Arsredovisning. Brf Majtalaren 3. för Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. Brf Majtalaren 3. för 769602-1877. Räkenskapsåret"

Transkript

1 Arsredovisning för Brf Majtalaren Räkenskapsåret 213

2 BrfMajtalaren3 2(13) Org.nr Styrelsen för Brf Majtalaren 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 213. Förvaltn i n gs be rättelse Fastighet: Majtalaren 3 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fcireningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Gru ndfakta om foreninoen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Stvrelse och revisor Styrelsen har under året haft följande sammansättning Caroline GUnther Ordförande Johan Skålen Kassör lda Sjöling Sekreterare Per Creutzer Ledamot Caroline Hellqvist Ledamot Helene Hartzell Suppleant Suppleant Carl Persson Revisor har varit Johan Berglund. Föreningsfråqor Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter samt avhållit 11 st protokollförda sammanträden. Föreningen har inte haft någon anställd personal. Arvoden till styrelse har utbetalats för år 212 med 5 kr till styrelsen. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Rådrum AB. Den tekniska förvaltningen har skötts av BeWe. Från och med sköts den tekniska förvaltningen av Rådrum.

3 Org.nr (13) Fastiqheten Forenrgens fastighet består av 54st medlemslägenheter varav 4st har överlåtits under året' Föreningen upplåter med hyresrätt Sst lokaler. Samtliga lokaler är uthyrda. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad genom Nordeuropa FÖrsäkring. Väsentlioa händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Föreningen har under året genomfört en fönsterrenovering som bestod i att renovera och måla samtliga fönster. Gården har forbättrats genom att man har anlagt rabatter och planterat nytt buskage. Fibernät har installerats i huset. Väsentlioa händelser efter räkenskapsårets slut och planerade underhållsarbeten: Föreningen kommer att hålla en extra stämma for att välja in nya styrelseledamöter. AnledniÄgen är att två ledamöter har avgått på grund av flytt och familjeskäl. Suppleanterna har avböjt att träda in i styrelsen. Styrelsen planerar att under året se över och eventuellt byta ut värmeväxlaren i värmesystemet vilken är ålderstigen. Uppskattad kostnad att byta undercentralen är 25 kronor. Ekonomi Taxeringsvärdet för fastigheten är varav 34 kr avser mark. Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: bostäder 58 6 kr samt lokaler 897 kr. Styrelsen har arbetat hårl för att hålla nere kostnader. På grund av låga kostnader och en god likviditet samt ett positivt kassaflöde sänktes årsavgifternafrän och med den 1 juli 213 med 2 %. Trots större reparationer under 213 uppnås ett positivt kassaflöde under 213 om kronor. Skatter och avqifter För flerfamiljshus är den kommunala fastighetsavgiften 121 kr per bostadslägenhet under 213, dock högst,3 % av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Föreningen betalar även fastighetsskatt för lokalern a, 1 o/o av taxeringsvärdet för lokaler med tillhörande tomtmark.

4 Org.nr (13) Flerårsöversikt (tkr) Arsavg ifukvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnadikvm totalyta Vattenkostn adlkvm tota lyta Afi A Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust årets resultat efter fondförändring behandlas så att i ny räkning överföres A26 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

5 Org.nr (13) Resultaträkning Not A A Rörelsens intäkter Arsavgifter och hyror Ovriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Reparationer och underhåll Driftskostnader Taxebundna kostnader Administrationskostnader Fastig hetsskatukommunal avg ift Arvoden, löner ink. sociala avgifter Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Justering statlig skatt Arets resultat före fondförändrig I I Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond I anspråktagande av underhållsfond Arets res uttat efter fondföränd rin g n 744

6 Org.nr 7696A (13) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar M ateri el I a a n I ägg n i n gsti I I g ån g ar Byggnader och mark Omsättni ngstillgångar Ko rtfri sti ga f o rdri n g ar Hyres- och avgiftsfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Kassa och bank Summa omsäftningstillgångar I 591 { Summa tillgångar

7 Org.nr (13) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital lnbetalda insatser Kapitaltillskott Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitui Kortfristiga skulder Kortfr. del av långfr. skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Förutbetalda avgifter och hyror Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder I I Ställda säkerheter övriga stätlda panter och säkerheter Fastig hetsinteckni ngar Ansvarsförbindelser lnga Inga

8 Org.nr (13) Kassaflödesanalys Not 2{ A12-A+O Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaf I öde f rån förän d ri n g av rörelseka pitalet Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga ford ring ar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Fi nans ieri ngsverksamheten Amortering av lån -9-9 Arets kassaflöde Likvida medelvid årets början Likvida medelvid årets början Likvida medelvid årets slut {

9 Org.nr e (13) Tilläggsupplysningar RedovisningsprinciPer Arsredovisnirigen har upprättats enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.lnkomstei och utgifter år periodiserade enligt god redovisningssed. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta' Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år' Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföiingsnämdens allmänna råd (BFNAR 2A3:4)' Värderingsprinciper Tillgångaräc-h sfulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges' Anläggningstillgångar nvsxrlv-ning Fa,nUgg[ingstillgångar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och den förväntade nyttjandeperioden. Noter Not Avskrivningar Byggnad Fastig hetsfö rbättri n g ar Stambyte Värmeanläggning Elanläggning ,5 % 6, % 2,3 yo 1, % 2,3 /o ,5 % 6, % 2,3 yo 1, % 23A % Not 1 Arsavgifter och hyror Arsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter p-plats Deb. fastighetsskatt Hyresintäkt kabel-tv EI AO

10 Org.nr (13) Not 2 Reparationer och underhåll Hyreslokal Tvättstuga Trapphus Vind Dörrar och lås VA Värme Portar Tak Fasader Fönster Balkonger Gård Vattenskada Övriga rep.iunderhåll Driftskostnader Fastig hetsskötsel grundavtal Fastighetsskötsel extradeb Trädgårdsskötsel Snöröjning/sandning Städning grundavtal Sotning Övr besiktn/kontroll Hiss serviceavtal Fastighetsförsäkring Självrisker Kabel-TV Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Taxebundna kostnader Elavgifter Uppvärmning Vatten Sophämtning 2A M I

11 Org.nr (13) Adm i nistrationskostnader lnkasso- och KFM-avgifter Hemsida Administration, kontorsmaterie Revisionsarvode extern revisor Möteskostnader Arvode ekonomisk förvaltning Extradeb. ekonomiskförvaltn Konsultarvoden Bankkostnader Med lems- och föreningsavgifter Fastighetss katukomm u nal avgift Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift I Arvoden, löner och sociala avgifter Styrelsearvoden Sociala avgifter Avskrivningar Avskrivning byggnad 2år Avskrivnin g fastig hetsförbättrin gar 1 6, 5år Avskrivning stambyte 43,5år Avskrivning värmeanläggning 1 år Avskrivning elanläggning 43,5år Not 3 Byggnader och mark I ngående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden lngående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxerin gsvärden bygg nader Taxeringsvärden mark Bokfört värde byggnader Bokfört värde mark I I

12 Br-f Majtalaren 3 Org.nr (13) Not 4 Förutbetalda kostnader Förutbetald försäkring Förutbetald kabel-tv Förutbetald ekonomisk förvaltning Förutbetald snöskottn ing 2A ' A B Not 5 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Reservering yttre fond lanspråktagande yttre fond Disposition av föregående års resultat: Arets resultat Belopp vid årets utgång lnbetalda insatser Kap.tillsk Uppl.avg Fond yttre underhåll A Balans. resultat { Ärets resultat Not 6 Skulder till kreditinstitut Långivare SEB Bolån SEB Bolån SEB Bolån SEB Bolån SEB Bolån Avgår kortfristig del Räntesats Datum för % ränteändring 2, ,46 3 mån rörligt 2,81 2A , ,46 3 mån rörligt Lånebelopp 2A Lånebelopp 2A

13 Org.nr (13) Not 7 Upplupna kostnader Upplupet revisorsarvode Upplupet styrelsearvode Upplupna arbetsg ivareavgifter Upplupna räntekostnader Upplupen kostnad el Upplupen kostnad värme Upplupen kostnad fast. förvaltning Upplupen kosinad städ A Johan Skålen Kassör I 4) Per Creutzer Ledamot Ludvig Samuelsson Ledamot Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den 3 i I Johan Berglund Revisor

14 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Brf Majtalaren 3, org. nr 76962'1877 Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av ärsredovisningen för Brf Majtalaren 3 för år Sty rel se n s a nsva r fö r å rs re d ovi s n i ng en Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att.iag följer yrkesetiska krav samt pianerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att års!'ecovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syite att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra efi uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Brf Majtalaren 3s finansiella ställning per den 31 december 21 3 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har lag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Brf Majtalaren 3 för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt Bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala rnig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfön revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har iag granskat om förslaget är förenligt med Bostadsrättslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om nå gon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsf rihet för räkenskapsåret. Stockholm den 31 mars 214 t,w Johan Berglund Auktoriserad revisor

Arsredovisning. Brf Hägerstenshamnen 2. för 716420-0714. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brf Hägerstenshamnen 2. för 716420-0714. Räkenskapsåret Arsredovisning för Brf Hägerstenshamnen 2 71642-714 Räkenskapsåret 214 1(1) Org.nr 71642-714 Styrelsen för Brf Hågerstenshamnen 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 214. Arsredovisningen

Läs mer

Arsredovisning. Bf Vasen upa. zou. för 702002-4936. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Bf Vasen upa. zou. för 702002-4936. Räkenskapsåret Arsredovisning för Bf Vasen upa 722-4936 I L Räkenskapsåret zou Org.nr 722-4936 2 (12) Styrelsen för Bf Vasen upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 214. Arsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Arsredovisning. Brf Skogslinnéan. for 716422-1 041. Rakenskapsàret

Arsredovisning. Brf Skogslinnéan. for 716422-1 041. Rakenskapsàret Arsredovisning for Brf Skogslinnéan 716422-1 041 Rakenskapsàret 2012 I Forvaltning Foreningens andaml Fastighet: Lektionen 6&7 Org.nr 716422-1 041 Grundfakta cm foreningen BostadsrattsfOreningen registrerades

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ingemarshov i Stockholm

Årsredovisning. Brf Ingemarshov i Stockholm Årsredovisning för Brf Ingemarshov i Stockholm 76962-641 Räkenskapsåret 211 Brflngemarshov i Stockholm 1(1) 76962-641 Styrelsen för Brflngemarshov i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Smedjan 11

Årsredovisning. Brf Smedjan 11 Årsredovisning för Brf Smedjan 11 769604-3012 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Smedjan 11 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

\-/ Årsredovisning. fiir. Brf Majtalaren 3 769602-1877. Råikenskapsåret. 20tt

\-/ Årsredovisning. fiir. Brf Majtalaren 3 769602-1877. Råikenskapsåret. 20tt \-/ Årsredovisning fiir Brf Majtalaren 3 76962-1877 Råikenskapsåret 2tt \J U 76962-1877 l(1) Styrelsen fdr Brf Majtalaren 3 ffir härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 21 l. Fö rvaltnin gsb erättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Frej

Årsredovisning. Brf Frej Årsredovisning för Brf Frej 702000-6354 Räkenskapsåret 2013 1 (10) Styrelsen för Brf Frej får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Sleipner 2 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21 Årsredovisning för Brf Jungfrun 21 769603-8475 Räkenskapsåret 2012 Brf Jungfrun 21 2(11) Styrelsen för Brf Jungfrun 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF Berget 3

Årsredovisning för BRF Berget 3 , 16/02 2012 Bostadsrättsföreningen Berget 3 Årsredovisning för BRF Berget 3 (769606-5817) Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Redovisningsprinciper

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ,50. Förvaltningsberättelse. Hjälmaren. liise_the!{q{s-t{le. lrok. Bosta d srättsfö re n i n gen. t937. Brf Hjälmaren 746000-1774

Årsredovisning ,50. Förvaltningsberättelse. Hjälmaren. liise_the!{q{s-t{le. lrok. Bosta d srättsfö re n i n gen. t937. Brf Hjälmaren 746000-1774 746-1774 Årsredovisning Bosta d srättsfö re n i n gen Hjälmaren Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 211. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Brf Killingen 11 Kallelse till föreningsstämma

Brf Killingen 11 Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: tisdag den 2 maj 214 kl. 19. Lokal: På gården. Efter mötet serveras en smaklig buffé och dryck. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ramsjöåsen

Årsredovisning. Brf Ramsjöåsen Årsredovisning för Brf Ramsjöåsen 716401-3505 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf Ramsjöåsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Engelsmannen 4 Org.nr 769623-1872

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Engelsmannen 4 Org.nr 769623-1872 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Engelsmannen 4 Org.nr 769623-1872 Innehållsförtecknin g Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollhöjden. Org.nr: 769603-5646. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollhöjden. Org.nr: 769603-5646. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollhöjden Org.nr: 769603-5646 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Trollhöjden i Sollentuna Org.nr

Läs mer