3.1 Innovation och förnyelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.1 Innovation och förnyelse"

Transkript

1 Åtgärdsbilagan illustrerar typexempel på projekt/investeringar som passar in i tillväxtprogrammets olika åtgärder. Listan på exempel är inte på något sätt uttömmande, vad det avser aktiviteter möjliga att finansiera inom ramen för tillväxtprogrammet. Aktiviteterna i åtgärdsbilagan skall därför endast ses som exempel på projekt/investeringar, lämpliga att finansiera inom respektive åtgärd. Den typ av aktiviteter som exemplifieras i åtgärdsbilagan kan, förutom regional, lokal och nationell finansiering oftast också medfinansieras inom ramen för olika EU-program. De aktörer som söker medel genom det regionala tillväxtprogrammet rekommenderas därför, att också undersöka möjligheten till medfinansiering genom EU-programmen. Referenser till vanligt förekommande EUprogram, för medfinansiering till utvecklingsinsatser i Västerbottens län, anges i tabell 1 i tillväxtprogrammet. Notera att nämnda EU-program inte gör anspråk på att vara de enda tillgängliga EU-programmen för medfinansiering av projekt/investeringar i länet. 3.1 Innovation och förnyelse Bilaga 3.1.1: Natur, kultur, hälsa, attraktiva bebyggelsemiljö och goda livsvillkor Stimulera ett mångsidigt, tillgängligt och kreativt utbud av kultur- och fritidsverksamheter som stärker regionens profil och attraktionskraft inom turism och upplevelser. Bevara och tillvarata (utveckla) natur- och kulturmiljöer som stärker regionens profil och attraktionskraft inom turism och upplevelser. Främja attraktiva bebyggelsemiljöer genom att med stor hänsyn bevara, förvalta och bruka vårt byggda kulturarv. Stimulera utveckling och samverkan av fysisk samhällsplanering och samhällsservice i funktionella regioner. Stödja utveckling av samverkan och förnyelse av välfärds- och folkhälsofrågor. Främja kommunikation och samverkan mellan olika marknyttjare exempelvis markägare/skogsbruk/jordbruk rennäring. Utveckla en långsiktig och konsekvent nationell/internationell profilering och marknadsföring av länets starka landmärken, varumärken och ikoner med syfte att stärka nettoinflyttningen till regionen Insatser för biologisk mångfald, ren och livskraftig luft-, mark- och vattenmiljö. Utveckla städerna och tätorternas betydelse som motorer för länets attraktivitet avseende boende och näringsliv. Insatser för att överbrygga språkliga och kulturella hinder som stärker det goda värdskapet och attraherar boende, besökare och företagare. Insatser för jämställdhet, integration respektive mångfald som bidrar till social sammanhållning och ett ökat samhällsengagemang. Insatser för investeringsstöd inom kultursektorn. - Insatser för att stödja samverkansformer mellan aktörer i regionen och aktörer i kringliggande regioner avseende kulturevenemang som syftar till att stärka länets kulturmiljöer.

2 - Utveckla innovativa former för produktion och distribution av kultur som stärker tillgängligheten till kultur i hela länet - Utveckla samarbetsformer mellan kultursektorn och andra samhällssektorer Samverkansprojekt och/eller kunskapsöverföring mellan kultursektor, fysisk samhällsplanering och övrigt näringsliv. - Utveckling av eko-effektiv kompetens, förvaltning och skötsel av naturresurser Bilaga 3.1.2: Innovativa miljöer Utveckla långsiktigt uthålliga och flexibla samarbetsformer som underlättar kontakter och informationsutbyte mellan näringsliv, universitet, institut samt andra offentliga och privata aktörer. Understödja innovationsaktörers medverkan och planering av benchmarking i såväl nationella som i internationella miljöer Stärka näringslivet, på kort och lång sikt, genom att identifiera, utveckla och genomföra näringslivsnära forskning, utbildning och andra utvecklingsinsatser. Främja klusterbildning för att stärka tillväxten hos deltagande företag genom omvärldsbevakning, marknadsföring, kompetenshöjning, samverkan etc. Insatser för att fördjupa och stärka näringslivsnära tillämpad forskning i strategiska områden. Stimulera till att forskningsresultaten kommersialiseras och att FoU-insatserna i länets näringsliv ökar. - Understödja näringslivet att kommersialisera forskningsresultat samt att öka FoU insatserna. Underlätta för företag att ta del av, såväl nationell som internationell, teknik- samt tjänsteutveckling. Etablera olika centra för utveckling av varor och tjänster samt prototyp- och pilotanläggningar som skall utgöra forum för kunskapsspridning och utveckling. Insatser för utveckling, förnyelse/nyskapande verksamhet, miljö- och säkerhetsanpassade metoder, produkter, processer, system, tekniker, tjänster och miljö- och säkerhetsdrivet företagande 1. Rådgivning och stöd till innovatörer vid utveckling av varor, tjänster, metoder, processer och organisationer. 1 Miljödrivna företag kan arbeta med en annan verksamhet än renodlade miljöteknikföretag, men de bedriver ett aktivt miljöarbete och/eller arbetar med miljöanpassade processer och produkter.

3 Bilaga 3.1.3: Internationellt samarbete Marknadsföring av länet både nationellt och internationellt som en intressant etableringsregion för företagande och kommersiella investeringar. Särskilda insatser för att attrahera utländska direktinvesteringar. Skapa plattformar för att tillvarata de internationella affärsmöjligheterna och lyfta fram regionens spetskompetens på en internationell marknad. Insatser för att utveckla samarbete inom forskning, utveckling och utbildning samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte, genom ökat deltagande i EU:s program för t.ex. forskning (FP 7), konkurrenskraft och innovation (CIP) och utbildning (Leonardo da Vinci, Socrates) m.fl. Stödja näringslivets deltagande i nationella och internationella utvecklingsprojekt (söka partners, utveckla informationsutbyte och nätverksbyggande med mera). Insatser för ökad export. Skapa bättre samspel mellan exportrådgivare och andra aktörer samt fördjupa internationella kontakter mellan företag. Bilaga 3.1.4: Entreprenörskap Infrastrukturella insatser för att skapa miljöer som främjar entreprenörskap och företagssamverkan genom exempelvis innovationscentra och företagskuvöser som kan erbjuda etablerings- och förstudier, rådgivning, extern expertis, mentorskontakter, nätverk för samarbete. Insatser för en god aktörssamverkan och rollfördelning bland företagsfrämjande verksamheter där olika aktörer - branschorganisationer, enskilda företag, FoU-institutioner, fackförbund, riskkapitalbolag, företagsfrämjande organisationer etc. - samarbetar och kompletterar varandra. Särskilda entreprenörskapsfrämjande insatser till otraditionella företagargrupper. Det kan gälla ungdomar, kvinnor, invandrare och aktörer inom social ekonomi. Utveckla informationsutbytet och samarbetet mellan näringsliv, FoU-institutioner och olika utbildningsanordnare. Integrering av entreprenörskap och företagande, i det ordinarie utbildningssystemet samt kompetensutveckling för att främja ungdomars företagsamhet, kreativitet och innovationsförmåga. Kompetensutveckling för bland annat entreprenörskap, miljö- och kvalitetscertifiering, energieffektivisering, internationalisering, IT-kunskap, ägarbyten i företag samt ledarskap. Utveckla och säkerställa marknadskompletterande finansieringslösningar/nya modeller för kapitalförsörjning (t.ex. regionalt företagsstöd, riskkapitalfonder, kreditgarantiföreningar, lokala lånefonder). Insatser för att stimulera avknoppning och affärsidéer inom offentlig sektor för att skapa företag och jobb i privatägda företag samt i den sociala ekonomin. Utveckla nationella och internationella affärsrelationer genom att tillvarata kunskap och erfarenheter hos företag och aktörer som framgångsrikt samverkat och gjort affärer internationellt.

4 Stimulera till ökad marknadsanpassning och utveckling av marknadsplaner och marknadsundersökningar som stärker företagens beslutsunderlag vid säljfrämjande insatser på både nationella och internationella marknader. Insatser som avser att utveckla innovativa och kommersiellt livskraftiga IT-produkter och IT-tjänster inom områdena industriell IT (IT-applikationer i industrin), publika tjänster (e-lärande, e-hälsa, e- government etc.) och upplevelser (spel, media etc.). Insatser som avser att utveckla IT-lösningar för digitala tjänster med hög interaktionskvalitet som förenklar vardagen och bidrar till bättre livskvalitet för människor och företag. Insatser för att öka det entreprenöriella inslaget i högre utbildning och forskning samt insatser för att utveckla och genomföra utbildningar inom nyföretagande. Bilaga 3.1.5: Landsbygdsutveckling Insatser i länets landsbygdsprogram för att stärka landsbygdens attraktionskraft, areella näringar, samisk utveckling, företagande och lokal service. Bilaga 3.1.6: Samverkan för näringslivsfrämjande samhällsstrukturer Metodutveckling av samverkan inom offentlig sektor Utveckling av nya arenor och metoder för projektsamverkan avseende exempelvis regional marknadsföring och positionering i syfte att främja en positiv nettoinflyttning Samverkan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom kommunernas och landstingets verksamhetsområden Samverkan för att rationalisera och effektivisera offentlig service och administration Samverkan inom vård och omsorg Samverkan för utveckling av medborgarperspektivet i samhällsplaneringen Samverkan för att utveckla former för ungdomars deltagande i samhällsutvecklingen Samverkan för utökad och förbättrad offentlig service till regionens näringsliv Samverkan för att öka länsinvånarnas trygghet, hälsa och säkerhet Samverkan för ökad attraktivitet i den fysiska miljön Samverkan för utveckling av den ideella sektorn Samverkan för konkret tillämpning av forskningsresultat inom offentlig sektor och näringsliv

5 Utveckling av nya mötesplatser och plattformar för utveckling och vidareutveckling av samverkan Samverkan kring modeller för gemensamma utbud över kommungräns och huvudmannaskap Samverkan kring metoder som stärker energiomställningen och klimatanpassningen 3.2 Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Bilaga 3.2.1: Livslångt lärande Insatser för behovsstyrd kompetensutveckling för att stärka kvinnors och mäns ställning och möjligheter i arbetslivet. Insatser för behovsstyrd utbildning som motverkar negativa effekter för arbetskraften på grund av strukturomvandling eller lågkonjunktur Bilaga 3.2.2: Integration, mångfald och jämställdhet i arbetslivet Samverkan mellan myndigheter samt mellan myndigheter, näringsliv och det civila samhället för att öka förvärvsfrekvensen bland grupper som har svårt att vinna tillträde till arbetsmarknaden. Insatser för att förebygga och motverka diskriminering i syfte att bidra till ökad mångfald i arbetslivet. Utarbeta lokala överenskommelser om introduktion och integration. Kompetensutveckling och andra anpassade åtgärder till utrikes födda ex. tidig arbetslivskontakt för nyanlända invandrare, introduktionserbjudanden och arbetsplatsförlagd praktik. Särskilda insatser som tar tillvara den potential som finns hos de ungdomar, som inte går vidare till utbildning eller arbete efter grundskolan. I samverkan med näringsliv och arbetsmarknad utveckla former för arbetsplatsförlagt lärande för elever i såväl grund- och gymnasieskola som i eftergymnasial utbildning. Riktade jämställdhetsinsatser genom utbildning och rekryteringsstimulerade åtgärder för att bryta traditionella utbildnings- och yrkesval. Insatser för att bryta stereotypa könsmönster på arbetsmarknaden. Insatser för jämställdhetsintegrerade utbildningar och att fler aktörer på arbetsmarknaden arbetar med jämställdhetsintegrering. Bilaga 3.2.3: Hälsofrämjande arbetsplatser och samordnad rehabilitering Samverkan mellan myndigheter samt mellan myndigheter och näringsliv för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro på länets arbetsplatser. Utveckla nya metoder och modeller för en effektiv och samordnad rehabilitering av långtidssjukskrivna.

6 Utveckla och sprida kunskap bland länets arbetsplatser som främjar ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med god fysisk och psykisk arbetsmiljö, fungerande arbetsorganisation och ett gott ledarskap. Kompetensutveckling och andra anpassade åtgärder för långtidssjukskrivna Bilaga 3.2.4: Regionalt behovsstyrt utbildningsutbud Utveckla metoder och modeller för att återkommande analysera näringslivets kort- och långsiktiga rekryterings- och kompetensbehov. Stärka samarbetet mellan näringsliv/arbetsliv, universitet, kommunalt skolväsende och andra utbildningsanordnare för att få en bättre överensstämmelse mellan det samlade utbildningsutbudet och den regionala arbetsmarknadens behov. Utveckla yrkesinriktad utbildning mot den regionala arbetsmarknadens behov samt utveckla alternativa utbildningsformer i samarbete mellan skola och arbetsliv. Insatser för att utveckla vägledningens och valideringens roll i samhället Insatser som ökar tillgängligheten till utbildning på alla nivåer - för-, grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och universitet - genom utveckling och samordning av nya distributionssätt för utbildning. Utveckla och samordna lärande för hållbar utveckling i skolor, inom folkbildningen och inom lärande och forskning vid länets universitet och högskolor. Bilaga 3.3.1: Samverkan mellan transportslag Insatser i strategiska infrastrukturprojekt. Insatser som främjar effektiva, säkra och miljöanpassade system för godstransporter. Utveckla intermodala transportlösningar och logistiksamverkan på järnväg, väg och hamnar/sjöfart. Utveckla anslutningar till industrier, hamnar och andra för näringslivet strategiska punkter. Insatser som främjar samverkan mellan olika transportslag, trafikslag och trafikutövare i såväl planerings- som genomförande fasen. Bilaga 3.3.2: Regionförstoring Insatser i strategiska infrastrukturprojekt. Insatser i transportstråk som leder till en vidgning och/eller förbättrad interaktion inom och mellan olika lokala arbetsmarknadsregioner. Insatser i pendlingsstråk som leder till förbättrade kommunikationer och ökad tillgänglighet till arbete, utbildning, samhällsservice och kultur- och fritidsaktiviteter. Utreda behov och möjligheter för att utveckla och genomföra praktiska försök av persontransporter som förbättrar tillgängligheten och ökar förutsättningarna för regionförstoring.

7 Bilaga 3.3.3: Informations- och kommunikationsteknik Insatser som avser att skapa bredbandsaccess (fast eller mobilt bredband) till fler hushåll och företag i gles- och landsbygd. Insatser för att via IKT-infrastruktur förbättra förutsättningarna för ökad tillgänglighet till vård, omsorg, utbildning och andra viktiga samhällsfunktioner. Insatser som avser att skapa redundanta och säkra kopplingar mellan kommunerna i länet samt kopplingar till andra angränsade län och länder. Insatser som motverkar inlåsningseffekter samt skapar och/eller tryggar utvecklingen av öppna konkurrensneutrala elektroniska kommunikationsnät. Insatser som syftar till att säkerställa robustheten och tillgängligheten i byggda telefon- och bredbandsnät. Insatser som främjar kunskap kring användandet utav informations- och kommunikationsteknik. Insatser som stödjer utvecklingen av resfria möten och mötesformer. Bilaga 3.3.4: Investeringar i transportinfrastruktur Investeringar i det regionala vägnätet, bidrag till kollektivtrafikanläggningar samt bidrag till kommuner avseende trafiksäkerhet och miljöåtgärder i det kommunala vägnätet. Investeringar i det nationella vägnätet samt insatser för bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion. Ny- och ombyggnadsinvesteringar i hamnar, flygplatser och järnvägar. Insatser för en utvecklad kollektivtrafik. Bilaga 3.4.1: Territoriellt samarbete inom EU Insatser för att utveckla samarbetet över nationsgränserna genom deltagande i gränsregionala program som Nord-program och Botnia Atlantica-program Insatser för att utveckla samarbetet över nationsgränserna genom deltagande i transnationella program som Norra Periferiprogram, Östersjöprogram, FP7, m.fl.

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Sektor möter region men hur och var?

Sektor möter region men hur och var? Sektor möter region men hur och var? En studie av territorium och funktion i svensk politik på uppdrag av Ansvarskommittén Göran Hallin ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Förstudie kring Främja Kvinnors Företagande för Region Blekinge Stockholm 2012-08-29 Innehåll 1. Om uppdraget... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Att

Läs mer

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland I Svenska folkpartiet sätter vi människan i fokus. Vi tror på individen och på att människan kan

Läs mer

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

fler jobb i nya och växande företag

fler jobb i nya och växande företag C fler jobb i nya och växande företag Innehållsförteckning FLER JOBB I NYA OCH VÄXANDE FÖRETAG... 3 UC1 Utlåtande näringspolitik... 3 UC2 Utlåtande regionalpolitik... 164 UC3 Utlåtande handelspolitik...

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Växande företag fler i arbete En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer