Erasmus-slutrapport över mobiliteten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2008-2009"

Transkript

1 CIMO / Anni Kallio / Erasmus-slutrapport över mobiliteten Elektronisk slutrapport över mobiliteten Högskolorna och praktikkonsortierna ska rapportera Erasmus-mobiliteten och användningen av medel för läsåret till CIMO i det elektroniska rapporteringssystemet. Den sista dagen för att lämna in slutrapporten är fredag (poststämpelns datum). Rapporteringssystemet finns på följande webbadress: https://erasmusreporting.cimo.fi/ Användarnamn CIMO skapar användarnamn för alla Erasmus-kontaktpersoner i systemet, men vid behov kan högskolan be att få användarnamn för flera än en person. Systemet skickar automatiskt användaren ett e-postmeddelande med lösenordet. Lösenordet kan bytas vid Profile Change password. Högskolornas Erasmus-kontaktpersoner kan mata in högskolans mobilitetsuppgifter i systemet samt ändra på och radera dem. Det finns en egen användartyp för praktikkonsortierna. Konsortieanvändaren rapporterar praktikantutbytena för konsortiets alla högskolor. I samma system rapporteras också uppgifterna för Erasmus-intensivkurserna, men IPkursernas koordinatorer får separat användarnamn för att mata in dessa uppgifter. Användarnamnen för slutrapporteringen gäller till och med Systemet Systemet fungerar med åtminstone följande webbläsare: Mozilla Firefox 2 & 3, Internet Explorer 6 & 7, Safari 3.1 och Opera Systemet är helt på engelska. I den elektroniska slutrapporten rapporteras uppgifter över alla student-, praktikant-, lärar- och personalutbyten från högskolan samt alla lärarutbyten från företag till högskolan. Rapporteringen baseras på datainsamlingsmodellerna som är bilagor till finansieringsavtalet mellan CIMO och högskolan (bilagorna II a, b och c):

2 a. Modell för slutrapport över student- och praktikantutbytet b. Modell för slutrapport över lärarutbytet c. Modell för slutrapport över personalutbytet OBS: Student- och praktikantutbytena rapporteras alltså vid samma punkt. Uppgifterna som krävs för rapporteringen finns i slutet av dessa anvisningar separat för alla tre kategorier. Inmatning av uppgifterna Uppgifterna kan matas in i systemet på två olika sätt: a. Genom att mata in uppgifterna en i taget via den elektroniska blanketten. Den här metoden rekommenderas om det inte skett särskilt många utbyten inom en viss kategori. Inmatningen sker genom att man väljer den önskade mobilitetskategorin i menyn Mobility. Genom att välja t.ex. Add student kan man mata in ett nytt student- eller praktikantutbyte. Blanketten sparas till sist genom att klicka på Save. Om man försöker mata in felaktiga uppgifter på blanketten så ger systemet ett felmeddelande. Anvisningar får man också genom att klicka på?. Det går att spara blanketten först när uppgifterna är korrekta. ELLER b. Genom att föra in uppgifterna per kategori som tabeller i csv-format. För den här metoden finns det färdiga excel-tabellmallar i systemet i vilka man kan samla uppgifter. Tabellerna hittar man per kategori bakom länken Import -> Download an example Excel file (with help notes). Det är bäst att spara dem på sin egen dator i xls-format innan man börjar fylla i dem. Uppgifterna för varje deltagare i utbytet sparas på en egen rad i tabellen. Det finns några modellrader i tabellerna, dem ska man radera innan uppgifterna matas in. Anvisningar för att fylla i tabellen finns i tabellmallens kommentarer. Närmare instruktioner finns i det här dokumentet. Det finns en färdig rubrikrad i excel-tabellen. Den färdiga tabellen måste innehålla alla kolumner som finns i modellen och med samma namn, men deras ordningsföljd har ingen betydelse. Irrelevanta punkter i tabellen lämnas tomma, dvs. exempelvis för studentutbyte behöver man inte fylla i kolumnerna som gäller praktikplats. När hela tabellen är klar, sparas den i csv-format innan den överförs till systemet (OBS: CSV, Comma Delimited-version, övriga csv-former fungerar inte). Den önskade csv-filen hämtas på sidan Import med funktionen Browse. Innan filen laddas upp väljer man ett av tre alternativ för hantering av felaktiga uppgifter (How should we handle errors?). Det är bäst att första gången välja det första eller andra alternativet för att inte spara mycket felaktig information. Det första alternativet sparar uppgifterna bara om de är helt korrekta. Det andra alternativet bara kontrollerar uppgiften, men sparar den inte. Båda alternativen rapporterar upptäckta fel, som man därefter kan korrigera i excel-tabellen. Det är bäst att alltid göra korrigeringarna i en xls-tabell, till sist spara den i csv-format och föra in den på nytt i systemet i det formatet. När det bara finns mycket få eller inga fel kvar, är det bäst att välja det tredje alternativet, som också sparar felaktiga uppgifter. När man för in uppgifter som csv-tabeller kan man dessutom välja om systemet ska ersätta samma poster som införts tidigare eller om de ursprungliga alltid ska

3 lämnas kvar (How should we handle duplicates?). Om man vill föra in korrigerade versioner av redan införda uppgifter, väljs ersättning (Overwrite duplicates). Ändring och radering av uppgifter När uppgifterna har sparats i systemet, kan man granska, ändra eller radera dem med listfunktionen (t.ex. List students). Rader som innehåller felaktiga uppgifter visas med rött. Man kommer åt att ändra uppgifter på en enskild blankett med edit-knappen i radens vänstra kant. Korrigeringarna görs direkt på blanketten och till slut sparas uppgifterna i blankettens nedre kant. På listskärmen kan man radera felaktiga rader genom att välja önskad rad och klicka på Delete selected nere på sidan. Utskrift och inlämning av rapporter När uppgifterna har sparats felfritt i systemet, skrivs rapporterna för varje kategori ut vid Report (t.ex. Student report). Det behövs två typer av rapporter för varje kategori: 1. Rapport över medelanvändning som undertecknas välj Display printable report. Systemet adderar utbetalda stipendier, utresande med och utan stipendium samt utbytenas sammanlagda längd. Kontrollera att totalbeloppen stämmer överens med högskolans bokföring och med Erasmus EU-stödbeloppet som CIMO beviljat. Observera att enbart använda EU-medel matas in i den elektroniska rapporten. Studerande som fått nationellt UVM-bidrag rapporteras i systemet, men stipendiebeloppet för dem anges som noll. Till sist undertecknar högskolans juridiska representant rapporten. 2. Tabell över rapporterade utbyten välj Download report excel file. Det är bra att spara export-tabellen på sin egen dator. Innan tabellen skrivs ut på papper måste man välja vågrätt pappersformat i sidoinställningarna och vid behov minska fontstorleken. Kolumnbredden justeras så att alla inmatade uppgifter syns i sin helhet på utskriften. Rubrikraderna behöver däremot inte synas i sin helhet. Det är önskvärt att alla kolumner ryms på en vågrät sida, men rapporten över student- och praktikantutbytet måste troligen skrivas ut på ett A3-ark eller på två vågräta A4-ark. Skriv till sist ut tabellen på papper och bifoga den till slutrapporten. De utskrivna och undertecknade rapporterna skickas till CIMO senast (poststämpelns datum) på adressen: Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO / Erasmus PB Helsingfors 2. Övriga rapporter som ska inlämnas Utöver den elektroniska mobilitetsrapporten ingår rapporterna nedan i slutrapporten. Också de ska skickas till CIMO per post senast Rapporteringsblanketterna finns på CIMOs Erasmus-webbplats -> Erasmus-blanketter -> Slutrapportering av Erasmus-mobiliteten

4 Meddelande om överföringar Högskolan kan överföra medel mellan olika mobilitetskategorier. Fastän man redan har meddelat CIMO om överföringar som gjorts under läsåret, ska alla överföringar sammanställas på en separat blankett som skickas till CIMO med slutrapporten. Rapport över OM-bidragets användning Totalbeloppet för OM-bidraget som högskolan använt. Det krävs ingen specifikation över OM-bidragets användningsändamål. Efter att slutrapporten har lämnats in räknar CIMO ut det slutliga OM-bidragsbeloppet. Om högskolan måste återbetala bidrag, skickas en faktura över beloppet i slutet av året. Studerande som fått nationellt UVM-bidrag En lista över Erasmus-studerande som fått nationellt UVM-bidrag. På listan ska framgå studentens namn samt Erasmus-stipendiebeloppet. OBS: För studerande som fått nationellt bidrag anges stipendiebeloppet noll (StudyGrant) i den elektroniska rapporten. Den här rapporten lämnas in bara av de högskolor som under läsåret har beviljats nationellt UVM-bidrag som tilläggsstipendium. Inkommande studerande och praktikanter Antalet inkommande Erasmus-studerande och -praktikanter till högskolan per land. Rapporten lämnas in elektroniskt via webropol-blanketten. Länken finns på ovan nämnda webbsida. Skriftlig Erasmus-slutrapport En skriftlig slutrapport ska göras över genomförandet av Erasmus-mobiliteten. Rapporten ger CIMO nyttig information om trender, utmaningar och god praxis inom mobiliteten som kan spridas vidare till andra. Det finns en separat blankett för rapporten. Rapport över att Erasmus University Charter har följts I samband med slutrapporten över läsåret ska man undantagsvis också lämna in en rapport över att Erasmus University Charter har följts. Det finns en separat blankett för rapporten.

5 Bilaga. Anvisningar per mobilitetstyp för ifyllande av csv-tabellerna som överförs till systemet a. Student- och praktikantutbyte Kolumnens rubrik (får inte ändras) Kommentarer Närmare information MobilityType HomeInstitution Surname Forename DateBirth Gender Nationality SubjectArea One of S (Mobility for Study), P (Mobility for Placement) or C (Combined placement). Home Institution Erasmus code Family name of Student Forenames of Student Date of Birth (dd-mm-yyyy) Gender [M] Male [F] Female Nationality If XX (Other), please specify the nationality in the comment field. Subject area Level of Study (choose one) [S] Short Cycle [1] First Cycle LevelStudy [2] Second Cycle [3] Third Cycle YearsPrior Years of HE Study Prior to Erasmus Study / HostInstitution CountryOfPlacement Välj en av följande: S = studentutbyte, P = praktikantutbyte, C = kombinerad period (studentutbyte + praktik) Avsändande högskolas Erasmus-kod, t.ex. SF HELSINK77 Modell: dd-mm-yyyy eller dd.mm.yyyy eller dd/mm/yyyy eller ddmmyy Kön. Använd bokstavskoden. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Använd utbildningsområdets ISCED-sifferkod (alltså inte längre gamla områdeskoder i formen nn.n!) S = short cycle (används inte i Finland) 1 = lägre högskoleexamen 2 = högre högskoleexamen 3 = doktors- eller licentiatexamen Placement Period Totalt antal, Host Institution Country of Placement Mottagande högskolas Erasmus-kod, t.ex. A WIEN39. Fylls i bara för studentutbyte eller kombinerad period. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Fylls i bara för praktikantutbyte eller kombinerad period.

6 Placement EnterpriseSize TypePlacementSector LengthStudyPeriod LengthPlacement ShortDuration StudyStartDate PlacementStartDate ECTSCreditsStudy ECTSCreditsPlacement DisabilitySupplement Placement Enterprise (the original name of the company/organisation) Size of the Enterprise [S] Small (1-50 staff) [M] Medium ( staff) [L] Large (> 500 staff) Type of Placement Sector Length of Study Period in Months (including combined placement and EILC) Length of Placement in Months (including EILC) Early return - Reason for duration under three months [T] University term less than 3 months [X] Other Date on which the study period commenced, including EILC period (mm-yyyy) Date on which the placement period commenced, including EILC period (mmyyyy) Number of ECTS credits / Study Number of ECTS credits for placement Fylls i bara för praktikantutbyte eller kombinerad period. Fylls i bara för praktikantutbyte eller kombinerad period. Praktikplatsens arbetslivssektor, använd kod med 1 bokstav, se tabellen i slutet av anvisningarna. Fylls i bara för praktikantutbyte eller kombinerad period. Längd med 0,25 månaders noggrannhet. T.ex. 4 eller 3,25. Kan också anges i hela månader. OBS: Inkludera också EILC-kurs eller för kombinerad period utbytets hela längd. Fylls i bara för studentutbyte och kombinerad period. Längd med 0,25 månaders noggrannhet. T.ex. 4 eller 3,25. Kan också anges i hela månader. OBS: Inkludera också EILC-kurs. Fylls i bara för praktikantutbyte. Om den den totala längden är under 3 mån, välj orsak. Använd de bifogade koderna. I annat fall lämnas punkten tom. Studentutbytets startmånad i formen mm-yyyy eller mm.yyyy eller mm/yyyy. Fylls i bara för studentutbyte och kombinerad period. Praktikantutbytets startmånad i formen mm-yyyy eller mm.yyyy eller mm/yyyy. Fylls i bara för praktikantutbyte. Totalt antal (t.ex. 3.) Fylls i bara för studentutbyte och kombinerad period. För kombinerad period räknas här ihop ECTS-poängen från både studentutbytet och praktiken. Totalt antal (t.ex. 3.) Fylls i bara för praktikantutbyte. Fylls i bara för dem som fått handikappbidrag. Helt eller decimaltal. Supplement for severe disability TaughtHostLang Taught in Host Language Var studie- eller praktikspråket ett officiellt språk i värdlandet?

7 LanguageTaught LingPreparation StudyGrant PlacementGrant Mundus PreviousParticipation Comment (Y/N) Training Language The language in which the student has undergone the training Linguistic Preparation of Student Whether the student has attended a language course (including EILC course) in the host country or other language courses in the home or host country, which is specifically related to Erasmus. [EC] EILC [HS] Host Country [HM] Home Country [NN] None Study Grant The amount of grant the student received for study period excluding disability supplement but including EILC. Placement Grant The amount of grant the student received for placement period excluding disability supplement but including EILC. Erasmus Mundus Student [Y] Yes [N] No Previous participation in the Erasmus programme [N] No [S] Study [W] Work Placement [M] Mundus Comment Please specify nationality if XX (Other). Y / N Studie- eller praktikspråk, använd kod med 2 bokstäver. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Språkkurs i nära anslutning till student- eller praktikantutbytet. NN = ingen kurs EC = EILC-språkkurs HM = arrangerad av avsändande högskola HS = arrangerad av mottagande högskola eller företag Det totala beloppet för Erasmus-stipendium som betalts ur EU-medel medräknat EILC-stipendium och borträknat handikappbidrag (som antecknas vid egen punkt). Helt eller decimaltal. OBS: För studerande som fått nationellt UVM-bidrag anges noll! Fylls i bara för studentutbyte och kombinerad period. Det totala beloppet för Erasmus-stipendium som betalts ur EU-medel medräknat EILC-stipendium och borträknat handikappbidrag (som antecknas vid egen punkt). Helt eller decimaltal. Fylls i bara för praktikantutbyte. Ingår studentens mobilitet i magisterprogram inom Erasmus Mundus? Y / N Har studenten tidigare deltagit i Erasmus-utbyte? N = nej S = har deltagit i Erasmusstudentutbyte W = har deltagit i Erasmuspraktikantutbyte M = har deltagit i Erasmusstudentutbyte som del av Erasmus Mundusmagisterprogram Plats för kommentarer. Om studentens nationalitet har angetts som XX (=annan),

8 QualificationAtHost Qualification received at the Host Country [D] Double [J] Joint [O] Other [N] None specificeras nationaliteten här. Avlade studenten/praktikanten en examen eller annan kvalifikation under utbytet? D = Dubbelexamen J = Gemensam examen O = Annan examen eller kvalifikation N = Ingen examen b. Lärarutbyte Kolumnens rubrik (får inte ändras) Kommentarer Närmare information MobilityType HomeInstitution Surname Forename DateBirth Gender Nationality HomeSubject Mobility type [hei2hei] From HEI to HEI [en2hei] From Enterprise to HEI Home Institution Surname of Teacher Forenames of Teacher Date of Birth Gender [M] Male [F] Female Nationality If XX (Other), please specify the nationality in the comment field. Subject Area of Teacher in Home Institution Principal teaching subject area of the teacher at Home University Seniority of Teacher Typ av lärarutbyte. Välj en av följande: hei2hei = från högskola till högskola, en2hei = från företag till högskola (utbyte på inbjudan) Avsändande högskolas Erasmus-kod, t.ex. SF HELSINK77 Fylls inte i för person som inbjudits från företag. Modell: dd-mm-yyyy eller dd.mm.yyyy eller dd/mm/yyyy eller ddmmyy Kön. Använd bokstavskoden. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Använd utbildningsområdets ISCEDsifferkod (alltså inte längre gamla områdeskoder i formen nn.n!) Fylls inte i för person som inbjudits från företag. [J] Junior (< 10 years of experience ) [I] Intermediate (> 10 and < 20 years Seniority of experience) Lärarens position eller expertisnivå vid den [S] Senior (> 20 years of experience) avsändande högskolan HostInstitution Mottagande högskolas Erasmus-kod, t.ex. Host Institution A WIEN39. HostSubject Host Subject Area Använd utbildningsområdets ISCED-

9 LengthDays LengthHours StartMonth LevelTeachingST LangTeaching HomeEnterprise HomeEnterpriseSize HomeEnterpriseType HomeEnterpriseCountry CategoryWorkEnterprise DisabilitySupplement Subsistence Principal Subject area of teaching at the Host Institution Duration of Teaching assignment (days) How many days the teacher has been abroad Duration of Teaching (hours) How many hours taught abroad Mobility Start Month (mm-yyyy) Level of Teaching (choose one) [1] First Cycle [2] Second Cycle [3] Third Cycle [S] Short Cycle [M] Multiple Cycles Language of Teaching Home Enterprise (the original name of the company/organisation) Size of Home Enterprise [S] Small (1-50 staff) [M] Medium ( staff) [L] Large (>500 staff) Type of the home enterprise Country of the home enterprise Category of work at Home Enterprise [M] Manager [R] Researcher/Teacher/Trainer [T] Technical [A] Administrative Supplement for severe disability Erasmus Subsistence Costs sifferkod (alltså inte längre gamla områdeskoder i formen nn.n!) Lärarutbytetets längd i dagar (medräknat resedagarna). Helt tal mellan 1 och 42. Antal undervisningstimmar under lärarutbytet. Helt tal, minst 5. Lärarutbytets startmånad i formen mmyyyy eller mm.yyyy eller mm/yyyy. Nivå på vilken undervisning under utbytet gavs 1 = lägre högskoleexamen 2 = högre högskoleexamen 3 = doktors- eller licentiatexamen S = short cycle M = flera olika utbildningsnivåer Undervisningsspråk utomlands, använd kod med 2 bokstäver. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Det avsändande företagets namn. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. Det avsändande företagets storlek. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. Använd bokstavskoden. Det avsändande företagets arbetslivssektor, använd kod med 1 bokstav, se tabellen i slutet av anvisningarna. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. Personens arbetsuppgift vid det avsändande företaget. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. Fylls i bara för dem som fått handikappbidrag. Helt eller decimaltal. Uppehållskostnader. Här antecknas HELA Erasmus-stipendiet

10 Travel IsFirstTV Comment The overall subsistence costs excluding the additional funding for disabilities Erasmus Travel Costs The overall travel costs excluding the additional funding for disabilities Erasmus [N] No [Y] Yes Comment Please specify nationality if XX (Other). som betalts ur EU-medel (borträknat handikappbidrag). Helt eller decimaltal. Resekostnader. Dessa anteckans som NOLL. Helt eller decimaltal. Var detta första gången personen deltog i Erasmus-lärarutbyte? Y / N Plats för kommentarer. Om lärarens nationalitet har angetts som XX (=annan), specificeras nationaliteten här. c. Personalutbyte Kolumnens rubrik (får inte ändras) MobilityType HomeInstitution Surname Forename DateBirth Gender Nationality CategoryWorkHome Seniority Kommentarer Mobility type [hei2hei] From HEI to HEI [hei2en] From HEI to Enterprise Home Institution Surname of Staff member Forenames of Staff member Date of Birth Sex [M] Male [F] Female Nationality If XX (Other), please specify the nationality in the comment field. Category of Work at Home HEI [I] International Office [F] Finance [G] General Admin and Technical [T] Academic Staff [S] Student Information [C] Continuing Education [O] Other Seniority of Staff Member [J] Junior (< 10 years of experience ) [I] Intermediate ( > 10 and < 20 years Närmare information Typ av personalutbyte. Välj en av följande: hei2hei = från högskola till högskola, hei2en = från högskola till företag Avsändande högskolas Erasmus-kod, t.ex. SF HELSINK77. Modell: dd-mm-yyyy eller dd.mm.yyyy eller dd/mm/yyyy eller ddmmyy Kön. Använd bokstavskoden. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Personens arbetsuppgift vid den avsändande högskolan. Personens position eller expertisnivå vid den avsändande högskolan

11 TypeActivity HostInstitution HostEnterprise EnterpriseHostSize HostEnterpriseType CountryOfEnterprise LengthDays StartDate LanguageOfTraining DisabilitySupplement Subsistence Travel of experience) [S] Senior ( > 20 years of experience) Type of Activity Type of activity carried out by the member of staff at the host institution/enterprise. [W] Workshop [T] Training [S] Work Shadowing [O] Other Host Institution Erasmus ID code of the Institution in the host country where staff training took place Host Enterprise (the original name of the company/organisation) Size of Host Enterprise [S] Small (1-50 staff) [M] Medium ( staff) [L] Large (>500 staff) Type of the Host Enterprise Country of the Host Enterprise Duration of Working (days) How many training days the person has been abroad. Date on which mobility commenced (mm-yyyy) Language of Staff Training Supplement for severe disability Erasmus Subsistence Costs The overall subsistence costs excluding the additional funding for disabilities Erasmus Travel Costs The overall travel costs excluding the additional funding for disabilities Personalutbytets huvudsakliga syfte. Använd bokstavskoden. Mottagande högskolas Erasmus-kod, t.ex. A WIEN39. Fylls i bara för utbyten från högskola till högskola. Det mottagande företagets namn. Fylls i bara för utbyte från högskola till företag. Det mottagande företagets storlek. Fylls i bara för utbyte från högskola till företag. Använd bokstavskoden. Det mottagande företagets arbetslivssektor, använd kod med 1 bokstav, se tabellen i slutet av anvisningarna. Fylls i bara för utbyte från högskola till företag. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Fylls i bara för utbyte från högskola till företag. Personalutbytets längd i dagar (medräknat resedagarna) Helt tal mellan 1 och 42. Personalutbytets startmånad i formen mm-yyyy eller mm.yyyy eller mm/yyyy. Arbetsspråk under utbytet, använd kod med 2 bokstäver. Fylls i bara för dem som fått handikappbidrag. Helt eller decimaltal. Uppehållskostnader. Här antecknas HELA Erasmus-stipendiet som betalts ur EU-medel (borträknat handikappbidrag). Helt eller decimaltal. Resekostnader. Dessa antecknas som NOLL. Helt eller decimaltal.

12 IsFirstEV Comment Erasmus [N] No [Y] Yes Comment Nationality if XX (Other). Var detta första gången personen deltog i Erasmus-personalutbyte? Y / N Plats för kommentarer. Om personens nationalitet har angetts som XX (=annan), specificeras nationaliteten här. Economic Sector codes NACE1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Description AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING MINING AND QUARRYING MANUFACTURING ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES CONSTRUCTION WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES TRANSPORTATION AND STORAGE ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES INFORMATION AND COMMUNICATION FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES REAL ESTATE ACTIVITIES PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY EDUCATION HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION OTHER SERVICE ACTIVITIES ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANIZATIONS AND BODIES

13 Erasmus Countries and Codes National Agencies Erasmus Code ISO Code Type of Country Austria A AT EU Belgium (Flemish speaking) B BE EU Belgium (French speaking) B BE EU Bulgaria BG BG EU Czech Republic CZ CZ EU Cyprus CY CY EU Denmark DK DK EU Estonia EE EE EU Germany D DE EU Spain E ES EU Finland SF FI EU France F FR EU Greece G GR EU Hungary HU HU EU Iceland IS IS EEA Ireland IRL IE EU Italy I IT EU Latvia LV LV EU Liechtenstein FL LI EEA Lithuania LT LT EU Luxembourg LUX LU EU Malta MT MT EU Netherlands NL NL EU Norway N NO EEA Poland PL PL EU Portugal P PT EU Romania RO RO EU Slovak Republic SK SK EU Slovenia SI SI EU Sweden S SE EU United Kingdom UK UK EU Turkey TR TR Candidate Other ---- XX Non-participating country Language codes BG CZ DA NL EN EE FI FR DE EL Bulgarian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek

14 HU IS GA IT LV LT MT NO PL PO RO SK SI ES SE TR XX Hungarian Icelandic Irish Italian Latvian Lithuanian Maltese Norwegian Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Spanish; Castilian Swedish Turkish Other

Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2010 2011

Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2010 2011 CIMO / 26.8.2011 Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2010 2011 1. Elektronisk slutrapport över mobiliteten Högskolorna och praktikkonsortierna ska rapportera Erasmus-mobiliteten och användningen av medel

Läs mer

Slutrapport över Erasmus-mobiliteten 2012 2013 Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet

Slutrapport över Erasmus-mobiliteten 2012 2013 Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet INNEHÅLL CIMO / 28.8.2013 Slutrapport över Erasmus-mobiliteten 2012 2013 Anvisningar för rapporteringen och användningen av det elektroniska rapporteringsprogrammet Allmänt 1 1. Det elektroniska rapporteringssystemet

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden)

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) 1.4.2006 C 79/1 I (Meddelanden) RÅDET ATT MODERNISERA UTBILDNINGEN: ETT AVGÖRANDE BIDRAG TILL VÄLSTÅND OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING I EUROPA 2006 ÅRS GEMENSAMMA LÄGESRAPPORT FRÅN RÅDET OCH KOMMISSIONEN OM

Läs mer

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer

Starta en webshop Do It Yourself Guide, av Bertil Palmqvist

Starta en webshop Do It Yourself Guide, av Bertil Palmqvist Starta en webshop Do It Yourself Guide, av Bertil Palmqvist Innehåll Inledning...1 Förutsättningar...1 Steg 1 Beställ hemsida, domännamn och skapa butikens e-postkonton...2 Steg 2 Hämta oscommerce webshop

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Slutrapportering och erfarenhetsutbyte

Slutrapportering och erfarenhetsutbyte Projektbesök i Birmingham i maj 2013 Slutrapportering och erfarenhetsutbyte Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2012-2014 2014-04-04 Linda Nilsson, Carmen Muñoz Escalante och Ewa Gustafsson Program för

Läs mer

Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram

Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram HANDBOK FÖR ADMINISTRATION OCH REDOVISNING AV PROJEKT I EU:S SJUNDE RAMPROGRAM 1 Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram Forskningsservice SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Vanliga frågor: Erasmusprogrammet (IP/12/83)

Vanliga frågor: Erasmusprogrammet (IP/12/83) MEMO/12/54 Bryssel den 30 januari 2012 Vanliga frågor: Erasmusprogrammet (IP/12/83) 1. Vad är en rörlighetsperiod inom Erasmus och vem avgör vad den ska innehålla? En rörlighetsperiod inom Erasmus varar

Läs mer

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET Raising Quantity and Quality of Work Placements in Europe GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET EN GUIDE MED PRAKTISKA INSTRUKTIONER OM HUR MAN IDENTIFIERAR OLIKA POTENTIELLA FINANSIERINGSKÄLLOR

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL

BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL 2002/2003 REGLER FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRVALTNING AV SOKRATESSTÖD Regler, innehållsförteckning Avsnitt I: Allmänna principer för stödets användning sida I.1. Allmänna

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

EU:s sjunde ramprogram. Små och medelstora företag kan delta i hela programmet

EU:s sjunde ramprogram. Små och medelstora företag kan delta i hela programmet EU:s sjunde ramprogram Små och medelstora företag kan delta i hela programmet Programmet Kapacitet (Capacities): Research for the benefit of SMEs Avsett för low-tech/medium-tech SMF utan egen forskningskapacitet

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN

ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN 1 ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN 2 I TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2011 Ansökningstiden utgår... 12.4.2011 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen

Läs mer

Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter

Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter Riktlinjer för långivare Referens: CCI 2012 CE160 AT 047 Version 1.0 September

Läs mer

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 15 oktober 2009

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 15 oktober 2009 Utlandsstudier och tillgodoräknande Informationsträff 15 oktober 2009 Hela processen - från ansökan till examen Hela processen måste fungera Konsekvenser kan komma långt efter: För studenten (CSN/TG/Examen)

Läs mer

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN (1) Om framtidens arbetsliv och partsrelationer: INDUSTRIAL RELATIONS FORESIGHT 2025: SWEDEN COMPARED TO EU15, EU12 AND GLOBAL 7

Läs mer

Samport WebManager v3.0.2

Samport WebManager v3.0.2 gdfgdfg v.2 Issued by: : 2006-05-08 : Revision Rev (es) Description and Sign 0 All New document 2006-05-08 TT All Reviewed and updated. 2007-06-28 DJ v.2 2 (29) Innehåll 1. INLEDNING... 4 2. LOGIN... 4

Läs mer

Anvisning Byggplatsregistret

Anvisning Byggplatsregistret 25/06/15 Anvisning Byggplatsregistret Version_06.2015 INNEHÅLL Anvisning... 1 Byggplatsregistret... 1 1. Byggplatsregister... 3 2. Ilmoita-anmälning... 3 3. Användaruppgifter... 4 3.1. Användar behörigheter...

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

E-posta med Outlook Express 5

E-posta med Outlook Express 5 Kommunicera via e-post med hjälp av programmet Microsoft Outlook Express E-posta med Outlook Express 5 Skriv och läs e-post-meddelanden Ditt digitala postkontor Hantera brevmappar Inställningar i programmet

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer