SAMVERKANSPLATTFORM NORDOST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMVERKANSPLATTFORM NORDOST"

Transkript

1 SAMVERKANSPLATTFORMNORDOST EnutredningomkulturaktöreriAngeredochÖstraGöteborg PiaFagerbergförUtvecklingNordost

2 Sammanfattning DenhärrapportenredogörförvilkakulturaktörersomfinnsiAngeredochÖstraGöteborg samtvaddeharförbehovavensamverkansplattform. Enanalysavantaletkulturföretagarerespektivekulturföreningarinordostvisarattdeti AngeredfinnsnågotflerkulturföreningaräniÖstraGöteborg.IÖstraGöteborgfinns däremotdubbeltsåmångakulturföretagsomiangered. Formellaochinformellakontaktersamtlångarelationermednyckelpersonerangessomen förutsättningförlyckadesamverkansplattformariallmänhet.oftaärtillgångtill,ellerbrist påkultursamordnareavgörandeföromsamverkansprojektbliravellerej. Förlyckadkommunikationochinformationsspridninginordostärdetpersonligasamtalet viktigt.informanternaanserattsamtaletärminstlikabetydelsefulltförattnåuttill människorsomtraditionellannonseringochinformationviahemsidorpånätet. Biblioteken,skolor,fritidsgårdar,kulturföreningar,kulturentreprenörer,företag, företagarföreningar,kommunen,projektverksamheter,bostadsbolagochstadsdelariandra städermedliknandeförutsättningarsomnordostärnågraexempelpåaktörersommånga informanteranserärviktigaatthamedpåengemensamvirtuellplattform. Önskvärdafunktionerpåenhemsidaär,enligtinformanterna,ettkalendariumsomberättar vadsomhänderinordost,informationomvarochhurmankansökapengar,samtvardet finnsledigalokaler,möjlighetattkunnalänkatillenegenhemsidaförattgörareklamför denegnaverksamheten,ochinformationomvilkakulturaktörersomborinärhetenochvad dearbetarmed. Närdetgällersamverkansprojektgenerelltvillinformantersamverkaomexisterande resurser,ordnagemensammahögtidsdagar,haseminarierochworkshopsihop,samt samverkamedlokalaföretagarföreningar. Kritikmotenvirtuellplattformföraktörermedintresseförkultureninordostäratttidigare hemsidorförkulturaktörerinordostinteanvänts.informanternaharocksåpekatpå svårighetermedatthauppdateradinformationomaktuellakulturaktörerpåenhemsida. Majoritetenavintervjuadeinformanterärändåpositivtinställdatillengemensamvirtuell plattformsålängedetinteinnebärmerarbeteidenordinarieverksamheten. 2

3 INNEHÅLL 1.BAKGRUNDsid Syfteochfrågeställningarsid Metodochurvalskriteriersid Definitionavbegreppsid Problemiutredningsarbetetsid Informantersid Strukturellaskillnadermellanstadsdelarnasid.11 2.INFORMANTERSSVARsid Erfarenheteravsamverkansprojektsid Erfarenheteravfungerandekommunikationskanalersid Offentligaaktörersid Behovsid Farhågorsid Icke offentligaaktörersid Behovsid Farhågorsid Aktörerfråncentrumsid.20 3.RESULTATsid.22 4.SLUTSATSERsid Vilkaskallsamverka?sid Varförskallmansamverka?sid ÄrNordostensamverkansplattform?sid.25 5.FÖRSLAGPÅFÖRDJUPATUTREDNINGSARBETEsid.26 6.BILAGOR 3

4 1.Bakgrund UtvecklingNordostärettavSverigesstörstaEU projektinomstadsutvecklingochkommer attpågåmellanår2011och2013.projektetägsavdetkommunalabolagetutveckling NordostABochskerisamverkanmedBusinessRegionGöteborgABoch stadsdelsförvaltningarnaangeredochöstragöteborg,lokalförvaltningen,park och naturförvaltningensamttrafikkontoret. UtvecklingNordostsverksamhetbestårav18olikaaktiviteter.Enavaktiviteternaäratt utvecklaensamverkansplattformförkultureninordost. Måletmedplattformenärattdriva,samordnaochutvecklaettstärktsamarbetemellan kulturaktörermedintresseförnordost 1. UtvecklingNordostskallsamlaaktörermedintresseförkulturförattidentifieraenuthållig metodförattanvändakultursomverktygförutvecklingochtillväxtinordost Syfteochfrågeställningar Förattkunnainitieraensamverkansplattformföraktörermedintresseförkultureninordost krävsvissagrundläggandekunskaperomvilkaaktörersomfinnsochvilkabehovdehar. Denhärrapportenssyfteärattredogörafördekulturaktörersombor,verkarellerbedriver verksamhetinordost 3.Rapportenssyfteärocksåattredogöraförbehovavochönskemål omhurensamverkansplattformbörutformas. IrapportenanalyserasinformanternassvarmotUtvecklingNordostsmålmed samverkansplattformen,dvsattdriva,samordnaochutvecklasamarbetetmellan kulturaktörer. Förattbättreförstådenverklighetaktörernaärverksammairedogörskortfattatför strukturellaskillnadermellanstadsdelarnaangeredochöstragöteborg.rapporten beskriverocksåinformanternaserfarenheteravsamverkansprojektoch kommunikationsmönster. Utredningensgrundläggandefrågeställningarär:Vilkakulturaktörerfinnsinordost?Hurser derasbehovavensamverkansplattformut? 1 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab,konsultenannastenlöf Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab,konsultenannastenlöf ProjektetsprimäramålgruppenligtTillväxtverketsbeslut ProjektStadsutvecklingiNordost.Sid.3 4

5 1.2.Metodochurvalskriterier Rapportenbeståravtvådelar.Gemensamtfördelarnaärattkulturaktörernasorterats geografisktiområdenaangeredochöstragöteborg.enmindregruppaktörersomverkari centralastadenharocksåmedtagitsiundersökningensandradel. Denenadelenavrapportenredovisardekulturaktörersomidentifieratsinordost.Delistade kulturaktörernaidenhärdelenavkartläggningenhartagitsframmedhjälpav branschregister 4 samtföreningsregister 5.Dennadelavrapportenredovisasiseparata bilagorochbeståravenlistningavaktörersamtenbeskrivningavderasverksamhet(idefall utredarenhittatsådaninformation)samtkontaktuppgifter. Denandradelenavrapportenbeståravenredovisningochanalysavfemtiotvågenomförda intervjueravkulturaktörerinordost. EftersomUtvecklingNordostriktarsigtillbefolkningmellan18 65år 6 harbarnoch pensionärersamtverksamhetersomprimärtriktarsigtilldennagruppexkluderatsivalav informanter.itvåfallharundantagdockgjorts,ettfrånvarderastadsdel.dessatvåaktörer ärnavfördans ochmusikverksamhetinordost.deriktarsigäventillaktöreröver18åroch lockardeltagarefrånhelastaden. Kulturaktörernahardelatsinigruppernaoffentligaaktörerochicke offentligaaktörer. Medoffentligaaktörermenaspersonalsomarbetarmedkulturfrågoristadsdelarna. Medicke offentligaaktöreravsesföreningar,nätverk,företagareochfriakulturaktörer. Störredelenavinformanternaidennakategorikommerfrånkulturföreningarinordost 7. Definitionenavvilkaföreningarsomfallerunderkulturkategorinhargjortsisamrådmed kulturkoordinatorförutvecklingnordost.renodladeidrottsföreningarharintemedtagitsi undersökningen.idrottsföreningarsomävenharannanverksamhethardäremottagitsmed. Stadsdelarnasföreningskonsulterharhjälpttillmedattidentifieraviktigakulturföreningari området. Enskildaaktörerharvaltsutmedhjälpavtidigareinformanterssvar,företagsregisteroch kulturutredarensochkulturkoordinatornsnätverk. KategorinkulturföretaghartagitsframavkulturkoordinatornisamrådmedBRG(Business RegionGöteborg). Vissainformantertillhörbådekategoriernaoffentligaktörochicke offentlig.dettakan 4 SNI2007.UrvalmedhjälpavBRG.Uppgifterfrånmars ÖstraGöteborgsföreningsfolder2011.IAngeredharlistortillhandahållitsavföreningskonsulenteri stadsdelenokt nov EnligtdirektivfrånUtvecklingNordostprojektledareSusanRunstenokt UtvecklingNordosthargenomförtenseparatstudieavföretagareiNordost. 5

6 exempelvisinnebäraattenanställdpersoniförvaltningenocksåärengageradi kultursektornprivat.informantenhardåplaceratsidenkategorisombedömtsmest relevantavkulturutredaren. Itvåfallharintervjuergenomförtsövertelefon.Övrigaintervjuerhargenomförtsvid personligamöten.inågrafallintervjuadesflerinformantersamtidigt.intervjuernahar inlettsmedattutredarenharinformeratomutvecklingnordostsövergripandeverksamhet samtplaneradekulturaktiviteter. Intervjuernaharbaseratspåiförvägdefinieradefrågeställningar.Isjälvasamtalethardock intervjuarenförhållitsigfritttillexaktaformuleringar;varierandespråkförståelseochandra omständigheterharmedförtattfrågornaanpassatseftersituationenskrav. Tillfrågadeinformantersvillighetochmöjlighetattställaupppåenintervjuharvarit avgörandenärdetgällervilkarösterdennarapportåterger. 1.3.Definitionavbegrepp Begreppetkulturdelasvanligeninienhumanistiskochensamhällsvetenskapligförklaringsmodell.Detharävengjortsidenhärutredningen.Begreppet(ochmetoden)kulturplanering hartillvissdelocksåanvänts. Denhumanistiskatolkningen,somocksåbrukarkallasdetsmalakulturbegreppet,innebär attkulturärsynonymtmeddekreativakonstarterna,detvillsägakonst,musik,arkitektur, dans,etc.ensamhällsvetenskapligtolkning,ellerdetbredakulturbegreppet,användertermenkulturförattförklaraettsamhällesellerensubkultursidentitetochnormer. DenhumanistiskatolkningenavbegreppetåterfinnsiGöteborgsStadskonstpolitik 8.Kulturbegreppetinnebäridennatappningnågonformavproduktiondärenvaraellerentjänstär resultatet.förteckningenavkulturföretagidenhärutredningentaravstampiyrkensom tillhörarbetsförmedlingenkulturochmedia 9.DenhumanistiskatolkningenavkulturbegreppetsvararmotUtvecklingNordostsyfteattfrämjaentreprenörskap 10. DensamhällsvetenskapligatolkningentilldetsomärkulturåterfinnsiGöteborgsStadskulturpolitik 11.Kulturdefinierashärsom devärderingar,traditionerochlivsformersomhåller sammanengrupp,enbefolkningellerettsamhälleiensocialgemenskap 12.IGöteborgs Stadskulturpolitikinbegripsblandannatamatörverksamhet,interkulturellaprojekt,folkbildningochföreningsliv 13.Idenhärutredningenanvändsdensamhällsvetenskapligatolkningenavkulturbegreppetförenfördjupadanalysavinformanterssvar,samtförattsvara 8 Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Senasthämtad påhttp://www.arbetsformedlingen.se/For arbetssokande/cv och ansokan/forkulturarbetare/yrken som tillhor Arbetsformedlingen Kultur Media.html 10 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab.konsultenannastenlöf.sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid.9. 6

7 uppmotutvecklingnordostövergripandemål:attökaattraktiviteteninordost.detbreda kulturbegreppetanvändsocksåförattanalyserainformanterssvarmotkulturtematsdelsyfte:attfrämjajämställdhet. 14 IGöteborgsStadskulturpolitiskastrategifinnsentredjetolkningavkulturbegreppetsom användsinomkulturplanering.denhärtolkningenliggernäradensamhällsvetenskapliga, menärmerfokuseradpåhandlingochkonkretaresultat.syftetmedkulturplaneringäratt skapaenattraktivlivsmiljöinneistaden.häranvändsbegreppetsomettbetraktelsesätt somspänneröverflerafältochöverskridergränsenmellandenprivataochoffentligasektorn,mellanolikaprofessionellaområdenochmellanolikainstitutionellaintressen 15.Grundenförkulturplaneringärattinventeravilkakulturellaresursersomfinnsistaden.Enstad blir,medhjälpavkulturplaneringsperspektivet,enorganismsomisamspelmeddessinvånarefårenegenidentitet 16.IdennautredninganvändskulturplaneringförattbeskrivastadsdelarnaAngeredochÖstraGöteborgsstrukturellaskillnader,samtirapportensavslutande analys. Interkulturalitetärentermsomknyterantilldetbredakulturbegreppet.Interkulturalitet utgörsavmångfaldocholikheter,ellermedettannatorddiversitet.begreppet interkulturell beskriverenprocess,enömsesidighet,endialog.denhärutredningenanvändersigav termenförattbeskrivaenmöjligsamverkansplattforminordost. Begreppet samverkansplattform harvaritcentraltiutredningen.ordet samverkansplattform ärinteuniktförutvecklingnordostförstudie.begreppetsanvänds påflerahålliformellasammanhang.menvadbetyderdetegentligen?såhärstårdeti Svenskaakademinsordbok: 17 SAMVERKAN.avl1] 1)till1,omförhållandetattpersonerl.grupperavpersonersamverka;samarbete;samordnadverksamhet;äv.övergåendeibet.:medverkan. Samverkan med ngn. Fruktbärande samverkan. Här fordras en samverkan mellan allaberördaparter.samverkanmellanpolitiskapartier. Isamtalmedinformanternaharbegreppet samverkan ändratstill samarbete.en förklaringtilldennaändringkanvaraattintervjuadeaktörertolkatbegreppetsamverkan utifrånettgörande,därsamarbetetärifokus.ordetsamverkanärförmodligenvanligarei politiskadokumentänikulturaktörersvardagsspråk,ochantydermöjligtvisettmerpassivt förhållningssätt.enverkanärsnarareeneffektänenaktivitet.såhärförklarasordet samarbete isvenskaakademinsordbok: 18 SAM ARBETE~⁰²⁰.arbete(sed.o.4 6)tillsammans(medngnl.ngrail.för ngt);samverkan(avl.mellanngra);gemensamtarbete;äv.;medverkan;isht förräv.konkretare,omgemensamarbetsuppgifto.d.;jfr arbeta2.lbä29 14 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab.konsultenannastenlöf.sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Hämtad frånhttp://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 18 Hämtad frånhttp://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 7

8 Ännuettbegreppmedmångatolkningsmöjligheterär plattform.utredarentolkar begreppetsomenavgränsadkontaktyta.informanterssvarharhjälpttillattkonkretisera hurenplattformförkulturaktörerkanseut.svenskaakademinsordboklistarmånga förklaringaravordet plattform.denbetydelsesommestliknarutvecklingnordostssyfte är: PLATTFORM 19 l.sommankanutgåfrån:grundval,grund,basis;särsk.om(gemensam) grundvall.basisföråstadkommandeavsamförståndl. Innebördenochbetydelsenavordet samverkansplattform tolkadesidenhärutredningens börjanfrittavtillfrågadeinformanter.efterettförtydligandeomutredningenssyfteändradesbegreppettill"virtuellsamverkansplattform".dettabegreppkomimångaintervjueratt ändrastill"gemensamdatabas"avintervjuarensjälv,ochivissafalltill"databank"avinformanten. 19 Hämtad frånhttp://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 8

9 1.4.Problemiutredningsarbetet Göteborgvartidigareindelati20stadsdelar.1januari2011genomfördesenstadsdelsreform,därGöteborgdeladesini10stadsdelar.AngeredochÖstraGöteborgbefinnersigdärförienomorganiseringsfas.Nyanställdpersonal,nyarutinerochnyttansvarsområdeför stadsdelarnaharivissafallförsvåratutredningsarbetet. KulturutredarenhariutredningenlättarekunnatnåoffentligakulturaktöreriAngeredäni ÖstraGöteborg.Kulturutredarenharhaftsinformellaanställningochsinhuvudsakliga arbetsplatshosstadsdelsförvaltningenangered,vilketkanhapåverkattillgänglighettill offentligaaktörerattintervjua.kulturutredarenharerfaritattdetiangeredfunnitsfler initieradekulturtjänstemäniochmedblåställetsolikaprogramverksamheter.detta avspeglasirapportensomharnågotflerinformanterfrånangered. Utredarenharisammanställningenochurvalavkulturaktörervaltatthellreinkluderaän exkluderaaktörersomtangerarurvalskriteriernasgränser.trotsdettaärdethögsttroligtatt relevantaaktörerförbigåttsidennautredning.dettaharisåfallinteskettmedavsikt,utan berorpådenstorabefolkningsmängdsomutredningentagitavstampi.utredningensöker intehelleravtäckaenobjektivsanning,utanförsökersnararebelysabehovstendenser,samt redovisaenungefärliglistningavderelevantaaktörersomjustnuarbetarmedellerär intresseradeavkultureninordost.uppgifteromkulturföretagochkulturföreningaridenna rapportärdärförungefärliga.slutsatseromhurföretagochföreningarärfördelademellan stadsdelarnaskalltolkasutifråndennabakgrund. Iendelfallharkulturutredarenhaftsvårtattfåkonkretasvarpåsinafrågorpågrundav informanternasdåligaerfarenhetavtidigareprojekt.detgörattdennastudieintekan återgetydligasvarfrånallainformantergällandevilkaönskemåldeharomutformningenav ensamverkansplattform. Ettstortproblemiutredningenharvaritsvårighetenattkommaikontaktmedkulturaktörer somintefinnsmediförenings,ellerföretagsregister,ellersomintekännernågraav stadsdelensofficiellanyckelaktörer.dettagällersärskiltföraktörermedannanetnisk bakgrundänsvensk. 9

10 1.5.Informanter Aktör Angered Östra Centrum Göteborg Föreningarochnätverk Företag Friaktör 4 2 Offentligaaktörer Summa Summaallaintervjuadeaktörer:52 Kommentar Dentotalasummaninformanterärstörreän52,dåvissaaktörer,texföreningar,hadeflera representantermedunderintervjun.siffran52ståralltsåföraktörskap,inteindivider. IAngeredkomövervägandedelenavföreningarnafrånHammarkullen. IÖstraGöteborgkomövervägandedelenavföreningarnafrånBergsjön. Fåaktörerkommerfråncentrumblandinformanterna.Denoffentligaaktörenbestodav informanterfrånenavgångsklassblivandekulturarbetare. 10

11 1.6.Strukturellaskillnadermellanstadsdelarna AngeredharnågotflerkulturföreningaränÖstraGöteborg 20.Mångaavföreningarfinnsi HammarkullenochärkoppladetillHammarkullekarnevalensårligaaktiviteter.Iochrunt Hammarkullenfinnsutveckladesamverkansprojekt,delsföreningaremellan,delsmellan föreningarochandraaktöreristadsdelen.ihammarkullenfinnsocksåfolketshus, FolkhögskolaniAngeredochCentrumförurbanastudierdärGöteborgsuniversitetoch Chalmersharverksamheter. Angeredharocksåflerakulturinstitutioneriområdet,kulturhusetBlåställetochkulturATOM samtangeredsteatern. Angeredgymnasietharsedanlängehaftolikaestetiskalinjer.Detestetiskaprogrammetmed inriktning Nymusik harenligttreavvarandraoberoendeinformanterhaftenstor påverkanpåutvecklingenavmusikerfrånområdet.angeredsgymnasietsestetiskalinje Ny musik flyttarläsåret2012/2013frånstadsdelen. 17. Kommentar Dettotalaantaletkulturföreningarmedräknadeidenhärutredningenär104.52styckenavdemfinnsi Angered.44styckenåterfinnsiÖstraGöteborg.4föreningarharpostadresspåannanort.4ärföreningarmed endastmejladress. Cirkeldiagrammetärbaseratpåföreningarspostadressorter.Föreningarharivissafallbesöksadressien stadsdelochpostadressienannan.enstakaföreningarsomharpostadressortienannanstadsdelmensom enligtuppgiftäraktivainordosthartagitsmed. 11

12 ÖstraGöteborgharflerföretagkoppladetillkulturistadsdelenjämförtmedAngered 21. IGamlestadenfinnsBalettakademin.Enligtuppgiftfråntvåavvarandraoberoende informanterbormångaavakademinseleveriområdetunderskoltiden.nära BalettakademinliggerHiphopakademinsomdrivsmedhjälpavstudiecirklari StudieförbundetVuxenskolansregi.EnligteninformantfrånKonstnärernasRiksorganisation borocksåmångakonstnäreriområdet. MellanspårvagnshållplatsernaSKFochBellevuefinnsBergrum211.Bergrum211drivsav föreningengöteborgskultureventsomhyrutlokalenförfester,utställningar,etc.nära hållplatsenbellevueharocksåenpopulärjazzklubb,bellevuejazz,startatssomlockar besökarefrånhelastaden. IBergsjönärföreningarnauppdeladeiolikaområden.FöreningarnaruntRymdtorgethar längevaritdrivandeförattstartaettkulturhusiområdet.kulturföreningenbob(bergsjön ochboende)startades2001ochharsedandessarbetatmedolikakulturprojektibergsjön. Bobharblandannatarbetatförettinternationelltkulturhusiområdet.KonstensPlats 22,ett stortkonstnärsprojektsomblandandrainvolveradelokalakonstnärer,satteområdetifokus under BobssamarbetemedkonsthögskolanValandresulteradeocksåikursen BergsjönPublic tillsammansmedCaliforniaCollegeoftheArts Kommentar DettotalaantaletkulturföretagiNordostidenhärutredningenär företagfinnsiÖstraGöteborg.78i Angered.GrafenvisardeföretagsomharpostadressortiNordostsamtdesomharbesöksadressortiområdet. 22 KonstensPlatsThePlaceofArtEstherShalev Gerz.ArtMonitorno2/ Bergsjönpublic.ArtandsocialpracticeinGothenburg soutermostsuburb.konsthögskolanvaland, Kulturföreningenbob,CaliforniaCollegeoftheArts. 12

13 2.0.Informanterssvar 2.1.Erfarenheteravsamverkansprojekt StorstadssatsningenochdesseffekterärviktigförUtvecklingNordostplanerpåattstartaen samverkansplattform.enkortbeskrivningavstorstadssatsningenärdärförpåsinplats. Storstadssatsningenklubbadesigenomavriksdagen1998ochgenomfördesmedpengarfrån bådestatenochkommunen.övergripandemålistorstadssatsningenvarattge storstadsregionernagodaförutsättningarförlångsiktigthållbartillväxtochskapanya arbetstillfällen,samtattbrytadensociala,etniskaochdiskriminerandesegregationeni storstadsregionerna. 24 IGöteborgvardetområdenaBergsjön,Hjällbo,GårdstenochNorraBiskopsgårdensom ingickisatsningen.storstadssatsningenpågickigöteborgmellanår därberörda institutionerisamhällethadeuppdragattsamverkameddetlokalaföreningslivet.kritiken motstorstadssatsningenhariefterhandhandlatblandannatomattdeninteresulteradei någrapermanentastrukturellaförändringar.projektsomstartadesunder storstadssatsningenkundeöverlagintefinansierasavberördakommunerefter Det fannsheltenkeltingapengar. IbådeÖstraGöteborgochiAngeredharinformanterfrånförvaltningarnamederfarenhet frånstorstadssatsningenuttrycktviktenavattredaninledningsvistänkapåvadsomkommer atthändaefterdetattsatsningenutvecklingnordosttarslut.vemförvaltarkunskapochdet fortsattaarbetetmedutvecklingnordostssamverkansplattform? EninformantfrånAngeredmedstorstadssatsningenitankarnasägerattdetinteärhållbart attbyggaverksamhetersomäravhängigaeldsjälarsideellaarbetskraft.informantenmenar attförvaltningenskaförvaltamänniskorsidéer,intekrävagratisarbete. Ävenendelicke offentligaaktörerfrånstadsdelarnahadevaritmedunder storstadssatsningen.deharallaliknandeerfarenheter.eninformantfrånöstragöteborg menarattdetärorealistisktattstartaprojektsomkräverideelltarbete;mångaiområdet jobbarpåfamiljeägdaföretagochharintetidochorkattjobbamer InformanterfrånförvaltningeniÖstraGöteborgbeskriverattdetförnärvarandeärendålig relationmellanföreningslivetiområdetochförvaltningen. Mellan fannsdeti ochmedstorstadssatsningenenpottmedpengarsomintevaröronmärkta,vilketinnebaratt detvarlättattstödjalokalainitiativ.dettasägereninformantochförklararattmaninte 24 propositionen 1997/98:165,Utvecklingochrättvisa enpolitikförstorstadenpå2000 talet.sid Integrationspolitikipraktiken EnutvärderandefallstudieavStorstadssatsningenpåBergsjönsbibliotek.TanjaKemppainen EmmaMakkonen.Magisteruppsatsibiblioteks ochinformationsvetenskapvidbiblioteks ochinformationsvetenskap/bibliotekshögskolaniborås.2006:136issn Sid.27 13

14 längreharsammaresurseriförvaltningen,vilketkanvaraenorsaktillmissnöjetbland föreningarna.andraorsakertillmissnöjetblandföreningarnaiöstragöteborgkan,enligt sammeinformant,ocksåvarastadsdelsreformensomgenomfördes1januari2011. Reformeninnebarenflyttavförvaltningenslokaler.Förrhadeföreningarnäratill förvaltningenibergsjön,detharmanintelängre. Eninformantidenprivataaktörskategorinsägerdäremotattstorstadssatsningenvarett dåligtsamverkansprojektjustföratt manfåttenbuntmedpengarsommandeladeutlite godtyckligt,utanenövergripandeplan.sammainformantärkritiskmotförvaltningenoch sägerattdenoftaharen uppifrånattityd.informantenanserattdetsaknasenstark visionäriförvaltningensomkanståförkontinuitet. Enannanerfarenhetfrånstorstadssatsningenssamverkansprojektsomframkomisamtal medinformanterhandladeomviktenattengagerafleragrupperochatt allaärvälkomna, ävenomdetärtillexempelsomaliersomanordnarsåärävenromervälkomna.utredaren tolkarinformantensuttalandesomattdetvarenavutmaningarnamedverksamheten informantenvarengageradiunderstorstadssatsningen:attinkluderaochengageraolika etniskagrupperisammaeventkrävermålmedvetetarbete. Ettsamarbetemellanförvaltningar,föreningarochpolitikergällandekulturfrågorinitierades avföreningenbak(bergsjönsochangeredskulturnätverk).bakstartadesav KulturföreningenbobochBlåställetmedhjälpavKvinnocentraochdåvarande Angeredsateljén.Samarbetetnämnsavflerainformanter,bådeoffentligaochicke offentliga aktörer.samverkansplattformensombakstartadeärisammanhangetintressanteftersom kulturnätverketsträcktesigöverfleragränser,bådestadsdelsgeografiskaoch organisationsmässiga.samarbetet,sombestodiregelbundnaträffarmedsamtaloch kulturarrangemang,falleradeeftersomingenavföreningarnahademöjlighetattideellt arrangeraträffarna.detsaknadesheltenkeltpengartillensamordningstjänst. Ettannatexempelpåsamverkansarbetedärkulturföreningenbobvarinblandadsomnämns avfleraaktörerärkonstensplatsibergsjön.eninformantbeskriverdetsomettlyckat samverkansprojektmedmotiveringenattdetvarvälförankratbådelokaltochcentralt. Informantenmenarattsammansättningenavteametsomjobbademedprojektetvarviktigt fördessframgång.teametutgjordesavseriösanyckelaktörermedegnanätverk. TillsammansmeddeninternationellterkändakonstnärenEstherShalev Gerzoch38 konstnärerfrånstadsdelenbergsjönskapadesvideoinstallationentheplaceofartsom2006 visadesitvådelar.denenadelenvisadesibergsjönscentrum,denandrapågöteborgs Konsthall.Videoverketutgjordesavinspelningaravde38konstnärernassvarpåfrågorna Hurskulledudefinierakonst? och Varfinnsdenplatsdärkonstenägerrum?. 26 InformantensomanserattKonstensPlatsvarlyckatärsamtidigtkritisktillattdelokala 26 KonstensplatsThePlaceofArtEstherShalev Gerz.ArtMonitorno2/2008.GöteborgsUniversitet.Göteborgs Konsthall.Sid.7 14

15 konstnärersomblivitintervjuadeiprojektetfickdåligtmedåterkoppling.iställetföratt användasigavkonstensplatssomenbasförattgåvidaregjordemanennyundersökning, vilketskapadeenuppgivenhethosdesomvarinvolverade,berättarinformanten. InförplaneringenavVärldskulturmuseetanordnadesettantalsåkallad stafettmiddagar på BlåställetiAngered.Desomdeltogpåenmiddagskulle,såvittkulturutredarenförstått, bjudainengästförnästaplanerademiddag.påsåsättgenomfördesettantaldiskussioner ochmiddagarnablevettsättattnätverkaochknytakontakter.stafettmiddagarnaanges ocksåsomettlyckatsamverkansprojektaveninformant.denromskafestivaleniangered nämnsocksåsomettlyckatsamverkansprojekteftersom denkanaliseradeettbehovsom fannsihelanordost.denromskakulturfestivalenstartadesblandandraavnuriselimfrån denromskamusikorkesternsvartazafirerochpågickmellan påBlåstället. DeltagareochpubliktilldenRomskafestivalenkomfrånbådeÖstraGöteborgochAngered. FlerainformanteransågattkursenTheMusicCollegepåFIA(FolkhögskolaniAngered)är braexempelpåsamverkan.themusiccollegeärettsamarbetemellanfiaochhögskolan förscenochmusikigöteborg. JanÅkeRybergsomarbetarsomsamordnareförVisionAngerednämnsavfleraickeoffentligaaktörerfrånAngeredsomencentralgestaltförtillkomstenavgoda samverkansprojekt. 2.2.Erfarenheteravfungerandekommunikationskanaler Blanddeinformantersomtillhörgruppenoffentligaaktöreridenhärutredningenarbetar ungefärhälftenidirektkontaktmedmedborgarnainordost.debeskrevviktenavinformella, muntligakontakterdelsförattnåutmedinformationomsinverksamhettillmedborgare, delsförsamverkanmellanolikaaktörer.kontaktmednyckelpersoner,exempelvisi föreningar,angavssomcentraltförsamverkansprojekt.kulturutredarenuppfattardetäven somattinformantersomarbetadeidirektkontaktmedaktörer,tillexempelbibliotekarier ellerföreningskonsulter,fungerarsomeninformationskanalmellanaktörerochförvaltning. Informanternämndeocksåinformationviahemsida,facebook,flyers,affischeroch annonseringimetroochgpsomviktigtförattnåuttillenintresseradallmänhet,inklusive kulturaktörer. Blanddeinformantersomtillhördegruppenicke offentligaaktörernämndesinformella, muntligakontaktersomdetviktigastesättetattlockadeltagaretillaktiviteter,tillsammans medannonsering,informationvianätetochflyers.mångaföreningarsomhaftlikartad verksamhetochåterkommandearrangemangimångaårbeskrevhurdeknappt annonseradeomsinverksamhetalls;folkkomändå. Ävenengeografisknärhetframkomsomviktigtgällandevilkakommunikationskanalersom fungeradebra,dvsdeaktörersomlågfysisktnäradenegnaverksamhetenvardeman 15

16 främstkommunicerademed. Närdetgällersamverkansprojektmellanfleraolikaaktörerframstodkontaktenmed nyckelpersonersomcentral.samverkanbeskrevshärsomresultatetavenlångoch ömsesidigrelation.iöstragöteborgberättademångaaktörer,somannarsvarkritiskatill förvaltningen,attdehadeenmycketgodrelationtillföreningskonsulentenochviktenav dennesarbete. IAngeredvardetfleranyckelrelationersombeskrevssomcentralaförattskapa samverkansprojektöverorganisationsgränserna.utredarenuppfattadedetsomattbåde formellaochinformellakontaktnätmedolikaviktigaaktörervaravgörandeför kultursamverkansprojekt. 2.3.Offentligaaktörer Behov Hurkantjänstemänkanaliseragodaidéer? Hurkanmanfåkommunen,stadsdelenigod samverkanmedaktörer? Enundranöverhurförvaltningarskallkunnasamverkamedföreningarochenskilda initiativstarkaaktörerpåettadekvatsättharframförtsavtjänstemänfrånbåda stadsdelsförvaltningarna.eninformantuttryckersigsåhär: Iblandblirdetproblemnären aktivpersonhopparöverallastegikedjanochdirektgårtilldenhögstachefen.hurtarman tillvaraensådanaktivpersonsengagemangochvilja?mankanintefavoriseranågonfrån kommunenssida. Önskemålomjuridiskaklargörandenhursamverkanmellanförvaltning,ideellaaktöreroch företagekonomisktbörgåtillikultursektornharframförts.eninformantförklararattdetär problematisktattkommunenstjänstemänhariuppdragattgynnaföretagsamhetmen samtidigtharupphandlingsreglerattförhållasigtill. Ettproblemnärdetgällerfördelningavstödtillkulturföreningarärattnärföreningarna skaffarnågonanställdärdeintelängreenideellförening.mångaföreningarharanställda somgårpålönebidrag,sägerenannaninformantsomarbetarmotföreningslivet. Informantersuttalandenfrångruppenoffentligaaktörerantyderocksåattdetfinnsett behovavochenviljaatttatillvarakulturaktörersinitiativ,mendåligtmedtidtillattgöraså. Dettayttrarsigtillexempeliföljandecitatfråntvåolikainformanter: Detärflerasomringermigochvillhatagpåprivatakulturaktörer,menjagvetintealltid vilkasomfinns. Jagharintetidatttatillvarapådefriakulturaktörersomkontaktarmig. Åsikteromhurenplattformkanutformasuttrycktesblandannatsåhär: 16

17 Enplattformmåstejuintevarafysisk,ochdetmåstejuintehellerbaravaraenplattform. Ettförslagpånågotattsamlasomkring,somgestaltarettbehovsomfinnsibåda stadsdelarna,ärenellertvåfastautomhusscener.scenenellerscenernaskulleförslagsvis intevarainstitutionsägd/autanmöjlig/aattnyttjastillsjälvkostnadspris.dettasägeren informantmedinblickibådeöstragöteborgochangeredskulturlivochförklararsamtidigt attdetärviktigtattläggatidpåprocessarbeteförattkunnabyggaensamverkansplattform. DennaåsiktdelasavtvåinformanterfrånförvaltningeniÖstraGöteborg.Deanserattdet viktigastebehovetiderasstadsdelärenfysiskplatsattsamverkakring.endatabas(virtuell samverkansplattform)ärbraförattinformeraomochsamordnaverksamheterpåolika platser,menmanmåsteförsthalokalerattvarai,förtydligarde. Detärbaraattsättafartochtavarapådetsomfinnsidag,sägereninformant.Detta uttalandebottnaritidigareutredningar 27 somsyftattillattbyggaettkulturhus,alternativt ettfolketshusibergsjön.informantenmenarattvadsombehövsärenellerflera samordningstjänsterförgemensamtnyttjandeavkulturresurserinordost.flerinformanteri ÖstraGöteborgföreslårattBlåStället,somärenresursförbådastadsdelarna,kan samordna. DetärviktigtattmanfårenmotoriÖstraGöteborg.Angeredkanskekanvaranavet,men detkanfinnassatellitertillexempelibergsjön. IenintervjumedfeminformanteriAngered,därvissabådevaranställdaavförvaltningen ochaktivakulturaktörer,efterfrågades enspindelinätet somsammankallartill regelbundnamötenikultursfäreninordost.mångatidigaresamarbetenhar,enligt informanterna,gåttförloradejustförattensådanpersonsaknats.informanternavar positivtinställdatillenvirtuellsamverkansplattfrom,menvarsamtidigtundrandeinförhur ensådanskullefungerarentpraktiskt. Detäromöjligtatthauppdateradinfoomtill exempelolikadans ochmusikgrupper,eftersomdessaändrashelatiden.manskullekunna halistadenyckelpersonersomharkolldäremot,förutsattattdessanyckelpersonerinte belastasmedobetaltextraarbete.informanternaanserävenattdetärviktigtatt informationomolikaverksamheterärgenrespecifikidatabasenförattdenskallkommatill användning.detyckerocksåattdetbordevaraettkravpåattdensomskallsökai databasensjälvmåsteregistrerasig,därävendatumförregistreringframgår. Närdetgällervilkaaktörersominformanternavillsesomdeltagarepåenvirtuellsamverkansplattformärdetdelsoffentligaaktörersombiblioteken,kulturskolan,föreningskonsulenterna,fritidsgårdarna,samtprivata/ideellaaktörersåsomföreningar,kulturaktörer,kulturentreprenörer,fastighetsägare,medflera. 27 Bergsjön.Rapportfrånettpilotprojekt.SamarbetemellanSDFBergsjön,Familjebostäder,Parkoch naturförvaltningen,kulturförvaltningen,tryggareochmänskligaregöteborg,stadsbyggnadskontoret UtredningavKulturhusiBergsjön.KerstinWennergrenpåuppdragavSdfBergsjönochFamiljebostäder

18 FleraoffentligaaktöreriAngeredochÖstraGöteborgberättarattverksamhetsomriktarsig motbarnsnabbtfylls.ibergsjönärdetförstochfrämstprogramverksamhetriktadtillbarni området.ibergsjönfinnsävenen bokfrukost somlockarmångadeltagareistadsdelen framföralltkvinnorfrånsomalia.underbokfrukostenäterdeltagarefrukostihopoch diskuterarenbok.detfinnsenupparbetadkontaktmellanöstragöteborgochröhsska museetsomkommerattresulteraifortsattasamverkansprojektiöstragöteborg. IGamlestadenkommerbarn,enligteninformant,bådefrånnärområdetochfrånandra delaravöstragöteborg.eninformantanserattakademiker(ochderassmåbarn)utgören oproportionerligtstorandelavbesökarnaigamlestaden.gamlestadenharävenen feministiskbokcirkelsomlockardeltagarefrånhelastaden,samtenpopulärvis och poesiscen. Språkcaféerdärdeltagarefårövasigiatttalasvenska,samtanvändningavbibliotekens datorerärocksåpopulärakulturaktiviteterinordost.kulturaktiviteterdärmansamlasrunt enmåltidlockar,enligtinformanterfrånbådastadsdelarna,mångabesökare. EninformantförmedlarattHBTQ frågor(homo,bi,trans,queer)ärenblindfläckpå Angeredskulturellakarta.TrotsaktivitetersomdenåterkommandeHBTQ festivalenpåblå ställetärdiskriminerandefördomarettstrukturelltproblemistadsdelen.informanten menarattdetinteräckermedpunktinsatser.informantenexemplifieraruttalandetmedatt berättaattdetpåfritidsgårdariangeredråderenvissmachojargongmedhomofobainslag Farhågor EnfrånstadsdelsförvaltningarnagemensamtuttrycktfarhågaöverUtvecklingNordosts planerpåattstartaensamverkansplattformförkultureninordostärattdenskallresulterai enökadbelastningpåförvaltningarnasexisterandeverksamhet.manbefararattutveckling Nordostskallstartaprojektsomsedanintekanfinansierasnärsatsningenärslut. Informanterfrånförvaltningarnaanserattdetfinnsenriskmedprojektverksamhet: Medborgaresförväntningarhöjsochkansedaninteinfriasavförvaltningenefteratt projektetsverksamhettagitslut.ilängdenkandettamedföraattförtroendetför förvaltningenurholkas. Eninformantsomiochförsigärpositivtillattmedverkapåenvirtuellsamverkansplattform ställersigtveksamtillomensådanskulleanvändasipraktiken.dettaeftererfarenhetfrån ettliknandeplattformsprojekt,därhemsidanaldriganvändes.informantenmenarattdeti ställetärviktigtattsatsapådehemsidorsomredanfinns. 18

19 2.4.Icke offentligaaktöreriangeredochöstragöteborg Behov Ettgenerelltbehovhosintervjuadekulturföreningarvarenönskanomstörredelaktighet ochökaddialogmedstadsdelsförvaltningarna.enaktörsomhadepositivaerfarenheterav samverkanmenadeatt detärviktigtattvaraöppenmotdekulturellakraftersomfinnsoch intebarasedemsomenutgiftibudgeten. Isamtalenmedkulturaktörersomantingenvarmedikulturföreningar,drevkulturföretag ellerpåannatsättvaraktivakulturutövareframstodbehovenavensamverkansplattform somsplittrade. MajoritetenvarpositivatillUtvecklingNordostsplaneradevirtuellasamverkansplattform. Kulturaktörernasförväntningarpåenvirtuellsamverkansplattformskiftadedock. Endelsågdetsometttillfälleattgörareklamförsinverksamhetochansågattdenskulle varabraomdetfannsenmöjlighetatthamedenlänktilldenegnahemsidanpå plattformen. Flerainformanteransågattinformationomvarmankundesökapengarochhur,samt uppgifterompågåendeprojektistadsdelenvarviktigtatthamedpåenvirtuell samverkansplattform.äveninformationomhurmanstartareget,samtinformationom kurserochseminarierefterfrågades.flerainformanterefterfrågadeocksåettökat samarbetemedföretagochhandelsföreningarochettdiariumsomvisarvadsomhänderi Nordost.Mångavillehainformationomvilkaandraaktörersomfannsiområdetsom arbetademedliknandesakersomdesjälva. Eninformantfrånföreningslivetuppfattadeidénomensamverkansplattformsom en välbehövligsammansmältningavbådeideellaochoffentligaaktörer,ochansågattdet bordefinnasettkalendariumidatabasen.informantenförklarar: Detfinnsäven beröringspunktermedandraförortsområdensomdetvoreintressantatttauppiett kalendarium.mankanviadatabasentaframgodaexempelochstärkaidentitetochden icketraditionellakulturen. Imajoritetenavintervjuernamedkulturföreningarefterfrågadesenpersonsomkunde samordnaresurserinordost.eninformantuttrycktedettasomettbehovav någonsom intetänkeristuprörellerfyrkanter. Problemenmedatthakorrektochaktuellinformationpåtillexempelenvirtuell samverkansplattformpekadesutavmånga. Enprofessionellkulturaktörhadeintesammapositivainställningtillenvirtuell samverkansplattformsomstörredelenavinformanternafrånandragrupper.informanten haderedanegnanätverksomfungeradevälochsågingenmeningmedattvaramedpåen 19

20 plattformsominteförmedladearbete.informantennyanseradedocksininställningmedatt förtydligaattdetmöjligtviskundevaraintressantattmedverkapåensamverkansplattform förattgeungdomariområdetenpositivförebild. TvåaktöreriKortedalaförmedladeettbehovsomsträckersigutanförfråganomökade ekonomiskaresurser.aktörernavillhamerkontaktmedvaddekallar Johanssonsvenskar i sinverksamhet,tillexempelunderkulturnattadärdedeltagitfleraårmedettegetprogram. Detsistaåretharnärvaronavetniskasvenskarminskatpåföreningensevenemang. Sammainformanterförmedlarsvårigheternärdetgällerolikainstanserskravpå dokumentationavverksamheternanärdesökerpengar.deharintetillräckliga språkkunskaperförattpåsvenskakunnaskrivaomvarjedetaljiverksamheten,vilketoftaär någotsomkrävsnäraktörernasökermedelförattkunnafinansierasinverksamhet. Eninformantbeskriverattdetärviktigtatthakulturverksamhetersomär socialt accepteradeidenegnakulturen,exempelvisattsy,ellerattlagamat,förattdeltagareskall kommatillaktörensarrangemangförkvinnor.somenkonsekvensäraktörensarrangemang mycketefterfrågade.närdeltagarevälkommerärfokusdockpådensocialagemenskapen, intenödvändigtvispåaktivitetenisig. EninformantmedinblickiföreningslivetiAngeredkonstaterarattdetärfåföreningarsom attraherarellerengagerartjejernaiområdet.informantentyckerattdeflestaföreningar verkardrivasavmänförkillar,ochefterfrågarverksamhetersomriktarsigtillbådekillaroch tjejer.informantenvarnarocksåförattdraförstoraslutsatseravattdetfinnsmånga kulturföreningariområdet;fåarbetarmedutåtriktadverksamhet. Eninformantanserattdetärviktigtattmedhjälpavideologiskasamtalarbetamedden strukturellarasismsomfinnsinordost.rasismenresulterarblandannatiattdetärsvårare förenkonstnärsomärutbildadibagdadattfåställautänenetnisktsvenskkonstnär utbildadpåvalandigöteborg.informantenmenarattensamverkansplattformförnordost borderymmaettsådantsamtal Farhågor Treinformantermedlångerfarenhetavföreningslivochsamarbetemedkulturaktörervar skeptiskatillenvirtuellsamverkansplattform.debeskrevhurtidigarehemsidorförbland andrakulturaktörerintelyckats.kulturaktörerregistreradesigintepåhemsidornaoch användedeminteheller.eninformantförklaradeattkulturutövareredanharsinaforumpå nätetsomfungerarbra,deärinteibehovavfler.enannanavdeintervjuadeaktörerna troddeattkulturarbetareoftajobbarhårtochintehartidellermotivationattvaraaktivapå hemsidor. Flerainformanterbeskrevattdevartröttapåprojektverksamhetochvarosäkrapåomde ochandraaktöreriområdetvarintresseradeavutvecklingnordostsamverkansplattform. 20

21 Tvåinformanteransågattbudgetenistoraprojektlättrinnerivägtillinternamötenoch utredningarvarsresultatändåingenläser.deefterfrågadekonkretaresultatförankradei lokalbefolkningensönskemål. Aktöreribådastadsdelarna,menmedöverviktiÖstraGöteborg,taladeom utbrända eldsjälar somettresultatavattstadsdelarnakrävtförmycketav,och/ellerintevisat uppskattningav,sinaideellaaktörer.somenföljdavdettaärdefåsomserpoängenmedatt engagerasigitillexempelkulturföreningar.aktörernamenarattdetintealltidhandlarom ekonomiskersättningsombehövsförattkännaattensarbeteärviktigtochuppskattat. Iblandhandlardetomattfåvaradelaktigiatttyckatillomviktigabeslut,ellerattfåtillgång tillresursersomtillexempellokalermedrimlighyra. 2.5.Aktörerfråncentrum Deaktörermedbasiandradelaravstadensommedtagitsidenhärutredningenärfå. EnavaktörernaharvaritengageradikulturprojektiGårdstenochkonstaterarliktmånga andraidenhärutredningenattmanmåstehittadetsomärgemensamtförallaförattfåen samverkanattfungera.informantenmenarsamtidigtattvarjekulturmåstefåutrymmeatt hittasittuttryck.enannanfaktorsomäravgörandeförfungerandesamverkansprojektäratt intekrävaattamatörerskallarbetasomprofessionella; iblanduteblirfolkfrånmöten,och detmåstevaraokej. Informantenanserattdetbehövs någotsensationelltmen återkommande inordost, somtillexempellouisianaidanmarkellerakvarellmuseet,där amatörerdrasmed,mendetfinnsenstommeavprofessionellaavhögkvalitetsomdrar folk. Informantenpoängteraratt manmåstestickaut,manmåstesättaortenpåkartan. Konstochmusikförenarmänniskor.Informantensägerislutetavintervjun: Viärintelika, vibärolikakulturermedoss;detärnågotriktochbra. EninformantmederfarenhetfrånarbetetmedKonstensPlatsiBergsjönmenarattdetär viktigtatthaettmellanlägenärmanrealiserarensamverkansplattform;förrharmangåttin såstort,ellerknapptalls.informantentyckerattdetvorebramedendatabas(virtuell samverkansplattform)somknyteruppallaintresseradeaktörer såattdekanfortsättavara engageradeochdelamedsigavsinkunskapsedandeflyttatifrånbergsjön. Densisteaktörenidenhärutredningenmedbasicentralastadenbeståravenavgångsklass avblivandekulturaktörer.sammantagetvarsjuinformantermed,ienintervjusommer hadeformenavettsamtal.informanternasvaradenejpåfråganomdeskulleanvändasigav enplaneradvirtuellsamverkansplattformföraktörermedintresseförkultureninordost. Utredarenhadesvårtattavgöraomsvaretbaseradespåettbristandeintresseförkultureni nordost,elleromdetbottnadeienkritikavjusten virtuell samverkansplattform. Kännetecknandeförinformanternasbristandeintresseaven(virtuell)samverkansplattform ärettyttrandefråneninformantigruppensomförklaradeatthenintetroddepåsakersom organiseradesuppifrån. Ommänniskorinordostharettbehovavenvirtuell samverkansplattformsåskulledebyggaensjälva. 21

22 Informanternaidennagrupphadedockandraidéeromhurensamverkansplattformkunde gestaltas.enpersonansågattlokalaradiostationer,ochdagstidningarpåolikaspråkvar centralaochisigsjälvakundefungerasomensamverkansplattform. Enannaninformantföreslogattmanskulle skickasmstillfolk iställetföratthaen hemsida. 3.0.Resultat Gemensamtförflerainformanterfrånolikagrupperärattdetrorattdetviktigastefören samverkansplattformattäratt hittadenminstagemensammanämnaren iolikaaktörers behov. Olikainformanterfrånallagruppergavuttryckförattensamverkansplattformmåsteväxa underifrånförattfungera. Engemensamåsiktsomframkomhosallaaktörergällandeensamverkansplattformvaratt detbordefinnasenanställdpersonsomkanfungerasomsamordnare.offentligaaktöreri ÖstraGöteborgföreslogattsamordnarenkundeknytastillBlåStället.(KulturhusetBlå StälletärettresursnämndsuppdragochärenresursförallastadsdelariGöteborg.)Ickeoffentligakulturaktöreransågattdetviktigastevarattsamordnarenvarenpersonmed förankringidetlokalakulturlivet,somkundehållarelationerochprocesservidliv. Fyrainformantermederfarenhetavvirtuellasamverkansplattformarförkulturaktörervar kritiskatillkonstruktionenavännueninordost.demenadeatttidigarehemsidormed sammasyfteinteanväntsavkulturaktörer.övrigainformantervarpositivtinställdatillen virtuellsamverkansplattform. Stadsdelsreformenochdesskonsekvenser;nyanställdpersonalochändrad organisationsstruktur,förklararendelavdebehovochbristersomframkommeri utredningen.samtidigtsommångaoffentligaaktörerbeskriverenkunskapsbristangående vadmanjuridisktkanochfårgöranärdetgällersamverkanmedideellakulturaktörer.detta indikerarettblandoffentligaaktörergemensamtutbildningsbehov. Informanterfrånallagrupperefterfrågadeenlångsiktigplaneringavkultursamverkanoch uttryckteenfrustrationöveratt manuppfinnerhjuletpånytthelatiden.mångaansågatt detärviktigtattstödjaverksamhetersomredanfinnsiställetförattkonstrueranya. Att startauppärlätt,attdrivaärsvårare konstateradeenavinformanterna. Någotsomframkomisvarfrånfleraolikainformanterärenstorefterfråganpå kulturaktivitetersomriktarsigtillkvinnorochbarn Enförbättraddialogmellanolikakulturaktörervarocksånågotsomefterfrågadesav informanterna.dettablevtydligtsärskiltmellangruppenoffentligaaktörerochickeoffentligaaktörer,ochbehovetvarmestartikuleratiöstragöteborg.menävenönskemål 22

23 omenförbättraddialogolikaicke offentligaaktöreremellankundeutläsasiinformanternas svar. Efterfråganpåförändringavvärderingarikultursfärenhandladeomattmotarbetaden strukturellarasismsomgörframgångikulturlivetsvårareföricke etniskasvenskar,samtatt arbetamotdefördomarsomosynliggörhbtq kulturen. 4.0.Slutsatser Måletmedplattformenärattdriva,samordnaochutvecklaettstärktsamarbetemellan kulturaktörermedintresseförgöteborgsnordöstrastadsdelar. Såinleddesdennautredning. Mötetmedkulturaktörer,bådeicke offentligaochoffentliga,harresulteratislutsatsenatt detiangeredochöstragöteborgfinnsenmängdolikaaktörer,somvarkendrivseller samordnasellerutvecklasmotettförnordostgemensamtmål.snararetvärtom.nordostär fulltavkulturaktörersominitiativriktarbetarmedsinaverksamheter,vilkaiblandbyggerpå samverkanmedandraaktörer,iblandinte. Enbehovsinventeringavaktörermedintresseavkultureninordosthargettettresultatsom kandelasinitvåolikaförklaringsmodeller. Åenasidanfinnsdetfråninformanternatydligtformuleradebehovsomoftabaseraspå ekonomiskaresurser;föreningarbehöverbilligalokaler,ochkulturaktörerbehöver ersättningförsittarbete.behovsomdessakanförklarasviaentolkningavkulturbegreppet därmanärfokuseradpåenmätbarproduktion.förtydligandenomvilkamöjlighetersom rymsinområdandeorganisationerochjuridiskaramarföroffentligaochicke offentliga aktörerblirmeddennatolkningavkulturbegreppetprioriteratarbetefören samverkansplattform.workshopsihurmandriverkulturföretag,bättresamverkankring befintligaresurseristadsdelarna,samtbättremarknadsföringmotövrigastadenomde resursersomfinnsinordostblirviktigafunktionerförensamverkansplattform. Åandrasidanåterspeglarinformanternasberättelsermerstrukturellabehovistadsdelarna. Dessabehovkanbegripliggörasviaentolkningavkulturbegreppetsomhandlaromen stadsdelsochdessmedborgaresidentiteter.härärförändringarintelikalättmätbara,men kanspårasiaktörersattityderochförväntningar.dethandlarom goodwill ochhur samarbetenkommertill,menlikamyckethurochvarfördeintekommertill.meden interkulturellbasidetkonkretaarbetetkanmanskapaensamverkansplattformsom genererarkreativitetochenpositivinställningtillnyasamverkansmöjligheter.en samverkansplattforminordostkanlyftaframinterkulturalitetensfördelarienföränderlig omvärld.samtidigtkansamverkansplattformengemöjlighetattsynliggöraochmotarbeta enstrukturellrasism. 23

24 4.1.Vilkaskallsamverka? EnutgångspunktförUtvecklingNordostsamverkansplattformharvaritattsamverkanskall skemellanoffentligaochicke offentligaaktörer.menentydligaredefinitionänsåharinte påförhandvaritgiven. Idenhärutredningenharmerpartenavicke offentligaaktörerkommitfrånföreningslivet.i dessainformanterssvarhardetemellanåtframkommitattdetärenbristpåungasom engagerarsigiföreningar,samtattdetfinnsenframväxandetrötthethosgamlaeldsjälar. Samtidigtharoffentligaaktöreridenhärutredningenuttrycktenosäkerhethurmanskall uppmuntraochstödjaideelltengagemanghosföreningar.ideelltengagemangärper definitionoavlönat. OmUtvecklingNordostsamverkansplattformskallstruktureraoffentligaochideellainitiativ förkultureninordostkrävsendefinieringavvilkadessaideellaaktörerär.utredarenavden härrapportenharantagitattdessaideellaaktörerfrämstfinnsiföreningslivet.resultatetav informanterssvartyderpåattsåintealltidärfallet.flerainformanterfrånföreningslivetär inteintresseradeavattsamverkabaraförsakenskull,utanundrarvadnyttanmed samverkanärfördem. Utredarenöppnarocksåuppförfrågeställningenhuruvidaföreningslividagattraherarunga människor,elleromensamverkansplattformskallstrukturerasutifrånandra organisationsformer.kanskeärnätverkochnyckelpersonerdenbassomen samverkansplattformskallbyggaspå? 4.2.Varförskallmansamverka? UtvecklingNordostssyftenmedaktiviteterinomkulturtematärattfrämjaentreprenörskap ochjämställdhet 28. HurkanaktiviteterinomUtvecklingNordostkulturtemafrämjajämställdhet?Ettsvarkan varaattanordnaaktiviteterförheterogenagrupperdärmångfaldocholikheterblirviktiga ingredienser.dettaliggerilinjemedettbrettkulturbegreppochgöteborgsstads kulturpolitik 29. Användermansigavkulturplaneringförattidentifieraresurserinordostblir interkulturalitetenpotentialsomredanfinnsiområdet.interkulturellaprocesserinnebäratt människormedolikaidentitetergällandeblandannatkön,etnicitet,religion,sexualitet kommunicerarochinteragerar.dessaidentiteterkanmanifesterasiexempelvisskilda musiksmaker,olikadanserellerolikasättattuttryckakonstnärlighetpå.en samverkansplattformskullemedettinterkulturelltfokusinnebäraenblandningavolika 28 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab,konsultenannastenlöf. Sid Kulturpolitiskstrategi.Version.1.0GöteborgsStad.Sid

25 identiteterochaktiviteter,därinteettkulturelltuttryckprioriterasframförettannat. 4.3.ÄrNordostensamverkansplattform? DenhärutredningenharkoncentreratsigpåAngeredsochÖstraGöteborgssjälvbild, snarareändenbildövrigadelaravstadenharavnordost.detfinnsfleraktörerutanför nordostsomharintresseförkultureniområdet. Kulturarbetaresuppfattningomvarviktigakulturaktörerborochverkarärcentral.Bådesom ettsättattmätaettområdesattraktivitet,ochsomettsättattförståhurströmningari stadengår.idenhärutredningenblirföreställningaromochförväntningarpåenstadsdel tydligaiföljandeinformantsuttalande: KortedalaärdetnyaMajorna,detvetjualla. UnderförståttidettauttalandeärattinformantenanserattMajornaärenattraktivstadsdel förkulturarbetare,ochattkortedalaocksåhållerpåattblidet. Majornakansägasutgörabådeensymboliskochenreellsamverkansplattformsomav alla ansessamlaaktörermedintresseförkulturen. Begreppet nordost ärliktordet samverkan inteförankrathosinformanternaidenna utredning.utredarenerfarattmänniskorsomborellerverkaridetgeografiskaområdet ÖstraGöteborgochAngeredfrämstidentifierarsigmedsinlokalastadsdelsomKortedala, Bergsjön,Lövgärdet,Gårdsten.Informanterssvartyderdockpåattflerinformanterfrån AngeredänfrånÖstraGöteborgidentifierarsigmedstadsdelenistort.Begreppet nordost och samverkan uppfattassomenskrivbordsproduktlångtifrånmänniskorsvardag. Utredarenmenarattenvirtuellsamverkansplattformföraktörermedintresseförkultureni nordostocksåmåsteförhållasigtillenreellplattformförattlockaanvändare.utvecklandet avenvirtuellplattformbördärförförankrasidespråk,dekulturellaresurser,ochde identitetskapandeplatsersomredanfinnsinordost. Plattformenbör,förenklatuttryckt,gestaltasmedaktivitetenochsyftetmedaktiviteteni fokus,knytettillenkändplats.metodenförarbetetbörgrundasiinterkulturellasamtalmed syfteattbyggalångsiktigarelationer.förattsamordnaarbetetbörenellerflera kultursamordnareknytastilluppdraget. 25

26 5.Förslagpåfördjupatutredningsarbete Ettfördjupatarbetemedattkartläggakulturaktörerinomolikaetniskagrupperinordosttar tid.dethandlaromattbyggauppettförtroendeochläggagrundförenömsesidigdialog. Utredarenanserattdetärviktigtattförtydligasyftetmedensamverkan,alltsåvarföroch vadmanskallsamverkakring,förattnåochengageraflerkulturaktörer. Idetintervjuarbetesomliggertillgrundfördenhärrapportenharfrågeställningenkretsat kringintressetochbehovavenvirtuellsamverkansplattform.detkanlikställasmedattfråga människoromderasintresseavattanvändaexempelvisenhammare.behovetavett specifiktverktygberorpåvadsomskallgöras.imångafallharinformanterfrågatvadsyftet bakomenvirtuellplattformvarit,ochkringvadmanskallsamverka.detharinteutredaren kunnatsvarapå.utredarenrekommenderardärförattutifrånenmerkonkret samverkansplanfortsättaattengageramänniskorsomliggerinomochutanfördenätverk somredanärtillgängliga. Isamtalmedkulturföreningarharutredarenfrågateftertipspåmusiker,konstnärereller andrakulturaktörermedannanetniskbakgrundänsvensk.dennainformationharintevarit heltlättattfåtadelav.utredarenanarattdetfinnsflerkulturaktörerinordostmedbasi olikaetniskagruppersominteblirsynligaidenhärrapporten.ettviktigtfortsattarbeteär attförsökanådessaaktörerförengemensamsamverkansplattform. Enmerfördjupadanalysavdekulturföretagaresomredovisatsidennautredningskullege entydligarebildavvarolikaverksamheteräretablerade.aspektersomnärföretagen etableradesigochomdetfinnsklusteravliknandekulturföretagiolikaområdenvore värdefulltatttaredapåförattkunnadrivaochutvecklakultureninordost. Idennautredninghar,somtidigarenämnts,fokusidenicke offentligaaktörsgruppenvarit påregistreradekulturföreningar.kulturutredarenharförsöktattfåtadelavlistadeaktörer blandannathoskroochkulturivästsamthyresgästföreningen(gällandegårdsföreningar medinriktningmotkultur).dettaharvisatsigproblematiskt;mångaorganisationerlämnar intesnabbtutinformationomsinalistademedlemmar.tilldetkrävsmötenoch beslutsprocessersomtartid.kulturutredarenrekommenderarettfortsattarbetemedattfå tagpådessaaktörer. Iutredningenharintehellerreligiösaorganisationerskulturellaverksamhetermedtagits.För en(virtuell)samverkansplattformvoredetmåhändaintressantatthameddessa. DetsammagällerförbostadsbolagochföretagmedengagemangiÖstraGöteborgochi Angered. UtredarenharavinformanterfrånAngeredfåttenlistamednamnpå kändisar som kommerfrånangered.dessanamnkanvaraintressantaatthamedpåenhemsidaföratt marknadsförakultureninordost.utredarenharidagslägetintetillgångtillenliknandelista 26

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Utveckling Nordost 2011-2013 Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling Bidra till hållbar

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hemlig Festival Journalnummer: 2010-572 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

94 Internrevisionens rapport Uppföljning och ledningens svar

94 Internrevisionens rapport Uppföljning och ledningens svar PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 94 Internrevisionens rapport Uppföljning och ledningens svar Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till rektor att gå igenom internrevisionens rapport,

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

*Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14)

*Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14) Framtidsforum Gävle 13 september Innehåll med antal prioritetspluppar inom parentes: *Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14) *Centrum

Läs mer

VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015

VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015 VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015 Syftet med Lupp Hur göra och vem gör vad? Vad är Lupp? Lupp speglar den nationella ungdomspolitiken Enkätverktyg för att få kunskap om unga Löpande arbete Årlig inbjudan

Läs mer

DIAPRAXIS. En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete. Juni 2013. Johan Gärde

DIAPRAXIS. En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete. Juni 2013. Johan Gärde DIAPRAXIS En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete Juni 2013 Johan Gärde 1 DIAPRAXIS En sammanfattning av en metodhandbok INNEHÅLL 1. Kort bakgrund och

Läs mer

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 3 Dokumentation av handlingsplan Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. DOKUMENTATION... 3 SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN... 3 PROCESSEN

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

1 av 7 2011-03-03 16:35

1 av 7 2011-03-03 16:35 1 av 7 2011-03-03 16:35 Kommun som du representerar Antal svar: 14 Din funktion/roll Kommunledning 28.6% (4) Information/kommunikation 7.1% (1) IT-chef/strateg 42.9% (6) Verksamhetsansvarig 0.0% (0) Annan

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010

Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010 Sammanträdesdatum!"# Sida Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010 Näringslivsutskottets förslag till beslut 6* /* " /*11 ( 6* " * # ( 4&& ( Beskrivning av ärendet '5'/* * ' /*(7 /* "' /*

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO Energieffektiva företag UPPDRAGSNUMMER 1554079000 FÖRSTUDIE KRING ETABLERING AV NYA ARBETSSÄTT OCH AFFÄRSMODELLER INOM ENERGIEFFEKTIVISERING OCH

Läs mer