Sammanfattning från konferensen Skogen som hälsobringare! Naturen ger kraft åt både människor och företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning från konferensen Skogen som hälsobringare! Naturen ger kraft åt både människor och företag"

Transkript

1 Sammanfattning från konferensen Skogen som hälsobringare! Naturen ger kraft åt både människor och företag Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt, Mora kommun och Landstinget Dalarna driver projektet Hälsa över gröna gränser Som en start till projektet anordnades konferensen skogen som hälsobringare! för att sprida kunskap om ämnet, inspirera och finna samarbetspartners. Vi hade 94 deltagare på konferensen + föreläsare, totalt var vi 102 personer. Vi har fått mycket positiv respons och många som visat intresse för projektet. Som en upptakt till projektet Hälsa över gröna gränser bjöd Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt, Mora kommun och Landstinget Dalarna i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) in till konferens. Konferensen Skogen som hälsobringare! naturen ger kraft åt både människor och företag ägde rum i Mora, på Mora Parken den 19 mars Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt, Mora kommun och Landstinget Dalarna har sökt medel för konferensen ur Landsbygdsprogrammet för kompetensutveckling, med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Mål med konferensen Vi vill kompetensutveckla olika organisationer, företag inom ämnesområdet naturens hälsobringande effekter och naturens näringslivsutvecklande möjligheter. Vill stimulera till att anordna utomhuspedagogik, grön rehabilitering, grön omsorg och grön arbetsträning med aktiviteter i skogen, så att skogens hälsobringande effekter och näringslivsutvecklande möjligheter tas tillvara. Vi vill hitta kontaktnät för att skapa samarbete myndigheter emellan och även mellan myndigheter och småföretag i Norra Dalarna. 1

2 Under konferensen söktes samarbetspartners Projektet Hälsa över gröna gränser sökte under konferensen engagerade personer från offentliga förvaltningar i Mora kommun och Landstinget Dalarna, med intresse av att utveckla nya hälsofrämjande verksamheter med skogen och naturen som arena inom sin organisation. Projektet vill utveckla utomhuspedagogik, grön arbetsträning, grön omsorg, och grön rehabilitering för olika grupper och individer. Under konferensen söktes också personer och företag som är intresserade av att sälja gröna välfärdstjänster, och få mer kunskap kring det. Projektet sökte också dem som har intresse för ämnet och vill följa projektet under åren med nyhetsbrev, med vad som är på gång och hur projektet utvecklas. För intresserade fanns listor att anmäla sig på vid konferensen. Deltagarna vid konferensen Deltagarna vid konferensen var tvärsektoriella. Medverkande kom från myndigheter, högskolor, kommuner, landsting, föreningar, företagshälsovård, kyrka och privata företag av olika slag. Yrkessysselsättningen varierade bland deltagarna, de var allt från utbildningsanordnare av olika slag, till sjuksköterskor, pedagoger, rehabcoacher, sjukgymnaster, trädgårdsmästare, politiker, skolutvecklare, lantbrukare, skogsägare, skogskonsulenter, folkhälsoplanerare, verksamhetschefer och studerande naturhälsopedagoger. En deltagarförteckning från konferensen har upprättats, och finns tillgänglig på projektets hemsida; Konferensen löpte på enligt programmet Inledning Dagen inleddes med att konferencier Peter Rylander, känd programledare från Tv, hälsade välkommen. Därefter presenterade projektledaren Susanne Pihiven projektet Hälsa över gröna gränser och målet med dagens konferens. Hon tog för en stund med publiken in i skogen med ett bildspel. Hon presenterade skogens alla olika värden. Åhörarkopior från Susannes presentation finns tillgängliga på projektets hemsida; 2

3 Anders Szczepanski, enhetschef för Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings universitet Han pratar om utomhuspedagogik som friskfaktor i natur- och kulturlandskapet. Gå in för att lära ut, gå ut för att lära in (Anders Szczepanski) Anders framhåller att många barn i dag har tappat landskapsrelationen - Närmiljö är lärmiljö! Utomhuspedagogiken berör Gripa för att begripa (Anders Szczepanski) historiska, ekologiska, biologiska aspekter och skapar sociala möten. I utomhuspedagogiken är det viktigt att man hittar processen, vart saker kommer ifrån. Anders framhåller att i dag finns det tillexempel elever som arbetar med en träbit i en slöjdsal, men eleven vet inte vilket träslag man arbetar med, eller hur trädet ser ut, eller hur det växer. Att kommuner satsar på utomhuspedagogik är viktigt både för elevers och personals hälsa, för en dag kommer dessa barn att växa upp och många av dem kommer själva att arbeta just inom offentlig sektor som kommun och landsting. Pedagoger bakom utomhuspedagogiken är: Ellen Key som förespråkar andra lärandemiljöer än klassrummet och John Dewey som sägs ha myntat uttrycket learning by doing. Kroppen sätter tanken i rörelse och vi använder flera av våra sinnen som främjar inlärning. Att stimulera skrattcentrum och lekcentrum underlättar inlärning. Ute i naturen sjunker kortisolhalten i hjärna, vilket betyder att stressen minskar och vi blir mer mottagliga för inlärning. Information i dag är ofta textlig. För att vi skall komma ihåg vad vi lärt oss är det viktigt att informationen är sinnelig och bearbetas med flera av våra sinnen. Under lunchen gavs ett 30-tal av konferensens deltagare (föranmälda) möjlighet att följa med Anders ut i skogen/naturen för att praktiskt prova på utomhuspedagogik. Han gav praktiska handgripliga tips som berörde flera av våra sinnen. Anders berättar att studier visar att en varierad skolgård som är vidsträckt och lummig, med träd, hemliga platser gör att barnen tar 3000 steg mer per dag, jämfört med en skolgård med asfalts plan och inga träd som skyddar mot solen. Anders berättar också om en annan studie i förskolan, som visar att infektionerna går ner om man går ut. Anders Szczepanski tipsar om konferensen Ute är inne hälsalärande-lek som äger rum i Norrköping den sep. Läs mer på Åhörarkopior i forma av en dikt som Anders Szczepanski citerar finns tillgänglig på projektets hemsida. 3

4 Elisabeth Linden Brandt, (C), oppositionsråd i Landstinget Dalarna Hon presenterade affärsmöjligheter inom hälsoområdet på landsbygden. Hon framhåller sjukvården i dag ställts inför nya utmaningar. Vår nya tids sjukdomar kommer av vårt sätt att leva, och det ställer nya krav på sjukvården. Framtida utmaningar är att satsa mer på förebyggande arbete, så att en hälsofrämjande livsstil främjas. Hon tipsar om att äldre människor mår bra av att träna upp sin balans på skogens stigar som ett sätt att förebygga fallolyckor i hemmet och onödigt lidande. För deprimerade kan vi utveckla gruppverksamhet där vi vandrar och talar i skogen. Människor mår bra av att tillverka saker från naturen t.ex. konst och slöjda eller koka en burk sylt på självplockade bär. Elisabeth pratar om olika stöd som kan sökas för affärsutveckling inom ämnesområdet och olika företag och projekt som kan stödja företagandet: Tips till företagare som önskar sälja gröna välfärdstjänster till landstinget är att: Landstinget vill veta vilka kompetenser som företaget besitter och vad företaget erbjuder. Hon tipsar också att som småföretagare ta reda på så mycket som möjligt om upphandling i offentlig sektor. Åhörarkopior från Elisabeth Lindén Brandt presentation finns tillgängliga på projektets hemsida; Matilda Annerstedt, doktorand vid SLU och forskar inom området miljöpsykologi Matilda försöker under dagen ge oss svar på frågan om skogen kan fungera som en hälso- och rehabiliteringsresurs i vårt stressade samhälle. Matilda inleder med att prata om stress. Hon definierar stress som en fysiologisk försvarsmekanism. Det är en överlevnadsinstinkt och individens unika svar på påfrestning både fysisk och socialt. Våra hjärnor är inte utvecklade för den miljö vi lever i idag, dagens samhälle. Långvarig stress kan vara sjukdomsalstrande och leda till beteendeförsämring. Vår koncentration, aptit, sömn och sexualitet påverkas. Hälsodesign är ett nytt ämne som kommer mer och mer. Hälsodesign har miljöpsykologiska principer. Italien och USA ligger i framkant inom området. Hälsodesign handlar t.ex. om hur man kan planera väntrum och miljöer kring sjukhuset. Sjukhusen i dag är oftast långt från naturen, och vår omgivande miljö spelar stor roll för våra läkeprocesser. 4

5 WHO slogan för mental hälsa No health without mental health (Matilda Annerstedt) Sjukskrivningar och åkommor I dag kan 50 % av alla sjukskrivningar härledas till smärta och stress. De flesta av dessa sjukskrivna är kvinnor. I dag hittar vi ingen medicinsk förklaring till 1/3 av de kroppsliga symtom som patienter söker sjukvård för. Sinnesstämningen hos människorna är viktiga för att må bra. Matilda berättar om forskning Det finns relativt många, väl genomförda studier inom naturrelaterad rehabilitering, men det är ett komplext område. Det finns forskning som visar på att deltagarna får bättre hälsa och välbefinnande, det stimulerar till ökad fysisk aktivitet samt att sociala ojämlikheter i hälsa utjämnas. Matilda framhåller att i en studie på personer som opererat bort sin gallblåsa, visade det sig att; de patienter som hade möjlighet att genom ett fönster blicka ut över en skogsmiljö/natur hade mindre smärtstillande mediciner, de skrevs ut tidigare, de mådde bättre jämfört med de patienter som ej hade utsikt över skog/natur. Sociala ojämlikheter i ohälsa utjämnas i naturen (Matilda Annerstedt) Matilda berättar om en studie som gjorts på kvinnor som drabbats av bröstcancer. Kvinnorna delades in i två grupper. En grupp fick naturrelaterad behandling och den andra gruppen fick ingen behandling. Det visade sig vara betydande skillnad mellan grupperna, den gruppen som fått naturrelaterad behandling upplevde mindre stress, återhämtade sig snabbare och kunde fokusera bättre, än kontrollgruppen. Evidenskrav På den forskning som finns inom ämnet naturrelaterad rehabilitering är forskningsevidensen låg. Matilda berättar att i dag är evidensen för naturrelaterad rehabilitering dåligt beskriven. Många studier som gjorts inom grön rehabilitering är kvalitativa, Fysisk aktivitet i skogen har synergieffekter Både positiva mentala effekter + alla positiva fördelar som den fysiska aktiviteten ger (Matilda Annerstedt) vilket försvårar generella slutsatser. Man vet inte riktigt vad som är relaterat till vad. Forskningen är dåligt beskriven på så vis att man inte har definierat vad det är man behandlar. Med evidensgrad 1- randominiserade, kontrollerade studier (som är den högsta kvaliteten) finns bara 4 studier gjorda från 1980 och framåt. Två positiva och två negativa. Det finns 4 studier gjorda från 1980 och framåt, med evidenskrav 2-3, samtliga av dessa visar ett övervägande positivt resultat. Forskning på området måste därför möta de forskningskrav som finns. Åhörarkopior från Matilda Annerstedts presentation finns tillgängliga på projektets hemsida; 5

6 Johan Hallberg, läkare vid Landstinget Dalarna och utvärderare av gröna rehabiliteringsprojekt Johan pratar om hälsofrämjande, rehabilitering och hållbar utveckling. Johan inleder med att dela in hållbar utveckling i tre delar; ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Johan framhåller att inte må bra är en kraftfull riskfaktor för sjukdom och för tidig död. Ca 60 % av dagens långtidssjukskrivningar består av psykiska besvär och rörelseorganens sjukdomar. Dessa åkommor är starkt förknippade till ogynnsam stress och nedsatt välbefinnande. Johan berättar om projektet Grön rehabilitering i Garpenberg som handlar om grupprehabilitering i naturen; Han listar flera fördelar med grön rehabilitering. Johan framhåller att för deltagarna i projektet som varit sjukskrivna länge, för dem var gruppen viktig. För deltagarna som inte varit sjukskrivna lika länge, hos dem var gruppen inte lika viktig. Det som främjar vår hälsa främjar också den hållbara utvecklingen. Johan framhåller att det finns intresse av att få in hållbra utveckling inom socialstyrelsens system. Johan berättar om studier som visar att ju mer biologisak variationer (djur- och naturarter) som finns i närheten av där människor bor, ju bättre mår människorna. Johan framhåller att skogsägare skall släppa in människor i skogen och ta betalt för det, i stället för att avverka sin skog. Åhörarkopior från Johan Hallbergs presentation finns tillgängliga på projektets hemsida; Magne Søvik från Arbeids- og velferdsetaten (NAV) NAV är Norges motsvarighet till Sveriges Försäkringskassa, Arbetsförmedling inklusive socialtjänst. NAV är relativt nytt och har endast funnits i den konstellationen i 2,5 år. Magne kommer från Hedmarks län i Norge. Norge liksom Sverige har höga krav på aktivitet vid arbetslöshet och sjukskrivning. NAV erbjuder olika behovsanpassade aktiviteter för grupper, vissa med låga krav på produktion. NAV och brukaren tittar tillsammans på brukarens möjligheter. Fokus är inte på sjukdom och diagnos, utan brukarens möjligheter. NAV har inom sin organisation gröna välfärdstjänster för långtidssjukskrivna (personer med psykiska problem). Deltagarna är tre dagar i veckan i skogen, där de arbetar med olika projekt. Den fjärde dagen innehåller karriärsvägledning och jobbsökning. Målet är att varje deltagare utarbetar en handlingsplan för vägen vidare mot jobb. NAV vill nu utveckla dessa tjänstetillbud. I Hedmark finns ca st säljare som är godkända att sälja gröna 6

7 välfärdstjänster till NAV. Det är viktigt att säljaren har yrkesmässig kunskap om missbruksproblematik och psykisk ohälsa, arbetsledning, uppföljning, arbetsmarknaden, samtalsmetodik och kan motivera deltagarna. Åhörarkopior från Magne Søviks presentation kommer att finnas tillgängliga på projektets hemsida; Ingrid Lekve & Jon Karlsen driver Rustadstuen med bland annat gröna välfärdstjänster på andra sidan gränsen Paret Ingrid & Jon är traditionella jordbrukare som också bedriver gröna välfärdstjänster hemma på sin gård i Norge. Ingrid och Jon är båda utbildade pedagoger. De erbjuder bl.a. undervisningstjänster (Inn på tunet) och Gröna Trappan för långtidssjukskrivna. Ingrid & Jon knyter an sina aktiviteter som de erbjuder elever till läroplanen, med ett möte mellan teori och praktik. För deltagarna i Gröna Trappan är det viktigt att deltagarna själva kan se ett resultat. Jon & Ingrid tipsar om; för att sälja tjänster är det viktigt att kartlägga resurser och kompetens som egendomen har. Man skall ha en drivkraft och tro på det man gör, Inovasjon Norge har 2008 tilldelat Rustadstuen Bygdeutvecklingspris för deras mångsidiga näringsverksamhet i traditionellt lantbruk i lantbruksmiljö. Åhörarkopior från Ingrid & Jons presentation finns tillgängliga på projektets hemsida; Avslut av dagen Konferencier Peter Rylander sammanfattar dagen med glädje vilket han förmedlar med musik och dans. Han bjuder upp deltagare från publiken. Projektledare Susanne Pihiven tackar alla deltagare, föreläsare och finansiärer som gjort denna dag möjlig. Susanne Hoppas på att få träffa flera av konferensdeltagarna i olika nätverk för att implementera gröna välfärdstjänster i deras verksamheter. Resultat från konferensen Genom konferensen har vi inspirerat och spridit kunskap om skogens hälsobringande effekter och näringslivsutvecklande möjligheter till en tvärsektoriell grupp av deltagare. Vi tagit initiativet till att starta samarbete för gröna välfärdstjänster myndigheter emellan men även mellan myndigheter och småföretag i Norra Dalarna. 7

8 Genom konferensen har projektet funnit: 8 personer från offentlig förvaltning som är intresserade av att utveckla gröna välfärdstjänster inom sin organisation (Landstinget Dalarna & Mora kommun) 19 personer som är intresserade av att sälja Gröna välfärdstjänster. Önskar du ta del av nyhetsbrev från projektet Hälsa över gröna gränser ? Skicka då ett e-post till; I meddelanderutan skriver du: Önskar e-post från hogg 32 personer som är intresserade av att få nyhetsbrev från projektet och ta del av vad som händer och är på gång. Utvärderingar från konferensen visar att 24 deltagare vid konferensen äger skog, av dem som lämnat in en utvärdering, (70 deltagare har lämnat in en utvärdering - av 94 deltagare totalt). Av dessa utvärderingar framkom att 15 personer är intresserade av ytterligare näring av sin skogsfastighet i forma av gröna välfärdstjänster. En summering från alla inkomna utvärderingar finns dokumenterad, och finns tillgänglig på projektets hemsida. Hör gärna av dig till undertecknad med frågor och funderingar Susanne Pihiven, Projektledare Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt, Tallvägen 2, Mora Tfn , E-post: Vid pennan; Susanne Pihiven 8

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 www.hogg.se Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 Kontakt: Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt Projektledare: Susanne Pihiven Tfn: 0250 59 51 09, E-post: susanne.pihiven@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning.

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. (LiÖ 2012-2095) Anna Tjäder har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution Hälsa, kondition och muskelstyrka En introdution Roger Sundin och Christoffer Westlund, S:t Olof skola, 2015 Hälsa Vad är hälsa? Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten Käckt arbeta,

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

-ett steg på vägen Vad är grön helhet?

-ett steg på vägen Vad är grön helhet? - ett steg på vägen -ett steg på vägen Vad är grön helhet? 3-årigt ESF-projekt ett team på fem personer fokus på det friska i människan 8 veckor, 4 dagar i veckan korta dagar inledningsvis 3 grupper, 7-8

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90%

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90% Utvärderingsfrågor 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) 10 9 8 7 6 3 1 72. 64. 64. 44. 32. 28. 28. 24. 20. 12. 4. 4. 4. 0. 0. 0. 1 2 3 4 Series Name 1 Mai-Lis

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling

Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling Hylte Naturskola att lära in ute Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling Ett LONA projekt Emma

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

Sammanfattning och utvärdering från seminariet Gröna välfärdstjänster en möjlighet till affärsverksamhet på landsbygden

Sammanfattning och utvärdering från seminariet Gröna välfärdstjänster en möjlighet till affärsverksamhet på landsbygden 2009-11-09 Sammanfattning och utvärdering från seminariet Gröna välfärdstjänster en möjlighet till affärsverksamhet på landsbygden Ett 80-tal åhörare lockades till seminariet Gröna välfärdstjänster en

Läs mer

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Medlemmar 22 000 akademiker inom kultur och kommunikation 5000-6000 är anställda inom musei- och kulturmiljövården Uppskattat några hundra som är under utbildning, utbildade

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

LRF. LRF är en intresse- och

LRF. LRF är en intresse- och LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen LRF har drygt 168000 medlemmar Vad är

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall 11-12 & 2-26 oktober Dag 1 346 personer var anmälda på utbildningen dag 1, 269 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Jämställd och jämlik vård och behandling

Jämställd och jämlik vård och behandling Jämställd och jämlik vård och behandling Hälsan är inte jämställd Fler kvinnor besöker sjukvården Fler kvinnor är sjukskrivna Kvinnor lever längre Fler män söker för sent för sjukdomar som kan förebyggas

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se

Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se 10-03-24 Dr. Walter Osika, Doc. Aleksander Perski, Stressforskningsinstitutet 1 Behandling av utmattningssyndrom - hur bra blir man? Erfarenheter

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med. psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med. psykisk ohälsa Nyhetsbrev Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Det gemensamma projektet mellan Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och samordningsförbunden

Läs mer

Personcentrerad rehab på äldre dar

Personcentrerad rehab på äldre dar Personcentrerad rehab på äldre dar Vad innebär det? Vad är teamets roll? Carita Nygren, professionsutvecklare, Dr med vet. Presentation för Riksföreningen för MAS 2015-05-6 1 Hälsa är att kunna göra det

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor i hälso- och sjukvården Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta

Läs mer

NACKA SKOL- OCH HÄLSOTRÄDGÅRD

NACKA SKOL- OCH HÄLSOTRÄDGÅRD NACKA SKOL- OCH HÄLSOTRÄDGÅRD Bakgrund Skolgårdsprojektet och tankar kring hälsoträdgård Bakgrund forts Nacka Skol- och Hälsoträdgård 3 syften med projektet: att bygga upp en trädgård i Nacka som erbjuder

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Green Care - en introduktion. Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se

Green Care - en introduktion. Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se Green Care - en introduktion Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se Green Care idag Meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med särskilda behov Green Care i Sverige

Läs mer

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Vernissage 17 december 2012 kl. 13.00 16.00 Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Det pågår en strukturförändring inom svensk vård och social omsorg. För att svara upp mot de ökade krav

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Jämlik hälsa. Utmaningar i Nordöstra Göteborg. Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg

Jämlik hälsa. Utmaningar i Nordöstra Göteborg. Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Jämlik hälsa Utmaningar i Nordöstra Göteborg Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Nordöstra Göteborg 3 stadsdelar Angered Östra Götebog Örgryte-Härlanda

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer