FINANS- & KAPITAL- MARKNADSDEBATT Oktober 2007 Nr 1 Årgång 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINANS- & KAPITAL- MARKNADSDEBATT Oktober 2007 Nr 1 Årgång 1"

Transkript

1 FINANS- & KAPITAL- MARKNADSDEBATT Oktober 2007 Nr 1 Årgång 1 BANKKONKURRENS OCH INTRESSE- KONFLIKTER SID 5 SVÄLJ FÖRTRETEN OCH STÄRK RÄTTSSKYDDET SID 15 THE SHAREHOLDERS MUST BE PROPERLY PROTECTED SID 25 1

2 Finans- och Kapitalmarknadsdebatt Finans- och Kapitalmarknadsdebatt Debattskriften i Din hand är en uppföljning av olika frågor som belystes i boken Den ena den var vit som Du fick Dig tillsänd före sommaren. Syftet med debatten är att peka på och inleda en debatt om aspekter på brister i lagstiftningen som gör att låntagare i Sverige har ett förhållandevis dåligt rättsskydd, oavsett om det handlar om företagare eller privatpersoner. Få privatpersoner är till exempel medvetna om att en egnahemsägare i praktiken har ett sämre rättsläge än en hyresgäst när det gäller besittningsskyddet, trots flerårig räntebindning. Detta är en av flera frågor som debattskriften vill lyfta fram till diskussion. Initialt kommer tre nummer framöver att beröra några konkreta problemställningar. Dessa är: Låneavtal där en långivare kan säga upp även välskötta krediter. Pantsättning av överhypotek som omöjliggör byte av bank. Företagshypotek med generella säkerheter. Jäv och andra intressekonflikter i finansiell verksamhet. Bankakut en dålig nationell affär? Finans- och Kapitalmarknadsdebatt Ansv.utgivare: Hans-Göran Björk HGB Media & Produktion AB Norbyvägen Uppsala Tel Därtill beskrivs olika fall från verkligheten där rättsläget är oförändrat sedan 1990-talets kris. Problemställningarna utvecklas mer generellt i artikel här intill. I detta första nummer finns dessutom kommentarer kring låneavtal och den dåliga konkurrenssituationen på lånemarknaden. Naturligtvis står debatten öppen för alla diskussioner som rör regleringar, lagbrister etc inom området finans- och kapitalmarknad. Vi som initialt står bakom Finans- och Kapitalmarknadsdebatt är författaren och journalisten Hans-Göran Björk Den ena den var vit, 2 3

3 Bankkonkurrens och intressekonflikter Clas Wihlborg advokaten Jan Thörnhammar och professor Clas Wihlborg. Författare till varje artikel står själv för sina åsikter och företräder inte vår gemensamma åsikt. Finans- och Kapitalmarknadsdebatt ges ut i ca 1000 exemplar och distribueras till politiker, regeringsledamöter, riksdagsmän, styrelseledamöter och beslutspersoner med funktioner och intressen inom det finansiella området. Vi tror att Finans- och Kapitalmarknadsdebatt kommer att initiera författande av motioner och behandling i riksdagens utskott. Därför välkomnar vi särskilt inlägg och kommentarer från vår läsekrets för att det skall föras en sund och realistisk debatt kring viktiga frågor som påverkar framtidens företagsamhet låntagarnas ställning. Vi kommer också publicera inlägg från utländska debattrörer, på engelska. Vi räknar med att andra numret kommer ut i månadsskiftet november/december och ett tredje nummer i februari. Hans-Göran Björk Jan Thörnhammar Clas Wihlborg (ansv utg) Kommentera och debattera? Följ även debatten på hemsidan Kontakta oss för mer information eller skicka Ditt inlägg till: Kapital- och Finansmarknadsdebatt HGB Media & Produktion AB Norbyvägen Uppsala Tel Bankkonkurrens och intressekonflikter i goda och dåliga tider Frågan är om det inte är nödvändigt med mer välspecificerade kontrakt, vari villkor och situationer, som föranleder uppsägning, specificeras. Banken kan då alltid välja att inte driva kontraktsvillkoren. Samtidigt ges låntagaren skydd mot uppsägning så länge villkoren uppfylls. Clas Wihlborg, Professor i finans vid Handelshögskolan i Köpenhamn. De svensk bankerna har haft hög lönsamhet de senaste åren. Detta föranledde Dagens Industri den 22/2 att kommentera den brist på konkurrens som tycks råda inom banksektorn. Bristen på konkurrens i Sverige såväl som i EU som helhet diskuterades också i en rapport från EU-kommissionen den 31/ Enligt denna rapport visar ett antal indikatorer att hushållen och små och medelstora företag betalar onödigt mycket för banktjänster. I hög grad beror de höga priserna på bankernas förmåga att binda upp sina kunder genom att erbjuda paketlösningar där vissa tjänster subventionerar andra. Konkurrerande banker, som saknar samma information, kan då inte erbjuda lika villkor för varje enskild tjänst. Även om kunder kan erhålla bättre villkor för en tjänst i en andra banker byter de inte gärna för enskilda tjänster, eftersom de befarar att de kommer att få sämre villkor för andra tjänster i husbanken. Medan bankernas tillgång till information om kunderna leder till goda vinster och t.o.m. nöjda kunder i goda tider så är det möjligt att informationen kan utnyttjas till kunders nackdel i dåliga tider då kunders och bankers intressen ofta står i mer uppenbar konflikt. 4 5

4 Bankkonkurrens och intressekonflikter Clas Wihlborg Under bankkrisen i början på nittiotalet kämpade företagare såväl som banker för överlevnad. Låntagares säkerheter i t. ex. fastigheter sjönk drastiskt. Bankernas åtgärder gentemot ett stort antal kunder i denna situation ledde till ett stort antal konkurser och tvångsförsäljningar av företag till banker eller till bankerna närstående företag och individer för en krona. Följden av dessa åtgärder blev stora förmögenhetsomfördelningar. Ett exempel ges nedan. Bitterheten bland företagare för att ha berövats tillgångar på ett, vad de betraktar, otillbörligt sätt har knappast minskat efter att bankerna senare vunnit ett antal rättsfall där de stämts för avtalsbrott såsom brutet kreditlöfte, eller för att framtvingat konkurs utan tillräcklig grund. Tilltron bland företagare att de kan få en rättvis behandling från bankers och domstolars sida fick en allvarlig knäck. Bankernas roll i krisföretag Det är inte i sig förvånande att konkurser leder till omfördelning av förmögenheter och ägande. Det ligger i konkursens natur. Om en företagare missköter en verksamhet, som finansieras med andras pengar, bör det finnas mekanismer, som minimerar förlusten för finansiärerna. Nedläggning av verksamheten i ett konkursförfarande är en möjlighet, men om verksamheten förväntas vara lönsam med en annan ledning vore det slöseri att lägga ner verksamheten. En annan företagare kan då med hjälp av en finansiär erbjuda sig att köpa verksamheten i en auktion i samband med konkursen. Verksamheten har då befriats från lån den tidigare företagaren tagit upp. Bankerna kan också som långivare med säkerheter i verksamheten arrangera bytet av ägare och ledning informellt genom att ta över den konkursmässiga verksamheten och erbjuda den till en annan företagare. Den senare får då de gamla lånen nedskrivna för att inte belastas av den tidigare företagarens misstag. Även ett välskött företag kan bli konkursmässigt p.g.a. allmänna ekonomiska förhållanden. Om dessa förväntas vara tillfälliga kan det ligga i bankens intresse att ta en förlust på gamla lån i väntan på bättre tider utan att framtvinga ett ägarbyte. Överbryggningslån kan också ges för en period. Det är välkänt att Handelsbanken aktivt gav denne typ av lån till företagare under bankkrisen. De mekanismer, som beskrivits, fungerar ofta effektivt men de kan också ge utrymme för missbruk från bankernas sida under vissa förhållanden. I många utvecklingsländer med svag lagstiftning är det inte ovanligt att ledningen för en bank kan utnyttja en låntagares utsatta situation till att överföra verksamheter och tillgångar, som stått som säkerhet för lån, till egna bolag eller till släkt och vänner. Förutom svag lagstiftning bidrar bristande konkurrens banker emellan till att förmögenhets-överföringar på detta sätt blir möjliga. En konkurrensutsatt bank, som agerar starkt i den egna ledningens intressen, får det svårt att attrahera nya låntagare. Sverige är inget utvecklingsland och betraktas som ett relativt hederligt rättssamhälle. Ändå har ett antal bankers agerande under krisåren ifrågasatts. Hur stort är utrymmet i Sverige för vad som kan betraktas som otillbörlig förmögenhets-överföring från låntagare med betalningsproblem? Utrymme skapas genom svag konkurrens, dåliga ekonomiska tider då även skickliga företagare kan få problem, intressekonflikter mellan låntagare och långivare, och svag lagstiftning i specifika avseenden. Att konkurrensen är svag inom banksektorn i vissa avseenden har diskuterats. Under krisåren på 90-talet hade ett stort antal skickliga företagare betalnings-svårigheter. Marknadsvärdet på säkerheter i fastigheter hade sjunkit drastiskt. Även en bankledning kunde frestas av tanken på att överta lågt värderade fastigheter som kunde tänkas stiga igen. Även i Sverige kan ledningen i banker ha vänner som favoriseras. Frågan är då om lagstiftningen i Sverige är stark nog att förhindra att bankledningen främjar sina intressen på bekostnad av en företagare, som innehar lågt värderade fastigheter eller en verksamhet som drabbats av en allmän kris? Lagstiftningen Riksdagens Finansutskott uppdrog åt kammaren (2001/02:FiU13) att tillsätta en expertkommitte för att utreda vilka lärdomar som kan dras av bankkrisen i början på 90-talet beträffande lagstiftningens effekter på relationen mellan banker och små och medelstora företag. Avsikten var att ta ett brett grepp på ett antal lagstiftningsområden som påverkar denna relation. Tillsättningen av expertkommitteen förhalades emellertid under flera år av framför allt moderaternas och socialdemokraternas sida trots den uppmärksamhet småföretagens villkor och roll i tillväxten har fått i den ekonomiska debatten. Slutligen beslutade kammaren att inte resa kravet på en expertkommittee. Detta 6 7

5 Bankkonkurrens och intressekonflikter Clas Wihlborg skedde som en reaktion på en skrivelse från regeringen (2004/05:75). I denna skrivelse redogjordes för det omfattande lagstiftningsarbete krisen redan lett till och mer utlovades. Bland annat hade förändringar i Förmånsrätten och förbättringar i insolvensförfarande genomförts. Stefan Svanström vid Finansdepartementet hänvisar den 28/ på Mats Odell vägnar (som svar på förfrågan från privatperson) till att nya bolagsstyrningsregler och informationskrav på noterade bolag skulle ha gjort det svårare för banker att ha osunda relationer med sina kunder och kredittagare. Han hänvisar också till att en ny banklagstiftning trädde i kraft 1 juli 2004, och den 1 februari 2007 införs nya kapitaltäckningsregler. Det som återstår enligt Mats Odell är en lagstiftning för att under ordnade former avveckla banker i kris. Vidare har en förtroendekommission levererat ett antal förslag beträffande åtgärder för att stärka allmänhetens förtroende för näringslivets, inklusive bankernas, spelregler. Innebörden i skrivelsen från den förra regeringen såväl som i Mats Odells brev är att den ursprungliga frågeställningen saknar relevans efter alla dessa reformer. Det är riktigt att ett omfattande lagstiftningsarbete pågått men frågan är om detta arbete haft mycket relevans för den frågeställning finansutskottet framförde då expertkommitteen föreslogs. Kapitaltäckningsregler har knappast med frågan om relationen mellan banker och deras mindre kunder att göra. Banklagen var i skriande behov av förnyelse efter avregleringar och ökad medvetenhet om att banker oundvikligen tar risker. Effekterna av ändringar i förmånsrätten och insolvensförfarande på kreditmarknaden och kreditvillkor kan diskuteras men det är svårt att se att denna lagstiftning skulle påverkat företagens förtroende bankerna och domstolarna. Bolagsstyrningsregler och informationskrav för noterade bolag har knappast med de mindre företagens verksamhet att göra och detsamma gäller större delen av Förtroendekommissionens arbete. I själva verket försatte denna en möjlighet att belysa de mindre företagens förtroendeproblem. Det var aktieägarna i noterade bolag och i viss mån konsumenter av rådgivningstjänster som stod i centrum. Förtroendeproblematiken Förtroendeproblematiken för mindre och medelstora företag hade sin grund dels i att många tvingades i konkurs eller försäljning för en krona, då säkerheters marknadsvärden sjönk, trots att de lyckats sköta sina betalningar, och dels i att bankerna tycks haft tolkningsföretröde vid alla domstolstvister beträffande muntliga eller relativt informella överenskommelser, som bankerna förnekat. Konkurserna och tvångsförsäljningarna ledde till överföringar av företagens tillgångar till bankerna eller närstående bolag. Enligt pantlagen skall bankerna inte behålla överskott vid försäljning av sådana tillgångar. Fallet Penser mot Nordbanken gällde just denna fråga efter att Nordbanken sålt tillgångar till höga priser efter att ha övertagit dem från Penser för en krona. Om pantlagstiftningen inte effektivt förhindrar bankerna från att tjäna på försäljning av panterna uppstår en intressekonflikt för bankerna i deras roll som långivare och dess roll som förvaltare av tillgångar. Förväntningar att marknadspriserna på säkerheterna skall stiga i framtiden stärker drivkraften att sätta en låntagare i konkurs då värdena är låga i stället för att ge lån som kan hjälpa en företagare genom en svår tid. Vidare är det möjligt för bankerna att överföra tillgångar till närstående personer, som de av en eller anledning vill favorisera. Kan pantlagstiftningens intentioner enkelt sättas ur spel om banken själv inte drar direkt nytta av eventuella värdehöjningar? Möjligheten för bankerna att agera som de önskar i en situation där intressekonflikt råder förutsätter som sagt brist på konkurrens från andra banker om låntagaren som kund. Denna brist på konkurrens beror då till stor del på att den långivande banken har mer information än en eventuell konkurrent om låntagaren såväl som panters värde. Den långivande banken kan också förhindra att en ny låntagare kommer in i bilden med hänvisning till att värdet på existerande säkerheter inte får urholkas. Domstolarna skulle i efterhand kunna vara strikta i sin bedömning av om bankerna betett sig i enlighet med god affärssed då intressekonflikter existerat men detta kräver mycket ekonomisk insikt såväl som mod att ifrågasätta bankernas version av händelseförlopp. Bankernas tolkningsföreträde i en eventuell konflikt har troligen samband med de mycket allmänt hållna kreditkontrakten. Dessa ger banken rätt att säga upp lån om den befarar att lånet av en eller annan anledning inte kommer att återbetalas. Under normala omstän- 8 9

6 Bankkonkurrens och intressekonflikter Clas Wihlborg digheter utan intressekonflikter kan det antas att bankens intresse i hög grad främjar en effektiv användning av lånen. Detta diskuterades ovan i samband med konkurser. Detsamma kan inte sägas om låntagarens intresse. Intressekonflikter är emellertid oundvikliga. Frågan är då om det inte är nödvändigt med mer välspecificerade kontrakt, vari villkor och situationer, som föranleder uppsägning, specificeras. Banken kan då alltid välja att inte driva kontraktsvillkoren. Samtidigt ges låntagaren skydd mot uppsägning så länge villkoren uppfylls. Fallstudier Hans-Göran Björk har i boken Den ena var vit. Om konsten att sänka skepp i detalj beskrivit hur intressekonflikter inom en bankledning tycks ha lett till en favorisering av en bankkund över en annan med stora förmögenhetsomflyttningar som följd. Det etiska såväl som det legala i bankens agerande i detta fall, som ledde till Rederi Slites konkurs, kan ifrågasättas. Då Slitefallet redan är väl dokumenterat skall ett annat och annorlunda fall beskrivas här. Fallet gäller en företagare A i Bohuslän, som fick alla lån i ett fastighets och konsultföretag uppsagda i november Samtidigt spärrades företagets konton med likvida medel. Efter att ackord diskuterats och utlovats muntligt meddelade banken B i februari 1997 att A måste sälja företaget med fastigheten till en annan företagare C för en krona. Om han vägrade skulle företaget sättas i konkurs, som också skulle kunna leda till personlig konkurs. Då hade banken redan gjort en överenskommelse med den andre företagaren C, informerat denne om företaget och skrivit av 3 miljoner i lån. Ytterligare nedskrivningar med upp emot 20 miljoner följde året därpå. Det anmärkningsvärda i denne händelse är att företagaren A förvägrades ett ackord med nedskrivning av lån med 8 miljoner, medan en annan företagare erhöll nedskrivningar av lån med mer än det dubbla beloppet. En motivering från bankens sida för detta beteende skulle kunna vara att företagaren A betraktades som undermålig eller ansvarslös medan den nye ägaren C betraktades som en räddare i nöden. Denna syn motsäges emellertid av ett antal fakta. Företagaren A hade klarat av alla räntebetalningar under alla år och det fanns likvida medel för ytterligare ett års räntebetalningar. Han hade under en 5-årsperiod bidragit till företaget genom att kanalisera konsultinkomster till att täcka underskott i fastigheten och han hade inte tagit ut egen inkomst. Den nye ägaren C hade fyra konkurser bakom sig. Historieskrivningen kan kompletteras med innehållet i en skrivelse från medlemmar i Företagarnas Riksorganisation, närmare bestämt, Företagarna i (ortsnamn), till bankens kontor i samma ort. I skrivelsen noteras det att bankens beteende är oförklarligt med hänsyn till att: 1. Företagaren A hade aldrig haft en betalningsanmärkning. 2. Företagaren A kunde försatt företaget i konkurs 1991 med en förlust för banken på 6-8 miljoner. 3. Det fanns 1.3 miljoner i likvida medel i bolaget. 4. Det fanns inga förfallna räntor eller fakturor under åren fram till den framtvingade försäljningen för en krona. 5. Driften under perioden från uppsägning av lån till försäljningen betaldes med företagaren As konsultarvoden. 6. Under en 7-årsperiod hade företagaren As konsultarvoden till ett värde av 2.3 gått till verksamheten och inga inkomster hade tagits ut. 7. Endast en symbolisk köpsumma på kronor för tomten värd långt över miljonen har gått till Företagaren A. Efter ytterligare ett par punkter avslutas brevet med rekommendationen att medlemmarna i Företagarnas Riksorganisation på orten bör undvika affärer med banken B. Företagaren A har under ett antal år försökt få upprättelse och kompensation från banken utan att lyckas. Det bästa han uppnått är uttalandet att så här bör det inte gå till från bankens högsta ledning. Att gå till domstol för brutet muntligt kredit och ackordslöfte betraktar han som meningslöst och troligen kostsamt. Man kan fråga sig vilka lagrum som kan åberopas i detta fall? Sedvana bör innebära att banken skall ge innevarande ägare en chans till rekonstruktion och nedskrivning av lån innan erbjudandet går till någon annan om ägaren inte misskött företaget. I detta fall är det svårt att släppa misstanken att bankens ledning haft bättre personliga relationen med den person som fick överta företaget till mycket förmånliga villkor. 1)

7 Shadow Financial Regulatory Committees Clas Wihlborg Lärdomar från oroligheter i de finansiella marknaderna Företag, banker och hushåll som får betalningssvårigheter, som följd av höjningen av räntor och riskpremier, bör inte kompenseras för de förluster de drabbats av. Om de som drabbas av förluster skyddas av staten kommer riskmedvetandet att minska och risktagandet på sikt att öka. Under veckoslutet den september träffades representanter från the Shadow Financial Regulatory Committees i Köpenhamn för att diskutera lärdomar av de oroligheter som observeras i det finansiella systemet. Clas Wihlborg sammanfattar konferensen. Minnena av bankkrisen i början av 90-talet har blivit allt svagare. En lång stabil period med relativt låga räntor i det långa perspektivet, god avkastning inom den finansiella sektorn, nya och mer riskkänsliga kapitalkrav och en mer effektiv tillsyn av banker och andra finansiella företag har lett till en utbredd uppfattning att 90 talets bankkris kan inte att upprepas. Oroligheterna på de internationella finansmarknaderna under den senaste månaden har tjänat som en väckarklocka och visat att en finansiell kris kan mycket väl inträffa. Med stor säkerhet kommer den emellertid inte att se ut som den föregående. Finansiella innovationer, framför allt beträffande kreditriskhantering, har medfört att kreditrisk i hög grad kan handlas i finansiella marknader. Nya instrument och nya typer av finansiella företag innebär att systemrisk kan ta sig nya former. Denna risk har sedan länge definierats som risken att en banks kris skall sprida sig genom banksystemet genom s.k. smittoeffekter. Smittan kan åsamkas av ogenomskinlighet i bankers risktagande, som leder till att även solventa banker kan drabbas, och av de kortsiktiga krav bankerna har på varandra genom deras deltagande i betalningssystemet. Ogenomskinligheten har emellertid minskat och en allt större del av risktagandet ligger på nya typer av företag, som handlar med kreditriskinstrument. Systemrisken kan därför ha flyttat till de finansiella marknaderna i formen av en likviditetsrisk, som kan uppstå när handeln i finansiella instrument i det närmaste upphör då marknadens deltagare ganska plötsligt kan upptäcka att deras riskmodeller måste omvärderas och osäkerheten om var riskerna verkligen ligger breder ut sig. Vid en presskonferens den 17:e september presenterades resultatet av arbetet, 1) som ett uttalande med titeln Lessons from recent financial turmoil. Huvudpoängerna sammanfattas i det följande: 1. Det var oundvikligt att globala obalanser förr eller senare skulle leda till en korrigering uppåt av priset på risk. När detta hände var det också oundvikligt att de svagaste låntagarna skulle få svårigheter att betala sina finansiella åtaganden. Ett antal svagheter i det internationella finansiella systemet påtalas och vissa åtgärder rekommenderas. 2. En svaghet som visat sig till exempel i Tyskland är länken mellan banker och så kallade conduits och special investment vehicles, som finansierar företag eller fastigheter genom köp av relativt långsiktiga instrument, som finansieras med utgivning av kortsiktiga certifikat. Länken uppstår genom att en bank står som explicit eller implicit garant för verksamhetens finansiering. Dessa verksamheter är komplicerade och igenomskinliga och är många gånger skapade för att kringgå kapitaltäckningskrav. 3. I många nya finansieringsformer, där investerare erbjudes värdepapper vars värde baseras på andelar i ett stort antal enskilda lån, skiftas ansvaret för kreditrisk bedömning och prissättning till t.ex. ratingföretag utanför det finansiella företag som initierar de enskilda lånen. Dessa ratingföretag har ingen del i eventuella förluster om de missbedömmer kreditvärdigheten. Eftersom den bank som initierat en kredit inte heller har del i dessa förluster, finns det ingen direkt länk mellan kreditriskbedömning och ansvar för kreditförluster. Detta problem bör studeras av tillsynsmyndigheter och finansiella branschorganisationer

8 Skärpning av lagarna är nödvändigt Hans-Göran Björk 4. Riskvikterna i den grundläggande metoden (standardized approach) för att beräkna kapitaltäckningskrav enligt Basel II baseras i hög grad på ratingföretagens värdering. Riskvikter bör inte förlita sig på externa ratingföretag i så hög utsträckning. En anledning berördes i punkten ovan. En annan anledning är att ratingföretag betales av de företag de värderar. Detta kan skapa intressekonflikter. 5. Oroligheterna i marknaderna tyder på att det finns svagheter även i beräkningen av riskvikter med hjälp av bankernas egna interna modeller. Modellerna för riskbedömning har visat sig vara otillförlitliga då de i allmänhet inte fångar upp extrema händelser och oroliga perioder. Det rekommenderas att Baselkommitén genomför ytterligare en studie av riskbedömningsmodeller och kapitalkrav, och att studien bör inkludera en period med oroligheter i marknaderna. 6. Bristen på likviditet, som uppstått i bl.a. interbankmarknaderna inom EMU och i London, är oroande, särskilt som det inte råder någon allmän brist på likviditet i ekonomin som helhet. Likviditetsproblemen tyder på att de banker som deltar i marknaderna har haft svårigheter att bedömma varandras risker i den nya situation som uppstått, och att de misstänker att det finns banker som kan få betalningsproblem. Denna brist på likviditet kan i sig innebära att även solventa finansiella företag kan få betalningsproblem om centralbankerna inte hanterar situationen korrekt. Även de internationella marknaderna för kortsiktiga företagscertfikat har drabbats av oviljan att investera i dessa instrument. 7. Företag, banker och hushåll som får betalningssvårigheter, som följd av höjningen av räntor och riskpremier, bör inte kompenseras för de förluster de drabbats av. Om de som drabbas av förluster skyddas av staten kommer riskmedvetandet att minska och risktagandet på sikt att öka. 1 European Shadow Financial Regulatory Committee (ESFRC), US SFRC, Latin American SFRC, Japan SFRC, Asian SFRC, Australia-New Zealand SFRC. Varje SFRC består av ett antal oberoende akademiska exporter inom ekonomi och juridik för den finansiella sektorn. Författaren är medlem av ESFRC. En skärpning av lagarna är nödvändigt Tycker ledande bankföreträdare, politiker och regeringsledamöter att det som hände på 1990-talet är helt acceptabelt och att det kan tillåtas ske en gång till? Vad är det som hindrar en lagändring? Är en förändring ett kvitto på ett tidigare misslyckande? Svälj förtreten. Ta tag i frågorna och skärp banklagstiftningen. Hans-Göran Björk är författare och skribent. Han har varit mångårig medarbetare på Sveriges Radio och framförallt bevakat utvecklingen efter den svenska finanskrisen. I boken Den ena den var vit redovisas resultatet av en av de mest omfattande utredningarna kring en enskild konkurs i Sverige, i spåren av 1990-talets finanskris. Det finns ett stort tyst politiskt samförstånd att inte behöva diskutera och debattera vissa frågor, med förklaring att det som hände Slite och det som hände för tusentals andra företagare under finanskrisen på 1990-talet nu är historia. Men faktum är att frågorna som vi nu tar upp till debatt är mer aktuella än någonsin med tanke på vad som händer när fastighetspriserna går ner igen. Blir det en upprepning av 1990-talets kris? Är det en bubbla? Experter har svarat: Ingen vet när en bubbla spricker men vi tror att den kommer att spricka. Senast på en konferens i Köpenhamn den 7-9 september i år med Shadow Financial Regulatory Committees som utgörs av välrenommerade professorer från alla fem världsdelarna, bedömdes risken till en ny finansiell krasch denna gång global som mer sannolik än osannolik. Snabbheten i utvecklingen av nuvarande oroligheter i finansmarknaderna visar också på hur snabbt och oväntat problem kan uppstå

9 Skärpning av lagarna är nödvändigt Hans-Göran Björk Det finns vaga bekännelser från finansmarknaden att den låneneddragning som gjordes under 1990-talet stundom var alltför hårdför och aggressiv. Särskilt utmärkte sig den statligt ägda Nordbanken. Mångt och mycket av den hårdföra hanteringen skedde dessutom med den borgerliga regeringens goda minne. Det finns blygsamma erkännanden om att även välskötta krediter sades upp därför att långivaren ansåg att panten sjunkit i värde, alternativt att det befarades att förutsättningarna till betalning minskat. Riksdagen begärde 2002 (2001/02:FiU13) att regeringen skulle tillsätta en expertgrupp, gärna med utländska deltagare, bland annat för att som lärdom inför en kommande kris, utreda hanteringen av bankkrisen i allmänhet, samt rättssäkerhetsfrågorna för småföretagare i relation till banksektorn i synnerhet. Både den socialdemokratiska och borgerliga regeringen har avvisat kravet, trots att begäran var enhällig och tvärpolitisk. Det finns flera svagheter i lagen som bör täppas till för att en ny kris inte ska drabba personer på det sätt som skedde under 1990-talet. Bland dessa bör diskuteras: Avtalen Standardavtalen för krediter varierar mycket lite mellan olika banker och finansbolag. Gemensam nämnare är inte minst möjligheten att säga upp en kredit på godtyckliga grunder. Resonemang kring detta följer längre fram. Naturligtvis måste detta ses över. Låntagare oavsett fysisk eller juridisk person måste få ett starkare egendomsskydd. Krediter ska inte kunna sägas upp på godtyckliga grunder. Jäv Det finns också anmärkningsvärda berättelser om jävsförhållanden där egendom omhändertagits för att sedan ha ropats in, alternativt direktsålts till närstående i långivande banks styrelser. Eller som i fallet Slite: En nyckelperson (=styrelseledamot) i Viking-Lines konkurrent Silja Line, får med regeringens stöd en plats i bankens styrelse och kreditberedning och arbetar aktivt i banken med uppdraget att ett rederi måste bort från bankens engagemang, samtidigt som uppdraget i rederiet naturligtvis är att öka vinsten och kapa åt sig marknadsandelar från konkurrenten. En sådan dubbelroll är naturligtvis omöjlig i många andra länder. I USA hade en händelse likt Slite givit styrelseledamoten som agerat med dubbla hattar ett mångårigt fängelsestraff. Men i Sverige är det fullt legalt. Det har även förekommit att personer i ledande ställning i en bank och finansrörelse valt ut omhändertagna panter för att senare köpa ut dem åt sig själv för en billig penning. I nästa nummer kommer dessa affärer att presenteras mer ingående. Företagshypotek med generella säkerheter Även om det tillämpas i allt mindre omfattning idag, så är det dock en åtgärd som kan vara konkurrenshämmande och begränsa rörelsefriheten för låntagaren att välja annan eller kompletterande långivare. Har vi en övertro på fördelarna med en enda husbank för företagets samtliga affärer? Påtryckningar Det är inte ovanligt att en konkursförvaltare utsätts för påtryckningar från kreditgivande bank. I fallet Slite stämde till och med Nordbanken konkursförvaltaren inför rätta därför att förvaltaren ville driva konkursboet vidare. En vidare drift visade sig dra in mångmiljonbelopp i vinst och skulle gynna alla Slites borgenärer. Den enda som missgynnades var Slites konkurrent Silja Line med direkta styrelserelationer till Nordbanken. Konkursförvaltaren ska tillvarata både gäldenärens och borgenärernas lika intressen. Skall det införas en slags anmälningsplikt för förvaltare som utsätts för påtryckning? Eller ett obligatoriskt entledigande från uppdraget för den som faller för påtryckningen? Bankakuten Just nu pågår förslag om lagändringar som främst gäller modellen med bankakut som Sverige tillämpade under krisåren. Men var det verkligen en lyckad modell? Hade en form av räntebidrag eller ränteuppskov under krisåren varit en bättre affär nationalekonomiskt? Främst då räntebidrag till krediter där säkerheten sjönk till följd av nytillämpade värderingsregler, men som ändå skulle ha en chans att övervintra med en tillfällig hjälp. En annan återkommande situation - jag har åtminstone fått föredraget en handfull samstämmiga beskrivningar - är när banken tillsätter 16 17

FINANS- & KAPITAL- MARKNADSDEBATT Maj 2008 Nr 2 Årgång 2

FINANS- & KAPITAL- MARKNADSDEBATT Maj 2008 Nr 2 Årgång 2 FINANS- & KAPITAL- MARKNADSDEBATT Maj 2008 Nr 2 Årgång 2 ADVOKAT JAN THÖRNHAMMAR PROPOSITIONEN OM SECURUM VAR ETT FOLKRÄTTSBROTT SID 22 PROFESSOR INGO WALTER, USA INTRESSEKONFLIKTER I BANK- OCH FINANS-

Läs mer

Förfalloklausuler i kreditavtal

Förfalloklausuler i kreditavtal Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Förfalloklausuler i kreditavtal Författare: Sören Eriksson Handledare: Stephan Alm Sammanfattning De s k förfalloklausulerna

Läs mer

Realisation av pantsatta aktier - Om pantlagstiftningen i allmänhet och bankers rätt att överta panter i synnerhet

Realisation av pantsatta aktier - Om pantlagstiftningen i allmänhet och bankers rätt att överta panter i synnerhet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Henric Roth Realisation av pantsatta aktier - Om pantlagstiftningen i allmänhet och bankers rätt att överta panter i synnerhet Examensarbete 30 högskolepoäng

Läs mer

Krediter. En studie om hur banker hanterar och värderar sina lånefordringar

Krediter. En studie om hur banker hanterar och värderar sina lånefordringar ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan C-uppsats, 15 p Handledare: Ann Wetterlind Dörner Examinator: Lars-Göran Thornell HT 2008 Krediter En studie om hur banker hanterar och värderar sina lånefordringar

Läs mer

SLOPANDET AV REVISIONSPLIKTEN UR ETT BANKPERSPEKTIV. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Hanna Johansson Damla Kirdis Cesar Mirzaei Langroodi

SLOPANDET AV REVISIONSPLIKTEN UR ETT BANKPERSPEKTIV. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Hanna Johansson Damla Kirdis Cesar Mirzaei Langroodi SLOPANDET AV REVISIONSPLIKTEN UR ETT BANKPERSPEKTIV Kandidatuppsats i Företagsekonomi Hanna Johansson Damla Kirdis Cesar Mirzaei Langroodi VT 2008KF16 Svensk titel: Slopandet av revisionsplikten, ur ett

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Konkurrens eller inte?

Konkurrens eller inte? Företagsekonomiska Institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2004 Konkurrens eller inte? En undersökning av konkurrenssituationen på den svenska privatbankmarknaden Författare: Ulrika

Läs mer

Kreditgivning till små- och medelstora företag En jämförande studie mellan svenska storbanker

Kreditgivning till små- och medelstora företag En jämförande studie mellan svenska storbanker Institutionen för Fastigheter och Byggande och Centrum för Bank och Finans Examensarbete (15 hp) inom Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Nr. Kreditgivning till små- och medelstora företag En jämförande

Läs mer

Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade?

Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade? Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade? Hans Lind Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm 2006 Uppsats nr 41 1

Läs mer

Internationella syndikerade lån

Internationella syndikerade lån JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Carl Malmgren Internationella syndikerade lån Examensarbete 30 högskolepoäng Lars Gorton Bankrätt Termin 9 Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING 2 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kreditgivning och ekonomisk kris om nystartade företag ur bankens perspektiv

Kreditgivning och ekonomisk kris om nystartade företag ur bankens perspektiv MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF19 Kreditgivning och ekonomisk kris om nystartade företag ur bankens perspektiv Maria Bergström Johan Klasson

Läs mer

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Juni 2008 Avskaffandet av revisionsplikten Hur stora blir förändringarna? Handledare Gunnar Wahlström Författare

Läs mer

Några utvecklingslinjer gällande kreditgivarens ansvar på marknaden för konsumentkrediter

Några utvecklingslinjer gällande kreditgivarens ansvar på marknaden för konsumentkrediter JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Daniel Neftalin & Nils Olofsson Några utvecklingslinjer gällande kreditgivarens ansvar på marknaden för konsumentkrediter Examensarbete 20 poäng Lars Gorton Bankrätt

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet

För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet Institutionen för ekonomi Kandidatuppsats 10 p Högskolan Kristianstad VT 2005 För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Författare: Kristina Ewald Jens

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linda Bergström Camilla Thorp Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning En fallstudie av svenska storbanker i Karlstads kommun

Läs mer

Är det motiverat att underlätta för hushåll med låga inkomster att äga sin bostad

Är det motiverat att underlätta för hushåll med låga inkomster att äga sin bostad Är det motiverat att underlätta för hushåll med låga inkomster att äga sin bostad - och hur ska det i så fall göras? av Hans Lind Anders Hellström Mikael Atterhög Han-Suck Song Rapport nr 23 KTHs Bostadsprojekt

Läs mer

DEN NYA FÖRMÅNSRÄTTSLAGEN VILKEN INVERKAN HAR DEN HAFT PÅ BANKERS KREDITGIVNING OCH PÅ DERAS INSTÄLLNING TILL FÖRETAGSREKONSTRUKTIONER?

DEN NYA FÖRMÅNSRÄTTSLAGEN VILKEN INVERKAN HAR DEN HAFT PÅ BANKERS KREDITGIVNING OCH PÅ DERAS INSTÄLLNING TILL FÖRETAGSREKONSTRUKTIONER? DEN NYA FÖRMÅNSRÄTTSLAGEN VILKEN INVERKAN HAR DEN HAFT PÅ BANKERS KREDITGIVNING OCH PÅ DERAS INSTÄLLNING TILL FÖRETAGSREKONSTRUKTIONER? Magisteruppsats i Företagsekonomi Stefan Haga Maria Wallgren VT 2008:MF15

Läs mer

Företagsrekonstruktionslagen och Förmånsrättsreformen

Företagsrekonstruktionslagen och Förmånsrättsreformen Södertörns högskola Institutionen för företagande och ekonomi Kandidat 15 hp Företagsekonomi Höstterminen 2008 Företagsrekonstruktionslagen och Förmånsrättsreformen Vad är det som gick snett? Av: Daria

Läs mer

Aktiekapitalet. - reellt borgenärsskydd eller ett koncept att släppa taget om? Louise Nordkvist. Kandidatuppsats i handelsrätt Associationsrätt VT2013

Aktiekapitalet. - reellt borgenärsskydd eller ett koncept att släppa taget om? Louise Nordkvist. Kandidatuppsats i handelsrätt Associationsrätt VT2013 Aktiekapitalet - reellt borgenärsskydd eller ett koncept att släppa taget om? Louise Nordkvist Kandidatuppsats i handelsrätt Associationsrätt VT2013 Handledare Krister Moberg Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor f Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande VT 2012 Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor - En studie

Läs mer

Det finansiella konsumentskyddet mål, möjligheter och problem

Det finansiella konsumentskyddet mål, möjligheter och problem Det finansiella konsumentskyddet mål, möjligheter och problem Hans Bäckström Hans Bäckström arbetar som analytiker på Finansinspektionen. Han har tidigare arbetat på bland annat Riksbanken, Finansdepartementet

Läs mer

Vart tar dina pengar vägen?

Vart tar dina pengar vägen? Företagsekonomiska Institutionen Vart tar dina pengar vägen? En studie av hur den aktuella ekonomiska situationen är för de fyra största svenska bankerna idag. Kandidat- Magisteruppsats i Företagsekonomi

Läs mer

Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag

Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag En studie om vilken information och vilka faktorer som påverkar kreditbedömarens beslut Kandidatuppsats i Externredovisning HT 2013 Handelshögskolan vid

Läs mer