Dagordning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.langvind.se Dagordning:"

Transkript

1 LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET Juni Juli nr. 2 Kallelse till årsstämma söndag 22 juli 2012 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening till årsstämma 2012 Datum: Söndag 22 juli 2012 Tid: kl Eftersom registreringen tar så lång tid, kom i god tid så att vi kan börja årsstämman kl Plats: Kolhuset, Långvinds Bruk Välkommen till årsstämman Anmäl dig vid ankomsten Deltagarlistan används vid stämman såsom röstlängd. Ett röstkort per fastighet delas ut Detta förutsätter att årsavgiften är betald. Röstkortet används vid eventuell votering på stämman. Fullmakt Om delägare i fastighet inte kan närvara,var vänlig medtag fullmakt. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Kaffe serveras Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna och hoppas på många deltagare. OBS! Vid votering gäller EN röst - EN fastighet Innehåll Kallelse 1 Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning, budget 4 Balansräkning,resultatsammandrag budget 5 Förslag till budget 5 Fonderingar 6 Förslag till utdebitering/tomt 7 Förslag från styrelsen 7-8 Motioner och svar 9-11 Underhålls- o förnyelseplan 12 Adress/telefonlista 13 Anslagstavlan 14 Fullmakt 15

2 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av två justerare, tillika rösträknare 6. Fastställande av röstlängd 7. Stämmans behöriga utlysande 8. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Rapporter 11. Förslag från styrelsen samt motioner till styrelsen 12. Ersättning till styrelsen och revisorerna 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 14. Val av styrelse och styrelseordförande, jämte suppleanter 15. Val av revisorer, jämte suppleanter 16. Val av valberedning 17. Övriga frågor 18. Avslutning Stämmoprotokollet hålls tillgängligt i sommarbutiken senast 6 augusti

3 Verksamhetsberättelse Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Torbjörn Englund ordförande, hemsida Lennart Sundberg vice ordförande, båthamnen i Saltpannan Sven Sjöberg kassör Elisabeth Bystedt sekreterare Bo Sjöberg vattenledningar och vattenverk Britta Englund sophantering Margaretha Holmgren bangolf Ersättare Anders Björkman skogsvård Per Eriksson vägar inom fritidsomr. Tord Karlsson Anders Kjällman Elisabeth Linnersand Styrelsen har haft 8 sammanträden under verksamhetsåret Revisorer Ordinarie ledamöter Marcella Arosenius Björn Bergström Revisorssuppleanter Dagmar Thullberg Peter Grönström Valberedningen Owe Nygren sammankallande Kersti Dennemo-Karjel Carina Ravnsborg Ansvariga Hans Andersson fiskevård Kajsa Broberg renhållning strandtoaletter Sven-Olof Grenedal skidspår Jan-Ove Holmström båthamnen Dragösviken Kurt Jansson tennis Leif Hellström tillsyningsman Avgifter Under verksamhetsåret har nedanstående avgifter debiterats fastighetsägarna: Etapp 1 Etapp 2 Bebyggd tomt 2.500: :- Obebyggd tomt* 460:- 460:- Vintervatten Etapp 1 225:- Fond. nytt v-system 1.300: :- Oexpl. tomter Etapp 2 *= Enligt förrättningen är tomt btraktad som obebyggd intill dess att bygglov beviljats. Föreningen förvaltar GA 2 Vägar, grönområden och huvudvattenledningar inom etapp 1. GA 3 Huvudvattenledningar, vägar och parkområden inom etapp 2, Korsholmen. GA 4 Vattenverk Tennis Årsavgift 350:- Separat inbetalning Årsavgift 300:- förskottsinbetalning i samband med betalning av föreningens årsavgift Strötid 30:-/tim. Betalas i sommarbutiken Tennisskola för ungdomar genomfördes. Bangolf Vuxen 20:- Barn under 15 år 10:- Båthamn i Saltpannan Årsavgift för båtplats 250:- Midsommarfirande 2011 Firandet började på torsdagskvällen till musik. Föreningen bjöd på korv med bröd och fika. På midsommarafton var det lek och dans under eftermiddagen då Börje Ring m.fl. spelade. På kvällen dans till Christer Brink. Sommarbutiken Sommaren 2011 drevs butiken av Mikael Pettersson. Klander av stämmobeslut Två klander av stämmobeslut 2011 lämnades in till Mark- och Miljödomstolen i Östersund. Information om dessa klander redovisas på föreningens hemsida. Boule Under året har ett flertal aktiviteter med boulespel genomförts. Intresset och deltagandet har varit stort. Vintervatten på Harstigen Under hösten har fastighetsägare på Harstigen på egen bekostnad anlagt vintervatten. Skogen Avverkning och gallring av skogen har endast i ringa omfattning genomförts då en omfattande storm skapat brist på skogsmaskinresurser. Bredband Ett fåtal fastighetsägare samt sommarbutiken har anslutits Fiberstadens bredbandsnät. Långvind 1 juli 2012 Torbjörn Englund Lennart Sundberg Sven Sjöberg Elisabeth Bystedt Bo Sjöberg Britta Englund Margaretha Holmgren 3

4 Resultat , budget Resultat 2011/2012 Förslag Totalt Långvinds Samfällighet Ack. Utfall Ack. Utfall Ack. Utfall Budget Budget Budget Konto 2009/ / / / / / Driftsbidr beb E Driftsbidr obeb E Driftsbidr beb E 1,vinterv Driftsbidr beb E Driftsbidr obeb E Driftsbidrag E Morath Intäkt tennis Intäkt minigolf Intäkt båthamn Försäljn skog Driftsbidrag Pimsbovägen Driftsbidrag Snäckenvägen Arrende Erhållna statliga/komm. bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostn för fria driftsbidrag Tenniskostnader Minigolfkostnader Skogskostnader Avgift för Pimsbovägen Avgift Snäckenvägen Sommarvatten, påsläpp,tappning Renhållning, sophämtning Snöröjning, sandning Vägunderhåll Rep.,underhåll av sommarbutik,förråd Rep.,underhåll av vattensystem Rep.,underhåll av båthamn Rep.,underhåll övrigt Elkostnader Reparation o underhåll av maskiner Summa rörelsens direkta kostnader Löner Ersättning styrelsemöten Res- bilersättningar Lagstadg arbetsgiv avgifter Summa personalkostnader Kontorsmaterial Trycksaker Fast telefoni Porto Företagsförsäkringar Kundförluster Möteskostnader Årsmöteskostnader Redovisningstjänster,PA o SS IT-tjänster, web-plats Bankkostnader Tidningar,facklitteratur Föreningsavgifter Övriga externa kostnader Summa externa kostn Summa övriga kostn Summa toytala kostn Ränteintäkter Avskrivn byggnader och maskiner Resultat efter fondavs. vattensystem men före övriga fondavsättningar Res.inkl. fondavs. nytt vattensystem Fond. nytt vattensystem GA2: (justerat för Rävstigen -22 st) Fond. nytt vattensystemga3: Total fondering vattensystem GA2+GA3:

5 Balansräkning GA2 GA3 GA4 GA5 m. Avd. 6 Båthamn Tennis Totalt Tillgångar 0 Lager av varor Nordbanken plusgiro Nordbanken fonder och sparkonton Innestående Mellanskog Kundfordringar 0 0 Inerima fordringar 0 0 Summa omsättningstillgångar Hus Kråknäs (ej avskrivet) 0 0 Vattensystem Etapp1 (ej avskrivet) Maskiner och inventarier (ej avskrivet) Summa anläggningstillgångar Summa tillgångar Skulder Övr. kortfristiga skulder, personalens källskatt Övriga interimsskulder och leverantörsskulder Summa skulder Eget kapital netto, IB , Fondavsättningar, IB , Årets resultat före fondavsättning , Eget kapital brutto, UB , Summa skulder o. Eget kapital , Budg. fondavsättning vattensystem GA2, GA , Budg. Fondavsättning vägar, kiosk mm GA2, GA Extra fondvasättning skog, vägar, vattenverk, kio Förslag Total fondering under året Total ack. fondavsättning UB Ökning av fonderade medel med ränta (2, Total ack. Fondavsättning inkl. ränta UB Eget kapital netto UB Resultatsammandrag 2011/2012 Intäkter (inkl. fondering vattensystem) Kostnader Resultat brutto Fondavsättning vattensystem Netto efter fondavsättn. vattensystem (=VIS Budget 2012/2013 Beslut 2011 Intäkter (inkl. fonddeb. vattensystem) Kostnader Årets resultat före fondjust Eget kap. brutto, UB varav fonderat vatten GA2 och GA3, och vägar GA2 och GA3 samt övrigt (förslag Eget kapital netto UB Budget 2013/2014 Förslag Intäkter (inkl. fonddeb. vattensystem) Kostnader Årets resultat före fondjust Eget kap. brutto, UB varav fonderat vatten GA2 och GA3, och vägar GA2 och GA3 samt övrigt (förslag Eget kapital netto UB

6 Fonderingar Långvinds Samfällighetsförening /2012 Tidpunkt Typ av fondering IB /2012 UB Totalt Anläggn. Konto Benämning Fondering Ny fondering Ack. fondering Ränta Fond. + ränta anläggn. GA Fondavsättning vägar Etapp1, GA Fondavsättning vattensystem Etapp1, GA Fondavsättning skog Etapp1, GA GA Fondavsättning vägar Etapp2, GA Fondavsättning vattensystem Etapp2, GA GA Fondavsättning vattanverk, GA GA Fondavsättning sommarbutiken, GA SB Fondavsättning båthamn, (GA5) Total fondering /2013 Tidpunkt Typ av fondering IB /2013 UB Anläggn. Konto Benämning Fondering Ny fondering Ack. fondering Ränta Fond. + ränta GA Fondavsättning vägar Etapp1, GA Fondavsättning vattensystem Etapp1, GA Fondavsättning skog Etapp1, GA GA Fondavsättning vägar Etapp2, GA Fondavsättning vattensystem Etapp2, GA GA Fondavsättning vattanverk, GA GA Fondavsättning sommarbutiken, GA SB Fondavsättning båthamn, (GA5) Total fondering /2014 Tidpunkt Typ av fondering IB /2014 UB Anläggn. Konto Benämning Fondering Ny fondering Ack. fondering Ränta Fond. + ränta GA Fondavsättning vägar Etapp1, GA Fondavsättning vattensystem Etapp1, GA Fondavsättning skog Etapp1, GA GA Fondavsättning vägar Etapp2, GA Fondavsättning vattensystem Etapp2, GA GA Fondavsättning vattanverk, GA GA Fondavsättning sommarbutiken, GA SB Fondavsättning båthamn, (GA5) Total fondering

7 Utdebitering per tomt Förslag Alt Långvind 9:2 --9:341 Långvind 9:342--9:440 Belopp i kr Etapp 1 Etapp 2 Sommarvatten Vintervatten Bebyggd Obebyggd Bebyggd Obebyggd Bebyggd Obebyggd E. Morath GA-nr Avser Antal tomter Vägar, grönomr., Etapp Vägar, grönomr., Etapp Vattenverk Kiosk, Klubbstuga,Båthamn, Golf, Tennis Snäckenvägens vägsamfällighet Pimsbovägens vägsamfällighet Summa per tomt Fondering nytt vattensystem GA2, GA3: Totala avgifter: Båtavgift: 250 kr per plats Fördelning av total utdebitering per gemensamhetsanläggning Belopp i kr Etapp 1 Etapp /2014 Sommarvatten Vintervatten Bebyggd Obebyggd Bebyggd Obebyggd Bebyggd Obebyggd E. Morath Totalt GA-nr Antal tomter Vägar, grönomr., Etapp Vägar, grönomr., Etapp Vattenverk Kiosk, Klubbstuga,Båthamn, Golf, Tennis Snäckenvägens vägsamfällighet Pimsbovägens vägsamfällighet Summa tomtavgifter Fondering nytt vattensystem GA2 (-22st): Fondering nytt vattensystem GA3: Totala avgifter: Båtavgifter: 123 st x st x Totala avgifter: Fria driftsbidrag: 20 x Netto avgifter: Förslag från styrelsen 1. Kapitalplaceringspolicy Medel som ska placeras är likvida medel, överskottslikviditet och fonderade medel. Syftet med förvaltningen ska vara att nå en avkastning som överstiger den vanliga bankinlåningen givet nedan angiven risk. För att uppnå målet med långsiktig god avkastning och värdeutveckling måste vid varje tidpunkt beaktas den finansiella risk, som då föreligger. Placeringarna skall ske med utgångspunkt för en sammanvägning av ett lågt risktagande och goda framtida avkastningsmöjligheter. Placering av kontanta medel skall ske hos finansiella institut där statlig insättningsgaranti gäller. Tillåtna tillgångsslag är svenska räntebärande instrument som bankkonto, räntefond och blandfond med låg risk. Placeringshorisonterna bestäms av likviditetsprognoser uppdelat på 3-24 månader Det slutliga ansvaret för denna policy åvilar styrelsen/medlemmarna. Den praktiska användningen av denna är delegerad till kassören. Rapportering av utfallet sker månadsvis till styrelsen. 2. Arbeten på Kråknäsparkeringen Styrelsen föreslår att Kråknäsparkeringen grusas av med nytt bärlager och delar asfalteras så att det blir ordning och reda med containrar och glaskupor. Grusupplaget iordningsställs med nya sidoväggar samt ett skjutbart tak. Budgeten för detta är ca 200 Tkr. 3. Finansiering av nya huvudvattenledningar inom GA2 Styrelsen föreslår att ett lån på max 1,3 Mkr tas upp i GA2 för att möjliggöra en första etapputbyggnad av huvudvattenledningar under våren Resterande etapper görs under hösten 2013 när föreningen (GA2) erhållit fonderingen för verksamhetsåret 2013/2014 samt ersättning för naturreservatet kring Dragöspunsarna. 7

8 4. Möjlighet till anslutning av vintervatten från nya huvudvattenledningar inom GA2 Styrelsen fick av förra årets stämma uppdraget att beakta nya tekniska lösningar och kommande miljökrav. Styrelsen har undersökt nya tekniska lösningar för vattenledningar och undersökt kommande miljökrav hos kommunens miljöförvaltning. Resultatet från detta förändrar inte tidigare förslag för huvudvattenledningars förläggning. Något krav på ett gemensamt avloppssystem finns inte varken hos kommunen eller nationellt. Styrelsen fick även i uppdrag av stämman att komma med ett förslag som möjliggör åretruntvatten från nya huvudvattenledningar på frostfritt djup för de som så önskar. Styrelsen föreslår att styrelsen får mandat att teckna avtal med fastigheter på stigarna där de själva bekostar ledningar för åretruntvatten på samma sätt som gjorts på Harstigen och Rävstigen. I de fall en stig inte vill lägga ledningar som möjliggör vintervatten då sommarvattenledningarna behöver bytas ut bekostas nya sommarvattenledningar av fonderade medel. 5. Beslutsbelopp Styrelsen föreslår att stämman höjer styrelsens beslutsbelopp från ett till två basbelopp. 6. Stadgeändring för kallelse Förslag från styrelsen till årsstämman i Långvinds samfällighet rörande ändring av stadgarna. Styrelsen har förstått att flera medlemmar önskar få kallelse och övrig information genom att anmäla en personlig e-postadress till föreningen. För att möjliggöra detta behöver vi ändra stadgarna rörande kallelseförfarandet och likställa personligt brev med e-post. Styrelsen förslår att stadgarna ändras i 14 enligt nedan. Nuvarande lydelse 14 KALLELSE TILL STÄMMA Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen genom personligt brev till var och en. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavla. Styrelsens förslag till ny lydelse 14 KALLELSE TILL STÄMMA Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen genom personligt brev eller e-post till var och en. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavla samt genom e-post och meddelande på föreningens hemsida 7. Stadgeändring för fondering 12 Underhålls- och förnyelsefond Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter är föreningen skyldig att avsätta medel till fonder för att säkerställa underhåll och förnyelse av våra gemensamhetsanläggningar, när gemensamhetsanläggningen är av kommunalteknisk natur. I föreningens stadgar står det att medel ska avsättas när ekonomin så tillåter. Detta strider mot att föreningen enligt lag är skyldiga att avsätta medel till anläggningar av kommunalteknisk art. Styrelsen förslår därför följande ändringar i stadgarna. Nuvarande lydelse: Föreningen skall avsätta medel till en underhålls- och förnyelsefond för varje gemensamhetsanläggning när ekonomin så tillåter. Förslag till ny lydelse: Avsättning till underhålls- och förnyelsefond skall göras för varje gemensamhetsanläggning för att säkerställa underhåll och förnyelse av desamma. Belopp per gemensamhetsanläggning föreslås av styrelsen årligen och presenteras på årsstämman för beslut. Föreningens styrelse skall i sådant fall också upprätta en underhålls- och förnyelseplan för respektive anläggning, som skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningens storlek skall kunna bedömas.

9 Motion 1 - Vilande medlemskap Ett antal obebyggda tomter i föreningen, bl.a min tomt, Långvind 9:354, på mitten av Sikvägen är, för närvarande, osäljbara. Det beror på höga byggkostnader och tillgång till hus och tomter i bättre lägen. Ett idogt överklagande till Skatteverket har lett till en nedskrivning av taxeringvärder till "under 1000 kronor" så nu slipper jag fastighetsskatten men då höjde föreningen avgiften till orimliga 1760 kr per år! Jag vill att obebyggda tomter skall kunna ha ett vilande medlemskap i föreningen (kanske så skall det formellt heta något annat). Det skulle innebära en låg årsavgift kombinerat med en avgift för aktivering av medlemskapet. Denna avgift för återaktivering skall motsvara den besparing som det vilande medlemskapet ger. Administrationskostnader är också rimligt att ta ut för dessa förändringar av medlemskapet. På detta sätt så får man en rimligare balans mellan "driftkostnaden" av en fastighet och användbarheten av denna. Per Stavfors. Styrelsens svar: Uttaxeringen av de årliga avgifterna sker i enlighet med gällande förrättningar och stämmans beslut. Förslaget med ett vilande medlemskap strider mot förrättningen och skulle innebära att fastigheten har en retroaktiv skuld till föreningen som på några års sikt växer till ett betydande belopp som sedan ska betalas när fastigheten bebyggs. Styrelsen föreslår att motionen avslås. Motion 2 - Avtal med taxi, buss eller liknande Inga allmänna kommunikationsmedel finns till Långvinds fritidsområde. Närmaste bussanslutning slutar i Enånger. För åretruntboende finns möjlighet till billig anslutning genom spe-ciella avtal. Däremot finns inte sådana möjligheter för sommarboende eller besökande gäster. Jag föreslår därför att styrelsen ges i uppdrag att undersöka möjlighet till avtal med taxibolag, bussbolag eller liknande för anslutning mellan Enånger och fritidsområdet. Lena Eriksson Styrelsens svar Styrelsen anser att det motionären efterlyser inte omfattas av samfällighetens syfte och mål utan måste anses vara privata omkostnader, varför styrelsen föreslår att motionen ska avslås. Motion 3 - Avgifter och hjärtstartare a) Vi undrar hur mycket av de pengar från avgifter som betalats in från år 1987 i vatten- och vägavgift som ska vara undanlagda och öronmärkta till blivande rörbyten på Korsholmen. b) Vi undrar varför vi är med och betalar i gemensamma avgifter till Saltpannans brygga? Båtvagnen är ju bara till dem som har båtplats där. Alltså kan inte alla som betalar avgift låna den. Om det fortsätter kan alla vara med och betala alla båtplatser och bryggor runt etapp 1 och 2. c) Vi har också pratat om att en hjärtstartare bör köpas in till vår förening. Det har hänt att folk dött på Långvind och en sådan kunnat rädda liv. Det är långt till sjukhus och det tar lång tid att nå oss när vi tillkallar ambulans. Eva Estberger mfl på Laxstigen Styrelsens svar: a) Före räkenskapsåret 2007/2008 fanns endast kr avsatta för vattensystemet på Korsholmen och dessa pengar finns fortfarande kvar uppgår fonderingen till totalt kr. För underhåll av vägar finns fonderat kr. b) Båtplatsägarna i Saltpannan betalar själva alla kostnader för brygganläggningen och andra fastighetsägare som inte har båtplats betalar ingenting. Båthamnen i Saltpannan särredovisas som en egen resultatenhet i redovisningssystemet och även i redovisningen till årsstämman. Båtvagnarna är den egendom som alla föreningsmedlemmar kan nyttja oavsett om båtsplatsen finns i Saltpannan eller vid annan brygga. c) Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks och att hjärtstartaren placeras i sommarbutiken samt att några utbildas för att handha denna hjärtstartare. Att utbilda på en sådan maskin är förhållandevis enkelt, den är självinstruerande och sånär som på batteriet underhållsfria. En ringa kostnad som kunde rädda liv. 8

10 Motion 4 Vintervatten a. Är det rätt att använda föreningens pengar till att anlita kostsamma advokater, för att tysta de medlemmar som inte vill eller har råd med vintervatten? Syftet med vår klagan var att främja en öppen dialog och få svar på om styrelsens agerande har varit lagenligt. 2. Vilka kostnader har föreningen för vintervattnet till Rävstigen respektive Harstigen? Mats Dahlberg Styrelsens svar: Styrelsen respekterar att det finns andra åsikter än vad som stämman fattat med majoritetsbeslut. Styrelsen ställer gärna upp och diskuterar olika frågeställningar som i många fall kan leda till att missuppfattningar reds ut eller att nya förslag tas fram. I det fall som motionären hänvisar till så har ingen kontakt med styrelsen tagits för en dialog innan klaganden lämnade in en stämning till Mark- och miljödomstolen. Eftersom ärendet hamnade hos domstolen bedömde styrelsen att en jurist med erfarenhet från samfälligheter och förrättningar behövdes för att pröva sakfrågan och bemöta motparternas påståenden. Styrelsen anser det vara viktigt att juridiskt kunniga personer hanterar föreningsärenden som hamnar i domstol, oavsett om det är medlemmar som är klagande eller från klagande utanför föreningen, för att sakfrågorna ska bli hanterade på ett rättssäkert sätt. Precis som en enskild person har rättsskydd genom sin hemförsäkring (med en självrisk på ca 25 Tkr) så har föreningen ett rättsskydd via en försäkring hos REV (Riksförbundet för en-skilda vägar) där föreningen betalar 20% av rättegångskostnaderna om föreningen döms att betala dessa. Att endera part (kärande eller svaranden) står för rättegångskostnader hör till en av rättssamhälles grundregler. Om tvisten inte faller ut till kärandes (de klagandes) fördel är det domstolen som dömer vem som ska stå för kostnaderna för motparten. Kostnaden för föreningens jurist har varit låg för motparterna, det största arbetet, ca 50 tim-mar, har gjorts ideellt inom styrelsen. 2. Föreningen (gemensamhetsanläggning 2) har bekostat följande: - Rävstigen - kostnad för nya huvudvattenledningar på frostfritt djup, totalt kr samt en fondbefrielse för 22 fastigheter i 10 år vilket motsvarar 22x1300x10 = kr, dvs totalt kr. - Harstigen - kostnad för ny huvudvattenledning kr. Att föreningen ska bekosta detta har bestämts på tidigare årsstämmor. Totalt har föreningen fått ca meter nya vattenledningar på frostfritt djup för ca 440 Tkr vilket är ca 600 Tkr lägre än vad som budgeterats i underhålls- och förnyelseplanen. Motion 5 - utökad byggrätt Idag finns det enligt detaljplanen rätt att bygg maximalt 125 m2. Jag föreslår att styrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att utöka byggrätten, helst till ca 200 m2. Hans Lind Styrelsens svar: Stämman äger bara initiativrätten i denna fråga och ytterst är det Hudiksvalls kommun med sitt planmonopol som beslutar om ändring av den befintliga planen. Kostnaden för en planändring är ca Tkr. Detta innebär att en sådan kostnad kommer att läggas på årsavgiften för GA2 och/eller GA3. Styrelsen föreslår att stämman röstar om förslaget ska genomföras eller inte.. 9

11 Motion 6 - Avgift för vintervatten Vi motsätter oss att betala för vintervatten som inte berör oss. Vi har eget vintervatten sen lång tid tillbaka och har betalt för detta. Att vi under sådana förhållanden ska betala för att andra skall få vintervatten är helt orimligt och saknar rättsgrund. Vi bestrider alltså att påföras tillkommande avgift för vintervatten. Ingemar Jansson Siv Pettersson Iréne Ask-Heimer Nils Wassberg Eva Ingman Cajsa Broberg Elisabeth Widmer/Morath Leif Hellström Iréne Tallerud Jan Henriksson Ann-Christine Blomqvist Christer Blomqvist Leif Pettersson Ola Pettersson Styrelsens svar: I enlighet med förrättningen ska alla inom GA2 solidariskt svara för drift och underhåll av vattenledningar. Den fråga som är aktuell just nu är underhåll av huvudvattenledningar som omfattar ca 25% av gemensamhetsanläggningens ledningar. Dessa är i behov av utbyte efter 40 år och är en viktig del av vattenförsörjningen inom GA2. Ledningsbytet till ledningar på frostfritt djup innebär längre livslängd på ledningarna, lägre framtida underhåll och lägre driftskostnader. Med stöd av anläggningslagen, lantmäteriets regler samt tidigare vägledande rättsfall ryms åtgärden inom den förrättning som gäller för GA2. Fondavsättningen, som är lagstadgad enligt anläggningslagen 19, avser även kommande underhåll av vintervattenledningar på Byhedsstigen och Lummerstigen. Med stöd av detta ska förslaget enligt styrelsen avslås men styrelsens föreslår ändock att fonderingen minskas med 300 kr för de fastigheter inom GA2 som har vintervatten anslutet till föreningens vattenledningsnät.. 10

12 Underhålls- och förnyelseplan för Långvinds samfällighetsförening Inledning Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter är föreningen skyldig att avsätta medel till fonder för att säkerställa underhåll och förnyelse av våra gemensamhetsanläggningar, när gemensamhetsanläggningen är av kommunalteknisk natur. I vår förening gäller detta vattenverk, vattenledningar och vägar. Av den anledningen har styrelsen gjort uppdaterat underhålls- och förnyelseplanen uppdelad på de olika gemensamhetsanläggningarna så medlemmarna kan ta ställning till storleken på fondavsättningarna. Gemensamhetsanläggning GA2 (Vägar, grönområden och vattenledningar i etapp 1 Långvind) Totalt eget kapital för GA2 är 968 Tkr. Vägar: Fonderade medel per var 297 Tkr och styrelsen föreslår att årets fondering blir 70 Tkr, vilket ger en total fondering om 377 Tkr inkl ränta per För 2012/2013 är den budgeterade fonderingen 70 Tkr. Styrelsen föreslår att fonderingen fortsätter med 70 Tkr per år så att om ca 10 år finns ca 900 Tkr för lagning av de asfalterade vägarna. Skogen: Styrelsen föreslår att 113 Tkr inkl ränta, som är intäkter från avverkning, fonderas för framtida röjning av sly mm. Vattenledningar: Styrelsen bedömer att den kvarvarande livslängden på vattenledningarna på stigarna är max år men att huvudvattenledningarna som är i sämst skick, läggs om under 2013 i enlighet med tidigare beslut. Per finns inga medel fonderade för vattenledningar. På årsstämman 2011 beslöts att en fondering görs med 413 Tkr/år. Fonderingen uppgick per till 424 Tkr inkl. ränta. För 2012/2013 är den budgeterade fonderingen 413 Tkr. Styrelsen föreslår att fondering fortsättningsvis görs med kr/fastighet (1 000 kr för fastigheter som redan har vintervatten ansluten till föreningens vattennät), som innebär att det finns fonderat ca 7,5 Mkr om 17 år. Se även styrelsens förslag till finansiering av nya huvudvattenledningar och möjlighet för stigarna att ansluta sig till åretruntvatten. Gemensamhetsanläggning GA3 (Vägar och vattenledningar i etapp 2 Korsholmen) Totalt eget kapital för GA3 är 253 Tkr. Vägar: Per finns 70 Tkr fonderat och styrelsen föreslår att årets fondering blir 15 Tkr, vilket ger en total fondering inkl ränta om 87 Tkr per Grusvägarna behöver justeras vart tredje år för ca Tkr och därför finns i budgeten för 2012/2013 inget fonderat. I budgeten 2013/2014 fonderas ytterligare 15 Tkr för framtida större renovering. Vattenledningar: Styrelsen bedömer att den kvarvarande livslängden på vattenledningarna och ventiler är ca år och att kostnaden för ett nytt system är ca 4-5 Mkr. Per fanns 8 Tkr fonderade för vattenledningar och på årsstämman 2011 beslöts att årets fondering blir 129 Tkr, vilket ger en total fondering om 140 Tkr inkl ränta per Styrelsen föreslår att fondering görs med kr/fastighet per år fortsättningsvis. Gemensamhetsanläggning GA4 (Brunn och vattenverk) Totalt eget kapital för GA4 är 336 Tkr. Fonderade medel per är 250 Tkr och styrelsen föreslår att årets fondering blir 20 Tkr, vilket ger totalt 277 Tkr inkl ränta per Med årets fondering bedömer styrelsen att fonderade medel i stort sett räcker för det framtida underhållet. Gemensamhetsanläggning GA5 (Båthamn, klubbstuga, sommarbutik, tennisbanor, bangolf mm) Totalt eget kapital för GA5 är 218 Tkr. För klubbstuga, tennisbana, sommarbutik, bangolf mm fanns inga fonderade medel per Styrelsen föreslår att årets fondering blir 154 Tkr inkl ränta och för 2012/2013 finns 30 Tkr budgeterat vilket innebär att det finns totalt 184 Tkr inkl ränta i fonderade medel Styrelsen bedömer att underhållsbehovet är ca 100 Tkr om 2-3 år för att asfaltera om en av tennisbanorna. Styrelsen bedömer att övrigt underhåll ska kunna täckas in i den löpande budgeten plus ev. endast mindre fonderingar. Det egna kapitalet för båthamnen i Saltpannan var per Tkr varav 113 Tkr är fonderat. Styrelsen föreslår att årets fondering blir 10 Tkr. De fonderade medlen och det egna kapitalet räcker för kommande besiktning, byte av ankarkättingar samt renoveringar av landfästen och därför föreslås årsavgiften ligga kvar på nuvarande nivå. Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening om

13 STYRELSE OCH ANSVARIGA Ordförande, webbplats Torbjörn Englund Hållg. 3, Västerås Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.)mobil: E-post: Vice ordförande, Båthamn Saltpannan Lennart Sundberg Norra Kyrkogatan 1 A, Hudiksvall Adress Långvind: Ejderstigen (bost,) Mobil: E-post: Kassör Sven Sjöberg Svanstigen 19, Enånger Tel (skype), (Långvind) Adress Långvind: Svanstigen 19 Mobil: , E-post: Sekreterare Elisabeth Bystadt Tärnstigen 8, Enånger E-post: Vattenledn. och vattenverk Bo Sjöberg Svensviksvägen 3, Enånger , mobil: E-post: Sopor, återvinning och renhållning Britta Englund Svensviksvägen 8, Enånger (bost.) E-post: Bangolf Margaretha Holmgren Sunnanvindsg. 20, Västerås Adress Långvind: Fornstigen (bost.), (Långvind) Mobil: , E-post: Ersättare, skogsansvarig Anders Björkman Änga 212, Enånger Adress Långvind: Byhedsstigen 15 Telefon: (bostad) (Långvind) Mobil:, E-post: Ersättare, vägar Per Eriksson Lagga Tegelhuset, Uppsala Adress Långvind: Öringstigen 3 Mobil: E-post: Ersättare Tord Karlsson Hyacintv. 27, Västerås Adress Långvind: Strandstigen (bost.), E-post: Ersättare Elisabeth Linnersand Mörbyv. 28, Vallentuna Adress Långvind: Ejderstigen E-post: Ersättare Anders Kjällman Götg. 1, Uppsala Adress Långvind: Rävstigen (bost.), (Långvind) Mobil: , E-post: Tillsynsman inklusive snöröjning och sandning Vakant tills vidare Valberedning Owe Nygren, sammankallande Tärnv. 14, Hudiksvall Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.) Kersti Dennemo-Karjel (bost.), Carina Ravnsborg (bost.), Revisorer Marcela Arosenius Vintertullstorget 50, Stockholm Adress Långvind: Fornstigen (bost.), (Långvind) Björn Bergström Älgstigen 27, Enånger (bost.), (arb.) Mobil: , E-post: Revisorersättare Peter Grönström , (Långvind) Dagmar Thullberg (bost.), mobil: Ansvariga: Fiske Hans Andersson Köpmangatan 22 C, Söderhamn Adress Långvind: Ejderstigen (bost.), (Långvind) Renhållning strandtoaletter Vakant tills vidare Skidspår Långvind - Långvindsbruk Sven Olof Grenedal Fornstigen 12, Enånger Mobil: , Båthamnen i Dragösviken Jan Ove Holmström Alftav. 4C, Bollnäs Adress Långvind:Fornstigen (bost.), Mobil: Tennis Kurt Jansson (bost.), (Långvind),

14 Information/bokningar E-post. Ni kan boka övernattning, bröllop, konferenser m.m. FRITT INTRÄDE LÅNGVINDS DAGen Café Bränneriet Långvindsbruk Enkelt, hemtrevligt och underhållande Öppettider 9/6-1/9 Dagligen kl Musikkvällar i juli Torsdagar kl Se kalender till högerp Välkomna till en trevlig sommar önskar Jenny och Hasse med personal Lördag 21 juli Knallar, loppis, ponnyridning, kolbulleförsäljning, pilkastning, luftgevärsskjutning m.m.m. Trollkarlen Jacob Ljungkvist trollar för barnen i Kolhuset under dagen. Kapellet kl Arr. Långvinds kapellför. Oscar Gyllenhammar och Viktor Ek underhåller i Kolhuset under kvällen. Välkomna! Långvindsjoggen, 5 km Långvinds bruk. Start kl Dam- och herrklass samt ungdomsklass upp till 16 år. - Anm.avgift: 100:-/vuxen, 60:-/ungdom Anmälan på PG eller 2 timmar före start. (mot förhöjd avgift) OBS! Glöm inte namn om du betalar på PG. - Priser lottas ut Info: , kalender 2012 JULI 1 Loppis m. café kl , Kungsgården Långvind 2-7 Glada Hudikdagarna, Möljen 5-7 Handelns dagar, Hudiksvall, från kl.10 5 Musikkväll på Bränneriet, Musikalkompott från Schweiz 7 Helgmålsbön kl.18, Långvinds kapell 8 Rälsbusstur på Dellenbanan. Delsbo station 14 Träbåtens dag, Borka Brygga Helgmålsbön kl.18, Långvinds kapell 21 Långvindsdagen se annons t.v. Helgmålsbön kl.18, Långvinds kapell 22 Årsstämma kl Musikkväll på Bränneriet, Fam. Tottie Helgmålsbön kl.18, Långvinds kapell Hudikkalaset 28 Borka Lys, segeltävling, Borka Brygga AUGUSTI 2 C 4 Helgmålsbön kl.18, Långvinds kapell Creole Swing på Bränneriet 5 Loppis m. café kl Kungsgården Långvind 11 Musikkväll på Bränneriet, Visor vid havet m Östen med Resten och Sofia Rapp Helgmålsbön kl.18, Långvinds kapell 16 Musikkväll på Bränneriet, Hudik Big Band 18 Helgmålsbön kl.18, Långvinds kapell 25 Afternoon tea 13-18,Kungsgården L-vind 25 Lyskväll i Skärgården Ljusgudstjänst kl.19.30, Långvinds kapell 31 Musikkväll på Bränneriet, sommaravslutn. med Hälsinge Fyr SEPTEMBER 1 Afternoon tea 13-18,Kungsgården L-vind 7-9 Hälsinge marknad, Hudiksvall 8 Afternoon tea 13-18,Kungsgården L-vind 25 Afternoon tea 13-18,Kungsgården L-vind 15 Afternoon tea 13-18,Kungsgården L-vind OKTOBER 11 Sista sophämtningen Arrangörer: Långvinds bruksmiljöförening Med reservation för ev. ändringar. Gå gärna in på och 14 Öppet varje dag kl Tel

15 FULLMAKT jag/vi (givare) fullmakt för nedanstående person (tagare) att såsom ombud för mig/oss rösta vid föreningsstämman den 22 juli 2012 i Långvinds Samfällighetsförening. Fastighetsbeteckning: Långvind 9: Adress: FULLMAKTHärmed ger Fullmaktsgivare Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande Fullmaktstagare Namnförtydligande Utdrag ur lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får delta i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 SFL). Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetoden). I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49 SFL) (andelsmetod). Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud för ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49 SFL). Långvinds Samfällighets förening 15

16 Utgivare: Långvinds Samfällighetsförening Text: Styrelsen Lay-out: Inger Backman Foto: Gunilla Jansson, Inger Backman Väl mött till Årsstämman 2012 långvinds samfällighets förening

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

LJUN GSKO GENS 19 64-2013

LJUN GSKO GENS 19 64-2013 LJUN GSKO GENS VARJEHANDA 19 64-2013 VARJEHANDA 1 Välkommen till Ljungskogens Varjehanda anno 2013, 49:e årsupplagan. Nästa år fyller alltså områdets informationsblad 50 år. Som alla 49-åringar vill vi

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening Kallelse och dagordning till extrastämma Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till extrastämma torsdagen den 25 juni 2015 kl. 18.00 20.00 Plats: Värmdö

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer