Erasmus-slutrapport över mobiliteten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erasmus-slutrapport över mobiliteten 2010 2011"

Transkript

1 CIMO / Erasmus-slutrapport över mobiliteten Elektronisk slutrapport över mobiliteten Högskolorna och praktikkonsortierna ska rapportera Erasmus-mobiliteten och användningen av medel för läsåret till CIMO i det elektroniska rapporteringssystemet. Den sista dagen för att lämna in slutrapporten är måndagen den (poststämpelns datum). Rapporteringssystemet finns på följande webbadress: https://erasmusreporting.cimo.fi/ Användarnamn CIMO skapar användarnamn för alla Erasmus-kontaktpersoner i systemet, men vid behov kan högskolan be att få användarnamn för flera än en person. Systemet skickar automatiskt användaren ett e-postmeddelande med lösenordet. Lösenordet kan bytas vid Profile Change password. Högskolornas Erasmus-kontaktpersoner kan mata in högskolans mobilitetsuppgifter i systemet samt ändra på och radera dem. Det finns en egen användartyp för praktikkonsortierna. Konsortieanvändaren rapporterar praktikantutbytena för konsortiets alla högskolor. I samma system rapporteras också uppgifterna för Erasmus-intensivkurserna, men IPkursernas koordinatorer får separat användarnamn för att mata in dessa uppgifter. Användarnamnen för slutrapporteringen gäller till och med Systemet Systemet fungerar med alla moderna webbläsare och är helt på engelska. I den elektroniska slutrapporten rapporteras uppgifter över alla student-, praktikant-, lärar- och personalutbyten från högskolan samt alla lärarutbyten från företag till högskolan. Rapporteringen baseras på datainsamlingsmodellerna som är bilagor till finansieringsavtalet mellan CIMO och högskolan (bilagorna II a, b och c):

2 a. Modell för slutrapport över student- och praktikantutbytet b. Modell för slutrapport över lärarutbytet c. Modell för slutrapport över personalutbytet OBS: Student- och praktikantutbytena rapporteras alltså vid samma punkt. Uppgifterna som krävs för rapporteringen finns i slutet av dessa anvisningar separat för alla tre kategorier. Inmatning av uppgifterna Uppgifterna kan matas in i systemet på två olika sätt: a. Genom att mata in uppgifterna en i taget via den elektroniska blanketten. Den här metoden rekommenderas om det inte skett särskilt många utbyten inom en viss kategori. Det är lätt att mata in uppgifterna eftersom blanketten ger färdiga svarsalternativ. Inmatningen sker genom att man väljer den önskade mobilitetskategorin i menyn Mobility. Genom att välja t.ex. Add student kan man mata in ett nytt student- eller praktikantutbyte. Blanketten sparas till sist genom att klicka på Save. Om man försöker mata in felaktiga uppgifter på blanketten så ger systemet ett felmeddelande. Anvisningar får man också genom att klicka på?. Det går att spara blanketten först när uppgifterna är korrekta. ELLER b. Genom att föra in uppgifterna per kategori som tabeller i csv-format. För den här metoden finns det färdiga excel-tabellmallar i systemet i vilka man kan samla uppgifter. Tabellerna hittar man per kategori bakom länken Import -> Download an example Excel file (with help notes). Det är bäst att spara dem på sin egen dator i xls-format innan man börjar fylla i dem. Uppgifterna för varje deltagare i utbytet sparas på en egen rad i tabellen. Det finns några modellrader i tabellerna, dem ska man radera innan uppgifterna matas in. Anvisningar för att fylla i tabellen finns i tabellmallens kommentarer. Närmare instruktioner finns i det här dokumentet. Det finns en färdig rubrikrad i excel-tabellen. Den färdiga tabellen måste innehålla alla kolumner som finns i modellen och med samma namn, men deras ordningsföljd har ingen betydelse. Irrelevanta punkter i tabellen lämnas tomma, dvs. exempelvis för studentutbyte behöver man inte fylla i kolumnerna som gäller praktikplats. När hela tabellen är klar, sparas den i csv-format innan den överförs till systemet (OBS: CSV, Comma Delimited-version, övriga csv-former fungerar inte). Den önskade csv-filen hämtas på sidan Import med funktionen Browse. Innan filen laddas upp väljer man ett av tre alternativ för hantering av felaktiga uppgifter (How should we handle errors?). Det är bäst att första gången välja det första eller andra alternativet för att inte spara mycket felaktig information. Det första alternativet sparar uppgifterna bara om de är helt korrekta. Det andra alternativet bara kontrollerar uppgiften, men sparar den inte. Båda alternativen rapporterar upptäckta fel, som man därefter kan korrigera i excel-tabellen. Det är bäst att alltid göra korrigeringarna i en xls-tabell, till sist spara den i csv-format och föra in den på nytt i systemet i det formatet. När det bara finns mycket få eller inga fel kvar, är det bäst att välja det tredje alternativet, som också sparar felaktiga uppgifter.

3 När man för in uppgifter som csv-tabeller kan man dessutom välja om systemet ska ersätta samma poster som införts tidigare eller om de ursprungliga alltid ska lämnas kvar (How should we handle duplicates?). Om man vill föra in korrigerade versioner av redan införda uppgifter, väljs ersättning (Overwrite duplicates). Om rapporteringen görs på en Macintosh-dator, sparas tabellen i csv-format med programmet Numbers i iworks-paketet för Mac enligt följande - Välj File -> Export (Fil -> Exportera). - Välj CSV. - Välj UTF-8 i menyn Text Encoding (Textkodning). - Välj Next (Nästa), ge filen ett namn och spara den. Ändring och radering av uppgifter När uppgifterna har sparats i systemet, kan man granska, ändra eller radera dem med listfunktionen (t.ex. List students). Rader som innehåller felaktiga uppgifter visas med rött. Man kommer åt att ändra uppgifter på en enskild blankett med edit-knappen i radens vänstra kant. Korrigeringarna görs direkt på blanketten och till slut sparas uppgifterna i blankettens nedre kant. På listskärmen kan man radera felaktiga rader genom att välja önskad rad och klicka på Delete selected nere på sidan. Slutrapporten ska inte lämnas in till CIMO så länge som det finns röda rader i systemet. Utskrift och inlämning av rapporter När uppgifterna har sparats felfritt i systemet, skrivs rapporterna för varje kategori ut vid Report (t.ex. Student report). Det behövs två typer av rapporter för varje kategori: 1. Rapport över medelanvändning som undertecknas välj Display printable report. Systemet adderar utbetalda stipendier, utbetalda bidrag för särskilda behov, utresande med och utan stipendium samt utbytenas sammanlagda längd. Kontrollera att totalbeloppen stämmer överens med högskolans bokföring och med Erasmus-stödbeloppet som CIMO beviljat. Observera, att det rapporterade använda bidraget inte kan vara större än det tillgängliga Erasmus-bidraget. Den utskrivna rapporten undertecknas av högskolans juridiska representant. 2. Tabell över rapporterade utbyten välj Download report excel file. Det är bra att spara export-tabellen på sin egen dator. Innan tabellen skrivs ut på papper måste man välja vågrätt pappersformat i sidoinställningarna och vid behov minska fontstorleken. Kolumnbredden justeras så att alla inmatade uppgifter syns i sin helhet på utskriften. Rubrikraderna behöver däremot inte synas i sin helhet. Det är önskvärt att alla kolumner ryms på en vågrät sida, men rapporten över student- och praktikantutbytet måste troligen skrivas ut på ett A3-ark eller på två parallella vågräta A4-ark. Skriv till sist ut tabellen på papper och bifoga den till slutrapporten.

4 Innan du lämnar in rapporten, vänligen kontrollera att - det rapporterade bidraget inte överskrider det tillgängliga bidragsbeloppet i någon kategori. Det tillgängliga bidraget utgörs av det beviljade bidraget plus/minus överföringar. - stipendierna som har utbetalats till deltagarna är inom ramen för stipendiernas maximibelopp med beaktande av utbytets längd De utskrivna och undertecknade rapporterna skickas till CIMO senast (poststämpelns datum) på adressen: Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO / Erasmus PB Helsingfors 2. Övriga rapporter som ska inlämnas Utöver den elektroniska mobilitetsrapporten ingår rapporterna nedan i slutrapporten. Också de ska skickas till CIMO per post senast Rapporteringsblanketterna finns på CIMOs Erasmus-webbplats:. lagor_ Meddelande om överföringar Högskolan kan överföra medel mellan olika mobilitetskategorier. Fastän man redan har meddelat CIMO om överföringar som gjorts under läsåret, ska alla överföringar sammanställas på en separat blankett som skickas till CIMO med slutrapporten. Rapport över OM-bidragets användning Totalbeloppet för OM-bidraget som högskolan använt. Det krävs ingen specifikation över OM-bidragets användningsändamål eller utdrag ur bokföringen. Efter att slutrapporten har lämnats in räknar CIMO ut det slutliga OM-bidragsbeloppet. Om högskolan måste återbetala bidrag, skickas en faktura över beloppet i slutet av året. Inkommande studerande och praktikanter Antalet inkommande Erasmus-studerande och -praktikanter till högskolan per land. Rapporten lämnas in elektroniskt via webropol-blanketten. Länken finns på ovan nämnda webbsida. Skriftlig Erasmus-slutrapport En skriftlig slutrapport ska göras över genomförandet av Erasmus-mobiliteten. Rapporten ger CIMO nyttig information om trender, utmaningar och god praxis inom mobiliteten, som kan spridas vidare till andra. Det finns två separata blanketter för rapporten, i word- och webropolformat. För att underlätta ifyllandet lönar det sig att först fylla i word-blanketten, spara den och kopiera svaren till webropol-blanketten (obs: begränsat svarsutrymme). Word-blanketten behöver inte sändas till CIMO. Svaren får formuleras fritt och kan utöver utresande mobilitet också omfatta inkommande. Eftersom det görs en skriftlig rapport varje år, är det bäst att i svaren i första hand behandla sådant som gäller närmast föregående år. Webropol-blanketten returneras elektroniskt i samband med slutrapporten över Erasmus-mobiliteten senast den

5 Bilaga. Anvisningar per mobilitetstyp för ifyllande av csv-tabellerna som överförs till systemet och koder som behövs vid rapporteringen a. Student- och praktikantutbyte Kolumnens rubrik (får inte ändras) Kommentarer Närmare information MobilityType HomeInstitution Surname Forename DateBirth Gender Nationality SubjectArea One of S (Mobility for Study), P (Mobility for Placement) or C (Combined placement). Home Institution Erasmus code Family name of Student Forenames of Student Date of Birth (dd-mm-yyyy) Gender [M] Male [F] Female Nationality If XX (Other), please specify the nationality in the comment field. Subject area Level of Study (choose one) [S] Short Cycle [1] First Cycle LevelStudy [2] Second Cycle [3] Third Cycle YearsPrior Years of HE Study Prior to Erasmus Study / HostInstitution CountryOfPlacement Välj en av följande: S = studentutbyte, P = praktikantutbyte, C = kombinerad period (studentutbyte + praktik) Avsändande högskolas Erasmus-kod, t.ex. SF HELSINK77 Modell: dd-mm-yyyy eller dd.mm.yyyy eller dd/mm/yyyy eller ddmmyy Kön. Använd bokstavskoden. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Använd utbildningsområdets ISCED-sifferkod (alltså inte längre gamla områdeskoder i formen nn.n!) S = short cycle (används inte i Finland) 1 = lägre högskoleexamen 2 = högre högskoleexamen 3 = doktors- eller licentiatexamen Placement Period Totalt antal, Host Institution Leave empty in case of SMP Country of Placement Leave empty in case of SMS Mottagande högskolas Erasmus-kod, t.ex. A WIEN39. Fylls i bara för studentutbyte eller kombinerad period.obs: Om landskoden har 1 bokstav (t.ex. Österrike = A) görs 2 mellanslag efter den, om 2 bokstäver (t.ex. Polen = PL, 1 mellanslag, om 3 bokstäver Irland = IRL), inga mellanslag före stadens namn. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se

6 Placement EnterpriseSize TypePlacementSector LengthStudyPeriod LengthPlacement ShortDuration StudyStartDate PlacementStartDate ECTSCreditsStudy Placement Enterprise (the original name of the company/organisation) Leave empty in case of SMS Size of the Enterprise [S] Small (1-50 staff) [M] Medium ( staff) [L] Large (> 250 staff) Leave empty in case of SMS Type of Placement Sector Leave empty in case of SMS Length of Study Period in Months (including combined placement and EILC) Leave empty in case of SMP Length of Placement in Months (including EILC) Leave empty in case of SMS or combined mobility. Early return - Reason for duration under three months [T] University term less than 3 months [X] Other Date on which the study period commenced, including EILC period (mm-yyyy) Leave empty in case of SMP Date on which the placement period commenced, including EILC period (mmyyyy) Leave empty in case of SMS or combined mobility Number of ECTS credits / Study Leave empty in case of SMP tabellen i slutet av dessa anvisningar. Fylls i bara för praktikantutbyte eller kombinerad period. Fylls i bara för praktikantutbyte eller kombinerad period. Fylls i bara för praktikantutbyte eller kombinerad period. Praktikplatsens arbetslivssektor, använd kod med 1 bokstav, se tabellen i slutet av anvisningarna. Fylls i bara för praktikantutbyte eller kombinerad period. Längd med 0,25 månaders noggrannhet. T.ex. 4 eller 3,25. Kan också anges i hela månader. OBS: Inkludera också EILC-kurs eller för kombinerad period utbytets hela längd. Fylls i bara för studentutbyte och kombinerad period. Längd med 0,25 månaders noggrannhet. T.ex. 4 eller 3,25. Kan också anges i hela månader. OBS: Inkludera också EILC-kurs. Fylls i bara för praktikantutbyte. Om den den totala längden är under 3 mån, välj orsak. Använd de bifogade koderna. I annat fall lämnas punkten tom. Studentutbytets startmånad i formen mm-yyyy eller mm.yyyy eller mm/yyyy. Fylls i bara för studentutbyte och kombinerad period. Praktikantutbytets startmånad i formen mm-yyyy eller mm.yyyy eller mm/yyyy. Fylls i bara för praktikantutbyte. Helt tal. Fylls i bara för studentutbyte och kombinerad period. För kombinerad period räknas här ihop ECTS-poängen från både

7 ECTSCreditsPlacement DisabilitySupplement TaughtHostLang LanguageTaught LingPreparation StudyGrant PlacementGrant Mundus PreviousParticipation Number of ECTS credits for placement Leave empty in case of SMS or combined mobility Supplement for severe disability Taught in Host Language (Y/N) Training Language The language in which the student has undergone the training Linguistic Preparation of Student Whether the student has attended a language course (including EILC course) in the host country or other language courses in the home or host country, which is specifically related to Erasmus. [EC] EILC [HS] Host Country [HM] Home Country [NN] None Study Grant The amount of grant the student received for study period excluding disability supplement but including EILC. Leave empty in case of SMP. Placement Grant The amount of grant the student received for placement period excluding disability supplement but including EILC. Leave empty in case of SMS or combined mobility Erasmus Mundus Student [Y] Yes [N] No Previous participation in the Erasmus programme [N] No [S] Study [W] Work Placement [M] Mundus studentutbytet och praktiken. Helt tal. Fylls i bara för praktikantutbyte. Fylls i bara för dem som fått bidrag för särskilda behov av CIMO. Helt eller decimaltal. Var studie- eller praktikspråket ett officiellt språk i värdlandet? Y / N Studie- eller praktikspråk, använd kod med 2 bokstäver. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Språkkurs i nära anslutning till student- eller praktikantutbytet. NN = ingen kurs EC = EILC-språkkurs HM = arrangerad av avsändande högskola HS = arrangerad av mottagande högskola eller företag Det totala beloppet för Erasmus-stipendium medräknat EILC-stipendium och borträknat bidrag för särskilda behov (som antecknas vid egen punkt). Helt eller decimaltal. Fylls i bara för studentutbyte och kombinerad period. Det totala beloppet för Erasmus-stipendium medräknat EILC-stipendium och borträknat bidrag för särskilda behov (som antecknas vid egen punkt). Helt eller decimaltal. Fylls i bara för praktikantutbyte. Ingår studentens mobilitet i magisterprogram inom Erasmus Mundus? Y / N Har studenten tidigare deltagit i Erasmus-utbyte? N = nej S = har deltagit i Erasmusstudentutbyte W = har deltagit i Erasmuspraktikantutbyte

8 Comment QualificationAtHost Comment Please specify nationality if XX (Other). Qualification received at the Host Country [D] Double [J] Joint [O] Other [N] None M = har deltagit i Erasmusstudentutbyte som del av Erasmus Mundusmagisterprogram Plats för kommentarer. Om studentens nationalitet har angetts som XX (=annan), specificeras nationaliteten här. Avlade studenten/praktikanten en examen eller annan kvalifikation under utbytet? D = Dubbelexamen J = Gemensam examen O = Annan examen eller kvalifikation N = Ingen examen b. Lärarutbyte Kolumnens rubrik (får inte ändras) Kommentarer Närmare information MobilityType HomeInstitution Surname Forename DateBirth Mobility type [hei2hei] From HEI to HEI [en2hei] From Enterprise to HEI Home Institution Leave empty in case of en2hei Surname of Teacher Forenames of Teacher Date of Birth Gender Typ av lärarutbyte. Välj en av följande: hei2hei = från högskola till högskola, en2hei = från företag till högskola (utbyte på inbjudan) Avsändande högskolas Erasmus-kod, t.ex. SF HELSINK77 Fylls inte i för person som inbjudits från företag. Modell: dd-mm-yyyy eller dd.mm.yyyy eller dd/mm/yyyy eller ddmmyy Gender Nationality [M] Male [F] Female Nationality If XX (Other), please specify the nationality in the comment field. Subject Area of Teacher in Home Institution Kön. Använd bokstavskoden. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Använd utbildningsområdets ISCEDsifferkod (alltså inte längre gamla områdeskoder i formen nn.n!) Fylls även i för person som inbjudits från företag. Principal teaching subject area of the teacher at Home University HomeSubject Seniority Seniority of Teacher Lärarens position eller expertisnivå vid den

9 HostInstitution HostSubject LengthDays LengthHours StartMonth LevelTeachingST LangTeaching HomeEnterprise [J] Junior (< 10 years of experience ) [I] Intermediate (> 10 and < 20 years of experience) [S] Senior (> 20 years of experience) Host Institution Host Subject Area Principal Subject area of teaching at the Host Institution Duration of Teaching assignment (days) How many days the teacher has been abroad Duration of Teaching (hours) How many hours taught abroad Mobility Start Month (mm-yyyy) Level of Teaching (choose one) [1] First Cycle [2] Second Cycle [3] Third Cycle [S] Short Cycle [M] Multiple Cycles Language of Teaching Home Enterprise (the original name of the company/organisation) Size of Home Enterprise avsändande högskolan Mottagande högskolas Erasmus-kod, t.ex. A WIEN39.OBS: Om landskoden har 1 bokstav (t.ex. Österrike = A) görs 2 mellanslag efter den, om 2 bokstäver (t.ex. Polen = PL, 1 mellanslag, om 3 bokstäver Irland = IRL), inga mellanslag före stadens namn. Använd utbildningsområdets ISCEDsifferkod (alltså inte längre gamla områdeskoder i formen nn.n!) Lärarutbytetets längd i dagar (medräknat resedagarna). Helt tal mellan 1 och 42. Antal undervisningstimmar under lärarutbytet. Helt tal, minst 5. Lärarutbytets startmånad i formen mmyyyy eller mm.yyyy eller mm/yyyy. Nivå på vilken undervisning under utbytet gavs 1 = lägre högskoleexamen 2 = högre högskoleexamen 3 = doktors- eller licentiatexamen S = short cycle M = flera olika utbildningsnivåer Undervisningsspråk utomlands, använd kod med 2 bokstäver. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Det avsändande företagets namn. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. HomeEnterpriseSize [S] Small (1-50 staff) [M] Medium ( staff) [L] Large (>250 staff) Det avsändande företagets storlek. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. Använd bokstavskoden. Det avsändande företagets arbetslivssektor, använd kod med 1 bokstav, se tabellen i slutet av anvisningarna. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. HomeEnterpriseType Type of the home enterprise HomeEnterpriseCountry Country of the home enterprise Använd ländernas ISO-koder med 2

10 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. Category of work at Home Enterprise CategoryWorkEnterprise DisabilitySupplement Subsistence Travel IsFirstTV Comment [M] Manager [R] Researcher/Teacher/Trainer [T] Technical [A] Administrative Supplement for severe disability Erasmus Subsistence Costs The overall subsistence costs excluding the additional funding for disabilities Erasmus Travel Costs The overall travel costs excluding the additional funding for disabilities Erasmus [N] No [Y] Yes Comment Please specify nationality if XX (Other). Personens arbetsuppgift vid det avsändande företaget. Fylls i bara för utbyte från företag till högskola. Fylls i bara för dem som fått separat bidrag för särskilda behov av CIMO. Helt eller decimaltal. Uppehållskostnader. Här antecknas HELA Erasmus-stipendiet som betalts ur EU-medel (borträknat bidrag för särskilda behov). Helt eller decimaltal. Resekostnader. Dessa anteckans som NOLL. Var detta första gången personen deltog i Erasmus-lärarutbyte? Y / N Plats för kommentarer. Om lärarens nationalitet har angetts som XX (=annan), specificeras nationaliteten här. c. Personalutbyte Kolumnens rubrik (får inte ändras) MobilityType HomeInstitution Surname Forename DateBirth Gender Kommentarer Mobility type [hei2hei] From HEI to HEI [hei2en] From HEI to Enterprise Home Institution Surname of Staff member Forenames of Staff member Date of Birth Sex [M] Male [F] Female Närmare information Typ av personalutbyte. Välj en av följande: hei2hei = från högskola till högskola, hei2en = från högskola till företag Avsändande högskolas Erasmus-kod, t.ex. SF HELSINK77. Modell: dd-mm-yyyy eller dd.mm.yyyy eller dd/mm/yyyy eller ddmmyy Kön. Använd bokstavskoden.

11 Nationality CategoryWorkHome Seniority TypeActivity HostInstitution HostEnterprise EnterpriseHostSize HostEnterpriseType CountryOfEnterprise Nationality If XX (Other), please specify the nationality in the comment field. Category of Work at Home HEI [I] International Office [F] Finance [G] General Admin and Technical [T] Academic Staff [S] Student Information [C] Continuing Education [O] Other Seniority of Staff Member [J] Junior (< 10 years of experience ) [I] Intermediate ( > 10 and < 20 years of experience) [S] Senior ( > 20 years of experience) Type of Activity Type of activity carried out by the member of staff at the host institution/enterprise. [W] Workshop [T] Training [S] Work Shadowing [O] Other Host Institution Erasmus ID code of the Institution in the host country where staff training took place Leave empty in case of hei2en Host Enterprise (the original name of the company/organisation) Size of Host Enterprise [S] Small (1-50 staff) [M] Medium ( staff) [L] Large (>250 staff) Type of the Host Enterprise Country of the Host Enterprise Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Personens arbetsuppgift vid den avsändande högskolan. Personens position eller expertisnivå vid den avsändande högskolan Personalutbytets huvudsakliga syfte. Använd bokstavskoden. Mottagande högskolas Erasmus-kod, t.ex. A WIEN39. Fylls i bara för utbyten från högskola till högskola.obs: Om landskoden har 1 bokstav (t.ex. Österrike = A) görs 2 mellanslag efter den, om 2 bokstäver (t.ex. Polen = PL, 1 mellanslag, om 3 bokstäver Irland = IRL), inga mellanslag före stadens namn. Det mottagande företagets namn. Fylls i bara för utbyte från högskola till företag. Det mottagande företagets storlek. Fylls i bara för utbyte från högskola till företag. Använd bokstavskoden. Det mottagande företagets arbetslivssektor, använd kod med 1 bokstav, se tabellen i slutet av anvisningarna. Fylls i bara för utbyte från högskola till företag. Använd ländernas ISO-koder med 2 bokstäver, t.ex. FI. Se tabellen i slutet av dessa anvisningar. Fylls i bara för utbyte från högskola till

12 LengthDays StartDate LanguageOfTraining DisabilitySupplement Subsistence Travel IsFirstEV Comment Duration of Working (days) How many training days the person has been abroad. Date on which mobility commenced (mm-yyyy) Language of Staff Training Supplement for severe disability Erasmus Subsistence Costs The overall subsistence costs excluding the additional funding for disabilities Erasmus Travel Costs The overall travel costs excluding the additional funding for disabilities Erasmus [N] No [Y] Yes Comment Nationality if XX (Other). företag. Personalutbytets längd i dagar (medräknat resedagarna) Helt tal mellan 1 och 42. Personalutbytets startmånad i formen mm-yyyy eller mm.yyyy eller mm/yyyy. Arbetsspråk under utbytet, använd kod med 2 bokstäver. Fylls i bara för dem som fått separat bidrag för särskilda behov av CIMO. Helt eller decimaltal. Uppehållskostnader. Här antecknas HELA Erasmus-stipendiet som betalts ur EU-medel (borträknat bidrag för särskilda behov). Helt eller decimaltal. Resekostnader. Dessa antecknas som NOLL. Var detta första gången personen deltog i Erasmus-personalutbyte? Y / N Plats för kommentarer. Om personens nationalitet har angetts som XX (=annan), specificeras nationaliteten här. Economic Sector codes NACE1 A B C D E F G H Description AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING MINING AND QUARRYING MANUFACTURING ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES CONSTRUCTION WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES TRANSPORTATION AND STORAGE

13 I J K L M N O P Q R S T U ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES INFORMATION AND COMMUNICATION FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES REAL ESTATE ACTIVITIES PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY EDUCATION HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION OTHER SERVICE ACTIVITIES ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANIZATIONS AND BODIES Erasmus Countries and Codes National Agencies Erasmus Code ISO Code Type of Country Austria A AT EU Belgium (Flemish speaking) B BE EU Belgium (French speaking) B BE EU Bulgaria BG BG EU Czech Republic CZ CZ EU Cyprus CY CY EU Denmark DK DK EU Estonia EE EE EU Germany D DE EU Spain E ES EU Finland SF FI EU France F FR EU Greece G GR EU Hungary HU HU EU Iceland IS IS EEA Ireland IRL IE EU Italy I IT EU Latvia LV LV EU Liechtenstein FL LI EEA Lithuania LT LT EU Luxembourg LUX LU EU Malta MT MT EU

14 Netherlands NL NL EU Norway N NO EEA Poland PL PL EU Portugal P PT EU Romania RO RO EU Slovak Republic SK SK EU Slovenia SI SI EU Sweden S SE EU United Kingdom UK UK EU Turkey TR TR Candidate Other ---- XX Non-participating country Language codes BG CS DA NL EN ET FI FR DE EL HU IS GA IT LV LT MT NO PL PT RO SK SI ES SV TR XX Bulgarian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Latvian Lithuanian Maltese Norwegian Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Spanish; Castilian Swedish Turkish Other

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer

Starta en webshop Do It Yourself Guide, av Bertil Palmqvist

Starta en webshop Do It Yourself Guide, av Bertil Palmqvist Starta en webshop Do It Yourself Guide, av Bertil Palmqvist Innehåll Inledning...1 Förutsättningar...1 Steg 1 Beställ hemsida, domännamn och skapa butikens e-postkonton...2 Steg 2 Hämta oscommerce webshop

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Handbok KMyMoney. för KMyMoney version 4.6

Handbok KMyMoney. för KMyMoney version 4.6 för KMyMoney version 4.6 Michael T. Edwardes Thomas Baumgart Ace Jones Tony Bloomfield Robert Wadley Darin Strait Roger Lum Jack H. Ostroff Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 14 1.1 Vad

Läs mer

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

Är det möjligt att jämföra statistik över narkotikarelaterade dödsfall mellan olika länder?

Är det möjligt att jämföra statistik över narkotikarelaterade dödsfall mellan olika länder? Är det möjligt att jämföra statistik över narkotikarelaterade dödsfall mellan olika länder? Anna Fugelstad, psykolog, med dr, Karolinska Institutet Bakgrund Under senare tid har det förts en livlig debatt

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten

Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten För projekt

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån V.1 Handledning 2015 Ytterligare information om Intrastat Om du har frågor om Intrastat som du inte hittar svaret på i denna handledning, kan du vända dig till Intrastat helpdesk: tfn 08-506 944 00, fax

Läs mer

Unix och skolans datormiljö

Unix och skolans datormiljö Unix och skolans datormiljö Mål Målet med labben är att du ska lära dig grundläggande användning av Nadas datorsalsmiljö. Tanken är att labben ska visa hur du sköter vardagliga sysslor och hur du hittar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning VÄGLEDNING 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion till Picasso Hotel System... 5 Selector... 5 Booking... 5 Cashier... 5 Marketing... 5 Management... 5 Reports... 6 NightAudit...

Läs mer

Webforum Project Management

Webforum Project Management Webforum Project Management Manual Senast uppdaterad: 2015-03-30 Copyright Webforum Europe AB 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 5 Inloggning... 6 Flerspråkig webbarbetsplats...

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv PISA 2000 Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv 1 Förord Hur väl rustade är dagens unga att möta framtidens utmaningar? Klarar de

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer