Dagordning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.langvind.se Dagordning:"

Transkript

1 LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET Juni Juli nr. 2 Kallelse till årsstämma lördag 16 juli 2011 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening till årsstämma 2011 Datum: Lördag 16 juli 2011 Tid: kl Eftersom registreringen tar så lång tid, kom i god tid så att vi kan börja årsstämman kl Plats: Kolhuset, Långvinds Bruk Välkommen till årsstämman Anmäl dig vid ankomsten Deltagarlistan används vid stämman såsom röstlängd. Ett röstkort per fastighet delas ut Detta förutsätter att årsavgiften är betald. Röstkortet används vid eventuell votering på stämman. Fullmakt Om delägare i fastighet inte kan närvara,var vänlig medtag fullmakt. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Kaffe serveras Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna och hoppas på många deltagare. OBS! Vid votering gäller EN röst - EN fastighet Innehåll Kallelse...1 Dagordning...2 Verksamhetsberättelse...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Förslag till budget...5 Förslag till utdebitering/tomt...5 Motioner och svar Underhålls- och förnyelseplan...9 Förslag till nya vattenledn. etapp Framställan från styrelsen...11 Adress/telefonlista...12 Egna mötesanteckningar...13 Anslagstavlan...14 Fullmakt...15

2 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av två justerare, tillika rösträknare 6. Fastställande av röstlängd 7. Stämmans behöriga utlysande 8. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Rapporter 11. Förslag från styrelsen samt motioner till styrelsen 12. Ersättning till styrelsen och revisorerna 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 14. Val av styrelse och styrelseordförande, jämte suppleanter 15. Val av revisorer, jämte suppleanter 16. Val av valberedning 17. Övriga frågor 18. Avslutning Stämmoprotokollet hålls tillgängligt i sommarbutiken senast 1 augusti

3 Verksamhetsberättelse Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Torbjörn Englund ordförande, hemsida Lennart Sundberg vice ordförande, båthamnen i Saltpannan Sven Sjöberg kassör Christina Wall sekreterare Bo Sjöberg VA-ansvar Britta Englund sopor, återvinning och renhållning Margaretha Holmgren bangolf Ersättare Anders Björkman skogsansvarig Per Eriksson vägar inom fritidsomr. Tord Karlsson Elisabeth Bystedt Anders Kjällman Revisorer Ordinarie ledamöter Marcella Arosenius Björn Bergström Revisorssuppleanter Dagmar Thullberg Peter Grönström Valberedningen Ingrid Anderzén sammankallande Kurt Jansson Leif Hellström Ansvariga Hans Andersson fiskevård Kajsa Broberg renhållning strandtoaletter Sven-Olof Grenedal skidspår Jan-Ove Holmström båthamnen Dragösviken Kurt Jansson tennis Styrelsen har haft 8 sammanträden under verksamhetsåret Avgifter Under verksamhetsåret har nedanstående avgifter debiterats fastighetsägarna: Etapp 1 Etapp 2 Bebyggd tomt 2.300: :- Obebyggd tomt 380:- 380:- Vintervatten 250:- 6:- Föreningen förvaltar GA 2 Vägar, grönområden och huvud-va inom etapp 1. GA 3 Huvud-VA-ledningar, vägar och parkområden inom etapp 2, Korsholmen. GA 4 GA 5 Vattenverk Tennisbanor, bangolf, sommarbutik, klubblokal, fotbollsplan, beachvolley, lekplan, bouleplan och båthamn. Avgifterna ska, förutom kostnader inom ovan nämnda gemensamhetsanläggningar (GA), täcka kostnader för sophantering vintertid, administration och trivselåtgärder. Tennis Årsavgift 350:- Separat inbetalning Årsavgift 300:- förskottsinbetalning i samband med betalning av föreningens årsavgift Strötid 30:-/tim. Betalas i sommarbutiken Bangolf Vuxen 20:- Barn under 15 år 10:- Båthamn i Saltpannan Årsavgift för båtplats 250:- Midsommarfirande Firandet började på torsdagskvällen till musik. Föreningen bjöd på korv med bröd och fika. På midsommarafton var det lek och dans under eftermiddagen då Börje Ring spelade. På kvällen dans till Christer Brink. Sommarbutiken/Förråd Sommaren 2010 drevs butiken av Mikael Pettersson. 3 Vintervatten Styrelsen arbetade under året, på stämmans uppdrag, fram ett nytt förslag på vintervatten för etapp 1. Fastighetsägarna på Rävstigen genomförde framgångsrikt förlängning av vintervattenledningar. Vattenverket Under året byttes en hydrofor ut. Skogen Avverkning och gallring enligt skogsplanen genomfördes i en första etapp. Hemsidan Under våren har arbetet med en uppdatering av hemsidan påbörjats med en ny layout och med ett nytt enklare gränssnitt. Den nya hemsidan publicerades den 21/6. Boule Under året har ett flertal aktiviteter med boulespel genomförts. Intresset och deltagandet har varit stort. El och bredband Fortum har inom området påbörjat nedgrävning av elledningar. Likaså har Fiberstaden påbörjat sina arbeten med anslutning av bredband inom området. Långvind 26 juni 2011 Torbjörn Englund Lennart Sundberg Sven Sjöberg Christina Wall Bo Sjöberg Britta Englund Margaretha Holmgren

4 Resultat , budget Resultat 2010/2011 Förslag Totalt Långvinds Samfällighet Ack. Utfall Ack. Utfall Ack. Utfall Ny budg. Budget Budget Konto 2008/ / / / / / Driftsbidr beb E Driftsbidr obeb E Driftsbidr beb E 1,vinterv Driftsbidr beb E Driftsbidr obeb E Driftsbidrag E Morath Intäkt tennis Intäkt minigolf Intäkt båthamn Försäljn skog Driftsbidrag Pimsbovägen Driftsbidrag Snäckenvägen Arrende Erhållna statliga/komm. bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostn för fria driftsbidrag Tenniskostnader Minigolfkostnader Skogskostnader Avgift för Pimsbovägen Avgift Snäckenvägen Sommarvatten, påsläpp,tappning Renhållning, sophämtning Snöröjning, sandning Vägunderhåll Rep.,underhåll av sommarbutik,förråd Rep.,underhåll av vattensystem Rep.,underhåll av båthamn Rep.,underhåll övrigt Elkostnader Reparation o underhåll av maskiner Summa rörelsens direkta kostnader Löner Ersättning styrelsemöten Res- bilersättningar Lagstadg arbetsgiv avgifter Summa personalkostnader Kontorsmaterial Trycksaker Fast telefoni Porto Företagsförsäkringar Kundförluster Möteskostnader Årsmöteskostnader Redovisningstjänster,PA o SS IT-tjänster, web-plats Bankkostnader Tidningar,facklitteratur Föreningsavgifter Övriga externa kostnader Summa externa kostn Summa övriga kostn Ränteintäkter Avskrivn byggnader Resultat före skatt Årets resultat före fondavsättn Fond. nytt vattensystem GA2: (Justerat för Rävstigen -22st) Fond. nytt vattensystemga3:

5 Balansräkning GA2 GA3 GA4 GA5 Adm. Avd. 6 Båthamn Tennis Totalt Tillgångar 0 Lager av varor 0,00 0,00 Nordbanken plusgiro 64709, ,3 Nordbanken fonder och sparkonton , ,47 Innestående Mellanskog 5603, ,00 Kundfordringar 0,00 0,00 Inerima fordringar 0,00 0,00 Summa omsättningstillgångar , ,77 Hus Kråknäs (ej avskrivet) 3000, ,00 Vattensystem Etapp1 (ej avskrivet) 31744, ,00 Maskiner och inventarier (ej avskrivet) 55632, ,00 Summa anläggningstillgångar 90376, ,00 Summa tillgångar , ,77 Skulder Övr. kortfristiga skulder 5100, ,00 Övriga interimsskulder , ,00 Summa skulder , ,00 Eget kapital netto, IB , , , ,53 0, , , ,54 Fondavsättningar, IB , , ,00 0, ,00 0, ,00 Årets resultat före fondjustering , , , ,49 0, , , ,23 Eget kapital brutto, UB , , , ,96 0, , , ,77 Summa skulder o. Eget kapital , , , , , , , ,77 Årets fondavsättning (förslag) 80000, ,00 Årets resultat efter fondavsättningar 21093, , , ,49 0, , , ,23 Fondavs. UB , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 varav fonderat vatten GA2 och GA3, och vägar GA2 och GA3 samt övrigt (förslag) Eget kapital netto UB , , , ,96 0, , , ,77 Resultatsammandrag 2010/2011 Intäkter (avgifter mm) , , , , , , ,00 Kostnader , , , , , , ,77 Årets resultat , , , , , , ,23 Budget 2011/2012 Intäkter (inkl. fonddeb. vattensystem) Kostnader Årets resultat före fondjust Eget kap. brutto, UB , varav fonderat vatten GA2 och GA3, och vägar GA2 och GA3 samt övrigt (förslag) Eget kapital netto UB Budget 2012/2013 Förslag Intäkter (inkl. fonddeb. vattensystem) Kostnader Årets resultat före fondjust Eget kap. brutto, UB varav fonderat vatten GA2 och GA3, och vägar GA2 och GA3 samt övrigt (förslag) Eget kapital netto UB Utdebitering per tomt Årsmöte 2011 Förslag Långvind 9:2 --9:341 Långvind 9:342--9:440 Belopp i kr Etapp 1 Etapp 2 Bebyggd Obebyggd Vintervatten Bebyggd Obebyggd E. Morath Avser Antal GA-nr tomter Vägar, grönomr., Etapp Vägar, grönomr., Etapp Vattenverk Kiosk, Klubbstuga,Båthamn, Golf, Tennis Snäckenvägens vägsamfällighet Pimsbovägens vägsamfällighet Summa per tomt Fondering nytt vattensystem GA2, GA3: Totala avgifter: Båtavgift: 250 kr per plats Fördelning av total utdebitering per gemensamhetsanläggning Belopp i kr Etapp 1 Etapp /2012 Bebyggd Obebyggd Vintervatten Bebyggd Obebyggd E. Morath Totalt GA-nr Antal tomter Vägar, grönomr., Etapp Vägar, grönomr., Etapp Vattenverk Kiosk, Klubbstuga,Båthamn, Golf, Tennis Snäckenvägens vägsamfällighet Pimsbovägens vägsamfällighet Summa tomtavgifter Fondering nytt vattensystem GA2 (-22st): Fondering nytt vattensystem GA3: Totala avgifter: Båtavgifter: 123 st x st x Totala avgifter:

6 Motion nr 1 från Peter Anderzén - Bättre information om Underhålls- och förnyelseplan Fondavsättningar som nu görs uppgår till betydande belopp av den totala utdebiteringen till varje medlem därför känns det angeläget att ge information om hur beräkningarna görs. För att tydliggöra hur beräkningen av denna sker bör planen innehålla uppgifter om: 1. Beskrivning av anläggning 2. Fastställande av anläggningens värde 3. Fastställande aven årlig avsättning som en andel av ovanstående värde 4. Löpande utvisa ackumulerad avsättning I bilaga 1 ges ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Styrelsens bedömning: Bilaga 1 Till förra årets stämma redovisade styrelsen för första gången en detaljerad underhållsplan med en bedömning av kommande underhållsbehov och återanskaffning. Denna plan har även uppdaterats till stämman i år. I planen redovisas fondavsättningar ackumulerat och vilket underhåll som budgeterats för framtiden. Styrelsen anser att denna plan tillgodoser vad motionsställaren och medlemmarna i föreningen efterfrågar. Motion nr 2 från Peter Anderzén - Använd rätt grund för beräkning av utdebitering på medlemmar Innan uttaxering sker, skall styrelsen upprätta en utgifts- och inkomststat (budget) för föreningen. Denna utgör grunden for att beräkna utdebiteringen för respektive medlem och för den gemensamhetsanläggning som medlemmen tillhör. På årsstämman framläggs en debiteringslängd som visar vad var varje medlem ska betala. Föreningsstämman fattar sen beslut om staten(budgeten) och utdebiteringen. Fondavsättning ska ingå i utgifts- och inkomststaten och visa vilka belopp som avsätts för respektive gemensamhetsanläggning. Hur andelstalen fördelar sig framgår av den gällande anläggningsförrättningen. Våra andelstal fördelar sig enligt följande: Gemensamhetsanläggn 2 Gemensamhetsanläggn 3 Gemensamhetsanläggn 4 Gemensamhetsanläggn 5 I den nu utsända debiteringen finns flera angivna belopp i utdebiteringen som inte följer ovanstående antalet andelar enligt gällande anläggningsförrättning. -Till exempel GA 3 där totala antalet andelar är 308 st men för 209 st av dessa betalas endast en bråkdel av övriga och när det gäller fonderingen betalas 0 kr? -I vår anläggningsförrättning finns ingen anläggning som har att göra med Snäckenvägen och Pimsbovägen och således heller inga andelstal att utgå ifrån. Här finns angivet att endast de bebyggda andelarna, alltså st = 326 st ska betala avgift. Styrelsens svar: Totalt 340 st andelar 308 st andelar 957 st andelar 649 st andelar I förrättningen fastslås att de 209 andelarna ska påföras gemensamhetsanläggningarna 3, 4 och 5 när fastigheterna avstyckats samt att driftkostnaderna ska börja fördelas när bygglov lämnas på resp fastighet. Av den anledningen anser styrelsen att utdebiteringen följer förrättningsbeslutet. Vad gäller förrättningen av Snäckenvägens samfällighet så gjordes den om 1999 då Hudiksvalls kommun mfl inte längre ansåg sig skyldiga att betala för Snäckenvägen. Vid denna förrättning, som motionsställaren själv deltog i, fick Långvinds vägförening en andel på ca 93%. Samtidigt åtog sig styrelsen för Långvinds samfällighetsförening att administrera vägavgifterna för fastighetsägarna inom Långvinds fritidsområde åt Snäckenvägens samfällighet. 6

7 Motion nr 3 från Peter Anderzén - Ta bort användningen av Förslag ny budget Eftersom budgeten är grunden for att beräkna utdebiteringen och beslutas på årsmötet så kan styrelsen aldrig efteråt lägga fram ett förslag ny budget, som har skett några gånger. Förstår inte vitsen med detta, det blir bara rörigare med så mycket siffror. Svar från styrelsen: Styrelsen instämmer i att budgeten beslutas av stämman endast en gång. Däremot så avses förslag till ny budget egentligen en resultatprognos för den kommande budgetperioden eftersom den budgeten beslutats ett år innan budgetperioden påbörjas. Styrelsen avser dock att fortsätta redovisa en resultatprognos som tidigare om vi, med ledning av förgående år, ser att vi får större avvikelser från den antagna budgeten Motion nr 4 från Peter Anderzén - Efterlyser information om placeringsstrategi Med ökade uttag av avgifter till föreningen följer att föreningen kommer att förvalta högre belopp och med tiden förmodligen ganska stora belopp. Har styrelsen säkerställt att medlen förvaltas på ett säkert sätt och att försäkring täcker även detta område på ett tryggt sätt. Svar från styrelsen: Styrelsen redovisar detta separat. Motion nr 5 från Peter Anderzén - Säkerställ att vår gällande anläggningsförrättning överensstämmer med verkligheten Vintervatten på Rävstigen verkar ha varit ett lyckosamt genomfört arbete av de boende för att få tillgång till vintervatten. Nu uppstår dock en situation där den gällande anläggningsförrättningen inte längre stämmer med verkligheten. Detta innebär att den verkliga utformningen nu inte längre är rättsligt bindande. Innebär det att styrelsen kommer att åtgärda så att förrättningen kommer att ändras eller hur har Ni tänkt hantera denna situation? Svar från styrelsen: Utformningen av avtalet med de boende på Rävstigen gjordes med stöd av lantmätaren inom gemensamhetsanläggning 2 så utformningen är korrekt gjord. Vad gäller gemensamhetsanläggning 4 (vattenverk) så ska andelstalen för de boende på Rävstigen så småningom ändras av lantmäteriet, helt i enlighet med avtalet. Eftersom registrering av nya andelstal kostar pengar så avser styrelsen efter samråd med lantmäteriet att samla ihop alla aktuella ändringar till ett ärende för att få ned kostnaden för registreringen. Som styrelsen redogjort tidigare så saknas sedan många år registrering av korrekta andelstal hos Lantmäteriet för de boende på Byhedsstigen, Svensviksvägen med flera. Motion nr 6 Vintervatten Harstigen Om stämman för Långvinds samfällighetsförening (LSF) beslutar att för dagen avbryta planeringen av vintervatten för hela området eller att det flyttas fram på obestämd tid, önskar boende på Harstigen att för egen del och till egen kostnad få tillstånd att dra erforderlig vattenledning för vintervatten enl. bifogat förslag. 7

8 Fortsättn. motion nr. 6 - vintervatten Harstigen Föreslagen ledning utgör stamledning fram till tomtgränsen och skall vara den dimension och material samt i övrigt genomföras enligt samfällighetsföreningens (LSF) krav. Vintervatten kopplas i egen ledning in till huset och bekostas av fastighetsägaren. Stigombudet Laila Kvist har genomfört en förfrågan till samtliga fastighetsägare på Harstigen, totalt 20 st och av dessa är 7st intresserade att i dag anordna vintervatten, se bifogad översiktskarta. Sedan tidigare har Harstigen 8 borrad brunn och Harstigen 18 och 20 vintervatten från Byhedsstigen. Med tanke på att det endast är 7st intresserade och samtliga är samlade på den inre delen av gatan är denna lösning för oss optimal både ekonomiskt och tekniskt, samt att det inte möter några hinder att senare enkelt bygga ut för hela gatan/området. Senare anslutningar får regleras med avtal. Vårt förslag i huvudsak * Ägarna till deltagande fastigheter bildar en förening (FHAR Föreningen Harstigen) för finansiering, projektering och underhåll aven anläggning för vintervatten * FHAR sluter ett avtal med Långvinds samfällighetsförening (LSF) som reglerar ansvaret för projektering och underhåll av anläggningen * LSF utser en bygg/kvalitetsansvarig, som följer arbetet för LSF: räkning * LSF upplåter mark för stamnätet utan kostnad, medan FHAR står för samtliga projekterings, material och arbetskostnader * Avtal tecknas med LSF att senare överta anläggningen till en skälig kostnad *FHAR motsätter sig inte LSF planer för en framtida utbyggnad av vintervattennätet Vi kan tänka oss två anslutningsalternativ till befintliga stamledningar: Alt.l Vi ansluter mot ledning Harstigen 18 som kommer från Byhedsstigen (Prio.l) Alt 2 Vi ansluter mot den nydragna ledningen på Rävstigen Denna motion utgör ett grundförslag som vi är öppna för att diskutera detaljer omkring, men avser beslut för att påbörja arbetet hösten 2011 Med vänlig hälsning Ove Westerlund Styrelsens svar: Styrelsen anser att fastighetsägarna på Harstigen ska ansluta sig till huvudvattenledningen vid Saltpannevägen, även om stämman beslutar att lägga vintervattenfrågan på is tillsvidare. Styrelsen föreslår stämman att av avslå motionen och istället ge styrelsen i uppdrag att förhandla fram ett avtal liknande det med Rävstigen men med anslutningspunkt vid Saltpannevägen. Skulle däremot stämman bifalla motionen föreslår styrelsen att styrelsen får i uppdrag att förhandla fram ett avtal liknande det som träffades med fastighetsägarna på Rävstigen. Motion nr 7 från Arne Jansson Ingrepp i naturen mm Det genomförs många förändringar i nutid inom Långvinds fritidsområde. På gott och ont. Många är nödvändiga och betyder förbättringar för medlemmarna, men det innebär också stora ingrepp i naturen. Stora stenar och stubbar ligger och förfular området, och den natur som vi alltid varit stolta över är inte lika vacker nu. Jag vill att styrelsen tar upp detta till diskussion på årsmötet. Min förhoppning är att föreningen beslutar att åtgärda detta och att området återställs i det skick som vi tidigare har varit så stolta över. Styrelsens svar: Styrelsen kommer att årgärda det så långt det är praktiskt möjligt. 8

9 Underhålls- och förnyelseplan för Långvinds samfällighetsförening Inledning Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter är föreningen skyldig att avsätta medel till fonder för att säkerställa underhåll och förnyelse av våra gemensamhetsanläggningar, när gemensamhetsanläggningen är av kommunalteknisk natur. I vår förening gäller detta vattenverk, vattenledningar och vägar. Av den anledningen har styrelsen uppdaterat underhålls- och förnyelseplanen från 2010 uppdelad på de olika gemensamhetsanläggningarna så medlemmar kan ställning till storleken på fondavsättningarna. Gemensamhetsanläggning GA2 (Vägar, grönområden och vattenledningar i etapp 1 Långvind) Totalt eget kapital för GA2 är 348 Tkr. Vägar: Fonderade medel per var 217 Tkr och styrelsen föreslår att årets fondering blir 80 Tkr, totalt 297 Tkr per För 2011/2012 är den budgeterade fonderingen 70 Tkr. Styrelsen föreslår att fonderingen fortsätter med 70 Tkr per år så att om ca 10 år finns ca 900 Tkr för lagning av de asfalterade vägarna. Åren gjordes ett motsvarande arbete. Vattenledningar: Styrelsen bedömer att den kvarvarande livslängden på vattenledningarna och ventiler är max år men befarar att vissa delar av ledningsnätet kan ha kortare livslängd. Per finns inga medel fonderade för vattenledningar. För 2011/2012 är den budgeterade fonderingen 413 Tkr. Styrelsen föreslår att fondering fortsättningsvis görs med kr/fastighet som innebär att det finns fonderat 7,5 Mkr om 17 år. Se även styrelsens förslag till nya vattenledningar. Gemensamhetsanläggning GA3 (Vägar och vattenledningar i etapp 2 Korsholmen) Totalt eget kapital för GA3 är 100 Tkr. Vägar: Per finns inget fonderat och styrelsen föreslår att årets fondering blir 70 Tkr. Grusvägarna behöver justeras vart tredje år för ca 30 Tkr och därför finns i budgeten för 2011/2012 och 2012/2013 inget behov av fondering då grusvägarna nyligen lagts om och fonderade medel finns. Vattenledningar: Styrelsen bedömer att den kvarvarande livslängden på vattenledningarna och ventiler är ca år. Per fanns 8 Tkr fonderade för vattenledningar men för 2011/2012 är den budgeterade fonderingen 129 Tkr, vilket ger en total fondering om om 137 Tkr. Styrelsen föreslår att fondering görs med kr/fastighet per år fortsättningsvis. Gemensamhetsanläggning GA4 (Brunn och vattenverk) Totalt eget kapital för GA4 är 304 Tkr. Fonderade medel per var 28 Tkr och styrelsen föreslår att årets fondering blir 222 Tkr, totalt 250 Tkr. Under våren 2011 byttes en hydrofor ut och inom en femårsperiod ska den andra hydroforen samt ett antal pumpar bytas till ett totalt belopp på ca 150 Tkr. Med årets fondering bedömer styrelsen att fonderade medel räcker för det framtida underhållet. Gemensamhetsanläggning GA5 (Båthamn, klubbstuga, sommarbutik, tennisbanor, bangolf mm) Totalt eget kapital för GA5 är 205 Tkr. För klubbstuga, tennisbana, sommarbutik, bangolf mm fanns inga fonderade medel per utan ett underskott på 343 Tkr. I och med den extra utdebiteringen 2010/2011 är nu underskottet borta. För 2011/2012 är fonderingen budgeterat till 60 Tkr och för 2012/2013 är fonderingen 30 Tkr vilket innebär att det finns totalt 90 Tkr i fonderade medel Styrelsen bedömer att fonderingsbehovet är ca 75 Tkr om 2-3 år för att asfaltera om en av tennisbanorna. Övrigt underhåll bedömer styrelsen att den täcks in i den löpande budgeten. Det egna kapitalet för båthamnen i Saltpannan är 154 Tkr varav 113 Tkr är fonderat. Våren 2011 reparerades bryggorna. De fonderade medlen och det egna kapitalet räcker för kommande besiktning, byte av ankarkättingar samt renoveringar av landfästen och därför föreslås årsavgiften ligga kvar på nuvarande nivå. Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening 9

10 Förslag till nya vattenledningar inom etapp 1 Styrelsen fick i uppdrag av stämman 2010 att ta fram ett nytt förslag om byte av vattenledningar som möjliggör åretruntvatten för etapp I. Styrelsen har även konstaterat att huvudvattenledningarna är i sådant dåligt skick att de bör bytas ut mot nya ledningar. Styrelsens förslag är att föreningen (i detta förslag menas att föreningen är andelsägarna gemensamt inom GA2) bekostar nya huvudvattenledningar utmed vägarna som läggs på frostfritt djup. Styrelsen har budgeterat huvudvattenledningarna till 2,1 Mkr och föreslår att utbyggnaden sker i två etapper (se nedanstående bild). För att finansiera de nya huvudvattenledningarna likviditetsmässigt föreslår styrelsen att föreningen tar ett lån på upp till 1,7 Mkr samt tar fonderade medel (413 Tkr per ) som täcker kapitalbehovet för de två etapperna. Skulle stämman komma fram till att föreningen inte skall ta upp ett lån föreslås att de nya huvudvattenledningarna utförs då fonderade medel räcker till den första etappen vilket beräknas ske inom 3-4 år. Styrelsen föreslår stämman att antar förslaget helt eller med smärre justeringar. Styrelsen avser att till nästa års stämma lämna ett förslag som möjliggör åretruntvatten för boende inom etapp I. 10

11 Framställan från styrelsen Framställan nr 1 Kapitalplacering Vi berörde det på förra årets stämma och vår princip är i korthet att särredovisa fonderingarna och placera pengarna med så hög ränta som möjligt utan att ta några större risker. Att placera pengarna i t ex högriskfonder, som i och för sig kan ge högre avkastning, kräver mycket mer tid för bevakning och är ganska osäkert i dagens turbulenta finansiella situation i världen. Har även tänkt att ränteintäkterna i framtiden ska ge en uppräkning av fonderade medel. Framställan nr 2 Disponering för Fiberstaden av del i föreningens förråd Fiberstaden som lägger fiber för bredband inom Långvinds fritidsområde önskar disponera ett rum i föreningens förråd vid sommarbutiken där el och väderskydd finns. Styrelsen bedömer att det finns plats där och föreslår därför stämman att styrelsen får i mandat att träffa ett avtal med Fiberstaden om detta. Framställan nr 3 Lekutrustning Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att investera inom ramen för beslutad budget i ny lekutrustning till ett belopp om 60 Tkr inom fritidsområdet. Lekutrustningen kan t ex vara nya gungbrädor eller en brygga i Dragöspunsarna som möjliggör för ungdomar att fiska under veckans alla dagar. 11

12 STYRELSE OCH ANSVARIGA Ordförande, webbplats Torbjörn Englund Hållg. 3, Västerås Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.)mobil: E-post: Vice ordförande, Båthamn Saltpannan Lennart Sundberg Norra Kyrkogatan 1 A, Hudiksvall Adress Långvind: Ejderstigen (bost,)mobil: , E-post: Kassör Sven Sjöberg Svanstigen 19, Enånger Tel (skype), (Långvind) Adress Långvind: Svanstigen 19 Mobil: , E-post: Sekreterare Christina Wall Edelbergsv. 56, Bollnäs Adress Långvind: Orrstigen (bost.), mobil: E-post: Vattenledn. och vattenverk Bo Sjöberg Svensviksvägen 3, Enånger , mobil: E-post: Sopor, återvinning och renhållning Britta Englund Svensviksvägen 8, Enånger (bost.) E-post: Bangolf Margaretha Holmgren Sunnanvindsg. 20, Västerås Adress Långvind: Fornstigen (bost.), (Långvind) Mobil: , E-post: Ersättare, skogsansvarig Anders Björkman Änga 212, Enånger Adress Långvind: Byhedsstigen 15 Telefon: (bostad) (Långvind) Mobil:, E-post: Ersättare, vägar Per Eriksson Lagga Tegelhuset, Uppsala Adress Långvind: Öringstigen 3 Mobil: E-post: Ersättare Tord Karlsson Hyacintv. 27, Västerås Adress Långvind: Strandstigen (bost.), E-post: Ersättare Elisabeth Bystedt Adress Långvind: Tärnstigen (bost.), Mobil: E-post: Ersättare Anders Kjällman Götg. 1, Uppsala Adress Långvind: Rävstigen (bost.), (Långvind) Mobil: , E-post: Tillsynsman inklusive snöröjning och sandning Leif Hellström Lummerstigen 3, Enånger (bost.), Mobil: Valberedning Ingrid Anderzén, sammankallande Åsgårdsvägen 88, Sollentuna Adress Långvind: Svanstigen (bost.) Kurt Jansson, (bost.), (Långvind) Leif Hellström (bost.), Revisorer Marcela Arosenius Vintertullstorget 50, Stockholm Adress Långvind: Fornstigen (bost.), (Långvind) Björn Bergström Älgstigen 27, Enånger (bost.), (arb.) Mobil: , E-post: Revisorersättare Peter Grönström , (Långvind) Dagmar Thullberg (bost.), mobil: Ansvariga: Fiske Hans Andersson Köpmangatan 22 C, Söderhamn Adress Långvind: Ejderstigen (bost.), (Långvind) Renhållning strandtoaletter Cajsa Broberg Byhedsstigen 10, Enånger Mpbil: Skidspår Långvind - Långvindsbruk Sven Olof Grenedal Fornstigen 12, Enånger Mobil: , Båthamnen i Dragösviken Jan Ove Holmström Alftav. 4C, Bollnäs Adress Långvind:Fornstigen (bost.), Mobil: Tennis Kurt Jansson, se under valberedning 12

13 egna Mötesanteckningar 13

14 kalender 2011 TENNIS Tennisskola för barn 7-12 år Planeras prel.till v. 28 mån-fre beroende på tillgången på instruktörer. Vi behöver hjälp med tränare. Hör gärna av Dig! FRITT INTRÄDE LÅNGVINDS DAGen Café & Restaurang vid Långvinds bruk Det är inte klart med arrendator i skrivande stund. Förhoppningen är ändå att Musik på torsdagkvällar ska fortgå trots detta. Info kommer på anslagstavlan och på och Långvind Open Denna tävling för vuxna är beroende av vädret. Alla aktuella aktiviteter finns vid tennisbanans anslagstavla Information: Kurt Jansson (Långvind) Lördag 23 juli Start kl Loppis, hantverksförsäljning, barnaktiviteter, servering, naturstig, ponnyridning m.m Samling i kapellet Långvindsjoggen, 5 km Långvinds bruk. Start kl Hermansson och Stark underhåller i Kolhuset senare under kvällen. - Dam- och herrklass samt ungdomsklass upp till 16 år. - Anm.avgift: 100:-/vuxen, 60:-/ungdom PG Sista anm.dag: 18/7. Efteranmälan senast 2 tim. före start: 200:- - Priser lottas ut Info: , Arrangörer: Långvinds bruksmiljöförening, Långvinds Kapellförening JULI 1 Borka Brygga, Pub-Engmans kapell 1-2 Handelns dagar, Hudiksvall 1-10 Musik vid Dellen 2 Skärgårdstur. Måste förbokas. 3 Loppis m. café kl , Kungsgården Långvind 7 Handelns dagar, Hudiksvall 8 Borka Brygga, Pub-Återbruket 9 Borka Brygga, Träbåtens dag 10 Borka Brygga, Borkanappet 15 Borka Brygga, Pub-Stöldgods 16 Årsstämma kl Sista anm.dag för Långvindsjoggen 22 Borka Brygga, Pub-Humlins Bluesband 23 Långvindsdagen se annons 30 Borka Lys, Segeltävling AUGUSTI 5 Borka Brygga, Pub-Lady Loveless 6 Skärgårdstur. Måste förbokas. 7 Loppis m. café kl , Kungsgården Långvind 12 Borka Brygga, Pub-Stöldgods 25 Kulturskymning, Hudiksvall 27 Skärgårdstur. Måste förbokas. Lyskväll i Skärgården Borka Brygga Avsl. med Återbruket SEPTEMBER OKTOBER 13 Sista sophämtningen v.41 Sommarvattnet stängs av Glöm inte att stänga av servisventilerna innan avstängning NOVEMBER DECEMBER Öppet ALLA DAGAR Tel Med reservation för ev. ändringar. Gå gärna in på och 14

15 FULLMAKT jag/vi (givare) fullmakt för nedanstående person (tagare) att såsom ombud för mig/oss rösta vid föreningsstämman den 16 juli 2011 i Långvinds Samfällighetsförening. Fastighetsbeteckning: Långvind 9: Adress: FULLMAKTHärmed ger Fullmaktsgivare Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Fullmaktstagare Namnförtydligande Utdrag ur lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får delta i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 SFL). Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetoden). I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49 SFL) (andelsmetod). Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud för ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49 SFL). Långvinds Samfällighets förening 15

16 Utgivare: Långvinds Samfällighetsförening Text: Styrelsen Lay-out: Inger Backman Foto: Gunilla Jansson, Inger Backman Väl mött till Årsstämman 2011 långvinds samfällighets förening

www.langvind.se Dagordning:

www.langvind.se Dagordning: LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni Juli 2007 2012 nr. 2 Kallelse till årsstämma söndag 22 juli 2012 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni 2015 nr.2 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Mark- och miljödomstolen och vintervatten Information om domslutet från Mark- och miljödomstolen samt det fortsatta arbetet med vintervatten.

Läs mer

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014 Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014 Protokollstyp Referatprotokoll för Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag

Läs mer

LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET April 2005 nr. 1 SOMMARBUTIKEN -vara eller inte vara I november 2004 hade vi ett möte med Andreas Persson om sommaren 2005. Andreas lämnade då klartecken

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se April 2014 nr.1 BIDRA TILL ETT TREVLIGARE LÅNGVIND! Sommar och semester närmar sig med stormsteg. För att underhålla och förbättra

Läs mer

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 Protokollstyp Referatprotokoll för Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag

Läs mer

LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET April 2006 nr. 1 Lill-Babs till Långvind! Långvindsdagen 2006 blir tre dagar, 21 23 juli. Fredagen den 21 juli börjar Långvindsdagen i Långvindsbruk

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Kallelse till Årsstämma

Kallelse till Årsstämma Kallelse till Årsstämma Tidö-Lindö Samfällighetsförening Datum: tisdagen den 20 april 2010 Tid: kl 18.30 Plats: Föreningslokalen på Västerängen Kom ihåg att det är Årsstämman som beslutar hur vi ska ha

Läs mer

Kallelse till Årsstämma

Kallelse till Årsstämma Kallelse till Årsstämma Tidö-Lindö Samfällighetsförening Datum: tisdagen den 21 april 2009 Tid: kl 18.30 Plats: Föreningslokalen på Västerängen Kom ihåg att det är Årsstämman som beslutar hur vi ska ha

Läs mer

Kompletterande handlingar inför stämman 2012

Kompletterande handlingar inför stämman 2012 Kompletterande handlingar inför stämman 2012 Förvaltningsberättelse 2011 Resultaträkning 2011 Balansräkning 2011 Revisionsrapport Motioner Behandling av motioner Förslag från styrelsen om stadgeändring

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Årsredovisning. Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal

Årsredovisning. Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal Årsredovisning 2014 05 01 2015 04 30 Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal Verksamhetsberättelsens innehåll sidan Dagordning och kallelse till stämman 1 Förord 2 Styrelse,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Segersängs samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma i Segersängs samfällighetsförening Kallelse till årsstämma i Segersängs samfällighetsförening Delges: Fastighetsägare i Segersängs samfällighetsförening Datum: Tisdagen den 29 maj 2012 Tid: Kl 18:30 Plats: Blåsippsbacken, dvs sluttningen

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2014

FÖRENINGSSTÄMMA 2014 Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2014 SÖNDAGEN DEN 18 MAJ 2014 KL 11.00 I VÄSTERLJUNGS SOCKENSTUGA Kaffe

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

14 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN OCH SEKTIONERNA Se sidan 15

14 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN OCH SEKTIONERNA Se sidan 15 1 FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE 2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN 3 VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 4 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, TILLIKA RÖSTRÄKNARE 5 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Läs mer

2009-07-17. ATT BO i Bostadsrätt

2009-07-17. ATT BO i Bostadsrätt ATT BO i Bostadsrätt Inledning Att bo i bostadsrätt skiljer sig en del från andra former av boende. Särskilt om man kommer flyttande från en hyresrättslägenhet eller en enskild villa, finns det en del

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Mötet startar kl 14.00, men kom i god tid, tänk på att avprickningen vid ingången brukar ta lång tid. Ta med stämmomaterialet till stämman.

Mötet startar kl 14.00, men kom i god tid, tänk på att avprickningen vid ingången brukar ta lång tid. Ta med stämmomaterialet till stämman. Ingaröstrands Samfällighetsförening (ISF) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 TID: Lördag 18 april 2015 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2015 års föreningsstämma i Ingaröstrands samfällighetsförening.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 22 april 2015

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 22 april 2015 HSB brf Snösätra 229 PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 22 april 2015 1 Föreningsstämmans öppnande Styrelsens ordförande, Mikael Grönvoll, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsåret 2010 2-2 - SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2010 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2010

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

FEBRUARI 2009. Att bo i bostadsrätt En skrift om din bostadsrätt och bostadsrättsförening

FEBRUARI 2009. Att bo i bostadsrätt En skrift om din bostadsrätt och bostadsrättsförening FEBRUARI 2009 Att bo i bostadsrätt En skrift om din bostadsrätt och bostadsrättsförening Copyright Johnér Bildbyrå AB / Jeppe Wikström Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt skiljer sig en del från

Läs mer