CYBER COM Å R S R E D O V I S N I N G 2 O O O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CYBER COM Å R S R E D O V I S N I N G 2 O O O. www.cybercom.se"

Transkript

1 CYBER COM Å R S R E D O V I S N I N G 2 O O O

2 Innehållsförteckning 1 Kommande informationstillfällen 2 Året i siffror 3 Året i korthet 5 Detta är Cyber Com 7 VD:s kommentar 9 Kärnverksamheten 11 Ekonomisk utveckling i sammandrag 13 Kompetens,värderingar & kultur 16 Våra marknader & kunder 17 Affärsområde Telecom & Services 19 Marknaderna går ihop krönika av Johan Glimskog 21 Affärsområde e-business 23 Den otåliga ekonomin krönika av E rik Landberg 26 Aktiekapital & ägarförhållanden 30 Riskfaktorer & känslighetsanalys 31 Förvaltningsberättelse 37 Resultaträkning 38 Balansräkning 40 Kassaflödesanalys 41 Noter 55 Revisionsberättelse 57 Styrelse 59 VD, koncernledning och revisorer 61 Definitioner till ekonomisk information 62 Branschbegrepp

3 Kommande informationstillfällen P u b l i c e ri n g s d a gar för delårs ra p p o rter Q : D e l å rs ra p p o rt janu a ri - m a rs publiceras tors d a gen den 26 april D e l å rs ra p p o rt janu a ri-juni publiceras onsdagen den 22 augusti D e l å rs ra p p o rt janu a ri-september publiceras tors d a gen den 25 oktober O rd i n a rie bolagsstämma 2001: Bolagsstämma hålls tors d a gen den 26 april V ä l kommen till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB hålls torsdagen den 26 april 2001, klockan 15.00,Berns Hotel,Berzelii Park,Stockholm. Registrering av deltagare startar klockan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 12 april 2001 dels anmäla sig, och det antal biträden som aktieägare önskar medtaga,till bolagets huvudkontor senast klockan måndagen den 23 april 2001 Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste,för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman,begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos VPC AB den 12 april Anmälan Anmälan om deltagande kan ske antingen skriftligen till Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB, Box 7574, Stockholm eller per telefon ,alternativt per fax eller via e-post namn,adress,telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning ska ske. För ytterliga re information ko n t a k t a : Gunilla Sten, e ko n o m i d i rektör Cyber Co m,t e l e fon Året i siffror N y cke l t a l, ko n c e r n e n O m s ä t t n i n g, M S E K 357, 6 191, 9 R ö re l s e resultat före go o d w i l l av s k ri v n i n ga r, M S E K 26, 7 9, 5 R ö re l s e re s u l t a t,m S E K 20, 3 8, 8 R ö re l s e m a rgi n a l, % 5, 7 4, 6 Resultat efter finansiella poster, M S E K 23, 4 14, 5 E get kapital, M S E K 194, 9 135, 8 S o l i d i t e t, % 66, 3 76, 7 Räntabilitet på eget kapital, % 9, 7 17, 5 Antal anställda, m e d e l t a l A k t i e d a t a E get kapital per aktie vid full spädning, S E K 2 0, , 9 2 Vinst per aktie vid full spädning, S E K 1, 8 0 2, Kommande informationstillfällen Året i siffror 2

4 Året i korthet B ö rs å ret 2000 Cyber Coms första år som börsbolag bjöd på my cke t d ra m a t i k. Aktien noterades på OM Stock h o l m s - b ö rsens O-lista i december I n t resset för introduktionen var re ko rd s t o rt och emissionen öve rt e cknades 25 gånger av pri va t p e rsoner och det institutionella erbjudandet avbröts i förtid sedan det öve r- t e cknats 18 gånge r. Sista betalkurs vid årets slut 1999 var 172 kro n o r. Under år 2000 har kursen fa l l i t med den allmänna kurs n e d g å n gen för att vid åre t s slut stanna på 74,50 kronor vilket motsva rar ett b ö rs v ä rde på 629 miljoner kro n o r. Efter utspädning beräknas marknadsvärdet till 702 miljoner kro n o r. Vid börs i n t roduktionen 1999 var förs ä l j n i n g s p ri s e t 62 kronor per aktie. I augusti 2000 omstämplades Cyber Co m s aktier av serie A (ej notera d) och B till aktier av ett aktieslag utan beteck n i n g. Det innebär att Cyber Co m nu enbart har ett aktieslag. Marknadens utve ck l i n g F ö rsta kva rtalet präglades av en sällan skådad f ra m t i d s o p t i m i s m.i n t e r n e t konsulterna o ch d o t c o m f ö re t a gens aktier nådde alla re ko rd - nivåer på börs e n. O rd e ri n g å n gen var sva ga re än tidiga re under i n l e d n i n gen av åre t. En orsak var att efterfrågan på konsulttjänster av t og inför öve rg å n ge n till år Marknaden återhämtade sig dock s e n a re under våre n. Cyber Com har klarat sig fo rtsatt bra trots n e d g å n gen bland börsens IT- b o l a g. Bland börsens IT- konsultbolag kan märkas en minskad förvärvstakt. Vi d a re har konsulterna nu värd e rats i högre utsträckning efter vinst ge n e re ri n g s f ö r m å ga än framtida vinster. Från Cyber Coms sida har vi leve re rat vad vi u t l ovat och fo rtsatt va ra det lönsamma konsultbolag som vi va rit sedan start en Händelser i Cyber Co m Den 19 janu a ri tecknades ra m avtal med Telia M o b i l e. Telia Mobile valde efter en rad ly ckade u t ve ck l i n g s p rojekt för ava n c e rade mobilteletjänster att utöka samarbetet. Cyber Com är idag ensam leve rantör för ny u t ve ck l i n gen av billingsystem åt Telia Mobile. Under första kva rtalet inleddes re n o d l i n ge n av Cyber Coms verksamhet mot telekom och fi n a n s / h a n d e l. Den 7 fe b ru a ri offe n t l i gg j o rdes förvärvet av ko n s u l t f ö re t a get Intra - X. F ö re t a get består av ett 30-tal erfarna konsulter med kunder inom fi n a n s -,f ö rs ä k rings- och teleko m s e k t o r n. IBM och Cyber Com slöt den 30 mars ett avtal om part n e rskap som innebär att Cyber Com erbjuder tjänster baserade på IBM:s mjukva ru - l ö s n i n gar inom e-handelsområdet. Cyber Com f ö rdjupar därmed kunskaperna om IBM:s u t ve ck l i n g s verktyg Visual A ge samt de we b - b a s e rade tillämpningarna av We b s p h e re. Den 27 juni efterträdde Mats Alders Per Bergström som ny vd och ko n c e r n chef för Cyber Co m. Mats var tidiga re eko n o m i d i rektör o ch vvd i Cyber Co m. Samtidigt utsågs Gert S chy b o rge r, vvd i Saab A B, till ny styre l s e - o rd f ö ra n d e. Vid årets slut är av ve ck l i n gen av aff ä rs o m r å d e M a r k n a d s ko m munikation ge n o m f ö rd och ett renodlat Cyber Com flyttar fram positionerna. Den 25 janu a ri 2001 bildades Cyber Com Danmark A / S, med lokal ledning i Köpenhamn. Det nya dotterbolaget ska fo k u s e ra på de s t o ra och växande marknaderna inom telekom o ch fi n a n s. I fe b ru a ri 2001 förvärvades teleko m m a n a ge m e n t - b o l a get StreamIT AB med 17 medarbetare. I april sålde Cyber Com ut sitt e-learningbolag med 16 anställda till Contento Svenska A B, ett f ö retag inom Grimaldi Industri. Samtidigt teck - nades ett samarbetsavtal mellan parterna som löper fram till den 1 oktober Året i korthet Året i korthet 4

5 Detta är Cyber Com Tillsammans med telekom är bank, finans och förs ä k- ring de sektorer som traditionellt är de störs t a köparna av konsulttjänster i Sve ri ge. Det är ock s å inom dessa områden som Cyber Com är och har va ri t mest enga ge ra t. Det är därför rimligt att vi tydligt s i g n a l e rar till marknaden att vi har ko m p e t e n s,e r farenhet och styrka inom just dessa områden. Det ge r oss bättre möjligheter att serva våra kunder. Med vår omsättning på 358 miljoner kro n o r år 2000 och i genomsnitt 310 anställda, är vi fo rt farande en mindre aktör. Men storleken på våra kund e rs marknader innebär en stor potential för oss. Vi har my cket goda kunskaper och erfa renheter från p ro d u k t u t ve ckling inom exempelvis mobilt teleko m samt billing-lösningar (fa k t u re ri n g s s y s t e m ). Detta i kombination med ett ge d i get kunnande inom bank-, f ö rs ä k rings- och fi n a n s m a r k n a d e r n a, gör oss till en väl rustad leve ra n t ö r. Vår aff ä r Vår affär består i att utve ckla kundens aff ä rs ve r k- samhet till sin fulla potential. IT är vårt medel och k u n d nytta är vårt mål. V å rt erbjudande består av tre ko m p o n e n t e r : Vi hjälper kunden att effe k t i v i s e ra b e fi n t l i ga tjänster Vi hjälper kunden att skapa nya t j ä n s t e r Vi hjälper kunden att förve r k l i ga o ch ge n o m f ö ra kundens idéer Aff ä rs i d é Vi strävar efter att tillsammans med våra kunder u t ve ckla innova t i va,e ffe k t i va och värd e s k a p a n d e l ö s n i n gar för kundens hela aff ä rs p ro c e s s. Vår vision Cyber Com siktar på att bli en ledande aff ä rs p a rt n e r som förve r k l i gar nya aff ä rer i ett gränslöst info r m a- t i o n s s a m h ä l l e. V å rt erbjudande och pri s s ä t t n i n g S t a rten på ett uppdrag inleds ofta med förbere d a n d e studier och uppdra gen slutar när systemen är i dri f t ä ven om vi i marginalen tillhandahåller viss support. Vi har kompetens att hjälpa kunden under hela processen från utre d n i n g, b e s l u t,p l a n e ring till utve ck l i n g, i m p l e m e n t e ring och dri f t. Cyber Com efters t r ä var att ha en god mix av hela pro j e k t å t a ganden och försäljning av ko m p e t e n s - tjänster per timme för att vid varje tidpunkt undvika s va ckor på grund av ställtider mellan olika pro j e k t. När det gäller andelen ko m p e t e n s f ö rs ä l j n i n g re s p e k t i ve pro j e k t å t a ganden beror den i hög grad på hur mogen relationen är till kunden. Ju mindre moge n den är och ju längre ner på leve ra n t ö rslistan ko n s u l t e n kommer desto oftare handlar det om ko m p e t e n s- tjänster som debiteras per timme. Ju närmare re l a t i o n konsulten har desto mer handlar det om outsourc i n g av tjänster från kundens sida, dvs hela pro j e k t å t a- ganden för ko n s u l t e n. För Telia Mobile är vi exe m p e l- vis ensam leve rantör när det gäller ny u t ve ck l i n g. E ri c s s o n, d ä re m o t, som så totalt dominerar köp av konsulttjänster inom fo rskning och utve ck l i n g s o m r åd e t, arbetar i princip uteslutande med köp av ko m p e t e n s - t j ä n s t e r. Med både pro j e k t å t a ganden och leve ra n s e r av totallösningar har Cyber Com en komplett ko n s u l t - ve r k s a m h e t. B ra n s chens framtidsutsikter År 2001 kommer vi att uppleva en mer sansad utve ck - ling för IT- och Internetko n s u l t e r n a. Det typiska för 1990-talet var att konsultmarknaden och handeln med tjänster blev så påtaglig. En stor händelse var att PC:n intro d u c e rades i ko n t o rs l a n d s k a p e n.s a m t i d i g t fi ck Internet och ny teknologi sitt ge n o m b ro t t. N å go t som alla före t a g, såväl gamla som nya,t v i n gades att förhålla sig eller anpassa sig till. Detta var en utve ckling som närmast smög sig på, v i l ket bidrog till den k ra f t i ga reaktionen mot slutet av decenniet. R ä d s l a n för att missa tåget ko m b i n e rades med ett stort i n t resse från nya typer av fi n a n s i ä re r. Trots att kapitalmarknaden tappade fört ro e n- det för ko n s u l t b o l a gens aktier i fjol, k va rstår fa k t u m att utve ck l i n gen hittills bidra git till att vi har en hög I T- m ognad i Sve ri ge. Internet och den åtföljande t e k n o l ogin passar ex t remt bra för att ra t i o n a l i s e ra b e fi n t l i ga aff ä rs re l a t i o n e r. Ett globalt nät är föru t- s ä t t n i n gen för utve ck l i n gen av aff ä rs k ritiska applikationer mellan före t a g. Tillväxten kommer att fo rt s ä t t a men möjligen under större tystnad än hittills. V å rt g ru n d l ä ggande scenario är positivt. Vi tror att bra idéer kommer att löna sig. Big Is Beautiful är en devis i branschen intern a t i o n e l l t. Men vi tror det kommer att finnas ett stort utrymme även för mindre leve ra n t ö rer av ko n s u l tt j ä n- ster inom en öve rskådlig tid. Det kommer alltid att finnas en ko m m e rsiell avsättning för bra ko m p e t e n s o ch en fl exibel aktör. V å ra mål Cyber Com ska by gga långsiktiga kundre l a t i o n e r där vi alltid leve re rar med hög kvalitet och är en god aff ä rs p a rt n e r. L å n g s i k t i ga mål: Tillväxten ska långsiktigt uppgå till >25 procent per år. Koncernens röre l s e m a rginal ska långsiktigt uppgå till >12 procent per år. Pe rs o n a l o m s ä t t n i n gen ska uppgå till <10 procent per år. Ko rt s i k t i ga mål: Cyber Com ska va ra etablerade utanför S k a n d i n avien år Den organiska tillväxten ska ko m p l e t t e ras med stra t e giska nisch f ö r v ä r v, som kan ske såväl i som utanför Sve ri ge. 5 Detta är Cyber Com Detta är Cyber Com 6

6 VD:s kommentar Cyber Com har under året visat att före t a get klarar att växa och samtidigt behålla lönsamhet och m a rgi n a l e r. Vi har re n o d l a t verksamheten genom att av ve ck l a delar som utbildning och marknadsko m mu n i k a t i o n, o ch allt tydliga re i n riktat oss mot ett par huvudmarknader telekom och fi n a n s / h a n d e l. Marknader i fokus teleko m o ch fi n a n s / h a n d e l Inom telekom är vi en ledande aktör för utve ck l i n g av främst aff ä rsstödsystem och teleko m p ro d u k t e r. Cyber Com ansva rar som ensam leve rantör för ny u t- ve ck l i n gen av Telia Mobiles billingsystem, ett område där vi ligger långt fra m m e. Vi är också pri o ri t e ra d l eve rantör till Eri c s s o n, som ensamt står för en betydande del av konsultmarknaden i Sve ri ge. Cy b e r Com satsar även på att växa inom nya tjänster för mobil ko m munikation och bre d b a n d. Samtidigt har vi under året flyttat fram positionerna mot banko ch finansmarknaden samt förs ä k ri n g s m a r k n a d e n. Med vår unika kompetens blir vi ett viktigt stöd för a ff ä rs u t ve ck l i n gen av intera k t i va kundori e n t e ra d e b a n k -, finans- och förs ä k ri n g s l ö s n i n ga r. Ko m p e t e n s k raven är höga G ru n d l ä ggande för vår verksamhet är de höga ko m p e t e n s k rav vi ställer på vår pers o n a l. I snitt har våra konsulter tolv års IT-erfarenhet parat med mycket goda kunskaper om de marknader på vilka våra kunder ve r k a r. Detta ser vi som en förutsättning för att va ra en innova t i v, s t a r k, s t a b i l,l eve ra n s s ä ker och trovärdig affärspartner. Till våra styrkor hör att vi driver p rocesserna från idé till implementeri n g. Vi ser möjligheter och tillför ny teknik för att utve ckla kundens aff ä rs p ro c e s s e r. Vi är dessutom en fl ex i b e l o rganisation som re a ge rar snabbt på föränd ri n ga r. A n l e d n i n gen till att vi väljer att lyfta fra m t e l e kom- re s p e k t i ve fi n a n s / h a n d e l s o m r å d e t, s o m o m fattar bank, fi n a n s,i n f ra s t ruktur och förs ä k ri n g, är att dessa marknader är de största och de bra n s ch e r som satsar mest intensivt på systemu t ve ck l i n g. Vi ser en fo rtsatt stark efterfrågan inom dessa områden, där våra konsulter dessutom har lång erfa re n h e t o ch unik ny cke l kompetens och därför förstår dessa k u n d e rs aff ä re r. Vi har ge n o m f ö rt ett par omfattande orga n i- s a t i o n s f ö r ä n d ri n gar under året som gått. Den förs t a innebar att vi sålde utbildningsdelarna. Den andra innebar att vi av ve cklade aff ä rsområdet Marke t Co m mu n i c a t i o n o ch istället fo k u s e rade på Te l e c o m & Services och e-business. Renodling för att bli tydliga re Cyber Com har va rit ett ko n s u l t f ö retag som pri m ä rt s t y rts av tillväxt om än i småbolagsanda. Ti l l v ä x t e n har kunnat ske med lönsamhet och by ggts på hög kompetens hos medarbetarna. D ä remot har det inte funnits någon tydlig marknadsinri k t n i n g. I början av å ret såg vi att det i längden inte skulle va ra hållbart att fo k u s e ra på tillväxt i sig. Tillväxten måste ske inom vissa pri o ri t e rade marknadssegment. Cyber Com har hela tiden haft förmånen av att ha my cket kompetent personal och före t a get har satt ribban högt för nya medarbetare. P ro b l e m e t med en otydlig inriktning är att man ri s ke rar att gå miste om de intressantaste projekten och tvingas bli en underleve rantör i allt större utsträck n i n g. D e t innebär i förlängningen att man tappar i attra k t i v i t e t gentemot personal och arbetsmarknad och får s v å righeter att pro fi l e ra sig som en betydande aff ä rs - p a rtner gentemot sina kunder. Detta ville vi inte utsätta oss för och inledde därför en fo k u s e ring av verksamheten under fjolåre t. Fo k u s e ri n gen gör oss trov ä rd i ga re F ö rst kom förs ä l j n i n gen av utbildningsdelen. Ef t e r- hand insåg vi också att marknadsko m mu n i k a t i o n innebar en återvändsgränd för oss. I första stege t skar vi i maj 2000 ned antalet anställda och ko n c e n- t re rade oss på Intera c t i ve Bra n d i n g, att vårda va rum ä r ket på Internet. Men vi hade tuff ko n k u r rens från re k l a m -, va ru m ä r kes- och PR-byråer och beslöt att ö verlåta verksamheten till ett nytt bolag som delvis d rivs av gamla medarbetare. Fokuseringen mot våra prioriterade marknader gör oss starka ve rtikalt och tydliga mot bra n s ch e n. Vi har kompetensen och re fe re n s p ro j e k t e n. Ti l l s a m m a n s ökar detta Cyber Coms trov ä rdighet mot kunderna o ch marknaden. Det finns även synergier att dra mellan områdena telekom och bank/finans/försäkring. C i n t ra ett projekt som by gger va ru m ä r ket inifrån Under 2001 kommer alla inom Cyber Com att ha genomgått ett nytt intro d u k t i o n s s e m i n a ri u m, som vi kallar Cintra. Syftet är att stärka känslan för Cy b e r Com inom hela orga n i s a t i o n e n. Under seminari e r n a behandlar vi Cyber Coms kultur, a ff ä rs i d é, v i s i o n, m å l o ch stra t e gi e r. Vi får också möjligheten att utby t a kunskaper och erfa renheter samt inte minst att lära känna va ra n d ra ännu bättre. Att vi allesammans har en gemensam syn på vad Cyber Com står för är nödvändigt och något som jag prioriterar mycket högt. Framtidsutsikterna sträcke r sig över gränserna Vår ambition är att va ra etablerade utanför S k a n d i n avien år I fe b ru a ri i år startade vi som ett första steg verksamhet i Danmark. Det nya bolage t fo k u s e rar på de stora och växande områdena inom t e l e kom och fi n a n s.a n d ra intressanta marknader är E n g l a n d, Ty s k l a n d, Fra n k ri ke, Spanien och Italien. Tillväxten kommer att ske organiskt ko m b i n e rat med strategiska nischförvärv med fokus på våra prioriterade m a r k n a d e r. Vi räknar med en långsiktig tillväxt på >25 procent och en röre l s e m a rginal på >12 pro c e n t f ra m ö ve r. Mats Alders,VDoch koncernchef Cyber Com 7 VD:s kommentar VD:s kommentar 8

7 Kärnverksamheten R ö relsens intäkter M S E K Verksamheten är orga n i s e rad i två aff ä rsområden vilka re d ovisas nedan. Den samlade omsättningen för Cyber Co m,i n k l u s i ve de bolag som av ve cklats under år 2000, var 358 miljoner kronor vilket är en ökning med 86 procent jämfört med föregående år. Rö re l s e resultatet före go o d w i l l av s k ri v n i n gar ökade till 26,7 miljoner kro n o r, en ökning med 181 pro c e n t, v i l ket motsva rar en röre l s e m a rginal på 7,5 pro c e n t. Resultatet efter finansnetto uppgår till 23,4 miljoner k ronor vilket medför en nettomarginal på 6,6 pro c e n t. Cyber Com största kunder/andel av omsättninge n Te l i a 14 % E ri c s s o n 11 % R i k s s k a t t eve r ke t 6 % Te l e 2 / 4 T S o l u t i o n s 5 % Telecom & Services Omsättningen inom affärsområdet Telecom & Services ökade med 249 procent till 196 miljoner kronor (56 miljoner kronor pro forma 1999). R ö re l s e re s u l t a t e t f ö re go o d w i l l av s k ri v n i n gar ökade med 400 pro c e n t till 35 miljoner kronor (7 miljoner kronor pro fo r m a 1999 ).R ö re l s e m a rginalen uppgi ck till 15 procent (12 p ro c e n t ). Vid slutet av året uppgi ck antalet anställda till 114 personer (66). Under året som gi ck har vi ökat fo k u s e ri n ge n på telekom. Vi har idag etablerade affärsrelationer med marknadens stora köpare av ko n s u l t t j ä n s t e r, s o m E ri c s s o n, Telia Mobile och Te l e 2 / K i n n ev i k g ru p p e n. Tele2 följde med i förvärvet av Intra - X.F ö re t a get och dess 30 erfarna konsulter förstärkte inri k t n i n gen mot t e l e kom re s p e k t i ve fi n a n s o m r å d e t.d ä ru t ö ver har vi b reddat kundbasen med aktörer som Te l e 1 E u ro p e o ch SOS A l a r m. Under 2000 befäste vi vår ställning o ch vårt samarbete med Telia Mobile och teck n a d e det första ra m av t a l e t. Efter årets utgång har vi etab l e rat oss i Danmark. Det danska dotterbolaget med en tydlig i n riktning mot telekom och finans samt en erfa ren ledning kommer att hjälpa oss att följa med kunder som Ericsson och Telia över sundet. I fe b ru a ri i år f ö r v ä r vade Cyber Com teleko m m a n a ge m e n t b o l a ge t S t reamit A B.F ö re t a get och dess 17 medarbetare har lång erfa renhet och stor kompetens inom teleko m o ch IT, med tyngdpunkt på stra t e gi och ve r k s a m h e t s- u t ve ck l i n g. e - B u s i n e s s O m s ä t t n i n gen inom e-business ökade med 40 pro c e n t till 167 miljoner kronor (119 miljoner kronor proforma 1999 ). R ö re l s e resultatet före go o d w i l l av s k ri v n i n ga r u p p gi ck till 16 miljoner kronor (20 miljoner kro n o r p ro forma 1999). R ö re l s e m a rginalen uppgi ck till 9 procent (16 procent). Vid slutet av året uppgick antalet anställda till 138 personer (112). e-business bildade ett eget aff ä rsområde i j a nu a ri 2000 i Stock h o l m. I maj knöts ko n t o re n i Göteborg, Uppsala och Malmö till området och i augusti utökades e-business med ytterliga re tre bolag inom Cyber Co m. I slutet av fe b ru a ri fi ck vi ett ra m avtal med Pre m i e p e n s i o n s myndigheten (PPM). I mars slöt vi ett avtal med IBM om part n e rskap som innebär att Cyber Com fördjupar sitt kunnande kri n g IBM:s utve ck l i n g s verktyg Visual A ge samt prog ra mvaran We b s p h e re för lösningar inom e-handel. Cy b e r Com inledde också ett stra t e giskt samarbete med Assa A b l oy. Tillsammans utve cklar vi en intera k t i v I n t e r n e t b a s e rad lösning för hantering av den nya ge n e rationen lås- och säke r h e t s l ö s n i n ga r. S a m a r b e t e t är av stra t e gisk vikt och ger möjlighet till internationell närva ro och en långsiktig re l a t i o n. Under 2000 startade Cyber Com en unders ö k n i n g s- ve r k s a m h e t, Cyber Com Re s e a rch, för att profilera Cyber Com som vägledare på våra prioriterade marknader bank och fi n a n s. Hittills har man pre s e n- t e rat en enkätundersökning som jämför banke r n a s utbud av WA P - t j ä n s t e r. I vår pre s e n t e ras en undersökning om hur anv ä n d a r v ä n l i ga bankerna är för p ri va t p e rsoner på nätet och i höst kommer motsvarande för före t a g s k u n d e r n a. R ö re l s e resultat före goodwill (EBITA ) M S E K 9 Kärnverksamheten Kärnverksamheten 10

8 Ekonomisk utveckling i sammandrag Re s u l t a t r ä k n i n ga r P ro fo r m a P ro fo r m a K S E K R ö relsens intäkter R ö relsens ko s t n a d e r Av s k ri v n i n gar enligt plan *) J ä m f ö re l s e s t ö rande poster R ö re l s e re s u l t a t Finansiella intäkter Finansiella ko s t n a d e r Resultat efter fi n a n s n e t t o S k a t t M i n o ritetens andel av årets re s u l t a t Å rets re s u l t a t *) va rav go o d w i l l av s k ri v n i n ga r B a l a n s r ä k n i n ga r P ro fo r m a P ro fo r m a K S E K Ti l l g å n ga r I m m a t e riella anlägg n i n g s t i l l g å n ga r M a t e riella anlägg n i n g s t i l l g å n ga r Finansiella anlägg n i n g s t i l l g å n ga r Summa övri ga omsättningstillgånga r Likvida medel Summa tillgånga r E get kapital och skulder E get kapital Av s ä t t n i n ga r R ä n t e b ä rande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Ka s s a fl ö d e s a n a ly s P ro fo r m a P ro fo r m a M S E K Ka s s a flöde från den löpande ve r k s a m h e t e n 28, 7 7, 0 1, 9 1, 5 2, 4 Ka s s a flöde från inve s t e ri n g s ve r k s a m h e t e n - 44, 1-13, 2-5, , 8 Ka s s a flöde från fi n a n s i e ri n g s ve r k s a m h e t e n 20, 0 107, 6 8, 5 1, 1-1, 0 F ö r ä n d ring av likvida medel 4, 6 101, 4 5, 3-0, 4 0, 6 Likvida medel vid periodens början 107, 3 5, 9 0, 6 1, 0 0, 4 Likvida medel vid periodens slut 111, 9 107, 3 5, 9 0, 6 1, 0 N y cke l t a l P ro fo r m a P ro fo r m a Totalt kapital, M S E K 294, 2 177, 2 41, 6 13, 5 5, 9 Sysselsatt kapital, M S E K 215, 1 136, 8 15, 8 5, 3 1, 9 E get kapital, M S E K 194, 9 135, 8 12, 9 2, 5 1, 9 Räntabilitet på totalt kapital, % 10, 1 13, 7 15, 0 34, 9 76, 4 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13, 5 19, 7 39, 3 93, 9 238, 1 Räntabilitet på eget kapital, % 9, 7 17, 5 26, 4 108, 5 171, 6 R ö re l s e m a rginal före go o d w i l l av s k ri v n i n ga r, % 7, 5 5, 0 4, 2 8, 2 17, 8 R ö re l s e m a rgi n a l, % 5, 7 4, 6 4, 2 8, 2 17, 8 N e t t o m a rgi n a l, % 6, 6 7, 6 3, 9 8, 0 18, 0 Ka s s a l i k v i d i t e t, gg r 2, 6 3, 9 1, 4 1, 3 1, 3 S o l i d i t e t, % 66, 3 76, 7 30, 9 18, 5 31, 8 S k u l d s ä t t n i n g s g ra d, gg r 0, 0 0, 0 0, 2 1, 1 0, 0 N e t t o s k u l d s ä t t n i n g s g ra d, gg r - 0, 6-0, 8-0, 3 0, 9-0, 5 Andel ri s k b ä rande kapital, % 73, 1 77, 2 32, 0 18, 5 31, 9 R ä n t e t ä ck n i n g s g ra d, gg r 82, 9 30, 3 10, 4 37, 5 253, 8 R ö relsekapital i relation till omsättning, % 3, 0 5, 0 4, 1 4, 4 1, 0 Ka p i t a l o m s ä t t n i n g s h a s t i g h e t, gg r 1, 5 1, 8 3, 5 4, 2 4, 2 I nve s t e ri n ga r, M S E K 42, 2 19, 3 5, 1 3, 0 0, 8 Antal anställda, m e d e l t a l Antal ko n s u l t e r, m e d e l t a l Antal anställda vid periodens slut Omsättning per anställd, K S E K Omsättning per ko n s u l t, K S E K F ö r ä d l i n g s v ä rde per anställd, K S E K Löner och ers ä t t n i n gar exkl soc av g, M S E K 150, 7 97, 0 50, 1 17, 5 4, 8 A k t i e d a t a P ro fo r m a P ro fo r m a Antal aktier vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut, full spädning E get kapital per aktie, S E K 23, 10 17, 23 2, 26 0, 50 0, 37 E get kapital per aktie vid full spädning, S E K 20, 70 15, 92 2, 08 0, 50 0, 37 Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier, vid full spädning Vinst per aktie, S E K 1, 95 2, 17 0, 39 0, 47 0, 44 Vinst per aktie vid full spädning, S E K 1, 80 2, 06 0, 40 0, 47 0, 44 Ka s s a flöde per aktie vid full spädning, S E K 3, 13 1, 07 0, 32 0, 30 0, Ekonomisk utveckling i sammandrag Ekonomisk utveckling i sammandrag 12

9 Kompetens, värderingar & kultur C i n t ra en process som förmedlar f ö re t a g s k u l t u re n Under år 2001 börjar vi ge n o m f ö ra Cintra - s e m i n a ri e r inom Cyber Co m.c i n t ra står för Cyber Com introd u k t i o n.s e m i n a rierna är fyra dagar långa, o ch till för alla som arbetar inom Cyber Co m. Vid varje kurs t i l l- fälle träffas cirka 20 personer från olika delar av l a n d e t, olika aff ä rsområden och med olika funktioner inom Cyber Co m. Fram till slutet av mars 2001 har sammanlagt 100 personer fördelade på fem seminarietillfällen tagit del av Cintra.M å l s ä t t n i n gen är att alla anställda ska ha gått igenom Cintra vid åre t s s l u t.d ä refter kommer Cintra att användas som ett i n t ro d u k t i o n s p a ket för nya n s t ä l l d a. Sy f t e : Att förmedla värden och visioner Det är viktigt att Cyber Co m - k u l t u ren ge n o m s y ra r hela orga n i s a t i o n e n. Det gör oss tydliga re och stark a re utåt. S e m i n a rierna funge rar som en intro d u k t i o n till Cyber Coms kultur, a ff ä rs i d é,v i s i o n, mål och strat e gi e r. D e l t a garna utbyter även praktiska aff ä rs o ri e n- t e rade erfa renheter och lär känna va ra n d ra ett viktigt syfte med seminarierna är ju också att de ska tjäna som nätve r k s by gga re internt. När det gäller de mjuka värdena inom före t a- ge t, behandlar Cintra exempelvis hur vi ska bete oss mot va ra n d ra och mot kunderna, vilka värden före t a- get står för, o ch vad vi menar med kva l i t e t. Vi ko m b i- n e rar teori och praktik och ägnar en stor del av tiden åt grupparbeten och diskussioner. Av ra p p o rt e ri n ge n s ker i form av pre s e n t a t i o n e r, där konsulterna ock s å får tillfälle att finslipa fra m s t ä l l n i n g s t e k n i ke n. S t ä r ker konsulterna i sin yrke s ro l l Ko n s u l t rollen innebär att sälja sig själv, vid införs ä l j- n i n gen av ett uppdra g, o ch att göra vistelsen hos kunden smidig och värdeskapande för bägge part e r, när man väl är ko n t ra k t e ra d. De handfasta råd och e r fa re n h e t s u t byten konsulterna får vid Cintra - s e m i- n a ri e t, u t ve cklar dem i ko n s u l t ro l l e n. Samtidigt är det viktigt att Cyber Com lägge r re s u rser och energi på att stärka de individuella konsulternas känsla för det gemensamma före t a get m å n ga av konsulterna tillbri n gar ju merp a rten av sin tid ute hos kunderna. Bland annat handlar det om att föra n k ra de värd e ri n gar som Cyber Com står för. Det finns två ord som vi använder för att sammanfatta detta: kompetens och enga ge m a n g. Med höga ko m p e t e n s k rav följer stolt personal Cyber Com rekryterar bara de bästa. Personer som är väl förtrogna med sin yrkesroll och med kunskaper och erfarenheter. I genomsitt har Cyber Coms konsulter tolv års erfarenhet i branschen. Vi ställer höga krav på dem vi rekryterar antingen ska de ha fem års yrkese r fa renhet eller tre år i yrket ko m b i n e rat med högs ko l e u t b i l d n i n g. De flesta har någon form av IT-utbildning från teknisk högskola eller systemvetenskaplig linje,eller en samhällsvetenskaplig utbildning. Med kompetensbegreppet avser vi även social kompetens. Den värderar vi mycket högt.de anställda är ambassadörer för Cyber Com i kontakten med kunden. Vi tror att våra högt ställda krav ger vår personal anledning att känna sig stolta.hos oss får de en bekräftelse på att de tillhör de b ä s t a. E n ga ge m a n get är minst lika viktigt En hög kompetens utan enga gemang är inge n t i n g v ä rd. Det är viktigt att våra medarbetare inte tve k a r att ställa frågor om det skulle behöva s. M e d a r b e t a re som på eget initiativ söker kunskaper och går vidare med frågor för kundens räkning uppskattas, i n t e minst av kunderna. Det är viktigt att personalen är e n ga ge rad såväl utåt mot kunden som inåt mot f ö re t a get och övri ga medarbetare. C i n t ra - p ro c e s s e n är ett viktigt bidrag till detta. Cyber Com sköter till s t ö rsta del re k r y t e ri n gen genom nätverk och ko n t a k- t e r. Det är en bra grund för att skapa social samhörighet inom före t a ge t. Vi tar hänsyn till före t a g s k u l t u re n Ett företags orga n i s a t i o n s s t ru k t u r, t e k n o l ogi och liknande har bara en liten inverkan på före t a g s k u l t u- re n. Det som är verkligt intressant är de fa k t o re r man inte kan ta på, de som finns under ytan. Det kan va ra värd e ri n ga r, k ä n s l o r, a t t i t y d e r, p e rs o n l i ga re l a t i o- n e r, i n formella maktstru k t u rer och gru p p n o r m e r. D e t är viktigt att ledningen har känsla för hur samspelet f u n ge ra r, a n n a rs ri s ke rar man att hamna snett exe m- pelvis under en snabb ex p a n s i o n. O rganisation med utrymme för individen N å got Cyber Coms personal ser som positivt är den småskalighet som kommer till uttryck i orga n i s a t i o- n e n. Här finns utrymme för individen att synas och h ö ra s. Ef t e rsom en stor del av konsulterna sitter u t s p ridda hos kunder är det viktigt att det finns en fast bas med pers o n l i ga kontakter och ko l l e ger man kan identifi e ra sig med internt på Cyber Co m. D e t måste finnas en tydlig vi-känsla. M å n ga av våra ch e fer är konsulter själva o ch delar sin tid mellan att va ra arbetsledare och att va ra ko n s u l t. Det skapar en förståelse och delaktighet i övri ga medarbetares arbeten. Cyber Com har en platt organisation som sätter individen i centru m. Samtidigt inser vi vikten av ett starkt ledars k a p. Ti l l - gänglighet är ett ny cke l o rd. Ledarna ska alltid va ra n å b a ra. Vi pri o ri t e rar också ko rta beslutsvägar och att ch e ferna både har ansvar och befoge n h e t e r. Ö v ri ga metoder U t ö ver Cintra dri ver Cyber Com ege n p ro d u c e ra d e gemensamma utbildningar för projekt- re s p e k t i ve t e s ts t y r n i n g. X - p e rt är en praktisk handledning i konsten att dri va projekt och omfattar även mallar o ch ru t i n e r. Den vänder sig både mot vår ege n p e rsonal och mot kunder och samarbetspart n e rs. Cyber Com ser gärna att metoderna sprider sig på m a r k n a d e n. U t b i l d n i n gen är främst avsedd för pro j e k t l e- d a re. Men även andra är välkomna att delta efters o m k u rsen skapar förståelse för pro j e k t l e d a rens arbete o ch vad som krävs av alla inblandade i ett pro j e k t. Vi har även X-akt som är en metod för teststyrning. X - p e rt är en tvådaga rs k u rs och X-akt tar en dag i anspråk. 16,5% 26,7% 11,8% Sy s t e mve t a re, 2 6, 3 % C i v i l i n ge n j ö re r, 1 8, 7 % 26,3% 18,7% Annan teknisk akademisk utbildning, 2 6, 7 % Ö v rig akademisk utbildning, 1 6, 5 % Ö v rig eftergymnasial utbildning, 1 1, 8 % Genomsnittlig antal a n s t ä l l d a 13 Kompetens,värderingar & kultur Kompetens,värderingar & kultur 14

10 Våra marknader & kunder Cyber Com är ett IT- konsultbolag inom stra t e gi och teknologi. F ö re t a get har sina kunder inom fl e ra bra n s cher orga n i s e rat i två a ff ä rs o m r å d e n : Telecom & Services och e-business. Telecom & Services erbjuder telekomsektorn och tjänstepro d u c e ra n d e f ö re t a g / o rganisationer kompetens inom modern systemu t ve ck l i n g o ch pro j e k t s t y r n i n g. e-business erbjuder ava n c e rade ko n s u l t t j ä n s t e r samt hela lösningar för i första hand företag inom finans och handel.

11 Affärsområde Telecom & Services G ru n d l ä ggande för marknadsutve ck l i n gen inom telekom på senare år är av re g l e ri n gar och ny teknologi. Det förstnämnda främjar nya aktörer och därmed en ökad ko n k u r re n s. Det sistnämnda dri ver på utve ckl i n ge n. Båda fa k t o rerna ger utrymme för nya aktöre r o ch för de gamla aktörer som ändrar sin aff ä r. E r b j u d a n d e t Cyber Com erbjuder telekomsektorn kompetens inom modern systemu t ve ckling och pro j e k t s t y r n i n g. D e l s till teleopera t ö rerna vad gäller aff ä rs- och kunds t ö d s s y s t e m, dels till teleko m i n d u s t rins utve ck l i n g s- av d e l n i n ga r. Vi erbjuder hela lösningar eller ko m p e- t e n skonsulter per timme. L ö s n i n garna kan va ra i fo r m av ett helhetsåtaga n d e, då vi tar ansvar för hela u t ve cklingsarbetet och bemannar hela eller delar av p ro j e k t e t, eller i form av pro j e k t å t a gande då vi basera r arbetet på Cyber Coms komponenter och standardp ro d u k t e r. Ve r k s a m h e t e n Konsulttjänster till teleko m i n d u s t rins utve ck l i n g s avd e l n i n gar står för cirka 25 procent av aff ä rs o m r å d e t s ve r k s a m h e t. Cyber Com arbetar främst med mjukvaru l ö s n i n gar i produkter för mobila nät och bre d b a n d s - n ä t. Bland kunder finns främst Ericsson men även t ex Microsoft Mobile Internet.Området sysselsätter tusentals konsulter i Sve ri ge idag. Hälften av verksamheten inom telekom av s e r a ff ä rs- och kundstödssystem åt främst teleopera t ö- re r. Cyber Com arbetar främst med ny u t ve ckling inom områden (t ex prissättning eller ko n t a n t ko rts hanteri n g) som ökar opera t ö re rs föru t s ä t t n i n gar att erbjuda nya tjänster. Billingsystem (fa k t u re ri n g) inom m o b i l t e l e fonins värld är my cket ko m p l ex a. Va r j e enskilt samtal måste re gi s t re ras och prissättas på rätt sätt beroende på var kunden befunnit sig när han ri n g d e, v i l ken typ av samtal han ri n g t, vid vilken tidpunkt och om det skett genom en annan opera t ö r, v i l ket kallas ro a m i n g. F ö rutom stöd för fa k t u re ri n g får systemen även en roll som stöd för pro d u k t f ö r- säljning av mobila tjänster till mobilanv ä n d a r n a. Billingsystem i sig är ett av de största applikationsområdena i världen. Området sysselsätter konsulter i Sve ri ge. Bland kunderna finns fl e ra av de s t ö rsta opera t ö rerna i Sve ri ge men inom kundstödssystem även fl e ra tjänstepro d u c e rande före t a g utanför teleko m s e g m e n t e t. Största kunderna inom Telecom & Services Telia Ericsson Tele2 4TSolutions Microsoft Mobile Internet SOS Alarm U t ve ck l i n gen av tjänster för mobila nät och b redbandsnät är ett tredje område. Marknaden är än så länge endast i ett uppby gg n a d s s kede och sysselsätter en mindre andel hos oss. För Cyber Coms del handlar uppdragen främst om att utarbeta affärsplaner o ch beslutsunderlag. Väljer kunden att gå vidare kan detta ge uppdrag i form av olika IT-lösningar, exempelvis mobila e - h a n d e l s l ö s n i n ga r, ko n t a n t ko rt s l ö s n i n gar samt mikro - b e t a l n i n ga r. M a r k n a d e n Det finns ett antal olika aktörer att räkna med som k ö p a re av konsulttjänster inom teleko m. F ö rst och främst är det Network Suppliers (system- och utrustni n g s l eve ra n t ö re r ). Dit hör företag som Eri c s s o n,n o k i a o ch Motoro l a.n e t work Prov i d e rs (nätbolage n ), som t ex Telia Mobile, f ö r valtar och har hand om dri f t e n av näten.andra roller inom mobilt telekom har Service P rov i d e rs eller i dagligt tal opera t ö rerna (återförs ä l- jarna av telefoni och nätaccess) samt Co n t e n t P rov i d e rs som kan va ra opera t ö rer eller tre d j e p a rt s - l eve ra n t ö re r. Det finns ett my cket vitalt utve ck l i n g s l a n d s k a p inom mobilt teleko m, my cket tack va re de re s u rs e r som Ericsson efterfrågar på ko n s u l t m a r k n a d e n. D e t t a har även attra h e rat utländska ko n k u r renter att placera fo rskningscenter i Sve ri ge.n o k i a, M o t o rola och IBM är några exe m p e l. A k t ö re r N å g ra av våra ny ckelkunder är Eri c s s o n, Telia och Te l e 2 / K i n n ev i k g ru p p e n. Bland övri ga kunder fi n n s M i c rosoft Mobile Internet och SOS A l a r m. Cyber Co m har även internationell erfa renhet inom området tillsammans med Telia Mobile International på Sri Lanka o ch med Ericsson i Tu n i s i e n. När det gäller konsulttjänster åt teleko m - i n d u s t rins utve ck l i n g s av d e l n i n gar ko n k u r re rar vi med de leve ra n t ö rer som har ra m avtal med Eri c s s o n. N å g ra om marknaden för UMTS har krympt och att det blir f ä r re som tar hand om nätutby ggnaden i Sve ri ge.m e n det svänger så fo rt att scenariet kan se helt annorlunda ut inom ko rt. S l u t l i gen har vi utve ck l i n gen av nya tjänster för mobila nät och bre d b a n d. Inom det här området råder det osäke r h e t. Fra m f ö rallt hur utve ck l i n ge n kommer att påverka oss ko n s u l t e r. Kommer aktöre r n a att satsa på egen utve ckling med hjälp av oss eller på inköp av standardprodukter och komponenter? exempel är Tieto Enator, Sigma och Hi Q. I janu a ri 2001 fick Cyber Com sitt första ramavtal med Ericsson. Inom billingsystem ko n k u r re rar vi med företag som Cap Gemini och Hi Q. Vi har sedan fe b ru a ri år 2000 ra m avtal med Telia Mobile. Vi har också ra m avtal med Te l e 2 / K i n n ev i k g ru p p e n. Fra m t i d s u t s i k t e r Te l e o p e ra t ö rernas stödsystem kommer att bli ett allt v i k t i ga re vapen i ko n k u r rensen mellan bolage n. Kundstödssystem får en ökad betydelse inte minst mot bakgrund av att aktörerna går samman och bildar gemensamma nätbolag inom UMTS. D riften ko m m e r därmed inte att ge några ko n k u r re n s f ö rd e l a r. D i ffe re n t i e ri n gen kommer istället att utgå från vilke n typ av tjänster som opera t ö rerna kommer att erbjuda. Den tidiga re pro d u k t i o n s s t y r n i n gen kommer att e rsättas av marknads- och kundstyrda system. F ö r vår del är detta en stabil marknad med en fo rt s a t t god efterfråga n. Den kra f t i ga utby ggnaden av ny infra s t ru k t u r, som näten för GPRS och UMTS, kommer att påve r k a Bengt Levin,affärsområdeschef Telecom & Services ä ven oss. D ä remot är det är svårt att bedöma tidsasp e k t e n. Den svenska marknaden följer den globala u t ve ck l i n gen på området. I dagsläget ser det ut som Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 totalt 2000 Telecom & Services O m s ä t t n i n g 44, 1 48, 3 45, 5 58, 5 196, 4 R ö re l s e resultat före go o d w i l l 10, 2 9, 7 4, 6 10, 8 35, 3 Medeltal anställda Antal anställda vid årets utgång Affärsområde Telecom & Services Affärsområde Telecom & Services 18

12 Marknaderna går ihop Johan Glimskog, vd Global Communication Solutions inom Cyber Com Te l e kom och mobilt telekom är en värld i ständig f ö r ä n d ri n g. Fra m ö ver kommer jakten på kunden att va ra i fo k u s. M o b i l t e l e o p e ra t ö rerna tänker inte göra om samma misstag som Internetleve ra n t ö rerna och ge bort möjligheten att tjäna pengar på tjänster till a nv ä n d a r n a. Det är svårt att re p a re ra ett sådant misstag även om det görs tappra förs ö k. Vi s s e r l i gen var gratis information en bidra ga n d e o rsak till succén för Internet. Men på lång sikt ger det i n gen ekonomi för alla de opera t ö rer som tillhandahåller Internetaccess. De som har tjänat stora penga r hittills är ege n t l i gen hård va ru l eve ra n t ö rer som Cisco. Två kra f t e r Två krafter lär påverka utve ck l i n gen inom mobilt t e l e ko m.n e t work Prov i d e rs (nätbolagen) kommer att ha dy ra inve s t e ri n gar i licenser och nätutby gg n a d som måste gå att räkna hem. Det innebär att de tillsammans med Service Prov i d e rs (mobilteleopera t ö- rerna) kommer att va ra med i frontlinjen för att u t ve ckla intäktsmodellerna. De stora möjligheterna har den som äger kunden och därmed kan erbjuda o ch ta betalt för kri n g t j ä n s t e r. Men det kommer att finnas utmanare. Dessa är samtliga företag med stora k u n d s t o ck a r, till exempel bensinbolag, b a n ke r, k re d i t- ko rt s f ö re t a g, elbolag och detaljhandeln. Det finns ett antal roller som aktörerna på teleko m - m a r k n a d e n k a n s p e l a. F ö rstår man det ko m p l exa samspel av affärsrelationer som uppstår mellan dessa aktörer och ge n t- emot slutkunden är man en vinnare fra m ö ve r. Fokus teleko m Inom Cyber Com har vi valt att tydligt fo k u s e ra vår verksamhet mot telekom inklusive mobilt teleko m. Ä ven om vi ser en ökad ko nve rgens mellan olika marknader kommer aff ä rsmodellen och tänkandet att i grunden att va ra detsamma. F ö rst har vi Netwo r k P rov i d e rs (nätbolage n ). De har hand om drift och förvaltning av själva näten och tillhandahåller access. Sedan har vi Service Prov i d e rs (opera t ö rerna) som tillhandahåller tjänster som öve r f ö ring av tal och d a t a.s l u t l i gen har vi Content Prov i d e rs,t re d j e p a rts l eve ra n t ö rer av innehåll som tillhandahåller tjänster som kan öve r f ö ras som tal eller data. V å ra kunder tillhandahåller access till näten och/eller opere ra r tjänster som tal och data och/eller leve re rar innehåll som opera t ö rerna distri b u e ra r. Detta gäller oav s e t t om vi tänker i fasta nät eller mobilt. Med dessa olika roller i minnet kan vi skikta marknaden på ett annat sätt när det gäller val av distri b u t i o n s v ä ga r. F l e rskiktad aff ä r Det första skiktet består av teleko m o p e ra t ö re r n a s verksamhet och omfattar för vår del hu v u d s a k l i ge n m o b i l t e l e o p e ra t ö re r n a. I nästa skikt finns bre d b a n d s- f ö re t a gen som exempelvis port a l f ö re t a g, I n t e r n e t - l eve ra n t ö rer och motsva ra n d e. Till detta kommer ett t redje skikt som re p re s e n t e ras av digitala medier; T V- och satellitföre t a ge n, ra d i o, d i gi t a l - T V. Ä ve n inom digitala medier finns en liknande ro l l u p p d e l n i n g mellan aktöre r n a. Cyber Com jobbar med system som stöder alla intrikata relationer dem emellan och med kunden i slutänden. Ko m p l exiteten ställer höga k rav på vår kompetens att kunna ko m b i n e ra go d a I T-kunskaper med en djup förståelse för hur kundernas marknader funge ra r. Kundens pro b l e m Hur ser då aktörernas och våra kunders problem ut? Vi kan ta ett fiktivt exempel om hur mobiltelefo n i n s värld kan te sig inom en inte alltför avlägsen fra m t i d : Vi har en nätleve rantör som säljer access, en mobilop e ratör som säljer tjänster i form av öve r f ö ring av tal o ch data och positioner, o ch ett klädföretag som l eve re rar innehåll. M o b i l o p e ra t ö ren kommer att sitta på viktig information om exakt var mobilanv ä n d a re n b e finner sig. Det innebär att klädföre t a get i sin tur med hjälp av mobilopera t ö ren kan lokalisera kunden som kanske är vip-ansluten hos klädföre t a ge t. N ä r kunden finns i närheten av en butik skickas ett exklusivt erbjudande via mobilen till kunden. E xe m p l e t visar att accessen till nätet och förmedlingen av i n formation i olika ri k t n i n gar måste kunna pri s s ä t t a s på ett bra sätt. U t ö ver detta kanske även själva betalströmmen måste hanteras när kunden går in och handlar en va ra i klädbutiken och betalar via mobilt e l e fonen eller den mobila terminalen. Den nya t e k n i ken och ko m munikationsmöjligheterna skapar mu l t i relationer med ko m p l exa informations- och b e t a l s t r ö m m a r. N ä t l eve ra n t ö ren vill ha betalt för näta c c e s s e n. M o b i l o p e ra t ö ren tar betalt för positioneringen av kunden och distributionen av meddelandet o ch detaljhandelsföre t a get tar betalt för va ran av k u n d e n. Vem äger kunden Av g ö rande i detta sammanhang är vem som ko n t ro l l e- rar flödet av information och äger kontakten med s l u t k u n d e n. Den frågan blir allt viktiga re för före t a ge n o avsett om man är bank, detaljist eller en mobilteleo p e ra t ö r. Ett annat fiktivt exempel skulle kunna va ra en livsmedelskedja med en egen betalko rtstjänst och som genom en mobiloperatör vill kunna erbjuda nya ava n c e rade tjänster. L i v s m e d e l s kedjan äger kunden o ch kan nu erbjuda även mobila teletjänster samt betaltjänster eftersom man redan har en etablera d i n f ra s t ru k t u r. Inom mobiltelefonins värld tjänar man s t o ra pengar på förs ko t t s b e t a l n i n gar av samtalsav gi f t e r. Tänk om förs ko t t s b e t a l n i n garna kopplas till kundens konto hos livsmedelskedjan där både telefo n- samtal och matinköp dras från samma förhandsinbet a l d a pott? I kombination med bra räntev i l l kor får b u t i ken hand om en större andel av kundens likviditet på den va n l i ga bankens b e ko s t n a d. Cyber Com står väl rustat att möta utvecklingen hos marknadens aktörer kombinationen ve r k s a m- hetskompetens och IT-arkitektur och teknik-kunskap för fokusområdena fi n a n s, e-business och telekom är en kombination som kommer kunna erbjuda betydande s y n e rgier för uppdra g s gi va r n a. U t nyttja ko nve rge n s e n För att kunna ta till va ra möjligheterna och på ett i n n ovativt sätt utnyttja ko nve rgensen mellan marknaderna räcker det inte med att ha ett IT- p e rs p e k t i v. Då blir det som med industri s t a n d a rden bluetooth. Te k n i ken finns men inte tillämpninga r n a. Man måste f ö rstå marknaden. Detta är en my cket viktig skillnad mellan Cyber Com och mer traditionella IT- ko n s u l t e r. Men samtidigt har vi inte bara ett ve r k s a m h e t s p e r- s p e k t i v, då skulle vi va ra en manage m e n t ko n s u l t. Vi är doers o ch tar fram lösninga r n a. Vad är det för typer av lösningar som av s e s? Det finns några utvecklingstendenser. System för kundv å rd ökar i betydelse. Så kallade self care s y s t e m kommer alltmer. Det innebär att kunden genom sin mobila telefon eller terminal betalar räkninga r, ko l l a r saldouppgifter och transaktioner med mera. Kunderna kommer också att vänja sig vid en hög servicegra d o ch kräva omedelbar access. Ä ven om vi idag inte ve t vem som blir herre på täppan kommer de närmaste åren att vara mycket gynnsamma för oss.alla aktörer måste ha bra aff ä rsstöd för att ro hem aff ä re n. C R M - system samt pri s s ä t tnings- och fa k t u re ri n g s l ö s n i n ga r kommer att bli enormt v i k t i ga ko n k u r re n s m e d e l. 19 Marknaderna går ihop Marknaderna går ihop 20

13 Affärsområde e-business Vi tror att den kundstyrda utve ck l i n gen drivs av enke l - het och närhet. Kunden vill ha allt på ett ställe. B a n k - kunden ska exempelvis kunna utföra alla former av finansiella transaktioner på en och samma plats oavsett om det handlar om inhemska betalningar eller köp av utländska fo n d e r. Cyber Com hanterar och säljer logistiska lösningar för att förenkla detta fl ö d e. Internet och elektroniska systemlösningar är medlen eller ve r k t y gen i sammanhange t. O avsett om man kallar detta för e-business eller inte, handlar vår verksamhet om att förko rta och förenkla vägen mellan tillve r k n i n gen av va ror eller tjänster och kunden. O ch att sammanföra alla tjänster till en och samma p l a t s. En ny cke l f r å ga för kunden, b u t i ken eller banke n är att aktörerna måste kunna känna sig säkra på ve m som finns på andra sidan. I d e n t i fi e ring och säke r h e t är områden som kommer att va ra i fokus under inneva rande år. Ve r k s a m h e t e n IT i sig löser inga pro b l e m.d ä remot kan IT stödja go d a i d é e r. Varje ly ckad lösning by gger därför på att vi förstår kundens ve r k s a m h e t. Det räcker inte med att ve t a hur man by gger en Internetbank eller en Internetb a s e rad lösning för en livsmedelsgro s s i s t. Man måste veta hur en bank funge rar och ha goda kunskaper om d e t a l j h a n d e l n. Med rätt kunskaper är det möjligt att med hjälp av IT sänka tra n s a k t i o n s ko s t n a d e r n a b e t y d l i g t. Kunderna efterfrågar i hög grad vägledning och s t ra t e gi e r. Syftet med våra lösningar är att uppnå ökad effe k t i v i t e t, tillgänglighet och skalbarhet i kundens aff ä rs ve r k s a m h e t. Effektivitet kan betyda sänkta kostnader per tra n s a k t i o n. Ett bankärende som exempelvis kostar 5:50 kronor i en kassa/automat k a n s ke kostar 25 öre om ärendet sker via Internet. Tillgänglighet innebär exempelvis att aff ä rs ve r k s a m- heten kan hålla öppet dygnet ru n t. Med skalbarhet menar vi till exempel att ett bankkontor på nätet k l a rar av att ta emot 100-tals kunder på en gång, Skulle samma antal personer trängas på det fysiska ko n t o ret skulle det utbryta kaos. I kontakten med våra kunder ser vi oss som bollplank och samtalspart n e r, re a l i s e ra re,i n n ova t ö r, s a m a r b e t s p a rtner eller aff ä rs p a rt n e r. Vi tjänar inte pengar på licenser och är därför oberoende gentemot våra leve ra n t ö re r. Men vi anv ä n d e r oss självklart ofta av befi n t l i ga standard p rodukter på m a r k n a d e n. Vår uppgift är att sy ihop systemlösninga r o ch öve r b r y gga gamla och nya lösningar och inte m i n st ta till va ra redan gjorda inve s t e ri n ga r. Y t t e rs t handlar det om att skapa mervärden för kunden. E r b j u d a n d e t Cyber Com säljer hela lösningar baserade på ege n u t ve ckling och/eller standard p rodukter samt ava n c e- rade konsulttjänster per timme. Tyngdpunkten ligge r på lösningar för handel mellan före t a g. Cyber Co m u t ve cklar IT-stöd för kundens aff ä rs p rocesser som exempelvis kundstödssystem, h a n d e l s p l a t s e r, p o rt a l e r, b ro ke r l ö s n i n ga r, ko p p l i n gar mellan EDI-system (elekt ronisk data information) och Internet. M a r k n a d e n Det finns olika målgrupper inom bank och finans och vi arbetar med att ta fram erbjudanden som är speciellt anpassade för re s p e k t i ve gru p p. Dessa är storb a n ke r, små banke r, i n f ra s t ruktur (exempelvis bankgi rot) samt fi n a n s b o l a g. Kompetensmässigt kräve r u p p d ra gen lika my cket men storleksmässigt skiljer de sig åt. Vo lymkunder som storbankerna är viktiga att ha för lönsamheten. Marknaden för handel avgränsar vi till följande o m r å d e n.d a g l i g va ru h a n d e l n, som omfattar livsmedel, kemisk/tekniska artiklar, tobak,tidningar och blommor. O m s ä t t n i n gen inom detta område uppgi ck förra åre t till cirka 178 miljarder kro n o r. Till detta ko m m e r detaljhandeln som omfattar kläder, b ö cker och elekt ro n i k.s l u t l i gen har vi intresse- och bra n s ch o rga n i s a- tioner samt företag med inriktning på handel. Ku n d e r Inom förs ä k ringsområdet arbetar Cyber Com med Fo l k s a m,l ä n s f ö rs ä k ri n gar och Alecta (SPP). Ku n d e r inom bank och finans är exempelvis Före n i n g s - s p a r b a n ke n, BGC (b a n k gi ro c e n t ralen) Po s t gi ro t, O M, N o rdiska Fo n d ko m m i s s i o n, Robur samt RSV. Inom handel arbetar vi med Ap o t e k s b o l a ge t o ch Pre e m. Vi har under året arbetat med projekt för D u x, Co m p a q, C a p e rio (en handelsplats för data och ko n t o r ), Sandvik Hard Materials (återförs ä l j a rs y s t e m ) samt Assa A b l oy. Cyber Com arbetar också med en i n k ö p s p o rtal för ko n t o rs m a t e rial och utrustning samt resetjänster (Click To Buy) åt Eri c s s o n. P ro j e k t e t avslutas i sin helhet under våren Största kunderna inom e-business Ericsson Riksskatteverket Assa Abloy Nordiska Fondkommision Föreningssparbanken/Robur Bankgirocentralen Postgirot OM Folksam Länsförsäkringar Alecta (SPP) AFA Fra m t i d s u t s i k t e r Ä ven om glansen kring den nya ekonomin tillfälligt fa l n a t, är det otvivelaktigt så att info r m a t i o n s s a m- hället är här för att stanna. Den nya tekniken och ko m mu n i k a t i o n s m ö j l i g- heterna ger alla parter tillgång till likvärdig info r m a- t i o n. Det innebär att kunderna i allt större utsträckning kommer att kräva tydliga och jämförbara villko r från exempelvis banken och förs ä k ri n g s b o l a ge t. Te k n i ken är inte längre något hinder för att tra n s a k- tioner ska kunna ge n o m f ö ras sekundsnabbt. I n formationssamhället för med sig att leve ra n t ö re r n a måste leve re ra information om produkter och tjänster som kunden förs t å r. Konsumenten väljer att handla på de ställen där den vet vad den köper. Det kräve r e n kelhet och tillgänglighet. För Cyber Coms del räknar vi därför med en fo rtsatt god efterfrågan på nya och b ä t t re anpassade IT- s t ö d. Thomas Jansson,affärsområdeschef e-business Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 totalt 2000 e - B u s i n e s s O m s ä t t n i n g 39, 6 42, 8 37, 0 47, 4 166, 8 R ö re l s e resultat före go o d w i l l 4, 0 3, 9 1, 5 6, 2 15, 6 Medeltal anställda Antal anställda vid årets utgång Affärsområde e-business Affärsområde e-business 22

14 Den otåliga ekonomin Det kan ibland va ra lätt för marknadens aktörer att gränssnittet sammanfogar en mix av gamla och nya glömma bort att människor i allmänhet inte är så s y s t e m. B a n kerna kan ha system som togs i drift på f ö rtvivlat intre s s e rade av penga r. Ä ven om förra åre t s 70-talet som ska harmonieras med applikationer av inledande börshausse fi ck en att tro att var och va r- långt senare datum. Det stora jobbet är att få dessa annan person satt hemma i stugorna och spekulera d e system att samex i s t e ra. i Icon, Fra m fa b, E ricsson och Nokia. A k t ö rerna inom bank- och fi n a n s m a r k n a d e n Att hantera pengar är inte det centrala för måste fundera på skillnaden mellan att vara distributör människor. Privat vill man helst slippa tänka på eländet o ch leve rantör av olika tjänster. D i s t ri b u t ö ren behöve r o ch begränsa insatsen till en dag i månaden när räkningarna ska betalas. I takt med att tempot i samhället En leve rantör av tjänster kan distri b u e ra själv men nödvändigtvis inte va ra densamma som leve ra n t ö re n. blir allt snabbare ökar också otåligheten. M ä n n i s ko r kan också låta tjänsten distri b u e ras av någon annan vill snabbt, e n kelt och bekvämt göra sina betalninga r a k t ö r. Fo n d d i s t ribution via olika aktörer är idag det o ch samtidigt få en öve r b l i ck över sin eko n o m i s k a t y d l i gaste exemplet på detta. s i t u a t i o n. Jag tror att behovet av självbetjänad ko n t ro l l via olika digitala kanaler ökar fra m ö ve r. S ä ke r h e t Vissa aktörer försöker gå steget längre och även införliva annan verksamhet under sina vinga r. SEB och Två tre n d e r Det finns två utmärkande trender på bank- och finansmarknaden idag. Den ena är förändri n gen i distri b u- finansiella portaler vidare och låta dem bli en dörr till N o rd b a n ken har exempelvis valt att utve ckla sina tionen av tjänster från besöks- eller telefo n s t ö d d a n d ras verksamhet och aff ä rer på Internet, betjäning till automatisk självbetjäning baserad på e-commerce med underleverantörer som nås via banken. Samtidigt knyts betal- och säke r h e t s l ö s n i n ga r digital teknik.den andra är konsolideringen av tjänster, v i l ket innebär att när kunderna väl är online ökar till detta. D i re k t b e t a l n i n gar över Internet och säke r h e t k raven från dem på att kunna ta del av sin samlade har stötts och blötts de senaste åre n. I n get system finansiella ställning. Som kund är du även intre s s e ra d har än så länge fått det defi n i t i va ge n o m b ro t t e t. av att få en god öve r b l i ck över dina alternativ. D e t t a De svenska bankernas säkerhetssystem by gge r b e h ov har uppmärksammats av EU som arbetar på på en bilateral relation mellan banken och kunden, ett förslag till EU-direktiv på området.behoven skiljer p a rterna delar en hemlighet (PIN-ko d e n ). Det är bara sig mellan ge n e ra t i o n e r n a. Som ung vill man få en b a n kens black b ox som klarar att av k r y p t e ra info r- uppfattning om hur och var man på bästa sätt kan låna m a t i o n e n. B a n kerna har därtill valt olika säke r h e t s- p e n gar och som äldre är det pensionsparandet och h ö j a n d e komponenter som slumptalsge n e ra t o re r, j ä m f ö relser mellan olika former som intre s s e rar en. engångskoder eller certifikat av olika slag. Krypteringsnivån skiljer också bankerna åt. Det ställer krav på öve r b l i ck b a ra enkla tjänster och t y d l i g h e t. Ett problem med att bankerna utve cklat egna Att pre s e n t e ra öve rskådlig och ko n s o l i d e ra d l ö s n i n gar är att det går pre s t i ge i det hela. Det fi n n s i n formation till kunderna ställer stora krav på den inte en säke r h e t s chef som väljer bort sitt eget system interna data- och IT- s t ru k t u ren inom banke r n a. D e t till förmån för ett annat gemensamt system. L ä n ge handlar om att i första hand inte kasta ut befi n t l i ga knöts förhoppningarna till en s k PKI-struktur och system och ta gi gantiska ers ä t t n i n g s i nve s t e ri n ga r. ch i p - ko rt. I masstillämpning har dessa lösningar hittills God IT- s t ruktur ökar livslängden för befi n t l i ga system visat sig va ra för dy ra. Ko rt l ä s a re har först på allra o ch möjliggör samexistens med externa aktöre r. D e t t a senaste tiden standard i s e rats för massanv ä n d n i n g. kan lösas genom att använda en så kallad bro ke r l ö s- N u m e ra ställer sig dessutom bankerna tve k s a m m a n i n g. Kunden ska aldrig behöva se eller uppleva att till den avtalslösa öppna form som PKI-arkitekterna E rik Landberg, a ff ä rs u t ve ck l a re för bank & fi n a n s inom affärsområdet e-business. s k a p a t, med ansvar och skyldigheter för banke r n a som utgi vande part. Skaka hand på nätet En ers ä t t a re till ett helt öppet gemensamt identifi e- ringssystem skulle kunna va ra en id-tjänst basera d på standard ko m p o n e n t e r, by ggd på avtal mellan alla d e l t a gande part e r, o ch samordnad i en id-växe l. Detta innebär att kunden väl inne i bankens system kan hämta ett standard i s e rat attri b u t, ett cert i fi k a t, som på bankernas uppdrag ges ut av id-växe l n. Ce rt i fikatet kan sedan antingen läggas ned på kundens h å rddisk eller lagras centralt på servernivå hos idv ä xe l n. När kunden sedan surfar runt på nätet kan h a n d l a re, myndigheter och andra organisationer skaka hand och få cert i fikatet ve ri fi e rat via id-växe l n. I d a g finns ett samarbete mellan sju svenska banker som arbetar med en sådan lösning. En annan aktör på finansmarknaden är ko rtf ö re t a ge n, men deras gemensamma ansträngninga r med SET har hittills blivit en fl o p p. Nu arbetar man med modifi e rade lösninga r. Men jag är tveksam öve r om detta kommer att ly ck a s. Se på USA, där insåg man tidigt att SET var för ko m p l i c e ra t, dy rt och inte t i l l r ä ckligt effe k t i v t. Istället valde man att förlita sig på brow s e r b a s e rad SSL-krypteri n g. Efterlikna ko n t a n t e r Att göra en hemlighet av kre d i t ko rt s nummer och s kydda sig från att lämna ut dem är både dumt och dömt att missly ck a s. Vill en aff ä rs i d k a re missbru k a systemet kör han ko rtet den va n l i ga väge n. Ko rt nummer går alltid att få tag på. Ko rten i sig är ett bra betalsystem. P roblemet i Europa och Sve ri ge till skillnad från i USA är att ko rten ofta är knu t n a till ett löneko n t o. K re d i t ko rten med fa k t u ra funge ra r då med större säkerhet för kunden eftersom ko rtf ö re t a gen istället för kunden står ri s ken och kundens konto inte belastas via dire k t d e b i t e ri n g. I vilket fa l l som helst funge rar systemet i USA där man har ett my cket starkt ko n s u m e n t s ky d d. Internethandlarnas och bankernas lösninga r hittills för dire k t b e t a l n i n gar har inte va rit smidiga. F ö rst ska kunden in på handelsplatsen och plock a i va rorna i ko rge n, sedan länkas man till banke n s system med bankens etablerade säke r h e t s s y s t e m för påloggning och betalning. H a n d l a ren måste dessutom öppna konto i varje bank. Jag tror att det är viktigt att dire k t b e t a l n i n gar förs ö ker efterlikna ett kontantsystem där pengarna går direkt från köpare till säljare, via exempelvis Internetbanke n, m o b i l t e l e- fonen eller handdatorn. Idag finns ett förs ö k s p ro j e k t i Vasastan i Stockholm som heter Mint. Men det är i n t e kopplat till kundens konto utan till ett särs k i l t mintkonto som mer liknar det elektroniska cash-kortet. B ra banksystem? I Sve ri ge berömmer vi oss om att ha ett bra banksystem.det var nog sant när de nuvarande principerna för dataclearing mellan bankerna och gi ros y s t e m e n e t a b l e rades under 1970-talet. Men i dage n s värld där kunden vill styra sina tjänster via click- b a n k i n g ä r vi långt från ett system med snabba betalninga r. Fo rt fa rande är systemet för räkningsbetalningar och ö ve r f ö ri n gar dy g n s a n p a s s a t, v i l ket innebär att betalningar under kronor mellan bankerna clearas endast en gång per dy g n. Det kommer att bli allt svåra re fra m ö ver att motive ra för de Internetvana kunderna att betalningarna inte s ker i re a l t i d. System för realtidsbetalning finns dock redan i drift men de gamla banke r n a vill begränsa a nv ä n d n i n gen av dessa system till transaktioner på ö ver en halv miljon kro n o r. I Norge har bankerna va l t att hålla denna tjänst tillgänglig för allmänheten som ex p re s s b e t a l n i n g med särskild av gi f t. 23 Den otåliga ekonomin Den otåliga ekonomin 24

15 Plus och minu s Det finns en tröghet inom banksystemet att fullt ut a nvända ny teknik. Betaltjänsterna är inte det enda exe m p l e t. Aktiehandeln är ett annat. Trots det aktieb revslösa systemet och VPCs av ve ck l i n g s ga ranti där s ä l j a ren ga ra n t e ras ersättning tar det fo rt fa rande två d a gar att få pengarna utbetalade. Man age rar fo rt farande som om man befann sig i det gamla fo n d h a n d- l a rs y s t e m e t. D ä remot har de svenska bankerna va rit bra på att ta fram gränssnitt och sammanställa aktuella data åt kunderna. Samtidigt klarar man till skillnad från banker i många andra länder att låta kunderna s j ä l va hantera skarp a t ra n s a k t i o n e r, som att betala r ä k n i n ga r, köp- och försäljning av fonder och värd e- p a p p e r, o ch utföra transaktioner mellan banke r. M e n det är hög tid att bankerna gör något för att skapa ett ex p ressystem för betalningar även mellan banke r n a. Te k n i ken och tjänsten finns re d a n. Aktiekapital och ägarförhållanden Cyber Com aktien Cyber Coms B-aktie noterades på OM Stock h o l m s b ö rsens O-lista den 1 december I augusti 2000 omstämplades Cyber Coms aktier av serie A (ej notera d) och B till aktier av ett aktieslag utan beteck n i n g. Detta innebär att Cyber Co m nu enbart har ett aktieslag. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för alla de aktier han eller hon äger och f ö reträder utan begränsning i röstetalet. Cyber Coms aktiekapital uppgi ck per 31 december 2000 till SEK f ö rdelat på aktier. Sista betalkurs var vid årets slut 74,50 SEK vilket motsva rar ett börs v ä rde på 629 MSEK. Efter utspädning beräknas marknadsvärdet till 702 MSEK. A k t i e n N ya ko n k u r re n t e r Om inte de etablerade bankerna inför bättre och s n a b b a re betaltjänster kanske ICA-bank i samarbete med Statoil kommer före med snabba betalninga r inom Sve ri ge. Va l u t a h a n d l a ren Fo rex har redan infört m i nutsnabba öve r f ö ri n gar för kunders räkning mellan sina butike r. Fo rex etableras nu i snabb takt över hela N o rd e n. Ett aff ä rsområde som kommer att utsätta b a n kernas betalsystem för en betydande ko n k u r re n s de närmaste åren är teleopera t ö re r n a. Dessa före t a g har system för att hantera,b o k f ö ra och avräkna miljontals små finansiella transaktioner (öppnings- och m i nuttaxa för telefoni) och skapa agg re gat för mu l t i- l a t e ral av gi f t s h a n t e ring och av ve ckling mellan av t a l s- p a rt e r n a. I och med teleko m b ra n s chens inmars ch på det populärt kallade content -området skapas b e h ov av av gi f t s h a n t e ring och betalningstra n s a k t i o- ner även för innehållsdelen i teletra fi ke n ;t e l e ko m- b ra n s chens cleari n g b e h ov kommer vad gäller vo lymen transaktioner att fl e ra gånger öve rs t i ga banke r- n a s. Tro l i gen använder kunden mobiltelefonen eller sin Internetuppkoppling vid fler tillfällen per dag än vad den gör ett ko rtköp och andra betaläre n d e n. Cyber Com står väl rustat att möta utve ckl i n gen hos marknadens aktörer ko m b i n a t i o n e n ve r k s a m h e t s kompetens och IT-arkitektur och teknikkunskap för focusområdena fi n a n s, e-business och t e l e kom är en kombination som kommer kunna erbjuda betydande synergier för uppdra g s gi va r n a. 25 Den otåliga ekonomin Aktiekapital och ägarförhållanden 26

16 Aktiekapitalet i Cyber Com har utve cklats enligt nedan. Ä ga rs t ru k t u r Å r Tra n s a k t i o n Nominellt Ti l l kommande Ku rs Totalt antal Ökning aktie- Totalt aktieb e l o p p, S E K antal aktier, s t S E K a k t i e r, s t k a p i t a l, S E K k a p i t a l, S E K 1997 B o l a gets bildande Split 5000:1 0, N yemission 1) 0, , N yemission 2) 0, , N yemission 3) 0, , Fo n d e m i s s i o n N yemission 4) , N yemission 5) , N yemission 6) , N yemission , N yemission 7) , N yemission 8) , N yemission 9) , Vid fullt utny t t j a n d e av teckningsoptioner 10) , Vid fullt utny t t j a n d e av teck n i n g s o p t i o n e r Vid fullt utny t t j a n d e av teck n i n g s o p t i o n e r Vid fullt utny t t j a n d e av teck n i n g s o p t i o n e r Vid fullt utny t t j a n d e av teck n i n g s o p t i o n e r ) N yemission riktad till Intert e ch Ltd, To rsten Jungner och Melina A B 2 ) N yemission riktad till Peter Törnquist och Lars A h l m a n 3 ) N yemission riktad till Peter Törnquist och Peter Ka ra s z i 4 ) N yemission riktad till Pir New World Media A B 5 ) N yemission riktad till Lingfield A B 6 ) N yemission riktad till 6:e AP fo n d e n 7 ) N yemission riktad till Intra-X data ABs aktieäga re 8 ) N yemission till följd av utnyttjande av teckningsoptioner (optionsprog ram 1) 9 ) N yemission till följd av utnyttjande av teckningsoptioner (optionsprog ram 2) 10 ) Pågående nyemission till följd av utnyttjande av teckningsoptioner (optionsprog ram 2) N a m n Antal aktier Andel av röster och kapital i % Pekka Seitola via bolag samt pri va t , 6 Per Bergström via bolag , 6 Chase Manhattan Bank , 0 The Bank of New Yo r k , 9 CMBLSA Re Omnibus Ac c o u n t , 3 C i t i b a n k, S ch we i z , 8 SEB Sve ri ge Offe n s i v fo n d , 9 State Street Bank and Trust Co , 8 C i t i b a n k, L o n d o n , 7 SEB Sve ri ge fond , 4 SEB A k t i e s p a r fo n d , 4 SEB Sve ri ge fond , 2 SEB V ä r l d e n fo n d , 1 Ö v ri ga , 3 To t a l t , 0 K ä l l a : VPC AB A k t i e ä ga re I n n e h av storleksklass Antal aktier i klassen % Antal äga re % , , , , , , , , , 2 4 0, , , 2 To t a l t , , 0 K ä l l a : VPC AB U t d e l n i n g s p o l i t i k S t y relsen inom Cyber Com har som målsättning att säke rställa Cyber Coms fo rtsatta tillväxt. Hänsyn kommer därför alltid att tas till koncernens inve s t e ri n g s b e h ov och finansiella ställning innan beslut om utdelning fa t t a s. B o l a get av s e r ej att lämna utdelning under de närmaste åre n. A k t i e ä ga re Antalet aktieäga re uppgi ck per till st, va rav st (87 procent) ägde 500 aktier eller färre. S t ö r re institutionella inve s t e ra re ägde 35,5 procent av aktierna, b o l a gets gru n d a re 31,2 pro c e n t, ko n c e r n l e d n i n ge n 0,6 procent och övri ga aktieäga re 32,7 pro c e n t. Det utländska ägandet i Cyber Com uppgi ck till 33,9 pro c e n t. 27 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapital och ägarförhållanden 28

17 Aktiedata ko n c e r n e n Riskfaktorer & känslighetsanalys F ö re utspädning Antal aktier vid perioden slut E get kapital per aktie, S E K 23, 10 17, 23 Genomsnittligt antal aktier Vinst per aktie, S E K 1, 95 2, 17 Efter utspädning Antal aktier vid perioden slut E get kapital per aktie, S E K 20, 70 15, 92 Genomsnittligt antal aktier Vinst per aktie, S E K 1, 80 2, 06 Te ck n i n g s o p t i o n e r Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB har totalt emitterat 4 st förslagslån med av s k i l j b a ra teck n i n g s r ä t t e r. Lånen har emitterats till Cyber Com Consulting Uppsala AB som i sin tur erbjudit anställda inom Cyber Com ko n c e r n e n rätt att teckna dessa optioner. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en aktie i Cyber Co m. Per finns 2 st utestående optionsprog ram i Cyber Com ko n c e r n e n.o p t i o n s p rog ram 3 som omfa t t a r teckningsoptioner ge n o m f ö rdes under Varje teckningsoption ger rätt till teckning av aktier under peri o d e n 7 april 7 juni Te ckning kan ske till kursen 51,50 kr per aktie. O p t i o n s p rog ram 4 emitterades under 2000 och omfattar teck n i n g s o p t i o n e r. Dessa har erbjudits till anställda samt styrelseledamöter i Cyber Co m. Te ckning av aktier kan ske under perioden 15 augusti 13 september 2002 till kursen 144 kr per aktie. Riktad nyemission till Intra - X På ex t ra bolagsstämma den 6 mars 2000 fattades beslut om nyemission av aktier vid förvärv av Intra-X Data A B. D ä ru t ö ver utgavs två ko nve rtibla förlagslån med av s k i l j b a ra optionsrätter för ny t e ckning om sammanlagt a k t i e r. Rätten att teckna skuldebreven tillkommer de tidiga re aktieägarna i Intra - X. Riktad nyemission till StreamIT efter räke n s k a p s å rets utgång Den 12 fe b ru a ri 2001 beslöt styrelsen att, med stöd av ord i n a rie bolagsstämmans bemy n d i gande den 28 april 2000, öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Rätten att teckna dessa aktier skall, med frångående av a k t i e ä garnas före t r ä d e s r ä t t,t i l l komma aktieägarna i StreamIT A B.U t s p ä d n i n g s e ffekten av de utgivna aktierna motsva ra r 1,2 procent av kapitalet och rösterna. F ö re t a gande är förenat med ri s ker och möjligheter. Detsamma gäller ägande av aktier. Här nedan berörs ett antal fa k t o rer som kan påverka utve ck l i n gen för Cyber Co m. De följer inte i någon pri o ri t e rad ord n i n g. B e s k ri v n i n garna gör inte heller anspråk på att va ra h e l t ä ckande eller beskri va samtliga fa k t o rer i detalj. V ä x t v ä r k En hög tillväxttakt kan va ra påfrestande för den löpande verksamheten och ställer höga krav på såväl ledning och personal som administra t i va rutiner och s y s t e m. Cyber Com är väl medvetet om pro b l e m e t o ch arbetar löpande med att utve ckla och förbättra interna rutiner och system. F ö r v ä r v Cyber Coms fo rtsatta expansion förväntas ske både o rganiskt och genom förvärv. F ö re t a g s f ö r v ä r v, såväl i Sverige som utomlands,ökar kraven på organisationen. Att integre ra nya företag och medarbetare medför alltid en ri s k. Re k ry t e ri n g Den snabba tillväxten inom IT- b ra n s chen har skapat en hård konkurrens om kompetent och kunnig arbetsk ra f t. Pe rsonalen är den viktigaste tillgången i Cy b e r Co m. Därför är det av yttersta vikt att bolaget kan behålla och re k r y t e ra kva l i fi c e rade ko n s u l t e r. D e t t a är en förutsättning för att kunna uppnå fa s t s t ä l l d a mål för tillväxt och lönsamhet. Tillväxten är bero e n d e av re k r y t e ri n g s t a k t e n. Po l i cyn att enbart anställa erfarna ko n s u l t e r medför att konsulterna måste re k r y t e ras från ko n- k u r re n t e r n a. Cyber Com arbetar ständigt för att bli en alltmer attraktiv arbetsgi va re och därmed säke rställa att f ö re t a get får tillgång till rätt ko m p e t e n s. Ko n k u r re n t e r Cyber Com ko n k u r re rar med övri ga IT- konsulter inom segmenten telekom,bank, finans,försäkring och handel på en my cket ko n k u r rensutsatt marknad. H å rd a re ko n k u r rens kan leda till pri s p ress och minskade tillväxtm ö j l i g h e t e r. Ko n j u n k t u re n G e n e rellt är kundernas inve s t e ringsvilja beroende av det allmänna ko n j u n k t u r l ä ge t. I T- i nve s t e ri n gar är ofta av stra t e gisk betydelse och pri o ri t e ras även under en l å g ko n j u n k t u r. R i s ken när ko n j u n k t u ren viker är att kunderna före d rar att minska antalet konsulter än att f riställa den egna pers o n a l e n. Cyber Com har medvetet valt att arbeta med kunder verksamma inom fl e ra olika områden vilket minskar beroendet av konjunkturu t ve ck l i n gen inom en enskild bra n s ch. L eve ra n t ö re r Cyber Com som är ett tjänsteko n s u l t f ö retag basera r l ö s n i n garna på standard p rodukter och system som finns på marknaden. F ö re t a get är inte beroende av n å gon enskild leve rantör utan arbetar med ett fl e rt a l olika leve ra n t ö re r. Ku n d e r De tio största kunderna står för cirka 50 procent av o m s ä t t n i n ge n. Cyber Com arbetar för att utve ck l a l å n g s i k t i ga relationer med kunderna. P rog n o s e r B e s l u t s p rocessen hos kunderna kan va ra ko m p l ex och d ra ut på tiden. Det gör det svårt för Cyber Com att p rog n o s t i s e ra omsättning och re s u l t a t. En förs k j u t n i n g i tiden av projekt kan väsentligt påverka omsättning o ch resultat för ett visst kalenderår. K ä n s l i g h e t s a n a ly s Följande fa k t o rer påverkar Cyber Coms re s u l t a t f r ä m s t : Pris mot kund Debiteri n g s g ra d Antalet ko n s u l t e r S a m m a n s t ä l l n i n gen visar re s u l t a t e ffekten av 1 procents förändring av röre l s e resultatet beräknat på utfallet år / 1% P ris mot kund 3,0 MSEK D e b i t e ri n g s g rad 2,7 MSEK Antal konsulter 0,8 MSEK Re d ovisade effekter ska ses oberoende av va ra n d ra o ch förutsätter att övri ga fa k t o rer inte förändra s. 29 Aktiekapital och ägarförhållanden Riskfaktorer & känslighetsanalys 30

18 Förvaltningsberättelse S t y relsen och verkställande dire k t ö ren för Cyber Co m Consulting Group Scandinavia AB (p u b l ) o rg. n r , får härmed av ge års re d ov i s n i n g för perioden 1 janu a ri december Re d ov i s n i n gen omfa t t a r förva l t n i n g s b e r ä t t e l s e re s u l t a t r ä k n i n g, koncern- och moderbolag balansräkning, koncern- och moderbolag kassafl ö d e s a n a ly s noter Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals k ro n o r. U p p gifter inom parentes avser föregående år. Ve r k s a m h e t Cyber Com verksamhet är fo k u s e rad mot två kärnområden telekom och e-business. Telecom & Services Aff ä rsområdet Telecom & Services erbjuder teleko m- sektorn kompetens inom modern systemu t ve ck l i n g o ch pro j e k t s t y r n i n g. Detta sker i form av såväl kvalificerade konsulttjänster som paketerade lösningar. Konsulttjänster till teleko m i n d u s t rin står för ca 25 procent av ve r k s a m h e t e n. Cyber Com arbetar främst med mjukva ru l ö s n i n gar i produkter inom mobila eller bre d b a n d s n ä t. Bland kunder finns främst E ricsson men även t ex Microsoft Mobile Internet. Hälften av verksamheten inom telekom av s e r a ff ä rs- och kundstödssystem åt främst teleopera t ö re r. Cyber Com arbetar främst med ny u t ve ckling inom områden som ökar opera t ö re rs föru t s ä t t n i n gar att erbjuda nya tjänster. Bland kunderna märks fl e ra av de s t ö rsta opera t ö rerna i Sve ri ge såsom Telia och Te l e 2, men inom området kundstödsystem finns även fl e ra t j ä n s t e p ro d u c e rande företag utanför teleko m s e g- m e n t e t. U t ve ck l i n gen av tjänster för mobila nät och b redbandsnät är ett tredje område. M a r k n a d e n b e finner sig än så länge i ett uppby gg n a d s s ke d e. e - B u s i n e s s Inom aff ä rsområdet e-business erbjuder Cyber Co m ava n c e rade konsulttjänster samt hela lösninga r, b a s e- ra d e på egen utve ckling och/eller standard p ro d u k t e r. e-business riktar sig i första hand till marknaderna finans och handel. Cyber Com skapar systemlösninga r dels genom att utve ckla nya delar åt våra kunder och dels genom att integre ra dem med redan gjord a investeringar. Vi har ett mångårigt nära samarbete med ledande hård va ru- och mjukva ru l eve ra n t ö rer och a nvänder deras produkter när de kan va ra effe k t i va komponenter i nya system. Målet är att erbjuda e ffe k t i va,t i l l g ä n g l i ga och skalbara lösninga r. Cyber Com åtar sig att utföra total-, d e l e n t rep renad eller att va ra ko m p e t e n s f ö rstärkning inom bland annat följande områden: Finansiell service till kunder Nya finansiella tjänster Betalningstjänster Logi s t i k t j ä n s t e r Säke r h e t s l ö s n i n ga r Som exempel på ko n k u r re n s k ra f t i ga lösningar som l eve re rats till våra kunder kan nämnas; e - h a n d e l s- platser, e-businessplattformar, aktiehandel via Internet, faktureringssystem, betal- och biljetthanteringssystem, CRM-system och bro ke r l ö s n i n ga r. I slutet av år 2000 stärkte Cyber Com sin satsn i n g på bank- och finansmarknaden genom rekrytering av mycket erfarna affärsutvecklare inom området. Bland kunderna kan nämnas Eri c s s o n,a s s a A b l oy, N o rdiska Fo n d kommission samt RSV. Moderbolagets verksamhet består, förutom av en liten del ko n s u l t ve r k s a m h e t, i att sköta ko n c e r n - gemensamma funktioner såsom ekonomi,administration,information,försäljning, marknadsföring mm. Verksamhetsår är kalenderår. V ä s e n t l i ga händelser under räke n s k a p s å re t Förvärv av Intra - X I början av året förvärvades ko n s u l t f ö re t a get Intra - X med ett 30-tal erfarna ko n s u l t e r, där majori t e t e n u t g ö rs av pro j e k t l e d a re.f ö r v ä r vet godkändes på ex t ra bolagsstämma den 6 mars I n t ra-x med sin s p e t s kompetens inom systemintegration och pro j e k t - ledning stärker ytterliga re Cyber Coms position som l eve rantör av helhetslösningar i den nya Internete ko n o m i n. I n t ra-x är ett oberoende ko n s u l t f ö retag som i första hand vänder sig till företag inom fi n a n s -, f ö rs ä k rings- och teleko m s e k t o r n. K ö p e s k i l l i n gen bestod av en fast del och en t i l l ä gg s k ö p e s k i l l i n g. F ö r v ä r v s kostnaden under år 2000 u p p gi ck till 60,2 MSEK. Den ko n c e r n m ä s s i ga go o d w i l l e n vid förvärvet uppgår till 52,4 MSEK och skrivs av öve r en 10-års p e ri o d. Vid årets slut har en beräknad tillägg s k ö p e s - skilling om 27,8 MSEK bokats upp i ko n c e r n re d ov i s- n i n gen vilket ökar goodwill med motsva rande belopp. Tilläggsköpeskillingen är baserad på Cyber Com aktiens k u rs vid årets slut. Den slutliga tillägg s k ö p e s k i l l i n gen kommer att re g l e ras under perioden och baseras på u t fallet i Intra-X samt Cyber Com aktiens kurs vid re s p e k t i ve mätperiods slut. Fo k u s e ring på aff ä rsområdena e-business o ch Telecom & Services För att tydligg ö ra bolagets erbjudande mot marknaden har Cyber Com under år 2000 fo k u s e rat sin ve r k- samhet mot kärnområdena telekom och e-business. Fo k u s e ri n gen har bl a inneburit att aff ä rsområdet ITsolutions integre rats i dessa två aff ä rs o m r å d e n. E t a b l e ring i Malmö I janu a ri 2000 etablerades ett nytt bolag i Malmö för att ta va ra på aff ä rsmöjligheter i den ex p a n s i va Ö re s u n d s re gi o n e n. Den nya verksamheten ingår i aff ä rsområdet e-business. Av ve ckling av ve r k s a m h e t e n M a r k n a d s ko m mu n i k a t i o n Vid sidan om de två kärnområdena kva rstod dessutom a ff ä rsområdet Marknadsko m munikation bestående av Cyber Coms we b by r å, P i r, v i l ken förvärvades under B o l a get som under 2000 brottats med lönsamh e t s p roblem ändrade under första halvåret 2000 i n riktning från produktion av webbplatser till Business S u p p o rt och Intera c t i ve Bra n d i n g. Då den vidtagna ve r k s a m h e t s f ö r ä n d ri n gen ej gav önskat resultat beslöt Cyber Com under hösten att av ve ckla ve r k s a m h e t e n. Delar av verksamheten inom bolaget Pir har ö verlåtits till ett ny s t a rtat företag med ankny t n i n g till reklam- och designbra n s ch e n. Cyber Com har erhållit en äga randel på 15 procent i utbyte mot de ö verlåtna re s u rs e r n a. Re s t e rande verksamhet inom b o l a get Pir har av ve cklas under hösten. Av ve ck l i n g s - kostnaden som uppgått till totalt 7,9 MSEK har belastat rörelseresultatet under 4:e kvartalet och redovisas som en jämföre l s e s t ö rande ko s t n a d. Resultat efter fi n a n s n e t t o M S E K O m s ä t t n i n g / a n s t ä l l d,k S E K 31 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 32

19 Avy t t ring av ve r k s a m h e t e r Cyber Com har avy t t rat sitt aff ä rs s y s t e m b o l a g, Cy b e r Com Consulting Enterp rise Solutions A B, som främst arbetat med systemu t ve cklingstjänster inom SAPv ä r l d e n. B o l a get som ingi ck i aff ä rsområdet e-business avy t t rades som ett led i processen att renodla Cy b e r Coms tjänsteutbud inom e-business. K ö p a re var SQM N o rdic A B, som har fokus på utve ckling av CRM och a ff ä rs s y s t e m. Cyber Com tecknade i samband med avy t t ri n gen ett samarbetsavtal med SQM angående u t byte av ko m p l e t t e rande tjänster. Fo rt fa rande behövs kunnande inom området för att integre ra e-businesslösningar hos de kunder som valt ett affärssystem som b a s. Cyber Com anser dock att det behövs en större aktör inom området för att va ra heltäckande inom det segmentet. Samarbetet med SQM kommer därför att gynna båda före t a gen och fra m f ö rallt kunderna. Som ett ytterliga re led i att renodla ve r k s a m- heten av ve cklade Cyber Com under år 2000 sin u t b i l d n i n g s ve r k s a m h e t. Av ve ck l i n gen har bl a ske t t genom förs ä l j n i n gen av Cyber Com Education Gro u p A B.K ö p a re var Contento Svenska A B, ett företag inom G rimaldi Industri e r. Cyber Com ser fo rtsatt positivt på den växande e-learningmarknaden och ingi ck i samband med förs ä l j n i n gen ett samarbetsavtal med Co n t e n t o. Avtalet innebar bl a att Cyber Com och Contento blir s k Pre fe r red Pa rt n e rs till va ra n d ra. Effekterna av avvecklingen av ovanstående verksamheter har re d ovisats som en jämföre l s e s t ö ra n d e post och uppgår sammantaget till 3,8 MSEK. N ya order samt ram- och samarbetsav t a l R a m avtal har under år 2000 tecknats med bl a Te l i a M o b i l e, Te l e 2, F ö rs va rets materi e l ve r k,s A S, R i k s f ö rs - ä k ri n g s ve r ket (RFV), P re m i e p e n s i o n s my n d i g h e t e n, S J o ch Rikspolisstyre l s e n. IBM och Cyber Com har slutit ett avtal om p a rt n e rskap som innebär att Cyber Com kan erbjuda tjänster baserade på IBMs lösningar inom det snabbt växande e-handelsområdet. Genom avtalet kan Cy b e r Com ge kunderna snabbare och mer beprövade metod e r för att by gga nya e-handelsplatser. S a m a r b e t s avtal har också tecknats med tyska S o f t wa re AG en av världens största leve ra n t ö rer av mjukvara och integrationsteknologi. Avtalet ger möjligheter att skapa och leve re ra lösningar till kund som är ko s t n a d s e ffe k t i va,s ä k ra och funktionsmässigt högtstående med ett fokus på e-business, s p e c i e l l t XML och WA P. F ö r ä n d ri n gar i före t a gets ledning En ny fas i Cyber Coms expansion inleddes under år 2000 genom förändring i före t a gets ledning. M a t s Alders,tidigare ekonomidirektör och vvd har utnämnts till VD och koncernchef i Cyber Com.Samtidigt utsågs G e rt Schy b o rge r, vvd på SAAB A B, till ny styre l s e o rdf ö ra n d e. Peter T ö r n q u i s t, som va rit styre l s e o rd f ö ra n d e i Cyber Com sedan 1998 finns kvar i styrelsen som l e d a m o t. Ro l l f ö r ä n d ri n garna i ledningen har infört s för att på ett optimalt sätt nyttja manage m e n t k a p i- talet inför bolagets kommande satsninga r. B o l a g s s t ä m m a På ord i n a rie bolagstämma den 28 april beslutades om ä n d ring av bolagsord n i n gen så att möjligheten att ge ut olika aktieslag tas bort. N u va rande aktie i bolage t, stamaktie serie B blir det enda aktieslaget i bolage t fo rtsättningsvis utan beteck n i n g. Som en följdändri n g t ogs bestämmelsen om hembud beträffande A - a k t i e r b o rt. Stämman beslutade om bemy n d i gande för styre l s e n att intill nästa ord i n a rie bolagsstämma, vid ett eller fl e ra tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, ko nve rtibla skuldebrev och/eller skuldebrev före n a d e med optionsrätt till ny t e ckning av aktier, i n n e b ä ra n d e att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst kr. Stämman beslutade också att bolage t, m e d av v i kelse från aktieägarnas före t r ä d e s r ä t t, ska uppta ett förlagslån på nominellt kronor ge n o m emission av förlagsbevis med högst av s k i l j- b a ra optionsrätter till ny t e ckning av aktier i bolage t. På grund av det allmänna marknadsläget beslöts på ex t ra bolagsstämman den 24 juli att ersätta det på ord i n a rie bolagsstämman den 28 april beslutade o p t i o n s p rog rammet med ett nytt optionsprog ra m. Det nya optionsprog rammet innebar att bolage t u p p t og ett nytt förlagslån på nominellt högst kr, genom emission av förlagsbevis med högst av s k i l j b a ra optionsrätter till ny t e ckning av aktier. F ö reträdesrätt att teckna förlagslånet tillkom det helägda dotterbolaget Cyber Com Consulting i Uppsala AB för vidare f ö rsäljning av de av s k i l j b a ra optionsrätterna till verksamma inom Cyber Com ko n c e r n e n. Pe rs o n a l Antalet genomsnittligt årsanställda uppgår till 310 (185) personer vilket är en ökning med 68 pro c e n t j ä m f ö rt med föregående år. Antalet anställda uppgi ck 31 december till 285 (270) pers o n e r. År 2000 har för Cyber Com va rit ett år som präglats av arbetet med att renodla och fo k u s e ra verksamheten till pri o ri t e ra d e m a r k n a d s s e g m e n t. Fo k u s e ri n gen har bl a inneburi t p l a n e rade av ve ck l i n gar och omstru k t u re ri n gar inom koncernen vilket lett till en ökad pers o n a l o m s ä t t n i n g för år Med hänsyn tagen till planera d e av ve ck l i n gar uppgi ck pers o n a l o m s ä t t n i n gen till 13 p rocent för år 2000, v i l ket är något högre än det l å n g s i k t i ga målet på högst 10 pro c e n t. Den starka efterfrågan och de ge n o m f ö rda oms t ru k t u re ri n garna ledde till att Cyber Com i december år 2000 startade upp en re k r y t e ringskampanj för att t ä cka ko n s u l t b e h ovet på ytterliga re ett hu n d ra t a l ko n s u l t e r. Cyber Coms stra t e gi är att fo rtsätta re k r y t e ra b ra n s chens bästa konsulter för att på så sätt ge våra kunder ett mervärde som ko n k u r renterna har svårt att match a. Cyber Coms konsulter har idag i ge n o m- snitt en bra n s ch e r fa renhet på 12 år. Re k r y t e ri n g s - kampanjen har per fe b ru a ri 2001 inneburit att ett 30-tal nya konsulter skrivit avtal om anställning inom Cyber Co m. Resultat och ställning Cyber Coms omsättning för år 2000 uppgår till 357,6 M S E K, v i l ket är en ökning med 86 procent jämfört med föregående år (191,9 MSEK). R ö re l s e re s u l t a t e t f ö re go o d w i l l av s k ri v n i n gar ökade till 26,7 MSEK (9,5 M S E K ), en ökning med 181 pro c e n t, v i l ket motsva ra r en röre l s e m a rginal på 7,5 procent (5,0 pro c e n t ). R ö re l s e resultatet har belastats med 6,4 MSEK (0,7 MSEK) i go o d w i l l av s k ri v n i n ga r. R ö re l s e re s u l t a t e t uppgår därmed till 20,3 MSEK vilket motsva rar en r ö re l s e m a rginal på 5,7 pro c e n t. För 1999 uppgi ck m o t s va rande resultat och marginal till 8,8 MSEK re s p 4,6 pro c e n t. Resultatet efter finansnetto uppgår till 23,4 MSEK (14,5 MSEK) vilket medför en nettomargi n a l på 6,6 procent (7,6 pro c e n t ). I röre l s e resultatet för år 2000 ingår en re d ov i s a d förlust före go o d w i l l av s k ri v n i n gar för den av ve ck l a d e a ff ä rsenheten Marknadsko m munikation med 17,9 M S E K. R ö re l s e resultatet före go o d w i l l - av s k ri v n i n ga r avseende Cyber Coms verksamhet exkl Marknadsko m munikation uppgår till 44,5 MSEK och omsättn i n gen till 347,8 MSEK vilket motsva rar en margi n a l på 12,8 pro c e n t. Under år 2000 omsatte affärsområdet Telecom & Services 196,4 MSEK (56,2 MSEK). R ö re l s ere s u l t a t f ö re go o d w i l l av s k ri v n i n gar uppgår till 35,3 MSEK eller 18,0 procent (7,0 MSEK, 12,5 pro c e n t ). G o o d w i l l av s k ri v n i n garna uppgår till 5,2 MSEK vilke t innebär att röre l s e resultatet uppgår till 30,1 MSEK o ch marginalen till 15,3 procent (7,0 MSEK, 12,5 proc e n t ).Vid periodens slut var 114 (69) personer anställda inom aff ä rs o m r å d e t. Ef t e r f r å gan har under ve r k s a m- h e t s å ret 2000 va rit stark vilket medfört en hög debit e ri n g s g rad samt marginal för aff ä rsområde Te l e c o m & Services. Den starka efterfrågan innebär att aff ä rsområdet utöver egen personal dessutom sysselsätter ett 40-tal externa underko n s u l t e r. Aff ä rsområde e-business har växt fram och fo r m a t s under år 2000 vilket bl a inneburit planerade omstrukt u re ri n gar och av ve ck l i n ga r. Under år 2000 omsatte a ff ä rsområdet e-business 166,8 MSEK (119,4 MSEK) med ett rörelseresultat på 15,6 MSEK vilket motsvarar en röre l s e m a rginal på 9,4 procent (19,6 MSEK, 16, 4 p ro c e n t ). Vid periodens slut var 138 (126) pers o n e r sysselsatta inom aff ä rs o m r å d e t. Under år 2000 omsatte aff ä rsenheten Marknadskommunikation 9,8 MSEK (6,0 MSEK) med ett negativt r ö re l s e resultat på -19,0 MSEK (-3,2 MSEK). Finansiell ställning Det egna kapitalet uppgick per 31 december 2000 till MSEK (135.8 MSEK) vilket motsvarar en soliditet på 66,3 procent (77 procent) och ett eget kapital per aktie på SEK (15.92 SEK) vid full spädning. I nve s t e ri n ga r I nve s t e ri n gar i datorer och inve n t a rier uppgi ck till 9.5 MSEK (8.8 MSEK). Dessutom har inve s t e ri n ga r i goodwill i samband med företagsförvärv uppgått till 80.1 MSEK (8.6 MSEK). L i k v i d i t e t Koncernens likvida medel uppgi ck per 31 december 2000 till MSEK (107.3 MSEK). O m s ä t t n i n gen uppgi ck för år 2000 till 33,5 MSEK (22,2 MSEK). R ö re l s e resultatet uppgi ck till 5,1 MSEK (-7,3 MSEK). Resultatet efter finansnetto blev 14,4 MSEK (-7,9 MSEK). M o d e r b o l a gets likviditet uppgi ck per den 31 december 2000 till 91,1 MSEK. F ö regående år uppgi ck likvida medel till 70,0 MSEK.Investeringar i datorer och övriga inventarier har skett med 2,4 MSEK (1,0 MSEK). Antalet anställda uppgi ck vid årets slut till 31 (23). 33 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 34

20 Ä ga r f ö r h å l l a n d e n De största ägarna av Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB var per 29 december 2000: Antal aktier Andel av röster och kapital Pekka Seitola via bolag samt pri va t % Per Bergström via bolag % Chase Manhattan Bank % The Bank of New Yo r k % CMBLSA Re Omnibus Ac c o u n t % C i t i b a n k, S ch we i z % SEB Sve ri ge Offe n s i v fo n d % State Street Bank and Trust Co % C i t i b a n k, L o n d o n % SEB Sve ri ge fond % Ö v ri ga % To t a l t % Antalet aktier vid full spädning uppgi ck per 31 Förvärv av StreamIT A B december 2000 till st ( st). I fe b ru a ri 2001 förvärvades teleko m - m a n a ge m e n t - b o l a get StreamIT A B.S t re a m I T, med 17 medarbetare, F ö re t a gets ledning har lång erfa renhet och hög kompetens inom teleko m S t y relsen består av åtta ledamöter. Enligt den av styrelsen o ch IT, med tyngdpunkt på teleko m - m a n a gement och fastställda arbetsord n i n gen beslutar styre l s e n ve r k s a m h e t s u t ve ck l i n g. S t reamit som kommer att om bolagets stra t e gi, förvärv av egendom och policy ingå i aff ä rsområde Telecom & Services tillför Cy b e r m m. Vi d a re ansva rar styrelsen enligt aktiebolagslage n Com ytterligare kompetens inom telecommanagement, för koncernens organisation och förva l t n i n g. S t reamit omsatte år MSEK med ett Under räke n s k a p s å ret har styrelsen hållit 12 r ö re l s e resultat på 4,8 MSEK. F ö r v ä r vet fi n a n s i e ra s s a m m a n t r ä d e n.s t y relsearbetet följer den arbetsord n i n g delvis genom en nyemission av Cyber Com aktier. som behandlats och fastställts av styrelsen och den K ö p e s k i l l i n gen delas i två delar, en fast del och en verkställande dire k t ö re n. B o l a gets revisor deltar vid t i l l ä gg s k ö p e s k i l l i n g. Den fasta köpeskillingen medför s t y relsens bokslutsmöte där iakttagelser från gra n s k- en goodwill för år 2001 om 24 MSEK. n i n gen re d ov i s a s. Koncernens ledningsgrupp består av sex pers o- R a m av t a l n e r. I den årliga budge t p rocessen sätter styrelsen och Nytt ra m avtal har tecknats med Eri c s s o n. Avtalet av s e r koncernens ledningsgrupp ramarna för ve r k s a m h e t e n kvalificerade IT-konsulttjänster inom systemutveckling. samtidigt som grunden läggs för en stark decentra l i- s e ring av koncernens ve r k s a m h e t. Gemensamma policy - Framtida utve ck l i n g dokument sätter ramarna för styrning och uppföljning. Ef t e r f r å gan på bolagets tjänster inom båda våra kärnområden e-business och telekom är fo rtsatt stark och V ä s e n t l i ga händelser efter b e h ovet av Cyber Coms kva l i fi c e rade och erfa r n a r ä ke n s k a p s å rets slut konsulter är stort. Cyber Coms mål är en långsiktig tillväxt på E t a b l e ring i Danmark minst 25 procent med en långsiktig röre l s e m a rgi n a l I janu a ri 2001 ex p a n d e rar Cyber Com ytterliga re i på minst 12 pro c e n t. Ö re s u n d s re gionen genom bildandet av Cyber Co m Consulting A/S och re k r y t e ring av erfa ren lokal ledning i Köpenhamn. Det nya dotterbolaget fo k u s e rar på de s t o ra och växande marknaderna inom telekom och finans och beräknas va ra operativt under våren F ö rslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande v i n s t m e d e l : Fritt eget kapital, k ro n o r S t y relsen och verkställande dire k t ö ren före s l å r att vinstmedlen disponeras så att: till re s e r v fonden av s ä t t s, k ro n o r i ny räkning öve r f ö re s, k ro n o r Koncernens fria egna kapital enligt ko n c e r n b a l a n s- r ä k n i n gen uppgår till KSEK. H ä rav åtgår 142 KSEK för före s l a gen avsättning till bundet eget kapital. 35 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 36

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Året i sammandrag @ Omsättningen ökade med 86 % jämfört med föregående år, från 191,9 MSEK till 357,6 MSEK

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000

D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000 Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 96 % jämfört med samma period

Läs mer

Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business

Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 september 2000

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 L u n dberg s D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 Resultatet efter full skatt ökade till 944,3 Mkr (606,4), vilket motsvarar 12:44 kronor (7:99) per aktie. Substansvärdet per aktie har per den

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522 Delårsrapport januarijuni för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 5565446522 Omsättning uppgick till 188,2 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,0 MSEK eller 1,6% Positivt

Läs mer

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t I T-vi s i o n och stra t eg i In f o rmationsteknik (IT) är den teknik som används för att samla in, lagr a, bearbeta, kommunicera samt presentera

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Pressmeddelande 10 april

Pressmeddelande 10 april Pressmeddelande 10 april 2008 08.00 Kallelse till årsstämma i Peab Industri AB (publ) Välkommen till Peab Industri ABs årsstämma torsdagen den 15 maj 2008 kl 10.00 i Idrottshallen, Grevieparken, Grevie.

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2003 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-mars 2003 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januarimars för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättningen uppgick till 80,6 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,3 MSEK eller 4,1% Strategiskt

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Fortsatt kraftig ökning av omsättning och resultat

Fortsatt kraftig ökning av omsättning och resultat 99-11-08 Att: nyhetschefen Fortsatt kraftig ökning av omsättning och resultat Det snabbväxande IT-konsultbolaget Cyber Com fortsätter sin kraftiga ökning av omsättning och resultat under perioden januari

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 september 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 125 % till 132,3 MSEK från 58,7 MSEK föregående år Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer