FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN Riksstämma 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN Riksstämma 2014"

Transkript

1 FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN Riksstämma 2014 Dagordningspunkt Valberedningens förslag Styrelseledamöter Mandatperioden utgår vid riksstämman 2014 för samtliga ledamöter. Den nya mandatperioden sträcker sig fram till och med riksstämman Valberedningen föreslår: Peter Nygårds som ordförande (omval) Ingrid Petersson som vice ordförande (omval) Helene Beer som ledamot (omval) Bengt Ek som ledamot (omval) Anders Forssten som ledamot (omval) Peter Fredman som ledamot (omval) Lena M Lindén som ledamot (omval) Jan Olov Westerberg som ledamot (omval) Anna Klingspor som ledamot (nyval) Ledstjärnan för valberedningens arbete har varit att styrelsens ledamöter ska ha intresse och engagemang för STF och det STF står för. Dessutom ska styrelseledamöterna sammantaget tillföra STF nödvändig kompetens ifråga om STFs ideella mål, affärsverksamhet, nätverk, kultur och natur samt ha en viss geografisk fördelning. Vi har funnits att den sittande styrelsen väl fyller dessa krav. Dessutom har vi beaktat att styrelsen undergått en betydande förnyelse vid de två senaste riksstämmorna. Därför föreslås endast ett nyval, nämligen av Anna Klingspor. Anna bidrar med omfattande affärsmässiga meriter men framför allt med mångårigt ordförandeskap i en stor ideell medlemsorganisation liknande STF. Kandidaterna: Peter Nygårds, ordförande (omval som ordförande) Peter Nygårds är utbildad inom nationalekonomi, statskunskap och sociologi. Han har varit statssekreterare i Näringsdepartementet och VD för Svensk Kärnbränslehantering. Från 2003 arbetade han som direktör på Swedbank med ansvar för public affairs slutade han sin anställning i Swedbank och är nu seniorrådgivare till bankledningen. Därutöver arbetar han som konsult åt flera uppdragsgivare i offentlig och privat sektor. Peter är också styrelseordförande i Sustainable Innovation AB och Enycon AB. Han är styrelseledamot i Svenska Miljöinstitutet. Peter är född 1950, bor i Stockholm och är ledamot i STFs styrelse sedan 2004.

2 Inom det fält som STF verkar turismen har det skett en dramatisk utveckling. Nu är besöksnäringen en av världens mest expansiva branscher. STF som ideell organisation verkar i en allt mer kommersialiserad värld. För mig är det viktigt att hitta STF:s roll i denna miljö. Hur ska vi även fortsättningsvis vara en attraktiv ideell förening för medlemmar som vill kunna vistas i och upptäcka den natur och kultur som finns runt omkring oss. Vi måste utveckla STFs verksamhet så att vår särart är tydlig och framgångsrik i en starkt kommersialiserad turistbransch. Ordning och reda i ekonomin är en grundförutsättning för detta. Ingrid Petersson (omval som vice ordförande) Ingrid Petersson, född 1958, är generaldirektör för forskningsrådet Formas som finansierar forskning kring miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. Hon är civilekonom i botten och har bland annat arbetat på finans-, miljö- och socialdepartementen. Under åren var hon överdirektör i Riksförsäkringsverket och statssekreterare i Jordbruksdepartementet. Hon har också arbetat med samhällskontakter inom AstraZeneca och haft ett flertal styrelseuppdrag både i statliga myndigheter och i aktiebolag. Ingrid bor i Stockholm men är född och uppvuxen i Småland där hon tillbringar en stor del av sin fritid. Den viktigaste uppgiften de kommande åren blir att stärka STFs ekonomi så att investeringar kan göras inför framtiden. Detta kommer att kräva insatser inom många områden. Antalet gästnätter måste öka där ett gott samarbetet med franchisetagarna är helt centralt, medlemstappet måste stoppas och nya medlemmar rekryteras och nya intäktskällor komma till exempelvis i form av sponsring. STF har en vision som tilltalar många, men i dagens hårda konkurrens både vad avser boende och aktiviteter måste vi hela tiden utveckla vårt erbjudande så att vi upplevs som professionella och prisvärda och som en demokratiskt styrd medlemsorganisation tillför något extra. Helene Beer (omval) Helene Beer är född 1977 och bor i Stockholm, där hon är VD för STF Zinkensdamm på Södermalm. Det är en anläggning med 150 rum som innefattar vandrarhem, hotell, konferens och restaurang. STF Zinkensdamm har varit franchisetagare till STF sedan 1979 och är idag den näst största franchisetagaren, sett till antal gästnätter. Som VD har Helene totalansvar för verksamheten och djup kunskap om att äga och driva vandrarhem. Helene blev 2007 invald i vandrarhemsrådet och är därigenom väl förankrad bland STFs franchisetagare. Hon är också aktiv inom Storstadsgruppen, ett nätverk för de största franchisetagarna inom STF. Helene har ett passionerat idrottsintresse, framförallt för fotboll som hon själv spelat i många år. 2 (9)

3 Mitt specialområde inom styrelsen rör frågor kring logi och franchise. Logiverksamheten är oerhört viktig för STFs vision: att få folk att upptäcka Sverige. Utan de omkring 400 anläggningarna runt om i landet skulle det uppdraget, liksom nymedlemsrekryteringen, bli svårt att klara. Därför vill jag verka för att tydligare lyfta in dessa frågor i styrelsearbetet och bidra till ett bra samarbetsklimat mellan styrelsen och franchisetagarna. Bengt Ek (omval) Bengt Ek har militär bakgrund. Han utbildade sig på olika tekniska områden och var en längre tid teknisk chef vid Lapplands Jägarregemente i Kiruna med ansvar för vapen-, fordons- och sambandsmaterialunderhåll samt transportverksamheten. Han gick som major på tjänstledighet för politiska uppdrag på heltid Han var kommunalråd i Kiruna fram till 1995 och fortsatte sedan med kommunala uppdrag och är sedan 1998 ledamot i landstingsfullmäktige där han numera ingår i presidiet. Han var mellan åren ledamot i Länsstyrelsen i Norrbottens styrelse och ingår bland annat i Länsstyrelsens Rennäringsdelegation och har verkat under lång tid i Länsstyrelsens fjällråd. Under några år var han vice ordförande i Länsstyrelsens styrelse. Han är vidare ledamot i Viltförvaltningsdelegationen och i styrelsen för svenskt same- och fjällmuseum Ajtte i Jokkmokk. Bengt är född 1945 och har bott under 30 år i Kiruna men bor numer i Piteå. Han har varit ordförande i STFs Kirunakrets och vice ordförande i Luleåkretsen. Han valdes in i STFs styrelse Jag vill bidra till att STF blir en vinnande organisation i en tydligt ökande konkurrens inom turist- och fritidssektorn. Detta kräver såväl öppenhet för produktutveckling som bevarande av STFs genuina varumärke. Samtidigt vill jag bidra till att STFs ekonomi fortsätter att utvecklas så att vi klarar vårt reinvesteringsbehov och strategiskt viktiga nyinvesteringar. Jag vill medverka till att öka medlemsinflytandet i för STF angelägna utvecklings-, samhälls- och miljöfrågor. I det arbetet har STFs lokala avdelningar en viktig uppgift bland många andra åtaganden. All medlemsrekrytering är viktig och särskilt viktigt är att uthålligt verka för en ökning av ungdomsmedlemmar. En annan viktig utmaning är att få med de nya svenskarna i vår verksamhet. Anders Forssten (omval) Anders Forssten är född 1970 och har en magisterexamen i marknadsföring. Han har tidigare varit marknadschef vid Max Hamburgerrestauranger med stark inriktning mot hållbarhet och miljö och har fått flera utmärkelser för detta. Idag är han global marknadschef på Seamless/SEQR. Med min bakgrund kan jag bidra med erfarenheter från att utveckla och driva kedjeföretag. Under mina år på Max har jag varit med om att etablera över 70 3 (9)

4 restauranger i Sverige samt verksamhet i Norge och Förenade Arabemiraten. Affärsutveckling, konceptutveckling, försäljning, marknadsföring och kommunikation är mina specialområden. Turism är en framtidsbransch och jag ser det som en utmaning att få vara med och utveckla svensk turism och STF. Peter Fredman (omval) Peter Fredman är Professor i naturturism vid Mittuniversitetet och turismforskningsinstitutet ETOUR i Östersund samt ansvarig för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Peter är utbildad jägmästare och doktor i skogsekonomi. Han har också examen i journalistik från Stockholms universitet. Peter inledde sitt yrkesliv som forskare och informatör vid Sveriges lantbruksuniversitet. I mitten av 1990-talet arbetade han på Naturvårdsverket och Fjällsäkerhetsrådet. Sedan 1998 har Peter varit anställd på ETOUR med huvudsakligt ansvar att leda och utveckla forskning kring friluftsliv och naturturism. Peter har varit verksam i flera större forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning mot bland annat fjällturism, besöksmätningar, nationalparker, friluftsliv och dess ekonomiska effekter. Den 1 september tillträder Peter en professur i "naturbasert reiseliv" vid Norges Miljöoch Biovetenskapliga Universitet i Ås söder om Oslo den 1 september, men han kommer dock ha kvar 30% på Mittuniversitetet och familjen på Frösön i upp till tre år med hänsyn till barns skolgång. Peter har ett brett intresse för olika former av friluftsliv, gärna åt det lite mer äventyrliga hållet. Han är född Jag vill verka för att STF utvecklas både som medlemsorganisation och ledande aktör inom svensk turism. Två roller som ger föreningen en spännande position men också innebär stora utmaningar. Medlemmarnas intressen ska vara styrande samtidigt som föreningen måste vara lyhörd för en allt mer föränderlig omvärld, nya friluftsvanor och turistnäringens villkor. En ekonomi i balans och satsningar på fler medlemmar, särskilt yngre och nya grupper av friluftsutövare, bör vara i fokus. STF ska underlätta för människor att upptäcka Sveriges många fantastiska natur- och kulturturistiska resmål. Det är också viktigt att ta till vara på den ideella kraft som finns i föreningen. De materiella och personella resurser STF har inom vandrarhem, fjäll- och lokalföreningsverksamhet kan med rätt satsningar bidra till berikande upplevelser hos allt fler, en bättre folkhälsa och en hållbar turismutveckling. Jag anser att STF:s riktlinjer och särart som förening tydligare ska lyftas fram under de kommande åren. Lena M Lindén (omval) Lena M Lindén är född i Skövde 1949 och numera bosatt i Kungshamn i Bohuslän. Hon är utbildad zoolog (ekolog) vid Göteborgs universitet och blev 2004 hedersdoktor vid naturvetenskapliga fakulteten där. År 1988 utsågs Lena till verkställande direktör för att skapa och bygga upp Stiftelsen Nordens Ark nära Smögen, en anläggning för utrotningshotade djur. Nordens Ark invigdes år Nordens Ark är öppet alla årets dagar och har utvecklats till ett besöksmål med gäster per år och är numera också fält- och forskningsstation under Göteborgs Universitet 4 (9)

5 och Sveriges Lantbruksuniversitet. Lena, som alltjämt är VD vid Nordens Ark, har även ett antal nationella och internationella styrelseuppdrag inom naturskydd och bevarandebiologi. Lena är gift med Svante och har tre vuxna barn. Ända sedan hon gick i skolan har hon ägnat sin fritid åt att titta på fåglar, vandra i fjällen på somrarna och vara en aktiv fältbiolog. Med mina mångåriga erfarenheter av att ansvara för ett attraktivt besöksmål inom naturvårdsområdet vill jag bidra till att utveckla STFs inriktning mot en turism som karakteriseras av kunskaps- och upplevelsevärden. Jag hoppas också kunna bidra med min entusiasm för arbetet för den biologiska mångfalden, både i vårt land och internationellt. Jan Olov Westerberg (omval) Jan Olov Westerberg är född i Kalix, Norrbotten, Bosatt i Luleå och Stockholm. Jan Olov är utbildad kulturhistoriker och museimänniska vid Umeå universitet. Under andra halvan vid 1980-talet arbetade han vid Riksantikvarieämbetet med fältinventeringar av fornlämningar, och mellan 1991 och 1996 var Jan Olov länsantikvarie och enhetschef vid Länsstyrelsen i Norrbottens län. År 1997 sadlade han om och blev chef för miljöavdelningen vid Länsstyrelsen i Norrbotten, med ansvar för bl a naturvård, fjällförvaltning, jakt- och fiskefrågor, fysiska planer, kulturmiljövård samt krishantering. Från 2008 är Jan Olov överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet, ett av Sveriges största besöksmål och landets största museum. Han har olika nationella och internationella uppdrag inom naturvårdsoch museiområdet. Familjen, som består av sambo (arbetar med förvaltning av skyddad natur och information om världsarvet Laponia) och en hemmavarande elvaåring. Tre barn har flyttat hemifrån. Fritiden tillbringas gärna utomhus, eller läsandes (inomhus?). Jag tror att min erfarenhet både från museer och kulturmiljövård, men framförallt från den tid då jag ansvarade för fjällförvaltningen i Norrbottens län (25 % av landets yta och en stor del av fjälledsystemet) kan tillföra STF mycket i arbetet med att utveckla fjällturismen. Att jag sedan också har arbetat i skärgård och i kustnära områden är positivt. STF har en viktig uppgift både genom rollen som medlemsorganisation och genom de mervärden denna tillför samhället i stort, och mina erfarenheter kan bidra till detta! Anna Klingspor (nyval) Anna Klingspor är skåning boende i Stockholm. Hon är född 1959 och civilekonom. Hon har mångårig erfarenhet av marknadsföring och ledarskap i olika företag, bl a som VD. Anna arbetar idag i Brand Stockholm och Bold som managementkonsult och rådgivare åt företag och organisationer med behov av att utveckla sina varumärken. Anna har varit ordförande för Friskis&Svettis Riksorganisation från 2006 men avgår i mars Friskis&Svettis är en ideell förening, idag med 5 (9)

6 medlemmar och ideella funktionärer. Som fritidssyssla hyr Anna ut hus till utländska turister i Stockholms skärgård. (Fylligare info finns på Google) Som en följd av den stora träningsboomen är jag övertygad om att naturupplevelse och friluftsliv kommer starkt. Där har STF en viktig roll att spela och stora framtida möjligheter. Vi vet också att för en stor grupp turister är Sverige exotiskt, vilket gör turism till en växande bransch, som blir allt viktigare för Sverige. Det är min förhoppning att jag med min bakgrund kan bidra till utvecklingen av STF, en organisation jag varit stolt medlem i under många år och där jag med glädje noterat ett allt mer professionellt uttryck och kommunikation. Revisorer Mandatperioden för revisorer är två år. Valberedningen föreslår: Ordinarie revisorer Auktoriserad revisor: Lekmannarevisor: Revisorssuppleanter Suppleant för auktoriserad revisor: Suppleant för lekmannarevisor: Jonas Grahn (omval) Börje Nieroth (nyval) Erik Albenius (omval) Kerstin Sandin (omval) Kandidaterna: Jonas Grahn (omval) Jonas Grahn är auktoriserad revisor på PwC, Stockholm. Han har specialiserat sig på revision av ideella organisationer och ingår i ledningen för den specialistavdelning för revision av ideella organisationer som bildats inom PwC. Erik Albenius (omval) Erik Albenius är auktoriserad revisor på PwC, Stockholm. Även Erik har specialiserat sig på revision av ideella organisationer och ingår i specialistavdelningen för revision av ideella organisationer inom PwC. Börje Nieroth (nyval) Börje Nieroth är fil.kand. med företagsekonomisk inriktning och har från 1988 till pensioneringen varit anställd i Riksrevisionsverket som ansvarig revisor för många länsstyrelser och dessutom varit uppdragsledare för granskningen av flera tunga myndigheter. Han är kassör i STF Södra Vätterbygden. 6 (9)

7 Kerstin Sandin (omval) Kerstin Sandin har arbetat som godkänd revisor hos Grant Thornton fram till pensionen. Hon är kassör i STF Gästrikland och bor i Gävle. Ombud till bolagsstämman i STFs bolag och för bildande av representantskap Mandatperioden för ombuden är två år. Samtliga föreslagna är valda ombud fram till 2016 års riksstämma Valberedningen föreslår: Göran Forsell Vänersborg; ordförande i STF Dalsland och i nomineringskommittén (omval) Pia Jönsson Rajgård Skåne; VD för Tourism i Skåne AB, ordförande i Svenska Ekoturismföreningen, f.d. vandrarhemschef STF (omval) Tomas Svanström Östersund; STF Östersund (omval) Anita Österholm Härnösand; ordförande i STF Härnösand (omval) Magnus Eriksson, Strängnäs; ordförande i STF Strängnäs (nyval) Ledamöter i Nomineringskommittén Enligt nu gällande stadgar: Ordförande/sammankallande Göran Forsell (omval); Göran bor i Vänersborg och är ordförande i STF Dalsland Norra Norrland Anders Brundin (omval); Anders bor i Lycksele och är verksam i STF Södra Lapplands styrelse Thord Kågström (omval); Thord bor i Kiruna och är ordförande i STF Kiruna Mittsverige Tomas Svanström (omval); Tomas bor i Östersund och är med i STF Östersund Anita Österholm (omval); Anita bor i Härnösand och är ordförande i STF Härnösand Dalarna/Gävleborg Anna Bellviken (nyval); Anna bor i Hudiksvall och är styrelseledamot i stugvärdföreningen Karin Elg (nyval); Karin bor i Gävle, har varit vandrarhemsvärd i Jokkmokk och är ledamot av valberedningen 7 (9)

8 Östra Sverige Amalia Silva Kristoffersson (nyval); Amalia bor i Stockholm och är engagerad som lägerledare för Tillsammans som STF anordnar Lena Hellström (nyval); Lena bor i Bagarmossen och har under en period varit anställd på STFs kansli som marknadsansvarig för STF vandrarhem Mellansverige Anders Hagström (omval); Anders bor i Örebro och är vandrarhemsvärd och hotellchef Kjell Knutsson (nyval); Kjell bor i Vadstena och är kassör i STF Folkunga Västsverige Birthe Persson (omval); Birthe bor i Karlstad och är aktiv i STF Värmland Anita Högegård (nyval); Anita bor i Partille och är ordförande i STF Lerum- Partille Södra Sverige Bengt Dahlvig (omval); Bengt bor i Bunkeflostrand utanför Malmö och är ordförande i STF Sydvästra Skåne Curth Eriksson (omval); Curth bor i Växjö och är ordförande i STF Värend Enligt styrelsens ändringsförslag: Norrland Anders Brundin, Lycksele (omval) Tord Kågström, Kiruna (omval) Tomas Svanström, Östersund (omval) Anita Österholm, Härnösand (omval) Svealand Birthe Persson, Karlstad (omval) Anders Hagström, Örebro (omval) Amalia Silva Kristoffersson, Stockholm (nyval) Lena Hellström, Bagarmossen (nyval) Jörg Bassek, Sundborn (nyval); fjällguide och stugvärd Birgitta Beiron, Sala (nyval); ordförande i STF Sala Götaland Göran Forssell, Vänersborg (omval) Bengt Dahlvig, Malmö (omval) Curth Eriksson, Växjö (omval) Anita Högegård, Partille (nyval); ordförande i STF Lerum-Partille Kjell Knutsson, Vadstena (nyval) Ordförande: Göran Forssell Vice ordförande: Anita Österholm 8 (9)

9 Arbetsgruppen: Göran Forssell, Anita Österholm, Anders Brundin, Lena Hellström och Curth Eriksson Valberedningens arbete är härmed avslutat Torgny Håstad (ordförande) Karin Elg Christina Frimodig Per-Olof Jern Astrid Lilliestråle 9 (9)

Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning Kajakkurs för nybörjare STF Kapellskär STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning KAPITEL 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Generalsekreteraren/VD

Läs mer

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med:

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med: Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism P 2004:20 Skydd av natur och kultur död hand eller lönsam upplevelseindustri? Turistföretagande i natur- och kulturmiljöer en framtidsbransch? 12 13

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 1

ÅRSREDOVISNING 2009 1 ÅRSREDOVISNING 1 innehållsförteckning ÅRET SOM GICK Året som gick 3 den affärsdrivande verksamheten 6 Kretsåret 8 FÖrvaltningsberättelse 10 resultaträkning 12 balansräkning 13 kassaflödesanalys 14 Redovisnings-

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Kommunfullmäktige Sigtuna

Kommunfullmäktige Sigtuna (866) Ahmad Saberi, 58, Tolk, Jag vill driva frågor som väljarna anser vara viktiga för att förbättra kommun och samhället i stort. Jag kommer engagera mig i föreningen och delta aktivt i kampanjarbetet

Läs mer

Årsredovisning 2012 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

Årsredovisning 2012 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Årsredovisning 2012 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseförening får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tjugosjätte verksamhetsår. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö MEMorAndUM 1 Vi tror på mångfald för att förbättra miljön och spara resurser Vi vet en sak: Om vi fortsätter att förbruka resurser

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 4 Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets

Läs mer

Kommunfullmäktige Nacka

Kommunfullmäktige Nacka (1012) Anders Bruhn, 54, Senior konsult, Jag är en lugn och eftertänksam person som ser till helheten mer än detaljerna. Jag tänker ofta före jag talar och har inga problem med att tala inför andra. Jag

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Värmland Layout: HSB Värmland Foto: Maria Obed, Benjamin Goss, HSB Värmland Tryck: Just Nu tryck Karlstad. Papper: Multidesign

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Lokal förvaltning av naturresurser

Lokal förvaltning av naturresurser Lokal förvaltning av naturresurser Från ord och till handling Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, Inlandskommunernas ekonomiska förening, Equal UP Glesbygdens förnyelse, Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Friluftsliv - Framtid - Folkhälsa

Friluftsliv - Framtid - Folkhälsa Friluftsliv - Framtid - Folkhälsa KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS TIDSKR IF T Nummer Årgång 8 2005 144 Ansvarig utgivare Bruno Nilsson, sekreterare och VD, KSLA Redaktör/grafisk form Kerstin Hideborn

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

År 2002 FN:s internationella ekoturismår

År 2002 FN:s internationella ekoturismår Årets ekoturismvinnare på Vildmarksmässan Annelie Utter, årets vinnare av Grand Travel Awards Ekoturismpris ställer ut på Vildmarksmässan i Sollentuna 19-22 april. Annelie kommer att hålla föredrag dagligen,

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Valbilaga. Kongress14

Valbilaga. Kongress14 Valbilaga Hej! Först och främst vill valberedningen återigen tacka för det förtroende ni medlemmar gav oss under Årsmötet 13. Vi har sedan vi tillträde 1 januari 2014 arbetat aktivt med att få fram ett

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Svenska naturreservat och nationalparker - En outnyttjad resurs!

Svenska naturreservat och nationalparker - En outnyttjad resurs! Svenska naturreservat och nationalparker - En outnyttjad resurs! Innehållsförteckning Värna, vårda visa att förvalta och nyttja skyddad natur...2 När folket kom till naturreservaten i Östergötland...3

Läs mer

Omvärldsspaning för Leader Skånes Ess

Omvärldsspaning för Leader Skånes Ess Omvärldsspaning för Leader Skånes Ess Bakgrund Leader Skånes Ess ska under hösten 2014 skriva en utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling med leadermetoden. Strategin ska användas för att styra LAG:s

Läs mer

Bilaga 3. Omvärldsspaning för Leader Skånes Ess. Bakgrund. Metod. Innehåll

Bilaga 3. Omvärldsspaning för Leader Skånes Ess. Bakgrund. Metod. Innehåll Bilaga 3 Omvärldsspaning för Leader Skånes Ess Bakgrund Leader Skånes Ess ska under hösten 2014 skriva en utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling med leadermetoden. Strategin ska användas för att

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer