Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till skada för Dig.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till skada för Dig."

Transkript

1 JURIDISKA FAKULTETEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET URVALSPROV (svenskspråkiga sökande) Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till skada för Dig. De här uppgifterna är avsedda för Dig som söker till Helsingfors och Vasa för att avlägga examen på svenska. Uppgifterna är sju till antalet och bedöms på poängskalan Det maximala antalet poäng är alltså 70. Svaren på uppgifterna ska Du skriva på separata papper. Svaren ska Du lämna in till övervakarna. I övre kanten av varje svar ska Du tydligt på de utmärkta platserna skriva Ditt namn, Din personbeteckning och orten där provet äger rum. Om Du lämnar någon uppgift obesvarad, ska ett tomt papper också lämnas till övervakaren. Även på ett sådant tomt papper ska Du skriva namn, personbeteckning och ort där provet äger rum. Om Du ansöker om inträde i det svenska urvalsprovet, måste Du skriva svaren på svenska. För svaren på uppgifterna finns reserverat ett knippe med svarspapper. Svaren på uppgifterna skrivs i enlighet med det reserverade utrymmet på svarspappret. Du måste hålla varje svar inom de yttre ramarna för utrymmet och på varje rad får finnas endast en textrad. Den överskridande delen läses inte. Handstilen bör skäligen kunna läsas. Vid bedömningen av svaren beaktas endast sådana kunskaper som framgår av urvalsprovslitteraturen. En helhetsbedömning tillämpas på uppgifterna. Således kan förutom åt svarets riktighet och fullständighet ges betydelse också åt svarets följdriktighet, klarhet och betoning på det väsentliga. Brister kan medföra poängavdrag. Om Du helt avstår från provet, lämnar Du detta papper samt Dina svarspapper (som alltså inte bedöms) till övervakarna. På varje svarspapper ska Du skriva Ditt namn, Din personbeteckning och orten där provet äger rum. På svarspappret för uppgift 1 ska Du även anteckna ett kryss i rutan Jag avstår. Från provsalen får Du avlägsna Dig tidigast kl. 13. Provresultaten kommer att offentliggöras LÄS INSTRUKTIONERNA OCH UPPGIFTERNA SYNNERLIGEN OMSORGSFULLT

2 2 UPPGIFT 1 A är en fysisk person som är allmänt skattskyldig i Finland. Han arbetar i en ledande ställning i ett stort multinationellt bolag. Skatten på hans välförtjänta förvärvsinkomst är euro år A har varken hustru eller barn. A får år 2014 sammanlagt 400 euro i dividend från ett finskt aktiebolag och 600 euro i dividend från ett annat finskt aktiebolag. Båda bolagen är börsnoterade i Finland. A får år 2014 också sammanlagt euro i bruttohyra från en aktielägenhet i Helsingfors som han ensam äger och hyr ut. A ärvde lägenheten av sin far år A betalar år 2014 sammanlagt euro i bolagsvederlag för lägenheten som han hyr ut. Han betalar år 2014 också sammanlagt euro i ränta på ett lån med vilket han köpte för eget bruk en semesterbostad i Levi år A köpte år 2010 också ett ståtligt egnahemshus i Esbo och har fortfarande en stor bostadsskuld på vilken han betalar euro i ränta år A använder egnahemshuset som sin stadigvarande bostad. Han har tidigare ägt och bott i flera bostäder runt om i Finland. Ett hur stort underskott i kapitalinkomstslaget uppstår för A år 2014? Hur mycket av detta underskott kan han dra av som underskottsgottgörelse år 2014? Ge ett juridiskt motiverat svar i vilket Du a) tar ställning till inkomstskattebehandlingen av var och en av de nämnda inkomsterna som A får och utgifterna som han har år 2014 samt b) framför uträkningar om underskottet i kapitalinkomstslaget och underskottsgottgörelsen. UPPGIFT 2 a) Redogör kort för den huvudsakliga ansvarsgrunden för personers ansvar för sitt handlande som lett till skada utanför kontraktsförhållanden? b) Redogör kort med fyra exempel för rättsliga typsituationer där ansvarsgrunden avviker från ansvarsgrunden enligt del a i uppgiften. Du måste ange både vilken ansvarsgrunden är och i vilken situation ansvarsgrunden gäller. UPPGIFT 3 Anna K hade sent en kväll i oktober varit ute och promenerat med sin hund. Vid ett ensligt skogsbryn hade en bil plötsligt kört upp bakom henne. Ur bilen hade en man, senare identifierad som Bengt B, stigit ut. Bengt hade med ett avsågat hagelgevär hotat att skjuta huvudet av både Anna och hennes hund om hon inte genast satte sig i bilens baksäte. Bengt hade betett sig mycket hotfullt och Anna vågade inte annat än att lyda. Bengt hade efter detta låst alla bildörrar och kört runt i ca en timme med Anna i baksätet. Under denna tid hade följande inträffat:

3 3 Bengt hade igen med hagelgeväret i handen hotat att skjuta Anna om hon inte gav honom hennes plånbok och mobiltelefon. Anna hade motvilligt gått med på detta. Bengt hade hittat ett antal nakenbilder på Anna i hennes mobiltelefon. Han hade hotat att ladda upp bilderna på Facebook om hon inte loggade in på sin nätbank och förde över pengar på hans bankkonto. Detta hade Anna emellertid inte gått med på. Bengt hade efter detta blivit mycket arg och greppat tag i Annas hand. Han hade fört ner hennes hand i sina byxor och tvingat henne att vidröra hans könsorgan under ca 10 sekunder. Anna hade till slut lyckats få upp en av bildörrarna, hoppa ut och kalla på hjälp. Bengt greps kort därefter av polisen. Det visade sig att bilen som Bengt använt tillhörde hans granne. Bengt hade tidigare under dagen brutit sig in i bilen och lyckats tjuvstarta den. Han hade dock lämnat bilen på grannens parkeringsplats kort innan han greps av polisen. Vilka brott har Bengt gjort sig skyldig till? Motiverat svar! UPPGIFT 4 Meira K. som hade äldre bilar som hobby köpte nyligen en begagnad öppen röd bil för kr i en bilaffär. Hon blev förtjust i bilen och tänkte att det skulle vara roligt att om somrarna njuta av sol och fartvind. Parterna undertecknade en sedvanlig avtalsblankett där villkoren för köpet ingick. I rutan för köpeobjektet stod Saab 9000 Cabriolet renoveringsobjekt. Bilen hade gått km och var från Redan när Meira körde hem bilen efter köpet fick hon motorproblem. Temperaturmätaren gick upp och motorn stannade. Hon kunde sedan inte starta om den utan fick låta bogsera bilen. Hon kontrollerade också bränslepumpen, men felet fanns kvar. Hon transporterade tillbaka bilen till säljaren som också har undersökt bilen utan att hitta felet. Meira ville inte längre ha bilen men säljaren vill hålla fast vid köpet. Ge juridiska råd med motivering till Meira om huruvida hon kan få som hon vill. UPPGIFT 5 a) Den straffrättsliga legalitetsprincipen kan ses som en sammanfattning av fyra specifika förbud. Ange dessa förbud och redogör i korthet för deras innehåll. Uppge också till vilken rättslig aktör som respektive förbud i främsta hand är adresserat. b) Enligt 4 kap. 2 i strafflagen befinner sig en person i förbudsvillfarelse, om han eller hon felaktigt tror att en gärning är tillåten. Därtill förutsätts att villfarelsen anses vara uppenbart ursäktlig med anledning av vissa i lagen uppräknade kriterier. Ange dessa kriterier och uppge också vilken nivå i brottsbegreppet förbudsvillfarelsen hänför sig till.

4 4 UPPGIFT 6 Besvara följande delfrågor utgående från boken Edward Andersson Joakim Frände: Inledning till skatterätten. Den rekommenderade längden av Ditt svar är angiven inom parentesen efter varje delfråga. a) Vad kännetecknar miljöskatter av sporrande (styrande) karaktär samt miljöskatter av finansieringskaraktär? Till vilkendera kategorin av miljöskatter hör oljeavfallsavgiften? Varför hör oljeavfallsavgiften till angiven kategori av miljöskatt enligt boken? (7 9 rader) b) Utländska fysiska personer som kommer till Finland och som klassificeras som s.k. nyckelpersoner beskattas enligt lagen om källskatt för löntagare från utlandet. Vissa krav ska uppfyllas för att reglerna för nyckelpersoner kan tillämpas. Vilka krav anges i boken? Hur stor blir källskatten (i procent) om reglerna om nyckelpersoner tillämpas? Vilket är syftet med lagen? (4 5 rader) c) Samfund ska enligt lagen om beskattningsförfarande (BFörfL) utan uppmaning lämna in en skattedeklaration för verkställandet av deras inkomstbeskattning. Inom vilken tid ska ett allmänt skattskyldigt samfund lämna in deklarationen i fråga? Från vilken tidpunkt räknas tidsfristen? (2 3 rader) d) Trots de harmoniserade mervärdesskattereglerna får varje EU-medlemsland självständigt bestämma om mervärdesskattesatsernas storlek. Utöver normalskattesatsen får varje land använda högst två lägre (reducerade) skattesatser. På EU-nivå ställs dock vissa gränser för de nationella skattesatserna. Hur stor ska normalskattesatsen minst vara (i procent)? Hur stora ska de två lägre (reducerade) skattesatserna minst vara (i procent)? (2 rader) e) I boken behandlas vissa reserveringar som stadgas i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NSL). Namnge dessa reserveringar. (2 rader) f) A är en fysisk person som är allmänt skattskyldig i Finland. Det uppstår för A år 2014 en överlåtelseförlust på euro vid försäljningen av finska börsaktier. Denna överlåtelseförlust är avdragbar enligt 50 i inkomstskattelagen (ISkL). Från vilken inkomst kan denna överlåtelseförlust dras av? Vilket är det sista skatteåret då överlåtelseförlusten ännu kan dras av? (2 rader) g) Om ett köpeavtal ingås i vilket det överenskomna vederlaget är mindre än det gängse priset, kan skillnaden under vissa omständigheter betraktas som gåva (s.k. köp av gåvonatur) enligt lagen om skatt på arv och gåva (AGL). Med hur mycket ska vederlaget minst understiga det gängse priset för att skillnaden ska kunna ses som gåva? (1 rad) h) I 56 i lagen om beskattningsförfarande (BFörfL) stadgas om rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel. Rättelse kan under vissa förutsättningar ske inom två år från ingången av året efter det år då beskattningen av den skattskyldige slutförts. Vilka är de i stadgandet uppställda förutsättningarna för rättelse inom tidsfristen på två år? (4-5 rader)

5 5 UPPGIFT 7 Den 23 februari 2013 lånade A euro av B. Samma dag undertecknade A en skriftlig förbindelse om att han återbetalar skulden till B den 23 maj På den skriftliga förbindelsen antecknade C och D i mars 2013 att de såsom för egen skuld åtar sig ansvaret för att A betalar sin skuld till B. I slutet av maj 2014 fick B höra att A har flyttat utomlands. B vänder sig idag till C och kräver denne på betalning av hela skulden, eftersom den fortfarande är obetald. C vägrar att betala mer än euro, eftersom han anser att B ska vända sig även till A och D och kräva av dem bägge euro var. B känner sig rådvill och frågar Dig om råd. Han vill veta följande: a) Hur kategoriserar Du rättsligt A:s förbindelse? Motivera varför Du kategoriserar förbindelsen på det sätt Du gör! Vilka rättsverkningar har A:s förbindelse? b) Hur kategoriserar Du rättsligt C:s och D:s åtagande? Motivera varför Du kategoriserar åtagandet på det sätt Du gör! Vilka rättsverkningar har C:s och D:s åtagande? Blir C betalningsskyldig eller har C:s invändning framgång? c) Vad kan C göra för att säkra sin rättsliga ställning, om han enligt gällande rätt blir betalningsskyldig och betalar hela skulden? Motivera Ditt svar!

HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 11.6.2014. Sökande med kunskaper i svenska

HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 11.6.2014. Sökande med kunskaper i svenska HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 11.6.2014 Sökande med kunskaper i svenska Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2014 UPPGIFT 1 Hänvisningarna till boken Edward

Läs mer

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem. Förfarande i strid med anvisningarna länder inträdessökanden till skada.

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem. Förfarande i strid med anvisningarna länder inträdessökanden till skada. Efternamn, TEXTA! Förnamn, TEXTA! Personbeteckning Ort där provet skrivs JURIDISKA FAKULTETEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET URVALSPROV 17.6.2009 (svenskspråkiga sökande) Jag avstår Läs noggrant följande

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 12.5.2012 1 (8) Mäklarnämnd

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 12.5.2012 1 (8) Mäklarnämnd CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 12.5.2012 1 (8) FASTIGHETSMÄKLARPROV 12.5.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svaren på frågorna 1-5 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga 6 besvaras på

Läs mer

HELSIGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 18.6.2008 (sökande med kunskaper i svenska)

HELSIGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 18.6.2008 (sökande med kunskaper i svenska) HELSIGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 18.6.2008 (sökande med kunskaper i svenska) Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2008 2 MODELLSVAR / FRÅGA 1 A. Beskriv i korthet

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

AHM-provet 15.11.2014

AHM-provet 15.11.2014 AHM-provet 15.11.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Nämnden för mäklarprov

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Nämnden för mäklarprov CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Uppgift 1 a) Släktingarna menade att det mellan parcellen och vattenbrynet eventuellt finns tillandningsmark, som uppkommit till följd

Läs mer

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 1. INKOMSTSKATTER... 3 1.1. Beskattningen i olika företagsformer... 5 1.1.1. Enskild näringsidkare... 5 1.1.2. Öppet bolag... 7 1.1.3. Kommanditbolag...

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

FASTIGHETSMÄKLARPROVET 10.5.2014

FASTIGHETSMÄKLARPROVET 10.5.2014 CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 10.5.2014 1 (10) FASTIGHETSMÄKLARPROVET 10.5.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

Utjämningsproblematiken vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad vad skiljer teori från praktik?

Utjämningsproblematiken vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad vad skiljer teori från praktik? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Madeleine Jansson Utjämningsproblematiken vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad vad skiljer teori från praktik? Examensarbete 20 poäng Docent Eva

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN

SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN FÖR BESKATTNINGEN 2013 Dnr 164/200/2013 Skatteförvaltningen 2 (77) INNEHÅLL 1 HARMONISERINGSANVISNINGENS BINDANDE KARAKTÄR... 5 2 BESKATTNING

Läs mer

9 Godkännande för F-skatt... 1

9 Godkännande för F-skatt... 1 Innehåll 9 Godkännande för F-skatt... 1 9.1 Inledning...1 9.2 Förutsättningar för godkännande...2 9.2.1 Ansökan...3 9.2.2 Starttidpunkt...5 9.2.3 Förutsättningar för godkännande saknas...7 9.2.3.1 Näringsverksamhet

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2006-05-31 Kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Författare Sandra Gunnarsson Pernilla

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

AFM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1

AFM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1 AFM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1 FRÅGA 1 1 Kvalitetsfelet gällande strandlinjen. När förmedlingsrörelsen bjuder ut ett förmedlingsobjekt ska den enligt 9 1 mom. i lagen om förmedling av fastigheter

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Civilrättsliga låneförbudet

Civilrättsliga låneförbudet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Rättsvetenskap Linda Larsson Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen Prohibition against Loans to Related Parties according to the Swedish Company

Läs mer

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren?

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? ~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? Sofia Färm Ingela Holmer Johanna Nilsson Förord Denna uppsats är en kandidatuppsats som är skriven vid Högskolan

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer