LO-distriktet i Stockholms läns remissvar RUFS 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LO-distriktet i Stockholms läns remissvar RUFS 2010"

Transkript

1 LO-distriktet i Stockholms läns remissvar RUFS 2010 Övergripande LO-distriktet i Stockholms län vill börja med att konstatera att det varit en bra process kring utvecklingsplanen med många inblandade. Vi anser dock att materialet är ganska oöversiktligt. Vi förstår tanken med att undvika stuprör ( dvs utbildning för sig, trafik för sig osv ) men vi har valt att avslutningsvis beskriva vad vi tycker utifrån olika sektorer. Vi tycker annars det blir lite rörigt. Vi delar helt och fullt insikten att Stockholm fungerar som tillväxtmotor för hela landet och vi är helt övertygade om att det inte blir mer tillväxt i norra Sverige, för att det blir mindre tillväxt här. Däremot anser vi att Stockholm inte kommer kunna kalla sig en region i världsklass, så länge det finns så stora inomregionala skillnader som det gör. Vi tycker att det berörs för lite i RUFS och framförallt saknas åtgärder på hur vi blir en konkurrenskraftig region där klassklyftorna minskar, folkhälsan stärks och integrationen förbättras. Vi anser också att det i RUFS saknas tillräckliga åtgärder för att klara miljömålen vilket vi utvecklar nedan; Miljö Konsekvenserna för regionens miljö kan bli omfattande om inte tillräckliga insatser vidtas i förebyggande syfte. Vi delar miljökonsekvensutredningens analys att insikten om behovet av anpassning inte har fullföljts och beaktats i de föreslagna bebyggelsestrukturerna Befolkningsökningen och ökad rörlighet i samhället kommer att medföra ökad belastning och större risker för länets olika vattenvärden. Även om planen innehåller positiva insatser så räcker de inte till. Planerad bebyggelse och transportinfrastruktur kommer att påverka regionens vattenmiljöer och vattentillgångar negativt. I likhet med Miljökonsekvensbeskrivningen frågar också vi oss om den förväntade samhällsutvecklingen är förenlig med de nödvändiga miljöinsatser som måste till. Mälaren som vattenförsörjning måste klargöras och det gemensamma ansvaret för tydliggöras. Normer för partiklar överskrids idag i stora delar av Stockholms innerstad och det är i den miljön många av våra medlemmar har sin arbetsplats. Yrken som

2 parkeringsvakter, distributions- och kollektivtrafik, taxi, renhållning, vägarbeten har sin dagliga syssla i dessa miljöer. Vi ställer oss positiva till ökad miljöforskning och utveckling av mer miljövänlig energiproduktion t ex vindoch vågkraft. Även om planen bedöms styra utvecklingen, så ökar befolkningen kraftigt och därmed också miljöbelastningen. Inriktningen mot mer miljövänliga alternativ måste tydliggöras i planen. Fördelad eller Tät region? I samrådsförslaget till RUFS 2010 skisseras två olika alternativ, två olika planbilder, benämnda Fördelad och Tät för Stockholmsregionens rumsliga struktur. Alternativet Fördelad bygger på en planerad utveckling av den fysiska strukturen som i huvudsak fortsätter i samma riktning som i den nuvarande RUFS Alternativet Tät innebär att större vikt läggs vid förtätning och en större koncentration av bostäder och arbetsplatser till Stockholmsregionens centrum samt till olika delregionala kärnor som utgör viktiga delcentra i regionen. Analyser som har gjorts visar att en ytterligare förtätning av Stockholmsregionen än vad som antogs i RUFS 2001, är möjlig. En tät Stockholmsregion är positivt ur flera hänseenden. Det underlättar utbyggnaden av en väl fungerande kollektivtrafik beroende på att resavstånden blir kortare och bostadsområden planeras där kollektivtrafiktillgången är god. I alternativet Tät förutsätts att en stor del resor sker med spårbunden kollektivtrafik. Det förutsätter en kraftig kollektivtrafikutbyggnad, där tunnelbanesystemet utgör en viktig del. Alternativet Tät ger också goda förutsättningar för utbyggnaden av ett miljövänligt energisystem. Bostadsbyggandet koncentreras mot regionens centrum samt mot delregionala centrum Arlanda, Täby-Arninge, Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Kungens kurva-skärholmen, Flemingsberg, Haninge och Södertälje som får betydelsefulla inomregionala funktioner för arbetsplatslokalisering och boende. LO-distriktet förordar alternativet Tät. Framförallt handlar det om förmågan att planera för en ökat kollektivtrafikresande, som är nödvändigt om

3 Stockholmsregionen ska kunna leva upp till de tuffa mål om begränsningar av växthusgaser som föreligger. Alternativ Tät är att föredra utifrån vår idé om en sammanhållen region där en stor majoritet av befolkningen ges tillgång till effektiv och högkvalitativ kollektivtrafik. Det är nödvändigt för regionens sociala sammanhållning, för att minska segregationen och för att utöka den regionala arbetsmarknaden. Regionplanen innehåller 6 utmaningar för Stockholmsregionen; Utmaningarna Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa. LO-distriktet anser att det är miljövänligt i sig att bo och verka i en storstad. Underlätta för färre bilresor. Satsa på kollektivtrafik. Satsa på förebyggande hälsoinsatser framförallt där folkhälsan är dålig Att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt ledande LO-distriktet anser att ordning och reda ska gälla på arbetsmarknaden. Konkurrens i kompetens - inte i löner och arbetsvillkor. Lägg inte alla ägg i samma korg. Satsa på forskning och innovationer av fler branscher. Kombinera utbildning och praktik. Yrkeshögskola Att öka tryggheten i regionen samtidigt som omvärlden upplevs som mer osäker LO-distriktet anser att det måste satsas mer på social service. Satsa på våra ungdomar! Bygg inte in utanförskap och segregation det ökar otryggheten och förstärker klassklyftor! Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som möjliggör ekonomisk tillväxt LO-distriktet anser; ställ inte ekonomisk tillväxt mot satsningar på mindre klimatpåverkan. Ställ om till ett mer hållbart samhälle där nya branscher och idéer tas tillvara. Satsa på kollektivtrafiken. Sänk taxan Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa LO-distriktet anser att de största satsningarna ska göras på kollektivtrafiken

4 När det gäller vägutbyggnad, prioriterar vi Förbifarten men säger nej till Österleden. Trängselskatten mer orättvis idag, då det är lättare att dra av kostnader för företag. Borde göras om men någon form av avgifter/skatt är en nödvändighet för att påverka bilismen. Pengarna in till kollektivtrafiken. Vi avvisar OPS och tycker att man ska satsa på statliga lån och lånefinansering Att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet LO-distriktet anser att vi alla mycket tydligare måste ta kampen mot diskriminering av alla de slag. Det finns så mycket resurser som inte tas tillvara. Innan vi säger att arbetskraftsinvandring är bra måste vi se till att de som kommit till Sverige för att försöka skapa ett nytt liv här ska ges möjligheterna till jobb och/eller utbildning. Ordning och reda ska gälla på arbetsmarknaden. Värdlandsprincipen ska gälla för kollektivavtal. LO-distriktets synpunkter på olika områden En region i världsklass förutsätter att det satsas för att utjämna de helt horribla skillnaderna som finns i vårt län bestående av jobb, bostad, tillgång till vård och -omsorg, kultur och hälsa Satsa på utbildning! Utbildningssatsningar är avgörande för regionens framtida utveckling. Förbättrad utbildning, som omfattar alla grupper i samhället, har också en viktig funktion för att bryta sociala orättvisor. Idag finns flera akademiska lärosäten i Stockholmregionen som håller mycket hög internationell klass, och som bidrar till kompetensförsörjning och utveckling av regionens näringsliv. Utbildningen måste emellertid utvecklas och ett viktigt steg mot en förbättrad akademisk utbildning i Stockholmsregionen är att ytterligare ett universitet bildas. Det nya universitetet bör vara det som idag är Södertörns högskola. Södertörns högskola har en unik funktion och kompetens, vilket bör framhållas i RUFS Vi måste också motverka den snedrekrytering som finns och främja att få fler studenter från nya, mer studieovana miljöer. Många gånger likställs utbildningssatsningar med satsningar på universitet och högskolor. Den högre utbildningen är mycket viktig, men vikt bör också läggas vid utbildningar på lägre nivå, alltifrån förskola till gymnasium. Tydliga satsningar på utbildning bör göras redan i förskolan.

5 Allt fler ungdomar väljer att studera vid gymnasieskolor som ligger utanför den egna kommungränsen. Det är i grunden en positiv utveckling, men den ökade rörligheten ställer ökade krav på samordningen av utbildning mellan olika kommuner inom regionen. Det bör lyftas fram i RUFS 2010 att en ökad regional och/eller statlig styrning behövs kring gymnasial utbildning, särskilt den yrkesinriktade. Styrningen behöver också stärkas kring vuxenutbildningen samt KY-utbildningen. Särskilda KYcentrum bör etableras på 4-6 platser i Stockholms län för att möta det växande behovet av yrkesutbildad arbetskraft. Stärk sammanhållningen! - Öka möjligheten till inomregional skatteutjämning! - Inför ett system inom vården som gör att resurserna i större grad riktas till områden där ohälsan är som störst. - Förstärk arbetsmarknadspolitiken satsa på arbetsplatsförlagd SFI! - Låt kommuner som Täby, Vallentuna, Lidingö, Vaxholm och Österåker få ett särskilt ansvar för arbetsplatsförlagd utbildning för invandrare Trafiken/Transporter/Distrubition - Tidigarelägg kollektivtrafiksatsningar tunnelbana och tvärförbindelser - Bygg Förbifarten, men hävda större statlig finansiering - Vi avvisar Österleden För dyr och för stor miljöpåverkan - Trängselskatterna - bör göras om men finnas kvar. Bör kolla möjlighet att höja avgifterna. Intäkterna tillbaka till regionen för att satsa på kollektivtrafik - Sänk kollektivtrafiktaxan! - Satsa på miljövänlig distribution. Satsa på sjöfarten och en långsiktig planering för utbyggnad av hamnar - Avsätt mark för byggande av terminaler för miljövänlig varuförsörjning - Öka andelen transporter och distribution på spår! Bostäder/byggande - Bygg hyresrätter återinför de statliga subventionerna - Upprusta och bygg om! - Bygg miljövänligt och energisnålt - Inrätta möjligheter för regionen/landstinget att ålägga kommunerna uppdrag för att bygga hyresrätter. Norra delen av länet måste ta ett större ansvar! -. Vi föreslår att strandnära markområden undantas från bebyggelse. Detta får då även den positiva effekten att det rörliga friluftslivet gynnas. Vi menar att strandskyddet har åsidosatts så många gånger och att man

6 på vissa håll i länet, försvårat tillgången till strandnära områden för allmänheten. Arbete/Näringsliv - Uppmuntra företagsetableringar i södra delen av länet såsom Haninge, Botkyrka, Huddinge och delar av södra Stockholm genom att arrendera ut mark gratis under ett par år - Satsa på god social service - Öka möjligheten till inomregional skatteutjämning! - satsa på att utveckla produktion av närproducerad mat och andra viktiga konsumtionsvaror. Det ger fler jobb men också bättre miljö! - anställ fler inom kommuner och landsting så att kvaliteten inom vård, omsorg och skola förstärks - kräv praktikplatser för unga och7eller nyanlända i all verksamhet som upphandlas för skattepengar Utbildning -satsa på en samordning av de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna! -Etablera en yrkeshögskola i regionen -Satsa på Södertörns högskola samt ge den universitetsstatus -Slopa den fria etableringsrätten för friskolor. Låt kommunerna bestämma och låt behoven styra! Vård och omsorg - Avbryt Vårdval Stockholm omedelbart - Slopa den fria etableringsrätten. Behoven ska styra vården och inte de ekonomiskt lönsamma - Satsa på förebyggande insatser där folkhälsan är som sämst Övrigt Regionfrågan Inrätta någon form av regionparlament eller låt landstinget få beslutskompetens när det gäller vissa frågor såsom yrkesutbildning och kollektivtrafik En text finns med i materialet som lyder uppmuntra nytänkande i offentliga organisationer. Vi vill uppmärksamma regionkontoret på att man ofta politiskt sätter likhetstecken mellan nytänkande i offentliga organisationer med privatiseringar. LO-distriktet vill väldigt tydligt säga att det finns många sätt att utveckla den offentliga sektorn på, bl a genom att satsa på kompetensutveckling, trygga anställningar och delaktighet för personalen. Dessutom ska brukarinflytandet stärkas och man ska satsa mer på forskning som leder verksamheten framåt. Tyvärr ser vi

7 det motsatta hända på dagens arbetsmarknad i vår region. Det är djupt olyckligt. Det finns även en skrivning om att man ska uppmuntra privat finansiering inom kultursektorn, vilket vi ställer oss väldigt frågande till vad det är man åsyftar. Kulturens överlevnad hör inte ihop med bidrag och inte med sponsorer, det är konsten själv som står för överlevnaden.det är alla de som arbetar med kultur som betalar mest för att kulturhändelser ska bli av. Utövarna av den icke kommersiella kulturen är de främsta sponsorerna av det egna arbetet. Vi anser inte att sponsorer ska styra över vilka eller vad för slags kultursatsningar som ska göras. Det vore väldigt olyckligt om kulturen blev beroende av näringslivssponsring. Då får vi en utveckling av konjunkturanpassad kultur. Vi delar däremot förslaget att det ska finnas ett samhällsansvar för experiment och nyskapande när det handlar om konst och kultur. LO-distriktet anser avslutningsvis att en region som vill vara Europas mest spännande, måste klara att bryta segregationen, bekämpa klassklyftor och förstärka folkhälsan. Arbete, bostad, utbildning och en god social service ska ses som en social allemansrätt. Detsamma gäller för en väl utvecklad, högkvalitativ och billig kollektivtrafik. Den ekonomiska tillväxten klarar aldrig detta allena. Det gäller att ha den sociala tillväxten i fokus!

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige Maj 2013 Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige 2 Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet 2014 2020 Länsstyrelsen fick

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Kommunstyrelsen Datum 1 (12) Kommunledningskontoret Näringsliv KS/KF2008:226 Lennart Nilsson, 016-710 83 37 Kommunstyrelsen YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer