Innehållsförteckning- Kapitel 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning- Kapitel 6"

Transkript

1 Innehållsförteckning- Kapitel 6 Sida Datum 60 Mål, uppgifter och organisation 6: Ekonomi och förvaltning 6: FMCK finansiering 6: Försvarsmaktens anslag (FM) 6: :3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.(msb) 6: :4 Egna medel 6: Samarbetsavtal (Ekonomiska avtal) 6: Försäkringar 7: Kap 6 1

2 FMCK Ekonomikommitté AO 6 Kommittén bör bestå av ledamot 6 + presidium Styrelsen Ekonomikommittén Budget Redovisning Förvaltning Uppföljning Egna och statliga Fasta och rörliga Personalfrågor Budgetutfall medel kostnader Ränteplaceringar Resultat/Balans Långtidsplanering Rapporter Försäkringar Statistik Datasystem Målsättning för Ekonomikommittén: att hålla verksamheten inom givna ekonomiska ramar, med god och punktlig redovisning samt att FMCK:s medel och investeringar ger högsta möjliga avkastning. Uppgifter för funktion Budget: att ansvara för plan- och kostnadsberäkning (P o K) att budgetera fasta och rörliga kostnader, egna och statliga medel Uppgifter för funktion Redovisning: att efter erhållen slutlig tilldelning av medel, fördela resurserna enligt slutlig PoK. att kontrollera uppgifter som lämnas till FM, Försvarsmakten samt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppgifter för funktion Förvaltning: att bereda samtliga anställnings-,avtals- och lönefrågor för anställd personal att förvalta FMCK:s egna medel på ett lönsamt, men ej riksfyllt sätt. att bereda samtliga försäkringsfrågor, såväl materiella som personella Kap 6 2

3 Uppgifter för funktion Uppföljning: att månatligen uppfölja FMCK:s totala ekonomi mot budget att kontrollera de redovisade utbildningsresultaten mot budget och utbildningsplan. Generellt: att omarbeta berörda kapitel i FMCK Handbok och hålla den aktuell. 61 Ekonomi och förvaltning 6.1 FMCK finansiering För finansieringen av vår totala verksamhet erhåller FMCK medel av FM, Försvarsmakten samt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Viss del finansieras från egna medel. FMCK:s ekonomiska kommitté bereder frågor rörande ekonomi. Förslagen lämnas sedan till riksstyrelsen för beslut. Riksstyrelsens ledamöter bär gemensamt personligt ansvar för ekonomin. 6.2 Försvarsmaktens anslag Organisationsstöd avsett för ledning/administration, försvarsupplysning, rekrytering. Uppdragsersättning avseende utbildning inom totalförsvaret samt ungdomsutbildning. 6.3 MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps anslag. Uppdragsersättning för utbildning avseende insatser vid svåra påfrestningar på samhället i fred Kap 6 3

4 6.4 Egna medel FMCK:s kårer äger gemensamt ett eget kapital bestående av värdepapper och likvida medel. Avkastningen av dessa medel används till täckande av eventuella administrativa kostnader som FMCK inte erhåller av FM. Målsättningen är att även ge ett tillskott som kan komma till nytta för kårernas egna verksamheter. FMCK riksstyrelse beslutar om placeringar och hur avkastningen skall användas. 62 Ekonomiska åtaganden. Bakgrund Respektive kår är egen juridisk person som äger rätt att ingå avtal, överenskommelser och fatta beslut om investeringar vilka genererar kostnader över längre och kortare tidsperioder. Varje led i organisationen har valda revisorer, vilkas uppgift är att kontrollera kårens bokföring sker enligt god redovisningssed och att styrelsebeslut finns som bakgrund till genomförda åtgärder som genererar kostnader för kåren. Rekommendation FMCK:s riksstyrelse rekommenderar att kår inhämtar riksstyrelsen råd och eventuella anvisningar innan kår beslutar om investeringar i t.ex. anläggningstillgångar (fastighetsköp), tecknar avtal eller ingår andra överenskommelser som genererar åtaganden för kår under ett längre tidsperspektiv Kap 6 4

5 63 Försäkringsförmåner vid verksamhet inom FMCK I det följande ges en presentation över de försäkringsförmåner som kan gälla för den som deltar i verksamhet inom FMCK. Presentationen och dess innehåll kan ej åberopas i tolkningsfrågor rörande de olika försäkringarna och deras giltighet. B = Basbelopp SFS = Svensk Författningssamling FIB = Försvarsmaktens interna bestämmelser. 1.FMCK s kollektiva försäkringar i IF skadeförsäkring 1.1 Allmänt Försäkringarna omfattar alla hos FMCK riksförbund registrerade medlemmar i FMCK riksförbund, samt anställda. Försäkringarna gäller ej för familjemedlemmar som inte är registrerade i FMCK riksförbund. Försäkringarna utgöres av: Ansvarsförsäkring Olycksfallsförsäkring Motorfordonsförsäkring 1.2 Ansvarsförsäkring Försäkringen gäller för FMCK och för dess medlemmar i verksamhet för riksförbund, råd, kår eller för Försvarsmakten. Försäkringen gäller personoch sakskada vid krav på skadestånd. Maximalt ersättningsbelopp är 10 milj. Kr. Självrisken utgöres av 20% av gällande basbelopp. Försäkringen gäller även för skada som medlem tillfogar annan medlem, även om FMCK ej kan göras ansvarig för skadan. Enskild medlems ansvarighet som privatperson omfattas ej av denna försäkring. Vid skada: Följ instruktioner på FMCK Riks hemsida (www.fmck.se) eller kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) Anmälan skall (på blankettens baksida) bestyrkas av kurs/övningsledare eller kårfunktionär Kap 6 5

6 1.3 Olyckfallsförsäkring Försäkringen har subsidiär ansvarighet vilket innebär att ersättning endast utgår om ingen annan försäkringen finns som täcker aktuell skada. Försäkringen utbetalar ej ersättning för polioskada, inkomstbortfall samt sveda och värk. De försäkrade indelas i två grupper: Kategori A = Medlemmar i FMCK och kanslipersonal Kategori B = Personer år som tillhör aktiv medlems familj, samt ungdomar som ej fyllt 20 år, vare sig de tillhör aktiv medlems familj eller ej. Omfattning kategori A Olyckfallsskada som inträffar under tjänstgöring eller deltagande i av Försvarsmakten eller FMCK planerade verksamheter (Tex. kurser, tävlingar och sammankomster) Dessutom vid direkt färd till och från sådan verksamhet. Observera att deltagande i verksamhet, Tex. en tävling skall vara planerad av Försvarsmakten eller FMCK. Enskilt planerat deltagande för FMCK räkning omfattas ej. Omfattning kategori B - Personer mellan år som tillhör aktiv medlems familj - Ungdomar som inte fyllt 20 år oavsett om de tillhör aktiv medlems familj eller inte. Olyckfallsskada som inträffar då den försäkrade medföljer vid eller deltar i under kategori A angiven verksamhet. Om sådan försäkrad är medlem omfattas denna dock av försäkring enligt A Försäkringen gäller även för olycksfall under såväl obligatorisk som frivillig militär tjänstgöring samt vid kontrakterade instruktörers-, värnpliktig menigas-, reservbefäls- och yrkesbefäls tjänstgöring vid utbildning organiserad av FMCK Kap 6 6

7 För försäkringen gäller: att ingen särskild anmälan om resp. verksamhet behöver göras för att försäkringen skall gälla, verksamheten skall dock vara planerad. att i första hand det statliga personskadeskyddet skall gälla för merkostnader, att invaliditets- eller dödsfallsbelopp alltid kan utgå. Försäkringsmoment och högstbelopp Invaliditetskapital: Medicinsk invaliditet, upp till Ekonomisk invaliditet, upp till Läke- rese, och tandbehandlingskostnad Personliga tillhörigheter upp till Teknisk utrustning för handikappad person Dödsfall Kategori A och B SEK SEK SEK SEK SEK SEK Vid skada: Följ instruktioner på FMCK Riks hemsida (www.fmck.se) eller kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) Anmälan skall bestyrkas av kurs-/övningsledare eller kårfunktionär. 1.4 Motorfordonsförsäkring Försäkrade: Medlemmar i FMCK Försäkringen gäller även när ickemedlem skjutsar medlem i anslutning till verksamheten, se försäkrade fordon nedan. Försäkringen gäller då samtliga åkande i fordonet. Försäkrade fordon: Civilregistrerade fordon när de används i verksamheten (kurser, övningar, sammankomster och mindre kårtävlingar arrangerade i kåren för FMCK:s medlemmar) samt vid direkt färd till och från sådan verksamhet Kap 6 7

8 Försäkringen omfattar trafikförsäkring och självrisk för kasko- och vagnförsäkring. (Där delkasko och vagnskadeförsäkring saknas ingår denna i försäkringen) Av Försvarsmakten ägda fordon endast när de förs av förbundets medlemmar i föreningsverksamhet (ej vid kurser och övningar anordnade av PL) Fordon ägda av Försvarsmakten omfattas endast av delkasko- och vagnskadeförsäkringen. Försäkringen omfattar trafik-, vagnskade-, brand-, stöld och glasrutförsäkring. Självrisker: Trafikförsäkring (pb ej taxi, lb med max totvikt kg) Vagnskadeförsäkring Brandförsäkring Stöldförsäkring Glasruteförsäkring 2 % Bb Om fordonet saknar egen gällande kaskoförsäkring, tillämpas inte självrisker enligt ovan, utan If s lägsta ordinarie självrisker inom respektive omfattning. Villkor: För försäkringen gäller de allmänna villkoren för motorfordonsförsäkring i den mån de inte upphävs av bestämmelserna i gällande försäkringsbrev. För kaskoförsäkring och vagnskadegaranti gäller att denna medlemsförsäkring endast skall utnyttjas om medlemmen saknar försäkring eller för att ersätta mellanskillnad i självrisk. Särskilt villkor: När det gäller försäkringens omfattning har vissa tolkningsuttalanden gjorts. Dessa återges här: Gäller försäkringen? 1. Enskild medlems direkta färd till- och från kurs, sammanträde och tävling 2. Enskild medlems rekognosering för dokumenterad planlagd verksamhet 3. Enskild medlem tillåts ta egen bil, trots gemensamt organiserad transport Ja Nej Ja 4. Då icke medlem skjutsar medlemmar, omfattas då samtliga Kap 6 8

9 åkande i bilen 5. Då enskild medlem tar med sig familjen, omfattar försäkringen samtliga, oavsett vem som kör 6. Funktionärs tjänsteresa med eget fordon till förbundsexpeditionen Ja Nej Nej Följ instruktioner på FMCK Riks hemsida (www.fmck.se) Skadeanmälan skall: fyllas i omgående på skadeplatsen (den blå/gula med fordon A och B) undertecknas av både förare och övningsledare. Är övningsledaren förare vid skadetillfället, skall övningsledarens närmaste chef också underteckna skadeanmälan. det skall av skadeanmälan framgå på vilket sätt föraren deltagit i verksamhet vid skadetillfället. Frågor angående FMCK kollektiva försäkringar i If kan ställas till FMCK kansli eller If jour , ange registreringsnummer på fordonet. 2. Försäkringsskydd vid deltagande i verksamhet inom eller för Försvarsmakten. 2.1 Allmänt 2.2 Lag om statligt personskadeskydd (SFS 1977:265) Skyddet enligt detta lagrum gäller: för personer under utbildning och övningar i militär regi. under en skyddstid som börjar vid inryckningsresans början och slutar vid utryckningsresans slut. Skyddet gäller vid olycksfallsskador och sjukdom någon ådragit sig även om skadan visar sig först efter skyddstidens utgång. Ersättning enligt H FRIV Kap 7 Förmåner : Vid sjukskrivning efter utryckning lämnas sjukpenning motsvarande vad som lämnas enligt lagen om allmän försäkring. Vid bestående nedsättning av arbetsförmågan lämnas livränta motsvarande Kap 6 9

10 100% av den sjukpenninggrundande inkomsten fram till ålderspensionering. Vid dödsfall lämnas begravningshjälp med 30% av basbeloppet och ev. livränta till efterlevande. Kurschef/kompanichef skall underrättas om skadan, denne skall göra anmälan. Anmälan upprättas på blankett Anmälan om olyckfall eller annan skada (FKF 9211, M ) som tillhandahålles av det militära förbandet eller av Försäkringskassan. Anmälan skall lämnas till det militära förbandet. Vid skada: Följ instruktioner på FMCK Riks hemsida (www.fmck.se) eller kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) 2.3 Lag om statlig ersättning vid ideell skada (SFS 1977:266) Utgör en komplettering till det statliga personskadeskyddet. Den som omfattas av personskadeskyddet omfattas också av skydd enligt denna lag. Den som drabbas av personskada i arbetet skall få ersättning utan att behöva visa att arbetsgivaren eller någon annan varit försumlig eller vårdslös. Fritidsskador ersätts ej. Ideell skada innebär t.ex. sveda och värk, lyte, annat stadigvarande men eller olägenhet till följd av skadan. Skadeanmälan sker i och med att anmälan om olycksfall enligt lag om statligt personskadeskydd lämnas. Vid skada: Följ instruktioner på FMCK Riks hemsida (www.fmck.se) eller kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) 2.4 Lag om grupplivförsäkring för värnpliktiga m fl. (SFS 1988:246) Kap 6 10

11 Gäller bl. a för frivilligpersonal och hemvärnspersonal under tjänstgöring vid Försvarsmakten. Personal skall tillförsäkras samma förmåner som gäller för flertalet arbetstagare. Förmånerna gäller under en skyddstid som är densamma som för det statliga personskadeskyddet (se p 2.2) Grupplivförsäkringen omfattar: Begravningshjälp Grundbelopp Barnbelopp Vid olycka: Följ instruktioner på FMCK Riks hemsida (www.fmck.se) eller kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) 2.5 Skada på glasögon linser eller klocka (FIB 1996:3) Skyddet gäller vid utbildningar och övningar i militär regi, skadan skall ha förorsakats av de militära tjänstgöringsförhållandena. Ersättning utgår för skada eller förlust. Skadan eller förlusten får dock ej bero på oaktsamhet. Vid skada: Kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) 2.6 Trafikförsäkringar försvarets fordon Försvarsmaktens fordon, även inhyrda fordon är trafikförsäkrade hos Kammarkollegiet. Trafikskada anmäles omgående (snarast inom fyra dagar) via det militära förbandet till Kammarkollegiet.(Personskada skall, för personal som omfattas av det statliga personskadeskyddet, anmälas enligt p 2.2 ovan) Kap 6 11

12 Vid skada: Följ instruktioner på FMCK Riks hemsida (www.fmck.se) eller kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) 3 Kungafonden (Stiftelsen Kungafonden Med folket för fosterlandet ) Kungafonden omfattar den som är anställd, fullgör frivillig eller obligatorisk tjänst inom försvarsmakten eller övriga delar av totalförsvaret. Bidrag kan erhållas av den som blir sjuk, skadad eller som avlider, bidraget utbetalas till skadelidandes eller till dennes efterlevande. Vid skada: Kontakta FMCK Rikskansli eller FMCK krisgrupp (se bilaga handboken kap 6) 4. Riksidrottsförbundets försäkringar i Folksam. 4.1 Allmänt FMCK är ej som riksorganisation ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Ett flertal kårer är dock RF anslutna varför RF:s kollektiva försäkringar i Folksam gäller för kåren. 4.2 Grundförsäkring Gäller för alla till Riksidrottsförbundet anslutna kårer. Premien betalas av Riksidrottsförbundet Försäkringstagaren erhåller försäkringsbrev och försäkringsvillkor Kap 6 12

13 4.3 Tilläggsförsäkring Kan av RF-anslutna kårer tecknas hos Folksam Betalas av försäkringstagaren. 4.4 Upplysningar Upplysningar om RF kollektiva försäkringar i Folksam lämnas av närmaste Folksamkontor. 5. Övriga försäkringar I denna framställning berörs ej t. Ex för tävlingsverksamhet särskilda försäkringar t.ex. banförsäkring och licensförsäkring Kap 6 13

14 Bilaga: FMCK Krishanteringsplan för olyckshändelser och andra krissituationer. Krishanteringsplanens syfte är att vara ett stöd för FMCK funktionärer, skol och kursledningar vid olyckshändelser och andra krissituationer inom förbundsråd- och kårverksamheten, samt på våra kursplatser. Planen gäller såväl vid utbildningsverksamhet som kårverksamhet/tävlingsverksamhet. Allmänt Vid kårstämma bör/skall lämplig person utses att vara ansvarig för krishantering inom förbundet kåren. I samband med kursverksamhet såväl central som regional/lokal skall vid skol/kursledningsgenomgång klaras ut hur ansvaret skall vara fördelat i händelse av olyckshändelse eller annan krissituation. Samverkan skall ske med på platsen andra medverkande frivilliga försvarsorganisationer. I samband med kårverksamhet/tävlingsverksamhet skall vid planeringen klaras ut hur ansvaret skall vara fördelat i händelse av olyckshändelse eller annan krissituation. Samråd skall tas med ev andra inblandade intressenter. ( ex. FM, SVEMO eller andra MC-klubbar) Det är utsedd ansvarig på kårnivå eller skol/kurslednings ansvar att samla all information rörande omständigheterna när en olyckshändelse eller annan krissituation inträffar. FMCK krisgrupp (se sidan 5) fungerar som primär resursinstans och övertar ansvaret beroende av varje specifik situation i samråd med berörd kår eller skol/kursledning Kap 6 14

15 Samhällets resurser utnyttjas så långt det är möjligt för att ge avlastning och stöd. Krishanteringsplanen är strukturerad i tre åtgärdslistor beroende av händelsens art och omfattning. A Åtgärdslista vid mindre olyckshändelse. Vad har hänt Vilka är inblandade Vilken typ av skada/skador Direkt omhändertagande på olycksplatsen LABC Larma 112 om så krävs annars ombesörj annan sjuktransport till vårdcentral eller sjukhus Kontakta vid behov polis Se till att någon följer med till vårdcentral eller sjukhus Tag eventuellt kontakt med anhöriga till skadad/skadade Utse ansvarig som ansvarar för kontakterna med sjukhus anhöriga Kontakta - informera aktuell utbildningsgrupp Kap 6 15

16 B Åtgärdslista vid allvarlig olyckshändelse Vad har hänt Vilka är inblandade Vilken typ av skada/skador Direkt omhändertagande på olycksplatsen. Ge första hjälpen Larma 112 Se till att någon följer med till sjukhuset Kontakta polis Ta kontakt med anhöriga till skadad/skadade och meddela vad som inträffat Kontakta och informera FMCK krisgrupp Kontakta och informera aktuell utbildninggrupps info/presschef som skall ansvara för kontakten med massmedia Kontakta och informera aktuell utbildningsgrupp Utse ansvarig som ansvarar för kontakterna med sjukhuset och de anhöriga Utse ansvarig för telefonpassning på platsen Kontakta sjukhusets eller utbildningsgrupps krisgrupp Ordna med möte mellan medlemmar/deltagare/anhöriga och aktuell krisgrupp Kap 6 16

17 Ta kontakt med berörda kårchefer för uppföljning efter hemkomsten När anhöriga vill komma till platsen ordna transporter, mat-logi Kap 6 17

18 C Åtgärdslista vid dödsfall Vad har hänt Vem/vilka är inblandade Vem/vilka har avlidit Larma 112 Kontakta FMCK krisgrupp Kontakta aktuell utbildningsgrupps info/presschef som svarar för kontakterna med massmedia Kontakta aktuell utbildningsgrupp Polis tar kontakt med anhöriga till avliden/avlidna och meddelar det inträffade Utse ansvarig på platsen som är ansvarig för kontakt med anhöriga samt någon som är ansvarig för telefonpassning Samla all personal på platsen och informera om händelsen. Vem/vilka har avlidit Se till att de som vill kan ringa hem Se till att personalen håller ihop på ett lugnt ostört ställe samt att ingen är ensam Skicka inte hem någon förrän FMCK krisgrupp är kontaktad Kontakta sjukhus/utbildningsgrupps krisgrupp eller annan hjälpinstans så snart som möjligt och ordna möte för personalen på platsen Kap 6 18

19 Det är viktigt att ingen lämnar platsen före detta möte Samla alla och informera om händelsen Hala flaggan på halv stång Ordna eventuellt minnestund för berörda med hjälp av sjukhuspräst eller militärpastor Ta kontakt med berörda kårchefer för uppföljning efter hemkomsten När anhöriga vill komma till platsen ordna transporter, mat och logi samt eventuellt möte med sjukhus/utbildningsgrupps krisgrupp Övrigt Ta hand om personliga tillhörigheter och militär utrustning Se till att personskadeanmälan skrivs (se handboken kap 6) Ekonomiska detaljer och försäkringsfrågor (se handboken kap 6) Kap 6 19

20 FMCK krisgrupp Börje Samuelsson Telefon bostad Rikskårchef mobil Agneta Niemi Telefon bostad Vice Rikskårchef mobil Björn Södergren Telefon kansli Kanslichef Kap 6 20

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 2015-03-03 Innehållsförteckning ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 TVÅ LAGAR STYR PLACERINGAR AV BARN... 4 Socialtjänstlagen SoL (frivilligt bistånd)...

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Innehållsförteckning- Arbetsområde 2

Innehållsförteckning- Arbetsområde 2 Innehållsförteckning- Arbetsområde 2 Sida Datum 20 Rekrytering 20.1 Mål 2:2 2009-04-17 20.2 Organisation 2:2 2009-04-17 20.3 Uppgifter 2:3 2009-04-17 20.4 Rekrytering 2:3 2009-04-17 20.5 Information 2:3

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3]

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3] URA-försäkring Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (19) Innehåll 1 TECKNANDE, DEFINITIONER, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Vilka försäkringar kan tecknas?... 3 1.1.1 Samlingsförsäkring...

Läs mer

Statens Tjänstereseförsäkring

Statens Tjänstereseförsäkring Statens Tjänstereseförsäkring Försäkringsvillkor 2010-01-01 Till grund för dessa försäkringsvillkor ligger förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor. Förordningen ålägger

Läs mer

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar Försvarsförbundets medlemsförsäkringar hos Folksam 2009 2 Innehåll Förmånliga försäkringar...3 Vilken försäkring gäller...4 Hemförsäkring...5 Sjuk- och efterlevandeförsäkring...7 Folksam Sparkapital...9

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2015 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

Din medlemsförsäkring

Din medlemsförsäkring Din medlemsförsäkring Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, samhällsvetare och personalvetare Varför en medlemsförsäkrin? Genom din anställning är du försäkrad både genom lagar

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Kollektivavtalet arbetsmarknadens ryggrad De flesta vet att kollektivavtalet är själva ryggraden på den svenska arbetsmarknaden. En garanti för att löner och

Läs mer

HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST

HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST Gällande perioden 2014-05-01 till 2015-04-30 Version 3.3.1 Sida 2 av 47 Innehåll: * efter rubriken innebär att innehållet i punkten är gemensamt för de tre samfunden

Läs mer

Bilförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Bilförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Bilförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Bilförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet 4 A.1 Hur du kan kombinera din försäkring 4 A.2 Klassificering av motorfordon

Läs mer

Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande.

Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande. FÅGELVIKSGRUPPEN TAXIFÖRSÄKRING Fågelviksgruppen Taxiförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet som tillsammans med detta villkor och övriga åsatta försäkringsvillkor utgör försäkringsavtalet.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

ARBETSSKADEHANDBOKEN

ARBETSSKADEHANDBOKEN ARBETSSKADEHANDBOKEN Att förebygga och hantera arbetsskador Innehåll Förord................................................................... 3 1 Detta är en arbetsskada........................ 4 1.1

Läs mer

Taxi. Försäkring för både fordon och verksamhet

Taxi. Försäkring för både fordon och verksamhet Taxi Försäkring för både fordon och verksamhet 2 Taxi Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa

Läs mer

Statens. tjänstereseförsäkring. Försäkringsvillkor 2004-07-01

Statens. tjänstereseförsäkring. Försäkringsvillkor 2004-07-01 Statens tjänstereseförsäkring Försäkringsvillkor 2004-07-01 Till grund för dessa försäkringsvillkor ligger förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor. Förordningen ålägger

Läs mer

Allmänt villkor. Personbil, lätt lastbil och släp. Gäller från 2010-12-01

Allmänt villkor. Personbil, lätt lastbil och släp. Gäller från 2010-12-01 Allmänt villkor Personbil, lätt lastbil och släp Gäller från 2010-12-01 Motorfordonsförsäkring Innehåll A. DIn försäkrings giltighet 1. Hur du kan kombinera din försäkring...4 2. Klassificering av motorfordon...5

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad

Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Villkoren gäller från 2008-11 - 1 - Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Försäkringens

Läs mer

Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK

Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK Ansvarsfrågor Huvudregeln något förenklat är att styrelsen i ett distrikt eller i en golfklubb beviljas ansvarsfrihet och riskerar inte

Läs mer

Statens tjänstereseförsäkring

Statens tjänstereseförsäkring Statens tjänstereseförsäkring Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (25) Innehåll 1 OMFATTNING, DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK... 4 1.1 När och var gäller försäkringen?... 4 1.2 Vem gäller försäkringen

Läs mer

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring P 600 FÖR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP Sida 2 av 62 De viktigaste delarna Försäkringsvillkoret innehåller en rad bestämmelser. Vi har valt ut några viktiga som du bör läsa på en gång. Observera

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01

Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01 Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01 A. Definitioner Med nära anhörig avses i detta sammanhang den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor-,

Läs mer