Innehåll 1. FÖRORD TILL LÄSAREN UTFORMNINGSPROCESS FÖR MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Miljöarbetsgrupp eller miljöansvarig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 1. FÖRORD... 1 2. TILL LÄSAREN... 2 3. UTFORMNINGSPROCESS FÖR MILJÖLEDNINGSSYSTEMET... 2 3.1. Miljöarbetsgrupp eller miljöansvarig... 2 3.2."

Transkript

1 GRANKULLA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MILJÖGRANSKNING OCH MILJÖPROGRAM

2 Innehåll 1. FÖRORD TILL LÄSAREN UTFORMNINGSPROCESS FÖR MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Miljöarbetsgrupp eller miljöansvarig Intern miljögranskning Miljöprogram Ledningen förbinder sig och miljöansvarig tillsätts Utbildning av personalen Auditering (extern miljögranskning) Miljöansvariga för uppgiftsområdena Intern fortbildning Extern information Övriga åtgärder Miljömål för perioden VERKSAMHET OCH EKONOMI Verksamhets- och ekonomiplan Byggnadsverksamhet och markanvändning Upphandlingar Etisk placeringsverksamhet Missionsarbetets och den internationella diakonins andel av skatteintäkterna Ekologisk byggnadsverksamhet och investeringar Miljömärkta produkter Miljöindikatorer Övriga åtgärder Miljömål för perioden MILJÖFOSTRAN Plan för miljöfostran Skapelsens söndag och övrigt gudstjänstliv Miljöaspekter i de olika uppgiftsområdena Specialgudstjänster med miljön som tema Miljöfostran enligt genomslagsprincipen Särskilda miljöevenemang Samarbete med olika aktörer Ställningstaganden i miljöfrågor Övriga åtgärder Miljömål för perioden AVFALLSHANTERING Miljöutredning av avfallshanteringen Avfallshanteringsplan Hantering av miljöfarligt avfall Hantering av bioavfall Insamling av nyttoavfall Gravljus Frivillig insamling av nyttoavfall Minskning av engångsprodukter Övriga åtgärder för att minska på avfallsmängden Minskning av restavfall (till avstjälpningsplatser) Övriga åtgärder Miljömål för perioden STÄDNING Miljöutredning av städning Miljömärkta produkter Miljökriterier för upphandling Ordnandet av avfallshanteringen... 19

3 7.5. Utbildning av personalen Avstående från skadliga ämnen Alternativa produkter Övriga åtgärder Miljömål för perioden FASTIGHETSSKÖTSEL Uppföljning av energi- och vattenförbrukningen Energibesiktning Utnämning av energiansvarig Utbildning av personalen Realisering av sparmålen Användning av förnybar energi Grön el och värme Energisparvecka Övriga åtgärder Miljömål för perioden KÖK OCH MATBESPISNING Miljöutredning av avfallshanteringen Energibesiktning Miljömärkta produkter Rättvisemärkta produkter Näringsrekommendationer Närproducerade produkter Ekologiska produkter Vegetarisk kost Tilläggspoäng för rättvisemärkta produkter Tilläggspoäng för avfallshanteringen Övriga åtgärder Miljömål för perioden KONTORSARBETE Miljöutredning av avfallshanteringen Energispartips Miljömärkta produkter Upphandling Minskning av pappersåtgången Minskning av engångsprodukter Övriga åtgärder Miljömål för perioden BEGRAVNINGSPLATSER OCH GRÖNOMRÅDEN Miljöutredning Skötselanvisningar och utbildning Ordnandet av avfallshanteringen Inventering av begravningsplatsens kulturhistoriska värden Områden för naturenlig skötsel Minneslundar i naturtillstånd Perennor och övriga planteringar Minskning av skadliga kemikalier Alternativ till gravlyktor med plasthölje Insamlingsplatser för nyttoavfall Minskning av bevattningsvatten Arbetsmaskiner och bränslen med lågutsläpp Övriga åtgärder Miljömål för perioden LÄGERGÅRDAR OCH KURSCENTER Miljöutredning... 32

4 12.2. Miljöprogram Ordnande av avfallshanteringen Behandlingen av avfallsvatten Skydd av naturvärden Kompostering av bioavfall Fågelholkar och naturstigar Frivilliga naturskyddsobjekt Transporter Övriga åtgärder Miljömål för perioden SKOGSSKÖTSEL Efterfölja skogslagens miljönormer Efterfölja naturskyddslagen Certifiering av skogar Bevara stora rovfåglars och flygekorrars bon Växelverkande skogsplanering Utbildning av ansvarspersoner Inrätta naturminnesmärke eller naturskyddsområde Traditionsskog Återställa skogar Avstå från sommaravverkningar Övriga åtgärder Miljömål för perioden TRAFIK Trafikutredning Fordonens energiförbrukning och service Miljökrieterier vid upphandling Val av bränsle Utbildning i ekonomisk körstil Samåkning och gemensamma transporter Ökning av lätt och kollektivtrafik Utvecklingen av logistiken för funktionerna Övriga åtgärder Miljömål för perioden BILAGOR Bilaga nr 1: Upphandlingsstadga Bilaga nr 2: Förfrågan om ljus UPPSKATTNING AV TILLÄGGSPOÄNG Översättning till svenska: Tage Lampén

5 1 1. FÖRORD Kärnan i det kristliga livet är tro på Gud, som världsalltets skapare. Vår tro är att världen, där vi lever och de begränsningar som gäller, är Guds vilja skapade och bra. Gud har gett åt människan i den av Gud skapade världen en speciell ställning och uppgift. Människan är en levande själ, som avviker från allt annat som Gud skapat. Gud har gett åt oss en fri vilja, förmåga att planera framtiden och se den, som ännu inte syns. Han har gett oss förmågan att förstå vad ansvar betyder. Bland de skapade är det bara människan som kan förstöra världen där vi lever i. Vi har dock ingen rätt till det. Vi har fått en skyldighet att sörja för att även kommande släktled samt representanter för växt- och djurriket kan leva i denna världen. I miljöfrågor räcker inte tal, det behövs även handlingar. Miljöprogrammet för Grankulla samfällighet är ett sätt, som vi gemensamt strävar att bära vårt ansvar för naturen. Vi hör även själva till naturen och är beroende av den. Jag vill tacka alla de förtroendevalda och arbetstagare i församlingarna som varit med om att göra upp detta program. Det har behandlats bl.a. i alla gemensamma arbetsmöten under år Ett stort tack riktar jag till diakon Sinikka Salomaa samt till miljöarbetsgruppens medlemmar. Utan Tage Lampéns och Juhani Manninens insats hade det inte varit möjligt att få arbetet färdigt. Ett tack till er! Miljöprogrammet är nu utarbetat. Det är början. Den förbinder oss alla att genomföra de riktlinjer, som finns i detta program. Således gemensamt framåt. Tack för att du är med! Mauri Vihko kyrkoherde ordförande för gemensamma kyrkorådet

6 2 2. TILL LÄSAREN Du har framför dig Grankulla kyrkliga samfällighets miljöutredning och miljöprogram för åren , som har tagits fram för ansökan om Kyrkans miljödiplom. Dess rubriksättning och styckeindelning följer den struktur som finns i 2005 års handbok för kyrkans miljödiplom. Detta underlättar jämförelsen mellan miljöprogrammet och de krav som miljödiplomet ställer. Handboken för kyrkans miljödiplom är indelad i 14 huvudkapitel, som omfattar alla temaområden som ingår i diplomet börjande från presentation av diplomet och slutande med trafiktemat. Detta miljöprogram innehåller motsvarande kapitel med samma underrubriker. Som fortsättning på dessa finns i varje kapitel ännu Miljömål för perioden Man strävar att genomföra dessa miljömål inom den uppsatta tidsplanen och i den årliga ekonomi- och verksamhetsplanen finns en utredning hur de genomförts. Miljöprogrammets kriterier grundar sig på samfällighetens egna samt på god beprövad praxis som presenteras i handboken för kyrkans miljödiplom. Verksamheten utvecklas för att svara på yttre och inre förändringar. Miljömålen tas med som en punkt i de i de årliga verksamhetsplanerna. De personer som är ansvariga för de olika åtgärderna kan inte ensamma upprätthålla och utveckla systemet. Inte heller miljöarbetsgruppens verksamhet är tillräcklig, utan hela personalen och de som använder samfällighetens tjänster inverkar för sin egen del hur målsättningarna uppfylls. 3. UTFORMNINGSPROCESS FÖR MILJÖLEDNINGSSYSTEMET 3.1. Miljöarbetsgrupp eller miljöansvarig Det gemensamma församlingsrådet beslöt vid sitt möte att ansöka om miljödiplom och tillsatte följande medlemmar till miljöarbetsgruppen: Tage Lampén ordförande, förtroendevald, svenska församlingen Satu Luode sekreterare, diakon, suomalainen seurakunta (till ) Sinikka Salomaa sekreterare, diakon, suomalainen seurakunta (fr.o.m ) Pippi Collander medlem, förtroendevald, svenska församlingen Juhani Manninen medlem, förtroendevald, suomalainen seurakunta Sari Laamanen ekonomichef, representant för samfälligheten (fr.o.m ) Jukka Sipponen övervaktmästare, representant för samfälligheten (fr.o.m ) Ola Byfält tf. kaplan, svenska församlingen ( ) Carola-Tonberg-Skogström kaplan, svenska församlingen (fr.o.m )

7 Intern miljögranskning Miljöarbetsgruppen gjorde en intern miljögranskning år I den granskade man de olika verksamhetsformerna tillsammans med personer som ansvarar för ifrågavarande verksamhet. I granskningen behandlades samfällighetens alla verksamhetsformer och den miljöpåverkan som de ger upphov till Miljöprogram Med miljögranskningen som bas gjordes upp ett miljöprogram för åren , i vilket man framlade konkreta miljömål och ansvarspersoner för dem. Det gemensamma församlingsrådet godkände miljöprogrammet i juni Församlingarnas personal och de förtroendevalda informeras om miljöprogrammet. En av stiftet utnämnd auditerare granskar miljöledningssystemet under hösten Årligen följer man upp i samfällighetens bokslut och verksamhetsberättelse hur de miljömål som fanns i miljöprogrammet genomförts. I verksamhets- och ekonomiplanen presenteras följande års miljömål noggrannare för varje verksamhetsform Ledningen förbinder sig och miljöansvarig tillsätts Det gemensamma församlingsrådet förband sig till Grankulla samfällighets miljöprogram då det beslöt den att ansöka om Kyrkans miljödiplom för åren Det gemensamma kyrkorådet förband sig till miljömålen genom att godkänna miljöprogrammet. Det gemensamma kyrkorådet valde i juni 2011 ekonomichef Sari Laamanen till miljöansvarig för samfälligheten. Till personens uppgifter hör att följa upp hur miljöprogrammets miljömål genomförts, utbildning av personalen och andra uppgifter som man kommit överens om i arbetsfördelningen. Det gemensamma församlingsrådet beslöt att miljöansvarige även i fortsättningen kan använda miljöarbetsgruppens sakkunskap vid skötseln av sina uppgifter. Efter att det gemensamma församlingsrådet godkänt miljöprogrammet, skickas det till kännedom till det gemensamma församlingsfullmäktige samt till församlingsråden och då får alla förtroendevalda vetskap om programmet Utbildning av personalen I samband med miljögranskningen berättade miljöarbetsgruppen om miljöpåverkans betydelse och poängterade varje arbetstagares eget ansvar i miljöärenden. Dessutom har temat behandlats i församlingarnas interna arbetsmöten samt i samfällighetens gemensamma arbetsmöten. På ett av miljöarbetsgruppens möten gästade en representant

8 4 för Esbo kyrkliga samfällighet som berättade om utarbetning och ansökningsprocess för Esbo kyrkliga samfällighets miljödiplom. På ett annat möte har Grankulla stads representant presenterat WWF:s Green Office-emblem som staden erhållit Auditering (extern miljögranskning) Då miljöprogrammet har blivit färdigt och det gemensamma församlingsrådet godkänt det ska programmet auditeras dvs. man gör en extern miljögranskning. Auditeringen görs av en opartisk person som Esbo domkapitel utsett Miljöansvariga för uppgiftsområdena Det gemensamma församlingsrådetrådet beslöt att den egentliga miljöansvarigas uppgifter sköts av en person. De som ansvarar för olika verksamhetsområden sköter för sin del de uppgifter som hänför sig till miljön. Miljöarbetsgruppen fortsätter sin verksamhet under ledning av miljöansvarig, och stöder miljöansvarige och de som är ansvariga för olika uppgiftsområden Intern fortbildning Personalens miljöskolning tas som en del av arbetstagarnas fortbildning. Den tas med som en del av samfällighetens interna utbildningsplan. Som en del av utvecklingssamtalen går man igenom miljöutbildningen. I de interna arbetsmötena behandlas miljöärendena som en punkt. Till kyrkans miljödagar sänds åtminstone en deltagare. Miljöarbetsgruppen fortsätter sin verksamhet och ger vid behov sin sakkunskap åt personalen Extern information På samfällighetens och församlingarnas hemsidor informeras om miljöprogrammet och resultaten av det. I den svenska församlingens egen tidning Vår församling berättas om temat. Kyrkliga tidningar, t.ex. ESSE och Kyrkpressen kan utnyttjas vid spridning av information. Dessutom kan man använda lokalbladet Kaunis-Grani med stor upplaga för information. Miljöarbetsgruppens medlemmar delar aktivt med sig av sina synpunkter i sina sociala nätverk.

9 Övriga åtgärder Miljöarbetsgruppen gjorde en miljöattitydkartering hösten Frågeformulären skickades till samfällighetens personal och förtroendevalda. Svarsprocenten var ungefär 50 och attityden var huvudsakligen positiv Miljömål för perioden Miljömål Förfaringssätt Tidtabell Ansvarig Ansökan om kyrkans Det gemensamma församlingsrådet 2009 Gemensamma miljödiplom och tillsättande beslöt församlingsrådet av miljöarbetsgrupp på sitt möte att söka miljödiplom och till- satte en miljöarbetsgrupp Intern miljögranskning Gjord 2010 Miljöarbetsgruppen Miljöprogram Utarbetat 2011 Miljöarbetsgruppen Ledningen förbinder sig, miljöansvarig tillsätts Framställd 2011 Gemensamma församlingsrådet och miljö- arbetsgruppen fortsätter Utbildning av Årlig utbildning Årligen Den miljöansvariga personalen och miljöarbetsgruppen Auditering (extern Auditering görs 2011 Gemensamma miljögranskning) Uppgiftsområdenas miljömedhjälpare Intern fortbildning Ansvariga för uppgiftsområdena hjälper för sin del Miljöledningssystemet och dess genomförande Extern informatrion Samfällighetens och församlingarnas hemsidor, församlingstidning, kyrkliga publikationer och lokaltidning. Årligen församlingsrådet Ansvariga för uppgiftsområden Årligen Miljöansvarig och miljöarbetsgruppen Årligen i samband med evenemangen Övriga åtgärder Attitydkartering Gjord 2009 Förnyas 2013 Miljöansvarig Miljöansvarig

10 6 4. VERKSAMHET OCH EKONOMI 4.1. Verksamhets- och ekonomiplan I samfällighetens verksamhets- och ekonomiplan för år 2011 finns första gången en notis om ansökan av miljödiplom. I ansökningsprocessen granskas olika delområdens miljöpåverkan. Miljömålen sätts upp i samfällighetens följande verksamhets- och ekonomiplan. I kommande verksamhetsberättelser kommer man att rapportera hur miljömålen genomförts. Då man sätter upp miljömål för år 2012 är jämförelseobjekt är valda miljöindikatorer för fastigheterna på kyrkbacken som förverkligast år 2010: Blandavfall 3,74 ton Bioavfall 0,97 ton Miljöfarligt avfall nivån bestäms år 2011 Specifik värmeförbrukning (kwh/rm 3 ) 44,62 Specifik elförbrukning (kwh/rm 3 ) 472, Byggnadsverksamhet och markanvändning I byggnadsverksamhet och markanvändning följer man gällande lagar och författningar samt miljöföreskrifter Upphandlingar I samfälligheten finns från år 2009 i kraft ett regelverk för intern tillsyn av bokföring och betalningsrörelse. Regelverket innehåller även samfällighetens upphandlingsanvisningar. Som huvudregel är att samfällighetens upphandlingar bör ske enligt god förvaltningssed och de bör följa lagen om offentlig upphandling. Till upphandlingarna hänför sig direktiv som bestäms i upphandlingsregelverket. Upphandlingsreglerna utarbetas under år I upphandlingsreglerna kommer man att beakta bl.a. upphandlingarnas miljöegenskaper och - krav samt rättvisemärkta produkter Etisk placeringsverksamhet Kyrkliga samfälligheten och församlingarna följer i alla sina placeringar de principer som kyrkostyrelsen gjort upp för etisk placeringsverksamhet.

11 Missionsarbetets och den internationella diakonins andel av skatteintäkterna Av samfällighetens budgeterade skatteintäkter anvisas 7 % mission och internationellt diakoniarbete. Enligt församlingsrådenas beslut delas detta belopp i förhållande till den språkliga bl.a. folkmängden till Finska Missionssällskapet, Kyrkans Utlandshjälp och Finlands Sjömanskyrka Ekologisk byggnadsverksamhet och investeringar För tillfället finns det inte byggnadsverksamhet eller investeringar inom synhåll. Inom byggnadsverksamhet och investeringar har beslutat följa en praxis som grundar sig på god byggsed och hållbar utveckling Miljömärkta produkter På kontoret strävar man till använda miljömärkta produkter i den mån det är praktiskt möjligt. Kopieringsmaskinerna kräver lämpligt papper, arkiveringen ställer också sina krav på pappret. Returfiberpapper är problematiskt, för det kan inte användas vid arkivering. Samfälligheten har mycket material som ska arkiveras bestående eller i år, så det är inte möjligt att helt övergå till returfiberpapper. Miljömärkta produkter används i följande produktgrupper: kuvert blockpapper rengöringsmedel kontorspapper toalettpapper te pappershanddukar kaffe flytande tvål till händer socker diskmedel frukt moppar datorer inredningsmaterial kopieringsmaskiner

12 Miljöindikatorer Blandavfall Bioavfall Miljöfarligt avfall Elförbrukning Vatteförbrukning Värmeförbrukning 4.9. Övriga åtgärder Församlingarna samlar kläder, leksaker, ur bruk tagna maskiner och apparater och skickar dem 1-2 gånger i året till Sangaste församling i Estland och till andra vänförsamlingar. Sådana klädesplagg som inte kan användas förs till Grankulla Marthors insamling för vidare distribution och industriell tillverkning av lump. Församlingarna deltog år 2010 i kampanjen Läskillä lukutaitoa. Resultatet var 107,5 kg, vilket gav 1613 euro. Med denna summa stöddes Neapels barn att lära sig läsa Miljömål för perioden Miljömål Förfaringssätt Tidtabell Ansvarig Verksamhets- och I ekonomiplanen reserveras Årligen då budgeten ekonomiplan tillräckligt görs upp med resurser för personalens miljöutbildning Upphandlingar Följs upphandlingsreglerna som utarbetats år 2011 Etisk placeringsverksamhet Kyrkliga samfälligheten och församlingarna följer i alla sina placeringar de principer som kyrkostyrelsen gjort upp för etisk placeringsverksamhet Granskas årligen Årligen då budgeten görs Kyrkoherdarna och ekonomichefen Ekonomichefen och övervaktmästaren Ekonomichefen

13 9 Missionsarbetets Samfälligheten anvisar och den internationella 7 % av den diakonins budgeterade skatteintäkten andel av till inter- skatteintäkterna nationellt diakoniarbete. Församlingarna delar enligt beslut av församlingsråden ut detta belopp i förhållande till folkmängden. Miljömärkta Kyrkliga samfällighetens produkter upphand- lingsregel. Vid all upphandling är ett kriterium miljöegenskaperna. Miljöindikatorer Miljömålens genomförande följs årligen upp med hjälp av indikatorerna Övriga åtgärder projekt som hänför sig till miljön Fortsättning och utveckling av materialåtervinning Årligen då budgeten görs Granskas årligen Årligen med hjälp av sammanställningstabeller Årligen i form av lämpliga projekt Kyrkoherdarna och ekonomichefen Ekonomichefen, övervaktmästaren och husmor Övervaktmästaren Hela personalen 5. MILJÖFOSTRAN 5.1. Plan för miljöfostran Församlingens miljöfostran grundar sig på den kristna skapelsetron. Gud skapade inte växter och djur enbart för människan, utan de har också ett värde i sig. Å andra sidan satte Gud människan att bruka och bevara sin skapelse. Kristendomen satte stopp för dyrkan av naturen, men Bibelns Gud klär inte av naturen dess helighet, tvärtom, Gud välsignade fiskarna, fåglarna, människorna och jordens frukter (1 Mos.22,28,5 Mos.7:13). Det som har välsignats får inte behandlas hur som helst Bibeln förespråkar en måttlig livsstil. (Kyrkans miljöhandbok 2005). Miljöfostran ingår i den ekonomiska planeringen. I varje delområde i den ekonomiska planen har nämnts hur miljön beaktas. I verksamhetsberättelsen nämns hur miljöfostran på varje arbetsområde genomförts och miljömålen sätts upp i verksamhetsplanen. Som bäst genomförs miljöfostran i verksamheten enligt genomslagsprincipen. Kyrkliga samfälligheten strävar att med sitt eget exempel inverka på människornas attityder och beteende och att ta ställning i miljöfrågor. I fråga om skötsel av fastigheter och miljö

14 10 genomförs enligt hållbar utveckling. Samfälligheten deltar i den årligen återkommande WWF:s Earth Hour -kampanj genom att släcka belysningen i sina fastigheter Skapelsens söndag och övrigt gudstjänstliv I samfällighetens församlingar har man i förkunnelserna tagit i betraktande naturtemat bl.a. i predikan under skapelsens söndag och genom val av psalmer, samt i barn-, mor-, och kyrkokörens program som framförs i mässan Miljöaspekter i de olika uppgiftsområdena Barnarbete I dagklubbsverksamheten har barnen undervisats i följande teman både i klubben och hemma: föräldrarna lär sig att packa barnens matsäck i askar i stället för i plastpåsar samt att använda flaskor i stället för saftburkar man har berättat för barnen om återvinning, man har visat hur man sorterar avfall och i samband med måltider övervakat sorteringen barnen lär sig släcka onödig belysning barnen lärs att respektera naturen och djuren familjer har getts goda råd hur man sorterar bl.a. barnmatsburkar, plastaskar, små plåtburkar samt att man sätter bioavfall i rätt kärl Ungdoms- och skriftskoleverksamhet resorna till lägren sker med samtransport materialåtervinning på läger och lägerområde, eftersom förutsättningarna redan finns tomma flaskor och burkar som samlats under resor förs till butik för återvinning. De erhållna pengarna skickas till ungdomarnas eget fadderbarn (Finska Missionssällskapet)

15 11 man poängterar att ta bara den mängd mat, som man har för avsikt att äta. Detta gör att man kan optimera mängden mat och minska på bioavfallet. Eventuell överbliven mat (bröd och annat liknande) paketeras för att användas följande gång vid information koncentrerar man sig på att använd e-post, Facebook samt församlingarnas hemsidor och samtidigt minimerar man användningen av papper lägerbrev, tillståndslappar och andra liknande ärenden om läger skrivs ut på papper som använts förut. Kuverten är ekologiska. Man undviker onödig kopiering man dryftar naturen-skapande-skapelsen: hur lever vi, själviskt eller med tanke på andra eller hela världen? man lär sig hur man kan minska på sin egen konsumtion samt undvika onödiga köp man uppmanar använda kollektivtrafik, man uppmuntrar att promenera och cykla under ungdomarnas klubbträff hade man Ett skräp om dagen -kampanjen som tema. Ungdomarna samlade minst fem skräp i kyrkans omgivning Diakoniverksamhet I Hyvän tuulen ystäväkerho och i Tisdagsträffen har man berättat om hur viktigt det är med sortering och återanvändning samt om miljödiplomet och om dess ansökningsprocess resor till olika begivenheter sker med samtransport vid sammankomster används Rättvisemärkta produkter (kaffe, te, blommor) använda emballage och annat material (papper, kuvert och dylikt) sparas för återanvändning I kursen för frivilligarbete berättades om miljödiplomet samt om användningen av rättvisemärkta produkter en av de förtroendevalda deltog i Kyrkans miljödagar. I diakonisammankomster berättade han om föredragen på miljödagarna och om kyrkans gemensamma miljömål församlingarna samlar in ur bruk tagna kläder och adb- och andra apparater och skickar dem bl.a. till Estland, Sangaste församling kläder som inte kan användas distribueras via Grankulla Marthor för att användas inom industrin Kyrkomusik firande skapelsens söndagar skapelsetematik vid val av psalmer resor till olika evenemang med samtransport minimering av pappers programblad i verksamheten har man i likhet med andra delområden följt med hur mycket energi som sparats samt återanvänt och sorterar material i barn- och mammakörens repertoar finns sånger som hänför sig till värnande av skapelsen kantorerna rör sig i Grankulla i allmänhet till fots eller med cykel. Även arbetsresorna sker med kollektivtrafik eller med cykel i skolningstillfällen har kantorn använt tåg i stället för flyg, fastän med tanke på tidsanvändningen hade flyg hade varit ett betydligt smidigare alternativ, och det hade inte heller varit någon större skillnad

16 12 då man skriver ut eller kopierar med klubblokalens lilla skrivare, strävar man i musikarbetet att använda papper som redan använts förut körmaterial har så ofta som möjligt skrivits på papprets båda sidor i fråga om gåvor och uppvaktning med blommor samt vid körens eller konsertartister servering används nära producerade produkter eller Rättvisemärkta produkter samt vegetariska alternativ 5.4. Specialgudstjänster med miljön som tema Skapelsens söndagsmässor firades i september och oktober år 2010 i svenska församlingen var under påsken 2011 var pilgrimsvandring som tema i val av psalmer beaktas miljöteman 5.5. Miljöfostran enligt genomslagsprincipen miljöfostran har getts på följande delområden: o barnverksamhet o ungdoms- och skriftskoleverksamhet o diakonin o kyrkomusiken Själva genomförandet beskrivs i punkt Särskilda miljöevenemang församlingsmedlemmarna har deltagit i stadens vårliga städtalkon

17 Samarbete med olika aktörer samarbete med skolor, daghem och -klubbar har pågått under årtionden man har haft täta kontakter med olika partier via förtroendevalda har man haft täta kontakter med Suomen Latu, Natur och Miljö samt Suomen luonnonsuojeluliitto och ståndpunkterna kommer väl fram tillsammans med Suomen Ramattuopisto har man haft samarbete i musikverksamheten 5.8. Ställningstaganden i miljöfrågor Miljöarbetsgruppen gjorde en förfrågan till en stearinljusfabrikant om möjligheten att få ekoljus i stället för värmeljus med aluminiumhölje. Producenten kan inte för tillfället producera dem, men är färdig att utreda, om det finns möjlighet att på nytt börja tillverka dem. Svaret finns i bilaga nr Övriga åtgärder församlingarna har arrangerat pilgrimsvandringar 1-2 gånger i året Miljömål för perioden Miljöaspekter i de olika uppgiftsområdena Specialgudstjänster med miljön som tema Miljömål Förfaringssätt Tidtabell Ansvarig Plan för miljöfostran Tas med i år Sektoransvariga verksamhetsplan Skapelsens söndag och Skapelsens söndag Hela året Kyrkoherdarna och övrigt gudstjänstliv samt val av psalmer kantorerna vid olika sammankomster Inom församlingarnas alla uppgiftsområden dryftar och utvecklar man teman som hänför sig till miljön Gudstjänster med pilgrimsvandring som tema samt genom att beakta temat vid val av psalmer Hela året Sektoransvariga Hela året Kyrkoherdarna och kantorerna

18 14 Miljöfostran enligt genomslagsprincipen Samarbete med olika aktörer Ställningstaganden miljöfrågor i Miljötemat tas upp i gudstjänster och i alla arbetsområden enligt situationen I daghem och skolor har man fört fram miljöaspekterna. Utbyte av erfarenheter med stadens representanter Gjorts en förfrågan till tillverkaren om det är möjligt att i stället för värmeljus med aluminiumhölje tillverka ekoljus Hela året Årligen Sektoransvariga Sektoransvariga 2011 Miljöarbetsgruppen Övriga åtgärder Pilgrimsvandringar Årligen Sektoransvariga 6. AVFALLSHANTERING 6.1. Miljöutredning av avfallshanteringen Avfallshanteringen i Grankulla kyrkliga samfällighet följer Grankulla stads anvisningar för avfallshantering. Staden är delaktig i regionens allmänna avfallshantering, som sköts av HRM. Kyrkan och församlingsbyggnaden Kyrkan har ett separat avfallsskjul. För blandavfall finns två 300 liters kärl, för bioavfall finns ett 140 liters kärls, för kartong finns ett separat rullstöd samt en låda för returpapper. För energiavfall finns ännu inte något separat insamlingsplats, men planeringen av den har påbörjats. Kartongförpackningar för drycker läggs tills vidare i blandavfallskärlet. I kontoret har varje enskild arbetsplats en papperskorg för blandavfall samt en separat insamlingslåda för returpapper. En ansvarig person tömmer lådorna då det blivit fyllda. I köket finns en sopsäck för blandavfall samt en separat säck för bioavfall. Det uppkommer obetydligt med miljöfarligt avfall och det återvinns på ett korrekt sätt via varuleverantörerna eller förs till kommunens olika sorteringsplatser.

19 15 El- och elektronikavfall, hushållsmaskiner, kontorsapparater, färgkasetter och dylikt förs till deras egna sorteringsplatser. ADB-apparaterna är hyrda, så att uthyraren sköter deras återvinning. Sebastos I köket finns tre separata egna kärl för blandavfall, bioavfall och energiavfall. De töms i husbolagets sopterminal. Det insamlade glas- och småmetallsavfallet (bl.a. barnmatsburkar) används i produkter som säljs vid basarer. Miljöfarligt avfall ges tillbaka till leverantörerna. I kontorsrummen finns vid varje enskild arbetsplats en papperskorg för blandavfall samt en separat låda för returpapper. En bestämd ansvarsperson sköter deras tömning vid behov. Kolumbariet I Kolumbariet uppkommer bioavfall samt småmetallavfall. För dem finns separata insamlingskärl. De töms i ändamålsenliga insamlingsplatser Avfallshanteringsplan Planeringen med att utvidga avfallsskjulet har getts i uppdrag åt en arkitektbyrå. Utvidgningen ger utrymme för energiavfall och möjlighet att även ha ett eget kärl för glasavfall. Genom att samla energiavfall kan man minska på mängden blandavfall som samtidigt ger inbesparingar i avfallskostnaderna. Genom att följa med hur kärlen fylls kan man optimera storleken på kärlen och kärlens tömningsintervall vilket även medför kostnadsbesparingar i avfallskostnaderna. Övervaktmästaren ansvarar för avfallshanteringen. En elplanerare undersöker möjligheten att övergå från energisparlampor till led-belysning. Detta är en plan på lång sikt, men visar att samfälligheten är intresserad att använda ny teknologi. Samtidigt kan man minska på miljöfarligt avfall Hantering av miljöfarligt avfall Det miljöfarliga avfall som uppkommer i verksamheten är i huvudsak lysrör från belysningen, batterier, söndriga mobiltelefoner samt deras periferienheter (bl.a. laddare och ackumulatorer) Lysrör och energilampor returneras till varuleverantörerna. Mobiltelefoner och deras periferienheter återvinns via tjänsten Kierrätäkännykkä. Den utbetalda ersättningen för mobilen skänks till Kyrkand Utlandshjälp. Batterier samlas i ett eget insamlingskärl och kärlet töms och förs till stadens sopterminal. Övervaktmästaren ansvarar för insamling och återvinning av miljöfarligt avfall.

20 Hantering av bioavfall Bioavfallet samlas i de separata bioavfallskärlen i kyrko-, klubb- och ämbetsbyggnadens samt Sebastos köksutrymmen. Bestämda personer ansvarar för att kärlen dagligen töms och förs till anvisade platser. Man har gjort ett avtal med HRM om avhämtning av bioavfall. Avfallet insamlas i ett 140 liters kärl, som avhämtas en gång i veckan och förs till Käringmossens avfallshanteringscentral. I Sebastos ansvarar husbolaget för avfallshanteringen Insamling av nyttoavfall Den kyrkliga samfälligheten har separata avtal om avhämtning av returkartong och -papper. De insamlas i kärlen som finns i avfallsskjulet. Glas och småmetall förs till stadens sopterminal. En arkitekt gör en plan för att utvidga avfallsskjulet. I utvidgningsdelen kommer det att finnas plats för energi- och glasavfall Gravljus I Kolumbariet används de stearin- och värmeljus som de anhöriga hämtar med sig. Resterna av ljusen samlas ihop och förs antingen ihop med blandavfall eller i kärl för småmetaller Frivillig insamling av nyttoavfall Församlingarna samlar urbruktagna kläder och ännu användbara kontors- och andra apparater och skickar dem till vänförsamlingarna i närområdena. Kläder som inte kan användas, distribueras via Grankulla Marthor till industriändamål för tillverkning av lump. I samband med barnklubbarna samlas och tvättas använda barnmatsburkar. De används bl.a. i basarer som förpackningar till produkter som är till salu Minskning av engångsprodukter Engångsmuggarna i samband med aulakaffet har bytts ut mot flergångsmuggar. I kansli byggnadens kafferum har börjat använda porslinskärl.

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

NCM:s samtliga miljöaspekter

NCM:s samtliga miljöaspekter Inköp och upphandling Inköp NCM köper saker för xx kkr per år. NCM har som målsättning att vid alla inköp beakta miljöaspekter och välja det mest miljöanpassade där så är möjligt. Personalen använder i

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Vision och policy Övergripande vision Allt liv är skapat av Gud. Människan är skapad

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Kartläggningsguide för avfallstemat

Kartläggningsguide för avfallstemat Kartläggningsguide för avfallstemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom avfallstemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Genomfört Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga vid

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN Theresa Knopp Natur och Miljö -2014- Vad är Grön Flagg? Daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. Ett internationellt

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Miljöprogram Hallands nation 2011 Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Hallands nation Thomanders väg 3 046-15 91 91 Dokumentets syfte är att fungera

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

NULÄGESANALYS FÖR MILJÖARBETET VID ÖVNINGSSKOLANS HÖGSTADIUM, KYRKOESPLANADEN 13

NULÄGESANALYS FÖR MILJÖARBETET VID ÖVNINGSSKOLANS HÖGSTADIUM, KYRKOESPLANADEN 13 Nulägesanalys Bilaga 13 NULÄGESANALYS FÖR MILJÖARBETET VID ÖVNINGSSKOLANS HÖGSTADIUM, KYRKOESPLANADEN 13 Värmeförbrukning: Värmeförbrukningen för år 2000 var 1055,6 MWh och för år 2001 850 MWh. Elförbrukning:

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

mal och hai 2011-201

mal och hai 2011-201 INSPEKTIONEN mal och hai 2011-201 an 1(5) Box 199 Finningevagen 54 B Telefon: 0152-650 100 Fax:0152-650 180 registratorp!ot.teriinspektionen.se www.lotteriinspektianen.se Org. nr: 202100-3310 INSPEKTIONEN

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Ansökan Miljömärkt Event

Ansökan Miljömärkt Event Ansökan Miljömärkt Event Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 8. Särskilda

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

En hållbar framtid. Handbok för miljöarbete i skolor. Städning. Fastighetsservice

En hållbar framtid. Handbok för miljöarbete i skolor. Städning. Fastighetsservice En hållbar framtid Handbok för miljöarbete i skolor I skolan arbetar man dagligen för en hållbar framtid. Där lär man sig kunskaper och färdigheter som behövs för en hållbar utveckling. Alla bör ta ansvar

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Avfallssystem Helsingfors universitet

Avfallssystem Helsingfors universitet Avfallssystem Helsingfors universitet Miljöexpert Virpi Pyy Tekniska avdelningen NUAS Seminar 24. 26. August 2008 Tema: Grønt universitet Mångsidig forskning - Många olika avfallssorter Fotograf Veikko

Läs mer

Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16

Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16 Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16 Syfte Y-sektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner arbeta mot ett hållbart campus. Y-sektionen

Läs mer

Miljöanpassa arbetsplatsen

Miljöanpassa arbetsplatsen Miljöanpassa arbetsplatsen i Sandvikens Kommun efter ett häfte utarbetat av Avesta Kommun Inledning Var man miljöanpassa sin arbetsplats? Skälen är flera. En ansvarskänsla in vår gemensamma miljö och en

Läs mer

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser i Kymmenedalen och Lappträsk Innehållsförteckning Bästa läsare Allmänna direktiv Centrala ändringar i bestämmelserna Tilläggsuppgifter om lagstiftning gällande

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Grön drott kan användas för miljöcertifiera föreningen, arrangemanget, klubblokalen eller anläggningen. På föreningsnivå kan man certifiera sig på tre nivåer

Läs mer

SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR

SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR Hur? Hur fungerar detta i skolans vardag? Vad lyckas bra? Vad kan utvecklas? Konkreta förslag: Varför? Hur? När? Vem? 1. Verksamhetskulturen i vår skola befrämjar samarbete

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör Syftet med miljödiplomeringen Systematiskt, strukturerat arbetssätt Ständig förbättring

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

minskad förbrukning av EL

minskad förbrukning av EL minskad förbrukning av EL MILJÖPLAN för Viggbygärdet 2011-2016 Täby 2011-09-20 minskad förbrukning av EL Viggbygärdet består av sex fastigheter och har en yta av xxx m². På området bor ca 650 personer

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 11-16 AUGUSTI 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015 Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 47 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 48 Sammanträdets

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Fritidsförvaltningen 1 (1) BESLUTSFÖRSLAG. Bo Sjöström. Rapport miljöarbetet 2009-2012

Fritidsförvaltningen 1 (1) BESLUTSFÖRSLAG. Bo Sjöström. Rapport miljöarbetet 2009-2012 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-01-28 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Rapport miljöarbetet 2009-2012 Sammanfattning I följande ärende kommer en beskrivning av vad som genomförts

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN SYFTE FÖR GRÖN SEKTION VERKSAMHETSÅRET Maskinteknologsektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner jobba mot ett hållbart

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN SEKTION VERKSAMHETSÅRET SYFTE Maskinteknologsektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner jobba mot ett hållbart

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 DE KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETERNAS EKONOMIFÖRVALTNING FR.O.M. 1.1.2005 Till följd av ändringen i kyrkolagen 20.8.2004/821 följer alla kyrkliga samfälligheter från

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4590/02.09.00/2013 Stadsstyrelsen 103 31.3.2014 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Beredning och upplysningar: Minna Ahola,

Läs mer

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM 6.6.2002 Nr 23/2002 1 (3) MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM Kyrkostyrelsen har i cirkulär nr 35/1980 givit anvisningar om mikrofilmning av inbundna kyrkböcker. Största delen av

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 12-17 AUGUSTI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer