Innehållsförteckning- Kapitel 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning- Kapitel 6"

Transkript

1 Innehållsförteckning- Kapitel 6 Sida Datum 60 Mål, uppgifter och organisation 6: Ekonomi och förvaltning 6: FMCK finansiering 6: Försvarsmaktens anslag (FM) 6: :3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.(msb) 6: :4 Egna medel 6: Samarbetsavtal (Ekonomiska avtal) 6: Försäkringar 7: Kap 6 1

2 FMCK Ekonomikommitté AO 6 Kommittén bör bestå av ledamot 6 + presidium Styrelsen Ekonomikommittén Budget Redovisning Förvaltning Uppföljning Egna och statliga Fasta och rörliga Personalfrågor Budgetutfall medel kostnader Ränteplaceringar Resultat/Balans Långtidsplanering Rapporter Försäkringar Statistik Datasystem Målsättning för Ekonomikommittén: att hålla verksamheten inom givna ekonomiska ramar, med god och punktlig redovisning samt att FMCK:s medel och investeringar ger högsta möjliga avkastning. Uppgifter för funktion Budget: att ansvara för plan- och kostnadsberäkning (P o K) att budgetera fasta och rörliga kostnader, egna och statliga medel Uppgifter för funktion Redovisning: att efter erhållen slutlig tilldelning av medel, fördela resurserna enligt slutlig PoK. att kontrollera uppgifter som lämnas till FM, Försvarsmakten samt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppgifter för funktion Förvaltning: att bereda samtliga anställnings-,avtals- och lönefrågor för anställd personal att förvalta FMCK:s egna medel på ett lönsamt, men ej riksfyllt sätt. att bereda samtliga försäkringsfrågor, såväl materiella som personella Kap 6 2

3 Uppgifter för funktion Uppföljning: att månatligen uppfölja FMCK:s totala ekonomi mot budget att kontrollera de redovisade utbildningsresultaten mot budget och utbildningsplan. Generellt: att omarbeta berörda kapitel i FMCK Handbok och hålla den aktuell. 61 Ekonomi och förvaltning 6.1 FMCK finansiering För finansieringen av vår totala verksamhet erhåller FMCK medel av FM, Försvarsmakten samt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Viss del finansieras från egna medel. FMCK:s ekonomiska kommitté bereder frågor rörande ekonomi. Förslagen lämnas sedan till riksstyrelsen för beslut. Riksstyrelsens ledamöter bär gemensamt personligt ansvar för ekonomin. 6.2 Försvarsmaktens anslag Organisationsstöd avsett för ledning/administration, försvarsupplysning, rekrytering. Uppdragsersättning avseende utbildning inom totalförsvaret samt ungdomsutbildning. 6.3 MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps anslag. Uppdragsersättning för utbildning avseende insatser vid svåra påfrestningar på samhället i fred Kap 6 3

4 6.4 Egna medel FMCK:s kårer äger gemensamt ett eget kapital bestående av värdepapper och likvida medel. Avkastningen av dessa medel används till täckande av eventuella administrativa kostnader som FMCK inte erhåller av FM. Målsättningen är att även ge ett tillskott som kan komma till nytta för kårernas egna verksamheter. FMCK riksstyrelse beslutar om placeringar och hur avkastningen skall användas. 62 Ekonomiska åtaganden. Bakgrund Respektive kår är egen juridisk person som äger rätt att ingå avtal, överenskommelser och fatta beslut om investeringar vilka genererar kostnader över längre och kortare tidsperioder. Varje led i organisationen har valda revisorer, vilkas uppgift är att kontrollera kårens bokföring sker enligt god redovisningssed och att styrelsebeslut finns som bakgrund till genomförda åtgärder som genererar kostnader för kåren. Rekommendation FMCK:s riksstyrelse rekommenderar att kår inhämtar riksstyrelsen råd och eventuella anvisningar innan kår beslutar om investeringar i t.ex. anläggningstillgångar (fastighetsköp), tecknar avtal eller ingår andra överenskommelser som genererar åtaganden för kår under ett längre tidsperspektiv Kap 6 4

5 63 Försäkringsförmåner vid verksamhet inom FMCK I det följande ges en presentation över de försäkringsförmåner som kan gälla för den som deltar i verksamhet inom FMCK. Presentationen och dess innehåll kan ej åberopas i tolkningsfrågor rörande de olika försäkringarna och deras giltighet. B = Basbelopp SFS = Svensk Författningssamling FIB = Försvarsmaktens interna bestämmelser. 1.FMCK s kollektiva försäkringar i IF skadeförsäkring 1.1 Allmänt Försäkringarna omfattar alla hos FMCK riksförbund registrerade medlemmar i FMCK riksförbund, samt anställda. Försäkringarna gäller ej för familjemedlemmar som inte är registrerade i FMCK riksförbund. Försäkringarna utgöres av: Ansvarsförsäkring Olycksfallsförsäkring Motorfordonsförsäkring 1.2 Ansvarsförsäkring Försäkringen gäller för FMCK och för dess medlemmar i verksamhet för riksförbund, råd, kår eller för Försvarsmakten. Försäkringen gäller personoch sakskada vid krav på skadestånd. Maximalt ersättningsbelopp är 10 milj. Kr. Självrisken utgöres av 20% av gällande basbelopp. Försäkringen gäller även för skada som medlem tillfogar annan medlem, även om FMCK ej kan göras ansvarig för skadan. Enskild medlems ansvarighet som privatperson omfattas ej av denna försäkring. Vid skada: Följ instruktioner på FMCK Riks hemsida (www.fmck.se) eller kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) Anmälan skall (på blankettens baksida) bestyrkas av kurs/övningsledare eller kårfunktionär Kap 6 5

6 1.3 Olyckfallsförsäkring Försäkringen har subsidiär ansvarighet vilket innebär att ersättning endast utgår om ingen annan försäkringen finns som täcker aktuell skada. Försäkringen utbetalar ej ersättning för polioskada, inkomstbortfall samt sveda och värk. De försäkrade indelas i två grupper: Kategori A = Medlemmar i FMCK och kanslipersonal Kategori B = Personer år som tillhör aktiv medlems familj, samt ungdomar som ej fyllt 20 år, vare sig de tillhör aktiv medlems familj eller ej. Omfattning kategori A Olyckfallsskada som inträffar under tjänstgöring eller deltagande i av Försvarsmakten eller FMCK planerade verksamheter (Tex. kurser, tävlingar och sammankomster) Dessutom vid direkt färd till och från sådan verksamhet. Observera att deltagande i verksamhet, Tex. en tävling skall vara planerad av Försvarsmakten eller FMCK. Enskilt planerat deltagande för FMCK räkning omfattas ej. Omfattning kategori B - Personer mellan år som tillhör aktiv medlems familj - Ungdomar som inte fyllt 20 år oavsett om de tillhör aktiv medlems familj eller inte. Olyckfallsskada som inträffar då den försäkrade medföljer vid eller deltar i under kategori A angiven verksamhet. Om sådan försäkrad är medlem omfattas denna dock av försäkring enligt A Försäkringen gäller även för olycksfall under såväl obligatorisk som frivillig militär tjänstgöring samt vid kontrakterade instruktörers-, värnpliktig menigas-, reservbefäls- och yrkesbefäls tjänstgöring vid utbildning organiserad av FMCK Kap 6 6

7 För försäkringen gäller: att ingen särskild anmälan om resp. verksamhet behöver göras för att försäkringen skall gälla, verksamheten skall dock vara planerad. att i första hand det statliga personskadeskyddet skall gälla för merkostnader, att invaliditets- eller dödsfallsbelopp alltid kan utgå. Försäkringsmoment och högstbelopp Invaliditetskapital: Medicinsk invaliditet, upp till Ekonomisk invaliditet, upp till Läke- rese, och tandbehandlingskostnad Personliga tillhörigheter upp till Teknisk utrustning för handikappad person Dödsfall Kategori A och B SEK SEK SEK SEK SEK SEK Vid skada: Följ instruktioner på FMCK Riks hemsida (www.fmck.se) eller kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) Anmälan skall bestyrkas av kurs-/övningsledare eller kårfunktionär. 1.4 Motorfordonsförsäkring Försäkrade: Medlemmar i FMCK Försäkringen gäller även när ickemedlem skjutsar medlem i anslutning till verksamheten, se försäkrade fordon nedan. Försäkringen gäller då samtliga åkande i fordonet. Försäkrade fordon: Civilregistrerade fordon när de används i verksamheten (kurser, övningar, sammankomster och mindre kårtävlingar arrangerade i kåren för FMCK:s medlemmar) samt vid direkt färd till och från sådan verksamhet Kap 6 7

8 Försäkringen omfattar trafikförsäkring och självrisk för kasko- och vagnförsäkring. (Där delkasko och vagnskadeförsäkring saknas ingår denna i försäkringen) Av Försvarsmakten ägda fordon endast när de förs av förbundets medlemmar i föreningsverksamhet (ej vid kurser och övningar anordnade av PL) Fordon ägda av Försvarsmakten omfattas endast av delkasko- och vagnskadeförsäkringen. Försäkringen omfattar trafik-, vagnskade-, brand-, stöld och glasrutförsäkring. Självrisker: Trafikförsäkring (pb ej taxi, lb med max totvikt kg) Vagnskadeförsäkring Brandförsäkring Stöldförsäkring Glasruteförsäkring 2 % Bb Om fordonet saknar egen gällande kaskoförsäkring, tillämpas inte självrisker enligt ovan, utan If s lägsta ordinarie självrisker inom respektive omfattning. Villkor: För försäkringen gäller de allmänna villkoren för motorfordonsförsäkring i den mån de inte upphävs av bestämmelserna i gällande försäkringsbrev. För kaskoförsäkring och vagnskadegaranti gäller att denna medlemsförsäkring endast skall utnyttjas om medlemmen saknar försäkring eller för att ersätta mellanskillnad i självrisk. Särskilt villkor: När det gäller försäkringens omfattning har vissa tolkningsuttalanden gjorts. Dessa återges här: Gäller försäkringen? 1. Enskild medlems direkta färd till- och från kurs, sammanträde och tävling 2. Enskild medlems rekognosering för dokumenterad planlagd verksamhet 3. Enskild medlem tillåts ta egen bil, trots gemensamt organiserad transport Ja Nej Ja 4. Då icke medlem skjutsar medlemmar, omfattas då samtliga Kap 6 8

9 åkande i bilen 5. Då enskild medlem tar med sig familjen, omfattar försäkringen samtliga, oavsett vem som kör 6. Funktionärs tjänsteresa med eget fordon till förbundsexpeditionen Ja Nej Nej Följ instruktioner på FMCK Riks hemsida (www.fmck.se) Skadeanmälan skall: fyllas i omgående på skadeplatsen (den blå/gula med fordon A och B) undertecknas av både förare och övningsledare. Är övningsledaren förare vid skadetillfället, skall övningsledarens närmaste chef också underteckna skadeanmälan. det skall av skadeanmälan framgå på vilket sätt föraren deltagit i verksamhet vid skadetillfället. Frågor angående FMCK kollektiva försäkringar i If kan ställas till FMCK kansli eller If jour , ange registreringsnummer på fordonet. 2. Försäkringsskydd vid deltagande i verksamhet inom eller för Försvarsmakten. 2.1 Allmänt 2.2 Lag om statligt personskadeskydd (SFS 1977:265) Skyddet enligt detta lagrum gäller: för personer under utbildning och övningar i militär regi. under en skyddstid som börjar vid inryckningsresans början och slutar vid utryckningsresans slut. Skyddet gäller vid olycksfallsskador och sjukdom någon ådragit sig även om skadan visar sig först efter skyddstidens utgång. Ersättning enligt H FRIV Kap 7 Förmåner : Vid sjukskrivning efter utryckning lämnas sjukpenning motsvarande vad som lämnas enligt lagen om allmän försäkring. Vid bestående nedsättning av arbetsförmågan lämnas livränta motsvarande Kap 6 9

10 100% av den sjukpenninggrundande inkomsten fram till ålderspensionering. Vid dödsfall lämnas begravningshjälp med 30% av basbeloppet och ev. livränta till efterlevande. Kurschef/kompanichef skall underrättas om skadan, denne skall göra anmälan. Anmälan upprättas på blankett Anmälan om olyckfall eller annan skada (FKF 9211, M ) som tillhandahålles av det militära förbandet eller av Försäkringskassan. Anmälan skall lämnas till det militära förbandet. Vid skada: Följ instruktioner på FMCK Riks hemsida (www.fmck.se) eller kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) 2.3 Lag om statlig ersättning vid ideell skada (SFS 1977:266) Utgör en komplettering till det statliga personskadeskyddet. Den som omfattas av personskadeskyddet omfattas också av skydd enligt denna lag. Den som drabbas av personskada i arbetet skall få ersättning utan att behöva visa att arbetsgivaren eller någon annan varit försumlig eller vårdslös. Fritidsskador ersätts ej. Ideell skada innebär t.ex. sveda och värk, lyte, annat stadigvarande men eller olägenhet till följd av skadan. Skadeanmälan sker i och med att anmälan om olycksfall enligt lag om statligt personskadeskydd lämnas. Vid skada: Följ instruktioner på FMCK Riks hemsida (www.fmck.se) eller kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) 2.4 Lag om grupplivförsäkring för värnpliktiga m fl. (SFS 1988:246) Kap 6 10

11 Gäller bl. a för frivilligpersonal och hemvärnspersonal under tjänstgöring vid Försvarsmakten. Personal skall tillförsäkras samma förmåner som gäller för flertalet arbetstagare. Förmånerna gäller under en skyddstid som är densamma som för det statliga personskadeskyddet (se p 2.2) Grupplivförsäkringen omfattar: Begravningshjälp Grundbelopp Barnbelopp Vid olycka: Följ instruktioner på FMCK Riks hemsida (www.fmck.se) eller kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) 2.5 Skada på glasögon linser eller klocka (FIB 1996:3) Skyddet gäller vid utbildningar och övningar i militär regi, skadan skall ha förorsakats av de militära tjänstgöringsförhållandena. Ersättning utgår för skada eller förlust. Skadan eller förlusten får dock ej bero på oaktsamhet. Vid skada: Kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) 2.6 Trafikförsäkringar försvarets fordon Försvarsmaktens fordon, även inhyrda fordon är trafikförsäkrade hos Kammarkollegiet. Trafikskada anmäles omgående (snarast inom fyra dagar) via det militära förbandet till Kammarkollegiet.(Personskada skall, för personal som omfattas av det statliga personskadeskyddet, anmälas enligt p 2.2 ovan) Kap 6 11

12 Vid skada: Följ instruktioner på FMCK Riks hemsida (www.fmck.se) eller kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) 3 Kungafonden (Stiftelsen Kungafonden Med folket för fosterlandet ) Kungafonden omfattar den som är anställd, fullgör frivillig eller obligatorisk tjänst inom försvarsmakten eller övriga delar av totalförsvaret. Bidrag kan erhållas av den som blir sjuk, skadad eller som avlider, bidraget utbetalas till skadelidandes eller till dennes efterlevande. Vid skada: Kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) 4. Riksidrottsförbundets försäkringar i Folksam. 4.1 Allmänt FMCK är ej som riksorganisation ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Ett flertal kårer är dock RF anslutna varför RF:s kollektiva försäkringar i Folksam gäller för kåren. 4.2 Grundförsäkring Gäller för alla till Riksidrottsförbundet anslutna kårer. Premien betalas av Riksidrottsförbundet Försäkringstagaren erhåller försäkringsbrev och försäkringsvillkor Kap 6 12

13 4.3 Tilläggsförsäkring Kan av RF-anslutna kårer tecknas hos Folksam Betalas av försäkringstagaren. 4.4 Upplysningar Upplysningar om RF kollektiva försäkringar i Folksam lämnas av närmaste Folksamkontor. 5. Övriga försäkringar I denna framställning berörs ej t. Ex för tävlingsverksamhet särskilda försäkringar t.ex. banförsäkring och licensförsäkring Kap 6 13

14 Bilaga: FMCK Krishanteringsplan för olyckshändelser och andra krissituationer. Krishanteringsplanens syfte är att vara ett stöd för FMCK funktionärer, skol och kursledningar vid olyckshändelser och andra krissituationer inom förbundsråd- och kårverksamheten, samt på våra kursplatser. Planen gäller såväl vid utbildningsverksamhet som kårverksamhet/tävlingsverksamhet. Allmänt Vid kårstämma bör/skall lämplig person utses att vara ansvarig för krishantering inom förbundet kåren. I samband med kursverksamhet såväl central som regional/lokal skall vid skol/kursledningsgenomgång klaras ut hur ansvaret skall vara fördelat i händelse av olyckshändelse eller annan krissituation. Samverkan skall ske med på platsen andra medverkande frivilliga försvarsorganisationer. I samband med kårverksamhet/tävlingsverksamhet skall vid planeringen klaras ut hur ansvaret skall vara fördelat i händelse av olyckshändelse eller annan krissituation. Samråd skall tas med ev andra inblandade intressenter. ( ex. FM, SVEMO eller andra MC-klubbar) Det är utsedd ansvarig på kårnivå eller skol/kurslednings ansvar att samla all information rörande omständigheterna när en olyckshändelse eller annan krissituation inträffar. FMCK krisgrupp (se sidan 5) fungerar som primär resursinstans och övertar ansvaret beroende av varje specifik situation i samråd med berörd kår eller skol/kursledning Kap 6 14

15 Samhällets resurser utnyttjas så långt det är möjligt för att ge avlastning och stöd. Krishanteringsplanen är strukturerad i tre åtgärdslistor beroende av händelsens art och omfattning. A Åtgärdslista vid mindre olyckshändelse. Vad har hänt Vilka är inblandade Vilken typ av skada/skador Direkt omhändertagande på olycksplatsen LABC Larma 112 om så krävs annars ombesörj annan sjuktransport till vårdcentral eller sjukhus Kontakta vid behov polis Se till att någon följer med till vårdcentral eller sjukhus Tag eventuellt kontakt med anhöriga till skadad/skadade Utse ansvarig som ansvarar för kontakterna med sjukhus anhöriga Kontakta - informera aktuell utbildningsgrupp Kap 6 15

16 B Åtgärdslista vid allvarlig olyckshändelse Vad har hänt Vilka är inblandade Vilken typ av skada/skador Direkt omhändertagande på olycksplatsen. Ge första hjälpen Larma 112 Se till att någon följer med till sjukhuset Kontakta polis Ta kontakt med anhöriga till skadad/skadade och meddela vad som inträffat Kontakta och informera FMCK krisgrupp Kontakta och informera aktuell utbildninggrupps info/presschef som skall ansvara för kontakten med massmedia Kontakta och informera aktuell utbildningsgrupp Utse ansvarig som ansvarar för kontakterna med sjukhuset och de anhöriga Utse ansvarig för telefonpassning på platsen Kontakta sjukhusets eller utbildningsgrupps krisgrupp Ordna med möte mellan medlemmar/deltagare/anhöriga och aktuell krisgrupp Kap 6 16

17 Ta kontakt med berörda kårchefer för uppföljning efter hemkomsten När anhöriga vill komma till platsen ordna transporter, mat-logi Kap 6 17

18 C Åtgärdslista vid dödsfall Vad har hänt Vem/vilka är inblandade Vem/vilka har avlidit Larma 112 Kontakta FMCK krisgrupp Kontakta aktuell utbildningsgrupps info/presschef som svarar för kontakterna med massmedia Kontakta aktuell utbildningsgrupp Polis tar kontakt med anhöriga till avliden/avlidna och meddelar det inträffade Utse ansvarig på platsen som är ansvarig för kontakt med anhöriga samt någon som är ansvarig för telefonpassning Samla all personal på platsen och informera om händelsen. Vem/vilka har avlidit Se till att de som vill kan ringa hem Se till att personalen håller ihop på ett lugnt ostört ställe samt att ingen är ensam Skicka inte hem någon förrän FMCK krisgrupp är kontaktad Kontakta sjukhus/utbildningsgrupps krisgrupp eller annan hjälpinstans så snart som möjligt och ordna möte för personalen på platsen Kap 6 18

19 Det är viktigt att ingen lämnar platsen före detta möte Samla alla och informera om händelsen Hala flaggan på halv stång Ordna eventuellt minnestund för berörda med hjälp av sjukhuspräst eller militärpastor Ta kontakt med berörda kårchefer för uppföljning efter hemkomsten När anhöriga vill komma till platsen ordna transporter, mat och logi samt eventuellt möte med sjukhus/utbildningsgrupps krisgrupp Övrigt Ta hand om personliga tillhörigheter och militär utrustning Se till att personskadeanmälan skrivs (se handboken kap 6) Ekonomiska detaljer och försäkringsfrågor (se handboken kap 6) Kap 6 19

20 FMCK krisgrupp Börje Samuelsson Telefon bostad Rikskårchef mobil Agneta Niemi Telefon bostad Vice Rikskårchef mobil Björn Södergren Telefon kansli Kanslichef Kap 6 20

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet 2006-03-01 2004-04-01 FÖRMÅNER Dagersättning Betalas för övningar och utbildning som pågår i mindre än 3 dagar. Den är 72:-/per dag (= den ersättning

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort bildspel

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

medlemsförsäkring Som medlem i Jägarnas Riksförbund är du försäkrad i If under jakten eller fisketuren.

medlemsförsäkring Som medlem i Jägarnas Riksförbund är du försäkrad i If under jakten eller fisketuren. medlemsförsäkring Som medlem i Jägarnas Riksförbund är du försäkrad i If under jakten eller fisketuren. Ett försäkringsskydd anpassat för jägare Jägarnas Riksförbund har valt att samarbete med If därför

Läs mer

Särskilt personskadeskydd. Försäkringsvillkor, 1 juli 2011

Särskilt personskadeskydd. Försäkringsvillkor, 1 juli 2011 Särskilt personskadeskydd Försäkringsvillkor, 1 juli 2011 Terms and Conditions of Insurance, 1 January 2011 Innehåll 1. Avtalsformer... 3 1.1 Samlingsförsäkring... 3 1.2 Enskild försäkring... 3 1.3 Vilka

Läs mer

Särskilt personskadeskydd

Särskilt personskadeskydd Särskilt personskadeskydd Försäkringsvillkor 2003-07-01 INNEHÅLL Sid. A. AVTALSFORMER 3 A.1 Samlingsförsäkring 3 A.2 Enskild försäkring 3 A.3 Vilka personer kan försäkras? 3 B. OMFATTNING I TID OCH RUM

Läs mer

Ansvarsförsäkring för KY-studerande

Ansvarsförsäkring för KY-studerande Ansvarsförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-12-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkringar 9 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2011-01-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2009-07-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2009-07-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att personer

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet. Gäller från och med 1 januari 2008

Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet. Gäller från och med 1 januari 2008 Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet Gäller från och med 1 januari 2008 2 Omslagsfoto Tomas Gustafsson gesonsfoto Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer K 64970 Detta är en kortfattad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation 1 juli 2014 Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation i samarbete med Folksam Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2010 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2012 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort

Läs mer

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

Byggnads Medlemsförsäkringar

Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Medlemsförsäkringar 2010 Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Medlemsolycksfall Fritid Medlemsgruppliv Barngruppliv TGL Kompletteringsförsäkring Värdehandling: FÖRSÄKRINGSBESKED! Byggnads Inkomstförsäkring

Läs mer

Skolans tillsynsansvar

Skolans tillsynsansvar Mönsterås Kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd i ledningsgruppen den 13 april 2011 Skolans tillsynsansvar Med tillsynsansvar menas ansvar för eleven eller ungdomen. Syftet är att skolan

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009 Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2009 2 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren finns en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan

Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan Antagna av Evangeliska Frikyrkans styrelse 5 december 2003 1A. Ålderspension (Lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp - IBB) Ålderspension

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Försäkringsskydd och rutiner händelse av skada i samband med praktisk arbetslivso- rientering

Försäkringsskydd och rutiner händelse av skada i samband med praktisk arbetslivso- rientering Försäkringsskydd och rutiner händelse av skada i samband med praktisk arbetslivso- rientering praoklausulen m.m. 1. Försäkringsskydd för elever eller andra personer under yrkes- utbildning, arbetsträning

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer NOE1009-07 Försäkringstagare Norrtälje kommun Orgnr 212000-0217 Adress Box 800 761 28 Norrtälje Kontaktperson Ola Andersson Utfärdat 2014-12-19

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 06000 13457-00000 Registreringsnummer Fabrikat Nissan XXX Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare DnbNor Brukare

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SOL1012-04 Försäkringstagare Solna stad Orgnr 212000-0183 Adress Kontaktperson Stadshusgången 2, Solna centrum 171 86 SOLNA Tommy Söderström,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg SÖE1013-02

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 6022847 Organisationsnr: 212000-1694 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Lidköpings

Läs mer

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i en trafikolycka alltid rätt att få ditt ärende prövat

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Personbil & lätt lastbil

Personbil & lätt lastbil Personbil & lätt lastbil Vår ambition är att du alltid ska vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för företagsägda personbilar, lätta lastbilar och släp anpassas efter din verksamhet. Vi håller

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer Försäkringstagare UPY1016-05 Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg Utfärdat

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få Försäkra er idrottsförening Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet Den bästa lagkamrat du kan få 2 Idrottens försäkringsbolag Folksam är idrottens försäkringsbolag. Genom oss är 1,6 miljoner aktiva

Läs mer

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Gäller fr.o.m. 2005-06-30 EAA har ett försäkringsavtal med Inter Hannover sedan mer än 10 år. EAA's medlemmar kan teckna förmånliga försäkringar för luftfartyg

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer