SRFs verksamhet med årsredovisning Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SRFs verksamhet med årsredovisning 2013-05-01 2014-04-30. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF"

Transkript

1 SRFs verksamhet med årsredovisning Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

2 INNEHÅLL Viktiga händelser under verksamhetsåret...3 Förbundsdirektören har ordet...5 SRFs organisation...6 Förbundets verksamhet...7 Bolagens verksamhet...8 Vi är våra medlemmar...9 Lokala kretsar ger gemenskap Marknadskommunikation SRFs externa verksamhet SRFs löneverksamhet SRFs utbildningsverksamhet Reko och Bokslutsrapporten Kvalitetsarbetet Kvalitetsnämndens redogörelse Förvaltningsberättelse...18 Resultaträkning koncernen...19 Balansräkning koncernen Kassaflödesanalys koncernen...22 Resultaträkning moderföretag...23 Balansräkning moderföretag...24 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...25 Noter Underskrifter...28 Revisionsberättelse...29 Styrelse...30 Historisk tillbakablick

3 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET Återigen kan SRF blicka tillbaka på ett mycket händelserikt år. Medlemskåren har utökats med en ny yrkesroll och viktig kompetens på marknaden Auktoriserad Lönekonsult. De första 129 lönekonsulterna har auktoriserats och våra Auktoriserade Redovisningskonsulter fortsätter att stärka sin position på marknaden. SRFs informationsturné om ARK, Reko och Bokslutsrapporten SRF har under verksamhetsåret 2013/14 fortsatt den informationsturné runt om i landet där vi möter banker, starta-egetorganisationer och medlemmar. Vi har bjudit in till frukostmöten för att informera om att Auktoriserade Redovisningskonsulter, Reko och Bokslutsrapporten är viktiga byggstenar för kreditbedömning och god redovisningskvalitet. Allt fler aktiebolag väljer bort revision och detta har medfört ett ökat intresse för att skapa kvalitet i utförandet istället för genom kontroll i efterhand. Auktoriserade Lönekonsulter Den 9 oktober 2013 röstade kongressen enhälligt ja till att SRF ska organisera Auktoriserade Lönekonsulter. Ett stort arbete har gjorts för att bygga upp den organisation som krävs, och den 3 april 2014 auktoriserades de första 129 lönekonsulterna. Ytterligare ett stort antal är kvalificerade för auktorisation under det kommande året. Ny version av Reko Under verksamhetsåret har ännu en ny version av Svensk Standard för redovisningstjänster, Reko tagits fram. Distribution av Reko 2014 gjordes i början av 2014 via SRF som ansvarade för produktionen av denna utgåva. Förbättringar har gjorts i både layout och innehåll och viktiga anpassningar har gjorts baserat på erfarenheter från kvalitetskontrollen och synpunkter som kommer från våra medlemmar. Samverkan med Skatteverket I november 2013 öppnade Skatteverket sin filöverföringstjänst för Auktoriserade Redovisningskonsulter, revisorer och skattekonsulter som är medlemmar i SRF och FAR. Det är ett viktigt samverkansarbete som syftar till att skatteverket ska kunna identifiera medlemmarnas höga kvalitet i inlämningsuppgifterna och använda sina granskningsresurser där det finns större risk för fel. SRF FöretagsEko Vår medlemspanel i SRF FöretagsEko har svarat på tre enkäter under året. En av dem låg som underlag till SRFs seminarium i Almedalen i juli Seminariet Hur mår de svenska företagen var en uppmärksammad och värdeskapande aktivitet med K-G Bergström som moderator. Bland paneldeltagarna fanns Roland Sighblad från UC, Annika Fritsch från Företagarna och politiker som representerade båda blocken. Ett av våra FöretagsEkon handlade om vilka regelverk som bör anpassas till småföretagen, och detta genererade bland annat en artikel i Dagens Industri. Övriga händelser Vår sakkunnige inom redovisning, Claes Eriksson, valdes in i Bokföringsnämndens styrelse. SRF lanserar analysverktyget SRF Ränteanalys som är ett utmärkt rådgivningsverktyg. SRF Nyhetsdagar har haft ännu en lyckad turné genom Sverige. K-regelverken har lockat många deltagare till kursaktiviteter och informationsträffar. En ny version av Reko byråstöd har utvecklats för lansering under nästkommande år. Fortsatt samverkansarbete med FAR gällande auktorisationen för redovisningskonsulter. 3

4 SRF Utbildningar inom ekonomi och lön kunskap i praktiken! 4

5 FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Med stolthet har jag sett vår nya kår Auktoriserade Lönekonsulter växa fram. Den 3 april 2014 delade jag ut de första certifikaten till SRFs 129 första Auktoriserade Lönekonsulter. SRF har fortsatt att etablera sig som en kvalitetsplattform för auktorisation av redovisningskonsulter. Yrkesrollen är inte längre otydlig och okänd, utan har genom auktorisationen och Reko blivit allt tydligare och välkänd som kvalitetsreferens för redovisningen. En ytterligare bekräftelse på detta är den kraftigt ökande volymen av Bokslutsrapporter som lämnas för de svenska företagen. Med stolthet har jag också sett vår nya kår Auktoriserade Lönekonsulter växa fram. Den 3 april 2014 delade jag ut de första certifikaten till SRFs 129 första Auktoriserade Lönekonsulter. Det var en dag att minnas med många stolta och glada deltagare som under pompa och ståt välkomnades som nya medlemmar i SRF. Jag är mycket nöjd med att SRF nu kan komplettera medlemskåren med ytterligare en viktig och värdefull yrkesroll och kompetens för företagen. SRFs fortsatta satsning på den landsomfattande informationsturnén under 2013/14 gav stor effekt och många nöjda deltagare. Våra frukostmöten som arrangerades runt om i landet, lockade både banker, starta-eget-organisationer och medlemmar. Vi har mycket arbete kvar att göra, men allt fler viktiga intressenter har fått viktig kunskap om hur vår yrkesroll kan skapa och kvittera kvaliteten i redovisningen. Många av våra medlemmar har under turnén fått en viktig bekräftelse på vilket värdefullt och bra verktyg Bokslutsrapporten är för både dem själva och exempelvis bankerna i det löpande arbetet. Vi har vid flera tillfällen efter informationsträffarna, fått förfrågan från lokala bankkontor om att komma och informera alla som jobbar på banken med företagskrediter. Vi kommer att fortsätta med dessa aktiviteter även kommande verksamhetsår. Med våra medlemmars hjälp kan vi tillsammans skapa en bred information och marknadsföring för att företag och kreditinstitut ska kunna förstå yrkesrollens mervärde. K-regelverkens intåg i våra liv har medfört många välfyllda kurstillfällen runt om i landet. SRFs ambition är att vara ledande på utbildningssidan när det kommer nyheter som påverkar branschen. Även kommande år innehåller därför aktiv bevakning av regelverk och normers utveckling, för att kunna ge aktivt stöd till våra medlemmar genom olika typer av informationsinsatser. Vi har även detta år gett ut en ny uppdaterad version av Reko. Standarden har blivit normgivande för redovisningskvalitet på marknaden och är en viktig plattform för yrkesrollen. Denna utveckling kommer att fortsätta och en viktig input kommer från våra medlemmar, som genom sina synpunkter bidrar till en praktiskt anpassad arbetsmetodik. Målsättningen är att lansera en ny utgåva av Reko varje år. SALK lönebranschens motsvarighet till Reko, har börjat ta form under året. Inom lönebranschen har det tidigare inte funnits någon organisation som driver viktiga frågor och tar fram standards till nytta för den snabbt ökande skara som är verksamma inom löneområdet. Nu finns detta genom SRF, vilket har mottagits med stort intresse av marknaden. SRF har expanderat under året och utökat kontoret i Stockholm med en egen utbildningslokal, som kommer att öka servicen och möjligheten att genomföra mindre kurser till lägre kostnader. Ett ständigt arbete inom SRF är att läsa av trender och blicka framåt på hur branschen kommer att utvecklas i framtiden. Den branschglidning som redan pågår kommer att påverkas ytterligare. Dels av teknikutvecklingen, vilken med all säkerhet kommer att medföra automatisering i delar av det arbete branschen utför. Rådgivarrollen kommer dessutom med denna utveckling att få en central plats i kundnyttan. Vi lever i en föränderlig värld och i den bransch vi verkar i behöver vi vara väl förberedda på framtidens möjligheter. Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar, mina medarbetare på SRF-kontoren, nämnder och styrelsen för era fina arbetsinsatser under det gångna verksamhetsåret. Jag har en stark tro på en ljus framtid för redovisnings- och lönebranschen, och ser mycket fram emot det kommande verksamhetsåret! Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör, SRF 5

6 SRFs ORGANISATION Medlemmar Kongress Formella grupper och samarbetsgrupper Förbund Valberedningen Kretsarna Förvaltningsbolag Disciplinnämnden Kvalitetsnämnden Auktorisationsråd redovisningskonsulter Servicebolag Utbildningsbolag Auktorisationsråd lönekonsulter Skadeprövningsnämnden Förbundsdirektör Ledningsgrupp Redovisningsgruppen SRFs Reko-grupp SRF SALK-grupp Controller/ ekonomi SRF Lönegrupp Kvalitet Sakkunskap Utbildning Marknad/PR Branschansvarig Redovisning Medlem/ administration Branschansvarig Lön 6

7 FÖRBUNDETS VERKSAMHET SRF den ledande branschorganisationen Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF är sedan 1936, landets ledande branschorganisation för Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Året 2006 införde SRF auktorisationen av redovisningskonsulter. Auktorisationen, Reko och Bokslutsrapporten har medfört en allt tydligare profilering av yrkesrollen som redovisningskonsult. Det har medfört ett växande intresse för redovisningskonsultens arbete i allmänhet, och detta har ytterligare förstärkts i spåren av att allt fler företag idag väljer att inte ha revision utan istället satsar på en mer modern kvalitetssäkring av redovisningen redan vid utförandet. Under 2014 lanseras SALK, som är lönebranschens motsvarighet till Reko. SALK kommer att skapa en kvalitetsreferens för lönebranschen och vara ett bra verktyg för profileringen av Auktoriserade Lönekonsulter. Under verksamhetsåret har förbundet auktoriserat de första 129 lönekonsulterna efter att 2013 års kongress enhälligt röstat igenom att SRF även ska organisera och auktorisera lönebranschen. Valberedningen Valberedningen väljs av kongressen och ska i enlighet med förbundets stadgar bland annat arbeta fram förslag att framläggas på kongressen avseende personval till olika poster inom SRF. Enskilda medlemmar med rösträtt kan också vända sig till valberedningen med förslag. Valberedningen föreslår även arvode till kongressvalda styrelseledamöter och suppleanter. Kongressen Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och hålls varje år före oktober månads utgång. Varje Auktoriserad Redovisningskonsult och Auktoriserad Lönekonsult som är medlem i SRF har rösträtt vid Kongressförhandlingarna. På så sätt har medlemmarna möjlighet att påverka förbundets och dotterföretagens verksamheter. Motioner till kongressen kan framställas av medlem, kretsstyrelse eller av kongressen särskilda utsedda organ. I anslutning till kongressen ordnas branschnära seminarier, utställningar och sociala aktiviteter som pågår under två till tre dagar en gång om året. Dessa dagar kallas därför för SRF Kongressdagar. Kretsarna Inom SRF finns idag nio geografiskt avgränsade kretsar med egna styrelser. Medlem tillhör den krets inom vars område han/hon har sin huvudsakliga verksamhet. Läs mer om kretsarna på sida 10. Dotterbolagen Förbundet har tre dotterbolag. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Förvaltning AB, Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB och SRF Ekonomiutbildning AB. I april 2014 fusionerades det helägda dotterbolaget SRF Lön AB genom absorption med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Förvaltning AB. Disciplinnämnden SRFs Disciplinnämnd har till uppgift att utreda frågor om disciplinära åtgärder mot medlemmar. Medlemmar som bryter mot förbundets regler om god sed eller i övrigt brister i sin yrkesutövning kan tilldelas erinran eller varning. Om bristerna anses allvarliga kan Disciplinnämnden fatta beslut om uteslutning ur förbundet. Kvalitetsnämnden Kvalitetsnämnden utses av kongressen och har till uppgift att leda och utveckla förbundets kvalitetssystem samt övervaka att Auktoriserade Redovisningskonsulter genomgår kvalitetskontroll. Kvalitetskontrollen syftar till att säkerställa att medlemmarna arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Kvalitetsnämnden fattar beslut om resultat av utförda kvalitetskontroller och lämnar råd för ökad kvalitet hos medlemmarna. Nämnden utgör även remissinstans för utvecklingen av Reko. Skadeprövningsnämnden Skadeprövningsnämnden är ett samarbete mellan SRF och försäkringsbolaget för att hantera skadeärenden i SRF försäkringar. Nämnden är ett rådgivande organ där SRFs egna experter ger råd inför försäkringsbolagets beslut om utbetalningar. Nämnden har under året haft fem sammanträden. Redovisningsgruppen Gruppens uppgift är att proaktivt stödja medlemmarna i redovisningsfrågor, samt att via uttalanden tolka och kommentera lagar och regler. Redovisningsgruppen ansvarar även för påverkan av regelverken genom att vara SRFs remissinstans i redovisningsfrågor. SRF Reko-grupp SRF har en egen arbetsgrupp för att utveckla och tolka tillämpningen av den normgivande Reko-standarden. Genom denna arbetsgrupp utvecklas även stödprodukter för det praktiska arbetet med standarden, som till exempel SRF Reko Byråstöd. ISO styrgrupp SRF har ett kvalitetssystem för medlemsbyråer, en gruppcertifiering enligt ISO 9001, som baseras på Rekos struktur för byrårutiner. ISO styrgrupp, bestående av representanter från medlemsbyråerna och SRFs kvalitetsavdelning, utvecklar och leder kvalitetssystemet. Samverkansgrupp SRF FAR SRF och FAR har etablerat en samverkansgrupp som är huvudansvarig för harmonisering av auktorisationen samt den långsiktiga utvecklingen av Auktoriserad Redovisningskonsult och Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Gruppen är det högsta organet i samarbetet mellan SRF och FAR. Gruppen rapporterar till respektive styrelse samt har ett antal operativa arbetsgrupper knutna till sig för att informera och utföra det operativa arbetet. 7

8 BOLAGENS VERKSAMHET Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF har fram till den 30 april 2014 bedrivit sin huvudsakliga verksamhet via sina dotterbolag. Genom dessa bolag har förbundets medlemmar tillgång till branschinformation, stödfunktioner samt ett omfattande kursutbud. Från den 1 maj 2014 flyttas all verksamhet som bedrivits under SRF Ekonomiutbildning AB över i Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB. SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FÖRBUND FÖRVALTNING AB Förbundets förvaltningsbolag har två uppgifter. Ansvara för placeringen av koncernens överlikviditet samt att vara moderbolag för koncernens verksamhetsdrivande bolag. Placeringen av överlikviditet sker enligt fastställda riktlinjer på lång sikt samt till minsta möjliga risk i kombination med garanterad avkastning. REDOVISNINGSKONSULTERNA SRF SERVICEBYRÅ AB Servicebyrån är förbundets operativa organ för att ge god service och stöd till medlemmarna inom redovisning och lön till nytta också för deras uppdagsgivare. Förutom att tillgodose medlemmarna med information i framkant arbetar verksamheten bland annat med att utveckla produkter och tjänster som stödjer och förenklar för medlemmarna i deras yrkesutövning. Att tillhandahålla frågeservice inom redovisning, beskattning, lön och Reko, genomföra kvalitetskontroller av auktorisationen samt marknadsföra yrkesrollerna Auktoriserad Redovisningskonsult och Auktoriserad Lönekonsult ingår också i uppgiften. Därutöver driver verksamheten ett aktivt lobbyarbete i bransch- och företagarfrågor. Att svara på remisser och påverka beslutsfattare i ärenden som avser branschen och dess kringliggande regelverk är en prioriterad aktivitet. SRF EKONOMIUTBILDNING AB Genom det egna utbildningsbolaget ska verksamheten utveckla och erbjuda utbildningar som spänner från uppdateringskurser till kompletta yrkesutbildningar och olika specialinriktningar. Målet är att vara ledande på marknaden när det gäller utbildningar inom ekonomi och lön med god praktisk förankring, Det innebär att den kunskap som förmedlas ska vara omsättningsbar i praktiken direkt efter avslutad kurs. Utbildningsverksamheten ska vara en bidragande faktor till att redovisningskonsulter och lönekonsulter utvecklas på bästa sätt. Egna moderna leveransformat har därför utvecklats, till exempel för distansutbildning via ett sortiment av e-kurser, något som blir allt mer populärt. Ekonomi Verksamheten bedrivs framgångsrikt och ger ett betydande överskott samtidigt som resurser har använts till att fortsätta utveckla nya kurser och utbildningar i olika format, för att kunna erbjuda bästa tänkbara service till de framtida utbíldningsbehoven. Personal Under verksamhetsåret har antalet anställda varit 8 personer varav 6 kvinnor och 2 män. Ekonomi Under året har fortsatta satsningar enligt plan genomförts. Beslut har tagits om att vid behov tillåta verksamheten att gå med förlust för att ge utrymme för viktiga satsningar under de närmaste åren. Det är ett medvetet val som syftar till att ta positioner på marknaden som gör oss till förstahandsvalet på marknaden både gällande yrkesrollerna samt SRF som branschorganisation för Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Personal Antalet anställda har under verksamhetsåret varit 20, varav 14 kvinnor och 6 män. FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN År Nettomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet % 2013/ / / /

9 VI ÄR VÅRA MEDLEMMAR Att vara en del av SRF gör skillnad För en företagare som söker hjälp med redovisning, affärsrådgivning eller lön ska en SRF-auktoriserad medlem vara det självklara valet. Medlemskapet i organisationen ger det stöd som krävs för att upprätthålla en hög kompetensnivå via information, utbildningar och andra aktiviteter. Att vara en del av SRF står för kompetens, kvalitet och utveckling. Med aktivt opinionsarbete, hög servicenivå, attraktiva förmåner och ett variationsrikt och kvalitativt kursutbud är SRF det naturliga valet för Sveriges redovisningskonsulter och lönekonsulter samt deras arbetsgivare. Branschförsäkringar I samarbete med försäkringsbranschen har SRF tagit fram ett komplett utbud av försäkringar som är både prisvärda och specialanpassade för branschen. Tack vare auktorisationen kan SRF teckna förmånliga gruppavtal med extra förmånliga villkor. Varumärket SRF innebär att anslutna medlemmar, försäkringstagarna, har gedigen utbildning och följer etiska regler. Försäkringsutbudet är dessutom utarbetad av branschen och inte av ett försäkringsbolag. För de flesta innebär SRFs försäkringar både lägre premier och bättre skydd än de likvärdiga försäkringar som finns på öppna marknaden. Marknadens bästa utbildningar Som medlem hos SRF har du förmånliga medlemsrabatter till marknadens bästa utbildningar med stark praktisk förankring. Du kan välja ur hela SRFs kursutbud, som innehåller branschanpassade kurser skapade utifrån den kännedom vi har om våra medlemmars behov såväl gällande grundläggande basutbildningar som kvalificerade spetsutbildningar. Ledstjärnan är kvalitet, vilket genomsyrar hela utbildningsprocessen från planering och kursupplägg till våra kompetenta lärare. Experter till förfogande SRF ger svar på yrkesrelaterade frågor via SRF Frågeservice på webben. Här kan den som är medlem ställa frågor till våra specialister som med sin kompetens kan ge svar på frågeställningar inom redovisning, skatt, lön och Reko. Ett urval av frågorna publiceras efter anonymisering på SRFs webbplats där man kan söka bland redan ställda frågor och svar. Värdefulla arbetsverktyg På SRFs webbplats medlemssidor, finns ett antal användbara verktyg som ger nytta i medlemmarnas vardag. Dokumentmallar, analysverktyg, marknadsföringshjälp och smarta funktioner finns tillgängliga där. Samverkan med Skatteverket Via ett samverkansprojekt med Skatteverket har Auktoriserade Redovisningskonsulter som är medlemmar möjlighet att erbjuda sina kunder kvalitetsmärkning av inlämningsuppgifterna. Genom att skicka in uppdragsanmälan på vilka kunder en Auktoriserad Redovisningskonsult sköter deklarationer och andra inlämningsuppgifter åt, så får Skatteverket kännedom om att det är en kvalitetssäkrad konsult som utfört arbetet och lämnar uppgifter om företaget. Målet med samverkan är att Skatteverket ska kunna minska antalet onödiga kontroller genom att slippa kontrollera det som är rätt från början, till nytta för både kundföretag och samhälle. Remissinstans och lobbying SRF arbetar aktivt med att påverka myndigheter och beslutsfattare att underlätta för branschen och förenkla för företagare. Med minskad byråkrati och färre regler kommer fler företag att startas och fler att nå tillväxt. Vi deltar i debatten både som remissinstans och via lobbying och ökar därmed kännedomen om fördelarna med yrkesrollerna Auktoriserad Redovisningskonsult och Auktoriserad Lönekonsult. Medlemmarnas kongress Den viktigaste branschhändelsen under året är utan tvekan kongressen, förbundets högsta beslutande organ. På SRFs Kongress har alla auktoriserade medlemmar hos SRF rösträtt och kan vara med och påverka den fortsatta verksamheten och yrkesrollernas framtid. Våra medlemmars röst är viktig för att vi tillsammans ska fatta de stora besluten som påverkar oss alla inom SRF. Information i framkant SRF bevakar och publicerar branschnyttig information via webben, tidningen Konsulten, SRF Företagsaktuellt, SRF Nyhetsbevakning, SRF Nyhetsbrev och sociala medier. Vi publicerar och producerar böckerna Svensk standard för redovisningstjänster Reko, SRF Redovisning, SRF Skatt och associationsrätt och böcker inom lön kommer att tas fram under 2014/15. Andra fina förmåner Som medlem i SRF är det första kvalitetskontrollbesöket kostnadsfritt. Medlemmarna får också fina rabatterbjudanden och förmåner från branschens ledande leverantörer. SRF har ett nära samarbete med landets ledande programvaruleverantörer och de förlag som publicerar värdefull branschlitteratur. Dessutom har SRFs medlemmar tillgång till flera tusen branschkollegor från hela landet. ANTAL Totala antalet medlemmar ÅR 9

10 LOKALA KRETSAR GER GEMENSKAP Från norr till söder finns SRFs lokala medlemsverksamhet som är indelad i nio kretsar. Medlemmarna i SRF tillhör den lokala krets inom det geografiska område där den huvudsakliga verksamheten finns. Varje krets har sin egen styrelse och anordnar aktiviteter och träffar som anpassas efter den lokala arbetssituationen. Huvudsyftet med kretsarnas verksamhet är att ge medlemmarna möjlighet att påverka samt träffa andra yrkesverksamma i branschen i närområdet och därmed få tillgång till ett unikt nätverk för värdefullt erfarenhetsutbyte. Aktiva möten Kretsarna ordnar lokala aktiviteter varje år. Ofta samordnas aktiviteterna så att träffarna förenar nytta med nöje. Föreläsningar i aktuella frågor, frågestunder och erfarenhetsutbyte kombineras med trivsam samvaro. Flera kretsar ordnar dessutom lokala kurstillfällen och specialutbildningar när det sker förändringar i branschen. Lokalt engagemang Centralt arbetar förbundet på nationell nivå genom att påverka och förhandla för en sund branschutveckling. Kretsarbetet är däremot inriktat på den lokala/regionala marknaden. Därför är kretsarbetet en viktig del i medlemskapet. I kretsen får den enskilde medlemmen möjlighet att diskutera och engagera sig i det som händer i branschen tillsammans med kollegor i den närmaste omgivningen. Via kretsstyrelsen kan medlemmarna lyfta frågor och förslag till förbundet, SRFs styrelse och kongressen. Förutom aktuell information och ett värdefullt kunskapsutbyte lär medlemmarna känna andra branschkollegor på orten och i hela området för kretsen. SRFs KRETSORDFÖRANDEN Södra kretsen Gotlandskretsen Västra kretsen Sydöstra kretsen Stockholmskretsen Östra kretsen Mellersta kretsen GävleDala kretsen Norrlandskretsen Christer Andersson, Kristina Pettersson, Maria Lindström, Åsa Eriksson, John E Eriksson, Björn Svensson, Yvonne Rickne, Tina Vestman, Roland Hyving, 10

11 MARKNADSKOMMUNIKATION Under verksamhetsåret 2013/14 har SRF genomfört ett flertal aktiviteter som syftar till att marknadsföra yrkesrollerna Auktoriserad Redovisningskonsult och Auktoriserad Lönekonsult. En av de viktigaste marknadsaktiviteterna är det lobbyarbete som vår förbundsledning och avdelningen för sakkunskap löpande bedriver via olika instanser hos regering, myndigheter och andra beslutande organ. SRF FöretagsEko Medlemspanelen SRF FöretagsEko har funnits sedan Panelen består av Auktoriserade Redovisningskonsulter som är medlemmar hos SRF. Flera gånger om året besvarar panelen ett antal frågor kring ekonomi, administration och företagande. Tanken är, precis som namnet antyder, att resultatet blir ett eko från rådande klimat inom företagarvärlden. Resultaten från undersökningarna ger oss väl underbyggda underlag för att driva frågor, skapa opinion och påverka utvecklingen. SRF FöretagsEko är en mycket värdefull aktivitet som i år gett oss bra publicitet i flera tidningar samt utgjort ett väl underbyggt underlag vid vårt seminarium i Almedalen i juli SRF FöretagsEko hjälper oss lyfta fram yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult samt visa på den närhet vi har till landets små och medelstora företag. PR-arbetet SRF FöretagsEko är en viktig del i vårt PR-arbete. Tillsammans med våra medlemmars kunskap blir vi starkare som aktör vid lobbyarbete och andra aktiviteter för att positionera medlemmarna på marknaden. Resultaten från enkäterna i SRF FöretagsEko genererar mycket bra PR och fungerar som kraftfulla underlag för att driva frågor för våra medlemmar och deras kunder. Att vi som förbund kan ha väl underbyggd information vid vårt lobbyarbete ger motparten stort förtroende för den goda insyn och kännedom våra medlemmar har om det svenska företagsklimatet. SRF Kongressdagar SRFs Kongressdagar är årets största branschsammankomst. År 2014 kommer kongressdagarna att utökas till ett tredagarsevenemang som innehåller nyheten SRF Ekonomi och Löneforum samt en återinsatt aktivitet, SRF Byråledarkonferens. Tillsammans med Kistamässans aktivitet Mässan Ekonomi och Företag blir SRF Kongressdagar landets största branschhändelse som sätter SRF på kartan som en av de viktigaste aktörerna på marknaden inom ekonomi, administration och företagande. Digitala satsningar I slutet av maj 2013 lanserades SRFs nya webbplats som numera innehåller full sökoptimering, förbättrad sökfunktion, tydligare layout och enklare navigering. Under året har vi fortsatt vårt viktiga arbete med digitala mediekanaler. Bland annat har vi lanserat vår nya webbtidning Konsulten som är en nyhetstidning. Papperstidningen Konsulten, med 6 nummer per år, är mer av ett magasin med lite längre artiklar och reportage. Papperstidningens artiklar finns också sökbara i webbtidningen efter varje utgivning. Därmed kan vi också erbjuda ett sökbart artikelarkiv som andra webbplatser enkelt kan länka till. Vi har under året också mobilanpassat våra digitala Nyhetsbrev. I maj 2014 hade vi release på digitala boken SRF Redovisning. Det innebär att samtliga regelverk inom redovisningens område samt viktiga rekommendationer och uttalanden, finns tillgängliga digitalt och kan sökas fram via sökmotorerna. Det är en viktig utveckling för branschen som ger ökad tillgång till regelverken. Medlemsundersökningar Under verksamhetsåret har vi genomfört vår medlemsnöjdhetsmätning via enkäten SRF Medlemsundersökning Resultatet visade på ett ökat NMI, Nöjd Medlems Index, som nu landade på 7,61 på en skala från Målet är att nå upp till ett NMI på minst 8,0. Vi har också genomfört SRF Pris och Löneenkät 2013 som ger oss nyttig branschstatistik kring pris- och lönesättning. Resultatet med statistik från SRF Pris och Löneenkät finns att tillgå för medlemmarna på srfkonsult.se och medlemssidorna. 11

12 SRFs EXTERNA VERKSAMHET SRFs representantskap i olika politiska organ, myndigheter och grupperingar ger oss möjlighet att påverka branschutvecklingen till fördel för våra medlemmar och deras kunder. Ekobrottsmyndigheten har under flera år samarbetat med SRF. Syftet är att underlätta för organisationens medlemmar att upptäcka och förebygga ekonomisk brottslighet och att själva inte riskera att bli indragna i brott. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län har tillsyn över redovisningskonsulter hos redovisningsföretag och deras efterlevnad av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolagsverkets handläggning av näringslivsuppgifter utvidgas ständigt. SRF har en representant i Bolagsverkets kontaktkommitté. BAS-intressenternas förening är en ideell förening som har till ändamål att förvalta, utveckla och vidareförädla BASkontoplanen och produkter i anslutning till denna. SRF är medlem i föreningen och ingår i styrelsen. XBRL Sweden är en ideell förening som bildats av organisationerna SRF och FAR. Syftet är att utveckla en svensk XBRL-standard för elektronisk finansiell rapportering och verka för dess införande i Sverige. SRF har en representant i XBRLs styrelse. Bokföringsnämnden, BFN, är ett statligt expertorgan som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. Under flera år har ett omfattande arbete med syfte att utforma en enhetlig normgivning och ett samlat regelverk K-projekten pågått. SRF har en representant i BFNs styrelse och i olika arbetsgrupper. Nordic Account Federation är ett samarbete mellan nordiska redovisningsorganisationer. Medlemmarna i samarbetsförbundet är, förutom SRF, Ekonomiadministrationsförbundet i Finland (TAL) och Norges Autoriserte Regnskapsföreres Forening (NARF). Syftet med organisationen är att utbyta information för att stärka yrkesrollen. SIE-föreningen har som medlemmar hela den huvudsakliga industrin för standardprogram i Sverige för bokföring och ekonomiprogram och deltar i arbetet i många närstående organisationer. SRF har en representant i SIE-föreningen. En grupp bestående av representanter från SRF, FAR och Skatteverket har ett samarbete med syfte att utforma ett arbetssätt som följer Skatteverkets målsättningar om rätt från början där Reko fungerar som en viktig del. Samarbetet ska i förlängningen leda till att skatter och deklarationer hanteras smidigt genom att problem kan lösas på ett tidigt stadium. Näringslivets regelnämnd, NNR har till uppgift är att förespråka och verka för enklare och mer företagsvänliga regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. SRF har två representanter i NNR. 12

13 SRFs LÖNEVERKSAMHET SRFs branschsatsning för löneområdet ska vara lönebranschens organisation för kvalitetssäkrade lönetjänster via intressebevakning, auktorisation och standards. SRF Lön ska lyfta upp och bevaka branschfrågor inom flera olika områden. För att få trovärdighet och neutralitet på marknaden genomförs arbetet i samarbete med marknadens intressenter. Under verksamhetsåret påbörjades arbetet med att auktorisera lönekonsulter. Modellen för auktorisationsråd, kompetensvalidering och medlemshantering utvecklades och arbetet med standards fortlöpte. SRF Lön har funnits representerat vid ett antal marknadsföringsaktiviteter för såväl systemleverantörer som yrkeshögskolor. Auktoriserade Lönekonsulter SRF Lön har under verksamhetsåret auktoriserat 129 lönekonsulter. För att bli auktoriserad har ansökan validerats, minst två referenspersoner kontaktas per sökande för att besvara ett framtaget formulär i styrkandet av lönekompetensen, en digital examen avklarats och en Auktorisationsdag genomförts den 3 april. Den digitala examen har tagits fram i samarbete med Iterum och Auktorisationsrådet har varit mycket bidragande. Den Auktoriserade Lönekonsulten har en genomsnittsålder på 44 år, medianåldern är 46 år, den yngsta är 27 år och den äldsta 62 år. I snitt har den Auktoriserade Lönekonsulten arbetat 14,57 år i yrket och den största andelen finns i storstadsregionerna. Utöver de 129 Auktoriserade Lönekonsulterna var vid verksamhetsårets slut ytterligare 28 personer klara för nästa omgång av digital examen, 10 personer klara för Auktorisationsdag och cirka 60 ansökningar i valideringsprocessen. Ny Svensk Standard för Löneartsplan SRF Löns arbete med att ta fram en standard för löneartsplan är i sitt slutskede och en version 1.0 är klar under kommande verksamhetsår. Standarden för löneartsplanen görs i samarbete med marknadens aktörer. Under verksamhetsåret har en struktur satts i alla nivåer, totalt fyra nivåer och kategori- och begreppsbeskrivning pågår. Ny Svensk Standard för filöverföring Formatet PAXml, för överföring av löneuppgifter, har överlåtits av DataVara till SRF Lön för förvaltning och samarbete med flera av marknadens aktörer har pågått under verksamhetsåret för att utveckla detta format i en version 3.0. Under verksamhetsåret togs beslut om att formatet ska lanseras på engelska varpå en översättning är gjord. Filformatet kommer att byta namn till PIEXml och att den blir på engelska möjliggör internationell hantering. Innan filformatet ges ut till marknaden så ska en förvaltningsplan fastställas. Det standardiserade formatet för överföring av löneuppgifter innefattar bland annat löneunderlag, konteringsinformation, personuppgifter och arbetstider enligt schema. PIEXml kommer även att möjliggöra en ny funktion för arkivering av löneuppgifter. SRF Lönegrupp SRF Lön påbörjade under verksamhetsåret arbetet i ett rekommendationsråd för hantering av särskilt svåra lönefrågor som lyfts och reds ut i en grupp med Sveriges mest framstående löneexperter. Detta är av allmänt intresse och det finns inget motsvarande på marknaden idag. De uttalanden som gruppen kommer med förutsätts att på sikt bli norm på lönemarknaden. Input på frågor kommer från Auktoriserade Lönekonsulter eller annan aktör. SRF Lön Utbildningsgrupp Under verksamhetsåret har en arbetsgrupp för utbildningsfrågor etablerats. Syftet med arbetsgruppen är att komma med input och vara ett bollplank för utbildningsfrågor, men även vara referensgrupp för validering av utbildningar. En Auktoriserad Lönekonsult har krav på 24 aktualitetstimmar under den treåriga certifikatsperioden. Utbildningsleverantörerna skickar in av SRF framtagna valideringsformulär och utbildningsgruppen beslutar antal aktualitetstimmar som utbildningen motsvarar. Utbildning som ska ge aktualitetspoäng för en lönekonsult ska ligga över de krav som ställs vid auktorisation, syfta till fortbildning, ge en höjning från auktorisationsnivå och nivån ska generellt ligga på motsvarande nivå som en påbyggnadskurs. Detta innebär att grundkurser i princip inte ligger till grund för aktualitetstimmar. Utbildningarna har en avgränsning mot lönesystemen som utgör verktygen för att kunna utföra arbetsuppgifterna och ska i dessa fall innefatta minst 2 timmar teori för att ge aktualitetstimmar. SALK Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter Under verksamhetsåret har arbetet med att ta fram en process och metodhantering för löneområdet motsvarande det ramverk med grundläggande principer och riktlinje som finns i Reko för redovisningstjänster. SALK tas fram av SRF i samverkan med lönemarknadens aktörer och kommer att förvaltas av SRF. SALK omfattar såväl uppdragstagare som anställda som i sin yrkesutövning tillhandahåller löneservice till sina uppdragsgivare och arbetsgivare. Yrkeshögskolor Under verksamhetsåret har samtliga YH-utbildningar inom löneområdet validerats som kvalificerade att uppnå antagningskraven för att ansöka om att bli Auktoriserad Lönekonsult. SRF Lön har bistått i ansökningar om utbildningstillstånd till Myndigheten för Yrkeshögskolor, samt deltagit i flera av YH-skolornas aktiviteter för studenter. SRF Lön har varit uppdragsgivare i studenters projektarbete. Internationella kontakter SRF Lön har rönt intresse även utomlands och har etablerat kontakt med Purely Payroll, med läsare i över 30 länder och med besök på webbsidan för tidningen per månad. SRF Lön har även i två omgångar levererat ett faktakort för Sverige till CIPP, the Chartered Institute for payroll and pensions, som har över medlemmar i Storbritannien. 13

14 SRFs UTBILDNINGSVERKSAMHET SRF Ekonomiutbildning är en av landets främsta arrangörer när det gäller utbildningar och kurser riktade mot yrkesgrupper inom redovisning och ekonomi. Vår styrka ligger i praktisk förankring, bredden i kursutbudet och en hög kvalitet på allt från kursinnehåll till lärare. Målet är att leverera utbildning av hög kvalitet till rätt pris för våra medlemmar. Till vårt förfogande står ett antal av landets främsta lärare inom respektive kunskapsområde. Många av dem är knutna till högskola/universitet eller konsultföretag inom redovisning, lön, skatt och juridik. Stor efterfrågan Våra tidigare kurser om de olika K-regelverken har varit mycket efterfrågade och trenden kommer att hålla i sig den kommande hösten. Under införande av K-regelverket är det högaktuellt att lära sig mer så i vårt kursutbud finns ett flertal kurser med start både innevarande år och nästa. Nyhetsdagarna, som genomförts på 23 orter runt om i landet och lockade cirka 800 deltagare under förra året. Detta är ett återkommande arrangemang där vi tar upp viktiga nyheter som passar alla. Aktualitetsutbildning Redovisningskonsulter och lönekonsulter är utbildningsintensiva yrkeskårer och det finns ett flertal aktörer på marknaden som erbjuder kurser och utbildningar. Aktörer som tidigare inte vänt sig mot redovisnings- och lönekonsulter ser nu en möjlighet och bearbetar marknaden. Vi ser positivt på sund konkurrens och anser att det är kvalitetshöjande. Dock förbehåller sig SRF rätten att validera andra arrangörers utbildningar inom området för att säkerställa rätt kvalitet. Samma namn uppdaterat innehåll Flera av våra kurser har haft samma namn i många år. Det innebär absolut inte att det är samma kursinnehåll som tidigare. Materialet är uppdaterat enligt de förändringar som skett, antingen via lagstiftning eller praxis. Det är viktigt att veta att kursen du gick för några år sedan inte alls ser likadan ut idag. Vår ambition är att fortsätta ligga i framkant när det gäller uppdateringar kursinnehåll och lärarnas kompetens. Vi blickar framåt Inför höstsäsongen har vi breddat utbudet på lönekurser för att stödja yrkesrollen Auktoriserad Lönekonsult. Vi fortsätter utvecklingen av Redovisningskonsultexamen som krävs för att erhålla titeln Auktoriserad Redovisningskonsult, med tillhörande förberedelsekurs. För företag eller intressegrupper kan vi framöver erbjuda specialanpassade kurser. Dessa finns inte i vår katalog, då vi skräddar innehåll enligt önskemål. Vi kommer att fortsätta hålla en praktisk profil på våra utbildningar. De kunskaper du får hos SRF ska kunna omsättas i praktik och appliceras direkt på kund när du kommer hem. 14

15 REKO OCH BOKSLUTSRAPPORTEN Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, är en branschstandard som har utvecklats genom ett samarbete mellan SRF och FAR. Standardens målsättning är att öka kvaliteten på både utförda tjänster och redovisningens innehåll genom att utforma normgivande rutiner och standards för arbetet. De av våra medlemmars kundföretag som uppfyller kraven i standarden kan även erhålla en Bokslutsrapport som utgör ett kvalitetskvitto för att redovisningen uppfyller kraven i standarden, Reko. Reko och Bokslutsrapporten är två av de viktigaste verktygen för att profilera yrkesrollen som Auktoriserad Redovisningskonsult. Genom ett enhetligt arbetssätt har marknaden fått ett modernt verktyg för att skapa hög kvalitet i redovisningen och i den finansiella rapporteringen. Genom konceptet Rätt från början är arbetet inriktat på att skapa kvaliteten fortlöpande istället för att rätta i efterhand. Det är en naturlig ansats som även skapar kundnytta genom att kunden kan använda den löpande rapporteringen som beslutsunderlag för verksamheten. Genom att aktivt arbeta med information om standarden har den blivit allt mer känd på marknaden och bland externa intressenter. SRF har genomfört en serie informationsträffar med banker över hela landet i form av frukostmöten och seminarier. Även enskilda medlemmar har informerat om Reko och Bokslutsrapporten genom att använda det informationsmaterial som tagits fram av SRF. Kunskapen bland bankerna om standarden har ökat och de träffar som genomförts har skapat stor respekt för standarden och yrkesrollen. Det kvarstår fortfarande ett stort behov av information och informationsträffar kommer därför att fortsätta under kommande år. Även Skatteverket har uppmärksammat den kvalitet som följer av standarden och har därför inlett en samverkan med branschen för att kunna identifiera vilka uppgifter som inlämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult som har följt Reko. Denna samverkan inleddes under slutet av 2013 och kommer att fortsätta under 2014 och beräknas få full effekt först från 2015 års taxering. Samarbetet kommer att profilera yrkesrollen ytterligare på marknaden genom att företag som anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult ges ökat förtroende. SRF har under hösten 2013 genomfört informationsträffar hos Skatteverket där fler än 600 handläggare har fått information om auktorisationen, Reko och Bokslutsrapporten. Sedan revisionspliktens avskaffande har drygt 50 procent av de företag som kan avstå revision valt att göra det. Andelen ökar dock ständigt då 75 procent av alla nystartade företag väljer att avstå revision. Mot denna bakgrund är det av särskilt intresse att konstatera att i den löpande utvärdering av företagens kreditrisker som görs via UC, så framgår att de företag som får högst kreditvärdighet är de som har arbetat med en Auktoriserad Redovisningskonsult och fått en Bokslutsrapport. Detta bekräftar det förtroende som följer av arbetet enligt Reko och information om Bokslutsrapporten kommer även att ingå som en del av den information som lämnas av kreditupplysningsföretagen. Det innebär att Reko och Bokslutsrapporten kommer att bli viktigt även för kreditgivningen mellan företagens handelspartners och därmed även för tillväxten i näringslivet i stort. Auktorisationen av redovisningskonsulter och Reko-standarden har blivit normgivande för redovisningskvalitet och allt fler Bokslutsrapporter lämnas och efterfrågas. SRF och FAR har därför fortsatt utveckla standarden för att anpassa den till den ökade användningen och systemets målsättningar att skapa hög redovisningskvalitet. Den helt omarbetade versionen av Reko utgåva 2013 har vidareutvecklats till Reko utgåva 2014 och arbetet med Reko utgåva 2015 har inletts. De olika frågebankerna för FAQ, vanliga frågor och svar, inom olika områden som stödjer tillämpningen av Reko, har också uppdaterats. SRF har även vidareutvecklat produkten SRF Reko Byråstöd, som är en dokumentbaserad rutinsamling för att kunna arbeta effektivt med standarden i det löpande arbetet. Såväl Bokslutsrapporten som noten till årsredovisningen finns nu i engelsk version för den som har utländska kundföretag. Arbetet med att utveckla Reko-standarden och frågebanker till standarden sker genom ett samarbete mellan SRF och FAR i en Rekogrupp. Denna grupp kommer att fortsätta sitt arbete under 2014/15 och härigenom skapas även input till utformningen av den gemensamma redovisningskonsultexamen, vilken är ett krav för redovisningskonsulter att skriva för att erhålla auktorisation. 15

16 KVALITETSARBETET Kvalitet en viktig del Kvalitet är ett av SRFs honnörsord och en viktig del i SRFs profilering. En medlem i SRF ska utföra sitt arbete professionellt och med god kvalitet. För att bistå medlemmarna i deras kvalitetsarbete tillhandahåller SRF olika verktyg, allt från frågeservice och dokumentmallar till en gruppcertifiering enligt ISO En förutsättning för auktorisation och medlemskap är att medlemmarna genomgår kvalitetskontroll. SRF har därför en organisation för kvalitetskontrollarbetet. ISO 9001 certifiering Ett verktyg som SRF har tillhandahållit i snart tio år är en gruppcertifiering enligt ISO Certifieringen är ett stöd för ledning av hela byråns verksamhet och omfattar dels en grundstruktur med givna ramar, dels ett antal rutinbeskrivningar och dokument. Det är ett stöd för att driva företag och att följa regelverket Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. En styrgrupp bestående av både medlemsbyråer och anställda inom SRF driver arbetet. Medlemsföretagen själva har rutiner för årliga kvalitetsuppföljningar samt kontinuerlig utvärdering sker även från extern part. Ett sextiotal redovisnings- och revisionsföretag är anslutna till gruppcertifieringen. Kvalitetskontroll En kvalitetskontroll av Auktorisationen sker minst vart sjätte år. Kvalitetskontrollen av Auktoriserade Redovisningskonsulter har pågått sedan år 2010 och innebär en kontroll av att den Auktoriserade Redovisningskonsulten och det redovisnings- eller revisionsföretag där konsulten är verksam, följer Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Den Auktoriserade Redovisningskonsulten ska bland annat visa ett antal uppdrag och hur de har utförts. Redovisnings-/revisionsföretaget ska visa riktlinjer och rutinbeskrivningar för redovisningsverksamheten. Riktlinjerna och rutinerna ska finnas i skriftlig form från och med år I det fall redovisnings-/revisionsföretaget har ett eget kvalitetskontrollsystem genomför SRFs kvalitetsorganisation en kontroll av systemet. Det första kvalitetskontrollbesöket är kostnadsfritt och vid besöket ges även möjlighet att få information om kvalitetshöjande åtgärder. Ett femtontal kontrollanter, som själva är Auktoriserade Redovisningskonsulter, genomför kvalitetskontroller över hela landet på uppdrag av SRF. Efter besöket fattar SRF kvalitetsnämnd beslut om godkänt eller underkänt resultat i kvalitetskontrollen. Kvalitetsnämndens redogörelse finns presenterad på sidan 17. Samarbete med FARs kvalitetsorganisation Under året har ett intensivt arbete pågått tillsammans med FAR för att samordna rutiner och dokument för kvalitetskontroll av Auktoriserade Redovisningskonsulter. SRF och FAR kommer att ha gemensamma riktlinjer för kvalitetskontroll av Auktoriserade Redovisningskonsulter och gemensamma checklistor från och med september Dokumenten finns tillgängliga på SRFs webbsida under rubriken kvalitetskontroll. 16

17 KVALITETSNÄMNDENS REDOGÖRELSE Denna redogörelse avser kvalitetsnämndens arbete i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund för år Organisation och utförande SRF kvalitetsnämnd utses av kongressen. Nämndens uppgift är att leda och utveckla Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds kvalitetssystem enligt 25 i SRFs stadgar samt övervaka att Auktoriserad Redovisningskonsult genomgår kvalitetskontroll enligt 9 minst vart sjätte år. För genomförandet av uppgiften ska kvalitetsnämnden utfärda erforderliga riktlinjer och tillämpningsanvisningar i enlighet med av förbundsstyrelsen lämnade principer. Kvalitetsnämnden arbetar tillsammans med SRFs kvalitetschef, som har det operativa ansvaret för kvalitetskansliet och genomförandet av kvalitetskontrollverksamheten. Kvalitetschefen biträds av två kvalitetsrådgivare, som förutom ärendehantering även utför kvalitetskontroller. Därutöver har SRF under året haft femton konsulter som arbetar med kvalitetskontroller. Samtliga personer som arbetar inom kvalitetsorganisationen har genomgått särskild utbildning samt har undertecknat sekretessoch tystnadspliktsavtal. De finns tre olika tillvägagångssätt för kvalitetskontroll, vilket sker utifrån byråns struktur och rutiner: 1 Byrå som inte har eget kvalitetssystem. 2 Byrå som har eget kvalitetssystem genom SRFs ISO 9001-certifiering. 3 Byrå som har eget kvalitetssystem och genomför egna kvalitetskontroller. Efter genomförd kvalitetskontroll och rapportering av kvalitetskontrollant fattar kvalitetsnämnden det slutgiltiga beslutet gällande resultatet från utförd kvalitetskontroll av Auktoriserad Redovisningskonsult. I det fall resultatet inte ger godkänt resultat fattar kvalitetsnämnden beslut om en ny kontroll, så kallad omkontroll, och rekommenderad vidareutbildning. En omkontroll kan antingen vara fullständig eller begränsad. Mer information om SRFs kvalitetskontroll finns på webbsidan srfkonsult.se, under rubriken Auktorisation. Årets verksamhet De årliga seminariedagarna för erfarenhetsuppföljning och uppdatering genomfördes i augusti. Samtliga som arbetar med SRFs kvalitetskontroll var närvarande vid seminariedagarna. I augusti genomfördes även den femte utbildningen av kvalitetskontrollanter. Under året har kvalitetsnämnden sammanträtt sexton gånger genom fysiska möten och telefonmöten. Under denna period har 356 beslut fattats i kvalitetskontrollärenden. Uppföljning har även skett av kvalitetskontrollsystem hos större byråer. Drygt 85 % av medlemmarna har godkänt resultat efter första besöket. Närmare 100 % har godkänt resultat efter andra besöket. Det finns Auktoriserade Redovisningskonsulter, som efter första kontrollen valt att lämna medlemskap och auktorisation, då de upplevt att ställda Reko krav är för höga. Vanliga åtgärdspunkter inför en omkontroll är att rutinerna för upprättande av uppdragsavtal och dokumentation behöver förbättras. Arbetet med att genomföra kvalitetskontroller har fungerat bra under året. Kvalitetsnämnden anser att kvalitén på de Auktoriserade Redovisningskonsulternas arbete har ökat. Kvalitetsnämnden har under året fördjupat samarbetet med FARs kvalitetsnämnd. På uppdrag av SRFs styrelse har riktlinjer för kvalitetskontroll av Auktoriserade Redovisningskonsulter, processbeskrivning av kvalitetskontroll av enskilda kontroller, checklistor med flera dokument vidareutvecklats tillsammans med FARs kvalitetsnämnd. De nya gemensamma rutinerna och dokumenten börjar tillämpas av både SRF och FAR från och med september Huvuddelen av omarbetningen har skötts av SRFs kvalitetskansli och FARs kvalitetssekretariat. Stockholm den 18 juni 2014 Håkan Carlsson Byström Ordförande Modern Ekonomi Stockholm AB Pia Andrén Hast Vice ordförande Hast Ekonomikonsult AB Frans Blom Modern Ekonomi Hallstahammar AB Jessica Jading Roslagens Redovisare AB Anita Söderman LRF Konsult AB 17

Årsredovisning 2012-05-01 2013-04-30. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

Årsredovisning 2012-05-01 2013-04-30. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Årsredovisning 2012-05-01 2013-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF INNEHÅLL Historisk tillbakablick...3 Förbundsordföranden har ordet...5 SRFs organisation...6 Förbundets verksamhet...7 Bolagens

Läs mer

Årsredovisning. Verksamhetsåret 2011-05-01 2012-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

Årsredovisning. Verksamhetsåret 2011-05-01 2012-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Årsredovisning Verksamhetsåret 2011-05-01 2012-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF INNEHÅLL Historisk tillbakablick...3 Förbundsordföranden har ordet...5 SRFs organisation...6 Bolagens verksamhet...7

Läs mer

Årsredovisning. Verksamhetsåret 2010-05-01 2011-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

Årsredovisning. Verksamhetsåret 2010-05-01 2011-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Årsredovisning Verksamhetsåret 2010-05-01 2011-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF INNEHÅLL SRF 75 ÅR...3 Förbundsordföranden har ordet...4 Förbundsdirektörens sida...5 SRF:s organisation...6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse med årsredovisning Verksamhetsåret- 2007-05-01 2008-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF INNEHÅLL Förbundsordföranden har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4-8 Förbundsstyrelsen...8

Läs mer

Snart blir det ordning på världsekonomin

Snart blir det ordning på världsekonomin Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppsägning av lokalhyresavtal och det indirekta besittningsskyddet Ingångsregler K3 Fortsatt tufft klimat för svenska småföretagare

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Med musiken i blodet. Nr 5 2013 Pris 56 kr

Med musiken i blodet. Nr 5 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vikten av att skriva Bokslutsrapport En månad kvar till årets höjdpunkt Penningtvätt och finansiering mot terrorism Fastigheter

Läs mer

Nr 3 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Sveriges första lönekonsulter auktoriserade

Nr 3 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Sveriges första lönekonsulter auktoriserade Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 3 2014 Pris 56 kr Sveriges första lönekonsulter auktoriserade Många breda leenden syntes när 130 Auktoriserade Lönekonsulter fick ta emot sina certifikat. 26

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Som lärare är jag mitt bästa jag

Som lärare är jag mitt bästa jag Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vi verkar i en framtidsbransch Specifika skillnader mellan K2 och K3 Samhällsnytta skapas genom att det blir Rätt från början

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet!

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 4 2014 Pris 56 kr Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Alexander Bard är aktuell som en av föreläsarna under mässan Ekonomi & Företag där även SRF Kongressdagar

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Det

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny Produkt Reko Byråstöd från SRF! Stegvis faller allt på plats inför årets Kongressdagar Progressiva avskrivningar på fastigheter

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Många springer fort men i fel riktning. Nr 3 2013 Pris 56 kr

Många springer fort men i fel riktning. Nr 3 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu ska statusen på löneadministratörer höjas Öppet brev med anledning av ökad samverkan mellan SRF och Skatteverket Hur planeras

Läs mer

Nu är vi en yrkeskår starkare. Nr 6 2013 Pris 56 kr

Nu är vi en yrkeskår starkare. Nr 6 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Talangen ledde ända upp till toppen Auktoriserad Redovisningskonsult ger lägre riskklass Rätt från början ger samhällsnytta

Läs mer

Den auktoriserade redovisningskonsultens standard

Den auktoriserade redovisningskonsultens standard Södertörns högskola Institutionen för Samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2014 Den auktoriserade redovisningskonsultens standard En studie om Rekos målsättning att

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 6 2014 Pris 56 kr TÄNK NYTT ANNORLUNDA Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. VANLIGASTE LÖNEFÖRMÅNEN SID 6

Läs mer

Gör praktiker mer teoretiska

Gör praktiker mer teoretiska Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Pågående arbeten löpande räkning per 2012-04-30 Dan Brännström och Steve Ribbestam: Vi är varandras bästa säljare Resultatet

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

Günther Mårder #2 2015 OM UTMANINGARNA SOM NY VD FÖR FÖRETAGARNA KUNSKAP I PRAKTIKEN. Planera nu inför sommarens semester FORMKRAV VID FASTIGHETSKÖP

Günther Mårder #2 2015 OM UTMANINGARNA SOM NY VD FÖR FÖRETAGARNA KUNSKAP I PRAKTIKEN. Planera nu inför sommarens semester FORMKRAV VID FASTIGHETSKÖP #2 2015 MAGASINET FÖR DIG SOM ARBETAR INOM REDOVISNING OCH LÖN PRIS 69 KR Planera nu inför sommarens semester FORMKRAV VID FASTIGHETSKÖP DAGS ATT DEKLARERA FÖR FYSISKA PERSONER EN ÖVERSYN AV ÅRSREDOVISNINGS-

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer