VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG"

Transkript

1 VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG VERKSAMHETSUPPGIFT Gemensamt för produktionen av kommunal omsorg är att erbjuda en verksamhet där den enskilde förutom ett professionellt bemötande ska erbjudas social och kulturell stimulans så att han/hon kan känna glädje i vardagen och att han/hon lever på så jämlika villkor som möjligt jämfört med andra medborgare. Produktionsenheten ger inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning stöd, service och omvårdnad för att stärka den enskildes förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det gäller såväl personer med en psykisk funktionsnedsättning som personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, autism eller utvecklingsstörning I daglig verksamhet erbjuds den enskilde arbete, praktik alternativt meningsfull sysselsättning utifrån de egna förutsättningarna. Inom äldreomsorgen erbjuds vård, omvårdnad och service samt social stimulans till företrädesvis äldre personer. MÅL, INRIKTNING, LAGSTIFTNING Verksamhetens mål är att i samråd med den enskilde och dess företrädare utforma en verksamhet som stärker den enskilde och tar till vara dennes unika förutsättningar för att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Målet är även att uppmuntra till gemenskap och delaktighet i samhällslivet. Verksamheten drivs enligt LSS ( Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), SoL, Socialtjänstlagen, LASS ( lagen om assistansersättning) och HSL (hälso- och sjukvårdslagen) som alla reglerar den enskildes rättigheter till insatser och delaktighet. Verksamheten styrs även av socialstyrelsens förordningar och allmänna råd samt av arbetsmiljölagen. All personal som arbetar inom verksamheten lyder under sekretesslagen. Ett flertal av verksamheterna är konkurrensutsatta i enlighet med LOV (lagen om valfrihet). 1

2 OMFATTNING Produktionsenheten lyder under kommunstyrelsen men arbetar även på uppdrag av socialnämnden och flertalet av verksamheterna bedrivs dygnet runt och årets alla dagar. Vilka personer som erhåller stöd och service avgörs av myndighetskontoret efter ansökan från den enskilde. Produktionsenheten består av följande verksamheter: A. Boende enligt LSS. Det finns idag sju olika boendeenheter där insatsen bostad med särskild service LSS bedrivs. Sammantaget har 55 personer boende med insatser från produktionsenheten. En gruppbostad är ett antal lägenheter som har tillgång till ett gemensamhetsutrymme där samvaro erbjuds och från vilken personalen utgår. Tillgång till personal finns dygnet runt. På vissa gruppbostäder sover personalen jour för att finnas till hands, på andra tjänstgör personalen aktivt hela natten. En servicebostad kan ge samma stöd och service, men där varierar avståndet till gemensamhetsutrymmet. Planering av boendeform utgår från den enskildes behov. Ersättning ges enligt en nivåbedömning och efter antalet belagda dygn. Knalleborgs korttidshem avlastar familjer med barn som har en funktionsnedsättning och är under 21år. Korttidsvistelsen syftar även till att ge barnen/ungdomarna en ökad möjlighet till social gemenskap och relationsträning. Ersättning sker via anslag. Boendeenheter Stenhamra gruppbostad respektive servicebostad består av två fristående hus och några separata lägenheter i närmiljön. Totalt finns 13 lägenheter. Skärviks gruppbostad är ett boende för sex personer som ger stöd och service till personer med stort omvårdnadsbehov. Ekerö gruppbostad har fyra lägenheter. Ekerö servicebostad består av ett fristående gemensamhetsutrymme i Ekerö centrum, och ger stöd och service till 15 personer, som har lägenheter i närområdet. Brunna gruppbostad är ett boende för sex personer med utvecklingsstörning och autism. Tappströms servicebostad består av två separata hus med fem respektive sex lägenheter. De som bor på Tappströms servicebostad har behov av aktiv fritid och socialt umgänge, men också av struktur och gränser. Knalleborgs korttidshem är belägen i en villa med tillhörande trädgård med lekplats. Korttidshemmet har möjlighet att ta emot fem barn/ungdomar i 2

3 veckoperioder. Sammantaget kan maximalt 25 barn/ungdomar regelbundet vistas under året på korttidshemmet. B. Daglig verksamhet Daglig verksamhet vänder sig till medborgare i Ekerö kommun som omfattas av LSS och som är i yrkesverksam ålder och som saknar förvärvsarbete och inte går på någon utbildning. Verksamheten erbjuder en meningsfull sysselsättning, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, som bidrar till den enskildes utveckling. Målet är att erbjuda aktiviteter och/eller arbete inom näringslivet, ideella föreningar eller inom övriga kommunala enheter utifrån den enskildes förutsättningar. Ersättning ges enligt nivåbedömning. Totalt har 58 personer någon form av daglig verksamhet och flertalet har arbetsuppgifter enligt önskemål på flera olika arbetsplatser. Tre personer har sin dagliga sysselsättning med sitt boende som utgångspunkt. Dagliga verksamheter Ekerö Dagcenter erbjuder verksamhet till personer med en intellektuell funktionsnedsättning där flera också har ett rörelsehinder. Aktiviteter/arbeten som erbjuds är hantverk, sinnesstimulering, data, taktil massage, bad, ridning, rullstolsträning, rytmik, sång, musik etc. Arbete i storkök, återvinning och postverksamhet är exempel på arbetsliknande arbetsuppgifter. Tornvillan park och trädgård Tornvillan erbjuder verksamhet med syfte att stärka den enskildes självständighet och utveckling både socialt och arbetsmässigt. Med Tornvillan och Ekebyhovsparken som utgångspunkt utför man olika uppdrag åt kommunens verksamheter, såsom park- och trädgårdsunderhåll men också serviceoch tjänsteuppdrag. Verksamheten utvecklas i nära samarbete med näringsliv och föreningsliv med syfte att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden. Bryggan Verksamheten vänder sig främst till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom autism och Asperger syndrom Verksamheten är uppdelad i en beställargrupp och en media grupp. Beställargruppen tar emot arbetsuppdrag från företag, såväl lokala som från andra kommuner. Media gruppen arbetar med film, data, hemsidor, utgivning av tidning, framställer kuponger almanackor m m. Även dataarbete utförs på uppdrag av andra kommunala enheter. Hundpatrull Verksamheten vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar och behov. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är hundpromenader, dvs rastning av privatpersoners hundar. För närvarande ansvarar gruppen för åtta hundar. Mellan promenaderna utför gruppen andra arbetsuppgifter så som att städa lokalerna, hämta lunchmat, handla, återvinning och sophantering. 3

4 Konstmakarna I ateljén som ligger vid Ekebyhovs slott arbetar ett antal konstskapare. Arbetet sker både i grupp och individuellt, dag- eller kvällstid. Verksamheten verkar för självständighet och erbjuder ett konstnärligt arbete med kreativ utveckling. Man utför beställningsarbeten, offentliga utsmyckningar, gör utställningar och skapar med stor glädje. Brunna dagliga verksamhet På Brunna dagliga verksamhet arbetar sex personer/brukare. Inriktningen är personer med utvecklingsstörning och autism. Innehållet varierar mellan mer sinnesstimulerande aktiviteter och mera arbetsinriktade uppdrag som t ex skräpplockning i närområdet. Ett uppdrag att bedriva tvätteriarbeten åt Ekgårdens äldreboende. IAM (Individ Arbete Möjlighet) IAM är en del av daglig verksamhet och har i uppdrag att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta på den öppna arbetsmarknaden. IAM hjälper till att, tillsammans med arbetstagaren, hitta rätt arbete eller sysselsättning där personen kan ta del av arbetslivet efter egna förutsättningar. Detta kan ske både genom individuell arbets-/praktikplacering eller i form av en företagsgrupp (= 2-4 arbetstagare med en handledare). C. Personlig assistans, ledsagning och avlösning Dessa insatser ges i den enskildes ordinarie hem och till personer som valt Ekerö kommun som utförare. Insatserna är ett personligt utformat stöd och ges av ett begränsat antal personer. Volymen är c:a timmar/år och enheten ersätts per utförd timme. Personlig assistans enligt LSS utförs till dem som p g a stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver stöd och hjälp med sin personliga hygien, måltider, hjälp att kommunicera etc. 16 personer är beviljade denna insats. Sex personer är beviljade Personlig assistans enligt SoL. LASS (lagens om assistansersättning) utförs till den som har insatsen beviljad av Försäkringskassan men valt Ekerö kommun som utförare. 11 personer är beviljade insatser enligt LASS. Enheten ansvarar för vikarier enligt LASS åt personer som valt externa utförare. Ledsagarservice enligt LSS eller SoL beviljas för att underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet och därmed med bryta isolering. 11 personer är beviljade ledsagare. Avlösarservice enligt LSS eller SoL beviljas för att ge stöd till anhöriga som vårdar närstående med omfattande funktionsnedsättning. Stödet ger möjlighet för vårdaren att få vila, ägna sig åt övriga barn etc. 19 personer har för närvarande insatsen. 4

5 Boendestöd enligt SoL är beviljat till två personer. D. Hemtjänst Hemtjänst bistår personer som bor i ordinärt boende och är verksamma dygnet runt årets alla dagar. Uppdragen omfattar även avlösning i hemmet samt stöd till familjer. Personalen utgår från lokaler belägna i Svartsjö, i Kulturhuset i Ekerö centrum samt på Munsö. Genom att beställda timmar varierar över tid krävs en flexibel organisation med samarbete mellan de olika personalgrupperna. Inom hemtjänsten avlastar en städpatrull verksamhetens undersköterskor för att erbjuda dem ett mer renodlat omvårdnadsarbete. Det är en fördel för personalrekrytering men också en garanti för att brukarna erhåller en professionell städning. Enheten ansvar för installation av kommunens trygghetslarm och för att omhänderta uppkomna larm inom en definierad inställelsetid. 220 medborgare är beviljade larm. Volymen är c:a timmar/år och ersätts per utförd timme. C:a 260 personer har hemtjänst och 13 personer har anhörigstöd. Kommunens geografiska yta gör att restiden, framför allt kvälls- och nattetid, är en inte oväsentlig del av arbetstiden. För närvarande har enheten 31 leasingbilar varav 13 miljöbilar. E. Boendestöd Boendestöd är en biståndsbedömd insats som ges till personer med psykiska funktionsnedsättningar och som bor i ordinarie bostad. C:a 45 personer är beviljad insatsen som är volymbaserad. F. Särskilda boenden Inom enheten finns 91 lägenheter, alla avsedda för personer med ett omfattande vård- och omvårdnadsbehov. Ersättning erhålls för antal belagda dygn. Ekgården Ekgårdens äldreboende har 60 lägenheter fördelat på omvårdnadsavdelningar, växelvårdsplatser och boende för demenssjuka, samt en terapilokal. Terapin har ett gott samarbete med frivilligorganisationer, skolor och väntjänst. Ekgården har ett tillagningskök som även levererar matlådor till hemtjänstens brukare. Totalt lagas c:a 250 portioner/dag. Matsalen har lunchservering och fullständiga rättigheter. 5

6 Färingsöhemmet Färingsöhemmet har 31 lägenheter fördelade på omvårdnadsavdelningar, en demensavdelning samt växelvårdsplatser. Färingsöhemmet har en aktivitetslokal samt ett tillagningskök som även levererar matlådor till hemtjänstens brukare. Köket har en produktion av c:a 100 portioner/dag. Köket har fullständiga rättigheter. På Färingsöhemmet arbetar två utbildade vårdhundar som bidrar till såväl rehabiliterande träning som till smärtlindring och ett lugn på demensenheten. G. Förebyggande verksamhet De förebyggande verksamheterna är helt eller delvis anslagsfinansierade. Rehabiliteringspool Rehabiliteringspoolen som är belägen på Ekgården erbjuder träning och rehabilitering i första hand till kommunala enheter som gruppbostäder, särskolan och den egna enheten. I andra hand bokas bassängen av landstingets verksamheter och i mån av utrymme även av privatpersoner. Bassängens omkostnader finansieras av att besöken är avgiftsbelagda. Ekdungen Är en dagvård som erbjuder social stimulans och samvaro för personer med demenssjukdom och som bor i ordinärt boende. I personalens arbete är en viktig del att stödja de anhöriga. Det sker dels genom samtal och dels genom att anhöriga regelbundet bjuds in till verksamheten. Ekdungen erbjuder även möjlighet att dagvårdgästerna övernattar i gästrummen. Dagvården har öppet i enlighet med nämnkontorets beställning. I dagsläget är öppettiderna måndag till fredag. 15 personer besöker dagverksamheten per dag. Verksamheten är biståndsbedömd och anslagsfinansierad. Kommunrehabilitering Från 2013 ansvarar produktionsenheten enbart för det kommunala rehabiliteringsuppdraget. Det innebär rehabiliteringsinsatser på Ekgården och Färingsöhemmet samt viss förebyggande gruppverksamheter för personer över 65 år. Syn och hörselinstruktör för medborgare i kommunen tillhör det kommunala uppdraget och motsvarar 25% av heltid. Anhörigstöd Inom ramen för anhörigstödet är en anhörigkonsulent anställd med syfte att dels bygga upp kommunens stöd och vägledning utifrån närståendevårdarnas behov och dels utveckla samarbetet med frivillig organisationerna. Genom en nu avslutad samfinansiering mellan stat och kommun har riktade insatser till anhöriga som ger stöd och omvårdnad åt närstående strukturerats. Från 2013 ligger såväl etablerade informationsstrukturer som uppsökande hembesök i basorganisationen. H. Öppna verksamheter De öppna verksamheterna är anslagsfinansierade och inte biståndsbedömda. Aktivitetssamordnare är deltidsanställda i respektive lokal. 6

7 Kajutan och Stockbygården är verksamheter som är öppna för pensionärer och daglediga. Verksamheterna erbjuder aktiviteter och kurser ofta i samarbete med studieförbund, kyrkan och pensionärsföreningar och anhörigstödet. Väntjänsten är ett komplement till hemtjänsten och består av frivilliga personer som kan följa med kommuninnevånarna till sjukhus eller på promenad och även i övrigt bryta isolering. Väntjänsten samordnas via Kajutan och Stockbygården. Träffpunkten Solrosen är en öppen verksamhet riktad till personer som är psykiskt sköra där syftet är att erbjuda gemenskap och/eller meningsfull sysselsättning. Antalet besökare har ökat markant under 2012 från 15 besökare per dag till 20 besökare/dag. Totalt besöks Solrosen av c:a100 personer per år. ORGANISATION OCH BEMANNING 7

8 Produktionsenhetens ledning består av en produktionschef och fyra sektionschefer vilka har det övergripande ansvaret för verksamhetens styrning och utveckling. Sex enhetschefer är ansvariga för gruppbostäder, boendestöd, Knalleborgs korttidshem samt daglig verksamhet och rapporterar till en av sektionscheferna. En verksamhets-/kvalitetsutvecklare är ett stöd för dessa enhetschefer och aktuell sektionschef. På Ekgården och Färingsöhemmet har sjuksköterskor en arbetsledande funktion. I sektionen för Hemtjänst och Personligassistans rapporterar två enhetschefer till sektionschefen. Inom produktionsområdet är 375 årsarbetare anställda fördelade på 440 tjänster. Timvikarier tillkommer. KOMPETENSOMRÅDEN Produktionsenheten omfattar ett flertal verksamheter vilket ger en bredd i personalens kompetens. Exempel är kunskaper i, men också bemötande av, personer med olika psykiska och fysiska funktionsnedsättningar så som autism, grav utvecklingsstörning och neuropsykiatriska diagnoser. Inom äldreomsorgen finns en gedigen kunskap om åldrandet och dess sjukdomar så som demensutveckling och vård i livets slutskede. Rehabiliteringspersonalen bidrar med kompetens avseende förflyttningsteknik, rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning. En kunskap finns inom såväl tekniska som kognitiva hjälpmedel, samt inom teckenspråk och andra kommunikationsmetodiker som kan behövas för att ersätta eller komplettera ett bristande tal. I enhetens kök har man kunskaper om specialkost och näringsberäkning av mat med inriktning på äldre. Genom anhörigkonsulenten finns en god kunskap om närståendevårdarnas behov och särskilda problemställningar. En kompetens i handledningsmetodik har byggts upp med syfte att bidra till utbildning och handledning av olika personalgrupper inom produktionsområdet, och därmed bidra till en lärande organisation. SAMVERKAN En förutsättning för verksamheternas kvalitet är goda kontakter med anhöriga och eventuella gode män. 8

9 Verksamheterna har ett stort samarbete med Landstinget så som habiliteringscenter, psykiatrin, primärvården, ASIH och Brommageriatriken. Andra viktiga samarbetspartners är hjälpmedelsinstitutet, kyrkan, olika handikapporganisationer och pensionärsföreningar, samt vuxenskolan och Arbetsmarknadsenheten. För att främja omsorgstagarnas möjlighet till riktiga arbeten är näringslivet, ideella organisationer och övriga kommunala enheter värdefulla samarbetspartners. MAS och Apotek är viktiga för produktionsenhetens personal när det gäller hantering av mediciner och rutiner kring detta. Beställare och produktionen samverkar kring produktionsenhetens överenskommelse med socialnämnden och tydliggörandet av rutiner i olika samarbetsområden. 9

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun

Vård och omsorg i Enköpings kommun Vård och omsorg i Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Angelica Runquist, Enköpings kommun Text: Angelica Runquist, Sofie Samrell, Enköpings kommun Foto

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012

Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012 Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012 Rev februari 2012 Verksamhetsplan 2012-2016 Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 1 Inledning Verksamheten inom Funktionshinder fastställs genom verksamhetens

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE

VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE INNEHÅLL Inledning...3 Vision...3 Målgrupper...3 Lagstiftning...3 Områdets olika verksamheter...4 Personlig assistans...4 Ledsagareservice...4 Kontaktperson...4 Avlösarservice...4 Korttidsvistelse...4

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer