Folkets Hus Amazon, Flen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkets Hus Amazon, Flen"

Transkript

1 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta Asp (s), 2:e vo Berit Hyllbrant (fp) Cecilia Gustafsson (s) Anders Berglöv (s) Ingrid Knutsson-Karlsson (s) Annika Jennersjö (kd) Kristina Jävergren (s) Muhannad Salman Ramez (m) Jan-Olof Björk (s) Gösta Arvidsson (m) Monica Andersson (a2) Dick Karlsson (a2) Lars Falk (a2) Jan-Åke Ohlsson (s) Sven Bager (sd) Lotta Jonsson (c) Lillemor Johansson (v) Björn Zetterqvist (m) Robert Nordgren (mp) Thérèse Palm (m) Kaj Johansson (v) Ann-Katrin Elofson (s) Birgitta Andersson (s) Bente Bach (s) Ingemar Sandqvist (m) Agneta Andersson (fp) Lena Hagelberg (a2) Jan-Erik Larsson (s), 62-65, Daniel Ljungkvist (s) Övriga deltagare Ebbe Näslund (s) Lennart Hagelberg (a2) Lisbet Brevig (m) Ingrid Elsberg (s) Lisbeth Gustavsson (s) Anita Andersson (s) Bengt Elmwall (c), Anders Lundin (m) Tf Chef Nämndservice Annika Johansson Ersättare Torbjörn Lövgren (s) Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ebbe Näslund och Lotta Jonsson Stadshuset, Flen, måndagen den 21 juni Annika Johansson Paragrafer Ordförande Justerande... Stefan Zunko... Ebbe Näslund Lotta Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Nämndservice, Stadshuset, Flen Underskrift... Lena Lindqvist

2 127 Förändringar i föredragningslistan Kommunfullmäktige godkänner följande förändringar: Tillägg - Etiska och sociala krav vid upphandling beslut att använda så kallad Uppförandekod vid upphandling - Motion av Sven Bager (sd) om hjälp till återvandring - Motion av Berit Hyllbrant (fp) om skolans kvalitet - tillsättning av tvärpolitisk arbetsgrupp - Motion av Robert Nordgren (mp) om flyktingpolitiskt program - Interpellation av Robert Nordgren (mp) till kommunstyrelsens ordförande om våtmarker i anslutning till kommunala reningsverk och läkemedelsrester - Anmälningsärenden: Revisionsrapport ansvarsutövande, arbetsmarknad- och utbildningsnämnden Revisionsrapport ansvarsutövande, tekniska nämnden Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, ny ledamot: Muhannad Salman Ramez (m) och ny ersättare: Mohammad Mansour Khalil (m)

3 128 Innehållsförteckning Sidnr 62 Förlagslån i Kommuninvest Kommunalborgen och borgensram för Flens Bostads AB Utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Flens kommun Tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Förlängd tid gällande motion av Robert Nordgren (mp) om solvärme i Flens värmesystem Redovisning av uppdrag: Översyn av politisk organisation i Flens kommun inför ny mandatperiod Finansiering av nytt särskilt boende för äldre i Flens kommun Etiska och sociala krav vid upphandling beslut att använda så kallad Uppförandekod vid upphandling Motion av Sven Bager (sd) om hjälp till återvandring Motion av Berit Hyllbrant (fp) om skolans kvalitet tillsättning av tvärpolitisk arbetsgrupp Motion av Robert Nordgren (mp) om flyktingpolitiskt program Interpellation av Robert Nordgren (mp) till kommunstyrelsens ordförande om våtmarker i anslutning till kommunala reningsverk och läkemedelsrester Anmälningsärenden 152

4 KS/2010: Förlagslån i Kommuninvest Kommunfullmäktige beslutar att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut 2,5 miljoner kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010, att finansiering av utlåningen skall ske genom ianspråktagande av rörelsekapital samt att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med 2,5 miljoner kronor. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade att Flens kommun tecknar ett förlagslån i Kommuninvest med den andel som tilldelas kommunen utifrån det som Kommuninvests föreningsstämma beslutar om den 25 mars 2010, dock högst 2,4 miljoner kronor. Medlemmar i Kommuninvest erbjuds teckna ett förlagslån som ska användas för att stärka möjligheterna för en fortsatt hög kreditvärdighet och därigenom lägre upplåningskostnader. Lånet är räntebärande och betalas ut årligen. Idag är 245 kommuner och landsting medlemmar i Kommuninvest och har lånat cirka 120 miljarder kronor. I och med detta är Kommuninvest en betydande aktör på finansmarknaden. För att kunna bibehålla denna position efter finanskrisen måste Kommuninvest stärka det egna kapitalet. Idag är det egna kapitalet 0,34 procent av balansomslutningen. Jämförbara internationella kreditinstitut ligger mellan 1 procent och 3,5 procent av balansomslutningen. För att nå upp till 1 procent behöver det egna kapitalet förstärkas med 1 miljard kronor. Förlagslånet är frivilligt och svarar mot medlemmarnas procentuella andel av föreningens insatskapital (Flen 0,24 procent). Flens kommun kan placera 2,4 miljoner kronor under 30 år och därigenom erhålla en ränteintäkt per år på förlagslånet. Samtidigt ges därmed förutsättningar att förstärka Kommuninvest, som då kan erbjuda kommunerna lån till en lägre ränta än om en sämre kreditvärdighet erhålls.

5 130 Flens kommun är idag skuldfri. Dock kan situationen förändras i och med byggnationen av det nya äldreboendet. Kommunkoncernen däremot har lån i Kommuninvest. Det gäller både Flens Bostads AB och Flen Vatten och Avfall. Medlemmarna har idag ett obegränsat ansvar för Kommuninvest genom en solidarisk borgen. Risken med förlagslån är att den man lånat ut pengar till går i konkurs. Sannolikheten att Kommuninvest med 245 kommuner och landsting som medlemmar med solidarisk borgen går i konkurs är liten. Kommuninvest har kontaktat Ekonomi och Strategi och meddelat att Flens kommuns andel som tidigare meddelats var 2,4 miljoner kronor nu är 2,5 miljoner kronor. Endast de som var medlemmar vid tidpunkten för föreningsstämman den 25 mars erbjuds att teckna förlagslån. Ett antal kommuner hann inte bli medlemmar innan föreningsstämman och därmed blir beloppet som medlemskommunerna kan teckna förlagslån för högre. Expedieras till: Kommuninvest Akt

6 KS/2010: Kommunal borgen och borgensram för Flens Bostads AB Kommunfullmäktige beslutar att införa borgensram för Flens kommuns samtliga helägda bolag, att borgensramen för Flens Bostads AB uppgår till 300 miljoner kronor samt att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Flens Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Bakgrund I nuläget hanteras samtliga borgensärenden av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har beslutanderätt i frågor av principiell karaktär eller av större vikt såsom exempelvis kommunal borgen. Det råder delegeringsförbud för sådana ärenden. Även kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om kommunfullmäktige angett ramar för borgensåtagandet. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas. Något nytt borgensbeslut behöver inte fattas så länge lånen understiger det totala högsta beloppet enligt borgensbeslutet. Kommunen som borgensman har ansvaret för att kontrollera att det högsta beloppet enligt borgensbeslutet inte överskrids. För att underlätta hanteringen med kommunal borgen till våra helägda bolag föreslås att en borgensram fastställs för var och ett av de helägda bolagen. Storleken på borgensramen bör relateras till de tillgångar som finns i bolagen. Med denna skrivelse föreslås en förändring av principen av kommunalborgen samt borgensram för Flens Bostads AB. Övriga bolags borgensram fastställs av kommunfullmäktige då behov av ny borgen uppstår. Borgensavgifterna föreslås vara oförändrade.

7 132 Flens Bostads AB hade fastighetslån om 266,4 miljoner kronor, kommunal borgen finns för samtliga lån. Taxeringsvärdet vid samma tidpunkt var 439,4 miljoner kronor och det bokförda värdet 339,9 miljoner kronor. Borgensramen för Flens Bostads AB föreslås till 300 miljoner kronor. I ägardirektiven till Flens Bostads AB framgår det att soliditeten i bolaget inte får understiga 10 procent. Soliditet är ett mått på långsiktig betalningsförmåga och visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. En soliditet på 10 procent innebär således att 10 procent av tillgångarna är finansierade med eget kapital och 90 procent med lån. Soliditetskravet begränsar möjligheterna till överbelåning. Expedieras till: Flens Bostads AB Akt

8 KS/2009: Utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Flens kommun Kommunfullmäktige beslutar att bilda ett nya verksamhetsområden för vatten och avlopp i fritidshusområdena Fornbo samt Malmsjöberg och Fållökna, att särtaxa kan komma att utgå vid anslutning av fastigheter inom områdena samt att ge Flen Vatten och avfall AB i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige kostnaden, såväl totalt som för abonnenterna innan utbyggnad sker. Bakgrund I direkt anslutning till sjön Nedingen finns tre detaljplanelagda fritidshusområden (Fornbo, Malmsjöberg och Fållökna) med sammanlagt 356 tomter och 321 enskilda avloppsanläggningar. En stor del av anläggningarna är bristfälliga enligt en inventering från Analyser gjorda inom ramen för vattenförvaltningen visar att Nedingen har otillfredsställande status, bland annat på grund av övergödningssymptom. Övergödningen beror på läckage av näringsämnen, som till största delen kommer från enskilda avlopp och från jordbruket. Den kommuntäckande översiktsplanen för Flens kommun redovisar de tre fritidshusområdena vid Nedingen som möjliga att omvandla till åretruntboende. Detta förutsätter dock att områdena ansluts till det kommunala VA-nätet. Belastningen på miljön, Nedingens status, gällande lagstiftning samt såväl regionala som lokala miljömål motiverar att de tre områdena ansluts till kommunens VA-nät. Därför har företrädare för Flens kommun och för Sörmland Vatten och Avfall AB deltagit i möten med respektive tomtägarförening för att informera om förutsättningar, motiv och tänkbara tidplaner för anslutning av områdena. Styrelsen för Flen Vatten och Avfall AB har också beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bilda verksamhetsområden för respektive fritidshusområde.

9 134 Ärendet Fakta om områdena vid Nedingen De tre fritidshusområdena omfattas av olika detaljplaner och byggdes ut främst under 1970-talet. Fornbo är kommunens näst största fritidshusområde med totalt 197 tomter, varav 12 är obebyggda. Inom Fållökna finns 84 bebyggda och två obebyggda tomter. Malmsjöberg innehåller 75 tomter, varav en är obebyggd. Antalet permanentboende har ökat kraftigt under de senaste 15 åren. Idag bor sammanlagt cirka 120 personer året runt i områdena. Fornbo och Fållökna försörjs med färskvatten från ytvattenverk i Nedingen, medan Malmsjöberg har ett grundvattenverk. Avloppet i samtliga områden behandlas i enskilda anläggningar. Sjön Nedingen Nedingen är en näringsrik, mycket flikig och ganska grund sjö med många öar. Sjöytan uppgår till 4,8 kvadratkilometer och maxdjupet är cirka åtta meter efter en sjösänkning på 1870-talet. Tillrinningsområdet (cirka 43 kvadratkilometer) består i huvudsak av skogsmark med en mindre del jordbruksmark. Avrinningen från Nedingen sker via Skebokvarnsån till Båven. I Nedingen finns även ett stort antal småbåtar och fyra badplatser. Centralt i sjön är ett naturreservat inrättat, där fiskgjuse häckar återkommande. Översiktsplan Kommunens översiktsplan konstaterar att antalet permanentboende ökar i de detaljplanelagda fritidshusområdena och att vissa områden därmed håller på att omvandlas till villaområden. Fortsatt omvandling ställer stora krav på avloppslösningar och vattenförsörjning. Därför anger översiktsplanen att mer långtgående omvandling endast är möjlig i områden som kan anslutas till det kommunala VAnätet. Översiktsplanen pekar ut sex fritidshusområden som möjliga för fortsatt omvandling. De är: - Orrhammar nordväst om Flen (redan anslutet till kommunens VA-nät) - Yxtaholm - Hägerbo nordost om Flen - Fornbo söder om Malmköping - Fållökna söder om Malmköping - Malmsjöberg eller Skjulsta söder om Malmköping

10 135 Inventering Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen inventerade VA-förhållandena inom fritidshusområdena vid Nedingen under våren-sommaren Inventeringen visar att 125 av 321 undersökta anläggningar är bristfälliga. Därför drar förvaltningen slutsatsen att både yt- och grundvatten tillförs betydande mängder av framför allt fosfor, men även av bakterier. EU:s vattendirektiv och Vattenmyndighetens analys med mera EU:s ramdirektiv för vatten antogs år 2000 och förutsätter att alla vattenförekomster ska uppfylla kraven för minst god vattenstatus senast år I vårt land genomförs det så kallade vattendirektivet genom kartläggning och analys av bland annat alla sjöar som är större än en kvadratkilometer, genom att fastställa mål/kvalitetskrav för alla vattenförekomster, genom att upprätta åtgärdsprogram samt genom övervakning. Gjorda analyser i Nedingen visar att sjön sammanfattningsvis har otillfredsställande status. Anledningen är bland annat att syrebrist har konstaterats på djupa bottnar, att sjön uppvisar övergödningssymptom och att den kemiska statusen är mindre god på grund av kvicksilvernedfall från luften. Övergödningsproblemen antas vara orsakade av läckage av näringsämnen från enskilda avlopp (fritidshusområdena) och jordbruk. Konsekvenser för fastighetsägare Den som ansluter sig till kommunens VA-nät ska betala anslutningsavgift. I dagsläget finns inte någon projektering eller kostnadsberäkning som visar annat än att avgiften troligtvis blir högre än vad kommunens ordinarie taxa anger. Därmed blir anslutningen kostsam för berörda fastighetsägare och avgiftens storlek blir också den stora nackdelen för fastighetsägarna. Bland fördelarna för fastighetsägarna märks: - minskade kostnader på sikt (en enskild anläggning måste förnyas med ett intervall på år), - minskat skötsel- och driftsansvar, - möjligheter till ökad byggrätt efter detaljplaneändring, - normalt leder anslutning till kommunens nät till att fastighetens värde ökar mer än vad anslutningen kostar.

11 136 Förslag från Flen Vatten och Avfall AB Styrelsen för Flen Vatten och Avfall AB beslutade att för sin del anta förslaget att göra Fornbo respektive Fållökna/Malmsjöberg till verksamhetsområden för vatten och avlopp. Respektive område är avgränsat på kartor, som framgår av bilagor (finns hos nämndservice). För att verksamhetsområdena ska bli lagligen inrättade, krävs beslut i kommunfullmäktige. Därför föreslår bolagsstyrelsen att fullmäktige beslutar att bilda verksamhetsområdena samt att särtaxa kan komma att utgå vid anslutning till näten inom respektive område. När ett verksamhetsområde bildas gäller Lagen om vattentjänster inom området. Då har huvudmannen skyldighet att anordna vattenförsörjning och omhänderta avlopp om det är nödvändigt med hänsyn till människors hälsa och/eller till miljön. I de fall anslutningsavgifter enligt kommunens ordinarie VA-taxa inte täcker kostnaderna för anslutning av området till kommunens nät, kan särtaxa tillämpas. Detta kräver dock ett särskilt beslut i kommunfullmäktige. Projektering och utbyggnad Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, kommer Flen Vatten och Avfall AB att påbörja projektering av ledningar inom respektive område och av nödvändig överföringsledning till kommunalt reningsverk. Bolaget har gjort reservationer i budget för att utbyggnad ska kunna påbörjas under Kommunledningsförvaltningens synpunkter Frågan om anslutning av de tre fritidshusområdena har diskuterats i olika sammanhang sedan Gjorda analyser och inventeringar pekar på att anslutning till kommunens nät är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska näringsbelastningen i Nedingen. Indirekt innebär detta att även belastningen på Båven minskar. Dessutom är anslutning av fritidshusområdena nödvändig för att på sikt säkra tillgången till dricksvatten och badvattnets kvalitet. Kommunledningsförvaltningen tillstyrker att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget från Flen Vatten och Avfall AB.

12 137 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslog , kommunfullmäktige besluta att att att bilda ett nya verksamhetsområden för vatten och avlopp i fritidshusområdena Fornbo samt Malmsjöberg och Fållökna, särtaxa kan komma att utgå vid anslutning av fastigheter inom områdena samt ge Flen Vatten och avfall AB i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige kostnaden, såväl totalt som för abonnenterna innan utbyggnad sker. Yrkanden Lotta Jonsson (c) yrkar med instämmande av Annika Jennersjö (kd) och Robert Nordgren (mp) tillägg med att ge Flen Vatten och Avfall AB i uppdrag att redovisa alternativa lösningar att ordna VA frågan i verksamhetsområde. Lena Hagelberg (a2) yrkar avslag på Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag. Berit Hyllbrant (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande. Anders Berglöv (s) yrkar avslag på Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett tilläggsyrkande från Lotta Jonsson (c). Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Vid ställd proposition på Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår detsamma. Votering begärs. Följande propositionsordning läses upp och godkännes; Den som avslår Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande röstar ja. Den som bifaller Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande röstar nej.

13 ledamöter röstar ja. 8 ledamöter röstar nej. 7 ledamöter avstår från att rösta. Ja-röster avger: Anders Berglöv (s), Kristina Jävergren (s), Lars Falk (a2), Agneta Asp (s), Kaj Johansson (v), Bente Bach (s), Lena Hagelberg (a2), Ebbe Näslund (s), Anita Andersson (s), Björn Berglöv (s), Ingrid Knutsson-Karlsson (s), Muhannad Salman Ramez (m), Monica Andersson (a2), Jan-Åke Ohlsson (s), Lillemor Johansson (v), Ann-Katrin Elofsson (s), Jan-Erik Larsson (s), Lennart Hagelberg (a2), Ingrid Elsberg (s), Lars Erik Lordh (s), Cecilia Gustafsson (s), Jan-Olof Björk (s), Dick Karlsson (a2), Birgitta Andersson (s), Daniel Ljungkvist (s), Lisbeth Gustavsson (s) och Stefan Zunko (s). Nej-röster avger: Lotta Jonsson (c), Anders Jonsson (c), Berit Hyllbrant (fp), Robert Nordgren (mp), Annika Jennersjö (kd), Therese Palm (m), Agneta Andersson (fp) och Anders Lundin (m). Avstår från att rösta: Gösta Arvidsson (m), Björn Zetterqvist (m), Lisbet Brevig (m), Bengt Eriksson (kd), Ingemar Sandqvist (m), Sirkka Mäenpää (m) och Sven Bager (sd). Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande. Expedieras till: Flen Vatten och Avfall AB Akt

14 KS/2010: Tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel Kommunfullmäktige beslutar att kommunens kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska utövas av bygg-, miljö- och räddningsnämnden. Bakgrund En ny lag (2009:730) om försäljning av vissa receptfria läkemedel trädde i kraft den 1 november Samtidigt upphävdes lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. Den som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har rollen som övergripande tillsynsmyndighet. Tillsynen innebär bland annat att verket får utfärda förelägganden och förbud. För sin tillsyn tar Läkemedelsverket ut en årlig avgift (för närvarande kronor). Kommunerna har fått ansvaret för kontrollen av att regelverket följs. Brister som upptäcks vid kontrollen ska rapporteras till Läkemedelsverket. Kommunen får ta ut en avgift för kontrollen av den som bedriver detaljhandeln. Bygg-, miljö- och räddningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska utövas av bygg-, miljö- och räddningsnämnden. Nämnden beslutade även att uppdra åt bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen att ta fram ett förslag till taxa för kommunens kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunfullmäktige ska besluta om vilken nämnd som ska fullgöra kommunens uppgift enligt lagen. Kommunens kontroll är ett led i myndighetsutövning och bör därför skiljas organisatoriskt från främjande verksamhet, som till exempel drogförebyggande arbete. Handel med vissa receptfria läkemedel bedrivs huvudsakligen i verksamheter där bygg-, miljö- och räddningsnämnden har tillsyn enligt annan lagstiftning. Det är därför rimligt att kommunens uppgift fullgörs av bygg-, miljö- och räddningsnämnden. Expedieras till: Bygg-, miljö- och räddningsnämnden, Akt

15 KS/2010: Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland 2009 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för år 2009 samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna i Samordningsförbundet RAR för år Jan-Erik Larsson (s) deltar inte i beslutet. Bakgrund Revisorerna i Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år I revisionsberättelsen konstateras att årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultatet och ställning och att rapporten är upprättad enligt kommunal redovisningslag och god redovisningssed. Revisorerna rekommenderar att en extern utvärdering hämtas av genomförd verksamhet och att RAR ser över hur erforderlig kunskap om projekten erhålls på bästa sätt. Samordningsförbundet redovisar ett resultat på kronor vilket är kronor bättre än budgeterat. Den största avvikelsen kronor avser utbetalningar för projekt. Det beror på att projekten inte har fått den omfattning som planerades. En omräkning har skett av det egna kapitalet som vid 2009 års början låg på kronor, det värdet minus årets resultat på kronor ger utgående positivt kapital för år 2009 på kronor. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Expedieras till: Samordningsförbundet RAR i Sörmland Akt

16 KS/2008: Förlängd tid för svar gällande motion av Robert Nordgren (mp) om solvärme i Flens värmesystem Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämndens uppdrag att ta upp diskussioner med fjärrvärmebolagen i kommunen om möjligheterna att komplettera befintliga anläggningar med solvärme ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast under hösten Bakgrund Robert Nordgren (mp) har i motion till kommunfullmäktige den 30 april 2008 föreslagit att kommunen skall ta ett ambitiöst grepp för att etablera solvärme i värmesystemet. Kommunfullmäktige beslutade bland annat att uppdra till tekniska nämnden att ta upp diskussioner med fjärrvärmebolagen i kommunen om möjligheterna att komplettera befintliga anläggningar med solvärme och att uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 maj Tekniska nämnden begär förlängd tid då regeringen har lämnat uppdrag gällande utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenätet. Utredningen skulle redovisas den 30 april Tekniska förvaltningen anser att det uppdrag som förvaltningen fått inte bör utföras förrän utredningen är klar eftersom resultatet av utredningen kan ge helt andra förutsättningar för en diskussion. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslog , kommunfullmäktige besluta att tekniska nämndens uppdrag att ta upp diskussioner med fjärrvärmebolagen i kommunen om möjligheterna att komplettera befintliga anläggningar med solvärme ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast under hösten Yrkanden Robert Nordgren (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Lena Hagelberg (a2) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

17 142 Propositionsordning Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett avslagsyrkande från Robert Nordgren (mp). Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Robert Nordgrens (mp) avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Reservation Robert Nordgren (mp), Lillemor Johansson (v) och Kaj Johansson (v) reserverar sig till förmån för Robert Nordgrens (mp) avslagsyrkande med följande motivering: Att vänta på en statlig utredning innan diskussionerna med fjärrvärmenätets ägare ger enbart tidsförlust och visar tydligt fullmäktiges brist på ambition för modern miljöanpassad och kostnadseffektiv energiförsörjning. Gällande lagstiftning är tillräcklig för inledning. En motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väcktes. Motionen är inlämnad för mer än två år sedan. Om fullmäktige inte vill ha svar är det mer rakryggat att avskriva motionen. Expedieras till: Tekniska nämnden Akt

18 KS/2009: Redovisning av uppdrag: Översyn av politisk organisation i Flens kommun inför ny mandatperiod Kommunfullmäktige beslutar att anse uppdraget slutfört, att remittera utredningen om förändrad klassisk organisation till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 16 augusti 2010, att den förändrade klassiska organisation träder i kraft 1 januari 2011 om den vinner gehör efter remissbehandlingen samt att remittera frågan om alternativ politisk organisation till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 31 december Bakgrund Kan politiken bli mer politisk? en utredning om den framtida politiska organisationen i Flens kommun" är resultatet av den översyn som startade på kommunfullmäktiges uppdrag i juni 2009, stannade av i oktober 2009 och återupptogs i januari Arbetet har genomförts under ledning av kommunfullmäktiges presidium, tillika utredningens styrgrupp; Stefan Zunko (s), Bengt Eriksson (kd) och Agneta Asp (s). I enlighet med direktiven omfattar översynen alla politiska organ och ger två förslag; en förändrad klassisk och en alternativ politisk organisation. Den förändrade klassiska organisationen, som innebär små förändringar i förhållande till nuvarande organisation, svarar i liten omfattning mot fullmäktiges kvalitativa direktiv som att stärka kommunfullmäktiges roll och skapa större helhetssyn, minskade sektorsintressen och ökad samordning. Den alternativa organisationen innebär betydande förändringar i förhållande till nuvarande organisation och svarar i hög grad mot fullmäktiges direktiv. Utredningen överlämnas härmed till kommunfullmäktige.

19 144 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslog , kommunfullmäktige besluta att anse uppdraget slutfört, att remittera utredningen om förändrad klassisk organisation till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 16 augusti 2010 samt att remittera frågan om alternativ politisk organisation till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 31 december Yrkanden Lillemor Johansson (v) yrkar ändring med att remittera utredningen till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 16 augusti 2010 på hela utredningen. Berit Hyllbrant (fp) yrkar med instämmande av Anders Berglöv (s) och Lisbet Brevig (m) tillägg med att den förändrade klassiska organisation träder i kraft 1 januari 2011 om den vinner gehör efter remissbehandlingen. Anders Berglöv (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett tilläggsyrkande och ett ändringsyrkande. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lillemor Johanssons (v) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Vid ställd proposition på Berit Hyllbrants (fp) tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Expedieras till: Politiska partierna Akt

20 KS/2007: Finansiering av nytt särskilt boende för äldre i Flens kommun Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att externt låna maximalt 80 miljoner kronor för byggandet av det nya äldreboendet. Bakgrund Tekniska nämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att upphandla och uppföra ett nytt äldreboende. I mars 2010 beslutade kommunfullmäktige att finansiering ska ske genom extern upplåning och att kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att återkomma med lånebehovet då upphandlingen är klar. Anbudsinfordran har skett i princip enligt upprättat förslag och i samråd med socialförvaltningen. 23 anbud har kommit in fördelat på generalentreprenör/bygg och mark, värme, vatten och avlopp, luft, och el. Efter utvärdering har tekniska förvaltningen genom tilldelningsbeslut meddelat NCC Constraction Sverige AB att de kommer att föreslås få beställning på entreprenaden. Totalkostnaden för byggnationen av äldreboendet inklusive tillagningskök är enligt upphandlingen 80 miljoner kronor. Merkostnaden för att bygga tillagningskök är 1,7 miljoner kronor. Om tekniska förvaltningen ska driva tillagningskök i det nya boendet och inte leverera mat från centralkök kommer den årliga driftkostnaden att öka med cirka 0,9 miljoner kronor. Finansiering av byggnationen kommer att ske genom extern upplåning. Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen, som ekonomin ser ut just nu, inte behöver låna till hela byggnationen utan att en viss del kan finansieras via egna medel. Kommunen har idag en höga likviditet. I förslaget till beslut är endast lånetaket satt och inte något exakt belopp då kommunen kan finansiera en del med egna medel. Expedieras till: Kommunledningsförvaltningen Tekniska nämnden Akt

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer