Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business"

Transkript

1 Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 september 2000 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 94 % jämfört med samma period föregående år, från 132,2 MSEK till 256,3 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 21,3 MSEK och rörelsemarginalen till 8,3 % (föreg.år 8,5 MSEK resp 6,4 %) Medeltal antal anställda under perioden uppgick till 309 st (föreg.år 174) en ökning med 78 % Resultat per aktie uppgår till 1,67 kr (föreg.år 0,94 kr) Under året har ramavtal slutits med ett flertal företag och organisationer Fokusering på kärnområdena e-business och telekom, förvärv av Intra-X Avyttring av utbildnings- och affärssystembolag samt påbörjad avveckling av affärsenheten Marknadskommunikation Omsättning och resultat Januari-september 2000 Cyber Coms omsättning för perioden januari - september uppgår till 256,3 MSEK, vilket är en ökning med 94 % jämfört med samma period föregående år (132,2 MSEK). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade under samma period till 21,3 MSEK (8,5 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,3 % (6,4 %). Rörelseresultatet har belastats med 5,1 MSEK (0,3 MSEK) i goodwillavskrivningar. Rörelseresultatet uppgår därmed till 16,2 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,3 %. För samma period 1999 uppgick motsvarande resultat och marginal till 8,1 MSEK resp 6,1 %. Resultatet efter finansnetto uppgår till 18,3 MSEK (7,7 MSEK) vilket medför en nettomarginal på 7,1 % (5,8 %). 1(9)

2 I rörelseresultatet för år 2000 ingår en redovisad förlust före goodwillavskrivningar för affärsenheten Marknadskommunikation med 9,9 MSEK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar avseende Cyber Coms verksamhet exkl Marknadskommunikation uppgår hittills under året till 31,2 MSEK och omsättningen till 246,5 MSEK vilket motsvarar en marginal på 12,6 %. Juli-september 2000 Omsättningen under 3:e kvartalet uppgår till 80,2 MSEK (42,5 MSEK) en ökning med 89 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgår under perioden till 3,1 MSEK (2,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgår till 1,4 MSEK jämfört med 1,9 MSEK under motsvarande period föregående år. I det redovisade resultatet för 3:e kvartalet år 2000 ingår en förlust före goodwillavskrivningar för affärsenheten Marknadskommunikation med 3,2 MSEK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för Cyber Coms verksamhet exkl Marknadskommunikation uppgår därmed under perioden till 6,4 MSEK och omsättningen till 77,7 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 8,2 %. Verksamheten Cyber Com fokuserar verksamheten fullt ut mot de två kärnområdena telekom och e-business. Telecom and Services Affärsområdet Telecom and Services erbjuder konsulttjänster och paketerade lösningar till telekommarknaden och åt tjänsteproducerande företag och organisationer bl a teleoperatörer och försäkringsbolag. Cyber Com är främst verksamma inom följande områden: Affärsstödsystem (prissättningssystem och kundstödsystem) åt operatörer, Service Providers och Content Providers Rådgivning och utveckling inom nya mobila- och bredbandstjänster Utveckling av telekomprodukter Utveckling av komplexa CRM-system Cyber Com ligger i flera fall i utvecklingens framkant bl a avseende betalningslösningar för mobila tjänster. 2(9)

3 Ökat fokus mot affärer som utnyttjar bredband och mobila tjänster medför fortsatt mycket god efterfrågan på kompetens inom området. Affärsområdet sysselsätter utöver egen personal drygt 40 underkonsulter. Sedan tidigare finns flera av telekommarknadens dominerande aktörer bland Cyber Coms kunder t.ex Telia Mobile, Netcom och Ericsson. Nya kunder under 3:e kvartalet har främst erhållits inom affärsstödsystem, bl a märks SOS Alarm samt Tele1Europe. Vidare har kundbasen inom försäkringsområdet breddats med bl a Länsförsäkringar. Som en följd av tecknade ramavtal samt lyckade utvecklingsprojekt har Cyber Com fått i uppdrag att utföra nya omfattande uppdrag åt såväl Telia Mobile som Ericsson. Uppdragen gäller främst inom området prissättningssystem där Cyber Coms kompetens är mycket hög. Under perioden januari september 2000 omsatte affärsområdet Telecom and Services 137,9 MSEK (39,6 MSEK) med ett rörelseresultat på 20,6 MSEK (5,6 MSEK). Rörelseresultatet har belastats med 3,9 MSEK i goodwillavskrivningar. Vid periodens slut var 117 (56) personer sysselsatta inom affärsområdet. E-Business Inom kärnområde e-business har Cyber Com en stark position där företaget säljer paketerade erbjudanden och avancerade konsulttjänster inom marknaderna handel, medelstor tillverkande industri och bank/finans. Tyngdpunkten ligger på handel mellan företag där Cyber Com utvecklar kundens affärsprocesser med fokus på kundstödsystem, handelsplatser, portaler och brokerlösningar. Cyber Com erbjuder: Helhetsåtaganden från strategi till införande Integration mellan ny teknik och gjorda investeringar Kunskap om hur e-business tillämpas i affärsutvecklingen Samarbete med ledande produktleverantörer Erfarna affärskonsulter, systemarkitekter, systemutvecklare samt projektledare Bland kunderna finns Ericsson, DFDS Torline, ASSA samt Nordiska Fondkommission. Genom ett strategiskt samarbetsavtal utvecklar Cyber Com e-business och ASSA Abloy gruppen programvaror för att stödja helt nya lösningar för ökad säkerhet och kostnadseffektivitet. Lösningarna innefattar stöd för alla faser i skapandet av låssystem. Huvudfokus är att skapa direktkommunikation mellan låssmeder och Assa där Internet används som kommunikationskanal och där säkerhetsnivån är mycket hög. Systemet kommer dessutom att anpassas för en internationell marknad. 3(9)

4 Under perioden januari september 2000 omsatte affärsområdet e-business 119,4 MSEK (84,9 MSEK) med ett rörelseresultat på 9,4 MSEK (14,4 MSEK). Vid periodens slut var 146 (105) personer sysselsatta inom affärsområdet. Avveckling av verksamheten Marknadskommunikation påbörjad Som ett led i fokuseringen på e-business och telekom har arbetet med avvecklingen av affärsenheten Marknadskommunikation påbörjats. Läs mer om detta under avsnittet Händelser efter periodens utgång. Under perioden januari till september 2000 omsatte affärsenheten Marknadskommunikation 9,8 MSEK (2,0 MSEK) med ett negativt rörelseresultat på 11,1 MSEK (-1,0 MSEK). Vid periodens slut var 26 (25) personer sysselsatta inom detta område. Ramavtal Under året har ett flertal ramavtal slutits bl a med Telia Mobile, Försvarets materielverk, SAS, Riksförsäkringsverket (RFV), Premiepensionsmyndigheten (PPM), SJ, Rikspolisstyrelsen samt Tele2. Förvärv av Intra-X I början av året förvärvades konsultföretaget Intra-X med 26 erfarna konsulter, där majoriteten utgörs av projektledare. Köpeskillingen bestod av en fast del och en tilläggsköpeskilling. Den fasta köpeskillingen uppgick till 55 MSEK. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 82 MSEK. Den koncernmässiga goodwill om ca 52 MSEK som uppstår vid förvärvet kommer att skrivas av under en 10-årsperiod. Avyttring av verksamheter Som ett led i att renodla verksamheten har Cyber Com, under första kvartalet, avyttrat sitt affärssystembolag Cyber Com Consulting Enterprise Solutions AB samt sitt utbildningsbolag Cyber Com Education Group AB. Cyber Com Enterprise Solutions AB arbetar främst med systemutvecklingstjänster inom SAP-världen. Effekterna av avyttringarna har redovisats som en jämförelsestörande intäkt och uppgår sammantaget till 3,3 MSEK. Extra bolagsstämma På grund av det allmänna marknadsläget beslöts på extra bolagsstämman den 24 juli att ersätta det på ordinarie bolagsstämman den 28 april beslutade 4(9)

5 optionsprogrammet med ett nytt optionsprogram. Det nya optionsprogrammet innebar att bolaget upptog ett nytt förlagslån på nominellt högst kr, genom emission av förlagsbevis med högst avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Företrädesrätt att teckna förlagslånet tillkom det helägda dotterbolaget Cyber Com Consulting i Uppsala AB för vidareförsäljning av de avskiljbara optionsrätterna till verksamma inom Cyber Com koncernen. Personal Antalet genomsnittligt årsanställda uppgår till 309 personer vilket är en ökning med 78 % jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet anställda uppgick 30 september till 319 personer. Investeringar Investeringar i datorer och inventarier uppgick till 6,4 MSEK (5,6 MSEK). Investeringar i företagsförvärv uppgick under perioden till 55,0 MSEK. Likviditet Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per 30 september till 88,5 MSEK (6,4 MSEK). Finansiell ställning Det egna kapitalet per 30 september 2000 uppgick till 184,2 MSEK (38,0 MSEK) vilket motsvarar en soliditet på 75,2 % (50,0 %) och ett eget kapital per aktie på 19,56 SEK vid full spädning. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består förutom av en liten del konsultverksamhet i att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, administration, information, interna system m m. Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 30 (19). Omsättningen uppgick för perioden januari september till 25,9 MSEK (14,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 1,2 MSEK (-6,7 MSEK). Resultatet efter finansnetto blev 0,4 MSEK (-7,5 MSEK). Moderbolagets likviditet uppgick per den 30 september 2000 till 58,6 MSEK. Föregående år uppgick likvida medel inkl outnyttjade krediter till 6,5 MSEK. 5(9)

6 Investeringar i datorer och övriga inventarier har skett med 0,7 MSEK (0,8 MSEK). Händelser efter periodens utgång Avveckling av verksamheten Marknadskommunikation Ett Letter of Intent har tecknats mellan externa parter, Cyber Com och ett antal befattningshavare inom Cyber Com Pir. Överenskommelsen innebär att delar av verksamheten inom bolaget Pir överlåtes till ett nystartat företag med anknytning till reklam- och designbranschen. Cyber Com erhåller en ägarandel på 15 % i utbyte mot de överlåtna resurserna. Resterande verksamhet inom bolaget Pir kommer att avvecklas under hösten. Vidtagna åtgärder medför en beräknad avvecklingskostnad på ca 8 MSEK vilket kommer att belasta bolagets resultat under 4:e kvartalet Framtidsutsikter Efterfrågan på bolagets tjänster inom båda våra kärnområden e-business och telekom är fortsatt stark och behovet av Cyber Coms kvalificerade och erfarna konsulter är stort. Cyber Coms mål är att växa snabbare än marknaden under fokusering av lönsamhetsutvecklingen. Den organiska tillväxten kommer att kompletteras med strategiska förvärv, vilket kan ske såväl i som utanför Sverige. 6(9)

7 Resultaträkning i sammandrag MSEK Jan-sep Jan-sep Jan-dec Rörelsens intäkter 256,3 132,2 191,9 Rörelsens kostnader -233,8-121,1-178,6 Rörelseresultat före avskrivningar, 22,5 11,1 13,3 EBITDA Avskrivningar *) -9,6-3,0-4,5 Jämförelsestörande poster 3,3 - - Rörelseresultat, EBIT 16,2 8,1 8,8 Finansiella poster 2,1-0,4 5,7 Resultat efter finansiella poster 18,3 7,7 14,5 Skatt -5,1-2,2-1,5 Minoritetens andel 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 13,2 5,5 13,0 *) Varav goodwillavskrivningar -5,1-0,3-0,7 Balansräkning i sammandrag MSEK 30-sep sep dec-99 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 55,7 11,3 9,3 Materiella anläggningstillgångar 12,6 10,4 10,3 Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,2 0,2 Omsättningstillgångar exkl likvida medel 88,2 47,6 50,1 Likvida medel 88,5 6,4 107,3 SUMMA TILLGÅNGAR 245,0 75,9 177,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 184,2 38,0 135,8 Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 Avsättningar 1,8 0,5 0,9 Räntebärande skulder - 5,1 - Icke räntebärande skulder 59,0 32,3 40,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 245,0 75,9 177,2 7(9)

8 Kassaflödesanalys i sammandrag MSEK Jan-sep Jan-sep Jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,6-2,8 7,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -34,8-19,0-13,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12,4 22,3 107,6 Förändring av likvida medel -18,8 0,5 101,4 Likvida medel vid periodens början 107,3 5,9 5,9 Likvida medel vid periodens slut 88,5 6,4 107,3 Nyckeltal Jan-sep Jan-sep Jan-dec Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar (EBITA), % 8,3% 6,4% 5,0% Rörelsemarginal (EBIT), % 6,3% 6,1% 4,6% Nettomarginal, % 7,1% 5,8% 7,6% Antal anställda vid perioden slut Genomsnittligt antal anställda Omsättning/anställd, ksek Räntabilitet på eget kapital, % 11,0% 29,2% 17,5% Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 15,2% 36,6% 19,7% Eget kapital/aktie, SEK 22,08 6,14 17,23 Eget kapital/aktie, full spädning, SEK 19,56 5,56 15,92 Vinst/aktie, SEK 1,61 0,97 2,17 Vinst/aktie, full spädning, SEK 1,67 0,94 2,06 Soliditet, % 75,2% 50,0% 76,7% Antal aktier vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut, full spädning Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier, full spädning (9)

9 Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för år februari 2001 Stockholm den 25 oktober 2000 Mats Alders Verkställande direktör/koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 9(9)

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Året i sammandrag @ Omsättningen ökade med 86 % jämfört med föregående år, från 191,9 MSEK till 357,6 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522. Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522. Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 1999 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Året i sammandrag Omsättningen ökade med 98 % till 191.9

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 312 (268) mkr, jämfört med samma period i fjol. Resultat efter skatt uppgick till -24 (-33) mkr, vilket motsvarar

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport Rörelsens intäkter ökade till 380,2 (375,9) MSEK Rörelseresultatet ökade till 6,2 (0,0) MSEK Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden

Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden Sigma AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 1999 Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden Omsättningen ökade med 65% till 1.481,6 Mkr (899,1 Mkr). Resultat före goodwillavskrivningar

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Know IT:s rörelseresultat ökade med 32 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari - mars 2010 2 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O K VA RTA

Läs mer

Renodling av verksamheten

Renodling av verksamheten Framtidsfabriken AB (publ) Bokslutskommuniké januari december Renodling av verksamheten Ny strategi: o Kraftfull renodling av Framfab som globalt internetkonsultföretag o Merparten av bolagen utanför kärnverksamheten

Läs mer

modern ekonomi sverige holding ab (publ.) Koncernens omsättning uppgick till 13,7 (4,0) MSEK Moderbolagets omsättning uppgick till 31,2 (23,0) MSEK

modern ekonomi sverige holding ab (publ.) Koncernens omsättning uppgick till 13,7 (4,0) MSEK Moderbolagets omsättning uppgick till 31,2 (23,0) MSEK 1 2013-2014 delårsrapport modern ekonomi sverige holding ab (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI 2013 -MARS 2014 JANUARI 2014- MARS 2014 Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 (-0,7)

Läs mer

VD Jonas Wiström. Kvalitetschef Lars Sjöström. Ekonomichef Ulf Ottosson. Bioinformatics Mats Grahn. Telecom Peter Johansson. Industry Per Tillaeus

VD Jonas Wiström. Kvalitetschef Lars Sjöström. Ekonomichef Ulf Ottosson. Bioinformatics Mats Grahn. Telecom Peter Johansson. Industry Per Tillaeus Bokslutskommuniké 2000 Resultatet efter finansnetto ökade från 5,9 Mkr till 15,9 Mkr Väsentligt förbättrat kassaflöde Den 1 juli 2000 såldes rörelsen i Prevas Engineering. För att bättre spegla utvecklingen

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Resultat per aktie ökade med 14 procent

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 God orderingång, en ökning med 42 procent SAMMANFATTNING (Mkr) Rörelsens intäkter Rörelsekostnad Andel i intressebolags resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer