Folkets Hus Amazon, Flen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkets Hus Amazon, Flen"

Transkript

1 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta Asp (s), 2:e vo Berit Hyllbrant (fp) Cecilia Gustafsson (s) Anders Berglöv (s) Ingrid Knutsson-Karlsson (s) Annika Jennersjö (kd) Kristina Jävergren (s) Muhannad Salman Ramez (m) Jan-Olof Björk (s) Gösta Arvidsson (m) Monica Andersson (a2) Dick Karlsson (a2) Lars Falk (a2) Jan-Åke Ohlsson (s) Sven Bager (sd) Lotta Jonsson (c) Lillemor Johansson (v) Björn Zetterqvist (m) Robert Nordgren (mp) Thérèse Palm (m) Kaj Johansson (v) Ann-Katrin Elofson (s) Birgitta Andersson (s) Bente Bach (s) Ingemar Sandqvist (m) Agneta Andersson (fp) Lena Hagelberg (a2) Jan-Erik Larsson (s), 62-65, Daniel Ljungkvist (s) Övriga deltagare Ebbe Näslund (s) Lennart Hagelberg (a2) Lisbet Brevig (m) Ingrid Elsberg (s) Lisbeth Gustavsson (s) Anita Andersson (s) Bengt Elmwall (c), Anders Lundin (m) Tf Chef Nämndservice Annika Johansson Ersättare Torbjörn Lövgren (s) Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ebbe Näslund och Lotta Jonsson Stadshuset, Flen, måndagen den 21 juni Annika Johansson Paragrafer Ordförande Justerande... Stefan Zunko... Ebbe Näslund Lotta Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Nämndservice, Stadshuset, Flen Underskrift... Lena Lindqvist

2 127 Förändringar i föredragningslistan Kommunfullmäktige godkänner följande förändringar: Tillägg - Etiska och sociala krav vid upphandling beslut att använda så kallad Uppförandekod vid upphandling - Motion av Sven Bager (sd) om hjälp till återvandring - Motion av Berit Hyllbrant (fp) om skolans kvalitet - tillsättning av tvärpolitisk arbetsgrupp - Motion av Robert Nordgren (mp) om flyktingpolitiskt program - Interpellation av Robert Nordgren (mp) till kommunstyrelsens ordförande om våtmarker i anslutning till kommunala reningsverk och läkemedelsrester - Anmälningsärenden: Revisionsrapport ansvarsutövande, arbetsmarknad- och utbildningsnämnden Revisionsrapport ansvarsutövande, tekniska nämnden Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, ny ledamot: Muhannad Salman Ramez (m) och ny ersättare: Mohammad Mansour Khalil (m)

3 128 Innehållsförteckning Sidnr 62 Förlagslån i Kommuninvest Kommunalborgen och borgensram för Flens Bostads AB Utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Flens kommun Tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Förlängd tid gällande motion av Robert Nordgren (mp) om solvärme i Flens värmesystem Redovisning av uppdrag: Översyn av politisk organisation i Flens kommun inför ny mandatperiod Finansiering av nytt särskilt boende för äldre i Flens kommun Etiska och sociala krav vid upphandling beslut att använda så kallad Uppförandekod vid upphandling Motion av Sven Bager (sd) om hjälp till återvandring Motion av Berit Hyllbrant (fp) om skolans kvalitet tillsättning av tvärpolitisk arbetsgrupp Motion av Robert Nordgren (mp) om flyktingpolitiskt program Interpellation av Robert Nordgren (mp) till kommunstyrelsens ordförande om våtmarker i anslutning till kommunala reningsverk och läkemedelsrester Anmälningsärenden 152

4 KS/2010: Förlagslån i Kommuninvest Kommunfullmäktige beslutar att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut 2,5 miljoner kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010, att finansiering av utlåningen skall ske genom ianspråktagande av rörelsekapital samt att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med 2,5 miljoner kronor. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade att Flens kommun tecknar ett förlagslån i Kommuninvest med den andel som tilldelas kommunen utifrån det som Kommuninvests föreningsstämma beslutar om den 25 mars 2010, dock högst 2,4 miljoner kronor. Medlemmar i Kommuninvest erbjuds teckna ett förlagslån som ska användas för att stärka möjligheterna för en fortsatt hög kreditvärdighet och därigenom lägre upplåningskostnader. Lånet är räntebärande och betalas ut årligen. Idag är 245 kommuner och landsting medlemmar i Kommuninvest och har lånat cirka 120 miljarder kronor. I och med detta är Kommuninvest en betydande aktör på finansmarknaden. För att kunna bibehålla denna position efter finanskrisen måste Kommuninvest stärka det egna kapitalet. Idag är det egna kapitalet 0,34 procent av balansomslutningen. Jämförbara internationella kreditinstitut ligger mellan 1 procent och 3,5 procent av balansomslutningen. För att nå upp till 1 procent behöver det egna kapitalet förstärkas med 1 miljard kronor. Förlagslånet är frivilligt och svarar mot medlemmarnas procentuella andel av föreningens insatskapital (Flen 0,24 procent). Flens kommun kan placera 2,4 miljoner kronor under 30 år och därigenom erhålla en ränteintäkt per år på förlagslånet. Samtidigt ges därmed förutsättningar att förstärka Kommuninvest, som då kan erbjuda kommunerna lån till en lägre ränta än om en sämre kreditvärdighet erhålls.

5 130 Flens kommun är idag skuldfri. Dock kan situationen förändras i och med byggnationen av det nya äldreboendet. Kommunkoncernen däremot har lån i Kommuninvest. Det gäller både Flens Bostads AB och Flen Vatten och Avfall. Medlemmarna har idag ett obegränsat ansvar för Kommuninvest genom en solidarisk borgen. Risken med förlagslån är att den man lånat ut pengar till går i konkurs. Sannolikheten att Kommuninvest med 245 kommuner och landsting som medlemmar med solidarisk borgen går i konkurs är liten. Kommuninvest har kontaktat Ekonomi och Strategi och meddelat att Flens kommuns andel som tidigare meddelats var 2,4 miljoner kronor nu är 2,5 miljoner kronor. Endast de som var medlemmar vid tidpunkten för föreningsstämman den 25 mars erbjuds att teckna förlagslån. Ett antal kommuner hann inte bli medlemmar innan föreningsstämman och därmed blir beloppet som medlemskommunerna kan teckna förlagslån för högre. Expedieras till: Kommuninvest Akt

6 KS/2010: Kommunal borgen och borgensram för Flens Bostads AB Kommunfullmäktige beslutar att införa borgensram för Flens kommuns samtliga helägda bolag, att borgensramen för Flens Bostads AB uppgår till 300 miljoner kronor samt att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Flens Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Bakgrund I nuläget hanteras samtliga borgensärenden av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har beslutanderätt i frågor av principiell karaktär eller av större vikt såsom exempelvis kommunal borgen. Det råder delegeringsförbud för sådana ärenden. Även kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om kommunfullmäktige angett ramar för borgensåtagandet. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas. Något nytt borgensbeslut behöver inte fattas så länge lånen understiger det totala högsta beloppet enligt borgensbeslutet. Kommunen som borgensman har ansvaret för att kontrollera att det högsta beloppet enligt borgensbeslutet inte överskrids. För att underlätta hanteringen med kommunal borgen till våra helägda bolag föreslås att en borgensram fastställs för var och ett av de helägda bolagen. Storleken på borgensramen bör relateras till de tillgångar som finns i bolagen. Med denna skrivelse föreslås en förändring av principen av kommunalborgen samt borgensram för Flens Bostads AB. Övriga bolags borgensram fastställs av kommunfullmäktige då behov av ny borgen uppstår. Borgensavgifterna föreslås vara oförändrade.

7 132 Flens Bostads AB hade fastighetslån om 266,4 miljoner kronor, kommunal borgen finns för samtliga lån. Taxeringsvärdet vid samma tidpunkt var 439,4 miljoner kronor och det bokförda värdet 339,9 miljoner kronor. Borgensramen för Flens Bostads AB föreslås till 300 miljoner kronor. I ägardirektiven till Flens Bostads AB framgår det att soliditeten i bolaget inte får understiga 10 procent. Soliditet är ett mått på långsiktig betalningsförmåga och visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. En soliditet på 10 procent innebär således att 10 procent av tillgångarna är finansierade med eget kapital och 90 procent med lån. Soliditetskravet begränsar möjligheterna till överbelåning. Expedieras till: Flens Bostads AB Akt

8 KS/2009: Utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Flens kommun Kommunfullmäktige beslutar att bilda ett nya verksamhetsområden för vatten och avlopp i fritidshusområdena Fornbo samt Malmsjöberg och Fållökna, att särtaxa kan komma att utgå vid anslutning av fastigheter inom områdena samt att ge Flen Vatten och avfall AB i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige kostnaden, såväl totalt som för abonnenterna innan utbyggnad sker. Bakgrund I direkt anslutning till sjön Nedingen finns tre detaljplanelagda fritidshusområden (Fornbo, Malmsjöberg och Fållökna) med sammanlagt 356 tomter och 321 enskilda avloppsanläggningar. En stor del av anläggningarna är bristfälliga enligt en inventering från Analyser gjorda inom ramen för vattenförvaltningen visar att Nedingen har otillfredsställande status, bland annat på grund av övergödningssymptom. Övergödningen beror på läckage av näringsämnen, som till största delen kommer från enskilda avlopp och från jordbruket. Den kommuntäckande översiktsplanen för Flens kommun redovisar de tre fritidshusområdena vid Nedingen som möjliga att omvandla till åretruntboende. Detta förutsätter dock att områdena ansluts till det kommunala VA-nätet. Belastningen på miljön, Nedingens status, gällande lagstiftning samt såväl regionala som lokala miljömål motiverar att de tre områdena ansluts till kommunens VA-nät. Därför har företrädare för Flens kommun och för Sörmland Vatten och Avfall AB deltagit i möten med respektive tomtägarförening för att informera om förutsättningar, motiv och tänkbara tidplaner för anslutning av områdena. Styrelsen för Flen Vatten och Avfall AB har också beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bilda verksamhetsområden för respektive fritidshusområde.

9 134 Ärendet Fakta om områdena vid Nedingen De tre fritidshusområdena omfattas av olika detaljplaner och byggdes ut främst under 1970-talet. Fornbo är kommunens näst största fritidshusområde med totalt 197 tomter, varav 12 är obebyggda. Inom Fållökna finns 84 bebyggda och två obebyggda tomter. Malmsjöberg innehåller 75 tomter, varav en är obebyggd. Antalet permanentboende har ökat kraftigt under de senaste 15 åren. Idag bor sammanlagt cirka 120 personer året runt i områdena. Fornbo och Fållökna försörjs med färskvatten från ytvattenverk i Nedingen, medan Malmsjöberg har ett grundvattenverk. Avloppet i samtliga områden behandlas i enskilda anläggningar. Sjön Nedingen Nedingen är en näringsrik, mycket flikig och ganska grund sjö med många öar. Sjöytan uppgår till 4,8 kvadratkilometer och maxdjupet är cirka åtta meter efter en sjösänkning på 1870-talet. Tillrinningsområdet (cirka 43 kvadratkilometer) består i huvudsak av skogsmark med en mindre del jordbruksmark. Avrinningen från Nedingen sker via Skebokvarnsån till Båven. I Nedingen finns även ett stort antal småbåtar och fyra badplatser. Centralt i sjön är ett naturreservat inrättat, där fiskgjuse häckar återkommande. Översiktsplan Kommunens översiktsplan konstaterar att antalet permanentboende ökar i de detaljplanelagda fritidshusområdena och att vissa områden därmed håller på att omvandlas till villaområden. Fortsatt omvandling ställer stora krav på avloppslösningar och vattenförsörjning. Därför anger översiktsplanen att mer långtgående omvandling endast är möjlig i områden som kan anslutas till det kommunala VAnätet. Översiktsplanen pekar ut sex fritidshusområden som möjliga för fortsatt omvandling. De är: - Orrhammar nordväst om Flen (redan anslutet till kommunens VA-nät) - Yxtaholm - Hägerbo nordost om Flen - Fornbo söder om Malmköping - Fållökna söder om Malmköping - Malmsjöberg eller Skjulsta söder om Malmköping

10 135 Inventering Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen inventerade VA-förhållandena inom fritidshusområdena vid Nedingen under våren-sommaren Inventeringen visar att 125 av 321 undersökta anläggningar är bristfälliga. Därför drar förvaltningen slutsatsen att både yt- och grundvatten tillförs betydande mängder av framför allt fosfor, men även av bakterier. EU:s vattendirektiv och Vattenmyndighetens analys med mera EU:s ramdirektiv för vatten antogs år 2000 och förutsätter att alla vattenförekomster ska uppfylla kraven för minst god vattenstatus senast år I vårt land genomförs det så kallade vattendirektivet genom kartläggning och analys av bland annat alla sjöar som är större än en kvadratkilometer, genom att fastställa mål/kvalitetskrav för alla vattenförekomster, genom att upprätta åtgärdsprogram samt genom övervakning. Gjorda analyser i Nedingen visar att sjön sammanfattningsvis har otillfredsställande status. Anledningen är bland annat att syrebrist har konstaterats på djupa bottnar, att sjön uppvisar övergödningssymptom och att den kemiska statusen är mindre god på grund av kvicksilvernedfall från luften. Övergödningsproblemen antas vara orsakade av läckage av näringsämnen från enskilda avlopp (fritidshusområdena) och jordbruk. Konsekvenser för fastighetsägare Den som ansluter sig till kommunens VA-nät ska betala anslutningsavgift. I dagsläget finns inte någon projektering eller kostnadsberäkning som visar annat än att avgiften troligtvis blir högre än vad kommunens ordinarie taxa anger. Därmed blir anslutningen kostsam för berörda fastighetsägare och avgiftens storlek blir också den stora nackdelen för fastighetsägarna. Bland fördelarna för fastighetsägarna märks: - minskade kostnader på sikt (en enskild anläggning måste förnyas med ett intervall på år), - minskat skötsel- och driftsansvar, - möjligheter till ökad byggrätt efter detaljplaneändring, - normalt leder anslutning till kommunens nät till att fastighetens värde ökar mer än vad anslutningen kostar.

11 136 Förslag från Flen Vatten och Avfall AB Styrelsen för Flen Vatten och Avfall AB beslutade att för sin del anta förslaget att göra Fornbo respektive Fållökna/Malmsjöberg till verksamhetsområden för vatten och avlopp. Respektive område är avgränsat på kartor, som framgår av bilagor (finns hos nämndservice). För att verksamhetsområdena ska bli lagligen inrättade, krävs beslut i kommunfullmäktige. Därför föreslår bolagsstyrelsen att fullmäktige beslutar att bilda verksamhetsområdena samt att särtaxa kan komma att utgå vid anslutning till näten inom respektive område. När ett verksamhetsområde bildas gäller Lagen om vattentjänster inom området. Då har huvudmannen skyldighet att anordna vattenförsörjning och omhänderta avlopp om det är nödvändigt med hänsyn till människors hälsa och/eller till miljön. I de fall anslutningsavgifter enligt kommunens ordinarie VA-taxa inte täcker kostnaderna för anslutning av området till kommunens nät, kan särtaxa tillämpas. Detta kräver dock ett särskilt beslut i kommunfullmäktige. Projektering och utbyggnad Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, kommer Flen Vatten och Avfall AB att påbörja projektering av ledningar inom respektive område och av nödvändig överföringsledning till kommunalt reningsverk. Bolaget har gjort reservationer i budget för att utbyggnad ska kunna påbörjas under Kommunledningsförvaltningens synpunkter Frågan om anslutning av de tre fritidshusområdena har diskuterats i olika sammanhang sedan Gjorda analyser och inventeringar pekar på att anslutning till kommunens nät är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska näringsbelastningen i Nedingen. Indirekt innebär detta att även belastningen på Båven minskar. Dessutom är anslutning av fritidshusområdena nödvändig för att på sikt säkra tillgången till dricksvatten och badvattnets kvalitet. Kommunledningsförvaltningen tillstyrker att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget från Flen Vatten och Avfall AB.

12 137 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslog , kommunfullmäktige besluta att att att bilda ett nya verksamhetsområden för vatten och avlopp i fritidshusområdena Fornbo samt Malmsjöberg och Fållökna, särtaxa kan komma att utgå vid anslutning av fastigheter inom områdena samt ge Flen Vatten och avfall AB i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige kostnaden, såväl totalt som för abonnenterna innan utbyggnad sker. Yrkanden Lotta Jonsson (c) yrkar med instämmande av Annika Jennersjö (kd) och Robert Nordgren (mp) tillägg med att ge Flen Vatten och Avfall AB i uppdrag att redovisa alternativa lösningar att ordna VA frågan i verksamhetsområde. Lena Hagelberg (a2) yrkar avslag på Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag. Berit Hyllbrant (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande. Anders Berglöv (s) yrkar avslag på Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett tilläggsyrkande från Lotta Jonsson (c). Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Vid ställd proposition på Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår detsamma. Votering begärs. Följande propositionsordning läses upp och godkännes; Den som avslår Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande röstar ja. Den som bifaller Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande röstar nej.

13 ledamöter röstar ja. 8 ledamöter röstar nej. 7 ledamöter avstår från att rösta. Ja-röster avger: Anders Berglöv (s), Kristina Jävergren (s), Lars Falk (a2), Agneta Asp (s), Kaj Johansson (v), Bente Bach (s), Lena Hagelberg (a2), Ebbe Näslund (s), Anita Andersson (s), Björn Berglöv (s), Ingrid Knutsson-Karlsson (s), Muhannad Salman Ramez (m), Monica Andersson (a2), Jan-Åke Ohlsson (s), Lillemor Johansson (v), Ann-Katrin Elofsson (s), Jan-Erik Larsson (s), Lennart Hagelberg (a2), Ingrid Elsberg (s), Lars Erik Lordh (s), Cecilia Gustafsson (s), Jan-Olof Björk (s), Dick Karlsson (a2), Birgitta Andersson (s), Daniel Ljungkvist (s), Lisbeth Gustavsson (s) och Stefan Zunko (s). Nej-röster avger: Lotta Jonsson (c), Anders Jonsson (c), Berit Hyllbrant (fp), Robert Nordgren (mp), Annika Jennersjö (kd), Therese Palm (m), Agneta Andersson (fp) och Anders Lundin (m). Avstår från att rösta: Gösta Arvidsson (m), Björn Zetterqvist (m), Lisbet Brevig (m), Bengt Eriksson (kd), Ingemar Sandqvist (m), Sirkka Mäenpää (m) och Sven Bager (sd). Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande. Expedieras till: Flen Vatten och Avfall AB Akt

14 KS/2010: Tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel Kommunfullmäktige beslutar att kommunens kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska utövas av bygg-, miljö- och räddningsnämnden. Bakgrund En ny lag (2009:730) om försäljning av vissa receptfria läkemedel trädde i kraft den 1 november Samtidigt upphävdes lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. Den som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har rollen som övergripande tillsynsmyndighet. Tillsynen innebär bland annat att verket får utfärda förelägganden och förbud. För sin tillsyn tar Läkemedelsverket ut en årlig avgift (för närvarande kronor). Kommunerna har fått ansvaret för kontrollen av att regelverket följs. Brister som upptäcks vid kontrollen ska rapporteras till Läkemedelsverket. Kommunen får ta ut en avgift för kontrollen av den som bedriver detaljhandeln. Bygg-, miljö- och räddningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska utövas av bygg-, miljö- och räddningsnämnden. Nämnden beslutade även att uppdra åt bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen att ta fram ett förslag till taxa för kommunens kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunfullmäktige ska besluta om vilken nämnd som ska fullgöra kommunens uppgift enligt lagen. Kommunens kontroll är ett led i myndighetsutövning och bör därför skiljas organisatoriskt från främjande verksamhet, som till exempel drogförebyggande arbete. Handel med vissa receptfria läkemedel bedrivs huvudsakligen i verksamheter där bygg-, miljö- och räddningsnämnden har tillsyn enligt annan lagstiftning. Det är därför rimligt att kommunens uppgift fullgörs av bygg-, miljö- och räddningsnämnden. Expedieras till: Bygg-, miljö- och räddningsnämnden, Akt

15 KS/2010: Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland 2009 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för år 2009 samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna i Samordningsförbundet RAR för år Jan-Erik Larsson (s) deltar inte i beslutet. Bakgrund Revisorerna i Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år I revisionsberättelsen konstateras att årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultatet och ställning och att rapporten är upprättad enligt kommunal redovisningslag och god redovisningssed. Revisorerna rekommenderar att en extern utvärdering hämtas av genomförd verksamhet och att RAR ser över hur erforderlig kunskap om projekten erhålls på bästa sätt. Samordningsförbundet redovisar ett resultat på kronor vilket är kronor bättre än budgeterat. Den största avvikelsen kronor avser utbetalningar för projekt. Det beror på att projekten inte har fått den omfattning som planerades. En omräkning har skett av det egna kapitalet som vid 2009 års början låg på kronor, det värdet minus årets resultat på kronor ger utgående positivt kapital för år 2009 på kronor. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Expedieras till: Samordningsförbundet RAR i Sörmland Akt

16 KS/2008: Förlängd tid för svar gällande motion av Robert Nordgren (mp) om solvärme i Flens värmesystem Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämndens uppdrag att ta upp diskussioner med fjärrvärmebolagen i kommunen om möjligheterna att komplettera befintliga anläggningar med solvärme ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast under hösten Bakgrund Robert Nordgren (mp) har i motion till kommunfullmäktige den 30 april 2008 föreslagit att kommunen skall ta ett ambitiöst grepp för att etablera solvärme i värmesystemet. Kommunfullmäktige beslutade bland annat att uppdra till tekniska nämnden att ta upp diskussioner med fjärrvärmebolagen i kommunen om möjligheterna att komplettera befintliga anläggningar med solvärme och att uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 maj Tekniska nämnden begär förlängd tid då regeringen har lämnat uppdrag gällande utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenätet. Utredningen skulle redovisas den 30 april Tekniska förvaltningen anser att det uppdrag som förvaltningen fått inte bör utföras förrän utredningen är klar eftersom resultatet av utredningen kan ge helt andra förutsättningar för en diskussion. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslog , kommunfullmäktige besluta att tekniska nämndens uppdrag att ta upp diskussioner med fjärrvärmebolagen i kommunen om möjligheterna att komplettera befintliga anläggningar med solvärme ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast under hösten Yrkanden Robert Nordgren (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Lena Hagelberg (a2) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

17 142 Propositionsordning Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett avslagsyrkande från Robert Nordgren (mp). Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Robert Nordgrens (mp) avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Reservation Robert Nordgren (mp), Lillemor Johansson (v) och Kaj Johansson (v) reserverar sig till förmån för Robert Nordgrens (mp) avslagsyrkande med följande motivering: Att vänta på en statlig utredning innan diskussionerna med fjärrvärmenätets ägare ger enbart tidsförlust och visar tydligt fullmäktiges brist på ambition för modern miljöanpassad och kostnadseffektiv energiförsörjning. Gällande lagstiftning är tillräcklig för inledning. En motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väcktes. Motionen är inlämnad för mer än två år sedan. Om fullmäktige inte vill ha svar är det mer rakryggat att avskriva motionen. Expedieras till: Tekniska nämnden Akt

18 KS/2009: Redovisning av uppdrag: Översyn av politisk organisation i Flens kommun inför ny mandatperiod Kommunfullmäktige beslutar att anse uppdraget slutfört, att remittera utredningen om förändrad klassisk organisation till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 16 augusti 2010, att den förändrade klassiska organisation träder i kraft 1 januari 2011 om den vinner gehör efter remissbehandlingen samt att remittera frågan om alternativ politisk organisation till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 31 december Bakgrund Kan politiken bli mer politisk? en utredning om den framtida politiska organisationen i Flens kommun" är resultatet av den översyn som startade på kommunfullmäktiges uppdrag i juni 2009, stannade av i oktober 2009 och återupptogs i januari Arbetet har genomförts under ledning av kommunfullmäktiges presidium, tillika utredningens styrgrupp; Stefan Zunko (s), Bengt Eriksson (kd) och Agneta Asp (s). I enlighet med direktiven omfattar översynen alla politiska organ och ger två förslag; en förändrad klassisk och en alternativ politisk organisation. Den förändrade klassiska organisationen, som innebär små förändringar i förhållande till nuvarande organisation, svarar i liten omfattning mot fullmäktiges kvalitativa direktiv som att stärka kommunfullmäktiges roll och skapa större helhetssyn, minskade sektorsintressen och ökad samordning. Den alternativa organisationen innebär betydande förändringar i förhållande till nuvarande organisation och svarar i hög grad mot fullmäktiges direktiv. Utredningen överlämnas härmed till kommunfullmäktige.

19 144 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslog , kommunfullmäktige besluta att anse uppdraget slutfört, att remittera utredningen om förändrad klassisk organisation till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 16 augusti 2010 samt att remittera frågan om alternativ politisk organisation till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 31 december Yrkanden Lillemor Johansson (v) yrkar ändring med att remittera utredningen till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 16 augusti 2010 på hela utredningen. Berit Hyllbrant (fp) yrkar med instämmande av Anders Berglöv (s) och Lisbet Brevig (m) tillägg med att den förändrade klassiska organisation träder i kraft 1 januari 2011 om den vinner gehör efter remissbehandlingen. Anders Berglöv (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett tilläggsyrkande och ett ändringsyrkande. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lillemor Johanssons (v) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Vid ställd proposition på Berit Hyllbrants (fp) tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Expedieras till: Politiska partierna Akt

20 KS/2007: Finansiering av nytt särskilt boende för äldre i Flens kommun Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att externt låna maximalt 80 miljoner kronor för byggandet av det nya äldreboendet. Bakgrund Tekniska nämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att upphandla och uppföra ett nytt äldreboende. I mars 2010 beslutade kommunfullmäktige att finansiering ska ske genom extern upplåning och att kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att återkomma med lånebehovet då upphandlingen är klar. Anbudsinfordran har skett i princip enligt upprättat förslag och i samråd med socialförvaltningen. 23 anbud har kommit in fördelat på generalentreprenör/bygg och mark, värme, vatten och avlopp, luft, och el. Efter utvärdering har tekniska förvaltningen genom tilldelningsbeslut meddelat NCC Constraction Sverige AB att de kommer att föreslås få beställning på entreprenaden. Totalkostnaden för byggnationen av äldreboendet inklusive tillagningskök är enligt upphandlingen 80 miljoner kronor. Merkostnaden för att bygga tillagningskök är 1,7 miljoner kronor. Om tekniska förvaltningen ska driva tillagningskök i det nya boendet och inte leverera mat från centralkök kommer den årliga driftkostnaden att öka med cirka 0,9 miljoner kronor. Finansiering av byggnationen kommer att ske genom extern upplåning. Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen, som ekonomin ser ut just nu, inte behöver låna till hela byggnationen utan att en viss del kan finansieras via egna medel. Kommunen har idag en höga likviditet. I förslaget till beslut är endast lånetaket satt och inte något exakt belopp då kommunen kan finansiera en del med egna medel. Expedieras till: Kommunledningsförvaltningen Tekniska nämnden Akt

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-13

Kommunstyrelsen 2012-06-13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-05-13, kl 1730-1930 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer