HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET Sökande med kunskaper i svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 11.6.2014. Sökande med kunskaper i svenska"

Transkript

1 HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET Sökande med kunskaper i svenska Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2014

2 UPPGIFT 1 Hänvisningarna till boken Edward Andersson Joakim Frände: Inledning till skatterätten, 2014 Observera att modellsvaret är till vissa delar utförligare än vad som har krävts av ett provsvar som bedömts med fulla poäng. Svaret har kunnat ge fulla poäng också utan att paragrafnumrorna angetts. Inkomstskattebehandlingen av inkomsterna som A får år 2014 Dividendinkomsterna Av dividender som en fysisk person får från börsnoterade bolag är 85 procent skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst (ISkL 33 a 1 mom.). (s. 45) A får enligt uppgiften sammanlagt euro (= 400 euro euro) i dividender från bolag som är börsnoterade i Finland. Av dividenderna är således sammanlagt 850 euro (= 85 % * euro) skattepliktig kapitalinkomst och 150 euro (= 15 % * euro) skattefri inkomst för A. Hyresinkomsten Hyresinkomst är kapitalinkomst (ISkL 32 ). (s. 45) Med hyresinkomst avses bl.a. sådan hyra som den skattskyldige fått vid uthyrning av aktielägenhet. (s. 47). A får enligt uppgiften euro i bruttohyra från en aktielägenhet. Hyresinkomsten är i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst för A. Inkomstskattebehandlingen av utgifterna som A har år 2014 Bolagsvederlaget Från kapitalinkomsterna får man allmänt avdra utgifterna för deras förvärvande och bibehållande (s.k. naturliga avdrag, ISkL 54 ). (s. 49) Bolagsvederlaget för en uthyrd aktielägenhet är en sådan utgift och kan således dras av från kapitalinkomsterna (bruttohyran). (s. 47) A betalar enligt uppgiften euro i bolagsvederlag för aktielägenheten som han hyr ut. A får således göra ett avdrag på euro från sina kapitalinkomster. Ränteutgifterna Ränteutgifter avdras inom kapitalinkomstslaget. (s. 50) Räntor på bostadskuld är avdragsgilla upp till 75 procent (ISkL 58 ). (s. 50) A betalar enligt uppgiften euro i ränta på sin bostadsskuld. A får således göra ett avdrag på euro (= 75 % * euro) från sina kapitalinkomster. Alla räntor är inte avdragsgilla. Avdragsgill är t.ex. inte ränta på lån för anskaffning av semesterbostad. (s. 50) A betalar enligt uppgiften euro i ränta på ett lån med vilket han köpt en semesterbostad. A får inte göra något avdrag för räntan. Underskottet som uppstår för A i kapitalinkomstslaget år 2014 Det uppstår ett underskott i kapitalinkomstslaget (nettokapitalinkomsten blir negativ) om avdragen från kapitalinkomsterna är större än kapitalinkomsterna. (s. 50) 2

3 Uträkning om underskottet i kapitalinkomstslaget + Den skattepliktiga andelen av dividendinkomsterna 850 euro + Den skattepliktiga hyresinkomsten euro - Det avdragsgilla bolagsvederlaget euro - Den avdragsgilla andelen av räntan på bostadsskulden euro Underskott euro Underskottsgottgörelsen som A har rätt till år 2014 Om en fysisk person har underskott inom kapitalinkomstslaget, får han avdra 30 procent av detta underskott från sin skatt på förvärvsinkomst (ISkL 60 och 131 ). Avdraget är dock högst euro per person och euro för en familj med två vuxna och två eller flera barn. (s. 50) A har enligt uppgiften varken hustru eller barn. A har således rätt att dra av högst euro som underskottsgottgörelse. Underskottsgottgörelsen ökas med två procentenheter (dvs. från 30 till 32 %) till den del underskottet härrör från räntor för en bostadsskuld för förvärv av den första bostaden (ISkL mom.). (s. 50) A har enligt uppgiften tidigare ägt och bott i flera bostäder runt om i Finland. Det i uppgiften avsedda egnahemshuset i Esbo är alltså inte A:s första bostad. A har således rätt att dra av som underskottsgottgörelse 30 procent (och inte till någon del 32 procent) av underskottet i kapitalinkomstslaget. Uträkning om underskottsgottgörelsen 30 procent av underskottet som A har i kapitalinkomstslaget är euro (= 30 % * euro), vilket överskrider maximibeloppet på euro som A har rätt att dra av. A får således dra av euro som underskottsgottgörelse från sin skatt på förvärvsinkomst. 3

4 UPPGIFT 2 Hänvisningarna till boken Christina Ramberg: Malmströms Civilrätt, 2014 a) För skadestånd utanför kontraktsförhållanden finns de allmänna reglerna i skadeståndslagen (1972:207) (s. 309). Skadeståndsrätten bygger på fyra grundproblem som i frågeform lyder: 1) har en skada uppstått, 2) när har någon ansvar för en annans skada, 3) hur knyter man ihop skadan med ansvaret och 4) hur beräknas skadeståndsersättningen. Ansvarsgrunden har att göra med fråga 2. (S. 311). Den huvudsakliga ansvarsgrunden enligt skadeståndslagen är ansvar för det som allmänt inom juridiken kallas culpa. Uttrycket är tvetydigt då boken talar om att vårdslöshet är culpa men att också ansvar för uppsåtligt orsakande av skada hör till culparegeln. Inom skadeståndsrätten är det vanligaste problemet ändå att det är fråga om att skadan orsakats av en oaktsam handling vilket betyder att man varit vårdslös. (S. 312) Regeln om ansvar för en oaktsam handling är inte särskilt informativ varför uppfattningen om för vilka handlingar ansvar kan följa klarnar genom att se på rättspraxis. Måttstocken är att ansvar följer om man bryter mot vad man kan förvänta sig av normalt förståndigt folk. Som stöd för denna bedömning kan man se vad som krävs i olika situationer i olika slag av normer. Man kan också beakta risken för skada, skadans omfattning, möjligheter att förebygga skada och möjlighet att inse risken. (S. 312) b) Undantagsvis kan man också bli ansvarig för en skada fastän man inte handlat uppsåtligt eller vårdslöst. Det första undantaget är ansvar för att en annan person varit vårdslös. I 3 kap. i skadeståndslagen regleras principalansvar för arbetsgivare för skador som en arbetstagare vållar i tjänsten. (S. 315 f.) Föräldrar som är vårdnadshavare har också ett principalansvar men endast i begränsad utsträckning. De ansvarar för skador som barnet orsakar genom brott till en femtedel av ett så kallat prisbasbelopp. (S. 314 f.) Djurägare ansvarar för skada fastän de inte förfarit vårdslöst. Detta gäller ägare av kreatur, dvs. kor och hästar, samt hundägare. (S. 316 f.) I transporter står inte alla inblandade personer i avtalsförhållande. Enligt järnvägstrafiklagen (1985:192) bär järnvägen strikt ansvar för skada som orsakats i järnvägsdriften. Strikt ansvar regleras också i luftansvarighetslagen (1922:382). (S. 317 f.) Det finns också strikt ansvar för skador som uppkommer för vissa miljöskador enligt miljöbalken (1998:808) såsom skador av immissioner, i samband med sprängning och vid arbete med grävning samt underhåll av dammanläggningar. (S. 319) Strikt ansvar finns också i ellagen (1997:857) och atomansvarighetslagen (1968:45) samt i sjölagen (1994:1009) om oljeskador till sjöss. (S. 319) Strikt ansvar har också slagits fast i rättspraxis för näringsidkare som driver fjärrvärmeanläggningar för skador som orsakas av läckage. (S. 319) I produktansvarslagen (1992:18) regleras en särskild form av strikt ansvar för säkerhetsbrister i en produkt. Ansvaret följer för tillverkare, importörer, detaljhandlare och grossister när en produkt orsakar skada på en person eller annan egendom fastän säkerhetsbristen inte beror på någon individs vårdslöshet. (S. 319 f.) 4

5 Staten har strikt ansvar för skador på grund av militärövning enligt rättspraxis. (S. 323) Staten har strikt ansvar för frihetsberövande och andra tvångsåtgärder. (S. 323) - För att göra texten lättare att förstå är modellsvaren en aning utförligare än vad som krävts av ett provsvar som kunde bedömas med fulla poäng. I bedömningen har det således inte lett till poängavdrag fastän noggrannhetsnivån inte varit densamma som i modellsvaret. Vid bedömningen ses till helheten, varför inkonsekvenser har påverkat den slutliga poängsumman. Även den logiska strukturen i svaret och skribentens språkanvändning har beaktats vid bedömningen. Om det i ett svar t.ex. behandlas sådant som inte frågades är svaret mindre värt än ett svar som håller sig till saken. - Svaret har kunnat ge fulla poäng i uppgiftens a-del också utan att lagens exakta namn har återgetts. Man måste dock ange att det finns en allmän lag om skadestånd utanför kontraktsförhållande. - Svaret har kunnat ge fulla poäng i uppgiftens b-del om där finns fyra exempel och genom att konstatera huruvida det är ansvar för annans vårdslöshet eller strikt ansvar. Situationen måste anges tillräckligt noggrant men en lags namn behöver inte anges exakt då ansvarsgrunden regleras i en lag. - Ansvaret i trafikskadelagen (1975:1410) räknas inte som ansvar för skada (s. 318) och ger därför inte poäng. 5

6 UPPGIFT 3 Hänvisningarna till boken Dan Frände: Om särskilda brott och allmänna läror, 2014 I rättsfallet gällde det att identifiera de brott Bengt gjort sig skyldig till. Samtliga straffbud hittas i strafflagen. Genom att tvinga in Anna i bilen genom hot, spärra in och bortföra henne har Bengt gjort sig skyldig till frihetsberövande enligt SL 25:1. Då Bengt dessutom hotat att skjuta Anna föreligger sådant hot om allvarligt våld att gärningen ska bedömas som grovt frihetsberövande enligt SL 25:2, förutsatt att brottet även bedömt som en helhet anses grovt (s ). Genom att tillägna sig Annas plånbok och mobiltelefon genom överhängande hot om våld på person har Bengt gjort sig skyldig till rån (s ). I och med att skjutvapen använts vid brottets begående ska rånet dessutom bedömas som grovt enligt SL 31:2, förutsatt att rånet även bedömt som en helhet anses grovt (s. 97 och 157). Bengt har hotat att lägga ut Annas nakenbilder på Facebook, vilket klart utgör något negativt för Annas del. Eftersom hotet inte uppfyller förutsättningarna för rånhot, blir det här fråga om utpressning enligt SL 31:3 (s ). Bengt har emellertid inte erhållit den ekonomiska förmån han eftersträvade, varför brottet inte har fullbordats. Försök till utpressning är emellertid straffbart. För att en straffbar försöksgärning ska föreligga krävs konkret fara för brottets fullbordande. Trots att faran för fullbordan var utesluten föreligger försök om detta berodde på tillfälliga orsaker. Vid försök till utpressning ska offrets inställning dock uppfattas som en tillfällig orsak, och framläggandet av hotet medför ur Bengts perspektiv då en konkret fara för brottets fullbordan (s. 80 och 157). Bengt har således gjort sig skyldig till försök till utpressning. Genom att Bengt tvingat Anna att vidröra hans könsorgan har han med våld tvingat henne att företa en sexuell handling annan än samlag. Beröringen av Bengts könsorgan har en tydlig sexuell innebörd och handlingen kränker även Annas sexuella självbestämmanderätt. Bengt har här gjort sig skyldig till tvingande till sexuell handling enligt SL 20:4,1 (s ). Bengt har olovligen tagit sin grannes bil i bruk. Eftersom han återlämnat bilen tyder det klart på att han inte haft för avsikt att behålla den och utåt uppträda som ägare, och han har således enbart gjort sig skyldig till bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel enligt SL 28:9 a (s ). 6

7 UPPGIFT 4 Hänvisningarna till boken Christina Ramberg: Malmströms Civilrätt, 2014 I fallet köper en privatperson en bil för eget i bruk i en bilaffär. Bilen slutar fungera strax efter köpet. Konsumentköplagen (1990:932) gäller när en näringsidkare säljer en lös sak till en konsument. Enligt lagen är en konsument en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. (S. 121). Enligt 16 i konsumentköplagen ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (s. 122 f.). Om det inte framgår av avtalet vilken beskaffenhet varan ska ha, så är den felaktig om den avviker från normal standard. Enligt paragrafen ska varan anses felaktig om den avviker från vad som ovan sagts eller om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Enligt 20 ska frågan om en vara är felaktig bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas (s. 128). Vid en bedömning av om varan avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta måste vid köp av en begagnad bil enligt allmän livserfarenhet hänsyn tas till bilens ålder, körsträcka och pris. En påföljd för fel är enligt 29 i konsumentköplagen hävning. För att köparen ska ha rätt till hävning förutsätts att felet är av väsentlig betydelse. (S. 132) I det nu aktuella fallet är det fråga om att en fysisk person köper en bil av en näringsidkare för eget bruk, dvs. ändamålet faller utanför näringsverksamhet. Konsumentköplagen är därför tillämplig. Köpobjektet är en 22 år gammal bil som vid avlämnandet hade körts km. Bilen kostade kr i inköp vilket inte är särskilt högt och väl kan anses återspegla specifikationerna. Det framgår av köpekontraktet att det är fråga om ett renoveringsobjekt, dvs. det framgår av avtalet att beskaffenheten av varan avviker från normal standard. Då en bil köps för renovering kan inte köparen med fog förutsätta att bilen utan åtgärder ska gå att använda. Bedömningen avviker därför jämfört med en bedömning som görs om en bil köps för normal användning. Meira, som har äldre bilar som hobby, har en särskild kunskap om köp av bilar som renoveringsobjekt. Man kan därför anse att hon måste inse att det inte nödvändigtvis skulle gå att köra med bilen före renoveringen. Då Meira säger att hon inte längre vill ha bilen betyder det att hon vill häva köpet. Med stöd av vad som anförts har hon emellertid ingen grund att yrka hävning av köpet. - För att göra texten lättare att förstå är modellsvaren en aning utförligare än vad som krävts av ett provsvar som kunde bedömas med fulla poäng. I bedömningen har det således inte lett till poängavdrag fastän noggrannhetsnivån inte varit densamma som i modellsvaret. Vid bedömningen ses till helheten, varför inkonsekvenser har påverkat den slutliga poängsumman. Även den logiska strukturen i svaret och skribentens språkanvändning har beaktats vid bedömningen. Om det i ett svar t.ex. behandlas sådant som inte frågades är svaret mindre värt än ett svar som håller sig till saken. - Svaret har kunnat ge fulla poäng också utan att lagens exakta namn har återgetts eller att paragrafnumrorna angetts. Det krävs emellertid att det angetts att det är fråga om lagregler om lösöresköp som gäller i förhållanden mellan en konsument och näringsidkare. 7

8 UPPGIFT 5 Hänvisningarna till boken Dan Frände: Om särskilda brott och allmänna läror, 2014 a) Den straffrättsliga legalitetsprincipen omfattar följande fyra förbud: 1. Praeter legem-förbudet: Domaren får inte gå utöver lagen. 2. Analogiförbudet: En analog användning av straffbestämmelser till den misstänktes nackdel är förbjudet. 3. Retroaktivitetsförbudet: Förbjudet att låta kriminaliseringar verka bakåt i tiden, dvs. gälla gärningar som redan begåtts när lagen stiftas. 4. Obestämdhetsförbudet: Strafflagstiftningen ska vara tillräckligt exakt formulerad, dvs. klar och begriplig. Av dessa förbud är praeter legem-förbudet och analogiförbudet främst adresserade till domarkåren, dvs. lagtillämparen, medan retroaktivitetsförbudet och obestämdhetsförbudet främst är adresserade till lagstiftaren (s. 9 15). b) Förbudsvillfarelse föreligger enligt SL 4:2 om villfarelsen är uppenbart ursäktlig med anledning av något av följande kriterier (s ): 1. Lagen har offentliggjorts på ett bristfälligt eller felaktigt sätt. 2. Lagens innehåll var speciellt svårbegripligt. 3. En myndighet har gett felaktiga råd. 4. Med stöd av någon annan jämförbar omständighet. Förbudsvillfarelse hänför sig till brottsbegreppets tredje nivå, dvs. skulden (s. 8 9 och 56 57). 8

9 UPPGIFT 6 Hänvisningarna till boken Edward Andersson Joakim Frände: Inledning till skatterätten, 2014 a. Miljöskatter av sporrande (styrande) karaktär kännetecknas av att man genom dem försöker påverka miljöbelastarnas beteende så att de reducerar sina utsläpp i naturen eller minskar användningen av skadliga produkter. Miljöskatter av finansieringskaraktär kännetecknas av att man med dem samlar in skattemedel, som sedan används för sådana ändamål som främjar miljön. Oljeavfallsavgiften är en miljöskatt av finansieringskaraktär, eftersom de influtna medlen används för att täcka utgifter för insamling, transport, lagring och behandling av oljeavfall. (s ) b. Enligt boken ska följande fyra krav uppfyllas föra att reglerna om nyckelpersoner kan tillämpas: Först och främst får personen inte vara finsk medborgare. Han måste bli allmänt skattskyldig när arbetet inleds. Lönen ska vara minst euro i månaden. Han ska arbeta i uppgifter som kräver specialkunnande. Dessa personer beskattas med en 35 % källskatt. Syftet med lagen är att locka högkvalificerad arbetskraft till Finland. (s. 132) c. Ett samfund ska lämna in sin deklaration inom fyra månader. Fyra månaders tiden räknas från utgången av den månad då redovisningsperioden upphörde. På ansökan kan Skatteförvaltningen dock förlänga deklarationstiden. (s. 100) d. Normalskattesatsen ska vara minst 15 %. De två reducerade skattesatserna får inte vara lägre än 5 %. (s. 172) e. Följande fyra reserveringar i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NSL) nämns i boken: kreditförlustreservering, reservering mot garantiförpliktelser, driftsreservering och återanskaffningsreservering. (s. 74) f. Överlåtelseförlusten kan bara dras av från överlåtelsevinster. Det sista skatteåret då A ännu kan dra av överlåtelseförlusten (från år 2014) är år Svaret på den andra frågan i deluppgiften har också kunnat formuleras på följande vis: Överlåtelseförluster kan dras av från överlåtelsevinster som har erhållits under samma eller de fem följande skatteåren, varvid det sista skatteåret är det femte skatteåret efter året då överlåtelseförlusten uppstod. (s. 49) g. Det korrekta svaret är: Med minst en fjärdedel. Följande svar har också godkänts: Det överenskomna vederlaget får utgöra högst tre fjärdedelar av det gängse priset för att skillnaden mellan vederlaget och det gängse priset ska kunna betraktas som gåva. (s. 155) h. Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel kan enligt BFörfL 56 ske inom två år om beskattningsbeslutet är oriktigt på grund av skattemyndighetens skrivfel, räknefel eller något annat liknande misstag (mekaniskt fel) eller om beskattningen har baserat sig på felaktiga eller bristfälliga uppgifter från utomstående. (s. 108) 9

10 UPPGIFT 7 Hänvisningarna till boken Christina Ramberg: Malmströms Civilrätt, 2014 a) Ett skriftligt dokument där en person har förbundit sig att betala pengar kallas för skuldebrev. Gäldenär kallas den som är betalningsskyldig. Ett skuldebrev är ett enkelt skuldebrev, om där anges en namngiven borgenär, dvs. den person som har rätt till betalning. På skuldebrev tillämpas skuldebrevslagen (s ). Det enkla skuldebrevet kan beskrivas som ett bevismedel på att skulden finns. Skuldebrevet kan överlåtas, men gäldenärens ställning försämras inte i princip av detta (s. 173). I fallet är det fråga om ett enkelt skuldebrev där A gäldenär och B borgenär. - poäng har inte getts för redogörelser för löpande skuldebrev. b) Borgen innebär att en borgensman åtar sig ansvar för att en gäldenär, dvs. den som är skyldig pengar, kommer att betala vad gäldenären är skyldig. Borgen utgör alltså en form av säkerhet. Om borgen finns det enstaka regler i handelsbalken. C och D har gått i borgen för A:s skuld till B och är borgensmän (eller med andra ord löftesmän) (s. 171 och 168). Den form av borgen där borgensmännen har använt uttrycket såsom för egen skuld kallas för proprieborgen. Proprieborgen innebär att borgenären fritt kan välja om han vill kräva borgensmannen direkt eller först försöka få betalt av gäldenären (s. 169). I fallet är C:s och D:s åtagande en s.k. proprieborgen. - poäng har inte getts för redogörelser för enkel borgen. Om flera personer har åtagit sig samma ansvar är huvudregeln att betalningsansvaret är solidariskt. Detta innebär att borgenären kan kräva hela summan av var och en gäldenär (s. 179). C är en borgensman, vars ansvar är solidariskt tillsammans med D. Eftersom borgen är en proprieborgen, kan B således kräva full betalning av C utan att först vända sig till A. C:s invändning är därför inte giltig och han blir betalningsskyldig. c) Om en gäldenär betalar hela summan, får han regressrätt mot de övriga medgäldenärerna till den del han betalat mer än sin andel (s. 179). Eftersom D är medborgensman får C regressrätt mot D, till den del C betalar mer än sin andel av borgensförbindelsen. I det fall att C betalar euro har han betalat euro mer än sin andel av borgen, varför han kan kräva D på euro. Om en borgensman betalar skulden, får han också regressrätt mot gäldenären (s. 169). Om C betalat hela skulden, har han även möjlighet att rikta regressanspråk mot A som är (ursprunglig) gäldenär i skuldebrevet. Om C utövar sin regressrätt mot D och får euro av D, kan C kräva att få euro av A. Om C inte lyckas få någonting av D, kan C kräva att få hela summan av A. Om D bara delvis betalar påverkas C:s regressrätt i motsvarande mån. I sista hand svarar A för hela summan. - ett vanligt fel var att skribenten hävdade att A, C och D svarar för en tredjedel var av skulden. Detta har påverkat poängsättningen. - I fråga om hela svaret har vikt lagts vid hur väl skribenten har kunnat formulera reglerna som något separat från dragandet av slutsatserna i detta enskilda fall. Också i övrigt har särskild vikt fästs vid skribentens förmåga att motivera sina ställningstaganden. Bristande noggrannhet har lett till poängavdrag. 10

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till skada för Dig.

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till skada för Dig. JURIDISKA FAKULTETEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET URVALSPROV 11.6.2014 (svenskspråkiga sökande) Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling Våra tjänster Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling 1 KÖPA OCH SÄLJA HÄST Vad kan regleras med avtal? 3 mars 2014 LRF KONSULT Vad säger lagen? KÖPLAGEN - Näringsidkare (s) Näringsidkare

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

HELSIGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 18.6.2008 (sökande med kunskaper i svenska)

HELSIGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 18.6.2008 (sökande med kunskaper i svenska) HELSIGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 18.6.2008 (sökande med kunskaper i svenska) Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2008 2 MODELLSVAR / FRÅGA 1 A. Beskriv i korthet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007 FINANSRÄTT Ämnesstudier Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Grundläggande juridik Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Normer och normhierarki Grundlagar Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man?

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? 2013-09-26 1 rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? Någon man inte har avtal med som t ex: ägaren av en stulen TV som du köpt säljarens borgenärer (personer

Läs mer

När föreligger rent strikt ansvar

När föreligger rent strikt ansvar Rent strikt ansvar Rent strikt ansvar Innebörden av begreppet: Rent strikt ansvar = ansvar oberoende av någons oaktsamhet Rätten till skadestånd grundar sig på grundval av det sätt skadan uppstått på I

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 december 2012 741/2012 Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen

Läs mer

Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik

Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 13:51 Diarienr: 13/5742 Handläggare: Avdelning: Datum: 2013-12-11 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik Bibliotek, skolor, ekonomiavdelningar,

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Nämnden för mäklarprov

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Nämnden för mäklarprov CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Uppgift 1 a) Släktingarna menade att det mellan parcellen och vattenbrynet eventuellt finns tillandningsmark, som uppkommit till följd

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

1 Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov

CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Nämnden för mäklarprov CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (5) Uppgift 1 Vad betyder hemförsäljning i samband med hyresförmedlingsverksamhet och vad är följden om mäklaren inte i en hemförsäljningssituation

Läs mer

Ålandsbanken bostadslån

Ålandsbanken bostadslån Ålandsbanken bostadslån Ålandsbankens bostadslån ger dig rörelsefrihet På Ålandsbanken vet vi hur viktigt det är att du får rätt upplägg på ditt bostadslån. Att köpa lägenhet, hus eller bygga nytt är ett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 17.6.2010 sökande med kunskaper i svenska

HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 17.6.2010 sökande med kunskaper i svenska HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 17.6.2010 sökande med kunskaper i svenska Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2010 UPPGIFT 1 Boken: Per Henning Grauers: Person

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JK, RN-kompletteringstent 10.2.2004

Institutionen för offentlig rätt JK, RN-kompletteringstent 10.2.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JK, RN-kompletteringstent 10.2.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 836-12 PARTER Kärande vid tingsrätten Länsförsäkringar Skaraborg Ömsesidigt, 566000-6866 Box 600 541 29 Skövde Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 Innehåll FÖRKORTNINGAR 19 FÖRORD 23 1 KÖPRÄTTEN 25 1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 1.2 Lagstiftningen inom köprätten 29 1.2.1 Allmänt 29 1.2.2 1990 års köplag 30 1.2.3 Nyare kontraktsrättslig

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Personal Ekonomi Rubrik: Skattefrihet för lånedatorer m.m.

Läs mer

Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2015

Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2015 HELSINGFORS UNIVERSITET JURIDISKA FAKULTETEN URVALSPROVET 25.5.2015 Sökande med kunskaper i svenska Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2015 UPPGIFT 1 Svaren på uppgiften hittas i

Läs mer

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 29.4.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 27/2014

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) FRÅGA 1 a) Enligt lagen om förmyndarverksamhet är vårdnadshavarna intressebevakare för en minderårig person, om domstolen inte har skiljt vårdnadshavaren

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Radisson Blu Royal Hotell 4.2.2015 Andreas Bussman, Roschier Advokatbyrå Ab Struktur 1. Inledning 2. Skattekonsekvenser vid olika

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX

Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX Sida 1(2) 2004-02-13 Regeringsrätten Box 2293 103 17 STOCKHOLM Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX YTTRANDE För tiden innan BFNs rekommendation BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring skall tillämpas

Läs mer

GOTTGÖRELSEPOÄNG. Har Du gottgörelsepoäng vilka kan användas i tenten? Meddela dem här (föreläsaren, föreläsningsseriens tidpunkt och poängantal)!

GOTTGÖRELSEPOÄNG. Har Du gottgörelsepoäng vilka kan användas i tenten? Meddela dem här (föreläsaren, föreläsningsseriens tidpunkt och poängantal)! 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Offentlig rätt Ämnensstudier 11.2.2011 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas

Läs mer

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden 9.1.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Jussi Matikkala 1/2013

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 maj 2004 T 3445-02 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SÅ Ombud, tillika biträde enligt rättshjälpslagen: CGH SAKEN Företrädaransvar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2012 399/2012 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012 I enlighet med riksdagens beslut ändras i mervärdesskattelagen

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Elevs skadegörelse skolans möjlighet att kräva ersättning analys

Elevs skadegörelse skolans möjlighet att kräva ersättning analys Page 1 of 5 JP Skolnet Elevs skadegörelse skolans möjlighet att kräva ersättning analys Senast ändrad: 2007-01-17 Utgivare: JP Infonet Vilka regler gäller för en skolas möjlighet att få ersättning för

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Skydd av foster, embryo och genom (Sikiön, alkion ja perimän suoja)

Publikation (även den finska titeln) Skydd av foster, embryo och genom (Sikiön, alkion ja perimän suoja) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 30.10.2007 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för skydd av foster, embryo och

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer