Konsten att äga och förvalta fastigheter. Verksamhetsberättelse Bonnier Fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsten att äga och förvalta fastigheter. Verksamhetsberättelse 2014. Bonnier Fastigheter"

Transkript

1 Konsten att äga och förvalta fastigheter Verksamhetsberättelse 2014 Bonnier Fastigheter

2 VD HÄLSAR VÄLKOMMEN För oss är hyresgästernas upplevelse viktig. Q1 Nytt 12-årigt hyresavtal om ca kvm tecknas med PwC i Bonnierhuset Bonnier Service övertar FM-verksamheten i Vanda 3, Akalla Interxion utökar sina lokaler i Vanda med kvm Q2 H&M växer i Hornstull och tecknar nytt hyresavtal för H&M Home och H&M Man Ombyggnationen av Bonnierhuset för PwC påbörjas Ny detaljplan för Lokstallet 6 antas av Stadsbyggnadsnämnden Hyresavtal tecknas med SLL avseende kvm i Atlas Garden Q3 Ny strategi med fokus på tillväxt antas för Bonnier Fastigheter som nu definieras som kärnverksamhet tillsammans med media inom koncernen SATS öppnar sin nya lokal på Sveavägen 51 där Reces Möbler tidigare huserat i över 70 år Interxion utökar sina lokaler i Vanda med ytterligare kvm Hyresavtal om kvm tecknas med SF Svensk Filmindustri på Sveavägen 56 Q4 Hyresavtal tecknas med ny högklassig restaurang i Bonnierhuset Unipeg tillträder sin lokal, ett nytt fullskaligt golfcentrum i den tidigare biograflokalen på Sveavägen 52 Hyresavtal tecknas med Bonnier AB avseende ca kvm i Atlas Garden Hyresavtal tecknas med Visab Consulting avseende ett plan i Bonnierhusets höghusdel En stabil grund Precis som en fastighet så behöver ett framgångsrikt bolag en stabil grund att stå på för att kunna utvecklas. I en omvärld som förändras i allt snabbare takt är detta kanske viktigare än någonsin. Stockholms fastighetsmarknad utvecklades under året mycket starkt. Både hyresmarknadens och transaktionsmarknadens utveckling bidrog till att vi även 2014 kan leverera ett mycket bra resultat till våra ägare. Affärstakten var hög under hela året inom alla tre verksamhetsdelar, förvaltning, fastighetsutveckling och service. Förvaltning tecknade under året nya hyresavtal för kvm vilket medförde en nettouthyrning om 22 Mkr samtidigt som driftskostnaderna sänktes. Under året investerades 117 Mkr i fastighetsutvecklingsprojekt. En större hyresgästanpassning påbörjades i Bonnierhuset och ett flertal detaljplaneprocesser pågår vilket skapar goda möjligheter till nya projekt de kommande åren. Service tog under året över serviceverksamheten i kv Vanda i Akalla (f.d. DN/EX tryckeriet) som ett led i omvandlingen av denna fastighet till en modern fastighet med ett flertal hyresgäster. Vi fortsatte under året det viktiga arbetet med våra värdegrunder inom organisationen och det är mycket roligt att konstatera det engagemang som våra medarbetare uppvisar. Inte minst då vi ökat vårt fokus på kundnöjdhet genom det fortsatta arbetet med Fastighetsbarometerns NKI-mätning. Den strategi som 2008 lades fast för Bonnier Fastigheter är nu i stort sett genomförd och har resulterat i att vi nu har mycket goda förutsättningar med en stark balansräkning inför kommande värdeskapande investeringar. Under året genomfördes ett strategiarbete som resulterade i en ny strategiplan för bolaget med stort fokus på tillväxt. Bonnier Fastigheter fick även ägarnas förtroende att, tillsammans med mediaverksamheten i Bonnier AB, definieras som kärnverksamhet i Bonnierkoncernen. Inför 2015 konstaterar jag att Stockholms hyresmarknad och fastighetsmarknad är fortsatt mycket stark med stor efterfrågan från både hyresgäster och investerare. Vi har en fastighetsportfölj som väl motsvarar kundernas krav och som dessutom innehåller flera spännande utvecklingsmöjligheter. Vårt fokus under 2015 kommer att ligga på lönsam tillväxt och både styrelse, ledning och medarbetare har ett stort engagemang för att fortsätta göra bra affärer. Jag ser fram emot ett år med en fortsatt god utveckling där alla delar av verksamheten bidrar till ett totalt sett starkt resultat. Tomas Hermansson Verkställande Direktör

3 AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN Affärsidé Att med lokal närvaro förvärva, utveckla, förädla och förvalta kommersiella fastigheter på ett antal utvalda delmarknader med hög tillväxt. Kärnvärden Våra kärnvärderingar är sprungna ur vår historia och bakgrund. De är ledstjärnorna som vi följer i vårt dagliga arbete, internt och externt. RELATIONER En bra affär är en uppgörelse där båda parter går vinnande från förhandlingen. Det är så långvariga affärsrelationer inleds. Vi vill att varje relation vi inleder med en kund ska utvecklas till att bli en god referens. UPPLEVELSER Vår kunskap om fastigheter innebär att vi kan göra mer än bara lösa problem. Vi kan ge våra kunder och leverantörer en upplevelse. De ska känna att vi bryr oss om dem och deras situation. UTVECKLING Genom att utveckla våra fastigheter och engagera oss i närområdet tillför vi något till staden och invånarna. Det gör vårt arbete till en del av samhällsutvecklingen och vi skapar, på lång sikt, ett ännu bättre läge för våra kunder och våra fastigheter. ENGAGEMANG Har man engagemang kan man alltid tillsammans övervinna en utmaning. Vi vill därför samla engagerade människor som har viljan och förmågan att utvecklas och tillsammans finna lösningar på utmaningarna vi möter. 4 5

4 Vi är med och målar upp stadsbilden Bonnier Fastigheter bildades 1985 som ett komplement till koncernens medieverksamhet. Fastighetsbeståndet bestod då av ett antal fastigheter som under en längre tid ägts och nyttjats av olika bolag inom koncernen. Redan 1857 förvärvades den första fastigheten och sedan dess har fastighetsägande varit en viktig del av verksamheten. Genom bildandet av Bonnier Fastigheter utnyttjas den kunskap - som tidigare bara använts för att förse de egna verksamheterna med lämpliga lokaler på ett mer professionellt sätt. Fastighetsbolagets uppdrag är att med låg risk säkerställa en god värdeutveckling på det investerade kapitalet. Detta ska uppnås genom en effektiv förvaltning och kontinuerlig utveckling av fastighetsbeståndet, där idag endast en mindre del av hyresgästerna är koncernbolag. Dessutom ska fastighetsbolaget bistå de övriga koncernbolagen i fastighetsrelaterade frågor. Många av våra fastigheter är välkända och har också genom åren bidragit till Stockholms stadsbild. Bonnierförlagens hus på Sveavägen och Bonnierhuset på Torsgatan inklusive Bonniers Konsthall samt det genomförda projektet med att utveckla stadsdelscentrumet i Hornstull, är några exempel som vi är stolta över. 6 7

5 AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHETSUTVECKLING Fokus kommer under 2015 att ligga på genomförandet av en rad viktiga projekt i Stockholm och på att identifiera nya projektmöjligheter. Stor vikt kommer även att läggas på att fortsätta utveckla organisationen och skapa förutsättningar för en expansion. ÅRET SOM GÅTT Mycket fokus har under året legat på att genomföra projekt i Bonnierhuset. Ett nytt avtal tecknades med PwC, vilket har inneburit projektering och produktion av drygt kvm kontor. Utöver detta så har hyresavtal tecknats med ny restauratör, som innebär projektering och ombyggnation av en helt ny restaurang. I samband med att PwC flyttar in i sina nya lokaler så lämnar de även plan i tornet. Detta har inneburit att vi projekterat, planerat och påbörjat marknadsföringsarbetet för de 7 våningsplanen. Granne med Bonnierhuset ligger Lokstallet 6, Atlas Garden, där vi driver en planprocess för att bygga till och om den före detta Säpofastigheten. Den nya detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden i april, men överklagades vidare av till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagandena i oktober och planen överklagades sedan vidare till Mark- och miljödomstolen. Hyresavtal har tecknats för samtliga ytor i fastigheten och projektering samt förberedande arbeten har påbörjats har även inneburit fortsatt marknadsföring och uthyrning av handelsytorna i Kungens Kurva, samt ett fortsatt arbete med en ny detaljplan som medger utökad handel i Stämpeln 1 i Häggvik. Vi har även förstärkt organisationen genom att rekrytera Johan Lasell som projektledare. UTBLICK 2015 Vi ser fram emot ett mycket intressant och händelserikt En stor utmaning under året kommer att vara genomförandet och avslutningen av projekten i Bonnierhuset och Atlas Garden. I Atlas Garden räknar vi med att erhålla nödvändiga myndighetsbeslut under första halvåret och att kunna välkomna de nya hyresgästerna till det färdigställda projektet vid årsskiftet 2015/2016. I Bonnierhuset skall vi avsluta projekten åt PwC, den nya restaurangen samt plan Utöver detta ska vi hyra ut de nya handelsytorna och påbörja ombyggnationen av Bo/Om i Kungens Kurva samt driva planarbetet för utökad handel och påbörja marknadsföringen av Stämpeln i Häggvik. Vidare kommer vi arbeta med att identifiera nya projektmöjligheter i linje med fastlagd strategi och ytterligare förstärka vårt erbjudande mot marknaden. Thomas Tranberg, Fastighetsutveckling 8 9

6 REPORTAGE: BONNIERHUSET Bonnierhuset tar nu ytterligare ett stort steg in i framtiden genom en uppgradering av byggnadens vitala delar och en omfattande kontorsanpassning för både befintliga och nya hyresgäster. Bonnierhuset och dess kvarter kommer efter ombyggnaden att framstå både som ett modernt exempel på en lyckad anpassning och konvertering som attraherar moderna framåtblickande företag, likväl som ett exempel på ett helhetsgrepp och ett bidrag till en tydlig stadsförnyelse i gränsen mellan city och malmarna. Årsringarna är tydliga, där Bonniers konsthall och den stora entré-, atrium- och konferenstillblivelsen är de hittills tydligaste avtrycken. Med den nya årsring som PwC:s nya entré utgör tar Bonnier återigen avstamp i historien och skapar en bro till framtidens nya arbetssätt och sätt att se på sin arbetsplats. Anders Tengbom uttryckte en gång i tiden, våra byggnader är bruksbyggnader, de ska kunna anpassas och leva med tiden. Den tidigare lyckade och prisade entrétillbyggnaden får nu en transparent kamrat, om än i mindre skala, som stärker PwC:s nya identitet. Den luftiga ljusgården får nu en mer multifunktionell lösning som tillsammans med den nya restaurangens högre svansföring kommer att bidra till ökat flöde och användning av en redan populär plats. Byggnadens främsta signum, det magnifika tornet, är nu för första gången på tjugo år tillgängligt för marknaden och succén är redan ett faktum - för vem vill inte vara på topp och blicka ut över en stad i förändring? Martin Rangfast, Arkitekt CTH, Tengbom 10 11

7 AFFÄRSOMRÅDE SERVICE Det gångna året har serviceverksamheten, som ännu är relativt ny som verksamhet inom Bonnier Fastigheter, slutligen mognat och hittat sina former och tjänster. Samtidigt har året varit fyllt av stora förändringar att hantera inom kundernas verksamheter. Övertagandet av serviceverksamheten i Vanda har även det varit en stor uppgift vi tagit oss an. RAMAVTAL Centrala upphandlingar för våra hyresgäster har visat sig vara en lönsam affär för alla inblandade. Och intresset ökar. Eftersom det är ett område vi tror mycket på inför framtiden har vi under året förstärkt vår kompetens. Även inom arbetsmiljö har vi satsat, bland annat på utbildning för att kunna hjälpa våra kunder. Arbetet med att utforma tjänsteutbud och bygga organisationen har gjorts i kontrollerad takt under de senaste två åren. Ett tjänsteutbud som känns rätt utifrån vad våra kunder behöver och önskar definierade vi under föregående år. Under 2014 har vi förbättrat de interna rutinerna när det gäller leveranssäkerhet vid oförutsedda händelser. VANDA 2014 har dock inte varit fritt från utmaningar. Den största av dem har varit övertagandet från Bold av den sedan många år omfattande interna serviceverksamheten i Vanda. Det innefattar både restaurang, gym, reception och konferens. Verksamheten övertogs från Bold printing, som även fortsatt är en av hyresgästerna i huset. Från att ha varit en mer intern serviceinrättning har målet under året varit att göra den tillgänglig för alla hyresgäster i huset på ett likvärdigt sätt. BYGGLEDNING Ett område som fortsatt växer starkt är projekt- och byggledning av hyresgästanpassningar. Under året har Expressen, Dagens Nyheter och Blixten & Co varit de större kunderna. Här planeras nu en rekrytering inom området för att möta de växande behoven. BONNIERHUSETS OMFORMNING I och med att det nya hyresavtalet med PwC tecknades, lades grunden till en omfattande förändring innefattande den serviceverksamhet som bedrivs i huset. Det arbetet tog fart under 2014, och kommer pågå även under När det projektet är avslutat ser vi ett hus med ett komplett utbud och bättre stöd och flexibilitet för kunder i huset. UTBLICK 2015 För 2015 är vårt fokus att fortsätta stärka vår kompetens inom våra kärnområden, och genom det vara ännu bättre rustade för att möta efterfrågan hos våra kunder, och kunna täcka upp alla de behov som finns. Vi ser nu fram emot ett mycket spännande 2015! Sandra Årstam, Bonnier Service 12 13

8 AFFÄRSOMRÅDE FÖRVALTNING Långsiktighet är nyckelordet i vårt ägande av fastigheter. Långsiktigheten ger engagemang i våra hyresgästers arbetsmiljö och trivsel, och omtanke om våra fastigheter och kvarteren som omger dem. För oss är den dagliga kommunikationen med våra hyresgäster ovärderlig och därför är det naturligt för oss att ha egna tekniker på plats i våra fastigheter. Vi vill att våra hyresgäster ska stanna länge hos oss, därför skapar vi långsiktiga lösningar i både med- och motgång. Våra fastigheter är vår passion och därför är det en självklarhet att ta hand om dem på bästa sätt. Lika betydelsefullt är det att kvarteret som omger fastigheten är attraktivt vilket innebär att det är viktigt med ett gott samarbete med både andra fastighetsägare och kommun. Snabba affärer och anonym förvaltning faller oss inte i smaken. Omtanke, engagemang och långsiktighet är hjärtat och själen i vårt verk. Även ett flertal för oss nya hyresgäster valde att hyra lokaler hos oss. En av de största är SATS, som i oktober öppnade ett nytt gym i Reces Möblers gamla lokaler i Stormkransen på Sveavägen. Gymmet erbjuder förutom SATS grundutbud även två hot yoga salar, varav den ena är Stockholms näst största. I december flyttade Unipeg in i gamla Bio Rivieras lokaler i Moraset på Sveavägen. Unipeg äger 11 golfbanor runt Stockholm och erbjuder medlemskap på olika nivåer på alla deras banor. Lokalerna rymmer golfbutik, resebyrå, kontor, golfsimulatorer och restaurang. Många av våra hyresgäster växer och går bra. När de vuxit ur sina lokaler är vi, i de allra flesta fall, deras förstahandsval när det gäller att finna en ny större lokal. Vi tolkar detta som ett bevis på att vår förvaltningsfilosofi är rätt. HYRESGÄSTER 2014 I början av året valde vår enskilt största hyresgäst, PwC, att förlänga sitt hyresavtal med oss. Det nya avtalet medför att lokalerna uppgraderas och en ny egen entré med reception skapas mot Torsgatan. Dessutom ger detta möjligheter att modernisera och utveckla fastigheten med uppdaterade moderna kontorslokaler i tornet och en helt ny restaurang med ett nytt koncept i entréplan. ORGANISATION Vår personal är vår främsta resurs för att nå ett bra resultat och ha nöjda hyresgäster. Vi har arbetat vidare med utvecklingen av förvaltningsorganisationen och alla som förra året var nya på sina respektive befattningar har nu vuxit in i sina nya roller fullt ut. Förvaltningsorganisationen har under året utvecklats positivt och teamkänslan är påtaglig. 14 FRÅGOR TILL EN HYRESGÄST Kristina Osmund, VD på My Controller AB och hyresgäst i Bonnier Fastigheters lokaler på Sveavägen sedan Vad är fördelarna med era nuvarande lokaler? De har bra läge, både för våra anställda och kunder. Sen är det en särskild atmosfär i sådana här äldre fastigheter. Både de som besöker oss och vi som jobbar här älskar känslan det ger med högt i tak och stora fönster. Vad tycker du är viktigast hos en hyresvärd? Att de är lyhörda och förstår hyresgästens situation. Och att de är tillgängliga. Vår personliga kontakt hos Bonnier Fastigheter är helt avgörande för att det ska funka bra. Sedan måste jag säga att det är en stor fördel när hyresvärden har ett långsiktigt ägande. Det ger en trygghet som man uppskattar som hyresgäst. Tycker du att det stämmer in på Bonnier Fastigheter? Absolut! På varenda punkt faktiskt. Handelsplatsen Hornstull fortsätter att utvecklas och blir allt populärare. H&M utökade sin butik med konceptet H&M Home och H&M Man. Butiken är den andra innerstadsetableringen med Homekonceptet och den fjärde H&M Home-butik som öppnat i Sverige. I fastigheten Sågen 19 förlängdes och utökades hyresavtalet med Bjerking AB som nu förhyr de tre översta planen i fastigheten. Även Apegroup AB utökade sin lokal och förhyr nu ett och ett halvt plan. Utvecklingen av Vanda fortskred under 2014 och vår hyresgäst Interxion utökade sina lokaler med över 40%. Interxion driver datacenter och är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutrala co-locationtjänster i Europa. Vår största hyresgäst i Vanda, Bold Printing, överlämnade i början av året över ansvaret för servicebyggnaden till oss och Bonnier Service som nu driver hela servicebyggnaden med reception och tillhörande konferens, restaurang, gym, motionshall och simbassäng. I slutet av året invigdes utställningen Albert o Pressen, en tidningshistoria en unik permanent utställning om tryckandet av DN och Expressen. UTBLICK blir ett händelserikt år för oss. PwC tillträder sina nya lokaler i Bonnierhuset med ny entré och reception. En ny restaurang med ett nytt koncept öppnar i nya lokaler i Bonnierhuset. Utvecklingen av Vanda fortsätter liksom utvecklingen av Hornstulls Handelsplats. Efterfrågan på förtätning av lokaler fortsätter att öka, dels vid nyuthyrningar men även bland våra befintliga hyresgäster. Detta sammantaget ställer allt högre krav på kapaciteten på fastigheternas klimatsystem. Ett par fastigheter är uppgraderade och under 2015 fortsätter detta arbete i syfte att kunna möta framtida hyresgästers önskemål. Självklart kommer vi även fortsätta att arbeta vidare med att utveckla organisationen och förbereda den för kommande förvärv. Sara Björnberg, Förvaltning Rikard Bäckman, Förvaltning 15

9 SVEAVÄGEN SVEAVÄGEN Sveavägens stilleben Det majestätiska byggnadsminnet på Sveavägen är sedan decennier en naturlig knutpunkt för Nobelpristagare och andra tongivande författare. Juvelen i Bonnier Fastigheters krona. På Sveavägen äger vi i dagsläget sex fastigheter i kvarteren Moraset och Stormkransen. Kvarteret Moraset kanske är mest känt för renässanspalatset på Sveavägen där Bonnierförlagen sedan 1921 huserar. Mittemot Adolf Fredriks kyrka ligger den majestätiska byggnaden från Den förklarades som byggnadsminne 1980 med motiveringen: Fasaden mot Sveavägen utgör trots smärre förändringar ett betydelsefullt och välbevarat exempel på monumental nyrenässans. Men om detta visste bröderna Reinhold ingenting, när de byggde fastigheten för att härifrån driva sin verksamhet, Aktiebolaget Reinholds Ångbageri & Konditori. Företaget var på den tiden ett av Sveriges största bagerier, och fastigheten rymde även familjens eleganta konditori plus en modebutik, en raksalong och en guldsmedsaffär. När Bonniers Förlag hade vuxit ur sina lokaler på Mäster Samuelsgatan, köpte man 1921 Reinholds Bageripalats. Fastigheten byggdes stegvis om till att bli vad den är idag: ett klassiskt förlagshus där mången Nobelpristagare och andra litterära storheter passerat genom den eleganta portalen. År 1929 förvärvades det första huset i kvarteret Stormkransen när Bonnier köpte Åhlén & Åkerlund vars tryckeri och redaktionslokaler låg där. Sedan 1984 äger vi hela kvarteret. KVARTERET STORMKRANSEN 1, 11, 14 Byggår: 1903, , LOA: Bonnierägt: 1983, 1983, Största hyresgäst: Bonnier Tidskrifter 16 KVARTERET MORASET 2, 21, 22 Byggår: , , (Industrihuset) LOA: Bonnierägt: 1989, 1986, Största hyresgäst: Bonnierförlagen

10 TORSGATAN TORSGATAN KVARTERET LOKSTALLET 7 Byggår: och 2006 LOA: Bonnierägt: 1946 Största hyresgäst: PwC, DDB, Dagens Industri, Bonnierkoncernen Torsgatan Under förra seklet växte Bonnierföretagen snabbt. Behovet av fler lokaler växte, inte minst för det införlivade tidskriftsförlaget Åhlén & Åkerlund. Vid Torsgatan hittade man den perfekta tomten, mitt i Stockholm och alldeles intill järnvägen. Där skulle det nya Bonnierhuset ligga. Men hur skulle det se ut? En arkitekttävling utlystes. Det vinnande förslaget ett torn med utskjutande huskroppar var ritat av far och son Tengbom. I början av 1946 togs det första spadtaget, och tre år senare kunde man flytta in i Stockholms då högsta hus. Genom åren har flera tillbyggnader och renoveringar gjorts, och i de närmare kvadratmetrarna finns nu bl a Bonniers Konsthall, tidningarna Dagens Industri och Dagens Medicin. Den största hyresgästen är revisionsfirman PwC. Fler än 1700 personer har idag Bonnierhuset som arbetsplats. Under 2009 förvärvade vi även grannhuset, Lokstallet 6, som vi nu utvecklar till Atlas Garden, en kontorsfastighet med hög kvalitet och med alla kommunikationer in på knuten

11 ATLAS GARDEN KUNGENS KURVA Atlas Garden KVARTERET SEGMENTET 1 Byggår: LOA: Bonnierägt: 1989 Största hyresgäst: K-Rauta Med Bonnierhuset som närmsta granne utvecklas nu det tidigare Lokstallet och sedermera kontorsfastigheten Lokstallet 6 till att bli affärsoasen Atlas Garden. Totalt kommer det att bli välplanerade kvadratmetrar disponerade över fem plan. Den befintliga fastigheten kommer att byggas på med en våning, fasaden kommer att bli helt ny och dessutom kommer hela insidan att göras om till en standard som möter även de mest kräsna hyresgästernas önskemål. De nya kontoren kommer ha utsikt över Barnhusviken åt ena hållet och charmiga Atlasområdet åt andra. I Atlasområdet har entreprenörskap och framgång odlats i generationer, där Bonniersfären kanske varit mest tongivande. Området fick dock sitt namn av det som senare blev Atlas Copco, då Atlas AB, i början av 1900-talet. Astrid Lindgren bodde även här i sin ungdom och det var över hustaken i Atlas som Karlsson på taket flög. Inramat av frodiga Vasaparken, Barnhusviken, Norrtulls in- och utfarter och city utgör Atlas den absoluta mittpunkten för det mesta. Kungens kurva Bonnier Fastigheter såg tidigt en stor potential i Kungens Kurva, söder om Stockholm. Och mycket riktigt är området nu en stadigt expanderande knutpunkt. KVARTERET LOKSTALLET 6 Byggår: 1928, 1971 och 2004 LOA: ca Bonnierägt: 2009 Största hyresgäst:inflyttning 2015/2016 Tillsammans med Skärholmens Centrum är Kungens Kurva den största handelsplatsen i Norden, med över 15 miljoner besökare per år. Här byggde Bonnier Fastigheter Segmentet 1, De ca kvadratmetrarna rymde från början koncernens samlade tidskriftstryckeri. Här har även Svensk Filmindustri under en period haft huvudkontor och filmateljéer. Sedan 2008 har K-Rauta funnits i fastigheten i en butik om ca kvm och utvecklingen av resterande ytor är i full gång. Konceptet bygger på att man som konsument skall finna allt till hemmet och namnet för handelsplatsen är BO/OM. Det kommer att bli Skandinaviens första och enda handelplats med allt inom hem och inredning

12 VINJETT HÄGGVIK / AKALLA HYRESMARKNADEN Häggvik På en obebyggd sankmark norr om Stockholm såg Bonnierkoncernen tidigt stora utvecklingsmöjligheter. Så stora, att man redan på 1950-talet byggde fastigheter här. Området Häggvik har numera ett av Sveriges bästa handelslägen. Det ligger dels intill E4:an mot Arlanda, och dels vid Norrortsleden som binder samman Stockholms norra förorter. Dessutom är det nära till järnväg och pendeltåg. Med tiden har Häggvik förvandlats till ett nytt stadslandskap och regional mötesplats med en blandning av arbetsplatser och handel. Fastigheten Stämpeln 1 ligger med bästa skyltläge mot E4:an och har sedan 1964 byggs om i flera omgångar för att möta nya hyresgästers krav och önskemål. Idag rymmer fastigheten såväl kontor som handel, bland annat K-Rauta och Willys. Med framtiden i sikte planerar Bonnier Fastigheter tillsammans med Sollentuna kommun nu för nästa utvecklingsfas av fastigheten. KVARTERET VANDA 3 Byggår: LOA: Bonnierägt: 1990 Största hyresgäst: DNEX-tryckeriet, Interxion, Loomis Hyresmarknaden i stora penseldrag Det har rått relativ hög aktivitet på hyresmarknaden under Hyresnivåerna i Stockholms innerstad har ökat, i vissa förorter har nivåerna legat kvar på samma nivå, andra har ökat med så mycket som 5 procentenheter. Snittet för Prime Rent i CBD har ökat med 2,3 % till 4500kr/m² och i övriga innerstaden med 3 % till 3400 kr/kvm men den största procentuella ökningen står förorten Kista för med 4,8 % till 2200kr/kvm. Trenden är att hyresgästerna fortfarande söker moderna lokaler och att lägen med bra kollektivtrafik/kommunikationer prioriteras. Vakanserna är fortfarande låga men man börjar nu märka av storbankernas flytt från innerstaden. Vakanserna ökar så smått i innerstaden men minskar något i förorterna vilket gör att den totala vakansgraden för Storstockholm ligger kvar på samma nivå. Under förra året färdigställdes i CBD ca kvm nya kontorsytor och ytterligare lika mycket beräknas färdigställas under I övriga innerstaden färdigställdes ca kvm under 2014 medan inga nya ytor beräknas färdigställas under kommande året. Med denna låga nyproduktion välkomnar marknaden en ökad vakans för att möjliggöra förflyttning för större företag samt att äldre fastigheter och kvarter kan moderniseras. Akalla Genom åren har tryckerierna flyttat flera gånger i takt med Stockholms utveckling. KVARTERET STÄMPELN 1 Byggår: 1964 LOA: Bonnierägt: 1964 Största hyresgäst: K-Rauta, Willys På 1990-talet började logistiken med tung trafik genom innerstaden bli alltför besvärlig för Bonniertidningarna DN och Expressen i Marieberg. Man började se sig om efter en lämplig plats för ett nytt tryckeri. Valet blev Akalla, med närhet till E4:an och Arlanda. Bygget av tryckeriet blev det största byggprojektet i Bonnierkoncernens historia. I september 1993 kunde anläggningen invigas av kungaparet, och verksamheten i de ca kvadratmetrarna kunde starta. Här finns fortfarande Sveriges största tidningstryckeri, som även betraktas som ett av världens mest avancerade. Runt 1,4 miljoner tidningar produceras per dag. Det är inte bara gigantiska tryckpressar som ryms i fastigheten. Här finns även flera företag och organisationer med särskilda behov och höga säkerhetskrav, såsom Interxion och Loomis. Här finns även en restaurang, en konferensanläggning och en friskvårdsanläggning med gym och simhall. Och, som så ofta när det handlar om fastigheter i vårt bestånd, finns här gott om målningar och skulpturer som skänker inspiration till de personer som arbetar här

13 EKONOMISK INFORMATION EKONOMISK INFORMATION Siffror Grafer Uthyrning och omförhandling av kvm Nettouthyrning ca 22 Mkr vilket motsvarar en ökning om 17% 30% av den uthyrningsbara ytan hyrs ut till företag inom Bonnierkoncernen Resultat före skatt: 421 Mkr (274,9 Mkr) Omsättning: 432,5 Mkr (446,7 Mkr) Överskottsgrad: 66% (68%) Kassaflöde före värdehöjande investeringar och skatt: 195 Mkr (287 Mkr) MARKNADSVÄRDE Per 31 december 2014 äger Bonnier Fastigheter 14 fastigheter, vilka har värderats externt till ett bedömt marknadsvärde om Mkr. FINANS Koncernens externa räntebärande upplåning uppgick till Mkr, vilket motsvarar en belåningsgrad (LTV) på 32% (38%). Belåningsgraden ska över tid vara konservativ i förhållande till vad som för tillfället uppfattas som normalt för ett noterat fastighetsbolag. Värdehöjande investeringar: 117 Mkr (161 Mkr) Marknadsvärde: Mkr (6 186 Mkr) Nettoskuld: Mkr (2 114 Mkr) Belåningsgrad: 32% (38%) INVESTERINGAR Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under 2014 uppgick till 117 Mkr, där samtliga investeringar avsåg pågående projekt i befintliga fastigheter. EN DEL AV BONNIERKONCERNEN Den idag globala mediekoncernen Bonnier startade med en bokhandel 1804 och drivs fortfarande inom familjen, med framtida generationer i åtanke. I dagsläget har Bonnierkoncernen drygt anställda, fördelat på närmare 175 bolag i 17 länder. Bonnierkoncernen består av många bolag i flera länder, men alla företagen präglas av samma värderingar och en gemensam företagskultur. Familjekänslan är stark, liksom det långsiktiga tänkandet och den humanistiska inställningen. HYRESINTÄKTER PER SEGMENT % Hyra, Mkr Bostäder 1 2,7 Kontor ,8 Handel 16 68,7 Restauranger 3 14,1 Lager 3 11,5 Industri 14 63,5 Övrigt 3 14,4 MARKNADSVÄRDE PER FÖRVALTNINGSOMRÅDE Sveavägen 29% Torsgatan 35% Hornstull 21% Kungens Kurva 3% Akalla / Häggvik 11% Övriga Sverige 1% Bonnier Fastigheter Koncernen, Mkr (IFRS) Rörelsens intäkter 432,5 446,7 Rörelsens kostnader -177,2-174, % 60% 55% 50% Rörelseresultat 255,3 271, % Realiserad & orealiserad värdeförändring 254,6 103,4 Finansnetto -88,9-100,4 Resultat före skatt 421,0 * 274, % 38% 32% % 35% 30% * Från och med räkenskapsår 2014 sker redovisning i enlighet med IFRS. För jämförbarhet är även utfallet för år 2013 justerat till IFRS. Marknadsvärde Belåningsgrad 24 25

14 STYRELSE LEDNING Styrelse Ledning Bonnier Family Council Ordf: Carl-Johan Bonnier VD BONNIER HOLDING Ordf: Arne Karlsson VD: Erik Haegerstrand VD-ASSISTENT EKONOMI/TRANSAKTIONER BONNIER AB Ordf: Carl-Johan Bonnier VD: Tomas Franzén BONNIER FASTIGHETER AB Ordf: Per Uhlén VD: Tomas Hermansson AB BONINVEST Ordf: Pontus Bonnier VD: Erik Haegerstrand ÖVRIGA INVESTERINGAR MARKNAD HR TEKNIK/MILJÖ FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSFÖRVALTNING SERVICE MO SÖDER MO NORR Tomas Hermansson Jens Engwall Per Uhlén Erik Haegerstrand Carl-Johan Bonnier Pontus Bonnier MO SÖDER Sara Björnberg SERVICE Sandra Årstam FASTIGHETSUTVECKLING Thomas Tranberg EKONOMI Ingvor Sundbom MARKNAD Miranda Jensen MO NORR Rikard Bäckman VD Tomas Hermansson 26 27

15 Var alla våra fastigheter ligger och heter hittar du bakom den här fliken Fakta och siffror kring alla våra fastigheter hittar du bakom den här fliken

16

17 Fastighetsförteckning Adress Fastighetsbeteckning Bostäder Butik/Restaurang Kontor Industri Lager Övrigt Garageplatser Total uthyrbar yta (exkl. garage) Byggnadsår Taxeringsvärde (2014) Sveavägen 52 Moraset kr Kammakargatan 9 Moraset kr Sveavägen 56 Moraset , kr Saltmätargatan 8 Stormkransen kr Sveavägen 47 Stormkransen kr Sveavägen 49 Stormkransen kr Atlasmuren 1 Lokstallet kr Torsgatan 21 Lokstallet , kr Hornsbruksgatan 28 Bulten kr Långholmsgatan 36 Sågen kr Dialoggatan 6 Segmentet kr Bagarbyvägen 61 Stämpeln kr Esbogatan 11 Vanda kr Totalt: kr

18

VINJETT. Verksamhetsberättelse 2013 Bonnier Fastigheter

VINJETT. Verksamhetsberättelse 2013 Bonnier Fastigheter VINJETT Verksamhetsberättelse 2013 Bonnier Fastigheter 1 Växa med lönsamhet När vi summerar verksamhetsåret 2013 så kan vi konstatera att det blev ännu ett starkt år. Rörelseresultatet är det bästa någonsin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Våra kärnvärderingar Våra kärnvärderingar är sprungna ur vår historia och bakgrund. De är ledstjärnorna som vi följer i vårt dagliga arbete, internt och externt. Grafer Hyresintäkter

Läs mer

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens Årsöversikt 2007 Innehåll Sid 2-3 Sid 4-5 Sid 6-13 Sid 14-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-33 Sid 34-37 Sid 38-39 Sid 40 Diligentia i korthet Vd-ord Ett modernt fastighetsbolag Strategi och organisation Miljö,

Läs mer

Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör.

Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Fabege Inledning Verksamheten Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Koncernen Moderbolaget Övrig information 2012

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Tagehus historia 4 VD har ordet 6 Detta är Tagehus 8 Tagebad 13 Tageflyg 16 Investeringar i bolag 18 Fastigheter Hotell- och konferensfastigheter 22 Fastigheter

Läs mer

årsredovisning JOHN MATTSON FASTIGHETSFÖRETAGEN AB

årsredovisning JOHN MATTSON FASTIGHETSFÖRETAGEN AB årsredovisning 2014 JOHN MATTSON FASTGHETSFÖRETAGEN AB JOHN MATTSON PÅ 3 MNUTER JOHN MATTSON PÅ 3 MNUTER JOHN MATTSON PÅ 3 MNUTER 2 Ledstjärnor i verksamheten 3 Ansvarstagande för dagens och morgondagens

Läs mer

Innehållsförteckning. Informationstillfällen 2002 2003. 3 april 2002 Ordinarie bolagsstämma för 2001. 7 maj 2002 Delårsrapport per den 31 mars 2002

Innehållsförteckning. Informationstillfällen 2002 2003. 3 april 2002 Ordinarie bolagsstämma för 2001. 7 maj 2002 Delårsrapport per den 31 mars 2002 Årsredovisning 2001 Innehållsförteckning Året i korthet 1 VD har ordet 2 Koncernöversikt Affärsidé, mål och strategier 4 Organisation 5 Medarbetare 6 Historik 7 Marknadsöversikt Fastighetsmarknaden i Sverige

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Innehåll. Fastighetsförteckning Inbjudan till årsstämma och adresser. Den reviderade Årsredovisningen omfattar sidorna 50 76

Innehåll. Fastighetsförteckning Inbjudan till årsstämma och adresser. Den reviderade Årsredovisningen omfattar sidorna 50 76 Årsredovisning 2008 Innehåll 1 2008 i sammanfattning 2 Detta är Kungsleden 4 Vd-ord 6 Affärsmodell och genomförande 8 Marknaden Kärv kreditmarknad 10 Marknaden Kungsledens marknadsanpassning 12 Kundsamarbete

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer

PLATZER PÅ EN MINUT. mkr. mkr. mkr. Hyresintäkter 464 mkr. Förvaltningsresultat 166 mkr. Fastighetsvärde 6 913 mkr

PLATZER PÅ EN MINUT. mkr. mkr. mkr. Hyresintäkter 464 mkr. Förvaltningsresultat 166 mkr. Fastighetsvärde 6 913 mkr Årsredovisning 2014 PLATZER PÅ EN MINUT PLATZER PÅ EN MINUT Platzer erbjuder kommersiella lokaler i Göteborgsområdet. Med 60 fastigheter och en total yta om 415 000 kvm är Platzer en ledande aktör på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN 4 VD HAR ORDET 8 STRATEGISK INRIKTNING 8 AFFÄRSIDÉ, VISION OCH VÄRDERINGAR 9 AFFÄRSMODELL 10 MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 12 STRATEGIER OCH ORGANISATION 14 MARKNADSUTBLICK

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008

FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 FABEGE AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL HISTORIK När nuvarande Fabege skapades våren 2005 var det tredje gången som namnet gavs till ett fastighetsbolag. Bolagsnamnet Fabege har sitt ursprung i ett bolag

Läs mer

årsredovisning 2013 En bättre värd når nya höjder

årsredovisning 2013 En bättre värd når nya höjder årsredovisning 2013 En bättre värd når nya höjder en bättre värd Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, och bidrar därigenom till det svenska pensionssystemets finansiering

Läs mer

Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Årsredovisning. p l

Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Årsredovisning. p l Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Årsredovisning Ä 2009 p l Ä Ä G Innehåll 2009 i korthet Inledning Verksamheten Finansiella rapporter Koncernen Moderbolaget 2009 i korthet 1 Detta

Läs mer

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 Årsredovisning 2013 Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 6 AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 10 MÅLGRUPP OCH KUNDER 12

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Årsredovisning. Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör.

Årsredovisning. Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Årsredovisning 2010 Våra kunder och våra lägen är centrala i allt vi gör. Innehåll 2010 i korthet Inledning Verksamheten Finansiella rapporter Koncernen Moderbolaget Övrig information 2010 i korthet 1

Läs mer

Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER

Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Innehåll VD-kommentar 2 Kommentar tillträdande VD 4 KONCERNEN Affärsidé, vision, mål och strategi 6 Vasallens processer 8

Läs mer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer årsredovisning VI FÅR PLATSER ATT VÄXA OCH UTVECKLAS Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer Det här är vi Vi är ett av Sveriges största börs noterade fastighetsbolag. Noterat

Läs mer

M Ä N N I S K O R N A

M Ä N N I S K O R N A MÄNNISKORNA BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB 2005 1 2 3 Det är en årsberättelse. Och en slags historia om relationer. Den handlar om ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag: Byggnadsfi rman Ernst Rosén.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 3 Verksamhetsöversikt 4 5 Året som gått 6 9 Vision & affärsidé 10 11 Våra marknader 12 15 Lokaler 16 17 Bostäder 18 19 Fastighetsutveckling 20 21 Miljöarbete

Läs mer

VINJETT IN HÄR ÅRSREDOVISNING // 2013. Våra fastigheter dina möjligheter

VINJETT IN HÄR ÅRSREDOVISNING // 2013. Våra fastigheter dina möjligheter VINJETT IN HÄR ÅRSREDOVISNING // 2013 Våra fastigheter dina möjligheter 1 ÅRSREDOVISNING // 2013 INNEHÅLL 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 19 20 22 23 24 26 29 34 Företagspresentation Året i korthet // Nyckeltal

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

årsredovisning JOHN MATTSON FASTIGHETSFÖRETAGEN AB

årsredovisning JOHN MATTSON FASTIGHETSFÖRETAGEN AB årsredovisning 2013 JOHN MATTSON FASTIGHETSFÖRETAGEN AB LEDSTJÄRNOR I VERKSAMHETEN s verksamhet genomsyras av en tydlig värdegrund. I årets årsredovisning sätter vi fokus på engagemanget, där ambitionen

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer