VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

2 Våra kärnvärderingar Våra kärnvärderingar är sprungna ur vår historia och bakgrund. De är ledstjärnorna som vi följer i vårt dagliga arbete, internt och externt. Grafer Hyresintäkter per segment Vi värderar RELATIONER En bra affär är en uppgörelse där båda parter går vinnande från förhandlingen. Det är så långvariga affärsrelationer inleds. Vi vill att varje relation vi inleder med en kund ska utvecklas till att bli en god referens. Vi värderar UPPLEVELSER Vår kunskap om fastigheter innebär att vi kan göra mer än bara lösa problem. Vi kan ge våra kunder och leverantörer en upplevelse. De ska känna att vi bryr oss om dem och deras situation. Vi värderar kvarterets UTVECKLING Genom att utveckla våra fastigheter och engagera oss i närområdet tillför vi något till staden och invånarna. Det gör vårt arbete till en del av samhällsutvecklingen och vi skapar, på lång sikt, ett ännu bättre läge för våra kunder och våra fastigheter. Vi värderar ENGAGEMANG Har man engagemang kan man alltid tillsammans övervinna en utmaning. Vi vill därför samla engagerade människor som har viljan och förmågan att utvecklas och tillsammans finna lösningar på utmaningarna vi möter. Vår mission Vi vill försvara det goda förvaltarskapet och ta strid mot det oengagerade ägandet. Vår affärsidé Att med lokal närvaro förvärva, utveckla, förädla och förvalta kommersiella fastigheter på ett antal utvalda delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsregionen. Bostäder 2% Kontor 68% Handel 11% Restauranger 2% Lager 3% Industri 10% Övrigt 4% HYRESINTÄKTER PER SEGMENT Marknadsvärde per förvaltningsområde Sveavägen 28% Torsgatan 34% Hornstull 23% Kungens Kurva 3% Akalla / Häggvik 11% Övriga Sverige 1% MARKNADSVÄRDE PER FÖRVALTNINGSOMRÅDE Marknadsvärde och belåningsgrad % 80% 60% 40% 20% 0% Marknadsvärde Belåningsgrad MARKNADSVÄRDE OCH BELÅNINGSGRAD Våra rötter Bonnier Fastigheter bildades 1985 som ett komplement till koncernens medieverksamhet. Fastighetsbeståndet bestod då av ett antal fastigheter som under en längre tid ägts och nyttjats av olika bolag inom koncernen. Redan 1857 förvärvades den första fastigheten och sedan dess har fastighetsägande varit en viktig del av verksamheten. Genom bildandet av Bonnier Fastigheter utnyttjas den kunskap - som tidigare bara använts för att förse de egna verksamheterna med lämpliga lokaler - på ett mer professionellt sätt. Fastighetsbolagets uppdrag är att med låg risk säkerställa en god värdeutveckling på det investerade kapitalet. Detta ska uppnås genom en effektiv förvaltning och kontinuerlig utveckling av fastighetsbeståndet, där idag endast en mindre del av hyresgästerna är koncernbolag. Dessutom ska fastighetsbolaget bistå de övriga koncernbolagen i fastighetsrelaterade frågor. Många av våra fastigheter är välkända och har också genom åren bidragit till Stockholms stadsbild. Bonnierförlagens hus på Sveavägen och Bonnierhuset på Tors gatan inklusive Bonniers Konsthall, DN-huset i Marieberg samt det pågående projektet med att utveckla stadsdelscentrumet i Hornstull, är några exempel som vi är stolta över. 2 3

3 Med blicken på bollen Året i korthet När vi nu summerar 2012 så kan vi konstatera att även detta blev ett framgångsrikt år för Bonnier Fastigheter. Samtliga verksamhetsområden fortsatte att utvecklas positivt och bidrog till det starka rörelseresultatet och den fortsatta värdetillväxten. De senaste årens starka nettouthyrning samt färdigställandet och inflyttningen i projektfastigheten Bulten 19 vid Hornstull medförde att intäkterna ökade med nästan 10% jämfört med föregående år. Ett stort fokus på driftkostnadsoptimering och ett kontinuerligt energibesparingsarbete medförde att överskottsgraden i fastighetsbeståndet ökade till 67%. Även om hyresmarknaden i Stockholm totalt sett utvecklades positivt under året så präglades den av en stor osäkerhet hos hyresgästerna och under det sista kvartalet började tydliga tecken på en avmattning att synas. Även detta år har vi haft en stark nettouthyrning och per 31 december 2012 var den ekonomiska uthyrningsgraden inklusive projekt i Bonnier Fastigheter 90%. Jag är mycket nöjd med året och även under 2013 kommer fokus att ligga på att vårda våra befintliga kunder, försöka behålla vår låga vakansnivå och genomföra pågående projekt samtidigt som omförhandlingar i kombination med start av nya projekt ska säkerställa hyrestillväxt på kort och lång sikt. Vi ska ha fortsatt fokus på kärnverksamheten och fortsätta utveckla det serviceutbud vi erbjuder via vårt dotterbolag Bonnier Service. Turbulens på de europeiska marknaderna samt ett hårdare klimat kring bankernas finansieringsvilja har resulterat i färre genomförda fastighetstransaktioner i Stockholm. De transaktioner som har skett har främst gällt större fastigheter med institutionella investerare som köpare. Detta har medfört fortsatt höga prisförväntningar på samtliga fastigheter. Diversifieringen i Stockholms näringsliv, stadens attraktionskraft och befolkningstillväxten gör att även 2013, trots en stundande lågkonjunktur, förväntas bli ett relativt bra år för fastighetsbolag i Stockholm. Under året så investerade vi ca 350 Mkr i fastighetsutvecklingsprojekt. Huvudfokus låg även under 2012 på det stora stadsutvecklingsprojektet i Hornstull, som beräknas invigas den 26 april Dessutom så erhölls ny detaljplan för kvm handel i Kungens Kurva och formellt planarbete påbörjades för Lokstallet 6 på Torsgatan och Stämpeln 1 i Häggvik. I en ständigt föränderlig omvärld med tilltagande osäkerhet och en stundande lågkonjunktur så är det viktigt att inte tappa fokus utan fortsätta hålla ögonen på bollen, dvs att fokusera på prioriterade resultatmål och värdeskapande aktiviteter för att ytterligare utveckla våra befintliga fastigheter, vårt serviceutbud och våra kundrelationer. Trots en förväntad svag konjunktur under 2013 så är Bonnier Fastigheter med sin välbelägna fastighetsportfölj, kompetenta organisation och starka finansiella ställning väl rustat för att kunna realisera den stora utvecklingspotential som identifierats. Bonnier Service tar över internserviceverksamheten hos PwC, och jobbar som deras partner för internservice och lokalfrågor i Bonnierhuset. KVARTAL 3 KVARTAL 1 KVARTAL 2 Ett samarbete startas med Bonnierkoncernens centrala inköpsfunktion, där vi tillsammans kommer handla upp servicetjänster som hela koncernen kan dra nytta av. KVARTAL 4 Vanda 3: Nytt 15-årigt hyresavtal tecknas med Interxion. Vi ser fram emot ett fortsatt gott resultat 2013 med: Positiv nettouthyrning Förbättrat kassaflöde Värdetillväxt på befintlig fastighetsportfölj Tomas Hermansson Verkställande Direktör Stämpeln 1: Avsiktsförklaringar avseende utvecklingen av fastigheten tecknas med K-Rauta och Axfood. Stämpeln 1: Detaljplanearbete för utveckling av fastigheten påbörjas. Lokstallet 6: Detaljplanearbete för fastighetsutvecklingen påbörjas. Bulten 19: Avtal tecknas med Pensionsmyndigheten. Bulten 19: Avtal tecknas med Bravura vilket innebär att samtliga kontorslokaler är uthyrda. Ny webbplats för Bonnier Fastigheter lanseras. Bulten 19: Samtliga restauranger öppnas på Hornsbruksgatan och det nya torget är färdigställs. Sågen 19: Avtal tecknas med butikskedjan Granit. Segmentet 1: Ny detaljplan för ytterligare kvm handel antas

4 Affärsområde fastighetsutveckling En aktiv förvaltning kräver en ständig utveckling av fastigheterna för att möta kraven från hyresgästerna och deras verksamheter. Kompetens att kunna avgöra åt vilket håll samhället, staden och fastighetsbranschen utvecklas, är därför en viktig del av vår verksamhet. Vi kartlägger ständigt hur staden utvecklas och följer våra kunders behov och önskemål. Baserat på denna information och kunskap initierar vi, och utvecklar, nya fastighetsprojekt i prioriterade lägen. Under de senaste åren har fokus legat på utvecklingen i Hornstull. Dessutom utvecklar vi fastigheterna Segmentet 1 i Kungens Kurva, Stämpeln 1 i Häggvik och Lokstallet 6 på Torsgatan. Året som gått Mycket av vårt fokus har under året legat på Hornstull, där byggnadsarbetet med den nya handelsplatsen och kontoren pågått för fullt. Samtliga kontorsytor är nu uthyrda, och uthyrningsarbetet av handelsplatsen rullar på. De första butikerna och restaurangerna har öppnat på Hornsbruksgatan och i tunnelbaneplanet. Under året har vi också rekryterat Lars Johansson som ny projektchef, vilket känns bra inför avslutningen av Hornstull och inför framtida projektutmaningar. Året 2012 har även en detaljplan för ytterligare handel i Kungens Kurva vunnit laga kraft. Planen antogs av Huddinge kommun i december. Detaljplanearbetet har även påbörjats för Lokstallet 6 i Stockholm och Stämpeln 1 i Häggvik. Bulten 19 I Hornstull utvecklar vi, tillsammans med Stockholms stad och SL ett nytt stadsdelscentrum med syfte att öka attraktionen för hela västra Södermalm. Målet har varit att öka tryggheten och tillgängligheten, samt att tillföra nya mötesplatser till området. Förändringarna innebär två nya torg, en uppgraderad t-banestation, färdigställandet av drygt kvm moderna kontorsytor och en handelsplats med ett 40-tal butiker, restauranger och kaféer. Ledstjärnan i arbetet har varit att göra förändringarna i harmoni med det som Hornstull står för: brokigt, opolerat och lekfullt. Utblick 2013 i korthet Vi ser fram emot ett mycket intressant och händelserikt Mycket av vårt fokus kommer att ligga på att framgångsrikt avsluta vårt projekt i Hornstull och se till att öppningen den 26 april blir en succé. En annan utmaning under året är att hyra ut de nya handelsytorna och påbörja ombyggnationen av BO/OM i Kungens Kurva. För Lokstallet 6 innebär 2013 att den nya detaljplanen ska vinna laga kraft, och att de nya kontorsytorna ska marknadsföras och hyras ut. Dessutom kommer vi att driva planarbete och påbörja marknadsföringen av Stämpeln 1 i Häggvik, samt lägga fast riktlinjerna för den fortsatta utvecklingen av Vanda 3 i Akalla. Segmentet 1 Segmentet 1 ligger intill Heron City i Kungens Kurva och uppfördes ursprungligen som ett tryckeri till Interprint. Sedan de lämnat fastigheten har Svensk Filmindustri haft studior och kontor där. THOMAS TRANBERG, FASTIGHETSUTVECKLING Mycket av fokus kommer att ligga på att framgångsrikt avsluta vårt projekt i Hornstull och se till att öppningen den 26 april 2013 blir en succé. Även teknikföretaget Optillion har under en period varit verksamt i fastigheten. I och med att Optillion lämnade fastigheten tomställdes huset, och planerna för att konvertera fastigheten till handelsändamål initierades. K-Rauta flyttade in i Segmentet 1 år 2008, som ett första steg i utvecklingen av handelsplatsen BO/OM. Fastigheten kommer vid sitt slutliga färdigställande att innehålla drygt kvm handelsyta, där konceptet bygger på allt för hemmet. BO/OM är skapat utifrån marknadens behov av att ha allt inom hem och inredning på ett och samma ställe. Projektet är indelat i två etapper där den första, bestående av drygt kvm handel, öppnar under Den resterande delen förväntas öppna under 2015/

5 Affärsområde service Serviceverksamheten har under 2012 växt kraftigt. Namnet Bonnier Service sprider sig, trots att någon aktiv marknadsföring inte gjorts hittills. Tillväxten har till största delen skett genom övertagandet av PwC:s internserviceorganisation på Torsgatan, men även genom ökad efterfrågan från koncernbolag runt om i Stockholm, även de som har andra hyresvärdar. Hos dessa bolag är det främst projekt- och byggledning vid förändring av lokaler, och upphandling av lokalrelaterade tjänster som efterfrågas. Mycket arbete har under året lagts på att omsätta affärsplanen till verklighet och hitta bra framtida former för att tillgodose den efterfrågan som finns. Detta utan att få växtvärk som så ofta associeras med expansion. Utblick 2013 i korthet Även om 2012 varit mycket bra med många nya affärer, finns en hel del utmaningar att ta sig an under Främst är det fortsatt arbete med ramavtal inom viktiga tjänsteområden. Dessutom handlar det om att slipa på arbetsmetoder, intern organisation och nyckeltal så att den större efterfrågan kan hanteras utan att vi tar risker i ansvar eller hantering. Projekt- och byggledning Byggledningsverksamheten inom Bonnier Service har länge varit omfattande i Marieberg, med byggprojekt som omsätter i genomsnitt 16 Mkr per år. Aktuella projekt under 2012 har bl.a. varit byggnationer av Bonnier Financial Controls och Bonnier Digitals nya kontor. Sedan verksamheten breddats med övergripande projektledning har intresset för våra tjänster växt snabbt runt om i Stockholmsregionen. DAGENS INDUSTRI Exempelvis var målet med ombyggnationen hos Dagens Industri att få en bättre arbetsmiljö och en central samlingspunkt för personalen. Att få en mer synlig och representativ reception var också högt prioriterat. Vårt uppdrag var att ta totalansvar för såväl projektledning som byggledning och inredning. I stället för nya möbler lades krutet på en nybyggd matsal/ pausyta, mattor och belysning i kontorsytorna, mötesrum och ett generellt lyft av arbetsmiljön genom en genomgripande rensning, nya textilier och enhetliga intryck. Kostnaden kunde hållas låg, men effekten blev hög! SANDRA ÅRSTAM, BONNIER SERVICE Toca Boca är en snabbt växande spelutvecklare i koncernen. Under hösten tog de steget att fördubbla sina 250 kvm till 500 kvm, och passade samtidigt på att göra lokalen till sin egen i stil och funktion. Fastigheten ägs av Fabege som även ledde bygget. Vårt uppdrag i detta fall var projektledningsstöd, tenant rep funktion och upphandling av installationer. Upphandling och FM-konsulting Under våren startades ett samarbete med den centrala inköpsfunktionen för koncernen, med målet att göra en första koncerngemensam upphandling av tjänster. Lokalstädning var ett utvalt område, och tio koncernbolag anmälde intresse att medverka. Den totala lokalytan var ca kvm. Upphandlingen gav en besparing på 900 tkr per år i ren leverantörskostnad. Detta togs emot mycket positivt i bolagen, som dessutom sparade tid internt och fick större säkerhet i avtal och tjänst. Under processen kom också många idéer om fler tjänsteområden där en central upphandling vore till stor nytta. Hus med fullservice Några av fastigheterna i beståndet lämpar sig för en mer omfattande service, med t.ex. gemensam reception, konferensavdelning och intern post- och vaktmästartjänst. Det första exemplet på ett sådant fullservicehus är Bonnierhuset. Här har kundkretsen under året växt till att omfatta i princip alla hyresgäster. Den stora händelsen här är också en av de största för Bonnier Service som helhet: övertagandet av PwC:s internserviceorganisation om 11 personer och integrationen med vår egen. Nämnas bör också att husets konferenscenter med dess populära hörsal har haft sitt bästa år hittills med över 400 bokningar och drygt besökare. 8 9

6 Affärsområde förvaltning I över hundrafemtio år har vi ägt och förvaltat fastigheter på attraktiva adresser i Stockholm och hela tiden har orden omtanke, engagemang och långsiktighet varit högaktuella för oss. Omtanke om våra fastigheter och kvarteren som omger dem. Engagemang i våra hyresgästers arbetsmiljö och trivsel. Och långsiktighet i vårt ägande, fjärran från snabba affärer och anonym förvaltning. För oss är den dagliga kommunikationen med våra hyresgäster ovärderlig och därför är det naturligt för oss att ha egna tekniker på plats i våra fastigheter. Vi vill att våra hyresgäster ska stanna länge hos oss. Det betyder att vi vill hitta lösningar i både med- och motgång. Långsiktigheten i vårt ägande gör att vi kan sätta oss ner med våra hyresgäster och planera för framtiden. Oavsett om det innebär större eller mindre ytor. Utblick 2013 i korthet 2013 handlar mycket om att fortsätta dialogen med våra befintliga hyresgäster. På samma sätt fortsätter även den löpande uppgraderingen av våra hus. Under kommande året får bland annat innergården på Moraset 22 (Sveavägen 56) ett lyft kommer även arbetet med att certifiera våra fastigheter att fortsätta. Först ut är Lokstallet 7 (Bonnierhuset) som i mitten av året kommer att LEED-certifieras. Miljöfrågor är ständigt i fokus För oss som brinner för våra hus är det en självklarhet att ta hand om dem på bästa sätt. Lika betydelsefullt är det att kvarteret som omger fastigheten är attraktivt vilket innebär att det är viktigt med ett gott samarbete med både andra fastighetsägare och kommun. Miljöfrågor på bolaget är ständigt i fokus och präglar det dagliga arbetet allt ifrån när vi väljer nya driftssystem till när vi bygger om i våra fastigheter. RIKARD BÄCKMAN, FÖRVALTNING Nära dialog med våra hyresgäster Under 2012 har som vanligt mycket fokus legat på att bibehålla den nära dialog vi har med våra hyresgäster för att tidigt komma fram till lokallösningar som möter både medoch motgång. Vi arbetar även kontinuerligt med att uppgradera våra fastigheter och närområdet omkring dem. Det påverkade under 2012 våra omförhandlingar mycket positivt. Vi har även fortsatt med att energieffektivisera våra fastigheter genom bland annat närvarostyrd belysning i trapphus, källare och garage. Den 26 april 2013 slår den nya handelsplatsen i Hornstull upp portarna och året som gått har inneburit stora förberedelser inför detta. Intervju med en fastighetstekniker Vad gör en fastighetstekniker? En fastighetsteknikers arbetsuppgifter består i att sköta det dagliga underhållet och driften av fastigheterna. Det kan vara att se till att ventilation, värme, kyla mm. fungerar som det ska, att ta hand on felanmälningar samt se till att dessa åtgärdas så fort som möjligt. Vi håller också i vissa underhållsprojekt och avläsningar av energimätare. Med andra ord, vi sköter om både fastigheten och hyresgästerna. Beskriv en typisk arbetsdag på jobbet! Det är en svår fråga eftersom den ena dagen inte är den andra lik! Den kan bestå av att rondera i fastigheten, avhjälpa eventuella felanmälningar och prata med hyresgästerna, när de har frågor och funderingar. Vad är bäst med ditt arbete? Det är ett väldigt omväxlande arbete och man får en hel del utmaningar. Den sociala biten med hyresgästerna är en trevlig del! Hur trivs du på Bonnier Fastigheter? Jag trivs väldigt bra på Bonnier Fastigheter. Jag tycker att det är kul att gå till jobbet och det anser jag är viktigt. Och alla trevliga arbetskamrater gör ju att man inte kan annat än att trivas! Vad är skillnaden mellan Bonnier Fastigheter och andra fastighetsägare, tycker du? Jag har tidigare jobbat för ett stort fastighetsbolag och kan utan tvekan säga att Bonnier Fastigheter är ett mer familjärt bolag att jobba för. Man räknas och betyder något, man är mer delaktig och känner att man gör skillnad. JIM JACOBSSON, FASTIGHETSTEKNIKER 10 11

7 T O R S G A T A N Under förra seklet växte Bonnier företagen snabbt. Behovet av fler lokaler växte, inte minst för det införlivade tidskriftsförlaget Åhlén & Åkerlund. Vid Torsgatan hittade man den perfekta tomten, mitt i Stockholm och alldeles intill järnvägen. Där skulle det nya Bonnierhuset ligga. Men hur skulle det se ut? En arkitekttävling utlystes. Det vinnande förslaget ett torn med utskjutande huskroppar var ritat av far och son Tengbom. I början av 1946 togs det första spadtaget, och tre år senare kunde man flytta in i Stockholms då högsta hus. Genom åren har flera tillbyggnader och renoveringar gjorts, och i de närmare kvadrat metrarna finns nu bl a Bonniers Konsthall, tidningarna Dagens Industri och Dagens Medicin. Den största hyresgästen är revisionsfirman PwC. Fler än 1700 personer har idag Bonnierhuset som arbetsplats. Under 2010 förvärvade vi även grann huset, Lokstallet 6 i syfte att ytterligare utveckla beståndet och närområdet på Torsgatan. F A K T A O C H S I F F R O R Kvarteret Lokstallet 6, 7 Byggår: 1928, och 2006 LOA: Bonnierägt: 2009, 1946 Största hyresgäst: PwC, DDB, Dagens Industri, Bonnierkoncernen 12 13

8 F A K T A O C H S I F F R O R Kvarteret Stormkransen 1, 11, 14 Byggår: 1903, 1925, 1928 LOA: Bonnierägt: 1983, 1983, 1929 Största hyresgäst: Bonnier Tidskrifter Kvarteret Moraset 2, 21, 22 Byggår: , 1920, , 1927 (Industrihuset) LOA: Bonnierägt: 1989, 1986, 1921 Största hyresgäst: Bonnierförlagen, Camfil SVEAVÄGEN På Sveavägen äger vi i dags läget sex fastigheter i kvarteren Moraset och Stormkransen. Kvarteret Moraset kanske är mest känt för renässanspalatset på Sveavägen där Bonnierförlagen sedan 1921 huserar. Mittemot Adolf Fredriks kyrka ligger den majestätiska byggnaden från Den förklarades som byggnadsminne 1980 med motiveringen: Fasaden mot Sveavägen utgör trots smärre förändringar ett betydelsefullt och välbevarat exempel på monumental nyrenässans. Men om detta visste bröderna Reinhold ingenting, när de byggde fastigheten för att härifrån driva sin verksamhet, Aktiebolaget Reinholds Ångbageri & Konditori. Företaget var på den tiden ett av Sveriges största bagerier, och fastigheten rymde även familjens eleganta konditori plus en mode butik, en raksalong och en guldsmedsaffär. När Bonniers Förlag hade vuxit ur sina lokaler på Mäster Samuels gatan, köpte man 1921 Reinholds Bageripalats. Fastigheten byggdes stegvis om till att bli vad den är idag: ett klassiskt förlagshus där mången Nobelpristagare och andra litterära storheter passerat genom den eleganta portalen. År 1929 förvärvades det första huset i kvarteret Stormkransen när Bonnier köpte Åhlén & Åkerlund vars tryckeri och redaktionslokaler låg där. Sedan 1984 äger vi hela kvarteret

9 F A K T A O C H S I F F R O R Kvarteret Bulten 19 Byggår: 1966 LOA: Bonnierägt: 2008 Största hyresgäst: Assessio, Micro Systemation, Hemköp Kvarteret Sågen 19 Byggår: 1958 LOA: Bonnierägt: 2008 Största hyresgäst: Bjerking, Apegroup 16 17

10 H O R N S T U L L Från sliten arbetarstadsdel till trivsam mötesplats med torgliv, serveringar, butiker och attraktiva kontor. Tillsammans med Stockholms stad, SL och övriga fastighetsägare genomför vi här en genomgripande stadsdelsutveckling och utformar ett modernare Hornstull. Ledstjärnan för arbetet har varit att bevara och förstärka stadsdelens själ och karaktär, i en ny helhet med en unik arkitektur. En satsning som får en stor betydelse för hela västra Södermalm. Det nya Hornstull består av en handelsplats på ca kvm, ett 40-tal butiker med teman som mode, mat och livsstil, en moderniserad T-banestation plus ett torgliv med en mix av restauranger och serveringar som har öppet även efter handelsplatsens stängning. Helt i linje med vår syn på fastighetsägande, förvaltande och utveckling kan vi nu i Hornstull erbjuda ett attraktivt och trivsamt stadsdelscentrum för alla som bor, arbetar eller passerar här. F A K T A O C H S I F F R O R Kvarteret Segmentet 1 Byggår: LOA: Bonnierägt:1989 Största hyresgäst: K-Rauta K U N G E N S K U R V A Bonnier Fastigheter såg tidigt en stor potential i Kungens Kurva, söder om Stockholm. Och mycket riktigt är området nu en stadigt expanderande knutpunkt. Tillsammans med Skärholmens Centrum är Kungens Kurva den största handelsplatsen i Norden, med över 15 miljoner besökare per år. Här byggde Bonnier Fastigheter Segmentet De ca kvadratmetrarna rymde från början koncernens samlade tidskriftstryckeri. Här har även Svensk Filmindustri under en period haft huvudkontor och filmateljéer. Sedan 2008 har K-Rauta funnits i fastigheten i en butik om ca kvm och utvecklingen av resterande ytor är i full gång. Konceptet bygger på att man som konsument skall finna allt till hemmet och namnet för handelsplatsen är BO/OM. Det är Skandinaviens första och enda handelplats med allt inom hem och inredning

11 F A K T A O C H S I F F R O R Vanda 3 Målningar, skulpturer och annat skapar spännande kontraster i en omgivning som annars domineras av maskiner och den senaste tekniken. Byggår: LOA: Bonnierägt: 1990 Största hyresgäst: DNEX-tryckeriet, Interxion, Loomis H Ä G G V I K På en obebyggd sankmark norr om Stockholm såg Bonnierkoncernen tidigt stora utvecklingsmöjligheter. Så stora, att man redan på 1950-talet byggde fastigheter här. Området Häggvik har numera ett av Sveriges bästa handelslägen. Det ligger dels intill E4:an mot Arlanda, och dels vid Norrortsleden som binder samman Stockholms norra förorter. Dessutom är det nära till järnväg och pendeltåg. Med tiden har Häggvik för vandlats till ett nytt stadslandskap och regional mötesplats med en blandning av arbetsplatser och handel. Fastigheten Stämpeln 1 ligger med bästa skyltläge mot E4:an och har sedan 1964 byggs om i flera omgångar för att möta nya hyresgästers krav och önskemål. Idag rymmer fastigheten såväl kontor som handel, bl a K-Rauta och Willys. Med fram tiden i sikte planerar Bonnier Fastig heter tillsammans med Sollentuna kommun nu för nästa utvecklingsfas av fastigheten. Bruno Liljefors: Jägare och gräsänder F A K T A O C H S I F F R O R A K A L L A Kvarteret Stämpeln 1 Genom åren har tryckerierna flyttat flera gånger i takt med Stockholms utveckling. På 1990-talet började logistiken med tung trafik genom innerstaden bli alltför besvärlig för Bonnier tidningarna DN och Expressen i Marieberg. Man började se sig om efter en lämplig plats för ett nytt tryckeri. Valet blev Akalla, med närhet till E4:an och Arlanda. Bygget av tryckeriet blev det största byggprojektet i Bonnierkoncernens historia. I september 1993 kunde anläggningen invigas av kunga paret, och verksamheten i de ca kvadratmetrarna kunde starta. Här finns fort-farande Sveriges största tidningstryckeri, som även be trak tas som ett av världens mest avancerade. Runt 1,4 miljoner tidningar produceras per dag. Det är inte bara gigantiska tryckpressar som ryms i fastigheten. Här finns även flera företag och organisationer med särskilda behov och höga säkerhetskrav, såsom Interxion och Loomis. Här finns även en restaurang, en konferens anläggning och en friskvårdsanläggning med gym och simhall. Och, som så ofta när det handlar om fastigheter i vårt bestånd, finns här gott om målningar och skulpturer som skänker inspira tion till de personer som arbetar här. Byggår: 1964 LOA: Bonnierägt: 1964 Största hyresgäst: K-Rauta, Willys

12 Ekonomisk information Uthyrning och omförhandling av kvm Nettouthyrning + 10,7 Mkr Totalavkastning 8,4% (IPD, Branschindex 6,4%) Värdeförändring fastighetsbestånd Mkr (4,4%) 30% av den uthyrningsbara ytan hyrs ut till företag inom Bonnierkoncernen k o n c e r n e n b o n n i e r f a s t i g h e t e r i k o r t h e t : Resultat före skatt: 91,0 Mkr (67,4 Mkr) Omsättning: 407,0 Mkr (371,0 Mkr) Överskottsgrad: 67,0% (66,0%) Kassaflöde före värdehöjande investeringar & skatt: 57 Mkr (158 Mkr) Värdehöjande investeringar: 351 Mkr (295 Mkr) Förvärv: 0 Mkr (0 Mkr) Marknadsvärde: Mkr (5 637 Mkr) Nettoskuld: Mkr (2 204 Mkr) Belåningsgrad: 41% (42,0 %) Bonnier Fastigheter Koncernen, Mkr Rörelsens intäkter 407,0 371,0 Rörelsens kostnader -219,1-201,6 Rörelseresultat 187,9 169,4 MARKNADSVÄRDE Per 31 december 2012 äger Bonnier Fastigheter 13 fastigheter, vilka har värderats externt till ett bedömt marknadsvärde på Mkr. Värdeförändringen rensat för årets investeringar uppgår till 247 Mkr, vilket motsvarar en värdeökning på 4,4 % på jämförbart bestånd. FINANS Koncernens externa räntebärande upplåning uppgick till Mkr, vilket motsvarar en belåningsgrad (LVT) på 41 % (42 %). Belåningsgraden ska över tid vara konservativ i förhållande till vad som för tillfället uppfattas som normalt för ett noterat fastighetsbolag. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under 2012 uppgick till 351 Mkr, varav pågående projekt i befintliga fastigheter uppgick till 351 Mkr. EN DEL AV BONNIERKONCERNEN Den idag globala mediekoncernen Bonnier startade med en bokhandel 1804 och drivs fortfarande inom familjen, med framtida generationer i åtanke. I dagsläget har Bonnierkoncernen drygt anställda, fördelat på närmare 175 bolag i 17 länder. Den samman lagda omsättningen var 2010 drygt 30 miljarder kronor, och den långsiktiga lönsamheten betraktas som mycket god. Bonnierkoncernen består av många bolag i flera länder, men alla företagen präglas av samma värderingar och en gemensam företagskultur. Familjekänslan är stark, liksom det långsiktiga tänkandet och den humanistiska inställningen. Finansnetto -96,9-102,0 Resultat före skatt 91,0 67,

13 STYRELSE LEDNING ALBERT BONNIER AB SO Carl-Johan Bonnier VD Jonas Nyrén VD VD-assistent Ekonomi/Transaktioner AB BONINVEST SO Carl-Johan Bonnier VD Pontus Bonnier BONNIER HOLDING AB SO Arne Karlsson VD Carl-Johan Bonnier BONNIER FASTIGHETER AB SO Per Uhlén VD Tomas Hermansson Marknad HR BONNIER AB SO Carl-Johan Bonnier VD Jonas Bonnier Fastighetsförvaltning Fastighetsutveckling Teknik/Miljö Service MO SÖDER MO NORR Pontus Bonnier Carl-Johan Bonnier Per Uhlén (Ordf. fr.o.m november) MARKNAD Miranda Jensen VD Tomas Hermansson EKONOMI Ingvor Sundbom Jens Engwall Jonas Nyrén (Ordf. t.o.m oktober) Tomas Hermansson FASTIGHETSUTVECKLING Thomas Tranberg MO SÖDER Sara Björnberg MO NORR Rikard Bäckman SERVICE Sandra Årstam 24 25

14 Var alla våra fastigheter ligger och heter hittar du bakom den här fliken. Fakta och siffror kring alla våra fastigheter hittar du bakom den här fliken.

15 Fastighetsförteckning MORASET 2 Sveavägen 52 MORASET 22 Sveavägen 56 STORMKRANSEN 11 Sveavägen 47 LOKSTALLET 6 Atlasmuren 1 BULTEN 19 Hornsbruksgatan 28 SEGMENTET 1 Dialoggatan 6 MORASET 21 Kammakargatan 9 STORMKRANSEN 1 Saltmätargatan 8 STORMKRANSEN 14 Sveavägen 49 LOKSTALLET 7 Torsgatan 21 SÅGEN 19 Långholmsgatan 34 STÄMPELN 1 Bagarbyvägen VANDA 3 Esbogatan 11 Adress Fastighetsbeteckning Sveavägen 52 Moraset 2 Kammakargatan 9 Moraset 21 Sveavägen 56 Moraset 22 Saltmätargatan 8 Stormkransen 1 Sveavägen 47 Stormkransen 11 Sveavägen 49 Stormkransen 14 Atlasmuren 1 Lokstallet 6 Torsgatan 21 Lokstallet 7 Hornsbruksgatan 28 Bulten 19 Långholmsgatan 36 Sågen 19 Dialoggatan 6 Segmentet Bagarbyvägen 61 Stämpeln Esbogatan 11 Vanda 3 Totalt: Bostäder Butik/ Restaurang Kontor Total uthyrbar yta (exkl. garage) Byggnadsår Taxeringsvärde (2010) kr kr , 1927 (industrihuset) kr kr kr kr kr , kr kr kr kr kr kr Industri Lager Övrigt Garageplatser kr

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK.

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. FastPartner ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är FastPartner 06 VD-ord 10 Case: Krejaren 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Hallå Hyresgäst: Restaurang Gustavsbro 15 Marknad 18 Våra

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare. 2010 Årsredovisning 2010 Hej! Visste du att Jernhusen...... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.... finns i attraktiva lägen på många platser i Sverige med fastigheter

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 3 Historik 4 Detta är Tagehus 6 VD har ordet 8 Hotell- och konferensfastigheter 10 Bostäder och kontor 12 Egna utvecklingsprojekt 14 Tagebad 16 Externa utvecklingsprojekt

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal i ord&bild 2011 Hamnmagasinet mellan stad & skärgård Hemma hos I en ny hyresrätt på Söder Lyckad modell Diligentia utökar avtal Ledarskapsutveckling KTH-forskare ute i verkligheten EINAR MATTSSON-BOLAG

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014

DIÖS FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 14 DIÖS FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 Omslag: Stefan Jönsson, fastighetsskötare i Postiljonen 6, Östersund. Denna sida: Jenny Svensson, förvaltare, Sundsvall. INNEHÅLL INLEDNING Årets resultat i korthet

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer