Konsten att äga och förvalta fastigheter. Verksamhetsberättelse Bonnier Fastigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsten att äga och förvalta fastigheter. Verksamhetsberättelse 2014. Bonnier Fastigheter"

Transkript

1 Konsten att äga och förvalta fastigheter Verksamhetsberättelse 2014 Bonnier Fastigheter

2 VD HÄLSAR VÄLKOMMEN För oss är hyresgästernas upplevelse viktig. Q1 Nytt 12-årigt hyresavtal om ca kvm tecknas med PwC i Bonnierhuset Bonnier Service övertar FM-verksamheten i Vanda 3, Akalla Interxion utökar sina lokaler i Vanda med kvm Q2 H&M växer i Hornstull och tecknar nytt hyresavtal för H&M Home och H&M Man Ombyggnationen av Bonnierhuset för PwC påbörjas Ny detaljplan för Lokstallet 6 antas av Stadsbyggnadsnämnden Hyresavtal tecknas med SLL avseende kvm i Atlas Garden Q3 Ny strategi med fokus på tillväxt antas för Bonnier Fastigheter som nu definieras som kärnverksamhet tillsammans med media inom koncernen SATS öppnar sin nya lokal på Sveavägen 51 där Reces Möbler tidigare huserat i över 70 år Interxion utökar sina lokaler i Vanda med ytterligare kvm Hyresavtal om kvm tecknas med SF Svensk Filmindustri på Sveavägen 56 Q4 Hyresavtal tecknas med ny högklassig restaurang i Bonnierhuset Unipeg tillträder sin lokal, ett nytt fullskaligt golfcentrum i den tidigare biograflokalen på Sveavägen 52 Hyresavtal tecknas med Bonnier AB avseende ca kvm i Atlas Garden Hyresavtal tecknas med Visab Consulting avseende ett plan i Bonnierhusets höghusdel En stabil grund Precis som en fastighet så behöver ett framgångsrikt bolag en stabil grund att stå på för att kunna utvecklas. I en omvärld som förändras i allt snabbare takt är detta kanske viktigare än någonsin. Stockholms fastighetsmarknad utvecklades under året mycket starkt. Både hyresmarknadens och transaktionsmarknadens utveckling bidrog till att vi även 2014 kan leverera ett mycket bra resultat till våra ägare. Affärstakten var hög under hela året inom alla tre verksamhetsdelar, förvaltning, fastighetsutveckling och service. Förvaltning tecknade under året nya hyresavtal för kvm vilket medförde en nettouthyrning om 22 Mkr samtidigt som driftskostnaderna sänktes. Under året investerades 117 Mkr i fastighetsutvecklingsprojekt. En större hyresgästanpassning påbörjades i Bonnierhuset och ett flertal detaljplaneprocesser pågår vilket skapar goda möjligheter till nya projekt de kommande åren. Service tog under året över serviceverksamheten i kv Vanda i Akalla (f.d. DN/EX tryckeriet) som ett led i omvandlingen av denna fastighet till en modern fastighet med ett flertal hyresgäster. Vi fortsatte under året det viktiga arbetet med våra värdegrunder inom organisationen och det är mycket roligt att konstatera det engagemang som våra medarbetare uppvisar. Inte minst då vi ökat vårt fokus på kundnöjdhet genom det fortsatta arbetet med Fastighetsbarometerns NKI-mätning. Den strategi som 2008 lades fast för Bonnier Fastigheter är nu i stort sett genomförd och har resulterat i att vi nu har mycket goda förutsättningar med en stark balansräkning inför kommande värdeskapande investeringar. Under året genomfördes ett strategiarbete som resulterade i en ny strategiplan för bolaget med stort fokus på tillväxt. Bonnier Fastigheter fick även ägarnas förtroende att, tillsammans med mediaverksamheten i Bonnier AB, definieras som kärnverksamhet i Bonnierkoncernen. Inför 2015 konstaterar jag att Stockholms hyresmarknad och fastighetsmarknad är fortsatt mycket stark med stor efterfrågan från både hyresgäster och investerare. Vi har en fastighetsportfölj som väl motsvarar kundernas krav och som dessutom innehåller flera spännande utvecklingsmöjligheter. Vårt fokus under 2015 kommer att ligga på lönsam tillväxt och både styrelse, ledning och medarbetare har ett stort engagemang för att fortsätta göra bra affärer. Jag ser fram emot ett år med en fortsatt god utveckling där alla delar av verksamheten bidrar till ett totalt sett starkt resultat. Tomas Hermansson Verkställande Direktör

3 AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN Affärsidé Att med lokal närvaro förvärva, utveckla, förädla och förvalta kommersiella fastigheter på ett antal utvalda delmarknader med hög tillväxt. Kärnvärden Våra kärnvärderingar är sprungna ur vår historia och bakgrund. De är ledstjärnorna som vi följer i vårt dagliga arbete, internt och externt. RELATIONER En bra affär är en uppgörelse där båda parter går vinnande från förhandlingen. Det är så långvariga affärsrelationer inleds. Vi vill att varje relation vi inleder med en kund ska utvecklas till att bli en god referens. UPPLEVELSER Vår kunskap om fastigheter innebär att vi kan göra mer än bara lösa problem. Vi kan ge våra kunder och leverantörer en upplevelse. De ska känna att vi bryr oss om dem och deras situation. UTVECKLING Genom att utveckla våra fastigheter och engagera oss i närområdet tillför vi något till staden och invånarna. Det gör vårt arbete till en del av samhällsutvecklingen och vi skapar, på lång sikt, ett ännu bättre läge för våra kunder och våra fastigheter. ENGAGEMANG Har man engagemang kan man alltid tillsammans övervinna en utmaning. Vi vill därför samla engagerade människor som har viljan och förmågan att utvecklas och tillsammans finna lösningar på utmaningarna vi möter. 4 5

4 Vi är med och målar upp stadsbilden Bonnier Fastigheter bildades 1985 som ett komplement till koncernens medieverksamhet. Fastighetsbeståndet bestod då av ett antal fastigheter som under en längre tid ägts och nyttjats av olika bolag inom koncernen. Redan 1857 förvärvades den första fastigheten och sedan dess har fastighetsägande varit en viktig del av verksamheten. Genom bildandet av Bonnier Fastigheter utnyttjas den kunskap - som tidigare bara använts för att förse de egna verksamheterna med lämpliga lokaler på ett mer professionellt sätt. Fastighetsbolagets uppdrag är att med låg risk säkerställa en god värdeutveckling på det investerade kapitalet. Detta ska uppnås genom en effektiv förvaltning och kontinuerlig utveckling av fastighetsbeståndet, där idag endast en mindre del av hyresgästerna är koncernbolag. Dessutom ska fastighetsbolaget bistå de övriga koncernbolagen i fastighetsrelaterade frågor. Många av våra fastigheter är välkända och har också genom åren bidragit till Stockholms stadsbild. Bonnierförlagens hus på Sveavägen och Bonnierhuset på Torsgatan inklusive Bonniers Konsthall samt det genomförda projektet med att utveckla stadsdelscentrumet i Hornstull, är några exempel som vi är stolta över. 6 7

5 AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHETSUTVECKLING Fokus kommer under 2015 att ligga på genomförandet av en rad viktiga projekt i Stockholm och på att identifiera nya projektmöjligheter. Stor vikt kommer även att läggas på att fortsätta utveckla organisationen och skapa förutsättningar för en expansion. ÅRET SOM GÅTT Mycket fokus har under året legat på att genomföra projekt i Bonnierhuset. Ett nytt avtal tecknades med PwC, vilket har inneburit projektering och produktion av drygt kvm kontor. Utöver detta så har hyresavtal tecknats med ny restauratör, som innebär projektering och ombyggnation av en helt ny restaurang. I samband med att PwC flyttar in i sina nya lokaler så lämnar de även plan i tornet. Detta har inneburit att vi projekterat, planerat och påbörjat marknadsföringsarbetet för de 7 våningsplanen. Granne med Bonnierhuset ligger Lokstallet 6, Atlas Garden, där vi driver en planprocess för att bygga till och om den före detta Säpofastigheten. Den nya detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden i april, men överklagades vidare av till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagandena i oktober och planen överklagades sedan vidare till Mark- och miljödomstolen. Hyresavtal har tecknats för samtliga ytor i fastigheten och projektering samt förberedande arbeten har påbörjats har även inneburit fortsatt marknadsföring och uthyrning av handelsytorna i Kungens Kurva, samt ett fortsatt arbete med en ny detaljplan som medger utökad handel i Stämpeln 1 i Häggvik. Vi har även förstärkt organisationen genom att rekrytera Johan Lasell som projektledare. UTBLICK 2015 Vi ser fram emot ett mycket intressant och händelserikt En stor utmaning under året kommer att vara genomförandet och avslutningen av projekten i Bonnierhuset och Atlas Garden. I Atlas Garden räknar vi med att erhålla nödvändiga myndighetsbeslut under första halvåret och att kunna välkomna de nya hyresgästerna till det färdigställda projektet vid årsskiftet 2015/2016. I Bonnierhuset skall vi avsluta projekten åt PwC, den nya restaurangen samt plan Utöver detta ska vi hyra ut de nya handelsytorna och påbörja ombyggnationen av Bo/Om i Kungens Kurva samt driva planarbetet för utökad handel och påbörja marknadsföringen av Stämpeln i Häggvik. Vidare kommer vi arbeta med att identifiera nya projektmöjligheter i linje med fastlagd strategi och ytterligare förstärka vårt erbjudande mot marknaden. Thomas Tranberg, Fastighetsutveckling 8 9

6 REPORTAGE: BONNIERHUSET Bonnierhuset tar nu ytterligare ett stort steg in i framtiden genom en uppgradering av byggnadens vitala delar och en omfattande kontorsanpassning för både befintliga och nya hyresgäster. Bonnierhuset och dess kvarter kommer efter ombyggnaden att framstå både som ett modernt exempel på en lyckad anpassning och konvertering som attraherar moderna framåtblickande företag, likväl som ett exempel på ett helhetsgrepp och ett bidrag till en tydlig stadsförnyelse i gränsen mellan city och malmarna. Årsringarna är tydliga, där Bonniers konsthall och den stora entré-, atrium- och konferenstillblivelsen är de hittills tydligaste avtrycken. Med den nya årsring som PwC:s nya entré utgör tar Bonnier återigen avstamp i historien och skapar en bro till framtidens nya arbetssätt och sätt att se på sin arbetsplats. Anders Tengbom uttryckte en gång i tiden, våra byggnader är bruksbyggnader, de ska kunna anpassas och leva med tiden. Den tidigare lyckade och prisade entrétillbyggnaden får nu en transparent kamrat, om än i mindre skala, som stärker PwC:s nya identitet. Den luftiga ljusgården får nu en mer multifunktionell lösning som tillsammans med den nya restaurangens högre svansföring kommer att bidra till ökat flöde och användning av en redan populär plats. Byggnadens främsta signum, det magnifika tornet, är nu för första gången på tjugo år tillgängligt för marknaden och succén är redan ett faktum - för vem vill inte vara på topp och blicka ut över en stad i förändring? Martin Rangfast, Arkitekt CTH, Tengbom 10 11

7 AFFÄRSOMRÅDE SERVICE Det gångna året har serviceverksamheten, som ännu är relativt ny som verksamhet inom Bonnier Fastigheter, slutligen mognat och hittat sina former och tjänster. Samtidigt har året varit fyllt av stora förändringar att hantera inom kundernas verksamheter. Övertagandet av serviceverksamheten i Vanda har även det varit en stor uppgift vi tagit oss an. RAMAVTAL Centrala upphandlingar för våra hyresgäster har visat sig vara en lönsam affär för alla inblandade. Och intresset ökar. Eftersom det är ett område vi tror mycket på inför framtiden har vi under året förstärkt vår kompetens. Även inom arbetsmiljö har vi satsat, bland annat på utbildning för att kunna hjälpa våra kunder. Arbetet med att utforma tjänsteutbud och bygga organisationen har gjorts i kontrollerad takt under de senaste två åren. Ett tjänsteutbud som känns rätt utifrån vad våra kunder behöver och önskar definierade vi under föregående år. Under 2014 har vi förbättrat de interna rutinerna när det gäller leveranssäkerhet vid oförutsedda händelser. VANDA 2014 har dock inte varit fritt från utmaningar. Den största av dem har varit övertagandet från Bold av den sedan många år omfattande interna serviceverksamheten i Vanda. Det innefattar både restaurang, gym, reception och konferens. Verksamheten övertogs från Bold printing, som även fortsatt är en av hyresgästerna i huset. Från att ha varit en mer intern serviceinrättning har målet under året varit att göra den tillgänglig för alla hyresgäster i huset på ett likvärdigt sätt. BYGGLEDNING Ett område som fortsatt växer starkt är projekt- och byggledning av hyresgästanpassningar. Under året har Expressen, Dagens Nyheter och Blixten & Co varit de större kunderna. Här planeras nu en rekrytering inom området för att möta de växande behoven. BONNIERHUSETS OMFORMNING I och med att det nya hyresavtalet med PwC tecknades, lades grunden till en omfattande förändring innefattande den serviceverksamhet som bedrivs i huset. Det arbetet tog fart under 2014, och kommer pågå även under När det projektet är avslutat ser vi ett hus med ett komplett utbud och bättre stöd och flexibilitet för kunder i huset. UTBLICK 2015 För 2015 är vårt fokus att fortsätta stärka vår kompetens inom våra kärnområden, och genom det vara ännu bättre rustade för att möta efterfrågan hos våra kunder, och kunna täcka upp alla de behov som finns. Vi ser nu fram emot ett mycket spännande 2015! Sandra Årstam, Bonnier Service 12 13

8 AFFÄRSOMRÅDE FÖRVALTNING Långsiktighet är nyckelordet i vårt ägande av fastigheter. Långsiktigheten ger engagemang i våra hyresgästers arbetsmiljö och trivsel, och omtanke om våra fastigheter och kvarteren som omger dem. För oss är den dagliga kommunikationen med våra hyresgäster ovärderlig och därför är det naturligt för oss att ha egna tekniker på plats i våra fastigheter. Vi vill att våra hyresgäster ska stanna länge hos oss, därför skapar vi långsiktiga lösningar i både med- och motgång. Våra fastigheter är vår passion och därför är det en självklarhet att ta hand om dem på bästa sätt. Lika betydelsefullt är det att kvarteret som omger fastigheten är attraktivt vilket innebär att det är viktigt med ett gott samarbete med både andra fastighetsägare och kommun. Snabba affärer och anonym förvaltning faller oss inte i smaken. Omtanke, engagemang och långsiktighet är hjärtat och själen i vårt verk. Även ett flertal för oss nya hyresgäster valde att hyra lokaler hos oss. En av de största är SATS, som i oktober öppnade ett nytt gym i Reces Möblers gamla lokaler i Stormkransen på Sveavägen. Gymmet erbjuder förutom SATS grundutbud även två hot yoga salar, varav den ena är Stockholms näst största. I december flyttade Unipeg in i gamla Bio Rivieras lokaler i Moraset på Sveavägen. Unipeg äger 11 golfbanor runt Stockholm och erbjuder medlemskap på olika nivåer på alla deras banor. Lokalerna rymmer golfbutik, resebyrå, kontor, golfsimulatorer och restaurang. Många av våra hyresgäster växer och går bra. När de vuxit ur sina lokaler är vi, i de allra flesta fall, deras förstahandsval när det gäller att finna en ny större lokal. Vi tolkar detta som ett bevis på att vår förvaltningsfilosofi är rätt. HYRESGÄSTER 2014 I början av året valde vår enskilt största hyresgäst, PwC, att förlänga sitt hyresavtal med oss. Det nya avtalet medför att lokalerna uppgraderas och en ny egen entré med reception skapas mot Torsgatan. Dessutom ger detta möjligheter att modernisera och utveckla fastigheten med uppdaterade moderna kontorslokaler i tornet och en helt ny restaurang med ett nytt koncept i entréplan. ORGANISATION Vår personal är vår främsta resurs för att nå ett bra resultat och ha nöjda hyresgäster. Vi har arbetat vidare med utvecklingen av förvaltningsorganisationen och alla som förra året var nya på sina respektive befattningar har nu vuxit in i sina nya roller fullt ut. Förvaltningsorganisationen har under året utvecklats positivt och teamkänslan är påtaglig. 14 FRÅGOR TILL EN HYRESGÄST Kristina Osmund, VD på My Controller AB och hyresgäst i Bonnier Fastigheters lokaler på Sveavägen sedan Vad är fördelarna med era nuvarande lokaler? De har bra läge, både för våra anställda och kunder. Sen är det en särskild atmosfär i sådana här äldre fastigheter. Både de som besöker oss och vi som jobbar här älskar känslan det ger med högt i tak och stora fönster. Vad tycker du är viktigast hos en hyresvärd? Att de är lyhörda och förstår hyresgästens situation. Och att de är tillgängliga. Vår personliga kontakt hos Bonnier Fastigheter är helt avgörande för att det ska funka bra. Sedan måste jag säga att det är en stor fördel när hyresvärden har ett långsiktigt ägande. Det ger en trygghet som man uppskattar som hyresgäst. Tycker du att det stämmer in på Bonnier Fastigheter? Absolut! På varenda punkt faktiskt. Handelsplatsen Hornstull fortsätter att utvecklas och blir allt populärare. H&M utökade sin butik med konceptet H&M Home och H&M Man. Butiken är den andra innerstadsetableringen med Homekonceptet och den fjärde H&M Home-butik som öppnat i Sverige. I fastigheten Sågen 19 förlängdes och utökades hyresavtalet med Bjerking AB som nu förhyr de tre översta planen i fastigheten. Även Apegroup AB utökade sin lokal och förhyr nu ett och ett halvt plan. Utvecklingen av Vanda fortskred under 2014 och vår hyresgäst Interxion utökade sina lokaler med över 40%. Interxion driver datacenter och är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutrala co-locationtjänster i Europa. Vår största hyresgäst i Vanda, Bold Printing, överlämnade i början av året över ansvaret för servicebyggnaden till oss och Bonnier Service som nu driver hela servicebyggnaden med reception och tillhörande konferens, restaurang, gym, motionshall och simbassäng. I slutet av året invigdes utställningen Albert o Pressen, en tidningshistoria en unik permanent utställning om tryckandet av DN och Expressen. UTBLICK blir ett händelserikt år för oss. PwC tillträder sina nya lokaler i Bonnierhuset med ny entré och reception. En ny restaurang med ett nytt koncept öppnar i nya lokaler i Bonnierhuset. Utvecklingen av Vanda fortsätter liksom utvecklingen av Hornstulls Handelsplats. Efterfrågan på förtätning av lokaler fortsätter att öka, dels vid nyuthyrningar men även bland våra befintliga hyresgäster. Detta sammantaget ställer allt högre krav på kapaciteten på fastigheternas klimatsystem. Ett par fastigheter är uppgraderade och under 2015 fortsätter detta arbete i syfte att kunna möta framtida hyresgästers önskemål. Självklart kommer vi även fortsätta att arbeta vidare med att utveckla organisationen och förbereda den för kommande förvärv. Sara Björnberg, Förvaltning Rikard Bäckman, Förvaltning 15

9 SVEAVÄGEN SVEAVÄGEN Sveavägens stilleben Det majestätiska byggnadsminnet på Sveavägen är sedan decennier en naturlig knutpunkt för Nobelpristagare och andra tongivande författare. Juvelen i Bonnier Fastigheters krona. På Sveavägen äger vi i dagsläget sex fastigheter i kvarteren Moraset och Stormkransen. Kvarteret Moraset kanske är mest känt för renässanspalatset på Sveavägen där Bonnierförlagen sedan 1921 huserar. Mittemot Adolf Fredriks kyrka ligger den majestätiska byggnaden från Den förklarades som byggnadsminne 1980 med motiveringen: Fasaden mot Sveavägen utgör trots smärre förändringar ett betydelsefullt och välbevarat exempel på monumental nyrenässans. Men om detta visste bröderna Reinhold ingenting, när de byggde fastigheten för att härifrån driva sin verksamhet, Aktiebolaget Reinholds Ångbageri & Konditori. Företaget var på den tiden ett av Sveriges största bagerier, och fastigheten rymde även familjens eleganta konditori plus en modebutik, en raksalong och en guldsmedsaffär. När Bonniers Förlag hade vuxit ur sina lokaler på Mäster Samuelsgatan, köpte man 1921 Reinholds Bageripalats. Fastigheten byggdes stegvis om till att bli vad den är idag: ett klassiskt förlagshus där mången Nobelpristagare och andra litterära storheter passerat genom den eleganta portalen. År 1929 förvärvades det första huset i kvarteret Stormkransen när Bonnier köpte Åhlén & Åkerlund vars tryckeri och redaktionslokaler låg där. Sedan 1984 äger vi hela kvarteret. KVARTERET STORMKRANSEN 1, 11, 14 Byggår: 1903, , LOA: Bonnierägt: 1983, 1983, Största hyresgäst: Bonnier Tidskrifter 16 KVARTERET MORASET 2, 21, 22 Byggår: , , (Industrihuset) LOA: Bonnierägt: 1989, 1986, Största hyresgäst: Bonnierförlagen

10 TORSGATAN TORSGATAN KVARTERET LOKSTALLET 7 Byggår: och 2006 LOA: Bonnierägt: 1946 Största hyresgäst: PwC, DDB, Dagens Industri, Bonnierkoncernen Torsgatan Under förra seklet växte Bonnierföretagen snabbt. Behovet av fler lokaler växte, inte minst för det införlivade tidskriftsförlaget Åhlén & Åkerlund. Vid Torsgatan hittade man den perfekta tomten, mitt i Stockholm och alldeles intill järnvägen. Där skulle det nya Bonnierhuset ligga. Men hur skulle det se ut? En arkitekttävling utlystes. Det vinnande förslaget ett torn med utskjutande huskroppar var ritat av far och son Tengbom. I början av 1946 togs det första spadtaget, och tre år senare kunde man flytta in i Stockholms då högsta hus. Genom åren har flera tillbyggnader och renoveringar gjorts, och i de närmare kvadratmetrarna finns nu bl a Bonniers Konsthall, tidningarna Dagens Industri och Dagens Medicin. Den största hyresgästen är revisionsfirman PwC. Fler än 1700 personer har idag Bonnierhuset som arbetsplats. Under 2009 förvärvade vi även grannhuset, Lokstallet 6, som vi nu utvecklar till Atlas Garden, en kontorsfastighet med hög kvalitet och med alla kommunikationer in på knuten

11 ATLAS GARDEN KUNGENS KURVA Atlas Garden KVARTERET SEGMENTET 1 Byggår: LOA: Bonnierägt: 1989 Största hyresgäst: K-Rauta Med Bonnierhuset som närmsta granne utvecklas nu det tidigare Lokstallet och sedermera kontorsfastigheten Lokstallet 6 till att bli affärsoasen Atlas Garden. Totalt kommer det att bli välplanerade kvadratmetrar disponerade över fem plan. Den befintliga fastigheten kommer att byggas på med en våning, fasaden kommer att bli helt ny och dessutom kommer hela insidan att göras om till en standard som möter även de mest kräsna hyresgästernas önskemål. De nya kontoren kommer ha utsikt över Barnhusviken åt ena hållet och charmiga Atlasområdet åt andra. I Atlasområdet har entreprenörskap och framgång odlats i generationer, där Bonniersfären kanske varit mest tongivande. Området fick dock sitt namn av det som senare blev Atlas Copco, då Atlas AB, i början av 1900-talet. Astrid Lindgren bodde även här i sin ungdom och det var över hustaken i Atlas som Karlsson på taket flög. Inramat av frodiga Vasaparken, Barnhusviken, Norrtulls in- och utfarter och city utgör Atlas den absoluta mittpunkten för det mesta. Kungens kurva Bonnier Fastigheter såg tidigt en stor potential i Kungens Kurva, söder om Stockholm. Och mycket riktigt är området nu en stadigt expanderande knutpunkt. KVARTERET LOKSTALLET 6 Byggår: 1928, 1971 och 2004 LOA: ca Bonnierägt: 2009 Största hyresgäst:inflyttning 2015/2016 Tillsammans med Skärholmens Centrum är Kungens Kurva den största handelsplatsen i Norden, med över 15 miljoner besökare per år. Här byggde Bonnier Fastigheter Segmentet 1, De ca kvadratmetrarna rymde från början koncernens samlade tidskriftstryckeri. Här har även Svensk Filmindustri under en period haft huvudkontor och filmateljéer. Sedan 2008 har K-Rauta funnits i fastigheten i en butik om ca kvm och utvecklingen av resterande ytor är i full gång. Konceptet bygger på att man som konsument skall finna allt till hemmet och namnet för handelsplatsen är BO/OM. Det kommer att bli Skandinaviens första och enda handelplats med allt inom hem och inredning

12 VINJETT HÄGGVIK / AKALLA HYRESMARKNADEN Häggvik På en obebyggd sankmark norr om Stockholm såg Bonnierkoncernen tidigt stora utvecklingsmöjligheter. Så stora, att man redan på 1950-talet byggde fastigheter här. Området Häggvik har numera ett av Sveriges bästa handelslägen. Det ligger dels intill E4:an mot Arlanda, och dels vid Norrortsleden som binder samman Stockholms norra förorter. Dessutom är det nära till järnväg och pendeltåg. Med tiden har Häggvik förvandlats till ett nytt stadslandskap och regional mötesplats med en blandning av arbetsplatser och handel. Fastigheten Stämpeln 1 ligger med bästa skyltläge mot E4:an och har sedan 1964 byggs om i flera omgångar för att möta nya hyresgästers krav och önskemål. Idag rymmer fastigheten såväl kontor som handel, bland annat K-Rauta och Willys. Med framtiden i sikte planerar Bonnier Fastigheter tillsammans med Sollentuna kommun nu för nästa utvecklingsfas av fastigheten. KVARTERET VANDA 3 Byggår: LOA: Bonnierägt: 1990 Största hyresgäst: DNEX-tryckeriet, Interxion, Loomis Hyresmarknaden i stora penseldrag Det har rått relativ hög aktivitet på hyresmarknaden under Hyresnivåerna i Stockholms innerstad har ökat, i vissa förorter har nivåerna legat kvar på samma nivå, andra har ökat med så mycket som 5 procentenheter. Snittet för Prime Rent i CBD har ökat med 2,3 % till 4500kr/m² och i övriga innerstaden med 3 % till 3400 kr/kvm men den största procentuella ökningen står förorten Kista för med 4,8 % till 2200kr/kvm. Trenden är att hyresgästerna fortfarande söker moderna lokaler och att lägen med bra kollektivtrafik/kommunikationer prioriteras. Vakanserna är fortfarande låga men man börjar nu märka av storbankernas flytt från innerstaden. Vakanserna ökar så smått i innerstaden men minskar något i förorterna vilket gör att den totala vakansgraden för Storstockholm ligger kvar på samma nivå. Under förra året färdigställdes i CBD ca kvm nya kontorsytor och ytterligare lika mycket beräknas färdigställas under I övriga innerstaden färdigställdes ca kvm under 2014 medan inga nya ytor beräknas färdigställas under kommande året. Med denna låga nyproduktion välkomnar marknaden en ökad vakans för att möjliggöra förflyttning för större företag samt att äldre fastigheter och kvarter kan moderniseras. Akalla Genom åren har tryckerierna flyttat flera gånger i takt med Stockholms utveckling. KVARTERET STÄMPELN 1 Byggår: 1964 LOA: Bonnierägt: 1964 Största hyresgäst: K-Rauta, Willys På 1990-talet började logistiken med tung trafik genom innerstaden bli alltför besvärlig för Bonniertidningarna DN och Expressen i Marieberg. Man började se sig om efter en lämplig plats för ett nytt tryckeri. Valet blev Akalla, med närhet till E4:an och Arlanda. Bygget av tryckeriet blev det största byggprojektet i Bonnierkoncernens historia. I september 1993 kunde anläggningen invigas av kungaparet, och verksamheten i de ca kvadratmetrarna kunde starta. Här finns fortfarande Sveriges största tidningstryckeri, som även betraktas som ett av världens mest avancerade. Runt 1,4 miljoner tidningar produceras per dag. Det är inte bara gigantiska tryckpressar som ryms i fastigheten. Här finns även flera företag och organisationer med särskilda behov och höga säkerhetskrav, såsom Interxion och Loomis. Här finns även en restaurang, en konferensanläggning och en friskvårdsanläggning med gym och simhall. Och, som så ofta när det handlar om fastigheter i vårt bestånd, finns här gott om målningar och skulpturer som skänker inspiration till de personer som arbetar här

13 EKONOMISK INFORMATION EKONOMISK INFORMATION Siffror Grafer Uthyrning och omförhandling av kvm Nettouthyrning ca 22 Mkr vilket motsvarar en ökning om 17% 30% av den uthyrningsbara ytan hyrs ut till företag inom Bonnierkoncernen Resultat före skatt: 421 Mkr (274,9 Mkr) Omsättning: 432,5 Mkr (446,7 Mkr) Överskottsgrad: 66% (68%) Kassaflöde före värdehöjande investeringar och skatt: 195 Mkr (287 Mkr) MARKNADSVÄRDE Per 31 december 2014 äger Bonnier Fastigheter 14 fastigheter, vilka har värderats externt till ett bedömt marknadsvärde om Mkr. FINANS Koncernens externa räntebärande upplåning uppgick till Mkr, vilket motsvarar en belåningsgrad (LTV) på 32% (38%). Belåningsgraden ska över tid vara konservativ i förhållande till vad som för tillfället uppfattas som normalt för ett noterat fastighetsbolag. Värdehöjande investeringar: 117 Mkr (161 Mkr) Marknadsvärde: Mkr (6 186 Mkr) Nettoskuld: Mkr (2 114 Mkr) Belåningsgrad: 32% (38%) INVESTERINGAR Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under 2014 uppgick till 117 Mkr, där samtliga investeringar avsåg pågående projekt i befintliga fastigheter. EN DEL AV BONNIERKONCERNEN Den idag globala mediekoncernen Bonnier startade med en bokhandel 1804 och drivs fortfarande inom familjen, med framtida generationer i åtanke. I dagsläget har Bonnierkoncernen drygt anställda, fördelat på närmare 175 bolag i 17 länder. Bonnierkoncernen består av många bolag i flera länder, men alla företagen präglas av samma värderingar och en gemensam företagskultur. Familjekänslan är stark, liksom det långsiktiga tänkandet och den humanistiska inställningen. HYRESINTÄKTER PER SEGMENT % Hyra, Mkr Bostäder 1 2,7 Kontor ,8 Handel 16 68,7 Restauranger 3 14,1 Lager 3 11,5 Industri 14 63,5 Övrigt 3 14,4 MARKNADSVÄRDE PER FÖRVALTNINGSOMRÅDE Sveavägen 29% Torsgatan 35% Hornstull 21% Kungens Kurva 3% Akalla / Häggvik 11% Övriga Sverige 1% Bonnier Fastigheter Koncernen, Mkr (IFRS) Rörelsens intäkter 432,5 446,7 Rörelsens kostnader -177,2-174, % 60% 55% 50% Rörelseresultat 255,3 271, % Realiserad & orealiserad värdeförändring 254,6 103,4 Finansnetto -88,9-100,4 Resultat före skatt 421,0 * 274, % 38% 32% % 35% 30% * Från och med räkenskapsår 2014 sker redovisning i enlighet med IFRS. För jämförbarhet är även utfallet för år 2013 justerat till IFRS. Marknadsvärde Belåningsgrad 24 25

14 STYRELSE LEDNING Styrelse Ledning Bonnier Family Council Ordf: Carl-Johan Bonnier VD BONNIER HOLDING Ordf: Arne Karlsson VD: Erik Haegerstrand VD-ASSISTENT EKONOMI/TRANSAKTIONER BONNIER AB Ordf: Carl-Johan Bonnier VD: Tomas Franzén BONNIER FASTIGHETER AB Ordf: Per Uhlén VD: Tomas Hermansson AB BONINVEST Ordf: Pontus Bonnier VD: Erik Haegerstrand ÖVRIGA INVESTERINGAR MARKNAD HR TEKNIK/MILJÖ FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSFÖRVALTNING SERVICE MO SÖDER MO NORR Tomas Hermansson Jens Engwall Per Uhlén Erik Haegerstrand Carl-Johan Bonnier Pontus Bonnier MO SÖDER Sara Björnberg SERVICE Sandra Årstam FASTIGHETSUTVECKLING Thomas Tranberg EKONOMI Ingvor Sundbom MARKNAD Miranda Jensen MO NORR Rikard Bäckman VD Tomas Hermansson 26 27

15 Var alla våra fastigheter ligger och heter hittar du bakom den här fliken Fakta och siffror kring alla våra fastigheter hittar du bakom den här fliken

16

17 Fastighetsförteckning Adress Fastighetsbeteckning Bostäder Butik/Restaurang Kontor Industri Lager Övrigt Garageplatser Total uthyrbar yta (exkl. garage) Byggnadsår Taxeringsvärde (2014) Sveavägen 52 Moraset kr Kammakargatan 9 Moraset kr Sveavägen 56 Moraset , kr Saltmätargatan 8 Stormkransen kr Sveavägen 47 Stormkransen kr Sveavägen 49 Stormkransen kr Atlasmuren 1 Lokstallet kr Torsgatan 21 Lokstallet , kr Hornsbruksgatan 28 Bulten kr Långholmsgatan 36 Sågen kr Dialoggatan 6 Segmentet kr Bagarbyvägen 61 Stämpeln kr Esbogatan 11 Vanda kr Totalt: kr

18

Verksamhetsberättelse. b o n n i e r f a s t i g h e t e r a b 2 0 1 1

Verksamhetsberättelse. b o n n i e r f a s t i g h e t e r a b 2 0 1 1 Verksamhetsberättelse b o n n i e r f a s t i g h e t e r a b 2 0 1 1 v d h a r o r d e t Stark marknad i en osäker värld Året 2011 var bra för Bonnier Fastigheter. Trots den stora osäkerheten som skuldkrisen

Läs mer

VINJETT. Verksamhetsberättelse 2013 Bonnier Fastigheter

VINJETT. Verksamhetsberättelse 2013 Bonnier Fastigheter VINJETT Verksamhetsberättelse 2013 Bonnier Fastigheter 1 Växa med lönsamhet När vi summerar verksamhetsåret 2013 så kan vi konstatera att det blev ännu ett starkt år. Rörelseresultatet är det bästa någonsin

Läs mer

LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING

LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING VB ksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 2015 Nya projektmöjligheter SERVICE SOM SKAPAR KUNDNYTTA LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING Fokus på tillväxt VD HÄLSAR VÄ LKOMMEN 2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Våra kärnvärderingar Våra kärnvärderingar är sprungna ur vår historia och bakgrund. De är ledstjärnorna som vi följer i vårt dagliga arbete, internt och externt. Grafer Hyresintäkter

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Utveckla. Förädla. Förvalta.

Utveckla. Förädla. Förvalta. Utveckla. Förädla. Förvalta. Allt hänger på detaljerna. 2016 verksamhetsberättelse VD HÄLSAR VÄLKOMMEN Att alltid vara på tå. När förutsättningarna är goda, resultaten är bra och verksamheten drivs i ett

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 339 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 339 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med unik takhöjd, i flera fall med fantastiska takterrasser

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm Jakobsbergsgatan 22 Stockholm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 22 Här finns en ledig lokal 347-70 kvm. Husets karaktär Huset är byggt mellan 1933-39 och ligger i kvarteret Jericho som sträcker

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Lästmakargatan 13. Stockholm 397 kvm

Lästmakargatan 13. Stockholm 397 kvm Lästmakargatan 13 Stockholm 397 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 397 kvm. Plan: 4 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Kista Science Tower

Ditt nästa kontor? Kista Science Tower Ditt nästa kontor? Kista Science Tower 450 kvm, Plan 19, Färögatan 33 Kista Science Tower, plan 19 Färögatan 33 Ledig yta: 450 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 34 Miljömärkning: LEED Guld (2014)

Läs mer

Ditt nästa kontor? Telefonvägen 30

Ditt nästa kontor? Telefonvägen 30 Ditt nästa kontor? Telefonvägen 30 Plan 2, 1 300 2 600 kvm, Telefonplan Telefonvägen 30 Telefonplan Ledig yta: 1 300 2 600 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 100 228 Miljömärkning: LEED Guld (2015) Tillträde:

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 706 kvm, Frösunda Gustav lll:s Boulevard 54 58 Frösunda Nytt och fräscht pentry med oslagbar utsikt Ledig yta: 706 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 33

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 340 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 340 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL WHITE BUILDING

VÄLKOMMEN TILL WHITE BUILDING WHITE BUILDING VÄLKOMMEN TILL WHITE BUILDING En ljus och välkomnande entré Här finns möjlighet att skapa sitt eget profilhus i toppmoderna lokaler och fin vy över Norrviken. Fastigheten är strategisk placerad

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18. Stockholm 232 kvm

Jakobsbergsgatan 18. Stockholm 232 kvm Jakobsbergsgatan 18 Stockholm 232 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 18 Yta: 232 kvm. Plan: 7 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1960. En omfattande renovering av hela fastigheten

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

LAGER OCH KONTORSFASTIGHET

LAGER OCH KONTORSFASTIGHET LAGER OCH KONTORSFASTIGHET LAGER OCH KONTORSFASTIGHET Lager / fastighet SITUATIONSPLAN Befintlig lager och kontorsfastighet med stor potential om totalt cirka 7 099 kvm. Vakant lageryta cirka 4 292 kvm.

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Telefonplan. Generatorn, Dialoggatan kvm

Telefonplan. Generatorn, Dialoggatan kvm Telefonplan Generatorn, Dialoggatan 16 900 kvm Kontorsyta Ca 900 kvm Antal arbetsplatser 70 TILLTRÄDE Enligt överenskommelse Adress Dialoggatan 16/Tellusgatan 9 Fastighetsbeteckning Telefonfabriken 1 Byggår

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Karlstad Örebro Göteborg Halmstad Öresund Norrköping Linköping ÖST Borås SYD Kalmar Karlskrona Härnösand/Sollefteå Uppsala STOCKHOLM Kista

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137 Entréplan, 1 266 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 137 Alviks Strand Ledig yta: 1266 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 50 Tillträde: Omgående Konferens Garage

Läs mer

Värden som ger mer. Företagspresentation

Värden som ger mer. Företagspresentation Värden som ger mer Företagspresentation Året i korthet Förvaltningsresultatet uppgick till 172 Mkr (148). Hyresintäkterna uppgick till 489 Mkr (478). Totalt har 278 Mkr investerats i befintliga fastigheter

Läs mer

22 miljoner shoppingbesök.

22 miljoner shoppingbesök. 22 miljoner shoppingbesök. Tänk dig att ha en butik strategiskt placerad där 22 miljoner shoppingbesök sker varje år. Handelsplatsen Kungens Kurva är världsberömd i hela Stockholm och blir ännu större

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm Lästmakargatan 13 Stockholm 190 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 190 kvm. Plan: Entréplan Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg

Esplanaden 3C. Sundbyberg Esplanaden 3C Sundbyberg 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

KONTOR Televerket i Farsta. Televerket. jllsweden.se 1

KONTOR Televerket i Farsta. Televerket. jllsweden.se 1 Televerket jllsweden.se 1 Välkommen till Televerket i Farsta Här finns möjligheten att skapa sitt eget profilhus i toppmoderna lokaler och fin vy över Drevviken. Fastigheten är strategiskt placerad med

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Ringvägen kvadratmeter Stockholm

Ringvägen kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 337 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Yta Våning 337 kvm plan 4 hus A Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt i början på 1900-talet och består av fyra

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 725 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 725 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 725 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 725 kvm. Plan: 5 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer