FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN Riksstämma 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN Riksstämma 2014"

Transkript

1 FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN Riksstämma 2014 Dagordningspunkt Valberedningens förslag Styrelseledamöter Mandatperioden utgår vid riksstämman 2014 för samtliga ledamöter. Den nya mandatperioden sträcker sig fram till och med riksstämman Valberedningen föreslår: Peter Nygårds som ordförande (omval) Ingrid Petersson som vice ordförande (omval) Helene Beer som ledamot (omval) Bengt Ek som ledamot (omval) Anders Forssten som ledamot (omval) Peter Fredman som ledamot (omval) Lena M Lindén som ledamot (omval) Jan Olov Westerberg som ledamot (omval) Anna Klingspor som ledamot (nyval) Ledstjärnan för valberedningens arbete har varit att styrelsens ledamöter ska ha intresse och engagemang för STF och det STF står för. Dessutom ska styrelseledamöterna sammantaget tillföra STF nödvändig kompetens ifråga om STFs ideella mål, affärsverksamhet, nätverk, kultur och natur samt ha en viss geografisk fördelning. Vi har funnits att den sittande styrelsen väl fyller dessa krav. Dessutom har vi beaktat att styrelsen undergått en betydande förnyelse vid de två senaste riksstämmorna. Därför föreslås endast ett nyval, nämligen av Anna Klingspor. Anna bidrar med omfattande affärsmässiga meriter men framför allt med mångårigt ordförandeskap i en stor ideell medlemsorganisation liknande STF. Kandidaterna: Peter Nygårds, ordförande (omval som ordförande) Peter Nygårds är utbildad inom nationalekonomi, statskunskap och sociologi. Han har varit statssekreterare i Näringsdepartementet och VD för Svensk Kärnbränslehantering. Från 2003 arbetade han som direktör på Swedbank med ansvar för public affairs slutade han sin anställning i Swedbank och är nu seniorrådgivare till bankledningen. Därutöver arbetar han som konsult åt flera uppdragsgivare i offentlig och privat sektor. Peter är också styrelseordförande i Sustainable Innovation AB och Enycon AB. Han är styrelseledamot i Svenska Miljöinstitutet. Peter är född 1950, bor i Stockholm och är ledamot i STFs styrelse sedan 2004.

2 Inom det fält som STF verkar turismen har det skett en dramatisk utveckling. Nu är besöksnäringen en av världens mest expansiva branscher. STF som ideell organisation verkar i en allt mer kommersialiserad värld. För mig är det viktigt att hitta STF:s roll i denna miljö. Hur ska vi även fortsättningsvis vara en attraktiv ideell förening för medlemmar som vill kunna vistas i och upptäcka den natur och kultur som finns runt omkring oss. Vi måste utveckla STFs verksamhet så att vår särart är tydlig och framgångsrik i en starkt kommersialiserad turistbransch. Ordning och reda i ekonomin är en grundförutsättning för detta. Ingrid Petersson (omval som vice ordförande) Ingrid Petersson, född 1958, är generaldirektör för forskningsrådet Formas som finansierar forskning kring miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. Hon är civilekonom i botten och har bland annat arbetat på finans-, miljö- och socialdepartementen. Under åren var hon överdirektör i Riksförsäkringsverket och statssekreterare i Jordbruksdepartementet. Hon har också arbetat med samhällskontakter inom AstraZeneca och haft ett flertal styrelseuppdrag både i statliga myndigheter och i aktiebolag. Ingrid bor i Stockholm men är född och uppvuxen i Småland där hon tillbringar en stor del av sin fritid. Den viktigaste uppgiften de kommande åren blir att stärka STFs ekonomi så att investeringar kan göras inför framtiden. Detta kommer att kräva insatser inom många områden. Antalet gästnätter måste öka där ett gott samarbetet med franchisetagarna är helt centralt, medlemstappet måste stoppas och nya medlemmar rekryteras och nya intäktskällor komma till exempelvis i form av sponsring. STF har en vision som tilltalar många, men i dagens hårda konkurrens både vad avser boende och aktiviteter måste vi hela tiden utveckla vårt erbjudande så att vi upplevs som professionella och prisvärda och som en demokratiskt styrd medlemsorganisation tillför något extra. Helene Beer (omval) Helene Beer är född 1977 och bor i Stockholm, där hon är VD för STF Zinkensdamm på Södermalm. Det är en anläggning med 150 rum som innefattar vandrarhem, hotell, konferens och restaurang. STF Zinkensdamm har varit franchisetagare till STF sedan 1979 och är idag den näst största franchisetagaren, sett till antal gästnätter. Som VD har Helene totalansvar för verksamheten och djup kunskap om att äga och driva vandrarhem. Helene blev 2007 invald i vandrarhemsrådet och är därigenom väl förankrad bland STFs franchisetagare. Hon är också aktiv inom Storstadsgruppen, ett nätverk för de största franchisetagarna inom STF. Helene har ett passionerat idrottsintresse, framförallt för fotboll som hon själv spelat i många år. 2 (9)

3 Mitt specialområde inom styrelsen rör frågor kring logi och franchise. Logiverksamheten är oerhört viktig för STFs vision: att få folk att upptäcka Sverige. Utan de omkring 400 anläggningarna runt om i landet skulle det uppdraget, liksom nymedlemsrekryteringen, bli svårt att klara. Därför vill jag verka för att tydligare lyfta in dessa frågor i styrelsearbetet och bidra till ett bra samarbetsklimat mellan styrelsen och franchisetagarna. Bengt Ek (omval) Bengt Ek har militär bakgrund. Han utbildade sig på olika tekniska områden och var en längre tid teknisk chef vid Lapplands Jägarregemente i Kiruna med ansvar för vapen-, fordons- och sambandsmaterialunderhåll samt transportverksamheten. Han gick som major på tjänstledighet för politiska uppdrag på heltid Han var kommunalråd i Kiruna fram till 1995 och fortsatte sedan med kommunala uppdrag och är sedan 1998 ledamot i landstingsfullmäktige där han numera ingår i presidiet. Han var mellan åren ledamot i Länsstyrelsen i Norrbottens styrelse och ingår bland annat i Länsstyrelsens Rennäringsdelegation och har verkat under lång tid i Länsstyrelsens fjällråd. Under några år var han vice ordförande i Länsstyrelsens styrelse. Han är vidare ledamot i Viltförvaltningsdelegationen och i styrelsen för svenskt same- och fjällmuseum Ajtte i Jokkmokk. Bengt är född 1945 och har bott under 30 år i Kiruna men bor numer i Piteå. Han har varit ordförande i STFs Kirunakrets och vice ordförande i Luleåkretsen. Han valdes in i STFs styrelse Jag vill bidra till att STF blir en vinnande organisation i en tydligt ökande konkurrens inom turist- och fritidssektorn. Detta kräver såväl öppenhet för produktutveckling som bevarande av STFs genuina varumärke. Samtidigt vill jag bidra till att STFs ekonomi fortsätter att utvecklas så att vi klarar vårt reinvesteringsbehov och strategiskt viktiga nyinvesteringar. Jag vill medverka till att öka medlemsinflytandet i för STF angelägna utvecklings-, samhälls- och miljöfrågor. I det arbetet har STFs lokala avdelningar en viktig uppgift bland många andra åtaganden. All medlemsrekrytering är viktig och särskilt viktigt är att uthålligt verka för en ökning av ungdomsmedlemmar. En annan viktig utmaning är att få med de nya svenskarna i vår verksamhet. Anders Forssten (omval) Anders Forssten är född 1970 och har en magisterexamen i marknadsföring. Han har tidigare varit marknadschef vid Max Hamburgerrestauranger med stark inriktning mot hållbarhet och miljö och har fått flera utmärkelser för detta. Idag är han global marknadschef på Seamless/SEQR. Med min bakgrund kan jag bidra med erfarenheter från att utveckla och driva kedjeföretag. Under mina år på Max har jag varit med om att etablera över 70 3 (9)

4 restauranger i Sverige samt verksamhet i Norge och Förenade Arabemiraten. Affärsutveckling, konceptutveckling, försäljning, marknadsföring och kommunikation är mina specialområden. Turism är en framtidsbransch och jag ser det som en utmaning att få vara med och utveckla svensk turism och STF. Peter Fredman (omval) Peter Fredman är Professor i naturturism vid Mittuniversitetet och turismforskningsinstitutet ETOUR i Östersund samt ansvarig för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Peter är utbildad jägmästare och doktor i skogsekonomi. Han har också examen i journalistik från Stockholms universitet. Peter inledde sitt yrkesliv som forskare och informatör vid Sveriges lantbruksuniversitet. I mitten av 1990-talet arbetade han på Naturvårdsverket och Fjällsäkerhetsrådet. Sedan 1998 har Peter varit anställd på ETOUR med huvudsakligt ansvar att leda och utveckla forskning kring friluftsliv och naturturism. Peter har varit verksam i flera större forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning mot bland annat fjällturism, besöksmätningar, nationalparker, friluftsliv och dess ekonomiska effekter. Den 1 september tillträder Peter en professur i "naturbasert reiseliv" vid Norges Miljöoch Biovetenskapliga Universitet i Ås söder om Oslo den 1 september, men han kommer dock ha kvar 30% på Mittuniversitetet och familjen på Frösön i upp till tre år med hänsyn till barns skolgång. Peter har ett brett intresse för olika former av friluftsliv, gärna åt det lite mer äventyrliga hållet. Han är född Jag vill verka för att STF utvecklas både som medlemsorganisation och ledande aktör inom svensk turism. Två roller som ger föreningen en spännande position men också innebär stora utmaningar. Medlemmarnas intressen ska vara styrande samtidigt som föreningen måste vara lyhörd för en allt mer föränderlig omvärld, nya friluftsvanor och turistnäringens villkor. En ekonomi i balans och satsningar på fler medlemmar, särskilt yngre och nya grupper av friluftsutövare, bör vara i fokus. STF ska underlätta för människor att upptäcka Sveriges många fantastiska natur- och kulturturistiska resmål. Det är också viktigt att ta till vara på den ideella kraft som finns i föreningen. De materiella och personella resurser STF har inom vandrarhem, fjäll- och lokalföreningsverksamhet kan med rätt satsningar bidra till berikande upplevelser hos allt fler, en bättre folkhälsa och en hållbar turismutveckling. Jag anser att STF:s riktlinjer och särart som förening tydligare ska lyftas fram under de kommande åren. Lena M Lindén (omval) Lena M Lindén är född i Skövde 1949 och numera bosatt i Kungshamn i Bohuslän. Hon är utbildad zoolog (ekolog) vid Göteborgs universitet och blev 2004 hedersdoktor vid naturvetenskapliga fakulteten där. År 1988 utsågs Lena till verkställande direktör för att skapa och bygga upp Stiftelsen Nordens Ark nära Smögen, en anläggning för utrotningshotade djur. Nordens Ark invigdes år Nordens Ark är öppet alla årets dagar och har utvecklats till ett besöksmål med gäster per år och är numera också fält- och forskningsstation under Göteborgs Universitet 4 (9)

5 och Sveriges Lantbruksuniversitet. Lena, som alltjämt är VD vid Nordens Ark, har även ett antal nationella och internationella styrelseuppdrag inom naturskydd och bevarandebiologi. Lena är gift med Svante och har tre vuxna barn. Ända sedan hon gick i skolan har hon ägnat sin fritid åt att titta på fåglar, vandra i fjällen på somrarna och vara en aktiv fältbiolog. Med mina mångåriga erfarenheter av att ansvara för ett attraktivt besöksmål inom naturvårdsområdet vill jag bidra till att utveckla STFs inriktning mot en turism som karakteriseras av kunskaps- och upplevelsevärden. Jag hoppas också kunna bidra med min entusiasm för arbetet för den biologiska mångfalden, både i vårt land och internationellt. Jan Olov Westerberg (omval) Jan Olov Westerberg är född i Kalix, Norrbotten, Bosatt i Luleå och Stockholm. Jan Olov är utbildad kulturhistoriker och museimänniska vid Umeå universitet. Under andra halvan vid 1980-talet arbetade han vid Riksantikvarieämbetet med fältinventeringar av fornlämningar, och mellan 1991 och 1996 var Jan Olov länsantikvarie och enhetschef vid Länsstyrelsen i Norrbottens län. År 1997 sadlade han om och blev chef för miljöavdelningen vid Länsstyrelsen i Norrbotten, med ansvar för bl a naturvård, fjällförvaltning, jakt- och fiskefrågor, fysiska planer, kulturmiljövård samt krishantering. Från 2008 är Jan Olov överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet, ett av Sveriges största besöksmål och landets största museum. Han har olika nationella och internationella uppdrag inom naturvårdsoch museiområdet. Familjen, som består av sambo (arbetar med förvaltning av skyddad natur och information om världsarvet Laponia) och en hemmavarande elvaåring. Tre barn har flyttat hemifrån. Fritiden tillbringas gärna utomhus, eller läsandes (inomhus?). Jag tror att min erfarenhet både från museer och kulturmiljövård, men framförallt från den tid då jag ansvarade för fjällförvaltningen i Norrbottens län (25 % av landets yta och en stor del av fjälledsystemet) kan tillföra STF mycket i arbetet med att utveckla fjällturismen. Att jag sedan också har arbetat i skärgård och i kustnära områden är positivt. STF har en viktig uppgift både genom rollen som medlemsorganisation och genom de mervärden denna tillför samhället i stort, och mina erfarenheter kan bidra till detta! Anna Klingspor (nyval) Anna Klingspor är skåning boende i Stockholm. Hon är född 1959 och civilekonom. Hon har mångårig erfarenhet av marknadsföring och ledarskap i olika företag, bl a som VD. Anna arbetar idag i Brand Stockholm och Bold som managementkonsult och rådgivare åt företag och organisationer med behov av att utveckla sina varumärken. Anna har varit ordförande för Friskis&Svettis Riksorganisation från 2006 men avgår i mars Friskis&Svettis är en ideell förening, idag med 5 (9)

6 medlemmar och ideella funktionärer. Som fritidssyssla hyr Anna ut hus till utländska turister i Stockholms skärgård. (Fylligare info finns på Google) Som en följd av den stora träningsboomen är jag övertygad om att naturupplevelse och friluftsliv kommer starkt. Där har STF en viktig roll att spela och stora framtida möjligheter. Vi vet också att för en stor grupp turister är Sverige exotiskt, vilket gör turism till en växande bransch, som blir allt viktigare för Sverige. Det är min förhoppning att jag med min bakgrund kan bidra till utvecklingen av STF, en organisation jag varit stolt medlem i under många år och där jag med glädje noterat ett allt mer professionellt uttryck och kommunikation. Revisorer Mandatperioden för revisorer är två år. Valberedningen föreslår: Ordinarie revisorer Auktoriserad revisor: Lekmannarevisor: Revisorssuppleanter Suppleant för auktoriserad revisor: Suppleant för lekmannarevisor: Jonas Grahn (omval) Börje Nieroth (nyval) Erik Albenius (omval) Kerstin Sandin (omval) Kandidaterna: Jonas Grahn (omval) Jonas Grahn är auktoriserad revisor på PwC, Stockholm. Han har specialiserat sig på revision av ideella organisationer och ingår i ledningen för den specialistavdelning för revision av ideella organisationer som bildats inom PwC. Erik Albenius (omval) Erik Albenius är auktoriserad revisor på PwC, Stockholm. Även Erik har specialiserat sig på revision av ideella organisationer och ingår i specialistavdelningen för revision av ideella organisationer inom PwC. Börje Nieroth (nyval) Börje Nieroth är fil.kand. med företagsekonomisk inriktning och har från 1988 till pensioneringen varit anställd i Riksrevisionsverket som ansvarig revisor för många länsstyrelser och dessutom varit uppdragsledare för granskningen av flera tunga myndigheter. Han är kassör i STF Södra Vätterbygden. 6 (9)

7 Kerstin Sandin (omval) Kerstin Sandin har arbetat som godkänd revisor hos Grant Thornton fram till pensionen. Hon är kassör i STF Gästrikland och bor i Gävle. Ombud till bolagsstämman i STFs bolag och för bildande av representantskap Mandatperioden för ombuden är två år. Samtliga föreslagna är valda ombud fram till 2016 års riksstämma Valberedningen föreslår: Göran Forsell Vänersborg; ordförande i STF Dalsland och i nomineringskommittén (omval) Pia Jönsson Rajgård Skåne; VD för Tourism i Skåne AB, ordförande i Svenska Ekoturismföreningen, f.d. vandrarhemschef STF (omval) Tomas Svanström Östersund; STF Östersund (omval) Anita Österholm Härnösand; ordförande i STF Härnösand (omval) Magnus Eriksson, Strängnäs; ordförande i STF Strängnäs (nyval) Ledamöter i Nomineringskommittén Enligt nu gällande stadgar: Ordförande/sammankallande Göran Forsell (omval); Göran bor i Vänersborg och är ordförande i STF Dalsland Norra Norrland Anders Brundin (omval); Anders bor i Lycksele och är verksam i STF Södra Lapplands styrelse Thord Kågström (omval); Thord bor i Kiruna och är ordförande i STF Kiruna Mittsverige Tomas Svanström (omval); Tomas bor i Östersund och är med i STF Östersund Anita Österholm (omval); Anita bor i Härnösand och är ordförande i STF Härnösand Dalarna/Gävleborg Anna Bellviken (nyval); Anna bor i Hudiksvall och är styrelseledamot i stugvärdföreningen Karin Elg (nyval); Karin bor i Gävle, har varit vandrarhemsvärd i Jokkmokk och är ledamot av valberedningen 7 (9)

8 Östra Sverige Amalia Silva Kristoffersson (nyval); Amalia bor i Stockholm och är engagerad som lägerledare för Tillsammans som STF anordnar Lena Hellström (nyval); Lena bor i Bagarmossen och har under en period varit anställd på STFs kansli som marknadsansvarig för STF vandrarhem Mellansverige Anders Hagström (omval); Anders bor i Örebro och är vandrarhemsvärd och hotellchef Kjell Knutsson (nyval); Kjell bor i Vadstena och är kassör i STF Folkunga Västsverige Birthe Persson (omval); Birthe bor i Karlstad och är aktiv i STF Värmland Anita Högegård (nyval); Anita bor i Partille och är ordförande i STF Lerum- Partille Södra Sverige Bengt Dahlvig (omval); Bengt bor i Bunkeflostrand utanför Malmö och är ordförande i STF Sydvästra Skåne Curth Eriksson (omval); Curth bor i Växjö och är ordförande i STF Värend Enligt styrelsens ändringsförslag: Norrland Anders Brundin, Lycksele (omval) Tord Kågström, Kiruna (omval) Tomas Svanström, Östersund (omval) Anita Österholm, Härnösand (omval) Svealand Birthe Persson, Karlstad (omval) Anders Hagström, Örebro (omval) Amalia Silva Kristoffersson, Stockholm (nyval) Lena Hellström, Bagarmossen (nyval) Jörg Bassek, Sundborn (nyval); fjällguide och stugvärd Birgitta Beiron, Sala (nyval); ordförande i STF Sala Götaland Göran Forssell, Vänersborg (omval) Bengt Dahlvig, Malmö (omval) Curth Eriksson, Växjö (omval) Anita Högegård, Partille (nyval); ordförande i STF Lerum-Partille Kjell Knutsson, Vadstena (nyval) Ordförande: Göran Forssell Vice ordförande: Anita Österholm 8 (9)

9 Arbetsgruppen: Göran Forssell, Anita Österholm, Anders Brundin, Lena Hellström och Curth Eriksson Valberedningens arbete är härmed avslutat Torgny Håstad (ordförande) Karin Elg Christina Frimodig Per-Olof Jern Astrid Lilliestråle 9 (9)

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Lathund för riksstämmoombuden

Lathund för riksstämmoombuden Lathund för riksstämmoombuden STFs föreningsidé Svenska Turistföreningen är en medlemsorganisation med det övergripande ideella syftet att främja svensk turism och att sprida kännedom om land och folk

Läs mer

Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning Kajakkurs för nybörjare STF Kapellskär STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning KAPITEL 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Generalsekreteraren/VD

Läs mer

2014 Ett år Fyra årstider 365 dagar

2014 Ett år Fyra årstider 365 dagar 2014 Ett år Fyra årstider 365 dagar STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2014 1 Innehåll Året i korthet 3 Generalsekreteraren/VD har ordet 4 Detta är

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen:

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen: Redogörelse för valberedningens arbete i Kungsleden AB (publ)( Kungsleden ) inför årsstämman 2009 inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse m.m. Bakgrund I enlighet med

Läs mer

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN Art Förbundsstämma Tid Lördag den 30 maj 2015 Plats Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping 1 Förbundsstämman öppnas

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Författare: HSB Nordvästra Skåne, valberedningen Datum 2013-11-08 Plats Ärende: Delges: Ramlösa Brunnshotell Valberedningens PM samt förslag till ordinarie föreningsstämma Stämmoombud m.fl. Valberedningens

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan) Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapport tillsammans

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24 CARL ERIC STÅLBERG - omval Född 1951 Ordförande sedan 2003 Styrelseledamot sedan 2001 Styrelsens kreditutskott, ordförande Styrelsens kompensationskommitté, ordförande Aktia Sparbank Abp, Förvaltningsrådet,

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2014 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 27 april 2009 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2009 beslutade

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014: Valberedningens förslag till årsstämman 2014 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015: Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 24 april, 2008 kl. 16.30 Hotel Radisson SAS Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg. ANMÄLAN Aktieägare

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna. Nybildade Persontransportforum Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen företagsamhet

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till styrelsen. Ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår Michael

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Naturbasert reiseliv. I skjæringspunktet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og kommersialisering

Naturbasert reiseliv. I skjæringspunktet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og kommersialisering Naturbasert reiseliv I skjæringspunktet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og kommersialisering Peter Fredman Institutt for naturforvaltning, NMBU Norwegian University of Life Sciences 1 Naturbasert

Läs mer

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2014 Bakgrund Agneta Edberg STYRELSEORDFÖRANDE I IMMUNICUM AB I överensstämmelse

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER Dagordningens punkt nummer 4 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 27 038 597 aktier, varav 0 aktier av serie- A och 27 038 597 aktier av serie- B. Tillsammans

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i IMMUNICUM Aktiebolag (publ), org.nr 556629-1786 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 december 2013 kl. 13:00 i Bolagets

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798 ( Bolaget ), i Uppsala den 8 april 2014 Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 8.b i kallelsen) Förslag

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete

Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Claes Boustedt, LE Lundbergföretagen, Robert Vikström, Handelsbankens

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Kallelse till Årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kallelse till Årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kallelse till Årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Härmed kallas till årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, 556464-6874 Tid: Torsdagen den 26 april 2012 kl 13.30 Plats:

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Författare: HSB Nordvästra Skåne, valberedningen Datum 2014-11-08 Plats Ärende: Delges: Ramlösa Brunnshotell Valberedningens PM samt förslag till ordinarie föreningsstämma Stämmoombud m.fl. Valberedningens

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010

FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010 CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION UTREDNING 2012, N IO S N E P, G IN R K Ä S BANK, FÖR FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010 Bank, försäkring, pension, fastighet och revision:

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ( Bolaget ) fullständiga förslag inför årsstämman 2015 och motiverade yttrande över val av styrelse Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag IF FRISKVÅRD VÄXJÖ ÅRSMÖTE Valberedningens förslag Till IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2014 1 IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer. Interimvalberedningen har fått i

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2014

Valberedningens förslag till Årsstämman 2014 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2014 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015

Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015 Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015 http://www.oxiegarden.se Tänk på! Att om ni avser göra någon förändring i bostaden eller installera någon utrustning av mer omfattande slag, kolla alltid

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 29 april 2010 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2010 beslutade

Läs mer

AFTER WORK. 18.10-19.00 Avslutande mingel med dryck och tilltugg

AFTER WORK. 18.10-19.00 Avslutande mingel med dryck och tilltugg AFTER WORK 16.30 Mingel med musikunderhållning från låtskrivarduon LA- Linnea Widell, Amanda Hård med backup av Håkan Stahre och Magnus Lundin. 17.10 Landshövdingen Kristina Alsér och Ulrika Fransson,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Avfall Sveriges årsmöte 2013 Nils Posse Kommunfullmäktiges ordförande Växjö kommun Anna Tenje Tekniska nämndens ordförande Avfall Sveriges årsmöte 2013 Peter Danielsson Ordförande

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Kallelse till Årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kallelse till Årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kallelse till Årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Härmed kallas till årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, 556464-6874 Tid: Torsdagen den 18 april 2013 kl 14.00 Plats:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695, den 23 maj 2012 kl 15.00 i Stockholm Öppnande av stämman och val av ordförande Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors,

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer