Skogsindustrins utveckling och forändring. Ordforande Per-Ove Bäckström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsindustrins utveckling och forändring. Ordforande Per-Ove Bäckström"

Transkript

1 59 Skogsindustrins utveckling och forändring Ordforande Per-Ove Bäckström

2 6I S KO G S IN D U ST R I N S U T \' E C K L I Ii G. F Ö B E A N D-R { RI G E _Y 4-R-L P$.K T '-r.låb-nä pt.rspektiv pä väsrr'nnorrens LAN ",t*o"i3it? ".*"#ålto n,,,onu Umeå universitet Tillsammansmedmalmenochvatten.lraftenharskogenutgiortenavhömstenarnaiden,u"nstu i"aorualiseringen och viilfiirdsutvecklingen.det häa böd{e i n^un9n ay fiisra å;hi;d*d"t ""h uur "n fti5o." "n starkt ökad intömationell efterfrågan på såg1de trii;.- u-år, i itir.ta tt-d från E-ngland. Den svenska sågverksindustrin anpassade slg snabbt till den nya marlnadssituationen. Före 1850 var den svenska triivaruproduktionen förlagd till Mellansverigg th Småland. Lioon"n eick till stor del över haninar på Västkus6n till vilka ftirdig-produktema. f6äd;f;å"--rag";k bi. i Viirnland; kin. Niir sågverksindustrin våixte, ökade behovet ;;; u}!-äid;[ uru<et teaoe Oian de gamla prodiktionsområdena inte ensamma kunde rr.* pa ai-" tifå" Saye*sägaqa pörjade diirför viinda _sig mot norra Sve- "tt"rtagan. ;;;fi,,a"'.' triuills utn-ynias i forhåt^iåndevis titen utstriickning. I Norrland fanns.k"on- uu ursfosskarakxif, ioin vid 18Og-talets min ansågs vara en outsinlig resurs. Lå;?;t"tt"iå";ikens kust och iilvama anlades exportinriktade ångsågverk. P",.-".oI- Itindika hamnar gick nu merparten av den svenska trävaruexpoflen, vilken xnde-r-d )U åd ftu- dlt ;"ti"lskiftet mei lin tiodubblades.det viktigaste sågverksltinet blev Viisternorrland, diir området kring staden^sundsvall utvecklades till våirldens sägv-erks-etaste. a]-.nitt. iftirntisanasområdöt med Ådalen utgiorde en annan tyngdpunkt i Våistemorrlands sågverksindustri. För att klara den stora produktionsölningen var_det inte möjligt för sågvelken i lpd.yllt att klam det sdindigt stigande råvarubehovet enban från liines egna $99fl:,DT9-l -11]" såwerksägama avin vzinda sig till Jiimtland och Västerbonen. Men 11te heller detta var iiii"iiiö"i ei"fouioinein si"i uidare till Nonbotten, norra Finland och nådde vid sekelttifi"ieält*ä uv Vita-havät. Naturligtvis var det inte enbart Sundsvallsfiiretag som var ;;;;;--; i å;nna jar<t på skogsråvaia, utan hiir bidrog norska och svenska sågverks entreorenörer rill aa den ikoesftnyttjandeftonl, timber frontier, som uppstått i sijdra Nor- "äl-fori-." i3go-ået torittits leåom Mellansverige, vek av mot norr för a$ vid sekelitiit.i riu till rkogu1nu no.r oir potcirkeln i Sverige, Finland och Ryssland..Fronten "an ilä;;;"d; föt sålverksindustriri goda konjunkturer då råvarutillförseln på "hemmapi-;',u*tua".t I sko-gsumynjandefrontens spår följde en omfattande etablering av sågverk. Sågverksindustrin Skossumvttiandefronten nådde Viisterbottqns liin på t 860-talet. Från liinets skogar i-ä,i" li"-fi-a kunde timmer flottas på Ångermånälven ned till de västemorrllindska,ä*"iti"iiäes Ume- och Skellefte?ilvens dalgångar awerkades skog_, som på havet traltsoorterades-ned till sågverken i Västernorrland. Västerbottens betydels som råvaru-. titt sågverken söd=erut iir obestridlig. Men hur påverkades l?inets sågve*smdusm "*poitor av'den kraftieiefterfrågeökningen på trävaror?z Vad karakr.iiriserade liinets sågverksinouirl o-tå"g l856ihade nlgoi erfarenhet av.sågverksdrift uweckiats, som man i.åä" G n-n-ttuä, nar industrin-skulle anpassas till den nya marknadssituationen? Av J;åiå;tö*'* ""ttensågama norr om Gästri_kland, med ett taxeringsviirde på över I B;orklund 1992, Se även Sejemted 1980 och Björklund 1984' 2 Jlirnftirt med andra uln i Norrland,,iI den hisloriskå fo'skningen om den viisterbotfiiska skogen'.d;;;i-*h.k;gsinoustrin a".utygsam omfarmirg. rynna raplort skall ses som ett första steg i ett åf-tår,ftiotgmgrpöekt inom namnå problemomräde. Tanten iir att projektet skall vara inriktat mot såväl ekonomisk-historiska som ekologiska frågeslillnirrgar'

3 llll kr. låe i mitten av l80gtalet inte mindre lin sex i Väst rbotten. Att V:isterbotten var de stora iågverkens region bestyrks ytterligare av att av 4e nio anläggmngarna inom inter-vallet ö 1.1 i tåxöringiviirdekom sex hiirifrån.sågverkens medelproduktion var också störst hiir, medarexporten av plankor och briider från umeå tulli.am-ardisritt nar ungef?ir lika sor som den från Hiimösands och Sundsvalls tullkammardistrikt.3 Vid den hiir tiden kunde den västelbottniska sågy rksindustrin alltså mer än v?il mäta sig med den i andra delar av Norrland. Sågverkens lokalisering i Våsterbottens län Nordmaling Hörnefors Bjurholm Degerfors Viinnäs Umeålb Sävar Bygdeå Nysätra Uivånger BulEäsk Burcå Skellefteå lb Byske Jöm Norsjö Malå Lycksele Stensele Sonele Vilhelmina Dorotea Åseb Skellefteå stad Umeå stad SUMMA v 1v 3v 1v 2v 1v lv 2v 1v 5v 2v 2lv v lå 2v 3v 1å lv 3v 1v 1v 4v 2v 1lv 3 8v 1å 44v 6å 1900 lå 1v 1å 1L 1c 1c 3a 1v 1v 2 2v 4L 2v 3^ 1c lå 7v r6å 3c Anm. v= vattensåg, å=ångsåg, r= ramsåg, dvs vatten- eller ångsåg och c=cirkelsåg Kiilla: Wik 1950, lr 2c lr 2c 3c 3c 9c 2 2c 3c lc 6c 6c 2r 4c 4r ft 1r k, &,?e lc 1c 1r lc lr & 1c 1r lc lc 1r l5r 7lc 3 Wi* tgso, 88, go. Av de sex sttirsta vattensågama 1850 farms en i vadera YserstfGs, Briinnfors, Bureå och Baggbttle samt två i Lejonström bröts Skeuefteå ut ur Piteå tullkammardistrikt och bildade dåreft r ett eget hllkammardistrikt

4 63 Under de Wå årtiondena fram till 1871 fick l?inet sina sex första ångsågverk.a I Väste.rnå.tläO f*nr nu 39 ångsågar.till skillnad från Västerbotten, diir vattensågarna mer.iin ätä"u^uf"a* -"ifan ia5o öctr 1871, minskade de i Västernorrland med ungef?ir en fjiiråä"f. i t"*"itr"t inom Sundsvallsområdet anlades stora ångsågar, som hade en klart stone -eäetp.oauktion?in sågarna i Västerbotten. Dessutom uppvisade trävaruexponen Over såviil H^ZimOsands som Sirndsvalls tullkammardistrikt i det niirmase tre gånger så stora kvantiteter som expoften från Umeå befann sig sågverksindusrin i inlednlngstqsen till en tidigare icke skådad.högt<åniunitur inc,im bänschen med stigande försliljningspriser och ökande e,xporkvani:iii* firfdl" Utev in intensiv föreägsgrundniirg. Viä mitten av 1870-talet yar så_g- "åii.-rli"o"im* senombronsskede öv?r] och industrin övergick under åfliondena fram dii;;i9001;i;-konsolideringsfas. lst tlststriirjadeockså trävaruprisetfalla.till en Uiriä t unoe såwerksbolagen fr'åiu uppe sina sina vlnster genom att öka de exp9n91ad9. fiil-ti ;i;;.-mälslslia?s tninrkadä utlandets efterffigan på triivar. or. vilket ledde till en mvcket lraftiet prisfall. Sågverksindustrin hamnade i en mycket djup lägkonjunktur' I Ud+i, uu 1880-åei våinde koijunkturen åter uppåt. och både produktion och tog _expon ian.6 Under detta ånionde, liks-om det följande, tillkom en rad nya sågverk. Visserligen fluktuerade oriset Då fiirdigprodukterna och sågtimret, och några år under båda åreondena var ur konjöknssynpunki'besviirliga- Men trendmässigr ökade den norrl2indska export"n t"u- tiif sekelskifiet, då den nådäe sitt kvantitativa maximum'7 Till skillnad ffin övriga Nonland vff etableringen av nya sågverk i västerbotten under igtg-1u1"1 btygru-, öh endast wå nya anläggningar tillkom. Nästföljande årtiondet åmae Unets arigsågar med tre för att vid sekelskiftet uppgå till 16.8 Ett intressant nytt inslag vid dennä tid' var att liinet I 900 fått sina första, tre cirkelsågverk. Det v^ar man iiifr"it-r"r,11"0 JZimtlands l?in ensam om i norra Sverige. lnslaget av vattensågar i V:irr.iUon"n nal' åinnu pfuagligt och utgiorde mer åin en fizirdedel av liinets totala såg- Ångkafien fr'ad'e nu fåtisltt genombrott inom llines så_gverksindusri..men "* 56g;iå"d. g1"';; d; ångsåfar, som byggdes under &en strax-före sekelskiftet fick en mycket kon historia- Inte åinäre iin se*-ai-dem var tagna ur drift redan före första viirldslcigets utbrott.9 År 1900 exporterades ffin Skellefteå och Umeå tullkammardistrikt tillsammans m3 sågade ;ävaror. Samddigt utskeppades från Hiirnösands och sundsvalls rullkammardistri_lit otalt I mr. Till deua kom m3, som gick över Ornsköldsvilc. btir-"6 uar utskeppningen ffin Viiste$ottens liin endast en dryg fjiirdedel av Västernorrlands, vars ånliågar uppgick till inte mindre Zin 106 stycken, medan vattensägarna ;; r*ai -tut"t.-vait.tuöiräns exporsågverk hade en medelproduktion på årsbasis som översteg de västernorrliindska noteringama- l0 Den $tvdligt stöir exporten från Västerrollr*ä u" rot:aktligen i första hand-förklaras med att liinet hade betydligt fler produktionsanläggningar iin Västerbotten. 4 Oen Adsta ång.agen i Våsterbotten låg i Sandvik, Holmsun4 vilk n uppfördes 1858_._ De-fem. övri^ga "- Noia-Airei dgsåg i Runtlvik, Kelmensnäs, Såvenlis och Unvikens ångsåg som -låg^i_skellefteå U"Orfår*,oftä *rn''t i "Byske socken, Båtvits ångsåg vid Fungrund. V?isteöotten , passim. 5 w* tgso, tz6,gos. 6 Söderlund 1951, passim. 7 w* tgso, tqt. 8 W* lgso,zgz De under 1870-uler nystfftade sågverken låg i Bureå och Furugrund. De-ångsågar *.äåå"r r"ff"n l88l och 1900 var: Nonbyskiir. Rosinedal i Degerfors socken, Holmsund, Obbola' if"-nr-" *-t öniken och Nyhamn i Skellefteå landsbygdsförsamling. I Byske socken byggdes ångsågar viä Renholmen och Halsögrund. Slutligen uppfördes eu ångsågverk i Umeå stad' 9 ibid. Cittelsåga-a var uppförda i v?innlis. Umeå landsförsamling och Åsele. lo w* rqso, tst, log.

5 64 Perioden, som sfiäckte sig från sekelskiftet fram till första vitldslaiget uppvisade den svenska sågverksindustrin tydliga tecken på stagnation.. Dessutom drogs branschen drogs under de åisom niirmast föregick storsfejken 1909 in i en lågkonjunktur.konjunkturen var på väg upp, niir v?irldskriget bröt ut. Efter ett tillfzilligl stopp_ för utskeppningen i sambanä med krilsutbrottet, fonsatte udandets efterfrågan på svenska trävarol att öka under 1915 och 1917, i en situation niir priset på f?irdigprodukterna steg snabbare iin råvaruprisema och arbetskostnaderna. Sedan tyskama proklamerat det s k oinskriinkta u-båtsicriget och förklarat tr;ävaror som krigskontaband föll den svenska sågverksexporten hattiet ftam till vialdskrieets slut i november 1918.Under de wå första fredsåren steg åter dän internationella efierffigan på sågade riivaror, och 1920 låg de svenska exportkvantitetema i nivå med de noteringar som giillt före lriget.l l I Västerbottens llin, diir antalet ramsågverk varit oftiriindrat mellan 1900 och 1913, tillkom under perioden I 920 sju anläggningar. Dlirmed hade antalet ramsågar uppnått sitt maximum, vilket innebar 30 anläggningar. An kraftigare var tillviixten ilom fnits cirkelsågverk, som ökade kontinuerligt under hela 20-årsperioden för att 1920 vara 28, vilka huvuäsakligen var lokaliserade till inlandet och hade en produktion som företrädesvis avsattes på hemmamarknaden. I det södra gnnnliinet var utvecklingen annorlunda. I Västernorrland förblev beståndet av ramsågar praktiskt taget oföriindrat under hela perioden, diir ramsågama 1920 riiknades till 103 stycken. Cirkelsågama hade linnu inte fån ftiste hiir. Ännu 1920 fanns i liinet endast en sådan såg.12 p5t Västerbottens del hade uwecklingen innebudt att liinet året 1920, relativt sett, knappat in något på de exporterade kvantitetema ffin Västemorrland. 13 Depressionerna i början av 1920-talet och i bö{an av 1930-talct drabbade den västerbottniska sågverksindustrin hårt. Försiiljningsprisema sjönk kraftigt, produktionen skars ned och arbetslösheten nådde aldrig tidigare noterade nivåer. För att pressa kostnadema wingades sågverksägama till omfattande rationaliseringarar av driften. Men enbart detta räckte inte. I flera fall wingades man lägga ned verksamheten för gon.la Sågverksdtiden satt in, och i liinet halverades ramsågama ffin 30 till 15 mellan 1920 och På tröskeln til an&a viirldshiget hade liinets sågverk genomgått en omfattande modemisering. Den sista vattensågen, i Robersfors, hade lagts ned 1935, och de allra flesta ramsågama var nu elektriskt drivna.16 Men för mellankrigstiden hade branschen som helhet en stagnerande utveckling. I Viistemorrlands liin log sig sågverksdöden bl a uttryck i att antalet ramsågar reducerades med drygt en tredjedel.lt lnom sågverksindustrin uppvisade cirkelsågama under mellad<rigstiden expansiva och avancerande drag. Då bildades i Norrland ett mycket stort antal sådana sågar, som vanligen var Eansportabla, mycket små och som bara drevs under en viss del av året. De som låg bakom tillkomsten av cirkelsågama var bl a hemmansägare, hemmasöner, arbeure och lastbilsägare och var under mellankrigstiden en följd av lastbilsrafikens genombrott och ett utbyggt vägväsende. En betydande roll för företagsbildningen, siirskilt under 1930-talet, var att en ny sågningsteknik,som förbättrade kvaliteten, introducerades. Bakom tillkomsten av cirkelsågama under detta årtionde låg också ett s k marknadssug, vilket uppkom som följd av en sffkt ökad efterffigan på triivaror från den livliga byggnaäsverksamheten. De vid kusten belägna exportsågverken kunde inte prismässigt 1 1 Soderlund, lg5i, w* rgso, 296, wir zro r.2ri t,220 r,23ot. 14 Soderlund D 5 r, wit tgso, Hormströ. 1988, w* rgso,:og.

6 konkurrera med cirkelsågama om rlivaruleveransema till de v?ixande tiitortema i Norrlands inland.l8 65 Även i Våisterbotten, dtir cirkelsågar funnis sedan sekelskiftet var företagsgrundoinggn: il;öil;;;;;fuåolrigitia"n _ itun även under viirtdskri-gsåren, intensiv. De. sex c_irtelä;ä:ffi f*ns t913,-hade 1920 blivit 28 för att år 1937 upp_gi ti1 inte,mindrc 71, Vfste.Ubttens cirtelsågar uppvisade en helt annan,utvefkling åin I slst-,iil""älii" ä"l"-ååa-e cirtäeisågen, som låg i Bollsta ftirsamling, först vid dden ffir viirldskrieets utbrofl fu 1920 hade verksamheten vid denna s,lg upph-o-rt' ocn nu ranns fariis inäa ci*elsåg i Junsele. Vissertigen ökade antalet cirkelsågar i Väst morrland under såväl 192G som 1930-alet. Men de uppglck 1937 till endast l8'rv sistniimnda år utgjorde exporwiirdet av trävamr över de västffbotmiska harnnama qrygt Zi E" ii a" iaii&onliindska noteringama. Diirmed bröts en 40 årig trend.som innebar uå un-a.i"afthon"iska exporwåirdei på trävaror i relativa termer successiv-t- knappade ir; Från il;d;il!-å''iiinast",i*potwiirddt. an ha uppgått till 14 Vo åt 1890, steg den^.,eiteruotmista anaeten till 28', 32och36 Vo,ndet arln ISOO, 1913 respektive 1930'20 Skogsindustrin och den västerbottniska exporten Från början av 1870-alet och in på 1900-talets ftirsg år:tio-nde bestod den västerbottniska exdorten av tre Drodukter: aavaår, tjiira och produkter ffin llinets jåirnbruk.'?] Från mirstar saviit tiiiran som jiimverksprbdukternas andel i produktionen och hade vld sekelihftrip.atrist i tug* försvunnit. Vid sishåimnda tidpunkt besod låinets export nästan uteslutande av sågade trlivaror. Exoortvärde(tkr / fasta priser) för Västerbottens län samt exp-ortens ^ nröcentuella fördelning bå olit<a varuslag i Umeå respektive Skelletteå iullkammardistrikt =100. AC- Trävaror Massa Öriga J:irnprod/ emoft- skogsprod malm u-ffi- u- st" u'n sr" u. sk" u. st" l87t n 99 r9l t Anm bröts Skellefteå ut ur Piteå tullkammardisrikt och bildade ett eget distrikt Kiilla: Bearbeming av Wik 1941' l3l ff I biirian av lg0gtalet byggdes liinef ftlrsta massafabriker. De,ftinta anl4ggnit:galll vat ;Ji;ättiter: RoU"nsföi 1904, öhrviken och Hömefon Det första itjioirijit tta" i Byske 190?, följt av ett i Umeå var det_dags för Schai"s ilaiiiitril uirvikdn, och fuen påtriidades produktionen vid Sofiehems tr?i II ) Dah.6n 1950, 304 ff. 19 wit t950, zsg,296,309. 2o wit t9nt,tso,r6o,t73, 180, rjaran r"ao"iot i kolumnen "Öw skogsprodukt".

7 66 sliperi och vid Byske triisliperi. Liinets enda sulfadabrik uppfördes i obbola under åren Liksom för ramsågverken gick merparten av massafabdkemas produftion på export. Massaexporten o! en allt slora andål av låinets totala uförsel. På 1930-talet hade massan med sod margnafpasserat triivarorna som den viktigaste exportvaran.då hade låinet ocksf,fått en ieoje uiltg expoltvira: malm från Bolidengruvorna- Några avslutande kommentarer Niir sågverksindusrin i mitten av föregående århundradet f ck sitt_genomb'rott, fannsinom västerbottens liin de sttlrsta sågverksurläggningarna i norra Sverige, vilka också hade den stiirsta medelproduktionen.till skillnad Västernorrlanf sfgdde lzir-inte 4g9l^^ snabb modemisering äv produktionen. hoduktionsökningen skedde iinda fram dn talet genom att antalät vatiensågar blev fler, och det var först på 1890-talet som ånglraften fick iiu genombrott inom den iäsrerbonniska sågverksindustrin. Jåtnfört med det södm erannliinlt var ainnu sekelskiftet såviil företagsgrundandet som produktionen inom iåwerksindustrin i Västerbotten av liten omfauning. Under de följande åniondena fram till-andra väldsl<riget knappade llinet in något på Viisternorrland. Det skedde under en tid niir sågverksindusain i sin helhet uppvisade stagnerande drag. Vid sekelskiftet dök de första cirkelsågama upp i l?inet Som en följd av att hemma- - - marlnaden fick ökad betydelse både under ftiista v:irldslciget och under mellanlcigstiden blev cirkelsågama kontinuerligt fler. Siirskilt snabb blev tillviixten av lzinets cirkelsågar under 1930+ales inhemska byggnrsch. Den viktigaste föriindringen inom låinets skogsindustri var emellertid tillkomsten av massaindustrå, som success=ivt byggdes ut under en dryg 20-årsperiod med början Den avancerande massaindustrin blev under 1930-talet Västerbottens viktigaste exporwara och &irmed en allt viltigare intjåinare av nettovaluta. Men under perioden var lzinet först och friimst råvarulev"gl^qt di sågverken och massairidustriema i Västemorrland. Detta stod redan i bö{an av 1890-talet klart för dåvarande landshövdingen i Hiimösand, Gustaf Ryding, som på ett ueniirkt sätt beskrev Västemorrlands "egen" skogsuhyttjandefront: "... att derest den inlm liinet försågade timmermåingden hiirrörde från dess egna skogar, afverkningen skulle vara i sanning ftirtidande. Men tack vare att Ljungan' Idalselfuen och Ångermai'efven utgör tre sammanhzingande flodområden, sompmsluter hela Jemdand, Det åir på grund af dessa förhål intaga det friimsta rummet." 23 södä delen af Vestärbottens lappmarkl.hvarjemte Indals- och Ängermanelfvamas floder efter Ströms och Hotagens vattendalar, sträcka sig öfver till Norge, iir det möj- ligt att förse liinets sågverk med råvara"..."vid V Iiins kust försågas dess- utom lorrland och Finland. som mellersta Norrland inom triivarurörelsen kan 22 Nordisk trävarukalender Även om forskningen om den v,isterboteriska sågverksindusttin inte iil särskilt omfattande, iir den iin min&e för lainets massaindustri. Något relevant översiktsverk om den vå'sterbottniska eller norrlindska massaindustrin finns inte heller. Det :ir en av anledningarna till att massaindusnin hiir behandlas så summaristl. 23 Kala: BiSOS H.Iåndshövdingens i Viistemonlands l.iln fem&sberä(else för åren l89l Afln.Undentrylningama ä författarens egna

8 Kåll- och litteraturförteckning 67 Bisos H. Landshövdingens i västemonlands llin femårsberättelse för åren ' Stockholm. Nordisk trlivarukal endet 1937 l7938.stockholm' Biörklund,J. (1984) From the Gulf of Bothnia to the White Sea' Scandinavian Economic History Review. No I Biörklund. J. (1992) Skogsumyttiandefronten och dess tekniska_och^politiska ffi1'ä;-å;;:s[oiru-[.tr tåtiiska uweckling under 100 år. Skrifter om skogs- och ianiurutstriitoria- {ea I Perlinge'Nordiska museet' Stockholm' Dahmdn,E.(1950)Svenskindustriellföretagawerksamhet..Kausalanalysavden indusriela uwecklingen I'Stockholm' Holmstöm,P.(1988)Bruksmaktochmaktbruk.RobertsforsABl Umeå Studies in Economic History nr 9.Umeå. Sejerste4 F. (1980) Veien mot ost. vandringer. Festskrift til Ingrid Semmingsen. Oslo 1980 Silderlund, E. (1951) Svensk triivaruexport under hundra år'stockholm' wik, H.(1950) Nona Sveriges sågverksindusri ffin 1800-tales mitt till 1937' Geographica nr 2 l.stockholm. Wik, H. (1941) Nonlands export Geographica nr ll'uppsala Västerbotten I

9 69 BAGGBöLERIET I INTERNATIONELLT PERSPEKTIV Ett aktuellt forskningsområde i blixtbelysning Sven Gaunitz Institutionen för ekonomisk historia Umeå universitet Mina damer och herrar! Som var och en vet, är det skillnad på att äga och att ha. Jag har er som ar:ditorium, men ias äser er inte. Jag gläder mig åt att få ha er som lyssnare, men jag^kan lnte gora vao Jag. "vi"u täea er. Att ägä i--nnebiir en lagligt sanktionerad rätt att hantem något eftel eget skon' sa liinge som jag (ägaren) håller mig inom lagens råmåirken. Nu vill jag anvåinda mitt inflytånde över er för att väcka.ert intresse-för ett forskningsomiaåe;äipecielt anknytnind till övre Norrland. Det gäller rätten till resursema, närmare beslåmt naturresurserna. Äsanderättsfråeor åir ofta på tapeten. Hushållningen med våra naturresursel iir s*in-digt på ä;"ö;;ie;;. -St ua. A"i öitså för hundra år sedan. Ordet " baggböleri ". blev på. I 866-talet skfllsord flr ett slags resursutnyttjande, som sred mot vedertagna äganderåittspnncrper. Vad innebar det? K-an det liira ösi något om hur vi genom lagar-och äganderättsregler. ;å*;iä;d;turtiitgangarf Jag vii försoka svarä genom ätt först precisera laggböleriets il;bötd. i.aao -tvaä *öoemaieorier om ägandet öch sluttigen söka intemationella paralleller till hiindelsöma här i Umans och Vindelns ådalar. Saken har en historiefilosofisk sida. Iåt mig börja med den! vi måste nämligen-l:ira oss att ititia mellan olika slags händelser. Ett morä, t ei på president Kennedy, iir ett faktum, så in-"iiääitt"t Jt ti. Vi"iir ttett pa det klara mdd trur vi statl bedöma det. Dåiremot vet vi inte' varför det skett och inte hellei, hur det kommer att påverka oss. Helt annorlunda med ett långsamt och utdragej händelseförlopp, som bag..gböieriet.. Hur. skall vi bedöma det? skall vi godklinna det? Ar det lätt eller orätt? Det föista problem vi rot"t lit "tt det tår tid att varöbli att något händer. Sedan tar det också tid för oss att 6;il-ör;t*, om hur vi skall tolka dei, och det dr<i'ier iinnu längre innan vi kan genomdriva vår tolkning och fatta beslut om den. En sådan orocess kan gå obemärld förbi, eller också observeras den först niir den är fu]l- UåtåiA. d"n kan ocksf, resultera i en hiindelse, då konflil,rten drivs till sin spets. Detta var vad som inträffade vid tingsåttema i våra ådalar 1850 och Baggböleriet Vi kan fölia föriindrinssprocessen i Övre Norrland från slutet av 1700-talet' Då hade timdät boriat iaideras högre än tidigare. Internationell efterfrågan lockade till in- -;kd; ;;..t;;;""- i flonlåer och såsar. -och den snabbt ökande befolkningen tillhandahöll arbetsf,tiii. iioi"n tmdirionerna ftän i600- och l?o0-taiens bruksekonomier behöll konan koniäiän O"E nytyggesanlåggningar och sågar. Båda uppmuntrades men hölls inom privileeiesamhåilletsiainä. for ä[ st&ja sågarnä tildeladei En del av dem stockångsffättigheter åa f.i j"-r skosar från 1780-tåldt. De-t rörde sig om hundratals och några gånger tusentals trad per år, oclipriset, stubböret, sattes lågt.

10 70 Förutsättningarna för kronans agerande var dels dgss generella ansprak på överflödig - skogsmark, grundat på Gustav Vasas brev från 1542, dels awimingen i Viister- och Norrbotiäns tin, iom började Denna innebar att skogsmarken delades upp i lnono- och bondeskog och att tydliga gränser stakades ut StocKångsterna b_evilj ades innan arvittringen var klar oitr tan sej som en övergångsform, innan kronan fått kialhet om sina egna domäners omfattning och tillstånd. Efter 1820 gavs inte några nya srocldångsprivilegier, och från L827 slog-kronan in på en liberal linje, som bl a inneöar_ att den vjlle privatisera sina egendomar. Detta frck dcik störst effekt i andra delar av landet, t ex ör bruksprivilegieskogar. Tilldelningen av stocldångster utgick från antagandet om att man skuile sakra sig -e_n_uthållig avkastninf från skogarna och berä]nades mycket försiktigt. I allt beviljades ca träd per ar på markema i Umans och Vindeln ådalar. Efter långa underhandlingar utvidgades äen till ca träd år Hela denna arverkning kom från fu 1842 pä Baggböle, dit all privilegierad sågning koncentrerats av dess nya ägare, firman James Dickson & Co i Göteborg. Vid denna tid steg efterfrågan på sågat virke snabbt, och det iir troligt att sågama i Baggböle förbrukade upp till tio gfuiger mer åin den privilegierade stockangsten. E9 del av råvaran erhölls i leverånskontrak fån bondbyar, ofta oskiftade. Mellanskillnaden hämtades fråln de skogar, som genom awittringen skulle tillerkånnas kronan. Diiremot hade sågverks- _ ägarna-iinnu inte hunnit skaffa sig fasta egendomar och inte heller awerkningsrätter på bondeskogar. Det var alltså lätt att s:itja virket. Det var också lätt att finna råvaran. Arbetskraft fanns. Marknadskraftema gav iitt bifall. Bara de institutionella hindren stod emot. Det var hushållningsprincipen, dvs principen att man måste hushålla med skogen, oc4 det var ersättningsfrågan. Hur skulle man kunna betala för mer timmer iin man hade tillstånd att avverka? Et sätt var att försöka få tillståndet utökat, och det beviljades ju omsider, men inte så mycket som behövdes. Ett annat sätt var att låta saken ha sin gång, uppmana böndema utmed ådalama att awerka var de ville, och sedan köpa utan att fiåga varifrån virket kom. På det sättet frck bönderna ordentlig arbetsförtjiinst, och dessutom kunde de spara sin egen skog för framtiden. Det 1åg såiedes i alla de tre partemas intresse att timret awerkades: kronans, sågverksägarnas och böndernas. Men hui? De två sistnämnda agerade gemensamt mot kronans ansprå'k. Bakom böndemas instälning kan man åtminstone ana iildre rättsregler som betraktade skogarna som fria att nyttja. Den ökande exploateringen förödde dessa sedvaneallmiinningar och krossade diirmed också det äldre regelverket. Kronan försölie få kontroll över exploateringen genom att lyssna på rykten och spionera på Baggbölesågarnas verksamhet. Det verkade som om produfttionen var orimligt stor, och måga tecken tydde på att man sågade omärkt timmer. Sådana anklagelser var dock svåra att läda i bevis, och sakernas tillstånd iindrades föga av att några obekräftade rykten gifk. Dem kunde företagsledningen nonchalera. Det var inte förän ersättningsfrågan sköts fram, som hanteringen biomsades upp. Ty hiir var det fråga om att peka ut en stöld från kronan - i klart vinningssyfte, dessutom, och med stora förtjänster. Tljuveri! På detta sätt fann kronan en våg att driva igenom sin syn på äganderätten. Det var visserligen en omväg att gå över ersättningsfrågan, men den frågan var lättförståelig och tolkades ömedelbart söm ett klart brott enligt rådande rättsbegrepp. De förment avsiktliga stöiderna väckte en arg tidningsopinion, och de var ett starkt argument även i

11 förhållande till bondesedviinjan. Elsättningsfrågan blev-helt enkelt ett instrument föi att ä.iua igeno* en ny samhåillisyn och ett iindrat regelverk' 7l På detta sätt framstår baggböleriet s9m ett led I gl lang uwecklin-gskedja.l,t9l1 t?il{-"- iåin nva rättsbesredd oclt- nya fiirhållningssått till skogen, och därmed fill våra naturesurllrli'ö'1alifiä"i"ä"åö.illao uetyaerser som har mea itogsexptoatgrilgel {!_c_ora, Ä nffi$,rufii3iå:låt'ih5:$:l'tå-'"'åi'?';ä?ff"fi "qliöi"fr åf å"ååtffi ;å ;öil;ii;f#;å;åån, i,r.!ä-"åittring av-tronoskogfsom jag anviinder, nåir jag nu vill soå saåtiäa och moderna paralleller. Niir vi försöker renodla håindelseförloppet finner vi en ko,nflikt mellan tre parter om.hur en idu tiikanetie resurs (timmeiilog"n),itutte utnyttjas. Våra vänner ekonomerna skulle tala ;Ä"äå*"ittffiio. FoiioppJt f,orråades av paitemas försök att var för sig.hävda. sin egen rrl"afiti"rfi'"1äl ö. äel*aiiiud som niirmast'kan betraktas som ett laglö-st tillstånd- De äioiåääi,^åääå1;tt;d;jfti ;[er rättare sast förutsättningslös fö-rlrandlingssituadon, och ääiirä äitråi"ing pagicfi t l dess att en ny p-raxis urvecklats och fästs i lag. Konflikten om västerbottensskogama utlöstes av de nya uwecklingsmöjligheter, som öppnade siq senom ökad efterfrågan på trävaror och större tillgiinglgnet.. Den.lorsmamnoa kom tif s- nes i höere priser på den brittiskdominerade världsmalknaden' oen senare 1 läiiättäi.riåri""o-.r'orttu innebar signaler till virkesmarknaden i norr om.att.läget.. iote"at"t.. sa att en e*ploaterini kundä påbörjas. När dessa signaler har varit tillräcldigt rvdlisa kan vi historikei i efterhand ialtta dem som en förskjutning av.de r huva pnserna fbr dä aktuella varoma mellan wå regioner. Diiremot säger relativa.pnser rnte myckel om oåiir-iiii-rctiindringen, gctt a.täcot dem till ganslå trubbiga iirstrument, niir man vill studera resurstillgang och exploatering. De relativa prisema. eller rättare sagt, de lelativa kostnaderna blev så fördelaktiga för en ;;iäffisä;; en nytt regelverk etablerades. d;;;iä"dst"i6g"-a au de insritutionela ramama språingdes, och vad som fr:imst ffu mig att lyfta fram baggbqleriet :ir att det åir ett ovanligt tydligt exempel oii.iir'dir-a"i mellaniesursliilgång och-iistitutionella arrangeqalc' Kqn dpl Leneraliseras? Jas tror att det vole viirt att studera pamlleller och konffataktlsxa losnlngar. Fä;rä;örtäå iitruäri"iut aetta slags resursu:tnyttjande på andra håll, och, i så fatl' på vilka villkor genomfördes de? Institutioner, regelverk och kontraliit Hit åk det dags att ta hjälp av modern ekonomisk teori. I den.har spelet mellan åena sidan,.r"ftauig" iiititutio.ör^octt å den andra företag och andra.aktörer på rnqfry9,tl.t1ji-'tott ui*r*". "fot att klarsöra vad detta innebiir måite vi ge ordet institution ett mer abstrakt i;åiiäiiä i;"iiiil-sitaturui. Det syftar den härgången inte alls. p_å statliga vårdh-em eller nänäi-fitnanoe i m"assivt rötitegel. Dåt avser i stlillöt 6gar och sedv-iinjor och för den delen anära slass kulturella vttringar som finns kring olika slags samhiiustunktroner, t ex I Iorm iv ägandärän. Vi bruliar oc-kså tala om 'regelverk" ' I sin berömda översikt över institutionemas betydelse för ekonomin skiljer Douglass C i.läh;ffi;;ååi, nåmtigen politiska octr r-atts_liga ekonomiska regelverk samt -regelverk, kontrakt. De tre nivåema är alla tvingande ör de måinniskor som omtattas av dem r oen ;;ilä. "1i"r de inte åtlyds leder-olydnaden till bestraffning. loiitilla regdverk fast- ;ä;;i; öl"iituu titä'tt tr* frågoi skall handläggas i samhåillet. Ekonomiska regeläi.1;;äåäer innefriliet iäganderåiten, dvs först och främst vilka rättigheter. som..giiller id;ä;ärd;fitdiv egendom'och hur iniiomsterna darifrån disponeras och sedan vilka

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Innehåll Inledning 7 Ingrid Petersson Fakta om den svenska skogen 15 Hållbarhetsbegreppets intåg i skogen 27 Erland Mårald En arena för konflikter 37 Karin

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 657. Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 657. Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 657 Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag Finn Landegren Uppsala, april 2008 ISSN 0283-622X Förord Denna uppsats

Läs mer

ett ursprungsfolk i Sverige

ett ursprungsfolk i Sverige samer ett ursprungsfolk i Sverige Photo: Frida Hedberg Tiderna förändras Kulturer påverkas, förändras och smälter emellanåt samman. Samer och andra folk har levt sida vid sida under många hundra år i det

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Sveket mot de fattigaste

Sveket mot de fattigaste Sveket mot de fattigaste Om biståndet till jordbruket som försvann Fakta utan gränser Nr 7, februari 2008 Stockholm, februari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress:

Läs mer

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000%

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus

Läs mer

Man lär så länge man har elever yrkeselevers arbetsplatslärande ur företagsperspektiv

Man lär så länge man har elever yrkeselevers arbetsplatslärande ur företagsperspektiv Man lär så länge man har elever yrkeselevers arbetsplatslärande ur företagsperspektiv Av: Robert Höghielm, Stockholms Universitet Rapport nr 15, november 2014 Jag vill särskilt tacka alla de företag som

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Innehållsförteckning Förord Varför denna bok? Vad är lön? Vad är individuell lönesättning? Inget nytt Sverige långt framme Global

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst?

Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst? EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-06-162 Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst? Johan Skutin Examinator: Thomas Kalbro Handledare: Leif Norell, Lantmäteriet STOCKHOLM 2006 Förord Föreliggande

Läs mer

BEHÖVER VI EN SYDSVENSK REGION?

BEHÖVER VI EN SYDSVENSK REGION? Behöver vi en sydsvensk region? Frågan är relevant och det kan finnas många svar. I denna bok ger ett flertal initierade skribenter sin bild av regionalt utvecklingsarbete och regional samhällsorganisation.

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Hur besvärligt kan det vara i en kommun?

Hur besvärligt kan det vara i en kommun? Hur besvärligt kan det vara i en kommun? 46 kommuner berättar Viveka Nilsson och Johan Wänström 1 Erfa-rapport Hur besvärligt kan det vara i en kommun? 46 kommuner berättar Viveka Nilsson och Johan Wänström

Läs mer

Milovan Djilas Den nya klassen (1957)

Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Översättning (från engelska): L. Thuresson och O. Moberg Presentation Milovan Djilas var en av de högsta ledarna i det jugoslaviska kommunistpartiet och tillika regeringsmedlem,

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer