Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr Året i Omsättningen ökade med 86 % jämfört med föregående år, från 191,9 MSEK till 357,6 Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 26,7 MSEK, en ökning med 181 %, och rörelsemarginalen till 7,5 % (föreg.år 9,5 MSEK resp 5,0 Medeltal antal anställda under perioden uppgick till 310 st (föreg.år 185) en ökning med 68 Fokusering på kärnområdena e-business och telekom, förvärv av Avyttring av utbildnings- och affärssystembolag samt avveckling av affärsenheten Marknadskommunikation Omsättning och resultat Helåret 2000 Cyber Coms omsättning för år 2000 uppgår till 357,6 MSEK, vilket är en ökning med 86 % jämfört med föregående år (191,9 MSEK). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade till 26,7 MSEK (9,5 MSEK), en ökning med 181 %, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,5 % (5,0 %). Rörelseresultatet har belastats med 6,4 MSEK (0,7 MSEK) i goodwillavskrivningar. Rörelseresultatet uppgår därmed till 20,3 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,7 %. För 1999 uppgick motsvarande resultat och marginal till 8,8 MSEK resp 4,6 %. Resultatet efter finansnetto uppgår till 23,4 MSEK (14,5 MSEK) vilket medför en nettomarginal på 6,6 % (7,6 %). I rörelseresultatet för år 2000 ingår en redovisad förlust före goodwillavskrivningar för den avvecklade affärsenheten Marknadskommunikation med 17,9 MSEK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar avseende Cyber Coms verksamhet exkl Marknadskommunikation uppgår till 44,5 MSEK och omsättningen till 347,8 MSEK vilket motsvarar en marginal på 12,8 %. 1(10)

2 Nedanstående tabell visar rörelseresultatets utveckling under år 2000: Belopp i MSEK Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår 2000 Omsättning 86,1 90,1 80,2 101,2 357,6 Rörelsens kostnader exkl goodwillavskrivningar -77,3-83,8-77,2-88,5-326,8 Rörelseres före goodwill och jmf.störande poster 8,8 6,3 3,0 12,7 30,8 Bruttomarginal % 10,2 % 7,0 % 3,7 % 12,5 % 8,6 % Jämförelsestörande poster 3,1-0,1 0,2-7,3-4,1 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 11,9 6,2 3,2 5,4 26,7 Marginal % 13,8 % 6,9 % 4,0 % 5,3 % 7,5 % Goodwillavskrivningar -1,7-1,7-1,7-1,3-6,4 Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar 10,2 4,5 1,5 4,1 20,3 Rörelsemarginal % 11,8 % 5,0 % 1,9 % 4,1 % 5,7 % 4:e kvartalet 2000 Omsättningen under 4:e kvartalet uppgår till 101,2 MSEK (59,6 MSEK) en ökning med 70 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgår under perioden till 5,4 MSEK vilket motsvarar en marginal på 5,3 % (1,1 MSEK, 1,8 %). Rörelseresultatet uppgår till 4,1 MSEK jämfört med 0,7 MSEK under motsvarande period föregående år. I det redovisade resultatet för 4:e kvartalet år 2000 ingår en avvecklingskostnad för affärsenheten Marknadskommunikation med 7,9 MSEK, vilket redovisats som en jämförelsestörande post under 4:e kvartalet. Omsättning resp rörelseresultat före goodwillavskrivningar för Cyber Coms verksamhet exkl Marknadskommunikation uppgår därmed under perioden till 101,2 resp13,3 MSEK vilket motsvarar en marginal på 13,2 %. Verksamheten Cyber Com verksamhet är fokuserad mot två kärnområden telekom och e- Business. 2(10)

3 Telecom and Services Affärsområdet Telecom and Services erbjuder telekomsektorn kompetens inom modern systemutveckling och projektstyrning. Vi erbjuder såväl kvalificerade konsulttjänster som paketerade lösningar. Konsulttjänster till telekomindustrins står för ca 25 % av verksamheten. Cyber Com arbetar främst med mjukvarulösningar i produkter inom mobila eller bredbandsnät. Bland kunder finns främst Ericsson men även t ex Microsoft Mobile Internet. Hälften av verksamheten inom telekom avser affärs- och kundstödssystem åt främst teleoperatörer. Cyber Com arbetar främst med nyutveckling inom områden som ökar operatörers förutsättningar att erbjuda nya tjänster. Bland kunderna märks flera av de största operatörerna i Sverige såsom Telia och Tele2, men inom området kundstödsystem finns även flera tjänsteproducerande företag utanför telekom segmentet. Utvecklingen av tjänster för mobila nät och bredbandsnät är ett tredje område. Marknaden befinner sig än så länge i ett uppbyggnadsskede. Under år 2000 omsatte affärsområdet Telecom and Services 196,4 MSEK (56,2 MSEK). Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgår till 35,3 MSEK eller 18,0 % (7,0 MSEK, 12,5 %). Goodwillavskrivningarna uppgår till 5,2 MSEK vilket innebär att rörelseresultatet uppgår till 30,1 MSEK och marginalen till 15,3 % (7,0 MSEK, 12,5 %). Vid periodens slut var 114 (69) personer anställda inom affärsområdet. Belopp i MSEK Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår 2000 Omsättning 44,1 48,3 45,5 58,5 196,4 Rörelseresultat före 10,2 9,7 4,6 10,8 35,3 goodwillavskrivningar Marginal % 23,1 % 20,1 % 10,1 % 18,5 % 18,0 % M-tal antal anställda Efterfrågan har under verksamhetsåret 2000 varit stark vilket medfört en hög debiteringsgrad samt marginal för affärsområde Telekom. Den starka efterfrågan innebär att affärsområdet utöver egen personal dessutom sysselsätter ett 40-tal externa underkonsulter. E-Business Inom område e-business erbjuder Cyber Com avancerade konsulttjänster samt hela lösningar, baserade på egen utveckling och/eller standardprodukter. E- 3(10)

4 Business riktar sig i första hand till marknaderna handel och bank/finans. Cyber Com skapar systemlösningar dels genom att utveckla nya delar åt våra kunder och dels genom att integrera dem med redan gjorda investeringar. Vi har ett mångårigt nära samarbete med ledande hårdvaru- och mjukvaruleverantörer och använder deras produkter när de kan vara effektiva komponenter i nya system. Målet är att erbjuda effektiva, tillgängliga och skalbara lösningar. Cyber Com åtar sig att utföra total-, delentreprenad eller att vara kompetensförstärkning inom bland annat följande områden: Finansiell service till kunder Nya finansiella tjänster Betalningstjänster Logistiktjänster Säkerhetslösningar Som exempel på konkurrenskraftiga lösningar som levererats till våra kunder kan nämnas; e-handelsplatser, e-businessplattformar, aktiehandel via Internet, faktureringssystem, betal- och biljetthanteringssystem, CRM-system och brokerlösningar. I slutet av år 2000 stärkte Cyber Com sin satsning på bank- och finansmarknaden genom rekrytering av mycket erfarna affärsutvecklare inom området. Bland kunderna kan nämnas Ericsson, ASSA, Nordiska Fondkommission samt RSV. Under år 2000 omsatte affärsområdet e-business 166,8 MSEK (119,4 MSEK) med ett rörelseresultat på 15,6 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,4 % (19,6 MSEK, 16,4 %). Vid periodens slut var 138 (126) personer sysselsatta inom affärsområdet. Belopp i MSEK Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår 2000 Omsättning 39,6 42,8 37,0 47,4 166,8 Rörelseresultat före 4,0 3,9 1,5 6,2 15,6 goodwillavskrivningar Marginal % 10,1 % 9,1 % 4,1 % 13,1 % 9,4 % M-tal antal anställda Affärsområde e-business har växt fram och formats under år 2000 vilket bl.a inneburit planerade omstruktureringar och avvecklingar. Avveckling av verksamheten Marknadskommunikation Som ett led i fokuseringen på e-business och telekom har affärsenheten Marknadskommunikation avvecklats. 4(10)

5 Delar av verksamheten inom bolaget Pir har överlåtits till ett nystartat företag med anknytning till reklam- och designbranschen. Cyber Com har erhållit en ägarandel på 15 % i utbyte mot de överlåtna resurserna. Resterande verksamhet inom bolaget Pir har avvecklas under hösten. Avvecklingskostnaden som uppgått till totalt 7,9 MSEK har belastat rörelseresultatet under 4:e kvartalet och redovisas som en jämförelsestörande kostnad. Under år 2000 omsatte affärsenheten Marknadskommunikation 9,8 MSEK (6,0 MSEK) med ett negativt rörelseresultat på -19,0 MSEK (-3,2 MSEK). Ramavtal Under året har ett flertal ramavtal slutits bl a med Telia Mobile, Tele2, Försvarets materielverk, SAS, Riksförsäkringsverket (RFV), Premiepensionsmyndigheten (PPM), SJ, och Rikspolisstyrelsen. Förvärv av Intra-X I början av året förvärvades konsultföretaget Intra-X med 26 erfarna konsulter. Köpeskillingen bestod av en fast del och en tilläggsköpeskilling. Förvärvskostnaden under år 2000 uppgick till 60,2 MSEK. Den koncernmässiga goodwillen vid förvärvet uppgår till 52,4 MSEK och skrivs av över en 10- årsperiod. Vid årets slut har en beräknad tilläggsköpeskilling om 27,8 MSEK bokats upp i koncernredovisningen vilket ökar goodwill med motsvarande belopp. Tilläggsköpeskillingen är baserad på Cyber Com aktiens kurs vid årets slut. Den slutliga tilläggsköpeskillingen kommer att regleras under perioden och baseras på utfallet i Intra-X samt Cyber Com aktiens kurs vid respektive mätperiods slut. Avyttring av verksamheter Som ett led i att renodla verksamheten har Cyber Com, under första kvartalet 2000, avyttrat sitt affärssystembolag Cyber Com Consulting Enterprise Solutions AB samt sitt utbildningsbolag Cyber Com Education Group AB. Effekterna av avvecklingen av ovanstående verksamheter har redovisats som en jämförelsestörande intäkt och uppgår sammantaget till 3,8 MSEK. Personal Antalet genomsnittligt årsanställda uppgår till 310 personer vilket är en ökning med 68 % jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet anställda 5(10)

6 uppgick 31 december till 285 (270) personer. År 2000 har för Cyber Com varit ett år som präglats av arbetet med att renodla och fokusera verksamheten till prioriterade marknadssegment. Fokuseringen har bl.a inneburit planerade avvecklingar och omstruktureringar inom koncernen vilket lett till en ökad personalomsättning för år Med hänsyn tagen till planerade avvecklingar uppgick personalomsättningen till 13 % för år 2000, vilket är något högre än det långsiktiga målet på högst 10 %. Den starka efterfrågan och de genomförda omstruktureringarna ledde till att Cyber Com i december år 2000 startade upp en rekryteringskampanj för att täcka konsultbehovet på ytterligare ett hundratal konsulter. Cyber Coms strategi är att fortsätta rekrytera branschens bästa konsulter för att på så sätt ge våra kunder ett mervärde som konkurrenterna har svårt att matcha. Cyber Coms konsulter har idag i genomsnitt en branscherfarenhet på mer än 10 år. Rekryteringskampanjen har per februari 2000 inneburit att ett 30-tal nya konsulter skrivit avtal om anställning inom Cyber Com. Investeringar Investeringar i datorer och inventarier uppgick till 10,1 MSEK (10,5 MSEK). Investeringar i företagsförvärv uppgick under perioden till 88,0 MSEK. Likviditet Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per 31 december till 111,9 MSEK (107,3 MSEK). Finansiell ställning Det egna kapitalet per 31 december 2000 uppgick till 194,9 MSEK (135,8 MSEK) vilket motsvarar en soliditet på 66,3 % (76,7 %) och ett eget kapital per aktie på 20,70 SEK (15,92 SEK) vid full spädning. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består till största delen i att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, administration, information, interna system mm. Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 31 (23). Omsättningen uppgick för år 2000 till 33,5 MSEK (22,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 5,1 MSEK (-7,3 MSEK). Resultatet efter finansnetto blev 14,4 MSEK (-7,9 MSEK). Moderbolagets likviditet uppgick per den 31 december 2000 till 91,1 MSEK. Föregående år uppgick likvida medel till 70,0 MSEK. 6(10)

7 Investeringar i datorer och övriga inventarier har skett med 2,4 MSEK (1,0 MSEK). Händelser efter periodens utgång Etablering i Danmark I januari 2001 expanderar Cyber Com ytterligare i Öresundsregionen genom bildandet av Cyber Com Consulting A/S och rekrytering av erfaren lokal ledning i Köpenhamn. Det nya dotterbolaget fokuserar på de stora och växande marknaderna inom telekom och finans och beräknas vara operativt under våren Förvärv av StreamIT AB I februari 2001 förvärvades managementbolaget StreamIT AB. StreamIT, med 17 medarbetare, har lång erfarenhet och hög kompetens inom telekom och IT, med tyngdpunkt på telekom management och verksamhetsutveckling. StreamIT som kommer att ingå i affärsområde Telekom tillför Cyber Com ytterligare kompetens inom telecom-management, StreamIT omsatte år MSEK med ett rörelseresultat på 4,8 MSEK. Förvärvet finansieras delvis genom en nyemission av Cyber Com aktier. Köpeskillingen delas i två delar, en fast del och en tilläggsköpeskilling. Den fasta köpeskillingen medför en goodwill för år 2001 om 24 MSEK. Framtidsutsikter Efterfrågan på bolagets tjänster inom båda våra kärnområden e-business och telekom är fortsatt stark och behovet av Cyber Coms kvalificerade och erfarna konsulter är stort. Cyber Coms mål är en tillväxt på % med en långsiktig rörelsemarginal på minst 12 %. 7(10)

8 Resultaträkning i sammandrag MSEK Jan-dec Jan-dec Rörelsens intäkter 357,6 191,9 Rörelsens kostnader -320,6-178,6 Rörelseresultat före avskrivningar, 37,0 13,3 EBITDA Avskrivningar *) -12,6-4,5 Jämförelsestörande poster -4,1 - Rörelseresultat, EBIT 20,3 8,8 Finansiella poster 3,1 5,7 Resultat efter finansiella poster 23,4 14,5 Skatt -7,4-1,5 Minoritetens andel 0,0 0,0 Periodens resultat 16,0 13,0 *) Varav goodwillavskrivningar -6,4-0,7 Balansräkning i sammandrag MSEK 31-dec dec-99 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 75,9 9,3 Materiella anläggningstillgångar 11,3 10,3 Finansiella anläggningstillgångar 5,2 0,2 Omsättningstillgångar exkl likvida medel 89,9 50,1 Likvida medel 111,9 107,3 SUMMA TILLGÅNGAR 294,2 177,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 194,9 135,8 Minoritetsintressen 0,0 0,0 Avsättningar 20,1 0,9 Räntebärande skulder - - Icke räntebärande skulder 79,2 40,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 294,2 177,2 8(10)

9 Kassaflödesanalys i sammandrag MSEK Jan-dec Jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,6 7,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -43,0-13,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20,0 107,6 Förändring av likvida medel 4,6 101,4 Likvida medel vid periodens början 107,3 5,9 Likvida medel vid periodens slut 111,9 107,3 Nyckeltal Jan-dec Jan-dec Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar (EBITA), % 7,5% 5,0% Rörelsemarginal (EBIT), % 5,7% 4,6% Nettomarginal, % 6,6% 7,6% Antal anställda vid perioden slut Genomsnittligt antal anställda Omsättning/anställd, ksek Räntabilitet på eget kapital, % 9,7% 17,5% Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,5% 19,7% Eget kapital/aktie, SEK 23,10 17,23 Eget kapital/aktie, full spädning, SEK 20,70 15,92 Vinst/aktie, SEK 1,95 2,17 Vinst/aktie, full spädning, SEK 1,80 2,06 Soliditet, % 66,3% 76,7% Antal aktier vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut, full spädning Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier, full spädning (10)

10 Redovisningsprinciper Fr o m i år tillämpas Redovisningsrådets rekommendationer RR1:00 (Koncernredovisning), RR15 (Immateriella tillgångar), RR16 (Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar) samt RR17 (Nedskrivningar). I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper som föregående år. Tidpunkter för ekonomisk information Ordinarie bolagsstämma 26 april 2001 Delårsrapport jan-mar april 2001 Delårsrapport jan-jun augusti 2001 Delårsrapport jan-sep oktober 2001 Stockholm den 21 februari 2001 Mats Alders Verkställande direktör/koncernchef 10(10)

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 01 DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 Positiv resultateffekt från avyttring av Knowit Services Ökad omsättning på oförändrad marknad Positivt resultat i Finland JANUARI MARS 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden

Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden Sigma AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 1999 Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden Omsättningen ökade med 65% till 1.481,6 Mkr (899,1 Mkr). Resultat före goodwillavskrivningar

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Know IT:s rörelseresultat ökade med 32 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari December 2003

Bokslutskommuniké Januari December 2003 Bokslutskommuniké Januari December Nettoomsättning 2 819,1 (3 118,5) MSEK, -10 % Resultat efter skatt -11,9 (24,3) MSEK Resultat per aktie -0,68 (1,38) SEK Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -3,9

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 172,8 (127,3) MSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 5,2 (5,0) MSEK, motsvarande 0,02 (0,02)

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari mars 2010 29 april 2010 Ökat rekryteringsbehov i en förbättrad marknad Första kvartalet Omsättningen uppgick till 198,7 mkr (210) Rörelseresultatet blev

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer