VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

2 Våra kärnvärderingar Våra kärnvärderingar är sprungna ur vår historia och bakgrund. De är ledstjärnorna som vi följer i vårt dagliga arbete, internt och externt. Grafer Hyresintäkter per segment Vi värderar RELATIONER En bra affär är en uppgörelse där båda parter går vinnande från förhandlingen. Det är så långvariga affärsrelationer inleds. Vi vill att varje relation vi inleder med en kund ska utvecklas till att bli en god referens. Vi värderar UPPLEVELSER Vår kunskap om fastigheter innebär att vi kan göra mer än bara lösa problem. Vi kan ge våra kunder och leverantörer en upplevelse. De ska känna att vi bryr oss om dem och deras situation. Vi värderar kvarterets UTVECKLING Genom att utveckla våra fastigheter och engagera oss i närområdet tillför vi något till staden och invånarna. Det gör vårt arbete till en del av samhällsutvecklingen och vi skapar, på lång sikt, ett ännu bättre läge för våra kunder och våra fastigheter. Vi värderar ENGAGEMANG Har man engagemang kan man alltid tillsammans övervinna en utmaning. Vi vill därför samla engagerade människor som har viljan och förmågan att utvecklas och tillsammans finna lösningar på utmaningarna vi möter. Vår mission Vi vill försvara det goda förvaltarskapet och ta strid mot det oengagerade ägandet. Vår affärsidé Att med lokal närvaro förvärva, utveckla, förädla och förvalta kommersiella fastigheter på ett antal utvalda delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsregionen. Bostäder 2% Kontor 68% Handel 11% Restauranger 2% Lager 3% Industri 10% Övrigt 4% HYRESINTÄKTER PER SEGMENT Marknadsvärde per förvaltningsområde Sveavägen 28% Torsgatan 34% Hornstull 23% Kungens Kurva 3% Akalla / Häggvik 11% Övriga Sverige 1% MARKNADSVÄRDE PER FÖRVALTNINGSOMRÅDE Marknadsvärde och belåningsgrad % 80% 60% 40% 20% 0% Marknadsvärde Belåningsgrad MARKNADSVÄRDE OCH BELÅNINGSGRAD Våra rötter Bonnier Fastigheter bildades 1985 som ett komplement till koncernens medieverksamhet. Fastighetsbeståndet bestod då av ett antal fastigheter som under en längre tid ägts och nyttjats av olika bolag inom koncernen. Redan 1857 förvärvades den första fastigheten och sedan dess har fastighetsägande varit en viktig del av verksamheten. Genom bildandet av Bonnier Fastigheter utnyttjas den kunskap - som tidigare bara använts för att förse de egna verksamheterna med lämpliga lokaler - på ett mer professionellt sätt. Fastighetsbolagets uppdrag är att med låg risk säkerställa en god värdeutveckling på det investerade kapitalet. Detta ska uppnås genom en effektiv förvaltning och kontinuerlig utveckling av fastighetsbeståndet, där idag endast en mindre del av hyresgästerna är koncernbolag. Dessutom ska fastighetsbolaget bistå de övriga koncernbolagen i fastighetsrelaterade frågor. Många av våra fastigheter är välkända och har också genom åren bidragit till Stockholms stadsbild. Bonnierförlagens hus på Sveavägen och Bonnierhuset på Tors gatan inklusive Bonniers Konsthall, DN-huset i Marieberg samt det pågående projektet med att utveckla stadsdelscentrumet i Hornstull, är några exempel som vi är stolta över. 2 3

3 Med blicken på bollen Året i korthet När vi nu summerar 2012 så kan vi konstatera att även detta blev ett framgångsrikt år för Bonnier Fastigheter. Samtliga verksamhetsområden fortsatte att utvecklas positivt och bidrog till det starka rörelseresultatet och den fortsatta värdetillväxten. De senaste årens starka nettouthyrning samt färdigställandet och inflyttningen i projektfastigheten Bulten 19 vid Hornstull medförde att intäkterna ökade med nästan 10% jämfört med föregående år. Ett stort fokus på driftkostnadsoptimering och ett kontinuerligt energibesparingsarbete medförde att överskottsgraden i fastighetsbeståndet ökade till 67%. Även om hyresmarknaden i Stockholm totalt sett utvecklades positivt under året så präglades den av en stor osäkerhet hos hyresgästerna och under det sista kvartalet började tydliga tecken på en avmattning att synas. Även detta år har vi haft en stark nettouthyrning och per 31 december 2012 var den ekonomiska uthyrningsgraden inklusive projekt i Bonnier Fastigheter 90%. Jag är mycket nöjd med året och även under 2013 kommer fokus att ligga på att vårda våra befintliga kunder, försöka behålla vår låga vakansnivå och genomföra pågående projekt samtidigt som omförhandlingar i kombination med start av nya projekt ska säkerställa hyrestillväxt på kort och lång sikt. Vi ska ha fortsatt fokus på kärnverksamheten och fortsätta utveckla det serviceutbud vi erbjuder via vårt dotterbolag Bonnier Service. Turbulens på de europeiska marknaderna samt ett hårdare klimat kring bankernas finansieringsvilja har resulterat i färre genomförda fastighetstransaktioner i Stockholm. De transaktioner som har skett har främst gällt större fastigheter med institutionella investerare som köpare. Detta har medfört fortsatt höga prisförväntningar på samtliga fastigheter. Diversifieringen i Stockholms näringsliv, stadens attraktionskraft och befolkningstillväxten gör att även 2013, trots en stundande lågkonjunktur, förväntas bli ett relativt bra år för fastighetsbolag i Stockholm. Under året så investerade vi ca 350 Mkr i fastighetsutvecklingsprojekt. Huvudfokus låg även under 2012 på det stora stadsutvecklingsprojektet i Hornstull, som beräknas invigas den 26 april Dessutom så erhölls ny detaljplan för kvm handel i Kungens Kurva och formellt planarbete påbörjades för Lokstallet 6 på Torsgatan och Stämpeln 1 i Häggvik. I en ständigt föränderlig omvärld med tilltagande osäkerhet och en stundande lågkonjunktur så är det viktigt att inte tappa fokus utan fortsätta hålla ögonen på bollen, dvs att fokusera på prioriterade resultatmål och värdeskapande aktiviteter för att ytterligare utveckla våra befintliga fastigheter, vårt serviceutbud och våra kundrelationer. Trots en förväntad svag konjunktur under 2013 så är Bonnier Fastigheter med sin välbelägna fastighetsportfölj, kompetenta organisation och starka finansiella ställning väl rustat för att kunna realisera den stora utvecklingspotential som identifierats. Bonnier Service tar över internserviceverksamheten hos PwC, och jobbar som deras partner för internservice och lokalfrågor i Bonnierhuset. KVARTAL 3 KVARTAL 1 KVARTAL 2 Ett samarbete startas med Bonnierkoncernens centrala inköpsfunktion, där vi tillsammans kommer handla upp servicetjänster som hela koncernen kan dra nytta av. KVARTAL 4 Vanda 3: Nytt 15-årigt hyresavtal tecknas med Interxion. Vi ser fram emot ett fortsatt gott resultat 2013 med: Positiv nettouthyrning Förbättrat kassaflöde Värdetillväxt på befintlig fastighetsportfölj Tomas Hermansson Verkställande Direktör Stämpeln 1: Avsiktsförklaringar avseende utvecklingen av fastigheten tecknas med K-Rauta och Axfood. Stämpeln 1: Detaljplanearbete för utveckling av fastigheten påbörjas. Lokstallet 6: Detaljplanearbete för fastighetsutvecklingen påbörjas. Bulten 19: Avtal tecknas med Pensionsmyndigheten. Bulten 19: Avtal tecknas med Bravura vilket innebär att samtliga kontorslokaler är uthyrda. Ny webbplats för Bonnier Fastigheter lanseras. Bulten 19: Samtliga restauranger öppnas på Hornsbruksgatan och det nya torget är färdigställs. Sågen 19: Avtal tecknas med butikskedjan Granit. Segmentet 1: Ny detaljplan för ytterligare kvm handel antas

4 Affärsområde fastighetsutveckling En aktiv förvaltning kräver en ständig utveckling av fastigheterna för att möta kraven från hyresgästerna och deras verksamheter. Kompetens att kunna avgöra åt vilket håll samhället, staden och fastighetsbranschen utvecklas, är därför en viktig del av vår verksamhet. Vi kartlägger ständigt hur staden utvecklas och följer våra kunders behov och önskemål. Baserat på denna information och kunskap initierar vi, och utvecklar, nya fastighetsprojekt i prioriterade lägen. Under de senaste åren har fokus legat på utvecklingen i Hornstull. Dessutom utvecklar vi fastigheterna Segmentet 1 i Kungens Kurva, Stämpeln 1 i Häggvik och Lokstallet 6 på Torsgatan. Året som gått Mycket av vårt fokus har under året legat på Hornstull, där byggnadsarbetet med den nya handelsplatsen och kontoren pågått för fullt. Samtliga kontorsytor är nu uthyrda, och uthyrningsarbetet av handelsplatsen rullar på. De första butikerna och restaurangerna har öppnat på Hornsbruksgatan och i tunnelbaneplanet. Under året har vi också rekryterat Lars Johansson som ny projektchef, vilket känns bra inför avslutningen av Hornstull och inför framtida projektutmaningar. Året 2012 har även en detaljplan för ytterligare handel i Kungens Kurva vunnit laga kraft. Planen antogs av Huddinge kommun i december. Detaljplanearbetet har även påbörjats för Lokstallet 6 i Stockholm och Stämpeln 1 i Häggvik. Bulten 19 I Hornstull utvecklar vi, tillsammans med Stockholms stad och SL ett nytt stadsdelscentrum med syfte att öka attraktionen för hela västra Södermalm. Målet har varit att öka tryggheten och tillgängligheten, samt att tillföra nya mötesplatser till området. Förändringarna innebär två nya torg, en uppgraderad t-banestation, färdigställandet av drygt kvm moderna kontorsytor och en handelsplats med ett 40-tal butiker, restauranger och kaféer. Ledstjärnan i arbetet har varit att göra förändringarna i harmoni med det som Hornstull står för: brokigt, opolerat och lekfullt. Utblick 2013 i korthet Vi ser fram emot ett mycket intressant och händelserikt Mycket av vårt fokus kommer att ligga på att framgångsrikt avsluta vårt projekt i Hornstull och se till att öppningen den 26 april blir en succé. En annan utmaning under året är att hyra ut de nya handelsytorna och påbörja ombyggnationen av BO/OM i Kungens Kurva. För Lokstallet 6 innebär 2013 att den nya detaljplanen ska vinna laga kraft, och att de nya kontorsytorna ska marknadsföras och hyras ut. Dessutom kommer vi att driva planarbete och påbörja marknadsföringen av Stämpeln 1 i Häggvik, samt lägga fast riktlinjerna för den fortsatta utvecklingen av Vanda 3 i Akalla. Segmentet 1 Segmentet 1 ligger intill Heron City i Kungens Kurva och uppfördes ursprungligen som ett tryckeri till Interprint. Sedan de lämnat fastigheten har Svensk Filmindustri haft studior och kontor där. THOMAS TRANBERG, FASTIGHETSUTVECKLING Mycket av fokus kommer att ligga på att framgångsrikt avsluta vårt projekt i Hornstull och se till att öppningen den 26 april 2013 blir en succé. Även teknikföretaget Optillion har under en period varit verksamt i fastigheten. I och med att Optillion lämnade fastigheten tomställdes huset, och planerna för att konvertera fastigheten till handelsändamål initierades. K-Rauta flyttade in i Segmentet 1 år 2008, som ett första steg i utvecklingen av handelsplatsen BO/OM. Fastigheten kommer vid sitt slutliga färdigställande att innehålla drygt kvm handelsyta, där konceptet bygger på allt för hemmet. BO/OM är skapat utifrån marknadens behov av att ha allt inom hem och inredning på ett och samma ställe. Projektet är indelat i två etapper där den första, bestående av drygt kvm handel, öppnar under Den resterande delen förväntas öppna under 2015/

5 Affärsområde service Serviceverksamheten har under 2012 växt kraftigt. Namnet Bonnier Service sprider sig, trots att någon aktiv marknadsföring inte gjorts hittills. Tillväxten har till största delen skett genom övertagandet av PwC:s internserviceorganisation på Torsgatan, men även genom ökad efterfrågan från koncernbolag runt om i Stockholm, även de som har andra hyresvärdar. Hos dessa bolag är det främst projekt- och byggledning vid förändring av lokaler, och upphandling av lokalrelaterade tjänster som efterfrågas. Mycket arbete har under året lagts på att omsätta affärsplanen till verklighet och hitta bra framtida former för att tillgodose den efterfrågan som finns. Detta utan att få växtvärk som så ofta associeras med expansion. Utblick 2013 i korthet Även om 2012 varit mycket bra med många nya affärer, finns en hel del utmaningar att ta sig an under Främst är det fortsatt arbete med ramavtal inom viktiga tjänsteområden. Dessutom handlar det om att slipa på arbetsmetoder, intern organisation och nyckeltal så att den större efterfrågan kan hanteras utan att vi tar risker i ansvar eller hantering. Projekt- och byggledning Byggledningsverksamheten inom Bonnier Service har länge varit omfattande i Marieberg, med byggprojekt som omsätter i genomsnitt 16 Mkr per år. Aktuella projekt under 2012 har bl.a. varit byggnationer av Bonnier Financial Controls och Bonnier Digitals nya kontor. Sedan verksamheten breddats med övergripande projektledning har intresset för våra tjänster växt snabbt runt om i Stockholmsregionen. DAGENS INDUSTRI Exempelvis var målet med ombyggnationen hos Dagens Industri att få en bättre arbetsmiljö och en central samlingspunkt för personalen. Att få en mer synlig och representativ reception var också högt prioriterat. Vårt uppdrag var att ta totalansvar för såväl projektledning som byggledning och inredning. I stället för nya möbler lades krutet på en nybyggd matsal/ pausyta, mattor och belysning i kontorsytorna, mötesrum och ett generellt lyft av arbetsmiljön genom en genomgripande rensning, nya textilier och enhetliga intryck. Kostnaden kunde hållas låg, men effekten blev hög! SANDRA ÅRSTAM, BONNIER SERVICE Toca Boca är en snabbt växande spelutvecklare i koncernen. Under hösten tog de steget att fördubbla sina 250 kvm till 500 kvm, och passade samtidigt på att göra lokalen till sin egen i stil och funktion. Fastigheten ägs av Fabege som även ledde bygget. Vårt uppdrag i detta fall var projektledningsstöd, tenant rep funktion och upphandling av installationer. Upphandling och FM-konsulting Under våren startades ett samarbete med den centrala inköpsfunktionen för koncernen, med målet att göra en första koncerngemensam upphandling av tjänster. Lokalstädning var ett utvalt område, och tio koncernbolag anmälde intresse att medverka. Den totala lokalytan var ca kvm. Upphandlingen gav en besparing på 900 tkr per år i ren leverantörskostnad. Detta togs emot mycket positivt i bolagen, som dessutom sparade tid internt och fick större säkerhet i avtal och tjänst. Under processen kom också många idéer om fler tjänsteområden där en central upphandling vore till stor nytta. Hus med fullservice Några av fastigheterna i beståndet lämpar sig för en mer omfattande service, med t.ex. gemensam reception, konferensavdelning och intern post- och vaktmästartjänst. Det första exemplet på ett sådant fullservicehus är Bonnierhuset. Här har kundkretsen under året växt till att omfatta i princip alla hyresgäster. Den stora händelsen här är också en av de största för Bonnier Service som helhet: övertagandet av PwC:s internserviceorganisation om 11 personer och integrationen med vår egen. Nämnas bör också att husets konferenscenter med dess populära hörsal har haft sitt bästa år hittills med över 400 bokningar och drygt besökare. 8 9

6 Affärsområde förvaltning I över hundrafemtio år har vi ägt och förvaltat fastigheter på attraktiva adresser i Stockholm och hela tiden har orden omtanke, engagemang och långsiktighet varit högaktuella för oss. Omtanke om våra fastigheter och kvarteren som omger dem. Engagemang i våra hyresgästers arbetsmiljö och trivsel. Och långsiktighet i vårt ägande, fjärran från snabba affärer och anonym förvaltning. För oss är den dagliga kommunikationen med våra hyresgäster ovärderlig och därför är det naturligt för oss att ha egna tekniker på plats i våra fastigheter. Vi vill att våra hyresgäster ska stanna länge hos oss. Det betyder att vi vill hitta lösningar i både med- och motgång. Långsiktigheten i vårt ägande gör att vi kan sätta oss ner med våra hyresgäster och planera för framtiden. Oavsett om det innebär större eller mindre ytor. Utblick 2013 i korthet 2013 handlar mycket om att fortsätta dialogen med våra befintliga hyresgäster. På samma sätt fortsätter även den löpande uppgraderingen av våra hus. Under kommande året får bland annat innergården på Moraset 22 (Sveavägen 56) ett lyft kommer även arbetet med att certifiera våra fastigheter att fortsätta. Först ut är Lokstallet 7 (Bonnierhuset) som i mitten av året kommer att LEED-certifieras. Miljöfrågor är ständigt i fokus För oss som brinner för våra hus är det en självklarhet att ta hand om dem på bästa sätt. Lika betydelsefullt är det att kvarteret som omger fastigheten är attraktivt vilket innebär att det är viktigt med ett gott samarbete med både andra fastighetsägare och kommun. Miljöfrågor på bolaget är ständigt i fokus och präglar det dagliga arbetet allt ifrån när vi väljer nya driftssystem till när vi bygger om i våra fastigheter. RIKARD BÄCKMAN, FÖRVALTNING Nära dialog med våra hyresgäster Under 2012 har som vanligt mycket fokus legat på att bibehålla den nära dialog vi har med våra hyresgäster för att tidigt komma fram till lokallösningar som möter både medoch motgång. Vi arbetar även kontinuerligt med att uppgradera våra fastigheter och närområdet omkring dem. Det påverkade under 2012 våra omförhandlingar mycket positivt. Vi har även fortsatt med att energieffektivisera våra fastigheter genom bland annat närvarostyrd belysning i trapphus, källare och garage. Den 26 april 2013 slår den nya handelsplatsen i Hornstull upp portarna och året som gått har inneburit stora förberedelser inför detta. Intervju med en fastighetstekniker Vad gör en fastighetstekniker? En fastighetsteknikers arbetsuppgifter består i att sköta det dagliga underhållet och driften av fastigheterna. Det kan vara att se till att ventilation, värme, kyla mm. fungerar som det ska, att ta hand on felanmälningar samt se till att dessa åtgärdas så fort som möjligt. Vi håller också i vissa underhållsprojekt och avläsningar av energimätare. Med andra ord, vi sköter om både fastigheten och hyresgästerna. Beskriv en typisk arbetsdag på jobbet! Det är en svår fråga eftersom den ena dagen inte är den andra lik! Den kan bestå av att rondera i fastigheten, avhjälpa eventuella felanmälningar och prata med hyresgästerna, när de har frågor och funderingar. Vad är bäst med ditt arbete? Det är ett väldigt omväxlande arbete och man får en hel del utmaningar. Den sociala biten med hyresgästerna är en trevlig del! Hur trivs du på Bonnier Fastigheter? Jag trivs väldigt bra på Bonnier Fastigheter. Jag tycker att det är kul att gå till jobbet och det anser jag är viktigt. Och alla trevliga arbetskamrater gör ju att man inte kan annat än att trivas! Vad är skillnaden mellan Bonnier Fastigheter och andra fastighetsägare, tycker du? Jag har tidigare jobbat för ett stort fastighetsbolag och kan utan tvekan säga att Bonnier Fastigheter är ett mer familjärt bolag att jobba för. Man räknas och betyder något, man är mer delaktig och känner att man gör skillnad. JIM JACOBSSON, FASTIGHETSTEKNIKER 10 11

7 T O R S G A T A N Under förra seklet växte Bonnier företagen snabbt. Behovet av fler lokaler växte, inte minst för det införlivade tidskriftsförlaget Åhlén & Åkerlund. Vid Torsgatan hittade man den perfekta tomten, mitt i Stockholm och alldeles intill järnvägen. Där skulle det nya Bonnierhuset ligga. Men hur skulle det se ut? En arkitekttävling utlystes. Det vinnande förslaget ett torn med utskjutande huskroppar var ritat av far och son Tengbom. I början av 1946 togs det första spadtaget, och tre år senare kunde man flytta in i Stockholms då högsta hus. Genom åren har flera tillbyggnader och renoveringar gjorts, och i de närmare kvadrat metrarna finns nu bl a Bonniers Konsthall, tidningarna Dagens Industri och Dagens Medicin. Den största hyresgästen är revisionsfirman PwC. Fler än 1700 personer har idag Bonnierhuset som arbetsplats. Under 2010 förvärvade vi även grann huset, Lokstallet 6 i syfte att ytterligare utveckla beståndet och närområdet på Torsgatan. F A K T A O C H S I F F R O R Kvarteret Lokstallet 6, 7 Byggår: 1928, och 2006 LOA: Bonnierägt: 2009, 1946 Största hyresgäst: PwC, DDB, Dagens Industri, Bonnierkoncernen 12 13

8 F A K T A O C H S I F F R O R Kvarteret Stormkransen 1, 11, 14 Byggår: 1903, 1925, 1928 LOA: Bonnierägt: 1983, 1983, 1929 Största hyresgäst: Bonnier Tidskrifter Kvarteret Moraset 2, 21, 22 Byggår: , 1920, , 1927 (Industrihuset) LOA: Bonnierägt: 1989, 1986, 1921 Största hyresgäst: Bonnierförlagen, Camfil SVEAVÄGEN På Sveavägen äger vi i dags läget sex fastigheter i kvarteren Moraset och Stormkransen. Kvarteret Moraset kanske är mest känt för renässanspalatset på Sveavägen där Bonnierförlagen sedan 1921 huserar. Mittemot Adolf Fredriks kyrka ligger den majestätiska byggnaden från Den förklarades som byggnadsminne 1980 med motiveringen: Fasaden mot Sveavägen utgör trots smärre förändringar ett betydelsefullt och välbevarat exempel på monumental nyrenässans. Men om detta visste bröderna Reinhold ingenting, när de byggde fastigheten för att härifrån driva sin verksamhet, Aktiebolaget Reinholds Ångbageri & Konditori. Företaget var på den tiden ett av Sveriges största bagerier, och fastigheten rymde även familjens eleganta konditori plus en mode butik, en raksalong och en guldsmedsaffär. När Bonniers Förlag hade vuxit ur sina lokaler på Mäster Samuels gatan, köpte man 1921 Reinholds Bageripalats. Fastigheten byggdes stegvis om till att bli vad den är idag: ett klassiskt förlagshus där mången Nobelpristagare och andra litterära storheter passerat genom den eleganta portalen. År 1929 förvärvades det första huset i kvarteret Stormkransen när Bonnier köpte Åhlén & Åkerlund vars tryckeri och redaktionslokaler låg där. Sedan 1984 äger vi hela kvarteret

9 F A K T A O C H S I F F R O R Kvarteret Bulten 19 Byggår: 1966 LOA: Bonnierägt: 2008 Största hyresgäst: Assessio, Micro Systemation, Hemköp Kvarteret Sågen 19 Byggår: 1958 LOA: Bonnierägt: 2008 Största hyresgäst: Bjerking, Apegroup 16 17

10 H O R N S T U L L Från sliten arbetarstadsdel till trivsam mötesplats med torgliv, serveringar, butiker och attraktiva kontor. Tillsammans med Stockholms stad, SL och övriga fastighetsägare genomför vi här en genomgripande stadsdelsutveckling och utformar ett modernare Hornstull. Ledstjärnan för arbetet har varit att bevara och förstärka stadsdelens själ och karaktär, i en ny helhet med en unik arkitektur. En satsning som får en stor betydelse för hela västra Södermalm. Det nya Hornstull består av en handelsplats på ca kvm, ett 40-tal butiker med teman som mode, mat och livsstil, en moderniserad T-banestation plus ett torgliv med en mix av restauranger och serveringar som har öppet även efter handelsplatsens stängning. Helt i linje med vår syn på fastighetsägande, förvaltande och utveckling kan vi nu i Hornstull erbjuda ett attraktivt och trivsamt stadsdelscentrum för alla som bor, arbetar eller passerar här. F A K T A O C H S I F F R O R Kvarteret Segmentet 1 Byggår: LOA: Bonnierägt:1989 Största hyresgäst: K-Rauta K U N G E N S K U R V A Bonnier Fastigheter såg tidigt en stor potential i Kungens Kurva, söder om Stockholm. Och mycket riktigt är området nu en stadigt expanderande knutpunkt. Tillsammans med Skärholmens Centrum är Kungens Kurva den största handelsplatsen i Norden, med över 15 miljoner besökare per år. Här byggde Bonnier Fastigheter Segmentet De ca kvadratmetrarna rymde från början koncernens samlade tidskriftstryckeri. Här har även Svensk Filmindustri under en period haft huvudkontor och filmateljéer. Sedan 2008 har K-Rauta funnits i fastigheten i en butik om ca kvm och utvecklingen av resterande ytor är i full gång. Konceptet bygger på att man som konsument skall finna allt till hemmet och namnet för handelsplatsen är BO/OM. Det är Skandinaviens första och enda handelplats med allt inom hem och inredning

11 F A K T A O C H S I F F R O R Vanda 3 Målningar, skulpturer och annat skapar spännande kontraster i en omgivning som annars domineras av maskiner och den senaste tekniken. Byggår: LOA: Bonnierägt: 1990 Största hyresgäst: DNEX-tryckeriet, Interxion, Loomis H Ä G G V I K På en obebyggd sankmark norr om Stockholm såg Bonnierkoncernen tidigt stora utvecklingsmöjligheter. Så stora, att man redan på 1950-talet byggde fastigheter här. Området Häggvik har numera ett av Sveriges bästa handelslägen. Det ligger dels intill E4:an mot Arlanda, och dels vid Norrortsleden som binder samman Stockholms norra förorter. Dessutom är det nära till järnväg och pendeltåg. Med tiden har Häggvik för vandlats till ett nytt stadslandskap och regional mötesplats med en blandning av arbetsplatser och handel. Fastigheten Stämpeln 1 ligger med bästa skyltläge mot E4:an och har sedan 1964 byggs om i flera omgångar för att möta nya hyresgästers krav och önskemål. Idag rymmer fastigheten såväl kontor som handel, bl a K-Rauta och Willys. Med fram tiden i sikte planerar Bonnier Fastig heter tillsammans med Sollentuna kommun nu för nästa utvecklingsfas av fastigheten. Bruno Liljefors: Jägare och gräsänder F A K T A O C H S I F F R O R A K A L L A Kvarteret Stämpeln 1 Genom åren har tryckerierna flyttat flera gånger i takt med Stockholms utveckling. På 1990-talet började logistiken med tung trafik genom innerstaden bli alltför besvärlig för Bonnier tidningarna DN och Expressen i Marieberg. Man började se sig om efter en lämplig plats för ett nytt tryckeri. Valet blev Akalla, med närhet till E4:an och Arlanda. Bygget av tryckeriet blev det största byggprojektet i Bonnierkoncernens historia. I september 1993 kunde anläggningen invigas av kunga paret, och verksamheten i de ca kvadratmetrarna kunde starta. Här finns fort-farande Sveriges största tidningstryckeri, som även be trak tas som ett av världens mest avancerade. Runt 1,4 miljoner tidningar produceras per dag. Det är inte bara gigantiska tryckpressar som ryms i fastigheten. Här finns även flera företag och organisationer med särskilda behov och höga säkerhetskrav, såsom Interxion och Loomis. Här finns även en restaurang, en konferens anläggning och en friskvårdsanläggning med gym och simhall. Och, som så ofta när det handlar om fastigheter i vårt bestånd, finns här gott om målningar och skulpturer som skänker inspira tion till de personer som arbetar här. Byggår: 1964 LOA: Bonnierägt: 1964 Största hyresgäst: K-Rauta, Willys

12 Ekonomisk information Uthyrning och omförhandling av kvm Nettouthyrning + 10,7 Mkr Totalavkastning 8,4% (IPD, Branschindex 6,4%) Värdeförändring fastighetsbestånd Mkr (4,4%) 30% av den uthyrningsbara ytan hyrs ut till företag inom Bonnierkoncernen k o n c e r n e n b o n n i e r f a s t i g h e t e r i k o r t h e t : Resultat före skatt: 91,0 Mkr (67,4 Mkr) Omsättning: 407,0 Mkr (371,0 Mkr) Överskottsgrad: 67,0% (66,0%) Kassaflöde före värdehöjande investeringar & skatt: 57 Mkr (158 Mkr) Värdehöjande investeringar: 351 Mkr (295 Mkr) Förvärv: 0 Mkr (0 Mkr) Marknadsvärde: Mkr (5 637 Mkr) Nettoskuld: Mkr (2 204 Mkr) Belåningsgrad: 41% (42,0 %) Bonnier Fastigheter Koncernen, Mkr Rörelsens intäkter 407,0 371,0 Rörelsens kostnader -219,1-201,6 Rörelseresultat 187,9 169,4 MARKNADSVÄRDE Per 31 december 2012 äger Bonnier Fastigheter 13 fastigheter, vilka har värderats externt till ett bedömt marknadsvärde på Mkr. Värdeförändringen rensat för årets investeringar uppgår till 247 Mkr, vilket motsvarar en värdeökning på 4,4 % på jämförbart bestånd. FINANS Koncernens externa räntebärande upplåning uppgick till Mkr, vilket motsvarar en belåningsgrad (LVT) på 41 % (42 %). Belåningsgraden ska över tid vara konservativ i förhållande till vad som för tillfället uppfattas som normalt för ett noterat fastighetsbolag. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under 2012 uppgick till 351 Mkr, varav pågående projekt i befintliga fastigheter uppgick till 351 Mkr. EN DEL AV BONNIERKONCERNEN Den idag globala mediekoncernen Bonnier startade med en bokhandel 1804 och drivs fortfarande inom familjen, med framtida generationer i åtanke. I dagsläget har Bonnierkoncernen drygt anställda, fördelat på närmare 175 bolag i 17 länder. Den samman lagda omsättningen var 2010 drygt 30 miljarder kronor, och den långsiktiga lönsamheten betraktas som mycket god. Bonnierkoncernen består av många bolag i flera länder, men alla företagen präglas av samma värderingar och en gemensam företagskultur. Familjekänslan är stark, liksom det långsiktiga tänkandet och den humanistiska inställningen. Finansnetto -96,9-102,0 Resultat före skatt 91,0 67,

13 STYRELSE LEDNING ALBERT BONNIER AB SO Carl-Johan Bonnier VD Jonas Nyrén VD VD-assistent Ekonomi/Transaktioner AB BONINVEST SO Carl-Johan Bonnier VD Pontus Bonnier BONNIER HOLDING AB SO Arne Karlsson VD Carl-Johan Bonnier BONNIER FASTIGHETER AB SO Per Uhlén VD Tomas Hermansson Marknad HR BONNIER AB SO Carl-Johan Bonnier VD Jonas Bonnier Fastighetsförvaltning Fastighetsutveckling Teknik/Miljö Service MO SÖDER MO NORR Pontus Bonnier Carl-Johan Bonnier Per Uhlén (Ordf. fr.o.m november) MARKNAD Miranda Jensen VD Tomas Hermansson EKONOMI Ingvor Sundbom Jens Engwall Jonas Nyrén (Ordf. t.o.m oktober) Tomas Hermansson FASTIGHETSUTVECKLING Thomas Tranberg MO SÖDER Sara Björnberg MO NORR Rikard Bäckman SERVICE Sandra Årstam 24 25

14 Var alla våra fastigheter ligger och heter hittar du bakom den här fliken. Fakta och siffror kring alla våra fastigheter hittar du bakom den här fliken.

15 Fastighetsförteckning MORASET 2 Sveavägen 52 MORASET 22 Sveavägen 56 STORMKRANSEN 11 Sveavägen 47 LOKSTALLET 6 Atlasmuren 1 BULTEN 19 Hornsbruksgatan 28 SEGMENTET 1 Dialoggatan 6 MORASET 21 Kammakargatan 9 STORMKRANSEN 1 Saltmätargatan 8 STORMKRANSEN 14 Sveavägen 49 LOKSTALLET 7 Torsgatan 21 SÅGEN 19 Långholmsgatan 34 STÄMPELN 1 Bagarbyvägen VANDA 3 Esbogatan 11 Adress Fastighetsbeteckning Sveavägen 52 Moraset 2 Kammakargatan 9 Moraset 21 Sveavägen 56 Moraset 22 Saltmätargatan 8 Stormkransen 1 Sveavägen 47 Stormkransen 11 Sveavägen 49 Stormkransen 14 Atlasmuren 1 Lokstallet 6 Torsgatan 21 Lokstallet 7 Hornsbruksgatan 28 Bulten 19 Långholmsgatan 36 Sågen 19 Dialoggatan 6 Segmentet Bagarbyvägen 61 Stämpeln Esbogatan 11 Vanda 3 Totalt: Bostäder Butik/ Restaurang Kontor Total uthyrbar yta (exkl. garage) Byggnadsår Taxeringsvärde (2010) kr kr , 1927 (industrihuset) kr kr kr kr kr , kr kr kr kr kr kr Industri Lager Övrigt Garageplatser kr

Verksamhetsberättelse. b o n n i e r f a s t i g h e t e r a b 2 0 1 1

Verksamhetsberättelse. b o n n i e r f a s t i g h e t e r a b 2 0 1 1 Verksamhetsberättelse b o n n i e r f a s t i g h e t e r a b 2 0 1 1 v d h a r o r d e t Stark marknad i en osäker värld Året 2011 var bra för Bonnier Fastigheter. Trots den stora osäkerheten som skuldkrisen

Läs mer

VINJETT. Verksamhetsberättelse 2013 Bonnier Fastigheter

VINJETT. Verksamhetsberättelse 2013 Bonnier Fastigheter VINJETT Verksamhetsberättelse 2013 Bonnier Fastigheter 1 Växa med lönsamhet När vi summerar verksamhetsåret 2013 så kan vi konstatera att det blev ännu ett starkt år. Rörelseresultatet är det bästa någonsin

Läs mer

Konsten att äga och förvalta fastigheter. Verksamhetsberättelse 2014. Bonnier Fastigheter

Konsten att äga och förvalta fastigheter. Verksamhetsberättelse 2014. Bonnier Fastigheter Konsten att äga och förvalta fastigheter Verksamhetsberättelse 2014 Bonnier Fastigheter VD HÄLSAR VÄLKOMMEN För oss är hyresgästernas upplevelse viktig. Q1 Nytt 12-årigt hyresavtal om ca 21 000 kvm tecknas

Läs mer

LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING

LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING VB ksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 2015 Nya projektmöjligheter SERVICE SOM SKAPAR KUNDNYTTA LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING Fokus på tillväxt VD HÄLSAR VÄ LKOMMEN 2

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

LAGER OCH KONTORSFASTIGHET

LAGER OCH KONTORSFASTIGHET LAGER OCH KONTORSFASTIGHET LAGER OCH KONTORSFASTIGHET Lager / fastighet SITUATIONSPLAN Befintlig lager och kontorsfastighet med stor potential om totalt cirka 7 099 kvm. Vakant lageryta cirka 4 292 kvm.

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Utveckla. Förädla. Förvalta.

Utveckla. Förädla. Förvalta. Utveckla. Förädla. Förvalta. Allt hänger på detaljerna. 2016 verksamhetsberättelse VD HÄLSAR VÄLKOMMEN Att alltid vara på tå. När förutsättningarna är goda, resultaten är bra och verksamheten drivs i ett

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg

Esplanaden 3C. Sundbyberg Esplanaden 3C Sundbyberg 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 27, City 761 kvm. Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City!

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 27, City 761 kvm. Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City! Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City! Yta: 761 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Hägern Mindre 7 Sidan 1 (5) Om lokalen Här finns nu möjlighet att hyra kontor i ett

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer Parkvägen 2B En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Typ Storlek 15000 kvm Adress Parkvägen 2B Område Solna/Solna Business Park Omgivning Solna är idag Sveriges mest företagstäta stad. Och i de

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Värden som ger mer. Företagspresentation

Värden som ger mer. Företagspresentation Värden som ger mer Företagspresentation Året i korthet Förvaltningsresultatet uppgick till 172 Mkr (148). Hyresintäkterna uppgick till 489 Mkr (478). Totalt har 278 Mkr investerats i befintliga fastigheter

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov.

Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov. Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov. Typ Kontor Storlek 500-1015 kvm Adress Englundavägen 9-11 Område Solna/Solna

Läs mer

Ditt nästa kontor? Telefonvägen 30

Ditt nästa kontor? Telefonvägen 30 Ditt nästa kontor? Telefonvägen 30 Plan 2, 1 300 2 600 kvm, Telefonplan Telefonvägen 30 Telefonplan Ledig yta: 1 300 2 600 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 100 228 Miljömärkning: LEED Guld (2015) Tillträde:

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 706 kvm, Frösunda Gustav lll:s Boulevard 54 58 Frösunda Nytt och fräscht pentry med oslagbar utsikt Ledig yta: 706 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 33

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK 2015-09-29 SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Solnavägen 31-51, Solna/Solna Business Park 6 000 kvm En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Yta: 6 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Lagern

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang DETTA ÄR KLÖVERN Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Våra drygt 400 fastigheter har en total

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel.

En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel. En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel. WWW.HUFVUDSTADEN.SE Sveavägen 23, Kvarteret Hästhuvudet Lokalen & Fastigheten ADRESS: Sveavägen 23 LOKALAREA:

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1400-3350 kvm Adress Svetsarvägen 6-8 Område Solna/Solna

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer