HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET Sökande med kunskaper i svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 11.6.2014. Sökande med kunskaper i svenska"

Transkript

1 HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET Sökande med kunskaper i svenska Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2014

2 UPPGIFT 1 Hänvisningarna till boken Edward Andersson Joakim Frände: Inledning till skatterätten, 2014 Observera att modellsvaret är till vissa delar utförligare än vad som har krävts av ett provsvar som bedömts med fulla poäng. Svaret har kunnat ge fulla poäng också utan att paragrafnumrorna angetts. Inkomstskattebehandlingen av inkomsterna som A får år 2014 Dividendinkomsterna Av dividender som en fysisk person får från börsnoterade bolag är 85 procent skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst (ISkL 33 a 1 mom.). (s. 45) A får enligt uppgiften sammanlagt euro (= 400 euro euro) i dividender från bolag som är börsnoterade i Finland. Av dividenderna är således sammanlagt 850 euro (= 85 % * euro) skattepliktig kapitalinkomst och 150 euro (= 15 % * euro) skattefri inkomst för A. Hyresinkomsten Hyresinkomst är kapitalinkomst (ISkL 32 ). (s. 45) Med hyresinkomst avses bl.a. sådan hyra som den skattskyldige fått vid uthyrning av aktielägenhet. (s. 47). A får enligt uppgiften euro i bruttohyra från en aktielägenhet. Hyresinkomsten är i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst för A. Inkomstskattebehandlingen av utgifterna som A har år 2014 Bolagsvederlaget Från kapitalinkomsterna får man allmänt avdra utgifterna för deras förvärvande och bibehållande (s.k. naturliga avdrag, ISkL 54 ). (s. 49) Bolagsvederlaget för en uthyrd aktielägenhet är en sådan utgift och kan således dras av från kapitalinkomsterna (bruttohyran). (s. 47) A betalar enligt uppgiften euro i bolagsvederlag för aktielägenheten som han hyr ut. A får således göra ett avdrag på euro från sina kapitalinkomster. Ränteutgifterna Ränteutgifter avdras inom kapitalinkomstslaget. (s. 50) Räntor på bostadskuld är avdragsgilla upp till 75 procent (ISkL 58 ). (s. 50) A betalar enligt uppgiften euro i ränta på sin bostadsskuld. A får således göra ett avdrag på euro (= 75 % * euro) från sina kapitalinkomster. Alla räntor är inte avdragsgilla. Avdragsgill är t.ex. inte ränta på lån för anskaffning av semesterbostad. (s. 50) A betalar enligt uppgiften euro i ränta på ett lån med vilket han köpt en semesterbostad. A får inte göra något avdrag för räntan. Underskottet som uppstår för A i kapitalinkomstslaget år 2014 Det uppstår ett underskott i kapitalinkomstslaget (nettokapitalinkomsten blir negativ) om avdragen från kapitalinkomsterna är större än kapitalinkomsterna. (s. 50) 2

3 Uträkning om underskottet i kapitalinkomstslaget + Den skattepliktiga andelen av dividendinkomsterna 850 euro + Den skattepliktiga hyresinkomsten euro - Det avdragsgilla bolagsvederlaget euro - Den avdragsgilla andelen av räntan på bostadsskulden euro Underskott euro Underskottsgottgörelsen som A har rätt till år 2014 Om en fysisk person har underskott inom kapitalinkomstslaget, får han avdra 30 procent av detta underskott från sin skatt på förvärvsinkomst (ISkL 60 och 131 ). Avdraget är dock högst euro per person och euro för en familj med två vuxna och två eller flera barn. (s. 50) A har enligt uppgiften varken hustru eller barn. A har således rätt att dra av högst euro som underskottsgottgörelse. Underskottsgottgörelsen ökas med två procentenheter (dvs. från 30 till 32 %) till den del underskottet härrör från räntor för en bostadsskuld för förvärv av den första bostaden (ISkL mom.). (s. 50) A har enligt uppgiften tidigare ägt och bott i flera bostäder runt om i Finland. Det i uppgiften avsedda egnahemshuset i Esbo är alltså inte A:s första bostad. A har således rätt att dra av som underskottsgottgörelse 30 procent (och inte till någon del 32 procent) av underskottet i kapitalinkomstslaget. Uträkning om underskottsgottgörelsen 30 procent av underskottet som A har i kapitalinkomstslaget är euro (= 30 % * euro), vilket överskrider maximibeloppet på euro som A har rätt att dra av. A får således dra av euro som underskottsgottgörelse från sin skatt på förvärvsinkomst. 3

4 UPPGIFT 2 Hänvisningarna till boken Christina Ramberg: Malmströms Civilrätt, 2014 a) För skadestånd utanför kontraktsförhållanden finns de allmänna reglerna i skadeståndslagen (1972:207) (s. 309). Skadeståndsrätten bygger på fyra grundproblem som i frågeform lyder: 1) har en skada uppstått, 2) när har någon ansvar för en annans skada, 3) hur knyter man ihop skadan med ansvaret och 4) hur beräknas skadeståndsersättningen. Ansvarsgrunden har att göra med fråga 2. (S. 311). Den huvudsakliga ansvarsgrunden enligt skadeståndslagen är ansvar för det som allmänt inom juridiken kallas culpa. Uttrycket är tvetydigt då boken talar om att vårdslöshet är culpa men att också ansvar för uppsåtligt orsakande av skada hör till culparegeln. Inom skadeståndsrätten är det vanligaste problemet ändå att det är fråga om att skadan orsakats av en oaktsam handling vilket betyder att man varit vårdslös. (S. 312) Regeln om ansvar för en oaktsam handling är inte särskilt informativ varför uppfattningen om för vilka handlingar ansvar kan följa klarnar genom att se på rättspraxis. Måttstocken är att ansvar följer om man bryter mot vad man kan förvänta sig av normalt förståndigt folk. Som stöd för denna bedömning kan man se vad som krävs i olika situationer i olika slag av normer. Man kan också beakta risken för skada, skadans omfattning, möjligheter att förebygga skada och möjlighet att inse risken. (S. 312) b) Undantagsvis kan man också bli ansvarig för en skada fastän man inte handlat uppsåtligt eller vårdslöst. Det första undantaget är ansvar för att en annan person varit vårdslös. I 3 kap. i skadeståndslagen regleras principalansvar för arbetsgivare för skador som en arbetstagare vållar i tjänsten. (S. 315 f.) Föräldrar som är vårdnadshavare har också ett principalansvar men endast i begränsad utsträckning. De ansvarar för skador som barnet orsakar genom brott till en femtedel av ett så kallat prisbasbelopp. (S. 314 f.) Djurägare ansvarar för skada fastän de inte förfarit vårdslöst. Detta gäller ägare av kreatur, dvs. kor och hästar, samt hundägare. (S. 316 f.) I transporter står inte alla inblandade personer i avtalsförhållande. Enligt järnvägstrafiklagen (1985:192) bär järnvägen strikt ansvar för skada som orsakats i järnvägsdriften. Strikt ansvar regleras också i luftansvarighetslagen (1922:382). (S. 317 f.) Det finns också strikt ansvar för skador som uppkommer för vissa miljöskador enligt miljöbalken (1998:808) såsom skador av immissioner, i samband med sprängning och vid arbete med grävning samt underhåll av dammanläggningar. (S. 319) Strikt ansvar finns också i ellagen (1997:857) och atomansvarighetslagen (1968:45) samt i sjölagen (1994:1009) om oljeskador till sjöss. (S. 319) Strikt ansvar har också slagits fast i rättspraxis för näringsidkare som driver fjärrvärmeanläggningar för skador som orsakas av läckage. (S. 319) I produktansvarslagen (1992:18) regleras en särskild form av strikt ansvar för säkerhetsbrister i en produkt. Ansvaret följer för tillverkare, importörer, detaljhandlare och grossister när en produkt orsakar skada på en person eller annan egendom fastän säkerhetsbristen inte beror på någon individs vårdslöshet. (S. 319 f.) 4

5 Staten har strikt ansvar för skador på grund av militärövning enligt rättspraxis. (S. 323) Staten har strikt ansvar för frihetsberövande och andra tvångsåtgärder. (S. 323) - För att göra texten lättare att förstå är modellsvaren en aning utförligare än vad som krävts av ett provsvar som kunde bedömas med fulla poäng. I bedömningen har det således inte lett till poängavdrag fastän noggrannhetsnivån inte varit densamma som i modellsvaret. Vid bedömningen ses till helheten, varför inkonsekvenser har påverkat den slutliga poängsumman. Även den logiska strukturen i svaret och skribentens språkanvändning har beaktats vid bedömningen. Om det i ett svar t.ex. behandlas sådant som inte frågades är svaret mindre värt än ett svar som håller sig till saken. - Svaret har kunnat ge fulla poäng i uppgiftens a-del också utan att lagens exakta namn har återgetts. Man måste dock ange att det finns en allmän lag om skadestånd utanför kontraktsförhållande. - Svaret har kunnat ge fulla poäng i uppgiftens b-del om där finns fyra exempel och genom att konstatera huruvida det är ansvar för annans vårdslöshet eller strikt ansvar. Situationen måste anges tillräckligt noggrant men en lags namn behöver inte anges exakt då ansvarsgrunden regleras i en lag. - Ansvaret i trafikskadelagen (1975:1410) räknas inte som ansvar för skada (s. 318) och ger därför inte poäng. 5

6 UPPGIFT 3 Hänvisningarna till boken Dan Frände: Om särskilda brott och allmänna läror, 2014 I rättsfallet gällde det att identifiera de brott Bengt gjort sig skyldig till. Samtliga straffbud hittas i strafflagen. Genom att tvinga in Anna i bilen genom hot, spärra in och bortföra henne har Bengt gjort sig skyldig till frihetsberövande enligt SL 25:1. Då Bengt dessutom hotat att skjuta Anna föreligger sådant hot om allvarligt våld att gärningen ska bedömas som grovt frihetsberövande enligt SL 25:2, förutsatt att brottet även bedömt som en helhet anses grovt (s ). Genom att tillägna sig Annas plånbok och mobiltelefon genom överhängande hot om våld på person har Bengt gjort sig skyldig till rån (s ). I och med att skjutvapen använts vid brottets begående ska rånet dessutom bedömas som grovt enligt SL 31:2, förutsatt att rånet även bedömt som en helhet anses grovt (s. 97 och 157). Bengt har hotat att lägga ut Annas nakenbilder på Facebook, vilket klart utgör något negativt för Annas del. Eftersom hotet inte uppfyller förutsättningarna för rånhot, blir det här fråga om utpressning enligt SL 31:3 (s ). Bengt har emellertid inte erhållit den ekonomiska förmån han eftersträvade, varför brottet inte har fullbordats. Försök till utpressning är emellertid straffbart. För att en straffbar försöksgärning ska föreligga krävs konkret fara för brottets fullbordande. Trots att faran för fullbordan var utesluten föreligger försök om detta berodde på tillfälliga orsaker. Vid försök till utpressning ska offrets inställning dock uppfattas som en tillfällig orsak, och framläggandet av hotet medför ur Bengts perspektiv då en konkret fara för brottets fullbordan (s. 80 och 157). Bengt har således gjort sig skyldig till försök till utpressning. Genom att Bengt tvingat Anna att vidröra hans könsorgan har han med våld tvingat henne att företa en sexuell handling annan än samlag. Beröringen av Bengts könsorgan har en tydlig sexuell innebörd och handlingen kränker även Annas sexuella självbestämmanderätt. Bengt har här gjort sig skyldig till tvingande till sexuell handling enligt SL 20:4,1 (s ). Bengt har olovligen tagit sin grannes bil i bruk. Eftersom han återlämnat bilen tyder det klart på att han inte haft för avsikt att behålla den och utåt uppträda som ägare, och han har således enbart gjort sig skyldig till bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel enligt SL 28:9 a (s ). 6

7 UPPGIFT 4 Hänvisningarna till boken Christina Ramberg: Malmströms Civilrätt, 2014 I fallet köper en privatperson en bil för eget i bruk i en bilaffär. Bilen slutar fungera strax efter köpet. Konsumentköplagen (1990:932) gäller när en näringsidkare säljer en lös sak till en konsument. Enligt lagen är en konsument en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. (S. 121). Enligt 16 i konsumentköplagen ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (s. 122 f.). Om det inte framgår av avtalet vilken beskaffenhet varan ska ha, så är den felaktig om den avviker från normal standard. Enligt paragrafen ska varan anses felaktig om den avviker från vad som ovan sagts eller om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Enligt 20 ska frågan om en vara är felaktig bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas (s. 128). Vid en bedömning av om varan avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta måste vid köp av en begagnad bil enligt allmän livserfarenhet hänsyn tas till bilens ålder, körsträcka och pris. En påföljd för fel är enligt 29 i konsumentköplagen hävning. För att köparen ska ha rätt till hävning förutsätts att felet är av väsentlig betydelse. (S. 132) I det nu aktuella fallet är det fråga om att en fysisk person köper en bil av en näringsidkare för eget bruk, dvs. ändamålet faller utanför näringsverksamhet. Konsumentköplagen är därför tillämplig. Köpobjektet är en 22 år gammal bil som vid avlämnandet hade körts km. Bilen kostade kr i inköp vilket inte är särskilt högt och väl kan anses återspegla specifikationerna. Det framgår av köpekontraktet att det är fråga om ett renoveringsobjekt, dvs. det framgår av avtalet att beskaffenheten av varan avviker från normal standard. Då en bil köps för renovering kan inte köparen med fog förutsätta att bilen utan åtgärder ska gå att använda. Bedömningen avviker därför jämfört med en bedömning som görs om en bil köps för normal användning. Meira, som har äldre bilar som hobby, har en särskild kunskap om köp av bilar som renoveringsobjekt. Man kan därför anse att hon måste inse att det inte nödvändigtvis skulle gå att köra med bilen före renoveringen. Då Meira säger att hon inte längre vill ha bilen betyder det att hon vill häva köpet. Med stöd av vad som anförts har hon emellertid ingen grund att yrka hävning av köpet. - För att göra texten lättare att förstå är modellsvaren en aning utförligare än vad som krävts av ett provsvar som kunde bedömas med fulla poäng. I bedömningen har det således inte lett till poängavdrag fastän noggrannhetsnivån inte varit densamma som i modellsvaret. Vid bedömningen ses till helheten, varför inkonsekvenser har påverkat den slutliga poängsumman. Även den logiska strukturen i svaret och skribentens språkanvändning har beaktats vid bedömningen. Om det i ett svar t.ex. behandlas sådant som inte frågades är svaret mindre värt än ett svar som håller sig till saken. - Svaret har kunnat ge fulla poäng också utan att lagens exakta namn har återgetts eller att paragrafnumrorna angetts. Det krävs emellertid att det angetts att det är fråga om lagregler om lösöresköp som gäller i förhållanden mellan en konsument och näringsidkare. 7

8 UPPGIFT 5 Hänvisningarna till boken Dan Frände: Om särskilda brott och allmänna läror, 2014 a) Den straffrättsliga legalitetsprincipen omfattar följande fyra förbud: 1. Praeter legem-förbudet: Domaren får inte gå utöver lagen. 2. Analogiförbudet: En analog användning av straffbestämmelser till den misstänktes nackdel är förbjudet. 3. Retroaktivitetsförbudet: Förbjudet att låta kriminaliseringar verka bakåt i tiden, dvs. gälla gärningar som redan begåtts när lagen stiftas. 4. Obestämdhetsförbudet: Strafflagstiftningen ska vara tillräckligt exakt formulerad, dvs. klar och begriplig. Av dessa förbud är praeter legem-förbudet och analogiförbudet främst adresserade till domarkåren, dvs. lagtillämparen, medan retroaktivitetsförbudet och obestämdhetsförbudet främst är adresserade till lagstiftaren (s. 9 15). b) Förbudsvillfarelse föreligger enligt SL 4:2 om villfarelsen är uppenbart ursäktlig med anledning av något av följande kriterier (s ): 1. Lagen har offentliggjorts på ett bristfälligt eller felaktigt sätt. 2. Lagens innehåll var speciellt svårbegripligt. 3. En myndighet har gett felaktiga råd. 4. Med stöd av någon annan jämförbar omständighet. Förbudsvillfarelse hänför sig till brottsbegreppets tredje nivå, dvs. skulden (s. 8 9 och 56 57). 8

9 UPPGIFT 6 Hänvisningarna till boken Edward Andersson Joakim Frände: Inledning till skatterätten, 2014 a. Miljöskatter av sporrande (styrande) karaktär kännetecknas av att man genom dem försöker påverka miljöbelastarnas beteende så att de reducerar sina utsläpp i naturen eller minskar användningen av skadliga produkter. Miljöskatter av finansieringskaraktär kännetecknas av att man med dem samlar in skattemedel, som sedan används för sådana ändamål som främjar miljön. Oljeavfallsavgiften är en miljöskatt av finansieringskaraktär, eftersom de influtna medlen används för att täcka utgifter för insamling, transport, lagring och behandling av oljeavfall. (s ) b. Enligt boken ska följande fyra krav uppfyllas föra att reglerna om nyckelpersoner kan tillämpas: Först och främst får personen inte vara finsk medborgare. Han måste bli allmänt skattskyldig när arbetet inleds. Lönen ska vara minst euro i månaden. Han ska arbeta i uppgifter som kräver specialkunnande. Dessa personer beskattas med en 35 % källskatt. Syftet med lagen är att locka högkvalificerad arbetskraft till Finland. (s. 132) c. Ett samfund ska lämna in sin deklaration inom fyra månader. Fyra månaders tiden räknas från utgången av den månad då redovisningsperioden upphörde. På ansökan kan Skatteförvaltningen dock förlänga deklarationstiden. (s. 100) d. Normalskattesatsen ska vara minst 15 %. De två reducerade skattesatserna får inte vara lägre än 5 %. (s. 172) e. Följande fyra reserveringar i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NSL) nämns i boken: kreditförlustreservering, reservering mot garantiförpliktelser, driftsreservering och återanskaffningsreservering. (s. 74) f. Överlåtelseförlusten kan bara dras av från överlåtelsevinster. Det sista skatteåret då A ännu kan dra av överlåtelseförlusten (från år 2014) är år Svaret på den andra frågan i deluppgiften har också kunnat formuleras på följande vis: Överlåtelseförluster kan dras av från överlåtelsevinster som har erhållits under samma eller de fem följande skatteåren, varvid det sista skatteåret är det femte skatteåret efter året då överlåtelseförlusten uppstod. (s. 49) g. Det korrekta svaret är: Med minst en fjärdedel. Följande svar har också godkänts: Det överenskomna vederlaget får utgöra högst tre fjärdedelar av det gängse priset för att skillnaden mellan vederlaget och det gängse priset ska kunna betraktas som gåva. (s. 155) h. Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel kan enligt BFörfL 56 ske inom två år om beskattningsbeslutet är oriktigt på grund av skattemyndighetens skrivfel, räknefel eller något annat liknande misstag (mekaniskt fel) eller om beskattningen har baserat sig på felaktiga eller bristfälliga uppgifter från utomstående. (s. 108) 9

10 UPPGIFT 7 Hänvisningarna till boken Christina Ramberg: Malmströms Civilrätt, 2014 a) Ett skriftligt dokument där en person har förbundit sig att betala pengar kallas för skuldebrev. Gäldenär kallas den som är betalningsskyldig. Ett skuldebrev är ett enkelt skuldebrev, om där anges en namngiven borgenär, dvs. den person som har rätt till betalning. På skuldebrev tillämpas skuldebrevslagen (s ). Det enkla skuldebrevet kan beskrivas som ett bevismedel på att skulden finns. Skuldebrevet kan överlåtas, men gäldenärens ställning försämras inte i princip av detta (s. 173). I fallet är det fråga om ett enkelt skuldebrev där A gäldenär och B borgenär. - poäng har inte getts för redogörelser för löpande skuldebrev. b) Borgen innebär att en borgensman åtar sig ansvar för att en gäldenär, dvs. den som är skyldig pengar, kommer att betala vad gäldenären är skyldig. Borgen utgör alltså en form av säkerhet. Om borgen finns det enstaka regler i handelsbalken. C och D har gått i borgen för A:s skuld till B och är borgensmän (eller med andra ord löftesmän) (s. 171 och 168). Den form av borgen där borgensmännen har använt uttrycket såsom för egen skuld kallas för proprieborgen. Proprieborgen innebär att borgenären fritt kan välja om han vill kräva borgensmannen direkt eller först försöka få betalt av gäldenären (s. 169). I fallet är C:s och D:s åtagande en s.k. proprieborgen. - poäng har inte getts för redogörelser för enkel borgen. Om flera personer har åtagit sig samma ansvar är huvudregeln att betalningsansvaret är solidariskt. Detta innebär att borgenären kan kräva hela summan av var och en gäldenär (s. 179). C är en borgensman, vars ansvar är solidariskt tillsammans med D. Eftersom borgen är en proprieborgen, kan B således kräva full betalning av C utan att först vända sig till A. C:s invändning är därför inte giltig och han blir betalningsskyldig. c) Om en gäldenär betalar hela summan, får han regressrätt mot de övriga medgäldenärerna till den del han betalat mer än sin andel (s. 179). Eftersom D är medborgensman får C regressrätt mot D, till den del C betalar mer än sin andel av borgensförbindelsen. I det fall att C betalar euro har han betalat euro mer än sin andel av borgen, varför han kan kräva D på euro. Om en borgensman betalar skulden, får han också regressrätt mot gäldenären (s. 169). Om C betalat hela skulden, har han även möjlighet att rikta regressanspråk mot A som är (ursprunglig) gäldenär i skuldebrevet. Om C utövar sin regressrätt mot D och får euro av D, kan C kräva att få euro av A. Om C inte lyckas få någonting av D, kan C kräva att få hela summan av A. Om D bara delvis betalar påverkas C:s regressrätt i motsvarande mån. I sista hand svarar A för hela summan. - ett vanligt fel var att skribenten hävdade att A, C och D svarar för en tredjedel var av skulden. Detta har påverkat poängsättningen. - I fråga om hela svaret har vikt lagts vid hur väl skribenten har kunnat formulera reglerna som något separat från dragandet av slutsatserna i detta enskilda fall. Också i övrigt har särskild vikt fästs vid skribentens förmåga att motivera sina ställningstaganden. Bristande noggrannhet har lett till poängavdrag. 10

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till skada för Dig.

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till skada för Dig. JURIDISKA FAKULTETEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET URVALSPROV 11.6.2014 (svenskspråkiga sökande) Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning

Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning Inledning Tanken med frågan är att utreda förhållandet mellan de tre olika ersättningsmöjligheter som kan komma ifråga i den aktuella situationen:

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar Regeringens proposition till riksdagen med

Läs mer

a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten.

a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten. FRÅGA 1 a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten. b) Den ansvariga föreståndaren är skyldig att se till att god förmedlingssed iakttas och att verksamheten

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling Våra tjänster Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling 1 KÖPA OCH SÄLJA HÄST Vad kan regleras med avtal? 3 mars 2014 LRF KONSULT Vad säger lagen? KÖPLAGEN - Näringsidkare (s) Näringsidkare

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd Uppgift 1 a) Kerttu har från första början ägt aktierna ensam, och makens död ändrar inte på detta. Aktierna hör inte till Hannus dödsbo, och Kerttu är således hyresvärd. Enligt äktenskapslagen får maken

Läs mer

Allmän straffrätt Brottsbalken

Allmän straffrätt Brottsbalken Allmän straffrätt Brottsbalken Specialstraffrätt Övriga straffrättsliga regleringar som t.ex. narkotikastrafflagen, trafikbrottslagen Brottsbalken (BrB) kan delas in i - allmänna regler som är gemensamma

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RSv 172/1995 rd- RP 177/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till ändring av de stadganden angående omstruktureringar av företag som ingår i lagen om beskattning av inkomst av

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

HELSIGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 18.6.2008 (sökande med kunskaper i svenska)

HELSIGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 18.6.2008 (sökande med kunskaper i svenska) HELSIGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 18.6.2008 (sökande med kunskaper i svenska) Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2008 2 MODELLSVAR / FRÅGA 1 A. Beskriv i korthet

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström AVTALS & KÖPRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Avtalslagen Avtalsförfarande Fullmakt Ogiltigt avtal Juridiska dokument i privatjuridik Kompletterande lagstiftning Köplagen

Läs mer

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man?

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? 2013-09-26 1 rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? Någon man inte har avtal med som t ex: ägaren av en stulen TV som du köpt säljarens borgenärer (personer

Läs mer

Skadeståndsrätt I och II

Skadeståndsrätt I och II Skadeståndsrätt I och II Inledning Skilj mellan skadestånd I ett kontraktsförhållande Utanför ett kontraktsförhållande Skadeståndslagen reglerar primärt det utomobligatoriska ansvaret (dvs. vad som gäller

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

I denna proposition föreslås det att dagsboten, ordningsboten och samfundsboten höjs genom en ändring av strafflagen.

I denna proposition föreslås det att dagsboten, ordningsboten och samfundsboten höjs genom en ändring av strafflagen. utkast 4.11.2015 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 9 kap. i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att dagsboten,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 47 49, sådana de lyder, 47 i lag 876/2012 samt 48 och 49 i lag 526/2010, ändras

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Ämnesstudier 2.12.2011 RN, JM

Ämnesstudier 2.12.2011 RN, JM 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Ämnesstudier 2.12.2011 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas även i det fallet

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

När föreligger rent strikt ansvar

När föreligger rent strikt ansvar Rent strikt ansvar Rent strikt ansvar Innebörden av begreppet: Rent strikt ansvar = ansvar oberoende av någons oaktsamhet Rätten till skadestånd grundar sig på grundval av det sätt skadan uppstått på I

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

6C Skattedeklaration

6C Skattedeklaration 6C Skattedeklaration ideella föreningar föreningar som grundar sig på speciallagstiftning skogsvårdsföreningar ekonomiska föreningar övriga föreningar stiftelser i enlighet med stiftelselagen övriga stiftelser

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m. 2018 Mariehamn 8.12.2017 Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå jonas.jalava@vero.fi Ändringar gällande importmoms fr.o.m. 1.1.2018 Punktbeskattning,

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

RP 22/2013 rd. skatteåren

RP 22/2013 rd. skatteåren RP 22/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013 2015 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas.

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 december 2016 T 5911-15 KLAGANDE RH Ombud: Advokat DA MOTPART SevenDay Finans AB, 556728-9219 Box 1171 164 26 Kista Ombud: Jur.kand.

Läs mer

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 www.avtalsrätt.com Agenda 1. Vem drabbas av en transportskada? 2. Hur avgör man om avtalsobjektet är felaktigt?

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JK, RN-kompletteringstent 10.2.2004

Institutionen för offentlig rätt JK, RN-kompletteringstent 10.2.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JK, RN-kompletteringstent 10.2.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst.

ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst. SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A133/200/2015 version 1.11 ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst Postbeskrivning

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8)

AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8) AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8) Fråga 1 Punkt A max 3 p - Kostnaderna för renoveringen (10 000 euro) fogas till aktielägenhetens anskaffningsutgift. Kostnaderna får inte avdras vid inkomstbeskattningen,

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande. RIKSDAGENS SVAR 222/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med

Läs mer

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå.

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå. 1994 rd - RP 256 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och 6 lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet PROPOSITIO~ENS HUVVDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Produktansvar. Köprättsliga regler. Skadeståndsrättsliga regler

Produktansvar. Köprättsliga regler. Skadeståndsrättsliga regler Produktansvar Produktansvar Köprättsliga regler Skadeståndsrättsliga regler Köprätt - Köplagen, Konsumentköplagen mfl. 1. reparation 2. omleverans 3. återköp Reklamation Garanti Gäller endast det sålda

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

Strafflag 19.12.1889/39

Strafflag 19.12.1889/39 Strafflag 19.12.1889/39 30 KAP (24.8.1990/769) Om näringsbrott 1 (1.4.1999/475) Marknadsföringsbrott Den som vid yrkesmässig marknadsföring av varor, tjänster, fastigheter, privata aktiebolags värdepapper

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

L a g LAGFÖRSLAG. om ändring av strafflagen

L a g LAGFÖRSLAG. om ändring av strafflagen 75 LAGFÖRSLAG 1. L a g om ändring av strafflagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 8 kap. 1 och 4 mom., 2 1 och 2 mom., 6 1 och 3 mom., 9, 10 1 mom.,

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna 1992 rd- RP 206 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 6 a i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och

Läs mer

Guide. Anvisningar för personer som erbjuder heminkvartering

Guide. Anvisningar för personer som erbjuder heminkvartering Guide Anvisningar för personer som erbjuder heminkvartering 1 Försäkra dig om gästernas identitet Inledning Olika heminkvarteringar har blivit populärare under de senaste åren tack vare det ökade antalet

Läs mer

Skadeståndslag (1972:207)

Skadeståndslag (1972:207) Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 12 lagen om skatteredovisning och 124 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 365/2014 rd 2016.

RP 365/2014 rd 2016. RP 365/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 och 56 i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 10 f i inkomstskattelagen för gårdsbruk och 15

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström KONSUMENTKÖPLAGEN Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Konsumentköplagen Felaktig vara Rättelse av fel Distans- och hemförsäljningslagen Konsumenttjänstlagen Oskäliga avtalsvillkor

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007 FINANSRÄTT Ämnesstudier Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Två reserveringsavgifter får inte samtidigt tas emot för samma förmedlingsobjekt.

Två reserveringsavgifter får inte samtidigt tas emot för samma förmedlingsobjekt. AHM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1 FRÅGA 1 1. Reserveringsavgift Förmedlingsrörelsen får ta emot en reserveringsavgift om uppdragsavtalet innehåller en överenskommelse om saken. Efter att ha tagit

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr meddelad i Stockholm den 22 oktober 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr meddelad i Stockholm den 22 oktober 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket Solna 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 22 oktober 2008 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 7 augusti 2006 i mål nr 2739-06

Läs mer

Juridik i eftermiddagsverksamhet

Juridik i eftermiddagsverksamhet Juridik i eftermiddagsverksamhet Möte för personal inom eftermiddagsverksamheten i Helsingfors 11.5.2006 Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan FN:s konvention om barnens rättigheter Artikel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 136 i inkomstskattelagen och 24 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet, lagen om beskattningsförvarande och

Läs mer

a) Vilka avtalsrättsliga frågor kan du utläsa ur ovanstående händelseförlopp? Analysera frågeställningarna och motivera med lagrum.

a) Vilka avtalsrättsliga frågor kan du utläsa ur ovanstående händelseförlopp? Analysera frågeställningarna och motivera med lagrum. Fråga 1 Johan har svårt att hålla i sina pengar och har i samband med ett accelererat spelmissbruk börjat ta SMS-lån med 700 procent årlig ränta och korta återbetalningsperioder. SMS-lånen beviljas av

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2005:90 Utkom från trycket den 15 mars 2005 utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att

Läs mer

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Beloppet varmed avdraget ska justeras

Justeringsår I I I I I I I I I I I. Beloppet varmed avdraget ska justeras Exempel 1/ Den momspliktiga användningens andel minskar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Justeringsår I I I I I I I I I I I Användning i 80 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % momspliktig rörelse Avdragsbelopp

Läs mer

Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik

Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 13:51 Diarienr: 13/5742 Handläggare: Avdelning: Datum: 2013-12-11 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik Bibliotek, skolor, ekonomiavdelningar,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Grundläggande juridik Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Normer och normhierarki Grundlagar Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen

Läs mer

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 29.4.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 27/2014

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om konkurrensrättsligt skadestånd 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på ersättande av skador som orsakats av överträdelse av förbud i artiklarna 101

Läs mer