Brf Kulien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Kulien 769604-6098"

Transkript

1 Arsbokslut for Brf Kulien Rakenskapsaret28

2 Styrelsen for BRF Kullen far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 28. Forvaltningsberattelse Foreningen registrerades den Foreningen ager och forvaltar fastigheten Kv Hagerberget 57. Fastigheten ar uppford 1931 och omfattar 35 bostadslagenheter med bostadsyta om 1592 kvm och en lokal om 242 kvm. Styrelsen har sedan smmman haft foljande sammansattning. Ordinarie ledamoter Daniel Bing OrdfOrande Katrine Konar Daniel Sund Andreas Hadmyr Caroline Castoriano Gade Suppleanter Roberto Bresin Jacob von Corswant Firmatecknare Firman tecknas, forutom styrelsen, av styrelsens ledamoter tva i forening. Revisor Foreningens revisor har varit Ulf Jarlebro, auktoriserad revisor fran BOO Nordic Stockholm AB. Sammantraden Styrelsen har haft 9 protokollforda sammantraden. Fastighetsforvaltning Fastigheten forvaltades under 28 av BoTema AB. Forvaltaren har svarat for ekonomisk forvaltning. Teknisk forvaltning samt fastighetsskotsel utfors av BK Fastighetsservice. Under slutet av aret bestamdes av styrelsen att byta ekonomisk forvaltare och fran arsskiftet ar det SBC som svarar for detta. Vidare har vi aven bytt stadfirma till Happy People AB. Reparation och underhill( I borjan av aret drabbades fastigheten av en stor valtenlacka. Orsaken var elt felfall i en avloppsstam vilket nu ar reglerat. Marmorstenen i trapphuset har polerats och fait en mer skyddande yta. 2

3 Ekonomi Tva Ian som tidigare legat hos Swedbank har losts och flyttats over till Nordea. Hyreslokal Tidigare hyresgast Franska Liljan har under aret avflyttat och ny hyresgast Metaponum har flyttat in. Arsbokslut Foreningens resultat och stallning i ovrigt framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning med tillaggsupplysningar. Vidare foreslar styrelsen att resultatet enligt bokslut overfors i ny rakning. 3

4 BRF Kullen Sid 4(9) RESUL TATRAKNING Intiikter Nettoomst3ttning NOT Fastighetskostnader Drift NOT Fastighetsskatt Avskrivningar NOT Summa Rorelseresultat Finansiella poster Rt3nteintakter och liknande resultatposter NOT Rt3ntekostnader och liknande resultatposter NOT Summa reultat frim finansiella poster Resultat efter finansiella poster Extraordiniira poster Hyresf6rlusl Resultat efter exraordiniira poster Skatter Inkomstskatt Justerad inkomstskatt foregaende ar 1785 Arets resultat

5 BRF Kullen Sid 5(9) BALANSRAKNING TILLGANGAR Materiella anliiggningstillgimgar NOT6 Byggnader Forbattring byggnad Forbattring lokal Trapphusombyggnad Maskiner 23 Mark Summa materiella anliiggningstillgimgar Omsiittningstillgimgar Kortfristiga fordringar Skattefordran 1784 Ovriga fordringar Forutbetalda kostnader och upplupna intakter Summa kortfristiga fordringar Kassa och Bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsiittningstillgangar SUMMA TILLGANGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital NOT 7 Bundet eget kapita/ Insatser Upplatelseavgifter Fond for yttre underhall Summa bundet eget kapita/ Ansam/ad fmust Balanserat resultat Avsattning fond yttre underhall Arets resultat Summa ansam/ad for/ust Summa eget kapital Skulder Langfristiga sku/der NOTS Skulder till kreditinstitut Summa Itmgfristiga sku/der

6 BRF Kullen Sid 6(9) BALANSRAKNING Korlfristiga sku/der Leverantorer Skatteskulder Ovriga kortfristiga skulder 3144 Upplupna kostnader Forutbetalda avgifter och hyror Summa korlfristiga sku/der SUMMA SKULDER / EGET KAPITAL STALLDA SAKERHETER Fastighetsinteckningar ANSVARSFORBINDELSER INGA INGA 6

7 BRF Kullen Sid 7(9) TILLAGGSUPPL YSNINGAR NOT1 Arsredovisningen har upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen. Fordringar har tag its upp till de belopp varmed de beraknas inflyta. Ovriga tillgangar och skulder har varderats till anskaffningsvarde om ej annat anges i not nedan. Avskrivning byggnad har gjorts med,75% av byggnadsvardet och avskrivning forbattringsarbeten byggnad har gjorts med,75% av anskaffningsvardet. Avskrivning av ombyggnad trapphus har skett med 5 % pa anskaffningsvardet. Avsattning till yttre underhallsfond har gjorts enligt stadgarna med,3% av taxeringsvardet. Fond for yttre underhall redovisas som bundet eget kapital i enlighet med Bokforingsnamndens allmanna rad 23: NETTOOMSATTNING NOT2 Hyra bostader Avgifter Hyra lokal Fastighetsskatt ex. moms Ovriga intakter Summa intlikter DRIFT NOT3 Reserverat styrelsearvode Forandring revisionskostnad Reserverad revisionskostnad Bank/lnkasso FOreningsavgift Vatten Fjarrvarme EI Renhallning Stadning Reparation och underhall Fastighetsskotsel Fastighetsf6rvaltning Hisservice Hiss Inspecta 279 Com hem Entrematta FastighetsfOrsakring Konsultation Ovriga fastighetskostnader Kostnad uthyrning a Forsakringsskada F6reningsm6ten Ovriga r6relsekostnader a a Summa ovriga kostnader

8 BRF Kullen Ranteintakter Ranteintakter Summa NOT Sid 8(9) Rantekostnader Rantekostnader Skatteranta 8ankkostnader Summa NOT yggnader och mark Ingaende anskaffningsvarde Inktip Utgaende anskaffningsvarde NOT Ingaende avskrivningar Arets avskrivningar Utgaende ackumulerade avskrivningar Utgaende bokfort yarde Varav byggnad Varav mark Maskiner Ingaende anskaffningsvarde Inktip Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden Ingaende avskrivningar Arets avskrivningar Utgaende ackumulerade avskrivningar Utgaende bokftirt yarde Taxeringsviirde 8yggnad Mark Summa

9 BRF Kullen Sid 9(9) Forandring av eget kapital Belopp vid arets ingang Disposition enligt stiimma Upplatelse lagenheter Avsattning till yttre fond Arets resultat Belopp vid arets slut NOT 7 Insatser Upplatelse avgifter Yttre Ansamlad Arets UH-fond forlust resultat Skuld till kreditinstitut Langivare Nordbanken Hypotek Nordbanken Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Summa NOT8 Kapital Rantesats Villkorsandring 3,5% ,34% Rorligt 5,26% Rorligt 4,86% Rorligt Varav kortfristig del Stockholm /)db \ ndreas Hadm r Caroline Castoriano Gade ~~ {~( Daniel Sund Katrine Konar Min revisionsberattelse betriiffande denna arsredovisning har avgivits den 1'Y~ ~~ [) q 9

10 IBDO BOO Nordic Stockholm AB Auktoriserade revisorer REVISIONSBERA TTELSE Till f6reningsstiimman i BOSTADSRATTSFORENINGEN KULLEN Org nr Vi har granskat arsredovisningen oeh bokf6ringen samt styrelsens forvaltning for rakenskapsaret Det ar styrelsen som har ansvaret for rakenskapshandlingarna oeh forvaltningen oeh for att arsredovisningslagen tillii.rnpas vid upprattande av arsredovisningen. Vitrt ansvar ar att uttala oss om arsredovisningen oeh forvaltningen pa grundval av var revision. Revisionen har utf6rts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat oeh genomf6rt revisionen f6r att med hog men inte absolut sakerhet forsiikra oss om att arsredovisningen inte innehitller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen f6r belopp oeh annan information i rakenskapshandlingama. I en revision ingar oeksii att prova redovisningsprineipema oeh styrelsens tillii.rnpning av dem samt att bedoma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort nar de upprattat arsredovisningen samt att utvardera den samlade informationen i iirsredovisningen. Som underlag f6r vart uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat vlisentliga beslut, atglirder oeh fdrhitllanden i foreningen for att kunna bedoma om nagon styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot f6reningen eller pa annat satt har handlat i strid med lagen om ekonomiska f6reningar, arsredovisningslagen, bostadsrlittslagen eller f6reningens stadgar. Vi anser att var revision ger oss rimlig grund :for vara uttalanden nedan. Arsredovisningen har upprlittats i enlighet med Arsredovisningslagen oeh god redovisningssed oeh ger en rlittvisande bild av :f6reningens resultat oeh stiillning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Forvaltningsberlittelsen lir forenlig med arsredovisningens ovriga delar. Vi tillstyrker att resultatrlikningen oeh balansriikningen faststiills att resultatet disponeras enligt forslaget i f6rvaltningsberattelsen samt att styrelsens ledamoter bevilj as ansvarsfrihet f6r rakenskapsaret. Stockholm 'v\, / BOO

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Arsredovisning for ar 2007

Arsredovisning for ar 2007 Brf Montebello 4 i Stockholm Org. nr 769 604 = 9746 Arsredovisning for ar 2007 Innehhll Sid. Forvaltningsberattelse 1 Resultatrakning 3 Balansrakning 4 Redovisningsprinciper och noter 5 Revisionsberattelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21 Årsredovisning för Brf Jungfrun 21 769603-8475 Räkenskapsåret 2012 Brf Jungfrun 21 2(11) Styrelsen för Brf Jungfrun 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

Arsredovisning. for. Brf Pagen 15 Org.nr. 716421-7973 2009-01-01-2009-12-31

Arsredovisning. for. Brf Pagen 15 Org.nr. 716421-7973 2009-01-01-2009-12-31 Arsredovisning for Brf Pagen 15 Org.nr. 716421-7973 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen far harmed avge foljande redovisning for forvaltningen av Brf Pagen 15 for rakenskapsaret. Innehall sida Forvaltningsberattelse

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 7696154298 ÅR 2010

ÅRSREDO VISNING. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 7696154298 ÅR 2010 ÅRSREDO VISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 7696154298 ÅR 2010 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. fór BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 24. Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden.

ÅRSREDOVISNING. fór BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 24. Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden. BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Reg nr 769603-6420 ÅRSREDVISNING fór BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 24 Styrelsen fòr Bostadsrättsfòreningen Loket 24 får härmed avge redovisning fòr föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen för Brf Vetet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för

Styrelsen för Brf Vetet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för 1(13) Styrelsen för Brf Vetet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. F örvaltni ngsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer