CYBER COM Å R S R E D O V I S N I N G 2 O O O.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CYBER COM Å R S R E D O V I S N I N G 2 O O O. www.cybercom.se"

Transkript

1 CYBER COM Å R S R E D O V I S N I N G 2 O O O

2 Innehållsförteckning 1 Kommande informationstillfällen 2 Året i siffror 3 Året i korthet 5 Detta är Cyber Com 7 VD:s kommentar 9 Kärnverksamheten 11 Ekonomisk utveckling i sammandrag 13 Kompetens,värderingar & kultur 16 Våra marknader & kunder 17 Affärsområde Telecom & Services 19 Marknaderna går ihop krönika av Johan Glimskog 21 Affärsområde e-business 23 Den otåliga ekonomin krönika av E rik Landberg 26 Aktiekapital & ägarförhållanden 30 Riskfaktorer & känslighetsanalys 31 Förvaltningsberättelse 37 Resultaträkning 38 Balansräkning 40 Kassaflödesanalys 41 Noter 55 Revisionsberättelse 57 Styrelse 59 VD, koncernledning och revisorer 61 Definitioner till ekonomisk information 62 Branschbegrepp

3 Kommande informationstillfällen P u b l i c e ri n g s d a gar för delårs ra p p o rter Q : D e l å rs ra p p o rt janu a ri - m a rs publiceras tors d a gen den 26 april D e l å rs ra p p o rt janu a ri-juni publiceras onsdagen den 22 augusti D e l å rs ra p p o rt janu a ri-september publiceras tors d a gen den 25 oktober O rd i n a rie bolagsstämma 2001: Bolagsstämma hålls tors d a gen den 26 april V ä l kommen till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB hålls torsdagen den 26 april 2001, klockan 15.00,Berns Hotel,Berzelii Park,Stockholm. Registrering av deltagare startar klockan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 12 april 2001 dels anmäla sig, och det antal biträden som aktieägare önskar medtaga,till bolagets huvudkontor senast klockan måndagen den 23 april 2001 Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste,för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman,begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos VPC AB den 12 april Anmälan Anmälan om deltagande kan ske antingen skriftligen till Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB, Box 7574, Stockholm eller per telefon ,alternativt per fax eller via e-post namn,adress,telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning ska ske. För ytterliga re information ko n t a k t a : Gunilla Sten, e ko n o m i d i rektör Cyber Co m,t e l e fon Året i siffror N y cke l t a l, ko n c e r n e n O m s ä t t n i n g, M S E K 357, 6 191, 9 R ö re l s e resultat före go o d w i l l av s k ri v n i n ga r, M S E K 26, 7 9, 5 R ö re l s e re s u l t a t,m S E K 20, 3 8, 8 R ö re l s e m a rgi n a l, % 5, 7 4, 6 Resultat efter finansiella poster, M S E K 23, 4 14, 5 E get kapital, M S E K 194, 9 135, 8 S o l i d i t e t, % 66, 3 76, 7 Räntabilitet på eget kapital, % 9, 7 17, 5 Antal anställda, m e d e l t a l A k t i e d a t a E get kapital per aktie vid full spädning, S E K 2 0, , 9 2 Vinst per aktie vid full spädning, S E K 1, 8 0 2, Kommande informationstillfällen Året i siffror 2

4 Året i korthet B ö rs å ret 2000 Cyber Coms första år som börsbolag bjöd på my cke t d ra m a t i k. Aktien noterades på OM Stock h o l m s - b ö rsens O-lista i december I n t resset för introduktionen var re ko rd s t o rt och emissionen öve rt e cknades 25 gånger av pri va t p e rsoner och det institutionella erbjudandet avbröts i förtid sedan det öve r- t e cknats 18 gånge r. Sista betalkurs vid årets slut 1999 var 172 kro n o r. Under år 2000 har kursen fa l l i t med den allmänna kurs n e d g å n gen för att vid åre t s slut stanna på 74,50 kronor vilket motsva rar ett b ö rs v ä rde på 629 miljoner kro n o r. Efter utspädning beräknas marknadsvärdet till 702 miljoner kro n o r. Vid börs i n t roduktionen 1999 var förs ä l j n i n g s p ri s e t 62 kronor per aktie. I augusti 2000 omstämplades Cyber Co m s aktier av serie A (ej notera d) och B till aktier av ett aktieslag utan beteck n i n g. Det innebär att Cyber Co m nu enbart har ett aktieslag. Marknadens utve ck l i n g F ö rsta kva rtalet präglades av en sällan skådad f ra m t i d s o p t i m i s m.i n t e r n e t konsulterna o ch d o t c o m f ö re t a gens aktier nådde alla re ko rd - nivåer på börs e n. O rd e ri n g å n gen var sva ga re än tidiga re under i n l e d n i n gen av åre t. En orsak var att efterfrågan på konsulttjänster av t og inför öve rg å n ge n till år Marknaden återhämtade sig dock s e n a re under våre n. Cyber Com har klarat sig fo rtsatt bra trots n e d g å n gen bland börsens IT- b o l a g. Bland börsens IT- konsultbolag kan märkas en minskad förvärvstakt. Vi d a re har konsulterna nu värd e rats i högre utsträckning efter vinst ge n e re ri n g s f ö r m å ga än framtida vinster. Från Cyber Coms sida har vi leve re rat vad vi u t l ovat och fo rtsatt va ra det lönsamma konsultbolag som vi va rit sedan start en Händelser i Cyber Co m Den 19 janu a ri tecknades ra m avtal med Telia M o b i l e. Telia Mobile valde efter en rad ly ckade u t ve ck l i n g s p rojekt för ava n c e rade mobilteletjänster att utöka samarbetet. Cyber Com är idag ensam leve rantör för ny u t ve ck l i n gen av billingsystem åt Telia Mobile. Under första kva rtalet inleddes re n o d l i n ge n av Cyber Coms verksamhet mot telekom och fi n a n s / h a n d e l. Den 7 fe b ru a ri offe n t l i gg j o rdes förvärvet av ko n s u l t f ö re t a get Intra - X. F ö re t a get består av ett 30-tal erfarna konsulter med kunder inom fi n a n s -,f ö rs ä k rings- och teleko m s e k t o r n. IBM och Cyber Com slöt den 30 mars ett avtal om part n e rskap som innebär att Cyber Com erbjuder tjänster baserade på IBM:s mjukva ru - l ö s n i n gar inom e-handelsområdet. Cyber Com f ö rdjupar därmed kunskaperna om IBM:s u t ve ck l i n g s verktyg Visual A ge samt de we b - b a s e rade tillämpningarna av We b s p h e re. Den 27 juni efterträdde Mats Alders Per Bergström som ny vd och ko n c e r n chef för Cyber Co m. Mats var tidiga re eko n o m i d i rektör o ch vvd i Cyber Co m. Samtidigt utsågs Gert S chy b o rge r, vvd i Saab A B, till ny styre l s e - o rd f ö ra n d e. Vid årets slut är av ve ck l i n gen av aff ä rs o m r å d e M a r k n a d s ko m munikation ge n o m f ö rd och ett renodlat Cyber Com flyttar fram positionerna. Den 25 janu a ri 2001 bildades Cyber Com Danmark A / S, med lokal ledning i Köpenhamn. Det nya dotterbolaget ska fo k u s e ra på de s t o ra och växande marknaderna inom telekom o ch fi n a n s. I fe b ru a ri 2001 förvärvades teleko m m a n a ge m e n t - b o l a get StreamIT AB med 17 medarbetare. I april sålde Cyber Com ut sitt e-learningbolag med 16 anställda till Contento Svenska A B, ett f ö retag inom Grimaldi Industri. Samtidigt teck - nades ett samarbetsavtal mellan parterna som löper fram till den 1 oktober Året i korthet Året i korthet 4

5 Detta är Cyber Com Tillsammans med telekom är bank, finans och förs ä k- ring de sektorer som traditionellt är de störs t a köparna av konsulttjänster i Sve ri ge. Det är ock s å inom dessa områden som Cyber Com är och har va ri t mest enga ge ra t. Det är därför rimligt att vi tydligt s i g n a l e rar till marknaden att vi har ko m p e t e n s,e r farenhet och styrka inom just dessa områden. Det ge r oss bättre möjligheter att serva våra kunder. Med vår omsättning på 358 miljoner kro n o r år 2000 och i genomsnitt 310 anställda, är vi fo rt farande en mindre aktör. Men storleken på våra kund e rs marknader innebär en stor potential för oss. Vi har my cket goda kunskaper och erfa renheter från p ro d u k t u t ve ckling inom exempelvis mobilt teleko m samt billing-lösningar (fa k t u re ri n g s s y s t e m ). Detta i kombination med ett ge d i get kunnande inom bank-, f ö rs ä k rings- och fi n a n s m a r k n a d e r n a, gör oss till en väl rustad leve ra n t ö r. Vår aff ä r Vår affär består i att utve ckla kundens aff ä rs ve r k- samhet till sin fulla potential. IT är vårt medel och k u n d nytta är vårt mål. V å rt erbjudande består av tre ko m p o n e n t e r : Vi hjälper kunden att effe k t i v i s e ra b e fi n t l i ga tjänster Vi hjälper kunden att skapa nya t j ä n s t e r Vi hjälper kunden att förve r k l i ga o ch ge n o m f ö ra kundens idéer Aff ä rs i d é Vi strävar efter att tillsammans med våra kunder u t ve ckla innova t i va,e ffe k t i va och värd e s k a p a n d e l ö s n i n gar för kundens hela aff ä rs p ro c e s s. Vår vision Cyber Com siktar på att bli en ledande aff ä rs p a rt n e r som förve r k l i gar nya aff ä rer i ett gränslöst info r m a- t i o n s s a m h ä l l e. V å rt erbjudande och pri s s ä t t n i n g S t a rten på ett uppdrag inleds ofta med förbere d a n d e studier och uppdra gen slutar när systemen är i dri f t ä ven om vi i marginalen tillhandahåller viss support. Vi har kompetens att hjälpa kunden under hela processen från utre d n i n g, b e s l u t,p l a n e ring till utve ck l i n g, i m p l e m e n t e ring och dri f t. Cyber Com efters t r ä var att ha en god mix av hela pro j e k t å t a ganden och försäljning av ko m p e t e n s - tjänster per timme för att vid varje tidpunkt undvika s va ckor på grund av ställtider mellan olika pro j e k t. När det gäller andelen ko m p e t e n s f ö rs ä l j n i n g re s p e k t i ve pro j e k t å t a ganden beror den i hög grad på hur mogen relationen är till kunden. Ju mindre moge n den är och ju längre ner på leve ra n t ö rslistan ko n s u l t e n kommer desto oftare handlar det om ko m p e t e n s- tjänster som debiteras per timme. Ju närmare re l a t i o n konsulten har desto mer handlar det om outsourc i n g av tjänster från kundens sida, dvs hela pro j e k t å t a- ganden för ko n s u l t e n. För Telia Mobile är vi exe m p e l- vis ensam leve rantör när det gäller ny u t ve ck l i n g. E ri c s s o n, d ä re m o t, som så totalt dominerar köp av konsulttjänster inom fo rskning och utve ck l i n g s o m r åd e t, arbetar i princip uteslutande med köp av ko m p e t e n s - t j ä n s t e r. Med både pro j e k t å t a ganden och leve ra n s e r av totallösningar har Cyber Com en komplett ko n s u l t - ve r k s a m h e t. B ra n s chens framtidsutsikter År 2001 kommer vi att uppleva en mer sansad utve ck - ling för IT- och Internetko n s u l t e r n a. Det typiska för 1990-talet var att konsultmarknaden och handeln med tjänster blev så påtaglig. En stor händelse var att PC:n intro d u c e rades i ko n t o rs l a n d s k a p e n.s a m t i d i g t fi ck Internet och ny teknologi sitt ge n o m b ro t t. N å go t som alla före t a g, såväl gamla som nya,t v i n gades att förhålla sig eller anpassa sig till. Detta var en utve ckling som närmast smög sig på, v i l ket bidrog till den k ra f t i ga reaktionen mot slutet av decenniet. R ä d s l a n för att missa tåget ko m b i n e rades med ett stort i n t resse från nya typer av fi n a n s i ä re r. Trots att kapitalmarknaden tappade fört ro e n- det för ko n s u l t b o l a gens aktier i fjol, k va rstår fa k t u m att utve ck l i n gen hittills bidra git till att vi har en hög I T- m ognad i Sve ri ge. Internet och den åtföljande t e k n o l ogin passar ex t remt bra för att ra t i o n a l i s e ra b e fi n t l i ga aff ä rs re l a t i o n e r. Ett globalt nät är föru t- s ä t t n i n gen för utve ck l i n gen av aff ä rs k ritiska applikationer mellan före t a g. Tillväxten kommer att fo rt s ä t t a men möjligen under större tystnad än hittills. V å rt g ru n d l ä ggande scenario är positivt. Vi tror att bra idéer kommer att löna sig. Big Is Beautiful är en devis i branschen intern a t i o n e l l t. Men vi tror det kommer att finnas ett stort utrymme även för mindre leve ra n t ö rer av ko n s u l tt j ä n- ster inom en öve rskådlig tid. Det kommer alltid att finnas en ko m m e rsiell avsättning för bra ko m p e t e n s o ch en fl exibel aktör. V å ra mål Cyber Com ska by gga långsiktiga kundre l a t i o n e r där vi alltid leve re rar med hög kvalitet och är en god aff ä rs p a rt n e r. L å n g s i k t i ga mål: Tillväxten ska långsiktigt uppgå till >25 procent per år. Koncernens röre l s e m a rginal ska långsiktigt uppgå till >12 procent per år. Pe rs o n a l o m s ä t t n i n gen ska uppgå till <10 procent per år. Ko rt s i k t i ga mål: Cyber Com ska va ra etablerade utanför S k a n d i n avien år Den organiska tillväxten ska ko m p l e t t e ras med stra t e giska nisch f ö r v ä r v, som kan ske såväl i som utanför Sve ri ge. 5 Detta är Cyber Com Detta är Cyber Com 6

6 VD:s kommentar Cyber Com har under året visat att före t a get klarar att växa och samtidigt behålla lönsamhet och m a rgi n a l e r. Vi har re n o d l a t verksamheten genom att av ve ck l a delar som utbildning och marknadsko m mu n i k a t i o n, o ch allt tydliga re i n riktat oss mot ett par huvudmarknader telekom och fi n a n s / h a n d e l. Marknader i fokus teleko m o ch fi n a n s / h a n d e l Inom telekom är vi en ledande aktör för utve ck l i n g av främst aff ä rsstödsystem och teleko m p ro d u k t e r. Cyber Com ansva rar som ensam leve rantör för ny u t- ve ck l i n gen av Telia Mobiles billingsystem, ett område där vi ligger långt fra m m e. Vi är också pri o ri t e ra d l eve rantör till Eri c s s o n, som ensamt står för en betydande del av konsultmarknaden i Sve ri ge. Cy b e r Com satsar även på att växa inom nya tjänster för mobil ko m munikation och bre d b a n d. Samtidigt har vi under året flyttat fram positionerna mot banko ch finansmarknaden samt förs ä k ri n g s m a r k n a d e n. Med vår unika kompetens blir vi ett viktigt stöd för a ff ä rs u t ve ck l i n gen av intera k t i va kundori e n t e ra d e b a n k -, finans- och förs ä k ri n g s l ö s n i n ga r. Ko m p e t e n s k raven är höga G ru n d l ä ggande för vår verksamhet är de höga ko m p e t e n s k rav vi ställer på vår pers o n a l. I snitt har våra konsulter tolv års IT-erfarenhet parat med mycket goda kunskaper om de marknader på vilka våra kunder ve r k a r. Detta ser vi som en förutsättning för att va ra en innova t i v, s t a r k, s t a b i l,l eve ra n s s ä ker och trovärdig affärspartner. Till våra styrkor hör att vi driver p rocesserna från idé till implementeri n g. Vi ser möjligheter och tillför ny teknik för att utve ckla kundens aff ä rs p ro c e s s e r. Vi är dessutom en fl ex i b e l o rganisation som re a ge rar snabbt på föränd ri n ga r. A n l e d n i n gen till att vi väljer att lyfta fra m t e l e kom- re s p e k t i ve fi n a n s / h a n d e l s o m r å d e t, s o m o m fattar bank, fi n a n s,i n f ra s t ruktur och förs ä k ri n g, är att dessa marknader är de största och de bra n s ch e r som satsar mest intensivt på systemu t ve ck l i n g. Vi ser en fo rtsatt stark efterfrågan inom dessa områden, där våra konsulter dessutom har lång erfa re n h e t o ch unik ny cke l kompetens och därför förstår dessa k u n d e rs aff ä re r. Vi har ge n o m f ö rt ett par omfattande orga n i- s a t i o n s f ö r ä n d ri n gar under året som gått. Den förs t a innebar att vi sålde utbildningsdelarna. Den andra innebar att vi av ve cklade aff ä rsområdet Marke t Co m mu n i c a t i o n o ch istället fo k u s e rade på Te l e c o m & Services och e-business. Renodling för att bli tydliga re Cyber Com har va rit ett ko n s u l t f ö retag som pri m ä rt s t y rts av tillväxt om än i småbolagsanda. Ti l l v ä x t e n har kunnat ske med lönsamhet och by ggts på hög kompetens hos medarbetarna. D ä remot har det inte funnits någon tydlig marknadsinri k t n i n g. I början av å ret såg vi att det i längden inte skulle va ra hållbart att fo k u s e ra på tillväxt i sig. Tillväxten måste ske inom vissa pri o ri t e rade marknadssegment. Cyber Com har hela tiden haft förmånen av att ha my cket kompetent personal och före t a get har satt ribban högt för nya medarbetare. P ro b l e m e t med en otydlig inriktning är att man ri s ke rar att gå miste om de intressantaste projekten och tvingas bli en underleve rantör i allt större utsträck n i n g. D e t innebär i förlängningen att man tappar i attra k t i v i t e t gentemot personal och arbetsmarknad och får s v å righeter att pro fi l e ra sig som en betydande aff ä rs - p a rtner gentemot sina kunder. Detta ville vi inte utsätta oss för och inledde därför en fo k u s e ring av verksamheten under fjolåre t. Fo k u s e ri n gen gör oss trov ä rd i ga re F ö rst kom förs ä l j n i n gen av utbildningsdelen. Ef t e r- hand insåg vi också att marknadsko m mu n i k a t i o n innebar en återvändsgränd för oss. I första stege t skar vi i maj 2000 ned antalet anställda och ko n c e n- t re rade oss på Intera c t i ve Bra n d i n g, att vårda va rum ä r ket på Internet. Men vi hade tuff ko n k u r rens från re k l a m -, va ru m ä r kes- och PR-byråer och beslöt att ö verlåta verksamheten till ett nytt bolag som delvis d rivs av gamla medarbetare. Fokuseringen mot våra prioriterade marknader gör oss starka ve rtikalt och tydliga mot bra n s ch e n. Vi har kompetensen och re fe re n s p ro j e k t e n. Ti l l s a m m a n s ökar detta Cyber Coms trov ä rdighet mot kunderna o ch marknaden. Det finns även synergier att dra mellan områdena telekom och bank/finans/försäkring. C i n t ra ett projekt som by gger va ru m ä r ket inifrån Under 2001 kommer alla inom Cyber Com att ha genomgått ett nytt intro d u k t i o n s s e m i n a ri u m, som vi kallar Cintra. Syftet är att stärka känslan för Cy b e r Com inom hela orga n i s a t i o n e n. Under seminari e r n a behandlar vi Cyber Coms kultur, a ff ä rs i d é, v i s i o n, m å l o ch stra t e gi e r. Vi får också möjligheten att utby t a kunskaper och erfa renheter samt inte minst att lära känna va ra n d ra ännu bättre. Att vi allesammans har en gemensam syn på vad Cyber Com står för är nödvändigt och något som jag prioriterar mycket högt. Framtidsutsikterna sträcke r sig över gränserna Vår ambition är att va ra etablerade utanför S k a n d i n avien år I fe b ru a ri i år startade vi som ett första steg verksamhet i Danmark. Det nya bolage t fo k u s e rar på de stora och växande områdena inom t e l e kom och fi n a n s.a n d ra intressanta marknader är E n g l a n d, Ty s k l a n d, Fra n k ri ke, Spanien och Italien. Tillväxten kommer att ske organiskt ko m b i n e rat med strategiska nischförvärv med fokus på våra prioriterade m a r k n a d e r. Vi räknar med en långsiktig tillväxt på >25 procent och en röre l s e m a rginal på >12 pro c e n t f ra m ö ve r. Mats Alders,VDoch koncernchef Cyber Com 7 VD:s kommentar VD:s kommentar 8

7 Kärnverksamheten R ö relsens intäkter M S E K Verksamheten är orga n i s e rad i två aff ä rsområden vilka re d ovisas nedan. Den samlade omsättningen för Cyber Co m,i n k l u s i ve de bolag som av ve cklats under år 2000, var 358 miljoner kronor vilket är en ökning med 86 procent jämfört med föregående år. Rö re l s e resultatet före go o d w i l l av s k ri v n i n gar ökade till 26,7 miljoner kro n o r, en ökning med 181 pro c e n t, v i l ket motsva rar en röre l s e m a rginal på 7,5 pro c e n t. Resultatet efter finansnetto uppgår till 23,4 miljoner k ronor vilket medför en nettomarginal på 6,6 pro c e n t. Cyber Com största kunder/andel av omsättninge n Te l i a 14 % E ri c s s o n 11 % R i k s s k a t t eve r ke t 6 % Te l e 2 / 4 T S o l u t i o n s 5 % Telecom & Services Omsättningen inom affärsområdet Telecom & Services ökade med 249 procent till 196 miljoner kronor (56 miljoner kronor pro forma 1999). R ö re l s e re s u l t a t e t f ö re go o d w i l l av s k ri v n i n gar ökade med 400 pro c e n t till 35 miljoner kronor (7 miljoner kronor pro fo r m a 1999 ).R ö re l s e m a rginalen uppgi ck till 15 procent (12 p ro c e n t ). Vid slutet av året uppgi ck antalet anställda till 114 personer (66). Under året som gi ck har vi ökat fo k u s e ri n ge n på telekom. Vi har idag etablerade affärsrelationer med marknadens stora köpare av ko n s u l t t j ä n s t e r, s o m E ri c s s o n, Telia Mobile och Te l e 2 / K i n n ev i k g ru p p e n. Tele2 följde med i förvärvet av Intra - X.F ö re t a get och dess 30 erfarna konsulter förstärkte inri k t n i n gen mot t e l e kom re s p e k t i ve fi n a n s o m r å d e t.d ä ru t ö ver har vi b reddat kundbasen med aktörer som Te l e 1 E u ro p e o ch SOS A l a r m. Under 2000 befäste vi vår ställning o ch vårt samarbete med Telia Mobile och teck n a d e det första ra m av t a l e t. Efter årets utgång har vi etab l e rat oss i Danmark. Det danska dotterbolaget med en tydlig i n riktning mot telekom och finans samt en erfa ren ledning kommer att hjälpa oss att följa med kunder som Ericsson och Telia över sundet. I fe b ru a ri i år f ö r v ä r vade Cyber Com teleko m m a n a ge m e n t b o l a ge t S t reamit A B.F ö re t a get och dess 17 medarbetare har lång erfa renhet och stor kompetens inom teleko m o ch IT, med tyngdpunkt på stra t e gi och ve r k s a m h e t s- u t ve ck l i n g. e - B u s i n e s s O m s ä t t n i n gen inom e-business ökade med 40 pro c e n t till 167 miljoner kronor (119 miljoner kronor proforma 1999 ). R ö re l s e resultatet före go o d w i l l av s k ri v n i n ga r u p p gi ck till 16 miljoner kronor (20 miljoner kro n o r p ro forma 1999). R ö re l s e m a rginalen uppgi ck till 9 procent (16 procent). Vid slutet av året uppgick antalet anställda till 138 personer (112). e-business bildade ett eget aff ä rsområde i j a nu a ri 2000 i Stock h o l m. I maj knöts ko n t o re n i Göteborg, Uppsala och Malmö till området och i augusti utökades e-business med ytterliga re tre bolag inom Cyber Co m. I slutet av fe b ru a ri fi ck vi ett ra m avtal med Pre m i e p e n s i o n s myndigheten (PPM). I mars slöt vi ett avtal med IBM om part n e rskap som innebär att Cyber Com fördjupar sitt kunnande kri n g IBM:s utve ck l i n g s verktyg Visual A ge samt prog ra mvaran We b s p h e re för lösningar inom e-handel. Cy b e r Com inledde också ett stra t e giskt samarbete med Assa A b l oy. Tillsammans utve cklar vi en intera k t i v I n t e r n e t b a s e rad lösning för hantering av den nya ge n e rationen lås- och säke r h e t s l ö s n i n ga r. S a m a r b e t e t är av stra t e gisk vikt och ger möjlighet till internationell närva ro och en långsiktig re l a t i o n. Under 2000 startade Cyber Com en unders ö k n i n g s- ve r k s a m h e t, Cyber Com Re s e a rch, för att profilera Cyber Com som vägledare på våra prioriterade marknader bank och fi n a n s. Hittills har man pre s e n- t e rat en enkätundersökning som jämför banke r n a s utbud av WA P - t j ä n s t e r. I vår pre s e n t e ras en undersökning om hur anv ä n d a r v ä n l i ga bankerna är för p ri va t p e rsoner på nätet och i höst kommer motsvarande för före t a g s k u n d e r n a. R ö re l s e resultat före goodwill (EBITA ) M S E K 9 Kärnverksamheten Kärnverksamheten 10

8 Ekonomisk utveckling i sammandrag Re s u l t a t r ä k n i n ga r P ro fo r m a P ro fo r m a K S E K R ö relsens intäkter R ö relsens ko s t n a d e r Av s k ri v n i n gar enligt plan *) J ä m f ö re l s e s t ö rande poster R ö re l s e re s u l t a t Finansiella intäkter Finansiella ko s t n a d e r Resultat efter fi n a n s n e t t o S k a t t M i n o ritetens andel av årets re s u l t a t Å rets re s u l t a t *) va rav go o d w i l l av s k ri v n i n ga r B a l a n s r ä k n i n ga r P ro fo r m a P ro fo r m a K S E K Ti l l g å n ga r I m m a t e riella anlägg n i n g s t i l l g å n ga r M a t e riella anlägg n i n g s t i l l g å n ga r Finansiella anlägg n i n g s t i l l g å n ga r Summa övri ga omsättningstillgånga r Likvida medel Summa tillgånga r E get kapital och skulder E get kapital Av s ä t t n i n ga r R ä n t e b ä rande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Ka s s a fl ö d e s a n a ly s P ro fo r m a P ro fo r m a M S E K Ka s s a flöde från den löpande ve r k s a m h e t e n 28, 7 7, 0 1, 9 1, 5 2, 4 Ka s s a flöde från inve s t e ri n g s ve r k s a m h e t e n - 44, 1-13, 2-5, , 8 Ka s s a flöde från fi n a n s i e ri n g s ve r k s a m h e t e n 20, 0 107, 6 8, 5 1, 1-1, 0 F ö r ä n d ring av likvida medel 4, 6 101, 4 5, 3-0, 4 0, 6 Likvida medel vid periodens början 107, 3 5, 9 0, 6 1, 0 0, 4 Likvida medel vid periodens slut 111, 9 107, 3 5, 9 0, 6 1, 0 N y cke l t a l P ro fo r m a P ro fo r m a Totalt kapital, M S E K 294, 2 177, 2 41, 6 13, 5 5, 9 Sysselsatt kapital, M S E K 215, 1 136, 8 15, 8 5, 3 1, 9 E get kapital, M S E K 194, 9 135, 8 12, 9 2, 5 1, 9 Räntabilitet på totalt kapital, % 10, 1 13, 7 15, 0 34, 9 76, 4 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13, 5 19, 7 39, 3 93, 9 238, 1 Räntabilitet på eget kapital, % 9, 7 17, 5 26, 4 108, 5 171, 6 R ö re l s e m a rginal före go o d w i l l av s k ri v n i n ga r, % 7, 5 5, 0 4, 2 8, 2 17, 8 R ö re l s e m a rgi n a l, % 5, 7 4, 6 4, 2 8, 2 17, 8 N e t t o m a rgi n a l, % 6, 6 7, 6 3, 9 8, 0 18, 0 Ka s s a l i k v i d i t e t, gg r 2, 6 3, 9 1, 4 1, 3 1, 3 S o l i d i t e t, % 66, 3 76, 7 30, 9 18, 5 31, 8 S k u l d s ä t t n i n g s g ra d, gg r 0, 0 0, 0 0, 2 1, 1 0, 0 N e t t o s k u l d s ä t t n i n g s g ra d, gg r - 0, 6-0, 8-0, 3 0, 9-0, 5 Andel ri s k b ä rande kapital, % 73, 1 77, 2 32, 0 18, 5 31, 9 R ä n t e t ä ck n i n g s g ra d, gg r 82, 9 30, 3 10, 4 37, 5 253, 8 R ö relsekapital i relation till omsättning, % 3, 0 5, 0 4, 1 4, 4 1, 0 Ka p i t a l o m s ä t t n i n g s h a s t i g h e t, gg r 1, 5 1, 8 3, 5 4, 2 4, 2 I nve s t e ri n ga r, M S E K 42, 2 19, 3 5, 1 3, 0 0, 8 Antal anställda, m e d e l t a l Antal ko n s u l t e r, m e d e l t a l Antal anställda vid periodens slut Omsättning per anställd, K S E K Omsättning per ko n s u l t, K S E K F ö r ä d l i n g s v ä rde per anställd, K S E K Löner och ers ä t t n i n gar exkl soc av g, M S E K 150, 7 97, 0 50, 1 17, 5 4, 8 A k t i e d a t a P ro fo r m a P ro fo r m a Antal aktier vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut, full spädning E get kapital per aktie, S E K 23, 10 17, 23 2, 26 0, 50 0, 37 E get kapital per aktie vid full spädning, S E K 20, 70 15, 92 2, 08 0, 50 0, 37 Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier, vid full spädning Vinst per aktie, S E K 1, 95 2, 17 0, 39 0, 47 0, 44 Vinst per aktie vid full spädning, S E K 1, 80 2, 06 0, 40 0, 47 0, 44 Ka s s a flöde per aktie vid full spädning, S E K 3, 13 1, 07 0, 32 0, 30 0, Ekonomisk utveckling i sammandrag Ekonomisk utveckling i sammandrag 12

9 Kompetens, värderingar & kultur C i n t ra en process som förmedlar f ö re t a g s k u l t u re n Under år 2001 börjar vi ge n o m f ö ra Cintra - s e m i n a ri e r inom Cyber Co m.c i n t ra står för Cyber Com introd u k t i o n.s e m i n a rierna är fyra dagar långa, o ch till för alla som arbetar inom Cyber Co m. Vid varje kurs t i l l- fälle träffas cirka 20 personer från olika delar av l a n d e t, olika aff ä rsområden och med olika funktioner inom Cyber Co m. Fram till slutet av mars 2001 har sammanlagt 100 personer fördelade på fem seminarietillfällen tagit del av Cintra.M å l s ä t t n i n gen är att alla anställda ska ha gått igenom Cintra vid åre t s s l u t.d ä refter kommer Cintra att användas som ett i n t ro d u k t i o n s p a ket för nya n s t ä l l d a. Sy f t e : Att förmedla värden och visioner Det är viktigt att Cyber Co m - k u l t u ren ge n o m s y ra r hela orga n i s a t i o n e n. Det gör oss tydliga re och stark a re utåt. S e m i n a rierna funge rar som en intro d u k t i o n till Cyber Coms kultur, a ff ä rs i d é,v i s i o n, mål och strat e gi e r. D e l t a garna utbyter även praktiska aff ä rs o ri e n- t e rade erfa renheter och lär känna va ra n d ra ett viktigt syfte med seminarierna är ju också att de ska tjäna som nätve r k s by gga re internt. När det gäller de mjuka värdena inom före t a- ge t, behandlar Cintra exempelvis hur vi ska bete oss mot va ra n d ra och mot kunderna, vilka värden före t a- get står för, o ch vad vi menar med kva l i t e t. Vi ko m b i- n e rar teori och praktik och ägnar en stor del av tiden åt grupparbeten och diskussioner. Av ra p p o rt e ri n ge n s ker i form av pre s e n t a t i o n e r, där konsulterna ock s å får tillfälle att finslipa fra m s t ä l l n i n g s t e k n i ke n. S t ä r ker konsulterna i sin yrke s ro l l Ko n s u l t rollen innebär att sälja sig själv, vid införs ä l j- n i n gen av ett uppdra g, o ch att göra vistelsen hos kunden smidig och värdeskapande för bägge part e r, när man väl är ko n t ra k t e ra d. De handfasta råd och e r fa re n h e t s u t byten konsulterna får vid Cintra - s e m i- n a ri e t, u t ve cklar dem i ko n s u l t ro l l e n. Samtidigt är det viktigt att Cyber Com lägge r re s u rser och energi på att stärka de individuella konsulternas känsla för det gemensamma före t a get m å n ga av konsulterna tillbri n gar ju merp a rten av sin tid ute hos kunderna. Bland annat handlar det om att föra n k ra de värd e ri n gar som Cyber Com står för. Det finns två ord som vi använder för att sammanfatta detta: kompetens och enga ge m a n g. Med höga ko m p e t e n s k rav följer stolt personal Cyber Com rekryterar bara de bästa. Personer som är väl förtrogna med sin yrkesroll och med kunskaper och erfarenheter. I genomsitt har Cyber Coms konsulter tolv års erfarenhet i branschen. Vi ställer höga krav på dem vi rekryterar antingen ska de ha fem års yrkese r fa renhet eller tre år i yrket ko m b i n e rat med högs ko l e u t b i l d n i n g. De flesta har någon form av IT-utbildning från teknisk högskola eller systemvetenskaplig linje,eller en samhällsvetenskaplig utbildning. Med kompetensbegreppet avser vi även social kompetens. Den värderar vi mycket högt.de anställda är ambassadörer för Cyber Com i kontakten med kunden. Vi tror att våra högt ställda krav ger vår personal anledning att känna sig stolta.hos oss får de en bekräftelse på att de tillhör de b ä s t a. E n ga ge m a n get är minst lika viktigt En hög kompetens utan enga gemang är inge n t i n g v ä rd. Det är viktigt att våra medarbetare inte tve k a r att ställa frågor om det skulle behöva s. M e d a r b e t a re som på eget initiativ söker kunskaper och går vidare med frågor för kundens räkning uppskattas, i n t e minst av kunderna. Det är viktigt att personalen är e n ga ge rad såväl utåt mot kunden som inåt mot f ö re t a get och övri ga medarbetare. C i n t ra - p ro c e s s e n är ett viktigt bidrag till detta. Cyber Com sköter till s t ö rsta del re k r y t e ri n gen genom nätverk och ko n t a k- t e r. Det är en bra grund för att skapa social samhörighet inom före t a ge t. Vi tar hänsyn till före t a g s k u l t u re n Ett företags orga n i s a t i o n s s t ru k t u r, t e k n o l ogi och liknande har bara en liten inverkan på före t a g s k u l t u- re n. Det som är verkligt intressant är de fa k t o re r man inte kan ta på, de som finns under ytan. Det kan va ra värd e ri n ga r, k ä n s l o r, a t t i t y d e r, p e rs o n l i ga re l a t i o- n e r, i n formella maktstru k t u rer och gru p p n o r m e r. D e t är viktigt att ledningen har känsla för hur samspelet f u n ge ra r, a n n a rs ri s ke rar man att hamna snett exe m- pelvis under en snabb ex p a n s i o n. O rganisation med utrymme för individen N å got Cyber Coms personal ser som positivt är den småskalighet som kommer till uttryck i orga n i s a t i o- n e n. Här finns utrymme för individen att synas och h ö ra s. Ef t e rsom en stor del av konsulterna sitter u t s p ridda hos kunder är det viktigt att det finns en fast bas med pers o n l i ga kontakter och ko l l e ger man kan identifi e ra sig med internt på Cyber Co m. D e t måste finnas en tydlig vi-känsla. M å n ga av våra ch e fer är konsulter själva o ch delar sin tid mellan att va ra arbetsledare och att va ra ko n s u l t. Det skapar en förståelse och delaktighet i övri ga medarbetares arbeten. Cyber Com har en platt organisation som sätter individen i centru m. Samtidigt inser vi vikten av ett starkt ledars k a p. Ti l l - gänglighet är ett ny cke l o rd. Ledarna ska alltid va ra n å b a ra. Vi pri o ri t e rar också ko rta beslutsvägar och att ch e ferna både har ansvar och befoge n h e t e r. Ö v ri ga metoder U t ö ver Cintra dri ver Cyber Com ege n p ro d u c e ra d e gemensamma utbildningar för projekt- re s p e k t i ve t e s ts t y r n i n g. X - p e rt är en praktisk handledning i konsten att dri va projekt och omfattar även mallar o ch ru t i n e r. Den vänder sig både mot vår ege n p e rsonal och mot kunder och samarbetspart n e rs. Cyber Com ser gärna att metoderna sprider sig på m a r k n a d e n. U t b i l d n i n gen är främst avsedd för pro j e k t l e- d a re. Men även andra är välkomna att delta efters o m k u rsen skapar förståelse för pro j e k t l e d a rens arbete o ch vad som krävs av alla inblandade i ett pro j e k t. Vi har även X-akt som är en metod för teststyrning. X - p e rt är en tvådaga rs k u rs och X-akt tar en dag i anspråk. 16,5% 26,7% 11,8% Sy s t e mve t a re, 2 6, 3 % C i v i l i n ge n j ö re r, 1 8, 7 % 26,3% 18,7% Annan teknisk akademisk utbildning, 2 6, 7 % Ö v rig akademisk utbildning, 1 6, 5 % Ö v rig eftergymnasial utbildning, 1 1, 8 % Genomsnittlig antal a n s t ä l l d a 13 Kompetens,värderingar & kultur Kompetens,värderingar & kultur 14

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

Var tid har sin IT-konsult

Var tid har sin IT-konsult ÅRSREDOVISNING 2001 Var tid har sin IT-konsult 1 2 3 4 5 Ökad försäljning och positiv marginal Växer inom telekom, finans och försäkring Erfarna konsulter med i snitt tolv års erfarenhet Stabilitet god

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Anmälan mm. Adressändring. Ekonomisk rapportering. Utdelning. 2000 i korthet... 3. VD kommenterar... 4

Innehåll. Bolagsstämma. Anmälan mm. Adressändring. Ekonomisk rapportering. Utdelning. 2000 i korthet... 3. VD kommenterar... 4 ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll 2000 i korthet... 3 VD kommenterar... 4 Styrelsemedlemmar, intervju av Lennart Ekdal... 6 Medarbetare... 10 Bioinformatics, affärsområde... 12 Industry, affärsområde... 14

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Innehåll. Ekonomisk Rapportering

Innehåll. Ekonomisk Rapportering Innehåll 3 Året i sammandrag 4 Prevas värden på framtidens marknad 6 Lennart Ekdal ställer VD och grundare mot väggen 9 IT-konsult verksamheten 9 Medarbetare 10 Medarbetare med höga förväntningar 11 Affärsområden

Läs mer

Bolagsstyrning 46 Styrelse 48 Ledning och revisorer 49. Varför Betsson? 50. Inbjudan till årsstämma

Bolagsstyrning 46 Styrelse 48 Ledning och revisorer 49. Varför Betsson? 50. Inbjudan till årsstämma Betsson årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 INNEHÅLL Händelser inom Betssonkoncernen 03 vd har ordet 04 Aktien och ägare 06 Verksamheten: Roligt, snabbt och enkelt med få steg till spel 08 Marknaden:

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation

Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation Årsredovisning 2004 Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation förvaltat och vårdat den portfölj av företag man investerat i 1999

Läs mer

tillgång till över 50 000 konsulter erbjuder ework specialister globalt inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

tillgång till över 50 000 konsulter erbjuder ework specialister globalt inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. ework Årsredovisning 2010 2 Året i korthet 2010 3 Affärsidé, mål och strategi 4 Vd har ordet 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamheten 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com ÅRSREDOVISNING 1998 05 01 1998 12 31 ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com bryssel hamburg helsingfors kuala lumpur köpenhamn london madrid oslo san francisco stockholm tammerfors innehållet

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Seamless Distribution AB (publ), org. nr 556610-2660 Årsredovisning 2009 10 år i mobilbranschen 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer