förbehållsvarorna åt oss utan kostnad. (4) Om tredje part ingriper i förbehållsvarorna, i synnerhet genom utmätning, ska kunden omedelbart hänvisa till vår egendom och informera oss om detta så att vi kan hävda våra rättigheter till egendomen. Om den tredje parten inte kan ersätta våra rättsliga eller utomrättsliga kostnader som uppstår i detta sammanhang, ansvarar kunden för dessa gentemot oss. (5) Vi kommer att släppa förbehållsvarorna på begäran efter eget gottfinnande, förutsatt att deras värde överstiger beloppet av de säkrade fordringarna med mer än 50 %.

5 (6) Om vi på grund av kundens avtalsbrott i synnerhet utebliven betalning häver avtalet, har vi rätt att begära överlämning av förbehållsvarorna. 17 Handelsbruk Vid affärstransaktioner gäller handelsbruket inom den grafiska industrin (t.ex. ingen skyldighet att överlämna mellanprodukter som data, litografier eller tryckplattor som är gjorda för att tillverka slutprodukten), om inget annat uppdrag har meddelats. 18 Data, datamedium (1) Produkter som tillhör kunden, i synnerhet data och datamedium, arkiveras av oss endast efter uttrycklig överenskommelse och mot särskild ersättning vid tidpunkten för överlämnande av slutprodukten till kunden eller dennes ombud. Om ovan nämnda objekt ska försäkras måste vid avsaknad av överenskommelse kunden själv ombesörja detta. (2) Uppgifter på CD/DVD samt ytterligare underlag för uppdraget skickas inte tillbaka. 19 Tredje parts rättigheter, ansvarsfrihet (1) Kunden garanterar särskilt att förlagorna (i synnerhet bild- och textfiler), innehåll och material som skickas över till oss inte kränker någon upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter som tillkommer tredje man. (2) Kunden förklarar att han/ hon innehar kopierings- eller reproduktionsrättigheter för inlämnade data. (3) Kunden friskriver oss på första begäran från alla anspråk från tredje part och åtar sig att ersätta oss för eventuella skador som vi drabbas av på grund av tredje mans rättigheter. Hit räknas också eventuella juridiska kostnader (advokat- och rättegångskostnader). 20 Tillämplig lag och behörig domstol (1) På avtalet mellan oss och kunden ska svensk lag vara tillämplig. (2) Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor av 1980/04/11 (CISG) gäller inte. (3) Stockholms tingsrätt ska ha exklusiv behörighet i första instans för alla tvister som uppstår ur eller i samband med det aktuella avtalsförhållandet. Efter eget val kan vi dock också väcka talan i varje domstol som är behörig enl. lag. (4) Skulle en bestämmelse i dessa allmänna villkor eller en bestämmelse inom ramen för andra överenskommelser vara eller bli overksam så ska inte giltigheten av återstående bestämmelser eller avtal påverkas. (5) Ändringar och tillägg till dessa allmänna villkor måste vara skriftliga. Detta gäller även för ändring av denna skriftslighetsklausul.

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 Innehåll FÖRKORTNINGAR 19 FÖRORD 23 1 KÖPRÄTTEN 25 1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 1.2 Lagstiftningen inom köprätten 29 1.2.1 Allmänt 29 1.2.2 1990 års köplag 30 1.2.3 Nyare kontraktsrättslig

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Köpvillkor. OBS! Efterkravsavgiften, f.n. 50 kr tillkommer om du väljer detta betalningsalternativ.

Köpvillkor. OBS! Efterkravsavgiften, f.n. 50 kr tillkommer om du väljer detta betalningsalternativ. Köpvillkor Priser: Alla priser är inkl. moms. Fraktkostnader inom Sverige ingår i priset. OBS! Efterkravsavgiften, f.n. 50 kr tillkommer om du väljer detta betalningsalternativ. Betalningsalternativ: 1.

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Allmänna villkor för paketresor

Allmänna villkor för paketresor Allmänna villkor för paketresor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor.

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Resevillkor Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Konsumentverket/KOoch Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR har träffat följande överenskommelse om Allmänna villkor

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

OMØ A/S Generella försäljnings- och leveransvillkor. Allmänna bestämmelser

OMØ A/S Generella försäljnings- och leveransvillkor. Allmänna bestämmelser OMØ A/S Generella försäljnings- och leveransvillkor Allmänna bestämmelser 1. Om inte andra skriftliga avtal föreligger mellan OMØ A/S och kunden, gäller dessa försäljningsoch leveransvillkor vid samtliga

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Affärsvillkor Januari 2014

Affärsvillkor Januari 2014 Affärsvillkor Januari 2014 Giltighet A. Allmänt Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller all handel mellan laborma interiör AB, org. nr. 556282-0273, nedan kallat laborma, och labormas kunder,

Läs mer

w Affärsvillkor j a n u a r i 2010

w Affärsvillkor j a n u a r i 2010 Affärsvillkor j a n u a r i 2010 Giltighet A. Allmänt Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller all handel mellan Expedit i Sverige, (Expedit Retail Solutions AB, org. nr. 556696-0646 och Expedit

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar.

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar. 1. Charterkontrakt Huvudresenär är den person som bokar charterevenemanget och därmed ingår avtal med TeamSailing Nyström AB. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

2. Bilaga Allmänna villkor

2. Bilaga Allmänna villkor 2. Bilaga Allmänna villkor 2.1 Allmänna villkor Belysningsarmaturer 2.1.1 Bakgrund och syfte Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Belysningsarmaturer med dnr 96-89-2013. Leverans av

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Allmänna Villkor för Konsumenter

Allmänna Villkor för Konsumenter Allmänna Villkor för Konsumenter 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Dessa allmänna villkor och bestämmelser, inklusive alla andra villkor och dokument som avses i dessa allmänna villkor (nedan kallad: "villkoren")

Läs mer

Retursedel Campingvaruhuset.se

Retursedel Campingvaruhuset.se Retursedel Campingvaruhuset.se Kunduppgifter Ordernummer: Förnamn: Person/kundnummer: Efternamn: Adress: Postnummer: Ort: Returinformation Här anger du information om varför du retunerar din beställning.

Läs mer

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster.

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal.

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal. Köpvillkor 1. Allmänt Vid beställning via webshop träffas avtal om köp först när VP Autoparts (fortlöpande "vi", "oss") bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via E-mail. Beställaren (fortlöpande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt:

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Offert Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07 Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Vi tackar för förfrågan och erbjuder följande enligt nedan: Pris exklusive moms

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på vår hemsida. När du som konsument handlar via internet gäller:

I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på vår hemsida. När du som konsument handlar via internet gäller: Allmänt vidaxl.se version 2.0, 2014-11-20 Dessa villkor är tillämpliga på alla avtal som ingåtts på distans mellan dig som kund och vidaxl som säljare. vidaxl är ett varumärke som ägs och marknadsförs

Läs mer

RAMBLER WALKINGWAGON. Allmänna villkor. 1 Upprättande av avtal

RAMBLER WALKINGWAGON. Allmänna villkor. 1 Upprättande av avtal 1 Upprättande av avtal Ett avtal upprättas när du gjort en beställning och betalat i Ramblers webbutik eller om du gjort en beställning per e-post, telefon eller fax till Rambler Restart BV. Genom att

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. LimGrossen i Norrköping AB - NL 01 för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom Sverige. Utgivna 2001 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden

Läs mer