SAMVERKANSPLATTFORM NORDOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMVERKANSPLATTFORM NORDOST"

Transkript

1 SAMVERKANSPLATTFORMNORDOST EnutredningomkulturaktöreriAngeredochÖstraGöteborg PiaFagerbergförUtvecklingNordost

2 Sammanfattning DenhärrapportenredogörförvilkakulturaktörersomfinnsiAngeredochÖstraGöteborg samtvaddeharförbehovavensamverkansplattform. Enanalysavantaletkulturföretagarerespektivekulturföreningarinordostvisarattdeti AngeredfinnsnågotflerkulturföreningaräniÖstraGöteborg.IÖstraGöteborgfinns däremotdubbeltsåmångakulturföretagsomiangered. Formellaochinformellakontaktersamtlångarelationermednyckelpersonerangessomen förutsättningförlyckadesamverkansplattformariallmänhet.oftaärtillgångtill,ellerbrist påkultursamordnareavgörandeföromsamverkansprojektbliravellerej. Förlyckadkommunikationochinformationsspridninginordostärdetpersonligasamtalet viktigt.informanternaanserattsamtaletärminstlikabetydelsefulltförattnåuttill människorsomtraditionellannonseringochinformationviahemsidorpånätet. Biblioteken,skolor,fritidsgårdar,kulturföreningar,kulturentreprenörer,företag, företagarföreningar,kommunen,projektverksamheter,bostadsbolagochstadsdelariandra städermedliknandeförutsättningarsomnordostärnågraexempelpåaktörersommånga informanteranserärviktigaatthamedpåengemensamvirtuellplattform. Önskvärdafunktionerpåenhemsidaär,enligtinformanterna,ettkalendariumsomberättar vadsomhänderinordost,informationomvarochhurmankansökapengar,samtvardet finnsledigalokaler,möjlighetattkunnalänkatillenegenhemsidaförattgörareklamför denegnaverksamheten,ochinformationomvilkakulturaktörersomborinärhetenochvad dearbetarmed. Närdetgällersamverkansprojektgenerelltvillinformantersamverkaomexisterande resurser,ordnagemensammahögtidsdagar,haseminarierochworkshopsihop,samt samverkamedlokalaföretagarföreningar. Kritikmotenvirtuellplattformföraktörermedintresseförkultureninordostäratttidigare hemsidorförkulturaktörerinordostinteanvänts.informanternaharocksåpekatpå svårighetermedatthauppdateradinformationomaktuellakulturaktörerpåenhemsida. Majoritetenavintervjuadeinformanterärändåpositivtinställdatillengemensamvirtuell plattformsålängedetinteinnebärmerarbeteidenordinarieverksamheten. 2

3 INNEHÅLL 1.BAKGRUNDsid Syfteochfrågeställningarsid Metodochurvalskriteriersid Definitionavbegreppsid Problemiutredningsarbetetsid Informantersid Strukturellaskillnadermellanstadsdelarnasid.11 2.INFORMANTERSSVARsid Erfarenheteravsamverkansprojektsid Erfarenheteravfungerandekommunikationskanalersid Offentligaaktörersid Behovsid Farhågorsid Icke offentligaaktörersid Behovsid Farhågorsid Aktörerfråncentrumsid.20 3.RESULTATsid.22 4.SLUTSATSERsid Vilkaskallsamverka?sid Varförskallmansamverka?sid ÄrNordostensamverkansplattform?sid.25 5.FÖRSLAGPÅFÖRDJUPATUTREDNINGSARBETEsid.26 6.BILAGOR 3

4 1.Bakgrund UtvecklingNordostärettavSverigesstörstaEU projektinomstadsutvecklingochkommer attpågåmellanår2011och2013.projektetägsavdetkommunalabolagetutveckling NordostABochskerisamverkanmedBusinessRegionGöteborgABoch stadsdelsförvaltningarnaangeredochöstragöteborg,lokalförvaltningen,park och naturförvaltningensamttrafikkontoret. UtvecklingNordostsverksamhetbestårav18olikaaktiviteter.Enavaktiviteternaäratt utvecklaensamverkansplattformförkultureninordost. Måletmedplattformenärattdriva,samordnaochutvecklaettstärktsamarbetemellan kulturaktörermedintresseförnordost 1. UtvecklingNordostskallsamlaaktörermedintresseförkulturförattidentifieraenuthållig metodförattanvändakultursomverktygförutvecklingochtillväxtinordost Syfteochfrågeställningar Förattkunnainitieraensamverkansplattformföraktörermedintresseförkultureninordost krävsvissagrundläggandekunskaperomvilkaaktörersomfinnsochvilkabehovdehar. Denhärrapportenssyfteärattredogörafördekulturaktörersombor,verkarellerbedriver verksamhetinordost 3.Rapportenssyfteärocksåattredogöraförbehovavochönskemål omhurensamverkansplattformbörutformas. IrapportenanalyserasinformanternassvarmotUtvecklingNordostsmålmed samverkansplattformen,dvsattdriva,samordnaochutvecklasamarbetetmellan kulturaktörer. Förattbättreförstådenverklighetaktörernaärverksammairedogörskortfattatför strukturellaskillnadermellanstadsdelarnaangeredochöstragöteborg.rapporten beskriverocksåinformanternaserfarenheteravsamverkansprojektoch kommunikationsmönster. Utredningensgrundläggandefrågeställningarär:Vilkakulturaktörerfinnsinordost?Hurser derasbehovavensamverkansplattformut? 1 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab,konsultenannastenlöf Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab,konsultenannastenlöf ProjektetsprimäramålgruppenligtTillväxtverketsbeslut ProjektStadsutvecklingiNordost.Sid.3 4

5 1.2.Metodochurvalskriterier Rapportenbeståravtvådelar.Gemensamtfördelarnaärattkulturaktörernasorterats geografisktiområdenaangeredochöstragöteborg.enmindregruppaktörersomverkari centralastadenharocksåmedtagitsiundersökningensandradel. Denenadelenavrapportenredovisardekulturaktörersomidentifieratsinordost.Delistade kulturaktörernaidenhärdelenavkartläggningenhartagitsframmedhjälpav branschregister 4 samtföreningsregister 5.Dennadelavrapportenredovisasiseparata bilagorochbeståravenlistningavaktörersamtenbeskrivningavderasverksamhet(idefall utredarenhittatsådaninformation)samtkontaktuppgifter. Denandradelenavrapportenbeståravenredovisningochanalysavfemtiotvågenomförda intervjueravkulturaktörerinordost. EftersomUtvecklingNordostriktarsigtillbefolkningmellan18 65år 6 harbarnoch pensionärersamtverksamhetersomprimärtriktarsigtilldennagruppexkluderatsivalav informanter.itvåfallharundantagdockgjorts,ettfrånvarderastadsdel.dessatvåaktörer ärnavfördans ochmusikverksamhetinordost.deriktarsigäventillaktöreröver18åroch lockardeltagarefrånhelastaden. Kulturaktörernahardelatsinigruppernaoffentligaaktörerochicke offentligaaktörer. Medoffentligaaktörermenaspersonalsomarbetarmedkulturfrågoristadsdelarna. Medicke offentligaaktöreravsesföreningar,nätverk,företagareochfriakulturaktörer. Störredelenavinformanternaidennakategorikommerfrånkulturföreningarinordost 7. Definitionenavvilkaföreningarsomfallerunderkulturkategorinhargjortsisamrådmed kulturkoordinatorförutvecklingnordost.renodladeidrottsföreningarharintemedtagitsi undersökningen.idrottsföreningarsomävenharannanverksamhethardäremottagitsmed. Stadsdelarnasföreningskonsulterharhjälpttillmedattidentifieraviktigakulturföreningari området. Enskildaaktörerharvaltsutmedhjälpavtidigareinformanterssvar,företagsregisteroch kulturutredarensochkulturkoordinatornsnätverk. KategorinkulturföretaghartagitsframavkulturkoordinatornisamrådmedBRG(Business RegionGöteborg). Vissainformantertillhörbådekategoriernaoffentligaktörochicke offentlig.dettakan 4 SNI2007.UrvalmedhjälpavBRG.Uppgifterfrånmars ÖstraGöteborgsföreningsfolder2011.IAngeredharlistortillhandahållitsavföreningskonsulenteri stadsdelenokt nov EnligtdirektivfrånUtvecklingNordostprojektledareSusanRunstenokt UtvecklingNordosthargenomförtenseparatstudieavföretagareiNordost. 5

6 exempelvisinnebäraattenanställdpersoniförvaltningenocksåärengageradi kultursektornprivat.informantenhardåplaceratsidenkategorisombedömtsmest relevantavkulturutredaren. Itvåfallharintervjuergenomförtsövertelefon.Övrigaintervjuerhargenomförtsvid personligamöten.inågrafallintervjuadesflerinformantersamtidigt.intervjuernahar inlettsmedattutredarenharinformeratomutvecklingnordostsövergripandeverksamhet samtplaneradekulturaktiviteter. Intervjuernaharbaseratspåiförvägdefinieradefrågeställningar.Isjälvasamtalethardock intervjuarenförhållitsigfritttillexaktaformuleringar;varierandespråkförståelseochandra omständigheterharmedförtattfrågornaanpassatseftersituationenskrav. Tillfrågadeinformantersvillighetochmöjlighetattställaupppåenintervjuharvarit avgörandenärdetgällervilkarösterdennarapportåterger. 1.3.Definitionavbegrepp Begreppetkulturdelasvanligeninienhumanistiskochensamhällsvetenskapligförklaringsmodell.Detharävengjortsidenhärutredningen.Begreppet(ochmetoden)kulturplanering hartillvissdelocksåanvänts. Denhumanistiskatolkningen,somocksåbrukarkallasdetsmalakulturbegreppet,innebär attkulturärsynonymtmeddekreativakonstarterna,detvillsägakonst,musik,arkitektur, dans,etc.ensamhällsvetenskapligtolkning,ellerdetbredakulturbegreppet,användertermenkulturförattförklaraettsamhällesellerensubkultursidentitetochnormer. DenhumanistiskatolkningenavbegreppetåterfinnsiGöteborgsStadskonstpolitik 8.Kulturbegreppetinnebäridennatappningnågonformavproduktiondärenvaraellerentjänstär resultatet.förteckningenavkulturföretagidenhärutredningentaravstampiyrkensom tillhörarbetsförmedlingenkulturochmedia 9.DenhumanistiskatolkningenavkulturbegreppetsvararmotUtvecklingNordostsyfteattfrämjaentreprenörskap 10. DensamhällsvetenskapligatolkningentilldetsomärkulturåterfinnsiGöteborgsStadskulturpolitik 11.Kulturdefinierashärsom devärderingar,traditionerochlivsformersomhåller sammanengrupp,enbefolkningellerettsamhälleiensocialgemenskap 12.IGöteborgs Stadskulturpolitikinbegripsblandannatamatörverksamhet,interkulturellaprojekt,folkbildningochföreningsliv 13.Idenhärutredningenanvändsdensamhällsvetenskapligatolkningenavkulturbegreppetförenfördjupadanalysavinformanterssvar,samtförattsvara 8 Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Senasthämtad påhttp://www.arbetsformedlingen.se/For arbetssokande/cv och ansokan/forkulturarbetare/yrken som tillhor Arbetsformedlingen Kultur Media.html 10 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab.konsultenannastenlöf.sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid.9. 6

7 uppmotutvecklingnordostövergripandemål:attökaattraktiviteteninordost.detbreda kulturbegreppetanvändsocksåförattanalyserainformanterssvarmotkulturtematsdelsyfte:attfrämjajämställdhet. 14 IGöteborgsStadskulturpolitiskastrategifinnsentredjetolkningavkulturbegreppetsom användsinomkulturplanering.denhärtolkningenliggernäradensamhällsvetenskapliga, menärmerfokuseradpåhandlingochkonkretaresultat.syftetmedkulturplaneringäratt skapaenattraktivlivsmiljöinneistaden.häranvändsbegreppetsomettbetraktelsesätt somspänneröverflerafältochöverskridergränsenmellandenprivataochoffentligasektorn,mellanolikaprofessionellaområdenochmellanolikainstitutionellaintressen 15.Grundenförkulturplaneringärattinventeravilkakulturellaresursersomfinnsistaden.Enstad blir,medhjälpavkulturplaneringsperspektivet,enorganismsomisamspelmeddessinvånarefårenegenidentitet 16.IdennautredninganvändskulturplaneringförattbeskrivastadsdelarnaAngeredochÖstraGöteborgsstrukturellaskillnader,samtirapportensavslutande analys. Interkulturalitetärentermsomknyterantilldetbredakulturbegreppet.Interkulturalitet utgörsavmångfaldocholikheter,ellermedettannatorddiversitet.begreppet interkulturell beskriverenprocess,enömsesidighet,endialog.denhärutredningenanvändersigav termenförattbeskrivaenmöjligsamverkansplattforminordost. Begreppet samverkansplattform harvaritcentraltiutredningen.ordet samverkansplattform ärinteuniktförutvecklingnordostförstudie.begreppetsanvänds påflerahålliformellasammanhang.menvadbetyderdetegentligen?såhärstårdeti Svenskaakademinsordbok: 17 SAMVERKAN.avl1] 1)till1,omförhållandetattpersonerl.grupperavpersonersamverka;samarbete;samordnadverksamhet;äv.övergåendeibet.:medverkan. Samverkan med ngn. Fruktbärande samverkan. Här fordras en samverkan mellan allaberördaparter.samverkanmellanpolitiskapartier. Isamtalmedinformanternaharbegreppet samverkan ändratstill samarbete.en förklaringtilldennaändringkanvaraattintervjuadeaktörertolkatbegreppetsamverkan utifrånettgörande,därsamarbetetärifokus.ordetsamverkanärförmodligenvanligarei politiskadokumentänikulturaktörersvardagsspråk,ochantydermöjligtvisettmerpassivt förhållningssätt.enverkanärsnarareeneffektänenaktivitet.såhärförklarasordet samarbete isvenskaakademinsordbok: 18 SAM ARBETE~⁰²⁰.arbete(sed.o.4 6)tillsammans(medngnl.ngrail.för ngt);samverkan(avl.mellanngra);gemensamtarbete;äv.;medverkan;isht förräv.konkretare,omgemensamarbetsuppgifto.d.;jfr arbeta2.lbä29 14 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab.konsultenannastenlöf.sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Kulturpolitiskstrategi.Version1.0.Sid Hämtad frånhttp://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 18 Hämtad frånhttp://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 7

8 Ännuettbegreppmedmångatolkningsmöjligheterär plattform.utredarentolkar begreppetsomenavgränsadkontaktyta.informanterssvarharhjälpttillattkonkretisera hurenplattformförkulturaktörerkanseut.svenskaakademinsordboklistarmånga förklaringaravordet plattform.denbetydelsesommestliknarutvecklingnordostssyfte är: PLATTFORM 19 l.sommankanutgåfrån:grundval,grund,basis;särsk.om(gemensam) grundvall.basisföråstadkommandeavsamförståndl. Innebördenochbetydelsenavordet samverkansplattform tolkadesidenhärutredningens börjanfrittavtillfrågadeinformanter.efterettförtydligandeomutredningenssyfteändradesbegreppettill"virtuellsamverkansplattform".dettabegreppkomimångaintervjueratt ändrastill"gemensamdatabas"avintervjuarensjälv,ochivissafalltill"databank"avinformanten. 19 Hämtad frånhttp://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 8

9 1.4.Problemiutredningsarbetet Göteborgvartidigareindelati20stadsdelar.1januari2011genomfördesenstadsdelsreform,därGöteborgdeladesini10stadsdelar.AngeredochÖstraGöteborgbefinnersigdärförienomorganiseringsfas.Nyanställdpersonal,nyarutinerochnyttansvarsområdeför stadsdelarnaharivissafallförsvåratutredningsarbetet. KulturutredarenhariutredningenlättarekunnatnåoffentligakulturaktöreriAngeredäni ÖstraGöteborg.Kulturutredarenharhaftsinformellaanställningochsinhuvudsakliga arbetsplatshosstadsdelsförvaltningenangered,vilketkanhapåverkattillgänglighettill offentligaaktörerattintervjua.kulturutredarenharerfaritattdetiangeredfunnitsfler initieradekulturtjänstemäniochmedblåställetsolikaprogramverksamheter.detta avspeglasirapportensomharnågotflerinformanterfrånangered. Utredarenharisammanställningenochurvalavkulturaktörervaltatthellreinkluderaän exkluderaaktörersomtangerarurvalskriteriernasgränser.trotsdettaärdethögsttroligtatt relevantaaktörerförbigåttsidennautredning.dettaharisåfallinteskettmedavsikt,utan berorpådenstorabefolkningsmängdsomutredningentagitavstampi.utredningensöker intehelleravtäckaenobjektivsanning,utanförsökersnararebelysabehovstendenser,samt redovisaenungefärliglistningavderelevantaaktörersomjustnuarbetarmedellerär intresseradeavkultureninordost.uppgifteromkulturföretagochkulturföreningaridenna rapportärdärförungefärliga.slutsatseromhurföretagochföreningarärfördelademellan stadsdelarnaskalltolkasutifråndennabakgrund. Iendelfallharkulturutredarenhaftsvårtattfåkonkretasvarpåsinafrågorpågrundav informanternasdåligaerfarenhetavtidigareprojekt.detgörattdennastudieintekan återgetydligasvarfrånallainformantergällandevilkaönskemåldeharomutformningenav ensamverkansplattform. Ettstortproblemiutredningenharvaritsvårighetenattkommaikontaktmedkulturaktörer somintefinnsmediförenings,ellerföretagsregister,ellersomintekännernågraav stadsdelensofficiellanyckelaktörer.dettagällersärskiltföraktörermedannanetnisk bakgrundänsvensk. 9

10 1.5.Informanter Aktör Angered Östra Centrum Göteborg Föreningarochnätverk Företag Friaktör 4 2 Offentligaaktörer Summa Summaallaintervjuadeaktörer:52 Kommentar Dentotalasummaninformanterärstörreän52,dåvissaaktörer,texföreningar,hadeflera representantermedunderintervjun.siffran52ståralltsåföraktörskap,inteindivider. IAngeredkomövervägandedelenavföreningarnafrånHammarkullen. IÖstraGöteborgkomövervägandedelenavföreningarnafrånBergsjön. Fåaktörerkommerfråncentrumblandinformanterna.Denoffentligaaktörenbestodav informanterfrånenavgångsklassblivandekulturarbetare. 10

11 1.6.Strukturellaskillnadermellanstadsdelarna AngeredharnågotflerkulturföreningaränÖstraGöteborg 20.Mångaavföreningarfinnsi HammarkullenochärkoppladetillHammarkullekarnevalensårligaaktiviteter.Iochrunt Hammarkullenfinnsutveckladesamverkansprojekt,delsföreningaremellan,delsmellan föreningarochandraaktöreristadsdelen.ihammarkullenfinnsocksåfolketshus, FolkhögskolaniAngeredochCentrumförurbanastudierdärGöteborgsuniversitetoch Chalmersharverksamheter. Angeredharocksåflerakulturinstitutioneriområdet,kulturhusetBlåställetochkulturATOM samtangeredsteatern. Angeredgymnasietharsedanlängehaftolikaestetiskalinjer.Detestetiskaprogrammetmed inriktning Nymusik harenligttreavvarandraoberoendeinformanterhaftenstor påverkanpåutvecklingenavmusikerfrånområdet.angeredsgymnasietsestetiskalinje Ny musik flyttarläsåret2012/2013frånstadsdelen. 17. Kommentar Dettotalaantaletkulturföreningarmedräknadeidenhärutredningenär104.52styckenavdemfinnsi Angered.44styckenåterfinnsiÖstraGöteborg.4föreningarharpostadresspåannanort.4ärföreningarmed endastmejladress. Cirkeldiagrammetärbaseratpåföreningarspostadressorter.Föreningarharivissafallbesöksadressien stadsdelochpostadressienannan.enstakaföreningarsomharpostadressortienannanstadsdelmensom enligtuppgiftäraktivainordosthartagitsmed. 11

12 ÖstraGöteborgharflerföretagkoppladetillkulturistadsdelenjämförtmedAngered 21. IGamlestadenfinnsBalettakademin.Enligtuppgiftfråntvåavvarandraoberoende informanterbormångaavakademinseleveriområdetunderskoltiden.nära BalettakademinliggerHiphopakademinsomdrivsmedhjälpavstudiecirklari StudieförbundetVuxenskolansregi.EnligteninformantfrånKonstnärernasRiksorganisation borocksåmångakonstnäreriområdet. MellanspårvagnshållplatsernaSKFochBellevuefinnsBergrum211.Bergrum211drivsav föreningengöteborgskultureventsomhyrutlokalenförfester,utställningar,etc.nära hållplatsenbellevueharocksåenpopulärjazzklubb,bellevuejazz,startatssomlockar besökarefrånhelastaden. IBergsjönärföreningarnauppdeladeiolikaområden.FöreningarnaruntRymdtorgethar längevaritdrivandeförattstartaettkulturhusiområdet.kulturföreningenbob(bergsjön ochboende)startades2001ochharsedandessarbetatmedolikakulturprojektibergsjön. Bobharblandannatarbetatförettinternationelltkulturhusiområdet.KonstensPlats 22,ett stortkonstnärsprojektsomblandandrainvolveradelokalakonstnärer,satteområdetifokus under BobssamarbetemedkonsthögskolanValandresulteradeocksåikursen BergsjönPublic tillsammansmedCaliforniaCollegeoftheArts Kommentar DettotalaantaletkulturföretagiNordostidenhärutredningenär företagfinnsiÖstraGöteborg.78i Angered.GrafenvisardeföretagsomharpostadressortiNordostsamtdesomharbesöksadressortiområdet. 22 KonstensPlatsThePlaceofArtEstherShalev Gerz.ArtMonitorno2/ Bergsjönpublic.ArtandsocialpracticeinGothenburg soutermostsuburb.konsthögskolanvaland, Kulturföreningenbob,CaliforniaCollegeoftheArts. 12

13 2.0.Informanterssvar 2.1.Erfarenheteravsamverkansprojekt StorstadssatsningenochdesseffekterärviktigförUtvecklingNordostplanerpåattstartaen samverkansplattform.enkortbeskrivningavstorstadssatsningenärdärförpåsinplats. Storstadssatsningenklubbadesigenomavriksdagen1998ochgenomfördesmedpengarfrån bådestatenochkommunen.övergripandemålistorstadssatsningenvarattge storstadsregionernagodaförutsättningarförlångsiktigthållbartillväxtochskapanya arbetstillfällen,samtattbrytadensociala,etniskaochdiskriminerandesegregationeni storstadsregionerna. 24 IGöteborgvardetområdenaBergsjön,Hjällbo,GårdstenochNorraBiskopsgårdensom ingickisatsningen.storstadssatsningenpågickigöteborgmellanår därberörda institutionerisamhällethadeuppdragattsamverkameddetlokalaföreningslivet.kritiken motstorstadssatsningenhariefterhandhandlatblandannatomattdeninteresulteradei någrapermanentastrukturellaförändringar.projektsomstartadesunder storstadssatsningenkundeöverlagintefinansierasavberördakommunerefter Det fannsheltenkeltingapengar. IbådeÖstraGöteborgochiAngeredharinformanterfrånförvaltningarnamederfarenhet frånstorstadssatsningenuttrycktviktenavattredaninledningsvistänkapåvadsomkommer atthändaefterdetattsatsningenutvecklingnordosttarslut.vemförvaltarkunskapochdet fortsattaarbetetmedutvecklingnordostssamverkansplattform? EninformantfrånAngeredmedstorstadssatsningenitankarnasägerattdetinteärhållbart attbyggaverksamhetersomäravhängigaeldsjälarsideellaarbetskraft.informantenmenar attförvaltningenskaförvaltamänniskorsidéer,intekrävagratisarbete. Ävenendelicke offentligaaktörerfrånstadsdelarnahadevaritmedunder storstadssatsningen.deharallaliknandeerfarenheter.eninformantfrånöstragöteborg menarattdetärorealistisktattstartaprojektsomkräverideelltarbete;mångaiområdet jobbarpåfamiljeägdaföretagochharintetidochorkattjobbamer InformanterfrånförvaltningeniÖstraGöteborgbeskriverattdetförnärvarandeärendålig relationmellanföreningslivetiområdetochförvaltningen. Mellan fannsdeti ochmedstorstadssatsningenenpottmedpengarsomintevaröronmärkta,vilketinnebaratt detvarlättattstödjalokalainitiativ.dettasägereninformantochförklararattmaninte 24 propositionen 1997/98:165,Utvecklingochrättvisa enpolitikförstorstadenpå2000 talet.sid Integrationspolitikipraktiken EnutvärderandefallstudieavStorstadssatsningenpåBergsjönsbibliotek.TanjaKemppainen EmmaMakkonen.Magisteruppsatsibiblioteks ochinformationsvetenskapvidbiblioteks ochinformationsvetenskap/bibliotekshögskolaniborås.2006:136issn Sid.27 13

14 längreharsammaresurseriförvaltningen,vilketkanvaraenorsaktillmissnöjetbland föreningarna.andraorsakertillmissnöjetblandföreningarnaiöstragöteborgkan,enligt sammeinformant,ocksåvarastadsdelsreformensomgenomfördes1januari2011. Reformeninnebarenflyttavförvaltningenslokaler.Förrhadeföreningarnäratill förvaltningenibergsjön,detharmanintelängre. Eninformantidenprivataaktörskategorinsägerdäremotattstorstadssatsningenvarett dåligtsamverkansprojektjustföratt manfåttenbuntmedpengarsommandeladeutlite godtyckligt,utanenövergripandeplan.sammainformantärkritiskmotförvaltningenoch sägerattdenoftaharen uppifrånattityd.informantenanserattdetsaknasenstark visionäriförvaltningensomkanståförkontinuitet. Enannanerfarenhetfrånstorstadssatsningenssamverkansprojektsomframkomisamtal medinformanterhandladeomviktenattengagerafleragrupperochatt allaärvälkomna, ävenomdetärtillexempelsomaliersomanordnarsåärävenromervälkomna.utredaren tolkarinformantensuttalandesomattdetvarenavutmaningarnamedverksamheten informantenvarengageradiunderstorstadssatsningen:attinkluderaochengageraolika etniskagrupperisammaeventkrävermålmedvetetarbete. Ettsamarbetemellanförvaltningar,föreningarochpolitikergällandekulturfrågorinitierades avföreningenbak(bergsjönsochangeredskulturnätverk).bakstartadesav KulturföreningenbobochBlåställetmedhjälpavKvinnocentraochdåvarande Angeredsateljén.Samarbetetnämnsavflerainformanter,bådeoffentligaochicke offentliga aktörer.samverkansplattformensombakstartadeärisammanhangetintressanteftersom kulturnätverketsträcktesigöverfleragränser,bådestadsdelsgeografiskaoch organisationsmässiga.samarbetet,sombestodiregelbundnaträffarmedsamtaloch kulturarrangemang,falleradeeftersomingenavföreningarnahademöjlighetattideellt arrangeraträffarna.detsaknadesheltenkeltpengartillensamordningstjänst. Ettannatexempelpåsamverkansarbetedärkulturföreningenbobvarinblandadsomnämns avfleraaktörerärkonstensplatsibergsjön.eninformantbeskriverdetsomettlyckat samverkansprojektmedmotiveringenattdetvarvälförankratbådelokaltochcentralt. Informantenmenarattsammansättningenavteametsomjobbademedprojektetvarviktigt fördessframgång.teametutgjordesavseriösanyckelaktörermedegnanätverk. TillsammansmeddeninternationellterkändakonstnärenEstherShalev Gerzoch38 konstnärerfrånstadsdelenbergsjönskapadesvideoinstallationentheplaceofartsom2006 visadesitvådelar.denenadelenvisadesibergsjönscentrum,denandrapågöteborgs Konsthall.Videoverketutgjordesavinspelningaravde38konstnärernassvarpåfrågorna Hurskulledudefinierakonst? och Varfinnsdenplatsdärkonstenägerrum?. 26 InformantensomanserattKonstensPlatsvarlyckatärsamtidigtkritisktillattdelokala 26 KonstensplatsThePlaceofArtEstherShalev Gerz.ArtMonitorno2/2008.GöteborgsUniversitet.Göteborgs Konsthall.Sid.7 14

15 konstnärersomblivitintervjuadeiprojektetfickdåligtmedåterkoppling.iställetföratt användasigavkonstensplatssomenbasförattgåvidaregjordemanennyundersökning, vilketskapadeenuppgivenhethosdesomvarinvolverade,berättarinformanten. InförplaneringenavVärldskulturmuseetanordnadesettantalsåkallad stafettmiddagar på BlåställetiAngered.Desomdeltogpåenmiddagskulle,såvittkulturutredarenförstått, bjudainengästförnästaplanerademiddag.påsåsättgenomfördesettantaldiskussioner ochmiddagarnablevettsättattnätverkaochknytakontakter.stafettmiddagarnaanges ocksåsomettlyckatsamverkansprojektaveninformant.denromskafestivaleniangered nämnsocksåsomettlyckatsamverkansprojekteftersom denkanaliseradeettbehovsom fannsihelanordost.denromskakulturfestivalenstartadesblandandraavnuriselimfrån denromskamusikorkesternsvartazafirerochpågickmellan påBlåstället. DeltagareochpubliktilldenRomskafestivalenkomfrånbådeÖstraGöteborgochAngered. FlerainformanteransågattkursenTheMusicCollegepåFIA(FolkhögskolaniAngered)är braexempelpåsamverkan.themusiccollegeärettsamarbetemellanfiaochhögskolan förscenochmusikigöteborg. JanÅkeRybergsomarbetarsomsamordnareförVisionAngerednämnsavfleraickeoffentligaaktörerfrånAngeredsomencentralgestaltförtillkomstenavgoda samverkansprojekt. 2.2.Erfarenheteravfungerandekommunikationskanaler Blanddeinformantersomtillhörgruppenoffentligaaktöreridenhärutredningenarbetar ungefärhälftenidirektkontaktmedmedborgarnainordost.debeskrevviktenavinformella, muntligakontakterdelsförattnåutmedinformationomsinverksamhettillmedborgare, delsförsamverkanmellanolikaaktörer.kontaktmednyckelpersoner,exempelvisi föreningar,angavssomcentraltförsamverkansprojekt.kulturutredarenuppfattardetäven somattinformantersomarbetadeidirektkontaktmedaktörer,tillexempelbibliotekarier ellerföreningskonsulter,fungerarsomeninformationskanalmellanaktörerochförvaltning. Informanternämndeocksåinformationviahemsida,facebook,flyers,affischeroch annonseringimetroochgpsomviktigtförattnåuttillenintresseradallmänhet,inklusive kulturaktörer. Blanddeinformantersomtillhördegruppenicke offentligaaktörernämndesinformella, muntligakontaktersomdetviktigastesättetattlockadeltagaretillaktiviteter,tillsammans medannonsering,informationvianätetochflyers.mångaföreningarsomhaftlikartad verksamhetochåterkommandearrangemangimångaårbeskrevhurdeknappt annonseradeomsinverksamhetalls;folkkomändå. Ävenengeografisknärhetframkomsomviktigtgällandevilkakommunikationskanalersom fungeradebra,dvsdeaktörersomlågfysisktnäradenegnaverksamhetenvardeman 15

16 främstkommunicerademed. Närdetgällersamverkansprojektmellanfleraolikaaktörerframstodkontaktenmed nyckelpersonersomcentral.samverkanbeskrevshärsomresultatetavenlångoch ömsesidigrelation.iöstragöteborgberättademångaaktörer,somannarsvarkritiskatill förvaltningen,attdehadeenmycketgodrelationtillföreningskonsulentenochviktenav dennesarbete. IAngeredvardetfleranyckelrelationersombeskrevssomcentralaförattskapa samverkansprojektöverorganisationsgränserna.utredarenuppfattadedetsomattbåde formellaochinformellakontaktnätmedolikaviktigaaktörervaravgörandeför kultursamverkansprojekt. 2.3.Offentligaaktörer Behov Hurkantjänstemänkanaliseragodaidéer? Hurkanmanfåkommunen,stadsdelenigod samverkanmedaktörer? Enundranöverhurförvaltningarskallkunnasamverkamedföreningarochenskilda initiativstarkaaktörerpåettadekvatsättharframförtsavtjänstemänfrånbåda stadsdelsförvaltningarna.eninformantuttryckersigsåhär: Iblandblirdetproblemnären aktivpersonhopparöverallastegikedjanochdirektgårtilldenhögstachefen.hurtarman tillvaraensådanaktivpersonsengagemangochvilja?mankanintefavoriseranågonfrån kommunenssida. Önskemålomjuridiskaklargörandenhursamverkanmellanförvaltning,ideellaaktöreroch företagekonomisktbörgåtillikultursektornharframförts.eninformantförklararattdetär problematisktattkommunenstjänstemänhariuppdragattgynnaföretagsamhetmen samtidigtharupphandlingsreglerattförhållasigtill. Ettproblemnärdetgällerfördelningavstödtillkulturföreningarärattnärföreningarna skaffarnågonanställdärdeintelängreenideellförening.mångaföreningarharanställda somgårpålönebidrag,sägerenannaninformantsomarbetarmotföreningslivet. Informantersuttalandenfrångruppenoffentligaaktörerantyderocksåattdetfinnsett behovavochenviljaatttatillvarakulturaktörersinitiativ,mendåligtmedtidtillattgöraså. Dettayttrarsigtillexempeliföljandecitatfråntvåolikainformanter: Detärflerasomringermigochvillhatagpåprivatakulturaktörer,menjagvetintealltid vilkasomfinns. Jagharintetidatttatillvarapådefriakulturaktörersomkontaktarmig. Åsikteromhurenplattformkanutformasuttrycktesblandannatsåhär: 16

17 Enplattformmåstejuintevarafysisk,ochdetmåstejuintehellerbaravaraenplattform. Ettförslagpånågotattsamlasomkring,somgestaltarettbehovsomfinnsibåda stadsdelarna,ärenellertvåfastautomhusscener.scenenellerscenernaskulleförslagsvis intevarainstitutionsägd/autanmöjlig/aattnyttjastillsjälvkostnadspris.dettasägeren informantmedinblickibådeöstragöteborgochangeredskulturlivochförklararsamtidigt attdetärviktigtattläggatidpåprocessarbeteförattkunnabyggaensamverkansplattform. DennaåsiktdelasavtvåinformanterfrånförvaltningeniÖstraGöteborg.Deanserattdet viktigastebehovetiderasstadsdelärenfysiskplatsattsamverkakring.endatabas(virtuell samverkansplattform)ärbraförattinformeraomochsamordnaverksamheterpåolika platser,menmanmåsteförsthalokalerattvarai,förtydligarde. Detärbaraattsättafartochtavarapådetsomfinnsidag,sägereninformant.Detta uttalandebottnaritidigareutredningar 27 somsyftattillattbyggaettkulturhus,alternativt ettfolketshusibergsjön.informantenmenarattvadsombehövsärenellerflera samordningstjänsterförgemensamtnyttjandeavkulturresurserinordost.flerinformanteri ÖstraGöteborgföreslårattBlåStället,somärenresursförbådastadsdelarna,kan samordna. DetärviktigtattmanfårenmotoriÖstraGöteborg.Angeredkanskekanvaranavet,men detkanfinnassatellitertillexempelibergsjön. IenintervjumedfeminformanteriAngered,därvissabådevaranställdaavförvaltningen ochaktivakulturaktörer,efterfrågades enspindelinätet somsammankallartill regelbundnamötenikultursfäreninordost.mångatidigaresamarbetenhar,enligt informanterna,gåttförloradejustförattensådanpersonsaknats.informanternavar positivtinställdatillenvirtuellsamverkansplattfrom,menvarsamtidigtundrandeinförhur ensådanskullefungerarentpraktiskt. Detäromöjligtatthauppdateradinfoomtill exempelolikadans ochmusikgrupper,eftersomdessaändrashelatiden.manskullekunna halistadenyckelpersonersomharkolldäremot,förutsattattdessanyckelpersonerinte belastasmedobetaltextraarbete.informanternaanserävenattdetärviktigtatt informationomolikaverksamheterärgenrespecifikidatabasenförattdenskallkommatill användning.detyckerocksåattdetbordevaraettkravpåattdensomskallsökai databasensjälvmåsteregistrerasig,därävendatumförregistreringframgår. Närdetgällervilkaaktörersominformanternavillsesomdeltagarepåenvirtuellsamverkansplattformärdetdelsoffentligaaktörersombiblioteken,kulturskolan,föreningskonsulenterna,fritidsgårdarna,samtprivata/ideellaaktörersåsomföreningar,kulturaktörer,kulturentreprenörer,fastighetsägare,medflera. 27 Bergsjön.Rapportfrånettpilotprojekt.SamarbetemellanSDFBergsjön,Familjebostäder,Parkoch naturförvaltningen,kulturförvaltningen,tryggareochmänskligaregöteborg,stadsbyggnadskontoret UtredningavKulturhusiBergsjön.KerstinWennergrenpåuppdragavSdfBergsjönochFamiljebostäder

18 FleraoffentligaaktöreriAngeredochÖstraGöteborgberättarattverksamhetsomriktarsig motbarnsnabbtfylls.ibergsjönärdetförstochfrämstprogramverksamhetriktadtillbarni området.ibergsjönfinnsävenen bokfrukost somlockarmångadeltagareistadsdelen framföralltkvinnorfrånsomalia.underbokfrukostenäterdeltagarefrukostihopoch diskuterarenbok.detfinnsenupparbetadkontaktmellanöstragöteborgochröhsska museetsomkommerattresulteraifortsattasamverkansprojektiöstragöteborg. IGamlestadenkommerbarn,enligteninformant,bådefrånnärområdetochfrånandra delaravöstragöteborg.eninformantanserattakademiker(ochderassmåbarn)utgören oproportionerligtstorandelavbesökarnaigamlestaden.gamlestadenharävenen feministiskbokcirkelsomlockardeltagarefrånhelastaden,samtenpopulärvis och poesiscen. Språkcaféerdärdeltagarefårövasigiatttalasvenska,samtanvändningavbibliotekens datorerärocksåpopulärakulturaktiviteterinordost.kulturaktiviteterdärmansamlasrunt enmåltidlockar,enligtinformanterfrånbådastadsdelarna,mångabesökare. EninformantförmedlarattHBTQ frågor(homo,bi,trans,queer)ärenblindfläckpå Angeredskulturellakarta.TrotsaktivitetersomdenåterkommandeHBTQ festivalenpåblå ställetärdiskriminerandefördomarettstrukturelltproblemistadsdelen.informanten menarattdetinteräckermedpunktinsatser.informantenexemplifieraruttalandetmedatt berättaattdetpåfritidsgårdariangeredråderenvissmachojargongmedhomofobainslag Farhågor EnfrånstadsdelsförvaltningarnagemensamtuttrycktfarhågaöverUtvecklingNordosts planerpåattstartaensamverkansplattformförkultureninordostärattdenskallresulterai enökadbelastningpåförvaltningarnasexisterandeverksamhet.manbefararattutveckling Nordostskallstartaprojektsomsedanintekanfinansierasnärsatsningenärslut. Informanterfrånförvaltningarnaanserattdetfinnsenriskmedprojektverksamhet: Medborgaresförväntningarhöjsochkansedaninteinfriasavförvaltningenefteratt projektetsverksamhettagitslut.ilängdenkandettamedföraattförtroendetför förvaltningenurholkas. Eninformantsomiochförsigärpositivtillattmedverkapåenvirtuellsamverkansplattform ställersigtveksamtillomensådanskulleanvändasipraktiken.dettaeftererfarenhetfrån ettliknandeplattformsprojekt,därhemsidanaldriganvändes.informantenmenarattdeti ställetärviktigtattsatsapådehemsidorsomredanfinns. 18

19 2.4.Icke offentligaaktöreriangeredochöstragöteborg Behov Ettgenerelltbehovhosintervjuadekulturföreningarvarenönskanomstörredelaktighet ochökaddialogmedstadsdelsförvaltningarna.enaktörsomhadepositivaerfarenheterav samverkanmenadeatt detärviktigtattvaraöppenmotdekulturellakraftersomfinnsoch intebarasedemsomenutgiftibudgeten. Isamtalenmedkulturaktörersomantingenvarmedikulturföreningar,drevkulturföretag ellerpåannatsättvaraktivakulturutövareframstodbehovenavensamverkansplattform somsplittrade. MajoritetenvarpositivatillUtvecklingNordostsplaneradevirtuellasamverkansplattform. Kulturaktörernasförväntningarpåenvirtuellsamverkansplattformskiftadedock. Endelsågdetsometttillfälleattgörareklamförsinverksamhetochansågattdenskulle varabraomdetfannsenmöjlighetatthamedenlänktilldenegnahemsidanpå plattformen. Flerainformanteransågattinformationomvarmankundesökapengarochhur,samt uppgifterompågåendeprojektistadsdelenvarviktigtatthamedpåenvirtuell samverkansplattform.äveninformationomhurmanstartareget,samtinformationom kurserochseminarierefterfrågades.flerainformanterefterfrågadeocksåettökat samarbetemedföretagochhandelsföreningarochettdiariumsomvisarvadsomhänderi Nordost.Mångavillehainformationomvilkaandraaktörersomfannsiområdetsom arbetademedliknandesakersomdesjälva. Eninformantfrånföreningslivetuppfattadeidénomensamverkansplattformsom en välbehövligsammansmältningavbådeideellaochoffentligaaktörer,ochansågattdet bordefinnasettkalendariumidatabasen.informantenförklarar: Detfinnsäven beröringspunktermedandraförortsområdensomdetvoreintressantatttauppiett kalendarium.mankanviadatabasentaframgodaexempelochstärkaidentitetochden icketraditionellakulturen. Imajoritetenavintervjuernamedkulturföreningarefterfrågadesenpersonsomkunde samordnaresurserinordost.eninformantuttrycktedettasomettbehovav någonsom intetänkeristuprörellerfyrkanter. Problemenmedatthakorrektochaktuellinformationpåtillexempelenvirtuell samverkansplattformpekadesutavmånga. Enprofessionellkulturaktörhadeintesammapositivainställningtillenvirtuell samverkansplattformsomstörredelenavinformanternafrånandragrupper.informanten haderedanegnanätverksomfungeradevälochsågingenmeningmedattvaramedpåen 19

20 plattformsominteförmedladearbete.informantennyanseradedocksininställningmedatt förtydligaattdetmöjligtviskundevaraintressantattmedverkapåensamverkansplattform förattgeungdomariområdetenpositivförebild. TvåaktöreriKortedalaförmedladeettbehovsomsträckersigutanförfråganomökade ekonomiskaresurser.aktörernavillhamerkontaktmedvaddekallar Johanssonsvenskar i sinverksamhet,tillexempelunderkulturnattadärdedeltagitfleraårmedettegetprogram. Detsistaåretharnärvaronavetniskasvenskarminskatpåföreningensevenemang. Sammainformanterförmedlarsvårigheternärdetgällerolikainstanserskravpå dokumentationavverksamheternanärdesökerpengar.deharintetillräckliga språkkunskaperförattpåsvenskakunnaskrivaomvarjedetaljiverksamheten,vilketoftaär någotsomkrävsnäraktörernasökermedelförattkunnafinansierasinverksamhet. Eninformantbeskriverattdetärviktigtatthakulturverksamhetersomär socialt accepteradeidenegnakulturen,exempelvisattsy,ellerattlagamat,förattdeltagareskall kommatillaktörensarrangemangförkvinnor.somenkonsekvensäraktörensarrangemang mycketefterfrågade.närdeltagarevälkommerärfokusdockpådensocialagemenskapen, intenödvändigtvispåaktivitetenisig. EninformantmedinblickiföreningslivetiAngeredkonstaterarattdetärfåföreningarsom attraherarellerengagerartjejernaiområdet.informantentyckerattdeflestaföreningar verkardrivasavmänförkillar,ochefterfrågarverksamhetersomriktarsigtillbådekillaroch tjejer.informantenvarnarocksåförattdraförstoraslutsatseravattdetfinnsmånga kulturföreningariområdet;fåarbetarmedutåtriktadverksamhet. Eninformantanserattdetärviktigtattmedhjälpavideologiskasamtalarbetamedden strukturellarasismsomfinnsinordost.rasismenresulterarblandannatiattdetärsvårare förenkonstnärsomärutbildadibagdadattfåställautänenetnisktsvenskkonstnär utbildadpåvalandigöteborg.informantenmenarattensamverkansplattformförnordost borderymmaettsådantsamtal Farhågor Treinformantermedlångerfarenhetavföreningslivochsamarbetemedkulturaktörervar skeptiskatillenvirtuellsamverkansplattform.debeskrevhurtidigarehemsidorförbland andrakulturaktörerintelyckats.kulturaktörerregistreradesigintepåhemsidornaoch användedeminteheller.eninformantförklaradeattkulturutövareredanharsinaforumpå nätetsomfungerarbra,deärinteibehovavfler.enannanavdeintervjuadeaktörerna troddeattkulturarbetareoftajobbarhårtochintehartidellermotivationattvaraaktivapå hemsidor. Flerainformanterbeskrevattdevartröttapåprojektverksamhetochvarosäkrapåomde ochandraaktöreriområdetvarintresseradeavutvecklingnordostsamverkansplattform. 20

21 Tvåinformanteransågattbudgetenistoraprojektlättrinnerivägtillinternamötenoch utredningarvarsresultatändåingenläser.deefterfrågadekonkretaresultatförankradei lokalbefolkningensönskemål. Aktöreribådastadsdelarna,menmedöverviktiÖstraGöteborg,taladeom utbrända eldsjälar somettresultatavattstadsdelarnakrävtförmycketav,och/ellerintevisat uppskattningav,sinaideellaaktörer.somenföljdavdettaärdefåsomserpoängenmedatt engagerasigitillexempelkulturföreningar.aktörernamenarattdetintealltidhandlarom ekonomiskersättningsombehövsförattkännaattensarbeteärviktigtochuppskattat. Iblandhandlardetomattfåvaradelaktigiatttyckatillomviktigabeslut,ellerattfåtillgång tillresursersomtillexempellokalermedrimlighyra. 2.5.Aktörerfråncentrum Deaktörermedbasiandradelaravstadensommedtagitsidenhärutredningenärfå. EnavaktörernaharvaritengageradikulturprojektiGårdstenochkonstaterarliktmånga andraidenhärutredningenattmanmåstehittadetsomärgemensamtförallaförattfåen samverkanattfungera.informantenmenarsamtidigtattvarjekulturmåstefåutrymmeatt hittasittuttryck.enannanfaktorsomäravgörandeförfungerandesamverkansprojektäratt intekrävaattamatörerskallarbetasomprofessionella; iblanduteblirfolkfrånmöten,och detmåstevaraokej. Informantenanserattdetbehövs någotsensationelltmen återkommande inordost, somtillexempellouisianaidanmarkellerakvarellmuseet,där amatörerdrasmed,mendetfinnsenstommeavprofessionellaavhögkvalitetsomdrar folk. Informantenpoängteraratt manmåstestickaut,manmåstesättaortenpåkartan. Konstochmusikförenarmänniskor.Informantensägerislutetavintervjun: Viärintelika, vibärolikakulturermedoss;detärnågotriktochbra. EninformantmederfarenhetfrånarbetetmedKonstensPlatsiBergsjönmenarattdetär viktigtatthaettmellanlägenärmanrealiserarensamverkansplattform;förrharmangåttin såstort,ellerknapptalls.informantentyckerattdetvorebramedendatabas(virtuell samverkansplattform)somknyteruppallaintresseradeaktörer såattdekanfortsättavara engageradeochdelamedsigavsinkunskapsedandeflyttatifrånbergsjön. Densisteaktörenidenhärutredningenmedbasicentralastadenbeståravenavgångsklass avblivandekulturaktörer.sammantagetvarsjuinformantermed,ienintervjusommer hadeformenavettsamtal.informanternasvaradenejpåfråganomdeskulleanvändasigav enplaneradvirtuellsamverkansplattformföraktörermedintresseförkultureninordost. Utredarenhadesvårtattavgöraomsvaretbaseradespåettbristandeintresseförkultureni nordost,elleromdetbottnadeienkritikavjusten virtuell samverkansplattform. Kännetecknandeförinformanternasbristandeintresseaven(virtuell)samverkansplattform ärettyttrandefråneninformantigruppensomförklaradeatthenintetroddepåsakersom organiseradesuppifrån. Ommänniskorinordostharettbehovavenvirtuell samverkansplattformsåskulledebyggaensjälva. 21

22 Informanternaidennagrupphadedockandraidéeromhurensamverkansplattformkunde gestaltas.enpersonansågattlokalaradiostationer,ochdagstidningarpåolikaspråkvar centralaochisigsjälvakundefungerasomensamverkansplattform. Enannaninformantföreslogattmanskulle skickasmstillfolk iställetföratthaen hemsida. 3.0.Resultat Gemensamtförflerainformanterfrånolikagrupperärattdetrorattdetviktigastefören samverkansplattformattäratt hittadenminstagemensammanämnaren iolikaaktörers behov. Olikainformanterfrånallagruppergavuttryckförattensamverkansplattformmåsteväxa underifrånförattfungera. Engemensamåsiktsomframkomhosallaaktörergällandeensamverkansplattformvaratt detbordefinnasenanställdpersonsomkanfungerasomsamordnare.offentligaaktöreri ÖstraGöteborgföreslogattsamordnarenkundeknytastillBlåStället.(KulturhusetBlå StälletärettresursnämndsuppdragochärenresursförallastadsdelariGöteborg.)Ickeoffentligakulturaktöreransågattdetviktigastevarattsamordnarenvarenpersonmed förankringidetlokalakulturlivet,somkundehållarelationerochprocesservidliv. Fyrainformantermederfarenhetavvirtuellasamverkansplattformarförkulturaktörervar kritiskatillkonstruktionenavännueninordost.demenadeatttidigarehemsidormed sammasyfteinteanväntsavkulturaktörer.övrigainformantervarpositivtinställdatillen virtuellsamverkansplattform. Stadsdelsreformenochdesskonsekvenser;nyanställdpersonalochändrad organisationsstruktur,förklararendelavdebehovochbristersomframkommeri utredningen.samtidigtsommångaoffentligaaktörerbeskriverenkunskapsbristangående vadmanjuridisktkanochfårgöranärdetgällersamverkanmedideellakulturaktörer.detta indikerarettblandoffentligaaktörergemensamtutbildningsbehov. Informanterfrånallagrupperefterfrågadeenlångsiktigplaneringavkultursamverkanoch uttryckteenfrustrationöveratt manuppfinnerhjuletpånytthelatiden.mångaansågatt detärviktigtattstödjaverksamhetersomredanfinnsiställetförattkonstrueranya. Att startauppärlätt,attdrivaärsvårare konstateradeenavinformanterna. Någotsomframkomisvarfrånfleraolikainformanterärenstorefterfråganpå kulturaktivitetersomriktarsigtillkvinnorochbarn Enförbättraddialogmellanolikakulturaktörervarocksånågotsomefterfrågadesav informanterna.dettablevtydligtsärskiltmellangruppenoffentligaaktörerochickeoffentligaaktörer,ochbehovetvarmestartikuleratiöstragöteborg.menävenönskemål 22

23 omenförbättraddialogolikaicke offentligaaktöreremellankundeutläsasiinformanternas svar. Efterfråganpåförändringavvärderingarikultursfärenhandladeomattmotarbetaden strukturellarasismsomgörframgångikulturlivetsvårareföricke etniskasvenskar,samtatt arbetamotdefördomarsomosynliggörhbtq kulturen. 4.0.Slutsatser Måletmedplattformenärattdriva,samordnaochutvecklaettstärktsamarbetemellan kulturaktörermedintresseförgöteborgsnordöstrastadsdelar. Såinleddesdennautredning. Mötetmedkulturaktörer,bådeicke offentligaochoffentliga,harresulteratislutsatsenatt detiangeredochöstragöteborgfinnsenmängdolikaaktörer,somvarkendrivseller samordnasellerutvecklasmotettförnordostgemensamtmål.snararetvärtom.nordostär fulltavkulturaktörersominitiativriktarbetarmedsinaverksamheter,vilkaiblandbyggerpå samverkanmedandraaktörer,iblandinte. Enbehovsinventeringavaktörermedintresseavkultureninordosthargettettresultatsom kandelasinitvåolikaförklaringsmodeller. Åenasidanfinnsdetfråninformanternatydligtformuleradebehovsomoftabaseraspå ekonomiskaresurser;föreningarbehöverbilligalokaler,ochkulturaktörerbehöver ersättningförsittarbete.behovsomdessakanförklarasviaentolkningavkulturbegreppet därmanärfokuseradpåenmätbarproduktion.förtydligandenomvilkamöjlighetersom rymsinområdandeorganisationerochjuridiskaramarföroffentligaochicke offentliga aktörerblirmeddennatolkningavkulturbegreppetprioriteratarbetefören samverkansplattform.workshopsihurmandriverkulturföretag,bättresamverkankring befintligaresurseristadsdelarna,samtbättremarknadsföringmotövrigastadenomde resursersomfinnsinordostblirviktigafunktionerförensamverkansplattform. Åandrasidanåterspeglarinformanternasberättelsermerstrukturellabehovistadsdelarna. Dessabehovkanbegripliggörasviaentolkningavkulturbegreppetsomhandlaromen stadsdelsochdessmedborgaresidentiteter.härärförändringarintelikalättmätbara,men kanspårasiaktörersattityderochförväntningar.dethandlarom goodwill ochhur samarbetenkommertill,menlikamyckethurochvarfördeintekommertill.meden interkulturellbasidetkonkretaarbetetkanmanskapaensamverkansplattformsom genererarkreativitetochenpositivinställningtillnyasamverkansmöjligheter.en samverkansplattforminordostkanlyftaframinterkulturalitetensfördelarienföränderlig omvärld.samtidigtkansamverkansplattformengemöjlighetattsynliggöraochmotarbeta enstrukturellrasism. 23

24 4.1.Vilkaskallsamverka? EnutgångspunktförUtvecklingNordostsamverkansplattformharvaritattsamverkanskall skemellanoffentligaochicke offentligaaktörer.menentydligaredefinitionänsåharinte påförhandvaritgiven. Idenhärutredningenharmerpartenavicke offentligaaktörerkommitfrånföreningslivet.i dessainformanterssvarhardetemellanåtframkommitattdetärenbristpåungasom engagerarsigiföreningar,samtattdetfinnsenframväxandetrötthethosgamlaeldsjälar. Samtidigtharoffentligaaktöreridenhärutredningenuttrycktenosäkerhethurmanskall uppmuntraochstödjaideelltengagemanghosföreningar.ideelltengagemangärper definitionoavlönat. OmUtvecklingNordostsamverkansplattformskallstruktureraoffentligaochideellainitiativ förkultureninordostkrävsendefinieringavvilkadessaideellaaktörerär.utredarenavden härrapportenharantagitattdessaideellaaktörerfrämstfinnsiföreningslivet.resultatetav informanterssvartyderpåattsåintealltidärfallet.flerainformanterfrånföreningslivetär inteintresseradeavattsamverkabaraförsakenskull,utanundrarvadnyttanmed samverkanärfördem. Utredarenöppnarocksåuppförfrågeställningenhuruvidaföreningslividagattraherarunga människor,elleromensamverkansplattformskallstrukturerasutifrånandra organisationsformer.kanskeärnätverkochnyckelpersonerdenbassomen samverkansplattformskallbyggaspå? 4.2.Varförskallmansamverka? UtvecklingNordostssyftenmedaktiviteterinomkulturtematärattfrämjaentreprenörskap ochjämställdhet 28. HurkanaktiviteterinomUtvecklingNordostkulturtemafrämjajämställdhet?Ettsvarkan varaattanordnaaktiviteterförheterogenagrupperdärmångfaldocholikheterblirviktiga ingredienser.dettaliggerilinjemedettbrettkulturbegreppochgöteborgsstads kulturpolitik 29. Användermansigavkulturplaneringförattidentifieraresurserinordostblir interkulturalitetenpotentialsomredanfinnsiområdet.interkulturellaprocesserinnebäratt människormedolikaidentitetergällandeblandannatkön,etnicitet,religion,sexualitet kommunicerarochinteragerar.dessaidentiteterkanmanifesterasiexempelvisskilda musiksmaker,olikadanserellerolikasättattuttryckakonstnärlighetpå.en samverkansplattformskullemedettinterkulturelltfokusinnebäraenblandningavolika 28 Stadsutvecklinginordost dokumentationförstudievåren2010.obligentiaab,konsultenannastenlöf. Sid Kulturpolitiskstrategi.Version.1.0GöteborgsStad.Sid

25 identiteterochaktiviteter,därinteettkulturelltuttryckprioriterasframförettannat. 4.3.ÄrNordostensamverkansplattform? DenhärutredningenharkoncentreratsigpåAngeredsochÖstraGöteborgssjälvbild, snarareändenbildövrigadelaravstadenharavnordost.detfinnsfleraktörerutanför nordostsomharintresseförkultureniområdet. Kulturarbetaresuppfattningomvarviktigakulturaktörerborochverkarärcentral.Bådesom ettsättattmätaettområdesattraktivitet,ochsomettsättattförståhurströmningari stadengår.idenhärutredningenblirföreställningaromochförväntningarpåenstadsdel tydligaiföljandeinformantsuttalande: KortedalaärdetnyaMajorna,detvetjualla. UnderförståttidettauttalandeärattinformantenanserattMajornaärenattraktivstadsdel förkulturarbetare,ochattkortedalaocksåhållerpåattblidet. Majornakansägasutgörabådeensymboliskochenreellsamverkansplattformsomav alla ansessamlaaktörermedintresseförkulturen. Begreppet nordost ärliktordet samverkan inteförankrathosinformanternaidenna utredning.utredarenerfarattmänniskorsomborellerverkaridetgeografiskaområdet ÖstraGöteborgochAngeredfrämstidentifierarsigmedsinlokalastadsdelsomKortedala, Bergsjön,Lövgärdet,Gårdsten.Informanterssvartyderdockpåattflerinformanterfrån AngeredänfrånÖstraGöteborgidentifierarsigmedstadsdelenistort.Begreppet nordost och samverkan uppfattassomenskrivbordsproduktlångtifrånmänniskorsvardag. Utredarenmenarattenvirtuellsamverkansplattformföraktörermedintresseförkultureni nordostocksåmåsteförhållasigtillenreellplattformförattlockaanvändare.utvecklandet avenvirtuellplattformbördärförförankrasidespråk,dekulturellaresurser,ochde identitetskapandeplatsersomredanfinnsinordost. Plattformenbör,förenklatuttryckt,gestaltasmedaktivitetenochsyftetmedaktiviteteni fokus,knytettillenkändplats.metodenförarbetetbörgrundasiinterkulturellasamtalmed syfteattbyggalångsiktigarelationer.förattsamordnaarbetetbörenellerflera kultursamordnareknytastilluppdraget. 25

26 5.Förslagpåfördjupatutredningsarbete Ettfördjupatarbetemedattkartläggakulturaktörerinomolikaetniskagrupperinordosttar tid.dethandlaromattbyggauppettförtroendeochläggagrundförenömsesidigdialog. Utredarenanserattdetärviktigtattförtydligasyftetmedensamverkan,alltsåvarföroch vadmanskallsamverkakring,förattnåochengageraflerkulturaktörer. Idetintervjuarbetesomliggertillgrundfördenhärrapportenharfrågeställningenkretsat kringintressetochbehovavenvirtuellsamverkansplattform.detkanlikställasmedattfråga människoromderasintresseavattanvändaexempelvisenhammare.behovetavett specifiktverktygberorpåvadsomskallgöras.imångafallharinformanterfrågatvadsyftet bakomenvirtuellplattformvarit,ochkringvadmanskallsamverka.detharinteutredaren kunnatsvarapå.utredarenrekommenderardärförattutifrånenmerkonkret samverkansplanfortsättaattengageramänniskorsomliggerinomochutanfördenätverk somredanärtillgängliga. Isamtalmedkulturföreningarharutredarenfrågateftertipspåmusiker,konstnärereller andrakulturaktörermedannanetniskbakgrundänsvensk.dennainformationharintevarit heltlättattfåtadelav.utredarenanarattdetfinnsflerkulturaktörerinordostmedbasi olikaetniskagruppersominteblirsynligaidenhärrapporten.ettviktigtfortsattarbeteär attförsökanådessaaktörerförengemensamsamverkansplattform. Enmerfördjupadanalysavdekulturföretagaresomredovisatsidennautredningskullege entydligarebildavvarolikaverksamheteräretablerade.aspektersomnärföretagen etableradesigochomdetfinnsklusteravliknandekulturföretagiolikaområdenvore värdefulltatttaredapåförattkunnadrivaochutvecklakultureninordost. Idennautredninghar,somtidigarenämnts,fokusidenicke offentligaaktörsgruppenvarit påregistreradekulturföreningar.kulturutredarenharförsöktattfåtadelavlistadeaktörer blandannathoskroochkulturivästsamthyresgästföreningen(gällandegårdsföreningar medinriktningmotkultur).dettaharvisatsigproblematiskt;mångaorganisationerlämnar intesnabbtutinformationomsinalistademedlemmar.tilldetkrävsmötenoch beslutsprocessersomtartid.kulturutredarenrekommenderarettfortsattarbetemedattfå tagpådessaaktörer. Iutredningenharintehellerreligiösaorganisationerskulturellaverksamhetermedtagits.För en(virtuell)samverkansplattformvoredetmåhändaintressantatthameddessa. DetsammagällerförbostadsbolagochföretagmedengagemangiÖstraGöteborgochi Angered. UtredarenharavinformanterfrånAngeredfåttenlistamednamnpå kändisar som kommerfrånangered.dessanamnkanvaraintressantaatthamedpåenhemsidaföratt marknadsförakultureninordost.utredarenharidagslägetintetillgångtillenliknandelista 26

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 NKI och kvalitetsfaktorer mot bakgrundsfrågor

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 NKI och kvalitetsfaktorer mot bakgrundsfrågor Göteborg Är du man eller kvinna Hur gammal är du din kontaktperson Man Kvinna 64 år eller yngre 65-84 år 85 år eller äldre Ja Nej 73 73 74-71 74 74 71 80 79 80-79 81 80 77 73 71 74-72 73 74 68 75 73 75-73

Läs mer

Platform: ansökan om kulturstrategiskt uppdrag

Platform: ansökan om kulturstrategiskt uppdrag Bilaga1 Platform:ansökanomkulturstrategisktuppdrag Platformärettnätverksomsökerskapaettforumfördebattgenomattlyftafram aktuellafrågeställningarinomkultur,konst,arkitektur,ochsamhällsutveckling. NätverketharsinbasiVästverige.Platformsmedlemmarkommerfrånolika

Läs mer

Summa nollställd anbudssumma per distrikt

Summa nollställd anbudssumma per distrikt Angered År 1 185 000 170 000 108 800 148 125 194 480 217 500 År 2 185 000 170 000 114 240 148 125 195 000 217 500 Rengöring av don 30 3 000 3 000 7 470 600 1 500 6 900 Byte av brandvarnare (best tillhandahåller

Läs mer

S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 2011-01- 0 1 2011-08- 31

S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 2011-01- 0 1 2011-08- 31 Delårsbokslut 211-8-31 1 S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 211-1- 1 211-8- 31 HANDLÄGGARTEAMEN VID AF ANGERED OCH AF GAMLESTADEN Deltagarflöde s start nya avslutade s slut

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 DISPOSITION STYRDOKUMENT KULTURENS INFRASTRUKTUR KULTURNÄMNDENS ARBETSSÄTT KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING UTVECKLING KONST- OCH

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Utveckling Nordost 2011-2013 Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling Bidra till hållbar

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Eva Dornerus Verksamhetsområde Funktionsstöd Vårt uppdrag Vi är anställda som utredare på enheten Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning i Social

Läs mer

Reviderad budget 2012

Reviderad budget 2012 Reviderad budget 2012 Ärendet Samordningsförbundet Göteborg Nordost fattade 2011-11-21 beslut om budget för 2012. Under 2012 har budgetförutsättningarna förändrats. Följande huvudsakliga skäl föreligger

Läs mer

Sammanställning av anteckningar Open Space-diskussioner oktober 2015 Dialogprocess överenskommelse Värmland

Sammanställning av anteckningar Open Space-diskussioner oktober 2015 Dialogprocess överenskommelse Värmland Digital mötesplats Sammanställning av anteckningar Open Space-diskussioner oktober 2015 Dialogprocess överenskommelse Värmland Förankring så fler är med Folkhälsa Exemplifiering av näringslivsinvolvering

Läs mer

Utveckling Nordost

Utveckling Nordost Utveckling Nordost 2011-2013 Nordöstra Göteborg En fjärdedel av Göteborgs yta - 112 km² Var femte göteborgare 90 000 Global ung befolkning Ledig mark Natur och kultur Infrastruktur Bakgrund Sammanhållning

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna 1:1 hur välkommen du känner dig när du besöker biblioteket? 2:2 den hjälp du fick? 3:2 tiden då biblioteket öppnar på vardagar? 8-10 91 88 93 8-10 94 93 95 8-10 71 64 74 5-7 8 12 6 5-7 6 7 5 5-7 18 23

Läs mer

RB:80 Länsstyrelsernas gemensamma redovisning om samhällsorientering

RB:80 Länsstyrelsernas gemensamma redovisning om samhällsorientering RB:80 Länsstyrelsernas gemensamma redovisning om samhällsorientering Utgångspunkter SO ska: Ge en grundläggande förståelse för svenskt samhälle Ge en grund för fortsatt kunskapsinhämtande Utgå från individens

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med beredningen för nyinflyttades väg till att bli stolta Göingar

Minnesanteckningar från möte med beredningen för nyinflyttades väg till att bli stolta Göingar Från nyinflyttad till stolt Göing 2015-11-18, Östra Göinge Minnesanteckningar Minnesanteckningar från möte med beredningen för nyinflyttades väg till att bli stolta Göingar 2015-11-13 Information lämnas

Läs mer

Utbildningsdatum hösten 2015

Utbildningsdatum hösten 2015 Utbildningsdatum hösten 2015 12 sep Kristianstad 20 sep Stockholm 17 okt Göteborg 25 okt Karlstad 1 nov Stockholm 14 nov Malmö, Lördag 12 september Wilma HairDesign Studio Ubbes väg 3, Kristianstad Söndag

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2014-03-31 Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 5 Tabell: Antal deltagare...

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Jämlik hälsa. Utmaningar i Nordöstra Göteborg. Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg

Jämlik hälsa. Utmaningar i Nordöstra Göteborg. Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Jämlik hälsa Utmaningar i Nordöstra Göteborg Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Nordöstra Göteborg 3 stadsdelar Angered Östra Götebog Örgryte-Härlanda

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Musikgrupp/ensemble (1 januari - 31 december 2009)

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Musikgrupp/ensemble (1 januari - 31 december 2009) ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Musikgrupp/ensemble (1 januari - 31 december 2009) 1 (7) Bidragsmottagare (Juridisk person, fullständigt namn) Organisationsnummer Adress Kontaktperson Postnummer Ort

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg Seminarier Spår A Mötesplats på väg På en attraktiv mötesplats händer det saker. På en bra mötesplats är ungdomarna delaktiga och lär sig saker. Det gäller bara att få ihop det. Under detta spår får du

Läs mer

Angereds Närsjukhus Pågående FoUU-projekt

Angereds Närsjukhus Pågående FoUU-projekt Angereds Närsjukhus Pågående FoUU-projekt Senast uppdaterad 2016-01-04 1. FOLKHÄLSA 3 1.1. TOBAKSPREVENTION 3 1.2. HÄLSOSAM VIKT 3 1.2.1. FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FAR) 3 1.2.2. FOLKHÄLSOGRUPP JÄMVIKT

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt Samarbete och ökat förtroende SAMARBETE OCH ÖKAT FÖRTROENDE MARIE FRIDOLF Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt proble matik så att de återfår arbetsförmågan (Andersson

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Tid: 12 juni kl 13.00-16.15 Plats: Arbetsförmedlingen Svingeln, Vestagatan 2 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Lennart Johansson

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Digikult, Göteborg 2015-03-25. Digisam Johanna Berg

Digikult, Göteborg 2015-03-25. Digisam Johanna Berg Digikult, Göteborg 2015-03-25 Digisam Johanna Berg Digisam ska Presentera allmänna råd för digitalisering och tillgängliggörande av samlingar och arkiv som ska främja prioriteringar inom digitaliseringsarbetet

Läs mer

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad sysselsättningsgrad för ungdomar Version februari 2009 23 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns

Läs mer

Ansökan Plattform Norrköping

Ansökan Plattform Norrköping 1(8) Samordningsförbundet Östra Östergötland Ansökan Plattform Norrköping Jag ansöker om att få delta i Plattform Norrköping Förnamn Efternamn Personnummer Adress Postnummer/Ort Telefon/Mobil Mail Hur

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Period Aktivitet Kommentar. Sept 2016? Finansiering?

Period Aktivitet Kommentar. Sept 2016? Finansiering? Miljösamverkan Västerbotten - historik Period Aktivitet Kommentar Före 2008 Uppdraget låg hos Kommunförbundet Västerbotten Bygg-och miljösamverkan tillsammans Ganska bra gick det 2008 Region Västerbotten

Läs mer

Förstudie om innovativ grön och social stadsutveckling, affärsutveckling och integration mellan stad och land

Förstudie om innovativ grön och social stadsutveckling, affärsutveckling och integration mellan stad och land Förstudie om innovativ grön och social stadsutveckling, affärsutveckling och integration mellan stad och land Nya vägar för innovativ grön och social stadsutveckling Gårdsten Grön affärsutveckling i Londons

Läs mer

DET FJÄRDE VÄLFÄRDSOMRÅDET

DET FJÄRDE VÄLFÄRDSOMRÅDET DET FJÄRDE VÄLFÄRDSOMRÅDET Kulturen det fjärde välfärdsområdet 1 Miljöpartiets kulturpolitiska arbetsgrupp Oktober 2015 Tryck: Hofors Digitaltryck 2 Kulturen det fjärde välfärdsområdet KULTUREN DET FJÄRDE

Läs mer

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Historik Korta vägen År 2000-2002 - Tre ESF finansierade projekt startas i Västra Götland:

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Budgetpropositionen för 2008

Budgetpropositionen för 2008 Fyra prioriterade områden Självständigare lärosäten Förbättrad kvalitet i högre utbildning Utökade forskningsresurser Universitet och högskolor som attraktiva arbetsplatser Nils-Fredrik Ankarcrona 26 september

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Socialnämnd el motsvarande Individ-/och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

#knutkonferens #kortombarnrätt 2015-10-23 1

#knutkonferens #kortombarnrätt 2015-10-23 1 #knutkonferens #kortombarnrätt 2015-10-23 1 Från tro till vetande! RÄTT INSATS, TILL RÄTT PERSON, I RÄTT TID, AV RÄTT AKTÖR OCH TILL RÄTT KOSTNAD. KOMMUNALT NÄTVERK FÖR UTVECKLING I ett partnerskap samarbetar

Läs mer

PROTOKOLL 2003-11-03 LKD 02636. 114 Motion - Försök med ökad samverkan mellan apotek och sjukhus (Lf) Bakgrund

PROTOKOLL 2003-11-03 LKD 02636. 114 Motion - Försök med ökad samverkan mellan apotek och sjukhus (Lf) Bakgrund PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 02636 114 Motion - Försök med ökad samverkan mellan apotek och sjukhus (Lf) Bakgrund Ingemar Johansson, Barbro Petersson, Anita Flodin, Malin Eklånge och Marie-Louise

Läs mer

Stadgar för Grön kultur Högsbo

Stadgar för Grön kultur Högsbo Stadgar för Grön kultur Högsbo Giltiga från och med föreningens årsmöte 2016 1 SYFTE Föreningen Grön kultur Högsbo ska understödja och utveckla initiativ för interkulturell rikedom i staden med mat-, odlings-,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

IOP Idéburet Offentligt Partnerskap

IOP Idéburet Offentligt Partnerskap IOP Idéburet Offentligt Partnerskap och andra lokala partnerskapslösningar Anna-Karin Berglund Avd. för ekonomi och styrning SKL:s Kongress november 2015 SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Dokumentation Kommunalt & idéburet medskapande

Dokumentation Kommunalt & idéburet medskapande Dokumentation Kommunalt & idéburet medskapande 28/1 2015 Kommunalt och Ideellt medskapande i Vilhelmina 28/1 2015 Den 28 februari möttes 42 personer ifrån idéburen och offentlig verksamhet i länet på Hotell

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Barn och unga med flerfunktionsnedsättning: En kunskapsöversikt av medel som ger möjligheter till aktivitet och delaktighet

Barn och unga med flerfunktionsnedsättning: En kunskapsöversikt av medel som ger möjligheter till aktivitet och delaktighet Barn och unga med flerfunktionsnedsättning: En kunskapsöversikt av medel som ger möjligheter till aktivitet och delaktighet 6th International Carers Conference Göteborg 4-6 september, 2015 Lisbeth Nilsson

Läs mer

Kundundersökning Saluhallen

Kundundersökning Saluhallen Kundundersökning Saluhallen Innerhåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Undersökarens ord... 3 Kommentar kring redovisningen av undersökningen... 3 Bortfall... 3 Undersökningsredovisning... Bakgrund Under 6 har

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Cancerrehabilitering Maria Hellbom FOTO: YANAN LI

Cancerrehabilitering Maria Hellbom FOTO: YANAN LI www.slso.sll.se Cancerrehabilitering Maria Hellbom FOTO: YANAN LI Varför behövs rehabilitering? En av tre svenskar får cancer under sin livstid Snart varannan 2030-situationen Sex av tio lever tio år efter

Läs mer

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år. Tommy Berglund Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar 18-24 år. Inledning Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att

Läs mer

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 2 Helår och Q4 mot finansiella mål 2008: 23% tillväxt inom tjänsteverksamheten, Q4: 21% Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Välkomna till samråd och workshop!

Välkomna till samråd och workshop! Välkomna till samråd och workshop! Hålltider Vi börjar den 29 augusti, kl 12.00 med lunch. Workshopen startar kl 13.00 med inledning. Eftermiddagen avslutas kl 17.00. Dagen efter börjar vi kl kollas???

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-11-21 RS130452 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

Resultat cafédialog på Komvux

Resultat cafédialog på Komvux 2017-01-23 Beredning lärande Uppdrag Framtidens utbildningar Sofie Johansson Beredningskoordinator Resultat cafédialog på Komvux Totalt nio elever från tre program Grundläggande vuxenutbildning (GRUV),

Läs mer

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver 1 ? 2 Det goda livet är målet! $ $ $ $ $ $ $ $ 3 Systematiken bakom miljömålsarbetet Planera Strategiska

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ångaren Ediths Gata 5, 417 60 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energidekarations-ID: 581297

ENERGIDEKLARATION. Ångaren Ediths Gata 5, 417 60 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energidekarations-ID: 581297 Ångaren Ediths Gata 5, 417 60 Göteborg Ångaren Ernas Gata 10, 417 60 Göteborg Ångaren Ernas Gata 6, 417 60 Göteborg Ångaren Ernas Gata 8, 417 60 Göteborg Ångaren Ediths Gata 11, 417 60 Göteborg Ångaren

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20

Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20 Samhällsorientering Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Styrgruppsmöte 2014-03-20 Fatjon Peci, projektsamordnare Fredrika Abrahamsson, projektledare Ulla-Britt Pettersson, projektledare Projektplanering

Läs mer

DESS PRAKTIK. Anna Lund, Joakim Krantz, Birgitta E Gustafsson Centrum för kultursociologi, Linneuniversitetet

DESS PRAKTIK. Anna Lund, Joakim Krantz, Birgitta E Gustafsson Centrum för kultursociologi, Linneuniversitetet S K A PA N D E S KO L A E N K A L E J D O S KO P I S K R E F O R M O C H DESS PRAKTIK Anna Lund, Joakim Krantz, Birgitta E Gustafsson Centrum för kultursociologi, Linneuniversitetet ! Mångskiftande reform

Läs mer

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever 2014-01-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att notera informationen om en fördjupad

Läs mer

Forum jämlik stad Fler i arbete: Forskning och erfarenheter. Sara Martinsson Vad vet vi om. arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter?

Forum jämlik stad Fler i arbete: Forskning och erfarenheter. Sara Martinsson Vad vet vi om. arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter? Jämlikt Göteborg hela staden socialt hållbar Forum jämlik stad 2017-09-28 Fler i arbete: Forskning och erfarenheter Sara Martinsson Vad vet vi om arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter? Sedan inledde

Läs mer

Unga funktionshindrade för etablering (UFFE)

Unga funktionshindrade för etablering (UFFE) Unga funktionshindrade för etablering (UFFE) Unga i LSS med aktivitets ersättnin g 1 Avstäm nings - möte 2 Gem ensa m kartl äggni ng 3 Arbete 4 Studier 5 Beho vsbe döm ning 6 Befintlig plats 7 Annan plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kulturnämnden 2010-09-02 Plats och tid Kulturhuset, Mora Kl. 14.00 16.15 Beslutande Bigitta Sohlberg (S) Ulla Rombo (KD) Olar Eriksson (C) Jaakko Mattila (C) avvek 15.30 60

Läs mer

Välkommen till oss! Hälsoteket Östra Göteborg. Hälsoteket Östra Göteborg. Gamlestaden, Kviberg, Kortedala, Utby och Bergsjön

Välkommen till oss! Hälsoteket Östra Göteborg. Hälsoteket Östra Göteborg. Gamlestaden, Kviberg, Kortedala, Utby och Bergsjön Hälsoteket Östra Göteborg Bergsjön Ivelind Design Aktivitetsprogram 27 AUGUSTI 7 DECEMBER 2012 Kontakt Samordnare/Hälsoinformatör anna.laursdotter.garpvall@ostra.goteborg.se 031-365 44 70 Kortedala GÖTEBORG

Läs mer

OH bilder. Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt. Margareta Liljeqvist, SKL

OH bilder. Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt. Margareta Liljeqvist, SKL OH bilder Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt Margareta Liljeqvist, SKL Samverkan i gemensam nämnd Landstingets uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen Tandvårdslagen Smittskyddslagen

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Biogas Väst 24 nov 2011 Biogasutvecklingen i Västra Götaland 2001 2010 8500 102 49 2001 790 7

Läs mer

DIVERSITAS AB. Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay

DIVERSITAS AB. Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay DIVERSITAS AB Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay Working For AGENDA Utmaningen Lösningen Presentation av Working For 2012-01-31

Läs mer

Fläkten från Nordost

Fläkten från Nordost har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för: 1. Att fungera som ett språkrör mellan kommunens företrädare och de lokala företagen - med kommunikation åt bägge hållen.

Läs mer

Samordnade brukarundersökningar en väg framåt?

Samordnade brukarundersökningar en väg framåt? Samordnade brukarundersökningar en väg framåt? Workshop - Kund- och brukarundersökningar som motor i innovationsarbetet? Susanne Johansson Statskontoret Följa offentlig sektors utveckling Att mäta och

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Fläkten från ngered. Senaste nytt. Angereds närsjukhus. Blå Stället. Höstmöte AFF

Fläkten från ngered. Senaste nytt. Angereds närsjukhus. Blå Stället. Höstmöte AFF Angereds Företagarförening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för: 1. Att fungera som ett språkrör mellan kommunens företrädare och de lokala företagen - med

Läs mer

ENKÄTRESULTAT - UPPFÖLJNING AV ÅTAGANDENA I DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKAN MELLAN GÖTEBORGS STAD OCH SEKTORN SOCIAL EKONOMI

ENKÄTRESULTAT - UPPFÖLJNING AV ÅTAGANDENA I DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKAN MELLAN GÖTEBORGS STAD OCH SEKTORN SOCIAL EKONOMI ENKÄTRESULTAT - UPPFÖLJNING AV ÅTAGANDENA I DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKAN MELLAN GÖTEBORGS STAD OCH SEKTORN SOCIAL EKONOMI 2015-08 BAKGRUND Uppföljning av den lokala överenskommelsen Åtagandena

Läs mer

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet?

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Helhet Bemötande Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Betyg 8-10 78% 78% 77% Betyg 5-7 20% 19% 21% Betyg 1-4 2% 3% 2% Ej svar 2% 1% 2% Medelvärde 8,5 8,5 8,4 Hur väl uppfyller biblioteket dina

Läs mer