En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken Sida: 2 av 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken mars 2013

2 Sida: 2 av 47

3 Sida: 3 av 47 Dnr: Af / Datum: Återrapportering enligt uppdraget för En strategi för genomförande av En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa sitt arbete med delmålen i en särskild rapport till regeringen senast den 15 mars 2012, 2013, 2014 och Myndigheten ska senast den 15 mars 2016 lämna en slutlig resultatredovisning till regeringen. I den första rapporten 2012 redovisade myndigheten nollvärlden, dvs. en beskrivning av hur situationen var när arbetet i förhållande till uppsatta delmål påbörjades. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av Ingegerd Körlof. I den slutliga handläggningen har avdelningsdirektören för Avdelningen Rehabilitering till arbete Henrietta Stein, biträdande generaldirektör Clas Olsson och tillförordnade chefen för Ledningsstaben Jeanette Azinovic deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Arbetsförmedlingens generaldirektör Ingegerd Körlof Kvalificerad handläggare

4 Sida: 4 av 47

5 Sida: 5 av 47 Innehållsförteckning En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken Innehållsförteckning... 5 Sammanfattning... 7 Inledning...10 Handisams uppdrag Personer med en funktionsnedsättning eller med en historik av ohälsa Arbetsmarknadens utveckling Antalet arbetssökande med funktionsnedsättning i december Fortsatt ökning av antalet inskrivna med funktionsnedsättning Tre orsaker bakom ökningen Arbetslösheten ökar i lägre åldrar Tiderna utan arbete blir allt längre Andelen med kod för funktionsnedsättning är högst bland dem med enbart förgymnasial utbildning Stort stöd behövs till personer med funktionsnedsättning Det nya arbetssättet Delmål Mätmetod Resultat Insatser och program för personer med funktionsnedsättning Lönebidrag och andra subventionerade anställningar Andra insatser för personer med funktionsnedsättning Tillfälliga arbetsmarknadssatsningar för personer som deltagit i programmet arbetslivsintroduktion Samhall AB Genomförda insatser och aktiviter Internt utvecklingsarbete Delmål Mätmetod Resultat Insatser och program för unga under 30 år med funktionsnedsättning Lönebidrag och andra subventionerade anställningar Andra insatser för personer med funktionsnedsättning Genomförda insatser och aktiviter Delmål Mätmetod Resultat Genomförda insatser och aktiviter Delmål Mätmetod Resultat Genomförda insatser och aktiviteter Samarbete... 40

6 Sida: 6 av 47 Försäkringskassan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) Kriminalvården Arbetsintegrerande sociala företag Regionala konferenser Samråd Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering Brukarråd för döva och personer med hörselskada, synskada eller dövblindhet Reflektioner... 44

7 Sida: 7 av 47 Sammanfattning Arbetsförmedlingen har, sedan 2002 ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor inom arbetsmarknadspolitiken. Regeringen beslutade den 16 juni 2011, om En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige under Arbetsförmedlingen har fyra delmål som är formulerade utifrån två givna inriktningsmål för arbetsmarknadspolitiken. Delmål ett och två mäter hur stor andel av arbetssökande med funktionsnedsättning 1 som månadsvis går till arbete eller reguljär utbildning. Delmål ett omfattar samtliga arbetssökande medan delmål två omfattar ungdomar under 30 år. Delmål tre mäter tiden till att en nedsatt arbetsförmåga blir identifierad. Delmål fyra handlar om tillgänglighet utifrån funktionshindersperspektivet. I december 2012 var det totala antalet inskrivna personer med en funktionsnedsättning drygt personer, vilket är 26 procent av samtliga inskrivna. Det är en ökning med cirka personer från december Antalet öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd var i december 2012 knappt personer, en ökning med 8,2 procent sedan december Delmål ett. Delmål ett omfattar samtliga arbetssökande. Nollvärdet 2 för delmål ett är 5,4 procent i genomsnitt per månad. Det ackumulerade resultatet för 2012 är 5,2 procent i genomsnitt per månad. I förhållande till nollvärdet ligger resultatet andelsmässigt på minus 0,2 procentenheter. Fler arbetssökande i målgruppen påverkar i hög grad förutsättningarna att nå delmålet, då omsättningsmått som uttrycks i andelar generellt sett blir svårare att nå ju fler som ingår i en målgrupp. Resultatutveckling utifrån antal arbetssökande till arbete eller reguljär utbildning uppvisar en positiv utveckling och antalet har ökat med jämfört med antalet Det är också fler arbetssökande som fått del av de särskilda insatserna som finns reserverade för målgruppen. Delmål två. Delmål två omfattar arbetssökande ungdomar under 30 år. Nollvärdet för delmål ett är 7,1 procent i genomsnitt per månad. Det ackumulerade resultatet för 2012 är 6,4 procent i genomsnitt per månad. I förhållande till nollvärdet ligger resultatet andelsmässigt på minus 0,7 procentenheter. Fler arbetssökande i målgruppen påverkar i hög grad förutsättningarna att nå delmålet, då omsättningsmått som uttrycks i andelar generellt sett blir svårare att nå ju fler som ingår i en målgrupp. Resultatutveckling utifrån antal arbetssökande till arbete eller reguljär utbildning uppvisar en positiv utveckling och antalet har ökat med Inom Arbetsförmedlingen är begreppet funktionsnedsättning liktydigt med som medför nedsatt arbetsförmåga. 2 Nollvärdena sattes utifrån resultat i december 2011.

8 Sida: 8 av 47 jämfört med antalet Det är också fler arbetssökande som fått del av de särskilda insatserna som finns reserverade för målgruppen. Delmål tre handlar om att Arbetsförmedlingen ska korta tiderna från att en arbetssökande blir inskriven vid Arbetsförmedlingen till att en funktionsnedsättning är identifierad och registrerad. Resultatet i december var 272 dagar vilket är en ökning i förhållande till nollvärdet med två dagar. En bidragande orsak till ökningen kan vara att det, i många fall, tar orimligt lång tid att få fram ett läkarutlåtande från sjukvården. Utlåtandet behövs som underlag för att kunna fastställa om det föreligger en nedsatt arbetsförmåga. Bland unga personer under 30 år har tiden från inskrivning till dokumenterad kod minskat med tio dagar. Bland utrikesfödda har tiden till kod ökat. Delmål fyra handlar om att vid upphandling av arbetsmarknadspolitisk verksamhet ska krav på tillgänglighet alltid ställas i förfrågningsunderlag och finnas med i avtal. Krav på tillgänglighet finns numera med i samtliga förfrågningsunderlag och avtal. På arbetsförmedlingskontoren pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete med fokus på delmålen för att fler personer med funktionsnedsättning och/eller ohälsa ska finna, få, behålla eller återgå till en anställning. Arbetet präglas av långsiktighet och de viktigaste åtgärderna är fler och aktiva arbetsgivarkontakter, en ökad satsning på ackvirering av enskilda platser för arbetssökande, marknadsföring och informationsspridning till arbetsgivare samt kompetenshöjande insatser av Arbetsförmedlingens egen personal. Viktigt är också det nära samarbetet med andra myndigheter och aktörer inom området både för att förbättra förutsättningarna för att personer med en funktionsnedsättning ska få ett arbete och för att skapa en sammanhållen rehabiliteringsprocess för individen. Arbetsförmedlingen samarbetar med exempelvis Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Samhall AB, Kriminalvården och Handisam. Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering är ett forum för samarbete mellan myndigheter, organisationer, kommuner och parterna på arbetsmarknaden. Rådet är rådgivande och ska särskilt stödja utvecklingen av insatser som främjar anställning av personer med funktionsnedsättning. Brukarrådet är ett rådgivande forum för ömsesidigt informations- och erfarenhetsutbyte för döva, personer med hörselnedsättning, synnedsättning eller dövblindhet. Samtidigt finns det områden som Arbetsförmedlingen särskilt vill lyfta fram för att fler arbetssökande ska kunna nå målet arbete: Den högsta bidragsgrundande lönekostnaden för lönestöd är idag kronor vilket innebär att få arbetsgivare kompenseras fullt ut för den anställdes nedsatta arbetsförmåga. Den bidragsgrundande lönekostnaden har legat på samma nivå sedan 2007 vilket tillsammans

9 Sida: 9 av 47 med att det allmänna löneläget ökat leder till en urholkning av lönestödet. Idag ligger 96 procent av alla anställningar över gränsen, Att arbetsgivare inte ges full kompensation för den anställdes nedsatta arbetsförmåga försvårar möjligheten att finna subventionerade anställningar. Arbetsförmedlingen delar därför fullt ut FunkAutredningens 3 uppfattning att taket för den bidragsgrundande lönekostnaden måste höjas. Arbetsförmedlingen behöver medicinska utredningar och utlåtanden för att kunna fastställa om en funktionsnedsättning också medför en nedsatt arbetsförmåga. Ett problemområde som identifierats är att Arbetsförmedlingen inte med rimliga ledtider kan få medicinska underlag i form av exempelvis läkarutlåtanden från sjukvården. Arbetsförmedlingen kan inte själv lösa uppdraget om det inte samtidigt i samhället finns ett mer inkluderande synsätt i hela arbetslivet som leder till att fler personer med funktionsnedsättning får anställning inom såväl privat som offentlig verksamhet. Fler arbetsgivare måste öppna sina dörrar. 3 SOU 2012: 31 Sänkta trösklar högt i tak

10 Sida: 10 av 47 Inledning Regeringen tog beslut den 16 juni 2011, om En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige under Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren. Genomförandet ska ske inom alla samhällsområden vilket gör funktionshinderspolitiken tvärsektoriell. Socialdepartementet ansvarar för samordningen av regeringens insatser inom ramen för funktionshinderspolitiken. För att nå framgång krävs att många aktörer på olika nivåer medverkar och samarbetar i arbetet. Funktionshindersperspektivet måste vara en integrerad del av planering, genomförande och utvärdering av olika insatser. Arbetsförmedlingen har sedan 2002 ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. De statliga myndigheternas ansvar och insatser är en strategiskt viktig del av arbetet för att uppnå de funktionshinderspolitiska målen, som innebär att skapa full delaktighet och jämlikhet för alla med funktionsnedsättning. I strategin anger regeringen inriktningen av insatserna inom tio prioriterade områdena under de närmaste åren: Arbetsmarknadspolitiken Utbildningspolitiken Socialpolitiken Folkhälsopolitiken Ökad fysisk tillgänglighet Transportpolitiken IT-politiken Kultur, medier och idrott Rättsväsendet och Migrationsverket Konsumentpolitiken Regeringen har gett uppdrag till 22 strategiska myndigheter att arbeta med delmål kopplade till inriktningsmålen. Av strategin framgår följande inriktningsmål för arbetsmarknadspolitiken: Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka. Matchningen mellan arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara effektiv. Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som

11 Sida: 11 av 47 söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden och bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. Arbetsförmedlingen använder balanserat styrkort för styrning och ledning av verksamheten. Arbetsförmedlingens styrkort delas upp i fyra huvudområden: kund, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Under område verksamhet har Arbetsförmedlingen ett styrkortsmått som är inriktat på personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Vid formulerandet av nya delmål var uppdraget att delmålen, så långt det var möjligt, skulle vara en del av den ordinarie verksamheten. Arbetsförmedlingens nya delmål är formulerade utifrån de givna inriktningsmålen för arbetsmarknadspolitiken för : 1. Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning ska årligen öka under perioden. 2. Andelen ungdomar, under 30 år, med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning ska årligen öka under perioden. 3. Arbetsförmedlingen ska, med säkerställd kvalitet i arbete, förkorta tiden från att en arbetssökande blir inskriven vid Arbetsförmedlingen till att en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är identifierad och registrerad. Den genomsnittliga tiden från det att en arbetssökande är aktualiserad på Arbetsförmedlingen till att en funktionsnedsättning är registrerad ska minska med cirka 10 dagar per år under perioden Vid Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadspolitisk verksamhet ska krav på tillgänglighet alltid ställas i förfrågningsunderlag och finnas med i avtal. Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa sitt arbete med delmålen i en särskild rapport till regeringen senast den 15 mars 2012, 2013, 2014 och Myndigheten ska senast den 15 mars 2016 lämna en slutlig resultatredovisning till regeringen. I den första rapporten 2012 redovisade myndigheten nollvärlden, det vill säga en beskrivning av hur situationen är när arbetet i förhållande till uppsatta delmål påbörjas. Handisams uppdrag Den årliga rapporten samt den slutliga resultatredovisningen ska den 15 mars varje år även redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam. I strategin anges att Handisam har fått i uppdrag att inom ramen för sin ordinarie verksamhet ansvara för uppföljningen av strategins mål och insatser, samt för att utveckla ett sammanhållet system för att beskriva och analysera utvecklingen. Handisam ska senast den 15

12 Sida: 12 av 47 maj varje år lämna en samlad rapport till regeringen. Handisam har i en särskild skrivelse till Arbetsförmedlingen i december 2012 meddelat att av särskilt stort intresse är om delmålen har nollvärden, kvantitativa och/eller kvalitativa värden samt en lägesbedömning utifrån varje delmål, vilka insatser som har genomförts och med vilka resultat, kopplat till varje delmål, ett resonemang kring vad insatserna ger för resultat på kort sikt och effekter på längre sikt, i relation till delmålen, hur myndigheterna redovisar förändring över tid, jämställdhetperspektiven, hur samrådet med funktionshindersorganisationerna och dialog med berörda aktörer i arbetet utvecklas, övriga insatser på myndigheten som gynnar funktionshinderspolitiken. Personer med en funktionsnedsättning eller med en historik av ohälsa En person med en historik av ohälsa återfinns inte automatiskt i gruppen personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Däremot kan ohälsa många gånger leda till en nedsatt arbetsförmåga. Bilden nedan visar en grafisk beskrivning av samspelet mellan individ, arbetsuppgift och arbetsmiljö.

13 Sida: 13 av 47 Arbetsförmedlingens egna specialister. Arbetsförmedlaren gör, utifrån olika underlag, tillsammans med den arbetssökande en samlad bedömning om funktionsnedsättningen medför nedsatt arbetsförmåga. En sådan bedömning ska visa på den arbetssökandes möjligheter och begränsningar i förhållande till arbete inom olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Om den samlade bedömningen visar på en nedsatt arbetsförmåga ska det, efter samtycke från den arbetssökande, göras en registrering av en kod i Arbetsförmedlingens statistiksystem. Om den arbetssökande inte ger sitt medgivande till registrering av en kod räcker det med att det finns ett beslutsunderlag och en dokumentation i en sökandedossié. Ett kvalitetssäkrat och dokumenterat beslutsunderlag ska dock alltid finnas för att en arbetssökande ska omfattas av de insatser och program som är avsedda för personer med en funktionsnedsättning. Detta gäller oavsett om en kod finns registrerad eller inte. Den absoluta merparten av arbetssökande med funktionsnedsättning ger sitt medgivande till registrering av en kod. Statistiken i rapporten baseras på de arbetssökande som har gett sitt medgivande till registrering av en kod.

14 Sida: 14 av 47 Arbetsmarknadens utveckling 2012 Den svenska arbetsmarknaden stod överraskande väl emot den påtagliga konjunkturförsvagningen i Euroområdet under de tre första kvartalen Under slutet av året stod det dock klart att en tydlig konjunkturförsvagning påbörjats och tecknen på att arbetsmarknadsläget försämrats blev fler. Ett tydligt tecken på att arbetsmarknadsläget var på väg att försämras var att antalet tillfälligt anställda minskade, vilket berodde både på färre rekryteringar och att färre tillfälligt anställda fick vara kvar när anställningstiden löpte ut. Under senare delen av året skedde en kraftig ökning av varsel 5 om uppsägning. En successiv ökning av arbetslösheten har åtföljt försvagningen på arbetsmarknaden. I genomsnitt uppgick arbetslösheten till 8 procent enligt AKU att jämföra med 7,9 procent under I december var arbetslösheten 7,7 procent mot 7,3 procent ett år tidigare. Inflödet i arbetslöshet ökade i de grupper som är på väg in på arbetsmarknaden, som unga och nyanlända. Både personer med enbart förgymnasial utbildning och med gymnasium som högsta utbildning berördes av försvagad sysselsättning, medan sysselsättningen fortsatte att öka för dem med lång eftergymnasial utbildning. Arbetslösheten var fortsatt mycket hög för både inrikes och utrikes födda med enbart förgymnasial utbildning, men arbetslöshetsnivån var mer än dubbelt så hög för utomeuropeiskt födda som för inrikes födda. För personer med lång eftergymnasial utbildning var arbetslösheten sex gånger högre för utomeuropeiskt födda än för inrikes födda. Antalet totalt inskrivna arbetslösa 6 vid Arbetsförmedlingen uppgick i genomsnitt 2012 till , att jämföra med under 2011 och under Inslaget av grupper som står långt från arbetsmarknaden, det vill säga utsatta grupper 7 som erfarenhetsmässigt har svårare att få jobb än andra, har ökat undan för undan och uppgick till 59 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen Ökningen speglar inte enbart en försämrad konjunktur utan också inriktningen att öka utbudet av arbetskraft genom att grupper längre ifrån arbetsmarknaden ska komma närmare arbete. 4 Avsnittet är hämtat från Årsredovisningen Enligt främjandelagen är en arbetsgivare skyldig att lämna varsel till Arbetsförmedlingen en viss tid innan arbetsgivaren genomför en driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län (inom byggnadsverksamheten gäller minst 20 arbetstagare). 6 Totalt inskrivna arbetslösa definieras som samtliga inskrivna sökande som inte har arbete, vare sig med eller utan stöd, och är beredda att ta arbete direkt. 7 Med utsatta grupper menas förgymnasialt utbildade, äldre år, utomeuropeiskt födda och personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

15 Sida: 15 av 47 Antalet arbetssökande med funktionsnedsättning i december 2012 Sverige har stora utmaningar vad gäller att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad. Vid Arbetsförmedlingen hade 26 procent av samtliga inskrivna en registrerad funktionsnedsättning i slutet av december Det är en ökning med cirka personer från december Antalet öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd med funktionsnedsättning var i december 2012 knappt personer, en ökning med 8,2 procent sedan december Tabell 1. Personer med dokumenterad funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga av arbetssökande totalt, december 2011 och december 2012 Alla Förändring Samtliga sökande därav med funktionsnedsättning Andel 26 % 26 % Kvinnor Samtliga sökande därav med funktionsnedsättning Andel 25 % 26 % Män Samtliga sökande därav med funktionsnedsättning Andel 27 % 27 % Under 30 år Samtliga sökande därav med funktionsnedsättning Andel 13 % 15 % Utrikes födda Samtliga sökande därav med funktionsnedsättning Andel 17 % 17 % Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. Tabell ett visar att både totala antalet inskrivna och antalet inskrivna med funktionsnedsättning har ökat under året. Bland kvinnor är andelen med funktionsnedsättning en procentenhet lägre jämfört med männens andel. Andelen med funktionsnedsättning har ökat mest bland unga arbetssökanden, närmare två procentenheter. Andelen utrikes födda med en funktionsnedsättning av de arbetssökande är andelsmässigt oförändrad under perioden.

16 Sida: 16 av 47 Tabellen visar också att andel med kod för funktionsnedsättning är betydligt lägre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Språksvårigheter och/eller kulturella skillnader kan vara orsaken till att en lägre andel registreras. Fortsatt ökning av antalet inskrivna med funktionsnedsättning 8 Antalet personer med funktionsnedsättning som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen har ökat snabbare än de någonsin gjort i svensk arbetsmarknadshistoria. I slutet av december 2012 fanns totalt inskrivna arbetssökande, vilket är mer än en fördubbling jämfört med mitten av år Dessutom stod inskrivna med funktionsnedsättning i andra sökandekategorier vid Arbetsförmedlingen. Det totala antalet inskrivna med funktionsnedsättning uppgick i december 2012 till drygt personer. Tre orsaker bakom ökningen Det finns tre centrala orsaker bakom den stora ökningen av det totala antalet inskrivna med funktionsnedsättning. Konsekvenserna av finanskrisen i form av kraftfulla rationaliseringar och nedskärningar ledde till att personer med funktionsnedsättning förlorade sina anställningar. En annan orsak som står för cirka 25 procent av ökningen av arbetslösheten är att ett stort antal personer överförts från sjukförsäkringssystemet (Försäkringskassan) till Arbetsförmedlingen. Från januari 2010 till december 2012 hade totalt drygt personer överförts från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, eller i genomsnitt knappt per månad. Av dem som överförts fanns i slutet av december knappt kvar som inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Dessa personer kartläggs inom ramen för programmet arbetslivsintroduktion och här sker en första planering av fortsatta insatser på Arbetsförmedlingen 9. De personer som överförs från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen får inte omedelbart någon klassificering för funktionsnedsättning utan arbetsförmågan prövas vanligtvis efter en tid i programmet arbetslivsintroduktion eller senare. Hösten 2012 hade 75 procent av dem som överförts och som fortfarande var inskrivna identifierats med funktionsnedsättning. 8 Analysen kommer från Arbetsförmedlingens höstprognos 2012 med uppdaterade tal. 9 Prövningen av arbetsförmågan bland dem som överförs till Arbetsförmedlingen sker under en tremånadersperiod inom programmet arbetslivsintroduktion. Efter den insatsen ska personen kunna ta del av Arbetsförmedlingens övriga insatser eller gå tillbaka till Försäkringskassan.

17 Sida: 17 av 47 Den tredje orsaken till ökningen är att Arbetsförmedlingen blivit än mer grundlig i sin kartläggning av arbetssökande, vilket leder till att allt fler identifieras och registreras med funktionsnedsättning. Arbetslösheten ökar i lägre åldrar Antalet totalt inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning ökar i lägre åldrar. Den starkaste uppgången av arbetslösheten under det senaste året har skett i åldrarna år. Det har även skett en ökning av arbetslösheten i åldersklassen år. I gruppen ungdomar med en funktionsnedsättning räknas ungdomar i åldersspannet 16 till och med 29 år. Anledningen till det utvidgade åldersspannet är att många ungdomar med en funktionsnedsättning har en förlängd skoltid och därför gör sitt inträde senare på arbetsmarknaden. Att funktionsnedsättning gått ner i åldrarna är en tämligen ny tendens på arbetsmarknaden. Orsaken till detta är främst att psykiskt relaterad funktionsnedsättning ökar. Dessa former av funktionsnedsättningar är också de arbetsmarknadsmässigt mest svårlösta på grund av att det finns gott om föreställningar om psykisk ohälsa. Myterna är många, vilket i sin tur skapar en osäkerhet hos arbetsgivarna om de ska våga anställa eller inte. Dessa omständigheter lyfter kampanjen (H)järnkoll 10 förtjänstfullt fram. Tiderna utan arbete blir allt längre Det finns en stor grupp bland de inskrivna arbetssökande med funktionsnedsättning som saknat arbete under långa tider. Närmare hälften av totalt antal inskrivna med funktionsnedsättning har varit utan jobb i mer än tre av de senaste tio åren. Antalet personer i gruppen med långa sammanlagda tider utan arbete fortsätter att stiga. Även gruppen med tider på två till tre år utan arbete har stigit något. Tiderna utan arbete riskerar att förlängas under år 2013 genom den minskade tillgången på arbetstillfällen tillsammans med att personer med funktionsnedsättning har svårare än andra grupper att komma ut i arbete. Andelen med kod för funktionsnedsättning är högst bland dem med enbart förgymnasial utbildning Jämförelse mellan olika utbildningsnivåer visar att andelen med kod är betydligt högre bland dem med enbart förgymnasial utbildning. Bland män med högst förgymnasial utbildning är andelen med kod högre än bland kvinnor med motsvarande utbildningsnivå. 10 Kampajen (H)järnkoll arbetar för ett psykiskt friskare Sverige. Hjärnkoll drivs av Handisam i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.

18 Sida: 18 av 47 Tabell 2. Arbetssökande med olika utbildningsbakgrund hos dem med dokumenterad funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga av arbetssökande totalt, december 2012 Målgrupp Arbetssökande därav med kod Andel % Förgymnasial Kvinnor Män Gymnasial Kvinnor Män Eftergymnasial Kvinnor Män Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. Stort stöd behövs till personer med funktionsnedsättning Den utsatta situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning är av den svårighetsgraden att en mycket stor del behöver ett stort stöd av Arbetsförmedlingen. Dessa personer har svårt att konkurrera om jobben på lika villkor med andra arbetssökande eftersom konkurrensen om jobben är hård inom de flesta yrken. Platser för personer med funktionsnedsättning konkurrerar också med andra subventionerade anställningar. För att en person med funktionsnedsättning ska kunna konkurrera på lika villkor som andra arbetssökande krävs vanligtvis en subventionering av lönekostnaden, det vill säga att arbetsgivaren ska kompenseras i förhållande till personens arbetsförmåga. Dagens låga tak för den bidragsgrundande lönekostnaden innebär att arbetsgivare i en majoritet av fallen inte får full kompensation för den anställdes nedsatta arbetsförmåga. Den nuvarande nivån på taket för bidragsgrundande lönekostnad höjdes senast 2007 och då från en mycket låg nivå. Arbetsförmedlingen delar därför fullt ut FunkAutredningens 11 uppfattning att taket för den bidragsgrundande lönekostnaden måste höjas. Utredningen fastslår med berömvärd tydlighet att urholkningen av lönestödens storlek länge utgjort ett av de största hindren för att fler människor med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till delaktighet i arbetslivet på lika villkor. Det nya arbetssättet 12 Under 2012 påbörjades arbetet med det nya arbetssättet för att reformera arbetsförmedlarnas arbetssätt med syfte att öka effektivitet, rättsäkerhet och enhetlighet. Alla förändringar har ett tydligt syfte: att möta de 11 Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) 12 Avsnittet är hämtat från Årsredovisningen 2012

19 Sida: 19 av 47 arbetssökandes behov, att rusta individen till arbete, att möjliggöra egenförsörjning och att ge arbetsgivarna den arbetskraft de behöver. För arbetssökande medför det nya arbetssättet moment som enhetlig inskrivningsprocess, bedömningsstöd, handlingsplan inom 1 5 dagar, tidiga insatser 13, jobbförslag, förnyad handlingsplan inom fyra månader, tätare möten samt ökade arbetsplatsförlagda aktiviteter i jobbgarantin för ungdomar och jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen har valt att även inkludera fler delar i det nya arbetssättet för att öka förutsättningarna att uppnå önskat resultat. I det nya arbetssättet ingår även vårt arbete med nolltolerans för ungdomar i sysselsättningsfasen samt delar kopplade till arbetsgivare. 13 Tidiga insatser består av fördjupade förmedlingsinsatser samt programinsatser till de som riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet.

20 Sida: 20 av 47 Delmål 1 Detta delmål har samma lydelse som ett av styrkortsmåtten i Arbetsförmedlingens styrkort. Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning ska årligen öka. Nollvärdet: 5,4 procent i genomsnitt per månad 14 Mätmetod Delmålet mäter hur stor andel av arbetssökande med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga som månadsvis går till arbete eller reguljär utbildning. Målgrupp är arbetssökande med kod för funktionsnedsättning som i början av månaden tillhör statusgrupperna öppet arbetslös eller program samt de som har status deltidsarbetslös eller tillfälligt timanställd. Till målgrupp förs även de som under månaden skrivs in med kod direkt i ovan nämnda statusgrupper. Resultatet är antal ur målgruppen som i slutet av månaden tillhör statusgrupp Arbete utan stöd, Arbete med stöd eller Avaktualiserats till annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning. Byte mellan sökandekategori som innebär deltidsarbetslös och tillfällig timanställning (och tvärt om) räknas inte som resultat. Utfall är resultatet som andel av målgruppen. Resultat Det ackumulerade resultatet för helåret 2012 är 5,2 procent i genomsnitt per månad, vilket motsvarar arbetssökande till arbete eller reguljär utbildning. I förhållande till nollvärdet 2011 ligger resultatet på minus 0,2 procentenheter. För att få en bild av hur många ur målgruppen som nått målet arbete under 2012 särredovisas i tabell 5 antalet som fått arbete utan stöd, arbete med stöd, nystartsjobb och reguljär utbildning. 14 Det ackumulerade resultatet för 2011 är 5,4 procent. Detta är att betrakta som utgångsvärdet, dvs. nollmätningen avseende delmålet.

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 14 mars 2014 Avser 2013 Sida: 2 av 30 Sida: 3 av 30 Dnr: Af-2011/333721 Datum: 2014-03-14

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 13 mars 2015 Avser 2014 Sida: 2 av 29 Dnr: Af-2011/333721 Datum: 2015-03-13 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 MYNDIGHETENS SEKTORSANSVAR FÖR FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2014-01-31 Tredje tertialet 2013, samt helårssiffror 2013 Sida: 2 av 30 Sida: 3 av 30 Dnr: Af-2012/445712

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 MYNDIGHETENS SEKTORSANSVAR FÖR FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2013-09-30 Andra tertialet 2013 Sida: 2 av 32 Sida: 3 av 32 Dnr: Af-2012/445712 Datum:2013-09-30 för funktionshinderspolitiken

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 22 februari 2013 Avser år 2012 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Uppdraget samt

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 PERSONER MED LÖNEBIDRAG, TIDIG IDENTIFIERING AV FUNKTIONSNEDSÄTTNING SAMT TEKNIKUTVECKLING

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 PERSONER MED LÖNEBIDRAG, TIDIG IDENTIFIERING AV FUNKTIONSNEDSÄTTNING SAMT TEKNIKUTVECKLING Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 PERSONER MED LÖNEBIDRAG, TIDIG IDENTIFIERING AV FUNKTIONSNEDSÄTTNING SAMT TEKNIKUTVECKLING 21 februari 2014 Avser 2013 Sida: 2 av 70 Sida: 3 av 70 Dnr: Af-2012/445712

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 Sida: 1 av 5 Dnr: Af-2011/398479 Datum: 2012-01-09 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 Denna verksamhetsplan är beslutad av Arbetsförmedlingens styrelse den 20 januari 2012. Förutsättningar Konjunkturläget

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2005:1203 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 2013-08-09 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 1 640 av de inskrivna fick jobb Under juli påbörjade 1 643 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Kulturarvslyftet slutrapport 29 maj 2015 Avser åren

Arbetsförmedlingens Återrapportering Kulturarvslyftet slutrapport 29 maj 2015 Avser åren , Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 slutrapport 29 maj 2015 Avser åren 2012-2014 Sida: 2 av 12 Dnr Af-2015/235202 Datum 2015-05-29 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2014 Den tillfälliga

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 Fått arbete 1 936 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

(8,3 %) Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av augusti 2013

(8,3 %) Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av augusti 2013 Luleå september 2013 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län augusti 2013 10 258 (8,3 %) 4 796 kvinnor (3,9 %) 5 462 män (4,4 %) 2 850 unga 18-24 år (17,6 %) (Andel

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 Fått arbete 887 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016 Fått arbete 1 195 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 1 100 personer fick arbete i december Under december månad erhöll 1 092 personer

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av mars 2014

Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av mars 2014 2014-03-11 Luleå mars 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län mars 2014 10 367 (8,3 %) 4 282 kvinnor (7,3 %) 6 085 män (9,1 %) 2 886 unga 18-24 år (17,0 %)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 Fått arbete 995 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016 I oktober 2016 förkom det en viss avmattning i övergångar till arbete i Kalmar län,

Läs mer

Arbetsmarknad och funktionshinder

Arbetsmarknad och funktionshinder Arbetsmarknad och funktionshinder Hur ska vi förstå ESO-rapportens slutsatser? Vad vet vi om personer med funktionsnedsättning och de hinder som finns för arbete? Mikael Klein Intressepolitisk chef, Handikappförbunden

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015 Fått arbete 1 394 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad. Arbetslösheten

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008 KM Sjöstrand 2009-02-01 Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni 2007 31 december 2008 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015 Fått arbete 1 239 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2014 Fått arbete 951 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Yttrande över remiss SOU 2012:31 Sänkta trösklar högt i tak

Yttrande över remiss SOU 2012:31 Sänkta trösklar högt i tak ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2012-0263- 1.6 SID 1 (8) 2012-09-13 Handläggare: Karolina Landowska Lars Ahlenius Till Arbetsmarknadsnämnden den

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170510 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 De till arbete minskade I slutet av april 2017 påbörjade cirka 636 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av april 2014

Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av april 2014 Luleå april 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län april 2014 9 971 (8,0 %) 4 130 kvinnor (7,1 %) 5 841 män (8,9 %) 2 711 unga 18-24 år (16,1 %) (Andel av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 Stockholms arbetsmarknad är i slutet av året fortfarande stark. Arbetslösheten har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %)

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 april 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars 2014 12 286 (7,2 %) 5 591 kvinnor (6,9 %) 6 695

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län februari månad 2016 Fått arbete 1 214 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 1 300 personer fick arbete i januari Under januari månad erhöll 1 284 personer

Läs mer

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som.

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 juni 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 445 (6,3 %) 4 495 kvinnor (6,2

Läs mer