Pauträsk Vindkraftpark Komplettering maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pauträsk Vindkraftpark Komplettering maj 2014 2014-05-13"

Transkript

1 Pauträsk Vindkraftpark Komplettering maj

2 2

3

4 4

5 Innehåll Komplettering KOMPLETTERING PAUTRÄSK VINDKRAFTPARK KOMPLETTERING PAUTRÄSK VINDKRAFTPARK Administrativa uppgifter 7 2 KOMPLETTERING ENLIGT FÖRELÄGGANDE Allmänt Landskapets riksintressen enligt 3 kap miljöbalken Kompletteringar Konsekvenser av att begränsa antalet vindkraftverk Förtydligande delområden Lokaliseringsalternativ Flyttleden 13 3 BILAGOR Bilaga 1 Karta Natur 15 Bilaga 2 Karta Vindresurs 15 Bilaga 3 Alternativ Lokalisering 15 5

6 6

7 1 KOMPLETTERING PAUTRÄSK VINDKRAFTPARK Ansökan med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inlämnas till Länsstyrelsen i Västerbottens län. Som aktförvarare föreslår vi Storuman och Vilhelmina kommun. 1.1 ADMINISTRATIVA U PPGIFTE R Sökande: Hemberget Energi AB, Adress: c/o Ownpower Projects Box 3043, VISBY Kontaktperson: Joakim Risberg, Hemberget Energi AB, E-post: Kommun: Län: SNI-kod: Storuman kommun, Vilhelmina kommun Västerbottens län B Hemberget Energi AB Hemberget Energi AB bildades våren 2008 och har som affärsidé att projektera för vindkraft i Pauträsk området i Västerbottens län. Hemberget Energi AB är ett dotterbolag till Ownpower Projects AB. Bolaget leds av VD Joakim Risberg och har sitt säte i Risträsk, Vilhelmina kommun. Föreliggande komplettering av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning har sammanställts av en arbetsgrupp bestående av Dag Melkersson, Joakim Risberg, Jesper Knudsen och Håkan Hansson inom Ownpower Projects AB konsulter har varit Johan Lindberg Enetjärn Natur AB samt Richard Söderberg Arctan AB. 7

8 2 KOMPLETTERING ENLIGT FÖRELÄGGANDE Med anledning av föreläggande från Länsstyrelsen i Västerbotten, daterat i ärende , inkommer Hemberget Energi AB med följande kompletteringar. 2.1 ALLMÄ NT Länsstyrelsen i Västerbotten har förelagt Hemberget Energi om tre kompletteringar: 1. Förtydligande om hur en eventuell begränsning av antalet vindkraftverk påverkar möjligheten att etablera vindkraftanläggningen. 2. En redovisning av andra lokaliseringar som övervägts inom länet och även utanför länet, samt vilka aspekter som medfört att dessa alternativ valts bort. 3. Ett förtydligande om huruvida en flyttled som inte är av riksintresse, längs höjdryggen på Stöttingfjället, kan utgöra alternativ till flyttleden över Pauträsket. Därtill har Länsstyrelsen kommunicerat ett ställningstagande vad avser landskapets olika riksintressen och inbjuder bolaget att bemöta dessa. Inledningsvis förtydligas och bemöts Länsstyrelsens skrivelse om riksintresseområdena i landskapet och därefter redovisas kompletteringarna var och en för sig L A N D S K A P E T S R I K S I N T R E SSEN Bolaget vill inledningsvis poängtera att landskapets värde för naturvård och kulturmiljö har varit centrala utgångspunkter under utformningsprocessen. I kap 2 i inlämnad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redovisas på ett tydligt sätt hur verksamheten har utformats för att inte medföra skada på riksintresse för naturvård och riksintresse för kulturmiljö. Bolagets bedömning är att vindkraftprojektets slutgiltiga utbredning, redovisad i ansökningshandlingarna, inte medför skada på de natur- och kulturvärden som omfattas av riksintressena. Det är därmed inte nödvändigt med en avvägning enligt miljöbalkens 3 kap 10. Bolaget ställer sig därför frågande till Miljöprövningsdelegationens ställningstagande, där det framställs som att vindkraftprojektet ligger inom stora delar av Stöttingfjällets riksintresseområde och antyder att den slutgiltiga utformningen kräver en riksintresseavvägning. Nedan utvecklas grunderna för bolagets uppfattning. Riksintresse för naturvård. Stöttingfjällets riksintresse för naturvården är ha stort och sträcker sig från Risträskområdet, där vindkraftparkens sydligaste delområde (Gardisjöliden) är lokaliserat, och vidare mot sydost. Stöttingfjället är ett stort högland med långa lider och berg samt mellanliggande platåer, myrar och vattendrag. På de högre liggande delarna dominerar granskogar (upp till 350 år gamla) medan på en del platåområden och bergstoppar dominerar björkskog av subalpin karaktär. En stor del av riksintresseområdet för Stöttingfjället utgörs av relativt näringsfattiga myrmarker, av vilka en 8

9 del har använts för myrslåtter. På översilningsmarker förekommer en rik örtvegetation. Riksintresseområdets kvalitéer ligger främst i dess relativt opåverkade skogar och rika representation av myrar som har stort vetenskapligt intresse. Riksintresseområdets värde för naturvården förtydligas av den skogliga värdetrakt som täcker stora delar av riksintresseområdet. Inom den skogliga värdetrakten finns slutligen naturreservat som skyddar värdekärnorna. En mycket liten del av riksintresseområdet (1,3 %) upptas av projektområdet vid Gardisjöliden, där den totala arealen som sammanfaller med riksintresse för naturvård uppgår till 425 ha. Denna del av riksintresseområdet ligger utanför den skogliga värdetrakt som preciserar riksintresseområdets värde för naturskydd och berör således inte heller någon värdekärna, se figur 54 i MKB och karta i bilaga 1. I de delar av riksintresset där det kan bli aktuellt att göra markanspråk finns inga identifierade naturvärden. Detta understryks av att avverkningar sker och är planerade inom denna del av riksintresseområdet. Gardisjöliden är även avgränsat i sin utbredning så att det inte påverkar konnektiviteten (sambandet) mellan de två värdetrakterna Stöttingfjället och Jovan II, se sid 148 i MKB. Stöttingfjällets riksintresse består av geovetenskap, myrkomplex, skogslandskap, odlingslandskap och fauna. Bolaget erinrar om att storslaget landskap inte nämns i riksintressebeskrivningen. Däremot kommer landskapets storslagenhet sett främst från höga punkter inom de skyddade områdena att påverkas då anläggningen dominerar landskapsbilden mot norr, se kap 7.5 i MKB. Sammantaget är det Bolagets uppfattning att Länsstyrelsens bedömning att landskapet inom Stöttingfjällets riksintresseområde skulle domineras av vindkraft är kraftigt överdriven. I riktning mot riksintresseområdets centrala delar i sydväst avgränsas vindkraftparkens visuella påverkan effektivt av den kuperade terrängen och den skog som, åtminstone inom naturreservaten, inte kommer att avverkas. Det kommer att vara svårt att se anläggningen inom stora delar av riksintresseområdet till följd av topografi och skog. Det är endast från de högst belägna punkterna på bergen och vid större öppna platser (sjöar och våtmarker), där topografi och skog inte avgränsar utblickarna mot norr, som vindkraftverken är synliga på ett längre avstånd. Det är bolagets bedömning att dessa naturvärden inte kommer att påtagligt påverkas. Riksintresse för kulturmiljö Byn Risträsk och den omgivande miljön är mycket värdefull och av riksintresse för kulturmiljö. Miljön har varit i centrum för vindkraftanläggningens utformning och några utredningar har varit av stor betydelse: 1. Landskapsanalys av sex fallstudieområden i Västerbottens län och bedömning av områdenas tålighet för vindkraft, 2011, Sweco på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten. 2. Landskapskaraktärisering Västerbottens län, 2010, Ramböll på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten. 3. Kulturhistorisk förstudie inför planerade vindparker på Stöttingfjället, 2010, Arkeologicentrum AB, bilaga 6 i inlämnad ansökan. 9

10 Tidigt i projektet valdes en stor andel av riksintresset för vindbruk bort från det fortsatta utredningsarbetet, eftersom bedömningen var att riksintresset för kulturmiljö skulle väga tyngre. Bolaget gjorde följaktligen samma bedömning som MPD och valde frivilligt att avstå från att pröva vindkraftanläggningen inom riksintresse för vindbruk mot en indirekt påverkan på riksintresset för kulturmiljö vid Risträsk. Bolagets bedömning förstärktes av de rapporter som under denna tid framarbetades på beställning av Länsstyrelsen i Västerbotten. Den viktiga landskapsvyn från Risträsk by, såsom den definierats i Swecos rapport och av bolaget, har i sin helhet undvikits trots att det utgör riksintresse för vindbruk, se karta i bilaga 2. Arkeologicentrum har därtill i en riktad förstudie bedömt att de vindkraftverk som ändå är synliga från Risträsk by är placerade på ett sådant avstånd att det inte påtagligt skadar riksintresset. Bolaget menar att en riksintresseavvägning eller jämkning redan har skett i samband med utformningen av vindkraftparken. Mot bakgrund av att den viktigaste landskapsvyn från Risträsk är undantagen, utblickarna från Risträsk har begränsats och avståndet är relativt långt bedömer bolaget inte att den planerade vindkraftparken medför annat än en mycket begränsad indirekt påverkan på riksintresset för kulturmiljö. Denna påverkan är klart tillåtlig och långt under ribban för vad som kan föranleda en riksintresseavvägning. I det sammanhanget ska även Gardisjölidens exceptionella vindtillgångar beaktas, vilket inneburit ett utpekande som riksintresse för vindbruk, se figur 26 i MKB. 2.2 KOMPLETTE RINGAR KO N S E K V E N S E R A V A T T B E G R Ä N S A A N T A L E T V I N D K R A F T V E R K Länsstyrelsen anger i föreläggandet att Bolaget ska motivera storleken på vindkraftparken och varför det på andra ställen går att bygga enstaka vindkraftverk. Storleken på en vindkraftspark bestäms av ett flertal faktorer. Två faktorer som avgör den teoretiska storleken är vindtillgången och elnätets kapacitet. I områden med ett väl utbyggt elnät kan ett mindre antal vindkraftverk ofta anslutas till det lokala nätet. Så är inte fallet i projekt Pauträsk. I det område som projekt Pauträsk ligger är en anslutning mot stamnätet det enda möjliga då inget regionnät finns utbyggt och en anslutning mot lokalnätet är tekniskt omöjlig. Ett bolag etablerade 2012 ett 0,8 MW Enercon vindkraftverk i Risträsk. Därmed var den lediga kapaciteten i området slut för en anslutning mot lokalnätet. En avgörande faktor för Bolaget under urvalsprocessen och den påföljande projekteringsfasen har varit att projektet ensamt ska kunna bära en anslutning mot stamnätet. Svenska Kraftnät (SVK) har satt som villkor för att en sådan anslutning ska kunna ske, är att kraftproduktionen uppgår till minst 300 MW. Det innebär att med 3 MW som märkeffekt på vindkraftverket så innebär det att minst 100 vindkraftverk måste projekteras. I praktiken behövs ett visst överantal då ett antal vindkraftverk faller bort i den slutliga byggbara parken. Detta beror på omständigheter som framkommer vid den s k micrositningen då varje tänkbar plats inventeras om den är byggbar eller inte. Lokala omständigheter som vattensjuk mark eller andra komplikationer i närmiljön kan medföra en reducering av antalet vindkraftverk. Det pågår en utveckling mot vindkraftverk med högre märkeffekt och om några år är det möjligt att 4-5 MW är standardeffekten. Det innebär att antalet vindkraftverk 10

11 som behövs för en anslutning mot stamnätet kan bli färre. Den ianspråktagna ytan minskar dock marginellt då större vindkraftverk har en större rotorarea och behöver stå på större inbördes avstånd från varandra. Ett skifte mot vindkraftverk på 4-5 MW innebär en ökning av rotordiametern med %. Teoretiskt skulle vindkraftverk på 4 MW kunna innebära en minskning av antalet vindkraftverk med % för att bibehålla samma effekt. Bolaget söker dock på 120 vindkraftverk med effekt på ca 3 MW som idag är den gällande storleksstandarden. Det pågår en utveckling även av dessa vindkraftverk mot högre torn och större rotorarea. Det kan i hög grad kompensera för högre märkeffekt och faktum är att rotorarean har större påverkan på energiproduktionen än märkeffekten. Vindresursen är en faktor som har stor påverkan på energiproduktionen. En ökning av medelvinden från 7,0 m/s till 8,0 m/s innebär en ökning av energiproduktionen på nästan 40 %! Det beror på att energiproduktionen är proportionell mot vindhastigheten upphöjt till 2,5. Bra vindlägen kan vara helt avgörande för lönsamheten i ett projekt. I projekt Pauträsk är delområdena Risliden och Gardisjöliden avsevärt bättre än de andra tre områdena i projektet; skillnaden ligger på 0,7 1,1 m/s långtidsnormerat, se karta i bilaga 2. Konsekvensen av detta är, för att vara ekonomiskt livskraftigt, måste Gardisjöliden och Risliden vara kärnan i det framtida byggprojektet. En möjlighet att öka antalet sökt ansluten effekt är att samarbeta med närliggande vindkraftprojekt för att på så sätt komma upp i effekt. Dock finns det betydande svårigheter i en samordning: projekten bör vara lika i tid i utvecklingsfasen, de bör ha likartade förutsättningar att få tillstånd, de bör ha likartade möjligheter till finansiering och en vilja till samverkan måste finnas hos båda parter. Bolaget föredrar för närvarande att driva projektet utan samordning F Ö R T Y D L I G A N D E D E L O M R Å D E N En reduktion av den tillståndsgivna vindkraftparken innebär att en samverkan med andra projekt i närområdet måste ske för att tillsammans uppnå nödvändiga 300 MW. En förutsättning för detta är dock att nyckelområdet Gardisjöliden/Risliden med den bästa vindresursen kvarstår i projektet. Det är ekonomisk sett omöjligt att etablera vindkraft i området om tillstånd inte lämnas för Gardisjöliden/Risliden. Pauliden, Simiskilä och Per-Ollesbrännan har inte tillräckliga vindtillgångar för att vara genomförbara på egen hand. Vindmätningarna och storleksskillnaden visar på en betydande produktionsskillnad, ca 50 % till Gardisjöliden/Rislidens fördel jmf med resten av projektet. Elpriset och elcertifikaten är idag väsentligt lägre än för bara 3 år sedan, vilket innebär att endast de rikaste vindresurserna är möjliga att nyttja. Det kan likställas med gruvnäringen, där en mineralfyndighet endast är utvinningsbar om malmpriset för metallen är tillräckligt hög för att motivera utvinningen. Vid ett lågt malmpris krävs alltså en rik fyndighet. Gardisjöliden/Risliden är, men vindkraftsmått mätt, en synnerligen rik fyndighet som även med mycket låga elpriser är ekonomisk och bidrar till produktion av förnyelsebar energi. Det är i allas intresse att produktionen av förnyelsebar energi förläggs på ett sådant sätt att det finns en ekonomisk trygghet i projektet. Det bör poängteras att projektområdena Gardisjöliden/Risliden kan utvecklas oberoende av de övriga tre delområdena. En utveckling av av Gardisjöliden/Risliden ensamt kommer dock att kräva samordning av elnätsanslutningen med andra projekt. 11

12 Mot denna bakgrund är bolagets uppfattning att vindkraftparken i sin helhet ska erhålla tillstånd. Det ger ett stort tillskott av förnyelsebar energi och skapar en god elnätsanslutning vars nyttjande blir optimerat. Om det av någon anledning inte finns grund för att bevilja tillstånd kan det som ett sämre alternativ accepteras att delområdena Per-Ollesbrännan, Simiskilä och Pauliden utgår, i den ordning de beskrivs. Konsekvenserna blir att mindre förnyelsebar energi produceras och att anslutande elledning inte utnyttjas fullt ut. Bolaget anser att delområdena Gardisjöliden/Risliden redan har gjort stora anpassningar och reducerats i storlek i den rådande samrådsprocessen. Dessa områden är som beskrivits ovan projektets absolut viktigaste områden för att nå en lönsam och kostnadseffektiv anläggning. Bolaget anser därför att dessa områden inte under några omständigheter bör reduceras eller utgå L O K A L I S E R I N G S A L T E R N A T IV I enlighet med förarbetena till miljöbalken ska reglerna om hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kap. beaktas vid platsvalet. För all verksamhet bör gälla att platsen för verksamheten skall väljas så att minsta intrång och olägenheter för människans hälsa och miljön uppkommer. Av förarbetena framgår även att det inte finns skäl att göra undantag från principen trots att en verksamhet i praktiken inte kan lokaliseras till någon annan plats på grund av att en viss naturresurs skall utnyttjas. Möjligheten till alternativa lokaliseringar är dock naturligtvis av betydelse vid bedömningen av om en plats kan godtas. Vid utvärdering av alternativa lokaliseringar för vindkraft skiljer sig förfarandet något jämfört med andra näringar och anläggningar. Länsstyrelsen påpekade i samråd att Bolaget tydligt skulle visa att den valda lokaliseringen som redovisades i MKB:n är den bästa platsen för etablering av projektet. Bolaget menar att projektet uppfyller lokaliseringsprincipens krav genom det tillvägagångssätt som använts för att utkristallisera det vindkraftområde som ansökan omfattar. Detta framgår tydligt under kapitel 2 i inlämnad miljökonsekvensbeskrivning. Av figur 1 på sid 17 i miljökonsekvensbeskrivningen framgår att fyra mycket stora områden med god vindtillgång utgjorde alternativ för vindkraftetableringen. Tre av dessa inkluderar till viss del även riksintresse för vindbruk, se figur 2 i miljökonsekvensbeskrivningen. Slutligen låg de fyra områdena delvis överlappande med områden som pekats ut i kommunernas översiktplanering: Storumans kommun, område 50, Norra Stöttingfjället. Vilhelmina kommun, område V, Stöttingfjället Lycksele kommun, två områden i kommunens västra del i anslutning till Vinliden. Gränserna är inte till fullo överensstämmande med kommunernas utpekade områden i översiktsplaneringen, men i ett tidigt lokaliseringsskede överblickas betydligt större områden. Därtill har bolaget varit lyhörda för Vilhelmina, Storuman och Lycksele kommuners synpunkter. I enlighet med lokaliseringsprincipen ställdes dessa alternativ mot varandra och resulterade i att två områden (Vinliden och Norrbäck) valdes bort. Dessa områden in- 12

13 kluderar till viss del riksintresse för vindbruk och enligt Lycksele kommuns tillägg till översiktsplanen förefaller delar av områdena vara lämpliga för vindkraft. De bortvalda områdena bör därför betraktas som relevanta lokaliseringsalternativ. Eftersom Länsstyrelsen ändå efterfrågar ytterligare alternativ kompletterar nu bolaget med ytterligare lokaliseringsalternativ, se bilaga 3. De redovisade alternativen är en blandning av projekt som bolaget för nuvarande utreder och nya platser som ännu inte utretts i detalj. Det högst rankade lokaliseringsalternativet är Digerberget i Bräcke kommun. Detta lokaliseringsalternativ delar flera av huvudalternativets styrkor, bl.a. utpekat i kommunens översiktsplan. Digerberget hyser dock inte förutsättningar att etablera lika många vindkraftverk som huvudalternativet. Området saknar även en bra och ekonomiskt genomförbar elnätsanslutning. En ny kraftledning innebär ett betydande markintrång och en stor kostnad. Vid Digerberget skulle det krävas en mycket lång ledningsdragning och det är därför tveksamt om detta projekt kan bli verklighet. Huvudalternativets goda anslutningsmöjlighet till stamnätet är i detta fall alternativskiljande. Vid sidan av att det är ekonomiskt genomförbart att ansluta huvudalternativet innebär det även en god hushållning med mark. Det är en förhållandevis liten areal mark per MW som ianspråktas för att överföra den producerade energin till stamnätet. Huvudägaren till Hemberget Energi AB, Ownpower Projects AB, har arbetat med vindkraft sedan 2005 och har genom åren analyserat mer än 50 platser i Sverige. Utifrån denna erfarenhet och utifrån de projekt som idag finns under utredning hos Bolaget är Pauträsk det lämpligaste och mest genomförbara projektet F L Y T T L E D E N Bolaget har haft fortsatta kontakter med Vapstens sameby. De flyttleder som är av riksintresse för Vapstens sameby är lokaliserade över Pauträsket respektive mellan Pauträsk och Umeälven. Flyttlederna mellan Pauträsk och Umeälven binder samman de utpekade kärnområdena, inom en trakt där en vinterbetesgrupp kan uppehålla sig. Bolaget har haft flera möten med Vapstens sameby och har förstått att den sydliga flyttleden inte utgör ett alternativ till de riksintressanta flyttlederna. De fyller olika funktioner för samebyn. Samebyn har berättat och det finns beskrivet i ansökningshandlingarna (kap 6 och kap 7.11) att det årligen sker en fri strövning, dvs. renar som inte kunnat insamlas för den sammanhållna flytten vandrar av sig själva västerut. Beroende på var renarna befunnit sig under vinterbetet väljer de olika stråk för denna strövning. Renar som vistats närmare Umeälven och i området kring Tallträsk vandrar längs de riksintressanta flyttlederna västerut. Även om samebyns flytt idag sker med hjälp av lastbil är det också längs dessa riksintresseutpekade flyttleder som samebyn historiskt har genomfört en samlad fotflytt. Den södra flyttleden, längs Stöttingfjällets höjdrygg, preciserar det stråk som renar från en annan del av vinterbeteslandet kan nyttja för den fria strövningen. Samebyn har även berättat att de vid enstaka tillfällen har flyttat en grupp av kvarblivna renar från området kring Åttonträsk till fjällen via Stöttingfjällets höjdrygg under försommaren. I ansökningshandlingen angiven bedömning, att den södra flyttleden är svårnyttjad, kommer sig av samebyns erfarenheter när denna grupp med renar flyt- 13

14 tades. Samebyn beskrev att Risbäcken är en mycket svår passage och att de fick arbeta hårt med att hålla renarna på själva höjdryggen vid passage söder om Risträsk. Detta för att undvika att renarna vek av söderut, med risk för sammanblandning med Vilhelmina norra sameby. Samebyns beskrivning understryks av att Risbäcken och området väster om Risträsk är angiven som en svår passage på markanvändningskartan, se bilaga 16 till MKB. Bolaget delar inte Länsstyrelsens uppfattning om att de riksintressanta flyttlederna skärs av på flera olika platser och ställer sig frågande till vilka platser som avses. Bolaget menar, mot bakgrund av erfarenheter från forskning och uppföljning, att de riksintressanta flyttlederna kommer att ha kvar sin funktion. Dock kommer förstärkning och nyttjande av befintlig skogsbilväg mellan Bergsäter och Simiskilä att medföra en störning, precis som alla andra allmänna vägar som måste passeras under renarnas flytt mellan åretruntmarkerna i fjällen och vinterbetesmarkerna i skogslandet. Bolaget vill även påpeka att vindkraftparken har begränsats i riktning mot samebyns kärnområden söder om Umeälven, se kap 2.2. Områdena Börtingberg, Nymyrliden, Brånaberg, Hästliden och Bergsäter har tagits bort. Detta har kraftigt reducerat antalet nya vägpassager längs de riksintressanta flyttlederna och skapar stora avstånd mellan rennäringens kärnområden och vindkraftetableringen. Mot denna bakgrund och med hänvisning till kap 7.11 i MKB är bolagets sammantagna bedömning att vindkraftanläggningens påverkan på rennäringen inte kan förutses bli större än att den måste tolereras om vindkraft ska anläggas i Norrland. 14

15 3 BILAGOR BILA GA 1 KARTA NA TU R BILA GA 2 KARTA VIND RESU RS BILA GA 3 ALTE RNA TIV LOKA LISE RING 15

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vindkraft i Markbygden - inbjudan till samråd

Vindkraft i Markbygden - inbjudan till samråd C M Y CM MY CY CMY K Solarvind.pdf 06-09-27 11.56.58 C M Y CM MY CY CMY K Tavelsjö, 15 oktober 2006 Vindkraft i Markbygden - inbjudan till samråd Markbygden och de höglänta, västra delarna av Infjärden

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Tilläggsplan för vindkraft

Tilläggsplan för vindkraft Tilläggsplan för vindkraft Storuman och Sorsele kommuner Erika Arklöf Bakgrund Syftet med projektet var att underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i Storumans och Sorsele kommuner.

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Det är nu klart att börja bygga vindkraftverk på Gabrielsberget. Svevind har fått bygglov, miljötillståndet är klart och regeringens beslut kring detaljplanen står fast. Under hösten planerar bolaget påbörja

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012

Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012 JP VIND AB Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012 Inbjudan Inbjudan till samrådsmöte (enligt miljöbalken 6 kap 4 ) har offentliggjorts genom annonsering

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft SAMRÅDSFÖRSLAG Del 2: Planförslag Tematiskt tillägg tillöversiktsplanen gällande vindkraft- SAMRÅD 1 Innehåll

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

DOM 2010-10-14 Stockholm

DOM 2010-10-14 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0612 DOM 2010-10-14 Stockholm Mål nr Sid 1 (10) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom 2009-11-24 i mål nr M 888-09, se bilaga KLAGANDE 1. Kammarkollegiet Box

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Bilaga 1 Samrådsredogörelse Bilaga 1 Samrådsredogörelse Informations/samrådsmöte med Kiruna kommun angående vindkraftanläggning i Luongastunturi-området, Kiruna kommun. Tid: 2007-03-14, 13:00-14:30 Plats: Partiberedningens möte i

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Bilaga 2 Synlighetszoner

Bilaga 2 Synlighetszoner Bilaga 2 Synlighetszoner Länsstyrelsen påpekade i sin begäran om kompletteringar att tabellen i avsnitt 8.4 är föråldrad (se tabell 2 nedan), och inte ger stöd för den slutsats sökanden drar. Att tabellen

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1 (6) Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1. Administrativa uppgifter: 2011-10-02 Sökande: Kontaktperson hos sökande: Konsult, kontaktperson för ärendet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Datum 2006-01-17 Handläggare Olle Nordell olle.nordell@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Planeringsunderlag för utbyggnad

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN Kommunen arbetar för närvarande även med en revidering av översiktsplanen i dess helhet. Vi är

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen Markupplåtelse

Läs mer

Vindkraft Bilaga 4 till översiktsplan

Vindkraft Bilaga 4 till översiktsplan KS 163-2013/6 Vindkraft Bilaga 4 till översiktsplan foto: Hans Bergh-Nilsson, Karlskoga kommun 2008 SAMRÅD 4 april 2014 4 juni 2014 Innehållsförteckning Inledning 2 Nuläget 2 Riksintresse 3 Prövning 3

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Fjällbohög i Sollefteå kommun, Västernorrlands län

Gruppstation för vindkraft vid Fjällbohög i Sollefteå kommun, Västernorrlands län Gruppstation för vindkraft vid Fjällbohög i Sollefteå kommun, Västernorrlands län Samrådsunderlag: tidigt utkast till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med förslag till vidare arbete Produktion: Enetjärn

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter och behandlar alla kunder lika.

Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter och behandlar alla kunder lika. Hur påverkar vindkraften elnätet? Roger Lindmark, Vattenfall Eldistribution 1 Nätbolag Affärsidé är att sälja transport av elenergi Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON VINDKRAFT I SVERIGE Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk

projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk Vindkraft förnybar energi för hållbar utveckling Vindkraften är en förnybar del av Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en stor

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä. Konsekvenser

Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä. Konsekvenser Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä Konsekvenser 41 Inledning Enligt gällande bestämmelser ska konsekvenserna av en översiktsplan, eller av ett tillägg till översiktsplan som denna vindbruksplan

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2010-01-25:

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2010-01-25: !"#$% &$#''% Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-14 127 att genomföra en utställning gällande rubricerat ärende. Planhandlingarna har varit utsända för samråd under tiden 2009-10-31 till 2010-01-08. Annonsering

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer