Folkets Hus Amazon, Flen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkets Hus Amazon, Flen"

Transkript

1 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta Asp (s), 2:e vo Berit Hyllbrant (fp) Cecilia Gustafsson (s) Anders Berglöv (s) Ingrid Knutsson-Karlsson (s) Annika Jennersjö (kd) Kristina Jävergren (s) Muhannad Salman Ramez (m) Jan-Olof Björk (s) Gösta Arvidsson (m) Monica Andersson (a2) Dick Karlsson (a2) Lars Falk (a2) Jan-Åke Ohlsson (s) Sven Bager (sd) Lotta Jonsson (c) Lillemor Johansson (v) Björn Zetterqvist (m) Robert Nordgren (mp) Thérèse Palm (m) Kaj Johansson (v) Ann-Katrin Elofson (s) Birgitta Andersson (s) Bente Bach (s) Ingemar Sandqvist (m) Agneta Andersson (fp) Lena Hagelberg (a2) Jan-Erik Larsson (s), 62-65, Daniel Ljungkvist (s) Övriga deltagare Ebbe Näslund (s) Lennart Hagelberg (a2) Lisbet Brevig (m) Ingrid Elsberg (s) Lisbeth Gustavsson (s) Anita Andersson (s) Bengt Elmwall (c), Anders Lundin (m) Tf Chef Nämndservice Annika Johansson Ersättare Torbjörn Lövgren (s) Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ebbe Näslund och Lotta Jonsson Stadshuset, Flen, måndagen den 21 juni Annika Johansson Paragrafer Ordförande Justerande... Stefan Zunko... Ebbe Näslund Lotta Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Nämndservice, Stadshuset, Flen Underskrift... Lena Lindqvist

2 127 Förändringar i föredragningslistan Kommunfullmäktige godkänner följande förändringar: Tillägg - Etiska och sociala krav vid upphandling beslut att använda så kallad Uppförandekod vid upphandling - Motion av Sven Bager (sd) om hjälp till återvandring - Motion av Berit Hyllbrant (fp) om skolans kvalitet - tillsättning av tvärpolitisk arbetsgrupp - Motion av Robert Nordgren (mp) om flyktingpolitiskt program - Interpellation av Robert Nordgren (mp) till kommunstyrelsens ordförande om våtmarker i anslutning till kommunala reningsverk och läkemedelsrester - Anmälningsärenden: Revisionsrapport ansvarsutövande, arbetsmarknad- och utbildningsnämnden Revisionsrapport ansvarsutövande, tekniska nämnden Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, ny ledamot: Muhannad Salman Ramez (m) och ny ersättare: Mohammad Mansour Khalil (m)

3 128 Innehållsförteckning Sidnr 62 Förlagslån i Kommuninvest Kommunalborgen och borgensram för Flens Bostads AB Utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Flens kommun Tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Förlängd tid gällande motion av Robert Nordgren (mp) om solvärme i Flens värmesystem Redovisning av uppdrag: Översyn av politisk organisation i Flens kommun inför ny mandatperiod Finansiering av nytt särskilt boende för äldre i Flens kommun Etiska och sociala krav vid upphandling beslut att använda så kallad Uppförandekod vid upphandling Motion av Sven Bager (sd) om hjälp till återvandring Motion av Berit Hyllbrant (fp) om skolans kvalitet tillsättning av tvärpolitisk arbetsgrupp Motion av Robert Nordgren (mp) om flyktingpolitiskt program Interpellation av Robert Nordgren (mp) till kommunstyrelsens ordförande om våtmarker i anslutning till kommunala reningsverk och läkemedelsrester Anmälningsärenden 152

4 KS/2010: Förlagslån i Kommuninvest Kommunfullmäktige beslutar att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut 2,5 miljoner kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010, att finansiering av utlåningen skall ske genom ianspråktagande av rörelsekapital samt att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med 2,5 miljoner kronor. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade att Flens kommun tecknar ett förlagslån i Kommuninvest med den andel som tilldelas kommunen utifrån det som Kommuninvests föreningsstämma beslutar om den 25 mars 2010, dock högst 2,4 miljoner kronor. Medlemmar i Kommuninvest erbjuds teckna ett förlagslån som ska användas för att stärka möjligheterna för en fortsatt hög kreditvärdighet och därigenom lägre upplåningskostnader. Lånet är räntebärande och betalas ut årligen. Idag är 245 kommuner och landsting medlemmar i Kommuninvest och har lånat cirka 120 miljarder kronor. I och med detta är Kommuninvest en betydande aktör på finansmarknaden. För att kunna bibehålla denna position efter finanskrisen måste Kommuninvest stärka det egna kapitalet. Idag är det egna kapitalet 0,34 procent av balansomslutningen. Jämförbara internationella kreditinstitut ligger mellan 1 procent och 3,5 procent av balansomslutningen. För att nå upp till 1 procent behöver det egna kapitalet förstärkas med 1 miljard kronor. Förlagslånet är frivilligt och svarar mot medlemmarnas procentuella andel av föreningens insatskapital (Flen 0,24 procent). Flens kommun kan placera 2,4 miljoner kronor under 30 år och därigenom erhålla en ränteintäkt per år på förlagslånet. Samtidigt ges därmed förutsättningar att förstärka Kommuninvest, som då kan erbjuda kommunerna lån till en lägre ränta än om en sämre kreditvärdighet erhålls.

5 130 Flens kommun är idag skuldfri. Dock kan situationen förändras i och med byggnationen av det nya äldreboendet. Kommunkoncernen däremot har lån i Kommuninvest. Det gäller både Flens Bostads AB och Flen Vatten och Avfall. Medlemmarna har idag ett obegränsat ansvar för Kommuninvest genom en solidarisk borgen. Risken med förlagslån är att den man lånat ut pengar till går i konkurs. Sannolikheten att Kommuninvest med 245 kommuner och landsting som medlemmar med solidarisk borgen går i konkurs är liten. Kommuninvest har kontaktat Ekonomi och Strategi och meddelat att Flens kommuns andel som tidigare meddelats var 2,4 miljoner kronor nu är 2,5 miljoner kronor. Endast de som var medlemmar vid tidpunkten för föreningsstämman den 25 mars erbjuds att teckna förlagslån. Ett antal kommuner hann inte bli medlemmar innan föreningsstämman och därmed blir beloppet som medlemskommunerna kan teckna förlagslån för högre. Expedieras till: Kommuninvest Akt

6 KS/2010: Kommunal borgen och borgensram för Flens Bostads AB Kommunfullmäktige beslutar att införa borgensram för Flens kommuns samtliga helägda bolag, att borgensramen för Flens Bostads AB uppgår till 300 miljoner kronor samt att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Flens Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Bakgrund I nuläget hanteras samtliga borgensärenden av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har beslutanderätt i frågor av principiell karaktär eller av större vikt såsom exempelvis kommunal borgen. Det råder delegeringsförbud för sådana ärenden. Även kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om kommunfullmäktige angett ramar för borgensåtagandet. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas. Något nytt borgensbeslut behöver inte fattas så länge lånen understiger det totala högsta beloppet enligt borgensbeslutet. Kommunen som borgensman har ansvaret för att kontrollera att det högsta beloppet enligt borgensbeslutet inte överskrids. För att underlätta hanteringen med kommunal borgen till våra helägda bolag föreslås att en borgensram fastställs för var och ett av de helägda bolagen. Storleken på borgensramen bör relateras till de tillgångar som finns i bolagen. Med denna skrivelse föreslås en förändring av principen av kommunalborgen samt borgensram för Flens Bostads AB. Övriga bolags borgensram fastställs av kommunfullmäktige då behov av ny borgen uppstår. Borgensavgifterna föreslås vara oförändrade.

7 132 Flens Bostads AB hade fastighetslån om 266,4 miljoner kronor, kommunal borgen finns för samtliga lån. Taxeringsvärdet vid samma tidpunkt var 439,4 miljoner kronor och det bokförda värdet 339,9 miljoner kronor. Borgensramen för Flens Bostads AB föreslås till 300 miljoner kronor. I ägardirektiven till Flens Bostads AB framgår det att soliditeten i bolaget inte får understiga 10 procent. Soliditet är ett mått på långsiktig betalningsförmåga och visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. En soliditet på 10 procent innebär således att 10 procent av tillgångarna är finansierade med eget kapital och 90 procent med lån. Soliditetskravet begränsar möjligheterna till överbelåning. Expedieras till: Flens Bostads AB Akt

8 KS/2009: Utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Flens kommun Kommunfullmäktige beslutar att bilda ett nya verksamhetsområden för vatten och avlopp i fritidshusområdena Fornbo samt Malmsjöberg och Fållökna, att särtaxa kan komma att utgå vid anslutning av fastigheter inom områdena samt att ge Flen Vatten och avfall AB i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige kostnaden, såväl totalt som för abonnenterna innan utbyggnad sker. Bakgrund I direkt anslutning till sjön Nedingen finns tre detaljplanelagda fritidshusområden (Fornbo, Malmsjöberg och Fållökna) med sammanlagt 356 tomter och 321 enskilda avloppsanläggningar. En stor del av anläggningarna är bristfälliga enligt en inventering från Analyser gjorda inom ramen för vattenförvaltningen visar att Nedingen har otillfredsställande status, bland annat på grund av övergödningssymptom. Övergödningen beror på läckage av näringsämnen, som till största delen kommer från enskilda avlopp och från jordbruket. Den kommuntäckande översiktsplanen för Flens kommun redovisar de tre fritidshusområdena vid Nedingen som möjliga att omvandla till åretruntboende. Detta förutsätter dock att områdena ansluts till det kommunala VA-nätet. Belastningen på miljön, Nedingens status, gällande lagstiftning samt såväl regionala som lokala miljömål motiverar att de tre områdena ansluts till kommunens VA-nät. Därför har företrädare för Flens kommun och för Sörmland Vatten och Avfall AB deltagit i möten med respektive tomtägarförening för att informera om förutsättningar, motiv och tänkbara tidplaner för anslutning av områdena. Styrelsen för Flen Vatten och Avfall AB har också beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bilda verksamhetsområden för respektive fritidshusområde.

9 134 Ärendet Fakta om områdena vid Nedingen De tre fritidshusområdena omfattas av olika detaljplaner och byggdes ut främst under 1970-talet. Fornbo är kommunens näst största fritidshusområde med totalt 197 tomter, varav 12 är obebyggda. Inom Fållökna finns 84 bebyggda och två obebyggda tomter. Malmsjöberg innehåller 75 tomter, varav en är obebyggd. Antalet permanentboende har ökat kraftigt under de senaste 15 åren. Idag bor sammanlagt cirka 120 personer året runt i områdena. Fornbo och Fållökna försörjs med färskvatten från ytvattenverk i Nedingen, medan Malmsjöberg har ett grundvattenverk. Avloppet i samtliga områden behandlas i enskilda anläggningar. Sjön Nedingen Nedingen är en näringsrik, mycket flikig och ganska grund sjö med många öar. Sjöytan uppgår till 4,8 kvadratkilometer och maxdjupet är cirka åtta meter efter en sjösänkning på 1870-talet. Tillrinningsområdet (cirka 43 kvadratkilometer) består i huvudsak av skogsmark med en mindre del jordbruksmark. Avrinningen från Nedingen sker via Skebokvarnsån till Båven. I Nedingen finns även ett stort antal småbåtar och fyra badplatser. Centralt i sjön är ett naturreservat inrättat, där fiskgjuse häckar återkommande. Översiktsplan Kommunens översiktsplan konstaterar att antalet permanentboende ökar i de detaljplanelagda fritidshusområdena och att vissa områden därmed håller på att omvandlas till villaområden. Fortsatt omvandling ställer stora krav på avloppslösningar och vattenförsörjning. Därför anger översiktsplanen att mer långtgående omvandling endast är möjlig i områden som kan anslutas till det kommunala VAnätet. Översiktsplanen pekar ut sex fritidshusområden som möjliga för fortsatt omvandling. De är: - Orrhammar nordväst om Flen (redan anslutet till kommunens VA-nät) - Yxtaholm - Hägerbo nordost om Flen - Fornbo söder om Malmköping - Fållökna söder om Malmköping - Malmsjöberg eller Skjulsta söder om Malmköping

10 135 Inventering Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen inventerade VA-förhållandena inom fritidshusområdena vid Nedingen under våren-sommaren Inventeringen visar att 125 av 321 undersökta anläggningar är bristfälliga. Därför drar förvaltningen slutsatsen att både yt- och grundvatten tillförs betydande mängder av framför allt fosfor, men även av bakterier. EU:s vattendirektiv och Vattenmyndighetens analys med mera EU:s ramdirektiv för vatten antogs år 2000 och förutsätter att alla vattenförekomster ska uppfylla kraven för minst god vattenstatus senast år I vårt land genomförs det så kallade vattendirektivet genom kartläggning och analys av bland annat alla sjöar som är större än en kvadratkilometer, genom att fastställa mål/kvalitetskrav för alla vattenförekomster, genom att upprätta åtgärdsprogram samt genom övervakning. Gjorda analyser i Nedingen visar att sjön sammanfattningsvis har otillfredsställande status. Anledningen är bland annat att syrebrist har konstaterats på djupa bottnar, att sjön uppvisar övergödningssymptom och att den kemiska statusen är mindre god på grund av kvicksilvernedfall från luften. Övergödningsproblemen antas vara orsakade av läckage av näringsämnen från enskilda avlopp (fritidshusområdena) och jordbruk. Konsekvenser för fastighetsägare Den som ansluter sig till kommunens VA-nät ska betala anslutningsavgift. I dagsläget finns inte någon projektering eller kostnadsberäkning som visar annat än att avgiften troligtvis blir högre än vad kommunens ordinarie taxa anger. Därmed blir anslutningen kostsam för berörda fastighetsägare och avgiftens storlek blir också den stora nackdelen för fastighetsägarna. Bland fördelarna för fastighetsägarna märks: - minskade kostnader på sikt (en enskild anläggning måste förnyas med ett intervall på år), - minskat skötsel- och driftsansvar, - möjligheter till ökad byggrätt efter detaljplaneändring, - normalt leder anslutning till kommunens nät till att fastighetens värde ökar mer än vad anslutningen kostar.

11 136 Förslag från Flen Vatten och Avfall AB Styrelsen för Flen Vatten och Avfall AB beslutade att för sin del anta förslaget att göra Fornbo respektive Fållökna/Malmsjöberg till verksamhetsområden för vatten och avlopp. Respektive område är avgränsat på kartor, som framgår av bilagor (finns hos nämndservice). För att verksamhetsområdena ska bli lagligen inrättade, krävs beslut i kommunfullmäktige. Därför föreslår bolagsstyrelsen att fullmäktige beslutar att bilda verksamhetsområdena samt att särtaxa kan komma att utgå vid anslutning till näten inom respektive område. När ett verksamhetsområde bildas gäller Lagen om vattentjänster inom området. Då har huvudmannen skyldighet att anordna vattenförsörjning och omhänderta avlopp om det är nödvändigt med hänsyn till människors hälsa och/eller till miljön. I de fall anslutningsavgifter enligt kommunens ordinarie VA-taxa inte täcker kostnaderna för anslutning av området till kommunens nät, kan särtaxa tillämpas. Detta kräver dock ett särskilt beslut i kommunfullmäktige. Projektering och utbyggnad Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, kommer Flen Vatten och Avfall AB att påbörja projektering av ledningar inom respektive område och av nödvändig överföringsledning till kommunalt reningsverk. Bolaget har gjort reservationer i budget för att utbyggnad ska kunna påbörjas under Kommunledningsförvaltningens synpunkter Frågan om anslutning av de tre fritidshusområdena har diskuterats i olika sammanhang sedan Gjorda analyser och inventeringar pekar på att anslutning till kommunens nät är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska näringsbelastningen i Nedingen. Indirekt innebär detta att även belastningen på Båven minskar. Dessutom är anslutning av fritidshusområdena nödvändig för att på sikt säkra tillgången till dricksvatten och badvattnets kvalitet. Kommunledningsförvaltningen tillstyrker att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget från Flen Vatten och Avfall AB.

12 137 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslog , kommunfullmäktige besluta att att att bilda ett nya verksamhetsområden för vatten och avlopp i fritidshusområdena Fornbo samt Malmsjöberg och Fållökna, särtaxa kan komma att utgå vid anslutning av fastigheter inom områdena samt ge Flen Vatten och avfall AB i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige kostnaden, såväl totalt som för abonnenterna innan utbyggnad sker. Yrkanden Lotta Jonsson (c) yrkar med instämmande av Annika Jennersjö (kd) och Robert Nordgren (mp) tillägg med att ge Flen Vatten och Avfall AB i uppdrag att redovisa alternativa lösningar att ordna VA frågan i verksamhetsområde. Lena Hagelberg (a2) yrkar avslag på Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag. Berit Hyllbrant (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande. Anders Berglöv (s) yrkar avslag på Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett tilläggsyrkande från Lotta Jonsson (c). Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Vid ställd proposition på Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår detsamma. Votering begärs. Följande propositionsordning läses upp och godkännes; Den som avslår Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande röstar ja. Den som bifaller Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande röstar nej.

13 ledamöter röstar ja. 8 ledamöter röstar nej. 7 ledamöter avstår från att rösta. Ja-röster avger: Anders Berglöv (s), Kristina Jävergren (s), Lars Falk (a2), Agneta Asp (s), Kaj Johansson (v), Bente Bach (s), Lena Hagelberg (a2), Ebbe Näslund (s), Anita Andersson (s), Björn Berglöv (s), Ingrid Knutsson-Karlsson (s), Muhannad Salman Ramez (m), Monica Andersson (a2), Jan-Åke Ohlsson (s), Lillemor Johansson (v), Ann-Katrin Elofsson (s), Jan-Erik Larsson (s), Lennart Hagelberg (a2), Ingrid Elsberg (s), Lars Erik Lordh (s), Cecilia Gustafsson (s), Jan-Olof Björk (s), Dick Karlsson (a2), Birgitta Andersson (s), Daniel Ljungkvist (s), Lisbeth Gustavsson (s) och Stefan Zunko (s). Nej-röster avger: Lotta Jonsson (c), Anders Jonsson (c), Berit Hyllbrant (fp), Robert Nordgren (mp), Annika Jennersjö (kd), Therese Palm (m), Agneta Andersson (fp) och Anders Lundin (m). Avstår från att rösta: Gösta Arvidsson (m), Björn Zetterqvist (m), Lisbet Brevig (m), Bengt Eriksson (kd), Ingemar Sandqvist (m), Sirkka Mäenpää (m) och Sven Bager (sd). Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Lotta Jonssons (c) tilläggsyrkande. Expedieras till: Flen Vatten och Avfall AB Akt

14 KS/2010: Tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel Kommunfullmäktige beslutar att kommunens kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska utövas av bygg-, miljö- och räddningsnämnden. Bakgrund En ny lag (2009:730) om försäljning av vissa receptfria läkemedel trädde i kraft den 1 november Samtidigt upphävdes lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. Den som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har rollen som övergripande tillsynsmyndighet. Tillsynen innebär bland annat att verket får utfärda förelägganden och förbud. För sin tillsyn tar Läkemedelsverket ut en årlig avgift (för närvarande kronor). Kommunerna har fått ansvaret för kontrollen av att regelverket följs. Brister som upptäcks vid kontrollen ska rapporteras till Läkemedelsverket. Kommunen får ta ut en avgift för kontrollen av den som bedriver detaljhandeln. Bygg-, miljö- och räddningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska utövas av bygg-, miljö- och räddningsnämnden. Nämnden beslutade även att uppdra åt bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen att ta fram ett förslag till taxa för kommunens kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunfullmäktige ska besluta om vilken nämnd som ska fullgöra kommunens uppgift enligt lagen. Kommunens kontroll är ett led i myndighetsutövning och bör därför skiljas organisatoriskt från främjande verksamhet, som till exempel drogförebyggande arbete. Handel med vissa receptfria läkemedel bedrivs huvudsakligen i verksamheter där bygg-, miljö- och räddningsnämnden har tillsyn enligt annan lagstiftning. Det är därför rimligt att kommunens uppgift fullgörs av bygg-, miljö- och räddningsnämnden. Expedieras till: Bygg-, miljö- och räddningsnämnden, Akt

15 KS/2010: Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland 2009 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för år 2009 samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna i Samordningsförbundet RAR för år Jan-Erik Larsson (s) deltar inte i beslutet. Bakgrund Revisorerna i Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år I revisionsberättelsen konstateras att årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultatet och ställning och att rapporten är upprättad enligt kommunal redovisningslag och god redovisningssed. Revisorerna rekommenderar att en extern utvärdering hämtas av genomförd verksamhet och att RAR ser över hur erforderlig kunskap om projekten erhålls på bästa sätt. Samordningsförbundet redovisar ett resultat på kronor vilket är kronor bättre än budgeterat. Den största avvikelsen kronor avser utbetalningar för projekt. Det beror på att projekten inte har fått den omfattning som planerades. En omräkning har skett av det egna kapitalet som vid 2009 års början låg på kronor, det värdet minus årets resultat på kronor ger utgående positivt kapital för år 2009 på kronor. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Expedieras till: Samordningsförbundet RAR i Sörmland Akt

16 KS/2008: Förlängd tid för svar gällande motion av Robert Nordgren (mp) om solvärme i Flens värmesystem Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämndens uppdrag att ta upp diskussioner med fjärrvärmebolagen i kommunen om möjligheterna att komplettera befintliga anläggningar med solvärme ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast under hösten Bakgrund Robert Nordgren (mp) har i motion till kommunfullmäktige den 30 april 2008 föreslagit att kommunen skall ta ett ambitiöst grepp för att etablera solvärme i värmesystemet. Kommunfullmäktige beslutade bland annat att uppdra till tekniska nämnden att ta upp diskussioner med fjärrvärmebolagen i kommunen om möjligheterna att komplettera befintliga anläggningar med solvärme och att uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 maj Tekniska nämnden begär förlängd tid då regeringen har lämnat uppdrag gällande utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenätet. Utredningen skulle redovisas den 30 april Tekniska förvaltningen anser att det uppdrag som förvaltningen fått inte bör utföras förrän utredningen är klar eftersom resultatet av utredningen kan ge helt andra förutsättningar för en diskussion. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslog , kommunfullmäktige besluta att tekniska nämndens uppdrag att ta upp diskussioner med fjärrvärmebolagen i kommunen om möjligheterna att komplettera befintliga anläggningar med solvärme ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast under hösten Yrkanden Robert Nordgren (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Lena Hagelberg (a2) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

17 142 Propositionsordning Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett avslagsyrkande från Robert Nordgren (mp). Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Robert Nordgrens (mp) avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Reservation Robert Nordgren (mp), Lillemor Johansson (v) och Kaj Johansson (v) reserverar sig till förmån för Robert Nordgrens (mp) avslagsyrkande med följande motivering: Att vänta på en statlig utredning innan diskussionerna med fjärrvärmenätets ägare ger enbart tidsförlust och visar tydligt fullmäktiges brist på ambition för modern miljöanpassad och kostnadseffektiv energiförsörjning. Gällande lagstiftning är tillräcklig för inledning. En motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väcktes. Motionen är inlämnad för mer än två år sedan. Om fullmäktige inte vill ha svar är det mer rakryggat att avskriva motionen. Expedieras till: Tekniska nämnden Akt

18 KS/2009: Redovisning av uppdrag: Översyn av politisk organisation i Flens kommun inför ny mandatperiod Kommunfullmäktige beslutar att anse uppdraget slutfört, att remittera utredningen om förändrad klassisk organisation till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 16 augusti 2010, att den förändrade klassiska organisation träder i kraft 1 januari 2011 om den vinner gehör efter remissbehandlingen samt att remittera frågan om alternativ politisk organisation till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 31 december Bakgrund Kan politiken bli mer politisk? en utredning om den framtida politiska organisationen i Flens kommun" är resultatet av den översyn som startade på kommunfullmäktiges uppdrag i juni 2009, stannade av i oktober 2009 och återupptogs i januari Arbetet har genomförts under ledning av kommunfullmäktiges presidium, tillika utredningens styrgrupp; Stefan Zunko (s), Bengt Eriksson (kd) och Agneta Asp (s). I enlighet med direktiven omfattar översynen alla politiska organ och ger två förslag; en förändrad klassisk och en alternativ politisk organisation. Den förändrade klassiska organisationen, som innebär små förändringar i förhållande till nuvarande organisation, svarar i liten omfattning mot fullmäktiges kvalitativa direktiv som att stärka kommunfullmäktiges roll och skapa större helhetssyn, minskade sektorsintressen och ökad samordning. Den alternativa organisationen innebär betydande förändringar i förhållande till nuvarande organisation och svarar i hög grad mot fullmäktiges direktiv. Utredningen överlämnas härmed till kommunfullmäktige.

19 144 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslog , kommunfullmäktige besluta att anse uppdraget slutfört, att remittera utredningen om förändrad klassisk organisation till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 16 augusti 2010 samt att remittera frågan om alternativ politisk organisation till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 31 december Yrkanden Lillemor Johansson (v) yrkar ändring med att remittera utredningen till de politiska partierna att inkomma med svar senast den 16 augusti 2010 på hela utredningen. Berit Hyllbrant (fp) yrkar med instämmande av Anders Berglöv (s) och Lisbet Brevig (m) tillägg med att den förändrade klassiska organisation träder i kraft 1 januari 2011 om den vinner gehör efter remissbehandlingen. Anders Berglöv (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens förslag finns ett tilläggsyrkande och ett ändringsyrkande. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lillemor Johanssons (v) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Vid ställd proposition på Berit Hyllbrants (fp) tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Expedieras till: Politiska partierna Akt

20 KS/2007: Finansiering av nytt särskilt boende för äldre i Flens kommun Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att externt låna maximalt 80 miljoner kronor för byggandet av det nya äldreboendet. Bakgrund Tekniska nämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att upphandla och uppföra ett nytt äldreboende. I mars 2010 beslutade kommunfullmäktige att finansiering ska ske genom extern upplåning och att kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att återkomma med lånebehovet då upphandlingen är klar. Anbudsinfordran har skett i princip enligt upprättat förslag och i samråd med socialförvaltningen. 23 anbud har kommit in fördelat på generalentreprenör/bygg och mark, värme, vatten och avlopp, luft, och el. Efter utvärdering har tekniska förvaltningen genom tilldelningsbeslut meddelat NCC Constraction Sverige AB att de kommer att föreslås få beställning på entreprenaden. Totalkostnaden för byggnationen av äldreboendet inklusive tillagningskök är enligt upphandlingen 80 miljoner kronor. Merkostnaden för att bygga tillagningskök är 1,7 miljoner kronor. Om tekniska förvaltningen ska driva tillagningskök i det nya boendet och inte leverera mat från centralkök kommer den årliga driftkostnaden att öka med cirka 0,9 miljoner kronor. Finansiering av byggnationen kommer att ske genom extern upplåning. Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen, som ekonomin ser ut just nu, inte behöver låna till hela byggnationen utan att en viss del kan finansieras via egna medel. Kommunen har idag en höga likviditet. I förslaget till beslut är endast lånetaket satt och inte något exakt belopp då kommunen kan finansiera en del med egna medel. Expedieras till: Kommunledningsförvaltningen Tekniska nämnden Akt

Utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Flens kommun

Utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Flens kommun 133 64 KS/2009:140 340 Utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Flens kommun Kommunfullmäktige beslutar att bilda ett nya verksamhetsområden för vatten och avlopp i fritidshusområdena Fornbo

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsens kansli, stadshuset, Flen

Kommunstyrelsens kansli, stadshuset, Flen Plats och tid Stadshuset, sal Flen Kl 16:00-17:00 Beslutande Jan-Erik Larsson (S), ordförande Thomas Norander (M), 1:e vice ordförande Karina Bundgaard Krogh (C), 2:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer