Dagordning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.langvind.se Dagordning:"

Transkript

1 LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET Juni Juli nr. 2 Kallelse till årsstämma lördag 16 juli 2011 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening till årsstämma 2011 Datum: Lördag 16 juli 2011 Tid: kl Eftersom registreringen tar så lång tid, kom i god tid så att vi kan börja årsstämman kl Plats: Kolhuset, Långvinds Bruk Välkommen till årsstämman Anmäl dig vid ankomsten Deltagarlistan används vid stämman såsom röstlängd. Ett röstkort per fastighet delas ut Detta förutsätter att årsavgiften är betald. Röstkortet används vid eventuell votering på stämman. Fullmakt Om delägare i fastighet inte kan närvara,var vänlig medtag fullmakt. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Kaffe serveras Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna och hoppas på många deltagare. OBS! Vid votering gäller EN röst - EN fastighet Innehåll Kallelse...1 Dagordning...2 Verksamhetsberättelse...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Förslag till budget...5 Förslag till utdebitering/tomt...5 Motioner och svar Underhålls- och förnyelseplan...9 Förslag till nya vattenledn. etapp Framställan från styrelsen...11 Adress/telefonlista...12 Egna mötesanteckningar...13 Anslagstavlan...14 Fullmakt...15

2 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av två justerare, tillika rösträknare 6. Fastställande av röstlängd 7. Stämmans behöriga utlysande 8. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Rapporter 11. Förslag från styrelsen samt motioner till styrelsen 12. Ersättning till styrelsen och revisorerna 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 14. Val av styrelse och styrelseordförande, jämte suppleanter 15. Val av revisorer, jämte suppleanter 16. Val av valberedning 17. Övriga frågor 18. Avslutning Stämmoprotokollet hålls tillgängligt i sommarbutiken senast 1 augusti

3 Verksamhetsberättelse Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Torbjörn Englund ordförande, hemsida Lennart Sundberg vice ordförande, båthamnen i Saltpannan Sven Sjöberg kassör Christina Wall sekreterare Bo Sjöberg VA-ansvar Britta Englund sopor, återvinning och renhållning Margaretha Holmgren bangolf Ersättare Anders Björkman skogsansvarig Per Eriksson vägar inom fritidsomr. Tord Karlsson Elisabeth Bystedt Anders Kjällman Revisorer Ordinarie ledamöter Marcella Arosenius Björn Bergström Revisorssuppleanter Dagmar Thullberg Peter Grönström Valberedningen Ingrid Anderzén sammankallande Kurt Jansson Leif Hellström Ansvariga Hans Andersson fiskevård Kajsa Broberg renhållning strandtoaletter Sven-Olof Grenedal skidspår Jan-Ove Holmström båthamnen Dragösviken Kurt Jansson tennis Styrelsen har haft 8 sammanträden under verksamhetsåret Avgifter Under verksamhetsåret har nedanstående avgifter debiterats fastighetsägarna: Etapp 1 Etapp 2 Bebyggd tomt 2.300: :- Obebyggd tomt 380:- 380:- Vintervatten 250:- 6:- Föreningen förvaltar GA 2 Vägar, grönområden och huvud-va inom etapp 1. GA 3 Huvud-VA-ledningar, vägar och parkområden inom etapp 2, Korsholmen. GA 4 GA 5 Vattenverk Tennisbanor, bangolf, sommarbutik, klubblokal, fotbollsplan, beachvolley, lekplan, bouleplan och båthamn. Avgifterna ska, förutom kostnader inom ovan nämnda gemensamhetsanläggningar (GA), täcka kostnader för sophantering vintertid, administration och trivselåtgärder. Tennis Årsavgift 350:- Separat inbetalning Årsavgift 300:- förskottsinbetalning i samband med betalning av föreningens årsavgift Strötid 30:-/tim. Betalas i sommarbutiken Bangolf Vuxen 20:- Barn under 15 år 10:- Båthamn i Saltpannan Årsavgift för båtplats 250:- Midsommarfirande Firandet började på torsdagskvällen till musik. Föreningen bjöd på korv med bröd och fika. På midsommarafton var det lek och dans under eftermiddagen då Börje Ring spelade. På kvällen dans till Christer Brink. Sommarbutiken/Förråd Sommaren 2010 drevs butiken av Mikael Pettersson. 3 Vintervatten Styrelsen arbetade under året, på stämmans uppdrag, fram ett nytt förslag på vintervatten för etapp 1. Fastighetsägarna på Rävstigen genomförde framgångsrikt förlängning av vintervattenledningar. Vattenverket Under året byttes en hydrofor ut. Skogen Avverkning och gallring enligt skogsplanen genomfördes i en första etapp. Hemsidan Under våren har arbetet med en uppdatering av hemsidan påbörjats med en ny layout och med ett nytt enklare gränssnitt. Den nya hemsidan publicerades den 21/6. Boule Under året har ett flertal aktiviteter med boulespel genomförts. Intresset och deltagandet har varit stort. El och bredband Fortum har inom området påbörjat nedgrävning av elledningar. Likaså har Fiberstaden påbörjat sina arbeten med anslutning av bredband inom området. Långvind 26 juni 2011 Torbjörn Englund Lennart Sundberg Sven Sjöberg Christina Wall Bo Sjöberg Britta Englund Margaretha Holmgren

4 Resultat , budget Resultat 2010/2011 Förslag Totalt Långvinds Samfällighet Ack. Utfall Ack. Utfall Ack. Utfall Ny budg. Budget Budget Konto 2008/ / / / / / Driftsbidr beb E Driftsbidr obeb E Driftsbidr beb E 1,vinterv Driftsbidr beb E Driftsbidr obeb E Driftsbidrag E Morath Intäkt tennis Intäkt minigolf Intäkt båthamn Försäljn skog Driftsbidrag Pimsbovägen Driftsbidrag Snäckenvägen Arrende Erhållna statliga/komm. bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostn för fria driftsbidrag Tenniskostnader Minigolfkostnader Skogskostnader Avgift för Pimsbovägen Avgift Snäckenvägen Sommarvatten, påsläpp,tappning Renhållning, sophämtning Snöröjning, sandning Vägunderhåll Rep.,underhåll av sommarbutik,förråd Rep.,underhåll av vattensystem Rep.,underhåll av båthamn Rep.,underhåll övrigt Elkostnader Reparation o underhåll av maskiner Summa rörelsens direkta kostnader Löner Ersättning styrelsemöten Res- bilersättningar Lagstadg arbetsgiv avgifter Summa personalkostnader Kontorsmaterial Trycksaker Fast telefoni Porto Företagsförsäkringar Kundförluster Möteskostnader Årsmöteskostnader Redovisningstjänster,PA o SS IT-tjänster, web-plats Bankkostnader Tidningar,facklitteratur Föreningsavgifter Övriga externa kostnader Summa externa kostn Summa övriga kostn Ränteintäkter Avskrivn byggnader Resultat före skatt Årets resultat före fondavsättn Fond. nytt vattensystem GA2: (Justerat för Rävstigen -22st) Fond. nytt vattensystemga3:

5 Balansräkning GA2 GA3 GA4 GA5 Adm. Avd. 6 Båthamn Tennis Totalt Tillgångar 0 Lager av varor 0,00 0,00 Nordbanken plusgiro 64709, ,3 Nordbanken fonder och sparkonton , ,47 Innestående Mellanskog 5603, ,00 Kundfordringar 0,00 0,00 Inerima fordringar 0,00 0,00 Summa omsättningstillgångar , ,77 Hus Kråknäs (ej avskrivet) 3000, ,00 Vattensystem Etapp1 (ej avskrivet) 31744, ,00 Maskiner och inventarier (ej avskrivet) 55632, ,00 Summa anläggningstillgångar 90376, ,00 Summa tillgångar , ,77 Skulder Övr. kortfristiga skulder 5100, ,00 Övriga interimsskulder , ,00 Summa skulder , ,00 Eget kapital netto, IB , , , ,53 0, , , ,54 Fondavsättningar, IB , , ,00 0, ,00 0, ,00 Årets resultat före fondjustering , , , ,49 0, , , ,23 Eget kapital brutto, UB , , , ,96 0, , , ,77 Summa skulder o. Eget kapital , , , , , , , ,77 Årets fondavsättning (förslag) 80000, ,00 Årets resultat efter fondavsättningar 21093, , , ,49 0, , , ,23 Fondavs. UB , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 varav fonderat vatten GA2 och GA3, och vägar GA2 och GA3 samt övrigt (förslag) Eget kapital netto UB , , , ,96 0, , , ,77 Resultatsammandrag 2010/2011 Intäkter (avgifter mm) , , , , , , ,00 Kostnader , , , , , , ,77 Årets resultat , , , , , , ,23 Budget 2011/2012 Intäkter (inkl. fonddeb. vattensystem) Kostnader Årets resultat före fondjust Eget kap. brutto, UB , varav fonderat vatten GA2 och GA3, och vägar GA2 och GA3 samt övrigt (förslag) Eget kapital netto UB Budget 2012/2013 Förslag Intäkter (inkl. fonddeb. vattensystem) Kostnader Årets resultat före fondjust Eget kap. brutto, UB varav fonderat vatten GA2 och GA3, och vägar GA2 och GA3 samt övrigt (förslag) Eget kapital netto UB Utdebitering per tomt Årsmöte 2011 Förslag Långvind 9:2 --9:341 Långvind 9:342--9:440 Belopp i kr Etapp 1 Etapp 2 Bebyggd Obebyggd Vintervatten Bebyggd Obebyggd E. Morath Avser Antal GA-nr tomter Vägar, grönomr., Etapp Vägar, grönomr., Etapp Vattenverk Kiosk, Klubbstuga,Båthamn, Golf, Tennis Snäckenvägens vägsamfällighet Pimsbovägens vägsamfällighet Summa per tomt Fondering nytt vattensystem GA2, GA3: Totala avgifter: Båtavgift: 250 kr per plats Fördelning av total utdebitering per gemensamhetsanläggning Belopp i kr Etapp 1 Etapp /2012 Bebyggd Obebyggd Vintervatten Bebyggd Obebyggd E. Morath Totalt GA-nr Antal tomter Vägar, grönomr., Etapp Vägar, grönomr., Etapp Vattenverk Kiosk, Klubbstuga,Båthamn, Golf, Tennis Snäckenvägens vägsamfällighet Pimsbovägens vägsamfällighet Summa tomtavgifter Fondering nytt vattensystem GA2 (-22st): Fondering nytt vattensystem GA3: Totala avgifter: Båtavgifter: 123 st x st x Totala avgifter:

6 Motion nr 1 från Peter Anderzén - Bättre information om Underhålls- och förnyelseplan Fondavsättningar som nu görs uppgår till betydande belopp av den totala utdebiteringen till varje medlem därför känns det angeläget att ge information om hur beräkningarna görs. För att tydliggöra hur beräkningen av denna sker bör planen innehålla uppgifter om: 1. Beskrivning av anläggning 2. Fastställande av anläggningens värde 3. Fastställande aven årlig avsättning som en andel av ovanstående värde 4. Löpande utvisa ackumulerad avsättning I bilaga 1 ges ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Styrelsens bedömning: Bilaga 1 Till förra årets stämma redovisade styrelsen för första gången en detaljerad underhållsplan med en bedömning av kommande underhållsbehov och återanskaffning. Denna plan har även uppdaterats till stämman i år. I planen redovisas fondavsättningar ackumulerat och vilket underhåll som budgeterats för framtiden. Styrelsen anser att denna plan tillgodoser vad motionsställaren och medlemmarna i föreningen efterfrågar. Motion nr 2 från Peter Anderzén - Använd rätt grund för beräkning av utdebitering på medlemmar Innan uttaxering sker, skall styrelsen upprätta en utgifts- och inkomststat (budget) för föreningen. Denna utgör grunden for att beräkna utdebiteringen för respektive medlem och för den gemensamhetsanläggning som medlemmen tillhör. På årsstämman framläggs en debiteringslängd som visar vad var varje medlem ska betala. Föreningsstämman fattar sen beslut om staten(budgeten) och utdebiteringen. Fondavsättning ska ingå i utgifts- och inkomststaten och visa vilka belopp som avsätts för respektive gemensamhetsanläggning. Hur andelstalen fördelar sig framgår av den gällande anläggningsförrättningen. Våra andelstal fördelar sig enligt följande: Gemensamhetsanläggn 2 Gemensamhetsanläggn 3 Gemensamhetsanläggn 4 Gemensamhetsanläggn 5 I den nu utsända debiteringen finns flera angivna belopp i utdebiteringen som inte följer ovanstående antalet andelar enligt gällande anläggningsförrättning. -Till exempel GA 3 där totala antalet andelar är 308 st men för 209 st av dessa betalas endast en bråkdel av övriga och när det gäller fonderingen betalas 0 kr? -I vår anläggningsförrättning finns ingen anläggning som har att göra med Snäckenvägen och Pimsbovägen och således heller inga andelstal att utgå ifrån. Här finns angivet att endast de bebyggda andelarna, alltså st = 326 st ska betala avgift. Styrelsens svar: Totalt 340 st andelar 308 st andelar 957 st andelar 649 st andelar I förrättningen fastslås att de 209 andelarna ska påföras gemensamhetsanläggningarna 3, 4 och 5 när fastigheterna avstyckats samt att driftkostnaderna ska börja fördelas när bygglov lämnas på resp fastighet. Av den anledningen anser styrelsen att utdebiteringen följer förrättningsbeslutet. Vad gäller förrättningen av Snäckenvägens samfällighet så gjordes den om 1999 då Hudiksvalls kommun mfl inte längre ansåg sig skyldiga att betala för Snäckenvägen. Vid denna förrättning, som motionsställaren själv deltog i, fick Långvinds vägförening en andel på ca 93%. Samtidigt åtog sig styrelsen för Långvinds samfällighetsförening att administrera vägavgifterna för fastighetsägarna inom Långvinds fritidsområde åt Snäckenvägens samfällighet. 6

7 Motion nr 3 från Peter Anderzén - Ta bort användningen av Förslag ny budget Eftersom budgeten är grunden for att beräkna utdebiteringen och beslutas på årsmötet så kan styrelsen aldrig efteråt lägga fram ett förslag ny budget, som har skett några gånger. Förstår inte vitsen med detta, det blir bara rörigare med så mycket siffror. Svar från styrelsen: Styrelsen instämmer i att budgeten beslutas av stämman endast en gång. Däremot så avses förslag till ny budget egentligen en resultatprognos för den kommande budgetperioden eftersom den budgeten beslutats ett år innan budgetperioden påbörjas. Styrelsen avser dock att fortsätta redovisa en resultatprognos som tidigare om vi, med ledning av förgående år, ser att vi får större avvikelser från den antagna budgeten Motion nr 4 från Peter Anderzén - Efterlyser information om placeringsstrategi Med ökade uttag av avgifter till föreningen följer att föreningen kommer att förvalta högre belopp och med tiden förmodligen ganska stora belopp. Har styrelsen säkerställt att medlen förvaltas på ett säkert sätt och att försäkring täcker även detta område på ett tryggt sätt. Svar från styrelsen: Styrelsen redovisar detta separat. Motion nr 5 från Peter Anderzén - Säkerställ att vår gällande anläggningsförrättning överensstämmer med verkligheten Vintervatten på Rävstigen verkar ha varit ett lyckosamt genomfört arbete av de boende för att få tillgång till vintervatten. Nu uppstår dock en situation där den gällande anläggningsförrättningen inte längre stämmer med verkligheten. Detta innebär att den verkliga utformningen nu inte längre är rättsligt bindande. Innebär det att styrelsen kommer att åtgärda så att förrättningen kommer att ändras eller hur har Ni tänkt hantera denna situation? Svar från styrelsen: Utformningen av avtalet med de boende på Rävstigen gjordes med stöd av lantmätaren inom gemensamhetsanläggning 2 så utformningen är korrekt gjord. Vad gäller gemensamhetsanläggning 4 (vattenverk) så ska andelstalen för de boende på Rävstigen så småningom ändras av lantmäteriet, helt i enlighet med avtalet. Eftersom registrering av nya andelstal kostar pengar så avser styrelsen efter samråd med lantmäteriet att samla ihop alla aktuella ändringar till ett ärende för att få ned kostnaden för registreringen. Som styrelsen redogjort tidigare så saknas sedan många år registrering av korrekta andelstal hos Lantmäteriet för de boende på Byhedsstigen, Svensviksvägen med flera. Motion nr 6 Vintervatten Harstigen Om stämman för Långvinds samfällighetsförening (LSF) beslutar att för dagen avbryta planeringen av vintervatten för hela området eller att det flyttas fram på obestämd tid, önskar boende på Harstigen att för egen del och till egen kostnad få tillstånd att dra erforderlig vattenledning för vintervatten enl. bifogat förslag. 7

8 Fortsättn. motion nr. 6 - vintervatten Harstigen Föreslagen ledning utgör stamledning fram till tomtgränsen och skall vara den dimension och material samt i övrigt genomföras enligt samfällighetsföreningens (LSF) krav. Vintervatten kopplas i egen ledning in till huset och bekostas av fastighetsägaren. Stigombudet Laila Kvist har genomfört en förfrågan till samtliga fastighetsägare på Harstigen, totalt 20 st och av dessa är 7st intresserade att i dag anordna vintervatten, se bifogad översiktskarta. Sedan tidigare har Harstigen 8 borrad brunn och Harstigen 18 och 20 vintervatten från Byhedsstigen. Med tanke på att det endast är 7st intresserade och samtliga är samlade på den inre delen av gatan är denna lösning för oss optimal både ekonomiskt och tekniskt, samt att det inte möter några hinder att senare enkelt bygga ut för hela gatan/området. Senare anslutningar får regleras med avtal. Vårt förslag i huvudsak * Ägarna till deltagande fastigheter bildar en förening (FHAR Föreningen Harstigen) för finansiering, projektering och underhåll aven anläggning för vintervatten * FHAR sluter ett avtal med Långvinds samfällighetsförening (LSF) som reglerar ansvaret för projektering och underhåll av anläggningen * LSF utser en bygg/kvalitetsansvarig, som följer arbetet för LSF: räkning * LSF upplåter mark för stamnätet utan kostnad, medan FHAR står för samtliga projekterings, material och arbetskostnader * Avtal tecknas med LSF att senare överta anläggningen till en skälig kostnad *FHAR motsätter sig inte LSF planer för en framtida utbyggnad av vintervattennätet Vi kan tänka oss två anslutningsalternativ till befintliga stamledningar: Alt.l Vi ansluter mot ledning Harstigen 18 som kommer från Byhedsstigen (Prio.l) Alt 2 Vi ansluter mot den nydragna ledningen på Rävstigen Denna motion utgör ett grundförslag som vi är öppna för att diskutera detaljer omkring, men avser beslut för att påbörja arbetet hösten 2011 Med vänlig hälsning Ove Westerlund Styrelsens svar: Styrelsen anser att fastighetsägarna på Harstigen ska ansluta sig till huvudvattenledningen vid Saltpannevägen, även om stämman beslutar att lägga vintervattenfrågan på is tillsvidare. Styrelsen föreslår stämman att av avslå motionen och istället ge styrelsen i uppdrag att förhandla fram ett avtal liknande det med Rävstigen men med anslutningspunkt vid Saltpannevägen. Skulle däremot stämman bifalla motionen föreslår styrelsen att styrelsen får i uppdrag att förhandla fram ett avtal liknande det som träffades med fastighetsägarna på Rävstigen. Motion nr 7 från Arne Jansson Ingrepp i naturen mm Det genomförs många förändringar i nutid inom Långvinds fritidsområde. På gott och ont. Många är nödvändiga och betyder förbättringar för medlemmarna, men det innebär också stora ingrepp i naturen. Stora stenar och stubbar ligger och förfular området, och den natur som vi alltid varit stolta över är inte lika vacker nu. Jag vill att styrelsen tar upp detta till diskussion på årsmötet. Min förhoppning är att föreningen beslutar att åtgärda detta och att området återställs i det skick som vi tidigare har varit så stolta över. Styrelsens svar: Styrelsen kommer att årgärda det så långt det är praktiskt möjligt. 8

9 Underhålls- och förnyelseplan för Långvinds samfällighetsförening Inledning Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter är föreningen skyldig att avsätta medel till fonder för att säkerställa underhåll och förnyelse av våra gemensamhetsanläggningar, när gemensamhetsanläggningen är av kommunalteknisk natur. I vår förening gäller detta vattenverk, vattenledningar och vägar. Av den anledningen har styrelsen uppdaterat underhålls- och förnyelseplanen från 2010 uppdelad på de olika gemensamhetsanläggningarna så medlemmar kan ställning till storleken på fondavsättningarna. Gemensamhetsanläggning GA2 (Vägar, grönområden och vattenledningar i etapp 1 Långvind) Totalt eget kapital för GA2 är 348 Tkr. Vägar: Fonderade medel per var 217 Tkr och styrelsen föreslår att årets fondering blir 80 Tkr, totalt 297 Tkr per För 2011/2012 är den budgeterade fonderingen 70 Tkr. Styrelsen föreslår att fonderingen fortsätter med 70 Tkr per år så att om ca 10 år finns ca 900 Tkr för lagning av de asfalterade vägarna. Åren gjordes ett motsvarande arbete. Vattenledningar: Styrelsen bedömer att den kvarvarande livslängden på vattenledningarna och ventiler är max år men befarar att vissa delar av ledningsnätet kan ha kortare livslängd. Per finns inga medel fonderade för vattenledningar. För 2011/2012 är den budgeterade fonderingen 413 Tkr. Styrelsen föreslår att fondering fortsättningsvis görs med kr/fastighet som innebär att det finns fonderat 7,5 Mkr om 17 år. Se även styrelsens förslag till nya vattenledningar. Gemensamhetsanläggning GA3 (Vägar och vattenledningar i etapp 2 Korsholmen) Totalt eget kapital för GA3 är 100 Tkr. Vägar: Per finns inget fonderat och styrelsen föreslår att årets fondering blir 70 Tkr. Grusvägarna behöver justeras vart tredje år för ca 30 Tkr och därför finns i budgeten för 2011/2012 och 2012/2013 inget behov av fondering då grusvägarna nyligen lagts om och fonderade medel finns. Vattenledningar: Styrelsen bedömer att den kvarvarande livslängden på vattenledningarna och ventiler är ca år. Per fanns 8 Tkr fonderade för vattenledningar men för 2011/2012 är den budgeterade fonderingen 129 Tkr, vilket ger en total fondering om om 137 Tkr. Styrelsen föreslår att fondering görs med kr/fastighet per år fortsättningsvis. Gemensamhetsanläggning GA4 (Brunn och vattenverk) Totalt eget kapital för GA4 är 304 Tkr. Fonderade medel per var 28 Tkr och styrelsen föreslår att årets fondering blir 222 Tkr, totalt 250 Tkr. Under våren 2011 byttes en hydrofor ut och inom en femårsperiod ska den andra hydroforen samt ett antal pumpar bytas till ett totalt belopp på ca 150 Tkr. Med årets fondering bedömer styrelsen att fonderade medel räcker för det framtida underhållet. Gemensamhetsanläggning GA5 (Båthamn, klubbstuga, sommarbutik, tennisbanor, bangolf mm) Totalt eget kapital för GA5 är 205 Tkr. För klubbstuga, tennisbana, sommarbutik, bangolf mm fanns inga fonderade medel per utan ett underskott på 343 Tkr. I och med den extra utdebiteringen 2010/2011 är nu underskottet borta. För 2011/2012 är fonderingen budgeterat till 60 Tkr och för 2012/2013 är fonderingen 30 Tkr vilket innebär att det finns totalt 90 Tkr i fonderade medel Styrelsen bedömer att fonderingsbehovet är ca 75 Tkr om 2-3 år för att asfaltera om en av tennisbanorna. Övrigt underhåll bedömer styrelsen att den täcks in i den löpande budgeten. Det egna kapitalet för båthamnen i Saltpannan är 154 Tkr varav 113 Tkr är fonderat. Våren 2011 reparerades bryggorna. De fonderade medlen och det egna kapitalet räcker för kommande besiktning, byte av ankarkättingar samt renoveringar av landfästen och därför föreslås årsavgiften ligga kvar på nuvarande nivå. Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening 9

10 Förslag till nya vattenledningar inom etapp 1 Styrelsen fick i uppdrag av stämman 2010 att ta fram ett nytt förslag om byte av vattenledningar som möjliggör åretruntvatten för etapp I. Styrelsen har även konstaterat att huvudvattenledningarna är i sådant dåligt skick att de bör bytas ut mot nya ledningar. Styrelsens förslag är att föreningen (i detta förslag menas att föreningen är andelsägarna gemensamt inom GA2) bekostar nya huvudvattenledningar utmed vägarna som läggs på frostfritt djup. Styrelsen har budgeterat huvudvattenledningarna till 2,1 Mkr och föreslår att utbyggnaden sker i två etapper (se nedanstående bild). För att finansiera de nya huvudvattenledningarna likviditetsmässigt föreslår styrelsen att föreningen tar ett lån på upp till 1,7 Mkr samt tar fonderade medel (413 Tkr per ) som täcker kapitalbehovet för de två etapperna. Skulle stämman komma fram till att föreningen inte skall ta upp ett lån föreslås att de nya huvudvattenledningarna utförs då fonderade medel räcker till den första etappen vilket beräknas ske inom 3-4 år. Styrelsen föreslår stämman att antar förslaget helt eller med smärre justeringar. Styrelsen avser att till nästa års stämma lämna ett förslag som möjliggör åretruntvatten för boende inom etapp I. 10

11 Framställan från styrelsen Framställan nr 1 Kapitalplacering Vi berörde det på förra årets stämma och vår princip är i korthet att särredovisa fonderingarna och placera pengarna med så hög ränta som möjligt utan att ta några större risker. Att placera pengarna i t ex högriskfonder, som i och för sig kan ge högre avkastning, kräver mycket mer tid för bevakning och är ganska osäkert i dagens turbulenta finansiella situation i världen. Har även tänkt att ränteintäkterna i framtiden ska ge en uppräkning av fonderade medel. Framställan nr 2 Disponering för Fiberstaden av del i föreningens förråd Fiberstaden som lägger fiber för bredband inom Långvinds fritidsområde önskar disponera ett rum i föreningens förråd vid sommarbutiken där el och väderskydd finns. Styrelsen bedömer att det finns plats där och föreslår därför stämman att styrelsen får i mandat att träffa ett avtal med Fiberstaden om detta. Framställan nr 3 Lekutrustning Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att investera inom ramen för beslutad budget i ny lekutrustning till ett belopp om 60 Tkr inom fritidsområdet. Lekutrustningen kan t ex vara nya gungbrädor eller en brygga i Dragöspunsarna som möjliggör för ungdomar att fiska under veckans alla dagar. 11

12 STYRELSE OCH ANSVARIGA Ordförande, webbplats Torbjörn Englund Hållg. 3, Västerås Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.)mobil: E-post: Vice ordförande, Båthamn Saltpannan Lennart Sundberg Norra Kyrkogatan 1 A, Hudiksvall Adress Långvind: Ejderstigen (bost,)mobil: , E-post: Kassör Sven Sjöberg Svanstigen 19, Enånger Tel (skype), (Långvind) Adress Långvind: Svanstigen 19 Mobil: , E-post: Sekreterare Christina Wall Edelbergsv. 56, Bollnäs Adress Långvind: Orrstigen (bost.), mobil: E-post: Vattenledn. och vattenverk Bo Sjöberg Svensviksvägen 3, Enånger , mobil: E-post: Sopor, återvinning och renhållning Britta Englund Svensviksvägen 8, Enånger (bost.) E-post: Bangolf Margaretha Holmgren Sunnanvindsg. 20, Västerås Adress Långvind: Fornstigen (bost.), (Långvind) Mobil: , E-post: Ersättare, skogsansvarig Anders Björkman Änga 212, Enånger Adress Långvind: Byhedsstigen 15 Telefon: (bostad) (Långvind) Mobil:, E-post: Ersättare, vägar Per Eriksson Lagga Tegelhuset, Uppsala Adress Långvind: Öringstigen 3 Mobil: E-post: Ersättare Tord Karlsson Hyacintv. 27, Västerås Adress Långvind: Strandstigen (bost.), E-post: Ersättare Elisabeth Bystedt Adress Långvind: Tärnstigen (bost.), Mobil: E-post: Ersättare Anders Kjällman Götg. 1, Uppsala Adress Långvind: Rävstigen (bost.), (Långvind) Mobil: , E-post: Tillsynsman inklusive snöröjning och sandning Leif Hellström Lummerstigen 3, Enånger (bost.), Mobil: Valberedning Ingrid Anderzén, sammankallande Åsgårdsvägen 88, Sollentuna Adress Långvind: Svanstigen (bost.) Kurt Jansson, (bost.), (Långvind) Leif Hellström (bost.), Revisorer Marcela Arosenius Vintertullstorget 50, Stockholm Adress Långvind: Fornstigen (bost.), (Långvind) Björn Bergström Älgstigen 27, Enånger (bost.), (arb.) Mobil: , E-post: Revisorersättare Peter Grönström , (Långvind) Dagmar Thullberg (bost.), mobil: Ansvariga: Fiske Hans Andersson Köpmangatan 22 C, Söderhamn Adress Långvind: Ejderstigen (bost.), (Långvind) Renhållning strandtoaletter Cajsa Broberg Byhedsstigen 10, Enånger Mpbil: Skidspår Långvind - Långvindsbruk Sven Olof Grenedal Fornstigen 12, Enånger Mobil: , Båthamnen i Dragösviken Jan Ove Holmström Alftav. 4C, Bollnäs Adress Långvind:Fornstigen (bost.), Mobil: Tennis Kurt Jansson, se under valberedning 12

13 egna Mötesanteckningar 13

14 kalender 2011 TENNIS Tennisskola för barn 7-12 år Planeras prel.till v. 28 mån-fre beroende på tillgången på instruktörer. Vi behöver hjälp med tränare. Hör gärna av Dig! FRITT INTRÄDE LÅNGVINDS DAGen Café & Restaurang vid Långvinds bruk Det är inte klart med arrendator i skrivande stund. Förhoppningen är ändå att Musik på torsdagkvällar ska fortgå trots detta. Info kommer på anslagstavlan och på och Långvind Open Denna tävling för vuxna är beroende av vädret. Alla aktuella aktiviteter finns vid tennisbanans anslagstavla Information: Kurt Jansson (Långvind) Lördag 23 juli Start kl Loppis, hantverksförsäljning, barnaktiviteter, servering, naturstig, ponnyridning m.m Samling i kapellet Långvindsjoggen, 5 km Långvinds bruk. Start kl Hermansson och Stark underhåller i Kolhuset senare under kvällen. - Dam- och herrklass samt ungdomsklass upp till 16 år. - Anm.avgift: 100:-/vuxen, 60:-/ungdom PG Sista anm.dag: 18/7. Efteranmälan senast 2 tim. före start: 200:- - Priser lottas ut Info: , Arrangörer: Långvinds bruksmiljöförening, Långvinds Kapellförening JULI 1 Borka Brygga, Pub-Engmans kapell 1-2 Handelns dagar, Hudiksvall 1-10 Musik vid Dellen 2 Skärgårdstur. Måste förbokas. 3 Loppis m. café kl , Kungsgården Långvind 7 Handelns dagar, Hudiksvall 8 Borka Brygga, Pub-Återbruket 9 Borka Brygga, Träbåtens dag 10 Borka Brygga, Borkanappet 15 Borka Brygga, Pub-Stöldgods 16 Årsstämma kl Sista anm.dag för Långvindsjoggen 22 Borka Brygga, Pub-Humlins Bluesband 23 Långvindsdagen se annons 30 Borka Lys, Segeltävling AUGUSTI 5 Borka Brygga, Pub-Lady Loveless 6 Skärgårdstur. Måste förbokas. 7 Loppis m. café kl , Kungsgården Långvind 12 Borka Brygga, Pub-Stöldgods 25 Kulturskymning, Hudiksvall 27 Skärgårdstur. Måste förbokas. Lyskväll i Skärgården Borka Brygga Avsl. med Återbruket SEPTEMBER OKTOBER 13 Sista sophämtningen v.41 Sommarvattnet stängs av Glöm inte att stänga av servisventilerna innan avstängning NOVEMBER DECEMBER Öppet ALLA DAGAR Tel Med reservation för ev. ändringar. Gå gärna in på och 14

15 FULLMAKT jag/vi (givare) fullmakt för nedanstående person (tagare) att såsom ombud för mig/oss rösta vid föreningsstämman den 16 juli 2011 i Långvinds Samfällighetsförening. Fastighetsbeteckning: Långvind 9: Adress: FULLMAKTHärmed ger Fullmaktsgivare Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Fullmaktstagare Namnförtydligande Utdrag ur lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får delta i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 SFL). Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetoden). I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49 SFL) (andelsmetod). Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud för ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49 SFL). Långvinds Samfällighets förening 15

16 Utgivare: Långvinds Samfällighetsförening Text: Styrelsen Lay-out: Inger Backman Foto: Gunilla Jansson, Inger Backman Väl mött till Årsstämman 2011 långvinds samfällighets förening

www.langvind.se Dagordning:

www.langvind.se Dagordning: LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni Juli 2007 2012 nr. 2 Kallelse till årsstämma söndag 22 juli 2012 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni 2015 nr.2 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 Protokollstyp Referatprotokoll för Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma.

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma. Årsmöteshandlingar Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Datum 2011-05-23 Plats Mora Parken kl: 19.00 Kallelse Mora jordägares

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening.

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. STADGAR Perstorps, Svenstorps och Varans Sammanträdesdatum 1977-11-07 Stadgar för, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 Sida 1 (8) Sammanträdesledare Sven Johansson Ärende Stadgar för: Klädesholmens vägförening. enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20 1 Norra Kopparmora Samfällighetsförening (Org. nr. 717912-4859, Säte: Värmdö) Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid för stämman Datum: Torsdagen

Läs mer

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål.

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsstämma torsdagen den 27 maj 2010 kl 18.30 i Tekniska nämndhusets hörsal, Flemminggatan 4, Stockholm Närvarande se bilaga 1. Öppnande Ordföranden Åke Amundin förklarade

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se April 2014 nr.1 BIDRA TILL ETT TREVLIGARE LÅNGVIND! Sommar och semester närmar sig med stormsteg. För att underhålla och förbättra

Läs mer

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3 Sida 1 (10) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-04-07 Sammanträdesledare Tommy Göthe Ärende Stadgar för FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Arbeten på egna fastigheten, formalia

Arbeten på egna fastigheten, formalia Utförda arbeten: Svevia, Lars-Olof Månsson och Thomas Åkesson. Arbeten är i fas med tidplanen. Vatten är provtryckt och klart, vattenprover är på analys Spillvatten håller på att provtryckas Mindre förändringar:

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Tid: Lördag den 16 maj kl. 10.00 Plats: Folkets Hus, Hunnebostrand 1 Stämmans öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av ordförande vid stämman 4

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET April 2006 nr. 1 Lill-Babs till Långvind! Långvindsdagen 2006 blir tre dagar, 21 23 juli. Fredagen den 21 juli börjar Långvindsdagen i Långvindsbruk

Läs mer