Effektrapport IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektrapport IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut"

Transkript

1 Effektrapport IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut Vad vill er organisation uppnå? Oavsett land och utvecklingsnivå utgör alkohol och andra droger ett utvecklingshinder. Människors möjligheter till personlig utveckling och självständighet inskränks. Människors skaparkraft, sociala och politiska engagemang och förmåga till samarbete får mindre utrymme. Förutsättningarna för utbildning och hälsa försämras, ekonomisk utveckling hindras och sociala problem skapas. Kvinnor och barn drabbas nästan alltid hårdast och kvinnors underordning förstärks. Globalt är, enligt WHO, 3,3 miljoner dödsfall varje år alkoholrelaterade. I åldern år är alkohol orsak till var fjärde dödsfall. IOGT-NTO-rörelsens vision är att skapa en värld som präglas av demokrati, tolerans, rättvis resursfördelning och jämlikhet. En värld där alkohol, narkotika och andra droger inte hindrar mänsklig välfärd och trygghet. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete har därmed som mål att minska bruket av alkohol och andra droger i utvecklingsländer, då detta i sin tur bidrar till en demokratisk utveckling och minskad fattigdom. För att nå detta övergripande mål bedriver IOGT-NTO-rörelsen ett utvecklingssamarbete fördelat på sex program i Östafrika, Syd- och Sydostasien, Centraleuropa och Sverige. Fokus ligger på alkohol som utvecklingshinder, där stöd ges till social, förebyggande och alkoholpolitisk verksamhet. Insatserna sträcker sig från forskning och opinionsarbete om alkohol och andra droger till lokala projekt i städer och på landsbygden. Per definition har insatser för minskad alkoholkonsumtion ett starkt fokus på fattigdomsbekämpning och på rättigheter. Arbetet sker i första hand genom lokala organisationer som i dessa länder arbetar för att minska konsumtionen av alkohol och andra droger. Organisationer som når både en bred allmänhet, barn och ungdomar, men även media och beslutsfattare. De närmsta åren har IOGT-NTO-rörelsen som mål att stärka det civila samhällets kompetens kring alkoholpolitik och metodutveckling inom sociala och förebyggande insatser. Ett arbete som syftar till att förbättra lagstiftningen kring och implementeringen av en väl fungerande alkoholpolitik, vilket i sin tur är ett effektivt sätt att minska konsumtionen och därmed skadorna av alkohol. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut ägs av de fyra förbunden inom IOGT-NTOrörelsen; IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, IOGT-NTO:s Juniorförbund samt Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Stiftelsens styrelse består av två ledamöter från varje förbund. IOGT-NTO-rörelsens förbund är religiöst och partipolitiskt obundna. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete genomförs främst genom lokala organisationer. Några av dessa är medlemmar i den globala organisationen IOGT International, som samlar ett stort antal nykterhetsorganisationer världen över. Andra är organisationer som arbetar med alkohol och andra droger som en del av sin verksamhet kopplat till exempelvis hälsofrågor, barn- och ungdomsinsatser eller jämställdhetsarbete. Både IOGT-NTO-rörelsens förbund och rörelsens partnerorganisationer har i sin tur samarbeten med organisationer, nätverk och andra internationella aktörer som arbetar med folkhälsofrågor.

2 Handläggningen av IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete sker dels på huvudkontoret i Stockholm, dels på de två regionkontor som finns i Dar es Salaam, Tanzania samt Chiang Mai, Thailand. Regionkontoren arbetar tillsammans med huvudkontoret med de ansökningar och rapporteringar som inkommer från partnerorganisationer från respektive region. De ger även stöd och utbildning till organisationer för att stärka deras arbete inom olika områden. Att en stor del av verksamheten genomförs av lokala samarbetsorganisationer på plats ökar förutsättningarna för att organisationernas arbete, med god förankring och lokalkännedom, kan leva kvar även efter att samarbetet fasats ut. Vilka strategier har ni för att uppnå era mål? För att nå målet om en minskad konsumtion av alkohol och andra droger, krävs att arbetet sker på flera nivåer. Ledande forskning visar att en restriktiv lagstiftning är det mest kostnadseffektiva sättet att nå bra resultat hos en bred befolkningsgrupp. En lagstiftning som ska ge effekt kräver stöd och förståelse från befolkningen varför vi genom ett starkt nätverk av organisationer och andra aktörer ser till att lagstiftningen inte bara genomförs utan även efterlevs. De flesta av IOGT-NTO-rörelsens samarbetsorganisationer har en social eller förebyggande verksamhet för olika målgrupper, med ett stort fokus på barn och ungdomar. I Östafrika ges exempelvis stöd till flera scoutorganisationer som ger en trygg fristad för unga tjejer och samtidigt utbildning kring alkohol och andra droger. I norra Thailand stöds ett barnhem som hjälper de barn och deras mödrar som kommit från Myanmar i jakt på arbete och istället hamnat i sexhandel och drogmissbruk. Samtidigt stärks de lokala organisationerna i sin kunskap att även arbeta med politisk påverkan i sina frågor. Både direkt gentemot media och beslutsfattare, men även genom att skapa nätverk med andra organisationer som arbetar inom samma område och därmed stärka sin röst. Flera av de länder där IOGT-NTO-rörelsen har samarbete saknar idag helt eller delvis en effektiv lagstiftning kring alkohol och andra droger och det krävs ett starkt civilsamhälle med god kunskap för att driva frågan gentemot beslutsfattare. Det behövs även starka organisationer som kan bevaka att en eventuell lagstiftning efterlevs. Den kunskap som förmedlas baseras på ledande forskning inom området och den metodkunskap som finns inom internationella organ som Världshälsoorganisationen, WHO. De lokala organisationerna får även stöd och utbildning i administration, ekonomi, projektuppföljning och frågor som jämställdhet och hållbarhet. Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål? IOGT-NTO-rörelsen arbetar såväl i Sverige som i övriga världen med alkohol och narkotikafrågor. IOGT är sedan bildandet i USA på 1850-talet en nykterhetsorganisation och har i Sverige en lång tradition av att arbeta med både sociala, förebyggande och politiska frågor kring framförallt alkohol, men även narkotika. Det finns därmed en gedigen kunskap, grundad såväl på empiri som evidens, inom organisationen. IOGT-NTO-rörelsens förbund har gett stöd till verksamhet och organisationer i olika delar av världen i drygt 40 år. Sedan 20 år tillbaka sker detta genom Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut och arbetet har sedan dess utvecklats med höjd kompetens på huvudkontor och regionkontor kring programhandläggning, ekonomi, kommunikation och kompetens i sakfrågan; alkohol och andra droger som utvecklingshinder.

3 Idag arbetar sju personer fördelat på cirka sex tjänster på huvudkontoret och fem personer på varje regionkontor. Flera medarbetare på huvudkontoret har själva arbetat i IOGT-NTO-rörelsens samarbetsländer och har därmed en god geografisk och kulturell kompetens. Anställda på regionkontoren är till största del lokalanställda och har därför bra förutsättningar till en väl fungerande kommunikation med partnerorganisationer i regionen. IOGT-NTO-rörelsen består av fyra förbund som tillsammans organiserar cirka medlemmar. Många av dem är på olika sätt aktiva i förbundens verksamhet, däribland det internationella arbetet. Medlemmarna bidrar genom ekonomiskt stöd, deltagande i insamlingskampanjer samt genomförande av lokala aktiviteter för att öka kunskapen och engagemanget kring frågan bland allmänhet, andra biståndsaktörer och beslutsfattare. IOGT-NTO-rörelsens förbund är även medlemmar i en rad nationella och internationella organisationer och nätverk som bidrar till att stärka organisationernas interna kunskap och metodutveckling. Nära samarbete finns exempelvis med IOGT International, WHO, UNODC och Global Alcohol Policy Alliance. Vi har även ett bra nätverk med forskarvärlden. Kompetensutveckling av all personal sker kontinuerligt. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete finansieras dels genom stöd från förbunden och andra enskilda bidragsgivare dels genom bidrag från Forum Syd och Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn. Se även stiftelsens årsredovisning för detaljer information. Hur vet ni om er organisation gör framsteg? IOGT-NTO-rörelsen arbetar med resultatbaserad styrning, vilket genomsyrar hela verksamheten. Varje partnerorganisation har mål och indikatorer för sitt arbete, vilka följs upp kontinuerligt under året. Ett antal övergripande indikatorer för hela IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet har även skapats för att kunna mäta framsteg. Dessa följs upp med hjälp av partnerorganisationer och regionkontor två gånger per år och rapporteras då till styrelsen för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut. Rapportering sker även årligen till Forum Syd samt Radiohjälpen. Varje år gör styrelsen en uppföljning av ekonomiska nyckeltal baserat på effektiviteten inom administration, insamlingsverksamhet samt om resurser används i enlighet med ändamålet. En Revision genomförs för varje projekt i respektive samarbetsland samt i Sverige för hela stiftelsens verksamhet. Utöver en löpande uppföljning och kontroll från regionkontor och huvudkontor genomförs även intern och extern utvärdering av arbetet. En plan för uppföljning och utvärdering finns för respektive program. Dessa utvärderingar kan i sin tur leda till eventuella förändringar i arbetet eller kompetenshöjande insatser. Indikatorer 2014: Delmål 1.1: Alkoholpolitik och alkohollagar i linje med rekommendationerna från WHO:s globala alkoholstrategi har utvecklats och/eller blir alltmer verkställda i våra samarbetsländer Antal och kvalitén på nya lagar och policys för att bemöta alkohol och dess konsekvenser för hälsa och utveckling Exempel på engagemang från nationella myndigheter att genomföra restriktiv alkoholpolitik Delmål 1.2: Civilsamhällets aktörer arbetar för och har stärkt kapacitet för alkoholpolitisk opinionsbildning i våra samarbetsländer

4 1.2.1 Antal medlemmar (civilsamhälles organisationer) i alkoholpolitiska nätverk Exempel på resultat av påverkansarbete av våra partners och nätverk (även på lokal nivå) Antal initiativ för kapacitetsstärkande påverkansarbete som organiseras gemensamt av partners eller nätverk Antal partners som har utvecklat påverkansstrategier samt i vilken grad nätverken i Östafrika har genomfört sina strategier Delmål 2.1: Ökad delaktighet för specifika målgrupper i samhällsfrågor och demokratiska processer, genom engagemang i alkoholförebyggande verksamhet eller byutvecklingsprojekt Antal och exempel på alkoholförebyggande ungdomsklubbar eller andra utrymmen där ungdomar har möjlighet att uttrycka sig och agera Exempel från byutvecklingsprojekten i Sydostasien på hur marginaliserade grupper stärkts Exempel på demokratisk styrning och kvinnors deltagande från både ungdoms förebyggoch byutvecklingsprojekt Delmål 2.2: Förbättrade metoder och kompetens för att främja demokratiskt deltagande (mänskliga rättigheter, jämställdhet, styrning) av partners Metoder för alkoholprevention återspeglar mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratiskt deltagande Exempel på kapacitetsstärkande aktiviteter i ungdomsprojekt Community based approach metoden (CBA) utvärderad och dokumenterad av regionkontoret i Östafrika Antal partners som börjar använda Community based approach metoden i Östafrika Delmål 3.1 Risken för sociala och ekonomiska skadeverkningar av alkohol eller andra droger minskar i projektområden (inkl. minskad konsumtion) Alkoholkonsumtion (%) i projektområden enligt partners och regionkontorens undersökningar Debutålder för alkohol enligt partners och regionkontorens undersökningar Ekonomiska effekter av alkoholkonsumtion och tillhörande kostnader i fattiga familjer enligt partners och regionkontorens undersökningar Sociala effekter av alkoholkonsumtion ex våld mot kvinnor och försummande barns skolgång Delmål 3.2 Förbättrad tematisk kunskap och kapacitet bland partners för att förbättra sitt alkoholförebyggande arbete Exempel på resultat eller processer av förebyggande arbete, t.ex. universitet, skolor och andra institutioner som inför restriktiv alkoholpolitik eller egna förebyggande program Exempel på alkoholfria event arrangerade av partners Resultat av regionkontorens bedömning, dokumentation och rekommendationer för partners förebyggande metoder Antal partners som inför nya metoder Kvalitet och exempel på partner Information education communication material (IEC) Delmål 4.0 Förstärkt administrativ kapacitet hos partners 4.1 Sammanfattning av regionkontorens partneranalyser (följs upp en gång per år) Delmål 5.0 Ökad kunskap om alkoholens roll som utvecklingshinder leder till att svenska biståndsaktörer och allmänhet verkar för minskad fattigdom och stärkta rättigheter i utvecklingsländer 5.1 Antal biståndsaktörer som arbetar med alkoholfrågan genom samarbetsorganisationer i utvecklingsländer. 5.2 Antalet insatser för att öka kunskapen bland Sveriges befolkning om alkoholens negativa roll för utveckling. 5.3 Exempel på föreningar som arbetar aktivt med alkohol som utvecklingshinder

5 Vad har ni åstadkommit så här långt? Nedan följer en sammanfattning av 2013 års verksamhet utifrån respektive programs övergripande mål: Program Östafrika För att minska alkoholkonsumtionen och därmed de problem som alkohol orsakar i Östafrika krävs ett starkt civilsamhälle som på olika sätt lyfter vikten av att arbeta politiskt med frågan. IOGT-NTO-rörelsen har därför initierat nationella nätverk i Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi och Rwanda. Stöd i form av utbildning och uppföljning ges från IOGT-NTO-rörelsens regionala kontor i Dar es Salaam. Under 2013 har 22 nya organisationer anslutit sig till fem nationella och ett regionalt nätverk, som nu består av totalt 72 officiella medlemsorganisationer. Nätverken utvecklades bra under 2013, mest så i Burundi, Rwanda och Uganda. Tanzanias nätverk fortskrider, men i långsammare takt. Under 2013 genomförde det regionala kontoret bland annat utbildning i lobbying och opinionsbildning. Dessa nationella nätverk har i sin tur nått konkreta resultat genom att lyfta behovet av att uppmärksamma alkoholfrågan politiskt: I Burundi har detta bland annat lett till att landets hälsoministerium och ministeriet för handel deklarerat försäljning av så kallade sachets (små plastpåsar med alkohol som säljs till lågt pris och har en ofta ung målgrupp) olagligt efter påtryckningar från det nationella alkoholpolitiska nätverket BAPA. I Burundi och Uganda har utkast till nationella alkohollagstiftningar påbörjats (i Burundi antogs sedan en ny lagstiftning 2014). 1 I Kenya gav den nationella myndigheten för alkohol och droger för första gången finansiellt stöd till två av medlemmarna i det nationella nätverket KAPA. I Rwanda blev det alkoholpolitiska nätverket RADAPA inbjudet att medverka i kommittén för bekämpning av icke smittsamma sjukdomar och ett gott samarbete etablerades med parlamentet och ministerierna, vilket indikerar att nätverket har stärkt sin ställning i sammanhanget. Under 2013 har även en rad alkoholförebyggande projekt genomförts av sammanlagt tio samarbetspartners i fem länder. Dessa har bidragit till att öka medvetenheten om alkoholens skador i projektområdena. Resultatet av detta syns nu genom att byar, föräldrar och ledare börjar agera i frågan. Exempelvis anmäls fler som bryter mot alkohollagstiftningen i Kenya till polisen eller byledare. Skolor i våra projekt i Tanzania har börjat att vidta åtgärder för lärare som kommer till skolan berusade och skolungdomar visar på bättre resultat i skolan efter minskad konsumtion av alkohol (egen eller föräldrars). Särskilt bra resultat rapporterades i ett byutvecklingsprojekt i Tanzania som genomfördes av organisationen IDYDC, där de efter endast två års arbete fått till stånd lokala restriktioner för alkohol i byn och enligt byns ledare minskat den totala alkoholkonsumtionen med minst 50 1 BGGA/BSA inspired me to address the alcohol problems when they presented the findings from Since then I have attended every seminar, workshop or conference organized by them on alcohol. The Ministry of Health, and the minister herself, are very interested in the alcohol issue. They even took initiative to ban tot packs and closed the factory making them. This has happened because of BGGA/BSA alcohol awareness program (Head of Non Communicable Diseases, Ministry of Health, Dr. Jeanine Ayinkamiye).

6 procent. Detta ledde i sin tur till att arbetskapaciteten ökade och därmed familjernas inkomster. Kvinnor i byn rapporterade också att deras situation förbättrats med mindre våld från berusade män, delat ansvar för familjen och en man som i högre grad bidrar till familjens inkomst. Trakasserier och våld i området minskade med 70 procent enligt byns ledare. Program Sydostasien Programmet har som mål att minska fattigdomen i byar och samhällen genom en minskad konsumtion av alkohol och andra droger. Detta görs genom förebyggande byutvecklingsprojekt, ungdomsprojekt och barnprojekt som implementeras av 11 partnerorganisationer i fyra länder (Thailand, Myanmar, Laos och Kambodja). Arbetet har under 2013 bland annat lett till att lokala myndigheter under året i större utsträckning begränsat tillgången till alkohol under ceremonier och evenemang eller anordnat ännu fler alkoholfria zoner. Alkoholkonsumtionen har även minskat under nyårsceremonier i vissa områden. Detta tyder på att medvetenheten ökar i projektområdena. Flera projekt rapporterar också minskad brottslighet, allmänt våld och könsrelaterat våld som ett resultat av förebyggande åtgärder. Exempel på andra resultat inom programmet: I Thailand har verksamheten påverkat universitet att bilda nätverk och samverka för begränsning av alkoholförsäljning runt universiteten. I Kambodja antog, efter påverkansarbete från lokala organisationer inom programmet, ytterligare tre kommuner lokala alkoholförordningar som bland annat begränsar tillgängligheten. Antalet ungdomsklubbar som är aktiva i förebyggande arbete har tredubblats på tre år från 19 klubbar 2010 till 58 klubbar En extern utvärdering av det ungdomsprojekt som leds av organisationen KYA i Kambodja visade att projektet efter fyra år lett till gradvis minskning av alkohol och droger bland de ungdomar som deltagit och att det stärkt ungdomar i att undvika situationer och beteenden relaterade till droger och alkohol. Partnerorganisationen CFDI i Laos påbörjade verksamhet med självhjälpsgrupper för familjer som påverkas av droganvändning och en annan partner, LSDA, arbetade med att integrera missbrukare och andra marginaliserade grupper i samhällsaktiviteter. Liknande aktiviteter utfördes i Kambodja. VCDF, som arbetar med utatta barn och kvinnor på gränsen mellan Thailand och Myanmar, kunde under 2013 bland annat ge 200 barn utbildning i barns rättigheter och 127 barn skolutbildning. Detta år tog även ett par ungdomar, som tidigare varit en del av projektet, sin universitetsexamen. Program Sri Lanka Programmet på Sri Lanka utförs av vår partner Alcohol and Drug Information Center, ADIC. Under 2013 har ADIC att utbilda och påverka relevanta aktörer inklusive nationella myndigheter för att säkra att rådande alkohollagstiftning efterlevs. Organisationen rapporterar att myndigheter, efter påtryckningar och utbildning, börjar ta ett större ansvar och nu även genomför egna förebyggande projekt. Ett annat exempel på att ADIC:s utbildningar gett resultat är att två av de polisstationer som deltagit under året vidtog rättsliga åtgärder mot 15 fall som bröt mot alkohol och tobakslagen. Programmet fokuserar även på påverkansarbete för att minska antalet faktorer som leder till alkohol- och droganvändning. Detta görs genom uppmärksamhet i media, ofta med hjälp av kända personer i landet. Under året lyckades ADIC få 32 nya kändisar och mediepersoner att

7 engagera sig i alkoholfrågan, vilket även lett till en viss minskning av direkt och indiret marknadsföring av alkohol och andra droger i media. Samarbete har även skett med andra organisationer, religiösa ledare samt den nationella myndigheten för tobak och alkohol. En annan viktig del av programmet är att alkohol och andra droger integreras i andra strukturer. Exempelvis har sju nya bibliotek visat information om alkohol och droger under året och 19 privata företag genomförde med hjälp av ADIC diskussioner om alkohol och tobaksfrågor. Personal på hälsomyndigheter genomförde ett beteendeförändringsprogram och byledare, som utbildats av ADIC, genomförde förebyggande verksamhet i 26 byar. Programmet arbetade även för att fler internationella utvecklingsorganisationer i landet ska uppmärksamma frågans betydelse för fattigdomsbekämpning. Samarbete skedde där med bland annat The Global Fund, UNDP och World Vision. ADIC har lyckats mycket bra med att involvera ungdomar, media, kändisar och allmänheten för att minska främjande av alkohol och droger. Minst 30 förebyggande skolgrupper är aktiva och 250 nya medlemmar anslöt sig till preventionsgruppen "Youth Zone" under 2013 som nådde cirka ungdomar. Deras förmåga att engagera ungdomar och samhället i stort resulterade även att ADIC utnämndes till årets NGO av en ledande tidning i Sri Lanka. Program Global Alkoholpolitik Det globala programmet har som mål att stödja processer för en bra och effektiv alkohollagstiftning i de länder som i dag saknar detsamma. Under 2013 fortsatte det globala programmet samarbetet i Mongoliet, Laos, Vietnam, Kambodja och Malaysia. Kompetens har använts från partners i Thailand och Sri Lanka. Samarbetspartners är såväl nationella som regionala aktörer. I samtliga länder har allianser mellan beslutsfattare, civila samhället och internationella organisationer förstärks. IOGT-NTO-rörelsen har liksom tidigare år medverkat till att öka medvetenheten, förstärka kompetensen samt ge evidensbaserat underlag för alkohollagstiftning. Under 2013 genomfördes ett regionalt möte mellan ländernas parlamentariska kommittéer som ansvarar för alkoholfrågan i Hanoi, Vietnam. Detta följdes upp genom Global Alcohol Policy Conference i Seoul, Sydkorea. Nationella insatser har främst skett i Kambodja, Malaysia och Mongoliet. Förhoppningen är att arbetet leder till att en sammanhållen alkohollagstiftning kommer upp i respektive parlament under Under året översattes även boken Alcohol No Ordinary Commodity till mandarin och kommer under 2014 att, genom samarbete med kinesiska nätverk och institutioner, spridas till ett urval av forskare och utbildningsanstalter. Bokens huvudförfattare är också involverad i den strategiska användningen. Program Balkan IOGT-NTO-rörelsens partnerorganisation CEM (Center for youth education) från Bosnia och Herzegovina arbetar inom fyra områden: - Peer educators - Alkoholpolicyfrågor på skolor - Påverkansarbete gentemot beslutsfattare - Arbete med media och civilsamhällsorganisationer Under 2013 har deras arbete bland annat gett följande resultat: 20 ungdomar har utbildats för att arbeta med alkohol- och narkotikainformation i skolor och marknadsföra en nykter livsstil.

8 Tidigare har CEM försökt att arbeta direkt med skolor och skolledningar, men detta har gett små resultat. Insatserna har därför istället riktats gentemot beslutsfattare och skolministeriet, vilket lett till att parlamentet i Centrala Bosnien i slutet av 2013 beslutade om obligatorisk alkoholpolicy för alla skolor. Att CEM fått möjlighet att stärka sin kunskap och kapacitet inom alkoholfrågan har lett till att de nu är en aktiv del av den internationella nykterhetsrörelsen och även deltagit i internationella sammanhang. De genomförde även själva ett framgångsrikt ungdomsläger för mer än 150 ungdomar från ett flertal länder i Europa. CEM har även assisterat IOGT-NTO-rörelsen i arbetet att hitta en samarbetspartner i Serbien för att kunna fortsätta en planerad utvidgning av arbetet på Balkan. Den organisation som valdes, CZOR, har samma bakgrund som CEM och har ett stort nätverk och kontakter bland beslutsfattare och andra civilsamhällsorganisationer. De är redan idag en stark aktör i påverkansarbete, framförallt inom ungdomspolitik. Program Sverige Den långsiktiga strategin att få andra biståndsaktörer att bli bärare av begreppet Alkohol som utvecklingshinder nådde under 2013 betydande resultat. Forum Syd publicerade en policy kring begreppet och paraplyorganet SMR, Svenska Missionsrådet, har som krav att deras 34 medlemsorganisationer gör en analys av alkoholen i den kontext man planerar en insats. För att nå målet har en rad aktiviteter genomförts. IOGT-NTO-rörelsen har bland annat deltagit i nätverk som Världens Barn, Schyst Resande och 8 mars-nätverket samt samarbetat med enskilda organisationer som Adoptionscentrum, Noaks ark, RFSL med flera. Deltagande har även skett på Internationella Torget på Bok&Bibliotek och MR-dagarna. Under året har även projektet Promising Practices initierats, där framgångsrika projekt kopplade till alkohol som utvecklingshinder dokumenteras och publiceras på hemsidan i syfte att andra biståndsaktörer ska kunna hämta kunskap. Förutom produktion av material, utbildningar och andra informationsinsatser ger IOGT-NTOrörelsen varje år möjlighet för representanter från våra samarbetsländer att informera i Sverige om situationen i respektive land vad gäller alkohol och andra utvecklingsfrågor.

Effektrapport Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut

Effektrapport Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut Effektrapport Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut Vad vill er organisation uppnå? Oavsett land och utvecklingsnivå utgör alkohol och andra droger ett utvecklingshinder. Människors möjligheter

Läs mer

UTBLICK. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete 2012. Globalt och lokalt, tillsammans gör vi skillnad!

UTBLICK. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete 2012. Globalt och lokalt, tillsammans gör vi skillnad! UTBLICK IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete 2012 Globalt och lokalt, tillsammans gör vi skillnad! Kort om oss Huvudmän för Stiftelsen IOGT-NTOrörelsens Internationella Institut är IOGT- NTO-rörelsens

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua Uppdragsbeskrivning Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua 2006-2010 1. Bakgrund 2. Syftet med utvärderingen 3. Mål 4. Frågeställningar 5. Metod och tidsplan 6. Rapportering 1. Bakgrund Forum

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Ruth Bourke Berglund Sida Partnership Forum Härnösand Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s kommunikations- och

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen

Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen Förebygg.nu Göteborg 11 November 2015 Maria Renström Department of Mental Health and Substance Abuse Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen 1 CND side event

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

Vi-skogens Effektrapport 2013

Vi-skogens Effektrapport 2013 Vi-skogens Effektrapport 2013 Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd (Vi-skogen) Organisationsnummer 802012-8081 Vad vill er organisation uppnå? Vi-skogen är en ideell, icke-religiös och partipolitiskt

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Effektrapport War Child Insamlingsstiftelse. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?

Effektrapport War Child Insamlingsstiftelse. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? Effektrapport War Child 802479-5828 Insamlingsstiftelse Vad vill er organisation uppnå? Alla barn, världen över, ska ha rätt att växa upp i fred. Med möjlighet och stöd att utvecklas till den person de

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Det övergripande målet för ANDTpolitiken ligger fast Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Utblick. Om verksamheten på IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut 2011

Utblick. Om verksamheten på IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut 2011 Utblick Om verksamheten på IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut 2011 Uppdrag 2 IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut Internationella Institutet har ansvar för att leda och utveckla IOGT-NTO-rörelsens

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

VERKSAMHETSFORUM 2016 Tollare folkhögskola. Johnny Mostacero Förbundsordförande

VERKSAMHETSFORUM 2016 Tollare folkhögskola. Johnny Mostacero Förbundsordförande VERKSAMHETSFORUM 2016 Tollare folkhögskola Johnny Mostacero Förbundsordförande johnny.mostacero@iogt.se 0733-72 62 14 Vår vision IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening

Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening Inledning Korruption utgör ett allvarligt hinder för en rättvis utveckling och medför ökad fattigdom. Att motverka korruption i samhället såväl som

Läs mer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer Program mot Våld och förtryck i nära relationer Hudiksvalls kommun Förord Arbetet med att förebygga våld och förtryck i nära relationer utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att medborgarnas

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Maria Renström Ämnesråd/Gruppledare ANDT och Socialtjänst Min presentation Hur kom vi fram till regeringens ANDT-strategi? Hur involverade vi praktiker,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning 2014 2015 Antagen vid kongressen i Borås 2013 Inledning IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass för hela vår organisation och vad vi gör. Genom

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten 1 Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten Linda Brännström, ANDT-samordning Linda.brannstrom@folkhalsomyndigheten.se ANDT-strategin

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Namn: Stiftelsen World Childhood Foundation Organisationsnummer: Juridisk form: Stiftelse

Namn: Stiftelsen World Childhood Foundation Organisationsnummer: Juridisk form: Stiftelse Namn: Stiftelsen World Childhood Foundation Organisationsnummer: 802407-5346 Juridisk form: Stiftelse Vad vill er organisation uppnå? Childhood arbetar för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar Effektrapport 2014 1 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND Organisationsnummer: 802405-0406 Organisationsform: Insamlingsstiftelse Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som anges av FRII

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Regeringens internationella narkotikasamarbete

Regeringens internationella narkotikasamarbete Regeringens internationella narkotikasamarbete Lina Pastorek, Narkotikafrågorna samordnas av ANDT-strategin, Gabriel Wikström Missbruks- och behandlingsfrågor, Åsa Regnér Berör hela Regeringskansliet men

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Mål och inriktning 2012-2017 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Värdegrund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet arbetar på helnykter och demokratisk grund, samt är i partipolitiska och religiösa frågor obunden.

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning 2012 2013 Utgångspunkter för vårt arbete Mål och verksamhetsinriktningen för 2012 2013 tar sin utgångspunkt i IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och program, IOGT-NTO:s

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011 Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning Ansökningsomgång 2011 Anna Werner 2011-09-01 Välkomna! Upplägg under upptaktsseminariet Introduktion och bakgrund Praktisk information Workshop om ömsesidighet

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikplats: Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikperiod: 30 augusti 2010 14 januari 2011 Handledare: David Holmertz

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING Effektrapport 2015 Flickors Utbildning i Kamerun 802442-1341 IDEELL FÖRENING Flickors Utbildning i Kamerun FUIK, är en humanitär, ideell, icke-vinstdrivande och ickestatlig organisation som har till uppgift

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417)

Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417) Hälsoupplysning i Myanmar. Foto: Michael Coyet/Röda Korset Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417) 2 Svenska Röda Korsets partnerskap med Myanmars Röda Kors SRK var Myanmars Röda Kors (officiellt namn)

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET STUDIEPLAN FÖR ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET ALKOHOLENS ANDRAHANDSSKADOR ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET Åsa Jinder om att växa upp i missbruk Alkohol är den femte största orsaken till sjukdom och död TEMA 2015/2016:

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Riktlinjer UNF:s bildningssystem

Riktlinjer UNF:s bildningssystem Riktlinjer UNF:s bildningssystem Riktlinjer UNF:aren Att utbilda deltagarna i grunderna inom UNF, vår historia, organisation och det egna ställningstagandet. Alla nya medlemmar i UNF och andra medlemmar

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Vikten av vatten vid livets början

Vikten av vatten vid livets början Vikten av vatten vid livets början Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige @c_martinsen @wateraidsverige Hur ser det ut? Ny undersökning av WHO av sjukhus och vårdmottagningar

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer