Torgprotokoll. E. Ekonomisk jämlikhet. Den ekonomiska utvecklingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torgprotokoll. E. Ekonomisk jämlikhet. Den ekonomiska utvecklingen"

Transkript

1 Torgprotokoll E. Ekonomisk jämlikhet Den ekonomiska utvecklingen SSU:s mål är det jämlika och klasslösa samhället där grupper inte konkurrerar med varandra och där människan har makt och inflytande över sitt liv. Den ekonomiska utvecklingen är minst sagt motsägelsefull. Samtidigt som den extrema fattigdomen har minskat har det sena talet präglats av ökade klasskillnader, mellan länder och inom länder. Sverige är det land i OECD där klasskillnaderna har ökat mest de senaste 25 åren. Utvecklingen går åt fel håll. Idag präglas ekonomin av kris och krismedvetande. Investeringsnivån har sjunkit. Arbetslösheten i Europa och i Sverige är fortsatt hög. Detta drabbar unga värst. Vår generation har blivit förbisedda under många år. Bristen på arbete, bostad och utbildningsmöjligheter medför otrygghet och hopplöshet. Vår generation är den första sedan välfärdsstatens födelse som har sämre förutsättningar än sina föräldrar. SSU menar att det krävs en annan inriktning på politiken. I ett socialdemokratiskt samhälle får alla makt och inflytande över sitt liv och över samhällsutvecklingen. Ekonomi för jämlikhet När politiken investerar i våra gemensamma institutioner skapas omfördelning. Välfärden, skolan och infrastrukturen gör att resurser fördelas mellan samhällsklasser och ökar både den enskildes och kollektivets möjligheter. En socialt hållbar ekonomi är bättre rustad att klara av de utmaningar vi har framför oss. Medlet för att se till att resurserna hamnar på rätt plats är att reglera finansieringen av investeringarna i ekonomin. Finansekonomin är ryggraden i det ekonomiska systemet. Det är den del av ekonomin där resurser fördelas, omfördelas och prioriteras. SSU menar att finansekonomin har potential att vara mer än det. Genom att prioritera investeringar efter socialt viktiga faktorer kan ekonomin bidra till jämlikhet Bankerna de nya makthavarna SSU ser med oro på hur allt mer makt och pengar koncentreras till ett fåtal aktörer. När mindre banker läggs ner eller köps upp av de större blir ekonomin särskilt sårbar. Finanskrisen 2008 innebar att stater fick rädda stora banker som annars riskerade kollaps. Ett demokratiskt underskott uppstår när banken kan ta på sig risker som i förlängningen äventyrar människors framtid. Idag saknas i princip tillämpliga sanktioner mot banker som inte hanterar risker på ett korrekt sätt. Bankerna har i stort sett fria tyglar att framställa nya pengar både genom krediter mot kapitalreserver och genom finansiella instrument som använder sig av både lånade pengar och spekulation. SSU menar att en ökad reglering av finanssektorn är nödvändig. Sedan talet har svenska banker kunnat agera både sparbanker och affärsbanker. Det har inneburit ökad tillväxt men samtidigt ökat riskerna för den enskilde

2 35 spararen. SSU menar att banker som förvaltar löner och småsparares pengar har ett ansvar för att dessa pengar inte försvinner. Därför bör inte sparbanker tillåtas vara affärsbanker. En alternativ finansiering av framtiden Bostadsbrist, massarbetslöshet och kreditkris visar hur det kapitalistiska samhället inte lämnar utrymme för vare sig misstag eller de mest grundläggande behoven. En socialdemokratisk ekonomisk politik ska bygga på att reglera ekonomin för en hållbar tillväxt, som i sin tur ska finansiera samhällsnyttiga investeringar i arbete, bostäder och välfärd. Detta bidrar till den enskildes makt och inflytande. Idag hindras kommuner från att investera i framtiden samtidigt som Sverige har historiskt låga räntor. De kortsiktiga besparingar som hindrar investeringar i jobb, infrastruktur och bostadsbyggande får långsiktigt negativa konsekvenser. SSU kräver att socialdemokratiska kommuner och landsting investerar i att skapa full sysselsättning och i att bygga små och billiga hyresrätter. SSU vill också att kommun, landsting och stat upprättar planer för hur generationsväxlingar ska ske på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Vi menar att en nationell investeringsstrategi bör ta hänsyn till att hela Sverige har potential att utvecklas Dela på kakan även när den är liten Ett återkommande mantra i svensk politik är att tillväxttakten behöver öka. Tillväxt brukar definieras som hur mycket ekonomin som helhet har vuxit. I den definitionen ryms inte på vilket sätt tillväxten uppkommit eller i vilka sektorer eller branscher. Ökad tillväxt leder inte heller automatiskt till större omfördelning. Politikens uppgift är att omfördela resurser efter människors behov. Det kräver ett skattesystem med tydlig omfördelningsprofil, investeringar för full sysselsättning och trygga socialförsäkringssystem som sprider riskerna på fler. Progressiv skatt för ökad jämlikhet SSU menar att de främsta verktygen för att förändra den ojämlika fördelningen av tillgångar i samhället är genom skatter. De ökade klasskillnaderna beror i mindre utsträckning på ojämlika löneandelar än på växande kapital. Samhällets mest förmögna försörjer sig på räntan av sitt kapital. Forskning har visat att den största anledningen till den tilltagande kapitalackumulationen hos de rikaste är ärvda tillgångar. En sådan världsordning leder ofrånkomligen till orättvisor och att ett litet fåtal skor sig på de mångas arbete. Därför vill SSU att Sverige införa en arvs- och förmögenhetsskatt. De bidrar till att öka progressiviteten i skattesystemet och omfördelningen av resurser från rika till fattiga. SSU vill införa en skatt på den stabila skattebas som fastigheter utgör. SSU vill successivt avskaffa hushållens ränteavdrag som ökar ojämlikheten och riskerna för en bostadsbubbla.

3 70 75 Tillväxt som medel för hållbarhet Tillväxten får aldrig överordnas en progressiv fördelningspolitik eller klimatet. SSU menar att en framtid med ständig tillväxt inte är möjlig utan planering och investeringar. Politikens uppgift är att investera för en långsiktig och hållbar ekonomi. En ekonomi som omfördelar resurser skapar långsiktig efterfrågan och fler hållbara arbetstillfällen. Investeringar i klimatomställningen ger nya och gröna jobb. Använd pensionsfonderna! 80 Den stora pensionsreformen innebär att pengar som tidigare använts för att bygga bostäder i miljonprogrammen nu finns i fonder som bland annat investerar i svensk industri. Pensionärers ekonomiska trygghet har minskat och staten har inte längre en reserv för samhällsinvesteringar. SSU vill att pensionsfonderna ska användas för att investera i mer långsiktiga projekt. Kapitalreserven i pensionsfonderna kan alltså användas både för att försäkra arbetande generationer ett gott liv efter pensionen och förbättra levnadsstandarden här och nu SSU föreslår att: - Ett nytt skattesystem utformas i vilket en fastighetsskatt samt en arvs- och förmögenhetsskatt ingår. - Banker delas upp i affärsbanker och sparbanker. - Pensionsfondernas direktiv ändras så att de kan investera i att utveckla Sverige, exempelvis genom lokala och regionala utvecklingsfonder, renoveringar av miljonprogrammet samt upprustning av järnvägsnätet. - Den svenska modellen även ska innefatta omfördelning från rika till fattiga under år utan ekonomisk tillväxt. - Finansinspektionen ges utökade möjligheter att utdela sanktioner mot banker som behandlar sparares pengar oaktsamt. 95

4 100 E. Ekonomisk jämlikhet Den ekonomiska utvecklingen #nr Förslag Avsändare Stöd av 108 Rad 95 - ny rubrik Ändra rubriken till "För en demokratisk ekonomi" 288 Att sats, Sociala Investeringsfonder, rad 208 Ny att sats: Verka för att fler kommuner på sikt inför sociala investeringsfonder. 430 Ändra "socialdemokratiskt" Stryk ordet: "socialdemokratiskt" på rad 107. Ersätt med: "Socialistiskt". 73 Attsats #1 Ersätt första attsatsen, som lyder "- Ett nytt skattesystem utformas i vilket en fastighetsskatt samt en arvs-och förmögenhetsskatt ingår." med följande attsats: "Ett nytt skattesystem utformas i vilket en fastighetsskatt, förmögenhetsskatt samt arvs- och gåvoskatt ingår." 109 Rad Stryk meningen "SSU:s mål är det jämlika och klasslösa samhället där grupper inte konkurrerar med varandra och där människan har makt och inflytande över sitt liv." ersätt med: SSU:s mål är det jämlika och klasslösa samhället, där alla har lika stort inflytande över såväl samhällsutvecklingen och ekonomin som sin egen vardag. Det innebär ett samhälle där grupper inte konkurrerar med varandra och människan har makt och inflytande över sitt liv. Filip Roslund, Skåne Antal: 3 Marcus Gustavsson, Södra Älvsborg Erika Jörgensen, Stockholm Erika Jörgensen, Stockholm Marcus Dufwa, Halland Antal: 3 Anton Levein, Värmland Nicole Hällqvist, Västmanland Fia Storkull, Östergötland Sebastian Panzar, Stockholm Antal: 1 Marcus Gustavsson, Södra Älvsborg Johan Gynnhammar, Örebro län Antal: 0 Filip Roslund, Skåne Antal: 0

5 110 Rad Rad Ersätt det liggande förslaget med: Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. Kapitalismen kännetecknas av ett priviligierat fåtal kontrollerar merparten av samhällets produktionsmedel. Genom ägandet av dessa kan de försörja sig på det stora flertalets arbete. Därigenom har de stor makt över både samhällsutvecklingen och den enskildes vardag. Det medför att friheten för de arbetande endast är formell, då deras försörjning är beroende av möjligheten att sälja sin arbetskraft. Genom sitt arbete skapar den anställde ett mervärde, vilket till största delen tillfaller kapitalägaren. Denna utsugning ger upphov till växande klassklyftor. Den privata äganderätten möjliggör utsugningen och därför är det i slutänden ägandet som är det centrala i den socialistiska kampen. Kapitalismens tendens att krisa präglar dagens samhälle. Kapitalismens kriser är oundvikliga, och för varje kris ökar arbetslösheten och utslagningen samtidigt som koncentrationen av makt och resurser ökar hos ett fåtal. För att stå emot kapitalismens koncentration av kapital och makt måste arbetarrörelsen föra en offensiv välfärdspolitik. Genom att utveckla det som omfattar välfärden idag, och samtidigt låta fler och fler områden omfattas av välfärden ökar vi omfördelningen av resurser och minskar antalet utrymmen där kapitalismen kan verka. SSU menar att det krävs en offensiv politik för att flytta fram arbetarklassens positioner. I ett socialistiskt samhälle får alla makt och inflytande över sitt liv och över samhällsutvecklingen. Filip Roslund, Skåne Antal: Att-sats Ny att-sats: att hushållens ränteavdrag successivt avskaffas 199 Offensiv lånefinansierad investeringspolitik. Rad 199 Ny att-sats: Finanspolitiken ska användas offensivt genom bl.a. lånefinansierade investeringar i bostadsbyggande, infrastruktur och en grön omställning. 387 Tillägg rad 98 Rad 98 Tillägg: fortsätt första meningen med "och vårt gemensamma samhälle." 402 Progressiv fastighetsskatt Jag yrkar på en ändring av meningen på rad 199 till: Ett nytt skattesystem utformas i vilket en progressiv fastighetsskatt samt en arvs-och förmögenhetsskatt ingår. 429 Stryk "krismedvetande" Stryk ordet "krismedvetande" på rad Rad 100 "Samtidigt som den extrema fattigdomen har minskat har det sena 1900-talet präglats av ökade klasskillnader" Lägg till efter klasskillnader: som bara fortsätter att öka Pavlos Cavelier Bizas, Uppland Antal: 0 Stefan Marusic, Kronoberg Antal: 0 Marcus Gustavsson, Södra Älvsborg Antal: 0 Anton Levein, Värmland Antal: 0 Sebastian Panzar, Stockholm Antal: 0 Anna Johansson, Västerbotten Antal: 0

6 440 Rad Stryk Rad : "Idag präglas ekonomin av kris och krismedvetande. Investeringsnivån har sjunkit. Arbetslösheten i Europa och Sverige är fortsatt hög. Detta drabbar unga värst." Ersätt med: "Idag befinner sig den globala ekonomin fortfarande i en djup kris, som är ett resultat av företagens konstanta profitjakt. Det kapitalistiska systemet har under en lång tid befunnit sig i en djup kris, detta som följd av en ständig jakt på vinst. Investeringsnivån har därför sjunkit och som konsekvens är arbetslösheten fortsatt hög i Europa och Sverige. Unga vuxna drabbas hårt i en tid då arbetare ställs mot varandra och tvingas konkurrera på arbetsmarknaden." 441 Rad 107 Rad 107: "SSU menar att det krävs en annan inriktning på politiken." Efter politiken, lägg till "där frihet och solidaritet står som grundvärden." Anna Johansson, Västerbotten Antal: 0 Anna Johansson, Västerbotten Antal: Rad 115 Rad 115: "En socialt hållbar ekonomi är bättre rustad att klara av de utmaningar vi har framför oss." Stryk "bättre rustad". ersätt med "enda vägen" Anna Johansson, Västerbotten Antal: Stryk "krismedvetande" Stryk orden "och krismedvetande" på rad Rad Ändra meningen på rad som lyder "SSU:s mål är det jämlika och klasslösa samhället där grupper inte konkurrerar med varandra och där människan har makt och inflytande över sitt liv." till "SSU:s mål är det jämlika och klasslösa samhället där grupper inte konkurrerar med varandra och där människan har makt och inflytande över såväl samhällsutvecklingen och ekonomin som sin egen vardag." Jämkning av förslag #109 och # Rad Ändra meningen på rad som lyder "SSU:s mål är det jämlika och klasslösa samhället där grupper inte konkurrerar med varandra och där människan har makt och inflytande över sitt liv." till "SSU:s mål är det jämlika och klasslösa samhället där grupper inte konkurrerar med varandra och där människan har makt och inflytande över såväl samhällsutvecklingen och ekonomin som sin egen vardag." Jämkning av förslag #109 och #387 Sebastian Panzar, Stockholm Antal: 0 Malva Kauranen, Skåne Antal: 0 Malva Kauranen, Skåne Antal: 0

7 661 Rad Ändra meningen på rad som lyder "SSU:s mål är det jämlika och klasslösa samhället där grupper inte konkurrerar med varandra och där människan har makt och inflytande över sitt liv." till "SSU:s mål är det jämlika och klasslösa samhället där grupper inte konkurrerar med varandra och där människan har makt och inflytande över såväl samhällsutvecklingen och ekonomin som sin egen vardag." Jämkning av förslag #109 och # Rad Ändra meningen på rad som lyder "SSU:s mål är det jämlika och klasslösa samhället där grupper inte konkurrerar med varandra och där människan har makt och inflytande över sitt liv." till "SSU:s mål är det jämlika och klasslösa samhället där grupper inte konkurrerar med varandra och där människan har makt och inflytande över såväl samhällsutvecklingen och ekonomin som sin egen vardag." Jämkning av förslag #109 och #387 Malva Kauranen, Skåne Antal: 0 Malva Kauranen, Skåne Antal: 0

8 Ekonomi för jämlikhet #nr Förslag Avsändare Stöd av Stryk gör att resurser. Ersätt med bör vara ett medel för att fördela 20 Rad 115: Lägg till: Styrningen av den gemensamma sektorn måste också utvecklas, där dess jämlikhetsuppdrag stärks på bekostnad av den marknadsbyråkratisering som växt fram i New Public Management-styrningens kölvatten. 3 Rad 112 På rad 112 lägga till meningen: "Klassklyftorna som skapas av produktionslivet begränsar människors möjligheter att fritt växa och utvecklas samt delta i samhällslivet på lika villkor med andra." Därefter ersätta meningen "När politiken investerar i våra gemensamma institutioner skapas omfördelning" med meningen "När var och en efter förmåga bidrar till investeringar i våra gemensamma institutioner skapas omfördelning". På rad 118 ersätta meningarna "SSU menar att finansekonomin har potential att vara mer än det. Genom att prioritera investeringar efter socialt viktiga faktorer kan ekonomin bidra till jämlikhet" med meningarna "Genom ett skattesystem med tydlig omfördelningsprofil, genom trygga socialförsäkringar och investeringar i bland annat fullsysselsättning, folkhälsa och miljö skapar vi ett jämlikt och hållbart samhälle för alla." David Akrad, Göteborg Antal: 4 Kevin Larsson, Kalmar län Nicole Hällqvist, Västmanland Niklas Rhodin, Jämtlands län Andreas Sjöö, Göteborg Simon Johansson, Jönköpings län Antal: 2 Tom Olsson, Örebro län Johan Gynnhammar, Örebro län Ermine Khachatryan, Uppland Antal: Rad Rad : stryk från "En socialt hållbar..." och resten av stycket. ersätt med: Att vi demokratiskt kan styra hur resurser används och investeras är en viktig förutsättning för ökad jämlikhet. Idag har ett fåtal kapitalstarka individer stor makt över samhällsutvecklingen genom sina investeringar. Medlet för att se till att resurserna hamnar på rätt plats bör framför allt vara ett omfattande offentligt ägande. Det förutsätter också möjligheten att politiskt styra hur privata investeringar ska göras. Filip Roslund, Skåne Antal: : Ersätt det finanspolitiska ramverket med ett investeringsmål Rad 150: I Svensk finanspolitik ser SSU nödvändigheten av att föra en omdanande ekonomisk politik för att rusta det nya Sverige. Då det idag finns ett finanspolitiskt ramverk som förhindrar stora samhällsinvesteringar ser SSU det som nödvändigt att riva upp detta och att ersätta det med ett investeringsmål istället. - Att riva upp det finanspolitiska ramverket och ersätta det med ett investeringsmål. Per Stenius, Sörmland Antal: 0

9 392 att-stts progressiv beskattning på kommun och landsting. At-sats. Möjlighet till progressive beskattning på kommun- och landstingsnivå införs. 431 Ändra mening på rad 119 Stryk: "Genom att prioritera investeringar efter socialt viktiga faktorer kan ekonomin bidra till jämlikhet." på rad 119. Ersätt med: "Genom att prioritera investeringar efter socialt viktiga faktorer kan politiskt styrning av ekonomin omfördela resurser. 434 Rad 113 Byt "skapas" mot "sker" i mening ett. 435 Rad 114 Byt "fördelas" till "omfördelas" i meningen. Marcus Gustavsson, Södra Älvsborg Antal: 0 Sebastian Panzar, Stockholm Antal: 0 Tom Olsson, Örebro län Antal: 0 Tom Olsson, Örebro län Antal: 0

10 Bankerna - de nya makthavarna #nr Förslag Avsändare Stöd av 276 Rad 133 Stryk: "Sedan 1990-talet har svenska banker kunnat agera både sparbanker och affärsbanker. Det har inneburit ökad tillväxt men samtidigt ökat riskerna för den enskilde spararen. SSU menar att banker som förvaltar 135 löner och småsparares pengar har ett ansvar för att dessa pengar inte försvinner. Därför bör inte sparbanker tillåtas vara affärsbanker." Marcus Dufwa, Halland Antal: 2 Kevin Larsson, Kalmar län Nicole Hällqvist, Västmanland 388 Ändra rad 132 Rad 132: Ändra texten en ökad reglering av finanssektorn är nödvändig" till "finanssektorn måste underställas demokratisk kontroll och beskattas mer." 21 Rad 132 Lägg till: "SSU menar att en ökad reglering av finanssektorn samt ett större gemensamt ägande är nödvändigt." 602 Rad 132/133 Nytt stycke efter stycket som avslutas "är nödvändig." med lydelse: Ett stort problem inom banksektorn är den hänsynslösa utlåningen som driver upp de privata skulderna och ökar risken för bubblor. Idag måste ett lån säkras med 1 krona per 30 lånade, vilket ligger långt under den rekommenderade säkerheten på tolv kronor. Detta bidrar till att skapa en oansvarig konsumtion och snabbt ökande priser, vilket skadar människor medan banker måste skyddas av staten. Då banksektorn inte tar ansvar för den problematik som uppstår utan blint litar på statliga garantier krävs ett statligt ingripande med tydliga riktlinjer. 689 Rad 132 Stryk "en ökad reglering av finanssektorn är nödvändig." Ersätt med "ett ökat gemensamt ägande är nödvändigt samt att finanssektorn måste underställas demokratisk kontroll och beskattas mer." Jämkning av förslag #21, #388 och # Rad 123, ändra rubrik Rad 123: ersätt rubriken med "Ett demokratiskt bankväsende" Marcus Gustavsson, Södra Älvsborg Antal: 2 Sam Vidén Jakobsson, Blekinge Ayman Fares, Blekinge Simon Johansson, Jönköpings län Antal: 1 Tom Olsson, Örebro län Tom Olsson, Örebro län Antal: 1 Johan Lindbom, Västerbotten Anna Johansson, Västerbotten Antal: 1 Johan Lindbom, Västerbotten Filip Roslund, Skåne Antal: 0

11 113 Rad Rad : stryk meningarna "SSU ser med oro på hur allt mer makt och pengar koncentreras till ett fåtal aktörer. När mindre banker läggs ner eller köps upp av de större blir ekonomin särskilt sårbar. Finanskrisen 2008 innebar att stater fick rädda stora banker som annars riskerade kollaps." ersätt med: I kapitalismen är makten över de ekonomiska resurserna, och därmed makten över samhället, koncentrerad i händerna på ett fåtal. Ju längre kapitalismen utvecklas, desto mer ökar denna maktkoncentration. Utvecklingen mot färre och större banker är ett tydligt exempel på hur denna utveckling ytterligare minskar det redan begränsade demokratiska inflytandet över ekonomin. I takt med detta blir det ekonomiska systemet ännu mer sårbart. Filip Roslund, Skåne Antal: Ny att-sats Tillägg av en ny att-sats som lyder: "- Svenska staten enbart ska garantera privata bankers verksamhet med motkrav om majoritetsägande i dem." 424 Byte i stycke och att-sats Bankerna de nya makthavarna SSU ser med oro på hur allt mer makt och pengar koncentreras till ett fåtal privata aktörer. När mindre banker läggs ner eller köps upp av de större blir ekonomin särskilt sårbar. Under finanskrisen 2008 fick stater rädda stora banker som annars riskerade kollaps.ett demokratiskt underskott uppstår när banken kan ta på sig risker som i förlängningen äventyrar människors framtid. I princip saknas det idag tillämpliga sanktioner mot banker som inte hanterar risker på ett korrekt sätt. Därför ska staten enbart garantera privata bankers verksamhet med motkrav om majoritetsägande i dem. Bankerna har idag stort sett fria tyglar att framställa nya pengar både genom krediter mot kapitalreserver och genom finansiella instrument som använder sig av både lånade pengar och spekulation. SSU menar att en ökad reglering av finanssektorn är nödvändig. Ett steg i detta är att utvidga den statliga banken SBAB till en fullgod bank och genom det självreglera finanssektorn. Sedan 1990-talet har svenska banker kunnat agera både sparbanker och affärsbanker. Det har inneburit en ökad tillväxt där vinsten gått till ägarna och samtidigt ökat riskerna för den enskilde spararen. SSU menar att banker som förvaltar löner och småsparares pengar har ett ansvar för att dessa pengar inte försvinner. Därför bör inte sparbanker tillåtas vara affärsbanker. - Den statliga banken SBAB utvidgas till en fullgod bank. - Svenska staten enbart ska garantera privata bankers verksamhet med motkrav om majoritetsägande i dem. 437 Rad 132 Sista meningen: byt "är nödvändig" till "krävs". 541 Rad 128 Rad 128: stryka första meningen. Ersätt med: När vi som medborgare inte kan kontrollera vilka typer av risker banker tar sig an uppstår ett demokratiskt underskott som äventyrar människors framtid. Sebastian Panzar, Stockholm Antal: 0 Per Stenius, Sörmland Antal: 0 Tom Olsson, Örebro län Antal: 0 Filip Roslund, Skåne Antal: 0

12 542 Rad stryka resten av stycket. Ersätt med: SSU menar att en demokratisering av finanssektorn är nödvändig. Bankväsendet bör därför socialiseras. 577 Rad Stryk rad Ersätt med: SSU ser med oro på hur det kapitalistiska samhället koncentrerar makt och kapital till ett fåtal. Ett demokratiskt problem bildas när det ekonomiska systemets hållbarhet faller på de kapitalstarkas agerande. De allt färre, större och maktinnehavande bankerna utgör ett oroväckande exempel på detta. 578 Rad 132 Rad 132 Stryk: SSU menar att ökad reglering av finanssektorn är nödvändig Ändra till: SSU menar därför att en demokratisering utav finanssektorn är nödvändig. 674 Rad 132 Stryk "en ökad reglering av finanssektorn är nödvändig." Ersätt med "ett ökat gemensamt ägande är nödvändigt samt att finanssektorn måste underställas demokratisk kontroll och beskattas mer." Jämkning av förslag #21, #388 och #578. Filip Roslund, Skåne Antal: 0 Anna Johansson, Västerbotten Antal: 0 Anna Johansson, Västerbotten Antal: 0 Anna Johansson, Västerbotten Antal: 0

13 En alternativ finansiering av framtiden #nr Förslag Avsändare Stöd av 212 Rad 150 Ändra bör till ska i meningen som börjar med: Vi menar att en nationell investeringsstrategi..." Så att meningen blir: Vi menar att en nationell investeringsstrategi ska ta hänsyn till att hela Sverige har potential att utvecklas. Linnéa Wickman, Gävleborg Antal: 2 Sam Vidén Jakobsson, Blekinge Ayman Fares, Blekinge 444 Rad 147 Rad 147: "SSU kräver att socialdemokratiska kommuner och landsting investerar i att skapa full sysselsättning och i att bygga små och billiga hyresrätter." Stryk "socialdemokratiska" ersätt med "alla". 545 Rad 167 Rad 167 ta bort är genom skatter och ersätta med är progressiva skatter och ett utökat offentligt ägande av viktiga näringsverksamheter 19 Attsats Lägga till attsatsen: - verka för att investera i en långsiktig och ekologisk hållbar ekonomi 23 Rad 144 Lägg till: "Detta bidrar till den enskildes makt, inflytande och frihet." 283 Rad 142 Lägg till: "Kapitalismen är marknadens destruktiva sida och innebär att människans värde och rättigheter bestäms av dess ekonomiska lönsamhet. SSU är därför antikapitalister." Anna Johansson, Västerbotten Antal: 2 Sam Vidén Jakobsson, Blekinge Ayman Fares, Blekinge Filip Roslund, Skåne Antal: 2 Sam Vidén Jakobsson, Blekinge Ayman Fares, Blekinge Antonia Lundin, Västmanland Antal: 1 Lisa Lööf, Västernorrland Simon Johansson, Jönköpings län Antal: 1 Tom Olsson, Örebro län Marcus Dufwa, Halland Antal: 1 Nicole Hällqvist, Västmanland

14 16 Rad 140 Behåll rubriken "en alternativ finansiering av framtiden", ersätt hela texten med nytt textstycke: Klassklyftorna i Sverige ökar åter i snabb takt. SSU menar att det krävs grundläggande förändringar i den ekonomiska politiken för att vända den ojämlika utvecklingen. Den strama finanspolitiken har en hämmande effekt på den ekonomiska utvecklingen. Konsekvenserna ser vi i sänkt investeringstakt, ökad arbetslöshet, bristande infrastruktur och bostadsbrist. Därför menar SSU att överskottsmålet bör ersättas med ett balansmål som ger utrymme för nödvändiga investeringar men som samtidigt inte helt riskerar ordningen i de offentliga finanserna. Därutöver menar SSU att det behöver garanteras offentlig finansiering av långsiktiga och strategiska investeringar oavsett regering och konjunkturläge. Det vore högst rimligt att införa en separat finansieringsstruktur för dessa investeringar som löper parallellt med statens driftsbudget. Detta skulle möjliggöra en finanspolitik som på allvar tar sikte på full sysselsättning och ökad jämlikhet för framtida generationer. Ta bort rubriken "använd pensionsfonderna" och flytta brödtexten hit: Även pensionsfonderna kan användas för att investera i mer långsiktiga projekt. Den stora pensionsreformen innebär att pengar som tidigare använts för att bygga bostäder i miljonprogrammen nu finns i fonder som bland annat investerar i svensk industri. Pensionärers ekonomiska trygghet har minskat och staten har inte längre en reserv för samhällsinvesteringar. Att låna pengar av sin egen befolkning är inget nytt. Därför menar SSU att kapitalreserven i pensionsfonderna ska användas både för att försäkra arbetande generationer om ett gott liv efter pensionen och förbättra levnadsstandarden i nuet. Behåll: Med tanke på den demografiska utmaningen vill SSU också att kommun, landsting och stat upprättar planer på hur generationsväxlingar ska ske på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Pavlos Cavelier Bizas, Uppland Antal: 0 22 Rad 142 Stryk En socialdemokratisk ekonomisk politik ska bygga på att reglera ekonomin för en hållbar tillväxt Ersätt med En socialdemokratisk ekonomisk politik ska garantera att demokratin är överordnad marknaden och till för att uppfylla folkets behov. Det innebär bland annat att ekonomin regleras för hållbar tillväxt och att mervärdet i sin tur ska finansiera samhällsnyttiga investeringar i arbete, bostäder och välfärd." 230 Rad 147 Ersätta förbundsstyrelsens mening som börjar med "SSU kräver" och slutar med "billiga hyresrätter" med: SSU kräver att socialdemokratiska kommuner, landsting och regioner där bostadsbrist råder investerar i att bygga små och billiga hyresrätter. Likväl är det nödvändigt att alla kommuner, landsting och regioner investerar utifrån samhällets behov för att skapa full sysselsättning. 443 Rad 143 Rad 143: Ta bort "Reglera ekonomin för en hållbar tillväxt, som i sin tur ska" byt ut mot: planera ekonomin för att Simon Johansson, Jönköpings län Antal: 0 Linnéa Wickman, Gävleborg Antal: 0 Anna Johansson, Västerbotten Antal: 0

15 543 Rad Stryk för vare sig misstag eller 544 Rad 154 Rad 154 Ändra rubriken till Låt oss bli rika tillsammans Filip Roslund, Skåne Antal: 0 Filip Roslund, Skåne Antal: 0

16 Dela på kakan även när den är liten #nr Förslag Avsändare Stöd av 285 Att-sats: Tillväxt för ökad jämlikhet - Verka för ett återinförande av avdragsrätten för fackavgift och a-kassa. 284 Att-sats: Tillväxt för ökad jämlikhet - En översyn görs över hur företag kan bidra till hållbarhetsarbetet såväl lokalt som globalt, samt ta ansvar för hela produktionslinjen. 277 Rad 154 Stryk hela stycket och ersätt med tillväxt för ökad jämlikhet. David Akrad, Göteborg Antal: 9 Niklas Rhodin, Jämtlands län Viktor Eriksson, Västernorrland Marcus Dufwa, Halland Nicole Hällqvist, Västmanland Sam Vidén Jakobsson, Blekinge Ayman Fares, Blekinge John Skoglund, Norra Älvsborg John Skoglund, Norra Älvsborg Alexander Wikhall, Norra Älvsborg David Akrad, Göteborg Antal: 6 Marcus Dufwa, Halland Anton Levein, Värmland Maneli Fard, Halland John Skoglund, Norra Älvsborg John Skoglund, Norra Älvsborg John Skoglund, Norra Älvsborg David Akrad, Göteborg Antal: 2 Niklas Rhodin, Jämtlands län Nicole Hällqvist, Västmanland

17 417 Progressiv skatt för ökad jämlikhet Stryk rad Ersätt med ny rubrik: "Progressiv skatt för ökad jämlikhet" Ny text: "SSU menar att de främsta verktygen för att förändra den ojämlika fördelningen av tillgångar i samhället är progressiva skatter och ett utökat offentligt ägande av viktiga näringsverksamheter. De ökade klasskillnaderna beror i mindre utsträckning på ojämlika löneandelar än på växande kapital. Samhällets mest förmögna försörjer sig på räntan av sitt kapital och på mervärdet av andras arbete. Eftersom ägande går i arv går även klassamhället i arv. Kapitalackumulationen sker till största del genom tillgångar som ärvts. En kapitalistisk världsordning leder ofrånkomligen till orättvisor och att ett fåtal skor sig på de mångas arbete. Då kapitalismen är global måste våra strategier för jämlikhet också vara det. Därför vill SSU att förhandlingar om en global skatt på kapital och en global skatt på finansiella transaktioner inleds mellan världens länder. För att omfördela samhällets tillgångar vill SSU att ett nytt progressivt skattesystem med tydlig omfördelningsprofil och bredare skattebas utformas. I ett sådant nytt system skulle kapital beskattas i högre grad än arbete, arv- och förmögenhetsskatten återinföras och den stabila skattebas som fastigheter utgör beskattas. Därtill vill SSU höja skatterna på bolagsverksamhet till samma nivåer som de på förvärvsinkomster. I likhet med den statliga inkomstskatten ska även kommunal- och landstingsskatten utformas progressivt. Förutom genom skatter bör omfördelning av resurser ske genom att det offentliga ägandet av näringsverksamheter utökas. På så sätt kan vi tillsammans dela på hela vinsten och styra investeringarna I kombination med investeringar för full sysselsättning och trygga socialförsäkringssystem som sprider riskerna på fler skulle detta vara ett första steg mot ekonomisk jämlikhet." Sebastian Panzar, Stockholm Antal: 2 Erika Jörgensen, Stockholm Daniei Vencu Velasques Castro, Stockholm

18 280 Rad Tillväxt för ökad jämlikhet Sverige har under 1900-talet varit ett föregångsland i byggandet av ett välfärdssamhälle genom kraftfulla investeringar i det gemensamma. Detta har möjliggjorts av en hög tillväxttakt kombinerat med en politik som omfördelar resurser för en ökad jämlikhet. När ekonomin växer skapas fler arbetstillfällen och utrymmet för investeringar i välfärden, skolan och infrastrukturen ökar. Därför är ökad tillväxt en grundpelare för fler jobb, men även en nödvändighet för att välfärden ska kunna existera. Ett fundament i detta är en stark fackföreningsrörelse och ett hållbart företagande. I framtiden kommer en hållbar ekonomisk utveckling kräva att företag växer men även får möjlighet till att ta ansvar för samhällets utveckling. Idag överordnas ofta det kortsiktiga vinstintresset den långsiktiga utvecklingen. Det finns dock flertalet företag som inser behovet av långsiktig utveckling och det är politikens uppgift att stärka dessa aktörer och skapa möjligheter för fler att följa efter. Företagen måste dels ta ett lokalt, dels ett globalt ansvar för att säkerställa en god samhällsutveckling ur såväl ett ekologiskt som socialt perspektiv. Därför behövs en översyn av företagen och dess påverkan genom hela produktionslinjen. Fackföreningsrörelsen har haft en avgörande betydelse för att öka inflytandet för de som inte äger ekonomin. Löntagarnas roll och deras organisering har varit central i byggandet av ett jämlikt samhälle. Vi ser dock på senare år att den fackliga organisationsgraden sjunker, samtidigt som makten förskjutits till arbetsgivarna. Efter att man avskaffade avdragsrätten för den fackliga avgiften, har organiseringen blivit en ekonomisk fråga som tvingar allt fler att prioritera bort fackligt medlemskap i svåra tider. Att åter göra den fackliga avgiften avdragsgill, skulle möjliggöra ett större deltagande i det fackliga arbetet. En stark fackföreningsrörelse och ett hållbart företagande är grunden i den svenska modellen. David Akrad, Göteborg Antal: 16 Marcus Dufwa, Halland Marcus Dufwa, Halland Marcus Dufwa, Halland Marcus Dufwa, Halland Marcus Dufwa, Halland Marcus Dufwa, Halland Marcus Dufwa, Halland Nicole Hällqvist, Västmanland Niklas Rhodin, Jämtlands län Lisa Lööf, Västernorrland John Skoglund, Norra Älvsborg Anton Levein, Värmland Alexander Wikhall, Norra Älvsborg Alexander Wikhall, Norra Älvsborg Alexander Wikhall, Norra Älvsborg Kevin Larsson, Kalmar län 419 Ny att-sats Tillägg av en ny att-sats som lyder: "- SSU driver att en global progressiv kapitalskatt ska förhandlas mellan världens länder." 24 Rad 161 Stryk: "som sprider riskerna på fler." Sebastian Panzar, Stockholm Antal: 1 Erika Jörgensen, Stockholm Simon Johansson, Jönköpings län Antal: Rad 158 Rad 158 Stryk: "Ökad tillväxt leder inte heller automatiskt till större omfördelning" Ersätt med: "SSU menar att ökad tillväxt inte har ett egenvärde eller automatiskt leder till större omfördelning" Anna Johansson, Västerbotten Antal: 0

19 Progressiv skatt för ökad jämlikhet #nr Förslag Avsändare Stöd av 281 Rad 176 Den historiskt vedertagna korrelationen mellan ökad tillväxt och nya arbetstillfällen är på den moderna marknaden inte självklar. I framtiden kommer beskattning av kapital därför att spela en allt viktigare roll för ett modernt och utjämnande skattesystem, såväl i Sverige som Europa. Det skulle förutom att skapa en mer dynamisk marknad dessutom leda till fler investeringar i samhället. En följd av hårdare kapitalbeskattning är att se över beskattningen på banker. Ett växande problem är att stater konkurerar om företagsetablingar genom att sänkta skatter. Detta race-to-the-bottom kommer onekligen sluta i stora svårigheter att finansiera framtidens välfärd och måste därför stoppas. Ett gemensamt golv på bolagsskatter mellan stater samt ett arbete för att stoppa alternativa sätt att konkurrera om företag på välfärdens bekostnad måste till. 286 Att-sats - En framtida skattereform ska innefatta en skatteväxling från arbete till kapital och sträva efter ett transnationellt bolagsskattegolv samt transnationella avtal rörande ökad kapitalbeskattningen på internationell nivå 72 Rad 173 att på rad 173 ersätta meningen: "Därför vill SSU att Sverige införa en arvs- och förmögenhetsskatt" med följande mening "Därför vill SSU att Sverige ska införa en arvs- och gåvoskatt samt förmögenhetsskatt. 91 Rad 174. På rad 174, ta bort ordet "succesivt" ur meningen "SSU vill successivt avskaffa hushållens ränteavdrag som ökar ojämlikheten och riskerna för en bostadsbubbla". 92 Rad 175 På rad 175, efter sista meningen i stycket lägga till Förutom genom skatter bör omfördelning av resurser ske genom att det offentliga ägandet av näringsverksamheter utökas. På så sätt kan vi tillsammans dela på hela vinsten och styra investeringarna. David Akrad, Göteborg Antal: 4 Kevin Larsson, Kalmar län Kevin Larsson, Kalmar län Kevin Larsson, Kalmar län Kevin Larsson, Kalmar län David Akrad, Göteborg Antal: 2 Fia Storkull, Östergötland Anton Levein, Värmland Johan Gynnhammar, Örebro län Antal: 0 Malva Kauranen, Skåne Antal: 0 Malva Kauranen, Skåne Antal: 0

20 234 Förändrad bolagsskatteform Rad 175: I dagens samhälle är det inte ovanligt att företag registrerar sig och därmed sina vinster utomlands, där beskattningen är förmånligare än i det landet där kärnverksamheten sker. SSU ser mycket allvarligt på detta. SSU vill se ett samhälle där företag bidrar till de samhälleliga institutioner de drar nytta av. Därför ser SSU en förändring av bolagsskatten som nödvändig för att se till att företag som är verksamma i Sverige gör rätt ifrån sig. SSU föreslår: - Att bolagsskattens form ändras från att beskatta bolagets totala vinst till att istället beskatta bolagets försäljning som sker av enheter av varor och produkter på Svensk marknad. Per Stenius, Sörmland Antal: at-sats beskattning på finansiella transaktioner At-sats ett internationellt system med beskattning finansiella transaktioner införs. Marcus Gustavsson, Södra Älvsborg Antal: Rad Rad ta bort på räntan av sitt kapital. Forskning har visat ärvda tillgångar och ersätt med kan genom sitt ägande försörja sig på det arbete som andra utför. Eftersom ägande går i arv går även klassamhället i arv. Kapitalackumulationen sker till största del genom tillgångar som ärvts. Filip Roslund, Skåne Antal: Rad 167 Rad 167 ta bort är genom skatter och ersätta med är progressiva skatter och ett utökat offentligt ägande av viktiga näringsverksamheter 548 Rad 172 Rad 172 ändra införa till inför och lägg till med hög progressivitet. efter förmögenhetsskatt 549 Rad 173 Rad 173 lägg till Därtill vill SSU höja skatterna på bolagsverksamhet till samma nivåer som de på förvärvsinkomster. 550 Rad 174 Rad 174 ta bort successivt 551 Rad 175 Rad 175 lägg till Förutom genom skatter bör omfördelning av resurser ske genom att det offentliga ägandet av näringsverksamheter utökas. På så sätt kan vi tillsammans dela på hela vinsten och styra investeringarna. Filip Roslund, Skåne Antal: 0 Filip Roslund, Skåne Antal: 0 Filip Roslund, Skåne Antal: 0 Filip Roslund, Skåne Antal: 0 Filip Roslund, Skåne Antal: 0

Jämlikhetsprogrammet SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Jämlikhetsprogrammet SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Jämlikhetsprogrammet SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Inledning Jämlikhetsprogrammet Det är i det jämlika samhället som vi blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

Jämlikhetsprogrammet SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Jämlikhetsprogrammet SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Jämlikhetsprogrammet SSU:s 38:e förbundskongress 2015 I. Inledning 5 Jämlikhetsprogrammet 10 Det är i det jämlika samhället som vi blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine Vår rapport Vad kännetecknar den svenska välfärdsmodellen? Vad åstadkommer den och hur ser det

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 HEMSIDA: www.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.se Josephine Nellerup Planchef/avdelningschef Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet?

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Kongressbeslut 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

2. Konsekvenser och problem med nuvarande system

2. Konsekvenser och problem med nuvarande system 2. Konsekvenser och problem med nuvarande system Vad påverkas av penningsystemet? Penningsystemet 2 Vad påverkas av penningsystemet? Brist på pengar Inflation Ökande penningmängd Penningsystemet Överföring

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

EXTRA PARKINSONBLAD. Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige. Bladansvarig Inger Celion

EXTRA PARKINSONBLAD. Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige. Bladansvarig Inger Celion EXTRA PARKINSONBLAD Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige Juni 2013 Bladansvarig Inger Celion Glad Midsommar! Jag har fått låna en tidskrift - Medicinsk access - av en granne,

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris Antaget på Ung Vänsters 46:e kongress i Linköping 9-12 maj 2013 Med reservation för ej justerat protokoll. Inledning Kriser utgör inte

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer