SAMVERKANSPLATTFORM NORDOST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMVERKANSPLATTFORM NORDOST"

Transkript

1 SAMVERKANSPLATTFORMNORDOST EnutredningomkulturaktöreriAngeredochÖstraGöteborg PiaFagerbergförUtvecklingNordost

2 Sammanfattning DenhärrapportenredogörförvilkakulturaktörersomfinnsiAngeredochÖstraGöteborg samtvaddeharförbehovavensamverkansplattform. Enanalysavantaletkulturföretagarerespektivekulturföreningarinordostvisarattdeti AngeredfinnsnågotflerkulturföreningaräniÖstraGöteborg.IÖstraGöteborgfinns däremotdubbeltsåmångakulturföretagsomiangered. Formellaochinformellakontaktersamtlångarelationermednyckelpersonerangessomen förutsättningförlyckadesamverkansplattformariallmänhet.oftaärtillgångtill,ellerbrist påkultursamordnareavgörandeföromsamverkansprojektbliravellerej. Förlyckadkommunikationochinformationsspridninginordostärdetpersonligasamtalet viktigt.informanternaanserattsamtaletärminstlikabetydelsefulltförattnåuttill människorsomtraditionellannonseringochinformationviahemsidorpånätet. Biblioteken,skolor,fritidsgårdar,kulturföreningar,kulturentreprenörer,företag, företagarföreningar,kommunen,projektverksamheter,bostadsbolagochstadsdelariandra städermedliknandeförutsättningarsomnordostärnågraexempelpåaktörersommånga informanteranserärviktigaatthamedpåengemensamvirtuellplattform. Önskvärdafunktionerpåenhemsidaär,enligtinformanterna,ettkalendariumsomberättar vadsomhänderinordost,informationomvarochhurmankansökapengar,samtvardet finnsledigalokaler,möjlighetattkunnalänkatillenegenhemsidaförattgörareklamför denegnaverksamheten,ochinformationomvilkakulturaktörersomborinärhetenochvad dearbetarmed. Närdetgällersamverkansprojektgenerelltvillinformantersamverkaomexisterande resurser,ordnagemensammahögtidsdagar,haseminarierochworkshopsihop,samt samverkamedlokalaföretagarföreningar. Kritikmotenvirtuellplattformföraktörermedintresseförkultureninordostäratttidigare hemsidorförkulturaktörerinordostinteanvänts.informanternaharocksåpekatpå svårighetermedatthauppdateradinformationomaktuellakulturaktörerpåenhemsida. Majoritetenavintervjuadeinformanterärändåpositivtinställdatillengemensamvirtuell plattformsålängedetinteinnebärmerarbeteidenordinarieverksamheten. 2

3 INNEHÅLL 1.BAKGRUNDsid Syfteochfrågeställningarsid Metodochurvalskriteriersid Definitionavbegreppsid Problemiutredningsarbetetsid Informantersid Strukturellaskillnadermellanstadsdelarnasid.11 2.INFORMANTERSSVARsid Erfarenheteravsamverkansprojektsid Erfarenheteravfungerandekommunikationskanalersid Offentligaaktörersid Behovsid Farhågorsid Icke offentligaaktörersid Behovsid Farhågorsid Aktörerfråncentrumsid.20 3.RESULTATsid.22 4.SLUTSATSERsid Vilkaskallsamverka?sid Varförskallmansamverka?sid ÄrNordostensamverkansplattform?sid.25 5.FÖRSLAGPÅFÖRDJUPATUTREDNINGSARBETEsid.26 6.BILAGOR 3

4 1.Bakgrund UtvecklingNordostärettavSverigesstörstaEU projektinomstadsutvecklingochkommer attpågåmellanår2011och2013.projektetägsavdetkommunalabolagetutveckling NordostABochskerisamverkanmedBusinessRegionGöteborgABoch stadsdelsförvaltningarnaangeredochöstragöteborg,lokalförvaltningen,park och naturförvaltningensamttrafikkontoret. UtvecklingNordostsverksamhetbestårav18olikaaktiviteter.Enavaktiviteternaäratt utvecklaensamverkansplattformförkultureninordost. Måletmedplattformenärattdriva,samordnaochutvecklaettstärktsamarbetemellan kulturaktörermedintresseförnordost 1. UtvecklingNordostskallsamlaaktörermedintresseförkulturförattidentifieraenuthållig metodförattanvändakultursomverktygförutvecklingochtillväxtinordost Syfteochfrågeställningar Förattkunnainitieraensamverkansplattformföraktörermedintresseförkultureninordost krävsvissagrundläggandekunskaperomvilkaaktörersomfinnsochvilkabehovdehar. Denhärrapportenssyfteärattredogörafördekulturaktörersombor,verkarellerbedriver verksamhetinordost 3.Rapportenssyfteärocksåattredogöraförbehovavochönskemål omhurensamverkansplattformbörutformas. IrapportenanalyserasinformanternassvarmotUtvecklingNordostsmålmed samverkansplattformen,dvsattdriva,samordnaochutvecklasamarbetetmellan kulturaktörer. Förattbättreförstådenverklighetaktörernaärverksammairedogörskortfattatför strukturellaskillnadermellanstadsdelarnaangeredochöstragöteborg.rapporten beskriverocksåinformanternaserfarenheteravsamverkansprojektoch kommunikationsmönster. Utredningensgrundläggandefrågeställningarär:Vilkakulturaktörerfinnsinordost?Hurser derasbehovavensamverkansplattformut? 1 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab,konsultenannastenlöf Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab,konsultenannastenlöf ProjektetsprimäramålgruppenligtTillväxtverketsbeslut ProjektStadsutvecklingiNordost.Sid.3 4

5 1.2.Metodochurvalskriterier Rapportenbeståravtvådelar.Gemensamtfördelarnaärattkulturaktörernasorterats geografisktiområdenaangeredochöstragöteborg.enmindregruppaktörersomverkari centralastadenharocksåmedtagitsiundersökningensandradel. Denenadelenavrapportenredovisardekulturaktörersomidentifieratsinordost.Delistade kulturaktörernaidenhärdelenavkartläggningenhartagitsframmedhjälpav branschregister 4 samtföreningsregister 5.Dennadelavrapportenredovisasiseparata bilagorochbeståravenlistningavaktörersamtenbeskrivningavderasverksamhet(idefall utredarenhittatsådaninformation)samtkontaktuppgifter. Denandradelenavrapportenbeståravenredovisningochanalysavfemtiotvågenomförda intervjueravkulturaktörerinordost. EftersomUtvecklingNordostriktarsigtillbefolkningmellan18 65år 6 harbarnoch pensionärersamtverksamhetersomprimärtriktarsigtilldennagruppexkluderatsivalav informanter.itvåfallharundantagdockgjorts,ettfrånvarderastadsdel.dessatvåaktörer ärnavfördans ochmusikverksamhetinordost.deriktarsigäventillaktöreröver18åroch lockardeltagarefrånhelastaden. Kulturaktörernahardelatsinigruppernaoffentligaaktörerochicke offentligaaktörer. Medoffentligaaktörermenaspersonalsomarbetarmedkulturfrågoristadsdelarna. Medicke offentligaaktöreravsesföreningar,nätverk,företagareochfriakulturaktörer. Störredelenavinformanternaidennakategorikommerfrånkulturföreningarinordost 7. Definitionenavvilkaföreningarsomfallerunderkulturkategorinhargjortsisamrådmed kulturkoordinatorförutvecklingnordost.renodladeidrottsföreningarharintemedtagitsi undersökningen.idrottsföreningarsomävenharannanverksamhethardäremottagitsmed. Stadsdelarnasföreningskonsulterharhjälpttillmedattidentifieraviktigakulturföreningari området. Enskildaaktörerharvaltsutmedhjälpavtidigareinformanterssvar,företagsregisteroch kulturutredarensochkulturkoordinatornsnätverk. KategorinkulturföretaghartagitsframavkulturkoordinatornisamrådmedBRG(Business RegionGöteborg). Vissainformantertillhörbådekategoriernaoffentligaktörochicke offentlig.dettakan 4 SNI2007.UrvalmedhjälpavBRG.Uppgifterfrånmars ÖstraGöteborgsföreningsfolder2011.IAngeredharlistortillhandahållitsavföreningskonsulenteri stadsdelenokt nov EnligtdirektivfrånUtvecklingNordostprojektledareSusanRunstenokt UtvecklingNordosthargenomförtenseparatstudieavföretagareiNordost. 5

6 exempelvisinnebäraattenanställdpersoniförvaltningenocksåärengageradi kultursektornprivat.informantenhardåplaceratsidenkategorisombedömtsmest relevantavkulturutredaren. Itvåfallharintervjuergenomförtsövertelefon.Övrigaintervjuerhargenomförtsvid personligamöten.inågrafallintervjuadesflerinformantersamtidigt.intervjuernahar inlettsmedattutredarenharinformeratomutvecklingnordostsövergripandeverksamhet samtplaneradekulturaktiviteter. Intervjuernaharbaseratspåiförvägdefinieradefrågeställningar.Isjälvasamtalethardock intervjuarenförhållitsigfritttillexaktaformuleringar;varierandespråkförståelseochandra omständigheterharmedförtattfrågornaanpassatseftersituationenskrav. Tillfrågadeinformantersvillighetochmöjlighetattställaupppåenintervjuharvarit avgörandenärdetgällervilkarösterdennarapportåterger. 1.3.Definitionavbegrepp Begreppetkulturdelasvanligeninienhumanistiskochensamhällsvetenskapligförklaringsmodell.Detharävengjortsidenhärutredningen.Begreppet(ochmetoden)kulturplanering hartillvissdelocksåanvänts. Denhumanistiskatolkningen,somocksåbrukarkallasdetsmalakulturbegreppet,innebär attkulturärsynonymtmeddekreativakonstarterna,detvillsägakonst,musik,arkitektur, dans,etc.ensamhällsvetenskapligtolkning,ellerdetbredakulturbegreppet,användertermenkulturförattförklaraettsamhällesellerensubkultursidentitetochnormer. DenhumanistiskatolkningenavbegreppetåterfinnsiGöteborgsStadskonstpolitik 8.Kulturbegreppetinnebäridennatappningnågonformavproduktiondärenvaraellerentjänstär resultatet.förteckningenavkulturföretagidenhärutredningentaravstampiyrkensom tillhörarbetsförmedlingenkulturochmedia 9.DenhumanistiskatolkningenavkulturbegreppetsvararmotUtvecklingNordostsyfteattfrämjaentreprenörskap 10. DensamhällsvetenskapligatolkningentilldetsomärkulturåterfinnsiGöteborgsStadskulturpolitik 11.Kulturdefinierashärsom devärderingar,traditionerochlivsformersomhåller sammanengrupp,enbefolkningellerettsamhälleiensocialgemenskap 12.IGöteborgs Stadskulturpolitikinbegripsblandannatamatörverksamhet,interkulturellaprojekt,folkbildningochföreningsliv 13.Idenhärutredningenanvändsdensamhällsvetenskapligatolkningenavkulturbegreppetförenfördjupadanalysavinformanterssvar,samtförattsvara 8 Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Senasthämtad påhttp://www.arbetsformedlingen.se/For arbetssokande/cv och ansokan/forkulturarbetare/yrken som tillhor Arbetsformedlingen Kultur Media.html 10 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab.konsultenannastenlöf.sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid.9. 6

7 uppmotutvecklingnordostövergripandemål:attökaattraktiviteteninordost.detbreda kulturbegreppetanvändsocksåförattanalyserainformanterssvarmotkulturtematsdelsyfte:attfrämjajämställdhet. 14 IGöteborgsStadskulturpolitiskastrategifinnsentredjetolkningavkulturbegreppetsom användsinomkulturplanering.denhärtolkningenliggernäradensamhällsvetenskapliga, menärmerfokuseradpåhandlingochkonkretaresultat.syftetmedkulturplaneringäratt skapaenattraktivlivsmiljöinneistaden.häranvändsbegreppetsomettbetraktelsesätt somspänneröverflerafältochöverskridergränsenmellandenprivataochoffentligasektorn,mellanolikaprofessionellaområdenochmellanolikainstitutionellaintressen 15.Grundenförkulturplaneringärattinventeravilkakulturellaresursersomfinnsistaden.Enstad blir,medhjälpavkulturplaneringsperspektivet,enorganismsomisamspelmeddessinvånarefårenegenidentitet 16.IdennautredninganvändskulturplaneringförattbeskrivastadsdelarnaAngeredochÖstraGöteborgsstrukturellaskillnader,samtirapportensavslutande analys. Interkulturalitetärentermsomknyterantilldetbredakulturbegreppet.Interkulturalitet utgörsavmångfaldocholikheter,ellermedettannatorddiversitet.begreppet interkulturell beskriverenprocess,enömsesidighet,endialog.denhärutredningenanvändersigav termenförattbeskrivaenmöjligsamverkansplattforminordost. Begreppet samverkansplattform harvaritcentraltiutredningen.ordet samverkansplattform ärinteuniktförutvecklingnordostförstudie.begreppetsanvänds påflerahålliformellasammanhang.menvadbetyderdetegentligen?såhärstårdeti Svenskaakademinsordbok: 17 SAMVERKAN.avl1] 1)till1,omförhållandetattpersonerl.grupperavpersonersamverka;samarbete;samordnadverksamhet;äv.övergåendeibet.:medverkan. Samverkan med ngn. Fruktbärande samverkan. Här fordras en samverkan mellan allaberördaparter.samverkanmellanpolitiskapartier. Isamtalmedinformanternaharbegreppet samverkan ändratstill samarbete.en förklaringtilldennaändringkanvaraattintervjuadeaktörertolkatbegreppetsamverkan utifrånettgörande,därsamarbetetärifokus.ordetsamverkanärförmodligenvanligarei politiskadokumentänikulturaktörersvardagsspråk,ochantydermöjligtvisettmerpassivt förhållningssätt.enverkanärsnarareeneffektänenaktivitet.såhärförklarasordet samarbete isvenskaakademinsordbok: 18 SAM ARBETE~⁰²⁰.arbete(sed.o.4 6)tillsammans(medngnl.ngrail.för ngt);samverkan(avl.mellanngra);gemensamtarbete;äv.;medverkan;isht förräv.konkretare,omgemensamarbetsuppgifto.d.;jfr arbeta2.lbä29 14 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab.konsultenannastenlöf.sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Hämtad frånhttp://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 18 Hämtad frånhttp://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 7

8 Ännuettbegreppmedmångatolkningsmöjligheterär plattform.utredarentolkar begreppetsomenavgränsadkontaktyta.informanterssvarharhjälpttillattkonkretisera hurenplattformförkulturaktörerkanseut.svenskaakademinsordboklistarmånga förklaringaravordet plattform.denbetydelsesommestliknarutvecklingnordostssyfte är: PLATTFORM 19 l.sommankanutgåfrån:grundval,grund,basis;särsk.om(gemensam) grundvall.basisföråstadkommandeavsamförståndl. Innebördenochbetydelsenavordet samverkansplattform tolkadesidenhärutredningens börjanfrittavtillfrågadeinformanter.efterettförtydligandeomutredningenssyfteändradesbegreppettill"virtuellsamverkansplattform".dettabegreppkomimångaintervjueratt ändrastill"gemensamdatabas"avintervjuarensjälv,ochivissafalltill"databank"avinformanten. 19 Hämtad frånhttp://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 8

9 1.4.Problemiutredningsarbetet Göteborgvartidigareindelati20stadsdelar.1januari2011genomfördesenstadsdelsreform,därGöteborgdeladesini10stadsdelar.AngeredochÖstraGöteborgbefinnersigdärförienomorganiseringsfas.Nyanställdpersonal,nyarutinerochnyttansvarsområdeför stadsdelarnaharivissafallförsvåratutredningsarbetet. KulturutredarenhariutredningenlättarekunnatnåoffentligakulturaktöreriAngeredäni ÖstraGöteborg.Kulturutredarenharhaftsinformellaanställningochsinhuvudsakliga arbetsplatshosstadsdelsförvaltningenangered,vilketkanhapåverkattillgänglighettill offentligaaktörerattintervjua.kulturutredarenharerfaritattdetiangeredfunnitsfler initieradekulturtjänstemäniochmedblåställetsolikaprogramverksamheter.detta avspeglasirapportensomharnågotflerinformanterfrånangered. Utredarenharisammanställningenochurvalavkulturaktörervaltatthellreinkluderaän exkluderaaktörersomtangerarurvalskriteriernasgränser.trotsdettaärdethögsttroligtatt relevantaaktörerförbigåttsidennautredning.dettaharisåfallinteskettmedavsikt,utan berorpådenstorabefolkningsmängdsomutredningentagitavstampi.utredningensöker intehelleravtäckaenobjektivsanning,utanförsökersnararebelysabehovstendenser,samt redovisaenungefärliglistningavderelevantaaktörersomjustnuarbetarmedellerär intresseradeavkultureninordost.uppgifteromkulturföretagochkulturföreningaridenna rapportärdärförungefärliga.slutsatseromhurföretagochföreningarärfördelademellan stadsdelarnaskalltolkasutifråndennabakgrund. Iendelfallharkulturutredarenhaftsvårtattfåkonkretasvarpåsinafrågorpågrundav informanternasdåligaerfarenhetavtidigareprojekt.detgörattdennastudieintekan återgetydligasvarfrånallainformantergällandevilkaönskemåldeharomutformningenav ensamverkansplattform. Ettstortproblemiutredningenharvaritsvårighetenattkommaikontaktmedkulturaktörer somintefinnsmediförenings,ellerföretagsregister,ellersomintekännernågraav stadsdelensofficiellanyckelaktörer.dettagällersärskiltföraktörermedannanetnisk bakgrundänsvensk. 9

10 1.5.Informanter Aktör Angered Östra Centrum Göteborg Föreningarochnätverk Företag Friaktör 4 2 Offentligaaktörer Summa Summaallaintervjuadeaktörer:52 Kommentar Dentotalasummaninformanterärstörreän52,dåvissaaktörer,texföreningar,hadeflera representantermedunderintervjun.siffran52ståralltsåföraktörskap,inteindivider. IAngeredkomövervägandedelenavföreningarnafrånHammarkullen. IÖstraGöteborgkomövervägandedelenavföreningarnafrånBergsjön. Fåaktörerkommerfråncentrumblandinformanterna.Denoffentligaaktörenbestodav informanterfrånenavgångsklassblivandekulturarbetare. 10

11 1.6.Strukturellaskillnadermellanstadsdelarna AngeredharnågotflerkulturföreningaränÖstraGöteborg 20.Mångaavföreningarfinnsi HammarkullenochärkoppladetillHammarkullekarnevalensårligaaktiviteter.Iochrunt Hammarkullenfinnsutveckladesamverkansprojekt,delsföreningaremellan,delsmellan föreningarochandraaktöreristadsdelen.ihammarkullenfinnsocksåfolketshus, FolkhögskolaniAngeredochCentrumförurbanastudierdärGöteborgsuniversitetoch Chalmersharverksamheter. Angeredharocksåflerakulturinstitutioneriområdet,kulturhusetBlåställetochkulturATOM samtangeredsteatern. Angeredgymnasietharsedanlängehaftolikaestetiskalinjer.Detestetiskaprogrammetmed inriktning Nymusik harenligttreavvarandraoberoendeinformanterhaftenstor påverkanpåutvecklingenavmusikerfrånområdet.angeredsgymnasietsestetiskalinje Ny musik flyttarläsåret2012/2013frånstadsdelen. 17. Kommentar Dettotalaantaletkulturföreningarmedräknadeidenhärutredningenär104.52styckenavdemfinnsi Angered.44styckenåterfinnsiÖstraGöteborg.4föreningarharpostadresspåannanort.4ärföreningarmed endastmejladress. Cirkeldiagrammetärbaseratpåföreningarspostadressorter.Föreningarharivissafallbesöksadressien stadsdelochpostadressienannan.enstakaföreningarsomharpostadressortienannanstadsdelmensom enligtuppgiftäraktivainordosthartagitsmed. 11

12 ÖstraGöteborgharflerföretagkoppladetillkulturistadsdelenjämförtmedAngered 21. IGamlestadenfinnsBalettakademin.Enligtuppgiftfråntvåavvarandraoberoende informanterbormångaavakademinseleveriområdetunderskoltiden.nära BalettakademinliggerHiphopakademinsomdrivsmedhjälpavstudiecirklari StudieförbundetVuxenskolansregi.EnligteninformantfrånKonstnärernasRiksorganisation borocksåmångakonstnäreriområdet. MellanspårvagnshållplatsernaSKFochBellevuefinnsBergrum211.Bergrum211drivsav föreningengöteborgskultureventsomhyrutlokalenförfester,utställningar,etc.nära hållplatsenbellevueharocksåenpopulärjazzklubb,bellevuejazz,startatssomlockar besökarefrånhelastaden. IBergsjönärföreningarnauppdeladeiolikaområden.FöreningarnaruntRymdtorgethar längevaritdrivandeförattstartaettkulturhusiområdet.kulturföreningenbob(bergsjön ochboende)startades2001ochharsedandessarbetatmedolikakulturprojektibergsjön. Bobharblandannatarbetatförettinternationelltkulturhusiområdet.KonstensPlats 22,ett stortkonstnärsprojektsomblandandrainvolveradelokalakonstnärer,satteområdetifokus under BobssamarbetemedkonsthögskolanValandresulteradeocksåikursen BergsjönPublic tillsammansmedCaliforniaCollegeoftheArts Kommentar DettotalaantaletkulturföretagiNordostidenhärutredningenär företagfinnsiÖstraGöteborg.78i Angered.GrafenvisardeföretagsomharpostadressortiNordostsamtdesomharbesöksadressortiområdet. 22 KonstensPlatsThePlaceofArtEstherShalev Gerz.ArtMonitorno2/ Bergsjönpublic.ArtandsocialpracticeinGothenburg soutermostsuburb.konsthögskolanvaland, Kulturföreningenbob,CaliforniaCollegeoftheArts. 12

13 2.0.Informanterssvar 2.1.Erfarenheteravsamverkansprojekt StorstadssatsningenochdesseffekterärviktigförUtvecklingNordostplanerpåattstartaen samverkansplattform.enkortbeskrivningavstorstadssatsningenärdärförpåsinplats. Storstadssatsningenklubbadesigenomavriksdagen1998ochgenomfördesmedpengarfrån bådestatenochkommunen.övergripandemålistorstadssatsningenvarattge storstadsregionernagodaförutsättningarförlångsiktigthållbartillväxtochskapanya arbetstillfällen,samtattbrytadensociala,etniskaochdiskriminerandesegregationeni storstadsregionerna. 24 IGöteborgvardetområdenaBergsjön,Hjällbo,GårdstenochNorraBiskopsgårdensom ingickisatsningen.storstadssatsningenpågickigöteborgmellanår därberörda institutionerisamhällethadeuppdragattsamverkameddetlokalaföreningslivet.kritiken motstorstadssatsningenhariefterhandhandlatblandannatomattdeninteresulteradei någrapermanentastrukturellaförändringar.projektsomstartadesunder storstadssatsningenkundeöverlagintefinansierasavberördakommunerefter Det fannsheltenkeltingapengar. IbådeÖstraGöteborgochiAngeredharinformanterfrånförvaltningarnamederfarenhet frånstorstadssatsningenuttrycktviktenavattredaninledningsvistänkapåvadsomkommer atthändaefterdetattsatsningenutvecklingnordosttarslut.vemförvaltarkunskapochdet fortsattaarbetetmedutvecklingnordostssamverkansplattform? EninformantfrånAngeredmedstorstadssatsningenitankarnasägerattdetinteärhållbart attbyggaverksamhetersomäravhängigaeldsjälarsideellaarbetskraft.informantenmenar attförvaltningenskaförvaltamänniskorsidéer,intekrävagratisarbete. Ävenendelicke offentligaaktörerfrånstadsdelarnahadevaritmedunder storstadssatsningen.deharallaliknandeerfarenheter.eninformantfrånöstragöteborg menarattdetärorealistisktattstartaprojektsomkräverideelltarbete;mångaiområdet jobbarpåfamiljeägdaföretagochharintetidochorkattjobbamer InformanterfrånförvaltningeniÖstraGöteborgbeskriverattdetförnärvarandeärendålig relationmellanföreningslivetiområdetochförvaltningen. Mellan fannsdeti ochmedstorstadssatsningenenpottmedpengarsomintevaröronmärkta,vilketinnebaratt detvarlättattstödjalokalainitiativ.dettasägereninformantochförklararattmaninte 24 propositionen 1997/98:165,Utvecklingochrättvisa enpolitikförstorstadenpå2000 talet.sid Integrationspolitikipraktiken EnutvärderandefallstudieavStorstadssatsningenpåBergsjönsbibliotek.TanjaKemppainen EmmaMakkonen.Magisteruppsatsibiblioteks ochinformationsvetenskapvidbiblioteks ochinformationsvetenskap/bibliotekshögskolaniborås.2006:136issn Sid.27 13

14 längreharsammaresurseriförvaltningen,vilketkanvaraenorsaktillmissnöjetbland föreningarna.andraorsakertillmissnöjetblandföreningarnaiöstragöteborgkan,enligt sammeinformant,ocksåvarastadsdelsreformensomgenomfördes1januari2011. Reformeninnebarenflyttavförvaltningenslokaler.Förrhadeföreningarnäratill förvaltningenibergsjön,detharmanintelängre. Eninformantidenprivataaktörskategorinsägerdäremotattstorstadssatsningenvarett dåligtsamverkansprojektjustföratt manfåttenbuntmedpengarsommandeladeutlite godtyckligt,utanenövergripandeplan.sammainformantärkritiskmotförvaltningenoch sägerattdenoftaharen uppifrånattityd.informantenanserattdetsaknasenstark visionäriförvaltningensomkanståförkontinuitet. Enannanerfarenhetfrånstorstadssatsningenssamverkansprojektsomframkomisamtal medinformanterhandladeomviktenattengagerafleragrupperochatt allaärvälkomna, ävenomdetärtillexempelsomaliersomanordnarsåärävenromervälkomna.utredaren tolkarinformantensuttalandesomattdetvarenavutmaningarnamedverksamheten informantenvarengageradiunderstorstadssatsningen:attinkluderaochengageraolika etniskagrupperisammaeventkrävermålmedvetetarbete. Ettsamarbetemellanförvaltningar,föreningarochpolitikergällandekulturfrågorinitierades avföreningenbak(bergsjönsochangeredskulturnätverk).bakstartadesav KulturföreningenbobochBlåställetmedhjälpavKvinnocentraochdåvarande Angeredsateljén.Samarbetetnämnsavflerainformanter,bådeoffentligaochicke offentliga aktörer.samverkansplattformensombakstartadeärisammanhangetintressanteftersom kulturnätverketsträcktesigöverfleragränser,bådestadsdelsgeografiskaoch organisationsmässiga.samarbetet,sombestodiregelbundnaträffarmedsamtaloch kulturarrangemang,falleradeeftersomingenavföreningarnahademöjlighetattideellt arrangeraträffarna.detsaknadesheltenkeltpengartillensamordningstjänst. Ettannatexempelpåsamverkansarbetedärkulturföreningenbobvarinblandadsomnämns avfleraaktörerärkonstensplatsibergsjön.eninformantbeskriverdetsomettlyckat samverkansprojektmedmotiveringenattdetvarvälförankratbådelokaltochcentralt. Informantenmenarattsammansättningenavteametsomjobbademedprojektetvarviktigt fördessframgång.teametutgjordesavseriösanyckelaktörermedegnanätverk. TillsammansmeddeninternationellterkändakonstnärenEstherShalev Gerzoch38 konstnärerfrånstadsdelenbergsjönskapadesvideoinstallationentheplaceofartsom2006 visadesitvådelar.denenadelenvisadesibergsjönscentrum,denandrapågöteborgs Konsthall.Videoverketutgjordesavinspelningaravde38konstnärernassvarpåfrågorna Hurskulledudefinierakonst? och Varfinnsdenplatsdärkonstenägerrum?. 26 InformantensomanserattKonstensPlatsvarlyckatärsamtidigtkritisktillattdelokala 26 KonstensplatsThePlaceofArtEstherShalev Gerz.ArtMonitorno2/2008.GöteborgsUniversitet.Göteborgs Konsthall.Sid.7 14

15 konstnärersomblivitintervjuadeiprojektetfickdåligtmedåterkoppling.iställetföratt användasigavkonstensplatssomenbasförattgåvidaregjordemanennyundersökning, vilketskapadeenuppgivenhethosdesomvarinvolverade,berättarinformanten. InförplaneringenavVärldskulturmuseetanordnadesettantalsåkallad stafettmiddagar på BlåställetiAngered.Desomdeltogpåenmiddagskulle,såvittkulturutredarenförstått, bjudainengästförnästaplanerademiddag.påsåsättgenomfördesettantaldiskussioner ochmiddagarnablevettsättattnätverkaochknytakontakter.stafettmiddagarnaanges ocksåsomettlyckatsamverkansprojektaveninformant.denromskafestivaleniangered nämnsocksåsomettlyckatsamverkansprojekteftersom denkanaliseradeettbehovsom fannsihelanordost.denromskakulturfestivalenstartadesblandandraavnuriselimfrån denromskamusikorkesternsvartazafirerochpågickmellan påBlåstället. DeltagareochpubliktilldenRomskafestivalenkomfrånbådeÖstraGöteborgochAngered. FlerainformanteransågattkursenTheMusicCollegepåFIA(FolkhögskolaniAngered)är braexempelpåsamverkan.themusiccollegeärettsamarbetemellanfiaochhögskolan förscenochmusikigöteborg. JanÅkeRybergsomarbetarsomsamordnareförVisionAngerednämnsavfleraickeoffentligaaktörerfrånAngeredsomencentralgestaltförtillkomstenavgoda samverkansprojekt. 2.2.Erfarenheteravfungerandekommunikationskanaler Blanddeinformantersomtillhörgruppenoffentligaaktöreridenhärutredningenarbetar ungefärhälftenidirektkontaktmedmedborgarnainordost.debeskrevviktenavinformella, muntligakontakterdelsförattnåutmedinformationomsinverksamhettillmedborgare, delsförsamverkanmellanolikaaktörer.kontaktmednyckelpersoner,exempelvisi föreningar,angavssomcentraltförsamverkansprojekt.kulturutredarenuppfattardetäven somattinformantersomarbetadeidirektkontaktmedaktörer,tillexempelbibliotekarier ellerföreningskonsulter,fungerarsomeninformationskanalmellanaktörerochförvaltning. Informanternämndeocksåinformationviahemsida,facebook,flyers,affischeroch annonseringimetroochgpsomviktigtförattnåuttillenintresseradallmänhet,inklusive kulturaktörer. Blanddeinformantersomtillhördegruppenicke offentligaaktörernämndesinformella, muntligakontaktersomdetviktigastesättetattlockadeltagaretillaktiviteter,tillsammans medannonsering,informationvianätetochflyers.mångaföreningarsomhaftlikartad verksamhetochåterkommandearrangemangimångaårbeskrevhurdeknappt annonseradeomsinverksamhetalls;folkkomändå. Ävenengeografisknärhetframkomsomviktigtgällandevilkakommunikationskanalersom fungeradebra,dvsdeaktörersomlågfysisktnäradenegnaverksamhetenvardeman 15

16 främstkommunicerademed. Närdetgällersamverkansprojektmellanfleraolikaaktörerframstodkontaktenmed nyckelpersonersomcentral.samverkanbeskrevshärsomresultatetavenlångoch ömsesidigrelation.iöstragöteborgberättademångaaktörer,somannarsvarkritiskatill förvaltningen,attdehadeenmycketgodrelationtillföreningskonsulentenochviktenav dennesarbete. IAngeredvardetfleranyckelrelationersombeskrevssomcentralaförattskapa samverkansprojektöverorganisationsgränserna.utredarenuppfattadedetsomattbåde formellaochinformellakontaktnätmedolikaviktigaaktörervaravgörandeför kultursamverkansprojekt. 2.3.Offentligaaktörer Behov Hurkantjänstemänkanaliseragodaidéer? Hurkanmanfåkommunen,stadsdelenigod samverkanmedaktörer? Enundranöverhurförvaltningarskallkunnasamverkamedföreningarochenskilda initiativstarkaaktörerpåettadekvatsättharframförtsavtjänstemänfrånbåda stadsdelsförvaltningarna.eninformantuttryckersigsåhär: Iblandblirdetproblemnären aktivpersonhopparöverallastegikedjanochdirektgårtilldenhögstachefen.hurtarman tillvaraensådanaktivpersonsengagemangochvilja?mankanintefavoriseranågonfrån kommunenssida. Önskemålomjuridiskaklargörandenhursamverkanmellanförvaltning,ideellaaktöreroch företagekonomisktbörgåtillikultursektornharframförts.eninformantförklararattdetär problematisktattkommunenstjänstemänhariuppdragattgynnaföretagsamhetmen samtidigtharupphandlingsreglerattförhållasigtill. Ettproblemnärdetgällerfördelningavstödtillkulturföreningarärattnärföreningarna skaffarnågonanställdärdeintelängreenideellförening.mångaföreningarharanställda somgårpålönebidrag,sägerenannaninformantsomarbetarmotföreningslivet. Informantersuttalandenfrångruppenoffentligaaktörerantyderocksåattdetfinnsett behovavochenviljaatttatillvarakulturaktörersinitiativ,mendåligtmedtidtillattgöraså. Dettayttrarsigtillexempeliföljandecitatfråntvåolikainformanter: Detärflerasomringermigochvillhatagpåprivatakulturaktörer,menjagvetintealltid vilkasomfinns. Jagharintetidatttatillvarapådefriakulturaktörersomkontaktarmig. Åsikteromhurenplattformkanutformasuttrycktesblandannatsåhär: 16

17 Enplattformmåstejuintevarafysisk,ochdetmåstejuintehellerbaravaraenplattform. Ettförslagpånågotattsamlasomkring,somgestaltarettbehovsomfinnsibåda stadsdelarna,ärenellertvåfastautomhusscener.scenenellerscenernaskulleförslagsvis intevarainstitutionsägd/autanmöjlig/aattnyttjastillsjälvkostnadspris.dettasägeren informantmedinblickibådeöstragöteborgochangeredskulturlivochförklararsamtidigt attdetärviktigtattläggatidpåprocessarbeteförattkunnabyggaensamverkansplattform. DennaåsiktdelasavtvåinformanterfrånförvaltningeniÖstraGöteborg.Deanserattdet viktigastebehovetiderasstadsdelärenfysiskplatsattsamverkakring.endatabas(virtuell samverkansplattform)ärbraförattinformeraomochsamordnaverksamheterpåolika platser,menmanmåsteförsthalokalerattvarai,förtydligarde. Detärbaraattsättafartochtavarapådetsomfinnsidag,sägereninformant.Detta uttalandebottnaritidigareutredningar 27 somsyftattillattbyggaettkulturhus,alternativt ettfolketshusibergsjön.informantenmenarattvadsombehövsärenellerflera samordningstjänsterförgemensamtnyttjandeavkulturresurserinordost.flerinformanteri ÖstraGöteborgföreslårattBlåStället,somärenresursförbådastadsdelarna,kan samordna. DetärviktigtattmanfårenmotoriÖstraGöteborg.Angeredkanskekanvaranavet,men detkanfinnassatellitertillexempelibergsjön. IenintervjumedfeminformanteriAngered,därvissabådevaranställdaavförvaltningen ochaktivakulturaktörer,efterfrågades enspindelinätet somsammankallartill regelbundnamötenikultursfäreninordost.mångatidigaresamarbetenhar,enligt informanterna,gåttförloradejustförattensådanpersonsaknats.informanternavar positivtinställdatillenvirtuellsamverkansplattfrom,menvarsamtidigtundrandeinförhur ensådanskullefungerarentpraktiskt. Detäromöjligtatthauppdateradinfoomtill exempelolikadans ochmusikgrupper,eftersomdessaändrashelatiden.manskullekunna halistadenyckelpersonersomharkolldäremot,förutsattattdessanyckelpersonerinte belastasmedobetaltextraarbete.informanternaanserävenattdetärviktigtatt informationomolikaverksamheterärgenrespecifikidatabasenförattdenskallkommatill användning.detyckerocksåattdetbordevaraettkravpåattdensomskallsökai databasensjälvmåsteregistrerasig,därävendatumförregistreringframgår. Närdetgällervilkaaktörersominformanternavillsesomdeltagarepåenvirtuellsamverkansplattformärdetdelsoffentligaaktörersombiblioteken,kulturskolan,föreningskonsulenterna,fritidsgårdarna,samtprivata/ideellaaktörersåsomföreningar,kulturaktörer,kulturentreprenörer,fastighetsägare,medflera. 27 Bergsjön.Rapportfrånettpilotprojekt.SamarbetemellanSDFBergsjön,Familjebostäder,Parkoch naturförvaltningen,kulturförvaltningen,tryggareochmänskligaregöteborg,stadsbyggnadskontoret UtredningavKulturhusiBergsjön.KerstinWennergrenpåuppdragavSdfBergsjönochFamiljebostäder

18 FleraoffentligaaktöreriAngeredochÖstraGöteborgberättarattverksamhetsomriktarsig motbarnsnabbtfylls.ibergsjönärdetförstochfrämstprogramverksamhetriktadtillbarni området.ibergsjönfinnsävenen bokfrukost somlockarmångadeltagareistadsdelen framföralltkvinnorfrånsomalia.underbokfrukostenäterdeltagarefrukostihopoch diskuterarenbok.detfinnsenupparbetadkontaktmellanöstragöteborgochröhsska museetsomkommerattresulteraifortsattasamverkansprojektiöstragöteborg. IGamlestadenkommerbarn,enligteninformant,bådefrånnärområdetochfrånandra delaravöstragöteborg.eninformantanserattakademiker(ochderassmåbarn)utgören oproportionerligtstorandelavbesökarnaigamlestaden.gamlestadenharävenen feministiskbokcirkelsomlockardeltagarefrånhelastaden,samtenpopulärvis och poesiscen. Språkcaféerdärdeltagarefårövasigiatttalasvenska,samtanvändningavbibliotekens datorerärocksåpopulärakulturaktiviteterinordost.kulturaktiviteterdärmansamlasrunt enmåltidlockar,enligtinformanterfrånbådastadsdelarna,mångabesökare. EninformantförmedlarattHBTQ frågor(homo,bi,trans,queer)ärenblindfläckpå Angeredskulturellakarta.TrotsaktivitetersomdenåterkommandeHBTQ festivalenpåblå ställetärdiskriminerandefördomarettstrukturelltproblemistadsdelen.informanten menarattdetinteräckermedpunktinsatser.informantenexemplifieraruttalandetmedatt berättaattdetpåfritidsgårdariangeredråderenvissmachojargongmedhomofobainslag Farhågor EnfrånstadsdelsförvaltningarnagemensamtuttrycktfarhågaöverUtvecklingNordosts planerpåattstartaensamverkansplattformförkultureninordostärattdenskallresulterai enökadbelastningpåförvaltningarnasexisterandeverksamhet.manbefararattutveckling Nordostskallstartaprojektsomsedanintekanfinansierasnärsatsningenärslut. Informanterfrånförvaltningarnaanserattdetfinnsenriskmedprojektverksamhet: Medborgaresförväntningarhöjsochkansedaninteinfriasavförvaltningenefteratt projektetsverksamhettagitslut.ilängdenkandettamedföraattförtroendetför förvaltningenurholkas. Eninformantsomiochförsigärpositivtillattmedverkapåenvirtuellsamverkansplattform ställersigtveksamtillomensådanskulleanvändasipraktiken.dettaeftererfarenhetfrån ettliknandeplattformsprojekt,därhemsidanaldriganvändes.informantenmenarattdeti ställetärviktigtattsatsapådehemsidorsomredanfinns. 18

19 2.4.Icke offentligaaktöreriangeredochöstragöteborg Behov Ettgenerelltbehovhosintervjuadekulturföreningarvarenönskanomstörredelaktighet ochökaddialogmedstadsdelsförvaltningarna.enaktörsomhadepositivaerfarenheterav samverkanmenadeatt detärviktigtattvaraöppenmotdekulturellakraftersomfinnsoch intebarasedemsomenutgiftibudgeten. Isamtalenmedkulturaktörersomantingenvarmedikulturföreningar,drevkulturföretag ellerpåannatsättvaraktivakulturutövareframstodbehovenavensamverkansplattform somsplittrade. MajoritetenvarpositivatillUtvecklingNordostsplaneradevirtuellasamverkansplattform. Kulturaktörernasförväntningarpåenvirtuellsamverkansplattformskiftadedock. Endelsågdetsometttillfälleattgörareklamförsinverksamhetochansågattdenskulle varabraomdetfannsenmöjlighetatthamedenlänktilldenegnahemsidanpå plattformen. Flerainformanteransågattinformationomvarmankundesökapengarochhur,samt uppgifterompågåendeprojektistadsdelenvarviktigtatthamedpåenvirtuell samverkansplattform.äveninformationomhurmanstartareget,samtinformationom kurserochseminarierefterfrågades.flerainformanterefterfrågadeocksåettökat samarbetemedföretagochhandelsföreningarochettdiariumsomvisarvadsomhänderi Nordost.Mångavillehainformationomvilkaandraaktörersomfannsiområdetsom arbetademedliknandesakersomdesjälva. Eninformantfrånföreningslivetuppfattadeidénomensamverkansplattformsom en välbehövligsammansmältningavbådeideellaochoffentligaaktörer,ochansågattdet bordefinnasettkalendariumidatabasen.informantenförklarar: Detfinnsäven beröringspunktermedandraförortsområdensomdetvoreintressantatttauppiett kalendarium.mankanviadatabasentaframgodaexempelochstärkaidentitetochden icketraditionellakulturen. Imajoritetenavintervjuernamedkulturföreningarefterfrågadesenpersonsomkunde samordnaresurserinordost.eninformantuttrycktedettasomettbehovav någonsom intetänkeristuprörellerfyrkanter. Problemenmedatthakorrektochaktuellinformationpåtillexempelenvirtuell samverkansplattformpekadesutavmånga. Enprofessionellkulturaktörhadeintesammapositivainställningtillenvirtuell samverkansplattformsomstörredelenavinformanternafrånandragrupper.informanten haderedanegnanätverksomfungeradevälochsågingenmeningmedattvaramedpåen 19

20 plattformsominteförmedladearbete.informantennyanseradedocksininställningmedatt förtydligaattdetmöjligtviskundevaraintressantattmedverkapåensamverkansplattform förattgeungdomariområdetenpositivförebild. TvåaktöreriKortedalaförmedladeettbehovsomsträckersigutanförfråganomökade ekonomiskaresurser.aktörernavillhamerkontaktmedvaddekallar Johanssonsvenskar i sinverksamhet,tillexempelunderkulturnattadärdedeltagitfleraårmedettegetprogram. Detsistaåretharnärvaronavetniskasvenskarminskatpåföreningensevenemang. Sammainformanterförmedlarsvårigheternärdetgällerolikainstanserskravpå dokumentationavverksamheternanärdesökerpengar.deharintetillräckliga språkkunskaperförattpåsvenskakunnaskrivaomvarjedetaljiverksamheten,vilketoftaär någotsomkrävsnäraktörernasökermedelförattkunnafinansierasinverksamhet. Eninformantbeskriverattdetärviktigtatthakulturverksamhetersomär socialt accepteradeidenegnakulturen,exempelvisattsy,ellerattlagamat,förattdeltagareskall kommatillaktörensarrangemangförkvinnor.somenkonsekvensäraktörensarrangemang mycketefterfrågade.närdeltagarevälkommerärfokusdockpådensocialagemenskapen, intenödvändigtvispåaktivitetenisig. EninformantmedinblickiföreningslivetiAngeredkonstaterarattdetärfåföreningarsom attraherarellerengagerartjejernaiområdet.informantentyckerattdeflestaföreningar verkardrivasavmänförkillar,ochefterfrågarverksamhetersomriktarsigtillbådekillaroch tjejer.informantenvarnarocksåförattdraförstoraslutsatseravattdetfinnsmånga kulturföreningariområdet;fåarbetarmedutåtriktadverksamhet. Eninformantanserattdetärviktigtattmedhjälpavideologiskasamtalarbetamedden strukturellarasismsomfinnsinordost.rasismenresulterarblandannatiattdetärsvårare förenkonstnärsomärutbildadibagdadattfåställautänenetnisktsvenskkonstnär utbildadpåvalandigöteborg.informantenmenarattensamverkansplattformförnordost borderymmaettsådantsamtal Farhågor Treinformantermedlångerfarenhetavföreningslivochsamarbetemedkulturaktörervar skeptiskatillenvirtuellsamverkansplattform.debeskrevhurtidigarehemsidorförbland andrakulturaktörerintelyckats.kulturaktörerregistreradesigintepåhemsidornaoch användedeminteheller.eninformantförklaradeattkulturutövareredanharsinaforumpå nätetsomfungerarbra,deärinteibehovavfler.enannanavdeintervjuadeaktörerna troddeattkulturarbetareoftajobbarhårtochintehartidellermotivationattvaraaktivapå hemsidor. Flerainformanterbeskrevattdevartröttapåprojektverksamhetochvarosäkrapåomde ochandraaktöreriområdetvarintresseradeavutvecklingnordostsamverkansplattform. 20

21 Tvåinformanteransågattbudgetenistoraprojektlättrinnerivägtillinternamötenoch utredningarvarsresultatändåingenläser.deefterfrågadekonkretaresultatförankradei lokalbefolkningensönskemål. Aktöreribådastadsdelarna,menmedöverviktiÖstraGöteborg,taladeom utbrända eldsjälar somettresultatavattstadsdelarnakrävtförmycketav,och/ellerintevisat uppskattningav,sinaideellaaktörer.somenföljdavdettaärdefåsomserpoängenmedatt engagerasigitillexempelkulturföreningar.aktörernamenarattdetintealltidhandlarom ekonomiskersättningsombehövsförattkännaattensarbeteärviktigtochuppskattat. Iblandhandlardetomattfåvaradelaktigiatttyckatillomviktigabeslut,ellerattfåtillgång tillresursersomtillexempellokalermedrimlighyra. 2.5.Aktörerfråncentrum Deaktörermedbasiandradelaravstadensommedtagitsidenhärutredningenärfå. EnavaktörernaharvaritengageradikulturprojektiGårdstenochkonstaterarliktmånga andraidenhärutredningenattmanmåstehittadetsomärgemensamtförallaförattfåen samverkanattfungera.informantenmenarsamtidigtattvarjekulturmåstefåutrymmeatt hittasittuttryck.enannanfaktorsomäravgörandeförfungerandesamverkansprojektäratt intekrävaattamatörerskallarbetasomprofessionella; iblanduteblirfolkfrånmöten,och detmåstevaraokej. Informantenanserattdetbehövs någotsensationelltmen återkommande inordost, somtillexempellouisianaidanmarkellerakvarellmuseet,där amatörerdrasmed,mendetfinnsenstommeavprofessionellaavhögkvalitetsomdrar folk. Informantenpoängteraratt manmåstestickaut,manmåstesättaortenpåkartan. Konstochmusikförenarmänniskor.Informantensägerislutetavintervjun: Viärintelika, vibärolikakulturermedoss;detärnågotriktochbra. EninformantmederfarenhetfrånarbetetmedKonstensPlatsiBergsjönmenarattdetär viktigtatthaettmellanlägenärmanrealiserarensamverkansplattform;förrharmangåttin såstort,ellerknapptalls.informantentyckerattdetvorebramedendatabas(virtuell samverkansplattform)somknyteruppallaintresseradeaktörer såattdekanfortsättavara engageradeochdelamedsigavsinkunskapsedandeflyttatifrånbergsjön. Densisteaktörenidenhärutredningenmedbasicentralastadenbeståravenavgångsklass avblivandekulturaktörer.sammantagetvarsjuinformantermed,ienintervjusommer hadeformenavettsamtal.informanternasvaradenejpåfråganomdeskulleanvändasigav enplaneradvirtuellsamverkansplattformföraktörermedintresseförkultureninordost. Utredarenhadesvårtattavgöraomsvaretbaseradespåettbristandeintresseförkultureni nordost,elleromdetbottnadeienkritikavjusten virtuell samverkansplattform. Kännetecknandeförinformanternasbristandeintresseaven(virtuell)samverkansplattform ärettyttrandefråneninformantigruppensomförklaradeatthenintetroddepåsakersom organiseradesuppifrån. Ommänniskorinordostharettbehovavenvirtuell samverkansplattformsåskulledebyggaensjälva. 21

22 Informanternaidennagrupphadedockandraidéeromhurensamverkansplattformkunde gestaltas.enpersonansågattlokalaradiostationer,ochdagstidningarpåolikaspråkvar centralaochisigsjälvakundefungerasomensamverkansplattform. Enannaninformantföreslogattmanskulle skickasmstillfolk iställetföratthaen hemsida. 3.0.Resultat Gemensamtförflerainformanterfrånolikagrupperärattdetrorattdetviktigastefören samverkansplattformattäratt hittadenminstagemensammanämnaren iolikaaktörers behov. Olikainformanterfrånallagruppergavuttryckförattensamverkansplattformmåsteväxa underifrånförattfungera. Engemensamåsiktsomframkomhosallaaktörergällandeensamverkansplattformvaratt detbordefinnasenanställdpersonsomkanfungerasomsamordnare.offentligaaktöreri ÖstraGöteborgföreslogattsamordnarenkundeknytastillBlåStället.(KulturhusetBlå StälletärettresursnämndsuppdragochärenresursförallastadsdelariGöteborg.)Ickeoffentligakulturaktöreransågattdetviktigastevarattsamordnarenvarenpersonmed förankringidetlokalakulturlivet,somkundehållarelationerochprocesservidliv. Fyrainformantermederfarenhetavvirtuellasamverkansplattformarförkulturaktörervar kritiskatillkonstruktionenavännueninordost.demenadeatttidigarehemsidormed sammasyfteinteanväntsavkulturaktörer.övrigainformantervarpositivtinställdatillen virtuellsamverkansplattform. Stadsdelsreformenochdesskonsekvenser;nyanställdpersonalochändrad organisationsstruktur,förklararendelavdebehovochbristersomframkommeri utredningen.samtidigtsommångaoffentligaaktörerbeskriverenkunskapsbristangående vadmanjuridisktkanochfårgöranärdetgällersamverkanmedideellakulturaktörer.detta indikerarettblandoffentligaaktörergemensamtutbildningsbehov. Informanterfrånallagrupperefterfrågadeenlångsiktigplaneringavkultursamverkanoch uttryckteenfrustrationöveratt manuppfinnerhjuletpånytthelatiden.mångaansågatt detärviktigtattstödjaverksamhetersomredanfinnsiställetförattkonstrueranya. Att startauppärlätt,attdrivaärsvårare konstateradeenavinformanterna. Någotsomframkomisvarfrånfleraolikainformanterärenstorefterfråganpå kulturaktivitetersomriktarsigtillkvinnorochbarn Enförbättraddialogmellanolikakulturaktörervarocksånågotsomefterfrågadesav informanterna.dettablevtydligtsärskiltmellangruppenoffentligaaktörerochickeoffentligaaktörer,ochbehovetvarmestartikuleratiöstragöteborg.menävenönskemål 22

23 omenförbättraddialogolikaicke offentligaaktöreremellankundeutläsasiinformanternas svar. Efterfråganpåförändringavvärderingarikultursfärenhandladeomattmotarbetaden strukturellarasismsomgörframgångikulturlivetsvårareföricke etniskasvenskar,samtatt arbetamotdefördomarsomosynliggörhbtq kulturen. 4.0.Slutsatser Måletmedplattformenärattdriva,samordnaochutvecklaettstärktsamarbetemellan kulturaktörermedintresseförgöteborgsnordöstrastadsdelar. Såinleddesdennautredning. Mötetmedkulturaktörer,bådeicke offentligaochoffentliga,harresulteratislutsatsenatt detiangeredochöstragöteborgfinnsenmängdolikaaktörer,somvarkendrivseller samordnasellerutvecklasmotettförnordostgemensamtmål.snararetvärtom.nordostär fulltavkulturaktörersominitiativriktarbetarmedsinaverksamheter,vilkaiblandbyggerpå samverkanmedandraaktörer,iblandinte. Enbehovsinventeringavaktörermedintresseavkultureninordosthargettettresultatsom kandelasinitvåolikaförklaringsmodeller. Åenasidanfinnsdetfråninformanternatydligtformuleradebehovsomoftabaseraspå ekonomiskaresurser;föreningarbehöverbilligalokaler,ochkulturaktörerbehöver ersättningförsittarbete.behovsomdessakanförklarasviaentolkningavkulturbegreppet därmanärfokuseradpåenmätbarproduktion.förtydligandenomvilkamöjlighetersom rymsinområdandeorganisationerochjuridiskaramarföroffentligaochicke offentliga aktörerblirmeddennatolkningavkulturbegreppetprioriteratarbetefören samverkansplattform.workshopsihurmandriverkulturföretag,bättresamverkankring befintligaresurseristadsdelarna,samtbättremarknadsföringmotövrigastadenomde resursersomfinnsinordostblirviktigafunktionerförensamverkansplattform. Åandrasidanåterspeglarinformanternasberättelsermerstrukturellabehovistadsdelarna. Dessabehovkanbegripliggörasviaentolkningavkulturbegreppetsomhandlaromen stadsdelsochdessmedborgaresidentiteter.härärförändringarintelikalättmätbara,men kanspårasiaktörersattityderochförväntningar.dethandlarom goodwill ochhur samarbetenkommertill,menlikamyckethurochvarfördeintekommertill.meden interkulturellbasidetkonkretaarbetetkanmanskapaensamverkansplattformsom genererarkreativitetochenpositivinställningtillnyasamverkansmöjligheter.en samverkansplattforminordostkanlyftaframinterkulturalitetensfördelarienföränderlig omvärld.samtidigtkansamverkansplattformengemöjlighetattsynliggöraochmotarbeta enstrukturellrasism. 23

24 4.1.Vilkaskallsamverka? EnutgångspunktförUtvecklingNordostsamverkansplattformharvaritattsamverkanskall skemellanoffentligaochicke offentligaaktörer.menentydligaredefinitionänsåharinte påförhandvaritgiven. Idenhärutredningenharmerpartenavicke offentligaaktörerkommitfrånföreningslivet.i dessainformanterssvarhardetemellanåtframkommitattdetärenbristpåungasom engagerarsigiföreningar,samtattdetfinnsenframväxandetrötthethosgamlaeldsjälar. Samtidigtharoffentligaaktöreridenhärutredningenuttrycktenosäkerhethurmanskall uppmuntraochstödjaideelltengagemanghosföreningar.ideelltengagemangärper definitionoavlönat. OmUtvecklingNordostsamverkansplattformskallstruktureraoffentligaochideellainitiativ förkultureninordostkrävsendefinieringavvilkadessaideellaaktörerär.utredarenavden härrapportenharantagitattdessaideellaaktörerfrämstfinnsiföreningslivet.resultatetav informanterssvartyderpåattsåintealltidärfallet.flerainformanterfrånföreningslivetär inteintresseradeavattsamverkabaraförsakenskull,utanundrarvadnyttanmed samverkanärfördem. Utredarenöppnarocksåuppförfrågeställningenhuruvidaföreningslividagattraherarunga människor,elleromensamverkansplattformskallstrukturerasutifrånandra organisationsformer.kanskeärnätverkochnyckelpersonerdenbassomen samverkansplattformskallbyggaspå? 4.2.Varförskallmansamverka? UtvecklingNordostssyftenmedaktiviteterinomkulturtematärattfrämjaentreprenörskap ochjämställdhet 28. HurkanaktiviteterinomUtvecklingNordostkulturtemafrämjajämställdhet?Ettsvarkan varaattanordnaaktiviteterförheterogenagrupperdärmångfaldocholikheterblirviktiga ingredienser.dettaliggerilinjemedettbrettkulturbegreppochgöteborgsstads kulturpolitik 29. Användermansigavkulturplaneringförattidentifieraresurserinordostblir interkulturalitetenpotentialsomredanfinnsiområdet.interkulturellaprocesserinnebäratt människormedolikaidentitetergällandeblandannatkön,etnicitet,religion,sexualitet kommunicerarochinteragerar.dessaidentiteterkanmanifesterasiexempelvisskilda musiksmaker,olikadanserellerolikasättattuttryckakonstnärlighetpå.en samverkansplattformskullemedettinterkulturelltfokusinnebäraenblandningavolika 28 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab,konsultenannastenlöf. Sid Kulturpolitiskstrategi.Version.1.0GöteborgsStad.Sid

25 identiteterochaktiviteter,därinteettkulturelltuttryckprioriterasframförettannat. 4.3.ÄrNordostensamverkansplattform? DenhärutredningenharkoncentreratsigpåAngeredsochÖstraGöteborgssjälvbild, snarareändenbildövrigadelaravstadenharavnordost.detfinnsfleraktörerutanför nordostsomharintresseförkultureniområdet. Kulturarbetaresuppfattningomvarviktigakulturaktörerborochverkarärcentral.Bådesom ettsättattmätaettområdesattraktivitet,ochsomettsättattförståhurströmningari stadengår.idenhärutredningenblirföreställningaromochförväntningarpåenstadsdel tydligaiföljandeinformantsuttalande: KortedalaärdetnyaMajorna,detvetjualla. UnderförståttidettauttalandeärattinformantenanserattMajornaärenattraktivstadsdel förkulturarbetare,ochattkortedalaocksåhållerpåattblidet. Majornakansägasutgörabådeensymboliskochenreellsamverkansplattformsomav alla ansessamlaaktörermedintresseförkulturen. Begreppet nordost ärliktordet samverkan inteförankrathosinformanternaidenna utredning.utredarenerfarattmänniskorsomborellerverkaridetgeografiskaområdet ÖstraGöteborgochAngeredfrämstidentifierarsigmedsinlokalastadsdelsomKortedala, Bergsjön,Lövgärdet,Gårdsten.Informanterssvartyderdockpåattflerinformanterfrån AngeredänfrånÖstraGöteborgidentifierarsigmedstadsdelenistort.Begreppet nordost och samverkan uppfattassomenskrivbordsproduktlångtifrånmänniskorsvardag. Utredarenmenarattenvirtuellsamverkansplattformföraktörermedintresseförkultureni nordostocksåmåsteförhållasigtillenreellplattformförattlockaanvändare.utvecklandet avenvirtuellplattformbördärförförankrasidespråk,dekulturellaresurser,ochde identitetskapandeplatsersomredanfinnsinordost. Plattformenbör,förenklatuttryckt,gestaltasmedaktivitetenochsyftetmedaktiviteteni fokus,knytettillenkändplats.metodenförarbetetbörgrundasiinterkulturellasamtalmed syfteattbyggalångsiktigarelationer.förattsamordnaarbetetbörenellerflera kultursamordnareknytastilluppdraget. 25

26 5.Förslagpåfördjupatutredningsarbete Ettfördjupatarbetemedattkartläggakulturaktörerinomolikaetniskagrupperinordosttar tid.dethandlaromattbyggauppettförtroendeochläggagrundförenömsesidigdialog. Utredarenanserattdetärviktigtattförtydligasyftetmedensamverkan,alltsåvarföroch vadmanskallsamverkakring,förattnåochengageraflerkulturaktörer. Idetintervjuarbetesomliggertillgrundfördenhärrapportenharfrågeställningenkretsat kringintressetochbehovavenvirtuellsamverkansplattform.detkanlikställasmedattfråga människoromderasintresseavattanvändaexempelvisenhammare.behovetavett specifiktverktygberorpåvadsomskallgöras.imångafallharinformanterfrågatvadsyftet bakomenvirtuellplattformvarit,ochkringvadmanskallsamverka.detharinteutredaren kunnatsvarapå.utredarenrekommenderardärförattutifrånenmerkonkret samverkansplanfortsättaattengageramänniskorsomliggerinomochutanfördenätverk somredanärtillgängliga. Isamtalmedkulturföreningarharutredarenfrågateftertipspåmusiker,konstnärereller andrakulturaktörermedannanetniskbakgrundänsvensk.dennainformationharintevarit heltlättattfåtadelav.utredarenanarattdetfinnsflerkulturaktörerinordostmedbasi olikaetniskagruppersominteblirsynligaidenhärrapporten.ettviktigtfortsattarbeteär attförsökanådessaaktörerförengemensamsamverkansplattform. Enmerfördjupadanalysavdekulturföretagaresomredovisatsidennautredningskullege entydligarebildavvarolikaverksamheteräretablerade.aspektersomnärföretagen etableradesigochomdetfinnsklusteravliknandekulturföretagiolikaområdenvore värdefulltatttaredapåförattkunnadrivaochutvecklakultureninordost. Idennautredninghar,somtidigarenämnts,fokusidenicke offentligaaktörsgruppenvarit påregistreradekulturföreningar.kulturutredarenharförsöktattfåtadelavlistadeaktörer blandannathoskroochkulturivästsamthyresgästföreningen(gällandegårdsföreningar medinriktningmotkultur).dettaharvisatsigproblematiskt;mångaorganisationerlämnar intesnabbtutinformationomsinalistademedlemmar.tilldetkrävsmötenoch beslutsprocessersomtartid.kulturutredarenrekommenderarettfortsattarbetemedattfå tagpådessaaktörer. Iutredningenharintehellerreligiösaorganisationerskulturellaverksamhetermedtagits.För en(virtuell)samverkansplattformvoredetmåhändaintressantatthameddessa. DetsammagällerförbostadsbolagochföretagmedengagemangiÖstraGöteborgochi Angered. UtredarenharavinformanterfrånAngeredfåttenlistamednamnpå kändisar som kommerfrånangered.dessanamnkanvaraintressantaatthamedpåenhemsidaföratt marknadsförakultureninordost.utredarenharidagslägetintetillgångtillenliknandelista 26

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Utveckling Nordost 2011-2013 Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling Bidra till hållbar

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt Samarbete och ökat förtroende SAMARBETE OCH ÖKAT FÖRTROENDE MARIE FRIDOLF Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt proble matik så att de återfår arbetsförmågan (Andersson

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun.

Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter, Sundsvalls kommun. ALLAS BIBLIOTEK Studiedag i Kulturmagasinet, Sundsvall den 10 april 2014 Arrangör: ZY-föreningen Våra nationella minoriteter och minoritetsspråk Pirjo Linna Avarre, samordnare för nationella minoriteter,

Läs mer

KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan. 2015-05-29 Johan Blaus

KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan. 2015-05-29 Johan Blaus KLOSS Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan 2015-05-29 Johan Blaus Varför initierade KTH ett projekt om samverkan? Svenska lärosäten kan förstärka sin förmåga att arbeta strategiskt med samverkan

Läs mer

Hållbar utveckling vt 10

Hållbar utveckling vt 10 Sofie Ahlgren Olsson Gunnesboskolan, Lund Mentor/handledare: Olle Nyhlén Johansson 17/5 21/5 2010 Hållbar utveckling vt 10 Hur skiljer sig luftkvalitén i ett klassrum beroende på tid på dygnet? 1/6 Innehållsförteckning:

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Jakt- och Fiskesamerna

Jakt- och Fiskesamerna SAMETINGSVAL 2013 Jakt- och Fiskesamerna för rättigheter till alla! jofs_broschyr.indd 1 2013-04-05 17:51 rättigheter til Hur ska framtidens samiska samhälle se ut? Du kan tillsammans med oss förändra

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Munkedals kommun till 99 % landsbygd till

Munkedals kommun till 99 % landsbygd till Munkedals kommun till 99 % landsbygd 2 Lång tradition av landsbygdsarbete Landsbygdsprogram sedan 1994 9 lokala utvecklingsgrupper Fadderpolitiker Landsbygdsråd Landsbygdsutvecklare Överlevt fem olika

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Besökspunkter i nordöstra Göteborg

Besökspunkter i nordöstra Göteborg Besökspunkter i nordöstra Göteborg Angered Östra Göteborg Visioner och behov för utveckling av attraktiviteten i Angered och Östra Göteborg Utveckling Nordost en satsning från Göteborgs Stad och Europeiska

Läs mer

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli vår kompis du också! Med Kulturernas Karneval vill vi lyfta fram hela det spektrum av kulturformer och kulturuttryck

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Antagen, datum 2011-08-24 Sida 1(4) Riktlinjer för sociala medier Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Intro. Hermods. Länk: http://www.youtube.com/watch?v=vu_d3s XXOY

Intro. Hermods. Länk: http://www.youtube.com/watch?v=vu_d3s XXOY Intro Hermods Länk: http://www.youtube.com/watch?v=vu_d3s XXOY Olin och Ravnskov har blivit Carlberg och Olin (bokstavsordning gäller!) Nils Carlberg, Learnways Maria ao Olin, Medieinstitutet e tutet 45

Läs mer

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg.

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. Nytänkande och utveckling inom hemmatjänst i den västliga värld Samordning av socialtjänst och hälsovård Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. docent,, Islands Universitet Reykjavík,

Läs mer

Välkomna till samråd och workshop!

Välkomna till samråd och workshop! Välkomna till samråd och workshop! Hålltider Vi börjar den 29 augusti, kl 12.00 med lunch. Workshopen startar kl 13.00 med inledning. Eftermiddagen avslutas kl 17.00. Dagen efter börjar vi kl kollas???

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp Rehabilitering, sysselsättning samt begreppet återhämtning.

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel Köpenhamn den 7 8 maj 2011 Förbud mot köp av sexuell tjänst Förbud mot köp av

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Kundundersökning Saluhallen

Kundundersökning Saluhallen Kundundersökning Saluhallen Innerhåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Undersökarens ord... 3 Kommentar kring redovisningen av undersökningen... 3 Bortfall... 3 Undersökningsredovisning... Bakgrund Under 6 har

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Dokumentations- och forskningsprojekt... 5 Stadens skriftspråkliga landskap...

Läs mer

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 5500x-serien De tre nya standarderna SS_ISO 5500x SS-ISO 55000 Ledningssystem för tillgångar - Översikt, principer och terminologi SS-ISO 55001 Ledningssystem

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Rapport från FoU-Norrbotten

Rapport från FoU-Norrbotten Rapport från FoU-Norrbotten Rapport Nr 26:1, 2005 Gemensamma riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd - ett beslutsunderlag framtaget inom projekt Östra Sosam Besöksadress V.varvsgatan 11 971 28 Luleå

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Framgångsrik etablering av nyanlända 2010

Framgångsrik etablering av nyanlända 2010 Inför den stora omorganisationen inom integrationsarbetet! Framgångsrik etablering av nyanlända 2010 Nya reformen i praktiken Ekonomiska förutsättningar och schablonersättningar Effektiva etableringslotsar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Behovsinventering. Kartläggning av individers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Anna Holmgren

Behovsinventering. Kartläggning av individers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Anna Holmgren Behovsinventering Kartläggning av individers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering 2013 01 18 Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning BAKGRUND 3 METOD

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien.

Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien. Maria Skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm Tel: 08 50 65 50 00 / Fax: 08 50 65 50 90 info@iaspis.se / www.iaspis.se Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien. Konstnärsnämnden utlyser ett designresidens

Läs mer

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad Sponsring- Klicka möjligheterna här för att ideella ändra format organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad 1 Klicka här för att ändra format 2 Procentuell utveckling: Klicka här

Läs mer

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem The Capital of Scandinavia Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem Ersättningen baseras på utförd tid / utförda besök Dokumentation och tidregistrering

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Manual Webbaserat Värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning

Manual Webbaserat Värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning Manual Webbaserat Värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning Start Denna manual startar på sidan http://www.spsm.se/varderingsverktyg När du är på den sidan, klicka på knappen Till värderingsverktyget

Läs mer

Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: "Sverige är inne i ond cirkel"

Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: Sverige är inne i ond cirkel Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: "Sverige är inne i ond cirkel" Sverige är inne i en ond cirkel. Men det är få deltagare i den politiska debatten som förstår eller vågar säga att

Läs mer

Gårdsten, tillsammans Välkommen på resan till 2014

Gårdsten, tillsammans Välkommen på resan till 2014 Gårdsten, tillsammans Välkommen på resan till 2014 Detta är en vision och drömbild hur vi tillsammans kan arbeta för att förverkliga våra önskningar och idéer till 2014. Gårdsten - en bra plats att leva

Läs mer

Beviljade projekt. Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag

Beviljade projekt. Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag Beviljade projekt Utlysning 2012: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG, 8 projekt Stödstruktur/samverkan, 4 projekt

Läs mer

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Sven Jansson Programområdesansvarig Överföring & Distribution Elforsk AB 101 53 Stockholm Tel 08-677 27 32 Mobil 0706-99 27

Läs mer

GOteboigs stadsomseum. Rapport. over arkeologisk forundersokning i Goteborgs kommun 1992. Angereds socken nr 2 Hog GOTEBORGS STADSMUSEUM

GOteboigs stadsomseum. Rapport. over arkeologisk forundersokning i Goteborgs kommun 1992. Angereds socken nr 2 Hog GOTEBORGS STADSMUSEUM GOteboigs stadsomseum Nr Rapport over arkeologisk forundersokning i Goteborgs kommun 1992 Angereds socken nr 2 Hog GOTEBORGS STADSMUSEUM RAPPORT OVER ARKEOLOGISK FORUNDERSOKNING. HOG, AN 2. En mycket skadad

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Svenljunga kommuns bredbandsresa

Svenljunga kommuns bredbandsresa Svenljunga kommuns bredbandsresa KommITS Örebro 2013 04 25 Christian Bonfré IT Chef christian.bonfre@svenljunga.se 0325 18446 Först kom el:en Sedan kom. 2004 > 2012 > från 0 till 900 miljoner aktiva användare

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

VIDEO FRAMTIDENS FRÄMSTA KOMMUNIKATIONSMEDEL CHRISTIAN WÅHLIN CTO

VIDEO FRAMTIDENS FRÄMSTA KOMMUNIKATIONSMEDEL CHRISTIAN WÅHLIN CTO VIDEO FRAMTIDENS FRÄMSTA KOMMUNIKATIONSMEDEL CHRISTIAN WÅHLIN CTO OM VIDEOMÖTEN DÅ, NU OCH I FRAMTIDEN TRADITIONELL MÖTESSTRUKTUR Rumssystem. Bokade möten. Mötesvärdar. Mötestekniker. Klienter och telefoni

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen tror på snabbare genomsnittliga prisökningar i Sverige under det kommande året - Men en majoritet

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande ÅRSRAPPORT 2014 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2015-02-26 Innehållsförteckning 1. Om den övergripande kunskapsprocessen... 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN

NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN Professionshögskolornas internationella årskonferens 2015, Aalborg Gudrun Paulsdottir, internationell strateg IE&D Solutions, fd president, EAIE De

Läs mer

Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20

Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20 Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20 Fatjon Peci, projektsamordnare Fredrika Abrahamsson, projektledare Ulla-Britt Pettersson, projektledare Projektplanering

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Får publiceras omedelbart Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden 27 april - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - De svenska hushållen räknar med dyrare bostadsknad - SKOP:s

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET Ingrid Olsson (ingrid.olsson@buv.su.se) Lise Roll-Pettersson (lise.roll-pettersson@specped.su.se) Katarina Flygare Barn-

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda hösten 2013 på

Redovisning av enkäter genomförda hösten 2013 på Redovisning av enkäter genomförda hösten på Hjortmossens fritidsgård Kronan fritidsgård Lexingtons fritidsgård Sjuntorps fritidsgård Skogshöjdens fritidsgård Storegårdens fritidsgård Strömslunds fritidsgård

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Användarperspektivet och teknikperspektivet

Användarperspektivet och teknikperspektivet Användarperspektivet och teknikperspektivet För att förenkla så måste vi ständigt utveckla! Om lärare och elever behöver utbildning i Skola24 har vi misslyckats. Den osynliga tekniken är den bästa tekniken

Läs mer

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar Eastfield s Linedancers Club Reviderad 2011-11-16 vid extra medlemsårsmöte. 1 Föreningens namn och mål Org.nr.: 802437-4764 Föreningsstadgar Föreningens namn är Eastfield s Linedancers Club (EFLD). Dess

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2005-12-13 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2005-12-13 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Tid: 13 december kl 9.00-13 Plats: Gamlestadens fabriker, hus B2, vån 4, Konservatorsateljén Närvarande: Ledamöter: Anna Johansson

Läs mer

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015 MINNESANTECKNING 1(5) Dnr 851-5351-2015 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 040-25 26 54 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse

Läs mer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer ABLC erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer 2 COACHANDE LEDARE Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

lnnehåll Hållbart boende i Gårdsten

lnnehåll Hållbart boende i Gårdsten Gröna Gårdsten! G årdstensbostäders verksamhetsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med omtanke om människorna, som själva tar en aktiv del i sin livs- och boendemiljö. Genom sitt metodiska mobiliserings-

Läs mer

VÅGA TA BETALT Business Boost

VÅGA TA BETALT Business Boost VÅGA TA BETALT Business Boost För dig som gått utbildningen Våga ta betalt och vill lära dig mer & verkligen börja använda de 5 nycklarna till framgångsrik försäljning i din vardag. 4 veckors distansutbildning

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Göteborgs Stad öppnar ett kontaktcenter för att göra det enklare för boende, besökare och företag att kontakta staden

Göteborgs Stad öppnar ett kontaktcenter för att göra det enklare för boende, besökare och företag att kontakta staden Göteborgs Stad öppnar ett kontaktcenter för att göra det enklare för boende, besökare och företag att kontakta staden 2010 beslutade kommunstyrelsen att Göteborg ska få ett kontaktcenter 2012 En del i

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

FRI BLADET. Rapport från FRI-mötet på Torekällberget i Södertälje den 7 8 september 2010

FRI BLADET. Rapport från FRI-mötet på Torekällberget i Södertälje den 7 8 september 2010 FRI BLADET December 2010 Samarbetsblad för svenska friluftsmuseer Redaktör: Cortina Lange, Stiftelsen Skansen, Box 27807, 115 93 Stockholm, Tel. 084428004, E-post: cortina.lange@skansen.se Bästa FRI-vänner!

Läs mer

Avdelningen för externa kontakter. Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström

Avdelningen för externa kontakter. Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström Avdelningen för externa kontakter Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström Huvudmålet för verksamheten är att generera uppdrag inom utbildning och forskning samt donationer och allmän goodwill till

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och brottsbekämpning på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars attityder

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi. Aukt. spec. i klin. sexologi Malmö högskola www.lofgren-martenson.com

Läs mer

VÅR FRAMTID I VÅRA HÄNDER. Tack till alla deltagare, medverkande och Tillväxtverket

VÅR FRAMTID I VÅRA HÄNDER. Tack till alla deltagare, medverkande och Tillväxtverket VÅR FRAMTID I VÅRA HÄNDER Tack till alla deltagare, medverkande och Tillväxtverket FÖR ETT ÅR SEDAN. Mona Roos, ordförande Företagsringen Eva Nordlund, Resurs X FRÅGAN I DAG Sker utveckling mest och bäst

Läs mer