Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huddunge byskolas likabehandlingsplan"

Transkript

1 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15

2 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal. Eleverna själva har varit med och påverkat innehållet, de har dikterat skolans regler tillsammans med undervisande lärare. Likabehandlingsplanen har förankrats i föräldragruppen och de har gett sina synpunkter, framfört önskemål samt gått igenom planen tillsammans med sina barn. Likabehandlingsplanen är fastställd efter att alla som är involverade i skolan, på något vis, getts chans att framföra synpunkter. Skolans huvudman har godkänt den som vår likabehandlingsplan samt åtgärder mot kränkande behandling. Huddunge byskolas likabehandlingsplan samt åtgärder mot kränkande behandling gäller för samtliga individer inom skolan, elever, lärare, rektor och övrig personal. Bakgrund Alla barn och elever ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka kränkningar och diskrimineringar i alla former. Precis som barnkonventionen sätter skolan barnperspektivet och rätten till lika behandling i fokus ur Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Varje skola ska upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, där ett förebyggande och utredande arbete är av betydelse, samt att det finns tydliga rutiner för detta arbete ute på skolan. Varje fall av misstänkt kränkning ska utredas och dokumenteras. Syfte Likabehandlingsplanen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller eventuella funktionshinder. Planen ska förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Kränkningar kan vara fysiska, verbala, psykosociala, text- och bildburna. Likabehandlingsplanen ska utvärderas varje år och en redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska då redovisas. I utvärderingen ska även elever och föräldrar vara delaktiga. Definitioner Alla barn i skolan ska ha samma rättigheter och ska ha rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar. De olika diskrimineringsgrunderna delas in i etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder av olika slag, kön och könsöverskridande identitet samt ålder. Med direkt diskriminering avses att ett barn inte får missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de diskrimineringsgrunder som lagen omfattar.

3 Med indirekt diskriminering avses att ett barn inte får missgynnas så att till synes neutrala ordningsregler får en i praktiken diskriminerande effekt. Med mobbning menas kränkning vid upprepade tillfällen. Trakasserier och kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande och utföras av såväl vuxna som barn och ungdomar. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en persons värdighet. Det är barnet, eleven eller personen som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Exempel på kränkningar kan vara fysiska- så som slag, knuffar och sparkar. Verbala exempelvis hot, svordomar och öknamn. Psykosociala exempelvis bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, blickar och grimaser. Text- och bildburna exempelvis klotter, foton, brev, lappar, e-post, olika sociala medier, sms, mms med mera. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet men som kan sakna koppling till de olika diskrimineringsgrunderna. Begreppet ska täcka in alla former av kränkande behandling som även kan bestå av mobbning men även av enstaka händelser. Det kan handla om att reta någon, knuffa eller dra i kläderna med mera. Ansvar och uppdrag Huvudmannen ansvarar genom rektor för att alla åtgärder följs upp samt för att en skriftlig utvärdering av likabehandlingsplanen görs en gång per år. De ska bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling och diskriminering. Det övergripande ansvaret för arbetet vilar på rektor och varje enskild medarbetare där varje enskild medarbetare har i sin tur skyldighet att följa och utveckla arbetet med likabehandlingsplanen. Rektor och personal diskuterar och planerar vissa teman kring arbetet. Likabehandlingsplanen är ett levande dokument som elever, föräldrar och personal fortlöpande arbetar med och den förankras bland elever genom klassråd, samlingar, temadagar samt föräldrar via föräldramöten. Regler (beslutade i elevråd/klassråd) Alla ska tillsammans se till att ingen blir slagen, retad eller mobbad Om någonting händer ska man säga till en lärare. Ingen på skolan får svära, eller kalla varandra för elaka ord. Ingen elev får lämna skolområdet utan lärares tillstånd Behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Lyssna på det som lärarna säger. Det ska vara lugn och ro på lektionerna Alla ska vara rädda om skolans saker och inte förstöra. Inga elever får kasta snöboll på varandra under skoltid eller på skolans område.

4 Vision Huddunge byskola är en skola där alla elever skall trivas, bli sedda och känna gemenskap. Värdegrund Huddunge Byskola är en plats där alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion och sexuell läggning skall känna trygghet, acceptans och lust till lärande. Skolan skall aktivt arbeta för att uppmuntra individer till att uttrycka sin egen individualitet och hjälpa eleverna att finna identitet samt främja jämställdhet mellan könen. Ingen på skolan skall utsättas för kränkande behandling, trakasserier varken av fysisk eller verbal natur, eller direkt eller indirekt diskriminering. Skolan skall utgå från de grundläggande mänskliga rättigheterna i sin verksamhet. Det vill säga att alla elever i skolan skall ha samma rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder (lagtext 2008:567). Kartläggning och nulägesanalys Det här gör vi: Personalens ansvar är: Att vara ett gott föredöme för barnen genom att värna om goda relationer till eleverna, vårdnadshavare och arbetskamraterna. Att ingripa när en konflikt eller kränkande behandling uppstår. Att uppmärksamma om någon eller några barn står utanför gruppen. Att stötta och bekräfta goda beteenden. Att dagligen vägleda barnen i vad som är rätt och fel och finnas tillgängliga i barnens vardag. Att arbetar mot ett negativt språkbruk och olika negativa kommentarer. Att genom handlingar och i samtal visa att alla barn är lika mycket värda. Att anpassa aktiviteter, utflykter, lekar och samlingar så att alla barn ska kunna delta efter sina förutsättningar. Att vara uppmärksam på den fysiska miljön och kartlägga otrygga platser så att personalen kan ha god uppsikt över alla utrymmen och platser där eleverna befinner sig. Att finnas tillgängliga under alla raster och ha regelbundna diskussioner om hur rasterna fungerat under dagen. Att reflektera över attityder och föreställningar på skolan, både hos personal och bland elever.

5 Att så fort misstanke eller oro uppstår kring en eller flera elever ska detta tas upp med rektor för kännedom. Att arbeta med olika delar av likabehandlingsplanen i klasserna om behov uppstår samt regelbundet som ett förebyggande arbete. Att lyssna in vårdnadshavares önskemål och tankar kring barnets skoldag och hitta olika samarbetsformer och lösningar. Vi strävar efter att alla föräldrar ska informera oss om de känner oro eller om något hänt som kan påverka barnets skolgång. Elever: Eleverna måste involveras i det främjande och förebyggande arbetet på skolan där alla känner att de kan vara sig själva och bli accepterade för detta. Värdegrundsteman, övningar och samtal regelbundet på skolan och i klasserna. Detta lägger vi tyngdpunkten på extra mycket den första tiden på skolan. Förslag av olika regler diskuteras i personalgruppen och med eleverna. Skolans värdegrund och regler, ordningsregler, bearbetas de första veckorna på elevråd regelbundet. Vi tar beslut efter att vi lyssnat in elevernas önskemål. Dessa regler ska därefter sammanställas i ett dokument som lämnas ut till alla föräldrar. Där ska även föräldrar få lämna sina synpunkter. Vid behov kan olika regler omvärderas eller kompletteras. Regler ska finnas uppsatta när de beslutats och kan då använda av elever eller vuxna när det upplevs att något bryter mot dessa. Vid konflikter får alla inblandade berätta om händelsen utifrån sitt perspektiv och tillsammans få hjälp att hitta en lösning. Utvecklingssamtal och IUP där även sociala mål diskuteras och utvärderas. I matsalen har elever bestämda platser. Elevenkät genomförs kring trygghet och trivsel under våren 2015, samt i diskussioner i elevrådet och i klasserna regelbundet under hösten Alla klasser och lärare uppmärksammar FN:s barnkonvention under året. Alla elever ska veta var de kan vända sig om de behöver prata med någon vuxen om något som hänt. Gemensamt mål är att skapa samsyn på skolan vad nolltolerans är och står för hos både elever och personal. Likabehandlingsplanen ska publiceras på hemsidan under hösten och delas ut till alla nya elever och vårdnadshavare som kan tillkomma under året. Kartläggningsmetoder: Trivselenkät Elevråd/klassråd Incidentrapporter Rastvakt Kontinuerliga diskussioner i personalgruppen (vaktmästare, assistent, personal förutom en rastvakt). Kolla av hur stämningen är på skolan Personalmöten onsdagar

6 Träff med elevvårdsteam 2 tillfällen/termin Nulägesanalys Gruppdynamik - grupptryck Oacceptabelt språkbruk Kränkningar: utfrysning, exkludering, verbala kränkningar, kränkningar via internet (Facebook, Skype). Konflikter på fritiden via internet som har påverkat det sociala klimatet bland eleverna till negativt. Tydliga mål och konkreta åtgärder tydliga mål: att alla ska våga säga ifrån eller säga nej att alla ska våga vara sig själva att alla ska känna sig trygga alla elever ska bemötas på ett vänligt och respektfullt sätt alla elever ska känna att det är roligt att gå till skolan alla elever ska känna lust till undervisningen och lust till att lära sig konkreta åtgärder: Våra kartläggningsmetoder Lektionstid avsätts till värdegrundsarbete kontinuerligt Lärarna skall forma undervisningen så att den blir utvecklande och utmanande Rektorn tillsammans med lärare skall arbeta systematiskt med våra kartläggningsmetoder och värdegrundsarbetet Temadagar om värdegrund och likabehandling Fadderbarn Olika projektarbeten t.ex. att äldre elever planerar och undervisar de yngre eleverna inom vissa givna moment Filmprojekt för eleverna i år 4-6 som behandlar utanförskap och kränkande behandling. Filmen skall fungera som ett diskussionsunderlag kring mobbing. Alla elever på skolan skall på något sätt vara delaktiga. Åtgärder vid kränkande behandling Den individ som utsatts för kränkning skall snabbt få stöd och hjälp för att förebygga och lindra såväl fysisk som psykisk skada. Alla samtal skall föras direkt med vårdnadshavare och med de berörda, aldrig i helklass. Arbetsgång vid kränkning: Barn-Barn 1. Lärare eller berörd vuxen på skolan har skyldighet att genast agera för att få stopp på kränkningen och ha samtal med den kränkta och de/dem som kränkt så snart som möjligt.

7 Utifrån samtal med samtliga berörda görs en överenskommelse för att kränkningen ej skall upprepas. Den konkreta händelsen samt överenskommelsen dokumenteras av berörd lärare/pedagog. Alla typer av kränkningar skall meddelas vårdnadshavare. 2. Uppföljning, som dokumenteras, sker inom en vecka av klassläraren eller berörd personal. Dokumentationen/utvärderingen skall visa om eleven och eventuellt berörda vårdnadshavare upplever att situationen förbättras. För att ärendet ska anses avslutat ska elever och vårdnadshavare tycka att det blivit bättre eller löst. 3. Vid fortsatt kränkning lämnas ärendet över till rektor som vidtar nödvändiga, t.ex. kontakta socialtjänst och/eller polis. Arbetsgång vid kränkning: Vuxen-Barn/individ 1. När rektor fått kännedom om händelsen/kränkningen vänder sig rektorn till eleven/ individen, rektorn lyssnar på elevens/individens redogörelse, dokumenterar händelsen och informerar vårdnadshavare alternativt skyddsombudet på skolan. 2. Rektor kontaktar arbetstagaren, rektor förvissar sig om att kontakt tagits med skyddsombud eller någon annan arbetstagaren har förtroende för. Rektor lyssnar och dokumenterar arbetstagarens redogörelse. 3. Berörda parter; rektor, arbetstagare, elev samt vid behov vårdnadshavare/skyddsombud träffas för att tillsammans finna en lösning. Rektor ser till att ärendet dokumenteras och rektor ansvarar för nödvändiga åtgärder. Tidpunkt för uppföljning fastställs om behov finns. På Huddunge byskola accepteras inga former av fysiskt eller psykiskt våld. Uppföljning och utvärdering En halvdag efter skolavslutningen som avsätts för att utvärdera årets plan och utveckla kommande läsårsplan. Vi tar hjälp av utvärderingar och trivselenkäter och går igenom att samtliga incidentrapporter är utredda. Vi blickar tillbaka på elevråden/klassråden och lyfter eventuella önskemål eller behov som uppkommit på dessa möten. Den pedagogiska personalen går igenom temaarbeten, temadagar och övriga arbeten i verksamheten som är kopplade till skolans värdegrundsarbete. Vi sammanfattar och planerar utifrån dessa inför nästa års värdegrundsarbete. Ny plan varje år Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras varje år och en ny reviderad plan skall finnas att tillgå vid varje höstterminstart.

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

Likabehandlingsplan Tolitaskolan

Likabehandlingsplan Tolitaskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-11 Likabehandlingsplan Tolitaskolan PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Planen gäller för

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-06-13 Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer