FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN Riksstämma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN Riksstämma 2014"

Transkript

1 FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN Riksstämma 2014 Dagordningspunkt Valberedningens förslag Styrelseledamöter Mandatperioden utgår vid riksstämman 2014 för samtliga ledamöter. Den nya mandatperioden sträcker sig fram till och med riksstämman Valberedningen föreslår: Peter Nygårds som ordförande (omval) Ingrid Petersson som vice ordförande (omval) Helene Beer som ledamot (omval) Bengt Ek som ledamot (omval) Anders Forssten som ledamot (omval) Peter Fredman som ledamot (omval) Lena M Lindén som ledamot (omval) Jan Olov Westerberg som ledamot (omval) Anna Klingspor som ledamot (nyval) Ledstjärnan för valberedningens arbete har varit att styrelsens ledamöter ska ha intresse och engagemang för STF och det STF står för. Dessutom ska styrelseledamöterna sammantaget tillföra STF nödvändig kompetens ifråga om STFs ideella mål, affärsverksamhet, nätverk, kultur och natur samt ha en viss geografisk fördelning. Vi har funnits att den sittande styrelsen väl fyller dessa krav. Dessutom har vi beaktat att styrelsen undergått en betydande förnyelse vid de två senaste riksstämmorna. Därför föreslås endast ett nyval, nämligen av Anna Klingspor. Anna bidrar med omfattande affärsmässiga meriter men framför allt med mångårigt ordförandeskap i en stor ideell medlemsorganisation liknande STF. Kandidaterna: Peter Nygårds, ordförande (omval som ordförande) Peter Nygårds är utbildad inom nationalekonomi, statskunskap och sociologi. Han har varit statssekreterare i Näringsdepartementet och VD för Svensk Kärnbränslehantering. Från 2003 arbetade han som direktör på Swedbank med ansvar för public affairs slutade han sin anställning i Swedbank och är nu seniorrådgivare till bankledningen. Därutöver arbetar han som konsult åt flera uppdragsgivare i offentlig och privat sektor. Peter är också styrelseordförande i Sustainable Innovation AB och Enycon AB. Han är styrelseledamot i Svenska Miljöinstitutet. Peter är född 1950, bor i Stockholm och är ledamot i STFs styrelse sedan 2004.

2 Inom det fält som STF verkar turismen har det skett en dramatisk utveckling. Nu är besöksnäringen en av världens mest expansiva branscher. STF som ideell organisation verkar i en allt mer kommersialiserad värld. För mig är det viktigt att hitta STF:s roll i denna miljö. Hur ska vi även fortsättningsvis vara en attraktiv ideell förening för medlemmar som vill kunna vistas i och upptäcka den natur och kultur som finns runt omkring oss. Vi måste utveckla STFs verksamhet så att vår särart är tydlig och framgångsrik i en starkt kommersialiserad turistbransch. Ordning och reda i ekonomin är en grundförutsättning för detta. Ingrid Petersson (omval som vice ordförande) Ingrid Petersson, född 1958, är generaldirektör för forskningsrådet Formas som finansierar forskning kring miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. Hon är civilekonom i botten och har bland annat arbetat på finans-, miljö- och socialdepartementen. Under åren var hon överdirektör i Riksförsäkringsverket och statssekreterare i Jordbruksdepartementet. Hon har också arbetat med samhällskontakter inom AstraZeneca och haft ett flertal styrelseuppdrag både i statliga myndigheter och i aktiebolag. Ingrid bor i Stockholm men är född och uppvuxen i Småland där hon tillbringar en stor del av sin fritid. Den viktigaste uppgiften de kommande åren blir att stärka STFs ekonomi så att investeringar kan göras inför framtiden. Detta kommer att kräva insatser inom många områden. Antalet gästnätter måste öka där ett gott samarbetet med franchisetagarna är helt centralt, medlemstappet måste stoppas och nya medlemmar rekryteras och nya intäktskällor komma till exempelvis i form av sponsring. STF har en vision som tilltalar många, men i dagens hårda konkurrens både vad avser boende och aktiviteter måste vi hela tiden utveckla vårt erbjudande så att vi upplevs som professionella och prisvärda och som en demokratiskt styrd medlemsorganisation tillför något extra. Helene Beer (omval) Helene Beer är född 1977 och bor i Stockholm, där hon är VD för STF Zinkensdamm på Södermalm. Det är en anläggning med 150 rum som innefattar vandrarhem, hotell, konferens och restaurang. STF Zinkensdamm har varit franchisetagare till STF sedan 1979 och är idag den näst största franchisetagaren, sett till antal gästnätter. Som VD har Helene totalansvar för verksamheten och djup kunskap om att äga och driva vandrarhem. Helene blev 2007 invald i vandrarhemsrådet och är därigenom väl förankrad bland STFs franchisetagare. Hon är också aktiv inom Storstadsgruppen, ett nätverk för de största franchisetagarna inom STF. Helene har ett passionerat idrottsintresse, framförallt för fotboll som hon själv spelat i många år. 2 (9)

3 Mitt specialområde inom styrelsen rör frågor kring logi och franchise. Logiverksamheten är oerhört viktig för STFs vision: att få folk att upptäcka Sverige. Utan de omkring 400 anläggningarna runt om i landet skulle det uppdraget, liksom nymedlemsrekryteringen, bli svårt att klara. Därför vill jag verka för att tydligare lyfta in dessa frågor i styrelsearbetet och bidra till ett bra samarbetsklimat mellan styrelsen och franchisetagarna. Bengt Ek (omval) Bengt Ek har militär bakgrund. Han utbildade sig på olika tekniska områden och var en längre tid teknisk chef vid Lapplands Jägarregemente i Kiruna med ansvar för vapen-, fordons- och sambandsmaterialunderhåll samt transportverksamheten. Han gick som major på tjänstledighet för politiska uppdrag på heltid Han var kommunalråd i Kiruna fram till 1995 och fortsatte sedan med kommunala uppdrag och är sedan 1998 ledamot i landstingsfullmäktige där han numera ingår i presidiet. Han var mellan åren ledamot i Länsstyrelsen i Norrbottens styrelse och ingår bland annat i Länsstyrelsens Rennäringsdelegation och har verkat under lång tid i Länsstyrelsens fjällråd. Under några år var han vice ordförande i Länsstyrelsens styrelse. Han är vidare ledamot i Viltförvaltningsdelegationen och i styrelsen för svenskt same- och fjällmuseum Ajtte i Jokkmokk. Bengt är född 1945 och har bott under 30 år i Kiruna men bor numer i Piteå. Han har varit ordförande i STFs Kirunakrets och vice ordförande i Luleåkretsen. Han valdes in i STFs styrelse Jag vill bidra till att STF blir en vinnande organisation i en tydligt ökande konkurrens inom turist- och fritidssektorn. Detta kräver såväl öppenhet för produktutveckling som bevarande av STFs genuina varumärke. Samtidigt vill jag bidra till att STFs ekonomi fortsätter att utvecklas så att vi klarar vårt reinvesteringsbehov och strategiskt viktiga nyinvesteringar. Jag vill medverka till att öka medlemsinflytandet i för STF angelägna utvecklings-, samhälls- och miljöfrågor. I det arbetet har STFs lokala avdelningar en viktig uppgift bland många andra åtaganden. All medlemsrekrytering är viktig och särskilt viktigt är att uthålligt verka för en ökning av ungdomsmedlemmar. En annan viktig utmaning är att få med de nya svenskarna i vår verksamhet. Anders Forssten (omval) Anders Forssten är född 1970 och har en magisterexamen i marknadsföring. Han har tidigare varit marknadschef vid Max Hamburgerrestauranger med stark inriktning mot hållbarhet och miljö och har fått flera utmärkelser för detta. Idag är han global marknadschef på Seamless/SEQR. Med min bakgrund kan jag bidra med erfarenheter från att utveckla och driva kedjeföretag. Under mina år på Max har jag varit med om att etablera över 70 3 (9)

4 restauranger i Sverige samt verksamhet i Norge och Förenade Arabemiraten. Affärsutveckling, konceptutveckling, försäljning, marknadsföring och kommunikation är mina specialområden. Turism är en framtidsbransch och jag ser det som en utmaning att få vara med och utveckla svensk turism och STF. Peter Fredman (omval) Peter Fredman är Professor i naturturism vid Mittuniversitetet och turismforskningsinstitutet ETOUR i Östersund samt ansvarig för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Peter är utbildad jägmästare och doktor i skogsekonomi. Han har också examen i journalistik från Stockholms universitet. Peter inledde sitt yrkesliv som forskare och informatör vid Sveriges lantbruksuniversitet. I mitten av 1990-talet arbetade han på Naturvårdsverket och Fjällsäkerhetsrådet. Sedan 1998 har Peter varit anställd på ETOUR med huvudsakligt ansvar att leda och utveckla forskning kring friluftsliv och naturturism. Peter har varit verksam i flera större forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning mot bland annat fjällturism, besöksmätningar, nationalparker, friluftsliv och dess ekonomiska effekter. Den 1 september tillträder Peter en professur i "naturbasert reiseliv" vid Norges Miljöoch Biovetenskapliga Universitet i Ås söder om Oslo den 1 september, men han kommer dock ha kvar 30% på Mittuniversitetet och familjen på Frösön i upp till tre år med hänsyn till barns skolgång. Peter har ett brett intresse för olika former av friluftsliv, gärna åt det lite mer äventyrliga hållet. Han är född Jag vill verka för att STF utvecklas både som medlemsorganisation och ledande aktör inom svensk turism. Två roller som ger föreningen en spännande position men också innebär stora utmaningar. Medlemmarnas intressen ska vara styrande samtidigt som föreningen måste vara lyhörd för en allt mer föränderlig omvärld, nya friluftsvanor och turistnäringens villkor. En ekonomi i balans och satsningar på fler medlemmar, särskilt yngre och nya grupper av friluftsutövare, bör vara i fokus. STF ska underlätta för människor att upptäcka Sveriges många fantastiska natur- och kulturturistiska resmål. Det är också viktigt att ta till vara på den ideella kraft som finns i föreningen. De materiella och personella resurser STF har inom vandrarhem, fjäll- och lokalföreningsverksamhet kan med rätt satsningar bidra till berikande upplevelser hos allt fler, en bättre folkhälsa och en hållbar turismutveckling. Jag anser att STF:s riktlinjer och särart som förening tydligare ska lyftas fram under de kommande åren. Lena M Lindén (omval) Lena M Lindén är född i Skövde 1949 och numera bosatt i Kungshamn i Bohuslän. Hon är utbildad zoolog (ekolog) vid Göteborgs universitet och blev 2004 hedersdoktor vid naturvetenskapliga fakulteten där. År 1988 utsågs Lena till verkställande direktör för att skapa och bygga upp Stiftelsen Nordens Ark nära Smögen, en anläggning för utrotningshotade djur. Nordens Ark invigdes år Nordens Ark är öppet alla årets dagar och har utvecklats till ett besöksmål med gäster per år och är numera också fält- och forskningsstation under Göteborgs Universitet 4 (9)

5 och Sveriges Lantbruksuniversitet. Lena, som alltjämt är VD vid Nordens Ark, har även ett antal nationella och internationella styrelseuppdrag inom naturskydd och bevarandebiologi. Lena är gift med Svante och har tre vuxna barn. Ända sedan hon gick i skolan har hon ägnat sin fritid åt att titta på fåglar, vandra i fjällen på somrarna och vara en aktiv fältbiolog. Med mina mångåriga erfarenheter av att ansvara för ett attraktivt besöksmål inom naturvårdsområdet vill jag bidra till att utveckla STFs inriktning mot en turism som karakteriseras av kunskaps- och upplevelsevärden. Jag hoppas också kunna bidra med min entusiasm för arbetet för den biologiska mångfalden, både i vårt land och internationellt. Jan Olov Westerberg (omval) Jan Olov Westerberg är född i Kalix, Norrbotten, Bosatt i Luleå och Stockholm. Jan Olov är utbildad kulturhistoriker och museimänniska vid Umeå universitet. Under andra halvan vid 1980-talet arbetade han vid Riksantikvarieämbetet med fältinventeringar av fornlämningar, och mellan 1991 och 1996 var Jan Olov länsantikvarie och enhetschef vid Länsstyrelsen i Norrbottens län. År 1997 sadlade han om och blev chef för miljöavdelningen vid Länsstyrelsen i Norrbotten, med ansvar för bl a naturvård, fjällförvaltning, jakt- och fiskefrågor, fysiska planer, kulturmiljövård samt krishantering. Från 2008 är Jan Olov överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet, ett av Sveriges största besöksmål och landets största museum. Han har olika nationella och internationella uppdrag inom naturvårdsoch museiområdet. Familjen, som består av sambo (arbetar med förvaltning av skyddad natur och information om världsarvet Laponia) och en hemmavarande elvaåring. Tre barn har flyttat hemifrån. Fritiden tillbringas gärna utomhus, eller läsandes (inomhus?). Jag tror att min erfarenhet både från museer och kulturmiljövård, men framförallt från den tid då jag ansvarade för fjällförvaltningen i Norrbottens län (25 % av landets yta och en stor del av fjälledsystemet) kan tillföra STF mycket i arbetet med att utveckla fjällturismen. Att jag sedan också har arbetat i skärgård och i kustnära områden är positivt. STF har en viktig uppgift både genom rollen som medlemsorganisation och genom de mervärden denna tillför samhället i stort, och mina erfarenheter kan bidra till detta! Anna Klingspor (nyval) Anna Klingspor är skåning boende i Stockholm. Hon är född 1959 och civilekonom. Hon har mångårig erfarenhet av marknadsföring och ledarskap i olika företag, bl a som VD. Anna arbetar idag i Brand Stockholm och Bold som managementkonsult och rådgivare åt företag och organisationer med behov av att utveckla sina varumärken. Anna har varit ordförande för Friskis&Svettis Riksorganisation från 2006 men avgår i mars Friskis&Svettis är en ideell förening, idag med 5 (9)

6 medlemmar och ideella funktionärer. Som fritidssyssla hyr Anna ut hus till utländska turister i Stockholms skärgård. (Fylligare info finns på Google) Som en följd av den stora träningsboomen är jag övertygad om att naturupplevelse och friluftsliv kommer starkt. Där har STF en viktig roll att spela och stora framtida möjligheter. Vi vet också att för en stor grupp turister är Sverige exotiskt, vilket gör turism till en växande bransch, som blir allt viktigare för Sverige. Det är min förhoppning att jag med min bakgrund kan bidra till utvecklingen av STF, en organisation jag varit stolt medlem i under många år och där jag med glädje noterat ett allt mer professionellt uttryck och kommunikation. Revisorer Mandatperioden för revisorer är två år. Valberedningen föreslår: Ordinarie revisorer Auktoriserad revisor: Lekmannarevisor: Revisorssuppleanter Suppleant för auktoriserad revisor: Suppleant för lekmannarevisor: Jonas Grahn (omval) Börje Nieroth (nyval) Erik Albenius (omval) Kerstin Sandin (omval) Kandidaterna: Jonas Grahn (omval) Jonas Grahn är auktoriserad revisor på PwC, Stockholm. Han har specialiserat sig på revision av ideella organisationer och ingår i ledningen för den specialistavdelning för revision av ideella organisationer som bildats inom PwC. Erik Albenius (omval) Erik Albenius är auktoriserad revisor på PwC, Stockholm. Även Erik har specialiserat sig på revision av ideella organisationer och ingår i specialistavdelningen för revision av ideella organisationer inom PwC. Börje Nieroth (nyval) Börje Nieroth är fil.kand. med företagsekonomisk inriktning och har från 1988 till pensioneringen varit anställd i Riksrevisionsverket som ansvarig revisor för många länsstyrelser och dessutom varit uppdragsledare för granskningen av flera tunga myndigheter. Han är kassör i STF Södra Vätterbygden. 6 (9)

7 Kerstin Sandin (omval) Kerstin Sandin har arbetat som godkänd revisor hos Grant Thornton fram till pensionen. Hon är kassör i STF Gästrikland och bor i Gävle. Ombud till bolagsstämman i STFs bolag och för bildande av representantskap Mandatperioden för ombuden är två år. Samtliga föreslagna är valda ombud fram till 2016 års riksstämma Valberedningen föreslår: Göran Forsell Vänersborg; ordförande i STF Dalsland och i nomineringskommittén (omval) Pia Jönsson Rajgård Skåne; VD för Tourism i Skåne AB, ordförande i Svenska Ekoturismföreningen, f.d. vandrarhemschef STF (omval) Tomas Svanström Östersund; STF Östersund (omval) Anita Österholm Härnösand; ordförande i STF Härnösand (omval) Magnus Eriksson, Strängnäs; ordförande i STF Strängnäs (nyval) Ledamöter i Nomineringskommittén Enligt nu gällande stadgar: Ordförande/sammankallande Göran Forsell (omval); Göran bor i Vänersborg och är ordförande i STF Dalsland Norra Norrland Anders Brundin (omval); Anders bor i Lycksele och är verksam i STF Södra Lapplands styrelse Thord Kågström (omval); Thord bor i Kiruna och är ordförande i STF Kiruna Mittsverige Tomas Svanström (omval); Tomas bor i Östersund och är med i STF Östersund Anita Österholm (omval); Anita bor i Härnösand och är ordförande i STF Härnösand Dalarna/Gävleborg Anna Bellviken (nyval); Anna bor i Hudiksvall och är styrelseledamot i stugvärdföreningen Karin Elg (nyval); Karin bor i Gävle, har varit vandrarhemsvärd i Jokkmokk och är ledamot av valberedningen 7 (9)

8 Östra Sverige Amalia Silva Kristoffersson (nyval); Amalia bor i Stockholm och är engagerad som lägerledare för Tillsammans som STF anordnar Lena Hellström (nyval); Lena bor i Bagarmossen och har under en period varit anställd på STFs kansli som marknadsansvarig för STF vandrarhem Mellansverige Anders Hagström (omval); Anders bor i Örebro och är vandrarhemsvärd och hotellchef Kjell Knutsson (nyval); Kjell bor i Vadstena och är kassör i STF Folkunga Västsverige Birthe Persson (omval); Birthe bor i Karlstad och är aktiv i STF Värmland Anita Högegård (nyval); Anita bor i Partille och är ordförande i STF Lerum- Partille Södra Sverige Bengt Dahlvig (omval); Bengt bor i Bunkeflostrand utanför Malmö och är ordförande i STF Sydvästra Skåne Curth Eriksson (omval); Curth bor i Växjö och är ordförande i STF Värend Enligt styrelsens ändringsförslag: Norrland Anders Brundin, Lycksele (omval) Tord Kågström, Kiruna (omval) Tomas Svanström, Östersund (omval) Anita Österholm, Härnösand (omval) Svealand Birthe Persson, Karlstad (omval) Anders Hagström, Örebro (omval) Amalia Silva Kristoffersson, Stockholm (nyval) Lena Hellström, Bagarmossen (nyval) Jörg Bassek, Sundborn (nyval); fjällguide och stugvärd Birgitta Beiron, Sala (nyval); ordförande i STF Sala Götaland Göran Forssell, Vänersborg (omval) Bengt Dahlvig, Malmö (omval) Curth Eriksson, Växjö (omval) Anita Högegård, Partille (nyval); ordförande i STF Lerum-Partille Kjell Knutsson, Vadstena (nyval) Ordförande: Göran Forssell Vice ordförande: Anita Österholm 8 (9)

9 Arbetsgruppen: Göran Forssell, Anita Österholm, Anders Brundin, Lena Hellström och Curth Eriksson Valberedningens arbete är härmed avslutat Torgny Håstad (ordförande) Karin Elg Christina Frimodig Per-Olof Jern Astrid Lilliestråle 9 (9)

Beslutsunderlag STF riksstämma 2016

Beslutsunderlag STF riksstämma 2016 Beslutsunderlag STF riksstämma 2016 1 12.1. Styrelsens förslag till justerad bolagsordning Stöds av: 42 ombud 12.2. Styrelsens förslag på medlemsavgifter 2017-2018 Stöds av: 27 ombud Avslås av: 12 ombud

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Beslutsunderlag STF riksstämma 2014

Beslutsunderlag STF riksstämma 2014 Beslutsunderlag STF riksstämma 2014 Beslutsunderlaget har i efterhand kompletterats med styrelsens svar på de motioner som ansågs besvarade för att förtydliga. 1 12.1 Styrelsens förslag till ändring av

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer Friskis&Svettis årsstämma 2017 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer FRISKIS&SVETTIS RIKS STYRELSE ORDFÖRANDE Kia Orback Pettersson, 1 år omval NYVAL ORDINARIE LEDAMOT (2 år) Peter Lilja

Läs mer

Information från Valberedningen i Enköpings Segelsällskap (ESS). Valberedningens förslag till Enköpings Segelsällskaps Årsmöte 2016:

Information från Valberedningen i Enköpings Segelsällskap (ESS). Valberedningens förslag till Enköpings Segelsällskaps Årsmöte 2016: Enköping i januari 2016 Information från Valberedningen i Enköpings Segelsällskap (ESS). Vid årsmötet 2016 ska nedan angivna befattningar i ESS tillsättas: Följande väljs på 2 år: Ordförande, Sekreterare,

Läs mer

Lathund för riksstämmoombuden

Lathund för riksstämmoombuden Lathund för riksstämmoombuden STFs föreningsidé Svenska Turistföreningen är en medlemsorganisation med det övergripande ideella syftet att främja svensk turism och att sprida kännedom om land och folk

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning Kajakkurs för nybörjare STF Kapellskär STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning KAPITEL 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Generalsekreteraren/VD

Läs mer

2014 Ett år Fyra årstider 365 dagar

2014 Ett år Fyra årstider 365 dagar 2014 Ett år Fyra årstider 365 dagar STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2014 1 Innehåll Året i korthet 3 Generalsekreteraren/VD har ordet 4 Detta är

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

MedMera Bank AB Styrelse

MedMera Bank AB Styrelse MedMera Bank AB Styrelse Styrelsens sammansättning Av Bankens bolagsordning framgår att styrelsen ska bestå av minst 3 och som mest 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelsen, som väljs vid Bolagsstämman,

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGFASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGFASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013 REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGFASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013 Bakgrund Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB har bildats med representanter för de tre största ägarna per 30 september

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla Valberedningen Lennart Brattgård ordförande - Stockholm lennart@brattgard.se 0705-43 82 91 Sara Forsberg - Kolmården sara_nordvall_forsberg@yahoo.se 0767-93 73 41 Ann Larsson - Sundsvall annlarsson1@gmail.com

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2016

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2016 Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2016 Förslag till ordförande vid stämman Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Göran Nordlund som ordförande vid årsstämman. Förslag till

Läs mer

1 Ordförande och ledamöter i styrelsen. 2 Revisorer och revisorssuppleanter. 3 Ersättning till styrelse och revisorer. 4 Valnämnd till nästa årsmöte

1 Ordförande och ledamöter i styrelsen. 2 Revisorer och revisorssuppleanter. 3 Ersättning till styrelse och revisorer. 4 Valnämnd till nästa årsmöte Valberedningens förslag till Årsstämman 2016 1 1 Ordförande och ledamöter i styrelsen Ordförande Sophia Hjorth, nyval 1 år Styrelseledamöter Agnes A. Hammarstrand, Delphi Advokatbyrå, omval 2 år Jonas

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern 1 Innehållsförteckning 1. Utseende av valberedning m.m.... 2 2. Valberedningens uppgifter och arbetsformer... 2 2.1. Styrelsens storlek och sammansättning mm... 3 2.2. Tillsättning av styrelse... 4 2.3.

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Trendanalys: Vision 2020 151 miljarder 2000-2010 254 miljarder

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan) Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapport tillsammans

Läs mer

Förslag till beslut vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 25 maj 2010

Förslag till beslut vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 25 maj 2010 Förslag till beslut vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 25 maj 2010 Punkt 2. Val av ordförande vid stämman Valberedningen, som består av Leif Lindberg (valberedningens ordförande), Richard Ohlson,

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016 VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016 I VALBEREDNINGEN HAR INGÅTT FÖLJANDE LEDAMÖTER Bo Lidefalk, ordförande Kristianstad Jan Malm Carolyn Månsson Eslöv Jens Hansen Ystad Camilla Rosenqvist Den av

Läs mer

VALBEREDNINGSRAPPORT 2 011

VALBEREDNINGSRAPPORT 2 011 SRAPPORT 2 011 Valberedningens redogörelse inför Hakon Invests årsstämma den 19 april 2012 Bakgrund Den 12 oktober 2011 offentliggjorde Hakon Invest namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Turism i Kosterhavets nationalpark

Turism i Kosterhavets nationalpark Turism i Kosterhavets nationalpark - Förslag till samverkansmodell mellan turism och förvaltning. Bakgrund Syftet med Kosterhavets nationalpark, liksom för övriga nationalparker, är att skydda värdefull

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2015

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2015 Valberedningen har bestått av i den ordning ni ser oss på bilden ovan från vänster till höger: Sven-Olov Berggren Hjördis Clarberg Sivert Gustafsson Anders Karlsson

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Författare: HSB Nordvästra Skåne, valberedningen Datum 2013-11-08 Plats Ärende: Delges: Ramlösa Brunnshotell Valberedningens PM samt förslag till ordinarie föreningsstämma Stämmoombud m.fl. Valberedningens

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER Dagordningens punkt nummer 4 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 27 038 597 aktier, varav 0 aktier av serie- A och 27 038 597 aktier av serie- B. Tillsammans

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande Till styrelsen i Projektengagemang Sweden AB Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande Ordförande på stämman att styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist utses till ordförande

Läs mer

Nyfiken på naturen. Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum

Nyfiken på naturen. Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum Nyfiken på naturen Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum 1 2 5 Varumärket naturum 6 Vår mission 9 Vår vision 10 Verksamhetsidé 12 Övergripande mål 14 Porten till naturen 17 Våra värdeord 24

Läs mer

Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015

Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015 Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015 http://www.oxiegarden.se Tänk på! Att om ni avser göra någon förändring i bostaden eller installera någon utrustning av mer omfattande slag, kolla alltid

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag inför årsstämman 2016 Manus till årsredovisning och kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2016 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman.

Läs mer

1 Ordförande och ledamöter i styrelsen. 2 Revisorer och revisorssuppleanter. 3 Ersättning till styrelse och revisorer. 4 Valnämnd till nästa årsmöte

1 Ordförande och ledamöter i styrelsen. 2 Revisorer och revisorssuppleanter. 3 Ersättning till styrelse och revisorer. 4 Valnämnd till nästa årsmöte Valberedningens förslag till Årsstämman 2016 1 1 Ordförande och ledamöter i styrelsen Ordförande Sophia Hjorth, nyval 1 år Styrelseledamöter Agnes A. Hammarstrand, Delphi Advokatbyrå, omval 2 år Jonas

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Utredningen Sveriges besöksnäring

Utredningen Sveriges besöksnäring Utredningen Sveriges besöksnäring En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt Utredningsperiod: 1 nov 2016 1 dec 2017 Utredningen Sveriges besöksnäring N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2014 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

KALLELSE Riksstämma 2016

KALLELSE Riksstämma 2016 KALLELSE Riksstämma 2016 Till dig som är ombud vid STFs riksstämma 2016 STFs styrelse kallar dig till STFs riksstämma 2016 Du kallas till STFs riksstämma 2016 på Såstaholm, Täby. Med detta brev översänder

Läs mer

Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige

Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige Ett år går fort och förberedelserna inför årsmötet 2016 är igång. Valberedningen för UN Women nationell

Läs mer

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna. Nybildade Persontransportforum Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen företagsamhet

Läs mer

NOMINERADE KANDIDATER TILL UPPDRAG I SVERIGEUNIONEN FRÅN OCH MED DEN 1 OKTOBER 2014. DÄR INGET ANNAT ANGES HAR NOMINERINGEN SKETT AV DEN EGNA KLUBBEN.

NOMINERADE KANDIDATER TILL UPPDRAG I SVERIGEUNIONEN FRÅN OCH MED DEN 1 OKTOBER 2014. DÄR INGET ANNAT ANGES HAR NOMINERINGEN SKETT AV DEN EGNA KLUBBEN. NOMINERADE KANDIDATER TILL UPPDRAG I SVERIGEUNIONEN FRÅN OCH MED DEN 1 OKTOBER 2014. DÄR INGET ANNAT ANGES HAR NOMINERINGEN SKETT AV DEN EGNA KLUBBEN. UNIONSSTYRELSEN Unionspresident 2 år Nyval på samtliga

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN DALARNA

STYRELSEAKADEMIEN DALARNA STYRELSEAKADEMIEN DALARNA Årsbokslut För StyrelseAkademien Dalarna Ideell Förening 802465-9065 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sida 2-5 Resultaträkning

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Nyfiken på naturen. Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum. Dalarna

Nyfiken på naturen. Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum. Dalarna Nyfiken på naturen Varumärkeshandbok för oss som arbetar på naturum 1 Dalarna 2 5 Varumärket 6 Vår mission 9 Vår vision 10 Verksamhetsidé 12 Övergripande mål 14 Porten till naturen 17 Våra värdeord 24

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 24 april, 2008 kl. 16.30 Hotel Radisson SAS Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg. ANMÄLAN Aktieägare

Läs mer

Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv. 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1

Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv. 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1 Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1 Mål för friluftslivspolitiken Tillgänglig natur för alla (Boverket) Starkt engagemang

Läs mer

Sammanfattning I förslaget föreslås att RUM-stämman endast ska välja auktoriserade eller godkända revisorer.

Sammanfattning I förslaget föreslås att RUM-stämman endast ska välja auktoriserade eller godkända revisorer. Styrelsens skrivelse Ny revisionsordning RUM-stämman har den 18 oktober 2015 såsom vilande antagit följande förslag till stadgeändring. Det ankommer nu på vårstämman att slutligen pröva förslaget. På förbundsstyrelsens

Läs mer

Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till styrelsen. Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår Michael

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Naturbasert reiseliv. I skjæringspunktet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og kommersialisering

Naturbasert reiseliv. I skjæringspunktet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og kommersialisering Naturbasert reiseliv I skjæringspunktet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og kommersialisering Peter Fredman Institutt for naturforvaltning, NMBU Norwegian University of Life Sciences 1 Naturbasert

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24 CARL ERIC STÅLBERG - omval Född 1951 Ordförande sedan 2003 Styrelseledamot sedan 2001 Styrelsens kreditutskott, ordförande Styrelsens kompensationskommitté, ordförande Aktia Sparbank Abp, Förvaltningsrådet,

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen:

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen: Redogörelse för valberedningens arbete i Kungsleden AB (publ)( Kungsleden ) inför årsstämman 2009 inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse m.m. Bakgrund I enlighet med

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Svar på motion daterad 2014-05-03 från Maria Mattsson Norrtälje Västanvik 4:19, Mellanbergsvägen 3 Maria Mattsson påstår helt felaktigt att Västanviks samfällighetsförening enligt stadgarna skall ha en

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Presentation kandidater

Presentation kandidater Presentation kandidater Riksdag & Landsting 2014-2018 Distriktskongressen 5-6 april i Ånge I denna broschyr hittar du den politiska valberedningens förslag till de sex översta namnen på valsedeln till

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

AFTER WORK. 18.10-19.00 Avslutande mingel med dryck och tilltugg

AFTER WORK. 18.10-19.00 Avslutande mingel med dryck och tilltugg AFTER WORK 16.30 Mingel med musikunderhållning från låtskrivarduon LA- Linnea Widell, Amanda Hård med backup av Håkan Stahre och Magnus Lundin. 17.10 Landshövdingen Kristina Alsér och Ulrika Fransson,

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Göteborgs förenade studentkårer (GFS) söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser.

Göteborgs förenade studentkårer (GFS) söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nomineringsanmodan (GFS) söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nominering Rätt att nominera har alla medlemmar i Göteborgs studentkårer,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 PUNKT 2, 10, 11, 12, 13 BILAGA 2 1(2) BAKGRUND Valberedningen i Diös Fastigheter AB (publ) ( Diös ) har bildats med representanter för de fyra största ägarna per den 30 september

Läs mer

Dagordningens punkt 10. a) Val av förbundsordförande. Förslag till beslut. Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande.

Dagordningens punkt 10. a) Val av förbundsordförande. Förslag till beslut. Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande. a) Val av förbundsordförande Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande. En person ska väljas och en person har nominerats, nämligen Anders Ferbe. att välja Anders Ferbe till

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

Valberedningens arbete under året

Valberedningens arbete under året Valberedningens arbete under året Här är valberedningens förslag till Riksårsmötet 2016. Valberedningen har till uppgift att ta fram kandidater, intervjua och lägga förslag på personer som årsmötet väljer.

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ)

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) 1 Föreningens ändamål 2 Säte Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) har en föräldraförening

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014: Valberedningens förslag till årsstämman 2014 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Friluftslivets ekonomiska värden

Friluftslivets ekonomiska värden Friluftslivets ekonomiska värden friluftslivet berör många aktörer Vi behöver fakta kring friluftslivets betydelse, inte minst i ekonomiska termer. Friluftslivets stora bredd är också dess akilleshäl.

Läs mer

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2014-11-07 1(5) Plats och tid Beslutare Övriga deltagare Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby 2014-11-07 kl. 08.30-12.00 Kristina Alsér, ordförande Bengt Benson Agneta Bladh Eric Sjöström Kjell Åke Hansson,

Läs mer

Valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ)

Valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ) Valberedningen i IMMUNICUM Aktiebolag (publ) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2016 Bakgrund I överensstämmelse med beslut på årsstämman den 3 december 2015,

Läs mer

FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010

FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010 CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION UTREDNING 2012, N IO S N E P, G IN R K Ä S BANK, FÖR FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010 Bank, försäkring, pension, fastighet och revision:

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag IF FRISKVÅRD VÄXJÖ ÅRSMÖTE Valberedningens förslag Till IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2014 1 IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer. Interimvalberedningen har fått i

Läs mer