Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522"

Transkript

1 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive 3,5 MSEK, dvs en marginal på 4,1 %. Omsättning för perioden januariseptember uppgick till 297,7 MSEK en ökning med 16 % Rörelseresultatet före goodwill för samma period uppgick till 16,7 MSEK eller 5,6 % Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten med 21,5 MSEK Cyber Com Researchs Internetbankundersökning rönte stort intresse Omsättning och resultat Januari September Under rapportperioden har koncernens omsättning ökat med 16 % jämfört med föregående år och uppgår därmed under perioden januariseptember till 297,7 MSEK (256,3). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 16,7 MSEK (21,3) vilket motsvarar en marginal på 5,6 % (8,3 %). I rörelseresultatet för motsvarande period föregående år ingick en reavinst vid försäljning av dotterbolag med MSEK. Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgår till 8,5 MSEK (16,2) vilket mot svarar en rörelsemarginal på 2,8 % (6,3 %). Årets nio månader har kännetecknats av en avmattning i konjunkturen med minskad efterfrågan som följd. Kunder senarelägger investeringar och större konkurrens råder om nya uppdrag. Den ökande konkurrensen leder till att priserna pressas nedåt samt att ett större antal konsulter är obelagda. Koncernens genomsnittliga utpris mot kund har dock kunnat höjas med 6 % jämfört med samma period föregående år. Debiteringsgraden uppgår för årets första nio månader till 76 %. Det rådande klimatet ställer allt större krav på en segmenterad kundfokusering. I dessa hårdare tider har det dock visat sig att Cyber Coms strategi att bara anställa erfarna konsulter med hög kompetens varit framgångsrik. Finansnettot för perioden uppgår till 1,5 MSEK (2,1). Finansnettot belastades under andra kvartalet med en beräknad nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar på 5,0 MSEK hänförliga till Cyber Coms aktieinnehav i Shouyou AB, som trätt i likvidation. Bortsett från denna nedskrivning uppvisar bolaget i övrigt, till följd av en god likviditet, ett positivt räntenetto om 3,5 MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick därmed till 7,0 MSEK (18,3) vilket innebär en nettomarginal på 2,4 % (7,1 %). Perioden januari september uppvisade ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten med 21,5 MSEK, vilket har inneburit att likviditeten, trots det företagsförvärv som genomförts under perioden, ökat något och uppgick vid periodens slut till 112,3 MSEK. Tredje kvartalet Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 7 % jämfört med samma period föregående år och uppgick till 85,8 MSEK (80,1). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 3,5 MSEK (3,1) vilket motsvarar en marginal på 4,1 % (3,9 %). Efter goodwillavskrivningar uppgår rörelseresultatet till 0,8 MSEK (1,4). Cyber Coms två affärsområden Telecom & Services samt ebusiness har påverkats i olika grad av de rådande förhållandena och kommenteras var för sig längre fram i rapporten. 1

2 Beläggningsgraden under tredje kvartalet har för koncernen som helhet uppgått till 73 %. Medeltimpriset vid utgången av september var ca 3 % lägre än efter första kvartalet. Företagets starka kassa har medfört att finansnettot för tredje kvartalet uppgår till 1,4 MSEK (1,1). Likviditeten är fortsatt god och kassaflödet minskade trots sommarmånaderna endast marginellt med 0,2 MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick därmed till 2,2 MSEK (2,5) vilket innebär en nettomarginal på 2,6 % (3,1 %). JanSep JanSep JulSep JulSep Okt Sep JanDec Omsättning 297,7 256,3 85,8 80,1 398,9 357,6 Rörelsens kostnader exkl goodwillavskrivningar 281,0 238,3 82,3 77,3 369,4 326,8 Rörelseres före goodwill o jmf.störande poster 16,7 18,0 3,5 2,8 29,5 30,8 Bruttomarginal % 5,6% 7,0% 4,1% 3,5% 7,4% 8,6% Jämförelsestörande poster Rearesultat försäljning db Avvecklingskostnader 0,3 0,5 7,9 3,8 7,9 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 16,7 21,3 3,5 3,1 22,1 26,7 Marginal % 5,6% 8,3% 4,1% 3,9% 5,5% 7,5% Goodwillavskrivningar 8,2 5,1 2,7 1,7 9,5 6,4 Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar 8,5 16,2 0,8 1,4 12,6 20,3 Rörelsemarginal % 2,8% 6,3% 0,9% 1,8% 3,1% 5,7% Cyber Com Research Cyber Com ebusiness har under genomfört ett antal undersökningar av den svenska finansmarknaden. Den första undersökningen, som publicerades våren, belyste bankernas WAPtjänster. Den andra som presenterades i augusti var en genomgång av de svenska bankernas Internettjänster för privatpersoner. Detta är den största Internetbanksundersökning som genomförts i Sverige och undersökningen rönte stort intresse av såväl media som de berörda bankerna. Undersökningen har lett till att Cyber Com genomfört ett antal seminarier med berörda banker vilka i flera fall har resulterat i fortsatt samarbete. Undersökningen med kommentarer och sammanställningar finns i sin helhet på Cyber Coms hemsida, Affärsområde Telecom & Services Telecom & Services JanSep JanSep JulSep JulSep Okt Sep JanDec Omsättning 198,0 137,9 59,6 45,5 256,5 196,4 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 22,4 24,5 4,9 4,6 3 35,3 Marginal % 11,3% 17,8% 8,2% 10,1% 13,0% 18,0% Mtal antal anställda Omsättningen för perioden januari september uppgick till 198,0 MSEK (137,9) en ökning med 44 % jämfört med föregående år. Omsättningsökningen för jämförbara enheter blev 30 %. 2

3 Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 22,4 MSEK (24,5) vilket motsvarar en marginal på 11,3 % (17,8 %). Goodwillavskrivningarna uppgick till 8,2 MSEK (3,9) vilket innebär att rörelseresultatet blev 14,2 MSEK (20,6) eller 7,2 % (14,9 %). Affärsområde Telecom & Services har i viss utsträckning påverkats av oron på ITkonsultmarknaden. Bland de stora kunderna finns Ericsson vars konsultneddragningar påverkat niomånaders perioden negativt. Under tredje kvartalet har dock Cyber Com av Ericsson utsetts till Preferred supplier av IS/IT tjänster. Beläggningsgraden för affärsområdet uppgår för tredje kvartalet till 75 % och ackumulerat under året till 80 %. Den i förhållande till föregående år lägre beläggningsgraden kompenseras i viss mån av att det genomsnittliga timpriset för affärsområdet är 8 % högre under år jämfört med samma period föregående år. Cyber Coms verksamhet i Danmark, vilken påbörjades under andra kvartalet, har påverkat tredje kvartalets rörelseresultat negativt. Utvecklingen ligger i fas med bolagets beräkningar. Marknadsutvecklingen i Danmark uppvisar stora likheter med den i Sverige. Cyber Com Danmark hade vid periodens utgång 10 anställda. Sammantaget medförde detta för tredje kvartalet en omsättning på 59,6 MSEK (45,5) med ett rörelseresultat före goodwill på 4,9 MSEK (4,6) vilket innebär en marginal på 8,2 % (10,1 %). Antalet anställda har under niomånadersperioden ökat med 33 personer och uppgick vid periodens slut till 146 st. Medeltalet antal anställda ökade med 32 personer till 139 st jämfört med motsvarande period föregående år, en ökning med 30 %. Ökningen för jämförbara enheter d.v.s exkl årets förvärv uppgår till 12 %. Personalomsättningen inom affärsområdet uppgick för perioden januari september till 14 %. Affärsområde ebusiness ebusiness JanSep JanSep JulSep JulSep Okt Sep JanDec Omsättning 117,2 119,4 33,1 37,0 164,6 166,8 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 0,1 9,4 0,3 1,5 6,3 15,6 Marginal % 0,1% 7,9% 0,9% 4,1% 3,8% 9,4% Mtal antal anställda Omsättningen under perioden januariseptember uppgick till 117,2 MSEK (119,4) och rörelseresultatet till 0,1 MSEK (9,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,1 % (7,9 %). Affärsområde ebusiness har i mycket högre grad än Telecom & Services påverkats av det rådande marknadsläget. Beläggningsläget har som helhet för affärsområdet varit otillfredsställande. Under tredje kvartalet uppgick beläggningsgraden till 72 % och sammantaget under året har beläggningsgraden uppgått till 74 %. Medeltimpriset som under andra kvartalet sjönk med någon procentenhet har dock ej sänkts ytterligare under tredje kvartalet utan ligger kvar på samma nivå. Det åtgärdsprogram som lanserades under andra kvartalet fortlöper enligt plan. Antalet kontorslokaler har minskats, overhead funktioner har reducerats, personalstyrkan har setts över vilket bl.a inneburit att resurser överförts till mer lönsamma marknader. Effekterna av detta program kommer att börja ge effekt under nästkommande kvartal. Den negativa trend som rått inom affärsområdet har under tredje kvartalet bromsats upp och rörelseresultatet uppvisar trots sommarmånaderna endast en förlust på 0,3 MSEK (1,5). Omsättningen uppgick till 33,1 MSEK (37,0). Medeltalet antal anställda under året har varit 144 st vilket är oförändrat jämfört med föregående år, dock har personalstyrkan bl.a till följd av vidtaget sparprogram minskat under tredje kvartalet med 10 personer. Personalomsättningen inom affärsområdet uppgick för niomånadersperioden till 18 %. 3

4 Personal Medeltalet antal anställda uppgick för perioden januariseptember till 313 st. Per 30 september uppgick antalet anställda i koncernen till 315 st, en ökning under året med 30 personer. Av ökningen kan 17 personer hänföras till förvärvet av StreamIT AB. Personalomsättningen för perioden januariseptember blev 17 %. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick för första halvåret till 5,3 MSEK (6,4). I februari förvärvades telekommanagementbolaget StreamIT AB. Köpeskillingen består av två delar, en fast del och en tilläggs köpeskilling. Den fasta köpeskillingen medför en goodwill om 24,3 MSEK. Den del av tilläggsköpeskillingen för förvärvet av IntraX som reglerats under första kvartalet har baserats på utfallet i IntraX för räkenskapsåret samt Cyber Com aktiens kurs vid teckningstillfället i mars. Den kursuppgång som skett mellan årsskiftet och teckningstillfället har inneburit att goodwillposten ökat med 1,8 MSEK. Investeringar i företagsförvärv uppgick sammantaget under perioden till 32,1 MSEK (55,0). Likviditet Koncernens likvida medel uppgick per 30 september till 112,3 MSEK jämfört med 111,9 MSEK per den 31 december. Kassaflödet var således, trots de investeringar som gjorts under perioden, positivt. Finansiell ställning Det egna kapitalet per 30 september uppgick till 220,7 MSEK (183,7) vilket motsvarar en soliditet på 71,8 % (75,0 %). Eget kapital per aktie uppgick till 25,20 SEK (22,02 SEK) eller 23,52 SEK (19,51 SEK) vid full spädning. Under andra kvartalet inföll teckningsperioden för ett av Cyber Coms optionsprogram riktat till de anställda. Teckningskursen var satt till 51:50 kr. På grund av det rådande marknadsläget blev endast av totalt teckningsrätter utnyttjade för nyteckning av aktier i bolaget. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består till största delen i att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, administration, information, interna system mm. Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 29 (30). Personalomsättningen inom moderbolaget uppgick för perioden januariseptember till 24 %. Omsättningen uppgick för perioden januariseptember till 26,7 MSEK (25,9). Rörelseresultatet uppgick till 6,2 MSEK (1,2). I rörelseresultatet för föregående år ingick en reavinst avseende försäljning av aktier i dotterbolag med 3,6 MSEK. Resultatet efter finansnetto blev 4,0 MSEK (0,4). Moderbolagets likviditet uppgick per den 30 september till 71,0 MSEK (58,6 MSEK). Investeringar i datorer och övriga inventarier har skett med 0,5 MSEK (0,7). 4

5 Framtidsutsikter Bolaget har under tredje kvartalet fortsatt sin anpassning till marknadsläget genom att vidta åtgärder för att de långsiktiga målen ska uppnås. Dessa åtgärder börjar ge effekt i slutet av året. Detta tillsammans med det faktum att marknadsutvecklingen är svårbedömd innebär att det långsiktiga rörelsemarginalmålet ej kommer att uppnås under år. Cyber Coms långsiktiga mål; en tillväxt på 2530 % med en långsiktig rörelsemarginal på minst 12 % kvarstår dock oförändrade. Kommande rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké februari 2002 Redovisningsprinciper Fr.o.m tillämpas RR9 Inkomstskatter och RR20 Delårsrapportering. Användandet av RR9 är ett byte av redovisningsprincip vilket har redovisats i enlighet med RR5 Redovisning av byte av redovisningsprincip. I övrigt tillämpar bolaget samma redovisningsprinciper som föregående år. Resultaträkning i sammandrag JanSep JanSep JulSep JulSep Okt Sep JanDec Omsättning 297,7 256,3 85,8 80,1 398,9 357,6 Rörelsens kostnader Övr externa kostn Personalkostnader 88,9 187,3 61,9 171,9 25,1 55,5 22,1 53,6 116,5 246,4 89,5 231,1 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA 21,5 22,5 5,2 4,4 36,0 37,0 Avskrivningar *) 13,0 9,6 4,4 16,0 12,6 Jämförelsestörande poster Rearesultat försäljning db Avvecklingskostnader 0,3 0,5 7,9 3,8 7,9 Rörelseresultat, EBIT 8,5 16,2 0,8 1,4 12,6 20,3 Finansiella poster Res från övr värdepapper Ränteintäkter o. liknande poster Räntekostn o. liknande poster 5,0 3,5 2,2 0,1 1,3 0,1 1,1 5,0 4,7 0,1 0,2 Resultat efter finansiella poster 7,0 18,3 2,2 2,5 12,2 23,4 Skatt **) 4,4 7,0 0,4 1,3 6,3 8,9 Minoritetens andel Periodens resultat 2,6 11,3 2,6 1,2 5,9 14,5 *) varav goodwillavskrivningar 8,2 5,1 2,7 1,7 9,5 6,4 **) aktuell skatt uppskjuten skatt 6,8 2,4 7,0 0,1 0,5 1,3 9,6 9,8 0,9 Användandet av RR9 har inneburit att skattekostnaden för året ändrats retroaktivt. Redovisad skattekostnad 4,4 MSEK kan hänföras till årets kvartal enligt följande: JanMar 4,6 MSEK, AprJun 0,2 MSEK, JulSep 0,4 MSEK. 5

6 Aktieinformation Belopp i SEK JanSep JanSep JanDec Före utspädning Vinst/aktie,SEK Eget kapital/aktie, SEK Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier 0,30*) 25, ,38 22, ,76 23, Efter utspädning Vinst per aktie, SEK Eget kapital/aktie, SEK Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier 0,37*) 23, ,29 19, ,67 20, *) Skillnaden i vinst/aktie vid full spädning jmft med före spädning består till största delen av effekter till följd av optionsprogram 4 där lösen av aktier skall ske hösten 2002 till en teckningskurs på 144:. Periodens resultat har justerats med nuvärdet av teckningslikviden i enlighet med RR18 Resultat per aktie. Om sådan justering inte gjorts skulle vinst/aktie efter full spädning uppgå till 0,27 SEK. Balansräkning i sammandrag JanSep JanSep JanDec Tillgångar Immateriella anl.tillgångar Licensrättigheter Goodwill Materiella anl.tillgångar Finansiella anl.tillgångar Omsättningstillgångar exkl likvida medel Likvida medel 0,7 92,8 12,1 2,6 86,9 112,3 1,1 54,6 12,6 88,2 88,5 1,0 74,9 11,3 6,0 89,9 111,9 Summa tillgångar 307,4 245,0 295,0 Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder 220,7 20,6 66,1 183,7 1,8 59,5 194,8 20,2 8 Summa eget kapital och skulder 307,4 245,0 295,0 Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten JanSep JanSep JanDec 21,1 0,4 21,5 28,1 24,5 3,6 34,3 5,6 28,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten *) 22,2 34,8 44,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,1 12,4 2 Förändring av likvida medel 0,4 18,8 4,6 Likvida medel vid periodens början 111,9 107,3 107,3 Likvida medel vid periodens slut 112,3 88,5 111,9 *) Förvärv av dotterföretag har påverkat koncernens likvida medel med 16,6 27,7 27,7 6

7 Nyckeltal JanSep JanSep JanDec Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar (EBITA), % Rörelsemarginal (EBIT), % Nettomarginal, % 5,6 % 2,8 % 2,4 % 8,3 % 6,3 % 7,1 % 7,5 % 5,7 % 6,6 % Antal anställda vid perioden slut Genomsnittligt antal anställda Omsättning/anställd, ksek Räntabilitet på eget kapital, % Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 1,7 % 7,1 % 9,4 % 15,2 % 8,7 % 13,5 % Soliditet, % 71,8 % 75,0% 66,0 % Förändring av eget kapital m.m JanSep JanSep JanDec Ingående eget kapital, enligt fastställd balansräkning Effekt av byte av redovisningsprincip Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny princip Nyemission aktier Nyemission teckningsoptioner Emissionsutgifter Omräkningsdifferenser Periodens resultat Utgående eget kapital 194,9 0,1 194,8 23,5 0,2 2,6 220,7 135,8 1,4 137,2 31,6 3,8 0,2 11,3 183,7 135,8 1,4 137,2 37,8 5,5 0,2 14,5 194,8 Antal aktier vid årets början Nyemission aktier Antal aktier vid periodens slut Antal utestående teckningsoptioner vid årets början Nyemission teckningsoptioner Utnyttjade teckningsoptioner Ej utnyttjade teckningsoptioner Antal utestående teckningsoptioner vid periodens slut Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 16 oktober Mats Alders Verkställande direktör/koncernchef 7

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Året i sammandrag @ Omsättningen ökade med 86 % jämfört med föregående år, från 191,9 MSEK till 357,6 MSEK

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522. Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522. Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Året i sammandrag Omsättningen ökade med 98 % till 191.9

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen För att fira Billeruds tio år på börsen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer