SAMVERKANSPLATTFORM NORDOST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMVERKANSPLATTFORM NORDOST"

Transkript

1 SAMVERKANSPLATTFORMNORDOST EnutredningomkulturaktöreriAngeredochÖstraGöteborg PiaFagerbergförUtvecklingNordost

2 Sammanfattning DenhärrapportenredogörförvilkakulturaktörersomfinnsiAngeredochÖstraGöteborg samtvaddeharförbehovavensamverkansplattform. Enanalysavantaletkulturföretagarerespektivekulturföreningarinordostvisarattdeti AngeredfinnsnågotflerkulturföreningaräniÖstraGöteborg.IÖstraGöteborgfinns däremotdubbeltsåmångakulturföretagsomiangered. Formellaochinformellakontaktersamtlångarelationermednyckelpersonerangessomen förutsättningförlyckadesamverkansplattformariallmänhet.oftaärtillgångtill,ellerbrist påkultursamordnareavgörandeföromsamverkansprojektbliravellerej. Förlyckadkommunikationochinformationsspridninginordostärdetpersonligasamtalet viktigt.informanternaanserattsamtaletärminstlikabetydelsefulltförattnåuttill människorsomtraditionellannonseringochinformationviahemsidorpånätet. Biblioteken,skolor,fritidsgårdar,kulturföreningar,kulturentreprenörer,företag, företagarföreningar,kommunen,projektverksamheter,bostadsbolagochstadsdelariandra städermedliknandeförutsättningarsomnordostärnågraexempelpåaktörersommånga informanteranserärviktigaatthamedpåengemensamvirtuellplattform. Önskvärdafunktionerpåenhemsidaär,enligtinformanterna,ettkalendariumsomberättar vadsomhänderinordost,informationomvarochhurmankansökapengar,samtvardet finnsledigalokaler,möjlighetattkunnalänkatillenegenhemsidaförattgörareklamför denegnaverksamheten,ochinformationomvilkakulturaktörersomborinärhetenochvad dearbetarmed. Närdetgällersamverkansprojektgenerelltvillinformantersamverkaomexisterande resurser,ordnagemensammahögtidsdagar,haseminarierochworkshopsihop,samt samverkamedlokalaföretagarföreningar. Kritikmotenvirtuellplattformföraktörermedintresseförkultureninordostäratttidigare hemsidorförkulturaktörerinordostinteanvänts.informanternaharocksåpekatpå svårighetermedatthauppdateradinformationomaktuellakulturaktörerpåenhemsida. Majoritetenavintervjuadeinformanterärändåpositivtinställdatillengemensamvirtuell plattformsålängedetinteinnebärmerarbeteidenordinarieverksamheten. 2

3 INNEHÅLL 1.BAKGRUNDsid Syfteochfrågeställningarsid Metodochurvalskriteriersid Definitionavbegreppsid Problemiutredningsarbetetsid Informantersid Strukturellaskillnadermellanstadsdelarnasid.11 2.INFORMANTERSSVARsid Erfarenheteravsamverkansprojektsid Erfarenheteravfungerandekommunikationskanalersid Offentligaaktörersid Behovsid Farhågorsid Icke offentligaaktörersid Behovsid Farhågorsid Aktörerfråncentrumsid.20 3.RESULTATsid.22 4.SLUTSATSERsid Vilkaskallsamverka?sid Varförskallmansamverka?sid ÄrNordostensamverkansplattform?sid.25 5.FÖRSLAGPÅFÖRDJUPATUTREDNINGSARBETEsid.26 6.BILAGOR 3

4 1.Bakgrund UtvecklingNordostärettavSverigesstörstaEU projektinomstadsutvecklingochkommer attpågåmellanår2011och2013.projektetägsavdetkommunalabolagetutveckling NordostABochskerisamverkanmedBusinessRegionGöteborgABoch stadsdelsförvaltningarnaangeredochöstragöteborg,lokalförvaltningen,park och naturförvaltningensamttrafikkontoret. UtvecklingNordostsverksamhetbestårav18olikaaktiviteter.Enavaktiviteternaäratt utvecklaensamverkansplattformförkultureninordost. Måletmedplattformenärattdriva,samordnaochutvecklaettstärktsamarbetemellan kulturaktörermedintresseförnordost 1. UtvecklingNordostskallsamlaaktörermedintresseförkulturförattidentifieraenuthållig metodförattanvändakultursomverktygförutvecklingochtillväxtinordost Syfteochfrågeställningar Förattkunnainitieraensamverkansplattformföraktörermedintresseförkultureninordost krävsvissagrundläggandekunskaperomvilkaaktörersomfinnsochvilkabehovdehar. Denhärrapportenssyfteärattredogörafördekulturaktörersombor,verkarellerbedriver verksamhetinordost 3.Rapportenssyfteärocksåattredogöraförbehovavochönskemål omhurensamverkansplattformbörutformas. IrapportenanalyserasinformanternassvarmotUtvecklingNordostsmålmed samverkansplattformen,dvsattdriva,samordnaochutvecklasamarbetetmellan kulturaktörer. Förattbättreförstådenverklighetaktörernaärverksammairedogörskortfattatför strukturellaskillnadermellanstadsdelarnaangeredochöstragöteborg.rapporten beskriverocksåinformanternaserfarenheteravsamverkansprojektoch kommunikationsmönster. Utredningensgrundläggandefrågeställningarär:Vilkakulturaktörerfinnsinordost?Hurser derasbehovavensamverkansplattformut? 1 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab,konsultenannastenlöf Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab,konsultenannastenlöf ProjektetsprimäramålgruppenligtTillväxtverketsbeslut ProjektStadsutvecklingiNordost.Sid.3 4

5 1.2.Metodochurvalskriterier Rapportenbeståravtvådelar.Gemensamtfördelarnaärattkulturaktörernasorterats geografisktiområdenaangeredochöstragöteborg.enmindregruppaktörersomverkari centralastadenharocksåmedtagitsiundersökningensandradel. Denenadelenavrapportenredovisardekulturaktörersomidentifieratsinordost.Delistade kulturaktörernaidenhärdelenavkartläggningenhartagitsframmedhjälpav branschregister 4 samtföreningsregister 5.Dennadelavrapportenredovisasiseparata bilagorochbeståravenlistningavaktörersamtenbeskrivningavderasverksamhet(idefall utredarenhittatsådaninformation)samtkontaktuppgifter. Denandradelenavrapportenbeståravenredovisningochanalysavfemtiotvågenomförda intervjueravkulturaktörerinordost. EftersomUtvecklingNordostriktarsigtillbefolkningmellan18 65år 6 harbarnoch pensionärersamtverksamhetersomprimärtriktarsigtilldennagruppexkluderatsivalav informanter.itvåfallharundantagdockgjorts,ettfrånvarderastadsdel.dessatvåaktörer ärnavfördans ochmusikverksamhetinordost.deriktarsigäventillaktöreröver18åroch lockardeltagarefrånhelastaden. Kulturaktörernahardelatsinigruppernaoffentligaaktörerochicke offentligaaktörer. Medoffentligaaktörermenaspersonalsomarbetarmedkulturfrågoristadsdelarna. Medicke offentligaaktöreravsesföreningar,nätverk,företagareochfriakulturaktörer. Störredelenavinformanternaidennakategorikommerfrånkulturföreningarinordost 7. Definitionenavvilkaföreningarsomfallerunderkulturkategorinhargjortsisamrådmed kulturkoordinatorförutvecklingnordost.renodladeidrottsföreningarharintemedtagitsi undersökningen.idrottsföreningarsomävenharannanverksamhethardäremottagitsmed. Stadsdelarnasföreningskonsulterharhjälpttillmedattidentifieraviktigakulturföreningari området. Enskildaaktörerharvaltsutmedhjälpavtidigareinformanterssvar,företagsregisteroch kulturutredarensochkulturkoordinatornsnätverk. KategorinkulturföretaghartagitsframavkulturkoordinatornisamrådmedBRG(Business RegionGöteborg). Vissainformantertillhörbådekategoriernaoffentligaktörochicke offentlig.dettakan 4 SNI2007.UrvalmedhjälpavBRG.Uppgifterfrånmars ÖstraGöteborgsföreningsfolder2011.IAngeredharlistortillhandahållitsavföreningskonsulenteri stadsdelenokt nov EnligtdirektivfrånUtvecklingNordostprojektledareSusanRunstenokt UtvecklingNordosthargenomförtenseparatstudieavföretagareiNordost. 5

6 exempelvisinnebäraattenanställdpersoniförvaltningenocksåärengageradi kultursektornprivat.informantenhardåplaceratsidenkategorisombedömtsmest relevantavkulturutredaren. Itvåfallharintervjuergenomförtsövertelefon.Övrigaintervjuerhargenomförtsvid personligamöten.inågrafallintervjuadesflerinformantersamtidigt.intervjuernahar inlettsmedattutredarenharinformeratomutvecklingnordostsövergripandeverksamhet samtplaneradekulturaktiviteter. Intervjuernaharbaseratspåiförvägdefinieradefrågeställningar.Isjälvasamtalethardock intervjuarenförhållitsigfritttillexaktaformuleringar;varierandespråkförståelseochandra omständigheterharmedförtattfrågornaanpassatseftersituationenskrav. Tillfrågadeinformantersvillighetochmöjlighetattställaupppåenintervjuharvarit avgörandenärdetgällervilkarösterdennarapportåterger. 1.3.Definitionavbegrepp Begreppetkulturdelasvanligeninienhumanistiskochensamhällsvetenskapligförklaringsmodell.Detharävengjortsidenhärutredningen.Begreppet(ochmetoden)kulturplanering hartillvissdelocksåanvänts. Denhumanistiskatolkningen,somocksåbrukarkallasdetsmalakulturbegreppet,innebär attkulturärsynonymtmeddekreativakonstarterna,detvillsägakonst,musik,arkitektur, dans,etc.ensamhällsvetenskapligtolkning,ellerdetbredakulturbegreppet,användertermenkulturförattförklaraettsamhällesellerensubkultursidentitetochnormer. DenhumanistiskatolkningenavbegreppetåterfinnsiGöteborgsStadskonstpolitik 8.Kulturbegreppetinnebäridennatappningnågonformavproduktiondärenvaraellerentjänstär resultatet.förteckningenavkulturföretagidenhärutredningentaravstampiyrkensom tillhörarbetsförmedlingenkulturochmedia 9.DenhumanistiskatolkningenavkulturbegreppetsvararmotUtvecklingNordostsyfteattfrämjaentreprenörskap 10. DensamhällsvetenskapligatolkningentilldetsomärkulturåterfinnsiGöteborgsStadskulturpolitik 11.Kulturdefinierashärsom devärderingar,traditionerochlivsformersomhåller sammanengrupp,enbefolkningellerettsamhälleiensocialgemenskap 12.IGöteborgs Stadskulturpolitikinbegripsblandannatamatörverksamhet,interkulturellaprojekt,folkbildningochföreningsliv 13.Idenhärutredningenanvändsdensamhällsvetenskapligatolkningenavkulturbegreppetförenfördjupadanalysavinformanterssvar,samtförattsvara 8 Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Senasthämtad påhttp://www.arbetsformedlingen.se/For arbetssokande/cv och ansokan/forkulturarbetare/yrken som tillhor Arbetsformedlingen Kultur Media.html 10 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab.konsultenannastenlöf.sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid.9. 6

7 uppmotutvecklingnordostövergripandemål:attökaattraktiviteteninordost.detbreda kulturbegreppetanvändsocksåförattanalyserainformanterssvarmotkulturtematsdelsyfte:attfrämjajämställdhet. 14 IGöteborgsStadskulturpolitiskastrategifinnsentredjetolkningavkulturbegreppetsom användsinomkulturplanering.denhärtolkningenliggernäradensamhällsvetenskapliga, menärmerfokuseradpåhandlingochkonkretaresultat.syftetmedkulturplaneringäratt skapaenattraktivlivsmiljöinneistaden.häranvändsbegreppetsomettbetraktelsesätt somspänneröverflerafältochöverskridergränsenmellandenprivataochoffentligasektorn,mellanolikaprofessionellaområdenochmellanolikainstitutionellaintressen 15.Grundenförkulturplaneringärattinventeravilkakulturellaresursersomfinnsistaden.Enstad blir,medhjälpavkulturplaneringsperspektivet,enorganismsomisamspelmeddessinvånarefårenegenidentitet 16.IdennautredninganvändskulturplaneringförattbeskrivastadsdelarnaAngeredochÖstraGöteborgsstrukturellaskillnader,samtirapportensavslutande analys. Interkulturalitetärentermsomknyterantilldetbredakulturbegreppet.Interkulturalitet utgörsavmångfaldocholikheter,ellermedettannatorddiversitet.begreppet interkulturell beskriverenprocess,enömsesidighet,endialog.denhärutredningenanvändersigav termenförattbeskrivaenmöjligsamverkansplattforminordost. Begreppet samverkansplattform harvaritcentraltiutredningen.ordet samverkansplattform ärinteuniktförutvecklingnordostförstudie.begreppetsanvänds påflerahålliformellasammanhang.menvadbetyderdetegentligen?såhärstårdeti Svenskaakademinsordbok: 17 SAMVERKAN.avl1] 1)till1,omförhållandetattpersonerl.grupperavpersonersamverka;samarbete;samordnadverksamhet;äv.övergåendeibet.:medverkan. Samverkan med ngn. Fruktbärande samverkan. Här fordras en samverkan mellan allaberördaparter.samverkanmellanpolitiskapartier. Isamtalmedinformanternaharbegreppet samverkan ändratstill samarbete.en förklaringtilldennaändringkanvaraattintervjuadeaktörertolkatbegreppetsamverkan utifrånettgörande,därsamarbetetärifokus.ordetsamverkanärförmodligenvanligarei politiskadokumentänikulturaktörersvardagsspråk,ochantydermöjligtvisettmerpassivt förhållningssätt.enverkanärsnarareeneffektänenaktivitet.såhärförklarasordet samarbete isvenskaakademinsordbok: 18 SAM ARBETE~⁰²⁰.arbete(sed.o.4 6)tillsammans(medngnl.ngrail.för ngt);samverkan(avl.mellanngra);gemensamtarbete;äv.;medverkan;isht förräv.konkretare,omgemensamarbetsuppgifto.d.;jfr arbeta2.lbä29 14 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab.konsultenannastenlöf.sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Hämtad frånhttp://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 18 Hämtad frånhttp://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 7

8 Ännuettbegreppmedmångatolkningsmöjligheterär plattform.utredarentolkar begreppetsomenavgränsadkontaktyta.informanterssvarharhjälpttillattkonkretisera hurenplattformförkulturaktörerkanseut.svenskaakademinsordboklistarmånga förklaringaravordet plattform.denbetydelsesommestliknarutvecklingnordostssyfte är: PLATTFORM 19 l.sommankanutgåfrån:grundval,grund,basis;särsk.om(gemensam) grundvall.basisföråstadkommandeavsamförståndl. Innebördenochbetydelsenavordet samverkansplattform tolkadesidenhärutredningens börjanfrittavtillfrågadeinformanter.efterettförtydligandeomutredningenssyfteändradesbegreppettill"virtuellsamverkansplattform".dettabegreppkomimångaintervjueratt ändrastill"gemensamdatabas"avintervjuarensjälv,ochivissafalltill"databank"avinformanten. 19 Hämtad frånhttp://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 8

9 1.4.Problemiutredningsarbetet Göteborgvartidigareindelati20stadsdelar.1januari2011genomfördesenstadsdelsreform,därGöteborgdeladesini10stadsdelar.AngeredochÖstraGöteborgbefinnersigdärförienomorganiseringsfas.Nyanställdpersonal,nyarutinerochnyttansvarsområdeför stadsdelarnaharivissafallförsvåratutredningsarbetet. KulturutredarenhariutredningenlättarekunnatnåoffentligakulturaktöreriAngeredäni ÖstraGöteborg.Kulturutredarenharhaftsinformellaanställningochsinhuvudsakliga arbetsplatshosstadsdelsförvaltningenangered,vilketkanhapåverkattillgänglighettill offentligaaktörerattintervjua.kulturutredarenharerfaritattdetiangeredfunnitsfler initieradekulturtjänstemäniochmedblåställetsolikaprogramverksamheter.detta avspeglasirapportensomharnågotflerinformanterfrånangered. Utredarenharisammanställningenochurvalavkulturaktörervaltatthellreinkluderaän exkluderaaktörersomtangerarurvalskriteriernasgränser.trotsdettaärdethögsttroligtatt relevantaaktörerförbigåttsidennautredning.dettaharisåfallinteskettmedavsikt,utan berorpådenstorabefolkningsmängdsomutredningentagitavstampi.utredningensöker intehelleravtäckaenobjektivsanning,utanförsökersnararebelysabehovstendenser,samt redovisaenungefärliglistningavderelevantaaktörersomjustnuarbetarmedellerär intresseradeavkultureninordost.uppgifteromkulturföretagochkulturföreningaridenna rapportärdärförungefärliga.slutsatseromhurföretagochföreningarärfördelademellan stadsdelarnaskalltolkasutifråndennabakgrund. Iendelfallharkulturutredarenhaftsvårtattfåkonkretasvarpåsinafrågorpågrundav informanternasdåligaerfarenhetavtidigareprojekt.detgörattdennastudieintekan återgetydligasvarfrånallainformantergällandevilkaönskemåldeharomutformningenav ensamverkansplattform. Ettstortproblemiutredningenharvaritsvårighetenattkommaikontaktmedkulturaktörer somintefinnsmediförenings,ellerföretagsregister,ellersomintekännernågraav stadsdelensofficiellanyckelaktörer.dettagällersärskiltföraktörermedannanetnisk bakgrundänsvensk. 9

10 1.5.Informanter Aktör Angered Östra Centrum Göteborg Föreningarochnätverk Företag Friaktör 4 2 Offentligaaktörer Summa Summaallaintervjuadeaktörer:52 Kommentar Dentotalasummaninformanterärstörreän52,dåvissaaktörer,texföreningar,hadeflera representantermedunderintervjun.siffran52ståralltsåföraktörskap,inteindivider. IAngeredkomövervägandedelenavföreningarnafrånHammarkullen. IÖstraGöteborgkomövervägandedelenavföreningarnafrånBergsjön. Fåaktörerkommerfråncentrumblandinformanterna.Denoffentligaaktörenbestodav informanterfrånenavgångsklassblivandekulturarbetare. 10

11 1.6.Strukturellaskillnadermellanstadsdelarna AngeredharnågotflerkulturföreningaränÖstraGöteborg 20.Mångaavföreningarfinnsi HammarkullenochärkoppladetillHammarkullekarnevalensårligaaktiviteter.Iochrunt Hammarkullenfinnsutveckladesamverkansprojekt,delsföreningaremellan,delsmellan föreningarochandraaktöreristadsdelen.ihammarkullenfinnsocksåfolketshus, FolkhögskolaniAngeredochCentrumförurbanastudierdärGöteborgsuniversitetoch Chalmersharverksamheter. Angeredharocksåflerakulturinstitutioneriområdet,kulturhusetBlåställetochkulturATOM samtangeredsteatern. Angeredgymnasietharsedanlängehaftolikaestetiskalinjer.Detestetiskaprogrammetmed inriktning Nymusik harenligttreavvarandraoberoendeinformanterhaftenstor påverkanpåutvecklingenavmusikerfrånområdet.angeredsgymnasietsestetiskalinje Ny musik flyttarläsåret2012/2013frånstadsdelen. 17. Kommentar Dettotalaantaletkulturföreningarmedräknadeidenhärutredningenär104.52styckenavdemfinnsi Angered.44styckenåterfinnsiÖstraGöteborg.4föreningarharpostadresspåannanort.4ärföreningarmed endastmejladress. Cirkeldiagrammetärbaseratpåföreningarspostadressorter.Föreningarharivissafallbesöksadressien stadsdelochpostadressienannan.enstakaföreningarsomharpostadressortienannanstadsdelmensom enligtuppgiftäraktivainordosthartagitsmed. 11

12 ÖstraGöteborgharflerföretagkoppladetillkulturistadsdelenjämförtmedAngered 21. IGamlestadenfinnsBalettakademin.Enligtuppgiftfråntvåavvarandraoberoende informanterbormångaavakademinseleveriområdetunderskoltiden.nära BalettakademinliggerHiphopakademinsomdrivsmedhjälpavstudiecirklari StudieförbundetVuxenskolansregi.EnligteninformantfrånKonstnärernasRiksorganisation borocksåmångakonstnäreriområdet. MellanspårvagnshållplatsernaSKFochBellevuefinnsBergrum211.Bergrum211drivsav föreningengöteborgskultureventsomhyrutlokalenförfester,utställningar,etc.nära hållplatsenbellevueharocksåenpopulärjazzklubb,bellevuejazz,startatssomlockar besökarefrånhelastaden. IBergsjönärföreningarnauppdeladeiolikaområden.FöreningarnaruntRymdtorgethar längevaritdrivandeförattstartaettkulturhusiområdet.kulturföreningenbob(bergsjön ochboende)startades2001ochharsedandessarbetatmedolikakulturprojektibergsjön. Bobharblandannatarbetatförettinternationelltkulturhusiområdet.KonstensPlats 22,ett stortkonstnärsprojektsomblandandrainvolveradelokalakonstnärer,satteområdetifokus under BobssamarbetemedkonsthögskolanValandresulteradeocksåikursen BergsjönPublic tillsammansmedCaliforniaCollegeoftheArts Kommentar DettotalaantaletkulturföretagiNordostidenhärutredningenär företagfinnsiÖstraGöteborg.78i Angered.GrafenvisardeföretagsomharpostadressortiNordostsamtdesomharbesöksadressortiområdet. 22 KonstensPlatsThePlaceofArtEstherShalev Gerz.ArtMonitorno2/ Bergsjönpublic.ArtandsocialpracticeinGothenburg soutermostsuburb.konsthögskolanvaland, Kulturföreningenbob,CaliforniaCollegeoftheArts. 12

13 2.0.Informanterssvar 2.1.Erfarenheteravsamverkansprojekt StorstadssatsningenochdesseffekterärviktigförUtvecklingNordostplanerpåattstartaen samverkansplattform.enkortbeskrivningavstorstadssatsningenärdärförpåsinplats. Storstadssatsningenklubbadesigenomavriksdagen1998ochgenomfördesmedpengarfrån bådestatenochkommunen.övergripandemålistorstadssatsningenvarattge storstadsregionernagodaförutsättningarförlångsiktigthållbartillväxtochskapanya arbetstillfällen,samtattbrytadensociala,etniskaochdiskriminerandesegregationeni storstadsregionerna. 24 IGöteborgvardetområdenaBergsjön,Hjällbo,GårdstenochNorraBiskopsgårdensom ingickisatsningen.storstadssatsningenpågickigöteborgmellanår därberörda institutionerisamhällethadeuppdragattsamverkameddetlokalaföreningslivet.kritiken motstorstadssatsningenhariefterhandhandlatblandannatomattdeninteresulteradei någrapermanentastrukturellaförändringar.projektsomstartadesunder storstadssatsningenkundeöverlagintefinansierasavberördakommunerefter Det fannsheltenkeltingapengar. IbådeÖstraGöteborgochiAngeredharinformanterfrånförvaltningarnamederfarenhet frånstorstadssatsningenuttrycktviktenavattredaninledningsvistänkapåvadsomkommer atthändaefterdetattsatsningenutvecklingnordosttarslut.vemförvaltarkunskapochdet fortsattaarbetetmedutvecklingnordostssamverkansplattform? EninformantfrånAngeredmedstorstadssatsningenitankarnasägerattdetinteärhållbart attbyggaverksamhetersomäravhängigaeldsjälarsideellaarbetskraft.informantenmenar attförvaltningenskaförvaltamänniskorsidéer,intekrävagratisarbete. Ävenendelicke offentligaaktörerfrånstadsdelarnahadevaritmedunder storstadssatsningen.deharallaliknandeerfarenheter.eninformantfrånöstragöteborg menarattdetärorealistisktattstartaprojektsomkräverideelltarbete;mångaiområdet jobbarpåfamiljeägdaföretagochharintetidochorkattjobbamer InformanterfrånförvaltningeniÖstraGöteborgbeskriverattdetförnärvarandeärendålig relationmellanföreningslivetiområdetochförvaltningen. Mellan fannsdeti ochmedstorstadssatsningenenpottmedpengarsomintevaröronmärkta,vilketinnebaratt detvarlättattstödjalokalainitiativ.dettasägereninformantochförklararattmaninte 24 propositionen 1997/98:165,Utvecklingochrättvisa enpolitikförstorstadenpå2000 talet.sid Integrationspolitikipraktiken EnutvärderandefallstudieavStorstadssatsningenpåBergsjönsbibliotek.TanjaKemppainen EmmaMakkonen.Magisteruppsatsibiblioteks ochinformationsvetenskapvidbiblioteks ochinformationsvetenskap/bibliotekshögskolaniborås.2006:136issn Sid.27 13

14 längreharsammaresurseriförvaltningen,vilketkanvaraenorsaktillmissnöjetbland föreningarna.andraorsakertillmissnöjetblandföreningarnaiöstragöteborgkan,enligt sammeinformant,ocksåvarastadsdelsreformensomgenomfördes1januari2011. Reformeninnebarenflyttavförvaltningenslokaler.Förrhadeföreningarnäratill förvaltningenibergsjön,detharmanintelängre. Eninformantidenprivataaktörskategorinsägerdäremotattstorstadssatsningenvarett dåligtsamverkansprojektjustföratt manfåttenbuntmedpengarsommandeladeutlite godtyckligt,utanenövergripandeplan.sammainformantärkritiskmotförvaltningenoch sägerattdenoftaharen uppifrånattityd.informantenanserattdetsaknasenstark visionäriförvaltningensomkanståförkontinuitet. Enannanerfarenhetfrånstorstadssatsningenssamverkansprojektsomframkomisamtal medinformanterhandladeomviktenattengagerafleragrupperochatt allaärvälkomna, ävenomdetärtillexempelsomaliersomanordnarsåärävenromervälkomna.utredaren tolkarinformantensuttalandesomattdetvarenavutmaningarnamedverksamheten informantenvarengageradiunderstorstadssatsningen:attinkluderaochengageraolika etniskagrupperisammaeventkrävermålmedvetetarbete. Ettsamarbetemellanförvaltningar,föreningarochpolitikergällandekulturfrågorinitierades avföreningenbak(bergsjönsochangeredskulturnätverk).bakstartadesav KulturföreningenbobochBlåställetmedhjälpavKvinnocentraochdåvarande Angeredsateljén.Samarbetetnämnsavflerainformanter,bådeoffentligaochicke offentliga aktörer.samverkansplattformensombakstartadeärisammanhangetintressanteftersom kulturnätverketsträcktesigöverfleragränser,bådestadsdelsgeografiskaoch organisationsmässiga.samarbetet,sombestodiregelbundnaträffarmedsamtaloch kulturarrangemang,falleradeeftersomingenavföreningarnahademöjlighetattideellt arrangeraträffarna.detsaknadesheltenkeltpengartillensamordningstjänst. Ettannatexempelpåsamverkansarbetedärkulturföreningenbobvarinblandadsomnämns avfleraaktörerärkonstensplatsibergsjön.eninformantbeskriverdetsomettlyckat samverkansprojektmedmotiveringenattdetvarvälförankratbådelokaltochcentralt. Informantenmenarattsammansättningenavteametsomjobbademedprojektetvarviktigt fördessframgång.teametutgjordesavseriösanyckelaktörermedegnanätverk. TillsammansmeddeninternationellterkändakonstnärenEstherShalev Gerzoch38 konstnärerfrånstadsdelenbergsjönskapadesvideoinstallationentheplaceofartsom2006 visadesitvådelar.denenadelenvisadesibergsjönscentrum,denandrapågöteborgs Konsthall.Videoverketutgjordesavinspelningaravde38konstnärernassvarpåfrågorna Hurskulledudefinierakonst? och Varfinnsdenplatsdärkonstenägerrum?. 26 InformantensomanserattKonstensPlatsvarlyckatärsamtidigtkritisktillattdelokala 26 KonstensplatsThePlaceofArtEstherShalev Gerz.ArtMonitorno2/2008.GöteborgsUniversitet.Göteborgs Konsthall.Sid.7 14

15 konstnärersomblivitintervjuadeiprojektetfickdåligtmedåterkoppling.iställetföratt användasigavkonstensplatssomenbasförattgåvidaregjordemanennyundersökning, vilketskapadeenuppgivenhethosdesomvarinvolverade,berättarinformanten. InförplaneringenavVärldskulturmuseetanordnadesettantalsåkallad stafettmiddagar på BlåställetiAngered.Desomdeltogpåenmiddagskulle,såvittkulturutredarenförstått, bjudainengästförnästaplanerademiddag.påsåsättgenomfördesettantaldiskussioner ochmiddagarnablevettsättattnätverkaochknytakontakter.stafettmiddagarnaanges ocksåsomettlyckatsamverkansprojektaveninformant.denromskafestivaleniangered nämnsocksåsomettlyckatsamverkansprojekteftersom denkanaliseradeettbehovsom fannsihelanordost.denromskakulturfestivalenstartadesblandandraavnuriselimfrån denromskamusikorkesternsvartazafirerochpågickmellan påBlåstället. DeltagareochpubliktilldenRomskafestivalenkomfrånbådeÖstraGöteborgochAngered. FlerainformanteransågattkursenTheMusicCollegepåFIA(FolkhögskolaniAngered)är braexempelpåsamverkan.themusiccollegeärettsamarbetemellanfiaochhögskolan förscenochmusikigöteborg. JanÅkeRybergsomarbetarsomsamordnareförVisionAngerednämnsavfleraickeoffentligaaktörerfrånAngeredsomencentralgestaltförtillkomstenavgoda samverkansprojekt. 2.2.Erfarenheteravfungerandekommunikationskanaler Blanddeinformantersomtillhörgruppenoffentligaaktöreridenhärutredningenarbetar ungefärhälftenidirektkontaktmedmedborgarnainordost.debeskrevviktenavinformella, muntligakontakterdelsförattnåutmedinformationomsinverksamhettillmedborgare, delsförsamverkanmellanolikaaktörer.kontaktmednyckelpersoner,exempelvisi föreningar,angavssomcentraltförsamverkansprojekt.kulturutredarenuppfattardetäven somattinformantersomarbetadeidirektkontaktmedaktörer,tillexempelbibliotekarier ellerföreningskonsulter,fungerarsomeninformationskanalmellanaktörerochförvaltning. Informanternämndeocksåinformationviahemsida,facebook,flyers,affischeroch annonseringimetroochgpsomviktigtförattnåuttillenintresseradallmänhet,inklusive kulturaktörer. Blanddeinformantersomtillhördegruppenicke offentligaaktörernämndesinformella, muntligakontaktersomdetviktigastesättetattlockadeltagaretillaktiviteter,tillsammans medannonsering,informationvianätetochflyers.mångaföreningarsomhaftlikartad verksamhetochåterkommandearrangemangimångaårbeskrevhurdeknappt annonseradeomsinverksamhetalls;folkkomändå. Ävenengeografisknärhetframkomsomviktigtgällandevilkakommunikationskanalersom fungeradebra,dvsdeaktörersomlågfysisktnäradenegnaverksamhetenvardeman 15

16 främstkommunicerademed. Närdetgällersamverkansprojektmellanfleraolikaaktörerframstodkontaktenmed nyckelpersonersomcentral.samverkanbeskrevshärsomresultatetavenlångoch ömsesidigrelation.iöstragöteborgberättademångaaktörer,somannarsvarkritiskatill förvaltningen,attdehadeenmycketgodrelationtillföreningskonsulentenochviktenav dennesarbete. IAngeredvardetfleranyckelrelationersombeskrevssomcentralaförattskapa samverkansprojektöverorganisationsgränserna.utredarenuppfattadedetsomattbåde formellaochinformellakontaktnätmedolikaviktigaaktörervaravgörandeför kultursamverkansprojekt. 2.3.Offentligaaktörer Behov Hurkantjänstemänkanaliseragodaidéer? Hurkanmanfåkommunen,stadsdelenigod samverkanmedaktörer? Enundranöverhurförvaltningarskallkunnasamverkamedföreningarochenskilda initiativstarkaaktörerpåettadekvatsättharframförtsavtjänstemänfrånbåda stadsdelsförvaltningarna.eninformantuttryckersigsåhär: Iblandblirdetproblemnären aktivpersonhopparöverallastegikedjanochdirektgårtilldenhögstachefen.hurtarman tillvaraensådanaktivpersonsengagemangochvilja?mankanintefavoriseranågonfrån kommunenssida. Önskemålomjuridiskaklargörandenhursamverkanmellanförvaltning,ideellaaktöreroch företagekonomisktbörgåtillikultursektornharframförts.eninformantförklararattdetär problematisktattkommunenstjänstemänhariuppdragattgynnaföretagsamhetmen samtidigtharupphandlingsreglerattförhållasigtill. Ettproblemnärdetgällerfördelningavstödtillkulturföreningarärattnärföreningarna skaffarnågonanställdärdeintelängreenideellförening.mångaföreningarharanställda somgårpålönebidrag,sägerenannaninformantsomarbetarmotföreningslivet. Informantersuttalandenfrångruppenoffentligaaktörerantyderocksåattdetfinnsett behovavochenviljaatttatillvarakulturaktörersinitiativ,mendåligtmedtidtillattgöraså. Dettayttrarsigtillexempeliföljandecitatfråntvåolikainformanter: Detärflerasomringermigochvillhatagpåprivatakulturaktörer,menjagvetintealltid vilkasomfinns. Jagharintetidatttatillvarapådefriakulturaktörersomkontaktarmig. Åsikteromhurenplattformkanutformasuttrycktesblandannatsåhär: 16

17 Enplattformmåstejuintevarafysisk,ochdetmåstejuintehellerbaravaraenplattform. Ettförslagpånågotattsamlasomkring,somgestaltarettbehovsomfinnsibåda stadsdelarna,ärenellertvåfastautomhusscener.scenenellerscenernaskulleförslagsvis intevarainstitutionsägd/autanmöjlig/aattnyttjastillsjälvkostnadspris.dettasägeren informantmedinblickibådeöstragöteborgochangeredskulturlivochförklararsamtidigt attdetärviktigtattläggatidpåprocessarbeteförattkunnabyggaensamverkansplattform. DennaåsiktdelasavtvåinformanterfrånförvaltningeniÖstraGöteborg.Deanserattdet viktigastebehovetiderasstadsdelärenfysiskplatsattsamverkakring.endatabas(virtuell samverkansplattform)ärbraförattinformeraomochsamordnaverksamheterpåolika platser,menmanmåsteförsthalokalerattvarai,förtydligarde. Detärbaraattsättafartochtavarapådetsomfinnsidag,sägereninformant.Detta uttalandebottnaritidigareutredningar 27 somsyftattillattbyggaettkulturhus,alternativt ettfolketshusibergsjön.informantenmenarattvadsombehövsärenellerflera samordningstjänsterförgemensamtnyttjandeavkulturresurserinordost.flerinformanteri ÖstraGöteborgföreslårattBlåStället,somärenresursförbådastadsdelarna,kan samordna. DetärviktigtattmanfårenmotoriÖstraGöteborg.Angeredkanskekanvaranavet,men detkanfinnassatellitertillexempelibergsjön. IenintervjumedfeminformanteriAngered,därvissabådevaranställdaavförvaltningen ochaktivakulturaktörer,efterfrågades enspindelinätet somsammankallartill regelbundnamötenikultursfäreninordost.mångatidigaresamarbetenhar,enligt informanterna,gåttförloradejustförattensådanpersonsaknats.informanternavar positivtinställdatillenvirtuellsamverkansplattfrom,menvarsamtidigtundrandeinförhur ensådanskullefungerarentpraktiskt. Detäromöjligtatthauppdateradinfoomtill exempelolikadans ochmusikgrupper,eftersomdessaändrashelatiden.manskullekunna halistadenyckelpersonersomharkolldäremot,förutsattattdessanyckelpersonerinte belastasmedobetaltextraarbete.informanternaanserävenattdetärviktigtatt informationomolikaverksamheterärgenrespecifikidatabasenförattdenskallkommatill användning.detyckerocksåattdetbordevaraettkravpåattdensomskallsökai databasensjälvmåsteregistrerasig,därävendatumförregistreringframgår. Närdetgällervilkaaktörersominformanternavillsesomdeltagarepåenvirtuellsamverkansplattformärdetdelsoffentligaaktörersombiblioteken,kulturskolan,föreningskonsulenterna,fritidsgårdarna,samtprivata/ideellaaktörersåsomföreningar,kulturaktörer,kulturentreprenörer,fastighetsägare,medflera. 27 Bergsjön.Rapportfrånettpilotprojekt.SamarbetemellanSDFBergsjön,Familjebostäder,Parkoch naturförvaltningen,kulturförvaltningen,tryggareochmänskligaregöteborg,stadsbyggnadskontoret UtredningavKulturhusiBergsjön.KerstinWennergrenpåuppdragavSdfBergsjönochFamiljebostäder

18 FleraoffentligaaktöreriAngeredochÖstraGöteborgberättarattverksamhetsomriktarsig motbarnsnabbtfylls.ibergsjönärdetförstochfrämstprogramverksamhetriktadtillbarni området.ibergsjönfinnsävenen bokfrukost somlockarmångadeltagareistadsdelen framföralltkvinnorfrånsomalia.underbokfrukostenäterdeltagarefrukostihopoch diskuterarenbok.detfinnsenupparbetadkontaktmellanöstragöteborgochröhsska museetsomkommerattresulteraifortsattasamverkansprojektiöstragöteborg. IGamlestadenkommerbarn,enligteninformant,bådefrånnärområdetochfrånandra delaravöstragöteborg.eninformantanserattakademiker(ochderassmåbarn)utgören oproportionerligtstorandelavbesökarnaigamlestaden.gamlestadenharävenen feministiskbokcirkelsomlockardeltagarefrånhelastaden,samtenpopulärvis och poesiscen. Språkcaféerdärdeltagarefårövasigiatttalasvenska,samtanvändningavbibliotekens datorerärocksåpopulärakulturaktiviteterinordost.kulturaktiviteterdärmansamlasrunt enmåltidlockar,enligtinformanterfrånbådastadsdelarna,mångabesökare. EninformantförmedlarattHBTQ frågor(homo,bi,trans,queer)ärenblindfläckpå Angeredskulturellakarta.TrotsaktivitetersomdenåterkommandeHBTQ festivalenpåblå ställetärdiskriminerandefördomarettstrukturelltproblemistadsdelen.informanten menarattdetinteräckermedpunktinsatser.informantenexemplifieraruttalandetmedatt berättaattdetpåfritidsgårdariangeredråderenvissmachojargongmedhomofobainslag Farhågor EnfrånstadsdelsförvaltningarnagemensamtuttrycktfarhågaöverUtvecklingNordosts planerpåattstartaensamverkansplattformförkultureninordostärattdenskallresulterai enökadbelastningpåförvaltningarnasexisterandeverksamhet.manbefararattutveckling Nordostskallstartaprojektsomsedanintekanfinansierasnärsatsningenärslut. Informanterfrånförvaltningarnaanserattdetfinnsenriskmedprojektverksamhet: Medborgaresförväntningarhöjsochkansedaninteinfriasavförvaltningenefteratt projektetsverksamhettagitslut.ilängdenkandettamedföraattförtroendetför förvaltningenurholkas. Eninformantsomiochförsigärpositivtillattmedverkapåenvirtuellsamverkansplattform ställersigtveksamtillomensådanskulleanvändasipraktiken.dettaeftererfarenhetfrån ettliknandeplattformsprojekt,därhemsidanaldriganvändes.informantenmenarattdeti ställetärviktigtattsatsapådehemsidorsomredanfinns. 18

19 2.4.Icke offentligaaktöreriangeredochöstragöteborg Behov Ettgenerelltbehovhosintervjuadekulturföreningarvarenönskanomstörredelaktighet ochökaddialogmedstadsdelsförvaltningarna.enaktörsomhadepositivaerfarenheterav samverkanmenadeatt detärviktigtattvaraöppenmotdekulturellakraftersomfinnsoch intebarasedemsomenutgiftibudgeten. Isamtalenmedkulturaktörersomantingenvarmedikulturföreningar,drevkulturföretag ellerpåannatsättvaraktivakulturutövareframstodbehovenavensamverkansplattform somsplittrade. MajoritetenvarpositivatillUtvecklingNordostsplaneradevirtuellasamverkansplattform. Kulturaktörernasförväntningarpåenvirtuellsamverkansplattformskiftadedock. Endelsågdetsometttillfälleattgörareklamförsinverksamhetochansågattdenskulle varabraomdetfannsenmöjlighetatthamedenlänktilldenegnahemsidanpå plattformen. Flerainformanteransågattinformationomvarmankundesökapengarochhur,samt uppgifterompågåendeprojektistadsdelenvarviktigtatthamedpåenvirtuell samverkansplattform.äveninformationomhurmanstartareget,samtinformationom kurserochseminarierefterfrågades.flerainformanterefterfrågadeocksåettökat samarbetemedföretagochhandelsföreningarochettdiariumsomvisarvadsomhänderi Nordost.Mångavillehainformationomvilkaandraaktörersomfannsiområdetsom arbetademedliknandesakersomdesjälva. Eninformantfrånföreningslivetuppfattadeidénomensamverkansplattformsom en välbehövligsammansmältningavbådeideellaochoffentligaaktörer,ochansågattdet bordefinnasettkalendariumidatabasen.informantenförklarar: Detfinnsäven beröringspunktermedandraförortsområdensomdetvoreintressantatttauppiett kalendarium.mankanviadatabasentaframgodaexempelochstärkaidentitetochden icketraditionellakulturen. Imajoritetenavintervjuernamedkulturföreningarefterfrågadesenpersonsomkunde samordnaresurserinordost.eninformantuttrycktedettasomettbehovav någonsom intetänkeristuprörellerfyrkanter. Problemenmedatthakorrektochaktuellinformationpåtillexempelenvirtuell samverkansplattformpekadesutavmånga. Enprofessionellkulturaktörhadeintesammapositivainställningtillenvirtuell samverkansplattformsomstörredelenavinformanternafrånandragrupper.informanten haderedanegnanätverksomfungeradevälochsågingenmeningmedattvaramedpåen 19

20 plattformsominteförmedladearbete.informantennyanseradedocksininställningmedatt förtydligaattdetmöjligtviskundevaraintressantattmedverkapåensamverkansplattform förattgeungdomariområdetenpositivförebild. TvåaktöreriKortedalaförmedladeettbehovsomsträckersigutanförfråganomökade ekonomiskaresurser.aktörernavillhamerkontaktmedvaddekallar Johanssonsvenskar i sinverksamhet,tillexempelunderkulturnattadärdedeltagitfleraårmedettegetprogram. Detsistaåretharnärvaronavetniskasvenskarminskatpåföreningensevenemang. Sammainformanterförmedlarsvårigheternärdetgällerolikainstanserskravpå dokumentationavverksamheternanärdesökerpengar.deharintetillräckliga språkkunskaperförattpåsvenskakunnaskrivaomvarjedetaljiverksamheten,vilketoftaär någotsomkrävsnäraktörernasökermedelförattkunnafinansierasinverksamhet. Eninformantbeskriverattdetärviktigtatthakulturverksamhetersomär socialt accepteradeidenegnakulturen,exempelvisattsy,ellerattlagamat,förattdeltagareskall kommatillaktörensarrangemangförkvinnor.somenkonsekvensäraktörensarrangemang mycketefterfrågade.närdeltagarevälkommerärfokusdockpådensocialagemenskapen, intenödvändigtvispåaktivitetenisig. EninformantmedinblickiföreningslivetiAngeredkonstaterarattdetärfåföreningarsom attraherarellerengagerartjejernaiområdet.informantentyckerattdeflestaföreningar verkardrivasavmänförkillar,ochefterfrågarverksamhetersomriktarsigtillbådekillaroch tjejer.informantenvarnarocksåförattdraförstoraslutsatseravattdetfinnsmånga kulturföreningariområdet;fåarbetarmedutåtriktadverksamhet. Eninformantanserattdetärviktigtattmedhjälpavideologiskasamtalarbetamedden strukturellarasismsomfinnsinordost.rasismenresulterarblandannatiattdetärsvårare förenkonstnärsomärutbildadibagdadattfåställautänenetnisktsvenskkonstnär utbildadpåvalandigöteborg.informantenmenarattensamverkansplattformförnordost borderymmaettsådantsamtal Farhågor Treinformantermedlångerfarenhetavföreningslivochsamarbetemedkulturaktörervar skeptiskatillenvirtuellsamverkansplattform.debeskrevhurtidigarehemsidorförbland andrakulturaktörerintelyckats.kulturaktörerregistreradesigintepåhemsidornaoch användedeminteheller.eninformantförklaradeattkulturutövareredanharsinaforumpå nätetsomfungerarbra,deärinteibehovavfler.enannanavdeintervjuadeaktörerna troddeattkulturarbetareoftajobbarhårtochintehartidellermotivationattvaraaktivapå hemsidor. Flerainformanterbeskrevattdevartröttapåprojektverksamhetochvarosäkrapåomde ochandraaktöreriområdetvarintresseradeavutvecklingnordostsamverkansplattform. 20

21 Tvåinformanteransågattbudgetenistoraprojektlättrinnerivägtillinternamötenoch utredningarvarsresultatändåingenläser.deefterfrågadekonkretaresultatförankradei lokalbefolkningensönskemål. Aktöreribådastadsdelarna,menmedöverviktiÖstraGöteborg,taladeom utbrända eldsjälar somettresultatavattstadsdelarnakrävtförmycketav,och/ellerintevisat uppskattningav,sinaideellaaktörer.somenföljdavdettaärdefåsomserpoängenmedatt engagerasigitillexempelkulturföreningar.aktörernamenarattdetintealltidhandlarom ekonomiskersättningsombehövsförattkännaattensarbeteärviktigtochuppskattat. Iblandhandlardetomattfåvaradelaktigiatttyckatillomviktigabeslut,ellerattfåtillgång tillresursersomtillexempellokalermedrimlighyra. 2.5.Aktörerfråncentrum Deaktörermedbasiandradelaravstadensommedtagitsidenhärutredningenärfå. EnavaktörernaharvaritengageradikulturprojektiGårdstenochkonstaterarliktmånga andraidenhärutredningenattmanmåstehittadetsomärgemensamtförallaförattfåen samverkanattfungera.informantenmenarsamtidigtattvarjekulturmåstefåutrymmeatt hittasittuttryck.enannanfaktorsomäravgörandeförfungerandesamverkansprojektäratt intekrävaattamatörerskallarbetasomprofessionella; iblanduteblirfolkfrånmöten,och detmåstevaraokej. Informantenanserattdetbehövs någotsensationelltmen återkommande inordost, somtillexempellouisianaidanmarkellerakvarellmuseet,där amatörerdrasmed,mendetfinnsenstommeavprofessionellaavhögkvalitetsomdrar folk. Informantenpoängteraratt manmåstestickaut,manmåstesättaortenpåkartan. Konstochmusikförenarmänniskor.Informantensägerislutetavintervjun: Viärintelika, vibärolikakulturermedoss;detärnågotriktochbra. EninformantmederfarenhetfrånarbetetmedKonstensPlatsiBergsjönmenarattdetär viktigtatthaettmellanlägenärmanrealiserarensamverkansplattform;förrharmangåttin såstort,ellerknapptalls.informantentyckerattdetvorebramedendatabas(virtuell samverkansplattform)somknyteruppallaintresseradeaktörer såattdekanfortsättavara engageradeochdelamedsigavsinkunskapsedandeflyttatifrånbergsjön. Densisteaktörenidenhärutredningenmedbasicentralastadenbeståravenavgångsklass avblivandekulturaktörer.sammantagetvarsjuinformantermed,ienintervjusommer hadeformenavettsamtal.informanternasvaradenejpåfråganomdeskulleanvändasigav enplaneradvirtuellsamverkansplattformföraktörermedintresseförkultureninordost. Utredarenhadesvårtattavgöraomsvaretbaseradespåettbristandeintresseförkultureni nordost,elleromdetbottnadeienkritikavjusten virtuell samverkansplattform. Kännetecknandeförinformanternasbristandeintresseaven(virtuell)samverkansplattform ärettyttrandefråneninformantigruppensomförklaradeatthenintetroddepåsakersom organiseradesuppifrån. Ommänniskorinordostharettbehovavenvirtuell samverkansplattformsåskulledebyggaensjälva. 21

22 Informanternaidennagrupphadedockandraidéeromhurensamverkansplattformkunde gestaltas.enpersonansågattlokalaradiostationer,ochdagstidningarpåolikaspråkvar centralaochisigsjälvakundefungerasomensamverkansplattform. Enannaninformantföreslogattmanskulle skickasmstillfolk iställetföratthaen hemsida. 3.0.Resultat Gemensamtförflerainformanterfrånolikagrupperärattdetrorattdetviktigastefören samverkansplattformattäratt hittadenminstagemensammanämnaren iolikaaktörers behov. Olikainformanterfrånallagruppergavuttryckförattensamverkansplattformmåsteväxa underifrånförattfungera. Engemensamåsiktsomframkomhosallaaktörergällandeensamverkansplattformvaratt detbordefinnasenanställdpersonsomkanfungerasomsamordnare.offentligaaktöreri ÖstraGöteborgföreslogattsamordnarenkundeknytastillBlåStället.(KulturhusetBlå StälletärettresursnämndsuppdragochärenresursförallastadsdelariGöteborg.)Ickeoffentligakulturaktöreransågattdetviktigastevarattsamordnarenvarenpersonmed förankringidetlokalakulturlivet,somkundehållarelationerochprocesservidliv. Fyrainformantermederfarenhetavvirtuellasamverkansplattformarförkulturaktörervar kritiskatillkonstruktionenavännueninordost.demenadeatttidigarehemsidormed sammasyfteinteanväntsavkulturaktörer.övrigainformantervarpositivtinställdatillen virtuellsamverkansplattform. Stadsdelsreformenochdesskonsekvenser;nyanställdpersonalochändrad organisationsstruktur,förklararendelavdebehovochbristersomframkommeri utredningen.samtidigtsommångaoffentligaaktörerbeskriverenkunskapsbristangående vadmanjuridisktkanochfårgöranärdetgällersamverkanmedideellakulturaktörer.detta indikerarettblandoffentligaaktörergemensamtutbildningsbehov. Informanterfrånallagrupperefterfrågadeenlångsiktigplaneringavkultursamverkanoch uttryckteenfrustrationöveratt manuppfinnerhjuletpånytthelatiden.mångaansågatt detärviktigtattstödjaverksamhetersomredanfinnsiställetförattkonstrueranya. Att startauppärlätt,attdrivaärsvårare konstateradeenavinformanterna. Någotsomframkomisvarfrånfleraolikainformanterärenstorefterfråganpå kulturaktivitetersomriktarsigtillkvinnorochbarn Enförbättraddialogmellanolikakulturaktörervarocksånågotsomefterfrågadesav informanterna.dettablevtydligtsärskiltmellangruppenoffentligaaktörerochickeoffentligaaktörer,ochbehovetvarmestartikuleratiöstragöteborg.menävenönskemål 22

23 omenförbättraddialogolikaicke offentligaaktöreremellankundeutläsasiinformanternas svar. Efterfråganpåförändringavvärderingarikultursfärenhandladeomattmotarbetaden strukturellarasismsomgörframgångikulturlivetsvårareföricke etniskasvenskar,samtatt arbetamotdefördomarsomosynliggörhbtq kulturen. 4.0.Slutsatser Måletmedplattformenärattdriva,samordnaochutvecklaettstärktsamarbetemellan kulturaktörermedintresseförgöteborgsnordöstrastadsdelar. Såinleddesdennautredning. Mötetmedkulturaktörer,bådeicke offentligaochoffentliga,harresulteratislutsatsenatt detiangeredochöstragöteborgfinnsenmängdolikaaktörer,somvarkendrivseller samordnasellerutvecklasmotettförnordostgemensamtmål.snararetvärtom.nordostär fulltavkulturaktörersominitiativriktarbetarmedsinaverksamheter,vilkaiblandbyggerpå samverkanmedandraaktörer,iblandinte. Enbehovsinventeringavaktörermedintresseavkultureninordosthargettettresultatsom kandelasinitvåolikaförklaringsmodeller. Åenasidanfinnsdetfråninformanternatydligtformuleradebehovsomoftabaseraspå ekonomiskaresurser;föreningarbehöverbilligalokaler,ochkulturaktörerbehöver ersättningförsittarbete.behovsomdessakanförklarasviaentolkningavkulturbegreppet därmanärfokuseradpåenmätbarproduktion.förtydligandenomvilkamöjlighetersom rymsinområdandeorganisationerochjuridiskaramarföroffentligaochicke offentliga aktörerblirmeddennatolkningavkulturbegreppetprioriteratarbetefören samverkansplattform.workshopsihurmandriverkulturföretag,bättresamverkankring befintligaresurseristadsdelarna,samtbättremarknadsföringmotövrigastadenomde resursersomfinnsinordostblirviktigafunktionerförensamverkansplattform. Åandrasidanåterspeglarinformanternasberättelsermerstrukturellabehovistadsdelarna. Dessabehovkanbegripliggörasviaentolkningavkulturbegreppetsomhandlaromen stadsdelsochdessmedborgaresidentiteter.härärförändringarintelikalättmätbara,men kanspårasiaktörersattityderochförväntningar.dethandlarom goodwill ochhur samarbetenkommertill,menlikamyckethurochvarfördeintekommertill.meden interkulturellbasidetkonkretaarbetetkanmanskapaensamverkansplattformsom genererarkreativitetochenpositivinställningtillnyasamverkansmöjligheter.en samverkansplattforminordostkanlyftaframinterkulturalitetensfördelarienföränderlig omvärld.samtidigtkansamverkansplattformengemöjlighetattsynliggöraochmotarbeta enstrukturellrasism. 23

24 4.1.Vilkaskallsamverka? EnutgångspunktförUtvecklingNordostsamverkansplattformharvaritattsamverkanskall skemellanoffentligaochicke offentligaaktörer.menentydligaredefinitionänsåharinte påförhandvaritgiven. Idenhärutredningenharmerpartenavicke offentligaaktörerkommitfrånföreningslivet.i dessainformanterssvarhardetemellanåtframkommitattdetärenbristpåungasom engagerarsigiföreningar,samtattdetfinnsenframväxandetrötthethosgamlaeldsjälar. Samtidigtharoffentligaaktöreridenhärutredningenuttrycktenosäkerhethurmanskall uppmuntraochstödjaideelltengagemanghosföreningar.ideelltengagemangärper definitionoavlönat. OmUtvecklingNordostsamverkansplattformskallstruktureraoffentligaochideellainitiativ förkultureninordostkrävsendefinieringavvilkadessaideellaaktörerär.utredarenavden härrapportenharantagitattdessaideellaaktörerfrämstfinnsiföreningslivet.resultatetav informanterssvartyderpåattsåintealltidärfallet.flerainformanterfrånföreningslivetär inteintresseradeavattsamverkabaraförsakenskull,utanundrarvadnyttanmed samverkanärfördem. Utredarenöppnarocksåuppförfrågeställningenhuruvidaföreningslividagattraherarunga människor,elleromensamverkansplattformskallstrukturerasutifrånandra organisationsformer.kanskeärnätverkochnyckelpersonerdenbassomen samverkansplattformskallbyggaspå? 4.2.Varförskallmansamverka? UtvecklingNordostssyftenmedaktiviteterinomkulturtematärattfrämjaentreprenörskap ochjämställdhet 28. HurkanaktiviteterinomUtvecklingNordostkulturtemafrämjajämställdhet?Ettsvarkan varaattanordnaaktiviteterförheterogenagrupperdärmångfaldocholikheterblirviktiga ingredienser.dettaliggerilinjemedettbrettkulturbegreppochgöteborgsstads kulturpolitik 29. Användermansigavkulturplaneringförattidentifieraresurserinordostblir interkulturalitetenpotentialsomredanfinnsiområdet.interkulturellaprocesserinnebäratt människormedolikaidentitetergällandeblandannatkön,etnicitet,religion,sexualitet kommunicerarochinteragerar.dessaidentiteterkanmanifesterasiexempelvisskilda musiksmaker,olikadanserellerolikasättattuttryckakonstnärlighetpå.en samverkansplattformskullemedettinterkulturelltfokusinnebäraenblandningavolika 28 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab,konsultenannastenlöf. Sid Kulturpolitiskstrategi.Version.1.0GöteborgsStad.Sid

25 identiteterochaktiviteter,därinteettkulturelltuttryckprioriterasframförettannat. 4.3.ÄrNordostensamverkansplattform? DenhärutredningenharkoncentreratsigpåAngeredsochÖstraGöteborgssjälvbild, snarareändenbildövrigadelaravstadenharavnordost.detfinnsfleraktörerutanför nordostsomharintresseförkultureniområdet. Kulturarbetaresuppfattningomvarviktigakulturaktörerborochverkarärcentral.Bådesom ettsättattmätaettområdesattraktivitet,ochsomettsättattförståhurströmningari stadengår.idenhärutredningenblirföreställningaromochförväntningarpåenstadsdel tydligaiföljandeinformantsuttalande: KortedalaärdetnyaMajorna,detvetjualla. UnderförståttidettauttalandeärattinformantenanserattMajornaärenattraktivstadsdel förkulturarbetare,ochattkortedalaocksåhållerpåattblidet. Majornakansägasutgörabådeensymboliskochenreellsamverkansplattformsomav alla ansessamlaaktörermedintresseförkulturen. Begreppet nordost ärliktordet samverkan inteförankrathosinformanternaidenna utredning.utredarenerfarattmänniskorsomborellerverkaridetgeografiskaområdet ÖstraGöteborgochAngeredfrämstidentifierarsigmedsinlokalastadsdelsomKortedala, Bergsjön,Lövgärdet,Gårdsten.Informanterssvartyderdockpåattflerinformanterfrån AngeredänfrånÖstraGöteborgidentifierarsigmedstadsdelenistort.Begreppet nordost och samverkan uppfattassomenskrivbordsproduktlångtifrånmänniskorsvardag. Utredarenmenarattenvirtuellsamverkansplattformföraktörermedintresseförkultureni nordostocksåmåsteförhållasigtillenreellplattformförattlockaanvändare.utvecklandet avenvirtuellplattformbördärförförankrasidespråk,dekulturellaresurser,ochde identitetskapandeplatsersomredanfinnsinordost. Plattformenbör,förenklatuttryckt,gestaltasmedaktivitetenochsyftetmedaktiviteteni fokus,knytettillenkändplats.metodenförarbetetbörgrundasiinterkulturellasamtalmed syfteattbyggalångsiktigarelationer.förattsamordnaarbetetbörenellerflera kultursamordnareknytastilluppdraget. 25

26 5.Förslagpåfördjupatutredningsarbete Ettfördjupatarbetemedattkartläggakulturaktörerinomolikaetniskagrupperinordosttar tid.dethandlaromattbyggauppettförtroendeochläggagrundförenömsesidigdialog. Utredarenanserattdetärviktigtattförtydligasyftetmedensamverkan,alltsåvarföroch vadmanskallsamverkakring,förattnåochengageraflerkulturaktörer. Idetintervjuarbetesomliggertillgrundfördenhärrapportenharfrågeställningenkretsat kringintressetochbehovavenvirtuellsamverkansplattform.detkanlikställasmedattfråga människoromderasintresseavattanvändaexempelvisenhammare.behovetavett specifiktverktygberorpåvadsomskallgöras.imångafallharinformanterfrågatvadsyftet bakomenvirtuellplattformvarit,ochkringvadmanskallsamverka.detharinteutredaren kunnatsvarapå.utredarenrekommenderardärförattutifrånenmerkonkret samverkansplanfortsättaattengageramänniskorsomliggerinomochutanfördenätverk somredanärtillgängliga. Isamtalmedkulturföreningarharutredarenfrågateftertipspåmusiker,konstnärereller andrakulturaktörermedannanetniskbakgrundänsvensk.dennainformationharintevarit heltlättattfåtadelav.utredarenanarattdetfinnsflerkulturaktörerinordostmedbasi olikaetniskagruppersominteblirsynligaidenhärrapporten.ettviktigtfortsattarbeteär attförsökanådessaaktörerförengemensamsamverkansplattform. Enmerfördjupadanalysavdekulturföretagaresomredovisatsidennautredningskullege entydligarebildavvarolikaverksamheteräretablerade.aspektersomnärföretagen etableradesigochomdetfinnsklusteravliknandekulturföretagiolikaområdenvore värdefulltatttaredapåförattkunnadrivaochutvecklakultureninordost. Idennautredninghar,somtidigarenämnts,fokusidenicke offentligaaktörsgruppenvarit påregistreradekulturföreningar.kulturutredarenharförsöktattfåtadelavlistadeaktörer blandannathoskroochkulturivästsamthyresgästföreningen(gällandegårdsföreningar medinriktningmotkultur).dettaharvisatsigproblematiskt;mångaorganisationerlämnar intesnabbtutinformationomsinalistademedlemmar.tilldetkrävsmötenoch beslutsprocessersomtartid.kulturutredarenrekommenderarettfortsattarbetemedattfå tagpådessaaktörer. Iutredningenharintehellerreligiösaorganisationerskulturellaverksamhetermedtagits.För en(virtuell)samverkansplattformvoredetmåhändaintressantatthameddessa. DetsammagällerförbostadsbolagochföretagmedengagemangiÖstraGöteborgochi Angered. UtredarenharavinformanterfrånAngeredfåttenlistamednamnpå kändisar som kommerfrånangered.dessanamnkanvaraintressantaatthamedpåenhemsidaföratt marknadsförakultureninordost.utredarenharidagslägetintetillgångtillenliknandelista 26

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Utveckling Nordost 2011-2013 Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling Bidra till hållbar

Läs mer

Ansökan Plattform Norrköping

Ansökan Plattform Norrköping 1(8) Samordningsförbundet Östra Östergötland Ansökan Plattform Norrköping Jag ansöker om att få delta i Plattform Norrköping Förnamn Efternamn Personnummer Adress Postnummer/Ort Telefon/Mobil Mail Hur

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Reviderad budget 2012

Reviderad budget 2012 Reviderad budget 2012 Ärendet Samordningsförbundet Göteborg Nordost fattade 2011-11-21 beslut om budget för 2012. Under 2012 har budgetförutsättningarna förändrats. Följande huvudsakliga skäl föreligger

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Jämlik hälsa. Utmaningar i Nordöstra Göteborg. Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg

Jämlik hälsa. Utmaningar i Nordöstra Göteborg. Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Jämlik hälsa Utmaningar i Nordöstra Göteborg Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Nordöstra Göteborg 3 stadsdelar Angered Östra Götebog Örgryte-Härlanda

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Samordnade brukarundersökningar en väg framåt?

Samordnade brukarundersökningar en väg framåt? Samordnade brukarundersökningar en väg framåt? Workshop - Kund- och brukarundersökningar som motor i innovationsarbetet? Susanne Johansson Statskontoret Följa offentlig sektors utveckling Att mäta och

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun.

Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun. ALLAS BIBLIOTEK Studiedag i Kulturmagasinet, Sundsvall den 10 april 2014 Arrangör: ZY-föreningen Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Munkedals kommun till 99 % landsbygd till

Munkedals kommun till 99 % landsbygd till Munkedals kommun till 99 % landsbygd 2 Lång tradition av landsbygdsarbete Landsbygdsprogram sedan 1994 9 lokala utvecklingsgrupper Fadderpolitiker Landsbygdsråd Landsbygdsutvecklare Överlevt fem olika

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt Samarbete och ökat förtroende SAMARBETE OCH ÖKAT FÖRTROENDE MARIE FRIDOLF Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt proble matik så att de återfår arbetsförmågan (Andersson

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem The Capital of Scandinavia Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem Ersättningen baseras på utförd tid / utförda besök Dokumentation och tidregistrering

Läs mer

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år -5- Verksamhetsområde Medicin/Geriatrik/Akutmottagning, SDF Västra Hisingen, Närhälsan Torslanda vårdcentral 9 vårdplatser 9 vårdplaneringar Medelålder ca 5 år -5- Testa om det är praktiskt möjligt att

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20

Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20 Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20 Fatjon Peci, projektsamordnare Fredrika Abrahamsson, projektledare Ulla-Britt Pettersson, projektledare Projektplanering

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Unga funktionshindrade för etablering (UFFE)

Unga funktionshindrade för etablering (UFFE) Unga funktionshindrade för etablering (UFFE) Unga i LSS med aktivitets ersättnin g 1 Avstäm nings - möte 2 Gem ensa m kartl äggni ng 3 Arbete 4 Studier 5 Beho vsbe döm ning 6 Befintlig plats 7 Annan plats

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Tid: 12 juni kl 13.00-16.15 Plats: Arbetsförmedlingen Svingeln, Vestagatan 2 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Lennart Johansson

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

RB:80 Länsstyrelsernas gemensamma redovisning om samhällsorientering

RB:80 Länsstyrelsernas gemensamma redovisning om samhällsorientering RB:80 Länsstyrelsernas gemensamma redovisning om samhällsorientering Utgångspunkter SO ska: Ge en grundläggande förståelse för svenskt samhälle Ge en grund för fortsatt kunskapsinhämtande Utgå från individens

Läs mer

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET Ingrid Olsson (ingrid.olsson@buv.su.se) Lise Roll-Pettersson (lise.roll-pettersson@specped.su.se) Katarina Flygare Barn-

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20 Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst )ej närvaro Claes

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan. 2015-05-29 Johan Blaus

KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan. 2015-05-29 Johan Blaus KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan 2015-05-29 Johan Blaus Varför initierade KTH ett projekt om samverkan? Svenska lärosäten kan förstärka sin förmåga att arbeta strategiskt med samverkan

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Fläkten från ngered. Senaste nytt. Angereds närsjukhus. Blå Stället. Höstmöte AFF

Fläkten från ngered. Senaste nytt. Angereds närsjukhus. Blå Stället. Höstmöte AFF Angereds Företagarförening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för: 1. Att fungera som ett språkrör mellan kommunens företrädare och de lokala företagen - med

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Hållbar utveckling vt 10

Hållbar utveckling vt 10 Sofie Ahlgren Olsson Gunnesboskolan, Lund Mentor/handledare: Olle Nyhlén Johansson 17/5 21/5 2010 Hållbar utveckling vt 10 Hur skiljer sig luftkvalitén i ett klassrum beroende på tid på dygnet? 1/6 Innehållsförteckning:

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Jakt- och Fiskesamerna

Jakt- och Fiskesamerna SAMETINGSVAL 2013 Jakt- och Fiskesamerna för rättigheter till alla! jofs_broschyr.indd 1 2013-04-05 17:51 rättigheter til Hur ska framtidens samiska samhälle se ut? Du kan tillsammans med oss förändra

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

Hushållens ränteförväntningar. Feb mar 13. Sep 12. Sep okt. Nov Dec. apr. 12 jan

Hushållens ränteförväntningar. Feb mar 13. Sep 12. Sep okt. Nov Dec. apr. 12 jan Ekonomirapport från SKOP om, 17 s - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Inför riksbankens onsdagsmöte - Hushållen räknar med fortsatt låga räntor - Trots negativ reporänta tror många på räntesänkningar - Bara

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Reportage. Plug In Möjligheten

Reportage. Plug In Möjligheten 30 Reportage. Plug In Möjligheten Som en landningsbana. Så beskriver koordinatorn Maria Herrman verksamheten på Plug In Möjligheten i Alingsås. Här får man tid att pausa, boosta sig med ny energi och sedan

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter över betänkandet SOU 2010:12 I samspel med musiklivet en ny nationell plattform för musiken Presentation

Läs mer

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg Seminarier Spår A Mötesplats på väg På en attraktiv mötesplats händer det saker. På en bra mötesplats är ungdomarna delaktiga och lär sig saker. Det gäller bara att få ihop det. Under detta spår får du

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga Skapad av Malin Appelgren Så ser ungas situation på arbetsmarknaden ut i Kronobergs län Januari 2010 I vecka 3 gick 2 226 ungdomar i Kronoberg

Läs mer

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli vår kompis du också! Med Kulturernas Karneval vill vi lyfta fram hela det spektrum av kulturformer och kulturuttryck

Läs mer

Centralt innehåll: Andra typer av språk och kommunikation, till exempel kroppsspråk, teckenspråk och konstgjorda språk E C A

Centralt innehåll: Andra typer av språk och kommunikation, till exempel kroppsspråk, teckenspråk och konstgjorda språk E C A PN G032 Betygsmatriser för Människans språk av Hanna Nordlander, 2011 Kroppsspråk, teckenspråk, konstruerade språk... Andra typer av språk och kommunikation, till exempel kroppsspråk, teckenspråk och konstgjorda

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Antagen, datum 2011-08-24 Sida 1(4) Riktlinjer för sociala medier Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Besökspunkter i nordöstra Göteborg

Besökspunkter i nordöstra Göteborg Besökspunkter i nordöstra Göteborg Angered Östra Göteborg Visioner och behov för utveckling av attraktiviteten i Angered och Östra Göteborg Utveckling Nordost en satsning från Göteborgs Stad och Europeiska

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer