Effektrapport IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektrapport IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut"

Transkript

1 Effektrapport IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut Vad vill er organisation uppnå? Oavsett land och utvecklingsnivå utgör alkohol och andra droger ett utvecklingshinder. Människors möjligheter till personlig utveckling och självständighet inskränks. Människors skaparkraft, sociala och politiska engagemang och förmåga till samarbete får mindre utrymme. Förutsättningarna för utbildning och hälsa försämras, ekonomisk utveckling hindras och sociala problem skapas. Kvinnor och barn drabbas nästan alltid hårdast och kvinnors underordning förstärks. Globalt är, enligt WHO, 3,3 miljoner dödsfall varje år alkoholrelaterade. I åldern år är alkohol orsak till var fjärde dödsfall. IOGT-NTO-rörelsens vision är att skapa en värld som präglas av demokrati, tolerans, rättvis resursfördelning och jämlikhet. En värld där alkohol, narkotika och andra droger inte hindrar mänsklig välfärd och trygghet. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete har därmed som mål att minska bruket av alkohol och andra droger i utvecklingsländer, då detta i sin tur bidrar till en demokratisk utveckling och minskad fattigdom. För att nå detta övergripande mål bedriver IOGT-NTO-rörelsen ett utvecklingssamarbete fördelat på sex program i Östafrika, Syd- och Sydostasien, Centraleuropa och Sverige. Fokus ligger på alkohol som utvecklingshinder, där stöd ges till social, förebyggande och alkoholpolitisk verksamhet. Insatserna sträcker sig från forskning och opinionsarbete om alkohol och andra droger till lokala projekt i städer och på landsbygden. Per definition har insatser för minskad alkoholkonsumtion ett starkt fokus på fattigdomsbekämpning och på rättigheter. Arbetet sker i första hand genom lokala organisationer som i dessa länder arbetar för att minska konsumtionen av alkohol och andra droger. Organisationer som når både en bred allmänhet, barn och ungdomar, men även media och beslutsfattare. De närmsta åren har IOGT-NTO-rörelsen som mål att stärka det civila samhällets kompetens kring alkoholpolitik och metodutveckling inom sociala och förebyggande insatser. Ett arbete som syftar till att förbättra lagstiftningen kring och implementeringen av en väl fungerande alkoholpolitik, vilket i sin tur är ett effektivt sätt att minska konsumtionen och därmed skadorna av alkohol. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut ägs av de fyra förbunden inom IOGT-NTOrörelsen; IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, IOGT-NTO:s Juniorförbund samt Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Stiftelsens styrelse består av två ledamöter från varje förbund. IOGT-NTO-rörelsens förbund är religiöst och partipolitiskt obundna. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete genomförs främst genom lokala organisationer. Några av dessa är medlemmar i den globala organisationen IOGT International, som samlar ett stort antal nykterhetsorganisationer världen över. Andra är organisationer som arbetar med alkohol och andra droger som en del av sin verksamhet kopplat till exempelvis hälsofrågor, barn- och ungdomsinsatser eller jämställdhetsarbete. Både IOGT-NTO-rörelsens förbund och rörelsens partnerorganisationer har i sin tur samarbeten med organisationer, nätverk och andra internationella aktörer som arbetar med folkhälsofrågor.

2 Handläggningen av IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete sker dels på huvudkontoret i Stockholm, dels på de två regionkontor som finns i Dar es Salaam, Tanzania samt Chiang Mai, Thailand. Regionkontoren arbetar tillsammans med huvudkontoret med de ansökningar och rapporteringar som inkommer från partnerorganisationer från respektive region. De ger även stöd och utbildning till organisationer för att stärka deras arbete inom olika områden. Att en stor del av verksamheten genomförs av lokala samarbetsorganisationer på plats ökar förutsättningarna för att organisationernas arbete, med god förankring och lokalkännedom, kan leva kvar även efter att samarbetet fasats ut. Vilka strategier har ni för att uppnå era mål? För att nå målet om en minskad konsumtion av alkohol och andra droger, krävs att arbetet sker på flera nivåer. Ledande forskning visar att en restriktiv lagstiftning är det mest kostnadseffektiva sättet att nå bra resultat hos en bred befolkningsgrupp. En lagstiftning som ska ge effekt kräver stöd och förståelse från befolkningen varför vi genom ett starkt nätverk av organisationer och andra aktörer ser till att lagstiftningen inte bara genomförs utan även efterlevs. De flesta av IOGT-NTO-rörelsens samarbetsorganisationer har en social eller förebyggande verksamhet för olika målgrupper, med ett stort fokus på barn och ungdomar. I Östafrika ges exempelvis stöd till flera scoutorganisationer som ger en trygg fristad för unga tjejer och samtidigt utbildning kring alkohol och andra droger. I norra Thailand stöds ett barnhem som hjälper de barn och deras mödrar som kommit från Myanmar i jakt på arbete och istället hamnat i sexhandel och drogmissbruk. Samtidigt stärks de lokala organisationerna i sin kunskap att även arbeta med politisk påverkan i sina frågor. Både direkt gentemot media och beslutsfattare, men även genom att skapa nätverk med andra organisationer som arbetar inom samma område och därmed stärka sin röst. Flera av de länder där IOGT-NTO-rörelsen har samarbete saknar idag helt eller delvis en effektiv lagstiftning kring alkohol och andra droger och det krävs ett starkt civilsamhälle med god kunskap för att driva frågan gentemot beslutsfattare. Det behövs även starka organisationer som kan bevaka att en eventuell lagstiftning efterlevs. Den kunskap som förmedlas baseras på ledande forskning inom området och den metodkunskap som finns inom internationella organ som Världshälsoorganisationen, WHO. De lokala organisationerna får även stöd och utbildning i administration, ekonomi, projektuppföljning och frågor som jämställdhet och hållbarhet. Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål? IOGT-NTO-rörelsen arbetar såväl i Sverige som i övriga världen med alkohol och narkotikafrågor. IOGT är sedan bildandet i USA på 1850-talet en nykterhetsorganisation och har i Sverige en lång tradition av att arbeta med både sociala, förebyggande och politiska frågor kring framförallt alkohol, men även narkotika. Det finns därmed en gedigen kunskap, grundad såväl på empiri som evidens, inom organisationen. IOGT-NTO-rörelsens förbund har gett stöd till verksamhet och organisationer i olika delar av världen i drygt 40 år. Sedan 20 år tillbaka sker detta genom Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut och arbetet har sedan dess utvecklats med höjd kompetens på huvudkontor och regionkontor kring programhandläggning, ekonomi, kommunikation och kompetens i sakfrågan; alkohol och andra droger som utvecklingshinder.

3 Idag arbetar sju personer fördelat på cirka sex tjänster på huvudkontoret och fem personer på varje regionkontor. Flera medarbetare på huvudkontoret har själva arbetat i IOGT-NTO-rörelsens samarbetsländer och har därmed en god geografisk och kulturell kompetens. Anställda på regionkontoren är till största del lokalanställda och har därför bra förutsättningar till en väl fungerande kommunikation med partnerorganisationer i regionen. IOGT-NTO-rörelsen består av fyra förbund som tillsammans organiserar cirka medlemmar. Många av dem är på olika sätt aktiva i förbundens verksamhet, däribland det internationella arbetet. Medlemmarna bidrar genom ekonomiskt stöd, deltagande i insamlingskampanjer samt genomförande av lokala aktiviteter för att öka kunskapen och engagemanget kring frågan bland allmänhet, andra biståndsaktörer och beslutsfattare. IOGT-NTO-rörelsens förbund är även medlemmar i en rad nationella och internationella organisationer och nätverk som bidrar till att stärka organisationernas interna kunskap och metodutveckling. Nära samarbete finns exempelvis med IOGT International, WHO, UNODC och Global Alcohol Policy Alliance. Vi har även ett bra nätverk med forskarvärlden. Kompetensutveckling av all personal sker kontinuerligt. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete finansieras dels genom stöd från förbunden och andra enskilda bidragsgivare dels genom bidrag från Forum Syd och Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn. Se även stiftelsens årsredovisning för detaljer information. Hur vet ni om er organisation gör framsteg? IOGT-NTO-rörelsen arbetar med resultatbaserad styrning, vilket genomsyrar hela verksamheten. Varje partnerorganisation har mål och indikatorer för sitt arbete, vilka följs upp kontinuerligt under året. Ett antal övergripande indikatorer för hela IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet har även skapats för att kunna mäta framsteg. Dessa följs upp med hjälp av partnerorganisationer och regionkontor två gånger per år och rapporteras då till styrelsen för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut. Rapportering sker även årligen till Forum Syd samt Radiohjälpen. Varje år gör styrelsen en uppföljning av ekonomiska nyckeltal baserat på effektiviteten inom administration, insamlingsverksamhet samt om resurser används i enlighet med ändamålet. En Revision genomförs för varje projekt i respektive samarbetsland samt i Sverige för hela stiftelsens verksamhet. Utöver en löpande uppföljning och kontroll från regionkontor och huvudkontor genomförs även intern och extern utvärdering av arbetet. En plan för uppföljning och utvärdering finns för respektive program. Dessa utvärderingar kan i sin tur leda till eventuella förändringar i arbetet eller kompetenshöjande insatser. Indikatorer 2014: Delmål 1.1: Alkoholpolitik och alkohollagar i linje med rekommendationerna från WHO:s globala alkoholstrategi har utvecklats och/eller blir alltmer verkställda i våra samarbetsländer Antal och kvalitén på nya lagar och policys för att bemöta alkohol och dess konsekvenser för hälsa och utveckling Exempel på engagemang från nationella myndigheter att genomföra restriktiv alkoholpolitik Delmål 1.2: Civilsamhällets aktörer arbetar för och har stärkt kapacitet för alkoholpolitisk opinionsbildning i våra samarbetsländer

4 1.2.1 Antal medlemmar (civilsamhälles organisationer) i alkoholpolitiska nätverk Exempel på resultat av påverkansarbete av våra partners och nätverk (även på lokal nivå) Antal initiativ för kapacitetsstärkande påverkansarbete som organiseras gemensamt av partners eller nätverk Antal partners som har utvecklat påverkansstrategier samt i vilken grad nätverken i Östafrika har genomfört sina strategier Delmål 2.1: Ökad delaktighet för specifika målgrupper i samhällsfrågor och demokratiska processer, genom engagemang i alkoholförebyggande verksamhet eller byutvecklingsprojekt Antal och exempel på alkoholförebyggande ungdomsklubbar eller andra utrymmen där ungdomar har möjlighet att uttrycka sig och agera Exempel från byutvecklingsprojekten i Sydostasien på hur marginaliserade grupper stärkts Exempel på demokratisk styrning och kvinnors deltagande från både ungdoms förebyggoch byutvecklingsprojekt Delmål 2.2: Förbättrade metoder och kompetens för att främja demokratiskt deltagande (mänskliga rättigheter, jämställdhet, styrning) av partners Metoder för alkoholprevention återspeglar mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratiskt deltagande Exempel på kapacitetsstärkande aktiviteter i ungdomsprojekt Community based approach metoden (CBA) utvärderad och dokumenterad av regionkontoret i Östafrika Antal partners som börjar använda Community based approach metoden i Östafrika Delmål 3.1 Risken för sociala och ekonomiska skadeverkningar av alkohol eller andra droger minskar i projektområden (inkl. minskad konsumtion) Alkoholkonsumtion (%) i projektområden enligt partners och regionkontorens undersökningar Debutålder för alkohol enligt partners och regionkontorens undersökningar Ekonomiska effekter av alkoholkonsumtion och tillhörande kostnader i fattiga familjer enligt partners och regionkontorens undersökningar Sociala effekter av alkoholkonsumtion ex våld mot kvinnor och försummande barns skolgång Delmål 3.2 Förbättrad tematisk kunskap och kapacitet bland partners för att förbättra sitt alkoholförebyggande arbete Exempel på resultat eller processer av förebyggande arbete, t.ex. universitet, skolor och andra institutioner som inför restriktiv alkoholpolitik eller egna förebyggande program Exempel på alkoholfria event arrangerade av partners Resultat av regionkontorens bedömning, dokumentation och rekommendationer för partners förebyggande metoder Antal partners som inför nya metoder Kvalitet och exempel på partner Information education communication material (IEC) Delmål 4.0 Förstärkt administrativ kapacitet hos partners 4.1 Sammanfattning av regionkontorens partneranalyser (följs upp en gång per år) Delmål 5.0 Ökad kunskap om alkoholens roll som utvecklingshinder leder till att svenska biståndsaktörer och allmänhet verkar för minskad fattigdom och stärkta rättigheter i utvecklingsländer 5.1 Antal biståndsaktörer som arbetar med alkoholfrågan genom samarbetsorganisationer i utvecklingsländer. 5.2 Antalet insatser för att öka kunskapen bland Sveriges befolkning om alkoholens negativa roll för utveckling. 5.3 Exempel på föreningar som arbetar aktivt med alkohol som utvecklingshinder

5 Vad har ni åstadkommit så här långt? Nedan följer en sammanfattning av 2013 års verksamhet utifrån respektive programs övergripande mål: Program Östafrika För att minska alkoholkonsumtionen och därmed de problem som alkohol orsakar i Östafrika krävs ett starkt civilsamhälle som på olika sätt lyfter vikten av att arbeta politiskt med frågan. IOGT-NTO-rörelsen har därför initierat nationella nätverk i Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi och Rwanda. Stöd i form av utbildning och uppföljning ges från IOGT-NTO-rörelsens regionala kontor i Dar es Salaam. Under 2013 har 22 nya organisationer anslutit sig till fem nationella och ett regionalt nätverk, som nu består av totalt 72 officiella medlemsorganisationer. Nätverken utvecklades bra under 2013, mest så i Burundi, Rwanda och Uganda. Tanzanias nätverk fortskrider, men i långsammare takt. Under 2013 genomförde det regionala kontoret bland annat utbildning i lobbying och opinionsbildning. Dessa nationella nätverk har i sin tur nått konkreta resultat genom att lyfta behovet av att uppmärksamma alkoholfrågan politiskt: I Burundi har detta bland annat lett till att landets hälsoministerium och ministeriet för handel deklarerat försäljning av så kallade sachets (små plastpåsar med alkohol som säljs till lågt pris och har en ofta ung målgrupp) olagligt efter påtryckningar från det nationella alkoholpolitiska nätverket BAPA. I Burundi och Uganda har utkast till nationella alkohollagstiftningar påbörjats (i Burundi antogs sedan en ny lagstiftning 2014). 1 I Kenya gav den nationella myndigheten för alkohol och droger för första gången finansiellt stöd till två av medlemmarna i det nationella nätverket KAPA. I Rwanda blev det alkoholpolitiska nätverket RADAPA inbjudet att medverka i kommittén för bekämpning av icke smittsamma sjukdomar och ett gott samarbete etablerades med parlamentet och ministerierna, vilket indikerar att nätverket har stärkt sin ställning i sammanhanget. Under 2013 har även en rad alkoholförebyggande projekt genomförts av sammanlagt tio samarbetspartners i fem länder. Dessa har bidragit till att öka medvetenheten om alkoholens skador i projektområdena. Resultatet av detta syns nu genom att byar, föräldrar och ledare börjar agera i frågan. Exempelvis anmäls fler som bryter mot alkohollagstiftningen i Kenya till polisen eller byledare. Skolor i våra projekt i Tanzania har börjat att vidta åtgärder för lärare som kommer till skolan berusade och skolungdomar visar på bättre resultat i skolan efter minskad konsumtion av alkohol (egen eller föräldrars). Särskilt bra resultat rapporterades i ett byutvecklingsprojekt i Tanzania som genomfördes av organisationen IDYDC, där de efter endast två års arbete fått till stånd lokala restriktioner för alkohol i byn och enligt byns ledare minskat den totala alkoholkonsumtionen med minst 50 1 BGGA/BSA inspired me to address the alcohol problems when they presented the findings from Since then I have attended every seminar, workshop or conference organized by them on alcohol. The Ministry of Health, and the minister herself, are very interested in the alcohol issue. They even took initiative to ban tot packs and closed the factory making them. This has happened because of BGGA/BSA alcohol awareness program (Head of Non Communicable Diseases, Ministry of Health, Dr. Jeanine Ayinkamiye).

6 procent. Detta ledde i sin tur till att arbetskapaciteten ökade och därmed familjernas inkomster. Kvinnor i byn rapporterade också att deras situation förbättrats med mindre våld från berusade män, delat ansvar för familjen och en man som i högre grad bidrar till familjens inkomst. Trakasserier och våld i området minskade med 70 procent enligt byns ledare. Program Sydostasien Programmet har som mål att minska fattigdomen i byar och samhällen genom en minskad konsumtion av alkohol och andra droger. Detta görs genom förebyggande byutvecklingsprojekt, ungdomsprojekt och barnprojekt som implementeras av 11 partnerorganisationer i fyra länder (Thailand, Myanmar, Laos och Kambodja). Arbetet har under 2013 bland annat lett till att lokala myndigheter under året i större utsträckning begränsat tillgången till alkohol under ceremonier och evenemang eller anordnat ännu fler alkoholfria zoner. Alkoholkonsumtionen har även minskat under nyårsceremonier i vissa områden. Detta tyder på att medvetenheten ökar i projektområdena. Flera projekt rapporterar också minskad brottslighet, allmänt våld och könsrelaterat våld som ett resultat av förebyggande åtgärder. Exempel på andra resultat inom programmet: I Thailand har verksamheten påverkat universitet att bilda nätverk och samverka för begränsning av alkoholförsäljning runt universiteten. I Kambodja antog, efter påverkansarbete från lokala organisationer inom programmet, ytterligare tre kommuner lokala alkoholförordningar som bland annat begränsar tillgängligheten. Antalet ungdomsklubbar som är aktiva i förebyggande arbete har tredubblats på tre år från 19 klubbar 2010 till 58 klubbar En extern utvärdering av det ungdomsprojekt som leds av organisationen KYA i Kambodja visade att projektet efter fyra år lett till gradvis minskning av alkohol och droger bland de ungdomar som deltagit och att det stärkt ungdomar i att undvika situationer och beteenden relaterade till droger och alkohol. Partnerorganisationen CFDI i Laos påbörjade verksamhet med självhjälpsgrupper för familjer som påverkas av droganvändning och en annan partner, LSDA, arbetade med att integrera missbrukare och andra marginaliserade grupper i samhällsaktiviteter. Liknande aktiviteter utfördes i Kambodja. VCDF, som arbetar med utatta barn och kvinnor på gränsen mellan Thailand och Myanmar, kunde under 2013 bland annat ge 200 barn utbildning i barns rättigheter och 127 barn skolutbildning. Detta år tog även ett par ungdomar, som tidigare varit en del av projektet, sin universitetsexamen. Program Sri Lanka Programmet på Sri Lanka utförs av vår partner Alcohol and Drug Information Center, ADIC. Under 2013 har ADIC att utbilda och påverka relevanta aktörer inklusive nationella myndigheter för att säkra att rådande alkohollagstiftning efterlevs. Organisationen rapporterar att myndigheter, efter påtryckningar och utbildning, börjar ta ett större ansvar och nu även genomför egna förebyggande projekt. Ett annat exempel på att ADIC:s utbildningar gett resultat är att två av de polisstationer som deltagit under året vidtog rättsliga åtgärder mot 15 fall som bröt mot alkohol och tobakslagen. Programmet fokuserar även på påverkansarbete för att minska antalet faktorer som leder till alkohol- och droganvändning. Detta görs genom uppmärksamhet i media, ofta med hjälp av kända personer i landet. Under året lyckades ADIC få 32 nya kändisar och mediepersoner att

7 engagera sig i alkoholfrågan, vilket även lett till en viss minskning av direkt och indiret marknadsföring av alkohol och andra droger i media. Samarbete har även skett med andra organisationer, religiösa ledare samt den nationella myndigheten för tobak och alkohol. En annan viktig del av programmet är att alkohol och andra droger integreras i andra strukturer. Exempelvis har sju nya bibliotek visat information om alkohol och droger under året och 19 privata företag genomförde med hjälp av ADIC diskussioner om alkohol och tobaksfrågor. Personal på hälsomyndigheter genomförde ett beteendeförändringsprogram och byledare, som utbildats av ADIC, genomförde förebyggande verksamhet i 26 byar. Programmet arbetade även för att fler internationella utvecklingsorganisationer i landet ska uppmärksamma frågans betydelse för fattigdomsbekämpning. Samarbete skedde där med bland annat The Global Fund, UNDP och World Vision. ADIC har lyckats mycket bra med att involvera ungdomar, media, kändisar och allmänheten för att minska främjande av alkohol och droger. Minst 30 förebyggande skolgrupper är aktiva och 250 nya medlemmar anslöt sig till preventionsgruppen "Youth Zone" under 2013 som nådde cirka ungdomar. Deras förmåga att engagera ungdomar och samhället i stort resulterade även att ADIC utnämndes till årets NGO av en ledande tidning i Sri Lanka. Program Global Alkoholpolitik Det globala programmet har som mål att stödja processer för en bra och effektiv alkohollagstiftning i de länder som i dag saknar detsamma. Under 2013 fortsatte det globala programmet samarbetet i Mongoliet, Laos, Vietnam, Kambodja och Malaysia. Kompetens har använts från partners i Thailand och Sri Lanka. Samarbetspartners är såväl nationella som regionala aktörer. I samtliga länder har allianser mellan beslutsfattare, civila samhället och internationella organisationer förstärks. IOGT-NTO-rörelsen har liksom tidigare år medverkat till att öka medvetenheten, förstärka kompetensen samt ge evidensbaserat underlag för alkohollagstiftning. Under 2013 genomfördes ett regionalt möte mellan ländernas parlamentariska kommittéer som ansvarar för alkoholfrågan i Hanoi, Vietnam. Detta följdes upp genom Global Alcohol Policy Conference i Seoul, Sydkorea. Nationella insatser har främst skett i Kambodja, Malaysia och Mongoliet. Förhoppningen är att arbetet leder till att en sammanhållen alkohollagstiftning kommer upp i respektive parlament under Under året översattes även boken Alcohol No Ordinary Commodity till mandarin och kommer under 2014 att, genom samarbete med kinesiska nätverk och institutioner, spridas till ett urval av forskare och utbildningsanstalter. Bokens huvudförfattare är också involverad i den strategiska användningen. Program Balkan IOGT-NTO-rörelsens partnerorganisation CEM (Center for youth education) från Bosnia och Herzegovina arbetar inom fyra områden: - Peer educators - Alkoholpolicyfrågor på skolor - Påverkansarbete gentemot beslutsfattare - Arbete med media och civilsamhällsorganisationer Under 2013 har deras arbete bland annat gett följande resultat: 20 ungdomar har utbildats för att arbeta med alkohol- och narkotikainformation i skolor och marknadsföra en nykter livsstil.

8 Tidigare har CEM försökt att arbeta direkt med skolor och skolledningar, men detta har gett små resultat. Insatserna har därför istället riktats gentemot beslutsfattare och skolministeriet, vilket lett till att parlamentet i Centrala Bosnien i slutet av 2013 beslutade om obligatorisk alkoholpolicy för alla skolor. Att CEM fått möjlighet att stärka sin kunskap och kapacitet inom alkoholfrågan har lett till att de nu är en aktiv del av den internationella nykterhetsrörelsen och även deltagit i internationella sammanhang. De genomförde även själva ett framgångsrikt ungdomsläger för mer än 150 ungdomar från ett flertal länder i Europa. CEM har även assisterat IOGT-NTO-rörelsen i arbetet att hitta en samarbetspartner i Serbien för att kunna fortsätta en planerad utvidgning av arbetet på Balkan. Den organisation som valdes, CZOR, har samma bakgrund som CEM och har ett stort nätverk och kontakter bland beslutsfattare och andra civilsamhällsorganisationer. De är redan idag en stark aktör i påverkansarbete, framförallt inom ungdomspolitik. Program Sverige Den långsiktiga strategin att få andra biståndsaktörer att bli bärare av begreppet Alkohol som utvecklingshinder nådde under 2013 betydande resultat. Forum Syd publicerade en policy kring begreppet och paraplyorganet SMR, Svenska Missionsrådet, har som krav att deras 34 medlemsorganisationer gör en analys av alkoholen i den kontext man planerar en insats. För att nå målet har en rad aktiviteter genomförts. IOGT-NTO-rörelsen har bland annat deltagit i nätverk som Världens Barn, Schyst Resande och 8 mars-nätverket samt samarbetat med enskilda organisationer som Adoptionscentrum, Noaks ark, RFSL med flera. Deltagande har även skett på Internationella Torget på Bok&Bibliotek och MR-dagarna. Under året har även projektet Promising Practices initierats, där framgångsrika projekt kopplade till alkohol som utvecklingshinder dokumenteras och publiceras på hemsidan i syfte att andra biståndsaktörer ska kunna hämta kunskap. Förutom produktion av material, utbildningar och andra informationsinsatser ger IOGT-NTOrörelsen varje år möjlighet för representanter från våra samarbetsländer att informera i Sverige om situationen i respektive land vad gäller alkohol och andra utvecklingsfrågor.

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod SOS Barnbyar Sverige Organisationsnummer 802405-7815 Ideell förening Vad vill SOS Barnbyar uppnå? Beskriv tydligt

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer Lärarförbundet Att leva och arbeta under hot Som lärare i Colombia är utpressning och dödshot en del av vardagen. En skrämmande vardag. Att hoten är verkliga råder det inga tvivel om. Under 2011 och 2012

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 2012 P A G E 1 of (22) D A T E 2013-05-02 Ankin Ljungman A U T H O R Innehåll Innehåll 1 Bakgrund och sammanfattning 2 Målgrupp

Läs mer

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Strategirapport för regionalt samarbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt för hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara, 2012-2015 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Handbok för rapportering

Handbok för rapportering Instruktioner för rapportering av utvecklingsprojekt som har beviljats bidrag genom Forum Syd Handbok för rapportering Bild: LG, Uganda Oktober 2014 Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 104 65 Stockholm

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 om We Effect Vår värld We Effect arbetar i 25 länder och har sitt huvudkontor i Sverige. Grundpelaren i We Effects arbete i Europa är att anpassa samarbetsorganisationerna för

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

resultat av riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete 2013 2014

resultat av riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete 2013 2014 resultat av riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete 2011 2014 2011 2012 2013 2014 riksrevisionen isbn 978 91 7086 365 3 form: åkesson & curry foto: riksrevisionen tryck: östertälje tryckeri,

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5 Regeringsbeslut 2014-02-06 Dnr: U2014/867/IS SVENSK UNESCOSTRATEGI 2014 2017 Innehåll Del A Beskrivning 2 1. Inledning 2 2. Unesco 2 3. Svenska Unescorådet och Sveriges delegation vid Unesco i Paris 3

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Afrikagruppernas styrelses årsredovisning 2014 Verksamhetsåret 2014.01.01 2014.12.31 Org. nr. 802007-2446

Afrikagruppernas styrelses årsredovisning 2014 Verksamhetsåret 2014.01.01 2014.12.31 Org. nr. 802007-2446 1 Afrikagruppernas styrelses årsredovisning 2014 Verksamhetsåret 2014.01.01 2014.12.31 Org. nr. 802007-2446 Innehåll: Förvaltningsberättelse sid. 2-25 Resultaträkningar sid. 26 Balansräkningar sid. 27

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Omslagsbild: Anette Widholm Bolme, I Liberia stöder Sverige upprustning av vägarna på landsbygden. Sedan Bong

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS s. 3 - Uganda och landets NGOs (Non Govermental Organizations)

Läs mer