KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar)"

Transkript

1 KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) TILLGÅNGAR Byggnader och Mark Konto Hyresrätter 1060 Värdeminskning hyresrätter 1069 Byggnader 1111 Byggnader nedskrivning 1112 Värdeminskning byggnader 1119 Mark 1131 Ombyggnad 1141 Värdeminskning ombyggnad 1149 Markanläggning 1151 Värdeminskning markanläggning 1159 Pågående byggnadsarbeten 1181 Byggnation, övrigt 1189 Maskiner och Inventarier Maskiner och Inventarier 1211 Maskiner och Inventarier årets inköp 1212 Värdeminskning, Maskiner och Inventarier 1219 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och värdepapper övriga 1330 Andelar HSB Stockholm 1351 Obligationer och andra värdepapper 1359 Andra långfristiga fordringar/övriga reversfordringar 1389 Bostadsrätter Lager 1401 Bostadsrätter 1403 Hyres-,avgifts och kundfordringar Regleringskonto avgifter och hyror 1511 Hyres- och avgiftsfordringar 1512 Osäkra hyres-och avgiftsfordringar 1515 Övriga återbetalningar 1517 Kundfordringar, Agresso 1521 Kundfordringar, manuella 1522 Osäkra kundfordringar (13)

2 Övriga kortfristiga fordringar Löneförskott anställda 1610 Förskott/fordran för redovisning 1615 Skattekonto 1618 Övriga kortfristiga fordringar 1619 Skattefordringar 1641 Redovisningskonto moms 1651 Fordran medlemmar 1671 HSB Avräkningskonto 1981 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodisering, leverantörsfakturor 1790 Förutbetalda kostnader 1791 Upplupna intäkter 1792 Korta Placeringar Obligationer och andra värdepapper 1821 HSB Stockholm, 1-3 mån räkning 1822 HSB Stockholm, 6 mån räkning 1823 HSB Stockholm, 12 mån räkning 1824 HSB Stockholm, 24 mån räkning 1825 HSB Stockholm, 5 år räkning 1826 HSB Stockholm, 5 år räkning rörlig 1827 Kort placering, Kort placering, Fast placering 1841 Medlemskonto, tex ek förening 1881 Kassa och Bank Handkassa 1911 Postgiro 1920 Bank Bank SBAB konto SBAB konto SEB konto SEB konto SHB konto SHB konto Skandiabanken konto Skandiabanken konto Nordea Nordea Swedbank konto Swedbank konto Östgötabanken konto Östgötabanken konto Bank (13)

3 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet Eget Kapital Aktiekapital 2081 Inbetalda insatser 2083 Upplåtelseavgifter 2087 Reservfond 2086 Kapitaltillskott 2088 Fond för yttre underhåll 2281 Fond för yttre underhåll, övrigt 2282 Fond för balkonger 2283 Fond för terrasser 2284 Fritt Eget Kapital Balanserad vinst eller förlust 2091 Uppskrivningsfond 2095 Årets resultat 2099 Avsättningar Periodiseringsfond år Periodiseringsfond år Periodiseringsfond år Periodiseringsfond år Periodiseringsfond år Fond för inre underhåll 2286 Långfristiga Skulder Checkräkningskredit 2330 Byggnadskreditiv och andra tillfälliga lån 2341 Långfristiga fastighetslån 2351 Övriga lån 2379 Bostadsanpassningsbidrag 2396 Skyddsrumsbidrag 2397 Arvfondsbidrag 2398 Övriga långfristiga skulder 2399 Kortfristiga Skulder Kunder och leverantörer Kortfristig del av långfr. skulder 2411 HSB Avräkningskonto, skuld 2424 Depositioner 2425 Leverantörsskulder 2441 Skulder, inre fond 2444 Lånereskontra upplupet 2445 Regleringskonto, lånereskontra 2447 Leverantörsskulder, bokslut 2448 Garantiskulder, bygg 2491 Förskott insats 2492 Skatteskulder och Moms Skatteskuld 2511 Utgående moms 2616 Ingående moms 2646 Redovisningskonto för moms 2651 Personalens skatter och avgifter Personalens källskatt 2711 Skattekonto 2712 Införsel (13)

4 Övriga löneavdrag 2791 Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder 2800 Ej placerbara inbetalningar 2892 Regleringskonto, löner 2893 Regleringskonto, inrefond medlavg 2894 Regleringskonto, pg hyresredovisning 2898 Övriga kortfristiga skulder 2899 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner 2912 Upplupna arbetsgivaravgifter 2941 Upplupen komp reserv 2942 Upplupna försäkringsavgifter, Fora 2943 Upplupen försäkringsavgifter, KP 2944 Upplupen särskild löneskatt 2945 Upplupen uttagsbeskattning 2947 Fördelning tomträttsavgäld 2956 Fördelning räntekostnader fastighetslån 2961 Förutbetalda hyror och avgifter 2981 Hambo flyttade inbetalningar 2984 Periodiseringskonto, kostnader 2990 Upplupna kostnader 2991 Förutbetalda intäkter (13)

5 Rörelsens intäkter Hyresintäkter, årsavgifter m.m Hyresintäkter, bostäder 3011 Hyresintäkter, lokaler 3012 Hyresintäkter, garage 3013 Hyresintäkter, biluppstplats 3014 Hyresintäkter, lokaler, momsreg 3015 Hyresintäkter, garage, momsreg 3016 Hyresintäkter, biluppstplats, momsreg 3017 Hyresintäkter, övriga objekt, momsreg 3018 Hyresintäkter, övriga objekt 3019 Årsavgifter, lokaler, momsreg 3020 Årsavgifter, bostäder 3021 Årsavgifter, lokaler 3022 Hyror, föreningslokal 3025 Tillfall utrustning 3029 Hyres- o avgiftsbortfall, lokaler 3080 Hyres- o avgiftsbortfall, bostäder 3081 Hyres- o avgiftsbortfall, övrigt 3082 Hyres- o avgiftsförluster 3083 Hyresrabatt 3084 Hyresförluster, momsreg 3086 Hyresrabatt, momsreg 3087 Avsättning till fond för inre underhåll 3089 Hyresavdrag 3096 Hyresavdrag, momsreg 3098 Ersättningar och intäkter från bostadsrättshavare och hyresgäster Ersättningar via hyresreskontran El, momsreg (Home solutions) 3121 El, ej momsreg (Home solutions) 3122 Vattenleveranser momsreg 3124 Vattenleveranser ej momsreg 3125 Bränsleavgifter 3201 Fakturerad fastighetsskatt 3202 Fakturerad fastighetsskatt, momsreg 3203 Kabel TV 3204 Bredband/internet 3206 Övriga avgifter, momsreg 3208 Övriga avgifter (13)

6 Ersättningar direkt från medlemmar o hyresgäster Tvättstugeavgifter 3211 Hyror, gästrum 3212 Solarium 3214 Bränsleavgifter, ej via hyresdebitering 3216 Parkeringsavgifter 3217 Kabel - TV 3218 Övriga Avgifter 3219 Parkeringsavgifter, momsreg 3220 Bränsleavgifter, momsreg 3221 Fakturerade kostnader Fakturerade kund-/medlemskostnader Lagsökning 3511 Avhysning 3512 Indrivningskostnad/inkasso 3513 Påminnelseavgift 3514 Överlåtelseavgift 3517 Pantförskrivningsavgift 3518 Fakturerade kostnadsersättningar Vattenleveranser 3551 Värmeleveranser 3552 Samfällighetsavgifter 3553 Vattenleveranser, momsreg 3554 Värmeleveranser, momsreg 3555 Elleveranser 3556 Elleveranser, momsreg 3557 Regleringskonto, hyror och avgifter 3620 Fritt att disponera 3621 Öresutjämning 3745 Övriga rörelseintäkter Vinst vid avyttring anläggningstillgångar 3970 Vinst vid avyttring lgh och lokaler 3971 Vinst vid avyttring maskiner och inventarier 3973 Vinst vid avyttring obligationer och värdepapper 3975 Erhållna bidrag/ersättningar 3989 Försäkringsersättning vid skada 3997 Övriga rörelseintäkter 3999 Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel och städ Service avtal, värmecentral 4011 Fastighetsskötsel, byggnad avtalsbundet 4012 Fastighetsskötsel, mark avtalsbundet 4013 Fastighetsskötsel, tilläggsarbeten 4016 Samfällighetsavgift 4019 Serviceavtal övrigt 4020 Städ, avtalsbundet 4021 Städ, extra 4022 Sotning 4031 Obligatorisk ventilationskontroll 4032 Snörenhållning 4071 Övriga köpta tjänster (13)

7 Löpande underhåll byggnad Löpande underhåll, byggnad 4111 Löpande underhåll, dörrar 4115 Löpande underhåll, VA 4117 Löpande underhåll, sanering legionella 4118 Löpande underhåll av gemensamma utrymmen Löpande underhåll, bastu 4130 Löpande underhåll, tvättstuga 4134 Löpande underhåll, sop- och miljöanläggning 4135 Löpande underhåll, sopsug 4136 Löpande underhåll, grovsopor 4137 Löpande underhåll, kompostering, källsortering 4138 Löpande underhåll, gem utrymmen 4139 Löpande underhåll av installationer Löpande underhåll, kylmaskin 4140 Löpande underhåll, VVS/Sanitet 4141 Löpande underhåll, värme 4142 Löpande underhåll, ventilation 4143 Löpande underhåll, el 4144 Löpande underhåll, antennanläggning 4145 Löpande underhåll, hissar 4146 Löpande underhåll, panncentral 4147 Löpande underhåll, avloppsrör 4148 Löpande underhåll, värmepump 4149 Löpande underhåll av huskropp utvändigt Löpande underhåll, tak 4151 Löpande underhåll, fasader 4152 Löpande underhåll, fönster 4153 Löpande underhåll, balkonger 4154 Löpande underhåll, husgrund utvändigt 4155 Löpande underhåll, byggarbete 4159 Löpande underhåll av markytor, garage o biluppstplatser Löpande underhåll, markytor 4160 Löpande underhåll, trädgård 4163 Löpande underhåll, garage 4165 Löpande underhåll, biluppställningsplatser 4166 Löpande underhåll, garage jour 4167 Löpande underhåll, hyreslägenheter 4171 Löpande underhåll, hyreslokaler 4181 Löpande underhåll övrigt (Reparationer övrigt pga skadegörelse) Löpande underhåll, nycklar/låssystem 4190 Löpande underhåll, konsultarvode 4191 Löpande underhåll, lös egendom 4192 Löpande underhåll, jour montör 4193 Löpande underhåll, centrum 4194 Skador och självrisker 4195 Vattenskador 4196 Skadegörelse 4197 Övriga kostnader försäkringsskador 4198 Övrigt (13)

8 Underhåll (planerat underhåll) Planerat underhåll, installationer 4209 Planerat underhåll, byggnader 4211 Planerat underhåll, brandskydd 4215 Skattereduktion ( bostäder) 4216 Planerat underhåll, VA 4217 Planerat underhåll av gemensamma utrymmen Planerat underhåll, tvättstuga 4234 Planeratt underhåll, sop- och miljöanläggning 4235 Planerat underhåll, sopsugsanläggning 4236 Planerat underhåll, grovsopor 4237 Planerat underhåll, kompostering, källsortering 4238 Planerat underhåll, gem utrymmen 4239 Planerat underhåll av installationer Planerat underhåll, VVS/Sanitet 4241 Planerat underhåll, värme 4242 Planerat underhåll, ventilation 4243 Planaerat underhåll, el 4244 Planerat underhåll, antennanläggning 4245 Planerat underhåll, hissar 4246 Planerat underhåll, avloppsrör 4248 Planerat underhåll av huskropp utvändigt Planerat underhåll, tak 4251 Planerat underhåll, fasader 4252 Planerat underhåll, fönster 4253 Planerat underhåll, balkonger 4254 Planerat underhåll, husgrund 4255 Planerat underhåll av markytor, garage och biluppställn. Planerat underhåll, markytor 4260 Planerat underhåll, trädgård 4261 Planerat underhåll, lekutrustning 4262 Planerat underhåll, garageport 4264 Planeratt underhåll, garage 4265 Planerat underhåll, biluppställningsplatser 4266 Planerat underhåll av hyreslägenheter 4271 Planerat underhåll av lokaler 4281 Planerat underhåll, nycklar/låssystem 4290 Planerat underhåll, konsultarvode 4291 Planerat underhåll, standardhöjning tillval 4292 Planerat underhåll, övrigt 4299 Taxebundna utgifter och uppvärmning Elavgifter fastighet 4311 El, enhetsmätning 4315 El, övrigt 4319 Uppvärmning 4321 Olja 4322 El för uppvärmning 4323 El för värmepump 4324 Fjärrvärme 4325 Gas 4326 Vatten 4331 Sophämtning 4341 Sopsugsanläggning 4342 Grovsopor 4343 Källsortering/Returpapper (13)

9 Riskkostnader, avgälder och övrigt Fastighetsförsäkring 4411 Soliditet och upplysning 4421 Bevakningskostnader 4431 Tomträttsavgäld 4441 Kabel-TV 4461 Datakommunikation, tex bredband 4462 Fastighetsskatt 4471 Justering fastighetsskatt, föregående år 4472 Kommunal fastighetsavgift 4474 Digitala förvaltningstjänster 4480 Arvode för gemensamma förvaltnings avtal 4481 Personaladministration 4483 Ekonomiavtal 4484 Administrativ förvaltning 4485 Garageförvaltning 4486 Övriga köpta tjänster (13)

10 Övriga rörelsekostnader Hyreskostnader Hyror och arrenden 5011 Hyror, maskiner 5021 Hyror, garage och p-platser 5022 Leasingkostnader 5023 Avg/hyror egna lgh o lokaler 5024 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Förbrukningsinventarier 5411 Inköp av verktyg och handredskap 5412 Datakostnader övrigt 5439 Varuinköp förbrukning 5462 Reparation verktyg,maskiner och inventarier 5520 Kostnader för motorfordon Drivmedel 5611 Skatt 5612 Försäkring 5613 Övriga motorfordonskostnader 5619 Föreningskostnader Möteskostnader Möteskostnader, stämma 5711 Möteskostnader, styrelse 5712 Möteskostnader, övrigt 5714 Medlemsaktiviteter Föreningsverksamhet 5751 Fritidsverksamhet 5752 Pensionärsverksamhet 5753 Studieverksamhet 5754 Resekostnader 5811 Övriga driftskostnader Informationsmaterial 5914 Kostnad för årsredovisning 5921 Jubileum 5922 Certifieringskostnader 5929 Miljöaktiviteter 5931 Kulturaktiviteter 5932 Yttre miljö 5933 Information 5935 Gemensamhetslokal 5937 Gästlägenhet 5938 Övriga driftskostnader 5999 Representation o Gåvor Representation /Uppvaktning 6071 Gåvor 6073 Kontorsmaterial och trycksaker Kontorsmaterial 6101 Trycksaker 6102 Kopiering (13)

11 Tele och porto Telefon 6211 Porto 6251 Riskkostnader Betalningsföreläggande 6321 Kronofogdemyndigheten 6322 Inkasso 6323 Juristarvode 6324 Hyresförluster 6351 Befarade kundförluster 6352 Konstaterade kundförluster 6353 Hyresbortfall, långtidsbevakning 6355 Förvaltningskostnader Överlåtelser 6417 Pantavgift 6418 Revision 6421 Övriga förvaltningskostnader 6491 Avgifter, Bolagsverket 6492 Övriga externa tjänster Energideklaration 6511 Konsultarvoden 6551 Konsultkostnad egna fastigheter 6553 Konsultkostnad underhållsplan 6555 Övriga externa tjänster 6591 Övriga externa kostnader Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 6971 Medlemsavgifter HSB 6985 Medlemsavgifter Övriga (13)

12 Kostnader för personal, avskrivningar m m Löner till anställda Löner till kollektivanställda 7011 Löner övertid kollektivanställda 7012 Löner ordinarie uttagsbeskattning 7016 Semesterlöner 7082 Semesterlöner kollektivanställda 7085 Förändring av semesterlöneskuld 7091 Löner tjänstemän 7211 Löner övertid tjänstemän 7212 Semesterlöner tjänstemän 7285 Förändring av semesterlöneskuld 7291 Löner och arvoden till förtroendevalda Arvoden till förtroendevalda 7311 Arvoden till revisorer 7312 Arvoden övriga 7315 Kostnadsersättningar och naturaförmåner Övriga kostnadsersättningar 7319 Bilersättningar, skattefria 7331 Bilersättningar, skattepliktiga 7332 Pensionskostnader Pensionsförsäkringar kollektivt tjänstemän 7411 Kapital- och pensionsförsäkring 7412 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal Lagstadgade arbetsgivareavgifter 7511 Särskild löneskatt 7533 Uttagsbeskattning 7561 Premier för arbetsmarknadsförsäkring 7571 Försäkringsavgifter KP 7572 Övriga personalkostnader Utbildning, personal 7611 Utbildning, förtroendevalda 7612 Konferenser 7614 Sjuk- och hälsovård 7621 Erhållna bidrag och ersättningar för personal 7698 Övriga personalkostnader 7699 Nedskrivning fordringar Nedskrivningsfond 7720 Nedskrivning fakturafordringar 7741 Nedskrivningar, övriga fordringar 7749 Avskrivning enligt plan Avskrivning hyresrätt 7816 Avskrivning på byggnader 7821 Avskrivningar på om- och tillbyggnader 7822 Avskrivningar på markanläggningar 7826 Avskrivningar på inventarier och maskiner 7831 Poster av engångskaraktär och övriga rörelsekostnader Kostnad av engångskaraktär 7920 Utrangering anläggningstillgångar 7970 Förlust vid avyttring lägenhet och lokal 7971 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier 7973 Förlust vid avyttring av obligationer och värdepapper (13)

13 Finansiella intäkter och kostnader, m m Finansiella intäkter från värdepapper och obligationer Utdelning från aktier och andelar 8011 Utdelning från obligationer och andra värdepapper 8016 Ränteintäkter Ränteintäkter, allkonto 8301 Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar 8316 Ränteintäkter, Swapar 8319 Ränteintäkter 3 månaders inlåning 8322 Ränteintäkter 6 månaders inlåning 8323 Ränteintäkter 12 månaders inlåning 8324 Ränteintäkter 24 månaders inlåning 8325 Ränteintäkter 5 års inlåning 8326 Ränteintäkter 5 års inlåning rörlig 8327 Skattefria ränteintäkter 8337 Övriga ränteintäkter 8339 Vinst avyttring obl och övriga värdepapper 8391 Räntekostnader och räntebidrag Räntekostnader allkonto 8401 Räntekostnader, Swapar 8419 Räntekostnader, fastighetslån 8430 Räntebidrag 8431 Räntekostnader, dröjsmålsränta 8435 Räntekostnader byggnadskreditiv 8436 Räntekostnader övriga 8439 Övriga finansiella kostnader 8499 Extraordinära intäkter och kostnader Extra ordinära intäkter 8711 Extra ordinära kostnader 8751 Bokslutsdispositioner Övriga bokslutsdispositioner 8891 Skatter och årets resultat Inkomstskatt 8911 Justering inkomstskatt, föregående år 8912 Årets resultat (13)

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Styrelsen för Brf Grim Park

Styrelsen för Brf Grim Park Styrelsen för Org.nr: 769604-3970 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros.

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Brf Alphyddans Ros 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer