Dagordning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.langvind.se Dagordning:"

Transkript

1 LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET Juni Juli nr. 2 Kallelse till årsstämma söndag 22 juli 2012 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening till årsstämma 2012 Datum: Söndag 22 juli 2012 Tid: kl Eftersom registreringen tar så lång tid, kom i god tid så att vi kan börja årsstämman kl Plats: Kolhuset, Långvinds Bruk Välkommen till årsstämman Anmäl dig vid ankomsten Deltagarlistan används vid stämman såsom röstlängd. Ett röstkort per fastighet delas ut Detta förutsätter att årsavgiften är betald. Röstkortet används vid eventuell votering på stämman. Fullmakt Om delägare i fastighet inte kan närvara,var vänlig medtag fullmakt. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Kaffe serveras Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna och hoppas på många deltagare. OBS! Vid votering gäller EN röst - EN fastighet Innehåll Kallelse 1 Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning, budget 4 Balansräkning,resultatsammandrag budget 5 Förslag till budget 5 Fonderingar 6 Förslag till utdebitering/tomt 7 Förslag från styrelsen 7-8 Motioner och svar 9-11 Underhålls- o förnyelseplan 12 Adress/telefonlista 13 Anslagstavlan 14 Fullmakt 15

2 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av två justerare, tillika rösträknare 6. Fastställande av röstlängd 7. Stämmans behöriga utlysande 8. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Rapporter 11. Förslag från styrelsen samt motioner till styrelsen 12. Ersättning till styrelsen och revisorerna 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 14. Val av styrelse och styrelseordförande, jämte suppleanter 15. Val av revisorer, jämte suppleanter 16. Val av valberedning 17. Övriga frågor 18. Avslutning Stämmoprotokollet hålls tillgängligt i sommarbutiken senast 6 augusti

3 Verksamhetsberättelse Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Torbjörn Englund ordförande, hemsida Lennart Sundberg vice ordförande, båthamnen i Saltpannan Sven Sjöberg kassör Elisabeth Bystedt sekreterare Bo Sjöberg vattenledningar och vattenverk Britta Englund sophantering Margaretha Holmgren bangolf Ersättare Anders Björkman skogsvård Per Eriksson vägar inom fritidsomr. Tord Karlsson Anders Kjällman Elisabeth Linnersand Styrelsen har haft 8 sammanträden under verksamhetsåret Revisorer Ordinarie ledamöter Marcella Arosenius Björn Bergström Revisorssuppleanter Dagmar Thullberg Peter Grönström Valberedningen Owe Nygren sammankallande Kersti Dennemo-Karjel Carina Ravnsborg Ansvariga Hans Andersson fiskevård Kajsa Broberg renhållning strandtoaletter Sven-Olof Grenedal skidspår Jan-Ove Holmström båthamnen Dragösviken Kurt Jansson tennis Leif Hellström tillsyningsman Avgifter Under verksamhetsåret har nedanstående avgifter debiterats fastighetsägarna: Etapp 1 Etapp 2 Bebyggd tomt 2.500: :- Obebyggd tomt* 460:- 460:- Vintervatten Etapp 1 225:- Fond. nytt v-system 1.300: :- Oexpl. tomter Etapp 2 *= Enligt förrättningen är tomt btraktad som obebyggd intill dess att bygglov beviljats. Föreningen förvaltar GA 2 Vägar, grönområden och huvudvattenledningar inom etapp 1. GA 3 Huvudvattenledningar, vägar och parkområden inom etapp 2, Korsholmen. GA 4 Vattenverk Tennis Årsavgift 350:- Separat inbetalning Årsavgift 300:- förskottsinbetalning i samband med betalning av föreningens årsavgift Strötid 30:-/tim. Betalas i sommarbutiken Tennisskola för ungdomar genomfördes. Bangolf Vuxen 20:- Barn under 15 år 10:- Båthamn i Saltpannan Årsavgift för båtplats 250:- Midsommarfirande 2011 Firandet började på torsdagskvällen till musik. Föreningen bjöd på korv med bröd och fika. På midsommarafton var det lek och dans under eftermiddagen då Börje Ring m.fl. spelade. På kvällen dans till Christer Brink. Sommarbutiken Sommaren 2011 drevs butiken av Mikael Pettersson. Klander av stämmobeslut Två klander av stämmobeslut 2011 lämnades in till Mark- och Miljödomstolen i Östersund. Information om dessa klander redovisas på föreningens hemsida. Boule Under året har ett flertal aktiviteter med boulespel genomförts. Intresset och deltagandet har varit stort. Vintervatten på Harstigen Under hösten har fastighetsägare på Harstigen på egen bekostnad anlagt vintervatten. Skogen Avverkning och gallring av skogen har endast i ringa omfattning genomförts då en omfattande storm skapat brist på skogsmaskinresurser. Bredband Ett fåtal fastighetsägare samt sommarbutiken har anslutits Fiberstadens bredbandsnät. Långvind 1 juli 2012 Torbjörn Englund Lennart Sundberg Sven Sjöberg Elisabeth Bystedt Bo Sjöberg Britta Englund Margaretha Holmgren 3

4 Resultat , budget Resultat 2011/2012 Förslag Totalt Långvinds Samfällighet Ack. Utfall Ack. Utfall Ack. Utfall Budget Budget Budget Konto 2009/ / / / / / Driftsbidr beb E Driftsbidr obeb E Driftsbidr beb E 1,vinterv Driftsbidr beb E Driftsbidr obeb E Driftsbidrag E Morath Intäkt tennis Intäkt minigolf Intäkt båthamn Försäljn skog Driftsbidrag Pimsbovägen Driftsbidrag Snäckenvägen Arrende Erhållna statliga/komm. bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostn för fria driftsbidrag Tenniskostnader Minigolfkostnader Skogskostnader Avgift för Pimsbovägen Avgift Snäckenvägen Sommarvatten, påsläpp,tappning Renhållning, sophämtning Snöröjning, sandning Vägunderhåll Rep.,underhåll av sommarbutik,förråd Rep.,underhåll av vattensystem Rep.,underhåll av båthamn Rep.,underhåll övrigt Elkostnader Reparation o underhåll av maskiner Summa rörelsens direkta kostnader Löner Ersättning styrelsemöten Res- bilersättningar Lagstadg arbetsgiv avgifter Summa personalkostnader Kontorsmaterial Trycksaker Fast telefoni Porto Företagsförsäkringar Kundförluster Möteskostnader Årsmöteskostnader Redovisningstjänster,PA o SS IT-tjänster, web-plats Bankkostnader Tidningar,facklitteratur Föreningsavgifter Övriga externa kostnader Summa externa kostn Summa övriga kostn Summa toytala kostn Ränteintäkter Avskrivn byggnader och maskiner Resultat efter fondavs. vattensystem men före övriga fondavsättningar Res.inkl. fondavs. nytt vattensystem Fond. nytt vattensystem GA2: (justerat för Rävstigen -22 st) Fond. nytt vattensystemga3: Total fondering vattensystem GA2+GA3:

5 Balansräkning GA2 GA3 GA4 GA5 m. Avd. 6 Båthamn Tennis Totalt Tillgångar 0 Lager av varor Nordbanken plusgiro Nordbanken fonder och sparkonton Innestående Mellanskog Kundfordringar 0 0 Inerima fordringar 0 0 Summa omsättningstillgångar Hus Kråknäs (ej avskrivet) 0 0 Vattensystem Etapp1 (ej avskrivet) Maskiner och inventarier (ej avskrivet) Summa anläggningstillgångar Summa tillgångar Skulder Övr. kortfristiga skulder, personalens källskatt Övriga interimsskulder och leverantörsskulder Summa skulder Eget kapital netto, IB , Fondavsättningar, IB , Årets resultat före fondavsättning , Eget kapital brutto, UB , Summa skulder o. Eget kapital , Budg. fondavsättning vattensystem GA2, GA , Budg. Fondavsättning vägar, kiosk mm GA2, GA Extra fondvasättning skog, vägar, vattenverk, kio Förslag Total fondering under året Total ack. fondavsättning UB Ökning av fonderade medel med ränta (2, Total ack. Fondavsättning inkl. ränta UB Eget kapital netto UB Resultatsammandrag 2011/2012 Intäkter (inkl. fondering vattensystem) Kostnader Resultat brutto Fondavsättning vattensystem Netto efter fondavsättn. vattensystem (=VIS Budget 2012/2013 Beslut 2011 Intäkter (inkl. fonddeb. vattensystem) Kostnader Årets resultat före fondjust Eget kap. brutto, UB varav fonderat vatten GA2 och GA3, och vägar GA2 och GA3 samt övrigt (förslag Eget kapital netto UB Budget 2013/2014 Förslag Intäkter (inkl. fonddeb. vattensystem) Kostnader Årets resultat före fondjust Eget kap. brutto, UB varav fonderat vatten GA2 och GA3, och vägar GA2 och GA3 samt övrigt (förslag Eget kapital netto UB

6 Fonderingar Långvinds Samfällighetsförening /2012 Tidpunkt Typ av fondering IB /2012 UB Totalt Anläggn. Konto Benämning Fondering Ny fondering Ack. fondering Ränta Fond. + ränta anläggn. GA Fondavsättning vägar Etapp1, GA Fondavsättning vattensystem Etapp1, GA Fondavsättning skog Etapp1, GA GA Fondavsättning vägar Etapp2, GA Fondavsättning vattensystem Etapp2, GA GA Fondavsättning vattanverk, GA GA Fondavsättning sommarbutiken, GA SB Fondavsättning båthamn, (GA5) Total fondering /2013 Tidpunkt Typ av fondering IB /2013 UB Anläggn. Konto Benämning Fondering Ny fondering Ack. fondering Ränta Fond. + ränta GA Fondavsättning vägar Etapp1, GA Fondavsättning vattensystem Etapp1, GA Fondavsättning skog Etapp1, GA GA Fondavsättning vägar Etapp2, GA Fondavsättning vattensystem Etapp2, GA GA Fondavsättning vattanverk, GA GA Fondavsättning sommarbutiken, GA SB Fondavsättning båthamn, (GA5) Total fondering /2014 Tidpunkt Typ av fondering IB /2014 UB Anläggn. Konto Benämning Fondering Ny fondering Ack. fondering Ränta Fond. + ränta GA Fondavsättning vägar Etapp1, GA Fondavsättning vattensystem Etapp1, GA Fondavsättning skog Etapp1, GA GA Fondavsättning vägar Etapp2, GA Fondavsättning vattensystem Etapp2, GA GA Fondavsättning vattanverk, GA GA Fondavsättning sommarbutiken, GA SB Fondavsättning båthamn, (GA5) Total fondering

7 Utdebitering per tomt Förslag Alt Långvind 9:2 --9:341 Långvind 9:342--9:440 Belopp i kr Etapp 1 Etapp 2 Sommarvatten Vintervatten Bebyggd Obebyggd Bebyggd Obebyggd Bebyggd Obebyggd E. Morath GA-nr Avser Antal tomter Vägar, grönomr., Etapp Vägar, grönomr., Etapp Vattenverk Kiosk, Klubbstuga,Båthamn, Golf, Tennis Snäckenvägens vägsamfällighet Pimsbovägens vägsamfällighet Summa per tomt Fondering nytt vattensystem GA2, GA3: Totala avgifter: Båtavgift: 250 kr per plats Fördelning av total utdebitering per gemensamhetsanläggning Belopp i kr Etapp 1 Etapp /2014 Sommarvatten Vintervatten Bebyggd Obebyggd Bebyggd Obebyggd Bebyggd Obebyggd E. Morath Totalt GA-nr Antal tomter Vägar, grönomr., Etapp Vägar, grönomr., Etapp Vattenverk Kiosk, Klubbstuga,Båthamn, Golf, Tennis Snäckenvägens vägsamfällighet Pimsbovägens vägsamfällighet Summa tomtavgifter Fondering nytt vattensystem GA2 (-22st): Fondering nytt vattensystem GA3: Totala avgifter: Båtavgifter: 123 st x st x Totala avgifter: Fria driftsbidrag: 20 x Netto avgifter: Förslag från styrelsen 1. Kapitalplaceringspolicy Medel som ska placeras är likvida medel, överskottslikviditet och fonderade medel. Syftet med förvaltningen ska vara att nå en avkastning som överstiger den vanliga bankinlåningen givet nedan angiven risk. För att uppnå målet med långsiktig god avkastning och värdeutveckling måste vid varje tidpunkt beaktas den finansiella risk, som då föreligger. Placeringarna skall ske med utgångspunkt för en sammanvägning av ett lågt risktagande och goda framtida avkastningsmöjligheter. Placering av kontanta medel skall ske hos finansiella institut där statlig insättningsgaranti gäller. Tillåtna tillgångsslag är svenska räntebärande instrument som bankkonto, räntefond och blandfond med låg risk. Placeringshorisonterna bestäms av likviditetsprognoser uppdelat på 3-24 månader Det slutliga ansvaret för denna policy åvilar styrelsen/medlemmarna. Den praktiska användningen av denna är delegerad till kassören. Rapportering av utfallet sker månadsvis till styrelsen. 2. Arbeten på Kråknäsparkeringen Styrelsen föreslår att Kråknäsparkeringen grusas av med nytt bärlager och delar asfalteras så att det blir ordning och reda med containrar och glaskupor. Grusupplaget iordningsställs med nya sidoväggar samt ett skjutbart tak. Budgeten för detta är ca 200 Tkr. 3. Finansiering av nya huvudvattenledningar inom GA2 Styrelsen föreslår att ett lån på max 1,3 Mkr tas upp i GA2 för att möjliggöra en första etapputbyggnad av huvudvattenledningar under våren Resterande etapper görs under hösten 2013 när föreningen (GA2) erhållit fonderingen för verksamhetsåret 2013/2014 samt ersättning för naturreservatet kring Dragöspunsarna. 7

8 4. Möjlighet till anslutning av vintervatten från nya huvudvattenledningar inom GA2 Styrelsen fick av förra årets stämma uppdraget att beakta nya tekniska lösningar och kommande miljökrav. Styrelsen har undersökt nya tekniska lösningar för vattenledningar och undersökt kommande miljökrav hos kommunens miljöförvaltning. Resultatet från detta förändrar inte tidigare förslag för huvudvattenledningars förläggning. Något krav på ett gemensamt avloppssystem finns inte varken hos kommunen eller nationellt. Styrelsen fick även i uppdrag av stämman att komma med ett förslag som möjliggör åretruntvatten från nya huvudvattenledningar på frostfritt djup för de som så önskar. Styrelsen föreslår att styrelsen får mandat att teckna avtal med fastigheter på stigarna där de själva bekostar ledningar för åretruntvatten på samma sätt som gjorts på Harstigen och Rävstigen. I de fall en stig inte vill lägga ledningar som möjliggör vintervatten då sommarvattenledningarna behöver bytas ut bekostas nya sommarvattenledningar av fonderade medel. 5. Beslutsbelopp Styrelsen föreslår att stämman höjer styrelsens beslutsbelopp från ett till två basbelopp. 6. Stadgeändring för kallelse Förslag från styrelsen till årsstämman i Långvinds samfällighet rörande ändring av stadgarna. Styrelsen har förstått att flera medlemmar önskar få kallelse och övrig information genom att anmäla en personlig e-postadress till föreningen. För att möjliggöra detta behöver vi ändra stadgarna rörande kallelseförfarandet och likställa personligt brev med e-post. Styrelsen förslår att stadgarna ändras i 14 enligt nedan. Nuvarande lydelse 14 KALLELSE TILL STÄMMA Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen genom personligt brev till var och en. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavla. Styrelsens förslag till ny lydelse 14 KALLELSE TILL STÄMMA Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen genom personligt brev eller e-post till var och en. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavla samt genom e-post och meddelande på föreningens hemsida 7. Stadgeändring för fondering 12 Underhålls- och förnyelsefond Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter är föreningen skyldig att avsätta medel till fonder för att säkerställa underhåll och förnyelse av våra gemensamhetsanläggningar, när gemensamhetsanläggningen är av kommunalteknisk natur. I föreningens stadgar står det att medel ska avsättas när ekonomin så tillåter. Detta strider mot att föreningen enligt lag är skyldiga att avsätta medel till anläggningar av kommunalteknisk art. Styrelsen förslår därför följande ändringar i stadgarna. Nuvarande lydelse: Föreningen skall avsätta medel till en underhålls- och förnyelsefond för varje gemensamhetsanläggning när ekonomin så tillåter. Förslag till ny lydelse: Avsättning till underhålls- och förnyelsefond skall göras för varje gemensamhetsanläggning för att säkerställa underhåll och förnyelse av desamma. Belopp per gemensamhetsanläggning föreslås av styrelsen årligen och presenteras på årsstämman för beslut. Föreningens styrelse skall i sådant fall också upprätta en underhålls- och förnyelseplan för respektive anläggning, som skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningens storlek skall kunna bedömas.

9 Motion 1 - Vilande medlemskap Ett antal obebyggda tomter i föreningen, bl.a min tomt, Långvind 9:354, på mitten av Sikvägen är, för närvarande, osäljbara. Det beror på höga byggkostnader och tillgång till hus och tomter i bättre lägen. Ett idogt överklagande till Skatteverket har lett till en nedskrivning av taxeringvärder till "under 1000 kronor" så nu slipper jag fastighetsskatten men då höjde föreningen avgiften till orimliga 1760 kr per år! Jag vill att obebyggda tomter skall kunna ha ett vilande medlemskap i föreningen (kanske så skall det formellt heta något annat). Det skulle innebära en låg årsavgift kombinerat med en avgift för aktivering av medlemskapet. Denna avgift för återaktivering skall motsvara den besparing som det vilande medlemskapet ger. Administrationskostnader är också rimligt att ta ut för dessa förändringar av medlemskapet. På detta sätt så får man en rimligare balans mellan "driftkostnaden" av en fastighet och användbarheten av denna. Per Stavfors. Styrelsens svar: Uttaxeringen av de årliga avgifterna sker i enlighet med gällande förrättningar och stämmans beslut. Förslaget med ett vilande medlemskap strider mot förrättningen och skulle innebära att fastigheten har en retroaktiv skuld till föreningen som på några års sikt växer till ett betydande belopp som sedan ska betalas när fastigheten bebyggs. Styrelsen föreslår att motionen avslås. Motion 2 - Avtal med taxi, buss eller liknande Inga allmänna kommunikationsmedel finns till Långvinds fritidsområde. Närmaste bussanslutning slutar i Enånger. För åretruntboende finns möjlighet till billig anslutning genom spe-ciella avtal. Däremot finns inte sådana möjligheter för sommarboende eller besökande gäster. Jag föreslår därför att styrelsen ges i uppdrag att undersöka möjlighet till avtal med taxibolag, bussbolag eller liknande för anslutning mellan Enånger och fritidsområdet. Lena Eriksson Styrelsens svar Styrelsen anser att det motionären efterlyser inte omfattas av samfällighetens syfte och mål utan måste anses vara privata omkostnader, varför styrelsen föreslår att motionen ska avslås. Motion 3 - Avgifter och hjärtstartare a) Vi undrar hur mycket av de pengar från avgifter som betalats in från år 1987 i vatten- och vägavgift som ska vara undanlagda och öronmärkta till blivande rörbyten på Korsholmen. b) Vi undrar varför vi är med och betalar i gemensamma avgifter till Saltpannans brygga? Båtvagnen är ju bara till dem som har båtplats där. Alltså kan inte alla som betalar avgift låna den. Om det fortsätter kan alla vara med och betala alla båtplatser och bryggor runt etapp 1 och 2. c) Vi har också pratat om att en hjärtstartare bör köpas in till vår förening. Det har hänt att folk dött på Långvind och en sådan kunnat rädda liv. Det är långt till sjukhus och det tar lång tid att nå oss när vi tillkallar ambulans. Eva Estberger mfl på Laxstigen Styrelsens svar: a) Före räkenskapsåret 2007/2008 fanns endast kr avsatta för vattensystemet på Korsholmen och dessa pengar finns fortfarande kvar uppgår fonderingen till totalt kr. För underhåll av vägar finns fonderat kr. b) Båtplatsägarna i Saltpannan betalar själva alla kostnader för brygganläggningen och andra fastighetsägare som inte har båtplats betalar ingenting. Båthamnen i Saltpannan särredovisas som en egen resultatenhet i redovisningssystemet och även i redovisningen till årsstämman. Båtvagnarna är den egendom som alla föreningsmedlemmar kan nyttja oavsett om båtsplatsen finns i Saltpannan eller vid annan brygga. c) Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks och att hjärtstartaren placeras i sommarbutiken samt att några utbildas för att handha denna hjärtstartare. Att utbilda på en sådan maskin är förhållandevis enkelt, den är självinstruerande och sånär som på batteriet underhållsfria. En ringa kostnad som kunde rädda liv. 8

10 Motion 4 Vintervatten a. Är det rätt att använda föreningens pengar till att anlita kostsamma advokater, för att tysta de medlemmar som inte vill eller har råd med vintervatten? Syftet med vår klagan var att främja en öppen dialog och få svar på om styrelsens agerande har varit lagenligt. 2. Vilka kostnader har föreningen för vintervattnet till Rävstigen respektive Harstigen? Mats Dahlberg Styrelsens svar: Styrelsen respekterar att det finns andra åsikter än vad som stämman fattat med majoritetsbeslut. Styrelsen ställer gärna upp och diskuterar olika frågeställningar som i många fall kan leda till att missuppfattningar reds ut eller att nya förslag tas fram. I det fall som motionären hänvisar till så har ingen kontakt med styrelsen tagits för en dialog innan klaganden lämnade in en stämning till Mark- och miljödomstolen. Eftersom ärendet hamnade hos domstolen bedömde styrelsen att en jurist med erfarenhet från samfälligheter och förrättningar behövdes för att pröva sakfrågan och bemöta motparternas påståenden. Styrelsen anser det vara viktigt att juridiskt kunniga personer hanterar föreningsärenden som hamnar i domstol, oavsett om det är medlemmar som är klagande eller från klagande utanför föreningen, för att sakfrågorna ska bli hanterade på ett rättssäkert sätt. Precis som en enskild person har rättsskydd genom sin hemförsäkring (med en självrisk på ca 25 Tkr) så har föreningen ett rättsskydd via en försäkring hos REV (Riksförbundet för en-skilda vägar) där föreningen betalar 20% av rättegångskostnaderna om föreningen döms att betala dessa. Att endera part (kärande eller svaranden) står för rättegångskostnader hör till en av rättssamhälles grundregler. Om tvisten inte faller ut till kärandes (de klagandes) fördel är det domstolen som dömer vem som ska stå för kostnaderna för motparten. Kostnaden för föreningens jurist har varit låg för motparterna, det största arbetet, ca 50 tim-mar, har gjorts ideellt inom styrelsen. 2. Föreningen (gemensamhetsanläggning 2) har bekostat följande: - Rävstigen - kostnad för nya huvudvattenledningar på frostfritt djup, totalt kr samt en fondbefrielse för 22 fastigheter i 10 år vilket motsvarar 22x1300x10 = kr, dvs totalt kr. - Harstigen - kostnad för ny huvudvattenledning kr. Att föreningen ska bekosta detta har bestämts på tidigare årsstämmor. Totalt har föreningen fått ca meter nya vattenledningar på frostfritt djup för ca 440 Tkr vilket är ca 600 Tkr lägre än vad som budgeterats i underhålls- och förnyelseplanen. Motion 5 - utökad byggrätt Idag finns det enligt detaljplanen rätt att bygg maximalt 125 m2. Jag föreslår att styrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att utöka byggrätten, helst till ca 200 m2. Hans Lind Styrelsens svar: Stämman äger bara initiativrätten i denna fråga och ytterst är det Hudiksvalls kommun med sitt planmonopol som beslutar om ändring av den befintliga planen. Kostnaden för en planändring är ca Tkr. Detta innebär att en sådan kostnad kommer att läggas på årsavgiften för GA2 och/eller GA3. Styrelsen föreslår att stämman röstar om förslaget ska genomföras eller inte.. 9

11 Motion 6 - Avgift för vintervatten Vi motsätter oss att betala för vintervatten som inte berör oss. Vi har eget vintervatten sen lång tid tillbaka och har betalt för detta. Att vi under sådana förhållanden ska betala för att andra skall få vintervatten är helt orimligt och saknar rättsgrund. Vi bestrider alltså att påföras tillkommande avgift för vintervatten. Ingemar Jansson Siv Pettersson Iréne Ask-Heimer Nils Wassberg Eva Ingman Cajsa Broberg Elisabeth Widmer/Morath Leif Hellström Iréne Tallerud Jan Henriksson Ann-Christine Blomqvist Christer Blomqvist Leif Pettersson Ola Pettersson Styrelsens svar: I enlighet med förrättningen ska alla inom GA2 solidariskt svara för drift och underhåll av vattenledningar. Den fråga som är aktuell just nu är underhåll av huvudvattenledningar som omfattar ca 25% av gemensamhetsanläggningens ledningar. Dessa är i behov av utbyte efter 40 år och är en viktig del av vattenförsörjningen inom GA2. Ledningsbytet till ledningar på frostfritt djup innebär längre livslängd på ledningarna, lägre framtida underhåll och lägre driftskostnader. Med stöd av anläggningslagen, lantmäteriets regler samt tidigare vägledande rättsfall ryms åtgärden inom den förrättning som gäller för GA2. Fondavsättningen, som är lagstadgad enligt anläggningslagen 19, avser även kommande underhåll av vintervattenledningar på Byhedsstigen och Lummerstigen. Med stöd av detta ska förslaget enligt styrelsen avslås men styrelsens föreslår ändock att fonderingen minskas med 300 kr för de fastigheter inom GA2 som har vintervatten anslutet till föreningens vattenledningsnät.. 10

12 Underhålls- och förnyelseplan för Långvinds samfällighetsförening Inledning Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter är föreningen skyldig att avsätta medel till fonder för att säkerställa underhåll och förnyelse av våra gemensamhetsanläggningar, när gemensamhetsanläggningen är av kommunalteknisk natur. I vår förening gäller detta vattenverk, vattenledningar och vägar. Av den anledningen har styrelsen gjort uppdaterat underhålls- och förnyelseplanen uppdelad på de olika gemensamhetsanläggningarna så medlemmarna kan ta ställning till storleken på fondavsättningarna. Gemensamhetsanläggning GA2 (Vägar, grönområden och vattenledningar i etapp 1 Långvind) Totalt eget kapital för GA2 är 968 Tkr. Vägar: Fonderade medel per var 297 Tkr och styrelsen föreslår att årets fondering blir 70 Tkr, vilket ger en total fondering om 377 Tkr inkl ränta per För 2012/2013 är den budgeterade fonderingen 70 Tkr. Styrelsen föreslår att fonderingen fortsätter med 70 Tkr per år så att om ca 10 år finns ca 900 Tkr för lagning av de asfalterade vägarna. Skogen: Styrelsen föreslår att 113 Tkr inkl ränta, som är intäkter från avverkning, fonderas för framtida röjning av sly mm. Vattenledningar: Styrelsen bedömer att den kvarvarande livslängden på vattenledningarna på stigarna är max år men att huvudvattenledningarna som är i sämst skick, läggs om under 2013 i enlighet med tidigare beslut. Per finns inga medel fonderade för vattenledningar. På årsstämman 2011 beslöts att en fondering görs med 413 Tkr/år. Fonderingen uppgick per till 424 Tkr inkl. ränta. För 2012/2013 är den budgeterade fonderingen 413 Tkr. Styrelsen föreslår att fondering fortsättningsvis görs med kr/fastighet (1 000 kr för fastigheter som redan har vintervatten ansluten till föreningens vattennät), som innebär att det finns fonderat ca 7,5 Mkr om 17 år. Se även styrelsens förslag till finansiering av nya huvudvattenledningar och möjlighet för stigarna att ansluta sig till åretruntvatten. Gemensamhetsanläggning GA3 (Vägar och vattenledningar i etapp 2 Korsholmen) Totalt eget kapital för GA3 är 253 Tkr. Vägar: Per finns 70 Tkr fonderat och styrelsen föreslår att årets fondering blir 15 Tkr, vilket ger en total fondering inkl ränta om 87 Tkr per Grusvägarna behöver justeras vart tredje år för ca Tkr och därför finns i budgeten för 2012/2013 inget fonderat. I budgeten 2013/2014 fonderas ytterligare 15 Tkr för framtida större renovering. Vattenledningar: Styrelsen bedömer att den kvarvarande livslängden på vattenledningarna och ventiler är ca år och att kostnaden för ett nytt system är ca 4-5 Mkr. Per fanns 8 Tkr fonderade för vattenledningar och på årsstämman 2011 beslöts att årets fondering blir 129 Tkr, vilket ger en total fondering om 140 Tkr inkl ränta per Styrelsen föreslår att fondering görs med kr/fastighet per år fortsättningsvis. Gemensamhetsanläggning GA4 (Brunn och vattenverk) Totalt eget kapital för GA4 är 336 Tkr. Fonderade medel per är 250 Tkr och styrelsen föreslår att årets fondering blir 20 Tkr, vilket ger totalt 277 Tkr inkl ränta per Med årets fondering bedömer styrelsen att fonderade medel i stort sett räcker för det framtida underhållet. Gemensamhetsanläggning GA5 (Båthamn, klubbstuga, sommarbutik, tennisbanor, bangolf mm) Totalt eget kapital för GA5 är 218 Tkr. För klubbstuga, tennisbana, sommarbutik, bangolf mm fanns inga fonderade medel per Styrelsen föreslår att årets fondering blir 154 Tkr inkl ränta och för 2012/2013 finns 30 Tkr budgeterat vilket innebär att det finns totalt 184 Tkr inkl ränta i fonderade medel Styrelsen bedömer att underhållsbehovet är ca 100 Tkr om 2-3 år för att asfaltera om en av tennisbanorna. Styrelsen bedömer att övrigt underhåll ska kunna täckas in i den löpande budgeten plus ev. endast mindre fonderingar. Det egna kapitalet för båthamnen i Saltpannan var per Tkr varav 113 Tkr är fonderat. Styrelsen föreslår att årets fondering blir 10 Tkr. De fonderade medlen och det egna kapitalet räcker för kommande besiktning, byte av ankarkättingar samt renoveringar av landfästen och därför föreslås årsavgiften ligga kvar på nuvarande nivå. Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening om

13 STYRELSE OCH ANSVARIGA Ordförande, webbplats Torbjörn Englund Hållg. 3, Västerås Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.)mobil: E-post: Vice ordförande, Båthamn Saltpannan Lennart Sundberg Norra Kyrkogatan 1 A, Hudiksvall Adress Långvind: Ejderstigen (bost,) Mobil: E-post: Kassör Sven Sjöberg Svanstigen 19, Enånger Tel (skype), (Långvind) Adress Långvind: Svanstigen 19 Mobil: , E-post: Sekreterare Elisabeth Bystadt Tärnstigen 8, Enånger E-post: Vattenledn. och vattenverk Bo Sjöberg Svensviksvägen 3, Enånger , mobil: E-post: Sopor, återvinning och renhållning Britta Englund Svensviksvägen 8, Enånger (bost.) E-post: Bangolf Margaretha Holmgren Sunnanvindsg. 20, Västerås Adress Långvind: Fornstigen (bost.), (Långvind) Mobil: , E-post: Ersättare, skogsansvarig Anders Björkman Änga 212, Enånger Adress Långvind: Byhedsstigen 15 Telefon: (bostad) (Långvind) Mobil:, E-post: Ersättare, vägar Per Eriksson Lagga Tegelhuset, Uppsala Adress Långvind: Öringstigen 3 Mobil: E-post: Ersättare Tord Karlsson Hyacintv. 27, Västerås Adress Långvind: Strandstigen (bost.), E-post: Ersättare Elisabeth Linnersand Mörbyv. 28, Vallentuna Adress Långvind: Ejderstigen E-post: Ersättare Anders Kjällman Götg. 1, Uppsala Adress Långvind: Rävstigen (bost.), (Långvind) Mobil: , E-post: Tillsynsman inklusive snöröjning och sandning Vakant tills vidare Valberedning Owe Nygren, sammankallande Tärnv. 14, Hudiksvall Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.) Kersti Dennemo-Karjel (bost.), Carina Ravnsborg (bost.), Revisorer Marcela Arosenius Vintertullstorget 50, Stockholm Adress Långvind: Fornstigen (bost.), (Långvind) Björn Bergström Älgstigen 27, Enånger (bost.), (arb.) Mobil: , E-post: Revisorersättare Peter Grönström , (Långvind) Dagmar Thullberg (bost.), mobil: Ansvariga: Fiske Hans Andersson Köpmangatan 22 C, Söderhamn Adress Långvind: Ejderstigen (bost.), (Långvind) Renhållning strandtoaletter Vakant tills vidare Skidspår Långvind - Långvindsbruk Sven Olof Grenedal Fornstigen 12, Enånger Mobil: , Båthamnen i Dragösviken Jan Ove Holmström Alftav. 4C, Bollnäs Adress Långvind:Fornstigen (bost.), Mobil: Tennis Kurt Jansson (bost.), (Långvind),

14 Information/bokningar E-post. Ni kan boka övernattning, bröllop, konferenser m.m. FRITT INTRÄDE LÅNGVINDS DAGen Café Bränneriet Långvindsbruk Enkelt, hemtrevligt och underhållande Öppettider 9/6-1/9 Dagligen kl Musikkvällar i juli Torsdagar kl Se kalender till högerp Välkomna till en trevlig sommar önskar Jenny och Hasse med personal Lördag 21 juli Knallar, loppis, ponnyridning, kolbulleförsäljning, pilkastning, luftgevärsskjutning m.m.m. Trollkarlen Jacob Ljungkvist trollar för barnen i Kolhuset under dagen. Kapellet kl Arr. Långvinds kapellför. Oscar Gyllenhammar och Viktor Ek underhåller i Kolhuset under kvällen. Välkomna! Långvindsjoggen, 5 km Långvinds bruk. Start kl Dam- och herrklass samt ungdomsklass upp till 16 år. - Anm.avgift: 100:-/vuxen, 60:-/ungdom Anmälan på PG eller 2 timmar före start. (mot förhöjd avgift) OBS! Glöm inte namn om du betalar på PG. - Priser lottas ut Info: , kalender 2012 JULI 1 Loppis m. café kl , Kungsgården Långvind 2-7 Glada Hudikdagarna, Möljen 5-7 Handelns dagar, Hudiksvall, från kl.10 5 Musikkväll på Bränneriet, Musikalkompott från Schweiz 7 Helgmålsbön kl.18, Långvinds kapell 8 Rälsbusstur på Dellenbanan. Delsbo station 14 Träbåtens dag, Borka Brygga Helgmålsbön kl.18, Långvinds kapell 21 Långvindsdagen se annons t.v. Helgmålsbön kl.18, Långvinds kapell 22 Årsstämma kl Musikkväll på Bränneriet, Fam. Tottie Helgmålsbön kl.18, Långvinds kapell Hudikkalaset 28 Borka Lys, segeltävling, Borka Brygga AUGUSTI 2 C 4 Helgmålsbön kl.18, Långvinds kapell Creole Swing på Bränneriet 5 Loppis m. café kl Kungsgården Långvind 11 Musikkväll på Bränneriet, Visor vid havet m Östen med Resten och Sofia Rapp Helgmålsbön kl.18, Långvinds kapell 16 Musikkväll på Bränneriet, Hudik Big Band 18 Helgmålsbön kl.18, Långvinds kapell 25 Afternoon tea 13-18,Kungsgården L-vind 25 Lyskväll i Skärgården Ljusgudstjänst kl.19.30, Långvinds kapell 31 Musikkväll på Bränneriet, sommaravslutn. med Hälsinge Fyr SEPTEMBER 1 Afternoon tea 13-18,Kungsgården L-vind 7-9 Hälsinge marknad, Hudiksvall 8 Afternoon tea 13-18,Kungsgården L-vind 25 Afternoon tea 13-18,Kungsgården L-vind 15 Afternoon tea 13-18,Kungsgården L-vind OKTOBER 11 Sista sophämtningen Arrangörer: Långvinds bruksmiljöförening Med reservation för ev. ändringar. Gå gärna in på och 14 Öppet varje dag kl Tel

15 FULLMAKT jag/vi (givare) fullmakt för nedanstående person (tagare) att såsom ombud för mig/oss rösta vid föreningsstämman den 22 juli 2012 i Långvinds Samfällighetsförening. Fastighetsbeteckning: Långvind 9: Adress: FULLMAKTHärmed ger Fullmaktsgivare Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Fullmaktstagare Namnförtydligande Utdrag ur lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får delta i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 SFL). Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetoden). I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49 SFL) (andelsmetod). Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud för ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49 SFL). Långvinds Samfällighets förening 15

16 Utgivare: Långvinds Samfällighetsförening Text: Styrelsen Lay-out: Inger Backman Foto: Gunilla Jansson, Inger Backman Väl mött till Årsstämman 2012 långvinds samfällighets förening

www.langvind.se Dagordning:

www.langvind.se Dagordning: LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni Juli 2007 2011 nr. 2 Kallelse till årsstämma lördag 16 juli 2011 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Långvinds samfällighetsförening 2012

Protokoll fört vid årsstämma för Långvinds samfällighetsförening 2012 Protokoll fört vid årsstämma för Långvinds samfällighetsförening 2012 Protokoll Beslutsprotokoll Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag och

Läs mer

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna FIRMA 1 ÄNDAMÅL 2 Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna. Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet (Norrviken

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till. årsstämma. Söndag 20 juli 2008

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till. årsstämma. Söndag 20 juli 2008 LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni Juli 2007 2008 nr. 2 Kallelse till årsstämma Söndag 20 juli 2008 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 20 juli 2014

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 20 juli 2014 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 20 juli 2014 Juni 2014 nr.2 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014 Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014 Protokollstyp Referatprotokoll för Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1(7) STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (LFS). Lagens bestämmelser om förvaltning

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening

Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni 2015 nr.2 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

Oskarshamns kommun. Kalmar län.

Oskarshamns kommun. Kalmar län. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-03-02 Sammanträdesledare: Johan Håkansson Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum reviderade

STADGAR Sammanträdesdatum reviderade STADGAR Sammanträdesdatum 1991-10-01 reviderade 2012-11-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall

Läs mer

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Vägförening, (org. nr 849400-6144). 2 FÖRVALTNING Länsstyrelsen har genom resolution

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum

STADGAR Sammanträdesdatum STADGAR Sammanträdesdatum 2006-05-21 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Till ingressen Till 1 Till 2 SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål. Sida 1 (6) STADGAR 2005-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat

Läs mer

LÄN. Föreningens firma är Åsa samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar Åsa ga:6

LÄN. Föreningens firma är Åsa samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar Åsa ga:6 L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N LÄN Sida1 STADGAR Sammanträdesdatum Sammanträdesledare Ärende Stadgar för Åsa samfällighetsförening, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål.

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Den 15 mars 1991 beviljade länsstyrelsen i Norrbottens län registrering av föreningen. Stadgeändring 13, 15 vid extra årsmöte den 16 februari 1993 registrerat 29 juni 1993. Stadgeändring 6, 14 vid föreningsstämma

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

Läs mer

STADGAR. Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14)

STADGAR. Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14) STADGAR Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14) Ärende Stadgar för Hultavägens vägsamfällighet under firmaändring till Hulta samfällighetsförening, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR Björkhagen Skepparkrokens vägförening

STADGAR Björkhagen Skepparkrokens vägförening Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 1 Firma

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2002

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2002 1 För samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att i vissa

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande redovisning för sin förvaltning av föreningen under räkenskapsåret.

Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande redovisning för sin förvaltning av föreningen under räkenskapsåret. Årsredovisning 2111 211231 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 2111 211231. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Ängsfjärdens samfällighetsförening, org.nr STADGAR

Ängsfjärdens samfällighetsförening, org.nr STADGAR Ängsfjärdens samfällighetsförening, org.nr 716401-6896 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR (150621) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter 1, SFL. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet, som har del i samfällighet upptagen under 2.

Stadgar Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet, som har del i samfällighet upptagen under 2. Stadgar 1980-10-24 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STADGAR. Sammanträdesdatum

STADGAR. Sammanträdesdatum 1(8 STADGAR Sammanträdesdatum 2007-06-01 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Stadgar (Sammanträdesdatum )

Stadgar (Sammanträdesdatum ) Stadgar (Sammanträdesdatum 1981-06-18) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess(deras) ändamål.

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess(deras) ändamål. Stadgar för Sjöfruns samfällighetsförening (Org.nr. 717904-0253) Antagna 2000-04-26. Reviderade 2003-10-19. Reviderade 2004-03-14. Reviderade 2005-03-20. Reviderade 2007-03-11. Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Hamnefjälls samfällighetsförening.

1 FIRMA Föreningens firma är Hamnefjälls samfällighetsförening. STADGAR Sammanträdesdatum 2008 12 15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening.

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. STADGAR Perstorps, Svenstorps och Varans Sammanträdesdatum 1977-11-07 Stadgar för, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Föreningen förvaltar Herresta ga:2, ga:3 och ga:4.

Föreningen förvaltar Herresta ga:2, ga:3 och ga:4. Sida 1 (10) STADGAR Sammanträdesdatum 2003-10-05 Sammanträdesledare Torbjörn Larsson Ärende Stadgar för Herresta samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

FASALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA

FASALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA STADGAR FÖRORD INGRESS Dessa stadgar är en innehållsmässigt identisk men layoutmässigt förändrad version av de vid föreningens stämmor 1998 och 1999 antagna stadgar. Förändringarna är gjorda för att stadgarna

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift)

Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift) Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift) Sammanträdesdatum 1985-11-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer