Pauträsk Vindkraftpark Komplettering maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pauträsk Vindkraftpark Komplettering maj 2014 2014-05-13"

Transkript

1 Pauträsk Vindkraftpark Komplettering maj

2 2

3

4 4

5 Innehåll Komplettering KOMPLETTERING PAUTRÄSK VINDKRAFTPARK KOMPLETTERING PAUTRÄSK VINDKRAFTPARK Administrativa uppgifter 7 2 KOMPLETTERING ENLIGT FÖRELÄGGANDE Allmänt Landskapets riksintressen enligt 3 kap miljöbalken Kompletteringar Konsekvenser av att begränsa antalet vindkraftverk Förtydligande delområden Lokaliseringsalternativ Flyttleden 13 3 BILAGOR Bilaga 1 Karta Natur 15 Bilaga 2 Karta Vindresurs 15 Bilaga 3 Alternativ Lokalisering 15 5

6 6

7 1 KOMPLETTERING PAUTRÄSK VINDKRAFTPARK Ansökan med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inlämnas till Länsstyrelsen i Västerbottens län. Som aktförvarare föreslår vi Storuman och Vilhelmina kommun. 1.1 ADMINISTRATIVA U PPGIFTE R Sökande: Hemberget Energi AB, Adress: c/o Ownpower Projects Box 3043, VISBY Kontaktperson: Joakim Risberg, Hemberget Energi AB, E-post: Kommun: Län: SNI-kod: Storuman kommun, Vilhelmina kommun Västerbottens län B Hemberget Energi AB Hemberget Energi AB bildades våren 2008 och har som affärsidé att projektera för vindkraft i Pauträsk området i Västerbottens län. Hemberget Energi AB är ett dotterbolag till Ownpower Projects AB. Bolaget leds av VD Joakim Risberg och har sitt säte i Risträsk, Vilhelmina kommun. Föreliggande komplettering av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning har sammanställts av en arbetsgrupp bestående av Dag Melkersson, Joakim Risberg, Jesper Knudsen och Håkan Hansson inom Ownpower Projects AB konsulter har varit Johan Lindberg Enetjärn Natur AB samt Richard Söderberg Arctan AB. 7

8 2 KOMPLETTERING ENLIGT FÖRELÄGGANDE Med anledning av föreläggande från Länsstyrelsen i Västerbotten, daterat i ärende , inkommer Hemberget Energi AB med följande kompletteringar. 2.1 ALLMÄ NT Länsstyrelsen i Västerbotten har förelagt Hemberget Energi om tre kompletteringar: 1. Förtydligande om hur en eventuell begränsning av antalet vindkraftverk påverkar möjligheten att etablera vindkraftanläggningen. 2. En redovisning av andra lokaliseringar som övervägts inom länet och även utanför länet, samt vilka aspekter som medfört att dessa alternativ valts bort. 3. Ett förtydligande om huruvida en flyttled som inte är av riksintresse, längs höjdryggen på Stöttingfjället, kan utgöra alternativ till flyttleden över Pauträsket. Därtill har Länsstyrelsen kommunicerat ett ställningstagande vad avser landskapets olika riksintressen och inbjuder bolaget att bemöta dessa. Inledningsvis förtydligas och bemöts Länsstyrelsens skrivelse om riksintresseområdena i landskapet och därefter redovisas kompletteringarna var och en för sig L A N D S K A P E T S R I K S I N T R E SSEN Bolaget vill inledningsvis poängtera att landskapets värde för naturvård och kulturmiljö har varit centrala utgångspunkter under utformningsprocessen. I kap 2 i inlämnad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redovisas på ett tydligt sätt hur verksamheten har utformats för att inte medföra skada på riksintresse för naturvård och riksintresse för kulturmiljö. Bolagets bedömning är att vindkraftprojektets slutgiltiga utbredning, redovisad i ansökningshandlingarna, inte medför skada på de natur- och kulturvärden som omfattas av riksintressena. Det är därmed inte nödvändigt med en avvägning enligt miljöbalkens 3 kap 10. Bolaget ställer sig därför frågande till Miljöprövningsdelegationens ställningstagande, där det framställs som att vindkraftprojektet ligger inom stora delar av Stöttingfjällets riksintresseområde och antyder att den slutgiltiga utformningen kräver en riksintresseavvägning. Nedan utvecklas grunderna för bolagets uppfattning. Riksintresse för naturvård. Stöttingfjällets riksintresse för naturvården är ha stort och sträcker sig från Risträskområdet, där vindkraftparkens sydligaste delområde (Gardisjöliden) är lokaliserat, och vidare mot sydost. Stöttingfjället är ett stort högland med långa lider och berg samt mellanliggande platåer, myrar och vattendrag. På de högre liggande delarna dominerar granskogar (upp till 350 år gamla) medan på en del platåområden och bergstoppar dominerar björkskog av subalpin karaktär. En stor del av riksintresseområdet för Stöttingfjället utgörs av relativt näringsfattiga myrmarker, av vilka en 8

9 del har använts för myrslåtter. På översilningsmarker förekommer en rik örtvegetation. Riksintresseområdets kvalitéer ligger främst i dess relativt opåverkade skogar och rika representation av myrar som har stort vetenskapligt intresse. Riksintresseområdets värde för naturvården förtydligas av den skogliga värdetrakt som täcker stora delar av riksintresseområdet. Inom den skogliga värdetrakten finns slutligen naturreservat som skyddar värdekärnorna. En mycket liten del av riksintresseområdet (1,3 %) upptas av projektområdet vid Gardisjöliden, där den totala arealen som sammanfaller med riksintresse för naturvård uppgår till 425 ha. Denna del av riksintresseområdet ligger utanför den skogliga värdetrakt som preciserar riksintresseområdets värde för naturskydd och berör således inte heller någon värdekärna, se figur 54 i MKB och karta i bilaga 1. I de delar av riksintresset där det kan bli aktuellt att göra markanspråk finns inga identifierade naturvärden. Detta understryks av att avverkningar sker och är planerade inom denna del av riksintresseområdet. Gardisjöliden är även avgränsat i sin utbredning så att det inte påverkar konnektiviteten (sambandet) mellan de två värdetrakterna Stöttingfjället och Jovan II, se sid 148 i MKB. Stöttingfjällets riksintresse består av geovetenskap, myrkomplex, skogslandskap, odlingslandskap och fauna. Bolaget erinrar om att storslaget landskap inte nämns i riksintressebeskrivningen. Däremot kommer landskapets storslagenhet sett främst från höga punkter inom de skyddade områdena att påverkas då anläggningen dominerar landskapsbilden mot norr, se kap 7.5 i MKB. Sammantaget är det Bolagets uppfattning att Länsstyrelsens bedömning att landskapet inom Stöttingfjällets riksintresseområde skulle domineras av vindkraft är kraftigt överdriven. I riktning mot riksintresseområdets centrala delar i sydväst avgränsas vindkraftparkens visuella påverkan effektivt av den kuperade terrängen och den skog som, åtminstone inom naturreservaten, inte kommer att avverkas. Det kommer att vara svårt att se anläggningen inom stora delar av riksintresseområdet till följd av topografi och skog. Det är endast från de högst belägna punkterna på bergen och vid större öppna platser (sjöar och våtmarker), där topografi och skog inte avgränsar utblickarna mot norr, som vindkraftverken är synliga på ett längre avstånd. Det är bolagets bedömning att dessa naturvärden inte kommer att påtagligt påverkas. Riksintresse för kulturmiljö Byn Risträsk och den omgivande miljön är mycket värdefull och av riksintresse för kulturmiljö. Miljön har varit i centrum för vindkraftanläggningens utformning och några utredningar har varit av stor betydelse: 1. Landskapsanalys av sex fallstudieområden i Västerbottens län och bedömning av områdenas tålighet för vindkraft, 2011, Sweco på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten. 2. Landskapskaraktärisering Västerbottens län, 2010, Ramböll på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten. 3. Kulturhistorisk förstudie inför planerade vindparker på Stöttingfjället, 2010, Arkeologicentrum AB, bilaga 6 i inlämnad ansökan. 9

10 Tidigt i projektet valdes en stor andel av riksintresset för vindbruk bort från det fortsatta utredningsarbetet, eftersom bedömningen var att riksintresset för kulturmiljö skulle väga tyngre. Bolaget gjorde följaktligen samma bedömning som MPD och valde frivilligt att avstå från att pröva vindkraftanläggningen inom riksintresse för vindbruk mot en indirekt påverkan på riksintresset för kulturmiljö vid Risträsk. Bolagets bedömning förstärktes av de rapporter som under denna tid framarbetades på beställning av Länsstyrelsen i Västerbotten. Den viktiga landskapsvyn från Risträsk by, såsom den definierats i Swecos rapport och av bolaget, har i sin helhet undvikits trots att det utgör riksintresse för vindbruk, se karta i bilaga 2. Arkeologicentrum har därtill i en riktad förstudie bedömt att de vindkraftverk som ändå är synliga från Risträsk by är placerade på ett sådant avstånd att det inte påtagligt skadar riksintresset. Bolaget menar att en riksintresseavvägning eller jämkning redan har skett i samband med utformningen av vindkraftparken. Mot bakgrund av att den viktigaste landskapsvyn från Risträsk är undantagen, utblickarna från Risträsk har begränsats och avståndet är relativt långt bedömer bolaget inte att den planerade vindkraftparken medför annat än en mycket begränsad indirekt påverkan på riksintresset för kulturmiljö. Denna påverkan är klart tillåtlig och långt under ribban för vad som kan föranleda en riksintresseavvägning. I det sammanhanget ska även Gardisjölidens exceptionella vindtillgångar beaktas, vilket inneburit ett utpekande som riksintresse för vindbruk, se figur 26 i MKB. 2.2 KOMPLETTE RINGAR KO N S E K V E N S E R A V A T T B E G R Ä N S A A N T A L E T V I N D K R A F T V E R K Länsstyrelsen anger i föreläggandet att Bolaget ska motivera storleken på vindkraftparken och varför det på andra ställen går att bygga enstaka vindkraftverk. Storleken på en vindkraftspark bestäms av ett flertal faktorer. Två faktorer som avgör den teoretiska storleken är vindtillgången och elnätets kapacitet. I områden med ett väl utbyggt elnät kan ett mindre antal vindkraftverk ofta anslutas till det lokala nätet. Så är inte fallet i projekt Pauträsk. I det område som projekt Pauträsk ligger är en anslutning mot stamnätet det enda möjliga då inget regionnät finns utbyggt och en anslutning mot lokalnätet är tekniskt omöjlig. Ett bolag etablerade 2012 ett 0,8 MW Enercon vindkraftverk i Risträsk. Därmed var den lediga kapaciteten i området slut för en anslutning mot lokalnätet. En avgörande faktor för Bolaget under urvalsprocessen och den påföljande projekteringsfasen har varit att projektet ensamt ska kunna bära en anslutning mot stamnätet. Svenska Kraftnät (SVK) har satt som villkor för att en sådan anslutning ska kunna ske, är att kraftproduktionen uppgår till minst 300 MW. Det innebär att med 3 MW som märkeffekt på vindkraftverket så innebär det att minst 100 vindkraftverk måste projekteras. I praktiken behövs ett visst överantal då ett antal vindkraftverk faller bort i den slutliga byggbara parken. Detta beror på omständigheter som framkommer vid den s k micrositningen då varje tänkbar plats inventeras om den är byggbar eller inte. Lokala omständigheter som vattensjuk mark eller andra komplikationer i närmiljön kan medföra en reducering av antalet vindkraftverk. Det pågår en utveckling mot vindkraftverk med högre märkeffekt och om några år är det möjligt att 4-5 MW är standardeffekten. Det innebär att antalet vindkraftverk 10

11 som behövs för en anslutning mot stamnätet kan bli färre. Den ianspråktagna ytan minskar dock marginellt då större vindkraftverk har en större rotorarea och behöver stå på större inbördes avstånd från varandra. Ett skifte mot vindkraftverk på 4-5 MW innebär en ökning av rotordiametern med %. Teoretiskt skulle vindkraftverk på 4 MW kunna innebära en minskning av antalet vindkraftverk med % för att bibehålla samma effekt. Bolaget söker dock på 120 vindkraftverk med effekt på ca 3 MW som idag är den gällande storleksstandarden. Det pågår en utveckling även av dessa vindkraftverk mot högre torn och större rotorarea. Det kan i hög grad kompensera för högre märkeffekt och faktum är att rotorarean har större påverkan på energiproduktionen än märkeffekten. Vindresursen är en faktor som har stor påverkan på energiproduktionen. En ökning av medelvinden från 7,0 m/s till 8,0 m/s innebär en ökning av energiproduktionen på nästan 40 %! Det beror på att energiproduktionen är proportionell mot vindhastigheten upphöjt till 2,5. Bra vindlägen kan vara helt avgörande för lönsamheten i ett projekt. I projekt Pauträsk är delområdena Risliden och Gardisjöliden avsevärt bättre än de andra tre områdena i projektet; skillnaden ligger på 0,7 1,1 m/s långtidsnormerat, se karta i bilaga 2. Konsekvensen av detta är, för att vara ekonomiskt livskraftigt, måste Gardisjöliden och Risliden vara kärnan i det framtida byggprojektet. En möjlighet att öka antalet sökt ansluten effekt är att samarbeta med närliggande vindkraftprojekt för att på så sätt komma upp i effekt. Dock finns det betydande svårigheter i en samordning: projekten bör vara lika i tid i utvecklingsfasen, de bör ha likartade förutsättningar att få tillstånd, de bör ha likartade möjligheter till finansiering och en vilja till samverkan måste finnas hos båda parter. Bolaget föredrar för närvarande att driva projektet utan samordning F Ö R T Y D L I G A N D E D E L O M R Å D E N En reduktion av den tillståndsgivna vindkraftparken innebär att en samverkan med andra projekt i närområdet måste ske för att tillsammans uppnå nödvändiga 300 MW. En förutsättning för detta är dock att nyckelområdet Gardisjöliden/Risliden med den bästa vindresursen kvarstår i projektet. Det är ekonomisk sett omöjligt att etablera vindkraft i området om tillstånd inte lämnas för Gardisjöliden/Risliden. Pauliden, Simiskilä och Per-Ollesbrännan har inte tillräckliga vindtillgångar för att vara genomförbara på egen hand. Vindmätningarna och storleksskillnaden visar på en betydande produktionsskillnad, ca 50 % till Gardisjöliden/Rislidens fördel jmf med resten av projektet. Elpriset och elcertifikaten är idag väsentligt lägre än för bara 3 år sedan, vilket innebär att endast de rikaste vindresurserna är möjliga att nyttja. Det kan likställas med gruvnäringen, där en mineralfyndighet endast är utvinningsbar om malmpriset för metallen är tillräckligt hög för att motivera utvinningen. Vid ett lågt malmpris krävs alltså en rik fyndighet. Gardisjöliden/Risliden är, men vindkraftsmått mätt, en synnerligen rik fyndighet som även med mycket låga elpriser är ekonomisk och bidrar till produktion av förnyelsebar energi. Det är i allas intresse att produktionen av förnyelsebar energi förläggs på ett sådant sätt att det finns en ekonomisk trygghet i projektet. Det bör poängteras att projektområdena Gardisjöliden/Risliden kan utvecklas oberoende av de övriga tre delområdena. En utveckling av av Gardisjöliden/Risliden ensamt kommer dock att kräva samordning av elnätsanslutningen med andra projekt. 11

12 Mot denna bakgrund är bolagets uppfattning att vindkraftparken i sin helhet ska erhålla tillstånd. Det ger ett stort tillskott av förnyelsebar energi och skapar en god elnätsanslutning vars nyttjande blir optimerat. Om det av någon anledning inte finns grund för att bevilja tillstånd kan det som ett sämre alternativ accepteras att delområdena Per-Ollesbrännan, Simiskilä och Pauliden utgår, i den ordning de beskrivs. Konsekvenserna blir att mindre förnyelsebar energi produceras och att anslutande elledning inte utnyttjas fullt ut. Bolaget anser att delområdena Gardisjöliden/Risliden redan har gjort stora anpassningar och reducerats i storlek i den rådande samrådsprocessen. Dessa områden är som beskrivits ovan projektets absolut viktigaste områden för att nå en lönsam och kostnadseffektiv anläggning. Bolaget anser därför att dessa områden inte under några omständigheter bör reduceras eller utgå L O K A L I S E R I N G S A L T E R N A T IV I enlighet med förarbetena till miljöbalken ska reglerna om hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kap. beaktas vid platsvalet. För all verksamhet bör gälla att platsen för verksamheten skall väljas så att minsta intrång och olägenheter för människans hälsa och miljön uppkommer. Av förarbetena framgår även att det inte finns skäl att göra undantag från principen trots att en verksamhet i praktiken inte kan lokaliseras till någon annan plats på grund av att en viss naturresurs skall utnyttjas. Möjligheten till alternativa lokaliseringar är dock naturligtvis av betydelse vid bedömningen av om en plats kan godtas. Vid utvärdering av alternativa lokaliseringar för vindkraft skiljer sig förfarandet något jämfört med andra näringar och anläggningar. Länsstyrelsen påpekade i samråd att Bolaget tydligt skulle visa att den valda lokaliseringen som redovisades i MKB:n är den bästa platsen för etablering av projektet. Bolaget menar att projektet uppfyller lokaliseringsprincipens krav genom det tillvägagångssätt som använts för att utkristallisera det vindkraftområde som ansökan omfattar. Detta framgår tydligt under kapitel 2 i inlämnad miljökonsekvensbeskrivning. Av figur 1 på sid 17 i miljökonsekvensbeskrivningen framgår att fyra mycket stora områden med god vindtillgång utgjorde alternativ för vindkraftetableringen. Tre av dessa inkluderar till viss del även riksintresse för vindbruk, se figur 2 i miljökonsekvensbeskrivningen. Slutligen låg de fyra områdena delvis överlappande med områden som pekats ut i kommunernas översiktplanering: Storumans kommun, område 50, Norra Stöttingfjället. Vilhelmina kommun, område V, Stöttingfjället Lycksele kommun, två områden i kommunens västra del i anslutning till Vinliden. Gränserna är inte till fullo överensstämmande med kommunernas utpekade områden i översiktsplaneringen, men i ett tidigt lokaliseringsskede överblickas betydligt större områden. Därtill har bolaget varit lyhörda för Vilhelmina, Storuman och Lycksele kommuners synpunkter. I enlighet med lokaliseringsprincipen ställdes dessa alternativ mot varandra och resulterade i att två områden (Vinliden och Norrbäck) valdes bort. Dessa områden in- 12

13 kluderar till viss del riksintresse för vindbruk och enligt Lycksele kommuns tillägg till översiktsplanen förefaller delar av områdena vara lämpliga för vindkraft. De bortvalda områdena bör därför betraktas som relevanta lokaliseringsalternativ. Eftersom Länsstyrelsen ändå efterfrågar ytterligare alternativ kompletterar nu bolaget med ytterligare lokaliseringsalternativ, se bilaga 3. De redovisade alternativen är en blandning av projekt som bolaget för nuvarande utreder och nya platser som ännu inte utretts i detalj. Det högst rankade lokaliseringsalternativet är Digerberget i Bräcke kommun. Detta lokaliseringsalternativ delar flera av huvudalternativets styrkor, bl.a. utpekat i kommunens översiktsplan. Digerberget hyser dock inte förutsättningar att etablera lika många vindkraftverk som huvudalternativet. Området saknar även en bra och ekonomiskt genomförbar elnätsanslutning. En ny kraftledning innebär ett betydande markintrång och en stor kostnad. Vid Digerberget skulle det krävas en mycket lång ledningsdragning och det är därför tveksamt om detta projekt kan bli verklighet. Huvudalternativets goda anslutningsmöjlighet till stamnätet är i detta fall alternativskiljande. Vid sidan av att det är ekonomiskt genomförbart att ansluta huvudalternativet innebär det även en god hushållning med mark. Det är en förhållandevis liten areal mark per MW som ianspråktas för att överföra den producerade energin till stamnätet. Huvudägaren till Hemberget Energi AB, Ownpower Projects AB, har arbetat med vindkraft sedan 2005 och har genom åren analyserat mer än 50 platser i Sverige. Utifrån denna erfarenhet och utifrån de projekt som idag finns under utredning hos Bolaget är Pauträsk det lämpligaste och mest genomförbara projektet F L Y T T L E D E N Bolaget har haft fortsatta kontakter med Vapstens sameby. De flyttleder som är av riksintresse för Vapstens sameby är lokaliserade över Pauträsket respektive mellan Pauträsk och Umeälven. Flyttlederna mellan Pauträsk och Umeälven binder samman de utpekade kärnområdena, inom en trakt där en vinterbetesgrupp kan uppehålla sig. Bolaget har haft flera möten med Vapstens sameby och har förstått att den sydliga flyttleden inte utgör ett alternativ till de riksintressanta flyttlederna. De fyller olika funktioner för samebyn. Samebyn har berättat och det finns beskrivet i ansökningshandlingarna (kap 6 och kap 7.11) att det årligen sker en fri strövning, dvs. renar som inte kunnat insamlas för den sammanhållna flytten vandrar av sig själva västerut. Beroende på var renarna befunnit sig under vinterbetet väljer de olika stråk för denna strövning. Renar som vistats närmare Umeälven och i området kring Tallträsk vandrar längs de riksintressanta flyttlederna västerut. Även om samebyns flytt idag sker med hjälp av lastbil är det också längs dessa riksintresseutpekade flyttleder som samebyn historiskt har genomfört en samlad fotflytt. Den södra flyttleden, längs Stöttingfjällets höjdrygg, preciserar det stråk som renar från en annan del av vinterbeteslandet kan nyttja för den fria strövningen. Samebyn har även berättat att de vid enstaka tillfällen har flyttat en grupp av kvarblivna renar från området kring Åttonträsk till fjällen via Stöttingfjällets höjdrygg under försommaren. I ansökningshandlingen angiven bedömning, att den södra flyttleden är svårnyttjad, kommer sig av samebyns erfarenheter när denna grupp med renar flyt- 13

14 tades. Samebyn beskrev att Risbäcken är en mycket svår passage och att de fick arbeta hårt med att hålla renarna på själva höjdryggen vid passage söder om Risträsk. Detta för att undvika att renarna vek av söderut, med risk för sammanblandning med Vilhelmina norra sameby. Samebyns beskrivning understryks av att Risbäcken och området väster om Risträsk är angiven som en svår passage på markanvändningskartan, se bilaga 16 till MKB. Bolaget delar inte Länsstyrelsens uppfattning om att de riksintressanta flyttlederna skärs av på flera olika platser och ställer sig frågande till vilka platser som avses. Bolaget menar, mot bakgrund av erfarenheter från forskning och uppföljning, att de riksintressanta flyttlederna kommer att ha kvar sin funktion. Dock kommer förstärkning och nyttjande av befintlig skogsbilväg mellan Bergsäter och Simiskilä att medföra en störning, precis som alla andra allmänna vägar som måste passeras under renarnas flytt mellan åretruntmarkerna i fjällen och vinterbetesmarkerna i skogslandet. Bolaget vill även påpeka att vindkraftparken har begränsats i riktning mot samebyns kärnområden söder om Umeälven, se kap 2.2. Områdena Börtingberg, Nymyrliden, Brånaberg, Hästliden och Bergsäter har tagits bort. Detta har kraftigt reducerat antalet nya vägpassager längs de riksintressanta flyttlederna och skapar stora avstånd mellan rennäringens kärnområden och vindkraftetableringen. Mot denna bakgrund och med hänvisning till kap 7.11 i MKB är bolagets sammantagna bedömning att vindkraftanläggningens påverkan på rennäringen inte kan förutses bli större än att den måste tolereras om vindkraft ska anläggas i Norrland. 14

15 3 BILAGOR BILA GA 1 KARTA NA TU R BILA GA 2 KARTA VIND RESU RS BILA GA 3 ALTE RNA TIV LOKA LISE RING 15

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Fortsättningsvis benämns studerade alternativa lokaliseringar: Långvattnet, lokalisering i Storumans kommun. Digerberget, lokalisering i Bräcke kommun

Fortsättningsvis benämns studerade alternativa lokaliseringar: Långvattnet, lokalisering i Storumans kommun. Digerberget, lokalisering i Bräcke kommun ALTERNATIV LOKALISERING Enligt miljöbalken kap. 6 ska sökande redovisa och beskriva alternativ lokalisering för verksamheten. Bolaget menar att projektet uppfyller lokaliseringsprincipens krav genom det

Läs mer

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark!

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Dagordning Presentation av Hemberget Energi AB Syftet med samrådet Presentation av projektet Pauträsk Vindkraftpark

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Pauträsk vindkraftpark

Pauträsk vindkraftpark Pauträsk vindkraftpark Miljökonsekvensbeskrivning Produktion: Enetjärn Natur AB 2011/2012 2013-06-28 Om dokumentet Hemberget Energi AB Pauträsk vindkraftpark miljökonsekvensbeskrivning Utredningen har

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Med anledning av föreläggandet och inkomna yttranden justerar Bergvik sitt yrkande och yrkar nu enligt följande.

Med anledning av föreläggandet och inkomna yttranden justerar Bergvik sitt yrkande och yrkar nu enligt följande. Till Länsstyrelsen i Dalarnas län Miljöprövningsdelegationen 791 84 Falun Vindkraftprojekt Hälsingeskogen: komplettering Dnr 551-7900-2013 Bergvik Skog AB (nedan Sökanden eller Bergvik) får inkomma med

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Projekt: Vindbruk i Västerbottens län Minnesanteckningar Fältmöte 13 oktober 2010, kl 8:00 19:45 Risträsk, Pauträsk och Skarvsjöby.

Projekt: Vindbruk i Västerbottens län Minnesanteckningar Fältmöte 13 oktober 2010, kl 8:00 19:45 Risträsk, Pauträsk och Skarvsjöby. Projekt: Vindbruk i Västerbottens län Minnesanteckningar Fältmöte 13 oktober 2010, kl 8:00 19:45 Risträsk, Pauträsk och Skarvsjöby. Närvarande: Percy Gustavsson, Länsstyrelsen Västerbotten Gunnar Önnevall,

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget.

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget. 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan och verk i grupper om tre vindkraftverk eller fler

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Pauträsk Vindkraftpark Ansökan 2013-07-12

Pauträsk Vindkraftpark Ansökan 2013-07-12 Pauträsk Vindkraftpark Ansökan 2013-07-12 2 Hemberget Energi AB ANSÖKAN PAUTRÄSK VINDKRAFTPARK Detta dokument utgör ansökan enligt Miljöbalkens 9 kap för Pauträsk vindkraftpark. I den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell Bliekevare vindkraftspark i Dorotea kommun. Foto: Åsa Laurell Fallgropar i MKB vid tillståndsansökan för vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell FÖRST BERÖM! --- Rundringning g bland länen (Jämtland, Skåne,

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17 del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17 3 VINDKRAFT I TINGSRYDS KOMMUN IDENTIFIERING AV MÖJLIGA OM- RÅDEN FÖR VINDKRAFT Utifrån de övergripande analyserna i kapitel 5, 6 och 7 har ett antal

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Miljökonsekvensbeskrivning Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-28 Om dokumentet NV Nordisk Vindkraft

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 158/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 158/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 28 2015-03-19 Va 158/13 Stockholm KLAGANDE Klippans kommun Ombud: Advokaten A L och jur. kand. A W MOTPART Länsstyrelsen i Skåne län SAKEN Föreläggande att

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Tilläggsplan för vindkraft

Tilläggsplan för vindkraft Tilläggsplan för vindkraft Storuman och Sorsele kommuner Erika Arklöf Bakgrund Syftet med projektet var att underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i Storumans och Sorsele kommuner.

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010 Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen Lagstiftning Exempel JämtlandJ Vad göra? g Harry Westermark 29 sept 2010 Fysisk riksplanering riksintressen 1960 Lokala protester mot stora

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Svartåsens vindpark. Projektbeskrivning

Svartåsens vindpark. Projektbeskrivning Svartåsens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SVARTÅSEN 2/7 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning ime Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(4) Sökande Skellefteå Kraft Elnät AB 556544-3951 931 80 Skellefteå Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning Yttrande Datum 2012-04-02 Dnr 331-674-2012 Ert datum 2012-02-15 Er beteckning 10113-630/2012 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remiss från Boverket överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för

Läs mer

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län Bilaga Underlag för samråd Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-10-03 Titel Utgivare Konsulter Underlag

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Till Länsstyrelsen i Västernorrlands län Miljöprövningsdelegationen ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Sökande: Sandtjärnberget Vindkraft AB, 556849-7035 c/o NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

Läs mer

Projektbeskrivning. Vindkraft Täfteå Umeå kommun

Projektbeskrivning. Vindkraft Täfteå Umeå kommun Projektbeskrivning Vindkraft Täfteå Umeå kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Sökanden... 2 Presentation av projektet... 3 Produktion och miljönytta... 4 Lokal nytta...

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 ABILD. Vattenfall planerar för en vindkraftspark i skogarna sydost om Abilds kyrkby. Men kommunen vill ha en samlad bild innan man har någon åsikt

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1309 DOM 2008-06-03 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2006-12-12 i mål nr M 1165-06, se bilaga A KLAGANDE Jörgen Bjerknaes m.u.f.

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet del 6 beskrivning av landskapet 47 6 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV LANDSKAPET I TINGSRYDS KOMMUN 6.1 Visuella förutsättningar Landskapet speglar vår historia ur många perspektiv. Människan har genom årtusenden

Läs mer

Bursjöliden vindkraftpark. Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07

Bursjöliden vindkraftpark. Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07 Bursjöliden vindkraftpark Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan 2011-12-07 2(112) INNEHÅLL ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 7 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING... 8 1 INLEDNING... 10 1.1 Bakgrund... 10

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

År 2000 fanns 6 verk på sammanlagt 2 MW. Harry Westermark.

År 2000 fanns 6 verk på sammanlagt 2 MW. Harry Westermark. År 2000 fanns 6 verk på sammanlagt 2 MW Harry Westermark. Översiktsplan tillägg vindkraft Läget i Jämtlands län sept 2012 / harry.westermark@hotmail.com (Lst info sept 2013) Kartan Lägen för ca >100 befintliga

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Det är nu klart att börja bygga vindkraftverk på Gabrielsberget. Svevind har fått bygglov, miljötillståndet är klart och regeringens beslut kring detaljplanen står fast. Under hösten planerar bolaget påbörja

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer