ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013"

Transkript

1 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013 I december 2013 delade Arvsfonden ut 118,9 miljoner kronor till 77 projekt. Av dessa var 52 projekt fortsättningsprojekt och fick dela på 85,6 miljoner kronor Fortsättningsprojekt december 2013 DHR, De handikappades riksförbund, GÖTEBORG Din vardag - Vår politik har beviljats stöd med kronor Projektet utgår från medlemmars erfarenhet av att leva med nedsatt rörelseförmåga och deras vilja att stärka den egna makten och kontrollen över sitt vardagsliv. I dialog med beslutsfattare vill projektet öka medvetenheten samt ta fram metoder och verktyg för att förbättra medlemmarnas livssituation och påverka samhällsutvecklingen. Projektet arbetar med temagrupper som utifrån analyser tar fram informaton, underlag och förslag till förändringar inom aktuella områden. Prioriterat område:fn-konventionen. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB), Örebro, ÖREBRO Tell-us, Teckenspråkiga elevers livssituation- Utvecklingstörning har beviljats stöd med kronor Projektets övergripande mål är att ge ungdomar/elever med kombinerad dövhet/hörselskada och olika grader av utvecklingsstörning möjligheter att framföra tankar och åsikter om sin studietid, fritid och familjeliv. Målgruppen under det första året är 5 6 ungdomar/elever som går sista året i en grundsär-eller gymnasiesärskola. Studien ska även omfatta ungdomar som nyligen gått ut gymnasiesärskolan. Riksförbundet Attention, JOHANNESHOV Attention Fri har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att utveckla metoder som ska effektivisera återanpassningen till samhället för de som har ADHD (eller annan närliggande NPF-problematik) och är/har varit kriminella. Målet är att målgruppen ska vara bättre rustade för att leva ett meningsfullt liv utan kriminalitet och missbruk samt lärt sig att ta ansvar för sin

2 funktionsnedsättning och sin framtid. Projektet vill sprida kunskap om ADHD till individer med egen problematik, samt till yrkesverksamma personer som har som uppgift att stötta, motivera och hjälpa målgruppen genom utbildning i ADHD och Lösningsfokus genom utbildningsmaterial i form av film och textbaserade material. Projektet tar även fram ett webbaserat interaktivt kunskapsnav Friguiden, som riktar sig till målgruppen och yrkesverksamma personer. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning Macken Växjö Ekonomisk Förening, VÄXJÖ Kläder och möbler för alla har beviljats stöd med kronor Projektets syfte är att utveckla ett affärskoncept i att omskapa kläder och möbler för personer med funktionshinder. Personer som själva har funktionshinder och som besitter kunskaper inom textilområdet och snickeri ska tillsammans med designers erbjuda individuella lösningar till personer som önskar få sina kläder eller möbler omgjorda så att de blir funktionella. I projektet ingår att marknadsföra tjänsten, att undersöka driftformen för reguljär drift och att sprida konceptet till andra regioner i landet genom deltagande i mässor och via andra kanaler. Prioriterat område: Demokrati/Delaktighet Linköpings kommun, LINKÖPING Projekt Liquid - en mötesplats för hbtq-ungdomar har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för HBT-ungdomar år, som kan fungera främjande för deras fysiska och psykiska hälsa. Mötesplatsen ska vara ett ställe där det går att möta andra HBT-ungdomar och känna sig trygg. Projektet planerar bl.a. att utbilda ungdomsledare, genomföra diskussioner kring normer, sexuallitet mm. Under det första året kommer det att ske en kartläggning kring behov och intressen för olika aktiviteter. Det kommer att genomföras mässa på Arbis i syfte att synliggöra HBT-ungdomar. Andra aktiviteter som planeras är bl.a. film- och fotoverkstad, workshops, föreläsningar mm. Föreningen Kulturverket, UMEÅ Läke-konst har beviljats stöd med kronor Läke-konst är en metodutveckling för konst- och kulturpedagogiskt arbete med långtidssjuka barn, deras klasser och anhöriga. Idén kom från de sjuka barnen och deras föräldrar i möten med kulturpedagogerna i den förstudie som man nyligen genomfört. Man ville hitta ett sätt att behålla kontakten med barnets klass i skolan och ha en fokusering på det friska livet och inte så mycket inriktning på den sjukdom barnet lider av. Forskning visar att arbete med estetiska uttrycksformer inte bara är lustfyllt utan att det även kan ha en läkande effekt. Projekten pågår parallellt i de sjuka barnens hemskolor så att klyftan mellan sjukhusskolan och den ordinarie skolan minskas för att underlätta hemkomsten till den ordinarie skolan. Tanken är att det sjuka barnet är idégivare till innehållet som därefter beskrivs på webben i Skripter-programmet. Där kommer barnet överens med klasskamraterna om fördjupning av innehåll, arbetsfördelning redovisning av projektet etc. I

3 metodutveckling finns ett arbete med utveckling av ett digitalt musik- och bildverktyg för att underlätta musik- och bildskapandet för de barn som inte har de fysiska förutsättningarna. De tänker sig även att använda sin webbplattform Skripter som en länk mellan den sjuke och hemklasserna. Där kan de även få feedback direkt från de olika inblandade konstnärerna. Det tredje tekniska hjälpmedlet är robothanske, Auduino, som är försedd med böjliga sensorer (fingrar) och trycksensorer (fingertoppar). Göteborgs Räddningsmission, GÖTEBORG Solrosen/Sagsjön - Att stärka kontakten mellan barn och frihetsberövade mammor samt skapa god boendemiljö för barn på anstalt har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Syftet är att arbeta fram en metod och modell för hur Kriminalvården ska hantera barns besök och/eller boende på anstalt. Målen är att bilda en samverkansgrupp (kompetenscentrum i GBG) som bedömer och tar fram kriterier för barnets boende och/eller umgänge med föräldern med barnets bästa i fokus. Vidare vill man öka kunskapen om kriminalvård och anstaltsmiljö för socialtjänst, allmänhet och andra myndigheter i syfte att motverka att bedömningar fattas grundade på otillräcklig kunskap. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Skåne län, HELSINGBORG Redskapsboden- Från FN-konvention till vardagsverklighet har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att ta fram en uppsättning arbetsredskap för att kunna förverkliga FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Projektet syftar till att bryta ner de olika konventionerna till checklistor utifrån olika variabler. Redskapsboden ska kunna användas av enskilda människor med funktionsnedsättningar, organisationer och företrädare för organisationer, myndigheter, kommuner, företag, etc. Verktygen ska tas fram genom arbetsgrupper och testas ute i verksamheterna, för att senare spridas i första hand inom Skåneregionen. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Internationella Föreningen, SÖDERTÄLJE Generation integration har beviljats stöd med kronor Projektets syftar till att genom ökad kunskap och dialog ge unga en andra chans att upptäcka sina egna möjligheter till en positiv utveckling både för sig själva och för samhället. Projektet ska genomföras i fem miljonprogramsområden i Södertälje: Hovsjö, Ronna, Gnesta, Lina Hage och Fornhöjden. I varje område inleds projektet med en framtidsverkstad. Minst 100 ungdomar ska delta i framtidsworkshopen för att inventera brister och problem i områdena samt formulera idéer till lösningar som sedan konkretiseras i en handlingsplan. I projektet kommer ungdomarna att arbeta vidare med de utvecklingsområden som kommit upp i workshopsen. Projektet bygger på ett brett samarbete med kommunala aktörer, föreningar och studieförbund. Deltagandet i projektet ska utöka ungdomarnas nätverk, höja deras studiemotivation samt deras chanser att ta sig in på arbetsmarknaden. Projektets målgrupp är

4 ungdomar mellan år, skolungdomar såväl som arbetslösa ungdomar. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) i Göteborg, GÖTEBORG Kraftkällan har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att starta upp ett program för unga kvinnor, år, som har en önskan om en förändrad livsstil, fri från alkohol/droger och kriminalitet. Målet är att starta upp ett motivationsboende för den målgrupp som oftast är utsatta för våld i nära relationer med en närstående med bakgrund i gängkriminalitet. Förutom motivationsprogram med placering på boendet eller dagverksamhet för de unga kvinnor som inte har möjlighet att flytta till boendet så ska man även erbjuda deras barn en plattform där de får möjlighet att delta i öppet hus och stödgrupper. I samband med detta kommer man att erbjuda mammorna verktyg för att stärka sitt föräldraskap tillsammans med en rad organisationer och myndigheter som är med i projektet som samarbetspartners. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning Projektor, VÄXJÖ Skol + har beviljats stöd med kronor Det övergripande målet med SKOL+ är att organisera fritiden för nyanlända ungdomar/barn (både ensamkommande och med familj) i Växjö kommun som saknar naturliga kontaktytor. Alla aktiviteter som görs planeras tillsammans med målgruppen har som syfte att skapa integration, en meningsfull fritid, nya vägar in i samhället, ge övning i praktisk svenska samt vara ett forum för regelbundna möten med svenskfödda. Tidigt under projektet ska svenska och nyanlända ungdomar tillsammans planera, skapa och slutligen driva en varaktig plattform med en modell för rekrytering, verksamhet och finansiering för nyanlända ungdomar. Prioriterat område: Demokrati/delaktighet. Riksförbundet för HBT-personers rättigheter (RFSL Stockholm), STOCKHOLM Trampolin - mentorsprogram på internet för unga hbt-personer har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att öka den psykosociala hälsan och minska utsattheten bland HBT-ungdomar år. Detta vill föreningen göra genom att erbjuda ungdomar en trygg arena för stöd och samtal. Projektets kärna är ett menorskapsprogram på nätet vilket innebär personliga regelbundna kontakter mellan mentor och ungdom. Således planeras en utveckling och genomförande av mentorskapsmetoden, rekrytering och utbildning av mentorer, skapande av hemsida, samt sammanställning och spridning av erfarenheter i en metodbok. Stiftelsen Bräcke Diakoni, GÖTEBORG Personlig koordinator - för familjer som har barn och ungdomar med rörelsehinder/flerfunktionshinder har beviljats stöd med kronor

5 Målet med projektet är att starta, bedriva och utveckla en verksamhet med koordinatorer som kan erbjudas föräldrar som har barn och ungdomar med funktionsnedsättning boende i västra Götaland. Projektet ska vara pilotprojekt som kan stå som grund för etablering av en permanent verksamhet. Syftet är att underlätta vardagen för familjer som har barn med funktionsnedsättning, att avlasta föräldrarna i sin roll som expert och spindeln i nätet och skapa förutsättningar för dem att få mer energi över till rollen som föräldrar. Syftet är också att skapa trygghet, erbjuda föräldrar hjälp, rådgivning och stöd. Målet är att insatserna kring barnet effektiviseras och att övergångarna mellan barn-ungdom-vuxen underlättas Ett annat mål är att stimulera myndigheter att utveckla en bättre samverkan utifrån den enskildes behov. Genom workshops med föräldrar, myndigheter och organisationer ska koordinatorns roll definieras. Intresserade familjer rekryteras inom RBU. Verksamheten provas med ca 10 familjer. Prioriterat område Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap Föreningen PeaceWorks Sweden, STOCKHOLM Låt Stå - Antirasism på schemat har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att utveckla nya metoder och verktyg för aktivt arbete mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering i högstadieskolor och gymnasier. Projektet kommer att ta fram ett läromedel som kan användas på skoltid. Lärare och elever från ett antal skolor kommer att vara delaktiga i processen med att ta fram läromedlet. Metoden för projektets arbete i skolorna går ut på att kombinera ny förståelse och ökade kunskaper med praktiskt görande att inte enbart identifiera problem utan också göra eleverna till en del av lösningen genom att de genomför egna projekt för att påverka det de själva identifierat som brister i likabehandlingsarbetet. Samtidigt ska lärare stärkas och stödjas i att själva hantera, bemöta och förebygga uttryck av rasism i klassrummen. Projektet kommer att utveckla en interaktiv plattform på internet för att samla läromaterialet och erfarenheter från olika lokala skolprojekt samt möjliggöra interaktion mellan elever och lärare vid olika medverkande skolor. Genom samarbetet med Mångkulturellt Centrum (MKC) i Botkyrka tar projektet avstamp i den senaste forskningen för att utveckla nya metoder för aktivt arbete mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Projektet genomförs år 1 i Vellinge och Botkyrka och ska spridas brett år 2 och 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Handikapporganisationernas Samarbetsorgan (HSO) i Skåne län, HELSINGBORG De offentliga arbetsgivarnas ansvar. DOA har beviljats stöd med kronor Syftet är att arbeta riktat mot kommuner och regionala myndigheter för att få dem att anställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Målet är att minst fem kommuner eller myndigheter i Skåne ska nyanställa totalt 25 personer med funktionsnedsättning under projektperioden. Primär målgrupp är yngre människor med funktionsnedsättning. Metoden är en anpassning av Supported Employment som bygger på fem steg; överenskommelse om deltagande, kartläggning av intresse och vilja, sökande av arbetsplats, engagemang av arbetsgivare och stöd på och

6 utanför arbetsplats. I projektet ingår att arbeta parallellt med konkreta matchningar av personer på arbetsplatser samtidigt som projektet erbjuder utbildning, vägledning och verktyg för att möjliggöra långsiktiga planer om att öppna arbetsplatser och stödja fler personer med funktionsnedsättning i anställning. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Independent Living Institute, FARSTA Assistanstips har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att på en webbsida samla och dokumentera användbara tips och metoder som assistansanvändare och assistenter under åren tillsammans har utvecklat för att underlätta vardagsaktiviteter och medmänskliga relationer. De tips som läggs in på webbsidan (Assistanstips) ska vara beprövade och vara av mer bestående karaktär. Tipsen ska stödja assistansanvändare i sin arbetsledarroll och hjälpa användarna att på ett bra sätt kunna delta i familje- och samhällslivet. På sidan ska det även finnas exempel på metoder och knep som kan förbättra assistenternas arbetsmiljö. De goda tipsen och råden ska inhämtas från erfarna assistenter och från assistansanvändare. Målsättningen är att Assistanstips ska ses som en tipsbank där man kan hitta flera tips och råd om olika metoder och modeller som visat sig fungera för andra assistansanvändare och assistenter. Med hjälp av dessa råd kan assistansanvändare och assistenter pröva sig fram för att hitta den metod som passar bäst. Nationellt projekt. KFUM, Umeå, UMEÅ Livsentreprenören har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att stärka självkänslan hos ungdomar med funktionsnedsättning genom att skapa en arena där deltagarna kan se möjligheten att kontrollera sitt eget välmående och ta ett ökat ansvar för sin hälsa. Projektet riktar sig i första hand till ca 30 elever på Dragonskolans gymnasium för rörelsehindrade i Umeå. Genom gruppcoachning och individuell coaching ska ungdomarna stärkas i sina målbilder både vad gäller fritiden och livet utanför skolarbetet. Ungdomarna kommer tillsammans arbeta med olika teman inom ramen för ett brett hälsoperspektiv. Beroende på deltagarnas behov ska studiebesök och prova-på verksamheter genomföras genom KFUM. Projektet ska involvera assistenter, habilitering, lärare och boendepersonal i vad som ska bli en modell som kan övergå i reguljär drift efter projektet. Målet är även att elever som deltagit i projektet ska kunna bli förebilder /mentorer till ungdomar med funktionsnedsättning. Projektets metod är tänkt att inordnas såväl i i RH-skolans som KFUM:s reguljära verksamhet samt i landstingets verksamhet för ryggmärgsskadade. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa Neutrala Ungdoms Föreningen (NUF), GÖTEBORG Neutral ungdom deltar har beviljats stöd med kronor Det övergripande målet med projektet är att skapa förutsättningar för unga i Biskopsgården att ta plats och försöka att påverka det egna livet, stadsdelen och

7 göteborgssamhället i stort. Det handlar om att kunna berätta vad som är viktigt, att kunna organisera sig för förändring och att faktisk kunna ta plats och förändra: Genom de tre delprojekten Med våra ögon, På våra villkor och Med vårt nätverk ska Biskopsgårdens unga bland annat utbildas i opinionsbildning och förändringsarbete samt utveckla CSR-samarbeten i form av kunskapsutbyte och partnerskap. I CSR-arbetet är tanken att föreningens medlemmar kan bidra med kunskaper om förorten till myndigheter och företag som arbetar med bland annat stadsdelsutveckling. Projektet ska genomföras i nära samarbete med ABF, Kulturföreningen Fria Fantasier och CSR partners. Målgruppen för projektet är barn och unga i norra Biskopsgården och deras föräldrar. Föreningen beräknar att genom det treåriga projektet att kunna nå barn och unga utöver de cirka 200 som varje vecka deltar i föreningens nuvarande aktiviteter. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), Stockholm, STOCKHOLM Queera Berättelser har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Projektet är ett samarbete mellan RFSL, Fabula Storytelling och Fanzingo. Syftet är att ungdomar ska ges möjlighet att använda normkritisk storytelling som en metod för lärande, kunskapsöverföring, empowerment och uttryck. Projektet vill möjliggöra ovillkorade livsberättelser, queera litterära klassiker och skapa unika erfarenhetsutbyten mellan generationer av hbtq-personer. Slutprodukten av projektet blir en metodhandbok med övningar och berättelser, samt en cd-skiva med ljud + bild. Detta ska spridas brett, och de muntliga berättelserna ska framföras i olika utåtriktade aktiviteter, bland annat via en turné på olika hbtq-mötesplatser i Sverige. Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Röda Korsets Ungdomsförbund, STOCKHOLM Humanitet och kreativitet i skolan! -elevengagemang.se har beviljats stöd med kronor Med projektet Humanitet och Kreativitet i skolan vill Röda Korsets Ungdomsförbund skapa bättre förutsättningar för skolelever att engagera sig för humanitet och mänskliga rättigheter i skolan och på fritiden. En förstudie till ansökan visar att många skolungdomar är intresserade av mänskliga rättigheter. De skulle vilja lära sig mera och de skulle vilja engagera sig ifall det fanns ett enkelt sätt att göra det. Inom ramen för projektet vill förbundet tillsammans med unga utveckla nya material, metoder och verktyg. Projektets målgrupp är elever vid högstadie- och gymnasieskolor i åldern år. Projektet ska genomföras i 10 skolor i Stockholm, Göteborg och Umeå. Målet är att 600 elever ska få stöd, inspiration och verktyg för att kunna starta egna engagemang för humanitet och mänskliga rättigheter. Materialet och verktygen kommer sedan att spridas via Röda Korsets skolsajt till högstadie- och gymnasieskolor i hela landet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Stiftelsen Bräcke Diakoni, GÖTEBORG Puzzlet - en bit på väg

8 har beviljats stöd med kronor Projektets syfte är att underlätta övergång från skola till arbetsliv för unga med rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar som har aktivitetsersättning. Metoden är att tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utveckla metoder för att erbjuda längre praktikplatser (minst 3 månader) för att ge möjlighet till arbetsträning och orientering på arbetsmarknaden. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Stiftelsen Spinalis, STOCKHOLM Mamma, pappa, lam - att vara förälder med ryggmärgsskada har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att höja kunskapsnivån kring frågor som rör ryggmärgsskadade personers fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap. Projektets bas kommer att utgöras av en webbplats där insamlad och bearbetad information presenteras, samt ett forum för ryggmärgsskadade föräldrar och bloggar. Ett familjenätverk ska startas, och träffar för ryggmärgsskadade föräldrar och deras familjer ska hållas på varje ryggmärgsskadeenhet minst en gång om året. Foldrar kommer att tas fram och spridas brett till berörda verksamheter. Föreläsningar kommer att hållas för ryggmärgsskadade, berörd vårdpersonal, anhöriga och RG Aktiv Rehabiliterings uppsökare. Nationellt projekt. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap. Studiefrämjandet i Örebro, ÖREBRO Dokumentär scenkonst har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att stärka unga människor i Baronbackarna och lägga grunden för ett lokalt aktivt medborgarskap genom att lyfta fram de samtida berättelserna och ge ungas och ej hördas berättelser en arena att synas på. Genom att arbeta med scenkonst i bostadsområdet Baronbackarna vill man få de boende att ta makten över sina egna liv. Målet är ett ökat aktivt lokalt medborgarskap. Det målet ska uppnås genom att skapa scenkonstgrupper där de boende får mötas och berätta sina historier. Ungdomar kommer att samla in material som sammanställs sedan och formas till ett material för offentlig visning. Ungdomarna kommer att ges möjlighet att visa upp sig på en scen med musik, dans, dikt eller annat sceniskt uttryck. Arbetet kommer att ledas av deltagarna på Hällefors folkhögskolas teaterledarutbildning. För att sprida kunskapen om arbetet i projektet kommer en metodhandledning och studiemateriel att tas fram under projektets gång. Studiefrämjandet, Örebro kommun, Bredsjö kulturkooperativ och Hällefors folkhögskola är bl.a. de som arbetar för projektets fortsättning. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Studieförbundet Vuxenskolan, Värmland (f.d Studieförbundet Vuxenskolan, Karlstad), KARLSTAD Gemenskap har beviljats stöd med kronor Syftet är att öka invandrade barns möjligheter till integration i det svenska samhället. Genom att uppnå en ökad delaktighet i samhället för invandrade mammor är målet

9 att även barnen kommer att få en ökad känsla av sammanhang. Projektet kommer att arbeta med kvinnogruppsaktiviteter och barnaktiviteter parallellt. En kärna på 15 nyanlända kvinnor har rekryterats i samarbete med kommunen och sfiundervisningen och har under hösten bildat en projektgrupp.två mentorer kommer rekryteras för samordning av kvinno- respektive barnaktiviteterna. Barnaktviteterna kommer att utgå från barnens intressen och önskemål. Kvinnorna som deltar kommer på motsvarande sätt själva ansvara för planering och genomförande av de aktiviteter som ska genomföras. Vuxenskolan kommer att bistå med lokaler och handledning samt utbildning av cirkelledare för de som är intresserade. Projektet kommer att arbeta första året i Kristinehamn och det andra året kommer även Karlstad att vara målområde för projektet. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap Allmänna Idrottsklubben (AIK), SOLNA Fotboll för alla f.d. Normfokuserat värdegrundsarbete för fotbollsklubbar har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Syftet med projektet är att verka för en fotbollsvärld där alla kan känna sig inkluderade oavsett etnicitet, kön, sexualitet, funktionalitet, könsidentitet, ålder, social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning. Klubben vill, i samarbete med en rad organisationer, ta fram en modell och ett material som ska arbete med värdegrundsfrågor för unga i åldern 4-19 år som spelar fotboll. Detta material ska sedan spridas till andra föreningar runt om i landet. Materialet kommer att innehålla styrdokument, film och metodmaterial. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Föreningen Kvinnors Nätverk, STOCKHOLM Linnahemmet. Behovsanpassat akutboende med behandlingsinsatser för unga personer som blivit/riskerar att bli gifta mot sin vilja har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att starta upp ett litet behovsanpassat akutboende med behandlingsinsatser för flickor och unga kvinnor i åldrarna år utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld, med omfattande behov av stöd dygnet runt. I boendet ska det finnas personal med gedigen kompetens kring målgruppen. Till boendet ska specialister på exempelvis kris- och traumabearbetning vara knutna, för att med kort varsel kunna tillgodose ungdomarnas behov av särskild hjälp. Prioriterat område: Psykisk/fysisk hälsa Föreningen Socialpolitisk Debatt, UDDEVALLA Social Aktion har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att ge röst åt grupper med egna erfarenheter av utanförskap och diskriminering. Föreningen vill skapa mötesplatser och initiera nya möten mellan brukare och brukarorganisationer å ena sidan och socionomer och socionomstudenter å andra. Genom olika aktiviteter vill projektet förstärka

10 brukarperspektivet hos socionomstudenter. Att möjliggöra en systematisk och konstruktiv dialog mellan socionomer/studenter och personer med funktionsnedsättning samt personer i andra former av utanförskap är ett av målen. Metoder som kommer att användas är bl.a. skrivarverkstäder, retorikskolor, gemensam webbplats, workshops och seminarier. Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), SUNDBYBERG DATE - delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever har beviljats stöd med kronor I projektet skapas, testas och sprids ett läromaterial för att öka delaktigheten, förändra attityder och förbättra tillgängligheten och arbetsmiljön för elever i årskurs 4-9. Materialet är framtaget i samarbete med elever och pedagoger, och kännetecknas av att vara roligt, kreativt och aktionsinriktat, samt ha en stark koppling till läroplanen och likabehandlingsarbetet. Barn med och utan funktionsnedsättning ingår i framtagandet av materialet. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ingesunds folkhögskola, KARLSTAD Olika avtryck har beviljats stöd med kronor Efter att projektet genomfört en förstudie finansierad av Arvsfonden där man fick så positiva svar på sina frågor, kommer här en ansökan präglad av svaren på förstudien Outsider Art som projektet då hette. Projektet Olika avtryck tänker utveckla samverkan och metoder som ska spridas lokalt, regionalt och nationellt i projektets organisationer och hos andra samverkande parter, för att öka tillgängligheten gentemot målgruppen människor med intellektuell funktionsnedsättning. Man vill skapa förutsättningar för målgruppen att ta steget från maktlöshet till delaktighet med möjlighet att påverka. Det vill man göra genom ett ökat utbud och fler valmöjligheter till utbildning och fritidsaktiviteter inom olika estetiska områden. Man tänker starta utbildningar på två folkhögskolor i Värmland (Ingesund i Arvika och Kyrkerud i Årjäng) inom konstnärligt skapande i form av musik, scenkonst, hantverk, färg, bild och form. Man börjar med regionalt intag för att utöka till riksintag. Projektet ska även starta studiecirklar, genomföra utställningar och andra aktiviteter. Dessa aktiviteter är riktade till ovanstående målgrupp. Inom projektet vill man utveckla och genomföra fortbildning och kompetensutveckla personer som på olika sätt möter och arbetar med målgruppen. Projektet räknar med att nå ca 180 personer från målgruppen och kompetensutveckla ca 70 personal och övriga som möter målgruppen. Utbildningen på folkhögskolorna kommer efter projekttidens slut att fortsätta som ordinarie kurs och finansieras med statsbidrag och stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Lunds Fontänhus, LUND En väg framåt har beviljats stöd med kronor Syftet är att utveckla en stödverksamhet för universitetsstuderande som lider av psykisk ohälsa. Projektet ska erbjuda det sociala stöd och den struktur som deltagarna behöver för att kunna genomföra sina studier och sedan klara att ge sig ut

11 i arbetslivet utan skadad självkänsla. Projektet räknar med att ha 20 studerande deltagare per termin. Studenterna rekryteras i samarbete med studenthälsan, studievägledning, studentkårerna som är knutna till Lunds universitet. Deltagarna erbjuds handledning och studieplats samt en social plattform i Fontänhusets lokaler. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Sensus Studieförbund, Västra Sverige, GÖTEBORG Gränslandet -kreativt labb för hållbarhet, integtation och allas delaktighet har beviljats stöd med kronor Rydals gamla fabriksfastighet har med hjälp av medel från LEADER Sjuhärad och Marks kommun byggts om till ett kreativt center där Rydals museum och Rydals Design center bl.a. huserar. Nu vill man starta upp verksamhet för att kunna ta emot personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Primärt vänder man sig till målgruppen personer i behov av särskilt stöd som man finner i dagligverksamheten och de olika särskolorna, grund-, gymnasie- och särvux. Unga arbetslösa samt barn och ungdomar kommer i mån av tid även beredas möjlighet till verksamhet inom projektets ramar. Målet med verksamheten är att skapa permanenta kulturarbetsplatser för funktionsnedsatta, kunna erbjuda kurser och fortbildning i kortare och längre form samt att skapa tillgängliga mötesplatser för alla, oberoende av förutsättningar. I Gränslandet-kreativt labb utgår man från den egna viljan att uttrycka sig. Deltagarna får verktyg för att växa och utvecklas genom att arbeta med olika kreativa material och metoder. Det kan vara bild och form, drama, teater, dans, film och musik men också kreativa hantverk av olika slag. Processen kan starta i bilduttryck och sedan via text och ord gå in i en dramatisering eller via rörelse bli en improviserad dans som sedan uttrycks i bildskapande.t.ex. Såväl Sensus som Marks kommun har skrivit under en avsiktsförklaring i syfte att ta ansvar för en fortsättning av verksamheten efter projekttidens slut. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Stiftelsen Bergmancenter på Fårö, FÅRÖ Tema Barnet och Barndomen har beviljats stöd med kronor Idén till projektet har växt fram under det senaste året i samtal och workshops med barn, ungdomar och pedagoger/kulturansvariga på Gotland. Tidigt har man slagit fast att det inte är ett museum som ska byggas utan att man vill skapa en framåtblickande mötesplats, där barn och unga ska kunna få skapa i form av att göra teater, måla, skriva, göra egna filmer, se på film, bygga, använda ny och gammal teknik m.m. Man har bildat referensgrupper med förskolebarn, skolbarn och pedagoger från de olika stadierna på Gotland samt representanter från överenskomna samarbetsorganisationer (se ovan). I grupperna har man fört samtal och genomfört workshops där alla (barn och vuxna) fått leka, pröva, undersöka, gjort modeller och idéskisser. Projektet rymmer fyra delar; skapande verkstad, utställningar, kinematografisk lekpark och pedagogiskt program. Grundläggande mål för projektet är att ge barn och ungdomar kunskap om och verktyg för att skapa egna berättelser med text, bild, teater och rörliga bilder och att ta del av filmens och scenens magiska möjligheter genom upplevelser, föreställningar och egna produktioner. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet

12 Sveriges Konsumenter, STOCKHOLM Ingen blåser mig har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att öka ungdomarnas möjlighet till demokrati och delaktighet och att förbättra möjligheterna för dem att vara starka, medvetna och aktiva konsumenter inom privatekonomi, konsumenträtt, digitala medier, integritet, hållbar utveckling, miljö, hälsa, livsmedel och livsstil. Man vill kombinera olika metoder att engagera och möta unga på nytt sätt. Prioriterade målgrupper är unga födda i annat land än Sverige samt funktionsnedsatta = ekonomiskt utsatta enligt Folkhälsoinstitutet. Aktiviteterna består i bl.a. Upptäckardagar, ungdomspaneler, debattartiklar, carrot mobs (motsats till bojkott), utbilda ungdomsambassadörer, samarbeten mellan civilsamhället, beslutsfattare och näringslivet. Verksamheten är planerad att fortsätta genom en webbplats med metodmaterial, spridning av Upptäckardagarna till andra kommuner, alla utbildade ambassadörer + all involverade personer under projektets tre år. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Real Stars Ideell organisation, GÖTEBORG Fair sex: Nätverket har beviljats stöd med kronor Detta projekt, som består av två delar, vänder sig till ungdomar i åldern år och målet är för att så många som möjligt ska kunna ta till sig frågan trafficking och känna att de kan påverka utvecklingen i rätt riktning. Dels ska ungdomarna delta i olika workshops och andra kreativa tillställningar i skolor och andra ungdomsverksamheter, dels ska det tas fram ett webbaserat interaktivt läromedel (Nätverket) på temat trafficking, sexuella värderingar och normer. I den första delen kommer ungdomarna att använda verktyg som mode, konst, design för att utveckla och ta tillvara på sin kreativa förmåga. Allt som tas fram kommer dels att visas upp på olika utställningar bl. a på museer och ungdomshus men även att finnas tillgängligt på en webbplattform som byggs upp. Läromedlet ska kunna användas av både skolor och organisationer som arbetar med jämlikhet, jämställdhet, mänskliga rättigheter och värderingsfrågor kring sex och samlevnad.nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning Sensus Studieförbund, Örebro, ÖREBRO Musik ska Byggas utav Glädje har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att målgruppen utvecklingsstörda, rörelsehindrade och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska utvecklas och stärkas i person och motorik genom musicerande. Det tänker man göra genom att utveckla, dokumentera och sprida en metod där målgruppen får utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter skapa musik, skriva och spela. Kärnan i arbetssättet är ny teknik och musikprogram som gör det möjligt att skapa förutsättningar att uttrycka sig musikaliskt. Verktygslådan innehåller datorer, syntar och slagplattor som kombineras med film och bildspel. Eleven kommer med idéer och pedagogen är verktyget som hjälper till att genomföra dem. En dokumentation av metoden kommer

13 att ske både skriftligt och filmas. Det resulterar i ett metodpaket av en DVD och ett häfte. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Dunkelbyrån, MALMÖ Unga Metaforbrottare har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2 Projektet vill bidra till att etablera Metaforbrottning i Sverige. Syftet är att uppmuntraungas användande av metaforer som verktyg för att bättre förstå sig själva ochandra. Konstformen har utvecklats av en grupp unga estradpoeter, kulturproducenteroch skribenter. Här blandar man poesi, improvisationsteater och musik med lekfullatävlingsmoment hämtade från sportens värld. Målgrupp är ungdomar år. Manvill utbilda 80 unga personer på 8 olika orter i Sverige för att på så sätt spridametaforbrottningen och etablera konstformen runt om i Sverige. Projektets utformningbygger på ett pilotprojekt som Dunkelbyrån genomförde i samarbete med ABFMalmö, Författarcentrum Syd och Re:Orient. Utöver det har man tagit hjälp attformulera idé, syfte och mål av en referensgrupp (10 ungdomar år), enexpertgrupp (5 metaforbrottningspedagoger) och fyra erfarna kulturproducenter(rådgivning och coaching). Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet ikulturlivet Föreningen X-CONS, Enhet Ung STOCKHOLM, STOCKHOLM Process Kedjan och Radio Fri har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att testa en modell som följer de ungdomar som årligen döms till sluten ungdomsvård för grövre brott och som går igenom hela kedjan av insatser från polisgripande till frigivning. Modellen ska vara ett komplement för ungdomarnas rehabilitering tillbaka till samhället, med specifikt fokus på mentorskap, anhörigstöd och kreativ utveckling som t.ex. radioprogram. Målet är att modellen ska bli ett komplement till den verkställighetsplanering och utslussningsarbete som Statens institutionsstyrelse och socialtjänsten enligt lag ska genomföra. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning Uppsala Föreningsråd/Diskrimineringsbyrån Uppsala, UPPSALA NätVaro - om Hatbrott och diskriminering på Internet har beviljats stöd med kronor Detta projekts övergripande syfte är att motverka och förebygga hatbrott och diskriminering på Internet. Det ska ske genom dels förebyggande arbete i form av utbildningsinsatser, dels åtgärdande arbete bestående av råd och stöd till individer som utsatts på Internet. Den primära målgruppen är ungdomar år som är en särskilt utsatt grupp för IT-hat. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning Synskadades Riksförbund (SRF), ENSKEDE Sfi-undervisning i kombination med rehabilitering för invandrare med synnedsättning har beviljats stöd med kronor för år 2 av 2

14 Synskadades Riksförbund ska tillsammans med Hagabergs folkhögskola i Södertälje utarbeta och prova en modell med sfi-undervisning och rehabilitering i ett sammanhållet system. Projektet syftar till att öka målgruppens delaktighet och ge större möjlighet till egen försörjning. Målgruppen är flyktingar/nyanlända som har en svår synnedsättning inom Hagabergs upptagningsområde som inkluderar Södermanlands, Östergötlands, Stockholms och Gotlands län. Projektmodellen prövas på 6-8 personer ur målgruppen och målet är att arbeta för att det efter projektet ska finnas en finansieringsmodell som möjliggör en permanent verksamhet med sammanhållen undervisning och rehabilitering.prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Fritidsforum, Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar, STOCKHOLM Självbestämmande, inkludering & hälsa har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att utveckla fritiden och den öppna fritidsverksamhetens möjligheter för ungdomar med intellektuella begåvningsnedsättningar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målsättningarna är bland annat att utveckla former och forum så att målgruppens röst och självbestämmande stärks. Dessutom ska metoder, förhållningssätt och pedagogik utvecklas bland dem som arbetar inom fritidsfältet, samt strategier och modeller för samverkan mellan olika aktörer utvecklas. Projektet genomförs i åtta kommuner, där olika verksamheter och inriktningar står i fokus. Ungdomarna är drivande och medverkar i att utveckla fritidsverksamheten på lokal nivå. Projektet ska bland annat utarbeta en skrift/handbok över hur man kan samarbeta över organisatoriska gränser samt göra en publikation över goda exempel från pilotverksamheterna. Efter projekttiden ska en kursplan med kurshandledning för ledare ingå i Fritidsforums kursutbud, och fritidsgårdar/föreningar kan söka medel från Fritidsforum för att utveckla aktiviteter för och med målgruppen. Projektet beräknar nå ca 600 ungdomar i åldern år varav 350 personer har funktionsnedsättning. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Föreningen för de Neurosedynskadade, SOLNA Hälsa - ett steg i taget har beviljats stöd med kronor Projektets syfte är att stötta personer med multipla extremitetsskador till att få en mer hälsosam livsstil och att förebygga och minimera onödiga psykiska och fysiska hälsoproblem. Projektet består av 3 hälsoträffar per år. Varje hälsoträff kommer att innehålla fyra huvuddelar: kost, träning, sund livsstil och copingstrategier. Samtliga deltagare ska ha en personlig coach som håller kontakten med deltagarna mellan träffarna och hjälper till att arrangera träningsmöjligheter på hemmaplan. I storstäderna ska särskilda träningsgrupper startas. Deltagarna ska också hålla kontakten och utbyta erfarenheter via webben mellan träffarna. Nya grupper deltar varje år. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

15 Föreningen Hela Sverige ska leva, STOCKHOLM Landsbygd Skarpt läge har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att förenkla mötet mellan generationer för en dialog kring lokal utveckling och ungdomars delaktighet på landsbygd. Målet är att utbilda minst 150 ungdomar i demokratiarbete och processledarskap och initiera över 500 tillfällen där ungdomar genomför samtal och workshops om landsbygdutveckling runt om i landet. Utbildningen ska stärka ungdomarna och ge dem verktyg och metoder för att leda samtal kring lokal utveckling. Ungdomsledarna ska sedan leda samtal i lokala bylag, bygdegårds-föreningar mm. Samtalen mellan unga och äldre ska leda till en gemensam bild och förståelse av bygden som den ser ut i dag och mynna ut i en diskussion kring visioner och framtidsplaner. Inom projektet finns det en plan för hur man ska ge ungdomarna stöd att sedan arbeta vidare för att förverkliga och finansiera de idéer som kommer upp i samtalen. Målgruppen för projektet är ungdomar och föreningar på landsbygden. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Föreningen ABC, Aktiva insatser för människa och miljö, LUND Ett Grönare Lund har beviljats stöd med kronor Ett grönare Lund är ett kombinerat miljö-, demokrati- och integrationsprojekt i syfte att bidra till att skapa en ekologisk och demokratisk hållbar samhällsutveckling. Projektet ska bedrivas i området Linero i Lund där en småskalig ekologisk odling ska startas tillsammans med barn och unga i området. Parallellt med odlingsarbetet genomförs workshops och föreläsningar om demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Erfarenheterna från projektet ska dokumenteras i en arbetsmodell med tillhörande metoder som fungerar både socialt och miljömässigt i urbana miljöer. Genom att synliggöra och sprida verktyg, kunskap och motivation ska projektet bidra till lokal gemenskap, demokrati och ansvar för miljön. Målgruppen för projektet är barn och unga mellan 9-25 år från Lineroområdet, nyanlända volontärer, övriga boende i området Linero och Lund samt offentliga aktörer och beslutsfattare. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Folkbildningsföreningen i Malmö, MALMÖ Bärfis- Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen har beviljats stöd med kronor Målgruppen är barn och ungdomar i Höör och i Malmö (Lindängen, Seved och Sofielund). Syftet med projektet är att stärka barn och ungdomar i deras roll som aktiva medskapare i uppbyggandet av ett hållbart samhälle och ett värdigt liv. Aktiviter som planeras är aktiviteter i skogsträdgård, i skolor och i de olika stadsdelarna. Varje delprojekt ska ha en projektledare som samarbetar med en grupp barn eller ungdomar och deras pedagog. Skogsträdgårdskonceptet är en del i permakulturtänkandet som är handlingsinriktad och fokuserar på lösningar. Problem vänds till möjligheter och den egna förmågan att göra saker här och nu betonas. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet

16 Sveriges Ungdomsråd, STOCKHOLM Medborgarprojektet har beviljats stöd med kronor Medborgarprojektet syftar till att stärka ungas möjligheter och tillgång till dialog och inflytande på kommunal nivå. I brett samarbete med nära 100 kommuner och ungdomsråd i hela landet ska projektet utveckla nya arbetssätt och metoder för hur kommunerna kan arbeta utifrån ett medborgarperspektiv på ungdomar. Sveriges Ungdomsråd vill med detta projekt arbeta för att bredda synen på ungdomar och uppmärksamma vikten av att kommuner medvetet arbetar utifrån ett medborgarperspektiv, framför ett resurs- eller problemperspektiv. Målet är att flera unga ska få reella möjligheter att påverka samhället. Inom ramarna för projektet ska unga utbilda vuxna i hur kommuner kan bredda sitt arbete och dialog med unga. Målgruppen för projektet är kommuntjänstemän och politiker, ungdomar och ungdomsråd i 100 kommuner runt om i landet. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för alla unga att nyttja sina demokratiska och medborgerliga rättigheter och på så sätt blir den bredare målgruppen samtliga unga. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. IPA-Barns Rätt till lek, STOCKHOLM Barn som inte leker har beviljats stöd med kronor Projektets mål är att kunna erbjuda en lättfattlig information, ett verktyg och ett arbetssätt som bidrar till att barn som inte knäckt lekkoden får ett utvecklande stöd. Syftet är att finna verksamma metoder och förhållningssätt för att förbättra för de barn som inte leker. Förhoppningen är att de metoder som utarbetas ska bli så goda så de blir en del av vardagliga förhållningssätt i utbildningar och verksamheter. Konkreta resultat av projeket kan bli enkla diagnostiska instrument liknande BOEL-testet eller 3 4-årskontroll. Möjliga användare är lärarutbildning, bvc, parklekar, öppna förskolor, fritidshem m.fl. Nationellt projekt. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap Insamlingsstiftelsen Lek för Hållbarhet, STOCKHOLM Lek för Framtiden har beviljats stöd med kronor Genom ett samarbete mellan Lek för Hållbarhet och Rosengårds stadsdelsnämnd ska 600 barn få medverka i en lekfull, skapande verksamhet där de ska få uppleva och lära sig mer om barnkonventionen, miljö och hållbarhet. Målet är också att barnen genom lek ska utbyta erfarenheter och möta andra barn i olika stadsdelar i Malmö för att bredda sin förståelse för det mångkulturella Malmö och även få möjligheter att utveckla sina språkkunskaper. Under projekttiden ska metoden Retoy Lab utvecklas och spridas, en metod för att stärka förskolors arbete med normer, värden och rättigheter. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN:s barnkonvention Svenska OCD-förbundet Ananke, JOHANNESHOV Friskare med djur och musik -ett hälsoprojekt för barn med OCD har beviljats stöd med kronor

17 Projektet syftar till att erbjuda barn, 5-13 år, med OCD (Obsessive Compulsive Disorder) en möjlighet att delta i aktiviteter med djur och musik för att må bättre till följd av de hälsoeffekter sådana aktiviteter kan ge. Förutom aktiviteter inom lokalavdelningar så samarbetar föreningarn med ridskolor för att stödja dem i att arrangera egna aktiviteter för målgruppen exempelvis ridläger på sommaren. Utöver att projektet ger möjlighet för målgruppen att interagera med djur får de även möjlighet att träffa andra barn i samma livssituation. Forskare kommer att kopplas till projektet för att dokumentera metoden och resultaten som även kommer resultera i en film som kommer att spridas inom föreningen, till ridskolor, djurgårdar samt till BUP. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa Insamlingsstiftelsen Crossing Boarders, UMEÅ Tilläggsansökan för Crossing Boarders - ett aktionsmaterial som förändrar har beviljats stöd med kronor Tilläggsansökan för ett projektet som syftar till att genom ett aktionsmaterial skapa förutsättningar för tjejer att få tillgång till ett bredare sortiment av fritidsaktiviteter och därigenom få större tillgång till en aktiv fritid. Målet är att tjejer ska få ökat tillträde till idrotter och fritidsaktiviteter som idag domineras av män. Den primära målgruppen är unga tjejer oavsett etnisk och social bakgrund samt tjejer med funktionsnedsättning. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Svenska Samernas Riksungdomsförbund Sáminuorra, GARGNÄS Queering Sapmi - livsberättelser från en minoritet i en minoritet har beviljats stöd med kronor Projektet fokuserar på samiska ungdomar som bryter mot sexualitets- och genusnormer. Målet är bl.a. att visa att dessa personer finns inom Sapmi samt belysa normerna som påverkar människors livssituation. Queera samers livsberättelser och fotografier, samt andra insamlade berättelser, sammanställs till en utställning och bok som ska spridas. Västerbotten museum och Ajtte fjäll och samemuseum kommer att förvalta det framtagna materialet och bidra till att nyansera hur samerna som grupp skildras. Projektet syftar också att skapa nya samarbeten mellan samiska och ickesamiska organisationer, och möjligheten att starta en queersamisk förening, som kan driva vidare frågorna på sikt, ska undersökas. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Jämlikt.nu (fd. Jämställdhetsföreningen), LANDSKRONA Uppdrag Ninjas har beviljats stöd med kronor Projektets syftar till att skapa en arbetsmodell för hur skolor och andra aktörer kan arbeta för att stärka ungas kunskap om jämställdhet och demokrati samt kunskaper om hur man kan identifiera och motverka förtryck. Målet är att höja ungdomarnas kompetens i frågor som rör jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter för att

18 därigenom skapa förutsättningar för unga att ifrågasätta och efterfråga flera perspektiv i de sammanhang de ingår i. Målgruppen för projektet Ninjas är unga år i Landskrona, Malmö och Helsingborg och projektet bygger på ett nära samarbete med skolor, idrottsföreningar och fritidsgårdar. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Finspångs Motorsällskap, FINSPÅNG Verksamhet för personer med funktionshinder har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att etablera och bygga upp motorsportverksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar. Deltagarna ska dels delta i motorsportsaktiviteter, och dels integreras i klubbens övriga verksamhet. Aktiviteterna består bland annat av att åka racerbil och åka eller köra fyrhjulig motorcykel med dubbelkommando, samt delta i skötsel av bana och annan verksamhet som föreningens medlemmar håller på med. Aktiviteter äger rum flera gånger i veckan och Mo gårds personal finns med som individuellt stöd till deltagarna. Efter projekttiden ska föreningen tillsammans med Mo Gård kunna fortsätta den verksamhet som byggs upp under projekttiden. I projektet beräknas ca personer att delta årligen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 I september 2012 delade Arvsfonden ut drygt 58,5 miljoner kronor till 59 projekt. Av dessa var 29 projekt fortsättningsärenden och fick dela på 28,7 miljoner

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015

ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015 ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015 I februari fördelade Arvsfonden 94,7 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 30 stycken projekt nya och de fick dela på 43,2 miljoner kronor. Tibro Sportfiskeklubb,

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 INNEHÅLL INLEDNING 2 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 3 Arvsfondsdelegationen 3 Ärendehantering 4 Projektstöd 4 Lokalstöd 5 Krav på redovisning 5 Allmänna arvsfondens

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet

Läs mer

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention,

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Förord Projektguiden innehåller en kort beskrivning av ett antal

Läs mer

Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun

Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun ARVSFONDEN NYA PROJEKT DECEMBER 2014 I december 2014 fördelade Arvsfonden 142,9 miljoner kronor till 95 stycken projekt. Av dessa var 38 stycken projekt nya och de fick dela på 64,3 miljoner kronor. Landskrona

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne?

Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne? Ali Fakhro Region Skåne Avdelning för Regional Utveckling 2011-05-18 Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne? Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Utbildning...5

Läs mer

Makt att förändra. En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer

Makt att förändra. En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer Makt att förändra En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer Inledning........................................................... 4 Uppdraget 5 Utestängning

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor ARSVSFONDENS NYA PROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor Arbetarnas Bildningsförbund

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Strategisk stadsdelsplan för Skäggetorp

Strategisk stadsdelsplan för Skäggetorp 1 (38) Kommunledningskontoret 2009-03-17 Hållbar utveckling Inger Karlsson Strategisk stadsdelsplan för Skäggetorp Bakgrund Lokalt utvecklingsavtal Linköpings kommun har för 2008 2010 tecknat lokalt utvecklingsavtal

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder!

Mötesplats Funktionshinder! Välkommen till Mötesplats Funktionshinder! Illustration: Mattias Kvick, arbetar som habiliteringsassistent i Partille kommun med inriktning på musik, drama och skapande verksamhet. Ett GR-arrangemang.

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer