Dagordning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.langvind.se Dagordning:"

Transkript

1 LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET Juni Juli nr. 2 Kallelse till årsstämma lördag 16 juli 2011 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening till årsstämma 2011 Datum: Lördag 16 juli 2011 Tid: kl Eftersom registreringen tar så lång tid, kom i god tid så att vi kan börja årsstämman kl Plats: Kolhuset, Långvinds Bruk Välkommen till årsstämman Anmäl dig vid ankomsten Deltagarlistan används vid stämman såsom röstlängd. Ett röstkort per fastighet delas ut Detta förutsätter att årsavgiften är betald. Röstkortet används vid eventuell votering på stämman. Fullmakt Om delägare i fastighet inte kan närvara,var vänlig medtag fullmakt. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Kaffe serveras Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna och hoppas på många deltagare. OBS! Vid votering gäller EN röst - EN fastighet Innehåll Kallelse...1 Dagordning...2 Verksamhetsberättelse...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Förslag till budget...5 Förslag till utdebitering/tomt...5 Motioner och svar Underhålls- och förnyelseplan...9 Förslag till nya vattenledn. etapp Framställan från styrelsen...11 Adress/telefonlista...12 Egna mötesanteckningar...13 Anslagstavlan...14 Fullmakt...15

2 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av två justerare, tillika rösträknare 6. Fastställande av röstlängd 7. Stämmans behöriga utlysande 8. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Rapporter 11. Förslag från styrelsen samt motioner till styrelsen 12. Ersättning till styrelsen och revisorerna 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 14. Val av styrelse och styrelseordförande, jämte suppleanter 15. Val av revisorer, jämte suppleanter 16. Val av valberedning 17. Övriga frågor 18. Avslutning Stämmoprotokollet hålls tillgängligt i sommarbutiken senast 1 augusti

3 Verksamhetsberättelse Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Torbjörn Englund ordförande, hemsida Lennart Sundberg vice ordförande, båthamnen i Saltpannan Sven Sjöberg kassör Christina Wall sekreterare Bo Sjöberg VA-ansvar Britta Englund sopor, återvinning och renhållning Margaretha Holmgren bangolf Ersättare Anders Björkman skogsansvarig Per Eriksson vägar inom fritidsomr. Tord Karlsson Elisabeth Bystedt Anders Kjällman Revisorer Ordinarie ledamöter Marcella Arosenius Björn Bergström Revisorssuppleanter Dagmar Thullberg Peter Grönström Valberedningen Ingrid Anderzén sammankallande Kurt Jansson Leif Hellström Ansvariga Hans Andersson fiskevård Kajsa Broberg renhållning strandtoaletter Sven-Olof Grenedal skidspår Jan-Ove Holmström båthamnen Dragösviken Kurt Jansson tennis Styrelsen har haft 8 sammanträden under verksamhetsåret Avgifter Under verksamhetsåret har nedanstående avgifter debiterats fastighetsägarna: Etapp 1 Etapp 2 Bebyggd tomt 2.300: :- Obebyggd tomt 380:- 380:- Vintervatten 250:- 6:- Föreningen förvaltar GA 2 Vägar, grönområden och huvud-va inom etapp 1. GA 3 Huvud-VA-ledningar, vägar och parkområden inom etapp 2, Korsholmen. GA 4 GA 5 Vattenverk Tennisbanor, bangolf, sommarbutik, klubblokal, fotbollsplan, beachvolley, lekplan, bouleplan och båthamn. Avgifterna ska, förutom kostnader inom ovan nämnda gemensamhetsanläggningar (GA), täcka kostnader för sophantering vintertid, administration och trivselåtgärder. Tennis Årsavgift 350:- Separat inbetalning Årsavgift 300:- förskottsinbetalning i samband med betalning av föreningens årsavgift Strötid 30:-/tim. Betalas i sommarbutiken Bangolf Vuxen 20:- Barn under 15 år 10:- Båthamn i Saltpannan Årsavgift för båtplats 250:- Midsommarfirande Firandet började på torsdagskvällen till musik. Föreningen bjöd på korv med bröd och fika. På midsommarafton var det lek och dans under eftermiddagen då Börje Ring spelade. På kvällen dans till Christer Brink. Sommarbutiken/Förråd Sommaren 2010 drevs butiken av Mikael Pettersson. 3 Vintervatten Styrelsen arbetade under året, på stämmans uppdrag, fram ett nytt förslag på vintervatten för etapp 1. Fastighetsägarna på Rävstigen genomförde framgångsrikt förlängning av vintervattenledningar. Vattenverket Under året byttes en hydrofor ut. Skogen Avverkning och gallring enligt skogsplanen genomfördes i en första etapp. Hemsidan Under våren har arbetet med en uppdatering av hemsidan påbörjats med en ny layout och med ett nytt enklare gränssnitt. Den nya hemsidan publicerades den 21/6. Boule Under året har ett flertal aktiviteter med boulespel genomförts. Intresset och deltagandet har varit stort. El och bredband Fortum har inom området påbörjat nedgrävning av elledningar. Likaså har Fiberstaden påbörjat sina arbeten med anslutning av bredband inom området. Långvind 26 juni 2011 Torbjörn Englund Lennart Sundberg Sven Sjöberg Christina Wall Bo Sjöberg Britta Englund Margaretha Holmgren

4 Resultat , budget Resultat 2010/2011 Förslag Totalt Långvinds Samfällighet Ack. Utfall Ack. Utfall Ack. Utfall Ny budg. Budget Budget Konto 2008/ / / / / / Driftsbidr beb E Driftsbidr obeb E Driftsbidr beb E 1,vinterv Driftsbidr beb E Driftsbidr obeb E Driftsbidrag E Morath Intäkt tennis Intäkt minigolf Intäkt båthamn Försäljn skog Driftsbidrag Pimsbovägen Driftsbidrag Snäckenvägen Arrende Erhållna statliga/komm. bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostn för fria driftsbidrag Tenniskostnader Minigolfkostnader Skogskostnader Avgift för Pimsbovägen Avgift Snäckenvägen Sommarvatten, påsläpp,tappning Renhållning, sophämtning Snöröjning, sandning Vägunderhåll Rep.,underhåll av sommarbutik,förråd Rep.,underhåll av vattensystem Rep.,underhåll av båthamn Rep.,underhåll övrigt Elkostnader Reparation o underhåll av maskiner Summa rörelsens direkta kostnader Löner Ersättning styrelsemöten Res- bilersättningar Lagstadg arbetsgiv avgifter Summa personalkostnader Kontorsmaterial Trycksaker Fast telefoni Porto Företagsförsäkringar Kundförluster Möteskostnader Årsmöteskostnader Redovisningstjänster,PA o SS IT-tjänster, web-plats Bankkostnader Tidningar,facklitteratur Föreningsavgifter Övriga externa kostnader Summa externa kostn Summa övriga kostn Ränteintäkter Avskrivn byggnader Resultat före skatt Årets resultat före fondavsättn Fond. nytt vattensystem GA2: (Justerat för Rävstigen -22st) Fond. nytt vattensystemga3:

5 Balansräkning GA2 GA3 GA4 GA5 Adm. Avd. 6 Båthamn Tennis Totalt Tillgångar 0 Lager av varor 0,00 0,00 Nordbanken plusgiro 64709, ,3 Nordbanken fonder och sparkonton , ,47 Innestående Mellanskog 5603, ,00 Kundfordringar 0,00 0,00 Inerima fordringar 0,00 0,00 Summa omsättningstillgångar , ,77 Hus Kråknäs (ej avskrivet) 3000, ,00 Vattensystem Etapp1 (ej avskrivet) 31744, ,00 Maskiner och inventarier (ej avskrivet) 55632, ,00 Summa anläggningstillgångar 90376, ,00 Summa tillgångar , ,77 Skulder Övr. kortfristiga skulder 5100, ,00 Övriga interimsskulder , ,00 Summa skulder , ,00 Eget kapital netto, IB , , , ,53 0, , , ,54 Fondavsättningar, IB , , ,00 0, ,00 0, ,00 Årets resultat före fondjustering , , , ,49 0, , , ,23 Eget kapital brutto, UB , , , ,96 0, , , ,77 Summa skulder o. Eget kapital , , , , , , , ,77 Årets fondavsättning (förslag) 80000, ,00 Årets resultat efter fondavsättningar 21093, , , ,49 0, , , ,23 Fondavs. UB , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 varav fonderat vatten GA2 och GA3, och vägar GA2 och GA3 samt övrigt (förslag) Eget kapital netto UB , , , ,96 0, , , ,77 Resultatsammandrag 2010/2011 Intäkter (avgifter mm) , , , , , , ,00 Kostnader , , , , , , ,77 Årets resultat , , , , , , ,23 Budget 2011/2012 Intäkter (inkl. fonddeb. vattensystem) Kostnader Årets resultat före fondjust Eget kap. brutto, UB , varav fonderat vatten GA2 och GA3, och vägar GA2 och GA3 samt övrigt (förslag) Eget kapital netto UB Budget 2012/2013 Förslag Intäkter (inkl. fonddeb. vattensystem) Kostnader Årets resultat före fondjust Eget kap. brutto, UB varav fonderat vatten GA2 och GA3, och vägar GA2 och GA3 samt övrigt (förslag) Eget kapital netto UB Utdebitering per tomt Årsmöte 2011 Förslag Långvind 9:2 --9:341 Långvind 9:342--9:440 Belopp i kr Etapp 1 Etapp 2 Bebyggd Obebyggd Vintervatten Bebyggd Obebyggd E. Morath Avser Antal GA-nr tomter Vägar, grönomr., Etapp Vägar, grönomr., Etapp Vattenverk Kiosk, Klubbstuga,Båthamn, Golf, Tennis Snäckenvägens vägsamfällighet Pimsbovägens vägsamfällighet Summa per tomt Fondering nytt vattensystem GA2, GA3: Totala avgifter: Båtavgift: 250 kr per plats Fördelning av total utdebitering per gemensamhetsanläggning Belopp i kr Etapp 1 Etapp /2012 Bebyggd Obebyggd Vintervatten Bebyggd Obebyggd E. Morath Totalt GA-nr Antal tomter Vägar, grönomr., Etapp Vägar, grönomr., Etapp Vattenverk Kiosk, Klubbstuga,Båthamn, Golf, Tennis Snäckenvägens vägsamfällighet Pimsbovägens vägsamfällighet Summa tomtavgifter Fondering nytt vattensystem GA2 (-22st): Fondering nytt vattensystem GA3: Totala avgifter: Båtavgifter: 123 st x st x Totala avgifter:

6 Motion nr 1 från Peter Anderzén - Bättre information om Underhålls- och förnyelseplan Fondavsättningar som nu görs uppgår till betydande belopp av den totala utdebiteringen till varje medlem därför känns det angeläget att ge information om hur beräkningarna görs. För att tydliggöra hur beräkningen av denna sker bör planen innehålla uppgifter om: 1. Beskrivning av anläggning 2. Fastställande av anläggningens värde 3. Fastställande aven årlig avsättning som en andel av ovanstående värde 4. Löpande utvisa ackumulerad avsättning I bilaga 1 ges ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Styrelsens bedömning: Bilaga 1 Till förra årets stämma redovisade styrelsen för första gången en detaljerad underhållsplan med en bedömning av kommande underhållsbehov och återanskaffning. Denna plan har även uppdaterats till stämman i år. I planen redovisas fondavsättningar ackumulerat och vilket underhåll som budgeterats för framtiden. Styrelsen anser att denna plan tillgodoser vad motionsställaren och medlemmarna i föreningen efterfrågar. Motion nr 2 från Peter Anderzén - Använd rätt grund för beräkning av utdebitering på medlemmar Innan uttaxering sker, skall styrelsen upprätta en utgifts- och inkomststat (budget) för föreningen. Denna utgör grunden for att beräkna utdebiteringen för respektive medlem och för den gemensamhetsanläggning som medlemmen tillhör. På årsstämman framläggs en debiteringslängd som visar vad var varje medlem ska betala. Föreningsstämman fattar sen beslut om staten(budgeten) och utdebiteringen. Fondavsättning ska ingå i utgifts- och inkomststaten och visa vilka belopp som avsätts för respektive gemensamhetsanläggning. Hur andelstalen fördelar sig framgår av den gällande anläggningsförrättningen. Våra andelstal fördelar sig enligt följande: Gemensamhetsanläggn 2 Gemensamhetsanläggn 3 Gemensamhetsanläggn 4 Gemensamhetsanläggn 5 I den nu utsända debiteringen finns flera angivna belopp i utdebiteringen som inte följer ovanstående antalet andelar enligt gällande anläggningsförrättning. -Till exempel GA 3 där totala antalet andelar är 308 st men för 209 st av dessa betalas endast en bråkdel av övriga och när det gäller fonderingen betalas 0 kr? -I vår anläggningsförrättning finns ingen anläggning som har att göra med Snäckenvägen och Pimsbovägen och således heller inga andelstal att utgå ifrån. Här finns angivet att endast de bebyggda andelarna, alltså st = 326 st ska betala avgift. Styrelsens svar: Totalt 340 st andelar 308 st andelar 957 st andelar 649 st andelar I förrättningen fastslås att de 209 andelarna ska påföras gemensamhetsanläggningarna 3, 4 och 5 när fastigheterna avstyckats samt att driftkostnaderna ska börja fördelas när bygglov lämnas på resp fastighet. Av den anledningen anser styrelsen att utdebiteringen följer förrättningsbeslutet. Vad gäller förrättningen av Snäckenvägens samfällighet så gjordes den om 1999 då Hudiksvalls kommun mfl inte längre ansåg sig skyldiga att betala för Snäckenvägen. Vid denna förrättning, som motionsställaren själv deltog i, fick Långvinds vägförening en andel på ca 93%. Samtidigt åtog sig styrelsen för Långvinds samfällighetsförening att administrera vägavgifterna för fastighetsägarna inom Långvinds fritidsområde åt Snäckenvägens samfällighet. 6

7 Motion nr 3 från Peter Anderzén - Ta bort användningen av Förslag ny budget Eftersom budgeten är grunden for att beräkna utdebiteringen och beslutas på årsmötet så kan styrelsen aldrig efteråt lägga fram ett förslag ny budget, som har skett några gånger. Förstår inte vitsen med detta, det blir bara rörigare med så mycket siffror. Svar från styrelsen: Styrelsen instämmer i att budgeten beslutas av stämman endast en gång. Däremot så avses förslag till ny budget egentligen en resultatprognos för den kommande budgetperioden eftersom den budgeten beslutats ett år innan budgetperioden påbörjas. Styrelsen avser dock att fortsätta redovisa en resultatprognos som tidigare om vi, med ledning av förgående år, ser att vi får större avvikelser från den antagna budgeten Motion nr 4 från Peter Anderzén - Efterlyser information om placeringsstrategi Med ökade uttag av avgifter till föreningen följer att föreningen kommer att förvalta högre belopp och med tiden förmodligen ganska stora belopp. Har styrelsen säkerställt att medlen förvaltas på ett säkert sätt och att försäkring täcker även detta område på ett tryggt sätt. Svar från styrelsen: Styrelsen redovisar detta separat. Motion nr 5 från Peter Anderzén - Säkerställ att vår gällande anläggningsförrättning överensstämmer med verkligheten Vintervatten på Rävstigen verkar ha varit ett lyckosamt genomfört arbete av de boende för att få tillgång till vintervatten. Nu uppstår dock en situation där den gällande anläggningsförrättningen inte längre stämmer med verkligheten. Detta innebär att den verkliga utformningen nu inte längre är rättsligt bindande. Innebär det att styrelsen kommer att åtgärda så att förrättningen kommer att ändras eller hur har Ni tänkt hantera denna situation? Svar från styrelsen: Utformningen av avtalet med de boende på Rävstigen gjordes med stöd av lantmätaren inom gemensamhetsanläggning 2 så utformningen är korrekt gjord. Vad gäller gemensamhetsanläggning 4 (vattenverk) så ska andelstalen för de boende på Rävstigen så småningom ändras av lantmäteriet, helt i enlighet med avtalet. Eftersom registrering av nya andelstal kostar pengar så avser styrelsen efter samråd med lantmäteriet att samla ihop alla aktuella ändringar till ett ärende för att få ned kostnaden för registreringen. Som styrelsen redogjort tidigare så saknas sedan många år registrering av korrekta andelstal hos Lantmäteriet för de boende på Byhedsstigen, Svensviksvägen med flera. Motion nr 6 Vintervatten Harstigen Om stämman för Långvinds samfällighetsförening (LSF) beslutar att för dagen avbryta planeringen av vintervatten för hela området eller att det flyttas fram på obestämd tid, önskar boende på Harstigen att för egen del och till egen kostnad få tillstånd att dra erforderlig vattenledning för vintervatten enl. bifogat förslag. 7

8 Fortsättn. motion nr. 6 - vintervatten Harstigen Föreslagen ledning utgör stamledning fram till tomtgränsen och skall vara den dimension och material samt i övrigt genomföras enligt samfällighetsföreningens (LSF) krav. Vintervatten kopplas i egen ledning in till huset och bekostas av fastighetsägaren. Stigombudet Laila Kvist har genomfört en förfrågan till samtliga fastighetsägare på Harstigen, totalt 20 st och av dessa är 7st intresserade att i dag anordna vintervatten, se bifogad översiktskarta. Sedan tidigare har Harstigen 8 borrad brunn och Harstigen 18 och 20 vintervatten från Byhedsstigen. Med tanke på att det endast är 7st intresserade och samtliga är samlade på den inre delen av gatan är denna lösning för oss optimal både ekonomiskt och tekniskt, samt att det inte möter några hinder att senare enkelt bygga ut för hela gatan/området. Senare anslutningar får regleras med avtal. Vårt förslag i huvudsak * Ägarna till deltagande fastigheter bildar en förening (FHAR Föreningen Harstigen) för finansiering, projektering och underhåll aven anläggning för vintervatten * FHAR sluter ett avtal med Långvinds samfällighetsförening (LSF) som reglerar ansvaret för projektering och underhåll av anläggningen * LSF utser en bygg/kvalitetsansvarig, som följer arbetet för LSF: räkning * LSF upplåter mark för stamnätet utan kostnad, medan FHAR står för samtliga projekterings, material och arbetskostnader * Avtal tecknas med LSF att senare överta anläggningen till en skälig kostnad *FHAR motsätter sig inte LSF planer för en framtida utbyggnad av vintervattennätet Vi kan tänka oss två anslutningsalternativ till befintliga stamledningar: Alt.l Vi ansluter mot ledning Harstigen 18 som kommer från Byhedsstigen (Prio.l) Alt 2 Vi ansluter mot den nydragna ledningen på Rävstigen Denna motion utgör ett grundförslag som vi är öppna för att diskutera detaljer omkring, men avser beslut för att påbörja arbetet hösten 2011 Med vänlig hälsning Ove Westerlund Styrelsens svar: Styrelsen anser att fastighetsägarna på Harstigen ska ansluta sig till huvudvattenledningen vid Saltpannevägen, även om stämman beslutar att lägga vintervattenfrågan på is tillsvidare. Styrelsen föreslår stämman att av avslå motionen och istället ge styrelsen i uppdrag att förhandla fram ett avtal liknande det med Rävstigen men med anslutningspunkt vid Saltpannevägen. Skulle däremot stämman bifalla motionen föreslår styrelsen att styrelsen får i uppdrag att förhandla fram ett avtal liknande det som träffades med fastighetsägarna på Rävstigen. Motion nr 7 från Arne Jansson Ingrepp i naturen mm Det genomförs många förändringar i nutid inom Långvinds fritidsområde. På gott och ont. Många är nödvändiga och betyder förbättringar för medlemmarna, men det innebär också stora ingrepp i naturen. Stora stenar och stubbar ligger och förfular området, och den natur som vi alltid varit stolta över är inte lika vacker nu. Jag vill att styrelsen tar upp detta till diskussion på årsmötet. Min förhoppning är att föreningen beslutar att åtgärda detta och att området återställs i det skick som vi tidigare har varit så stolta över. Styrelsens svar: Styrelsen kommer att årgärda det så långt det är praktiskt möjligt. 8

9 Underhålls- och förnyelseplan för Långvinds samfällighetsförening Inledning Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter är föreningen skyldig att avsätta medel till fonder för att säkerställa underhåll och förnyelse av våra gemensamhetsanläggningar, när gemensamhetsanläggningen är av kommunalteknisk natur. I vår förening gäller detta vattenverk, vattenledningar och vägar. Av den anledningen har styrelsen uppdaterat underhålls- och förnyelseplanen från 2010 uppdelad på de olika gemensamhetsanläggningarna så medlemmar kan ställning till storleken på fondavsättningarna. Gemensamhetsanläggning GA2 (Vägar, grönområden och vattenledningar i etapp 1 Långvind) Totalt eget kapital för GA2 är 348 Tkr. Vägar: Fonderade medel per var 217 Tkr och styrelsen föreslår att årets fondering blir 80 Tkr, totalt 297 Tkr per För 2011/2012 är den budgeterade fonderingen 70 Tkr. Styrelsen föreslår att fonderingen fortsätter med 70 Tkr per år så att om ca 10 år finns ca 900 Tkr för lagning av de asfalterade vägarna. Åren gjordes ett motsvarande arbete. Vattenledningar: Styrelsen bedömer att den kvarvarande livslängden på vattenledningarna och ventiler är max år men befarar att vissa delar av ledningsnätet kan ha kortare livslängd. Per finns inga medel fonderade för vattenledningar. För 2011/2012 är den budgeterade fonderingen 413 Tkr. Styrelsen föreslår att fondering fortsättningsvis görs med kr/fastighet som innebär att det finns fonderat 7,5 Mkr om 17 år. Se även styrelsens förslag till nya vattenledningar. Gemensamhetsanläggning GA3 (Vägar och vattenledningar i etapp 2 Korsholmen) Totalt eget kapital för GA3 är 100 Tkr. Vägar: Per finns inget fonderat och styrelsen föreslår att årets fondering blir 70 Tkr. Grusvägarna behöver justeras vart tredje år för ca 30 Tkr och därför finns i budgeten för 2011/2012 och 2012/2013 inget behov av fondering då grusvägarna nyligen lagts om och fonderade medel finns. Vattenledningar: Styrelsen bedömer att den kvarvarande livslängden på vattenledningarna och ventiler är ca år. Per fanns 8 Tkr fonderade för vattenledningar men för 2011/2012 är den budgeterade fonderingen 129 Tkr, vilket ger en total fondering om om 137 Tkr. Styrelsen föreslår att fondering görs med kr/fastighet per år fortsättningsvis. Gemensamhetsanläggning GA4 (Brunn och vattenverk) Totalt eget kapital för GA4 är 304 Tkr. Fonderade medel per var 28 Tkr och styrelsen föreslår att årets fondering blir 222 Tkr, totalt 250 Tkr. Under våren 2011 byttes en hydrofor ut och inom en femårsperiod ska den andra hydroforen samt ett antal pumpar bytas till ett totalt belopp på ca 150 Tkr. Med årets fondering bedömer styrelsen att fonderade medel räcker för det framtida underhållet. Gemensamhetsanläggning GA5 (Båthamn, klubbstuga, sommarbutik, tennisbanor, bangolf mm) Totalt eget kapital för GA5 är 205 Tkr. För klubbstuga, tennisbana, sommarbutik, bangolf mm fanns inga fonderade medel per utan ett underskott på 343 Tkr. I och med den extra utdebiteringen 2010/2011 är nu underskottet borta. För 2011/2012 är fonderingen budgeterat till 60 Tkr och för 2012/2013 är fonderingen 30 Tkr vilket innebär att det finns totalt 90 Tkr i fonderade medel Styrelsen bedömer att fonderingsbehovet är ca 75 Tkr om 2-3 år för att asfaltera om en av tennisbanorna. Övrigt underhåll bedömer styrelsen att den täcks in i den löpande budgeten. Det egna kapitalet för båthamnen i Saltpannan är 154 Tkr varav 113 Tkr är fonderat. Våren 2011 reparerades bryggorna. De fonderade medlen och det egna kapitalet räcker för kommande besiktning, byte av ankarkättingar samt renoveringar av landfästen och därför föreslås årsavgiften ligga kvar på nuvarande nivå. Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening 9

10 Förslag till nya vattenledningar inom etapp 1 Styrelsen fick i uppdrag av stämman 2010 att ta fram ett nytt förslag om byte av vattenledningar som möjliggör åretruntvatten för etapp I. Styrelsen har även konstaterat att huvudvattenledningarna är i sådant dåligt skick att de bör bytas ut mot nya ledningar. Styrelsens förslag är att föreningen (i detta förslag menas att föreningen är andelsägarna gemensamt inom GA2) bekostar nya huvudvattenledningar utmed vägarna som läggs på frostfritt djup. Styrelsen har budgeterat huvudvattenledningarna till 2,1 Mkr och föreslår att utbyggnaden sker i två etapper (se nedanstående bild). För att finansiera de nya huvudvattenledningarna likviditetsmässigt föreslår styrelsen att föreningen tar ett lån på upp till 1,7 Mkr samt tar fonderade medel (413 Tkr per ) som täcker kapitalbehovet för de två etapperna. Skulle stämman komma fram till att föreningen inte skall ta upp ett lån föreslås att de nya huvudvattenledningarna utförs då fonderade medel räcker till den första etappen vilket beräknas ske inom 3-4 år. Styrelsen föreslår stämman att antar förslaget helt eller med smärre justeringar. Styrelsen avser att till nästa års stämma lämna ett förslag som möjliggör åretruntvatten för boende inom etapp I. 10

11 Framställan från styrelsen Framställan nr 1 Kapitalplacering Vi berörde det på förra årets stämma och vår princip är i korthet att särredovisa fonderingarna och placera pengarna med så hög ränta som möjligt utan att ta några större risker. Att placera pengarna i t ex högriskfonder, som i och för sig kan ge högre avkastning, kräver mycket mer tid för bevakning och är ganska osäkert i dagens turbulenta finansiella situation i världen. Har även tänkt att ränteintäkterna i framtiden ska ge en uppräkning av fonderade medel. Framställan nr 2 Disponering för Fiberstaden av del i föreningens förråd Fiberstaden som lägger fiber för bredband inom Långvinds fritidsområde önskar disponera ett rum i föreningens förråd vid sommarbutiken där el och väderskydd finns. Styrelsen bedömer att det finns plats där och föreslår därför stämman att styrelsen får i mandat att träffa ett avtal med Fiberstaden om detta. Framställan nr 3 Lekutrustning Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att investera inom ramen för beslutad budget i ny lekutrustning till ett belopp om 60 Tkr inom fritidsområdet. Lekutrustningen kan t ex vara nya gungbrädor eller en brygga i Dragöspunsarna som möjliggör för ungdomar att fiska under veckans alla dagar. 11

12 STYRELSE OCH ANSVARIGA Ordförande, webbplats Torbjörn Englund Hållg. 3, Västerås Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.)mobil: E-post: Vice ordförande, Båthamn Saltpannan Lennart Sundberg Norra Kyrkogatan 1 A, Hudiksvall Adress Långvind: Ejderstigen (bost,)mobil: , E-post: Kassör Sven Sjöberg Svanstigen 19, Enånger Tel (skype), (Långvind) Adress Långvind: Svanstigen 19 Mobil: , E-post: Sekreterare Christina Wall Edelbergsv. 56, Bollnäs Adress Långvind: Orrstigen (bost.), mobil: E-post: Vattenledn. och vattenverk Bo Sjöberg Svensviksvägen 3, Enånger , mobil: E-post: Sopor, återvinning och renhållning Britta Englund Svensviksvägen 8, Enånger (bost.) E-post: Bangolf Margaretha Holmgren Sunnanvindsg. 20, Västerås Adress Långvind: Fornstigen (bost.), (Långvind) Mobil: , E-post: Ersättare, skogsansvarig Anders Björkman Änga 212, Enånger Adress Långvind: Byhedsstigen 15 Telefon: (bostad) (Långvind) Mobil:, E-post: Ersättare, vägar Per Eriksson Lagga Tegelhuset, Uppsala Adress Långvind: Öringstigen 3 Mobil: E-post: Ersättare Tord Karlsson Hyacintv. 27, Västerås Adress Långvind: Strandstigen (bost.), E-post: Ersättare Elisabeth Bystedt Adress Långvind: Tärnstigen (bost.), Mobil: E-post: Ersättare Anders Kjällman Götg. 1, Uppsala Adress Långvind: Rävstigen (bost.), (Långvind) Mobil: , E-post: Tillsynsman inklusive snöröjning och sandning Leif Hellström Lummerstigen 3, Enånger (bost.), Mobil: Valberedning Ingrid Anderzén, sammankallande Åsgårdsvägen 88, Sollentuna Adress Långvind: Svanstigen (bost.) Kurt Jansson, (bost.), (Långvind) Leif Hellström (bost.), Revisorer Marcela Arosenius Vintertullstorget 50, Stockholm Adress Långvind: Fornstigen (bost.), (Långvind) Björn Bergström Älgstigen 27, Enånger (bost.), (arb.) Mobil: , E-post: Revisorersättare Peter Grönström , (Långvind) Dagmar Thullberg (bost.), mobil: Ansvariga: Fiske Hans Andersson Köpmangatan 22 C, Söderhamn Adress Långvind: Ejderstigen (bost.), (Långvind) Renhållning strandtoaletter Cajsa Broberg Byhedsstigen 10, Enånger Mpbil: Skidspår Långvind - Långvindsbruk Sven Olof Grenedal Fornstigen 12, Enånger Mobil: , Båthamnen i Dragösviken Jan Ove Holmström Alftav. 4C, Bollnäs Adress Långvind:Fornstigen (bost.), Mobil: Tennis Kurt Jansson, se under valberedning 12

13 egna Mötesanteckningar 13

14 kalender 2011 TENNIS Tennisskola för barn 7-12 år Planeras prel.till v. 28 mån-fre beroende på tillgången på instruktörer. Vi behöver hjälp med tränare. Hör gärna av Dig! FRITT INTRÄDE LÅNGVINDS DAGen Café & Restaurang vid Långvinds bruk Det är inte klart med arrendator i skrivande stund. Förhoppningen är ändå att Musik på torsdagkvällar ska fortgå trots detta. Info kommer på anslagstavlan och på och Långvind Open Denna tävling för vuxna är beroende av vädret. Alla aktuella aktiviteter finns vid tennisbanans anslagstavla Information: Kurt Jansson (Långvind) Lördag 23 juli Start kl Loppis, hantverksförsäljning, barnaktiviteter, servering, naturstig, ponnyridning m.m Samling i kapellet Långvindsjoggen, 5 km Långvinds bruk. Start kl Hermansson och Stark underhåller i Kolhuset senare under kvällen. - Dam- och herrklass samt ungdomsklass upp till 16 år. - Anm.avgift: 100:-/vuxen, 60:-/ungdom PG Sista anm.dag: 18/7. Efteranmälan senast 2 tim. före start: 200:- - Priser lottas ut Info: , Arrangörer: Långvinds bruksmiljöförening, Långvinds Kapellförening JULI 1 Borka Brygga, Pub-Engmans kapell 1-2 Handelns dagar, Hudiksvall 1-10 Musik vid Dellen 2 Skärgårdstur. Måste förbokas. 3 Loppis m. café kl , Kungsgården Långvind 7 Handelns dagar, Hudiksvall 8 Borka Brygga, Pub-Återbruket 9 Borka Brygga, Träbåtens dag 10 Borka Brygga, Borkanappet 15 Borka Brygga, Pub-Stöldgods 16 Årsstämma kl Sista anm.dag för Långvindsjoggen 22 Borka Brygga, Pub-Humlins Bluesband 23 Långvindsdagen se annons 30 Borka Lys, Segeltävling AUGUSTI 5 Borka Brygga, Pub-Lady Loveless 6 Skärgårdstur. Måste förbokas. 7 Loppis m. café kl , Kungsgården Långvind 12 Borka Brygga, Pub-Stöldgods 25 Kulturskymning, Hudiksvall 27 Skärgårdstur. Måste förbokas. Lyskväll i Skärgården Borka Brygga Avsl. med Återbruket SEPTEMBER OKTOBER 13 Sista sophämtningen v.41 Sommarvattnet stängs av Glöm inte att stänga av servisventilerna innan avstängning NOVEMBER DECEMBER Öppet ALLA DAGAR Tel Med reservation för ev. ändringar. Gå gärna in på och 14

15 FULLMAKT jag/vi (givare) fullmakt för nedanstående person (tagare) att såsom ombud för mig/oss rösta vid föreningsstämman den 16 juli 2011 i Långvinds Samfällighetsförening. Fastighetsbeteckning: Långvind 9: Adress: FULLMAKTHärmed ger Fullmaktsgivare Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Fullmaktstagare Namnförtydligande Utdrag ur lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får delta i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 SFL). Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetoden). I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49 SFL) (andelsmetod). Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud för ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49 SFL). Långvinds Samfällighets förening 15

16 Utgivare: Långvinds Samfällighetsförening Text: Styrelsen Lay-out: Inger Backman Foto: Gunilla Jansson, Inger Backman Väl mött till Årsstämman 2011 långvinds samfällighets förening

www.langvind.se Dagordning:

www.langvind.se Dagordning: LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni Juli 2007 2012 nr. 2 Kallelse till årsstämma söndag 22 juli 2012 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till. årsstämma. Söndag 20 juli 2008

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till. årsstämma. Söndag 20 juli 2008 LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni Juli 2007 2008 nr. 2 Kallelse till årsstämma Söndag 20 juli 2008 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna FIRMA 1 ÄNDAMÅL 2 Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna. Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet (Norrviken

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Långvinds samfällighetsförening 2012

Protokoll fört vid årsstämma för Långvinds samfällighetsförening 2012 Protokoll fört vid årsstämma för Långvinds samfällighetsförening 2012 Protokoll Beslutsprotokoll Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag och

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1(7) STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (LFS). Lagens bestämmelser om förvaltning

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni 2015 nr.2 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Vägförening, (org. nr 849400-6144). 2 FÖRVALTNING Länsstyrelsen har genom resolution

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 20 juli 2014

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 20 juli 2014 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 20 juli 2014 Juni 2014 nr.2 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014 Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014 Protokollstyp Referatprotokoll för Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening

Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Kallelse - Till årsmöte/vägstämma för

Kallelse - Till årsmöte/vägstämma för Kallelse - Till årsmöte/vägstämma för Glamsarvsvägens Samfällighetsförening Väg 30122 Tisdagen 12 april 2016 Plats: Lilltorpet, Falun Tid: 18:00 18:30 Inskrivning av röstlängd per fastighet. Under inskrivningen

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

STADGAR. Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14)

STADGAR. Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14) STADGAR Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14) Ärende Stadgar för Hultavägens vägsamfällighet under firmaändring till Hulta samfällighetsförening, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande redovisning för sin förvaltning av föreningen under räkenskapsåret.

Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande redovisning för sin förvaltning av föreningen under räkenskapsåret. Årsredovisning 2111 211231 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 2111 211231. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

LÄN. Föreningens firma är Åsa samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar Åsa ga:6

LÄN. Föreningens firma är Åsa samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar Åsa ga:6 L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N LÄN Sida1 STADGAR Sammanträdesdatum Sammanträdesledare Ärende Stadgar för Åsa samfällighetsförening, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 15 april 2014 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Årsstämma i Stenyxans Samfällighet Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Dagordning 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justeringsmän 4 styrelsens och revisorernas

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförenings ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförenings ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Årsmöteshandlingar Mora jordägares samfällighetsförenings ordinarie stämma Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Datum 2015-03-29 Plats Bonäs Bygdegård kl: 13.00 Kallelse Mora jordägares

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Till ingressen Till 1 Till 2 SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2002

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2002 1 För samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att i vissa

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål. Sida 1 (6) STADGAR 2005-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat

Läs mer