VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG"

Transkript

1 VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG VERKSAMHETSUPPGIFT Gemensamt för produktionen av kommunal omsorg är att erbjuda en verksamhet där den enskilde förutom ett professionellt bemötande ska erbjudas social och kulturell stimulans så att han/hon kan känna glädje i vardagen och att han/hon lever på så jämlika villkor som möjligt jämfört med andra medborgare. Produktionsenheten ger inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning stöd, service och omvårdnad för att stärka den enskildes förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det gäller såväl personer med en psykisk funktionsnedsättning som personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, autism eller utvecklingsstörning I daglig verksamhet erbjuds den enskilde arbete, praktik alternativt meningsfull sysselsättning utifrån de egna förutsättningarna. Inom äldreomsorgen erbjuds vård, omvårdnad och service samt social stimulans till företrädesvis äldre personer. MÅL, INRIKTNING, LAGSTIFTNING Verksamhetens mål är att i samråd med den enskilde och dess företrädare utforma en verksamhet som stärker den enskilde och tar till vara dennes unika förutsättningar för att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Målet är även att uppmuntra till gemenskap och delaktighet i samhällslivet. Verksamheten drivs enligt LSS ( Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), SoL, Socialtjänstlagen, LASS ( lagen om assistansersättning) och HSL (hälso- och sjukvårdslagen) som alla reglerar den enskildes rättigheter till insatser och delaktighet. Verksamheten styrs även av socialstyrelsens förordningar och allmänna råd samt av arbetsmiljölagen. All personal som arbetar inom verksamheten lyder under sekretesslagen. Ett flertal av verksamheterna är konkurrensutsatta i enlighet med LOV (lagen om valfrihet). 1

2 OMFATTNING Produktionsenheten lyder under kommunstyrelsen men arbetar även på uppdrag av socialnämnden och flertalet av verksamheterna bedrivs dygnet runt och årets alla dagar. Vilka personer som erhåller stöd och service avgörs av myndighetskontoret efter ansökan från den enskilde. Produktionsenheten består av följande verksamheter: A. Boende enligt LSS. Det finns idag sju olika boendeenheter där insatsen bostad med särskild service LSS bedrivs. Sammantaget har 55 personer boende med insatser från produktionsenheten. En gruppbostad är ett antal lägenheter som har tillgång till ett gemensamhetsutrymme där samvaro erbjuds och från vilken personalen utgår. Tillgång till personal finns dygnet runt. På vissa gruppbostäder sover personalen jour för att finnas till hands, på andra tjänstgör personalen aktivt hela natten. En servicebostad kan ge samma stöd och service, men där varierar avståndet till gemensamhetsutrymmet. Planering av boendeform utgår från den enskildes behov. Ersättning ges enligt en nivåbedömning och efter antalet belagda dygn. Knalleborgs korttidshem avlastar familjer med barn som har en funktionsnedsättning och är under 21år. Korttidsvistelsen syftar även till att ge barnen/ungdomarna en ökad möjlighet till social gemenskap och relationsträning. Ersättning sker via anslag. Boendeenheter Stenhamra gruppbostad respektive servicebostad består av två fristående hus och några separata lägenheter i närmiljön. Totalt finns 13 lägenheter. Skärviks gruppbostad är ett boende för sex personer som ger stöd och service till personer med stort omvårdnadsbehov. Ekerö gruppbostad har fyra lägenheter. Ekerö servicebostad består av ett fristående gemensamhetsutrymme i Ekerö centrum, och ger stöd och service till 15 personer, som har lägenheter i närområdet. Brunna gruppbostad är ett boende för sex personer med utvecklingsstörning och autism. Tappströms servicebostad består av två separata hus med fem respektive sex lägenheter. De som bor på Tappströms servicebostad har behov av aktiv fritid och socialt umgänge, men också av struktur och gränser. Knalleborgs korttidshem är belägen i en villa med tillhörande trädgård med lekplats. Korttidshemmet har möjlighet att ta emot fem barn/ungdomar i 2

3 veckoperioder. Sammantaget kan maximalt 25 barn/ungdomar regelbundet vistas under året på korttidshemmet. B. Daglig verksamhet Daglig verksamhet vänder sig till medborgare i Ekerö kommun som omfattas av LSS och som är i yrkesverksam ålder och som saknar förvärvsarbete och inte går på någon utbildning. Verksamheten erbjuder en meningsfull sysselsättning, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, som bidrar till den enskildes utveckling. Målet är att erbjuda aktiviteter och/eller arbete inom näringslivet, ideella föreningar eller inom övriga kommunala enheter utifrån den enskildes förutsättningar. Ersättning ges enligt nivåbedömning. Totalt har 58 personer någon form av daglig verksamhet och flertalet har arbetsuppgifter enligt önskemål på flera olika arbetsplatser. Tre personer har sin dagliga sysselsättning med sitt boende som utgångspunkt. Dagliga verksamheter Ekerö Dagcenter erbjuder verksamhet till personer med en intellektuell funktionsnedsättning där flera också har ett rörelsehinder. Aktiviteter/arbeten som erbjuds är hantverk, sinnesstimulering, data, taktil massage, bad, ridning, rullstolsträning, rytmik, sång, musik etc. Arbete i storkök, återvinning och postverksamhet är exempel på arbetsliknande arbetsuppgifter. Tornvillan park och trädgård Tornvillan erbjuder verksamhet med syfte att stärka den enskildes självständighet och utveckling både socialt och arbetsmässigt. Med Tornvillan och Ekebyhovsparken som utgångspunkt utför man olika uppdrag åt kommunens verksamheter, såsom park- och trädgårdsunderhåll men också serviceoch tjänsteuppdrag. Verksamheten utvecklas i nära samarbete med näringsliv och föreningsliv med syfte att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden. Bryggan Verksamheten vänder sig främst till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom autism och Asperger syndrom Verksamheten är uppdelad i en beställargrupp och en media grupp. Beställargruppen tar emot arbetsuppdrag från företag, såväl lokala som från andra kommuner. Media gruppen arbetar med film, data, hemsidor, utgivning av tidning, framställer kuponger almanackor m m. Även dataarbete utförs på uppdrag av andra kommunala enheter. Hundpatrull Verksamheten vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar och behov. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är hundpromenader, dvs rastning av privatpersoners hundar. För närvarande ansvarar gruppen för åtta hundar. Mellan promenaderna utför gruppen andra arbetsuppgifter så som att städa lokalerna, hämta lunchmat, handla, återvinning och sophantering. 3

4 Konstmakarna I ateljén som ligger vid Ekebyhovs slott arbetar ett antal konstskapare. Arbetet sker både i grupp och individuellt, dag- eller kvällstid. Verksamheten verkar för självständighet och erbjuder ett konstnärligt arbete med kreativ utveckling. Man utför beställningsarbeten, offentliga utsmyckningar, gör utställningar och skapar med stor glädje. Brunna dagliga verksamhet På Brunna dagliga verksamhet arbetar sex personer/brukare. Inriktningen är personer med utvecklingsstörning och autism. Innehållet varierar mellan mer sinnesstimulerande aktiviteter och mera arbetsinriktade uppdrag som t ex skräpplockning i närområdet. Ett uppdrag att bedriva tvätteriarbeten åt Ekgårdens äldreboende. IAM (Individ Arbete Möjlighet) IAM är en del av daglig verksamhet och har i uppdrag att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta på den öppna arbetsmarknaden. IAM hjälper till att, tillsammans med arbetstagaren, hitta rätt arbete eller sysselsättning där personen kan ta del av arbetslivet efter egna förutsättningar. Detta kan ske både genom individuell arbets-/praktikplacering eller i form av en företagsgrupp (= 2-4 arbetstagare med en handledare). C. Personlig assistans, ledsagning och avlösning Dessa insatser ges i den enskildes ordinarie hem och till personer som valt Ekerö kommun som utförare. Insatserna är ett personligt utformat stöd och ges av ett begränsat antal personer. Volymen är c:a timmar/år och enheten ersätts per utförd timme. Personlig assistans enligt LSS utförs till dem som p g a stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver stöd och hjälp med sin personliga hygien, måltider, hjälp att kommunicera etc. 16 personer är beviljade denna insats. Sex personer är beviljade Personlig assistans enligt SoL. LASS (lagens om assistansersättning) utförs till den som har insatsen beviljad av Försäkringskassan men valt Ekerö kommun som utförare. 11 personer är beviljade insatser enligt LASS. Enheten ansvarar för vikarier enligt LASS åt personer som valt externa utförare. Ledsagarservice enligt LSS eller SoL beviljas för att underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet och därmed med bryta isolering. 11 personer är beviljade ledsagare. Avlösarservice enligt LSS eller SoL beviljas för att ge stöd till anhöriga som vårdar närstående med omfattande funktionsnedsättning. Stödet ger möjlighet för vårdaren att få vila, ägna sig åt övriga barn etc. 19 personer har för närvarande insatsen. 4

5 Boendestöd enligt SoL är beviljat till två personer. D. Hemtjänst Hemtjänst bistår personer som bor i ordinärt boende och är verksamma dygnet runt årets alla dagar. Uppdragen omfattar även avlösning i hemmet samt stöd till familjer. Personalen utgår från lokaler belägna i Svartsjö, i Kulturhuset i Ekerö centrum samt på Munsö. Genom att beställda timmar varierar över tid krävs en flexibel organisation med samarbete mellan de olika personalgrupperna. Inom hemtjänsten avlastar en städpatrull verksamhetens undersköterskor för att erbjuda dem ett mer renodlat omvårdnadsarbete. Det är en fördel för personalrekrytering men också en garanti för att brukarna erhåller en professionell städning. Enheten ansvar för installation av kommunens trygghetslarm och för att omhänderta uppkomna larm inom en definierad inställelsetid. 220 medborgare är beviljade larm. Volymen är c:a timmar/år och ersätts per utförd timme. C:a 260 personer har hemtjänst och 13 personer har anhörigstöd. Kommunens geografiska yta gör att restiden, framför allt kvälls- och nattetid, är en inte oväsentlig del av arbetstiden. För närvarande har enheten 31 leasingbilar varav 13 miljöbilar. E. Boendestöd Boendestöd är en biståndsbedömd insats som ges till personer med psykiska funktionsnedsättningar och som bor i ordinarie bostad. C:a 45 personer är beviljad insatsen som är volymbaserad. F. Särskilda boenden Inom enheten finns 91 lägenheter, alla avsedda för personer med ett omfattande vård- och omvårdnadsbehov. Ersättning erhålls för antal belagda dygn. Ekgården Ekgårdens äldreboende har 60 lägenheter fördelat på omvårdnadsavdelningar, växelvårdsplatser och boende för demenssjuka, samt en terapilokal. Terapin har ett gott samarbete med frivilligorganisationer, skolor och väntjänst. Ekgården har ett tillagningskök som även levererar matlådor till hemtjänstens brukare. Totalt lagas c:a 250 portioner/dag. Matsalen har lunchservering och fullständiga rättigheter. 5

6 Färingsöhemmet Färingsöhemmet har 31 lägenheter fördelade på omvårdnadsavdelningar, en demensavdelning samt växelvårdsplatser. Färingsöhemmet har en aktivitetslokal samt ett tillagningskök som även levererar matlådor till hemtjänstens brukare. Köket har en produktion av c:a 100 portioner/dag. Köket har fullständiga rättigheter. På Färingsöhemmet arbetar två utbildade vårdhundar som bidrar till såväl rehabiliterande träning som till smärtlindring och ett lugn på demensenheten. G. Förebyggande verksamhet De förebyggande verksamheterna är helt eller delvis anslagsfinansierade. Rehabiliteringspool Rehabiliteringspoolen som är belägen på Ekgården erbjuder träning och rehabilitering i första hand till kommunala enheter som gruppbostäder, särskolan och den egna enheten. I andra hand bokas bassängen av landstingets verksamheter och i mån av utrymme även av privatpersoner. Bassängens omkostnader finansieras av att besöken är avgiftsbelagda. Ekdungen Är en dagvård som erbjuder social stimulans och samvaro för personer med demenssjukdom och som bor i ordinärt boende. I personalens arbete är en viktig del att stödja de anhöriga. Det sker dels genom samtal och dels genom att anhöriga regelbundet bjuds in till verksamheten. Ekdungen erbjuder även möjlighet att dagvårdgästerna övernattar i gästrummen. Dagvården har öppet i enlighet med nämnkontorets beställning. I dagsläget är öppettiderna måndag till fredag. 15 personer besöker dagverksamheten per dag. Verksamheten är biståndsbedömd och anslagsfinansierad. Kommunrehabilitering Från 2013 ansvarar produktionsenheten enbart för det kommunala rehabiliteringsuppdraget. Det innebär rehabiliteringsinsatser på Ekgården och Färingsöhemmet samt viss förebyggande gruppverksamheter för personer över 65 år. Syn och hörselinstruktör för medborgare i kommunen tillhör det kommunala uppdraget och motsvarar 25% av heltid. Anhörigstöd Inom ramen för anhörigstödet är en anhörigkonsulent anställd med syfte att dels bygga upp kommunens stöd och vägledning utifrån närståendevårdarnas behov och dels utveckla samarbetet med frivillig organisationerna. Genom en nu avslutad samfinansiering mellan stat och kommun har riktade insatser till anhöriga som ger stöd och omvårdnad åt närstående strukturerats. Från 2013 ligger såväl etablerade informationsstrukturer som uppsökande hembesök i basorganisationen. H. Öppna verksamheter De öppna verksamheterna är anslagsfinansierade och inte biståndsbedömda. Aktivitetssamordnare är deltidsanställda i respektive lokal. 6

7 Kajutan och Stockbygården är verksamheter som är öppna för pensionärer och daglediga. Verksamheterna erbjuder aktiviteter och kurser ofta i samarbete med studieförbund, kyrkan och pensionärsföreningar och anhörigstödet. Väntjänsten är ett komplement till hemtjänsten och består av frivilliga personer som kan följa med kommuninnevånarna till sjukhus eller på promenad och även i övrigt bryta isolering. Väntjänsten samordnas via Kajutan och Stockbygården. Träffpunkten Solrosen är en öppen verksamhet riktad till personer som är psykiskt sköra där syftet är att erbjuda gemenskap och/eller meningsfull sysselsättning. Antalet besökare har ökat markant under 2012 från 15 besökare per dag till 20 besökare/dag. Totalt besöks Solrosen av c:a100 personer per år. ORGANISATION OCH BEMANNING 7

8 Produktionsenhetens ledning består av en produktionschef och fyra sektionschefer vilka har det övergripande ansvaret för verksamhetens styrning och utveckling. Sex enhetschefer är ansvariga för gruppbostäder, boendestöd, Knalleborgs korttidshem samt daglig verksamhet och rapporterar till en av sektionscheferna. En verksamhets-/kvalitetsutvecklare är ett stöd för dessa enhetschefer och aktuell sektionschef. På Ekgården och Färingsöhemmet har sjuksköterskor en arbetsledande funktion. I sektionen för Hemtjänst och Personligassistans rapporterar två enhetschefer till sektionschefen. Inom produktionsområdet är 375 årsarbetare anställda fördelade på 440 tjänster. Timvikarier tillkommer. KOMPETENSOMRÅDEN Produktionsenheten omfattar ett flertal verksamheter vilket ger en bredd i personalens kompetens. Exempel är kunskaper i, men också bemötande av, personer med olika psykiska och fysiska funktionsnedsättningar så som autism, grav utvecklingsstörning och neuropsykiatriska diagnoser. Inom äldreomsorgen finns en gedigen kunskap om åldrandet och dess sjukdomar så som demensutveckling och vård i livets slutskede. Rehabiliteringspersonalen bidrar med kompetens avseende förflyttningsteknik, rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning. En kunskap finns inom såväl tekniska som kognitiva hjälpmedel, samt inom teckenspråk och andra kommunikationsmetodiker som kan behövas för att ersätta eller komplettera ett bristande tal. I enhetens kök har man kunskaper om specialkost och näringsberäkning av mat med inriktning på äldre. Genom anhörigkonsulenten finns en god kunskap om närståendevårdarnas behov och särskilda problemställningar. En kompetens i handledningsmetodik har byggts upp med syfte att bidra till utbildning och handledning av olika personalgrupper inom produktionsområdet, och därmed bidra till en lärande organisation. SAMVERKAN En förutsättning för verksamheternas kvalitet är goda kontakter med anhöriga och eventuella gode män. 8

9 Verksamheterna har ett stort samarbete med Landstinget så som habiliteringscenter, psykiatrin, primärvården, ASIH och Brommageriatriken. Andra viktiga samarbetspartners är hjälpmedelsinstitutet, kyrkan, olika handikapporganisationer och pensionärsföreningar, samt vuxenskolan och Arbetsmarknadsenheten. För att främja omsorgstagarnas möjlighet till riktiga arbeten är näringslivet, ideella organisationer och övriga kommunala enheter värdefulla samarbetspartners. MAS och Apotek är viktiga för produktionsenhetens personal när det gäller hantering av mediciner och rutiner kring detta. Beställare och produktionen samverkar kring produktionsenhetens överenskommelse med socialnämnden och tydliggörandet av rutiner i olika samarbetsområden. 9

VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG

VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG 2014-04-28 VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG VERKSAMHETSUPPGIFT Gemensamt för produktionen av kommunal omsorg är att erbjuda en verksamhet där den enskilde förutom ett professionellt bemötande ska

Läs mer

I daglig verksamhet erbjuds den enskilde arbete, praktik alternativt meningsfull sysselsättning utifrån de egna förutsättningarna.

I daglig verksamhet erbjuds den enskilde arbete, praktik alternativt meningsfull sysselsättning utifrån de egna förutsättningarna. 2011-10-21 VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG VERKSAMHETSUPPGIFT Gemensamt för produktionen av kommunal omsorg är att erbjuda en verksamhet där den enskilde förutom ett professionellt bemötande ska

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Dagligverksamhet Affär n

Dagligverksamhet Affär n Dagligverksamhet Affär n Affär n är en butik som säljer verksamhetens egna tillverkade produkter och produkter från Bakfickan. I butiken tränar brukare på att bemöta kunder och ta betalt för de produkter

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Att jobba hos oss. Leanlink. Leanlink. LSS Funktionsstöd. Leanlink. Kontakt. Leanlink LSS Funktionsstöd. Klostergatan 5b 581 81 Linköping

Att jobba hos oss. Leanlink. Leanlink. LSS Funktionsstöd. Leanlink. Kontakt. Leanlink LSS Funktionsstöd. Klostergatan 5b 581 81 Linköping Kontakt Klostergatan 5b 581 81 Linköping 013-20 60 00 leanlink.se/lss Att jobba hos oss Linköpings kommun leanlink.se Linköpings kommun leanlink.se , tillhör Linköpings kommun och är utförare av olika

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Värnas konferens vid Sigtunastiftelsen 25 september 2013 Ulla Clevnert 2013-10-08 Grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd,

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Daglig verksamhet enligt LSS VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är daglig verksamhet? Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap

Läs mer

Lättläst. lagen LSS. service. Det kan. med nstlagen,

Lättläst. lagen LSS. service. Det kan. med nstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lättläst LSS lagen LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger särskilda rättigheter till en del

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder,

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder, Riktlinje 2014-10-16 Träffpunkt Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2014-10-16. Nämnden

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad och servicebostad omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppbostad och servicebostad Vem kan få gruppbostad eller servicebostad? Personer med funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppbostad eller servicebostad. För att få

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer