Effektrapport IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektrapport IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut"

Transkript

1 Effektrapport IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut Vad vill er organisation uppnå? Oavsett land och utvecklingsnivå utgör alkohol och andra droger ett utvecklingshinder. Människors möjligheter till personlig utveckling och självständighet inskränks. Människors skaparkraft, sociala och politiska engagemang och förmåga till samarbete får mindre utrymme. Förutsättningarna för utbildning och hälsa försämras, ekonomisk utveckling hindras och sociala problem skapas. Kvinnor och barn drabbas nästan alltid hårdast och kvinnors underordning förstärks. Globalt är, enligt WHO, 3,3 miljoner dödsfall varje år alkoholrelaterade. I åldern år är alkohol orsak till var fjärde dödsfall. IOGT-NTO-rörelsens vision är att skapa en värld som präglas av demokrati, tolerans, rättvis resursfördelning och jämlikhet. En värld där alkohol, narkotika och andra droger inte hindrar mänsklig välfärd och trygghet. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete har därmed som mål att minska bruket av alkohol och andra droger i utvecklingsländer, då detta i sin tur bidrar till en demokratisk utveckling och minskad fattigdom. För att nå detta övergripande mål bedriver IOGT-NTO-rörelsen ett utvecklingssamarbete fördelat på sex program i Östafrika, Syd- och Sydostasien, Centraleuropa och Sverige. Fokus ligger på alkohol som utvecklingshinder, där stöd ges till social, förebyggande och alkoholpolitisk verksamhet. Insatserna sträcker sig från forskning och opinionsarbete om alkohol och andra droger till lokala projekt i städer och på landsbygden. Per definition har insatser för minskad alkoholkonsumtion ett starkt fokus på fattigdomsbekämpning och på rättigheter. Arbetet sker i första hand genom lokala organisationer som i dessa länder arbetar för att minska konsumtionen av alkohol och andra droger. Organisationer som når både en bred allmänhet, barn och ungdomar, men även media och beslutsfattare. De närmsta åren har IOGT-NTO-rörelsen som mål att stärka det civila samhällets kompetens kring alkoholpolitik och metodutveckling inom sociala och förebyggande insatser. Ett arbete som syftar till att förbättra lagstiftningen kring och implementeringen av en väl fungerande alkoholpolitik, vilket i sin tur är ett effektivt sätt att minska konsumtionen och därmed skadorna av alkohol. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut ägs av de fyra förbunden inom IOGT-NTOrörelsen; IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, IOGT-NTO:s Juniorförbund samt Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Stiftelsens styrelse består av två ledamöter från varje förbund. IOGT-NTO-rörelsens förbund är religiöst och partipolitiskt obundna. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete genomförs främst genom lokala organisationer. Några av dessa är medlemmar i den globala organisationen IOGT International, som samlar ett stort antal nykterhetsorganisationer världen över. Andra är organisationer som arbetar med alkohol och andra droger som en del av sin verksamhet kopplat till exempelvis hälsofrågor, barn- och ungdomsinsatser eller jämställdhetsarbete. Både IOGT-NTO-rörelsens förbund och rörelsens partnerorganisationer har i sin tur samarbeten med organisationer, nätverk och andra internationella aktörer som arbetar med folkhälsofrågor.

2 Handläggningen av IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete sker dels på huvudkontoret i Stockholm, dels på de två regionkontor som finns i Dar es Salaam, Tanzania samt Chiang Mai, Thailand. Regionkontoren arbetar tillsammans med huvudkontoret med de ansökningar och rapporteringar som inkommer från partnerorganisationer från respektive region. De ger även stöd och utbildning till organisationer för att stärka deras arbete inom olika områden. Att en stor del av verksamheten genomförs av lokala samarbetsorganisationer på plats ökar förutsättningarna för att organisationernas arbete, med god förankring och lokalkännedom, kan leva kvar även efter att samarbetet fasats ut. Vilka strategier har ni för att uppnå era mål? För att nå målet om en minskad konsumtion av alkohol och andra droger, krävs att arbetet sker på flera nivåer. Ledande forskning visar att en restriktiv lagstiftning är det mest kostnadseffektiva sättet att nå bra resultat hos en bred befolkningsgrupp. En lagstiftning som ska ge effekt kräver stöd och förståelse från befolkningen varför vi genom ett starkt nätverk av organisationer och andra aktörer ser till att lagstiftningen inte bara genomförs utan även efterlevs. De flesta av IOGT-NTO-rörelsens samarbetsorganisationer har en social eller förebyggande verksamhet för olika målgrupper, med ett stort fokus på barn och ungdomar. I Östafrika ges exempelvis stöd till flera scoutorganisationer som ger en trygg fristad för unga tjejer och samtidigt utbildning kring alkohol och andra droger. I norra Thailand stöds ett barnhem som hjälper de barn och deras mödrar som kommit från Myanmar i jakt på arbete och istället hamnat i sexhandel och drogmissbruk. Samtidigt stärks de lokala organisationerna i sin kunskap att även arbeta med politisk påverkan i sina frågor. Både direkt gentemot media och beslutsfattare, men även genom att skapa nätverk med andra organisationer som arbetar inom samma område och därmed stärka sin röst. Flera av de länder där IOGT-NTO-rörelsen har samarbete saknar idag helt eller delvis en effektiv lagstiftning kring alkohol och andra droger och det krävs ett starkt civilsamhälle med god kunskap för att driva frågan gentemot beslutsfattare. Det behövs även starka organisationer som kan bevaka att en eventuell lagstiftning efterlevs. Den kunskap som förmedlas baseras på ledande forskning inom området och den metodkunskap som finns inom internationella organ som Världshälsoorganisationen, WHO. De lokala organisationerna får även stöd och utbildning i administration, ekonomi, projektuppföljning och frågor som jämställdhet och hållbarhet. Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål? IOGT-NTO-rörelsen arbetar såväl i Sverige som i övriga världen med alkohol och narkotikafrågor. IOGT är sedan bildandet i USA på 1850-talet en nykterhetsorganisation och har i Sverige en lång tradition av att arbeta med både sociala, förebyggande och politiska frågor kring framförallt alkohol, men även narkotika. Det finns därmed en gedigen kunskap, grundad såväl på empiri som evidens, inom organisationen. IOGT-NTO-rörelsens förbund har gett stöd till verksamhet och organisationer i olika delar av världen i drygt 40 år. Sedan 20 år tillbaka sker detta genom Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut och arbetet har sedan dess utvecklats med höjd kompetens på huvudkontor och regionkontor kring programhandläggning, ekonomi, kommunikation och kompetens i sakfrågan; alkohol och andra droger som utvecklingshinder.

3 Idag arbetar sju personer fördelat på cirka sex tjänster på huvudkontoret och fem personer på varje regionkontor. Flera medarbetare på huvudkontoret har själva arbetat i IOGT-NTO-rörelsens samarbetsländer och har därmed en god geografisk och kulturell kompetens. Anställda på regionkontoren är till största del lokalanställda och har därför bra förutsättningar till en väl fungerande kommunikation med partnerorganisationer i regionen. IOGT-NTO-rörelsen består av fyra förbund som tillsammans organiserar cirka medlemmar. Många av dem är på olika sätt aktiva i förbundens verksamhet, däribland det internationella arbetet. Medlemmarna bidrar genom ekonomiskt stöd, deltagande i insamlingskampanjer samt genomförande av lokala aktiviteter för att öka kunskapen och engagemanget kring frågan bland allmänhet, andra biståndsaktörer och beslutsfattare. IOGT-NTO-rörelsens förbund är även medlemmar i en rad nationella och internationella organisationer och nätverk som bidrar till att stärka organisationernas interna kunskap och metodutveckling. Nära samarbete finns exempelvis med IOGT International, WHO, UNODC och Global Alcohol Policy Alliance. Vi har även ett bra nätverk med forskarvärlden. Kompetensutveckling av all personal sker kontinuerligt. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete finansieras dels genom stöd från förbunden och andra enskilda bidragsgivare dels genom bidrag från Forum Syd och Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn. Se även stiftelsens årsredovisning för detaljer information. Hur vet ni om er organisation gör framsteg? IOGT-NTO-rörelsen arbetar med resultatbaserad styrning, vilket genomsyrar hela verksamheten. Varje partnerorganisation har mål och indikatorer för sitt arbete, vilka följs upp kontinuerligt under året. Ett antal övergripande indikatorer för hela IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet har även skapats för att kunna mäta framsteg. Dessa följs upp med hjälp av partnerorganisationer och regionkontor två gånger per år och rapporteras då till styrelsen för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut. Rapportering sker även årligen till Forum Syd samt Radiohjälpen. Varje år gör styrelsen en uppföljning av ekonomiska nyckeltal baserat på effektiviteten inom administration, insamlingsverksamhet samt om resurser används i enlighet med ändamålet. En Revision genomförs för varje projekt i respektive samarbetsland samt i Sverige för hela stiftelsens verksamhet. Utöver en löpande uppföljning och kontroll från regionkontor och huvudkontor genomförs även intern och extern utvärdering av arbetet. En plan för uppföljning och utvärdering finns för respektive program. Dessa utvärderingar kan i sin tur leda till eventuella förändringar i arbetet eller kompetenshöjande insatser. Indikatorer 2014: Delmål 1.1: Alkoholpolitik och alkohollagar i linje med rekommendationerna från WHO:s globala alkoholstrategi har utvecklats och/eller blir alltmer verkställda i våra samarbetsländer Antal och kvalitén på nya lagar och policys för att bemöta alkohol och dess konsekvenser för hälsa och utveckling Exempel på engagemang från nationella myndigheter att genomföra restriktiv alkoholpolitik Delmål 1.2: Civilsamhällets aktörer arbetar för och har stärkt kapacitet för alkoholpolitisk opinionsbildning i våra samarbetsländer

4 1.2.1 Antal medlemmar (civilsamhälles organisationer) i alkoholpolitiska nätverk Exempel på resultat av påverkansarbete av våra partners och nätverk (även på lokal nivå) Antal initiativ för kapacitetsstärkande påverkansarbete som organiseras gemensamt av partners eller nätverk Antal partners som har utvecklat påverkansstrategier samt i vilken grad nätverken i Östafrika har genomfört sina strategier Delmål 2.1: Ökad delaktighet för specifika målgrupper i samhällsfrågor och demokratiska processer, genom engagemang i alkoholförebyggande verksamhet eller byutvecklingsprojekt Antal och exempel på alkoholförebyggande ungdomsklubbar eller andra utrymmen där ungdomar har möjlighet att uttrycka sig och agera Exempel från byutvecklingsprojekten i Sydostasien på hur marginaliserade grupper stärkts Exempel på demokratisk styrning och kvinnors deltagande från både ungdoms förebyggoch byutvecklingsprojekt Delmål 2.2: Förbättrade metoder och kompetens för att främja demokratiskt deltagande (mänskliga rättigheter, jämställdhet, styrning) av partners Metoder för alkoholprevention återspeglar mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratiskt deltagande Exempel på kapacitetsstärkande aktiviteter i ungdomsprojekt Community based approach metoden (CBA) utvärderad och dokumenterad av regionkontoret i Östafrika Antal partners som börjar använda Community based approach metoden i Östafrika Delmål 3.1 Risken för sociala och ekonomiska skadeverkningar av alkohol eller andra droger minskar i projektområden (inkl. minskad konsumtion) Alkoholkonsumtion (%) i projektområden enligt partners och regionkontorens undersökningar Debutålder för alkohol enligt partners och regionkontorens undersökningar Ekonomiska effekter av alkoholkonsumtion och tillhörande kostnader i fattiga familjer enligt partners och regionkontorens undersökningar Sociala effekter av alkoholkonsumtion ex våld mot kvinnor och försummande barns skolgång Delmål 3.2 Förbättrad tematisk kunskap och kapacitet bland partners för att förbättra sitt alkoholförebyggande arbete Exempel på resultat eller processer av förebyggande arbete, t.ex. universitet, skolor och andra institutioner som inför restriktiv alkoholpolitik eller egna förebyggande program Exempel på alkoholfria event arrangerade av partners Resultat av regionkontorens bedömning, dokumentation och rekommendationer för partners förebyggande metoder Antal partners som inför nya metoder Kvalitet och exempel på partner Information education communication material (IEC) Delmål 4.0 Förstärkt administrativ kapacitet hos partners 4.1 Sammanfattning av regionkontorens partneranalyser (följs upp en gång per år) Delmål 5.0 Ökad kunskap om alkoholens roll som utvecklingshinder leder till att svenska biståndsaktörer och allmänhet verkar för minskad fattigdom och stärkta rättigheter i utvecklingsländer 5.1 Antal biståndsaktörer som arbetar med alkoholfrågan genom samarbetsorganisationer i utvecklingsländer. 5.2 Antalet insatser för att öka kunskapen bland Sveriges befolkning om alkoholens negativa roll för utveckling. 5.3 Exempel på föreningar som arbetar aktivt med alkohol som utvecklingshinder

5 Vad har ni åstadkommit så här långt? Nedan följer en sammanfattning av 2013 års verksamhet utifrån respektive programs övergripande mål: Program Östafrika För att minska alkoholkonsumtionen och därmed de problem som alkohol orsakar i Östafrika krävs ett starkt civilsamhälle som på olika sätt lyfter vikten av att arbeta politiskt med frågan. IOGT-NTO-rörelsen har därför initierat nationella nätverk i Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi och Rwanda. Stöd i form av utbildning och uppföljning ges från IOGT-NTO-rörelsens regionala kontor i Dar es Salaam. Under 2013 har 22 nya organisationer anslutit sig till fem nationella och ett regionalt nätverk, som nu består av totalt 72 officiella medlemsorganisationer. Nätverken utvecklades bra under 2013, mest så i Burundi, Rwanda och Uganda. Tanzanias nätverk fortskrider, men i långsammare takt. Under 2013 genomförde det regionala kontoret bland annat utbildning i lobbying och opinionsbildning. Dessa nationella nätverk har i sin tur nått konkreta resultat genom att lyfta behovet av att uppmärksamma alkoholfrågan politiskt: I Burundi har detta bland annat lett till att landets hälsoministerium och ministeriet för handel deklarerat försäljning av så kallade sachets (små plastpåsar med alkohol som säljs till lågt pris och har en ofta ung målgrupp) olagligt efter påtryckningar från det nationella alkoholpolitiska nätverket BAPA. I Burundi och Uganda har utkast till nationella alkohollagstiftningar påbörjats (i Burundi antogs sedan en ny lagstiftning 2014). 1 I Kenya gav den nationella myndigheten för alkohol och droger för första gången finansiellt stöd till två av medlemmarna i det nationella nätverket KAPA. I Rwanda blev det alkoholpolitiska nätverket RADAPA inbjudet att medverka i kommittén för bekämpning av icke smittsamma sjukdomar och ett gott samarbete etablerades med parlamentet och ministerierna, vilket indikerar att nätverket har stärkt sin ställning i sammanhanget. Under 2013 har även en rad alkoholförebyggande projekt genomförts av sammanlagt tio samarbetspartners i fem länder. Dessa har bidragit till att öka medvetenheten om alkoholens skador i projektområdena. Resultatet av detta syns nu genom att byar, föräldrar och ledare börjar agera i frågan. Exempelvis anmäls fler som bryter mot alkohollagstiftningen i Kenya till polisen eller byledare. Skolor i våra projekt i Tanzania har börjat att vidta åtgärder för lärare som kommer till skolan berusade och skolungdomar visar på bättre resultat i skolan efter minskad konsumtion av alkohol (egen eller föräldrars). Särskilt bra resultat rapporterades i ett byutvecklingsprojekt i Tanzania som genomfördes av organisationen IDYDC, där de efter endast två års arbete fått till stånd lokala restriktioner för alkohol i byn och enligt byns ledare minskat den totala alkoholkonsumtionen med minst 50 1 BGGA/BSA inspired me to address the alcohol problems when they presented the findings from Since then I have attended every seminar, workshop or conference organized by them on alcohol. The Ministry of Health, and the minister herself, are very interested in the alcohol issue. They even took initiative to ban tot packs and closed the factory making them. This has happened because of BGGA/BSA alcohol awareness program (Head of Non Communicable Diseases, Ministry of Health, Dr. Jeanine Ayinkamiye).

6 procent. Detta ledde i sin tur till att arbetskapaciteten ökade och därmed familjernas inkomster. Kvinnor i byn rapporterade också att deras situation förbättrats med mindre våld från berusade män, delat ansvar för familjen och en man som i högre grad bidrar till familjens inkomst. Trakasserier och våld i området minskade med 70 procent enligt byns ledare. Program Sydostasien Programmet har som mål att minska fattigdomen i byar och samhällen genom en minskad konsumtion av alkohol och andra droger. Detta görs genom förebyggande byutvecklingsprojekt, ungdomsprojekt och barnprojekt som implementeras av 11 partnerorganisationer i fyra länder (Thailand, Myanmar, Laos och Kambodja). Arbetet har under 2013 bland annat lett till att lokala myndigheter under året i större utsträckning begränsat tillgången till alkohol under ceremonier och evenemang eller anordnat ännu fler alkoholfria zoner. Alkoholkonsumtionen har även minskat under nyårsceremonier i vissa områden. Detta tyder på att medvetenheten ökar i projektområdena. Flera projekt rapporterar också minskad brottslighet, allmänt våld och könsrelaterat våld som ett resultat av förebyggande åtgärder. Exempel på andra resultat inom programmet: I Thailand har verksamheten påverkat universitet att bilda nätverk och samverka för begränsning av alkoholförsäljning runt universiteten. I Kambodja antog, efter påverkansarbete från lokala organisationer inom programmet, ytterligare tre kommuner lokala alkoholförordningar som bland annat begränsar tillgängligheten. Antalet ungdomsklubbar som är aktiva i förebyggande arbete har tredubblats på tre år från 19 klubbar 2010 till 58 klubbar En extern utvärdering av det ungdomsprojekt som leds av organisationen KYA i Kambodja visade att projektet efter fyra år lett till gradvis minskning av alkohol och droger bland de ungdomar som deltagit och att det stärkt ungdomar i att undvika situationer och beteenden relaterade till droger och alkohol. Partnerorganisationen CFDI i Laos påbörjade verksamhet med självhjälpsgrupper för familjer som påverkas av droganvändning och en annan partner, LSDA, arbetade med att integrera missbrukare och andra marginaliserade grupper i samhällsaktiviteter. Liknande aktiviteter utfördes i Kambodja. VCDF, som arbetar med utatta barn och kvinnor på gränsen mellan Thailand och Myanmar, kunde under 2013 bland annat ge 200 barn utbildning i barns rättigheter och 127 barn skolutbildning. Detta år tog även ett par ungdomar, som tidigare varit en del av projektet, sin universitetsexamen. Program Sri Lanka Programmet på Sri Lanka utförs av vår partner Alcohol and Drug Information Center, ADIC. Under 2013 har ADIC att utbilda och påverka relevanta aktörer inklusive nationella myndigheter för att säkra att rådande alkohollagstiftning efterlevs. Organisationen rapporterar att myndigheter, efter påtryckningar och utbildning, börjar ta ett större ansvar och nu även genomför egna förebyggande projekt. Ett annat exempel på att ADIC:s utbildningar gett resultat är att två av de polisstationer som deltagit under året vidtog rättsliga åtgärder mot 15 fall som bröt mot alkohol och tobakslagen. Programmet fokuserar även på påverkansarbete för att minska antalet faktorer som leder till alkohol- och droganvändning. Detta görs genom uppmärksamhet i media, ofta med hjälp av kända personer i landet. Under året lyckades ADIC få 32 nya kändisar och mediepersoner att

7 engagera sig i alkoholfrågan, vilket även lett till en viss minskning av direkt och indiret marknadsföring av alkohol och andra droger i media. Samarbete har även skett med andra organisationer, religiösa ledare samt den nationella myndigheten för tobak och alkohol. En annan viktig del av programmet är att alkohol och andra droger integreras i andra strukturer. Exempelvis har sju nya bibliotek visat information om alkohol och droger under året och 19 privata företag genomförde med hjälp av ADIC diskussioner om alkohol och tobaksfrågor. Personal på hälsomyndigheter genomförde ett beteendeförändringsprogram och byledare, som utbildats av ADIC, genomförde förebyggande verksamhet i 26 byar. Programmet arbetade även för att fler internationella utvecklingsorganisationer i landet ska uppmärksamma frågans betydelse för fattigdomsbekämpning. Samarbete skedde där med bland annat The Global Fund, UNDP och World Vision. ADIC har lyckats mycket bra med att involvera ungdomar, media, kändisar och allmänheten för att minska främjande av alkohol och droger. Minst 30 förebyggande skolgrupper är aktiva och 250 nya medlemmar anslöt sig till preventionsgruppen "Youth Zone" under 2013 som nådde cirka ungdomar. Deras förmåga att engagera ungdomar och samhället i stort resulterade även att ADIC utnämndes till årets NGO av en ledande tidning i Sri Lanka. Program Global Alkoholpolitik Det globala programmet har som mål att stödja processer för en bra och effektiv alkohollagstiftning i de länder som i dag saknar detsamma. Under 2013 fortsatte det globala programmet samarbetet i Mongoliet, Laos, Vietnam, Kambodja och Malaysia. Kompetens har använts från partners i Thailand och Sri Lanka. Samarbetspartners är såväl nationella som regionala aktörer. I samtliga länder har allianser mellan beslutsfattare, civila samhället och internationella organisationer förstärks. IOGT-NTO-rörelsen har liksom tidigare år medverkat till att öka medvetenheten, förstärka kompetensen samt ge evidensbaserat underlag för alkohollagstiftning. Under 2013 genomfördes ett regionalt möte mellan ländernas parlamentariska kommittéer som ansvarar för alkoholfrågan i Hanoi, Vietnam. Detta följdes upp genom Global Alcohol Policy Conference i Seoul, Sydkorea. Nationella insatser har främst skett i Kambodja, Malaysia och Mongoliet. Förhoppningen är att arbetet leder till att en sammanhållen alkohollagstiftning kommer upp i respektive parlament under Under året översattes även boken Alcohol No Ordinary Commodity till mandarin och kommer under 2014 att, genom samarbete med kinesiska nätverk och institutioner, spridas till ett urval av forskare och utbildningsanstalter. Bokens huvudförfattare är också involverad i den strategiska användningen. Program Balkan IOGT-NTO-rörelsens partnerorganisation CEM (Center for youth education) från Bosnia och Herzegovina arbetar inom fyra områden: - Peer educators - Alkoholpolicyfrågor på skolor - Påverkansarbete gentemot beslutsfattare - Arbete med media och civilsamhällsorganisationer Under 2013 har deras arbete bland annat gett följande resultat: 20 ungdomar har utbildats för att arbeta med alkohol- och narkotikainformation i skolor och marknadsföra en nykter livsstil.

8 Tidigare har CEM försökt att arbeta direkt med skolor och skolledningar, men detta har gett små resultat. Insatserna har därför istället riktats gentemot beslutsfattare och skolministeriet, vilket lett till att parlamentet i Centrala Bosnien i slutet av 2013 beslutade om obligatorisk alkoholpolicy för alla skolor. Att CEM fått möjlighet att stärka sin kunskap och kapacitet inom alkoholfrågan har lett till att de nu är en aktiv del av den internationella nykterhetsrörelsen och även deltagit i internationella sammanhang. De genomförde även själva ett framgångsrikt ungdomsläger för mer än 150 ungdomar från ett flertal länder i Europa. CEM har även assisterat IOGT-NTO-rörelsen i arbetet att hitta en samarbetspartner i Serbien för att kunna fortsätta en planerad utvidgning av arbetet på Balkan. Den organisation som valdes, CZOR, har samma bakgrund som CEM och har ett stort nätverk och kontakter bland beslutsfattare och andra civilsamhällsorganisationer. De är redan idag en stark aktör i påverkansarbete, framförallt inom ungdomspolitik. Program Sverige Den långsiktiga strategin att få andra biståndsaktörer att bli bärare av begreppet Alkohol som utvecklingshinder nådde under 2013 betydande resultat. Forum Syd publicerade en policy kring begreppet och paraplyorganet SMR, Svenska Missionsrådet, har som krav att deras 34 medlemsorganisationer gör en analys av alkoholen i den kontext man planerar en insats. För att nå målet har en rad aktiviteter genomförts. IOGT-NTO-rörelsen har bland annat deltagit i nätverk som Världens Barn, Schyst Resande och 8 mars-nätverket samt samarbetat med enskilda organisationer som Adoptionscentrum, Noaks ark, RFSL med flera. Deltagande har även skett på Internationella Torget på Bok&Bibliotek och MR-dagarna. Under året har även projektet Promising Practices initierats, där framgångsrika projekt kopplade till alkohol som utvecklingshinder dokumenteras och publiceras på hemsidan i syfte att andra biståndsaktörer ska kunna hämta kunskap. Förutom produktion av material, utbildningar och andra informationsinsatser ger IOGT-NTOrörelsen varje år möjlighet för representanter från våra samarbetsländer att informera i Sverige om situationen i respektive land vad gäller alkohol och andra utvecklingsfrågor.

UTBLICK. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete 2012. Globalt och lokalt, tillsammans gör vi skillnad!

UTBLICK. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete 2012. Globalt och lokalt, tillsammans gör vi skillnad! UTBLICK IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete 2012 Globalt och lokalt, tillsammans gör vi skillnad! Kort om oss Huvudmän för Stiftelsen IOGT-NTOrörelsens Internationella Institut är IOGT- NTO-rörelsens

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Utblick. Om verksamheten på IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut 2011

Utblick. Om verksamheten på IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut 2011 Utblick Om verksamheten på IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut 2011 Uppdrag 2 IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut Internationella Institutet har ansvar för att leda och utveckla IOGT-NTO-rörelsens

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

IOGT-NTO-rörelsen Fakta

IOGT-NTO-rörelsen Fakta Kurspass 1 Grundutbildning IOGT-NTO-rörelsen Fakta Vår historia IOGT-NTO IOGT-NTO-rörelsen har en lång historia. Den är en av de äldsta folkrörelserna i Sverige. IOGT, Independent Order of Good Templars,

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Maria Renström Ämnesråd/Gruppledare ANDT och Socialtjänst Min presentation Hur kom vi fram till regeringens ANDT-strategi? Hur involverade vi praktiker,

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO Arbetsplan 2008-2009 IOGT-NTO:s vision Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra dro- ger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO:s uppdrag IOGT-NTO är en modern

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN Oslo 070913 Christina Pettersson Ordförande KSAN Vad är KSAN Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation 31 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar Arbetar förebyggande mot missbruk av

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Studiematerial. Programmaterial från NBV

Studiematerial. Programmaterial från NBV Programmaterial från NBV Samtliga material går att hämta på ditt närmsta NBV-kontor. Länk till mer information: http://nbv.se/internationellt Studiematerial Rättvis handel/rättvisemärkt Köp en - betala

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Remissrunda: Välkommen att berika IOGT-NTO:s framtida strategi!

Remissrunda: Välkommen att berika IOGT-NTO:s framtida strategi! Remissrunda: Välkommen att berika IOGT-NTO:s framtida strategi! I juni är det kongress i Lund. Då träffas hundra ombud från IOGT-NTO:s alla distrikt för att tillsammans visa vägen för framtidens IOGT-NTO.

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer Program mot Våld och förtryck i nära relationer Hudiksvalls kommun Förord Arbetet med att förebygga våld och förtryck i nära relationer utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att medborgarnas

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010

Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010 Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010 Idag Policy Kort om definition Policy på olika nivåer Hur vi använder

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Vikten av vatten vid livets början

Vikten av vatten vid livets början Vikten av vatten vid livets början Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige @c_martinsen @wateraidsverige Hur ser det ut? Ny undersökning av WHO av sjukhus och vårdmottagningar

Läs mer

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete I nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete Antaget av kommunfullmäktige 2006-09-25 KF 104, dnr 04/KS 0460 Inriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

Läs mer

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Effektrapport Namn Organisationsnummer Juridisk form Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Vår vision är en fredligare värld. Det är vad Svenska

Läs mer

Riktlinjer UNF:s bildningssystem

Riktlinjer UNF:s bildningssystem Riktlinjer UNF:s bildningssystem Riktlinjer UNF:aren Att utbilda deltagarna i grunderna inom UNF, vår historia, organisation och det egna ställningstagandet. Alla nya medlemmar i UNF och andra medlemmar

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Remissyttrande över promemorian En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (DS 2012:49)

Remissyttrande över promemorian En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (DS 2012:49) Stockholm 2013-01-21 Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Remissyttrande över promemorian En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (DS 2012:49) Ref: S2012/7860/FS Folkhälsa

Läs mer

Fråga 1 - Alkoholskatt

Fråga 1 - Alkoholskatt Fråga 1 - Alkoholskatt Den svenska alkoholpolitiken bygger på ett antal grundpelare där de två viktigaste är tillgänglighet och pris. Av folkhälsoskäl finns det därför all anledning att verka för höjda

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Alkohol- och drogpolicy Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Inledning... 3 Kapitel 2: Allmänna principer... 3 Kapitel 3: Ansvar... 4 Kapitel 4: Åtgärder... 5 2 Kapitel

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd

Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7 Forum Syd Övergripande verksamhetsplan 2015 2017 2015 Vision och värderingar Vision Hur vill vi att saker ska vara i vår värld? En rättvis och hållbar värld där

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Drogtester i ett arbets och organisationspsykologiskt samt samhälleligt sammanhang. Marie Louise Österlind Högskolan Kristianstad

Drogtester i ett arbets och organisationspsykologiskt samt samhälleligt sammanhang. Marie Louise Österlind Högskolan Kristianstad Drogtester i ett arbets och organisationspsykologiskt samt samhälleligt sammanhang Marie Louise Österlind Högskolan Kristianstad Ett prioriterat delmål för den svenska alkoholpolitiken ALKOHOLFRIA ARBETSPLATSER

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete PM 2014-01-21 Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete Januari 2014 Pär Skoglund Internationella staben Arbetsförmedlingen Sida: 2 av 7 Vitryssland Syfte: Stödja den

Läs mer

Effektrapport 2014. Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation

Effektrapport 2014. Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation Effektrapport 2014 Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Alkohol-, drog- och spelpolicy för Gefle IF

Alkohol-, drog- och spelpolicy för Gefle IF Alkohol-, drog- och spelpolicy för Gefle IF Varför en alkohol, drog och spelpolicy? Genom Gefle IF:s ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp och hälsa. I föreningarna blir

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

för fritidsgårdsutveckling

för fritidsgårdsutveckling för fritidsgårdsutveckling 2005 Nackanätverket Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska

Läs mer

Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga

Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga rättigheter kopplat till turism och resande. Ideell förening

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer