NTMs årsmöte 2014 Nätverket för transporter och miljö, Datum och plats; 29 april hos E&Y i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NTMs årsmöte 2014 Nätverket för transporter och miljö, Datum och plats; 29 april hos E&Y i Stockholm"

Transkript

1 Protokoll NTMs årsmöte 2014 Nätverket för transporter och miljö, Datum och plats; 29 april hos E&Y i Stockholm Närvarolista Namn E-post Organisation Magnus Swahn NTM Jens Bruno E&Y Marc Cottignies Ademe Nils-Olof Nylund VTT Henrik Boding Postnord Lars Daegnaes NTM Denmark Tomas Mårtensson FOI Ingela Melkersson Tågoperatörerna Eva Brishammar Kuehne + Nagel Monica Jadsén Holm Schenker Catrin Wallinder Trafikverket Susanna Fink Postnord Johanna Grant U&We Maria Huge Brodin Linköping University - Institute of Technology Uni Martinsen Linköping University - Institute of Technology Yannos Wikström Bombardier Johan Sandström Green Cargo Andrea Schön Schenker Peter Hildingsson TRB Fredrik Landegren TRB Marielle Fredriksson Naturskyddsföreningen Urban Löfvenberg Scania Per-Erik Österlund Stockholms stad Magnus Rosvall Ericsson Helena Kyster-Hansen Tetraplan A/S Ann-Sofie Gullbring SKF Tomas Rydberg IVL Katja Wehbi IVL Camilla Nilsson Lantmännen Martin Johansson Nordic port NTM:s verksamhetsansvarige hälsade alla varmt välkomna till årsmötet. Årsmötet inleddes. 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringspersoner Mötet valde till: Ordförande: Ingela Melkersson, Tågoperatörerna Sekreterare: Magnus Swahn, NTM Justeringspersoner: Katja Wehbi, IVL Helena Kyster-Hansen, Tetraplan A/S 2. Fråga om mötets behöriga utlysande Ordförande redogjorde för att utskicka av kallelse skedde den 28 mars vilket därmed är en månad innan årsmötet. Årsmötet beslutade att kallelsen till årsmötet var behörigt utlyst i enlighet med stadgarna 1

2 3. Styrelsens verksamhetsberättelse Övergripande projekt Varumärke och erbjudande I takt med att miljö- och framförallt klimatfrågan växer i betydelse i såväl Sverige som i vår omvärld har NTM även behövt ett engelskt varumärke vilket blev Network for Transport Measures. I sambande med detta tillägg har NTM påbörjat ett utvecklat helhetserbjudande som kan möta dagens behov, men även utvecklas vidare för att möta morgondagens önskemål. I korthet innebär det följande: Measures indikerar att såväl mätning av nuläge samt förbättring ingår i verksamheten Miljö ingår inte explicit i varumärket då detta öppnar upp för andra hållbarhetsaspekter, exempelvis trafiksäkerhet, farligt gods etc. Miljö utgör dock huvuddelen av verksamheten för närvarande och inom överskådlig framtid. Vår Tool box inkluderar verktyg som stödjer företag och andra organisationer med transportrelaterad verksamhet med en ambition om ständig förbättring: - NTMCalc möjliggör nulägesbeskrivning - NTMEcap stöder utvärdering av prestanda - NTMBest practice presenterar olika exempel på åtgärder som förbättrat prestanda. Eventuellt kan detta begrepp ersättas då det kan vara lite missvisande att påstå att vi beskriver bästa lösningar. - NTMMethods inkluderar allt det som verksamheten bygger på, solida metoder och data. NTM Tool box 2

3 Hemsidan En ny hemsida har under året utvecklats och något försenat lanseras denna vid årsmötet. På skärmdump nedan ses även NTMs nya logotyp. Den nya hemsidan med administrationsgränssnitt är programmerad med s.k. öppen källkod (Wordpress). På detta vis kan hemsidan lättare och oberoende av leverantör förvaltas och utvecklas vidare. Vidare kan utveckling och förvaltning ske billigare då det redan finns färdiga programmoduler som kan köpas in för en mindre anpassning. Vidare bedöms säkerheten större med denna typ av system. 3

4 NTM:s metoder, data och standardisering NTMMethods utgör en väsentlig del av NTM:s sammanvägda trovärdighet då beräkningar ofta leder till frågor kring metoder och data. Detta har under året utvecklats på ett för denna typ av verktyg helt nytt sätt i ett s.k. Wikiformat. Målet är att metodbeskrivning ska finns uppdelat i många olika små ämnesområden som kan editeras av olika utsedda personer. Vidare kan detta system öppnas upp för användare som kan beskriva hur de har löst specifika problem. Utöver beskrivningen av metoder för NTM är det viktigt att dessa harmoniseras internationellt. NTM utgjorde under utvecklingen av den europeiska standarden EN en av fem tekniska experter. Efter lanseringen av standarden har NTM fortsatt varit mycket aktiva i införandet standarden för miljökalkyler. Utöver praktisk tillämpning och anpassning av NTMCalc har NTM fortsatt arbetet med att utveckla det internationella arbetet på detta område genom att: - Deltagit i det EU-finansierade projektet Cofret i dess Advisory board. Cofret har bland annat utvärderat EN för att identifiera förbättringsbehov. - Deltar i arbetet att utveckla en internationell konsensusgrupp benämnd Global Logistics Emission Council. Detta arbete har precis inletts, men kommer sannolikt att få konsekvenser för NTM:s metoder. NTMCalc 3.0 NTMCalc beräknar gods- och persontransporters klimat-, miljö- samt energiprestanda. Verktyget finns som en Basic och Advanced version. Den avancerade varianten har vidare under perioden utvecklats med webservice samt databasservice. För att möjliggöra en effektiv kommunikation med användare har ett ärendehanteringssystem köpts in och implementerats i systemet vilket gör att frågor samt förbättringsförslag kommer in i en systematisk hantering som innebär att de måste besvaras och åtgärdas. Detta säkerställer ständig förbättring av verktyget. För att logga in på nya hemsidan samt NTMCalc har en lösning med s.k. single sign on utvecklats. Denna kommer dock att driftsättas under NTMCalc utgör verksamhetens kärna och erbjuds på två parallella servrar, där en är den allmänt tillgängliga medan dess spegelbild på den andra serverns utgör utvecklings- och 4

5 testmiljö för nästkommande utgåva och där det även finns en kopia på senast fungerande utgåva. Om problem uppstår kan NTM därmed snabbt återskapa en fungerande driftsmiljö samt att om den driftsatta servern får tekniska problem kan den ersättas med den andra servern. Vid uppgradering med nya funktioner görs endast en omdirigering till den nya servern. I tillägg till detta har en separat utvecklingsmiljö på en fristående dator etablerats. Vidare har en förvaltningsorganisation etablerats som säkerställer funktionalitet och utveckling, stödjer ärendehanteringssystem, utvecklingsplattformen samt serverkapacitet. Sedan lanseringen 2012 har förvaltning och utveckling inkluderat förbättrad tillförlitlighet och nya funktioner kring drivmedel, webservice och ruttning av transporter. Under 2013 har följande utveckling skett: - Utveckla en kartfuntion för att visualisera och möjliggöra ruttning i kalkyl i Google map - Utvecklat kundlösningar (webservice samt databas) - Påbörjat utveckling av specifika branschlösningar - Data för olika lastbilsmarknader USA/Japan/Sydafrika/Sydamerika/Indien och Kina - Utveckla flygplansdata - Påbörjat arbetet i EU projektet Swiftly Green där NTM ingår för att utveckla NTMCalc till ett verktyg för att fastställa transportkorridorers hållbarhetsprestanda. Kommande utvecklingssteg (varav delar ingår i ett Vinnova-finansierat projekt) inkluderar: - El- och bränsledata i ett livscykelperspektiv - Data för internationella bussar - Utveckla metoder för järnväg - Utveckla metoder och data för terminaler och lager - Utveckla data för infrastrukturens miljöpåverkan - Metoder och data för kvantifiering av externa kostnader - Utveckla metoder för att fastställa osäkerheter i kalkyler - Utveckla modell för RoRo och RoPax NTME 2 cap NTME 2 cap har under perioden etablerat knappt 10 piloter vars syfte är att utvärdera om denna metod för uppföljning av transportleverantörer kan fungera effektivare än andra idag gällande metoder. Arbetet inkluderar även utveckling av en programvara för detta, vilken bygger på NTMCalc. En mindre förstudie för detta har genomförts som visar att denna applikation kan etableras relativt enkelt. NTMBest practice NTMBest practice bygger på att samla goda exempel på förbättringsarbetet. Denna redovisning har ännu inte färdigställts. På hemsidan har dock en koppling gjorts till NTM:s Youtube kanal med målsättningen att här redovisa råd och dåd från namnkunniga akademiker. Målet är att ha en 50/50 fördelning mellan kvinnor och män, primärt internationellt namnkunniga personer. 5

6 Arbetsgrupper Arbetet inom NTM bedrevs under 2013 i fyra arbetsgrupper: Gods och logistik Arbetsgruppen har under året arbetat aktivt med att utveckla metoder för samtliga trafikslag inom ramen för NTMs övergripande satsning inom standardisering. Under året har främst data för väg, järnväg, flyg samt sjöfart utvecklats. Inom arbetsgruppen är den långsiktiga ambitionen att etablera globala data för samtliga trafikslag. För att utveckla kommande beräkningsverktyg (NTMCalc 3.0) utgör gruppens möten även referensgruppsmöten för detta projekt. Arbetsgruppsledare: Jens Bruno, Ernst & Young Gruppens sekreterare har varit Magnus Swahn, NTM Resor Arbetsgruppens arbete har fortsatt varit helt integrerat med arbete med utvecklingen av kalkylverktyg, NTMCalc 3.0. Detta sker genom att gruppens ledare samt sekreterare är djupt involverade i detta projekt. Arbetsgruppsledare: Stefan Wallin, SL Sekreterare Ingela Melkersson, IM Trafik & Miljö Transportupphandling Arbetsgruppen har under året bedrivit ett utvecklingsarbete med syfte att utveckla och lansera morgondagens system för krav på transportleverantörer. Målet är att mer stringent påverka och förbättra prestanda. Det nya konceptet benämns NTME 2 cap och har under året testats i olika pilotstudier. Arbetsgruppsledare: Styrs av en grupp ledande transportköpande företag Sekreterare: Helena Kyster-Hansen, Tetraplan A/S Drivmedel Arbetsgruppen för drivmedel har som syfte att enas kring relevanta emissionsvärden för drift av fordon med olika drivmedel med tillhörande emissionsvärden även från produktionen av drivmedlet. I dagsläget finns underlag publicerat i två rapporter. Dessa rapporter har löpande korrigerats sedan de publicerades 2006, men de behöver en mer omfattande förbättring för att harmonisera med gängse forskning, metoder och data. Under året har arbetet inkluderats i ett annat pågående projekt som bland annat drivs av IVL. Projektet hete F3 och har ungefär samma mål som arbetsgruppen. Tomas Rydberg på IVL bedriver detta arbete. Under året har ett projekt lanserats som syftar till att utveckla metoder och data för biobränslen via en drivmedelskalkylator i NTMCalc för (Preem/OKQ8/Statoil/Perstorp/Fordonsgas mfl) Arbetsgruppsledare: Tomas Rydberg IVL 6

7 Marknadsföring och administration Under året har två medlemsmöten hållits. Vid årsmötet som hölls vid KTH i Stockholm behandlades hur framtida drivmedel kommer att utvecklas samt dess nytta ska kunna fastställas på ett trovärdigt sätt. Höstens medlemsmöte hölls som vanligt i samverkan med IVL Kunskap på temat hållbara transporter. Det var ett stort deltagarantal. NTM höll här ett eget seminarium på temat Ett nytt transportparadigm. NTM:s seminarier hade ca 50 deltagare. Överlag har intresset för transporter och miljö fortsatt varit stort under året. Detta har märkts genom en mängd olika förfrågningar och kontakter via NTMs hemsida, Under året har många kontakter hållits med studenter som nyttjat NTM för examensarbeten. Ekonomi Medlemsavgiften i NTM har under 2012 hållits oförändrad, men med tillägget att globala medlemmar får betala kr. Antalet medlemmar har varit relativt konstant under året. Antalet medlemmar är 155 (159) stycken. Årets resultat visar ett litet överskott på kr. Långsiktigt är målsättningen att göra ett nollresultat Resultat: kr kr Omsättning: kr kr Balanserat resultat kr kr Sammantaget kan det konstateras att NTMs ekonomi ligger nära noll kr. Verksamheten kommer att bedrivas med denna målsättning även framöver med stort fokus på att disponera intäkter för största möjliga medlemsnytta. Styrelse Styrelsen har under 2013 varit aktiva i att stödja arbetet att utveckla NTM:s verksamhet. Styrelsen har under 2012 haft 6 protokollförda sammanträden. Styrelsens sammansättning för 2013 var följande: Styrelsen: Jörgen Stadler, Bring Frigoscandia (Ordförande) Catherine Löfquist, Bring Express Urban Wästljung, Scania Monica Jadsén Holm, Schenker Ingela Melkersson, Tågoperatörerna Linda Bergsten, DHL Catrin Wallinder, Trafikverket Jerker Sjögren, Closer Eva Brishammar, Kuehne+Nagel AB Suppleanter Carl Carlsson, Sveriges Redareförening Anna Wilson, Svenskt Flyg Susanna Fink, Postnord Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 7

8 4. Revisorns berättelse Revisorns revisionsberättelse lästes upp som förordade ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet godkänner revisorns berättelse 5. Fråga om ansvarsfrihet Ordförande frågande årsmötet om de mot bakgrund av utskickat och redovisat underlag medgav styrelsen ansvarsfrihet för Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för Val av styrelse och styrelsesuppleanter Valberedningen redogjorde för ett förslag till ny styrelse, revisorer samt valberedning enligt nedan: Valberedningens förslag till ny styrelse 2013 Ordförande Eva Brishammar Kuehne + Nagel AB Nyval 1 år Ledamöter Catherine Löfquist Bring Express Omval 2 år Monica Jadsen-Holm Schenker Omval 2 år Jerker Sjögren Closer Omval 2 år Ingela Melkersson Tågoperatörerna Omval 2 år Linda Bergsten DHL Kvarstår 1 år Catrin Wallinder Trafikverket Kvarstår 1 år Anders Berger Volvo Nyval 2 år Suppleanter Anna Wilson Svenskt Flyg Omval 2 år Susanna Fink Postnord Omval 2 år Cecilia Andersson Stena Line Nyval 2 år Revisorer Michael Koucky Koucky & Partners Kvarstår 1 år Suppleant Vakant Valberedning Johan Sandström Green Cargo Omval 2 år Årsmötet valde den föreslagna styrelsen. 7. Val av revisor och revisorssuppleant Valberedningen föreslog revisor enligt nedan: Revisorer Michael Koucky Koucky & Partners Kvarstår 1 år Suppleant Vakant Årsmötet valde revisor enligt valberedningens förslag. 8

9 8. Val av valberedning Ordförande föreslog följande till valberedning: Valberedning Johan Sandström Green Cargo Omval 2 år Årsmötet valde valberedning och enligt ordförandes förslag. 9. Fastställande av budget och arbetsordning för det kommande året Verksamhetsansvarige Magnus Swahn redogjorde för arbetsordning och budget som föreslagits i utskick. Årsmötet godkände den anmälda budgeten och arbetsordningen. 10. Årsavgiftens storlek I enlighet med fjolåret föreslogs nedanstående medlemsavgifter 1 < 3 miljoner kr samt privatpersoner kr miljoner kr kr miljoner kr kr 4 > 50 miljoner kr och ett land kr 5 > 50 miljoner kr och fler än ett land kr Högskolor, universitet och forskningsinstitut samt ickevinstdrivande organisationer av ideell karaktär är skattebefriade. Såväl myndigheter som 6 branschorganisationer placeras i kategori kr Vid eventuella tveksamheter avgör styrelsen vilken kategori medlemmen tillhör. Årsmötet beslutade ovanstående årsavgift. 11. Motioner Inga motioner var anmälda till årsmötet. 12. Övriga ärenden Inga övriga ärenden 9

10 13. Mötets avslutades av ordförande Vid protokollet Stockholm Stockholm Magnus Swahn Mötets sekreterare Ingela Melkersson Mötets ordförande Justeras Göteborg Köpenhamn Katja Wehbi, IVL Helena Kyster-Hansen, Tetraplan A/S 10

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012 Kallelse till ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige Som tidigare meddelats håller föreningen årsmöte

Läs mer

Slutrapport Gröna Korridorer 20 december 2012

Slutrapport Gröna Korridorer 20 december 2012 PM Ärendenr: Trafikverket: TRV 2010/83737A VINNOVA: 2010-02066 Sjöfartsverket: 10-03063 Till: Näringsdepartementet Från: Trafikverket i samråd med Sjöfartsverket och Vinnova 2012-12-20 Slutrapport Gröna

Läs mer

Verksamhetsberättelse MARS 2012 TILL MARS 2013

Verksamhetsberättelse MARS 2012 TILL MARS 2013 Verksamhetsberättelse MARS 2012 TILL MARS 2013 Svenska Hydrologiska Rådet Svenska Hydrologiska Rådet Svenska hydrologiska rådet (SHR) verkar för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många föreningar

Läs mer

Protokoll från Miljöbrons årsmöte 2010-04-27

Protokoll från Miljöbrons årsmöte 2010-04-27 Protokoll från Miljöbrons årsmöte 2010-04-27 Plats: Miljöbron, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg Tid: 16.00-18.00 Närvarande: se bilaga 1 1 Lars Peterson öppnade mötet. 2 Närvaron antecknades, se bilaga

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl 10.00 av styrelsens ordförande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrning I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) har till årsredovisningen fogats Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2009. Bolagsstyrningsrapporten inkluderar

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG TILL SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL

BESLUTSUNDERLAG TILL SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL BESLUTSUNDERLAG TILL SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL REKOMMENDATION AVSEENDE UTVECKLING OCH ANVÄNDNING AV HÅLLBARHETSCERTIFIERINGSSYSTEM FÖR STADSDELAR I SVERIGE 2012-12-13 Förord Allt började med en idé.

Läs mer

En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks förslag till handlingsprogram för entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg Stefan Jönsson 2008-10-17(utkast)

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

Handlingar till Föreningen Grävande Journalisters årsmöte

Handlingar till Föreningen Grävande Journalisters årsmöte Handlingar till Föreningen Grävande Journalisters årsmöte Umeå 2014-03- 21 1. Förslag till dagordning 2. Mötets öppnande 3. Val av a mötesordförande b mötessekreterare c två justeringspersoner tillika

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012

Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012 Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012 Aktivitet Pil Nyhet Kalendarium Medlemsverktyg Förtroendenämnd Vi står inför stora utmaningar Fredagen den 25 november 2011 bildades tandvårdens branschorganisation

Läs mer

Begäran från Lindholmen Science Park om finansiering av Visual Arena

Begäran från Lindholmen Science Park om finansiering av Visual Arena Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-21 Diarienummer 1030/11 Repronummer 95/11 Enheten för stadsutveckling och samhällsanalys Gruppen för stadsutveckling Frank Lund Telefon 031-368 01 78 E-post: fornamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSÅRSMÖTET 2015 24-26 APRIL ST. SIGFRIDS FOLKHÖGSKOLA I VÄXJÖ

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSÅRSMÖTET 2015 24-26 APRIL ST. SIGFRIDS FOLKHÖGSKOLA I VÄXJÖ MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSÅRSMÖTET 2015 24-26 APRIL ST. SIGFRIDS FOLKHÖGSKOLA I VÄXJÖ Möteshandlingar Förbundsårsmötet 2015 24-26 april i Växjö V Ä L K O M N A T I L L S V E N S K A C E L I A K I U N G D

Läs mer

Riksförbundsstämma 2014. RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten

Riksförbundsstämma 2014. RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten Riksförbundsstämma 2014 RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten Innehållsförteckning Välkommen... 3 Utskott... 5 Förslag till föredragningslista... 6 Ombudsförteckning...

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket RAPPORT 1(14) Datum 2014-06-01 Diarienr 2012/3763 Regeringen Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket Sverige ska bli bäst i världen på att ta till

Läs mer

Årsrapport High Capacity Transport 2014. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park

Årsrapport High Capacity Transport 2014. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Årsrapport High Capacity Transport 2014 Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Förord Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport (HCT) är namnet på ett FoI-program inom Closer

Läs mer

Nyhetsbrev 4/10. Dags för nästa steg. Tervetuloa ebuildpalveluun! 99,99% för ebuild

Nyhetsbrev 4/10. Dags för nästa steg. Tervetuloa ebuildpalveluun! 99,99% för ebuild INNEHÅLL 1 99,99% för ebuild 2 Stöd för utländska leverantörer 3 Workshop om eupphandling 4 Praktikfall på e-fakturadag 5 Arbetsutskott e-faktura 6 Arbetsutskott teknik 7 Validering på BEAst.se 8 Mallavtal

Läs mer

Vision. Innehåll. Mission. Årsredovisning 2014

Vision. Innehåll. Mission. Årsredovisning 2014 14 Årsredovisning 2 Innehåll VD har ordet 4 Vision Att vara det ledande företaget inom avancerade trafiksystemlösningar som räddar liv, sparar miljön och andra samhällsresurser. Affärsidé, Vår strategiska

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-03-11--13 Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, Christer Pettersson Anders Hultman Marcus Rönnegard mötessekreterare

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet (E-möte) den 12 september 2012.

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet (E-möte) den 12 september 2012. f Datum/Date 2012-09-12 1 (6) Protokoll fört vid styrelsesammanträdet (E-möte) den 12 september 2012. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtsson Marie Fryklöf Ingela Nyström Tony Ottosson

Läs mer

Energimyndighetens titel på projektet svenska BiMe Trucks energieffektiva tunga lastbilar för flytande biogas

Energimyndighetens titel på projektet svenska BiMe Trucks energieffektiva tunga lastbilar för flytande biogas SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORT Datum Dnr 1 (22) 32880-1 Energimyndighetens titel på projektet svenska BiMe Trucks energieffektiva tunga lastbilar för flytande biogas Energimyndighetens titel på projektet

Läs mer

Lärdomar om regional mobilisering. Erfarenheter från följeforskning om genomförandet av ESS MAX IV i regionen TITA

Lärdomar om regional mobilisering. Erfarenheter från följeforskning om genomförandet av ESS MAX IV i regionen TITA Lärdomar om regional mobilisering Erfarenheter från följeforskning om genomförandet av ESS MAX IV i regionen TITA 2 Förord Under åren 2010-2012 drev Region Skåne i samarbete med 42 andra offentliga aktörer

Läs mer

05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND

05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND ÅRSREDOVISNING 2012 Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 Innehåll 04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND 12 Förvaltningsberättelse Omsättning

Läs mer