Slutrapport över Erasmus-mobiliteten Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport över Erasmus-mobiliteten 2012 2013 Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet"

Transkript

1 INNEHÅLL CIMO / Slutrapport över Erasmus-mobiliteten Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet Allmänt 1 1. Det elektroniska rapporteringssystemet 2 2. Inmatning av uppgifter i det elektroniska systemet Inmatning av uppgifter en i taget på den elektroniska blanketten Sammantagen överföring av uppgifter som excel-tabeller 5 3. Ändra och radera uppgifter 6 4. Rapporternas utskrift ur systemet och underteckning 7 5. Övriga rapporter som skickas till CIMO 8 Bilagor: Anvisningar för att fylla i excel-tabeller 9 som överförs till systemet samt koder som behövs vid rapporteringen ALLMÄNT Högskolorna och praktikkonsortierna ska rapportera genomförd Erasmus-mobilitet och användningen av Erasmus-medel för läsåret till CIMO. I dessa anvisningar ges råd för rapporteringen och speciellt för användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet. Slutrapporten ska inlämnas senast fredagen den I slutrapporten ingår: ELEKTRONISK RAPPORT I den elektroniska slutrapporten ges slutliga uppgifter över alla student-, praktikant-, lärar- och personalutbyten från högskolan samt alla lärarutbyten inbjudna från företag till högskolan. CIMO rapporterar uppgifterna vidare till Europeiska kommissionen som finansierar programmet Erasmus. När alla uppgifter är inmatade i systemet, utskrivs följande rapporter: 1. Statistik- och ekonomirapporterna (sammanfattningssidorna som underskrivs). På dessa framgår det totala antalet deltagare per funktion och det slutliga använda bidraget. Sidorna undertecknas av högskolans juridiska representant. 2. Excel-tabeller som visar detaljerade uppgifter ÖVRIGA RAPPORTER Slutrapporten inkluderar också fyra övriga rapporter. De görs på följande sätt: på word-blankett: 3. Meddelande om utförda överföringar mellan funktionerna 4. Rapport över användning av OM-bidraget (bidrag för organisation av mobiliteten) på webb-blankett (webropol): 5. Inkommande studerande och praktikanter 6. Skriftlig rapport 1

2 över alla enskilda mobiliteter som matats in i systemet. Även de två första av dessa (3 4) skrivs ut och skickas med slutrapporten till CIMO. De utskrivna rapporterna skickas senast den (poststämpelns datum) till Erasmus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO PB Helsingfors ************************************************************************************************ 1. Det elektroniska rapporteringssystemet Inloggningen till rapporteringssystemet görs på följande webbadress: Systemet fungerar med de flesta vanliga webbläsare. Systemet är helt på engelska Användarnamn och inloggning CIMO skapar ett användarnamn till systemet åt alla Erasmus-kontaktpersoner. Det går också att be att få användarnamn för flera än en person. Användaren får meddelande om sitt lösenord automatiskt via e-post. Efter att man loggat in i systemet kan man om man vill byta lösenord vid Profile Change password. Användarnamnet gäller till den Alla uppgifter behöver inte matas in på en gång, utan man kan logga ut ur systemet och fortsätta föra in uppgifter senare. Med användarnamnet går det att mata in uppgifter om högskolans mobilitet i systemet och ändra och radera uppgifter. Erasmus-kontaktpersonerna kan dessutom se IPrapporterna över högskolans Erasmus-intensivkurser, eftersom samma system används för att rapportera intensivkurserna. IP-koordinatorerna får egna separata användarnamn för detta. Det finns en egen användartyp för praktikkonsortierna. Konsortieanvändaren 2

3 rapporterar praktikantutbytena för konsortiets alla högskolor Navigering När du loggar in, kommer du till förstasidan (Front page). På förstasidan finns uppgifter om bl.a. kontaktpersonerna för rapporteringen vid CIMO. Via punkten Mobility / Start page i den övre menyraden kan du börja fylla i rapporten. Vid punkten Mobility i den övre menyraden kommer du till följande sidor för de olika mobilitetstyperna: o o o Student Mobility (Student Mobility Studies / Student Mobility Placements) Teaching assingments Staff Training OBS! Student- och praktikantutbytena rapporteras alltså vid samma punkt. Vid varje mobilitetstyp finns fyra funktioner som man kommer till antingen via sidan Mobility/Start page eller via den gråa boxen som syns till höger på de olika sidorna. Add a new (student/teacher/staff) mobility Import (student/teacher/staff) mobilities from a file List (student/teacher/staff) mobilities View (student/teacher/staff) mobility report Gå till den elektroniska blanketten för att fylla i uppgifter för mobiliteter en i taget Ladda upp sammanfattade uppgifter med hjälp av excel/csv-tabeller Bläddra bland eller ändra uppgifter som redan matats in i systemet Gå till att skriva ut uppgifterna inmatade i systemet (sammanfattningssida per mobilitetstyp/excel-tabell med alla uppgifter om mobiliteterna) 3

4 2. Inmatning av uppgifter i det elektroniska systemet I det elektroniska rapporteringssystemet matar högskolan in uppgifterna över alla Erasmus-mobiliteter som uppfyller programmets behörighetskrav (se Erasmus-guide för högskolorna ). Rapporteringen omfattar också Erasmus-utbyten som genomförts med högskolans egen finansiering. För stipendiernas del rapporteras dock bara Erasmus-bidraget som CIMO beviljat. Det går att mata in mobilitetsuppgifterna i systemet på två olika sätt: - en i taget för hand med hjälp av den elektroniska blanketten - sammantaget genom att överföra uppgifterna per kategori med hjälp av excel- /csv-tabeller. Modeller för datainsamling Modellerna för datainsamling är poster som Europeiska kommissionen har definierat och datahelheter i tabellform som dessa utgör. De visar vilka uppgifter som samlas in för Erasmus-mobiliteten och i vilken form de ska anges i rapporten. Det finns tre modeller för datainsamling: a. Slutrapportmodell för student- och praktikantutbyte (SMS & SMP) b. Slutrapportmodell för lärarutbyte (STA) c. Slutrapportmodell för personalutbyte (STT) I slutet av dessa anvisningar finns tabellbilagor som innehåller detaljerade beskrivningar av uppgifterna som samlas in för respektive kategori. Automatisk kontroll av uppgifterna 4

5 Rapporteringsprogrammet gör automatiska kontroller för att säkerställa att de inmatade uppgifterna är korrekta och överensstämmer med modellen för datainsamling. Avsikten är att underlätta kontrollen av uppgifter och att förebygga eventuella felskrivningar eller andra fel. Kontrollen består av två nivåer: Systemet kan spärra sparandet av uppenbart felaktiga uppgifter. Systemet kan varna om en uppgift verkar felaktig: varningen hindrar dock inte att uppgiften sparas i systemet Inmatning av uppgifter en i taget på den elektroniska blanketten Den här metoden rekommenderas om det inte finns särskilt många utbyten inom en viss kategori. Det är enkelt och säkert att mata in uppgifterna eftersom blanketten ger färdiga svarsalternativ. Börja inmatningen genom att välja den önskade mobilitetskategorin vid Mobility i den övre menyraden. (T.ex. vid Add student kan du mata in uppgifterna för ett nytt studenteller pratikantutbyte på blanketten.) Blanketten sparas till sist genom att klicka på Save. Om du försöker mata in felaktiga uppgifter på blanketten, varnar systemet för eventuellt fel (orange meddelande = varning) eller spärrar att de sparas (rött meddelande = spärr). Du får anvisningar för ifyllandet genom att klicka på?. Det går att spara blanketten först när uppgifterna är korrekta Sammantagen överföring av uppgifter som excel-tabeller Det kan underlätta rapporterarens arbete att föra in uppgifterna som färdiga tabeller, i synnerherhet om rörlighetsmängderna är stora. Börja inmatningen av tabeller genom att välja Mobility i den övre menyraden och vid önskad kategori öppna sidan Import (Student/Teacher/Staff Mobilities). Användning av excel-modeller Det går att från systemet ladda ned färdiga excel-tabellmallar på vilka det går att samla uppgifter från överföring till systemet. Spara dem på din egna datorn i excel-format innan du fyller i dem. Tabellerna finns för respektive kategori vid punkten Import : 5

6 klicka Download an example Excel file (with help notes). Att fylla i tabellen Det finns en färdig rubrikrad i excel-tabellmallen. Den ifyllda tabellen måste innehålla alla kolumner som finns i mallen och med samma namn. Kolumnernas ordningsföljd spelar ingen roll. Det finns också kommentarer i excel-mallen som hjälper att fylla i tabellen. För musen på den lilla röda triangeln i rubrikernas övre hörn så får du fram texten med anvisningar. Uppgifterna för varje deltagare i utbytet sparas på en egen rad i tabellen. OBS! - Ta bort modellraderna som finns färdigt i tabellen innan du för över tabellen till systemet! - Filernas utformning får inte ändras. Utformningen är medvetet enkel för att detta underlättar överföringen av uppgifterna till systemet. - Onödiga punkter lämnas tomma. (T.ex. för studentutbyte ska kolumnerna som gäller praktikplats inte fyllas i). Överföring av tabellen till systemet När tabellen för en viss kategori är helt klar, ska du spara den på din egen dator innan du överför den till rapporteringssystemet. Det går att överföra uppgifterna direkt från excel-tabellen. Rekommendationen är att använda excel-tabeller med filändelsen xlsx (nyaste versionerna av excel). Systemet accepterar dock också tabeller i xls-format. Om det uppstår problem vid överföringen av uppgifter kan man spara excel-tabellen i formatet CSV (Comma Delimited). Men då identifierar systemet kanske inte specialtecken t.ex. i personers namn. För att överföra tabellen till systemet välj funktionen Students/Teachers/Staff Import och Browse. För hantering av fel ger systemet tre alternativ av vilka du ska välja ett innan du laddar upp filen i systemet. Alternativen är följande (se också bilden ovan): How should we handle errors? 1. All or nothing: import the file only if all rows in the file are valid. Det första alternativet sparar uppgifterna bara om de är helt korrekta. 2. Check only: don t import anything just check whether the file is valid. Det andra alternativet bara kontrollerar uppgiften, men sparar den inte. 3. Save erranous: Import all rows and flag invalid rows for manual correction. Det tredje alternativet sparar alla (också felaktiga) uppgifter i systemet. I början är det bästa att välja det första eller andra alternativet. Då kontrollerar systemet i förväg uppgifterna som ska överföras, men sparar inte uppgifterna. När systemet har hittat felen, är det bäst att korrigera dem i excel-tabellen innan den slutliga överföringen görs. När det bara finns mycket få eller inga fel kvar, är det bäst att välja det tredje alternativet. 6

7 Om uppgifterna matas in i flera omgångar, kan man välja om systemet ska ersätta data som överförst tidigare, eller om tidigare sparade data ska blir oförändrade: How should we handle duplicates? - Om du vill ersätta tidigare sparade uppgifter med den nya tabellen, välj överskrivning: Overwrite duplicates. Vid hantering av tabeller på Macintosh-dator sparas tabellen i csv-format i programmet Numbers iworks-paketet för Mac enligt följande: - Välj File -> Export (Fil -> Exportera) - Välj CSV - Välj UTF-8 i menyn Text Encoding (Textkodning). - Välj Next (Nästa), ge filen ett namn och spara den. 3. Ändra och radera uppgifter När uppgifterna har sparats i systemet kan man bläddra i dem, ändra eller radera dem. Detta göra man genom att välja önskad kategori och List (students/teachers/staff). Du ser en förteckning över tabeller som matats in i systemet. Du kan också söka uppgifter enligt olika kriterier. OBS! Slutrapporten ska inte lämnas in till CIMO så länge det finns röda rader i systemet. Rader som innehåller felaktiga uppgifter visas med rött. Du kommer åt att ändra uppgifterna på en enskild blankett med edit-knappen (ikonen med penna/förstoringsglas/block i den vänstra kanten). Korrigeringarna görs direkt på blanketten. De ändrade uppgifterna sparas till slut genom att klicka på Save i blankettens nedre kant. Det går också att radera felaktiga rader. Välj den önskade raden på listskärmen och klicka på Delete selected nere på sidan. Du kan också välja flera felaktiga rader på en gång och skapa en separat excel-tabell av dem för bearbetning (Select all with errors Download selected as excel-file). Därefter kan du spara filen på din dator och sedan överföra den korrigerade versionen till systemet (det är bäst att då välja overwrite duplicates). Det går att ändra på uppgifterna så länge användarnamnet är i kraft (till den 15.11). Det går att bläddra i uppgifterna också efter att användarnamnets giltighet har upphört. OBS! Försök aldrig ändra i uppgifterna efter att du har skrivit ut de slutliga versionerna som ska skickas till CIMO! 4. Rapporternas utskrift ur systemet och underteckning 7

8 När alla slutliga uppgifter har sparats i systemet och felen korrigerats, ska du skriva ut uppgifterna som matats in i systemet. För att skriva ut rapporterna, gå till den aktuella kategorins (Students/Teachers/Staff) sida och välj View Student/Teacher/Staff report. Två olika rapporter skrivs ut för alla tre kategorier. 1. Statistik- och ekonomirapporter (sammanfattningssidor som underskrivs) Välj vid respektive kategori Display printable report. Systemet adderar utbetalda stipendier, tilläggsbidrag, antal utresande med och utan stipendium samt utbytenas sammanlagda längd. Kontrollera att totalbeloppen stämmer överens med högskolans bokföring och med Erasmus-bidraget som CIMO beviljat. OBS! Det rapporterade använda bidraget får inte överhuvudtaget vara större än det tillgängliga Erasmus-bidraget. (Om högskolan har finansierat Erasmus-utbyten också med egna medel, ska endast det använda bidraget från CIMO anges i slutrapporten, för övriga är stipendium = 0). Å andra sidan rekommenderas att det använda bidraget rapporteras i sin helhet och exakt till varje cent, inte exempelvis 5 cent mindre. Detta underlättar CIMOs kontroll av rapporten. Den utskrivna rapporten undertecknas av högskolans juridiska representant. De undertecknade raporterna bifogas till slutrapporten som postas till CIMO. 2. Excel-tabeller med uppgifter över mobiliteterna Välj vid önskad kategori Download report excel file. Systemet skapar en excel-fil av export data, spara denna fil genast på din egen dator. Innan du skriver ut tabellen, försök ställa in tabellen så att alla uppgifter syns i sin helhet på utskriften. Rubrikraderna behöver inte synas i sin helhet, men de inmatade uppgifterna måste göra det. Det lönar sig att justera kolumnbredderna och minska på marginalerna. Välj vågrätt pappersformat i sidoinställningarna och minska vid behov fontstorleken. Rapporten över student- och praktikantutbytet måste troligen skrivas ut på ett A3-ark för att alla kolumner ska rymmas på en vågrät sida. Vid behov kan du också skriva ut tabellen på två parallella vågräta A4-ark. De utskrivna tabellerna bifogas till slutrapporten som postas till CIMO. Innan du skickar rapporten kontrollera följande: Statistik- och ekonomirapporterna (sidorna för underskrift): Den totala mängden mobiliteter är korrekt. Det rapporterade använda bidraget överskrider inte i någon kategori högskolans beviljade bidrag från CIMO. (Använt bidrag = ursprungligt bidrag + ev. tilläggsbidrag + rörlighet utan 8

9 hinder-tilläggsbidrag som CIMO beviljat separat plus/minus öveföringar från en kategori till en annan). Alla sidor har undertecknats av högskolans juridiska representant. Excel-tabellerna: Alla mobiliteter uppfyller Erasmus-behörighetsvillkoren (bl.a. längd och Erasmus-dokument). Se Erasmus-guide för högskolorna Stipendierna som har utbetalats till deltagarna är inom ramen för stipendiernas maximibelopp med beaktande av utbytets längd. Uppgifterna syns i sin helhet i alla kolumner på utskrifterna. Specialtecken i namn syns korrekt. 5. Övriga rapporter som skickas till CIMO Utöver den elektroniska mobilitetsrapporten ingår det också andra rapporter i slutrapporten. Dessa görs på antingen Word- eller internetblanketter beroende på rapport. Också dessa skrivs ut och postas till CIMO tillsammans med slutrapporten senast den Rapportblanketterna finns på Erasmus-sidorna på CIMOs webbplats: lagor_ Meddelande om överföringar Högskolorna kan göra överföringar mellan olika mobilitetskategorier. Även om överföringarna har meddelats till CIMO tidigare, ska alla utförda överföringar sammanställas på en separat blankett som skickas till CIMO tillsammans med slutrapporten. se Erasmus-guide för högskolorna Rapport över OM-bidragets användning Rapporten över OM-bidraget (bidrag beviljat för organisation av mobiliteten) formuleras fritt. Rapporten ska undertecknas och i den ska framgå det totala OM-bidragsbeloppet som högskolan har använt. Det krävs ingen specifikation över OM-bidragets användningsändamål eller utdrag ur bokföringen. Efter att slutrapporten har inlämnats kontrollerar CIMO hur stort OM-bidrag högskolans genomförda slutliga mobilitet berättigar till. Om högskolan måste återbetala bidrag, skickas en faktura över beloppet i slutet av året. Inkommande studerande och praktikanter Antal inkommande Erasmus-studerande och -praktikanter till högskolan per land. Den färdiga rapporten skrivs ut innan den inlämnas elektroniskt på webropol-blanketten. Länken finns på ovan nämnda webbsida. Skriftlig Erasmus-slutrapport En skriftlig slutrapport ska göras över genomförandet av Erasmus-mobiliteten. Rapporten ger CIMO nyttig information om trender, utmaningar och god praxis inom mobiliteten som kan spridas vidare till andra. Det finns en separat word- och webropolblankett för rapporten. Det går lättare att fylla i blanketten om du först fyller i och sparar rapporten på word-blanketten och sedan kopierar svaren till webropol-blanketten (observera att svarsutrymmet är begränsat). Word-blanketten behöver inte skickas till CIMO. Svaren får formuleras fritt och kan utöver utgående mobilitet också omfatta den inkommande. Eftersom det görs en skriftlig rapport varje år, är det bäst att i svaren i 9

10 första hand behandla sådant som gäller närmast föregående år. Skriv ut den ifyllda blanketten innan du sparar den i webropol före sista datum för slutrapporteringen. BILAGOR Anvisningar för att fylla i excel-tabellerna per kategori samt koder som behövs vid rapporteringen a. Student- och praktikantutbyte modell för datainsamling Kolumnens rubrik (får inte ändras) Kommentarer Närmare information MobilityType HomeInstitution Surname Forename DateBirth Gender Nationality SubjectArea LevelStudy YearsPrior HostInstitution One of S (Mobility for Study), P (Mobility for Placement) or C (Combined placement). Home Institution Erasmus code Family name of Student Forenames of Student Date of Birth (dd-mm-yyyy) Gender [M] Male [F] Female Nationality If XX (Other), please specify the nationality in the comment field. Subject area Level of Study (choose one) [S] Short Cycle [1] First Cycle [2] Second Cycle [3] Third Cycle Välj en av följande: S = studentutbyte, P = praktikantutbyte, C = kombinerad period (studentutbyte + praktik) Avsändande högskolas Erasmuskod, t.ex. SF HELSINK77 Modell: dd-mm-yyyy eller dd.mm.yyyy eller dd/mm/yyyy eller ddmmyy Kön. Använd bokstavskoden. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Använd utbildningsområdets ISCED-sifferkod (alltså inte längre gamla områdeskoder i formen nn.n!) Tabellen finns i slutet av dessa anvisningar. S = short cycle (används inte i Finland) 1 = lägre högskoleexamen 2 = högre högskoleexamen 3 = doktors- eller licentiatexamen Years of HE Study Prior to Erasmus Study / Placement Period Totalt antal, Host Institution. Leave empty in case of SMP. Mottagande högskolas Erasmuskod, t.ex. A WIEN39. Fylls i bara för studentutbyte eller kombinerad period. OBS! Om du inte vet eller inte hittar koden, välj Other i formen landskod XX (t.ex. UK XX), och skriv den kod och högskolans namn som du vet i kommentarrutan. 10

11 CountryOfPlacement Placement EnterpriseSize TypePlacementSector LengthStudyPeriod LengthPlacement ShortDuration StudyStartDate PlacementStartDate Country of Placement. Leave empty in case of SMS. Placement Enterprise (the original name of the company/organisation) Leave empty in case of SMS. Size of the Enterprise [S] Small (1-50 staff) [M] Medium ( staff) [L] Large (> 250 staff) Leave empty in case of SMS. Type of Placement Sector Leave empty in case of SMS. Length of Study Period in Months (including combined placement and EILC). Leave empty in case of SMP. Length of Placement in Months (including EILC) Leave empty in case of SMS or combined mobility. Early return - Reason for duration under three months [T] University term less than 3 months [X] Other Date on which the study period commenced, including EILC period (mm-yyyy). Leave empty in case of SMP. Date on which the placement period commenced, including EILC period (mm-yyyy) Observera också kodens mellanslag: Om landskoden består av 1 bokstav (t.ex. Österrike = A) följs den av 2 mellanslag. Om koden har 2 bokstäver (t.ex. Polen = PL) följs den av 1 mellanslag. Om koden har 3 bokstäver (Irland = IRL) skrivs inga mellanslag före stadens namn. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Fylls i bara för praktikantutbyte eller kombinerad period. Fylls i bara för praktikantutbyte eller kombinerad period. Fylls i bara för praktikantutbyte eller kombinerad period. Praktikplatsens arbetslivssektor, använd kod med 1 bokstav, se tabellen i slutet av anvisningarna. Fylls i bara för praktikantutbyte eller kombinerad period. Längd med 0,25 månaders noggrannhet. T.ex. 4 eller 3,25. Kan också anges i hela månader. OBS: Inkludera också EILC-kurs eller för kombinerad period utbytets hela längd. Fylls i bara för studentutbyte och kombinerad period. Längd med 0,25 månaders noggrannhet. T.ex. 4 eller 3,25. Kan också anges i hela månader. OBS: Inkludera också EILC-kurs. Fylls i bara för praktikantutbyte. Om den den totala längden är under 3 mån, välj orsak. Använd de bifogade koderna. I annat fall lämnas punkten tom. Studentutbytets startmånad i formen mm-yyyy eller mm.yyyy eller mm/yyyy. Fylls i bara för studentutbyte och kombinerad period. Praktikantutbytets startmånad i formen mm-yyyy eller mm.yyyy eller mm/yyyy. 11

12 ECTSCreditsStudy ECTSCreditsPlacement SNSupplement TaughtHostLang LanguageTaught LingPreparation StudyGrant PlacementGrant PreviousParticipation Leave empty in case of SMS or combined mobility. Number of ECTS credits / Study. Leave empty in case of SMP. Number of ECTS credits for placement. Leave empty in case of SMS or combined mobility. Supplement for special needs Taught in Host Language (Y/N) Training Language The language in which the student has undergone the training Linguistic Preparation of Student Whether the student has attended a language course (including EILC course) in the host country or other language courses in the home or host country, which is specifically related to Erasmus. [EC] EILC [HS] Host Country [HM] Home Country [NN] None Study Grant The amount of grant the student received for study period excluding disability supplement but including EILC. Leave empty in case of SMP. Placement Grant The amount of grant the student received for placement period excluding disability supplement but including EILC. Leave empty in case of SMS or combined mobility. Previous participation in the Erasmus programme Fylls i bara för praktikantutbyte. Helt tal. Fylls i bara för studentutbyte och kombinerad period. För kombinerad period räknas här ihop ECTSpoängen från både studentutbytet och praktiken. Helt tal. Fylls i bara för praktikantutbyte. Tidigare: DisabilitySupplement. Fylls i bara om personen har fått rörlighet utan hinder-tilläggsbidrag från CIMO. Helt eller decimaltal. Var studie- eller praktikspråket ett officiellt språk i värdlandet? Y / N Studie- eller praktikspråk, använd kod med 2 bokstäver. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Språkkurs i nära anslutning till student- eller praktikantutbytet. NN = ingen kurs EC = EILC-språkkurs HM = arrangerad av avsändande högskola HS = arrangerad av mottagande högskola eller företag Det totala beloppet för Erasmusstipendium medräknat EILCstipendium och borträknat specialbidrag (som antecknas vid egen punkt). Helt eller decimaltal. Fylls i bara för studentutbyte och kombinerad period. Det totala beloppet för Erasmusstipendium medräknat EILCstipendium och borträknat specialbidrag (som antecknas vid egen punkt). Helt eller decimaltal. Fylls i bara för praktikantutbyte. Har studenten tidigare deltagit i Erasmus-utbyte? 12

13 Comment QualificationAtHost [N] No [S] Study [W] Work Placement [M] Mundus Comment Please specify nationality if XX (Other). Qualification received at the Host Country [D] Double [J] Joint [O] Other [N] None N = nej S = har deltagit i Erasmusstudentutbyte W = har deltagit i Erasmuspraktikantutbyte M = har deltagit i Erasmusstudentutbyte som del av Erasmus Mundus-magisterprogram Plats för kommentarer. Om studentens nationalitet har angetts som XX (=annan), specificeras nationaliteten här. Om Erasmus-koden för den mottagande högskola är okänd eller har ändrats, anges den tidigare koden och högskolans namn här. Avlade studenten/praktikanten en examen eller annan kvalifikation under utbytet? D = Dubbelexamen J = Gemensam examen O = Annan examen eller kvalifikation N = Ingen examen 13

14 b. Lärarutbyte modell för datainsamling Kolumnens rubrik (får inte ändras) Kommentarer Närmare information MobilityType HomeInstitution Surname Forename DateBirth Gender Nationality HomeSubject Seniority HostInstitution Mobility type [hei2hei] From HEI to HEI [en2hei] From Enterprise to HEI Home Institution. Leave empty in case of en2hei. Surname of Teacher Forenames of Teacher Date of Birth Gender [M] Male [F] Female Nationality If XX (Other), please specify the nationality in the comment field. Subject Area of Teacher in Home Institution Principal teaching subject area of the teacher at Home University. Seniority of Teacher [J] Junior (< 10 years of experience ) [I] Intermediate (> 10 and < 20 years of experience) [S] Senior (> 20 years of experience) Host Institution Typ av lärarutbyte. Välj en av följande: hei2hei = från högskola till högskola, en2hei = från företag till högskola (utbyte på inbjudan) Avsändande högskolas Erasmus-kod, t.ex. SF HELSINK77 Fylls inte i för person som inbjudits från företag. Modell: dd-mm-yyyy eller dd.mm.yyyy eller dd/mm/yyyy eller ddmmyy Kön. Använd bokstavskoden. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Använd utbildningsområdets ISCEDsifferkod (alltså inte längre gamla områdeskoder i formen nn.n!) Fylls också i för person som inbjudits från företag. Lärarens position eller expertisnivå vid den avsändande högskolan Mottagande högskolas Erasmus-kod, t.ex. A WIEN39. OBS! Om du inte vet eller inte hittar koden, välj Other i formen landskod XX (t.ex. UK XX), och skriv den kod och högskolans namn som du vet i kommentarrutan. Obsverara också kodens mellanslag: Om landskoden består av 1 bokstav (t.ex. Österrike = A) följs den av 2 mellanslag. Om koden har 2 bokstäver (t.ex. Polen = PL) följs den av 1 mellanslag. Om koden har 3 bokstäver (Irland = IRL) skrivs inga mellanslag före stadens namn. 14

15 HostSubject LengthDays LengthHours StartMonth LevelTeachingST LangTeaching HomeEnterprise HomeEnterpriseSize HomeEnterpriseType HomeEnterpriseCountry CategoryWorkEnterprise Host Subject Area Principal Subject area of teaching at the Host Institution Duration of Teaching assignment (days) How many days the teacher has been abroad Duration of Teaching (hours) How many hours taught abroad Mobility Start Month (mm-yyyy) Level of Teaching (choose one) [1] First Cycle [2] Second Cycle [3] Third Cycle [S] Short Cycle [M] Multiple Cycles Language of Teaching Home Enterprise (the original name of the company/organisation). Leave empty in case of hei2hei. Size of Home Enterprise [S] Small (1-50 staff) [M] Medium ( staff) [L] Large (>250 staff) Leave empty in case of hei2hei. Type of the home enterprise Leave empty in case of hei2hei. Country of the home enterprise Leave empty in case of hei2hei. Category of work at Home Enterprise [M] Manager [R] Researcher/Teacher/Trainer [T] Technical [A] Administrative Leave empty in case of hei2hei. Använd utbildningsområdets ISCEDsifferkod (alltså inte längre gamla områdeskoder i formen nn.n!) Lärarutbytetets längd i dagar (medräknat resedagarna). Helt tal mellan 1 och 42. Antal undervisningstimmar under lärarutbytet. Helt tal, minst 5. Lärarutbytets startmånad i formen mmyyyy eller mm.yyyy eller mm/yyyy. Nivå på vilken undervisning under utbytet gavs 1 = lägre högskoleexamen 2 = högre högskoleexamen 3 = doktors- eller licentiatexamen S = short cycle M = flera olika utbildningsnivåer Undervisningsspråk utomlands, använd kod med 2 bokstäver. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Det avsändande företagets namn. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. Det avsändande företagets storlek. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. Använd bokstavskoden. Det avsändande företagets arbetslivssektor, använd kod med 1 bokstav, se tabellen i slutet av anvisningarna. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. Personens arbetsuppgift vid det avsändande företaget. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. 15

16 SNSupplement Subsistence Travel IsFirstTV Comment Supplement for severe disability Erasmus Subsistence Costs The overall subsistence costs excluding the additional funding for disabilities Erasmus Travel Costs The overall travel costs excluding the additional funding for disabilities Erasmus [N] No [Y] Yes Comment Please specify nationality if XX (Other). Fylls i bara om personen har fått rörlighet utan hinder-tilläggsbidrag från CIMO. Helt eller decimaltal. Uppehållskostnader. Här antecknas HELA Erasmus-stipendiet som betalts ur EU-medel (borträknat specialbidrag). Helt eller decimaltal. Resekostnader. Dessa antecknas som NOLL. (Bidragets klumpsumma anges i sin helhet vid punkten Subsistence). Var detta första gången personen deltog i Erasmus-lärarutbyte? Y / N Plats för kommentarer. Om lärarens nationalitet har angetts som XX (=annan), specificeras nationaliteten här. Om Erasmus-koden för den mottagande högskola är okänd eller har ändrats, anges den tidigare koden och högskolans namn här. c. Personalutbyte modell för datainsamling Kolumnens rubrik (får inte ändras) Kommentarer Närmare information Mobility type MobilityType HomeInstitution [hei2hei] From HEI to HEI [hei2en] From HEI to Enterprise Home Institution Typ av personalutbyte. Välj en av följande: hei2hei = från högskola till högskola, hei2en = från högskola till företag Avsändande högskolas Erasmus-kod, t.ex. SF HELSINK77. Surname Forename DateBirth Gender Nationality CategoryWorkHome Surname of Staff member Forenames of Staff member Date of Birth Sex [M] Male [F] Female Nationality If XX (Other), please specify the nationality in the comment field. Category of Work at Home HEI [I] International Office [F] Finance [G] General Admin and Technical [T] Academic Staff [S] Student Information [C] Continuing Education Modell: dd-mm-yyyy eller dd.mm.yyyy eller dd/mm/yyyy eller ddmmyy Kön. Använd bokstavskoden. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Personens arbetsuppgift vid den avsändande högskolan. 16

17 [O] Other Seniority TypeActivity HostInstitution HostEnterprise EnterpriseHostSize HostEnterpriseType CountryOfEnterprise LengthDays Seniority of Staff Member [J] Junior (< 10 years of experience ) [I] Intermediate ( > 10 and < 20 years of experience) [S] Senior ( > 20 years of experience) Type of activity carried out by the member of staff at the host institution/enterprise. [W] Workshop [T] Training [S] Work Shadowing [O] Other Host Institution Erasmus ID code of the Institution in the host country where staff training took place Leave empty in case of hei2en. Host Enterprise (the original name of the company/organisation). Leave empty in case of hei2hei. Size of Host Enterprise [S] Small (1-50 staff) [M] Medium ( staff) [L] Large (>250 staff) Leave empty in case of hei2hei. Type of the Host Enterprise Leave empty in case of hei2hei. Country of the Host Enterprise Leave empty in case of hei2hei. Duration of Working (days) Personens position eller expertisnivå vid den avsändande högskolan Personalutbytets huvudsakliga syfte. Använd bokstavskoden. Mottagande högskolas Erasmus-kod, t.ex. A WIEN39. Fylls i bara för utbyten från högskola till högskola. OBS! Om du inte vet eller inte hittar koden, välj Other i formen landskod XX (t.ex. UK XX), och skriv den kod oc högskolans namn som du vet i kommentarrutan. Obsverara också kodens mellanslag: Om landskoden består av 1 bokstav (t.ex. Österrike = A) följs den av 2 mellanslag. Om koden har 2 bokstäver (t.ex. Polen = PL) följs den av 1 mellanslag. Om koden har 3 bokstäver (Irland = IRL) skrivs inga mellanslag före stadens namn. Det mottagande företagets namn. Fylls i bara för utbyte från högskola till företag. Det mottagande företagets storlek. Fylls i bara för utbyte från högskola till företag. Använd bokstavskoden. Det mottagande företagets arbetslivssektor, använd kod med 1 bokstav, se tabellen i slutet av anvisningarna. Fylls i bara för utbyte från högskola till företag. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Fylls i bara för utbyte från högskola till företag. Personalutbytets längd i dagar (medräknat resedagarna) Helt tal mellan 17

18 StartDate LanguageOfTraining SNSupplement Subsistence Travel IsFirstEV Comment How many training days the person has been abroad. Date on which mobility commenced (mm-yyyy) Language of Staff Training Supplement for severe disability Erasmus Subsistence Costs The overall subsistence costs excluding the additional funding for disabilities Erasmus Travel Costs The overall travel costs excluding the additional funding for disabilities Erasmus [N] No [Y] Yes Comment Nationality if XX (Other). 1 och 42. Personalutbytets startmånad i formen mm-yyyy eller mm.yyyy eller mm/yyyy. Arbetsspråk under utbytet, använd kod med 2 bokstäver. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Fylls i bara om personen har fått rörlighet utan hinder-tilläggsbidrag från CIMO. Helt eller decimaltal. Uppehållskostnader. Här antecknas HELA Erasmus-stipendiet som betalts ur EU-medel (borträknat specialbidrag). Helt eller decimaltal. Resekostnader. Dessa antecknas som NOLL (Bidragets klumpsumma anges i sin helhet vid punkten Subsistence). Var detta första gången personen deltog i Erasmus-personalutbyte? Y / N Plats för kommentarer. Om personens nationalitet har angetts som XX (=annan), specificeras nationaliteten här. Om Erasmus-koden för den mottagande högskola är okänd eller har ändrats, anges den tidigare koden och högskolans namn här. Economic Sector codes NACE1 A B C D E F G H I J K L M N O Description AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING MINING AND QUARRYING MANUFACTURING ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES CONSTRUCTION WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES TRANSPORTATION AND STORAGE ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES INFORMATION AND COMMUNICATION FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES REAL ESTATE ACTIVITIES PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY 18

19 P Q R S T U EDUCATION HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION OTHER SERVICE ACTIVITIES ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANIZATIONS AND BODIES Erasmus Countries and Codes Erasmus Country codes AT BENL BEFR BEDE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR UK HR CH Country Austria Belgium (nl) Belgium (fr) Belgium (de) Bulgaria Cyprus Czech Republic Germany Denmark Estonia Spain Finland France Greece Hungary Ireland Iceland Italy Liechtenstein Lithuania Luxembourg Latvia Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Sweden Slovenia Slovakia Turkey United Kingdom Croatia Swiss Confederation 19

20 MK FYRom (Former Yugoslav Republic of Macedonia) Erasmus Language codes (ISO) BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IS IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR HR MK XX Bulgarian Czech Danish German Greek English Spanish Estonian Finnish French Irish Hungarian Icelandic Italian Lithuanian Latvian Maltese Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish Turkish Croatia Macedonian Other List of subject area codes Fields of Education & Training (ISCED97) Code Description 0 General Programmes 01 Basic/broad, general programmes 010 Basic/broad, general programmes 08 Literacy and numeracy 080 Literacy and numeracy 09 Personal skills 090 Personal skills 1 Education 14 Teacher training and education science 140 Teacher training and education science (broad programmes) 141 Teaching and training 142 Education science 143 Training for pre-school teachers 144 Training for teachers at basic levels 145 Training for teachers with subject specialisation 146 Training for teachers of vocational subjects 20

Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2009-2010

Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2009-2010 CIMO / 3.9.2010 Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2009-2010 1. Elektronisk slutrapport över mobiliteten Högskolorna och praktikkonsortierna ska rapportera Erasmus-mobiliteten och användningen av medel

Läs mer

Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2008-2009

Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2008-2009 CIMO / Anni Kallio / 04.09.2009 Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2008-2009 1. Elektronisk slutrapport över mobiliteten Högskolorna och praktikkonsortierna ska rapportera Erasmus-mobiliteten och användningen

Läs mer

Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2010 2011

Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2010 2011 CIMO / 26.8.2011 Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2010 2011 1. Elektronisk slutrapport över mobiliteten Högskolorna och praktikkonsortierna ska rapportera Erasmus-mobiliteten och användningen av medel

Läs mer

Slutrapport över Erasmus-mobiliteten Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet

Slutrapport över Erasmus-mobiliteten Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet INNEHÅLL CIMO / 5.9.2012 Slutrapport över Erasmus-mobiliteten 2011 2012 Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet Allmänt 1 1. Det elektroniska rapporteringssystemet

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Erasmus+ Regelverk 2014-09-26. Jari Rusanen

Erasmus+ Regelverk 2014-09-26. Jari Rusanen Erasmus+ Regelverk 2014-09-26 Jari Rusanen Regelverket Learning Agreements Det är hemlärosätets ansvar att se till att egna studenter har Learning Agreement. Svenska lärosäten ansvarar inte för Learning

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Rapport från kommissionen visar att över 250 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet

Rapport från kommissionen visar att över 250 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet IP/08/605 Bryssel den 18 april 2008 Rapport från kommissionen visar att över 2 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet Över hälften av EU:s befolkning använder nu Internet regelbundet. 80

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

Viktoriadagen maj 2011. Strama Uppsala län

Viktoriadagen maj 2011. Strama Uppsala län Viktoriadagen maj 2011 Strama Uppsala län Bakterierna 3 miljarder år gamla 1918 Spanska sjukan på Västmanlands Regemente. Foto: Ernst Blom It is not difficult to make microbes resistant to penicillin.

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Bilaga 2 - Grafisk profil. Den gemensamma EUlogotypen

Bilaga 2 - Grafisk profil. Den gemensamma EUlogotypen Bilaga 2 - Grafisk profil Den gemensamma EUlogotypen för öppenvårdsapotek och andra försäljningsställen som erbjuder läkemedel till allmänheten via webbplats Specifikation Logotypens delar 1 2 (Text)

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Faculty Board of Social Sciences Instruktion 1. Fyll i blanketten på datorn. Blanketter ifyllda för hand skickas tillbaka utan hantering. 2. Spara den ifyllda blanketten.

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag

Erasmusmobilitetsbidrag Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2011-12 Uppdaterad den 28.02.2012 Innehållsförteckning Till läsaren... 4 Kontaktinformation... 4 Termer och förkortningar

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2010-11 Uppdaterad den 30.7.2010 Innehållsförteckning Till läsaren... 4 Kontaktinformation... 4 Termer och förkortningar

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Svensk sjukvård genom europeiska glasögon några reformtips. Johan Hjertqvist VD, Health Consumer Powerhouse Global Utmaning den 27 oktober 2015

Svensk sjukvård genom europeiska glasögon några reformtips. Johan Hjertqvist VD, Health Consumer Powerhouse Global Utmaning den 27 oktober 2015 Svensk sjukvård genom europeiska glasögon några reformtips Johan Hjertqvist VD, Health Consumer Powerhouse Global Utmaning den 27 oktober 2015 About Health Consumer Powerhouse Comparing healthcare systems

Läs mer

MANUAL MOVEON 4. 1. Allmänt Använd Chrome som webbläsare för moveon (använd inte Explorer). Om moveon funktioner och terminologi.

MANUAL MOVEON 4. 1. Allmänt Använd Chrome som webbläsare för moveon (använd inte Explorer). Om moveon funktioner och terminologi. Innehåll 1. Allmänt... 1 Om moveon funktioner och terminologi... 1 Dashboard... 2 Home... 2 HE Directory... 2 Relations... 2 Mobility... 2 Funding... 2 Settings... 2 2. Student IN... 3 Importera inkommande

Läs mer

Stöd för mobilitet utan hinder. för ERASMUS+ högre utbildning

Stöd för mobilitet utan hinder. för ERASMUS+ högre utbildning Stöd för mobilitet utan hinder för ERASMUS+ högre utbildning ANSÖKAN OM TILLÄGGSSTÖD FÖR Erasmus+ mobilitetsperiod ÅT UTRESANDE STUDERANDE ELLER HÖGSKOLEPERSONAL MED SPECIALBEHOV I Erasmus+ program kan

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Sida 1 av 7 Bilaga 1, n för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Arbetslivsvetenskap/ Work Life Studies Arbetsvetenskap/ Work Science Biologi/ Biology Byggnadsteknik/

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen

Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen ASTRID KANDER, MAGNUS JIBORN STOCKHOLM 30 SEPTEMBER 2015 Forskningsprojekt Finansieras av Energimyndigheten och Wallanderstiftelsen Medverkande forskare:

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-10-31 1 1 (1+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Överföring av filer med Zendto v 1.1. stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post

Överföring av filer med Zendto v 1.1. stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post Folkhälsans ZendTo ZendTo är till för enkel och säker överföring av stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post ZendTo används via webbläsare,

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Anmälan till IIA:s certifieringsprogram

Anmälan till IIA:s certifieringsprogram Anmälan till IIA:s certifieringsprogram (IIA:s certifieringsprogram omfattar CIA, CCSA, CFSA och CGAP) Dokumentet kan antingen fyllas i på datorn, eller skrivas ut och fyllas i för hand. Observera att

Läs mer

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN (1) Om framtidens arbetsliv och partsrelationer: INDUSTRIAL RELATIONS FORESIGHT 2025: SWEDEN COMPARED TO EU15, EU12 AND GLOBAL 7

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN Inm Erasmus+-prgrammets glbala mbilitet kan man ansöka bidrag för högsklrnas utbyten med högsklr i så kallade

Läs mer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna snabbguide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv

Läs mer

Kravlista för UT20 Anpassning till ny utbildningsstruktur 2007-06-07

Kravlista för UT20 Anpassning till ny utbildningsstruktur 2007-06-07 Lou Lagusson 1 (13) Kravlista för UT20 Anpassning till ny utbildningsstruktur 2007-06-07 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2007-06-07 Maria Valtersson 2015-06-23 Britt Berglund

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU NV 41 SM 0205,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLNI U6YHULJH 7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU Accommodation statistics 2001, Sweden,NRUWDGUDJ (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU Under

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader September 2001 International outlook Wages, Salaries, Labour costs September 2001 Innehåll Sida Källor... 2 Definitioner... 2 Arbetskraftskostnad

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Ansökningsanvisningar Eknmidel ch budgetberäkning 2013/14 EKONOMISKA REGLER FÖR INTENSIVKURSER Kstnaderna sm inberäknas i bidraget för en intensivkurs

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INLEDNING INLEDNING Idag är EU hem för 450 miljoner människor med olika etnisk, kulturell och språklig bakgrund. De språkliga mönstren i de europeiska länderna är komplicerade de har formats av historien, av geografiska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 12 mars 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 12 mars 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 12 mars 2014 23/2014 (Finlands författningssamlings nr 200/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

LUPstudentpapers. Manual Student 1:

LUPstudentpapers. Manual Student 1: LUPstudentpapers Manual Student 1:3 2011-12-11 Manual Student Vid registreringstillfälle behöver du en pdf-version av uppsatsen samt grundläggande information (titel, handledare etc.) Logga in med StiL-identitet

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers I början av 2000-talet initierade EU en särskild verksamhet för att främja mobilitet och goda arbetsvillkor för forskare

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07

Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07 Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07 GRATTIS TILL BEVILJADE LEONARDO DA VINCI MOBILITETSPROJEKT 2012-2014 2012-09-07 Program 7 september 09.30 10.00 Fika 10.00-12.15 Genomgång av kontrakt

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2008-09 Uppdaterad den 14.8.2008 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Mars, 2004 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs Mars 2004 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA / PAGE

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009 Fastställd/Approved: 2009-11-10 Publicerad/Published: 2009-11-20 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 03.120.10; 04.080 Ledning av

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Oktober, 2002 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs October 2002 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Kom igång med Turnitin (fristående version)

Kom igång med Turnitin (fristående version) Kom igång med Turnitin (fristående version) Detta dokument förklarar hur den fristående versionen av Turnitin kan användas av lärare och handledare som inte har en större mängd av enskilda arbeten att

Läs mer

Aktiviteter inom EGGA

Aktiviteter inom EGGA Aktiviteter inom EGGA Följande länder är medlemmar i EGGA: AUSTRIA Fachverband der Eisen-und Metallwarenindustrie Österreichs BENELUX Zink Info Benelux CZECH & SLOVAK REPUBLICS Czech and Slovak Galvanizers

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer