KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar)"

Transkript

1 KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) TILLGÅNGAR Byggnader och Mark Konto Hyresrätter 1060 Värdeminskning hyresrätter 1069 Byggnader 1111 Byggnader nedskrivning 1112 Värdeminskning byggnader 1119 Mark 1131 Ombyggnad 1141 Värdeminskning ombyggnad 1149 Markanläggning 1151 Värdeminskning markanläggning 1159 Pågående byggnadsarbeten 1181 Byggnation, övrigt 1189 Maskiner och Inventarier Maskiner och Inventarier 1211 Maskiner och Inventarier årets inköp 1212 Värdeminskning, Maskiner och Inventarier 1219 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och värdepapper övriga 1330 Andelar HSB Stockholm 1351 Obligationer och andra värdepapper 1359 Andra långfristiga fordringar/övriga reversfordringar 1389 Bostadsrätter Lager 1401 Bostadsrätter 1403 Hyres-,avgifts och kundfordringar Regleringskonto avgifter och hyror 1511 Hyres- och avgiftsfordringar 1512 Osäkra hyres-och avgiftsfordringar 1515 Övriga återbetalningar 1517 Kundfordringar, Agresso 1521 Kundfordringar, manuella 1522 Osäkra kundfordringar (13)

2 Övriga kortfristiga fordringar Löneförskott anställda 1610 Förskott/fordran för redovisning 1615 Skattekonto 1618 Övriga kortfristiga fordringar 1619 Skattefordringar 1641 Redovisningskonto moms 1651 Fordran medlemmar 1671 HSB Avräkningskonto 1981 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodisering, leverantörsfakturor 1790 Förutbetalda kostnader 1791 Upplupna intäkter 1792 Korta Placeringar Obligationer och andra värdepapper 1821 HSB Stockholm, 1-3 mån räkning 1822 HSB Stockholm, 6 mån räkning 1823 HSB Stockholm, 12 mån räkning 1824 HSB Stockholm, 24 mån räkning 1825 HSB Stockholm, 5 år räkning 1826 HSB Stockholm, 5 år räkning rörlig 1827 Kort placering, Kort placering, Fast placering 1841 Medlemskonto, tex ek förening 1881 Kassa och Bank Handkassa 1911 Postgiro 1920 Bank Bank SBAB konto SBAB konto SEB konto SEB konto SHB konto SHB konto Skandiabanken konto Skandiabanken konto Nordea Nordea Swedbank konto Swedbank konto Östgötabanken konto Östgötabanken konto Bank (13)

3 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet Eget Kapital Aktiekapital 2081 Inbetalda insatser 2083 Upplåtelseavgifter 2087 Reservfond 2086 Kapitaltillskott 2088 Fond för yttre underhåll 2281 Fond för yttre underhåll, övrigt 2282 Fond för balkonger 2283 Fond för terrasser 2284 Fritt Eget Kapital Balanserad vinst eller förlust 2091 Uppskrivningsfond 2095 Årets resultat 2099 Avsättningar Periodiseringsfond år Periodiseringsfond år Periodiseringsfond år Periodiseringsfond år Periodiseringsfond år Fond för inre underhåll 2286 Långfristiga Skulder Checkräkningskredit 2330 Byggnadskreditiv och andra tillfälliga lån 2341 Långfristiga fastighetslån 2351 Övriga lån 2379 Bostadsanpassningsbidrag 2396 Skyddsrumsbidrag 2397 Arvfondsbidrag 2398 Övriga långfristiga skulder 2399 Kortfristiga Skulder Kunder och leverantörer Kortfristig del av långfr. skulder 2411 HSB Avräkningskonto, skuld 2424 Depositioner 2425 Leverantörsskulder 2441 Skulder, inre fond 2444 Lånereskontra upplupet 2445 Regleringskonto, lånereskontra 2447 Leverantörsskulder, bokslut 2448 Garantiskulder, bygg 2491 Förskott insats 2492 Skatteskulder och Moms Skatteskuld 2511 Utgående moms 2616 Ingående moms 2646 Redovisningskonto för moms 2651 Personalens skatter och avgifter Personalens källskatt 2711 Skattekonto 2712 Införsel (13)

4 Övriga löneavdrag 2791 Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder 2800 Ej placerbara inbetalningar 2892 Regleringskonto, löner 2893 Regleringskonto, inrefond medlavg 2894 Regleringskonto, pg hyresredovisning 2898 Övriga kortfristiga skulder 2899 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner 2912 Upplupna arbetsgivaravgifter 2941 Upplupen komp reserv 2942 Upplupna försäkringsavgifter, Fora 2943 Upplupen försäkringsavgifter, KP 2944 Upplupen särskild löneskatt 2945 Upplupen uttagsbeskattning 2947 Fördelning tomträttsavgäld 2956 Fördelning räntekostnader fastighetslån 2961 Förutbetalda hyror och avgifter 2981 Hambo flyttade inbetalningar 2984 Periodiseringskonto, kostnader 2990 Upplupna kostnader 2991 Förutbetalda intäkter (13)

5 Rörelsens intäkter Hyresintäkter, årsavgifter m.m Hyresintäkter, bostäder 3011 Hyresintäkter, lokaler 3012 Hyresintäkter, garage 3013 Hyresintäkter, biluppstplats 3014 Hyresintäkter, lokaler, momsreg 3015 Hyresintäkter, garage, momsreg 3016 Hyresintäkter, biluppstplats, momsreg 3017 Hyresintäkter, övriga objekt, momsreg 3018 Hyresintäkter, övriga objekt 3019 Årsavgifter, lokaler, momsreg 3020 Årsavgifter, bostäder 3021 Årsavgifter, lokaler 3022 Hyror, föreningslokal 3025 Tillfall utrustning 3029 Hyres- o avgiftsbortfall, lokaler 3080 Hyres- o avgiftsbortfall, bostäder 3081 Hyres- o avgiftsbortfall, övrigt 3082 Hyres- o avgiftsförluster 3083 Hyresrabatt 3084 Hyresförluster, momsreg 3086 Hyresrabatt, momsreg 3087 Avsättning till fond för inre underhåll 3089 Hyresavdrag 3096 Hyresavdrag, momsreg 3098 Ersättningar och intäkter från bostadsrättshavare och hyresgäster Ersättningar via hyresreskontran El, momsreg (Home solutions) 3121 El, ej momsreg (Home solutions) 3122 Vattenleveranser momsreg 3124 Vattenleveranser ej momsreg 3125 Bränsleavgifter 3201 Fakturerad fastighetsskatt 3202 Fakturerad fastighetsskatt, momsreg 3203 Kabel TV 3204 Bredband/internet 3206 Övriga avgifter, momsreg 3208 Övriga avgifter (13)

6 Ersättningar direkt från medlemmar o hyresgäster Tvättstugeavgifter 3211 Hyror, gästrum 3212 Solarium 3214 Bränsleavgifter, ej via hyresdebitering 3216 Parkeringsavgifter 3217 Kabel - TV 3218 Övriga Avgifter 3219 Parkeringsavgifter, momsreg 3220 Bränsleavgifter, momsreg 3221 Fakturerade kostnader Fakturerade kund-/medlemskostnader Lagsökning 3511 Avhysning 3512 Indrivningskostnad/inkasso 3513 Påminnelseavgift 3514 Överlåtelseavgift 3517 Pantförskrivningsavgift 3518 Fakturerade kostnadsersättningar Vattenleveranser 3551 Värmeleveranser 3552 Samfällighetsavgifter 3553 Vattenleveranser, momsreg 3554 Värmeleveranser, momsreg 3555 Elleveranser 3556 Elleveranser, momsreg 3557 Regleringskonto, hyror och avgifter 3620 Fritt att disponera 3621 Öresutjämning 3745 Övriga rörelseintäkter Vinst vid avyttring anläggningstillgångar 3970 Vinst vid avyttring lgh och lokaler 3971 Vinst vid avyttring maskiner och inventarier 3973 Vinst vid avyttring obligationer och värdepapper 3975 Erhållna bidrag/ersättningar 3989 Försäkringsersättning vid skada 3997 Övriga rörelseintäkter 3999 Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel och städ Service avtal, värmecentral 4011 Fastighetsskötsel, byggnad avtalsbundet 4012 Fastighetsskötsel, mark avtalsbundet 4013 Fastighetsskötsel, tilläggsarbeten 4016 Samfällighetsavgift 4019 Serviceavtal övrigt 4020 Städ, avtalsbundet 4021 Städ, extra 4022 Sotning 4031 Obligatorisk ventilationskontroll 4032 Snörenhållning 4071 Övriga köpta tjänster (13)

7 Löpande underhåll byggnad Löpande underhåll, byggnad 4111 Löpande underhåll, dörrar 4115 Löpande underhåll, VA 4117 Löpande underhåll, sanering legionella 4118 Löpande underhåll av gemensamma utrymmen Löpande underhåll, bastu 4130 Löpande underhåll, tvättstuga 4134 Löpande underhåll, sop- och miljöanläggning 4135 Löpande underhåll, sopsug 4136 Löpande underhåll, grovsopor 4137 Löpande underhåll, kompostering, källsortering 4138 Löpande underhåll, gem utrymmen 4139 Löpande underhåll av installationer Löpande underhåll, kylmaskin 4140 Löpande underhåll, VVS/Sanitet 4141 Löpande underhåll, värme 4142 Löpande underhåll, ventilation 4143 Löpande underhåll, el 4144 Löpande underhåll, antennanläggning 4145 Löpande underhåll, hissar 4146 Löpande underhåll, panncentral 4147 Löpande underhåll, avloppsrör 4148 Löpande underhåll, värmepump 4149 Löpande underhåll av huskropp utvändigt Löpande underhåll, tak 4151 Löpande underhåll, fasader 4152 Löpande underhåll, fönster 4153 Löpande underhåll, balkonger 4154 Löpande underhåll, husgrund utvändigt 4155 Löpande underhåll, byggarbete 4159 Löpande underhåll av markytor, garage o biluppstplatser Löpande underhåll, markytor 4160 Löpande underhåll, trädgård 4163 Löpande underhåll, garage 4165 Löpande underhåll, biluppställningsplatser 4166 Löpande underhåll, garage jour 4167 Löpande underhåll, hyreslägenheter 4171 Löpande underhåll, hyreslokaler 4181 Löpande underhåll övrigt (Reparationer övrigt pga skadegörelse) Löpande underhåll, nycklar/låssystem 4190 Löpande underhåll, konsultarvode 4191 Löpande underhåll, lös egendom 4192 Löpande underhåll, jour montör 4193 Löpande underhåll, centrum 4194 Skador och självrisker 4195 Vattenskador 4196 Skadegörelse 4197 Övriga kostnader försäkringsskador 4198 Övrigt (13)

8 Underhåll (planerat underhåll) Planerat underhåll, installationer 4209 Planerat underhåll, byggnader 4211 Planerat underhåll, brandskydd 4215 Skattereduktion ( bostäder) 4216 Planerat underhåll, VA 4217 Planerat underhåll av gemensamma utrymmen Planerat underhåll, tvättstuga 4234 Planeratt underhåll, sop- och miljöanläggning 4235 Planerat underhåll, sopsugsanläggning 4236 Planerat underhåll, grovsopor 4237 Planerat underhåll, kompostering, källsortering 4238 Planerat underhåll, gem utrymmen 4239 Planerat underhåll av installationer Planerat underhåll, VVS/Sanitet 4241 Planerat underhåll, värme 4242 Planerat underhåll, ventilation 4243 Planaerat underhåll, el 4244 Planerat underhåll, antennanläggning 4245 Planerat underhåll, hissar 4246 Planerat underhåll, avloppsrör 4248 Planerat underhåll av huskropp utvändigt Planerat underhåll, tak 4251 Planerat underhåll, fasader 4252 Planerat underhåll, fönster 4253 Planerat underhåll, balkonger 4254 Planerat underhåll, husgrund 4255 Planerat underhåll av markytor, garage och biluppställn. Planerat underhåll, markytor 4260 Planerat underhåll, trädgård 4261 Planerat underhåll, lekutrustning 4262 Planerat underhåll, garageport 4264 Planeratt underhåll, garage 4265 Planerat underhåll, biluppställningsplatser 4266 Planerat underhåll av hyreslägenheter 4271 Planerat underhåll av lokaler 4281 Planerat underhåll, nycklar/låssystem 4290 Planerat underhåll, konsultarvode 4291 Planerat underhåll, standardhöjning tillval 4292 Planerat underhåll, övrigt 4299 Taxebundna utgifter och uppvärmning Elavgifter fastighet 4311 El, enhetsmätning 4315 El, övrigt 4319 Uppvärmning 4321 Olja 4322 El för uppvärmning 4323 El för värmepump 4324 Fjärrvärme 4325 Gas 4326 Vatten 4331 Sophämtning 4341 Sopsugsanläggning 4342 Grovsopor 4343 Källsortering/Returpapper (13)

9 Riskkostnader, avgälder och övrigt Fastighetsförsäkring 4411 Soliditet och upplysning 4421 Bevakningskostnader 4431 Tomträttsavgäld 4441 Kabel-TV 4461 Datakommunikation, tex bredband 4462 Fastighetsskatt 4471 Justering fastighetsskatt, föregående år 4472 Kommunal fastighetsavgift 4474 Digitala förvaltningstjänster 4480 Arvode för gemensamma förvaltnings avtal 4481 Personaladministration 4483 Ekonomiavtal 4484 Administrativ förvaltning 4485 Garageförvaltning 4486 Övriga köpta tjänster (13)

10 Övriga rörelsekostnader Hyreskostnader Hyror och arrenden 5011 Hyror, maskiner 5021 Hyror, garage och p-platser 5022 Leasingkostnader 5023 Avg/hyror egna lgh o lokaler 5024 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Förbrukningsinventarier 5411 Inköp av verktyg och handredskap 5412 Datakostnader övrigt 5439 Varuinköp förbrukning 5462 Reparation verktyg,maskiner och inventarier 5520 Kostnader för motorfordon Drivmedel 5611 Skatt 5612 Försäkring 5613 Övriga motorfordonskostnader 5619 Föreningskostnader Möteskostnader Möteskostnader, stämma 5711 Möteskostnader, styrelse 5712 Möteskostnader, övrigt 5714 Medlemsaktiviteter Föreningsverksamhet 5751 Fritidsverksamhet 5752 Pensionärsverksamhet 5753 Studieverksamhet 5754 Resekostnader 5811 Övriga driftskostnader Informationsmaterial 5914 Kostnad för årsredovisning 5921 Jubileum 5922 Certifieringskostnader 5929 Miljöaktiviteter 5931 Kulturaktiviteter 5932 Yttre miljö 5933 Information 5935 Gemensamhetslokal 5937 Gästlägenhet 5938 Övriga driftskostnader 5999 Representation o Gåvor Representation /Uppvaktning 6071 Gåvor 6073 Kontorsmaterial och trycksaker Kontorsmaterial 6101 Trycksaker 6102 Kopiering (13)

11 Tele och porto Telefon 6211 Porto 6251 Riskkostnader Betalningsföreläggande 6321 Kronofogdemyndigheten 6322 Inkasso 6323 Juristarvode 6324 Hyresförluster 6351 Befarade kundförluster 6352 Konstaterade kundförluster 6353 Hyresbortfall, långtidsbevakning 6355 Förvaltningskostnader Överlåtelser 6417 Pantavgift 6418 Revision 6421 Övriga förvaltningskostnader 6491 Avgifter, Bolagsverket 6492 Övriga externa tjänster Energideklaration 6511 Konsultarvoden 6551 Konsultkostnad egna fastigheter 6553 Konsultkostnad underhållsplan 6555 Övriga externa tjänster 6591 Övriga externa kostnader Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 6971 Medlemsavgifter HSB 6985 Medlemsavgifter Övriga (13)

12 Kostnader för personal, avskrivningar m m Löner till anställda Löner till kollektivanställda 7011 Löner övertid kollektivanställda 7012 Löner ordinarie uttagsbeskattning 7016 Semesterlöner 7082 Semesterlöner kollektivanställda 7085 Förändring av semesterlöneskuld 7091 Löner tjänstemän 7211 Löner övertid tjänstemän 7212 Semesterlöner tjänstemän 7285 Förändring av semesterlöneskuld 7291 Löner och arvoden till förtroendevalda Arvoden till förtroendevalda 7311 Arvoden till revisorer 7312 Arvoden övriga 7315 Kostnadsersättningar och naturaförmåner Övriga kostnadsersättningar 7319 Bilersättningar, skattefria 7331 Bilersättningar, skattepliktiga 7332 Pensionskostnader Pensionsförsäkringar kollektivt tjänstemän 7411 Kapital- och pensionsförsäkring 7412 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal Lagstadgade arbetsgivareavgifter 7511 Särskild löneskatt 7533 Uttagsbeskattning 7561 Premier för arbetsmarknadsförsäkring 7571 Försäkringsavgifter KP 7572 Övriga personalkostnader Utbildning, personal 7611 Utbildning, förtroendevalda 7612 Konferenser 7614 Sjuk- och hälsovård 7621 Erhållna bidrag och ersättningar för personal 7698 Övriga personalkostnader 7699 Nedskrivning fordringar Nedskrivningsfond 7720 Nedskrivning fakturafordringar 7741 Nedskrivningar, övriga fordringar 7749 Avskrivning enligt plan Avskrivning hyresrätt 7816 Avskrivning på byggnader 7821 Avskrivningar på om- och tillbyggnader 7822 Avskrivningar på markanläggningar 7826 Avskrivningar på inventarier och maskiner 7831 Poster av engångskaraktär och övriga rörelsekostnader Kostnad av engångskaraktär 7920 Utrangering anläggningstillgångar 7970 Förlust vid avyttring lägenhet och lokal 7971 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier 7973 Förlust vid avyttring av obligationer och värdepapper (13)

13 Finansiella intäkter och kostnader, m m Finansiella intäkter från värdepapper och obligationer Utdelning från aktier och andelar 8011 Utdelning från obligationer och andra värdepapper 8016 Ränteintäkter Ränteintäkter, allkonto 8301 Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar 8316 Ränteintäkter, Swapar 8319 Ränteintäkter 3 månaders inlåning 8322 Ränteintäkter 6 månaders inlåning 8323 Ränteintäkter 12 månaders inlåning 8324 Ränteintäkter 24 månaders inlåning 8325 Ränteintäkter 5 års inlåning 8326 Ränteintäkter 5 års inlåning rörlig 8327 Skattefria ränteintäkter 8337 Övriga ränteintäkter 8339 Vinst avyttring obl och övriga värdepapper 8391 Räntekostnader och räntebidrag Räntekostnader allkonto 8401 Räntekostnader, Swapar 8419 Räntekostnader, fastighetslån 8430 Räntebidrag 8431 Räntekostnader, dröjsmålsränta 8435 Räntekostnader byggnadskreditiv 8436 Räntekostnader övriga 8439 Övriga finansiella kostnader 8499 Extraordinära intäkter och kostnader Extra ordinära intäkter 8711 Extra ordinära kostnader 8751 Bokslutsdispositioner Övriga bokslutsdispositioner 8891 Skatter och årets resultat Inkomstskatt 8911 Justering inkomstskatt, föregående år 8912 Årets resultat (13)

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

BRF Kajplatsen Noter Redovisnings- och värderingsprinciper

BRF Kajplatsen Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Noter 2003-12-31 Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämdens allmäna råd. Tillgångar och skulder har

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Brf Kajplatsen. Noter. Redovisnings- och värderingsprinciper

Brf Kajplatsen. Noter. Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat

Läs mer

Budget 2017 Brf Vita byn

Budget 2017 Brf Vita byn Budget 217 Brf Vita byn Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen för HSB brf Linné i Göteborg

Styrelsen för HSB brf Linné i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 716408-6634 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Resultaträkning 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Budget 2013 Brf Inland 3

Budget 2013 Brf Inland 3 Budget 213 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck Årsredovisning 2015 HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck HSB Brf. Vingen Skarpnäck Basdata 2 * Övriga lokaler: Extra förråd för bostadsrättshavare 32 st (H1-H11) Desirée Morast, HSBs ordinarie styrelseledamot

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo Årsredovisning för Brf Skytten i Duvbo 715200-1280 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Skytten i Duvbo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Utöver den lagstadgade informationen

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Brf Eriksdal i Malmö 2006-09-01 2007-08-31

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Brf Eriksdal i Malmö 2006-09-01 2007-08-31 ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf Eriksdal i Malmö 2006-09-01 2007-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HSB:S BRF ERIKSDAL I MALMÖ 746000-5874 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 10 Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNs allmänna råd med undantag av att yttre underhållsfond redovisas som avsättning. En äkta bostadsrättsförening beskattas enligt schablon

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Långkorven

Bostadsrättsföreningen Långkorven Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Långkorven får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

TILLGÅNGAR

TILLGÅNGAR RESULTATRÄKNING NOT 2002 2001 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 1 336 203 1 328 153 Hyresintäkter, lokaler 10 800 10 800 Övriga intäkter 27 900 27 462 SUMMA INTÄKTER 1 374 903 1 366 415 RÖRELSENS KOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2007 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Brf Ankaret 23. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Ankaret 23. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Ankaret 23 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oljemålningen nr 1

Årsredovisning. Brf Oljemålningen nr 1 Årsredovisning för Brf Oljemålningen nr 1 702001-5942 Räkenskapsåret 2014 1 (10) Styrelsen för Brf Oljemålningen nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31 HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget -2008 Avseende perioden -09-01 -- 2008-08-31 Datum: -09-26 Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: 040-35 77 75 Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. 4 INTÄKTER NOT 2000 1999 Årsavgifter 7 011 077 7 711 039 Hyror lägenheter 1 722 136 1 783 006 Hyror lokaler 1 066 215 1 056 679 Hyror parkeringsplatser 101 595

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka Styrelsen för Org.nr: 769617-6317 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 4 418

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 716416-6485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 2 581

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning. Brf Södersiluetten

Årsredovisning. Brf Södersiluetten Årsredovisning för Brf Södersiluetten Räkenskapsåret 2009 Brf Södersiluetten 1(9) Styrelsen för Brf Södersiluetten får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa Årsredovisning för Bf Eldaren 1 upa Räkenskapsåret 2006 Bf Eldaren 1 upa 1(9) Styrelsen för Bf Eldaren 1 upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231 Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 Rörelsens kostnader Drift 2,3-924 633-899 897 Löpande underhåll -86 196-125 733

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2008 Brf Lilla Korpen 1(12) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby. Org.nr:

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby. Org.nr: Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383 Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Brf Sågen i Malmö 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Sågen i Malmö får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

HSB:s Brf Insjön i Nacka

HSB:s Brf Insjön i Nacka HSB:s Brf Insjön i Nacka Årsredovisning För räkenskapsåret 2004 HSB:s Brf Insjön i Nacka 1(11) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Insjön i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer